SCHOOLGIDS. Schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS Schooljaar

2 Voorwoord 4 De Achthoek pijlers 5 De Achthoek algemeen 7 De organisatie van ons onderwijs 9 De schooltijden 9 De groepsindelingen en de voorzieningen 10 De werkwijze en de methodiek 10 Nederlandse taal 11 Voorschool en groep 1/2 Groep 3 Groep 4 t/m 8 Schrijven 12 Engelse taal 12 Rekenen en wiskunde 12 Kennisgebieden (wereldoriëntatie) 13 Verkeerseducatie 13 EHBO Levensbeschouwing 13 Hoogbegaafheid 13 Expressieve en creatieve vorming 14 Techniek 14 Gymnastiek 14 ICT Huiswerk 16 En Excursiebeleid 17 Schoolplan de Achthoek De zorg voor de kinderen 21 De aanmelding van een nieuwe leerling 22 De aanmelding van een nieuwe leerling voor de basisschool 22 Het volgen van de ontwikkeling van een leerling 23 De speciale zorg voor leerlingen met specifieke behoeften 23 Specifieke hulp 23 De medische zorg 27 Externe hulpverlening 27 De resultaten van het onderwijs 28 Rapporten 28 CITO eindtoets 29 Onderwijskundig rapport 29 De schoolverlaters 30 Het team van basisschoool de de Achthoek 31 Het team van basisschool de Achthoek bestaat uit 31 Scholing van de teamleden 32 Stagiaires 32 2 Schoolgids kbs de Achthoek

3 De ouders en de school 32 Medezeggenschapsraad 32 Wat kan de MR voor individuele ouders betekenen? Openbaarheid MR-vergaderingen GMR Lid worden van de MR Vertegenwoordigers van de ouders in de MR Vertegenwoordigers van het team Contact Oudervereniging 34 De hulpouders 35 Informatie naar de ouders toe 35 Gescheiden ouders 35 Website 36 Goed om te weten 36 Passend onderwijs 36 Vertrouwenscontactpersoon / klachtenregeling 37 Extra verlof 38 Schoolverzuim 38 De oude bedrijfshulpverlening (BHV) 38 Overblijven 39 De buitenschoolse opvang 39 De verkeersveiligheid 39 Verjaardagen 40 van leerlingen van leerkrachten Eten en drinken 40 Gevonden voorwerpen 40 De bibliotheekbus 41 Foto s Jeugdbladen 41 Roken op school 41 Hoofdluis 41 Verzekering 42 Verkeersprotocol 42 Adressen Schooljaar 2015/2016

4 4 Schoolgids kbs de Achthoek

5 Voorwoord Ouders willen altijd het beste voor hun kind(eren). Ook de beste school! Deze schoolgids kan u helpen bij die belangrijke schoolkeuze. Als u de schoolgids heeft gelezen, moet u overtuigd kunnen zeggen dat de Achthoek het beste aansluit bij de hulpvraag van uw kind. In de schoolgids staat beschreven wat we willen bereiken, hoe we dat willen bereiken, wat we van de ouders verwachten en hoe we de school georganiseerd hebben. De informatie die elk schooljaar wordt aangepast zoals groepsindeling, de toewijzingen van de teamleden aan de groepen, de gymtijden, het vakantierooster, enz. vindt u terug in de schoolkalender. Naast deze schoolgids is het schoolplan geschreven. In dit document (met als bijlage het jaarlijks geactualiseerde ondersteuningsplan van de Achthoek ) beschrijven we het voorgenomen beleid voor de periode Ten aanzien van een aantal zaken is een verkorte versie vanuit het schoolplan in de schoolgids opgenomen. Het complete schoolplan ligt voor belangstellenden bij de locatiedirecteur ter inzage. Alles kan verbeterd worden. Ook deze schoolgids. We stellen het op prijs als u met voorstellen tot aanvulling en/of verbetering komt. Deze schoolgids staat alleen online op onze website. Mocht u toch graag een versie op papier hebben dan kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur. De schoolkalender wordt zowel op papier meegegeven als op de website gepubliceerd. Namens het team van basisschool de Achthoek, Nicole Hanegraaf (clusterdirecteur) Patrick Lazaroms (locatiedirecteur) Katholieke basisschool de Achthoek Houtse Heuvel 3, 4911 AT Den Hout tel Schooljaar 2015/2016

6 De Achthoek pijlers De Achthoek is een kwalitatief goede school waar onze leerlingen gelukkig zijn en waar ze in een respectvolle en veilige omgeving leren. Wij bieden, naast een veilig klimaat, onderwijs op een niveau dat boven het landelijk gemiddelde uitstijgt. Ook in vergelijking met andere scholen in de omgeving komt de Achthoek op belangrijke punten als hoog gekwalificeerd uit de bus. Graag zetten wij de pijlers, waarop wij deze bewering baseren voor u op een rij. Onze 10 pijlers: We gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Elke groep heeft een anti-pestprotocol, dat samen met de leerlingen is gemaakt en ondertekend. Op deze manier leren wij hen verantwoording te dragen voor hun omgeving. Deze aanpak creëert een hoge mate van veiligheid in en om onze school. Een veiligheid die kinderen ruimte geeft om zich op een gezonde wijze sociaal emotioneel te kunnen ontwikkelen. We staan voor open communicatie. De deur van ons klaslokaal staat letterlijk en figuurlijk voor u open. De lijnen op de Achthoek zijn kort. Als ouders een afspraak wensen met de leerkracht of directie is dit snel geregeld. Onze halfjaarlijkse citotoetsen laten scores zien die over de hele lijn boven het landelijk gemiddelde uitkomen. Hoewel wij beseffen dat citoscores niet heilig zijn, geeft het wel een goed beeld van hoe we er qua leerresultaten voor staan. Ook resultaten behaald op de eindcito in groep 8 laten een mooie score zien, die structureel boven het landelijk gemiddelde liggen. De inspectie heeft in het laatste inspectierapport, van december 2011, aangegeven dat we het erg goed doen. Met name op het gebied van de zorg sprongen we er in positieve zin uit. De hoogste score die hierop te behalen is, is een 4. Deze score hebben we ook gekregen van de inspectie. Op de site van de onderwijsinspectie kunt u het rapport van de inspectie inzien. ( We horen bij de top van Brabant als we kijken naar onze leerresultaten. Zo hebben we meegedaan met een onderzoek naar excellente scholen, waarbij bleek dat we tot deze groep behoren. Dit onderzoek is uitgevoerd door dhr. Joop Smits, een oud-inspecteur van het onderwijs. Zijn bevindingen heeft hij opgeschreven in een boekje. (Wat is er mis met sterke scholen? door drs. Joop A.E. Smits) 6 Schoolgids kbs de Achthoek

7 We hebben een structuur op school aangebracht waarbij we de doorgaande lijnen (Dat duidelijk is wat er in elke groep gedaan moet worden) van ons onderwijs goed kunnen bewaken. In teamvergaderingen en klassenbezoeken stemmen we de doorgaande lijnen op elkaar af. Zo werken alle groepen bijvoorbeeld met een weektaak. Dit is een blad dat iedere leerling elke week krijgt en waar op zijn/haar eigen niveau staat wat de leerling deze week moet maken. Dit gebeurt deels ook als huiswerk in de bovenbouw. (vanaf groep 5) Adaptief onderwijs is in ons onderwijs geworteld. We proberen kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau aan te spreken. Zo maken kinderen die meer leerstof aankunnen, andere taken die meer uitdaging bieden. De weektaak is in 3 niveaus ingedeeld, waardoor we ook hier kinderen op hun eigen niveau aan kunnen spreken. We zijn een vooruitstrevende school. We willen onze kinderen graag de tools geven die nodig zijn voor de 21e eeuw. We hebben een actuele website, maken gebruik van facebook en twitter en ons maandelijkse nieuwsblad wordt alleen nog digitaal verspreid. Ook in de klas proberen we onze leerlingen de tools te geven die men in de toekomst nodig heeft. Zo leren kinderen op de Achthoek om, naast met de bestaande leerboeken, met behulp van een tablet hun werk te doen. Verder heeft elke groep een digitaal schoolbord dat de wereld daadwerkelijk in de klas kan brengen. We krijgen regelmatig complimenten van de VO scholen.(voortgezet Onderwijs) De VO scholen geven aan dat onze leerlingen een goede huiswerkattitude hebben. Verder geeft men aan dat onze leerlingen ook op het gebied van Engels al een behoorlijke basiskennis bezitten. Ook het gebruik van een agenda wordt onze leerlingen al aangeleerd. De overgang van onze leerlingen naar het VO verloopt over het algemeen zonder problemen, omdat wij hen hier op een goede manier op voorbereiden. Op onze school is zowel voor-, tussen- en naschoolse opvang aanwezig. Dit wordt op een professionele manier geregeld door SKO (Stichting Kinderopvang Oosterhout). Uw kind kan dus in professionele handen en in de vertrouwde omgeving leren en spelen zowel tijdens als buiten de schooltijden. 7 Schooljaar 2015/2016

8 De Achthoek algemeen De Achthoek is een katholieke basisschool gelegen aan de Houtse Heuvel van het kerkdorp Den Hout. De school is sinds 1985 gehuisvest in een mooi, sfeervol schoolgebouw. In 2007 is een nieuw lokaal aan het oorspronkelijke gebouw toegevoegd. De Achthoek dankt zijn naam aan de achthoekige vorm van het gebouw en de lokalen én aan het gegeven dat de kinderen zich hier acht schooljaren lang geborgen mogen voelen. Er zijn twee afzonderlijke speelplaatsen die worden gebruikt door de jongste kinderen (aan de Molenakker) en de oudste kinderen (aan de Houtse Heuvel). Voor de gymlessen van de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 wordt gebruik gemaakt van de gymzaal in Vrachelen. De jongste kinderen van de Achthoek maken gebruik van de speelzaal aan de Houtse Heuvel. De speelzaal is gehuisvest in de oorspronkelijke maar volledig gerenoveerde jongensschool uit de negentiende eeuw. De Achthoek wordt bezocht door kinderen van 2 jaar en 6 maanden tot en met 12 / 13 jaar. In de afdeling van de voorschool worden de peuters in de leeftijd van 2 jaar en zes maanden tot 4 jaar op dinsdag- en donderdagochtend begeleid door twee leidsters. De leerlingen van de basisschool zijn verdeeld over vijf groepen (groep 1/2, groep 3, groep 4, groep 5/6 en groep 7/8). Het team van de basisschool bestaat uit een clusterdirecteur, een locatiedirecteur, 8 leerkrachten, en een IB er (Intern Begeleider). Basisschool de Achthoek maakt sinds 1 augustus 2005 deel uit van stichting Deltaonderwijs. De stichting is het bevoegd gezag van de katholieke basisscholen en de openbare basisscholen van de gemeente Oosterhout en de haar omringende kerkdorpen (Dorst, Oosteind en Den Hout) alsmede van de scholen de Wissel (speciale school voor basisonderwijs) en de Zwaaikom (speciale school voor voortgezet onderwijs). De identiteit en de onderwijsvisie van elke school worden op schoolniveau bepaald. De stichting Delta-onderwijs zorgt ervoor dat de voorwaarden aanwezig zijn om op de scholen goed onderwijs aan te bieden. De stichting draagt mede verantwoordelijkheid voor ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en voorzieningen voor de kinderen in Oosterhout en de omliggende kerkdorpen. Zij werkt nauw samen met de gemeente Oosterhout, gezondheids- en welzijnsinstellingen, woningbouwvereniging Cires en vele andere organisaties. De algemeen directeur van de stichting Delta-onderwijs is de heer L.C.J.Oomen. 8 Schoolgids kbs de Achthoek

9 Het secretariaat van de stichting is gevestigd aan de Ridderstraat 34, 4902 AB Oosterhout, tel , fax (Postbus 4318, 4900 CH Oosterhout). Het adres van het secretariaat luidt: 9 Schooljaar 2015/2016

10 De organisatie van ons onderwijs De schooltijden De leerlingen van de voorschool (de peuters ) bezoeken de Achthoek op dinsdag- en donderdagochtend van 8.45 uur tot uur. Vanaf 1 augustus 2006 geldt het voorschrift dat basisschoolleerlingen (van de groepen 1 tot en met 8) gedurende acht schooljaren minimaal 7520 klokuren onderwijs moeten volgen. Basisschool de Achthoek hanteert het volgende model: - De leerlingen van groep 1/2 komen vier dagen per week (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) naar school. Op woensdag gaan zij niet naar school. Aan hen wordt op jaarbasis - 857,25 uur onderwijs aangeboden. - De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 komen vijf dagen naar school. Op woensdag zijn zij om uur uit. Aan hen wordt op jaarbasis 996 uur onderwijs aangeboden. Na acht schooljaren heeft een leerling (2 x 842,75 uren =) 1685,5 uren + (6 x 992,75 uren =) 5956,5 uren = 7642 uren onderwijs gevolgd. Hiermee voldoen we aan de wettelijke normen. maandag, dinsdag, groep 1 tot en met groep 8 van 8.45 uur tot uur donderdag en vrijdag van uur tot uur Woensdag groep 3 tot en met groep 8 van 8.45 uur tot uur De data van de schoolvakanties en de vrije dagen staan vermeld in de schoolkalender. De leerlingen van de groepen 1 tot en met 8 kunnen vanaf 8.35 uur (en uur) het gebouw betreden. De leerlingen gaan naar het eigen lokaal alwaar ze door de leerkracht(en) worden verwelkomd en ze worden uitgenodigd een begin te maken met een werkje of plaats te nemen in de kring en/of aan de tafels. De ouders worden verzocht om het begeleiden van het kind in het schoolgebouw geleidelijk aan af te bouwen. De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 verblijven in de middag vanaf 10 minuten vóór de aanvang van de reguliere schooltijd onder begeleiding van een teamlid op de speelplaats aan de Houtse Heuvel. Na het belsignaal betreden de leerlingen het schoolgebouw en gaan ze naar het eigen klaslokaal. Indien een ouder van een leerling een korte mondelinge mededeling heeft voor de leerkracht(en), dient het contact plaats te vinden voor of na de reguliere schooltijden. Bij voorkeur is het wenselijk om de boodschap middels een briefje te vermelden (bij de onderbouwgroepen kan het briefje in een postvak bij de toegangsdeur worden gelegd)tevens is het mogelijk om een te sturen naar de leerkracht. 10 Schoolgids kbs de Achthoek

