De verzekering voor vrijwilligers toegelicht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De verzekering voor vrijwilligers toegelicht"

Transcriptie

1 De verzekering voor vrijwilligers toegelicht 1. Inleiding België De Belgische wetgeving inzake de rechten van vrijwilligers introduceert een nieuwe regeling inzake aansprakelijkheid en de verzekering van vrijwilligers en hun organisaties. Deze regeling is van kracht sinds 1 januari Deze wet is ook van toepassing op Velt vzw. Lang voordat deze wetgeving van kracht werd, had Velt vzw voor haar leden en vrijwilligers al een verzekering ter dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Deze polis is conform de nieuwe wetgeving. Nederland De Belgische wetgeving is uiteraard niet van toepassing op onze organisatie in Nederland. Velt Nederland heeft evenwel een gelijkaardige verzekeringspolis ter dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid van o.a. haar vrijwilligers. 2. Wat dient u zeker te weten? Wat te doen indien zich een schadegeval voordoet? Bij een schadegeval mag je in geen geval enige aansprakelijkheid of fout erkennen en evenmin al iets betalen. Je beperkt je tot het louter vaststellen van de feiten. Vergeet ook niet naam en adres te noteren van eventuele getuigen. Geef alle gegevens zo snel mogelijk door (voor België uiterlijk binnen de tien dagen): voor personen die gedomicilieerd zijn in België: verzekeringsmakelaar Jos Renard, van de groep Feys, Renard, Bossuyt en Co, Gentsesteenweg 67, 8500 Kortrijk, T , F , E voor personen die gedomicilieerd zijn in Nederland: Gelieve ook een kopie te sturen naar het secretariaat zodat de afhandeling van de zaak mee opgevolgd kan worden, adres: 3. Wie is verzekerd? De polis die Velt vzw heeft afgesloten, biedt een ruimere verzekeringsdekking dan de minimale dekking die door de wetgever wordt opgelegd. De verzekeringspolis dekt de leden van de vereniging: het Velt-lidmaatschap is een gezinslidmaatschap; werknemers; alle vrijwilligers: bestuurders, bestuursleden van afdelingen en thematische werkgroepen, Velt-lesgevers (voor zover zij lid zijn van Velt of als vrijwilliger optreden, inclusief de freelance erkende Velt-lesgevers die werken overeenkomstig de afgesproken tarieven) en (occasionele) vrijwilligers. Voor België geldt de verzekeringsdekking wereldwijd, maar enkel voor in België gedomicilieerde leden en vrijwilligers, onafhankelijk van hun nationaliteit. Voor Velt Nederland is de dekking voorzien voor leden die in Nederland wonen, maar wel grotendeels beperkt tot Europa. Toegegeven, gezien onze werking is dit onderscheid niet relevant. 4. Wat is verzekerd? Wat niet? 4.1. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid De polis dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid betekent dat iemand juridisch verantwoordelijk gesteld kan worden als zij/hij een fout heeft begaan waardoor schade aan een ander werd berokkend. Wat ertoe kan leiden dat diegene die de fout maakte, juridisch gedwongen wordt de schade van de ander te herstellen of vergoeden. De vrijwilligerswet voorziet dat in het geval van burgerrechtelijke aansprakelijkheid niet de vrijwilliger, maar de vereniging verantwoordelijk is voor de gevolgen van de daden gesteld door haar vrijwilligers. De vrijwilligers blijven wel zelf aansprakelijk voor het bedrog dat zij plegen, de grove fouten die zij maken en voor eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout. Dit zijn kleinere fouten die zij reeds herhaaldelijk hebben gemaakt en waarvoor zij ook al zijn aangesproken door de organisatie. Op een bepaald moment kan de organisatie stellen niet meer te willen opdraaien voor de schade die de vrijwilligers zo berokkenen. De gedekte schade omvat zowel materiële als lichamelijke schade die door een van de verzekerden (zoals beschreven onder punt 3) aan derden wordt toegebracht. Met andere woorden schade die iemand aan zichzelf, aan zijn eigen bezittingen of aan deze van de afdeling toebrengt is niet gedekt. Schade toegebracht aan andere personen of hun bezittingen is wel gedekt, ook al zijn dit andere Velt-leden. Om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding voor de geleden schade moet er sprake zijn van een fout, van lichamelijke en/of materiële schade en het oorzakelijk verband tussen beide moet aangetoond kunnen worden. Daarnaast is tevens de schade aan gehuurde gebouwen of goederen (bijv. een muziekinstallatie) en de mogelijke schade na levering van goederen (bijv. een bezoeker die ziek wordt na het eten van een door de afgedeling gebakken cake aangeboden op een of andere activiteit) gedekt.

