De verzekering voor vrijwilligers toegelicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De verzekering voor vrijwilligers toegelicht"

Transcriptie

1 De verzekering voor vrijwilligers toegelicht 1. Inleiding België De Belgische wetgeving inzake de rechten van vrijwilligers introduceert een nieuwe regeling inzake aansprakelijkheid en de verzekering van vrijwilligers en hun organisaties. Deze regeling is van kracht sinds 1 januari Deze wet is ook van toepassing op Velt vzw. Lang voordat deze wetgeving van kracht werd, had Velt vzw voor haar leden en vrijwilligers al een verzekering ter dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Deze polis is conform de nieuwe wetgeving. Nederland De Belgische wetgeving is uiteraard niet van toepassing op onze organisatie in Nederland. Velt Nederland heeft evenwel een gelijkaardige verzekeringspolis ter dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid van o.a. haar vrijwilligers. 2. Wat dient u zeker te weten? Wat te doen indien zich een schadegeval voordoet? Bij een schadegeval mag je in geen geval enige aansprakelijkheid of fout erkennen en evenmin al iets betalen. Je beperkt je tot het louter vaststellen van de feiten. Vergeet ook niet naam en adres te noteren van eventuele getuigen. Geef alle gegevens zo snel mogelijk door (voor België uiterlijk binnen de tien dagen): voor personen die gedomicilieerd zijn in België: verzekeringsmakelaar Jos Renard, van de groep Feys, Renard, Bossuyt en Co, Gentsesteenweg 67, 8500 Kortrijk, T , F , E voor personen die gedomicilieerd zijn in Nederland: Gelieve ook een kopie te sturen naar het secretariaat zodat de afhandeling van de zaak mee opgevolgd kan worden, adres: 3. Wie is verzekerd? De polis die Velt vzw heeft afgesloten, biedt een ruimere verzekeringsdekking dan de minimale dekking die door de wetgever wordt opgelegd. De verzekeringspolis dekt de leden van de vereniging: het Velt-lidmaatschap is een gezinslidmaatschap; werknemers; alle vrijwilligers: bestuurders, bestuursleden van afdelingen en thematische werkgroepen, Velt-lesgevers (voor zover zij lid zijn van Velt of als vrijwilliger optreden, inclusief de freelance erkende Velt-lesgevers die werken overeenkomstig de afgesproken tarieven) en (occasionele) vrijwilligers. Voor België geldt de verzekeringsdekking wereldwijd, maar enkel voor in België gedomicilieerde leden en vrijwilligers, onafhankelijk van hun nationaliteit. Voor Velt Nederland is de dekking voorzien voor leden die in Nederland wonen, maar wel grotendeels beperkt tot Europa. Toegegeven, gezien onze werking is dit onderscheid niet relevant. 4. Wat is verzekerd? Wat niet? 4.1. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid De polis dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid betekent dat iemand juridisch verantwoordelijk gesteld kan worden als zij/hij een fout heeft begaan waardoor schade aan een ander werd berokkend. Wat ertoe kan leiden dat diegene die de fout maakte, juridisch gedwongen wordt de schade van de ander te herstellen of vergoeden. De vrijwilligerswet voorziet dat in het geval van burgerrechtelijke aansprakelijkheid niet de vrijwilliger, maar de vereniging verantwoordelijk is voor de gevolgen van de daden gesteld door haar vrijwilligers. De vrijwilligers blijven wel zelf aansprakelijk voor het bedrog dat zij plegen, de grove fouten die zij maken en voor eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout. Dit zijn kleinere fouten die zij reeds herhaaldelijk hebben gemaakt en waarvoor zij ook al zijn aangesproken door de organisatie. Op een bepaald moment kan de organisatie stellen niet meer te willen opdraaien voor de schade die de vrijwilligers zo berokkenen. De gedekte schade omvat zowel materiële als lichamelijke schade die door een van de verzekerden (zoals beschreven onder punt 3) aan derden wordt toegebracht. Met andere woorden schade die iemand aan zichzelf, aan zijn eigen bezittingen of aan deze van de afdeling toebrengt is niet gedekt. Schade toegebracht aan andere personen of hun bezittingen is wel gedekt, ook al zijn dit andere Velt-leden. Om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding voor de geleden schade moet er sprake zijn van een fout, van lichamelijke en/of materiële schade en het oorzakelijk verband tussen beide moet aangetoond kunnen worden. Daarnaast is tevens de schade aan gehuurde gebouwen of goederen (bijv. een muziekinstallatie) en de mogelijke schade na levering van goederen (bijv. een bezoeker die ziek wordt na het eten van een door de afgedeling gebakken cake aangeboden op een of andere activiteit) gedekt.