11 De groepsindelingen en de voorzieningen De leerlingen van de basisschool zijn verdeeld over viif groepen: een groep 1/2, groep 3, groep 4, groep 5/6, en groep 7/8. De groepen zijn ondergebracht in gezellig ingerichte lokalen. Enkele lokalen hebben de beschikking over een aparte werkruimte. Alle leslokalen hebben de beschikking over een digitaal schoolbord. De centrale aula van het gebouw wordt multifunctioneel gebruikt. Hier vinden activiteiten plaats met betrekking tot handvaardigheid, gezamenlijke voorlichtingsavonden. Bovendien wordt de ruimte gebruikt als documentatie- en bibliotheekruimte. Daarnaast wordt de aula gebruikt bij gezamenlijke activiteiten, zelfstandig werken, groepswerk en samenwerkend leren. Voor gezamenlijke activiteiten en vieringen wordt ook gebruik gemaakt van de Corneliuskerk en het dorpshuis Den Brink. Het gebouw van de Achthoek is zo ontworpen dat het gebouw toegankelijk is voor leerlingen en ouderen die gebruik maken van een rolstoel. Eén van de toiletten is aangepast voor rolstoelgebruik. De oorspronkelijke jongensschool aan de Houtse Heuvel is omgebouwd tot een speelzaal en wordt gebruikt voor de begeleiding van de kinderen van de voorschool. Daarnaast wordt hij ingezet door SKO (Stichting Kinderopvang Oosterhout) voor voor-/tussen- en naschoolse opvang. De werkwijze en de methodiek Het onderwijs is steeds in beweging. Nieuwe ontwikkelingen zorgen ervoor dat het onderwijs verbeterd kan worden. De teamleden van de Achthoek proberen bovenal de zelfstandigheid van de leerlingen te bevorderen. We willen de eigen verantwoordelijkheid voor taken en leerprestaties bevorderen. Deze houding is zichtbaar in de wijze waarop les wordt gegeven, de wijze waarop de teamleden met de leerlingen omgaan, de wijze waarop de lokalen zijn ingericht en de gerichte aanschaf van nieuwe materialen en methoden. Door deze aanschaf creëren we de mogelijkheid om tot op zekere hoogte in te spelen op de individuele mogelijkheden en behoeften van de leerlingen. De onderwijsondersteuners/zorgbegeleiders van OOC Delta-onderwijs (Onderwijs Ondersteunings Centrum) en de externe deskundigen van het zorgteam begeleiden en ondersteunen de teamleden bij de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs. Op school- en groepsniveau is het adaptief onderwijs verder gerealiseerd (het proces van invoering van het adaptief onderwijs bestrijkt meerdere jaren). Dit betekent dat de teamleden er naar streven recht te doen aan de verschillen tussen de individuele leerlingen door de basisbehoeften van de kinderen te versterken. De nadruk ligt hierbij op het versterken van het competentiegevoel. De competentiegevoelens van de leerlingen worden vergroot door het werken met de verlengde instructie en het gebruik maken van de instructietafel. 11 Schooljaar 2015/2016

12 De zelfstandigheid van de leerlingen wordt vergroot door gebruik te maken van een planbord en de weektaak (groepen 4 tot en met 8). Differentiatiemogelijkheden worden daar waar mogelijk/noodzakelijk is toegepast. De betrokkenheid van de leerlingen wordt vergroot door interactieve instructie. Bij het aanleren van de basisvaardigheden wordt gewerkt vanuit de leerlijnen van de gekozen methoden. We willen vanaf komend schooljaar steeds meer gaan werken vanuit de leerlijnen die afgeleid zijn van de kerndoelen van het primair onderwijs. De teamleden werken vanuit een lerende organisatie met een persoonlijk leerplan. Het doel is om individueel (én samen) meer grip te krijgen op de vaardigheden van klassenmanagement, het zelfstandig werken en de instructie, opdat de toepassing van deze vaardigheden een vanzelfsprekendheid wordt. Hierbij vinden we autonomie van de leerling ook belangrijk. Een leerling kan en mag zelf ook keuzes maken. Dit proces wordt mede ondersteund door klassen- en collegiale consultaties. Nederlandse taal Voorschool en groep ½ De jongste leerlingen doen op hun leeftijd ten aanzien van taal veel ontdekkingen. Ze leren niet alleen spelenderwijs maar ook gericht - tijdens de kringgesprekken en de taalactiviteiten - nieuwe woorden die de taalschat uitbreiden. De belangrijkheid van de geschreven en de gedrukte taal behoort tot deze ontdekkingen. Door middel van liedjes, versjes, verhalen, het vertellen en het voorlezen wordt de taalontwikkeling bij de jongste leerlingen gestimuleerd. Tevens wordt gebruik gemaakt van de methode Peuterplein. Dit krijgt in groep 1/2 een logisch vervolg met Kleuterplein. In de onderbouwgroepen wordt gezorgd voor een uitdagende situatie - door het gebruik van verschillende materialen die te maken hebben met letters (de beginnende geletterdheid) en cijfers (beginnende gecijferdheid); - middels een uitgebreide leeshoek en - Kleuterplein Groep 3 Vanaf groep 3 gaan de leerlingen gericht leren lezen met de vernieuwde leesmethode Veilig Leren Lezen. Hierbij wordt intensief gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de leesmethode biedt om het digitaal schoolbord in te schakelen. Veilig Leren Lezen biedt mogelijkheden voor leerlingen die speciale leesbegeleiding nodig hebben en ze biedt mogelijkheden voor leerlingen die in hun ontwikkeling sneller gaan. 12 Schoolgids kbs de Achthoek

13 Groep 4 t/m 8 Groep 4 tot en met groep 8 hanteren sinds vorig schooljaar de taal- en spellingsmethode Taal en Spelling op maat. Met deze splinternieuwe methode zijn we weer helemaal up-todate. Daarnaast wordt in de midden- en bovenbouw Estafette aan de leerlingen aangeboden. Tevens wordt gebruik gemaakt van de vernieuwende methode Nieuwsbegrip. Dit is een methode die elke week een tekst heeft uit de actualiteit. Op 1 januari 2009 is de Achthoek gestart met het traject AVI-30. Met het traject AVI-30 dient bereikt te worden dat alle leerlingen op het einde van groep 5 niveau M6 beheersen. Het traject beoogt dat een leerling vlot kan lezen, beschikt over een goede woordenschat en een aantal leesstrategieën beheerst. De beoogde aandacht voor het voortgezet technisch lezen dient een positief effect te hebben voor het begrijpend lezen. Van groep 4 t/m groep 6 wordt gewerkt met de nieuwe methode voortgezet lezen Estafette. Deze methode is in het schooljaar ook ingevoerd voor groep 7/8. In alle groepen wordt het landelijk vastgesteld Dyslexieprotocol gevolgd. Dit landelijke protocol is in het schooljaar 2012 / 2013 schoolspecifiek gemaakt en zal in de komende jaren steeds geüpdatet worden. Kinderen die leesproblemen en / of dyslexie hebben kunnen op onze school gebruik maken van Kurzweil en L2S. Dit zijn softwarepakketten die de kinderen ondersteunen bij het lezen van teksten, maar ook bij het maken van toetsen. Schrijven De leerlingen van groepen 1 en 2 worden middels allerlei oefeningen voorbereid op het schrijven. In de groepen 3 tot en met 8 wordt met de methode Pennenstreken gewerkt. Deze schrijfmethode sluit aan bij de vernieuwde leesmethode Veilig Leren Lezen. Vanaf groep 3 leren de leerlingen schrijven met een stabilo. In de bovenbouw worden de leerlingen begeleid bij de ontwikkeling van het eigen handschrift. Engelse taal In groep 7 en 8 maken de leerlingen kennis met de Engelse taal met behulp van de methode Real English. In deze methode speelt communiceren een grote rol. Bij de Engelse les gebruiken de leerlingen een tekst- en werkboek en een cd. Rekenen en wiskunde Bij de leerlingen van groepen 1 en 2 wordt aandacht besteed aan de rekenvoorwaarden. Als ondersteuning wordt gebruik gemaakt van diverse ontwikkelingsmaterialen van de methode Kleuterplein en ook de methode Wereld in getallen. Vanaf groep 3 wordt sinds vorig schooljaar de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen gebruikt. Bij de keuze voor deze nieuwe rekenmethode hebben we goed gekeken of dit aansloot bij onze visie op onderwijs. Een van de zaken waarom Wereld in getallen ons 13 Schooljaar 2015/2016

14 aansprak is het feit dat er werk is op 3 verschillende niveaus. Aangezien wij ook op 3 niveaus onze weektaak proberen in te richten sluit dit goed aan bij onze adaptieve visie op ons onderwijs. Met deze nieuwe rekenmethode kan de Achthoek de komende jaren weer vooruit. Verder is afgelopen schooljaar het protocol ERWD (Ernstige Reken- Wiskunde problemen en Dyscalculie) schoolspecifiek gemaakt en zal dit schooljaar worden ingevoerd en ook steeds weer worden geüpdatet. Kennisgebieden (wereldoriëntatie) Aan de leerlingen van de groepen 1 en 2 wordt de methode kleuterplein aangeboden. In deze methode wordt onder meer aandacht besteed aan de onderdelen aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en natuurkennis. Met de leerlingen van groep 3/4 werken we aan de wereldoriënterende vakken middels de methode Veilig de wereld in. In de groepen 5 t/m 8 werken we met de methode Natuniek (natuur en techniek), Brandaan (geschiedenis) en Meander (aardrijkskunde). Deze methoden zijn in schooljaar voor het eerst gehanteerd. Verkeerseducatie: Voor het vak verkeer wordt de methode Klaarover gebruikt. De leerlingen van groep 7 worden voorbereid op het verkeersexamen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van materialen die zijn aangepast aan de laatste verkeersvoorschriften en materialen die vanuit het Brabants Verkeersveiligheids Label aangereikt worden. Voor meer info kunt u kijken op EHBO: In groep 8 worden de leerlingen voorbereid op het Jeugd -EHBO diploma A. Levensbeschouwing Bij levensbeschouwing wordt de methode Trefwoord gehanteerd. Middels thema s en een kalenderproject worden de leerlingen in contact gebracht met de waarden en de normen die in ieders leven van belang zijn. Middels verhalen (ook bijbelverhalen), gedichten, liederen en gebeden maken leerlingen kennis met de christelijke levensvisie. Ook kennis over andere levensbeschouwingen wordt aangeboden. Verder proberen we in samenhang met andere partijen onze religieuze, maar zeker ook onze culturele identiteit vorm te geven. Hoogbegaafdheid We zijn in ontwikkeling met superplus werk. Deze opzet stimuleert de leerlingen om samen met de leerkracht persoonlijke doelen te stellen. Doordat de leerlingen zelf meedenken en eigen keuzes maken m.b.t. de onderwerpen van hun projecten, neemt de intrinsieke motivatie toe. Doel hiervan is dat leerlingen leren wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze het beste leren. 14 Schoolgids kbs de Achthoek

15 Expressieve en creatieve vorming Met de vakken tekenen, handvaardigheid, muziek, drama, spel en beweging wordt de creatieve en expressieve vorming van de leerlingen bevorderd. De lessen worden gegeven door de groepsleerkracht. Ondersteuning door ouders wordt ingezet. Toneelspelen, dansen en werken/meedoen aan de ieder-kan-wat-show en musicals maken deel uit van de expressieve vorming. Enkele keren per schooljaar wordt een crea-middag gehouden. Rond een centraal thema kunnen de leerlingen een keuze maken uit verschillende vormen van creativiteit. De leergang expressieve en creatieve vorming is opgebouwd middels suggesties uit Tekenvaardig, Textielvaardig, Handvaardig, Het bronnenboek van muziek en de leergang van Benny Vreden. Verder worden veelvuldig ideeën uit vaktijdschriften als Kinderhanden en Knutselkids ingezet. En tegenwoordig biedt ook het internet een schat aan ideeën. Techniek Voor het vak techniek wordt gebruik gemaakt van de techniek torens. Techniek zit verweven in onze cultuur. De dagelijkse werkelijkheid is grotendeels gevormd dankzij allerlei technische ingrepen. Door het verkennen van die wereld van constructies, transportsystemen, wijzen van produceren en communiceren krijgt de wereld meer structuur. Voor elke leeftijdsgroep zijn minimaal 10 leskisten aanwezig. Daarnaast beschikken we over de methode Natuniek, die gehanteerd wordt in de groepen 5 t/m 8. Deze methode bevat een aantal technieklessen. Gymnastiek De leerlingen van de groepen 1/2 krijgen bewegingsonderwijs en spel in de speelzaal aan de Houtse Heuvel. De leerlingen van de groepen 3, 4, 5/6 en 7/8 krijgen één keer per week gymles van een bevoegde leerkracht. Het verhogen van de eigen vaardigheden bij bepaalde oefeningen uit de leergang en het samenspelen worden wekelijks afgewisseld. In sporthal Markkant in Vrachelen dragen de leerlingen sportkleding en sportschoenen met witte zolen. Het gebruik van balletschoenen is om veiligheidsredenen niet toegestaan. De gehanteerde leergang is Basislessen bewegingsonderwijs 1 en 2. Bovendien worden de opgedane ervaringen uit het project van de gemeente Oosterhout (OiB) ingezet. Sinds vorig schooljaar zijn wij een sportactieve school wat betekent dat wij naast de cognitieve ontwikkeling van kinderen ook zeker extra aandacht hebben voor hun sportieve ontwikkeling. 15 Schooljaar 2015/2016