2 Diefstal of verlies van goederen is uitgesloten. De polis van Velt vzw dekt ook de kosten van eventuele rechtsbijstand. Voor Velt Nederland is dit niet het geval Strafrechtelijke aansprakelijkheid Er is sprake van strafrechtelijke aansprakelijkheid als iemand een bepaalde wet of rechtsregel overtreden heeft. Dit kan uitmonden in een straf (boete of gevangenisstraf). Uiteraard valt de strafrechtelijke aansprakelijkheid buiten de verantwoordelijkheid van Velt vzw. Geen dekking dus Contractuele aansprakelijkheid Als een afdeling een contract afsluit, dan ligt de verantwoordelijkheid bij de persoon die het contract ondertekent. Indien uit dat contract schulden voortvloeien, dan zegt de wet dat die schuld verdeeld wordt over de leden van de feitelijke vereniging (meestal het bestuur van de afdeling). Dit is nog nooit gebeurd en om te vermijden dat het ooit zo ver komt, moet elke afdeling jaarlijks een begroting opstellen en na afloop van dat jaar een afrekening opsturen naar het secretariaat. Als een afdeling in financiële moeilijkheden dreigt te komen, doet ze er goed aan het tijdig te signaleren en hulp te zoeken. Het is onder alle omstandigheden raadzaam een voorzichtig financieel beleid te voeren en geen ( financiële) risico s te nemen die niet met de beschikbare financiële middelen kunnen worden gefinanciëerd, zonder je laatste cent uit te geven. 5. De verzekeringsdekking is aanvullend Volledig conform de Belgische wetgeving komt de verzekeringspolis van Velt vzw enkel tussen voor de vergoeding van schade indien er geen andere verzekeringspolis deze schade dekt. In geval van schade zal in eerste instantie de familiale polis (BAprivé-leven) of afhankelijk van de aard van het schadegeval een andere verzekering zoals de auto- of brandverzekering in hoofde van de schadeveroorzaker voorrang hebben en desgevallend de schade dienen te vergoeden. Pas wanneer er geen tussenkomst verleend wordt in het kader van de familiale of andere verzekering (bijv. de betrokkene heeft geen familiale onderschreven, heeft de premie niet betaald of er is geen dekking voorzien voor dat specifiek geval en wel in de globale polis) zal de polis van Velt vzw tussenkomen. Eventueel kan dat ook gebeuren wanneer bijvoorbeeld de waarborgen van de familiale polis uitgeput zouden zijn. 6. Extra bepalingen Voor materiële schade is er een franchise van op dit moment 123,95 voor België en 110,00 voor Nederland. Bij schade door vuur, brand, ontploffing en rook aan een gehuurd gebouw en inhoud bedraagt de franchise 247,89. Een schadeclaim indienen voor een kleiner bedrag heeft geen zin. Voor lichamelijke schade is er geen franchise. Schade veroorzaakt op weg van of naar een activiteit is mee opgenomen in de verzekeringsdekking. Vertegenwoordig je Velt in een adviesraad dan kun je ook terugvallen op de polis van Velt vzw. Voor alle zekerheid kun je het best in de verslagen laten opnemen dat je zetelt namens Velt. Voor gehuurde of gebruikte (dus niet noodzakelijk gehuurde) gebouwen, ga je het best na of de eigenaar de wettelijk verplich-te verzekering objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing heeft, anders wordt toch aangeraden voor de duur van de manifestatie deze aansprakelijkheid apart bij te laten verzekeren. Volgens de wet moet de eigenaar (en/of uitbater) van een voor het publiek toegankelijke inrichting zich hiervoor verplicht verzekeren. Het betreft hierbij dancings, restaurants, cafés, sportaccomodaties, kantoren van een bepaalde oppervlakte, etc. Als een vrijwilliger (of lid) een bijgebouw, loods, schuur of iets dergelijks ter beschikking stelt, bijv. voor het geval dat het regent tijdens de jaarlijkse barbecue, is een dergelijke polis wel wenselijk. De verzekeringsmaatschappijen maken een onderscheid tussen een schadegeval veroorzaakt als vrijwilliger en als bijvoorbeeld lid, bestuurder etc. Wettelijk zal de hoegrootheid van de verzekerde kapitalen hoger liggen voor een vrijwilliger. Het is bijgevolg belangrijk hoe de schadeaangifte wordt ingediend. Onze verzekeringsagent zal je graag begeleiden bij de correcte indiening van een aangifte. Tenten zijn géén gebouwen. De verhuurder dient zelf geen aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Dus hier moet je als organisator zelf voor zorgen. Voor wat de materiële schade betreft aan de tenten, laat je het best in het contract met de verhuurder opnemen dat zowel hij als zijn verzekeraar afzien van verhaal jegens Velt. Dat houdt in dat je niets moet betalen als de tent bijvoorbeeld door de wind scheurt. Je kunt het best altijd voor het huren het huurcontract nalezen. 7. Informatieve nota zonder juridische draagkracht Dit document tracht op een bevattelijke manier de complexe materie van aansprakelijkheid en burgerrechterlijke aansprakelijkheid in het bijzonder en de afgesloten verzekeringspolissen in een notendop te beschrijven. Niettegenstaande deze nota met de nodige zorg en met enige kennis van zake werd samengesteld, kunnen op basis van deze nota geen rechten afgedwongen worden. Noch Velt vzw, noch de samenstellers van dit document kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of onvolledigheden in dit document.