2 Diefstal of verlies van goederen is uitgesloten. De polis van Velt vzw dekt ook de kosten van eventuele rechtsbijstand. Voor Velt Nederland is dit niet het geval Strafrechtelijke aansprakelijkheid Er is sprake van strafrechtelijke aansprakelijkheid als iemand een bepaalde wet of rechtsregel overtreden heeft. Dit kan uitmonden in een straf (boete of gevangenisstraf). Uiteraard valt de strafrechtelijke aansprakelijkheid buiten de verantwoordelijkheid van Velt vzw. Geen dekking dus Contractuele aansprakelijkheid Als een afdeling een contract afsluit, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de persoon die het contract ondertekent. Indien uit dat contract schulden voortvloeien, dan zegt de wet dat die schuld verdeeld wordt over de leden van de feitelijke vereniging (meestal het bestuur van de afdeling). Dit is nog nooit gebeurd en om te vermijden dat het ooit zo ver komt, moet elke afdeling jaarlijks een begroting opstellen en na afloop van dat jaar een afrekening opsturen naar het secretariaat. Als een afdeling in financiële moeilijkheden dreigt te komen, doet ze er goed aan het tijdig te signaleren en hulp te zoeken. Het is onder alle omstandigheden raadzaam een voorzichtig financieel beleid te voeren en geen ( financiële) risico s te nemen die niet met de beschikbare financiële middelen kunnen worden gefinanciëerd, zonder je laatste cent uit te geven. 5. De verzekeringsdekking is aanvullend Volledig conform de Belgische wetgeving komt de verzekeringspolis van Velt vzw enkel tussen voor de vergoeding van schade indien er geen andere verzekeringspolis deze schade dekt. In geval van schade zal in eerste instantie de familiale polis (BAprivé-leven) of afhankelijk van de aard van het schadegeval een andere verzekering zoals de auto- of brandverzekering in hoofde van de schadeveroorzaker voorrang hebben en desgevallend de schade dienen te vergoeden. Pas wanneer er geen tussenkomst verleend wordt in het kader van de familiale of andere verzekering (bijv. de betrokkene heeft geen familiale onderschreven, heeft de premie niet betaald of er is geen dekking voorzien voor dat specifiek geval en wel in de globale polis) zal de polis van Velt vzw tussenkomen. Eventueel kan dat ook gebeuren wanneer bijvoorbeeld de waarborgen van de familiale polis uitgeput zouden zijn. 6. Extra bepalingen Voor materiële schade is er een franchise van op dit moment 123,95 voor België en 110,00 voor Nederland. Bij schade door vuur, brand, ontploffing en rook aan een gehuurd gebouw en inhoud bedraagt de franchise 247,89. Een schadeclaim indienen voor een kleiner bedrag heeft geen zin. Voor lichamelijke schade is er geen franchise. Schade veroorzaakt op weg van of naar een activiteit is mee opgenomen in de verzekeringsdekking. Vertegenwoordig je Velt in een adviesraad dan kun je ook terugvallen op de polis van Velt vzw. Voor alle zekerheid kun je het best in de verslagen laten opnemen dat je zetelt namens Velt. Voor gehuurde of gebruikte (dus niet noodzakelijk gehuurde) gebouwen, ga je het best na of de eigenaar de wettelijk verplich-te verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing heeft, anders wordt toch aangeraden voor de duur van de manifestatie deze aansprakelijkheid apart bij te laten verzekeren. Volgens de wet moet de eigenaar (en/of uitbater) van een voor het publiek toegankelijke inrichting zich hiervoor verplicht verzekeren. Het betreft hierbij dancings, restaurants, cafés, sportaccomodaties, kantoren van een bepaalde oppervlakte, etc. Als een vrijwilliger (of lid) een bijgebouw, loods, schuur of iets dergelijks ter beschikking stelt, bijv. voor het geval dat het regent tijdens de jaarlijkse barbecue, is een dergelijke polis wel wenselijk. De verzekeringsmaatschappijen maken een onderscheid tussen een schadegeval veroorzaakt als vrijwilliger en als bijvoorbeeld lid, bestuurder etc. Wettelijk zal de hoegrootheid van de verzekerde kapitalen hoger liggen voor een vrijwilliger. Het is bijgevolg belangrijk hoe de schadeaangifte wordt ingediend. Onze verzekeringsagent zal je graag begeleiden bij de correcte indiening van een aangifte. Tenten zijn géén gebouwen. De verhuurder dient zelf geen aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Dus hier moet je als organisator zelf voor zorgen. Voor wat de materiële schade betreft aan de tenten, laat je het best in het contract met de verhuurder opnemen dat zowel hij als zijn verzekeraar afzien van verhaal jegens Velt. Dat houdt in dat je niets moet betalen als de tent bijvoorbeeld door de wind scheurt. Je kunt het best altijd voor het huren het huurcontract nalezen. 7. Informatieve nota zonder juridische draagkracht Dit document tracht op een bevattelijke manier de complexe materie van aansprakelijkheid en burgerrechterlijke aansprakelijkheid in het bijzonder en de afgesloten verzekeringspolissen in een notendop te beschrijven. Niettegenstaande deze nota met de nodige zorg en met enige kennis van zake werd samengesteld, kunnen op basis van deze nota geen rechten afgedwongen worden. Noch Velt vzw, noch de samenstellers van dit document kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of onvolledigheden in dit document.