16 ICT ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Op De Achthoek speelt ICT een grote rol. De afgelopen 2 jaren hebben we intensief gewerkt aan het updaten van ons (draadloos) netwerk en kennis omtrent de talrijke nieuwe ontwikkelingen. Zowel bij de kinderen als bij de leerkrachten. We beseffen ons heel goed dat de ontwikkelingen binnen ICT erg snel gaan en we ons dus erg goed moeten blijven bekwamen. In de klas, bij de speciale zorg en voor administratie van leerkrachten en directie. ICT kan bij de uitvoering van onze schoolvisie als middel fungeren om doelen te bereiken. Ons onderwijs is te allen tijde de kapstok voor ICT- beleid. We streven naar het gebruik van ICT als integraal onderdeel van het leerproces. We noemen dat op onze school het dagelijks gebruik van ICT. Wij zullen de kinderen op school moeten leren zinvol en veilig om te gaan met al de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van ICT. Selecteren, reguleren, ordenen, bewerken en gebruiken maar vooral kiezen vraagt van leerkracht en kind een grote mate van zelfsturing. Zelfstandig kunnen werken en leren, in staat zijn eigen initiatieven te ontplooien en over het vermogen beschikken om nieuwe ideeën en oplossingen in samenwerking met anderen te ontwikkelen, is essentieel in onze visie op ICT. Kortom de 21 century skills. In het komende schooljaar en de schooljaren die daarop gaan volgen zullen we ons meer en meer gaan richten op deze ICT-vaardigheden. Ook hebben we in het schooljaar een pilot binnen onze school gehad over het werken met tablets. We hebben ons erg goed kunnen verdiepen in de mogelijkheden van de tablets binnen ons onderwijs en dat van de toekomst. Hierop kunnen we zeker voortbouwen en deze pilot heeft ons voorzien van waardevolle informatie over de inzet van ICT middels het gebruik van tablets. Inmiddels hebben we sinds afgelopen schooljaar de beschikking over 12 tablets die in de verschillende groepen worden gebruikt. De volgende driedeling is op onze school aanwezig in het ICT beleid. 1.Sociaal: Voorbereiden op de samenleving. Computers zijn niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Wij bereiden kinderen voor op die maatschappij. Hierin past de aandacht voor een veilig gebruik van ICT. Op school wordt gewerkt met een leerling- en leerkrachtenprotocol voor het gebruik van ICT. 2. Pedagogisch / didactisch: Als middel bij het leren leren. ICT sluit goed aan bij de huidige ontwikkelingen binnen onze school. Individualisering, zorg op maat en zelfstandig werken/leren. Keuzes die gemaakt worden in aanschaf van software, gebruik van de computer en inzet van ICT middelen moeten hier in belangrijke mate toe bijdragen. 3. Organisatorisch: 16 Schoolgids kbs de Achthoek

17 De Achthoek vindt registratie en toetsing een belangrijk middel om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen. Gebruikte software moet de gegevens goed bijhouden. Een analyse-tool in de gebruikte software is een belangrijk middel om zicht te krijgen op de te nemen stappen in de begeleiding van de kinderen. Wij werken dit schooljaar aan het verder implementeren van Cito-LOVS. Algemene informatie over ICT op De Achthoek. Elke groep heeft gemiddeld 3 computers ter beschikking. De netwerkomgeving, het beheer en techniek wordt gedaan door Qlict ;een extern bedrijf waarin we een goede, meedenkende partner hebben gevonden. De school heeft een ICT-coördinator die zich samen met de directie bezig houdt met het begeleiden van de leerkrachten op het gebied van ICT, de website beheert en samen met de directie de motor is achter de ICT-ontwikkeling en innovatie op onze school. De school beschikt over een snel netwerk, een snelle server, goede computers en over digitale schoolborden in elke klas. Leerkrachten worden regelmatig bijgepraat over nieuwe software en ICT toepassingen. We leren regelmatig met én van elkaar. De school heeft moderne (methode-afhankelijke en methode-onafhankelijke) software voor rekenen, taal, aardrijkskunde, spelling en lezen die structureel in het lesprogramma worden gebruikt. Ook veel van de lessen zijn middels bordsoftware door de kinderen te volgen. Huiswerk Vanaf groep 7 krijgen de leerlingen structureel huiswerk aangeboden. Vanaf groep 5 krijgen kinderen incidenteel huiswerk. Het betreft werk dat thuis verder ingeoefend of geleerd kan worden. Ook opdrachten naar aanleiding van een thema, een spreekbeurt of een werkstuk kunnen onderdeel uitmaken van het huiswerk. Het is belangrijk dat de leerlingen zich bewust worden van de eigen verantwoordelijkheid voor een opgegeven taak. Ze moeten er voor zorgen dat het werk op tijd af is (planning) en dat de uitwerking van de opdracht er verzorgd uitziet. Bovendien is het aanleren van de vaardigheid een goede voorbereiding op de werkwijzen die gehanteerd worden op het Voortgezet Onderwijs. Ten behoeve van het huiswerk beschikken de leerlingen van de groepen 7 en 8 over een huiswerkmap en een agenda. Tijdens de informatieavond geven de leerkracht van de groepen 7 en 8 een nadere toelichting op het werken met en het maken van huiswerk. En Naast de beschreven onderdelen van het leerplan besteedt de Achthoek ook aandacht aan andere activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, Drie Koningen, Carnaval, Pasen, sport- en speldagen, deelname aan sporttoernooien (bij voldoende deelnemers), ludieke acties zoals een sponsorloop / fancy fair, theaterbezoek, excursies, het schoolkamp, de afsluiting van thema s middels tentoonstellingen en/of vieringen, de ieder-kan-wat-show, creamiddagen, open klas,enz. De activiteiten die zijn gepland, staan vermeld op de schoolkalender. Bij activiteiten die spontaan ontstaan worden de ouders bijtijds geïnformeerd (en gevraagd om te komen assisteren). 17 Schooljaar 2015/2016

18 Excursiebeleid: We gaan met de hele school 1x per jaar op schoolreis. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid dat groepen op een educatieve excursie gaan. Mocht u als ouder een tip hebben voor een educatieve excursie, dan houden we ons altijd aanbevolen. In vorige schooljaren zijn ons leerlingen bijvoorbeeld op excursie geweest naar een zorgboerderij, een aardbeienteler, een wegenbouwbedrijf e.a. Schoolplan de Achthoek Iedere 4 jaar moet een school de plannen bekend maken voor de komende periode. In het schooljaar hebben we weer een nieuw schoolplan gemaakt voor de periode t/m In dit schoolplan staan dus de plannen die de Achthoek heeft voor de komende jaren. Dit schoolplan is terug te vinden op onze website. Hieronder vindt u een samenvatting van dit schoolplan, zodat u in een kort tijdsbestek een idee heeft van de plannen voor de komende tijd. De Achthoek periode In onderstaand document proberen we aan te geven wat onze speerpunten zijn voor de nieuwe schoolplanperiode. Een en ander is hier beknopt weergegeven, maar wordt verder uitgewerkt in ons schoolplan In dit schrijven bespreken we de 5 afgesproken onderdelen te weten: 1. Onderwijs 2. Personeel 3. Financiën 4. Organisatie 5. Omgeving 1. Onderwijs *Onze 7 trefwoorden: geborgenheid, acceptatie, zelfstandigheid, differentiatie, samen, zorg en leerrendement blijven ook tijdens de komende planperiode ons uitgangspunt. * Gepersonaliseerd leren. In onze visie staat het kind echt centraal. Wij willen dus zoveel mogelijk doen om het kind aan te spreken op haar / zijn niveau. Wij denken dat tablets hier een goed hulpmiddel bij zijn. We hebben op dit moment 12 tablets. Dit willen we uitbouwen tijdens de planperiode. * In het kader van het bovenstaande willen we in de planperiode ook kijken naar een bruikbare ELO (elektronische leeromgeving) voor onze leerlingen. * De doorgaande lijn die we hebben ingezet in de afgelopen jaren proberen we goed voort te zetten. * We proberen in het kader van passend onderwijs ons onderwijs passend te maken voor alle leerlingen. Aanpassingen waar nodig, zowel naar boven als naar beneden. * Ouderparticipatie. Tijdens de planperiode gaan we goed nadenken over hoe we onze ouders nog beter kunnen laten participeren. Een van de eerste dingen die we gaan doen is dat onze ouders welkom zijn bij onze EOT. (De vroegere zorgteams) 18 Schoolgids kbs de Achthoek

19 * We zijn in het afgelopen jaar een sportactieve school geworden. Dit gaan we tijdens de planperiode uitbouwen. Onder andere door samenwerking te zoeken met verenigingen in de buurt. Zo hebben we nu al een samenwerking met de tennisclub uit Den Hout. Dit alles in het kader van gezond leven en bewegen. * Onze cyclische aanpak van de kwaliteitszorg binnen onze school zullen we verder uitwerken en verdiepen. We hebben daar in de afgelopen jaren de eerste stappen in gezet. * Wij blijven werken volgens het Plan-Do-Check-Act principe * We willen ook meer inspraak krijgen voor de leerlingen zelf. Hiertoe willen we tijdens de planperiode een leerlingraad in het leven roepen. Zij kunnen tijdens een maandelijks overleg met de directie aangeven wat zij van zaken vinden en welke zaken zij graag willen. *OAS van Dotcomschool blijft ook tijdens de planperiode ons administratiepakket. We zullen hier tijdens de planperiode nog meer verdieping in zoeken. Een van de zaken die we gaan regelen is dat we voortaan de absentenregistratie via OAS laten lopen. Dit om de absenten beter in beeld te krijgen en te houden. * We zijn in de afgelopen twee schooljaren bezig geweest met de implentatie van groepsplannen middels het handelingsgericht werken. Dit moeten we de komende jaren echt gaan borgen in ons onderwijs. *We zullen meer naar effectieve instructie toe moeten. Hiervoor is scholing nodig. * Scholing met betrekking tot de effectieve instructie. * Opbrengstgericht werken verder uitbouwen 2. Personeel Het huidige personeel op de Achthoek werkt hard en is ook bereid om dit te doen. Het kleine aantal mensen moet hard werken om alle zaken die bij een kleine school komen kijken voor elkaar te krijgen. Verdere inkrimping van het personeel is niet mogelijk, als we de kwaliteit willen bewaken. Met het weghalen van onze conciërge is wat ons betreft het laatste stukje bezuiniging op personeelsgebied geweest. Met het huidige personeel kunnen we onze 4 combinatiegroepen bemannen. We proberen ook de komende jaren weer wat extra handen binnen onze school te krijgen middels de inzet van Lio stagiaires, maar ook andere Pabo stagiaires en ook onderwijsassistent stagiaires. Op die manier zorgen deze extra handen voor verlichting binnen onze school. We zijn sinds het schooljaar gestart met coördinatoren voor verschillende gebieden. Op deze manier krijgen we specialisten op allerlei gebied binnen onze school, wat onze kwaliteit ten goede komt. Dit willen we gedurende de planperiode verder uitbouwen. Zo hebben we bijvoorbeeld al een taal-leescoördinator en een reken coördinator. Nascholing zal in eerste instantie vooral gericht zijn op de verdere verdieping voor de verschillende coördinatoren. De huidige gesprekkencyclus kunnen we voortzetten. Hierbij zullen we nog meer gebruik gaan maken van de POP s van de leerkrachten en hier ook op bijsturen. 3. Financiën We proberen er tijdens de planperiode voor te zorgen dat de Achthoek budget neutraal kan werken. We zullen er dus vooral voor moeten zorgen dat ons leerlingaantal stabiel blijft, maar liefst natuurlijk iets stijgt. Bij de 1 oktobertelling van 2014 hadden we 94 leerlingen. (De prognose was dat we in 2015 behoorlijk in leerlingaantal achteruit 19 Schooljaar 2015/2016