3 8. Geraadpleegde bronnen de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers de wet van 19 juli 2006 tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers polis vrijwilligersorganisaties (verzekeraar Fidea) Interpolis Bedrijven Compact Polis Beter verzekerd, vrijwilligers en verzekeringen. Een brochure uitgegeven door de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk, het Punt vzw Brussel en het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw. 9. Enkele voorbeelden van veel gestelde vragen Hieronder geven we enkele voorbeelden uit de praktijk om de dekking van de polis toe te lichten. Let wel deze voorbeelden zijn louter illustratief. Zij binden op geen enkele wijze Velt vzw. In de praktijk zal elk geval apart met zijn eigen specifieke omstandigheden bekeken worden door de verzekeraar. Anderzijds is het ook niet evident om een erg complexe materie zoals burgerlijke aansprakelijkheid en de bijbehorende polis aan de hand van enkele voorbeelden volledig te duiden. Onderstaande vragen werden voorgelegd aan Jos Renard, de antwoorden zijn van zijn hand Vanuit de afdelingspraktijk Tijdens een kookles krijgen de deelnemers de opdracht om beignets te frituren en hierbij belandt een gloeiend hete spetter in iemands oog. Hoe is die spetter in het oog terechtgekomen? Kwam dat doordat de persoon die aan het koken was zelf iets liet vallen in de olie? Dan is er geen sprake van aansprakelijkheid voor schade aan derden en dus geen vergoeding mogelijk. Was een andere persoon onvoorzichtig en gooide hij een aantal beignets tegelijkertijd in de olie? Zou een normaal iemand dat niet doen in die omstandigheid? Dan wél aansprakelijkheid, voorzover het slachtoffer voldoende afstand hield van het gebeuren. Er bestaat ook nog zoiets als het aanvaarden van een risico. Als je voetbal speelt, dan weet je dat je geraakt kunt worden door je tegenstander. Betreft het echter een echte onvoorzichtigheid, dan zal er wel degelijk tussenkomst worden verleend in het kader van de BA-polis Een afdeling staat met de eigen partytent op een biomarkt wanneer plots een storm opsteekt met flinke windstoten. a) Iedereen springt bij om met volle gewicht aan de palen van de tent te gaan hangen zodat deze niet wegvliegt. Plots breekt een buis onder het geweld en verwondt een bestuurslid ernstig aan de borst. Hier geldt opnieuw: was het een fout van de organisatie of van een van de deelnemers? Meestal is het zo dat o.a. storm aanzien wordt als een geval van overmacht. Overmacht is dan een reden om de aansprakelijkheid niet te weerhouden. Waarom breekt die buis nu? Omwille van de storm? Doordat er iets mis is met die buis? Een gebrekkige zaak kan de aansprakelijkheid meebrengen van de houder/eigenaar van de zaak. De bewijslast zal echter vrij zwaar zijn gezien er hier een samenloop van omstandigheden is (storm en breuk). Wat is gevolg en wat is oorzaak? b) Boeken die de afdeling heeft aangekocht voor een waarde van 400,00 om te verkopen op de markt, zijn onverkoopbaar door waterschade. Normaal gezien worden dergelijke zaken in een brandpolis opgenomen. Dit is zeker geen geval van aansprakelijkheid, tenzij deze boeken door de vereniging aan een andere persoon in bewaring werden gegeven. De bewaarnemer van het goed dient de goederen terug te geven in de staat dat hij ze ontvangen heeft, zelfs al is de bewaarneming om niet (gratis) gebeurd. c) De tent zelf blijkt na de storm zodanig gescheurd en verwrongen te zijn dat ze niet meer te herstellen is. De waarde van de tent is 550,00. Het is aangewezen om de tent eventueel in materiële schade te verzekeren (heel duur). Van aansprakelijkheid is er alweer geen sprake, aangezien er geen fout is gebeurd (overmacht) In jouw vroegere antwoord liet je doorschemeren dat er een verschil in uitgekeerde bedragen zou zijn voor vrijwilligers en leden en/of bestuursleden. De bedragen voor vrijwilligers zouden groter zijn dan voor leden en/of bestuursleden, maar deze laatsten zijn eveneens vrijwilligers tijdens de afdelingsactiviteiten. Alleen doen zij dit meerdere malen per jaar: ligt daarin het onderscheid? Ik verduidelijk mij. De wet op de vrijwilligers voorziet in hogere verzekerde bedragen. In feite komen die overeen met de verzekerde kapitalen in de familiale verzekering. Wanneer een persoon in de vzw dus actief is als vrijwilliger, dan zullen die verzekerde bedragen van toepassing zijn. Het zou kunnen dat de maatschappijen (dit is nieuw, dus nog geen enkele ervaring, geen rechtspraak, geen reactie van maatschappijen, maar wel te voorzien) inroepen dat de schade niet door een vrijwilliger werd veroorzaakt, maar door een persoon die op dat ogenblik de hoedanigheid van bestuurslid had. Dat zou inhouden dat de vergoeding die dient te worden uitgekeerd door de maatschappij beperkter is, gezien de verzekerde bedragen lager zijn. Meestal zijn die ongeveer 1,24 / 0,25 miljoen, terwijl die voor vrijwilligers 14,87 miljoen is.