3 8. Geraadpleegde bronnen de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers de wet van 19 juli 2006 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers polis vrijwilligersorganisaties (verzekeraar Fidea) Interpolis Bedrijven Compact Polis Beter verzekerd, vrijwilligers en verzekeringen. Een brochure uitgegeven door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk, het Punt vzw Brussel en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw. 9. Enkele voorbeelden van veel gestelde vragen Hieronder geven we enkele voorbeelden uit de praktijk om de dekking van de polis toe te lichten. Let wel deze voorbeelden zijn louter illustratief. Zij binden op geen enkele wijze Velt vzw. In de praktijk zal elk geval apart met zijn eigen specifieke omstandigheden bekeken worden door de verzekeraar. Anderzijds is het ook niet evident om een erg complexe materie zoals burgerlijke aansprakelijkheid en de bijbehorende polis aan de hand van enkele voorbeelden volledig te duiden. Onderstaande vragen werden voorgelegd aan Jos Renard, de antwoorden zijn van zijn hand Vanuit de afdelingspraktijk Tijdens een kookles krijgen de deelnemers de opdracht om beignets te frituren en hierbij belandt een gloeiend hete spetter in iemands oog. Hoe is die spetter in het oog terechtgekomen? Kwam dat doordat de persoon die aan het koken was zelf iets liet vallen in de olie? Dan is er geen sprake van aansprakelijkheid voor schade aan derden en dus geen vergoeding mogelijk. Was een andere persoon onvoorzichtig en gooide hij een aantal beignets tegelijkertijd in de olie? Zou een normaal iemand dat niet doen in die omstandigheid? Dan wél aansprakelijkheid, voorzover het slachtoffer voldoende afstand hield van het gebeuren. Er bestaat ook nog zoiets als het aanvaarden van een risico. Als je voetbal speelt, dan weet je dat je geraakt kunt worden door je tegenstander. Betreft het echter een echte onvoorzichtigheid, dan zal er wel degelijk tussenkomst worden verleend in het kader van de BA-polis Een afdeling staat met de eigen partytent op een biomarkt wanneer plots een storm opsteekt met flinke windstoten. a) Iedereen springt bij om met volle gewicht aan de palen van de tent te gaan hangen zodat deze niet wegvliegt. Plots breekt een buis onder het geweld en verwondt een bestuurslid ernstig aan de borst. Hier geldt opnieuw: was het een fout van de organisatie of van een van de deelnemers? Meestal is het zo dat o.a. storm aanzien wordt als een geval van overmacht. Overmacht is dan een reden om de aansprakelijkheid niet te weerhouden. Waarom breekt die buis nu? Omwille van de storm? Doordat er iets mis is met die buis? Een gebrekkige zaak kan de aansprakelijkheid meebrengen van de houder/eigenaar van de zaak. De bewijslast zal echter vrij zwaar zijn gezien er hier een samenloop van omstandigheden is (storm en breuk). Wat is gevolg en wat is oorzaak? b) Boeken die de afdeling heeft aangekocht voor een waarde van 400,00 om te verkopen op de markt, zijn onverkoopbaar door waterschade. Normaal gezien worden dergelijke zaken in een brandpolis opgenomen. Dit is zeker geen geval van aansprakelijkheid, tenzij deze boeken door de vereniging aan een andere persoon in bewaring werden gegeven. De bewaarnemer van het goed dient de goederen terug te geven in de staat dat hij ze ontvangen heeft, zelfs al is de bewaarneming om niet (gratis) gebeurd. c) De tent zelf blijkt na de storm zodanig gescheurd en verwrongen te zijn dat ze niet meer te herstellen is. De waarde van de tent is 550,00. Het is aangewezen om de tent eventueel in materiële schade te verzekeren (heel duur). Van aansprakelijkheid is er alweer geen sprake, aangezien er geen fout is gebeurd (overmacht) In jouw vroegere antwoord liet je doorschemeren dat er een verschil in uitgekeerde bedragen zou zijn voor vrijwilligers en leden en/of bestuursleden. De bedragen voor vrijwilligers zouden groter zijn dan voor leden en/of bestuursleden, maar deze laatsten zijn eveneens vrijwilligers tijdens de afdelingsactiviteiten. Alleen doen zij dit meerdere malen per jaar: ligt daarin het onderscheid? Ik verduidelijk mij. De wet op de vrijwilligers voorziet in hogere verzekerde bedragen. In feite komen die overeen met de verzekerde kapitalen in de familiale verzekering. Wanneer een persoon in de vzw dus actief is als vrijwilliger, dan zullen die verzekerde bedragen van toepassing zijn. Het zou kunnen dat de maatschappijen (dit is nieuw, dus nog geen enkele ervaring, geen rechtspraak, geen reactie van maatschappijen, maar wel te voorzien) inroepen dat de schade niet door een vrijwilliger werd veroorzaakt, maar door een persoon die op dat ogenblik de hoedanigheid van bestuurslid had. Dat zou inhouden dat de vergoeding die dient te worden uitgekeerd door de maatschappij beperkter is, gezien de verzekerde bedragen lager zijn. Meestal zijn die ongeveer 1,24 / 0,25 miljoen, terwijl die voor vrijwilligers 14,87 miljoen is.