20 zouden gaan aangezien onze huidige groep 8 22 leerlingen heeft. Op dit moment weten we echter al dat we minimaal 92 leerlingen zullen hebben.)100 is hierbij de magische grens. We moeten proberen weer boven de 100 leerlingen te komen, omdat dit qua budget nogal wat voordelen oplevert. Het trekken van nieuwe leerlingen heeft dan ook de grootste prioriteit voor onze school. Met de komst van nieuwbouwwijk de Contreie, maar ook het trekken van leerlingen uit bijvoorbeeld Made, moeten we de komende jaren richting die 100 leerlingen kunnen komen. Als dat lukt, dan moeten we budget neutraal kunnen werken op de Achthoek en is het financiële plaatje van onze school sowieso geen reden meer om überhaupt over sluiting na te denken. Als het ons lukt om het predicaat excellente school te verdienen, zou dit waarschijnlijk een goede opsteker zijn bij het werven van nieuwe leerlingen. Een aantal investeringen tijdens de planperiode zijn: * een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen. (De huidige veilig leren lezen methode is binnenkort afgeschreven) * vervanging van 4 digitale schoolborden. (De opstellingen met de beamer) We willen deze graag vervangen voor 4 touchscreens. Dit willen we graag ivm de betere kwaliteit, maar ook in verband met de lagere onderhoudskosten. * een nieuwe methode voor begrijpend lezen. De resultaten op dit gebied blijven achter bij de verwachtingen en dus zullen we hier tijdens de planperiode op bij moeten sturen. 4. Organisatie Tijdens de planperiode zullen we verder onderzoeken hoe we onze middelen en dus ook ons personeel zo efficiënt mogelijk in kunnen zetten. Moeten we per se in het leerstofjaarklassensysteem blijven denken of zijn er nieuwe, misschien wel efficiëntere manieren van werken met de kinderen. Op welke manier halen we het maximale uit onze leerlingen? Tijdens de planperiode zullen we dus goed na moeten denken over deze zaken. Als het gepersonaliseerd leren verder van de grond komt, zou het niet zo heel veel meer uit moeten maken waar een leerling in de klas zit. Dit biedt dan mogelijkheden om out of the box te denken. We willen tijdens de planperiode ook kijken hoe we onze (hoog)begaafde kinderen beter op hun eigen niveau kunnen aanspreken. Hiervoor zijn de afgelopen jaren al wat pilots geweest, maar dit moet tijdens de planperiode een vastere vorm gaan krijgen. Verder zijn we met de Achthoek gewoon op de goede weg. Onze doorgaande lijn zullen we blijven bewaken. Dit doen we onder andere tijdens onze tweewekelijkse teamvergaderingingen. Ook vergaderen we een aantal keren in de avond, om zo alle teamleden in één keer bij elkaar te hebben. In het kader van de nieuwe cao moeten we onderzoeken of het wenselijk is om vaker te vergaderen buiten de reguliere schooltijden. Hiermee is veel winst te boeken. 5. Omgeving Het leerlingenaantal van de Achthoek stond de laatste jaren onder druk. Dit had vooral te maken met de vergrijzing van het dorp. We zien echter de afgelopen periode een kentering. Er zijn op dit moment weer 14 leerlingen aangemeld op de voorschool en we krijgen met enige regelmaat leerlingen die instromen vanuit met name Made en ook vanuit de nieuwbouwwijk de Contreie. We zullen dus tijdens de planperiode proberen om de leerlingen uit Den Hout te behouden en nieuwe leerlingstromen aan te boren vanuit Oosterhout en Made en misschien nog meer omliggende gemeenten. We zullen 20 Schoolgids kbs de Achthoek

21 ons profileren als de kleinschalige, zorgzame school, waar veel aandacht is voor de kinderen. We merken nu al dat we langzamerhand een goede naam krijgen in de omgeving. Deze goede naam, dienen we vast te houden en waar mogelijk uit te breiden. De Achthoek is echt een spil in het dorp. Deze spil willen we ook graag in de toekomst blijven zijn voor het dorp. Uit het tevredenheidsonderzoek van Beekveld en Terpstra blijkt ook de tevredenheid in alle geledingen over de Achthoek. Dit moeten we vasthouden naar de toekomst toe. Tot zover onze plannen voor de komende periode. Na goedkeuring door het CVB zullen deze beknopte plannen verder uitgewerkt worden in het schoolplan van KBS de Achthoek. Nicole Hanegraaf (clusterdirecteur) Patrick Lazaroms (locatiedirecteur) 21 Schooljaar 2015/2016

22 De zorg voor de kinderen Plaatsing van een leerling op de basisschool. De Wet Primair Onderwijs en de Wet Voortgezet Onderwijs zijn in augustus 2014 aangepast aan de nieuwe regels; voorschriften en afspraken met betrekking tot Passend Onderwijs. In principe is elk kind welkom op onze school. Bij de aanmelding van uw kind wordt vastgesteld of onze school voor uw kind het juiste onderwijsaanbod kan verzorgen. Dat zal doorgaans het geval zijn. In de situatie dat de school niet het passende aanbod kan verzorgen geldt de zorgplicht. De nieuwe zorgplicht betekent niet dat scholen verplicht zijn ieder kind een plek te geven op school maar wel moeten zorgen voor een aanmelding en inschrijving op een andere school die het voor Uw kind passende arrangement wél kan aanbieden. Dus als een school aangeeft dat het echt niet kan zorgen voor passend onderwijs, dan moet de school waar de aanmelding plaatsvindt zorgen voor een goede plaatsing elders binnen het samenwerkingsverband in goed overleg met de ouders De ouders zorgen dan voor een nieuwe aanmelding en de plaatsing gebeurt dan door het bevoegd gezag. De school moet aantonen dat ze naar de individuele leerling heeft gekeken, en echt geprobeerd heeft om de aanpassingen te realiseren die voor het kind nodig zijn. Een school kan dus niet zomaar zeggen dat een kind met een bepaalde beperking niet welkom is op school omdat die beperking niet in het ondersteuningsprofiel past. Er moet altijd gekeken worden naar de individuele situatie. Hiermee wordt voorkomen dat kinderen geweigerd worden op basis van bijvoorbeeld stereotiepe denkbeelden over bepaalde beperkingen. De school waar het kind is aangemeld is er wel verantwoordelijk voor om een passende plek te regelen. Verwijderen en schorsen Ook mag een school nog steeds een leerling verwijderen. Dat is pas mogelijk als de school een leerling niet de nodige speciale zorg kan bieden; Als de leerling zich voortdurend agressief gedraagt; of: Als er ernstige conflicten zijn (ook als de ouders daarbij betrokken zijn). Voordat tot verwijdering wordt overgegaan moet het schoolbestuur naar het verhaal van de docent luisteren. Het schoolbestuur moet u, als ouder of verzorger laten weten, dat u bezwaar kunt maken tegen de beslissing om uw kind te verwijderen. Echter, ook in deze situatie, geldt de hierboven genoemde zorgplicht, en is de school verantwoordelijk voor een nieuwe plek. De school zoekt, in samenspraak met de ouders of verzorgers, een passende school en kan hiervoor een beroep doen op het samenwerkingsverband. Een basisschool mag uw kind ook schorsen. Dit houdt in dat uw kind tijdelijk geen toegang heeft tot de school of tot bepaalde lessen. Het bevoegd gezag van de basisschool (het schoolbestuur) kan zelf bepalen wanneer het uw kind schorst. Ook voordat een leerling wordt geschorst, moet het bevoegd gezag eerst naar het verhaal van de docent luisteren. 22 Schoolgids kbs de Achthoek

23 Het bevoegd gezag (het schoolbestuur) kan met opgave van redenen een leerling schorsen. Het besluit tot schorsing moet schriftelijk aan de ouders bekend worden gemaakt en het schoolbestuur stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. De aanmelding van een nieuwe leerling Gedurende het schooljaar worden de ouders van de kinderen die het daaropvolgende schooljaar in aanmerking komen om de voorschool te bezoeken, uitgenodigd om hun kind(eren) in te laten schrijven. Tijdens het aanmeldingsgesprek dat wordt gevoerd tussen de ouders/verzorgers van het kind en de locatiedirecteur krijgen ouders een inschrijfformulier mee en wordt een machtigingsdocument voor de betaling van de maandelijkse bijdrage voorgelegd. Deze gegevens worden door de locatiedirecteur verzonden naar het secretariaat van de stichting Delta-voorschool. (voor adresgegevens zie bladzijde 4) De ouders/verzorgers van de aangemelde peuter ontvangen een schoolkalender en het adres van de website van de school i.v.m. de schoolgids. Enkele weken voordat het kind 2,5 jaar wordt, krijgen de ouders/verzorgers een uitnodiging voor een gesprek met de leidster van de voorschool. Tijdens het gesprek worden de begeleiding van het kind, het werken in de groep, en een aantal organisatorische zaken besproken. Alsmede worden aan de ouders/verzorgers vragen voorgelegd met betrekking tot de sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling van het kind. Deze gegevens zijn van belang voor een goede opvang bij de ontwikkeling van het kind. De aanmelding van een nieuwe leerling voor de basisschool: Als u uw kind inschrijft voor de voorschool is het meteen ingeschreven voor de basisschool. We hanteren 1 inschrijfformulier, zodat u niet 2x dezelfde gegevens in hoeft te vullen. Enkele weken voordat het kind vier jaar wordt, krijgen de ouders/verzorgers een uitnodiging voor een gesprek met de leerkracht van groep 1. Tijdens het gesprek worden de begeleiding van het kind, het werken in de groep en een aantal organisatorische zaken (zoals een wenmoment door het kind) besproken. Alsmede worden aan de ouders/verzorgers vragen voorgelegd met betrekking tot de sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling van het kind. Deze gegevens zijn van belang voor een goede opvang bij de ontwikkeling van het kind. Bij de tussentijdse aanmelding van een nieuwe leerling wordt vooraf een informatief gesprek gehouden. Nadat informatie is ingewonnen bij de vertrekkende school, voert de locatiedirecteur met de ouders/verzorgers van het kind het aanmeldingsgesprek. Indien wenselijk wordt in overleg met de ouders/verzorgers van het kind - door de Intern Begeleider van de Achthoek aan het kind een aantal onderzoekjes voorgelegd. Naar aanleiding van de verkregen gegevens kan het niveau worden bepaald waarop het kind kan instromen. De definitieve aanname is dan gerealiseerd. 23 Schooljaar 2015/2016

24 Het volgen van de ontwikkeling van een leerling Basisschool de Achthoek werkt met een leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS). Van elke leerling wordt nauwgezet een dossier bijgehouden. In dit dossier bevinden zich de persoonlijke gegevens van de leerling, de toetsresultaten (zowel van methodegebonden toetsen als van niet methodegebonden toetsen) en kopieën van onderzoeksverslagen, verslagen logopedie e.a. Bij de leerlingen van groep 7 is een kopie van de uitslag van de CITO entreetoets toegevoegd. De dossiers van de leerlingen van de voorschool en de groepen 1 en 2 bevatten informatie die is verkregen uit het observatiemodel KIJK, De dossiers bevinden zich in een afgesloten kast in de kamer van de I.B. er en zijn beschikbaar voor de teamleden en voor de ouders/verzorgers die inzage in het dossier van hun kind(eren) wensen. In de LOVS-mappen bevinden zich bovendien de uitkomsten van het sociogram dat twee maal per schooljaar wordt afgenomen. Naast bovenstaande schriftelijke dossiers bevinden zich in ons administratiesysteem OAS van Dotcomschool aantekeningen vanuit persoonlijke observaties en registraties. De komende jaren zullen langzamerhand onze papieren dossiers verdwijnen en zal alles gedigitaliseerd aanwezig zijn in ons administratiesysteem. De speciale zorg voor leerlingen met specifieke behoeften Op de Achthoek telt ieder kind mee. Elk kind is uniek. Er zijn leerlingen die moeite hebben met het opnemen van de aangeboden leerstof of die uitbreiding of verdieping van de leerstof nodig hebben. Deze kinderen hebben specifieke hulp, materialen en/of begeleiding nodig willen zij zich gelukkig voelen op school. Wij bieden op onze school de basisondersteuningen aan, die uitgebreid beschreven staat in ons ondersteuningsplan. Specifieke hulp De groepsleerkracht houdt van elke leerling de voortgang in de ontwikkeling bij. Middels observatie, toetsgegevens en de wijze waarop het kind zich dagelijks presenteert, heeft de leerkracht een beeld van de ontwikkeling van het kind. Bij gesignaleerde zorg schakelt de leerkracht de Intern Begeleider in. Dit proces begint al bij de voorschool. We werken met de cyclus van handelingsgericht werken met groepsplannen en zogenaamde zorgweken. We bieden geen handelingsplannen meer op individueel niveau aan, maar bieden individuele ondersteuning of in kleine groepjes aan, binnen het groepsplan dmv verlengde instructie. Indien gewenste resultaten achterwege blijven, kan in overleg met de ouders/verzorgers van het kind door de IB er het ondersteuningsteam worden benaderd. In het ondersteuningsteam hebben een collegiale consultant (CC er) van een speciale school voor basisonderwijs en een adviseur leerlingenzorg van OOC zitting. Wij kunnen via het OOC (Onderwijs Ondersteuningscentrum) beschikken over een orthopedagoog, een psycholoog en een gedragsspecialist. 24 Schoolgids kbs de Achthoek

25 Zij kunnen adviseren een uitgebreid diagnostisch onderzoek af te nemen. Op grond van de verkregen gegevens wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit kan bestaan uit specifieke begeleiding binnen de eigen groep (door de groepsleerkracht), in uitzonderlijke gevallen kortdurende individuele begeleiding buiten de eigen groep door de IB er of een externe begeleider. Mocht de school handelingsverlegen worden dan zal de IB er de ouders adviseren het kind aan te melden bij een andere basisschool, een speciale school voor basisonderwijs (SBO) of een school voor speciaal onderwijs (SO). Uit ons ondersteuningsplan staat hier onderstaand stuk mbt passend onderwijs 1. Passend Onderwijs 1.1 Passend onderwijs voor elk kind Per 1 augustus 2014 geldt het volgende: Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs. Doel is om elk kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. 1.2 Doelen passend onderwijs Met de invoering van passend onderwijs wil de overheid bereiken dat: Alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen. Als het kan gaat het kind naar een reguliere school. Als dat niet kan, dan is er een plaats in het speciaal onderwijs. Scholen meer mogelijkheden krijgen voor ondersteuning op maat. De mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van kind bepalend zijn, niet de beperkingen. Kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten. 1.3 Zorgplicht: altijd een passende plek voor een leerling Sinds 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Dit houdt in dat de school een passende plek moet zoeken, als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Er zijn 3 mogelijkheden: een aanbod op de eigen school (de school van aanmelding); een aanbod op een andere reguliere school; een aanbod op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. 25 Schooljaar 2015/2016