4 Bijv.: bij een bestuursvergadering draait een bestuurder zich op de trap om en geeft daarbij een duw aan een andere bestuurder waardoor die van de trap valt en zijn nek breekt. Met verlamming en een blijvende invaliditeit tot gevolg. De bestuurder was een jonge persoon, met een groot inkomen en hij was gehuwd en had een grote kinderlast. Op dat ogenblik is het niet ondenkbaar dat de eventueel te claimen vergoeding meer dan 1,24 miljoen zou kunnen bedragen. Ik kan mij voorstellen dat de maatschappij zou inroepen dat hier niet werd opgetreden als vrijwilliger maar wel als bestuurder (of eventueel als werknemer van de vzw). Ik denk dat het veel moeilijker zal zijn voor de maatschappij om de vergoeding te beperken wanneer een schadegeval zich voordoet met een bestuurder die optreedt als een vrijwilliger. Bijv. een bestuurder/ vrijwilliger helpt bij het ronddragen van versnaperingen en verwondt iemand Specifiek voor het ecotuinweekend Bij grote publieksevenementen als opentuinendagen rijzen er bij een aantal tuineigenaars en afdelingen geregeld vragen over mogelijke risico s en de dekking door onze verzekering voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA). Ook hierrond legden we een aantal concrete vragen voor aan Jos Renard, onze contactman voor de BA-verzekering Zijn mensen die op weg zijn naar het ecotuinweekend ook verzekerd? De leden, want we verzekeren altijd de leden, zijn verzekerd voor de schade die ze eventueel aan derden veroorzaken, ook op weg van en naar. Opgepast echter, wordt er een ongeval veroorzaakt in het kader van het rijden met een wagen, dan valt dit onder de aansprakelijkheidsverzekering van de wagen. Derden-bezoekers zullen nooit een beroep kunnen doen op de polis van de organisatie, aangezien zij niet vallen onder het begrip verzekerden Er staat een trampoline in de tuin voor de kinderen. Een kind raakt gewond. Is dit verzekerd? Ik veronderstel dat het kind mee was met de ouders of een andere volwassene die toezicht uitoefent op het kind. Gebeurt er een ongeval (kind springt en breekt de schouder), dan dient de vraag gesteld te worden: waar heeft de organisatie een fout gemaakt? Indien er bijv. kinderen alleen deelnemen aan de activiteit, dan dien je als organisator toezicht te organiseren. Is er een gebrek in de trampoline, dan zal de organisatie hiervoor verantwoordelijk zijn. Is het een ter beschikking stellen door de eigenaar (ook eigenaar van de tuin), dan zal hij aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het gebrek. Anderzijds dienen de ouders een normaal toezicht te organiseren voor hun kinderen en zal het dus hun eigen aansprakelijkheid zijn. Dus alles hangt af van de concrete omstandigheden in dewelke het voorval zich voordoet. Aansprakelijkheid is en blijft een casualistische materie, met andere woorden veel hangt hierbij telkens af van de specifieke omstandigheden, waarbij bepaalde details een verschil kunnen maken Een kind geraakt in de tuinvijver of struikelt over mijn slakkenmuur. Het kindje is gewond. Is dit verzekerd? Idem zoals hierboven. Gewoon struikelen over eigen voeten: waar is de fout van de organisatie? Struikelen over een voorwerp (bijv. een gespannen koord dat niet zichtbaar is) kan wel de aansprakelijkheid van de eigenaar/organisator meebrengen Mijn slakkenmuur/serre wordt vertrappeld en is stuk. Is dit verzekerd? Neen, we zitten hier in de omgeving van een aansprakelijkheidsstelling. Eigen schade is niet verzekerd. Uitzondering: indien een lid de schade zou veroorzaken aan een ander lid, dan zou gezien bepaling onderling derden wel dekking kunnen verleend worden in het kader van de BA-polis Wat met vrijwilligers uit andere organisaties die in de tuin komen helpen. De tent van hun organisatie waait stuk bijv. Is dit door ons verzekerd of valt dat onder de verzekering van de andere organisatie? Enkel de leden van Velt zijn verzekerd en je vrijwilligers. Derden niet. Anderzijds: wegwaaien is een geval van overmacht, dus nooit verzekerbaar tenzij de tent apart verzekerd is voor alle risico s En wat als de tent van de vriendelijke buurman is, die nergens gezuild is? Wie heeft de tent vastgezet? Terug casualistiek. Ik kan hier weer verschillende antwoorden op geven En wat moet de tuineigenaar/afdeling doen als er iets gebeurt? Wat is er gebeurd? Wiens fout, wiens handelen of nalaten? Stel dat het gebouw van de tuineigenaar invalt en mensen gekwetst raken. Is de eigenaar lid, dan kan de polis eventueel tussenkomen, maar ik ben ervan overtuigd dat in eerste instantie de BA van de woning zal dienen tussen te komen, volgens de conventie over aansprakelijkheid tussen verzekeringsmaatschappijen onderling Specifiek rond het peter-/meterschap. De peters en meters zijn ervaren Velt-leden die een nieuw of onervaren lid met raad (en daad) willen bijstaan bij het aanleggen of onderhouden van een ecologische moes- of siertuin. Daarbij is het altijd mogelijk dat de ene de andere per ongeluk verwondt of dat de peter op weg naar of van zijn petekind een ongeval veroorzaakt. Wat is verzekerd, wat niet?