4 Bijv.: bij een bestuursvergadering draait een bestuurder zich op de trap om en geeft daarbij een duw aan een andere bestuurder waardoor die van de trap valt en zijn nek breekt. Met verlamming en een blijvende invaliditeit tot gevolg. De bestuurder was een jonge persoon, met een groot inkomen en hij was gehuwd en had een grote kinderlast. Op dat ogenblik is het niet ondenkbaar dat de eventueel te claimen vergoeding meer dan 1,24 miljoen zou kunnen bedragen. Ik kan mij voorstellen dat de maatschappij zou inroepen dat hier niet werd opgetreden als vrijwilliger maar wel als bestuurder (of eventueel als werknemer van de vzw). Ik denk dat het veel moeilijker zal zijn voor de maatschappij om de vergoeding te beperken wanneer een schadegeval zich voordoet met een bestuurder die optreedt als een vrijwilliger. Bijv. een bestuurder/ vrijwilliger helpt bij het ronddragen van versnaperingen en verwondt iemand Specifiek voor het ecotuinweekend Bij grote publieksevenementen als opentuinendagen rijzen er bij een aantal tuineigenaars en afdelingen geregeld vragen over mogelijke risico s en de dekking door onze verzekering voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA). Ook hierrond legden we een aantal concrete vragen voor aan Jos Renard, onze contactman voor de BA-verzekering Zijn mensen die op weg zijn naar het ecotuinweekend ook verzekerd? De leden, want we verzekeren altijd de leden, zijn verzekerd voor de schade die ze eventueel aan derden veroorzaken, ook op weg van en naar. Opgepast echter, wordt er een ongeval veroorzaakt in het kader van het rijden met een wagen, dan valt dit onder de aansprakelijkheidsverzekering van de wagen. Derden-bezoekers zullen nooit een beroep kunnen doen op de polis van de organisatie, aangezien zij niet vallen onder het begrip verzekerden Er staat een trampoline in de tuin voor de kinderen. Een kind raakt gewond. Is dit verzekerd? Ik veronderstel dat het kind mee was met de ouders of een andere volwassene die toezicht uitoefent op het kind. Gebeurt er een ongeval (kind springt en breekt de schouder), dan dient de vraag gesteld te worden: waar heeft de organisatie een fout gemaakt? Indien er bijv. kinderen alleen deelnemen aan de activiteit, dan dien je als organisator toezicht te organiseren. Is er een gebrek in de trampoline, dan zal de organisatie hiervoor verantwoordelijk zijn. Is het een ter beschikking stellen door de eigenaar (ook eigenaar van de tuin), dan zal hij aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het gebrek. Anderzijds dienen de ouders een normaal toezicht te organiseren voor hun kinderen en zal het dus hun eigen aansprakelijkheid zijn. Dus alles hangt af van de concrete omstandigheden in dewelke het voorval zich voordoet. Aansprakelijkheid is en blijft een casualistische materie, met andere woorden veel hangt hierbij telkens af van de specifieke omstandigheden, waarbij bepaalde details een verschil kunnen maken Een kind geraakt in de tuinvijver of struikelt over mijn slakkenmuur. Het kindje is gewond. Is dit verzekerd? Idem zoals hierboven. Gewoon struikelen over eigen voeten: waar is de fout van de organisatie? Struikelen over een voorwerp (bijv. een gespannen koord dat niet zichtbaar is) kan wel de aansprakelijkheid van de eigenaar/organisator meebrengen Mijn slakkenmuur/serre wordt vertrappeld en is stuk. Is dit verzekerd? Neen, we zitten hier in de omgeving van een aansprakelijkheidsstelling. Eigen schade is niet verzekerd. Uitzondering: indien een lid de schade zou veroorzaken aan een ander lid, dan zou gezien bepaling onderling derden wel dekking kunnen verleend worden in het kader van de BA-polis Wat met vrijwilligers uit andere organisaties die in de tuin komen helpen. De tent van hun organisatie waait stuk bijv. Is dit door ons verzekerd of valt dat onder de verzekering van de andere organisatie? Enkel de leden van Velt zijn verzekerd en je vrijwilligers. Derden niet. Anderzijds: wegwaaien is een geval van overmacht, dus nooit verzekerbaar tenzij de tent apart verzekerd is voor alle risico s En wat als de tent van de vriendelijke buurman is, die nergens gezuild is? Wie heeft de tent vastgezet? Terug casualistiek. Ik kan hier weer verschillende antwoorden op geven En wat moet de tuineigenaar/afdeling doen als er iets gebeurt? Wat is er gebeurd? Wiens fout, wiens handelen of nalaten? Stel dat het gebouw van de tuineigenaar invalt en mensen gekwetst raken. Is de eigenaar lid, dan kan de polis eventueel tussenkomen, maar ik ben ervan overtuigd dat in eerste instantie de BA van de woning zal dienen tussen te komen, volgens de conventie over aansprakelijkheid tussen verzekeringsmaatschappijen onderling Specifiek rond het peter-/meterschap. De peters en meters zijn ervaren Velt-leden die een nieuw of onervaren lid met raad (en daad) willen bijstaan bij het aanleggen of onderhouden van een ecologische moes- of siertuin. Daarbij is het altijd mogelijk dat de ene de andere per ongeluk verwondt of dat de peter op weg naar of van zijn petekind een ongeval veroorzaakt. Wat is verzekerd, wat niet?