26 1.4 Basisondersteuning: begeleiding op elke school Elke school voor primair onderwijs zorgt voor een basisondersteuning. Dit is een goede basiskwaliteit van het onderwijs inclusief uitvoering van preventie en lichte ondersteuning. Preventie is de basisondersteuning voor alle leerlingen die er op is gericht om tijdig leerproblemen en opgroei- en opvoedproblemen te signaleren. Vroegtijdige signalering vereist de aanwezigheid van diagnostische expertise en kan al dan niet in samenwerking met ketenpartners worden georganiseerd. Onder het aanbod lichte ondersteuning van elke school binnen het RSV Breda e.o. wordt in ieder geval verstaan: o een aanbod voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie (conform de protocollen); o onderwijsprogramma s en leerlijnen die zijn afgestemd op leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie. De begrenzing van ondersteuning voor leerlingen op basis van IQ alleen wordt vermeden; o fysieke toegankelijkheid van schoolgebouwen, aangepaste werk- en instructieruimtes en de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben; o (ortho)pedagogische en/of orthodidactische programma s en methodieken die gericht zijn op sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen; o een protocol voor medische handelingen; o de curatieve zorg en ondersteuning die de school samen met ketenpartners kan. Hierbij kan de school een beroep doen op instellingen in de omgeving van de school. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het Centrum voor Jeugd en Gezin of een Kennis en Expertise Centrum. De basisondersteuning is voor alle scholen van de regio vastgelegd in het document Op weg naar een gemeenschappelijke basisondersteuning en is te vinden op de website van het RSV Breda e.o. ( Een samenvatting van het Ondersteuningsplan is in de bijlage opgenomen (bijlage). Naast de gezamenlijke elementen van de ondersteuningsstructuur zoals vastgelegd in het document basisondersteuning heeft iedere school de beschikking over schooleigen elementen, die mede het ondersteuningsprofiel van de school bepalen. Belangrijke elementen zijn onder andere de in het team aanwezige expertise en de samenwerking met andere scholen en ketenpartners. In het ondersteuningsprofiel van kbs De Achthoek is te lezen waar wij de komende periode aan gaan werken. Planmatig werken behoort tot de vaste standaarden van de basisondersteuning zoals die wordt geboden door de scholen van het samenwerkingsverband. Het doel is om op alle scholen voor PO en V(S)O in de regio Breda het groeidocument, zoals voorgesteld door Pameijer c.s. in te voeren. Een groeidocument wordt opgestart als het vermoeden bestaat dat er voor de leerling een ondersteuningsarrangement moet worden aangevraagd bij de Commissie van Toelaatbaarheidsverklaringen (CTLV) van het RSV Breda e.o. Meer informatie hierover in hoofdstuk 4. Het Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP) wordt hierin geïntegreerd. Door harmonisatie in het planmatig werken kunnen de efficiëntie en effectiviteit van de toeleiding naar 26 Schoolgids kbs de Achthoek

27 extra ondersteuning en transities (overstap naar SBO, SO, V(S)O) verbeterd worden. Een OPP kan ook worden gemaakt als een leerling de onderwijsdoelen voor 1F niet haalt op 12-jarige leeftijd en een eigen leerroute gaat volgen voor één of meer leergebieden. Meer hierover in paragraaf 3.8. Binnen het samenwerkingsverband is een dekkende infrastructuur van extra onderwijsondersteuning ingericht om alle leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een passend aanbod te bieden. Extra onderwijsondersteuning overstijgt de basisondersteuning en wordt bekostigd uit de middelen van het samenwerkingsverband. Dit budget wordt beheerd door het bestuur van het samenwerkingsverband. Hoe deze procedure van aanvragen verloopt, staat vermeld in, Stroomdiagram passend onderwijs PO Breda (bijlage). Binnen de stichting Delta-onderwijs dient de samenwerking tot zorgverbreding er toe te leiden dat leerlingen met speciale zorg in het reguliere basisonderwijs kunnen worden opgevangen en begeleid. Is een school hierin handelingsverlegen, dan kan de hierboven genoemde procedure opgestart worden. Regelmatig beleggen de scholen van de stichting Delta-onderwijs bijeenkomsten waaraan intern begeleiders (IB ers) en collegiale consultanten (CC ers) van de speciale school voor basisonderwijs deelnemen. Binnen het netwerk worden ervaringen, ideeën, deskundigheid en materialen uitgewisseld. De IB-er van de Achthoek heeft zich geschoold door het volgen van de aangeboden cursussen over lees/spelling- en rekenstoornissen (dyslexie, dysorthografie en dyscalculie). Hierdoor is de professionalisering toegenomen en blijft de deskundigheid op een hoog peil. Binnen de stichting Delta-onderwijs heeft elke school de plicht een schoolspecifiek zorgplan op te stellen. In het zorgplan staan vermeld de voorzieningen die worden getroffen om de voortgang van de zorg te realiseren. Enkele belangrijke punten uit het zorgplan zijn: de inzet van het personeel in de zorgstructuur, de beoogde en de bereikte resultaten van de opvang van leerlingen die extra zorg nodig hebben, de procedures voor onderzoek van leerlingen en van plaatsing op de speciale scholen voor basisonderwijs en de informatieverstrekking aan ouders over de zorgvoorzieningen. Het zorgplan maakt duidelijk hoe de zorgstructuur op schoolniveau en binnen het samenwerkingsverband is ingericht. Het document het zorgplan de Achthoek wordt als bijlage toegevoegd aan het schoolplan de Achthoek Op de Achthoek en Delta-breed zijn het protocol leesproblemen en dyslexie schoolspecifiek gemaakt en geïmplementeerd. De protocollen bieden duidelijke stappen in het signaleren en diagnosticeren van leesproblemen. Vroegtijdige onderkenning van leesproblemen en dyslexie is het doel. Voor de (hoog)begaafde leerlingen is in schooljaar gestart met de scholing hoogbegaafdheid en het schrijven van het schoolspecifiek beleidsplan. Het beleidsplan is geïmplementeerd. Ouders van kinderen met een bepaalde handicap moeten naar een Commissie voor de Indicatiestelling (CvI) die een beschikking afgeeft dat als een kind een dusdanige handicap heeft, er extra financiën beschikbaar worden gesteld ( het rugzakje ). 27 Schooljaar 2015/2016

28 Ouders met een positieve beschikking kunnen zelf kiezen of zij hun kind met een rugzakje op de basisschool willen laten of voor een plaatsing op een school voor speciaal onderwijs. Op de Achthoek wordt bij de aanmelding van een kind met een handicap een speciale procedure gevolgd. Deze procedure wordt ook toegepast bij de terugplaatsing van een leerling van een speciale school voor basisonderwijs. De Medische zorg De medische zorg voor de leerlingen van de Achthoek ligt bij de GGD te Oosterhout. Deze dienst wordt bemand door een jeugdarts, een assistente, een logopediste en een jeugdverpleegkundige. Elk schooljaar worden de leerlingen van de groepen 2 en 7 medisch onderzocht. Groep 2: De leerlingen van groep 2 krijgen een onderzoek dat wordt afgenomen door de schoolarts en de assistente. Dit onderzoek omvat: de controle van het gehoor- en gezichtsvermogen, de algemene ontwikkeling, de houding, de lichaamsbeweging, de spraak, de functies van hart en longen. Bovendien wordt er gevraagd naar het welbevinden op school, het slaapritme, de eetlust, sport beoefenen en vriendschappen. Groep 7: De jeugdverpleegkundige neemt in navolging van het onderzoek in groep 2 een algemeen onderzoek af. Via de school wordt aan de leerlingen een schriftelijke vragenlijst verstrekt. Indien wenselijk/noodzakelijk wordt door de schoolarts een nader onderzoek gedaan. Indien gewenst kan de basisschool alleen na toestemming van de ouders van de leerling - aan de GGD vragen een onderzoek in te stellen. Ouders/verzorgers kunnen ook op elk moment een medisch of logopedisch onderzoek aanvragen. Externe hulpverlening - Ondersteuning door externen onder schooltijd binnen de eigen school. In beginsel wordt door de Achthoek geen medewerking verleend aan ondersteuning door externen onder schooltijd binnen de eigen school. Indien er sprake is van een medische indicatie kan op de regel mits praktisch uitvoerbaar een uitzondering worden gemaakt. De vermelde ondersteuning wordt aangeboden onder de verantwoordelijkheid van de directie van de school. Omtrent de inhoud en de uitvoering van de ondersteuning worden schriftelijke afspraken gemaakt met de externe hulpverlener (op basis van particuliere inschakeling), de ouders, de IB-er en de directie (en eventueel de ondersteunende school voor speciaal basisonderwijs). - Ondersteuning door externen onder schooltijd buiten de eigen school In beginsel wordt door de Achthoek geen medewerking verleend aan ondersteuning door externen onder schooltijd buiten de eigen school. Indien er sprake is van een medische indicatie kan op de regel een uitzondering worden gemaakt. Ten aanzien van de frequentie en de tijdsduur van de externe ondersteuning dienen - vooraf schriftelijke afspraken gemaakt te worden. De directie van de school draagt geen verantwoordelijkheid voor de externe ondersteuning. 28 Schoolgids kbs de Achthoek

29 Indien sprake is van een didactische indicatie zal een verzoek tot ondersteuning door externen door de school niet gehonoreerd worden. Indien een leerling onder schooltijd ondersteuning krijgt op een andere plek dan het gebouw van de basisschool, blijft het bevoegd gezag verantwoordelijk voor het welbevinden van de leerling. Vernoemde regelgeving is overeenkomstig de artikelen 40 en 41 van de Wet Primair Onderwijs. Uiteraard vinden wij het wel belangrijk dat er een goede afstemming is tussen eventuele externe hulp en onze school. Dit komt namelijk de leerling ten goede. De resultaten van het onderwijs Basisschool de Achthoek maakt in samenspraak met de scholen die behoren tot de stichting Delta onderwijs gebruik van het instrument Kwaliteitsmeting van Beekveld en Terpstra. Naar aanleiding van de analyse van de verkregen informatie worden beleidsvoornemens voor de korte en de lange termijn opgesteld. Gegevens staan vermeld in het schoolplan In december 2011 heeft de Inspectie van het Onderwijs in het kader van het periodiek kwaliteitsonderzoek (PKO) basisschool de Achthoek bezocht. De inhoud van het rapport is geplaatst op de website van onze school en van de inspectie ( Mede naar aanleiding van de aanbevelingen van de inspecteur van het onderwijs zijn beleidsvoornemens voor de korte en lange termijn opgesteld. De beleidsvoornemens zijn vermeld in het schoolplan Rapporten De Achthoek maakt gebruik van digitale rapporten. De ouders van de leerlingen van de groepen 1 en 2 krijgen een schriftelijke verslaggeving vanuit Kijk. In de gesprekken met de ouders zijn de resultaten van het KIJK-observatie instrument de leidraad. Ook worden o.a. de houding van de leerling ten aanzien van het zelfstandig werken en het gebruik van het digitaal planbord en/of de taakkaart besproken. De ouderavonden nav de rapporten zijn voor groep 1 t/m 8 tegelijk. Met betrekking tot de ontwikkelingen op het gebied van gedrags- en leervorderingen ontvangen de leerlingen en hun ouders/verzorgers drie maal per schooljaar een rapport. Voor een nadere toelichting op het rapport en/of vragen van de kant van de ouders worden de tien-minutengesprekken georganiseerd. Voor de ouders van de leerlingen van groep 7 wordt aan het einde van het schooljaar 15 minuten gesprekstijd ingepland om de resultaten van de CITO-Entreetoets te bespreken en voor de ouders van groep 8 wordt 15 minuten gesprekstijd genomen voor het adviesgesprek in februari. De ouders van de leerlingen van de groepen 1 tot en met 7 worden in november en maart uitgenodigd voor een gesprek. In de maand juni wordt een gesprek gevoerd naar aanleiding van een verzoek van de ouders en/of de leerkracht. De ouders van de leerlingen van groep 8 worden in november uitgenodigd voor een gesprek. 29 Schooljaar 2015/2016

