Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. Identificatie van de voorziening p.2 2. Missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie van de voorziening 3. 0verzicht ondersteuningsaanbod p Bijzondere opnamevoorwaarden p Wederzijdse rechten en plichten p betaling van de ouderbijdrage 5.2. Bezoek, haal- en brengmomenten 5.3. identificatiegegevens 5.4. verlof en afwezigheid 5.5. religieuze en filosofische overtuiging, privacy 5.6. gebruik en omgang met beeldmateriaal 5.7. Afspraken mbt voeding 5.8. Afspraken mbt kleding, verzorging 5.9. Afspraken mbt gezondheid afspraken mbt uitstappen afspraken mbt gescheiden ouders afspraken mbt respecteren privacy medewerkers Het Decreet Rechtspositie Minderjarige 6. Heroriëntering of ontslag van het kind 7. Het Veer in combinatie met onderwijs of de stap naar p.15 onderwijs 8. Collectief overleg: ouderraad p Opmerkingen, suggesties, klachten p Kwaliteitshandboek van de voorziening p Overzicht verzekeringen p Wijzigingen in het charter p. 18 BIJLAGEN I. Info ivm het Decreet Rechtspositie Minderjarige p. 19 II. Huishoudelijk Reglement Ouderraad p. 21 III. Organigram p. 24 IV. Flyer ziekte p Charter collectieve rechten en plichten Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw

2 CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. Identificatie van de voorziening Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw Vestigingsplaats: Kazernestraat 35A, 9100 Sint-Niklaas Voorzitter Raad van Bestuur: Prof. Dr. Paul De Cock Dagelijkse leiding: directie mevr. Tine Dejongh Maatschappelijke zetel: Kloosterstraat 6, 9031 Drongen Erkenning: Semi-internaat voor niet-schoolgaande kinderen met een handicap waaronder: - kinderen van 0 tot 21 jaar met matig tot diepe mentale handicap en/of motorische handicap van groep A of B (ouder dan 6 jaar onder bepaalde voorwaarden) - kinderen van 0 tot 6 jaar met autisme, al dan niet met een bijkomende mentale handicap Erkenning sinds 1/1/1986, erkenningsnummer VAPH Duur van de erkenning: onbepaalde duur Sinds 1/1/2014 is het Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw verbonden door een overeenkomst als Multifunctioneel Centrum (MFC). 2. Missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie van de voorziening Missie van onze voorziening Het Veer, Therapeutisch (Kinder)dagverblijf vzw wil binnen de zorg voor niet-schoolgaande kinderen en jongeren met een beperking, een vooraanstaande plaats innemen in het Waasland. Het Veer voldoet aan de nood van ouders die op zoek zijn naar gespecialiseerde dagopvang indien gewenst in combinatie met andere vormen van ondersteuning. Samen met de ouders, als gelijkwaardige partners, bouwen we een perspectief uit voor het kind of de jongere. Gemotiveerde en deskundige medewerkers bieden kwaliteitsvolle ondersteuning, rekening houdend met de verwachtingen, ervaringskennis en draagkracht van ouders. Dit gebeurt in een open en familiale sfeer, met respect voor het zijn en de noden van elk kind/jongere en zijn ouders. Visie van onze voorziening Als Therapeutisch (Kinder)dagverblijf zien we erop toe dat onze therapeutische en pedagogische ondersteuning is afgestemd op de nood van het kind/de jongere en de ouders. Bovendien werken we als professionele begeleiders graag mee aan een proces van verrijking en groei van de ouders. We vinden het van uitermate belang dat onze ondersteuning zo goed als mogelijk aansluit bij de gezinscontext en een antwoord is op de actuele noden van het kind en ouders. Als multifunctioneel Centrum kunnen we hier extra op inzetten. Onze uitgangspunten hierbij zijn: - ieder kind start in en heeft op elk moment de meest passende en lichtst mogelijke zorgvorm. De keuze voor deeltijdse opvang is een recht voor iedere ouder. 2 Charter collectieve rechten en plichten Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw

3 - We focussen op het versterken van de thuiscontext door mobiele begeleiding aan te bieden op momenten dat ouders hier nood aan hebben. Alle disciplines die werkzaam zijn in het Therapeutisch Kinderdagverblijf kunnen in de thuissituatie of secundair opvoedingsmilieu ondersteunen indien dit een vraag is van de ouders. Ontwikkelingsstimulatie en basisveiligheid centraal We willen dat het kind/de jongere en de ouders zich goed voelen bij ons. Voldoende basisveiligheid is onze eerste zorg. Daarom richten we de leefgroepen in Het Veer zo gunstig mogelijk in. We vertrekken vanuit de kleine dingen uit het gewone leven van alledag: we benutten het verzorgen, spelen, eten en drinken, feestvieren, erop uit trekken, werken, leren, praten om tot een dialoog te komen. We structureren tijd en ruimte zo effectief mogelijk: activiteitenprogramma s en leefgroepen zijn aangepast aan de noden van elk kind. Ze bieden veiligheid en afgrenzing, maar ook uitdaging om een relatie aan te gaan met de omgeving. Dit alles bieden we aan op een respectvolle manier. We vertrekken steeds van een ontwikkelingsstimulerende benadering: we willen de kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden en trachten het kind steeds een stapje verder te brengen. We hechten veel belang aan gespecialiseerde ontwikkelingsstimulering op jonge leeftijd om zo een stevige ontwikkelbasis te kunnen leggen. In deze vroege fase kunnen inclusievoorwaarden onderzocht en beschreven worden, waarbij in een latere fase de gespecialiseerde hulpverlening meer regulier kan worden, indien aan de inclusievoorwaarden is voldaan. Zo kan inclusie in de kindertijd een betere kans krijgen. Kinderen met ernstig meervoudige beperkingen we vangen ook kinderen op met ernstig meervoudige beperkingen. Zij hebben vaak acute of aanslepende gezondheidsproblemen, waarbij met grotere zorg aan vitale levensbehoeftes moet tegemoet gekomen worden. Bij deze groep kinderen streven we naar zorg op maat in hun directe vertrouwde omgeving. Dit houdt in: comfort mbt vitale levensbehoeftes, houding en persoonlijk comfort in de zin van ik mag er zijn en ik kan invloed uitoefenen op mijn omgeving. In het werken met kinderen met een ernstig meervoudige beperking benadrukken we het belang van nabijheid onder de vorm van aanraking. Deze groep kinderen kan bij ons terecht op voorwaarde dat het verantwoord blijft om het kind/de jongere dagelijks te vervoeren en op voorwaarde dat de medisch-verpleegkundige zorg niet te gespecialiseerd wordt. Samenwerking met de ouders Onze ondersteuning vertrekt vanuit een totale benadering van het kind / de jongere. De totale persoon, in zijn omgeving en met zijn mogelijkheden, is belangrijk, niet enkel de specifieke problematiek. We houden ons aan geïntegreerde verslaggeving, één allesomvattend verslag. We verwachten dat ouders deelnemen aan overleg rond de handelingsplanning, de zorg voor hun kind. We formuleren voor ieder kind een perspectief, met daaraan gekoppeld specifieke werkdoelen. We houden rekening met de context waarin het kind zich bevindt. Onze hulp en ondersteuning heeft tot doel dat ouders zelf keuzes kunnen maken. Onze medewerkers spelen in op de wijzigende vragen en verwachtingen van ouders en gaan in gesprek om de noden van de ouders en de organisatie op elkaar af te stemmen. Ze doen 3 Charter collectieve rechten en plichten Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw

4 beroep op de ervaringsdeskundigheid van de ouders om de omgang met de kinderen / jongeren te optimaliseren. We willen ouders erkennen in hun rol, en respect opbrengen voor hun deskundigheid en visie. Ouders zijn voor ons een essentiële partner. Ouders kunnen vrijblijvend bij ons terecht voor emotionele, sociale en administratieve bijstand en informatie of specifieke instructie onder de vorm van oudercontacten, huisbezoeken, leefgroepvergaderingen, Bovendien houden we eraan actief werk te maken van klachten en/of opmerkingen en ieder incident aan te grijpen als een kans om onze werking te verbeteren. Ons team Onze medewerkers blijven respect opbrengen voor de mogelijkheden van de kinderen, jongeren en hun ouders en verzekeren hun privacy. Deze mogelijkheden vormen de basis van de specifieke ondersteuning. We stellen echter ook de kennis, die we gedurende meer dan 25 jaar hebben opgebouwd, en nog verder willen ontplooien, ten dienste van de ouders. Het Veer wil zijn medewerkers brengen tot experten, deskundig en gespecialiseerd, elk op hun specifiek domein. Motivatie moet aangezwengeld blijven door elke medewerker een kwaliteitsvolle werkplek te bezorgen, met toch voldoende ruimte voor de eigenheid van iedere medewerker. We bewaken de voortdurende vorming van de personeelsleden en hanteren degelijke en betrouwbare interne communicatiemiddelen en overleg om zo efficiënt mogelijk te werken. Iedere medewerker kan beroep doen op een direct leidinggevende voor individuele coaching, feedback. Iedere medewerker maakt deel uit van een multidisciplinair team, dat intens samenwerkt. Zo is iedere medewerker goed op de hoogte van het vakgebied van de collega, en is men alert voor signalen die de eigen discipline overstijgen. Therapeuten zijn op de hoogte van pedagogische aandachtspunten en doelstellingen en omgekeerd. Dit komt de zorg voor het kind ten goede. We proberen te werken per schooljaar. 1 september betekent een nieuwe start: het kan zijn dat een kind op dat moment verandert van leefgroep omdat het aanbod van een andere leefgroep beter aansluit bij het ontwikkelingsniveau dat het kind ondertussen heeft bereikt. Soms is het mogelijk dat er gedurende het schooljaar verschuivingen gebeuren in samenstelling van de leefgroepen. Sommige kinderen die de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt, starten op school. Hierdoor komen plaatsen vrij voor nieuwe kinderen. Ten laatste in juni berichten we over de nieuwe leefgroepsamenstelling. Het kan ook gebeuren dat doorheen het jaar personeelsverschuivingen worden doorgevoerd. Wanneer therapeuten of opvoedsters zwanger worden, moeten zij onmiddellijk stoppen met werken. We proberen in dit geval zo snel mogelijk vervanging te regelen. Het kan ook gebeuren dat opvoedsters wisselen van leefgroep, omdat ze dit zelf vragen, omdat er samenwerkingsproblemen zijn, omdat de opvoedstersuren op andere wijze verdeeld moeten worden, omdat afwezigheid van een opvoedster in een andere leefgroep op te vangen,... Wanneer dit gebeurt proberen we dit ook tijdig te communiceren. We rekenen hiervoor op begrip van de ouders. Onze partners in de zorg We hechten niet alleen belang aan samenwerking tussen verschillende disciplines binnen de muren van Het Veer. Ook daarbuiten hebben we belangrijke partners die een betekenisvolle rol spelen in de zorg voor de kinderen/jongeren. We vinden het belangrijk ook met deze 4 Charter collectieve rechten en plichten Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw

5 diensten (thuisbegeleidingsdienst, dokters/specialisten, scholen, ), en omgevers van de gezinnen (grootouders, PAB, ) een goede samenwerkingsrelatie uit te bouwen. Onze deur staat ook voor hen open en we maken graag tijd om ook hun kijk mee te nemen in onze dagelijkse werking. Met betrekking tot het respecteren van de privacy, dossiervorming, beeldmateriaal, detecteren en gepast reageren bij vermoeden van misbruik of geweld gelden interne afspraken die bindend zijn voor medewerkers en stagiaires/vrijwilligers. Deze afspraken kan éénieder opvragen bij de directie of kwaliteitscoördinator. De directie engageert zich om de missie, de visie en de waarden minstens om de 4 jaar te evalueren en indien nodig bij te sturen 3. Overzicht ondersteuningsaanbod Als multifunctioneel centrum bieden we volgende functies aan: - dagbesteding: schoolvervangende activiteiten, dit is dagopvang onder de vorm van maximale ontwikkelingsstimulatie in een leefgroep met vaste opvoedsters en therapeuten. Zij voorzien in een gevarieerd activiteitenaanbod en dagelijkse zorg op maat van ieder kind - Dagopvang: schoolaanvullende dagopvang (opvang 7u45-9u, 16u-17u45, woensdagnamiddag) - Mobiele begeleiding: een begeleiding op verplaatsing buiten Het Veer bijv. bij u thuis, bij de onthaalmoeder, op school, nav een bepaald probleem of een bepaalde situatie - Openingsdagen en openingsuren: het kinderdagverblijf is het ganse jaar open (met uitzondering van de week tussen kerstmis en nieuwjaar, brugdagen, feestdagen, en extra sluitingsdag(en) omwille van interne studiedag kan ingepland worden). Tijdens schoolvakanties kan het zijn dat de werking op een andere manier verloopt omwille van de verlofregeling van de medewerkers. We streven er naar zoveel mogelijk de basiswerking te garanderen en alle leefgroepen open te houden. De openingsuren zijn: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: 7u45-17u45 op woensdag: 7u45-17u. De leefgroepwerking start om 9u en stopt om 16u (op woensdag om 14u). Buiten de uren van de leefgroepwerking voorzien we opvang van de kinderen in één leefgroep - Pedagogische ondersteuning: per kind wordt een individuele dienstverleningsovereenkomst opgemaakt met werkdoelstellingen die ons dagelijks handelen richting geven. Deze overeenkomst is het resultaat van multidisciplinaire samenwerking: alle betrokken disciplines hebben hun inbreng. Als ouder dient u bij dit overleg aanwezig te zijn. We houden rekening met de doelstellingen die u voor uw kind belangrijk vindt. De orthopedagoge staat in voor de coördinatie hiervan. - Therapeutische behandeling: logopedie en/of ergotherapie en/of kinesitherapie. De therapeuten voorzien zowel individuele behandeling als therapie in groep onder de 5 Charter collectieve rechten en plichten Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw

6 vorm van groepsactiviteiten, geïntegreerd in het leefgroepgebeuren. Frequentie van therapie en individueel uurrooster worden vermeld in de individuele dienstverleningsovereenkomst van elk kind - Mobiele begeleiding: ondersteuning in het gezin of sociaal netwerk: u kan steeds vragen of een bepaalde medewerker bij u thuis kan langskomen om een probleem of een situatie in de zorg voor uw kind te bekijken. Een huisbezoek gebeurt nooit zonder uw voorafgaandelijke toestemming. - Medisch-verpleegkundige begeleiding: een kinderarts verricht op geregelde tijdstippen klinisch onderzoek van het kind en dit in het bijzijn van de ouders (minstens éénmaal per jaar). Het is dus verplicht dat elke ouder minstens één keer per jaar een gesprek heeft met de kinderarts die verbonden is aan de voorziening. De verpleegkundige zal de ouders daarrond vooraf contacteren om hiervoor geschikte datum en uur af te spreken(dr De Borger neemt nu zelf contact op met ouders). Het medisch behandelingsplan en de medicatie gebeurt steeds in samenspraak met en onder verantwoordelijkheid van Uw eigen kinderarts of huisarts.ook verpleegkundige zorgen zijn voorhanden, in zoverre onze kinderarts oordeelt dat deze binnen onze setting verantwoord zijn. De meeste ouders hebben een vertrouwensrelatie met hun eigen kinderarts. Dit samen met het feit dat onze kinderarts slechts enkele uren per week aanwezig is in ons dagverblijf maakt de positie van onze kinderarts niet eenvoudig. Dr. De Borger zal de vertrouwensrelatie die U reeds hebt opgebouwd met Uw eigen kinderarts loyaal respecteren en daarom zullen de concrete afspraken die U met Uw eigen kinderarts hebt gemaakt rond medicatie, behandelingsmethode e.d. voor Uw kind gerespecteerd worden. Waar nodig zal Dr. De Borger haar collega contacteren en informeren. Als lid van het opnameteam beslist Dr De Borger mee, op basis van de medische diagnose en de huidige toestand van het kind, of het kind in aanmerking komt voor opname in ons dagverblijf. Gedurende de ganse opnameduur volgt zij veranderingen en aanpassingen in de diagnostiek op, evalueert deze, beoordeelt tevens veranderingen in de algemene gezondheidstoestand en bepaalt of het kind geschikt blijft voor onze voorziening. Bij onopgeloste of nieuwe medische problemen gedurende de opnameduur verwijst zij de kinderen gericht door naar de artsen die Uw kind volgen. Dagelijkse medische problemen zal zij verwijzen naar de eigen huisarts/kinderarts. Tijdens de aanwezigheidsuren pakt zij acute medische problemen aan. Ten behoeve van het personeel stelt zij samen met de verpleegkundige procedures op ivm specifieke medische zorgen van een kind. Dit gebeurt steeds in overleg met de ouders. Na een (langdurige) ziekenhuisopname met gevolgen voor dagelijkse verzorging en wijzigingen in behandeling (bijv. nieuwe sonde enz) zullen de verpleegkundige en opvoedster een bezoek brengen in het ziekenhuis. Dit om ervoor te zorgen dat er een goede informatieoverdracht kan gebeuren. De kinderarts bespreekt met het personeel bij de start van ieder nieuw kind de medische achtergrondinformatie en de gevolgen hiervan voor de dagelijkse opvang. Ze wijst hen op bepaalde risico s en mogelijke ontwikkelingen.zij staat ook in voor regelmatige follow-up van alle medisch gerelateerde problemen via het bekomen van informatie uit de leefgroepen en regelmatig klinisch onderzoek van het kind en via het opvragen van medische verslagen van andere artsen.wij doen graag een warme oproep naar U als ouder om alle informatie, die nuttig kan zijn voor een goede medische opvolging, ook te bezorgen aan onze kinderarts. Het is tenslotte in het 6 Charter collectieve rechten en plichten Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw

7 belang van het kind dat er ook vanuit Het Veer een goede opvolging kan verzekerd zijn. - omdat we een goede mondhygiëne belangrijk vinden voor uw kind en een consult bij de tandarts niet voor alle kinderen even eenvoudig te organiseren is werken we samen met tandarts dhr. Markx, verbonden aan het UZ Gent. Hij kan een controle van het gebit van uw kind in Het Veer doen en geeft aanbevelingen voor verdere verzorging. Hij doet geen behandeling in Het Veer. Indien u van deze extra dienstverlening gebruik wenst te maken kan U dit melden via het formulier in bijlage. De kosten van dit consult zijn volledig ten laste van het ziekenfonds. - Sociaal-administratieve begeleiding: Advies en hulp bij de aanschaf van hulpmiddelen zowel in Het Veer als thuis. U kan op ons beroep doen om informatie te bekomen over de procedure voor een aanvraag en je eigen financiële bijdrage. Onze sociale dienst zal u ook helpen bij het aanvragen van een tegemoetkoming of het regelen van administratieve formaliteiten. - orthopedagogische begeleiding: Een orthopedagoge staat in voor advies en ondersteuning tav het pedagogisch klimaat in de leefgroep en tav de specifieke aanpak. Daarnaast verzorgt zij regelmatig ontwikkelingsonderzoek van het kind. Indien gewenst kan ook pedagogisch advies en ondersteuning voorzien worden naar de ouders toe. Ook coördineert zij info-avonden die we organiseren rond thema s die ouders aanbelangen. - Vervoer: Het haal- en brengmoment biedt mogelijkheden voor mondelinge uitwisseling tussen personeel en ouders, die we graag benutten. Wanneer het echter onmogelijk is voor u als ouder om in te staan voor het vervoer van en naar het Veer, gaan we na of de vervoersdienst van het Veer het kind thuis kan komen ophalen en/of terugbrengen, weliswaar binnen de grenzen van tijd, woonplaats en bus-of taxicapaciteit. Vóór de effectieve start bekijken we de vervoersmogelijkheden. Indien het Veer het vervoer organiseert, geldt dit engagement enkel voor het desbetreffende schooljaar. Indien de gezondheidstoestand van het kind in die mate verslechtert dat vervoer niet meer op een verantwoorde manier kan gebeuren, kan het vervoersengangement vanuit het Veer stopgezet worden. Op het einde van elk schooljaar gaan we na of we de aangegane vervoersverbintenis kunnen verlengen voor het volgende schooljaar. We houden hierbij rekening met de kinderen die niet meer van het vervoer zullen gebruik maken, de nieuwe kinderen,. Als ouder zullen we u tijdig informeren indien zich wijzigingen in de vervoersorganisatie voordoen.wanneer door omstandigheden het vervoer niet kan georganiseerd worden vanuit Het Veer wordt u hierover tijdig ingelicht. Wanneer uw kind ziek is of onverwacht niet moet opgehaald worden, vragen we u om ook de chauffeur hiervan persoonlijk telefonisch op de hoogte te brengen. - Dossier: Ieder kind heeft een individueel electronisch dossier. Ieder dossier is op dezelfde wijze samengesteld en bevat afgewerkte verslaggeving. Het dossier is enkel toegankelijk voor onze medewerkers en is een belangrijk werkinstrument. Als ouder heeft ook u toegang tot het dossier van uw kind door middel van inzage. Werkverslagen kunnen worden toegelicht. Het luik met medisch-sociale info over uw kind is enkel toegankelijk voor onze medewerkers van de medische en sociale dienst. U ontvangt steeds een exemplaar van afgewerkte verslaggeving op vaste momenten binnen het hulpverleningsproces. Zo bent u steeds op de hoogte van iedere fase in de handelingsplanning. Indien u niet akkoord bent met gegevens uit het verslag volgen 7 Charter collectieve rechten en plichten Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw

8 we dit op en proberen we tot een haalbaar compromis te komen. De orthopedagoge draagt de verantwoordelijkheid voor de handelingsplanning en de dossiers. U heeft als ouder steeds het recht om gegevens uit het dossier te corrigeren of dingen toe te voegen. Als ouder heeft u geen inzage in gegevens die werden verstrekt door derden en als vertrouwelijk werden bestempeld, stukken van gerechtelijke overheden, gegevens waarover u niet wordt geïnformeerd omdat dit in uw belang is. Als ouder heeft u recht op toegang, inzage van deze gegevens, en dit binnen de 15 dagen na uw aanvraag. U kan hiervoor contact opnemen met de orthopedagoge. We bewaren het dossier tot minstens 5 jaar na einde van de dienstverlening. - Bij de start ontvangt u een overzicht met foto s van al onze medewerkers en hun functie, zodat u hopelijk snel weet wie wie is en wat doet binnen onze organisatie. Ook het organigram (zie bijlage) kan u al wegwijs maken in onze organisatiestructuur. - Principes met betrekking tot het gevoerde pedagogisch beleid:alle medewerkers delen dezelfde hulpverleningsvisie om tegemoet te komen aan de ontplooiing van alle kinderen. We zorgen voor een veilige en gezonde opvangsituatie waarbinnen het kind de nodige bewegingsvrijheid krijgt, aangepast aan zijn ontwikkelingsniveau. Binnen het dagverloop is er een evenwicht tussen stimulerende activiteiten en vrij spel of rustmomenten. De omgeving is zowel uitnodigend als rustgevend. We benaderen ieder kind met respect voor de individuele mogelijkheden en beperkingen. We voorzien een gedifferentieerd aanbod waarbij de ontwikkeling van ieder kind wordt gestimuleerd. Zoveel als mogelijk betrekken we uw kind bij de zorg en houden we rekening met wat het kind zelf aanbrengt. Uw kind heeft immers ook het recht om gehoord te worden. We stimuleren het kind zo snel mogelijk om de eigen mening te uiten, om te leren kiezen en wensen duidelijk te maken. De opvang wordt zo gestructureerd dat deze voldoende houvast biedt voor het kind. Dit principe wordt met de nodige flexibiliteit gehanteerd. We zullen het ritme van het kind zoveel mogelijk respecteren. Binnen de leefgroep zijn mogelijkheden voor afzondering van een kind bijv. achter een hekje. Deze mogelijkheid kan aangewend worden in het belang van het kind bijv. om het kind even in een prikkelarme omgeving te brengen voor een belevingsactiviteit. - Principes met betrekking tot sanctiebeleid: Indien straffen noodzakelijk blijkt, zal deze straf aangepast zijn aan de persoonlijkheid van het kind, in verhouding staan tot de ernst van de feiten, altijd de opvoeding bevorderen. De straf zal het kind nooit een trauma bezorgen. Indien het nodig is uw kind te straffen zal dit altijd opgenomen worden in de handelingsplanning mbt uw kind en nauw opgevolgd worden door de orthopedagoge. Een kind kan enkel tijdelijk worden afgezonderd buiten de leefgroep onder volgende strikte voorwaarden: - het gedrag van het kind houdt risico s in voor de fysieke integriteit van zichzelf, de andere kinderen of het personeel - het kind vernielt materiaal - Indien het gaat om afzondering buiten de leefgroep, zal dit altijd besproken worden met de ouders. De orthopedagoge zal dit ook opnemen in de individuele dienstverleningsovereenkomst van het kind en nauw opvolgen. Zij zal ook een beveiligingsdossier openen en hierin alle modaliteiten van de afzondering vastleggen. 8 Charter collectieve rechten en plichten Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw

9 4. Bijzondere opnamevoorwaarden Kinderen die wonen buiten de regio van het brede Waasland kunnen slechts opgenomen worden indien er werkelijk geen alternatieve voorzieningen zijn in hun eigen regio. Deze ouders kunnen in geen geval beroep doen op de vervoersdienst vanuit Het Veer. Kinderen kunnen "deeltijds" komen, bijv. om Het Veer te combineren met het gewoon onderwijs of opvang door derden (PAB, familie). We stellen 2 dagen dagopvang in Het Veer als minimum voorop om een goede dienstverlening te kunnen garanderen. Kinderen met bijzondere bijkomende medische problemen kunnen opgenomen worden voor zover de dagelijkse begeleiding in een leefgroep haalbaar blijft en de eventuele risico's en complicaties vóór de opname gekend zijn door de kinderarts verbonden aan Het Veer. Haar goedkeuring tot opname is een vereiste en de ouders verbinden zich ertoe elke belangrijke wijziging ivm de medische toestand van hun kind direct te melden aan de kinderarts van Het Veer. 5. Wederzijdse rechten en plichten 5.1. Betaling van de ouderbijdrage Elke ouder of wettelijke vertegenwoordiger verbindt er zich toe de maandelijkse financiële bijdrage te betalen binnen de daaropvolgende maand behoudens andere, door de directie goedgekeurde, afbetalingstermijnen. Manifeste weigering en/of het herhaaldelijk negeren van verzoeken om openstaande rekeningen te betalen kunnen leiden tot het stopzetten van de dienstverlening en het niet meer opvangen van het kind. Neem tijdig contact op met onze sociale dienst indien u moeilijkheden hebt om de betaling in orde te maken. Wij nemen voor u contact met het OCMW als u de factuur niet kan betalen, omdat we het bijzonder betreuren dat we om deze reden een kind niet langer kunnen opvangen. Indien u een regeling hebt met een schuldbemiddelaar dient u dit bij start te melden en de gegevens van de schuldbemiddelaar door te geven. De persoonlijke bijdrage wordt berekend volgens de reglementaire voorschriften. Eventuele prestaties van de voorziening die niet door de overheid worden betoelaagd worden afzonderlijk vermeld en aangerekend op de maandelijkse factuur. Voor gescheiden ouders: facturen, aanmaningen versturen we naar de ouder waar het kind zijn officiële verblijfplaats heeft. In discussies tussen ouders rond betaling van facturen komt Het Veer niet tussen Bezoek, haal- en brengmomenten Haal- en brengmomenten bieden de kans om informatie uit te wisselen over het kind. De dagelijkse begeleiding maakt hiervoor graag de nodige tijd. Het is moeilijk werkbaar wanneer kinderen onverwacht worden gebracht en opgehaald. Dit kan storend werken binnen de geplande activiteiten. Daarom vragen we om uw kind te brengen ten laatste om 9u en op te halen vanaf 15u30 (op woensdag vanaf 13u30). Indien dit om één of andere reden niet mogelijk is, gelieve de opvoedster van de leefgroep hiervan vooraf op de hoogte te brengen. Indien uw kind gebruik maakt van de avondopvang, gelieve dan in het heen- en weermapje van het kind het uur van afhaling te vermelden. Zo kan de opvoedster hiermee rekening houden en ervoor zorgen dat uw kind klaar is op dat moment. 9 Charter collectieve rechten en plichten Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw

10 5.3. identificatiegegevens iedere wijziging in de identificatiegegevens (adres, gezinssamenstelling, telefoonnummer, behandelende arts, ) dient de ouder door te geven aan onze sociale dienst. Het is belangrijk voor ons en in het belang van uzelf dat deze gegevens up to date zijn bijv. bij ongeval of in een andere crisissituatie. De identificatiefiche van ieder kind dient de ouder bij start in te vullen en te handtekenen. Jaarlijks krijgen de ouders deze voorgelegd om na te gaan of alle gegevens nog correct zijn. Deze fiche vermeldt naast persoonsgegevens, ook de derden die verslaggeving van Het Veer mogen ontvangen (behandelende artsen, dienst voor thuisbegeleiding,...). Indien andere diensten verslaggeving bij ons opvragen zullen we dit altijd doen met instemming van de ouders of via de ouders Verlof en afwezigheid Gelieve ons altijd te verwittigen indien uw kind afwezig is, ten laatste de dag zelf om 9u: 03/ of De kinderen kunnen verlof nemen tijdens de schoolvakanties. Afwezigheid buiten de schoolvakanties moet altijd gewettigd worden door een attest. Is Uw kind minder dan 2 dagen afwezig (door ziekte of sociale omstandigheden) dan bezorgt u een ingevuld ziektebriefje (zie bijlage) met de reden van de afwezigheid. Dit briefje mag u zelf handtekenen. Dit soort afwezigheid mag maximaal tien dagen per kwartaal bedragen. Is uw kind meer dan 2 dagen ziek of opgenomen in het ziekenhuis dient U zo snel mogelijk te zorgen voor een doktersattest als rechtvaardiging. Een aanwezigheid in de voorziening wordt als volledige aanwezigheidsdag beschouwd van zodra deze 6 uur per dag bedraagt. Indien uw kind afwezig is wegens tijdelijke opname in een Kortverblijfcentrum of logeerfunctie laat je dit "telkenmale" en minstens twee dagen vóór de opname schriftelijk weten met vermelding van de plaats, aanvangsdatum en uur alsook einddatum en uur van het verblijf in dit Kortopvangcentrum of logeerfunctieplaats. Het Veer zal daartoe een geëigend formulier aan de ouder bezorgen. Het niet opvolgen van deze afspraak houdt in dat deze dagen zullen aangerekend worden als te betalen aanwezigheidsdagen. Bij iedere niet-gerechtvaardigde afwezigheid wordt de persoonlijke financiële bijdrage toch aangerekend. Een niet-gerechtvaardigde afwezigheid van meer dan 8 kalenderdagen buiten de schoolvakanties kan dringend ontslag tot gevolg hebben Religieuze en filosofische overtuiging, privacy Onze dienstverlening richt zich tot alle ouders, zonder onderscheid te maken op grond van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geloof of levensovertuiging. De voorziening vrijwaart de privacy en alle personeelsleden zijn gebonden door het beroepsgeheim Gebruik en omgang met beeldmateriaal De ouders geven toestemming om in Het Veer video-opnamen of ander beeldmateriaal te maken van hun kind. Dit beeldmateriaal zal enkel voor intern gebruik aangewend worden (zoals bijvoorbeeld als illustratie bij oudercontact(en), leefgroepvergaderingen, 10 Charter collectieve rechten en plichten Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw

11 therapiesessies, visualisatie in de leefgroep,...). Het Veer verbindt er zich toe de Wet op de Privacy na te leven. We verzoeken ouders en medewerkers omzichtig om te gaan met allerhande beeldmateriaal. Voor het uitwisselen van fotomateriaal van activiteiten gebruiken we onze website (beveiligde blog per leefgroep). Indien u geen internet ter beschikking heeft, kan u een afspraak maken met de opvoedsters om foto s te bekijken en eventueel te ontwikkelen. Al het beeldmateriaal dat gemaakt wordt door personeel van Het Veer is en blijft eigendom van Het Veer en wordt verwerkt binnen de muren van Het Veer. U dient schriftelijk toestemming te verlenen voor het al dan niet uitwisselen van fotomateriaal van uw kind via de website (zie bijlage) 5.7. Afspraken met betrekking tot voeding Het Veer zorgt voor twee maaltijden indien het kind een volledige dag wordt opgevangen. Om 11u30 is er een warme maaltijd. Hiervoor doen we beroep op een externe traiteurdienst. U ontvangt iedere maand de menu die voorzien is. Indien nodig of gewenst is speciale voeding te verkrijgen bijv. glutenvrij, calorie arm, vegetarisch, Ouders geven geen eten mee, met uitzondering van flesvoeding of sondevoeding. In de namiddag krijgen de kinderen dessert onder de vorm van een versnapering (fruit of pudding/koek). Voor een aantal kinderen voorzien we zelf fruitpap. Ook drinken is inbegrepen (water, fruitsap, appelsap, fristi, chocomelk, groseille). Indien het drinken van uw kind moet worden ingedikt met bijv. Nutilis dient u dit mee te geven op naam van uw kind. Kinderen die sondevoeding gebruiken kunnen een gedeelte van deze kosten terugbetaald krijgen door het Veer. Hiertoe dienen zij facturen van een gans kalenderjaar voor te leggen + bewijs van het ziekenfonds met bedrag dat zij ten laste nemen. Het resterend bedrag wordt herleid tot een bedrag per dag. 1/3e hiervan krijgt u door het Veer terugbetaald per aanwezigheidsdag (met een maximum van 3 euro per dag) Afspraken met betrekking tot kleding, verzorging Zowel ouders als opvoedsters staan in voor een goede verzorging van het kind. Ouders voorzien de opvang van voldoende pampers. Ofwel mee te geven per dag in de boekentas van het kind, ofwel mee te geven in de verpakking voorzien van de naam van het kind. Wanneer er van het kind geen pampers meer voorhanden zijn, gebruiken we een pamper van Het Veer en betaalt de ouder hiervoor een bijdrage van 0,50 per pamper. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via het heen- en weermapje, de bijdrage wordt verrekend via de maandelijkse factuur. De ouders voorzien de opvang van reservekledij en eventueel extra verzorgingsprodukten (speciale zalven, medicatie,...) indien nodig Afspraken met betrekking tot gezondheid We werken samen met een thuisverpleegkundige van De Zorgwinkel, Brugstraat 38, 3550 Heusden-Zolder. Deze verpleegkundige is dagelijks aanwezig in Het Veer en werkt mee in de verschillende leefgroepen. We zijn blij met deze extra ondersteuning, omdat we soms handen tekort hebben voor (uitgebreide) verzorging en het bijzonder fijn is voor het kind dat aan verzorging veel aandacht wordt besteed. Uw kind kan gratis op de extra zorgen van de thuisverpleegkundige beroep doen als: - Er voor uw kind thuis nog geen thuisverpleegkundige komt - Uw kind ouder is dan 6 jaar 11 Charter collectieve rechten en plichten Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw

12 Voor kinderen jonger dan 6 jaar, dient de mutualiteit de aanvraag goed te keuren en dient onze kinderarts de aanvraag te motiveren. We zullen dit enkel voorstellen indien we deze extra zorg voor uw kind zelf wenselijk vinden. We vragen als ouder hoedanook uw toestemming om dit op te starten. De verpleegkundige overlegt met u over hoe de zorgtijd wordt ingevuld: een badje, massage, behoren tot de mogelijkheden. Er is geen combinatie mogelijk tussen thuisverpleging in Het Veer en thuis. het is belangrijk dat uw kind het vaccinatieschema van de Hoge Gezondheidsraad volgt. Het beschermt hen tegen infectieziekten. De vaccinatie tegen polio is wettelijk verplicht. Indien uw kind niet gevaccineerd wordt, dient u dit aan onze kinderarts te melden. Onvoldoende immuniteit voor bepaalde infectieziekten kan gevaarlijk zijn, omdat deze ziekten ernstige verwikkelingen met zich kunnen meebrengen. U bezorgt bij start een kopie van het boekje van Kind en Gezin waarin de vaccinatiegegevens van uw kind zijn opgenomen. We zullen u eraan herinneren indien u Uw arts moet raadplegen voor een volgende vaccinatie. Vaccinaties gebeuren niet door onze kinderarts. - Het toedienen van medicatie: indien uw kind tijdens de opvang medicatie moet toegediend krijgen dient uw arts ons hiervoor schriftelijk de opdracht te geven (bijvoorbeeld door het hiertoe opgemaakt invulformulier te bezorgen). De arts vermeldt hoeveelheid, tijdstip en duur van de behandeling. Voorzie de medicatie duidelijk van de naam van het kind - Een licht ongesteld kind mag worden opgevangen op voorwaarde dat het geen besmettingsgevaar oplevert voor de andere kinderen. Het belang van het zieke kind speelt een rol, maar onze zorg gaat ook uit naar de andere kinderen en onze medewerkers. Bij bepaalde ziektebeelden is het soms moeilijk een juiste houding aan te nemen en kunnen er niet direct bepaalde regels gegeven worden. We volgen in dit verband zoveel mogelijk het advies van onze kinderarts en de richtlijnen van Kind en Gezin. - Een kind dat ziek is moet thuis blijven. Wat we verstaan onder de noemer ziek kan u terugvinden in de flyer in bijlage. Indien een kind ziek wordt tijdens de opvang zullen we altijd de ouders verwittigen. Het is in het belang van het zieke kind en de andere kinderen dat het dan zo snel mogelijk kan worden opgehaald. Indien dit echter niet mogelijk is zullen onze medewerkers instaan voor de nodige extra zorg. Bij een spoedgeval zal Het Veer onmiddellijk medische hulp inroepen en zo snel mogelijk de ouders verwittigen. Indien een kind koorts maakt (temperatuur hoger dan 38.5 ) zal de opvoedster een koortswerend middel toedienen indien u hiervoor schriftelijk de toelating hebt gegeven Afspraken met betrekking tot uitstappen Het komt geregeld voor dat leefgroepen met de kinderen op uitstap gaan buiten Het Veer. Minimum twee keer per jaar wordt u uitgenodigd om mee te gaan op uitstap. Dit is een fijne manier om elkaar te leren kennen buiten het leefgroepgebeuren. Iedere leefgroep heeft een budget per schooljaar om op uitstap te gaan. Het kan echter gebeuren dat de onkosten te hoog zijn, en dat zij een ouderbijdrage vragen. Deze mag echter maximum 12,50 per uitstap bedragen. We brengen u van alle uitstappen vooraf op de hoogte. Indien u geen toelating geeft om uw kind te laten deelnemen, en u heeft niet de mogelijkheid om uw kind thuis op te vangen, kan 12 Charter collectieve rechten en plichten Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw

13 u steeds contact nemen met de hoofdopvoedster, Leen Janssens. We zullen dan ons best doen om opvang voor uw kind te voorzien in een andere leefgroep. Belangrijke afspraken hieromtrent: - tijdens uitstappen voorzien we zo veel mogelijk één begeleider per kind. Wanneer een vrijwilliger of stagiair uw kind begeleidt, is altijd een personeelslid mee verantwoordelijk. - Wanneer u als ouder mee gaat en uw kind begeleidt, bent u zelf verantwoordelijk voor uw kind. Het meenemen van andere kinderen uit het gezin kan enkel in uitzonderlijke gevallen. Hiervoor vraagt u voorafgaandelijk toestemming aan de directie. In dit geval bent u zelf verantwoordelijk voor de broers/zussen en verwachten we dat u op hen let. - Wanneer je oorspronkelijk had toegezegd om zelf met je kind mee te gaan op uitstap, maar je op het laatste ogenblik toch niet mee kan als begeleider, dan is het niet zeker dat je kind kan deelnemen aan de uitstap. Dit is afhankelijk van het beschikbare personeel om de uitstap te begeleiden Afspraken mbt gescheiden ouders De laatste jaren is het aantal ouders dat niet meer op hetzelfde adres woont gestegen. Wij proberen als voorziening steeds beide ouders zoveel mogelijk dezelfde informatie aan te bieden, vooral schriftelijk. Mondeling ligt dit om praktische redenen iets moeilijker. Daarom vragen wij aan ouders die gescheiden zijn om, indien mogelijk het oudercontact, het multidisciplinair overleg mbt het individueel ondersteuningsplan voor uw kind, info avonden of andere overlegmomenten samen bij te wonen. We vinden het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders om de gezamenlijke opvoeding van hun kind te organiseren, daarover onderlinge afspraken te maken en een goede communicatie te onderhouden. Zonder tegenbericht, rekenen wij erop dat alle informatie wordt doorgegeven. Ouders die bijkomende afspraken willen maken op basis van hun gezinssituatie kunnen hiervoor contact opnemen met onze sociale dienst bijv. om briefwisseling in dubbel te versturen. We doen dit enkel op uw uitdrukkelijke vraag. Voor de maandelijkse facturatie vragen we één facturatieadres. Externe verslagen uit het dossier van uw kind worden altijd naar beide ouders verstuurd. Het heen- en weermapje kan echter niet in tweevoud worden opgemaakt en dient steeds bij het kind te blijven (dus ook tussen de ouders heen en weer te gaan). Enkel indien er een gerechterlijk vonnis is over het bezoek- en hoederecht, zullen we dit respecteren en de politie inschakelen indien er een inbreuk is op de geldende afspraken. Indien dit er niet is, kan het kind ten allen tijde door één van de ouders worden opgehaald. We gaan hierover niet in discussie Afspraken mbt respecteren privacy medewerkers We verwachten van ouders dat zij de professionele positie van onze medewerkers respecteren. Onze opvoed(st)ers nemen zorg op voor uw kind in Het Veer. We begrijpen dat het verleidelijk kan zijn om hun zorg ook in te schakelen daarbuiten bijv. als babysit, PAB,... Zij kennen jullie kind uiteindelijk goed en zijn vertrouwd met de specifieke zorg dat het vraagt. Dit maakt jullie relatie echter complexer en kan leiden tot vervelende situaties. Daarom 13 Charter collectieve rechten en plichten Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw

14 vragen wij dit niet te doen, en contact te nemen met de sociale dienst als U buiten Veertijd opvangproblemen heeft. Onze sociale dienst zal dan samen met u zoeken naar gepaste alternatieven. Indien een medewerker u om één of andere uitzonderlijke reden zijn privé mailadres of GSM nummer verschaft vragen wij u dit geenszins aan een derde door te geven en dit nummer enkel te gebruiken voor de reden waarom u het gekregen heeft Het Decreet Rechtspositie Minderjarige Het decreet Rechtspositie trad in werking op 1 juli Het decreet kent rechten toe aan minderjarigen in de jeugdhulpverlening. Het decreet somt de rechten op van jongeren die hulp vragen. Die rechten zijn niet nieuw en bouwen verder op een lange traditie van rechten voor minderjarigen. Dankzij dit decreet heeft iedere jongere dezelfde rechten, ongeacht welke instantie hem hulp biedt. In Bijlage I vindt u alle rechten op een rij met bijkomende uitleg. Het Veer verbindt zich ertoe de bepalingen van dit decreet na te leven. 6. Heroriëntering of ontslag van het kind Heroriëntering van een kind is mogelijk in volgende gevallen: - indien een kind na start in het therapeutisch kinderdagverblijf een zodanige ontwikkeling doormaakt dat het kind, ten gunste van zijn/haar verdere schoolse ontwikkeling, beter doorstroomt naar een schoolse opvang en begeleiding - indien een kind niet langer beantwoordt aan de opnamevoorwaarden op vlak van doelgroep en aldus in het kader van zijn/haar verdere ontwikkeling een betere verzorging en begeleiding kan genieten in een andere meer geschikte voorziening - indien de medische/lichamelijke of geestelijke toestand van een kind dermate gewijzigd is dat het zorgaanbod van het Therapeutisch Kinderdagverblijf niet meer beantwoordt aan de noden en zorgvragen van het kind - indien de ouders of wettelijke vertegenwoordiger van het kind, ondanks valabele betalingsvoorstellen, manifest weigeren de maandelijkse financiële bijdrage te betalen binnen de voorziene betalingstermijn. - indien de subsidiërende overheid geen verdere tenlasteneming wil geven voor de opname van het kind in ons Kinderdagverblijf. - indien ondanks inspanningen van beide partijen een onverzoenbaarheid optreedt betreffende onze hulpverlenings- en handelingsvisie die verdere samenwerking onmogelijk maakt. - in geval van heirkracht of overmacht. In deze gevallen brengen we u van deze gemotiveerde beslissing op de hoogte, minstens 30 kalenderdagen voor de voorziene laatste verblijfdag in Het Veer. 14 Charter collectieve rechten en plichten Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw

15 Het Veer verbindt er zich toe in dergelijk geval mee te helpen zoeken naar een aangepaste andere voorziening. Elke ouder of wettelijke vertegenwoordiger kan steeds overgaan tot het beëindigen van de overeenkomst, mits het respecteren van een opzegtermijn van minstens 30 kalenderdagen. 7. Het Veer in combinatie met onderwijs of de stap naar onderwijs Het is mogelijk dat kinderen opvang in Het Veer combineren met regulier kleuteronderwijs. In dit geval zullen wij trachten ons aanbod goed af te stemmen op dat van de school en vinden wij regelmatig overleg belangrijk. Voor sommige kinderen werken we samen met leerkrachten van De Vinderij, school voor buitengewoon onderwijs Type 2 in Lokeren. Zij verzorgen individueel onderwijs voor een aantal van de kinderen onder de formule van Permanent Onderwijs aan Huis (POAH). Zij komen hiervoor 4u per week per kind naar Het Veer. Om dit op te starten is positief advies nodig van CLB en CABO en dient het kind ingeschreven te worden in de school. Dit is mogelijk voor kinderen vanaf de leeftijd van 5 jaar en we vragen dit enkel aan voor die kinderen waarvan we overtuigd zijn dat de leerkracht een meerwaarde en goede aanvulling is op ons eigen aanbod. Het kan ook gebeuren dat we voorstellen om dit op te starten omdat er twijfel bestaat over de overstap naar buitengewoon onderwijs of niet. Opdat deze leerkrachten hun werk goed kunnen doen, verschaffen wij hen toegang tot het electronisch dossier van het kind dat zij volgen. De meeste kinderen verlaten Het Veer rond de leeftijd van 6 jaar. Als ouder kan je rekenen op onze hulp bij deze overstap. In het laatste trimester van elk schooljaar zitten de ouders, orthopedagoge en de sociale dienst van Het Veer samen met de psychologe van het Vrij Centrum voor Leerlingen Begeleiding Waas en Dender (CLB). Samen bespreken zij de kinderen die het jaar nadien zes jaar oud worden en die dus onderworpen zijn aan de leerplichtleeftijd. Het CLB en Het Veer zoeken, indien u dat wenst, samen naar de school of voorziening die het best tegemoet komt aan de noden van uw kind. We bezorgen u de nodige adressen en indien gewenst kan één van ons ook meegaan voor een eerste bezoek. De sociale dienst zal op regelmatige basis contact opnemen met u om na te gaan hoe de zoektocht naar de nieuwe voorziening verloopt. Het CLB zorgt voor het nodige attest om in het Bijzonder Onderwijs ingeschreven te worden. Het Veer zorgt ervoor dat de nodige verslaggeving op tijd verstuurd wordt naar de nieuwe voorziening/school. Voor die kinderen die echt niet toe zijn aan schoolse begeleiding, kunnen ouders vrijstelling van leerplicht aanvragen zodat zij eventueel langer dan de leeftijd van 6 jaar in Het Veer kunnen blijven. Het CLB helpt de ouders daarbij en stellen een verslag op dat naar de CABO (= Commissie voor Advies voor Buitengewoon Onderwijs) gestuurd wordt. Deze Commissie beslist of er vrijstelling toegekend wordt en tevens voor hoe lang de vrijstelling geldt (definitief of voor bepaalde duur). 15 Charter collectieve rechten en plichten Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw

16 De kinderen ouder dan 6 jaar die geen vrijstelling van leerplicht krijgen en geen combinatie met school/onderwijs maken kunnen niet langer op Het Veer blijven, aangezien Het Veer erkend is voor niet-schoolgaanden. Ook de overstap van kinderen die het Veer pas verlaten op de leeftijd van 21 jaar begeleiden we mee. We gaan samen met U op zoek naar een geschikt vervolg voor de opvang en zorg van uw kind. 8. Collectief overleg: ouderraad Iedere ouder kan zich kandidaat stellen om deel te nemen aan de ouderraad. Ouders die niet deelnemen kunnen het verslag inkijken via de website of opvragen. Voor de dagelijkse werking van de ouderraad verwijzen we naar het huishoudelijk reglement van dit overlegorgaan. Huishoudelijk reglement ouderraad Zie Bijlage II 9. Opmerkingen, suggesties, klachten U heeft als ouder individuele inspraak op vele manieren. We vinden het belangrijk uw mening te kennen en vragen u dan ook deze spontaan met ons te delen op de momenten die zich hiertoe lenen bijv. een ouderavond, een oudercontact, het haal- en brengmoment, deelname aan het overleg in functie van de individuele dienstverleningsovereenkomst waarvoor u wordt uitgenodigd, U kan in vertrouwen uw verwachtingen, suggesties, vragen en/of opmerkingen omtrent de ontwikkeling en de activiteiten van uw kind bespreken met onze medewerkers. We vragen op regelmatige tijdstippen formeel uw mening ahv een tevredenheidsenquete die schriftelijk gebeurt: - na het afronden van de intakeprocedure - minimum 3-jaarlijks organiseren we een uitgebreid tevredenheidsonderzoek - na het beëindigen van de dienstverlening we zullen zoveel als mogelijk rekening houden met de verbeterpunten die u op deze manier aanbrengt. U heeft het recht volledig, nauwkeurig en tijdig geïnformeerd te worden omtrent alle aangelegenheden van opvang, behandeling, begeleiding die uw kind rechtstreeks en persoonlijk aanbelangen zoals de dienstregeling, personeelswisselingen, organisatie, tijdstip en frequentie van de individuele therapie of in groep. Er moet, behalve bij hoogdringendheid of geval van overmacht, voorafgaand overleg gepleegd worden tussen de directie en de ouder of wettelijke vertegenwoordiger bij volgende drie gevallen: - iedere wijziging in de individuele dienstverleningsovereenkomst - maatregelen die omwille van de evolutie van de fysieke of geestelijke toestand van het kind moeten genomen worden Het initiatief tot overleg moet worden genomen door die partij die een wijziging of maatregel wil doorvoeren. 16 Charter collectieve rechten en plichten Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw

17 Indien Het Veer de individuele inspraak niet naleeft, kan de ouder of wettelijke vertegenwoordiger klacht indienen conform de onderstaande klachtenprocedure. Wij zullen ernaar streven om Uw klacht op te lossen en U opnieuw tevreden te stellen. Tevens registreren wij ook intern mondelinge klachten en incidenten. Op deze manier kunnen we onze dienstverlening continu bijsturen en de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren. Ook opmerkingen, suggesties kunnen aanleiding geven tot verbeteracties. Deze kan U steeds meedelen aan de directie of via Welke stappen kunt U zetten als U een klacht heeft over onze dienstverlening? Bespreek je klacht in de eerste plaats mondeling met de desbetreffende medewerker. Indien jullie het onderling niet eens kunnen worden, aarzel dan niet contact op te nemen met de directie en zet je klacht op papier. Indien de directie je klacht niet binnen de 30 dagen naar tevredenheid afhandelt, kan je de schriftelijke klacht overmaken aan de interne klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit de Voorzitter (Prof. Dr. P. De Cock), de ondervoorzitter van de ouderraad en de vertegenwoordiger (ouder) van de ouderraad die zetelt in de raad van bestuur. De klachtencommissie gaat na of de klacht gegrond is, hoort de verschillende partijen en tracht deze beide partijen te verzoenen. Nadien deelt deze commissie haar oordeel binnen de 30 dagen schriftelijk mee aan jou en de directie. Ben je dan nog steeds van oordeel dat er niet of onvoldoende is tegemoet gekomen aan de klacht, kan u zich schriftelijk wenden tot de leidend ambtenaar van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Deze ambtenaar zal dan nagaan of Het Veer de reglementering heeft gevolgd. Indien Het Veer de reglementering niet zou nageleefd hebben, dient de directie de nodige maatregelen te treffen met het oog op de naleving van deze reglementering. Het spreekt voor zich dat alle medewerkers van Het Veer tot geheimhouding verplicht zijn over alle gegevens waarvan zij bij de behandeling van de klacht kennis hebben gekregen. We garanderen U dat elke klacht discreet en efficiënt wordt behandeld. eerste contactpunt voor klachten Tine Dejongh, 0485/ , interne klachtencommissie Prof. Dr De Cock Paul voorzitter Raad Van Bestuur Lieven Fermon, ondervoorzitter ouderraad, Leen Goeman, oudervertegenwoordiging Raad Van Bestuur, klachtendienst VAPH Sterrenkundelaan 30, 1210 Brussel 10. Kwaliteitshandboek van de voorziening Elke ouder kan inzage hebben in het Kwaliteitshandboek, dat ter beschikking ligt bij de kwaliteitscoördinator, mevr. Leen Janssens. 17 Charter collectieve rechten en plichten Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw

18 11. Overzicht verzekeringen In het belang van de kinderen en van de goede werking van de voorziening heeft de voorziening volgende verzekeringscontracten afgesloten: - Brandverzekering (gebouwen, inboedel en persoonlijke bezittingen) Maatschappij: AXA Polisnr: brandverzekering gebouw Polisnr: brandverzekering inboedel en persoonlijke voorwerpen - Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van personeel, vrijwilligers en kinderen Maatschappij: BALOISE Polisnr.: 7.OO Autoverzekering van voertuigen van personeel dat in dienstverband rijdt Maatschappij: Fortis AG Polisnr.: Verzekering Arbeidsongevallen personeel Maatschappij: ALLIANZ Polisnr.: 01 AT Aangifte van schadegevallen gebeurt bij de directie ten laatste op de eerste werkdag na het ongeval. Indien ouder met eigen vervoer rijdt voor uitstap en andere kinderen of personeel vervoert is dit voor eigen verzekering. 12. Wijzigingen in het charter Dit charter kan ten allen tijde door de voorziening gewijzigd worden. De tekst van de voorgenomen wijziging zal vooraf aan de ouderraad meegedeeld worden, die over een maand tijd beschikt om zijn suggesties of opmerkingen aan de voorziening te melden. De voorziening is verantwoordelijk voor de infodoorstroming naar alle ouders toe. Dit charter wordt, behoudens bij dringende opname, vóór de opname overhandigd aan de ouder of wettelijke vertegenwoordiger die, na lezing, tekent voor kennisneming en akkoord 18 Charter collectieve rechten en plichten Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw

19 Bijlage I: Info ivm het decreet Rechtspositie minderjarige Samenvatting uit brochure van de overheid in dit verband. U kan deze brochure via Het Veer bekomen, informeer ernaar bij de maatschappelijk assistente. De meeste kinderen die ons therapeutisch kinderdagverblijf bezoeken worden niet bekwaam geacht hun rechten zelf uit te kunnen oefenen. Ze zijn niet bekwaam om te weten wat het beste voor hen is. Daarom gaan de rechten in dit geval over op de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van het kind. Elke minderjarige in de jeugdhulp heeft recht op - recht op hulp - recht op bijstand - recht op duidelijke informatie - recht op instemming met de hulp - recht op respect voor het gezinsleven - het dossier - recht op inspraak en participatie - recht op privacy - recht op een menswaardige behandeling - recht op zakgeld - recht om klacht in te dienen deze rechten gelden voor elke minderjarige en altijd. Recht op hulp Iedere minderjarige die hulp nodig heeft, moet die ook krijgen om zijn welzijn, zijn gezondheid en zijn verdere ontplooiing te bevorderen. Het recht op hulp geldt enkel als die hulp ook beschikbaar is. Soms ligt gepaste hulp niet binnen handbereik. Instellingen zijn soms volzet en hebben wachtlijsten. Wie hulp zoekt moet daar rekening mee houden. Recht op bijstand Een minderjarige die hulp zoekt, mag zich altijd laten bijstaan door iemand naar keuze die hij vertrouwt (een leerkracht op school, iemand met beroepsgeheim, iemand die in de hulpverlening werkt, maar niet zelf betrokken is bij zijn dossier) Recht op duidelijke informatie Hulpverleners moeten spontaan duidelijke informatie geven. De informatie moet klaar en duidelijk zijn zodat iedere jongere, ouder ze kan begrijpen. Iedere minderjarige (of de ouders) heeft recht op informatie in de eigen taal over de aard en vermoedelijke duur van de hulp, de diagnose, afspraken en regels, kostprijs, rechten en plichten van hemzelf en de hulpverlener, mogelijke contacten van de hulpverleners met ouders of familie. Recht op instemming met de hulp Iedere minderjarige die hulp krijgt, moet daarmee instemmen. Wanneer ouders in de plaats van hun kinderen beslissen, moeten zij altijd het belang van het kind voor ogen houden. Alvorens ze instemmen met de hulp moeten zij alle informatie krijgen die ze nodig hebben om een keuze te maken. Recht op respect voor het gezinsleven Een minderjarige heeft altijd het recht om bij zijn ouders te blijven wonen, tenzij dit niet in zijn belang is. Recht op respect voor het gezinsleven betekent ook dat u als ouder recht hebt op ondersteuning en begeleiding. 19 Charter collectieve rechten en plichten Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw

20 Het dossier Elke minderjarige die hulp krijgt, heeft recht op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard dossier. Het dossier wordt samengesteld door de hulpverleners en het is een werkinstrument. De betrokken hulpverleners hebben altijd toegang tot het hele dossier. Wie met de hulpverlening te maken heeft de minderjarige, de ouders, hulpverleners, personen die bijstand verlenen mag altijd weten wat er met het dossier gebeurt. Ze hebben recht op duidelijkheid over: welke info in het dossier komt, wat ermee gedaan wordt, waar en hoelang het dossier bewaard wordt, wie toegang heeft tot het dossier, wie het gehele dossier of delen ervan mag inkijken, hoe de hulpverleners onderling informatie uitwisselen. In het dossier kunnen gegevens staan over de minderjarige zelf, de hulp die hij krijgt, zijn gezin, andere mensen die in het dossier betrokken zijn. Het dossier mag enkel gegevens bevatten die van belang zijn voor de hulpverlening. Iedereen die in het dossier voorkomt heeft het recht om gegevens te laten corrigeren of dingen toe te voegen. Gegevens over de gezondheid van de minderjarige worden apart bijgehouden. Iedereen die in een dossier vermeld wordt heeft toegang tot de eigen gegevens in dat dossier. Recht op inspraak en participatie Elke minderjarige die hulp krijgt, heeft ook recht op inspraak. Hoe meer hij betrokken wordt bij de hulp die hij krijgt, hoe beter. Hulpverleners moeten naar de minderjarige luisteren. In de mate van het mogelijke moet een hulpverlener altijd passend gevolg geven aan de mening van de minderjarige. Als hij die mening niet volgt, moet hij dat voldoende motiveren. Wanneer uw kind niet in staat is zijn recht op inspraak zelf uit te oefenen, dan hebt u als ouder het recht dat in zijn plaats te doen. Recht op privacy Elke minderjarige heeft recht op een eigen overtuiging over politiek, filosofie, ideologie of godsdienst, een eigen seksuele geaardheid, een ruimte om zich terug te trekken. Hulpverleners en ouders moeten altijd respect opbrengen voor het privéleven van de minderjarige. Recht op een menswaardige behandeling Een minderjarige mag nooit wreed behandeld of vernederd worden. Elke vorm van geweld is verboden. Hulpverleners en pleegouders mogen een minderjarige wel straffen als dat noodzakelijk is. De straf moet aangepast zijn aan de persoonlijkheid van de minderjarige, in verhouding staan tot de ernst van de feiten, altijd de opvoeding bevorderen. Ze mag de minderjarige geen trauma bezorgen. Elke instelling moet een procedure hebben voor tijdelijke afzondering of vrijheidsbeperking. Ouders en minderjarigen moeten daar duidelijke informatie over krijgen. Recht op zakgeld Iedere minderjarige die in een instelling of pleeggezin woont heeft recht op zakgeld. Recht om een klacht in te dienen Elke minderjarige heeft het recht om een klacht in te dienen over de hulp die hij krijgt, de leefomstandigheden in een instelling, het feit dat zijn rechten niet worden nageleefd. Ook als ouders kunt u daarover een klacht indienen. 20 Charter collectieve rechten en plichten Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw

21 Bijlage II: huishoudelijk reglement ouderraad Samenstelling van de ouderraad De ouderraad bestaat uit minstens 3 ouders of wettelijk vertegenwoordigers. We streven naar afvaardiging van minstens één ouder per leefgroep. Vanuit Het Veer kunnen medewerkers op uitnodiging aanwezig zijn. Vaste deelnemers vanuit Het Veer zijn directie, medewerker sociale dienst en coördinator opvoedend personeel Alle deelnemers van de ouderraad verklaren zich schriftelijk akkoord met dit huishoudelijk reglement. Plaats van vergadering Personeelslokaal Het Veer, Kazernestraat 35A, 9100 Sint-Niklaas Samenroepen en agenda De ouderraad wordt ieder schooljaar opnieuw samengesteld. Bij het begin van het schooljaar wordt een uitnodiging voor de eerste vergadering meegegeven aan alle ouders. Het aantal leden is onbeperkt. Iedere ouder is welkom om deel te nemen. Tijdens de eerste vergadering worden de data voor de vergaderingen later op het schooljaar vastgelegd in samenspraak met de aanwezigen. De ouderraad komt minstens 3 keer per schooljaar bijeen. Nav een bepaalde gebeurtenis of dringend thema kunnen ten allen tijde extra vergaderingen ingepland worden. (onder)voorzitterschap De rol van voorzitter wordt opgenomen door de directie van het Therapeutisch Kinderdagverblijf. De ondervoorzitter wordt gekozen door de leden van de ouderraad en krijgt telkens een mandaat voor één schooljaar. De voorzitter opent, leidt en besluit de vergadering, verzamelt de agendapunten, maakt de uitnodiging op. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt een medewerker van de sociale dienst van het Therapeutisch Kinderdagverblijf deze taken over. De ondervoorzitter is het aanspreekpunt voor alle ouders inzake aangelegenheden die ouders aanbelangen. Het staat de ondervoorzitter vrij om vooraf vergaderingen voor te bereiden, standpunten, suggesties, meningen van alle ouders te bundelen, informatie in te winnen. De ondervoorzitter kan ten allen tijde bij de voorzitter terecht voor overleg. De ondervoorzitter kan ook uitgenodigd worden om te zetelen in de klachtencommissie of aanwezig te zijn op de Raad van Bestuur. 21 Charter collectieve rechten en plichten Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw

22 Vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur en de klachtencommissie Er is een ouder van de ouderraad die de ouders vertegenwoordigt op de raad van Bestuur. Deze ouder is niet stemgerechtigd, maar krijgt in de Raad een adviserende en waarnemende rol. Deze ouder ontvangt het vertrouwelijk verslag van de Raad van Bestuur. Bij personeelsaangelegenheden of persoonlijke aangelegenheden kan de ouder gevraagd worden even buiten te gaan. Eveneens kan deze ouder opgeroepen worden om in de klachtencommissie te zetelen. Dit is een mandaat dat per schooljaar herbekeken wordt. Deze vertegenwoordiger wordt aangeduid door de leden van de ouderraad. Bevoegdheden van de ouderraad Informatierecht: - Personeelswijzigingen - Resultaten externe audit - Jaarverslag - Jaarrekening + begroting - Jaarkalender - Infrastructuur fundamentele wijzigingen - Kwaliteitsplanning en kwaliteitshandboek (wijzigingen) - Externe samenwerkingsverbanden Recht op advies / inspraak: - Wijzigingen aan het Protocol van verblijf en het Charter van collectieve rechten en plichten - Belangrijke wijzigingen in de leefgroepen - Visieteksten mbt de inhoudelijke werking van de voorziening - Elementen van en werkwijze mbt de facturatie Medezeggingsschap: - Huishoudelijk reglement ouderraad - Thema s voor tevredenheidsonderzoek - Thema s voor informatieavonden voor ouders / wettelijke vertegenwoordigers - Acties en projecten ten voordele van het Therapeutisch Kinderdagverblijf Verslag Het opmaken van het verslag gebeurt door de medewerker van de sociale dienst van het Therapeutisch Kinderdagverblijf. Na goedkeuring door directie wordt dit electronisch verspreid naar de aan- en afwezige leden. Alle medewerkers en ouders hebben inzage in het 22 Charter collectieve rechten en plichten Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw

23 verslag via de website van het Veer. Opmerkingen op het verslag kunnen worden opgenomen tijdens de volgende vergadering. 23 Charter collectieve rechten en plichten Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw

24

25 ALGEMENE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR DIRECTIE KWALITIETS COÖRDINATOR PREVENTIE ADVISEUR ORTHO- PEDAGOGE COÖRDINATOR OPV. TEAM COÖRDINATOR THER. TEAM HOOFD MED. DIENST TEAM SOC. DIENST TEAM ADMINISTRATI E VERANTW. VERVOER VERANTW. ONDERHOUD OPVOEDERS TEAM THERAPEUTEN TEAM MEDISCH TEAM VERVOERS TEAM ONDERHOUDS- TEAM BIJLAGE III ORGANIGRAM 25 Charter collectieve rechten en plichten Therapeutisch Kinderdagverblijf Het Veer vzw

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van Begeleid Wonen Zennestreek vzw het voor Personen met een ( VAPH) (erkenningsnummer 409200333) Ons adres: In dit charter leggen we duidelijk uit hoe we werken

Nadere informatie

PROTOCOL VAN BEGELEIDING

PROTOCOL VAN BEGELEIDING 1 Therapeutisch Kinderdagverblijf "Het Veer" V.Z.W. PROTOCOL VAN BEGELEIDING Kazernestraat 35a 9100 Sint-Niklaas Tel.: 03/778.02.54 Fax.: 03/760.48.71 E-Mail: therapeutischkinderdagverblijf@hetveer.be

Nadere informatie

Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen.

Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen. 1 maart 2016 Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge Begeleidingscentrum Spermalie - Het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1 T: +32 (0)473 491 574 E: I: Kinderdagverblijf Druppeltje voorziet dagopvang voor alle kinderen van 0 maand tot ze naar school gaan. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond

Nadere informatie

Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen

Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen Versie juni 2017 Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge Begeleidingscentrum

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Adres en contactgegevens Meierstraat 20 3640 Kinrooi-Kessenich België Telefoonnummer: 0473 49 15 74 Website: www.druppeltje.be Email: info@druppeltje.be Verantwoordelijke: Saskia

Nadere informatie

Charter collectieve rechten en plichten

Charter collectieve rechten en plichten Charter collectieve rechten en plichten Van de Brabantse dienst voor thuisbegeleiding vzw Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH) Erkenning thuisbegeleiding

Nadere informatie

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u.

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Openingsuren- tarieven De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Tarieven 0,74 per begonnen halfuur

Nadere informatie

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding

PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING ambulante begeleiding Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge PROTOCOL VAN BEHANDELING EN BEGELEIDING Versie september 2013 Deze overeenkomst

Nadere informatie

PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH)

PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) Dit Protocol wordt afgesloten tussen: Enerzijds het Koninklijk Instituut Woluwe Georges

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE INHOUD 1 ALGEMEEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1

Nadere informatie

De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013

De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013 De Kangoeroe Jongeren Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De standplaats is in Wetteren en de

Nadere informatie

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN

CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN VOOR RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE MOBIELE EN AMBULANTE BEGELEIDING VOOR MINDERJARIGEN Van toepassing vanaf 01/04/2015 Van toepassing vanaf 01/04/2015 p. 1 1. IDENTIFICATIE

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

Collectieve rechten en plichten

Collectieve rechten en plichten Collectieve rechten en plichten 1. Identificatie van Hopperank vzw Benaming: Hopperank vzw Zetel: Gasthuisstraat 7 bus 7 1730 Asse Aard van de rechtsvorm van de rechtspersoon: vzw Datum en duur van de

Nadere informatie

Formulier 1 Overeenkomst

Formulier 1 Overeenkomst 1 Formulier 1 Overeenkomst CONTRACTERENDE PARTIJEN DE ORGANISATOR Naam organisator: OCMW Bree, Peerderbaan 37, 3960 Bree Naam Kinderdagverblijf: t Wiekernestje, Sint Jacobstraat z/n, 3960 Bree Gegevens:

Nadere informatie

Formulier 1: De schriftelijke overeenkomst. Overeenkomst

Formulier 1: De schriftelijke overeenkomst. Overeenkomst CONTRACTERENDE PARTIJEN DE ORGANISATOR Overeenkomst Naam organisator: OCMW Bree, Peerderbaan 37, 3960 Bree Naam Kinderdagverblijf: t Wiekernestje, Sint Jacobstraat z/n, 3960 Bree 089 848556 - kinderdagverblijf@bree.be

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Buitenschoolse opvang Het Mini- Palet Tel: 0475/27.16.49 (Directie) Huishoudelijk reglement Verantwoordelijke(n): Directeur SFX : Dhr. Knockaert Carlos Pedagogisch directeur basisschool Het Palet en basisschool

Nadere informatie

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP?

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument Integrale Jeugdhulp Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen COS Leuven campus Sint-Rafaël Kapucijnenvoer

Nadere informatie

Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18

Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18 Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge Protocol van behandeling of begeleiding ambulante begeleiding +18 Versie september

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe

Informatiebrochure De Kangoeroe De Kangoeroe - Vroegbegeleiding Charter collectieve rechten en plichten 2013 Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een thuisbegeleidingsdienst, erkend door het VAPH 1. De standplaats is in Wetteren

Nadere informatie

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen?

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen? Het multidisciplinair team VAPH van VCLB Leuven Infobrochure voor leerlingen en hun ouders Wat betekent het CLB voor u? Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt informatie, advies, diagnostiek en korte

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST IBO SCOEBIDOE MARKEGEM INFO KINDEROPVANG Organisator Naam: Adres: O.C.M.W. Dentergem Kasteeldreef 1, 8720 Dentergem (Wakken) Kinderopvanglocatie Naam: IBO Scoebidoe Markegem

Nadere informatie

B. Wie werkt op de medische dienst "het Heelal"

B. Wie werkt op de medische dienst het Heelal 1/6 Beoordeeld: Goedgekeurd: Geldig vanaf:2009 Alle ouders ontvangen deze brochure. A. Inleiding U vindt in deze brochure - wie op de medische dienst werkt en wanneer U hen best kan bereiken - wat u kan

Nadere informatie

Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding internaat/semi-internaat + 18

Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding internaat/semi-internaat + 18 Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van vzw De Kade maatschappelijke zetel: Potterierei 42, 8000 Brugge Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding Versie september 2013 Deze

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Intern reglement + overeenkomst

Intern reglement + overeenkomst Algemene informatie + overeenkomst Intern reglement + overeenkomst Partijen: - Kinderdagverblijf B.V.B.A De Hummeltjes, gelegen in Nieuwstraat 28, 9340 Lede. Telefoon: 0476 86 20 58 En hierna genoemd als

Nadere informatie

De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij volwassenen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten

De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij volwassenen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij volwassenen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een dienst mobiele en

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2012-2013 Inhoud Inhoud... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN /

Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN / Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest NN 0424.784.378 013/35.16.00 info@martinevancamp.be PROTOCOL DAGCENTRUM EN BEGELEID WERK Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine

Nadere informatie

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort COS Antwerpen Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument integrale jeugdhulp Leuven Sociale dienst COS Doornstraat, 331 2610 Wilrijk 03 830 73 10 COS@provincieantwerpen.be

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Olmenlaan 11A 8500 Kortrijk Tel.: 056/ GSM: 0490/

Olmenlaan 11A 8500 Kortrijk Tel.: 056/ GSM: 0490/ Olmenlaan 11A 8500 Kortrijk Tel.: 056/25 88 74 GSM: 0490/56 79 12 2 Beste ouders, We beseffen dat het heel veel voor jullie betekent om je kinderen aan ons toe te vertrouwen. Aan de hand van deze brochure

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter MDT TER KOUTER- CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Aaltersesteenweg 2 9800 Deinze Tel. 09/386.38.90 - Fax : 09/386.82.72 E-mail : info@terkouter.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair

Nadere informatie

Vrijwilligersvervoer. Rij met ons mee

Vrijwilligersvervoer. Rij met ons mee Vrijwilligersvervoer Rij met ons mee Op weg naar zorg Naar het ziekenhuis, de dokter of kine? Medische zorg moet bereikbaar zijn voor iedereen die hulp nodig heeft. Wij zijn echt met je gezondheid bezig,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de bezoekende huisarts

Huishoudelijk reglement voor de bezoekende huisarts J.B. Dekeyserstraat 70 3090 Overijse Erk.nr. ROB ce 1397 RVT vzb 395 Tel: 02/686.05.60 Fax: 02/686.06.96 Huishoudelijk reglement voor de bezoekende huisarts Art. 1. Dit reglement regelt de praktische werkafspraken

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG INFO KINDEROPVANG Naam: Adres: OCMW LAARNE INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG COLMANSTRAAT 51 TE 9270 KALKEN Naam: IBO T WEIKEN IBO T KEIKOPJE

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De Bonte Bietjes ondernemingsnummer Algemeen

Huishoudelijk reglement De Bonte Bietjes ondernemingsnummer Algemeen Huishoudelijk reglement De Bonte Bietjes ondernemingsnummer 0848.866.695 Algemeen Contactgegevens Rebecca Sienaert StGillisplein 30/1 3300 Kumtich 0479 296 295 rebecca@debontebietjes.be Doelgroep Kindjes

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 september 2015 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven

Nadere informatie

Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Een gids voor ouders

Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Een gids voor ouders Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp Een gids voor ouders Verantwoordelijk uitgever: Permanente Ondersteuningscel voor de CLB s GO! 2 CLB & Integrale Jeugdhulp? Centra voor

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Charter collectieve rechten en plichten

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Charter collectieve rechten en plichten De Kangoeroe Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een dienst mobiele en ambulante begeleiding, erkend door het VAPH 1. De kantoren zijn in Wetteren en de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK MFC Sint-Jozef

KWALITEITSHANDBOEK MFC Sint-Jozef Doel Deze procedure beschrijft hoe de individuele zorgvraag van elke gebruiker door de pedagogisch medewerkers wordt opgenomen en hoe deze finaal vorm krijgt in een individuele dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42

Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4, 30,33, 41, 42 khb 4.6.02 - versie 1 1/5 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikels 5, 8,11,12,13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 29 1/2/3/4,

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.1.1 De intakeprocedure voor het internaat en tehuis niet-werkenden

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.1.1 De intakeprocedure voor het internaat en tehuis niet-werkenden 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale dienst Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Toetsingskader Art 5. De voorziening kan een gebruiker niet weigeren op

Nadere informatie

PAKKET WOONONDERSTEUNING GEÏNTEGREERDE ZORG

PAKKET WOONONDERSTEUNING GEÏNTEGREERDE ZORG PAKKET WOONONDERSTEUNING GEÏNTEGREERDE ZORG Bij de ondersteuningspakketten geïntegreerde zorg staat de zorgaanbieder, in dialoog met jou, in voor de volledige organisatie van zorg en begeleiding. Deze

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGDDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing op 26/02/2014 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046

Nadere informatie

VZW. De Duinhuisjes KINDERDAGVERBLIJF De Duinhummeltjes Marktstraat 61, 8301 KNOKKE-HEIST Tel. 050/ Fax. 050/

VZW. De Duinhuisjes KINDERDAGVERBLIJF De Duinhummeltjes Marktstraat 61, 8301 KNOKKE-HEIST Tel. 050/ Fax. 050/ HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG VZW. De Duinhuisjes KINDERDAGVERBLIJF De Duinhummeltjes Marktstraat 61, 8301 KNOKKE-HEIST Tel. 050/51.19.74 Fax. 050/51.64.82 BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

Nadere informatie

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst.

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. Hoewel de wet het ons niet letterlijk verplicht om een informatienota op te stellen,

Nadere informatie

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Gestichtstraat 4 9000 Gent 09/2401325 Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Binnen ambulante begeleidingsdienst ZigZag onderscheiden wij twee types van ondersteuning in

Nadere informatie

Respect en open communicatie zijn voor ons belangrijke bouwstenen.