5 Let wel, er is geen dekking voorzien voor verkeerd of slecht advies. Hier zouden wij ons bevinden in de professionele sfeer en beroepsaansprakelijkheid is nooit verzekerd geweest. In dat kader zijn dan ook alle leden en vrijwilligers verzekerd. Hou wel rekening met het volgende: Wanneer bepaalde handelingen samen (peter en petekind) worden gesteld, kan er bij een eventueel ongeval ook gesproken worden van aanvaarding van risico. Bijvoorbeeld een bokser in de boksring kan geen claim instellen t.a.v. zijn tegenstander voor slagen en verwondingen ; idem voor een voetballer die gekwetst wordt tijdens het spel. Dus, indien er iets zou gebeuren waardoor de ene persoon schade toebrengt aan de andere in het kader van een activiteit die niet zonder gevaar is, dan kan de theorie van aanvaarding van risico wel naar boven komen. Ik wou dit even aanhalen, maar gezien de aard van de activiteiten bij jullie, acht ik het niet zo waarschijnlijk hiermee geconfronteerd te worden. 10. Enkele voorbeelden uit de praktijk Intussen hebben we al sinds 2000 ervaring met onze verzekeringspolis en kunnen we misschien eens terugblikken op de (gelukkig weinig talrijke) praktijkgevallen die werden gemeld. De beslissing van de verzekeraar en de toelichting van de makelaar geven een beter zicht op welke risico s zijn gedekt en waarom. Tijdens een snoeidemonstratie krijgt een lid door de wind zaagsel in haar oog. Verzorging in een spoedafdeling is nodig. Het remgeld ( 20,31) wordt terugbetaald (geen franchise bij lichamelijk letsel). Een bestuurslid trekt in de parochiezaal per vergissing de stekker van een diepvrieskast uit. De inhoud blijkt nadien ontdooid te zijn. De waarde ( 137,05) van de bedorven voedingswaren wordt vergoed. Tijdens een avondlijke Sint-Maartensviering wordt door een windstoot de vlam van een fakkel tegen de jas van een deelnemer gedreven. Gevolg: de jas is verbrand en de trui geschroeid. Winkelwaarde: 266,55. Er is geen tussenkomst van de verzekering aangezien de franchise 247,89 bedraagt en Velt allicht zelfs niet aansprakelijk is (overmacht, onvoorzichtigheid van de deelnemer?). Een avondlijke sprookjeswandeling door velden en weiden loopt voor een deelneemster vrij ontnuchterend af wanneer ze uitschuift op een plank die over een gracht ligt. Ze breekt daarbij haar pols. De verzekering vindt dat de dame zelf onvoorzichtig is geweest: ze is immers niet zo goed te been, ze was vertrouwd met dit soort wandelingen en ze had zelf kunnen inschatten dat na een regendag het parcours modderig zou zijn. Het dossier wordt gesloten en er wordt dus geen