30 In februari volgt het adviesgesprek Voortgezet Onderwijs. Groep 8 heeft in principe geen oudergesprekken meer na het adviesgesprek. (Uiteraard wel indien dit toch nodig is) Tijdens de rapportavonden liggen de schriften van de leerlingen ter inzage bij de klas. Naast de tien minutengesprekken kunnen de ouders/verzorgers van de leerlingen een gesprek aanvragen bij de leerkrachten, de IB er en de directieleden. Op het einde van het schooljaar worden de ouders geïnformeerd (schriftelijk via het rapport en/of mondeling middels een persoonlijk gesprek) over de bevordering van hun kind naar een nieuwe groep. Tijdens een persoonlijk gesprek worden de ouders geïnformeerd over de resultaten van het gevolgde onderwijs en de doorlopen ontwikkelingen. Op de Achthoek kunnen ouders geadviseerd worden om in het belang van de ontwikkeling van de leerling het kind een eigen ontwikkelingslijn te laten volgen. De leerling vervolgt de eigen ontwikkelingen en op grond van de behaalde resultaten krijgt het kind een aangepast programma aangeboden. De ouders van de leerling worden nauw betrokken bij de opzet en de uitvoering behorende bij het programma van de eigen ontwikkelingslijn. De eindtoets De leerlingen van groep 8 nemen deel aan de eindtoets. Leerlingen met een dyslexieverklaring of een visuele handicap krijgen een aangepaste vorm van de toets (vergroot lettertype / extra werktijd / auditieve ondersteuning middels een koptelefoon) aangeboden. De toets bevraagt de leerlingen over kennis en vaardigheden zoals omschreven in de einddoelen van het basisonderwijs. Tijdens een informatieavond geeft de leerkracht van groep 7/8 een uiteenzetting over de wijze waarop de toets wordt gehanteerd, de wijze van advisering van de leerlingen en de manier waarop het voortgezet onderwijs met de aanmelding van de leerlingen handelt. De scholen van voortgezet onderwijs in de regio Oosterhout organiseren voor de ouders van de leerlingen die de basisschool verlaten, een informatieavond en een open dag. Behalve de individueel behaalde score per leerling geeft de uitslag ook informatie over het behaalde schoolresultaat in vergelijking met de andere deelnemende basisscholen. Basisschool de Achthoek scoort de laatste jaren boven het landelijk gemiddelde. In het schooljaar is er voor het eerst gebruik gemaakt van een verplichte centrale eindtoets voor het basisonderwijs. Elk schooljaar informeert de school de ouders via de schoolgids over de verwijzing naar het voortgezet onderwijs (eventueel ook de uitstroom naar de speciale school voor basisonderwijs en het speciaal onderwijs). De gegevens van de afgelopen drie schooljaren worden altijd in deze schoolgids vermeld. Onderwijskundig rapport Van elke leerling die basisschool de Achthoek verlaat wordt een onderwijskundig rapport opgesteld. Dit rapport wordt ter inzage en ter ondertekening aan de ouders aangeboden. 30 Schoolgids kbs de Achthoek

31 Het rapport beoogt een soepele overgang tussen scholen te bewerkstelligen. In de rapportage worden naast zakelijke gegevens (zoals de gehanteerde methoden, de schoolloopbaan) ook informatie met betrekking tot de ontwikkeling van de leerling verstrekt. De schoolverlaters van de schooljaren , en Op het einde van het schooljaar verlieten 20 leerlingen basisschool de Achthoek. Zij werden door de ouders aangemeld bij - het Dongemond College locatie Made (8 leerlingen) - het Sint Oelbert Gymnasium / Oosterhout(2 leerlingen) - het Mgr. Frencken College / Oosterhout (7 leerlingen) - het Effent / Oosterhout (3 leerlingen) Op het einde van het schooljaar verlieten 18 leerlingen basisschool de Achthoek. Zij werden door de ouders aangemeld bij - het Dongemond College locatie Made (6 leerlingen) - het Sint Oelbert Gymnasium / Oosterhout(2 leerlingen) - het Mgr. Frencken College / Oosterhout (8 leerlingen) - het Effent / Oosterhout (1 leerling) - De Christoffel / Breda (1 leerling) Op het einde van het schooljaar verlieten 22 leerlingen basisschool de Achthoek. Zij werden door de ouders aangemeld bij - het Dongemond College locatie Made (8 leerlingen) - Het Dongemond College locatie Raamsdonksveer (1 leerling) - het Sint Oelbert Gymnasium / Oosterhout( 3 leerlingen) - het Mgr. Frencken College / Oosterhout (5 leerlingen) - het Effent / Oosterhout (2 leerlingen) - Het Newman College Breda (1 leerling) - Het Orion College Breda (1 leerling) - Graaf Engelbrecht Breda (1 leerling) 31 Schooljaar 2015/2016

32 Het team van basisschool de Achthoek Het team van basisschool de Achthoek bestaat uit - De directieleden. De directie bestaat uit de clusterdirecteur Nicole Hanegraaf en de locatiedirecteur Patrick Lazaroms. Binnen de stichting Delta-onderwijs vormen basisschool de Duizendpoot, basisschool de Rietgors en basisschool de Achthoek een cluster. Tot de werkzaamheden van de clusterdirecteur behoren beleidszaken en de algemene aansturing van de scholen in het cluster. De clusterdirecteur is eindverantwoordelijk. De locatiedirecteur Patrick Lazaroms is de integraal leider van de betreffende basisschool. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen, de ouders en de teamleden. De locatiedirecteur is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. - De teamleden. Zij dragen zorg voor de begeleiding van de kinderen van de afdeling van de voorschool en zij verzorgen het onderwijs in de vier groepen. - De interne begeleid(st)er. De IB er verzorgt de coördinatie van de toetslijn, de toetsevaluatie, de leerlingen- en zorgteambesprekingen, de diagnostisering van leerlingen en de ondersteuning van de teamleden. Indien nodig wordt individuele leerlingenbegeleiding aan de hand van handelingsplannen verleend. De IB er stelt - samen met de locatie-directeur - het schoolspecifiek ondersteuningsplan samen, brengt aanvullingen en verbeteringen naar aanleiding van verbeterde inzichten aan en draagt zorg voor de actualisering van de toetslijn. De protocollen leesproblemen en dyslexie, ERWD en het beleidsplan hoogbegaafdheid worden aan het ondersteuningsplan toegevoegd. De namen en telefoonnummers van de leden van het team van de Achthoek staan vermeld op de schoolkalender. Indien een leerkracht door verlof of ziekte afwezig is, treedt het vervangingsprotocol van de stichting Delta-onderwijs in werking. Volgens een vastgelegd stappenplan dient de locatiedirecteur de vervanging te regelen. Indien geen vervanging aanwezig is, worden de leerlingen opgevangen door de aanwezige teamleden. In het uiterste geval worden de ouders van leerlingen 24 uur van te voren - schriftelijk geïnformeerd over de mogelijkheid dat de leerlingen voor één dag niet op school worden verwacht. 32 Schoolgids kbs de Achthoek

33 Scholing van de teamleden Elk schooljaar wordt in overleg met de teamleden een nascholingsplan opgesteld. Hierdoor blijven de teamleden op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot de pedagogische en didactische aspecten van het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen. De nascholing kan zowel gericht zijn op het volledige team als op individuele teamleden die zich willen/moeten (bij-)scholen. Stagiaires De Achthoek biedt aan aankomende collega s de gelegenheid zich te bekwamen in het vak van leerkracht. Regelmatig zullen stagiaires met een verschillend opleidingsniveau en vanuit een bepaalde discipline de school bezoeken. Lio-stagiaires (leerkracht in opleiding) mogen zelfstandig een groep leerlingen begeleiden. Lio-stagiaires zijn studenten die in de laatste fase van de opleiding zijn. In het schooljaar hebben we in ieder geval 2 lio-stagiaires werkzaam binnen onze school. De ouders en de school Voor een goed functioneren van de school zijn de betrokkenheid en de hulp van ouders van wezenlijk belang. Samen met de ouders wil het team van de Achthoek de kinderen vormen en opvoeden. De school probeert op verschillende manieren in contact te komen met de ouders opdat hun stem kan worden gehoord. Op de Achthoek functioneren een medezeggenschapsraad (MR), een oudervereniging (OV) en een grote groep van hulpouders. Medezeggenschapsraad De MR is een zelfstandig orgaan dat op basis van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) een overlegpartner is van de directie. Onze MR bestaat uit 3 ouders (oudergeleding) en 3 leerkrachten (personeelsgeleding). De MR-vergadering vindt zes keer per jaar plaats. Hierbij zijn de MR-leden aanwezig, de directie en de voorzitter van de Oudervereniging. In dit overleg wordt gesproken over het onderwijsbeleid, personeels- en organisatiebeleid en financieel beleid binnen k.b.s. de 33 Schooljaar 2015/2016

34 Achthoek. De MR mag ook meedenken over ontwikkeling van deze beleidsterreinen binnen de school. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld computeronderwijs op school, veiligheid, formatiezaken (bijv. groepsgrootte), leeraanbod, tussenschoolse opvang, leerlingenzorg etc.. De MR-vergaderingen bieden dus ruimte aan ouders, leerkrachten en directieleden om informatie en argumenten uit te wisselen. Er worden afspraken gemaakt over ontwikkelingen op het gebied van de verschillende beleidsterreinen. De MR heeft afhankelijk van het onderwerp informatie-, advies- of instemmingsrecht. Deze zaken zijn formeel vastgelegd in de WMO. Wat kan de MR voor individuele ouders betekenen? Over algemene zaken binnen de school die ouders in het bijzonder treffen is het altijd mogelijk contact te hebben met een lid van de MR. De MR heeft vervolgens de taak om zorg te dragen voor een goede terugkoppeling naar de betreffende ouder(s). Als ouder kunt u de MR niet benaderen voor individuele problemen van uw kind. Uiteraard blijven de MR-leden wel graag op de hoogte van hetgeen er onder de ouders leeft. Openbaarheid MR-vergaderingen De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U kunt de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Data en agenda s van MR- vergaderingen staan vermeld op de website. De notulen van (voorgaande) MR-vergaderingen liggen ter inzage bij de Directie. Aan het begin van een nieuw schooljaar krijgen alle ouders een kort MR-jaarverslag van het afgelopen schooljaar mee met de nieuwsbrief. GMR Binnen Stichting Delta, waar k.b.s. de Achthoek onderdeel van uitmaakt, is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) opgericht. Deze GMR heeft informatie-, instemmings-, en adviesrecht over bovenschoolse zaken en bestaat evenals de MR voor 50% uit personeelsleden en voor 50% uit ouders. Een aantal keer per jaar is een afgevaardigde van de GMR, aanwezig bij onze MR-vergadering. Zij informeert ons over de relevante onderwerpen uit de GMR en neemt eventuele vragen of suggesties van ons mee terug naar de GMR-vergaderingen. Lid worden van de MR Alle ouders en verzorgers van kinderen op k.b.s. de Achthoek kunnen, in principe door middel van verkiezingen, lid worden van de MR. De zittingsduur is 3 jaar. Het is niet nodig om onderwijsinhoudelijke kennis te hebben om actief te kunnen zijn in de MR. Het leuke aan de medezeggenschap in het basisonderwijs is juist dat die kennis wordt ingebracht door leerkrachten en de directie. Natuurlijk is het wel meegenomen als u enige 34 Schoolgids kbs de Achthoek

35 kennis heeft van het onderwijs in het algemeen, personeelsbeleid, financiën, huisvesting, ARBO of ICT, maar dat is niet noodzakelijk. Zaken als betrokkenheid, een gezonde nieuwsgierigheid, creativiteit, in staat verschillende belangen af te wegen en plezier hebben in samenwerken, zijn net zo belangrijk. Vertegenwoordigers van de ouders in de MR Maarten van Empel (voorzitter) Michel van Gurp Vertegenwoordigers van het team Ellen Bos Suzan Schreiner Miranda Hoogerwerf Contact U kunt mailen naar de MR leden: Oudervereniging Ouders/verzorgers die een kind op de Achthoek als leerling ingeschreven hebben staan, zijn lid van de oudervereniging. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit acht leden. Tijdens een digitale vergadering die plaatsvindt aan het begin van het nieuwe schooljaar worden nieuwe leden voor het bestuur gekozen. De zittingsduur in het bestuur van de oudervereniging bedraagt in principe vier jaar. De namen van de leden van de oudervereniging van de Achthoek alsmede de vergaderdata staan vermeld in de schoolkalender en op onze website. Tenminste 5 maal per jaar houdt het bestuur van de oudervereniging een bijeenkomst. Hierbij is de locatiedirecteur aanwezig. Elk bestuurslid is tevens contactouder. De contactouder fungeert als contactpersoon tussen de ouders en de leerkracht van een groep. Daarnaast omvat de algemene functie van de bestuursleden van de oudervereniging het mede-organiseren van de informatieoverdracht en het coördineren en begeleiden van activiteiten van velerlei aard. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt elk schooljaar vastgesteld via de digitale vergadering van de oudervereniging. De vaststelling van de hoogte van de vrijwillige bijdrage wordt door de MR gemandateerd aan het bestuur van de oudervereniging. Na vaststelling verzoekt de penningmeester van het bestuur van de oudervereniging aan de ouders het bedrag over te maken. Voor het schooljaar is de ouderbijdrage vastgesteld op 20,00 (In dit bedrag zit een kleine bijdrage voor het verjaardagscadeau van een leerkracht)_ 35 Schooljaar 2015/2016