5 Let wel, er is geen dekking voorzien voor verkeerd of slecht advies. Hier zouden wij ons bevinden in de professionele sfeer en beroepsaansprakelijkheid is nooit verzekerd geweest. In dat kader zijn dan ook alle leden en vrijwilligers verzekerd. Hou wel rekening met het volgende: Wanneer bepaalde handelingen samen (peter en petekind) worden gesteld, kan er bij een eventueel ongeval ook gesproken worden van aanvaarding van risico. Bijvoorbeeld een bokser in de boksring kan geen claim instellen t.a.v. zijn tegenstander voor slagen en verwondingen ; idem voor een voetballer die gekwetst wordt tijdens het spel. Dus, indien er iets zou gebeuren waardoor de ene persoon schade toebrengt aan de andere in het kader van een activiteit die niet zonder gevaar is, dan kan de theorie van aanvaarding van risico wel naar boven komen. Ik wou dit even aanhalen, maar gezien de aard van de activiteiten bij jullie, acht ik het niet zo waarschijnlijk hiermee geconfronteerd te worden. 10. Enkele voorbeelden uit de praktijk Intussen hebben we al sinds 2000 ervaring met onze verzekeringspolis en kunnen we misschien eens terugblikken op de (gelukkig weinig talrijke) praktijkgevallen die werden gemeld. De beslissing van de verzekeraar en de toelichting van de makelaar geven een beter zicht op welke risico s zijn gedekt en waarom. Tijdens een snoeidemonstratie krijgt een lid door de wind zaagsel in haar oog. Verzorging in een spoedafdeling is nodig. Het remgeld ( 20,31) wordt terugbetaald (geen franchise bij lichamelijk letsel). Een bestuurslid trekt in de parochiezaal per vergissing de stekker van een diepvrieskast uit. De inhoud blijkt nadien ontdooid te zijn. De waarde ( 137,05) van de bedorven voedingswaren wordt vergoed. Tijdens een avondlijke Sint-Maartensviering wordt door een windstoot de vlam van een fakkel tegen de jas van een deelnemer gedreven. Gevolg: de jas is verbrand en de trui geschroeid. Winkelwaarde: 266,55. Er is geen tussenkomst van de verzekering aangezien de franchise 247,89 bedraagt en Velt allicht zelfs niet aansprakelijk is (overmacht, onvoorzichtigheid van de deelnemer?). Een avondlijke sprookjeswandeling door velden en weiden loopt voor een deelneemster vrij ontnuchterend af wanneer ze uitschuift op een plank die over een gracht ligt. Ze breekt daarbij haar pols. De verzekering vindt dat de dame zelf onvoorzichtig is geweest: ze is immers niet zo goed te been, ze was vertrouwd met dit soort wandelingen en ze had zelf kunnen inschatten dat na een regendag het parcours modderig zou zijn. Het dossier wordt gesloten en er wordt dus geen