vergoeding uitbetaald. Een bestuurslid begeeft zich naar het huis van een lid dat als leveringsadres is opgegeven voor een pallet hulpmiddelen om de goederen in ontvangst te nemen. Door de plotse sneeuwval en de staat van de oprit, besluit hij enkele platen uit het fietsenhok te gebruiken om het pallet met goederen veilig binnen te kunnen trekken. Door het gewicht zijn de platen evenwel gebarsten. Nadien blijkt dat deze platen marmeren onderdelen zijn van 2 schouwen, erfstukken voor de dochters! Geschatte waarde: tussen de 2000,00 en de 6000,00. Het antwoord van onze makelaar is zo opmerkelijk dat we het hierna volledig afdrukken: Volgens de conventie van de Landsverzekering tussen de verschillende maatschappijen dient de familiale verzekering van de schadeveroorzaker in de eerste instantie tussen te komen. De BA-verzekeraar van de vzw komt supplementair tussen als de waarborgen ontoereikend zijn of nemen tevens een gedeelte van de vrijstelling ten laste. Indien er geen dekking is in de familiale verzekering of er is geen familiale verzekering aanwezig dan is er tussenkomst van de BA van de vzw. Bijgevolg dient de schade eerst aangegeven te worden aan je familiale. Wij vermoeden echter dat er geen dekking zal zijn gezien de platen toevertrouwd goed zijn, ze worden door jou gebruikt om een handeling te verrichten. Op dat moment ben jij bewaarder van het goed. Met of zonder toestemming van de eigenaar, dat maakt niet uit. In de BA-polis is er wel degelijk dekking voor toevertrouwd goed verzekerd, maar de goederen mogen niet toebehoren aan een vrijwilliger, lid, bestuurslid of werknemer van de organisatie. Uit de de omstandigheden kunnen wij opmaken dat de platen toebehoren aan een medewerker. Telefonisch werd ons bevestigd dat de schadelijder inderdaad een lid is van de vzw. Wij verzoeken de schadeveroorzaker aangifte te doen bij zijn verzekeraar. De belangrijkste conclusies 1. Echte schade vergoed krijgen voor een duidelijk ongeval in het kader van een activiteit is dus geen probleem, tenzij de schade aan goederen minder bedraagt dan de franchise (ongeveer 250,00). 2. Opletten met overmacht (storm, stortregen) en onvoorzichtige deelnemers, want je krijgt geen vergoeding in deze gevallen. 3. Schade aan geleende of gehuurde goederen is verzekerd in zover de goederen geen eigendom zijn van een ander Velt-lid of de eigen afdeling. 4. Bij twijfel: neem het best eerst contact op met Jos Renard via zijn adres: Hij kan je het best raad geven over je kansen bij een aangifte, zeker als het over een ernstig ongeval gaat. Meer info: Luk Naets,