36 Bij de uitnodiging voor de algemene jaarvergadering ontvangen de ouders een agenda en een financiële verantwoording van het te besteden geld. Het actueel reglement van de OV en een jaaroverzicht van de OV vindt u op onze website. Activiteiten die in samenspraak met de teamleden worden georganiseerd/ondersteund zijn: de organisatie van de algemene jaarvergadering, het Sinterklaasfeest, Kerstmis, het Drie Koningen zingen, de Carnavalsviering, een fancy fair of een sponsorloop, de begeleiding bij excursies, schoolreis en de uitstapjes, ondersteuning bij musicaluitvoeringen en de schoolverlatersavond, de aankleding van de aula, de aanschaf van materialen ten behoeve van feesten, geldinzamelingsacties. De hulpouders Bij veel activiteiten is de hulp van ouders onontbeerlijk (de kriebelouders, assistentie bij handvaardigheid, de begeleiding bij de crea-middagen, de coördinatie en de ondersteuning van activiteiten, het begeleiden bij sporttoernooien, de sportdag, de excursies). Als er hulp nodig is van ouders wordt dit meestal gevraagd via een mail van de klassenouder. Informatie naar de ouders toe De meeste informatie wordt naar de ouders g d. Ook het tweewekelijkse nieuwsblad wordt naar onze ouders g d. Dit wordt overigens ook op onze website gepubliceerd. - Het Nieuwsblad. In het Nieuwsblad wordt melding gemaakt van wetenswaardigheden, activiteiten, gebeurtenissen, actuele zaken en mededelingen van de oudervereniging. - De kennismakingsavonden. Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen de ouders en de teamleden de gelegenheid om met elkaar kennis te maken. Tijdens de bijeenkomst krijgen de ouders van de leerlingen informatie over het reilen en zeilen binnen de combinatiegroep en over het programma van de leerjaren behorende bij de combinatiegroep. De ouders maken kennis met de werkwijzen, de materialen, de methoden en de specifieke afspraken en aandachtspunten die gelden voor de groep. Gescheiden ouders Indien ouders van leerlingen zijn gescheiden, is het wenselijk / noodzakelijk dat beide ouders geïnformeerd blijven over de ontwikkeling van hun kind(eren). Elke ouder ontvangt dezelfde informatie per . Beide ouders van een kind worden uitgenodigd voor een oudergesprek. In principe gaat de directie ervan uit dat beide ouders gezamenlijk een gesprek met de leerkracht aangaan. Mochten ouders niet gezamenlijk in gesprek willen gaan met de leerkracht ziet de directie erop toe dat gescheiden gesprekken mogelijk zijn en dat deze niet op dezelfde dag plaatsvinden. Gerechtelijke uitspraken aangaande omgangsregelingen indien afwijkend van vermelde beschrijving zullen door de directie worden gerespecteerd. 36 Schoolgids kbs de Achthoek

37 Als gegevens van het kind aan derden moeten worden verstrekt, worden beide ouders geïnformeerd / geraadpleegd. Informatie van de ouders De ouders van de leerlingen worden verzocht hun medewerking te verlenen aan de ouderenquête. In het schooljaar is er wederom een ouderenquête afgenomen. Website: Sinds april 2013 is er een nieuwe website van basisschool de Achthoek in de lucht. Deze website is gemaakt door de firma Basisonline. Deze firma lijft ook regelmatig nieuwe functionaliteiten aan onze website toevoegen. Dus neemt u gerust geregeld een kijkje op onze website. U kunt allerlei informatie en foto s van de Achthoek vinden op Goed om te weten Passend onderwijs Op 1 augustus 2014 ging Passend onderwijs van start. Kern van Passend onderwijs is dat de schoolbesturen zorgplicht hebben. Dat wil zeggen de school biedt de leerling, die extra ondersteuning nodig heeft, een passende plek OF zorgt er voor dat de leerling op een beter passende plek terecht komt. Om dat te bereiken werken de schoolbesturen in de regio samen in het RSV BREDA EO (Regionaal SamenwerkingsVerband). 37 Schooljaar 2015/2016

38 Doelstelling is om gezamenlijk een dekkend aanbod van onderwijsondersteuning in de regio te bieden, zodanig dat alle leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Waar mogelijk gaan leerlingen naar een reguliere basisschool en indien noodzakelijk naar een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. De scholen voor speciaal basisonderwijs in Breda, Oosterhout en Etten-Leur hebben elk een eigen voedingsgebied. Deze voedingsgebieden van de huidige SBO s blijven overeind en functioneren als subregio s. Alle scholen bieden dezelfde basisondersteuning aan. Dit is een goede basiskwaliteit van het onderwijs inclusief lichte ondersteuning zoals begeleiding bij dyslexie en faalangst. Ook heeft iedere school in een ondersteuningsprofiel beschreven welke extra ondersteuning zij kunnen bieden en welke zaken in de komende periode nog ontwikkeld moeten worden. Het samenwerkingsverband zorgt voor extra ondersteuning en specialistische begeleiding als dat noodzakelijk is. Er wordt zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs gerealiseerd. Er wordt niet meer gekeken naar wat een kind niet kan, maar naar kansen, mogelijkheden en oplossingen. Al met al een verandering, die niet op 1 augustus volledig gerealiseerd kan zijn. Vanaf 1 augustus 2014 komt de beslissing of een leerling toelaatbaar is voor het speciaal (basis) onderwijs te liggen bij het RSV. Hiervoor wordt een toelaatbaarheidscommissie ingericht. Bij de nieuwe werkwijze is het van belang gebruik te maken van de ervaringsdeskundigheid van de ouders. Als eerstverantwoordelijke opvoeders weten die wat wel en niet werkt bij het stimuleren en structureren van de ontwikkeling van hun kind. Zij krijgen een belangrijke rol hierin. Als medezeggingsplatform voor het Ondersteuningsplan is een OPR (ondersteuningsplanraad) ingericht met vertegenwoordigers van ouders en onderwijspersoneel. Meer informatie is te vinden op: Door de Inspectie van het Basisonderwijs wordt de werkwijze nieuwe stijl toegepast. Het bestuur van de stichting Delta-onderwijs dient aan de inspectie elk jaar verantwoording af te leggen over de scholen die tot de stichting behoren. Op grond van de bestudering van de verstrekte gegevens kan de inspectie besluiten om een school extra in het oog te houden / maatregelen op te leggen. De inspectie is voornemens elke school minimaal één maal in de vier jaar te bezoeken. Vertrouwenscontactpersoon / klachtenregeling Op basisschool de Achthoek kunnen zowel leerlingen als ouders een beroep doen op de vertrouwenscontactpersoon. Indien een gesprek met de leerkracht(en) en/of een directielid als bezwaarlijk wordt ervaren, kan contact met Nici Schwandt (IB er) worden opgenomen. Zij geeft adviezen met betrekking tot de te volgen handelwijze. Eventueel kan zij een doorverwijzing geven naar de vertrouwenspersoon van het schoolbestuur: de Heer L.Ligthart. De vertrouwenspersoon van het bestuur bemiddelt en 38 Schoolgids kbs de Achthoek

39 helpt bij het indienen van een klacht bij het bestuur. Het bestuur van de stichting Deltaonderwijs is aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie van de landelijke besturenorganisatie. Bij de locatiedirecteur en de IB-er ligt de klachtenregeling van de stichting Delta-onderwijs voor de ouders/verzorgers van de leerlingen ter inzage. Het document omvat de beschrijvingen van de behandeling van de klachten, een artikelsgewijze toelichting en een schema van de klachtenprocedure. Extra verlof Extra verlof (het verlof buiten de vastgestelde vakantieperioden en vrije dagen) dient te worden aangevraagd bij de locatiedirecteur. Voor de leerplichtige leerlingen (vanaf 5 jaar) kan het extra verlof worden verleend indien er sprake is van gewichtige redenen (een jubileum in het gezin, de begrafenis van een verwante, het huwelijk van een naast familielid). In andere situaties (zoals een vakantie buiten de vastgestelde schoolvakantie) dient men via een formulier dat wordt verstrekt door de locatiedirecteur een verzoek in te dienen bij de ambtenaar leerplichtzaken van de afdeling burgerzaken van de gemeente Oosterhout. De school dient zich - inzake het verlenen van extra verlof te houden aan de algemeen aanvaarde wettelijke regelingen. Schoolverzuim In elke groep wordt elke dag een presentielijst bijgehouden. Bij ziekte van een leerling dient een ouder mondeling melding te maken van de afwezigheid van het kind. Deze melding dient bij voorkeur telefonisch voor schooltijd plaats te vinden. Degene die de telefoon aanneemt informeert de leerkracht van het betreffende kind. Indien geen melding heeft plaatsgevonden neemt de leerkracht van het kind zo spoedig mogelijk contact op met de ouders Het bezoek aan een huisarts, een specialist of het ziekenhuis dient vooraf mondeling of schriftelijk bij de leerkracht van het kind te worden gemeld. Aangezien in de ochtenduren veelal instructielessen en/of een toets worden afgenomen, dient het bezoek bij voorkeur in de middaguren te worden afgelegd. De oude bedrijfshulpverlening (BHV) Ten behoeve van de veiligheid op de basisschool worden alle teamleden van de Achthoek geschoold in bedrijfshulpverlening. Hierbij gaat het om de elementaire kennis op het gebied van EHBO en hulpverlening in zijn algemeenheid. Twee teamleden worden extra geschoold in de (bege-)leiding van de gebouwontruiming en het toezicht op de brandveiligheid. Jaarlijks vindt tenminste één oefening plaats in het kader van de ontruiming van het schoolgebouw. In overleg met de ARBO-unie is de Algemene School Verkenning uitgevoerd. Aanbevelingen ook t.a.v. de brandveiligheid worden ter harte genomen. 39 Schooljaar 2015/2016

40 Overblijven De leerlingen van de Achthoek kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gebruik maken van de overblijfmogelijkheden zoals die worden aangeboden door de Stichting Kinderopvang Oosterhout. Onder begeleiding van gediplomeerde leidsters blijven de kinderen over in de speelzaal van onze school. Deze speelzaal is tevens de locatie voor de voor- en naschoolse opvang. Voor informatie over de overblijfmogelijkheden en afspraken kunt u zich wenden tot de SKO of de locatiedirecteur van de Achthoek. De buitenschoolse opvang Stichting Delta-onderwijs heeft een overeenkomst afgesloten met de Stichting Kinderopvang Oosterhout. SKO biedt voor de basisschoolleerlingen de buitenschoolse en de vakantieopvang aan. Het aanbod betreft de voor- en/of naschoolse opvang van kinderen in de centra van SKO, op een zestal basisscholen behorende bij de stichting en bij gastouders. Ouders van kinderen sluiten een overeenkomst af met SKO. De kosten van de begeleiding zijn inkomensafhankelijk. Indien de beschikbare capaciteit is bereikt, wordt een kind op de wachtlijst geplaatst. Voor informatie/aanmelding: SKO, Postbus 4008, 4900 CA Oosterhout. Telefoon Per kinderopvangoosterhout. nl Website: De verkeersveiligheid Volwassenen hebben ten aanzien van de verkeersveiligheid een voorbeeldfunctie (parkeren op plaatsen waar het is toegestaan, de kinderen aan de zijde van het trottoir laten uitstappen, het dragen van de autogordels, de leerlingen begeleiden op de weg naar het schoolgebouw). Indien mogelijk is het wenselijk om kinderen te voet naar school te laten komen. Indien de leerlingen met de fiets naar school komen, dienen zij de regels van veilig-verkeergedrag in acht te nemen. Op het terrein van het schoolgebouw is het gebruik van de fiets en step niet toegestaan. De fietsen van de leerlingen van groep 5 t/m 8 worden geplaatst in de fietsenberging en van groep 1 t/m 4 op het onderbouwplein aan de Molenakker. De Achthoek is in het bezit van het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) De essentie van het BVL is dat scholen punten scoren voor zaken die de verkeersveiligheid van de leerlingen bevorderen. De school kan punten scoren op verschillende onderdelen. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische 40 Schoolgids kbs de Achthoek

41 oefeningen. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een actieve verkeerswerkgroep, bestaande uit leerkrachten en ouders. De verkeersveiligheid in het dorp staat ook op de agenda van deze werkgroep. Denk aan het plaatsen van de verkeersborden bij het zebrapad en de gele stoepranden. Voor het vak verkeer wordt de methode Klaarover gebruikt. De leerlingen van groep 7 worden voorbereid op het verkeersexamen. Overige activiteiten zijn o.a. de oversteekochtend, verkeerswandeling met aandacht voor de verkeersborden, verkeerstellingen en de actie :hoe kom jij naar school? Hierbij wordt gebruik gemaakt van materialen die zijn aangepast aan de laatste verkeersvoorschriften en materialen die vanuit het Brabants Verkeersveiligheids Label aangereikt worden. Verjaardagen van leerlingen Als een leerling jarig is, wordt aan de klasgenoten een traktatie aangeboden. Het is wenselijk om de traktatie op een leuke wijze aan te kleden. Bij voorkeur wordt voor een gezonde traktatie (in de vorm van fruit of een hartig hapje) gekozen. De jarige mag ook broertjes en/of zusjes uit de andere groepen trakteren. Deze afspraak (het bezoeken van de andere groepen) geldt niet voor de kinderen van de voorschoolse educatie. van leerkrachten Elk schooljaar vieren de leerkrachten hun verjaardag in hun eigen klas. Contactouders zijnde de bestuursleden van de ouderverenging dragen zorg voor de cadeautjes voor de teamleden. Eten en drinken Tijdens de ochtendpauze mogen de leerlingen fruit of een boterham opeten en een gezond drankje drinken. De leerlingen brengen het bereide eten (bijvoorbeeld de geschilde appel in een plastic bakje of zakje) en het drinken (in een afgesloten drinkbeker) in een tas mee naar school. Bij de jongste leerlingen dienen de tas, de beker en het fruitbakje voorzien te zijn van hun naam. Gevonden voorwerpen Dagelijks blijven op school spulletjes (bijvoorbeeld een das, laarzen, regenkleding, handschoenen, een overblijftas, een tas met gymkleding, speelgoed, roller skates) achter. Als de spullen gemerkt zijn, kunnen de betreffende leerlingen aangesproken worden. In de aula staat een doos met gevonden voorwerpen. 41 Schooljaar 2015/2016