vergoeding uitbetaald. Een bestuurslid begeeft zich naar het huis van een lid dat als leveringsadres is opgegeven voor een pallet hulpmiddelen om de goederen in ontvangst te nemen. Door de plotse sneeuwval en de staat van de oprit, besluit hij enkele platen uit het fietsenhok te gebruiken om het pallet met goederen veilig binnen te kunnen trekken. Door het gewicht zijn de platen evenwel gebarsten. Nadien blijkt dat deze platen marmeren onderdelen zijn van 2 schouwen, erfstukken voor de dochters! Geschatte waarde: tussen de 2000,00 en de 6000,00. Het antwoord van onze makelaar is zo opmerkelijk dat we het hierna volledig afdrukken: Volgens de conventie van de Landsverzekering tussen de verschillende maatschappijen dient de familiale verzekering van de schadeveroorzaker in de eerste instantie tussen te komen. De BA-verzekeraar van de vzw komt supplementair tussen als de waarborgen ontoereikend zijn of nemen tevens een gedeelte van de vrijstelling ten laste. Indien er geen dekking is in de familiale verzekering of er is geen familiale verzekering aanwezig dan is er tussenkomst van de BA van de vzw. Bijgevolg dient de schade eerst aangegeven te worden aan je familiale. Wij vermoeden echter dat er geen dekking zal zijn gezien de platen toevertrouwd goed zijn, ze worden door jou gebruikt om een handeling te verrichten. Op dat moment ben jij bewaarder van het goed. Met of zonder toestemming van de eigenaar, dat maakt niet uit. In de BA-polis is er wel degelijk dekking voor toevertrouwd goed verzekerd, maar de goederen mogen niet toebehoren aan een vrijwilliger, lid, bestuurslid of werknemer van de organisatie. Uit de de omstandigheden kunnen wij opmaken dat de platen toebehoren aan een medewerker. Telefonisch werd ons bevestigd dat de schadelijder inderdaad een lid is van de vzw. Wij verzoeken de schadeveroorzaker aangifte te doen bij zijn verzekeraar. De belangrijkste conclusies 1. Echte schade vergoed krijgen voor een duidelijk ongeval in het kader van een activiteit is dus geen probleem, tenzij de schade aan goederen minder bedraagt dan de franchise (ongeveer 250,00). 2. Opletten met overmacht (storm, stortregen) en onvoorzichtige deelnemers, want je krijgt geen vergoeding in deze gevallen. 3. Schade aan geleende of gehuurde goederen is verzekerd in zover de goederen geen eigendom zijn van een ander Velt-lid of de eigen afdeling. 4. Bij twijfel: neem het best eerst contact op met Jos Renard via zijn adres: Hij kan je het best raad geven over je kansen bij een aangifte, zeker als het over een ernstig ongeval gaat. Meer info: Luk Naets,