AMBIANCE VERZEKERD! En de rest?

AMBIANCE VERZEKERD! En de rest? AMBIANCE VERZEKERD! En de rest? Waarom deze gids? Iedereen die actief is in het jeugdwerk, wordt met de regelmaat van de klok geconfronteerd met vragen rond risico s, aansprakelijkheid en verzekeringen.

Nadere informatie

&verzeke. vrijwil. ligerswerk Goed verzekerd? handleiding. ringen. Vrijwilligerswerk & verzekeringen. een praktische handleiding

&verzeke. vrijwil. ligerswerk Goed verzekerd? handleiding. ringen. Vrijwilligerswerk & verzekeringen. een praktische handleiding een praktische handleiding vrijwil ligerswerk Goed verzekerd? &verzeke ringen Vrijwilligerswerk & verzekeringen handleiding 1 Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 5 Deel 1: vrijwilligerswerk een riskante business?

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30 2000

Nadere informatie

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS

VAST EN CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING. x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS VAST EN verzekering Als je t mij vraagt: CHIRO WE ONTWARREN VOOR JOU DE KNOOP CHIRO EN VERZEKERING x ANTWOORDEN OP DE MEEST GESTELDE VERZEKERINGSVRAGEN x DE CHIROPOLIS Chirojeugd Vlaanderen Kipdorp 30

Nadere informatie

POTJE BREKEN, POTJE BETALEN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN

POTJE BREKEN, POTJE BETALEN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN POTJE BREKEN, POTJE BETALEN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN EEN FAMILIALE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOORKOMT HEEL WAT NARIGHEDEN In uw privéleven bent u aansprakelijk

Nadere informatie

De KLJ-verzekering. Sfeer verzekerd! Maar ik ook?

De KLJ-verzekering. Sfeer verzekerd! Maar ik ook? De KLJ-verzekering Sfeer verzekerd! Maar ik ook? 1 1. De KLJ-verzekering... 3 1.1 Algemene info... 3 1.2 Waarvoor zijn we verzekerd?... 3 1.3 Waarvoor zijn we niet verzekerd?... 7 2. Extra verzekeringen...

Nadere informatie

Goed verzekerd? E e n b l i k o p h e t v e r z e k e r i n g s a a n b o d v a n S c o u t s e n G i d s e n V l a a n d e r e n v z w

Goed verzekerd? E e n b l i k o p h e t v e r z e k e r i n g s a a n b o d v a n S c o u t s e n G i d s e n V l a a n d e r e n v z w Goed verzekerd? E e n b l i k o p h e t v e r z e k e r i n g s a a n b o d v a n S c o u t s e n G i d s e n V l a a n d e r e n v z w N o v e m b e r 2 0 1 4 COLOFON Verantwoordelijk Uitgever SCOUTS

Nadere informatie

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Yannick Dom. 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Yannick Dom. 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde EVENEMENTENVERZEKERINGEN VAN ORGANISATIE TOT SCHADEAFHANDELING CAMPUS Turnhout Yannick Dom 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012

Nadere informatie

Verzekeringen TERREINWAGEN GEEFT GEEN VOORRANG EN BOTST. Directeur niet aansprakelijk voor spijbelende leerling

Verzekeringen TERREINWAGEN GEEFT GEEN VOORRANG EN BOTST. Directeur niet aansprakelijk voor spijbelende leerling Thema 6 Verzekeringen Wat zul je leren? Verzekeringen begripsmatig omschrijven en het belang van (verplichte en wenselijke) verzekeringen voor de verzekeringsnemer aantonen; de basisterminologie met betrekking

Nadere informatie

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen

De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers. Vrijwilligers & Verzekeringen De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers Vrijwilligers & Verzekeringen Inhoudstafel A p. 2 p. 4 4 6 6 p. 9 9 10 13 17 18 23 23 23 De wet van 3 juli 2005 op de rechten van de vrijwilligers

Nadere informatie

G O E D V E R Z E K E R D?!?

G O E D V E R Z E K E R D?!? G O E D V E R Z E K E R D?!? GOED VERZEKERD?!? Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële risico hoog

Nadere informatie

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN DE FOS-VERZEKERING IN EEN NOTENDOP Verzekeringen zijn soms wel eens een ver-van-je-bedshow maar als er iets misloopt wil je beslist weten wat er je te doen staat en waarvoor je

Nadere informatie

Bachelorproef. Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen

Bachelorproef. Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen Campus Aalst Arbeidstraat 14 BE-9300 Aalst T +32 53 73 07 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo Bachelorproef Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen Opleiding Bedrijfsmanagement Student:

Nadere informatie

G O E D V E R Z E K E R D?!?