42 De bibliotheekbus Met ingang van 1 juli 2013 is de bibliotheekbus wegens bezuinigingen gestopt. In het schooljaar hebben we samen met Theek 5 een mooie schoolbibliotheek gerealiseerd. Foto s In het begin van het schooljaar worden door een professionele schoolfotograaf individuele foto s, broertjes-en-zusjesfoto s en een groepsfoto gemaakt. (Bij de broertjes-en-zusjes foto dienen de kinderen als leerling op de Achthoek te zijn ingeschreven). De ouders/verzorgers zijn vrij in hun keuze om de gemaakte foto s af te nemen. Tijdens speciale activiteiten en momenten worden door een teamlid of een ouder (op verzoek van een teamlid) fotoreportages gemaakt. De reportages worden via onze website aan de ouders van de leerlingen getoond. Jeugdbladen In het begin van het nieuwe schooljaar wordt via de school een pakket informatiemateriaal aan de ouders aangeboden. Tot het informatiepakket behoren bestelformulieren voor jeugdbladen. Een gekozen abonnement wordt meestal via de school afgehandeld. De betaling van het abonnement van het jeugdblad geschiedt via een automatische afschrijvingsopdracht aan de uitgever van het jeugdblad. De verspreiding van de jeugdbladen verloopt meestal via de school. Roken op school Zoals in alle openbare gebouwen geldt ook voor de Achthoek een rookverbod in het hele schoolgebouw. Hoofdluis Na elke vakantieperiode op de dinsdagochtend - worden de leerlingen gecontroleerd op de aanwezigheid van hoofdluis. Deze controle wordt uitgevoerd door ouders. Het is wenselijk om op de vermelde dinsdagochtend de haardracht van de kinderen aan te passen aan de te verrichte controlehandelingen. (Geen gel en geen ingewikkelde vlechtwerken). Indien hoofdluis is geconstateerd, worden de ouders van het betreffende kind geïnformeerd en worden ze verzocht om de hoofdluis te behandelen. 42 Schoolgids kbs de Achthoek

43 Ze worden geadviseerd het eigen kind (de eigen kinderen) regelmatig te controleren op de aanwezigheid van hoofdluis. Ouders, die hoofdluis bij het eigen kind constateren, melden dit bij de leerkracht of de directie van de school. Wij gebruiken luizenzakken bij ons op school. Verzekering Ongevallenverzekering Gedurende de periode dat de kinderen op school zijn (inclusief excursie, schoolreis, schoolkamp, kortom alle gebeurtenissen die in schoolverband worden georganiseerd), op weg zijn naar school of op weg zijn naar huis, zijn zij verzekerd tegen de gevolgen van een ongeval. Schade aan goederen wordt in principe niet vergoed. Voor de medische kosten dienen ouders/verzorgers in eerste instantie de eigen verzekeringsmaatschappij aan te spreken. Voor zover de eigen polis geen of onvoldoende dekking biedt en de schade is gedekt door de verzekering van de school, kan een beroep worden gedaan op de verzekering van de school. Een kopie van de verzekeringsvoorwaarden met vermelding van de verzekerde bedragen ligt ter inzage bij de locatiedirecteur. Aansprakelijkheidsverzekering (schade door leerlingen aan anderen) Indien het schoolbestuur, teamleden of de vrijwillige schoolmedewerkers tekort zijn geschoten in het toezicht op de leerlingen van de school, wordt de ontstane schade vergoed uit de aansprakelijkheidsverzekering van de school. In andere gevallen dienen de ouders/verzorgers een beroep te doen op de eigen aansprakelijkheidsverzekering. Eigendommenverzekering De school heeft geen verzekering voor de eigendommen van de leerlingen. De spullen worden op eigen risico meegebracht. Ouders wordt geadviseerd om particulier - een aanvullende verzekering af te sluiten. Inzittendenverzekering Ouders, die zich opgeven om leerlingen per auto te vervoeren bij een excursie, dienen in het bezit te zijn van een inzittendenverzekering. Sinds begin 2006 zijn de regels ten aanzien van het vervoer van jongere kinderen verscherpt. Ouders dienen zich te conformeren aan deze regelgeving. Wij hebben bij ons op school een vervoersprotocol. Dit protocol vindt u hieronder: 1 Verkeersprotocol De Achthoek 1.1 Het vervoeren van kinderen De bestuurder is in bezit van een geldig rijbewijs. De bestuurder is in het bezit van een inzittendenverzekering voor het aantal personen dat hij vervoert. De bestuurder rijdt in een APK goedgekeurde auto. Alle inzittenden gebruiken de autogordel. 43 Schooljaar 2015/2016

44 Kinderen tot 1.35m worden vervoerd op een stoelverhoger. Kinderen groter dan 1.35m bij voorkeur achterin, in de autogordel. Er worden niet meer kinderen vervoerd dan er autogordels zijn. Begeleidende ouders en leerkrachten dienen een WA verzekering te hebben. Wanneer een ouder met eigen vervoer voor de school kinderen vervoert en betrokken raakt bij een ongeval, worden de kosten verhaald op de eigen autoverzekering. De school (het schoolbestuur) is niet verzekerd voor zulke zaken en kan zich hier ook niet voor verzekeren (zie hiervoor schoolplan DELTA onderwijs). Ook het eigen risico en het verlies van de no-claimkorting op de verzekeringspremie kunnen niet worden verzekerd door de school en zijn daarom voor rekening van de bestuurder. Eventuele verkeersboetes zijn voor rekening van de bestuurder. De bestuurder verdiept zich vooraf in de route naar het gestelde reisdoel. Benzinekosten kunnen op school niet gedeclareerd worden. Afspraken met de kinderen door de leerkracht/bestuurder: Stap pas in als het wordt gezegd. De kinderen luisteren naar de bestuurder. Gordels aan tot aan het einde van de rit. Kinderen blijven van de ramen en deuren af (dit i.v.m. mogelijk niet aanwezig zijn van kinderslot). Pas uitstappen als de bestuurder toestemming geeft. Parkeren aan een veilige zijde. Uitstappen aan de trottoirzijde. Eten, drinken en snoep blijft in de tas, tassen bij voorkeur achterin de kofferbak. Controleer/tel met regelmaat je leerlingen. Noteer elkaars mobiele nummer. 1.2 Veilig naar school Voetgangers maken gebruik van het trottoir en blijven op de tegels op het plein. Fietsers maken gebruik van fietspaden, indien die er niet zijn rijden zij rechts op de weg. Fietsers stappen af op het schoolplein en lopen met de fiets aan de hand. Fietsers parkeren hun fiets in de daarvoor bestemde fietsenrekken. Fietsen voldoen aan de veiligheidsvoorschriften d.w.z. dat ze voorzien zijn van een niet-driehoekige rode reflector aan de achterkant, witte bandreflectoren, vier reflectoren op de trappers. Bij slecht weer of als het donker is moeten fietsers vooren achterlicht voeren. Ouders gebruiken de kiss and ride zone voor het afzetten van hun kind, de bestuurder blijft hierbij in de auto zitten en neemt afscheid, daarna rijdt de bestuurder door om verkeersopstoppingen te voorkomen. Ouders die parkeren in de Molenakker parkeren RUIM buiten de gele zone. Zij letten op de veiligheid van andere kinderen die lopend of fietsend naar school komen. Parkeer liever op enige afstand en begeleidt de kinderen het laatste stukje lopend naar school. Kinderen die dicht bij school wonen, komen te voet. 44 Schoolgids kbs de Achthoek

45 1.3 Fietsen in een groep Begeleiding van een groep door minimaal twee volwassenen. De gehele groep draagt een veiligheidshesje. Bespreek de route vooraf met alle betrokkenen. De groep blijft bij elkaar. Na verkeerslichten wacht de groep elkaar op een veilige plek op. Kinderen gaan niet bij elkaar achterop. In geval van pech wordt de fiets achtergelaten en gaat de leerling bij een volwassene achterop. Bij activiteiten met de gehele school wordt bekeken of verkeersregelaars ingezet kunnen worden. Adressen Leerplichtambtenaar gemeente Oosterhout, tel Slotjesveld 1, 4902 ZP Oosterhout G.G.D. West Brabant Postbus 3369, 4800 DJ Breda Doornboslaan , 4816 CZ Breda, tel G.G.D. vestiging Oosterhout Dillehof 3, 4907 BG Oosterhout, tel Klachtencommissie machtsmisbruik Breda Postbus 2086, 4800 CB Breda, tel Vertrouwenspersoon Delta-onderwijs, de Heer L. Ligthart, Postbus 1165, 4801 BD Breda, tel , fax Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs Postbus EH Den Haag Tel: (070) Fax: (070) Internet: 45 Schooljaar 2015/2016

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Informatieavond groep 4b

Informatieavond groep 4b Informatieavond groep 4b Leerkrachten: Chantal Laven: aanwezig op maandag en dinsdag. Anja v.d. Maaden: aanwezig op woensdagmorgen, donderdag en vrijdagmorgen. Samenstelling van de groep: 25 leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom in groep 8 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u het informatieboekje van de groep, waarin uw zoon of dochter dit schooljaar zit. Voor elke groep is er een eigen boekje met daarin belangrijke

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dominicusschool Algemene gegevens School Dominicusschool BRIN 17YR00 Directeur Antoinette Schmidt Adres Noorderhavenkade 45-49d Telefoon 010 4432500 E-mail info@dominicusschool.nl

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2014-2015 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Minister Marga Klompéschool

Minister Marga Klompéschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Minister Marga Klompéschool Algemene gegevens School Minister Marga Klompéschool BRIN 17RX Directeur R. van der Veer Adres Robert Kochplaats 346-348 Telefoon

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens CSBO De Boei School CSBO De Boei BRIN 09EB Directeur A. Dreier Adres Bertrand Russellplaats 9 Telefoon 010-4205629 E-mail a.dreier@kindenonderwijsrotterdam.nl

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 info@merula.vcodekring.nl www.merula.nl CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl ALGEMENE GEGEVENS School Naam van de school: Christelijke

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2015-2016 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De verbinding Algemene gegevens School De Verbinding BRIN 30RP Directeur Dhr. A. Jarmohamed Adres Jan Greshoffstraat 5 Telefoon 010-2290606 E-mail a.jarmohamed@bsdeverbinding.nl

Nadere informatie

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie. TZK Zie Integraal / KH / WMK..

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie. TZK Zie Integraal / KH / WMK.. Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie TZK Zie Integraal / KH / WMK.. HOOG NIVEAU VAN De school voert een helder beleid op het Zie beschrijving

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel KBS de Bavokring Algemene gegevens School KBS de Bavokring BRIN 17TU Directeur Aziz El Amiri Adres Willem Ruyslaan 17 Telefoon 010-4116881 E-mail Bavokring.dir@rvko.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie n.v.t. Datum laatste versie 17-11-2014 Documenteigenaar Team CBS De Wegwijzer Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Jacobusschool

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Jacobusschool Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Jacobusschool Algemene gegevens School Jacobus BRIN 16KS01 Directeur Ron van Leeuwen Adres Hesselingstraat 5 Telefoon 010-2950095 E-mail directie@kbsjacobus.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld.

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. Leren en laten leren Vermunt J. (2006); Het leerproces en leren is ontwikkelen Voorwoord Hoe willen wij dat leerlingen leren? We willen dat ze dingen leren waar

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Dr. Martin Luther Kingschool

Dr. Martin Luther Kingschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dr. Martin Luther Kingschool Algemene gegevens School Dr. Martin Luther Kingschool BRIN 09TC Directeur L. de Roo Adres Bertrand Russellplaats 7 Telefoon 010-4205629

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja in % BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / KH / WMK..

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja in % BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / KH / WMK.. Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / Inspectie KH / WMK.. HOOG NIVEAU De school voert een Zie beschrijving in het

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 5 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 5 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

rekenen taal zaakvak zaakvak zaakvak zaakvak taal taal taal taal spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt Agenda verplicht Agenda verplicht

rekenen taal zaakvak zaakvak zaakvak zaakvak taal taal taal taal spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt Agenda verplicht Agenda verplicht Huiswerk per groep: Doel: -omgaan met leerstof buiten school (oefening, herhaling, inslijten) -leren plannen -gewenning 1/2 3 4 5 6 7 8 20 min. 20 min. 30 min. 35 min 40 min. 45 min. 3 à 4 pw 3 à 4 pw

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 School Matthijsje Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Functie van het ondersteuningsprofiel

Functie van het ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel van de Sint Jan te Waarland, onderdeel van Stichting Flore. Scholengroep Niedorp De Boet, 't Veld ; De Marinx,t Veld; De Snip, Nieuwe Niedorp; Antonius, Nieuwe Niedorp ; Oude Niedorp,

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2015-2016 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE...

Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE... Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE... 4 INTERNE BEGELEIDING (IB)... 5 REMEDIAL TEACHING (RT)... 5 EXTERNE

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1.

Jaarplan Jaarplan Johannes Calvijnschool 1. Jaarplan 2013-2014 In het schoolplan 2011 2015 zijn de kaders neergelegd voor de schoolontwikkeling op de langere termijn, a.d.h.v. vier strategische keuzen. In dit jaarplan beschrijven we concreet welke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Schoolondersteuningsprofiel 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Contact gegevens: Binnenkruierstraat EC Almere

Schoolondersteuningsprofiel Contact gegevens: Binnenkruierstraat EC Almere Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 School: PCB Het Kompas Contact gegevens: Binnenkruierstraat 5 1333 EC Almere 036-5321065 dir.kompas@prisma-almere.nl Directie en IB: Jenneke Kester Erna Siegers Inleiding

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 HUISWERKBELEID Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Het doel van dit huiswerkbeleid... 2 Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 Doelstellingen huiswerk... 3 Opbouw van het huiswerk... 3 Incidenteel huiswerk... 6

Nadere informatie

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem 4. De zorg 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem Ieder kind is anders en iedereen moet voldoende aandacht krijgen. Om de vorderingen bij te houden gebruiken wij observatielijsten en toetsen. Bij

Nadere informatie