Respect en open communicatie zijn voor ons belangrijke bouwstenen. Als kleurrijk kinderdagverblijf bieden wij kwaliteitsvolle opvang binnen een warme, huiselijke sfeer waar ELK kind centraal staat. Een enthousiast en professioneel team biedt ouders ondersteuning en houdt

Nadere informatie

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015

OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015 OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 29.01.2015 Bekendmaking website: 03.02.2015 THUISZORG OCMW BEERSEL Algemene voorwaarden dienstreglementering DOEL 1. Het OCMW stelt zich tot doel om zorgbehoevende

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

uw RECHTEN en PLICHTEN als PATIËNT

uw RECHTEN en PLICHTEN als PATIËNT uw RECHTEN en PLICHTEN als PATIËNT Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde Koevliet 5-6, 9240 Zele az Sint-Blasius geaccrediteerd 25.04.2015-24.04.2018 info@azsintblasius.be www.azsintblasius.be 1 Beste patiënt

Nadere informatie

schriftelijke overeenkomst kinderopvang

schriftelijke overeenkomst kinderopvang schriftelijke overeenkomst kinderopvang Deze schriftelijke overeenkomst legt de rechten en plichten vast tussen Felies vzw organisator van de kinderopvang en de gebruiker De schriftelijke overeenkomst

Nadere informatie

Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Een gids voor ouders

Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp. Een gids voor ouders Decreet Rechtspositie van de Minderjarige in de Integrale Jeugdhulp Een gids voor ouders Verantwoordelijk uitgever: Permanente Ondersteuningscel voor de CLB s GO! 2 CLB & Integrale Jeugdhulp? Centra voor

Nadere informatie

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265 Kinderopvang Pimpernelleke Matenstraat 185 a/b 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66 Tel: 03 888 02 87 Rek: BE18973072782265 Email:pimpernelleke.niel@hotmail.com Web:niels-pimpernelleke.be Reglement Inschrijving

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2006/4 (Controle van de leerlingen in

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini-Palet

Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini-Palet Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini-Palet 2017-2018 Gesubsidieerde Vrije Basisschool HET PALET Mariastraat 7, B-8000 Brugge Tel. : 050 33 63 47 Fax. : 050 33 54 92 Gsm : 0475 27

Nadere informatie

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten

Informatiebrochure De Kangoeroe. De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten De Kangoeroe Volwassenen Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe vzw is een dienst mobiele en ambulante begeleiding, erkend door het VAPH 1. De kantoren zijn in Wetteren

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC)

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) Versie november 2015 PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge, Begeleidingscentrum

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG HUISHOUDELIJK REGLEMENT BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T STRANDHUISJE - T ZEEHUISJE Bremlaan 37 8300 KNOKKE-HEIST TEL.050/633.700 Fax: 050/633.709 e-mail: nathaniele.gheleyns@bremhuisje.be

Nadere informatie

2 Missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie van de voorziening

2 Missie, visie, waarden, doelstellingen en strategie van de voorziening Charter collectieve rechten en plichten Medisch pedagogisch kinderdagverblijf Merlijn VZW 1 Identificatie van de voorziening Het charter collectieve rechten en plichten werd opgemaakt door de VZW Merlijn,

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 juli 2016 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven voor

Nadere informatie

Centra voor Integrale Gezinszorg

Centra voor Integrale Gezinszorg Centra voor Integrale Gezinszorg Regelgeving: 1. Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg (B.S.27.XI.1997)

Nadere informatie

KHB Kwaliteitssysteem Individuele dienstverleningsovereenkomst MFC KIDS 1 OVEREENKOMST

KHB Kwaliteitssysteem Individuele dienstverleningsovereenkomst MFC KIDS 1 OVEREENKOMST KHB Kwaliteitssysteem Individuele dienstverleningsovereenkomst MFC KIDS MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM INHOUDSOPGAVE 1 OVEREENKOMST... 1 2 SPECIFICATIES VAN DE INDIVIDUELE DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST... 2 3

Nadere informatie

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht

Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Vakantieopvang van schoolkinderen Voorwaarden voor een attest van toezicht Wie uitsluitend schoolgaande kinderen wil opvangen tijdens de schoolvakanties, kan hiervoor een attest van toezicht voor vakantieopvang

Nadere informatie

ZNA Ombudsdienst Wat zijn de rechten van het zieke kind? Informatie voor jonge patiënten

ZNA Ombudsdienst Wat zijn de rechten van het zieke kind? Informatie voor jonge patiënten ZNA Ombudsdienst Wat zijn de rechten van het zieke kind? Informatie voor jonge patiënten 2 Wat zijn jouw rechten als patiënt? Wat zijn jouw rechten als kind of minderjarige in het ziekenhuis? > > Je hebt

Nadere informatie

4. Toestemming in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar

4. Toestemming in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar Welke zijn de rechten van de patiënt? De wet betreffende de rechten van de patiënt voorziet in: 1. Kwaliteitsvolle dienstverstrekking 2. De vrije keuze van een beroepsbeoefenaar 3. Informatie over de persoonlijke

Nadere informatie

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):...

Verblijfsadres (indien verschillend):. Wettelijk vertegenwoordigd door (naam):... PROTOCOL BEWONERS INCLUSIEF WONEN (IWO) Protocol van verblijf (hierna genoemd de overeenkomst) afgesloten tussen: VZW Martine Van Camp, Turnhoutsebaan 57 te 3294 Diest, vertegenwoordigd door Erik Peirelinck,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Teledienst

Huishoudelijk reglement Teledienst Huishoudelijk reglement Teledienst Laatst bijgewerkt op 29 februari 2016 "Thuisopvang voor zieke kinderen en/of kinderen met een handicap" 1. De thuisopvang is voorbehouden aan de kinderen die ingeschreven

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK

AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK AFSPRAKENNOTA VRIJWILLIGERSWERK (Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers; B.S. 29.08.2005; decreet van 3 april 2009 betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein

Nadere informatie

OZ SOCIALE DIENST, TEAM VAPH HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN?

OZ SOCIALE DIENST, TEAM VAPH HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN? OZ SOCIALE DIENST, TEAM VAPH HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN? INHOUD Wil je je inschrijven bij het VAPH? In deze brochure lees je hoe het multidisciplinair team (MDT) je hiermee kan helpen. De VAPH-experten

Nadere informatie

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP

INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP INFORMATIE OVER JE RECHTEN ALS MINDERJARIGE IN DE JEUGDHULP 14 5. HET DECREET: www.kinderrechtswinkel.be Rechtspositie van de minderjarige www.kinderrechtswinkel.be Slotwoordje Ziezo! Het decreet is een

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Waar staan wij voor. Wie zijn wij

Waar staan wij voor. Wie zijn wij Medische dienst Waar staan wij voor Revalidatie: Het medisch team waakt over de therapeutische revalidatie en de algemene gezondheidstoestand van uw kind. Informatie: Wij geven medisch en therapeutisch

Nadere informatie

Schriftelijke overeenkomst

Schriftelijke overeenkomst t Viencentje Leopoldstraat 25 8580 Avelgem 056/64 74 78 www.viencentje.be Schriftelijke overeenkomst 1 april 2015 Contracterende partijen De organisator NAAM: KINDERDAGVERBLIJF T VIENCENTJE ADRES: LEOPOLDSTRAAT

Nadere informatie

Concept Layout en grafische vormgeving Verantwoordelijk uitgever Datum van uitgifte:

Concept Layout en grafische vormgeving Verantwoordelijk uitgever Datum van uitgifte: 1 Concept: Sofie Van den Bussche en Thomas Schadron Layout en grafische vormgeving: Thomas Schadron Verantwoordelijk uitgever: Permanente ondersteuningscel voor de CLB s GO! Datum van uitgifte: december

Nadere informatie

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren?

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren? Huisonderwijs * Wat is huisonderwijs? elk onderwijs, gegeven aan leerplichtige leerlingen, buiten een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school (door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap)

Nadere informatie

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan.

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. WAT IS DE DIENST VOOR GEZINSZORG? DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. De dienst gezinszorg streeft ernaar

Nadere informatie

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat.

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat. Informatie Brochure Even Voorstellen Wij zijn een Kinderdagverblijf gelegen in Amersfoort/Vathorst. U kunt ons vinden op de Valutaboulevard 15, direct aan de uitvalsweg naar de A1. Er is voldoende parkeergelegenheid

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND. Oude Zandstraat Beveren

ONTHAALBROCHURE KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND. Oude Zandstraat Beveren ONTHAALBROCHURE KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND Oude Zandstraat 88 9120 Beveren INHOUD Kinderdagverblijf Windekind... 3 Contactgegevens... 3 Openingstijden... 3 De speelruimten... 3 Ons engagement... 4 Aanvraag

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang in de scholen van Asse

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang in de scholen van Asse Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang in de scholen van Asse (Versie vanaf 1 september 2016) Organiserend bestuur De buitenschoolse opvang is een initiatief van het gemeentebestuur Asse,

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij minderjarigen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten

De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij minderjarigen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten Informatiebrochure De Kangoeroe De Kangoeroe Mobiele en ambulante begeleiding bij minderjarigen Rechtstreeks toegankelijke hulp Charter collectieve rechten en plichten Wat is De Kangoeroe vzw? De Kangoeroe

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST STEDELIJKE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG EN/OF XXL-OPVANG

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST STEDELIJKE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG EN/OF XXL-OPVANG SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST STEDELIJKE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG EN/OF XXL-OPVANG INFO KINDEROPVANG Organisator: Naam: stad Bilzen Adres: Deken Paquayplein 1, 3740 BILZEN Kinderopvang (bureel) Naam: stedelijke

Nadere informatie

Overeenkomst kinderdagverblijf Lilou. Schriftelijke overeenkomst kinderopvang

Overeenkomst kinderdagverblijf Lilou. Schriftelijke overeenkomst kinderopvang Schriftelijke overeenkomst kinderopvang 1. Gegevens contracterende partijen Partij A Partij B Kinderopvang : Ouders : Kinderopvang Lilou Kerkstraat 20 9550 Herzele Tel. : 0477/64.15.51 Email : valerie.bauwens@yahoo.com

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie DEEL 3 Met de ouders Samenwerking Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij

Nadere informatie

Contract BUITENSCHOOLSE OPVANG

Contract BUITENSCHOOLSE OPVANG Schoolstraat 11, 8770 Ingelmunster 051/31.45.44 Contract BUITENSCHOOLSE OPVANG t Achterhuisje VZW : Is een opvang voor kinderen tot en met 12 jaar, voldoet aan de algemene voorwaarden voor toezicht van

Nadere informatie

Opname - overeenkomst

Opname - overeenkomst Opname - overeenkomst Dagverzorgingscentrum Gasthuisstraat 2 1730 Asse 02/452.80.67 Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol 1 Identificatiegegevens Tussen de ondergetekenden: Enerzijds:

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST AANVANG EN BEËINDIGING VAN HET VERBLIJF, DE DAGOPVANG EN MOBIELE BEGELEIDING:

ZORGOVEREENKOMST AANVANG EN BEËINDIGING VAN HET VERBLIJF, DE DAGOPVANG EN MOBIELE BEGELEIDING: ZORGOVEREENKOMST IDENTITEIT: Tussen VZW Jeugdzorg Ter Elst, met maatschappelijke zetel: Zandstraat 10 te 2570 DUFFEL vertegenwoordigd door Mevrouw Vanessa Janssens, Directeur Zorg en Mevrouw en/of Mijnheer..................................................

Nadere informatie

Een aanbod op maat. Voor wie

Een aanbod op maat. Voor wie 7bergen dagverblijf Een aanbod op maat Het dienstverleningscentrum (dvc) Zevenbergen biedt dagopvang en dagbesteding op maat, voor kinderen, jongeren en volwassenen met een complexe, meervoudige beperking.

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy; Informatief 2009/043 - bijlage Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de wijze van subsidiëring door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap van de opvang van personen met een handicap

Nadere informatie