G O E D V E R Z E K E R D?!? G O E D V E R Z E K E R D?!? GOED VERZEKERD?!? Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële risico hoog

Nadere informatie

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis Goed verzekerd Polissen op maat van jouw jeugdhuis Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële

Nadere informatie

Verzekeringen TERREINWAGEN GEEFT GEEN VOORRANG EN BOTST. Directeur niet aansprakelijk voor spijbelende leerling

Verzekeringen TERREINWAGEN GEEFT GEEN VOORRANG EN BOTST. Directeur niet aansprakelijk voor spijbelende leerling Thema 6 Verzekeringen Wat zul je leren? Verzekeringen begripsmatig omschrijven en het belang van (verplichte en wenselijke) verzekeringen voor de verzekeringsnemer aantonen; de basisterminologie met betrekking

Nadere informatie

Nooit meer onzeker over uw schoolverzekering!

Nooit meer onzeker over uw schoolverzekering! Nooit meer onzeker over uw schoolverzekering! De sleutel tot het beter begrijpen en beheren van de schoolverzekering, speciaal voor alle personen betrokken bij de organisatie en inrichting van Mei 2013

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Masterproef. BA privé-leven. Michel Ciers. Joachim Neirynck. Master in de Handelswetenschappen. Afstudeerrichting Finance & Risk Management

Masterproef. BA privé-leven. Michel Ciers. Joachim Neirynck. Master in de Handelswetenschappen. Afstudeerrichting Finance & Risk Management Handelswetenschappen en Bestuurskunde Masterproef BA privé-leven Hoe is het met het kennisniveau van de consument gesteld? Michel Ciers Joachim Neirynck Master in de Handelswetenschappen Afstudeerrichting

Nadere informatie

verzekeringen vlaamse volleybalbond vzw Vademecum (oktober 2012)

verzekeringen vlaamse volleybalbond vzw Vademecum (oktober 2012) EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse volleybalbond vzw Vademecum (oktober 2012) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr.

Nadere informatie

Checklist. Verzekeringen voor Verenigingen en Vzw s

Checklist. Verzekeringen voor Verenigingen en Vzw s Checklist Verzekeringen voor Verenigingen en Vzw s Inhoudstafel p. 4 Algemeen 4 Welke stappen dient u te ondernemen om er zeker van te zijn dat uw vereniging voldoende is verzekerd? 5 Breng de risico s

Nadere informatie

5.1 Wie kan er allemaal genieten van deze

5.1 Wie kan er allemaal genieten van deze _ Verzekeringen in KSJ-KSA-VKSJ versie 2014 _ Inhoud 4 5 6 7 8 9 11 12 13 INLEIDING 1 Aandachtspunten 2 Adressen 2.1 Verzekering werkkringen Antwerpen, Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen

Nadere informatie

Autoverzekering. zo doe je het

Autoverzekering. zo doe je het Autoverzekering zo doe je het BA Auto Wie en wat is verzekerd? «Zonder verzekering» Geen auto Als je aan autoverzekeringen denkt, dan denk je wellicht in de eerste plaats aan de wettelijk verplichte verzekering.

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

HVC. Informatiebrochure SWEET SIXTEEN. Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906

HVC. Informatiebrochure SWEET SIXTEEN. Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906 HVC Informatiebrochure SWEET SIXTEEN Verzekeringskantoor hvc assur bvba Oude Baan 2 2550 WAARLOOS-KONTICH Tel. 015/ 31 73 78 Fax 015/ 32 12 36 Website www.hvcassur.be cdv 66906 Minderjarig Meerderjarig:

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering algemene voorwaarden bij uw autoverzekering In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA. Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering.

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Detachering & Projecten. Regres. Pionieren in een groeimarkt WHITEPAPER

Detachering & Projecten. Regres. Pionieren in een groeimarkt WHITEPAPER Detachering & Projecten Regres Pionieren in een groeimarkt WHITEPAPER WHITEPAPER Regres Pionieren in een groeimarkt 2 Whitepaper - Regres Voorwoord Op de Nederlandse markt is regres een betrekkelijk nieuw

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2011

Cijfers en Analyse 2011 Cijfers en Analyse 2011 1987-2012 2012 2011 Viering 25 jaar Meer dan 4000 klachten per jaar 2007 2006 Meer dan 3000 klachten per jaar Ombudsdienst Verzekeringen: Oprichting VZW met vertegenwoordiging van

Nadere informatie