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA) rd e k e z r e v d Goe w jeugdhuis at van jou Polissen op ma Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger. info@jcpingie.be / www.jcpingie.be

INFORMATIENOTA. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger. info@jcpingie.be / www.jcpingie.be INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1. Organisatie/jeugdhuis Jeugdcentrum Pingie vzw Adres Hertstraat 98 9473 Welle - Denderleeuw e-mail / website info@jcpingie.be

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek artikel 1382

Burgerlijk Wetboek artikel 1382 11. VERZEKERINGEN ------------------------ Burgerlijk Wetboek artikel 1382 «Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan,

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering lokale groepen

Informatiefiche verzekering lokale groepen Informatiefiche verzekering lokale groepen Als je lid bent van Hujo - dat betekent als je afdracht van 3,00 is gestort (of gratis voor kinderen tot en met het 6 de studiejaar) en je gegevens via de ledenlijst

Nadere informatie

Verklarende nota betreffende de polis BA VME

Verklarende nota betreffende de polis BA VME Verklarende nota betreffende de polis BA VME 730.379.384 2 1 Wie is de onderschrijver van dit verzekeringsprogramma? VZW CIB VLAANDEREN 2 Wie is de verzekeringsnemer? De door deze polis verzekerde Vereniging

Nadere informatie

Het statuut van de zorgvrager op de zorgboerderij: Aansprakelijkheid en Verzekeringen

Het statuut van de zorgvrager op de zorgboerderij: Aansprakelijkheid en Verzekeringen Het statuut van de zorgvrager op de zorgboerderij: Aansprakelijkheid en Verzekeringen Principes Aansprakelijkheid 1. Wie door zijn fout schade berokkent aan een ander moet deze schade vergoeden De wet

Nadere informatie

VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN. Bart Hannes 23 oktober 2013

VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN. Bart Hannes 23 oktober 2013 VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN Bart Hannes 23 oktober 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren Verzekeringen I. Burgerlijke

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

Verzekeringen: Goede raad voor al wie met paarden omgaat

Verzekeringen: Goede raad voor al wie met paarden omgaat Verzekeringen: Goede raad voor al wie met paarden omgaat Hoewel dit niet wettelijk verplicht is, doen alle eigenaars, gebruikers en houders van een paard er goed aan een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013

VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF. Bart Hannes september 2013 VLAAMSE JUDOFEDERATIE vzw WEGWIJS IN DE ONGEVALLENPOLIS VJF Bart Hannes september 2013 1 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico s nemen. Beschermen tegen risico s = Preventie Verzekeren

Nadere informatie

Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD?

Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD? Gemeente Kasterlee verenigingen en vrijwilligers UW VERENIGING GOED VERZEKERD? 1 2 Wat is een vrijwilligersorganisatie? Géén commerciële ondernemingen WEL - rechtspersonen van publiek recht zonder winstoogmerk

Nadere informatie

Koor- en dirigentendag. Studiedag 17/09/2011

Koor- en dirigentendag. Studiedag 17/09/2011 Koor- en dirigentendag Studiedag 17/09/2011 -- 1. Vanbreda Risk & Benefits 2. Koor 3. Mensen 4. Middelen 5. Vermogen 6. Contact 1. Vanbreda Risk & Benefits Grootste onafhankelijke verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis Goed verzekerd Polissen op maat van jouw jeugdhuis Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

De Vlaamse Diabetes Vereniging en haar vrijwilligers, goed verzekerd! Praktisch verzekeringshandboekje

De Vlaamse Diabetes Vereniging en haar vrijwilligers, goed verzekerd! Praktisch verzekeringshandboekje De Vlaamse Diabetes Vereniging en haar vrijwilligers, goed verzekerd! Praktisch verzekeringshandboekje Op 26 september 2012 werd de opleiding De Vlaamse Diabetes Vereniging en haar vrijwilligers, goed

Nadere informatie

AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN. Bart Hannes oktober 2011

AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN. Bart Hannes oktober 2011 AKTIVIA VZW VERZEKERINGEN Bart Hannes oktober 2011 1 Verzekeringen I. Burgerlijke aansprakelijkheid II. III. IV. Lichamelijke ongevallen AKTIVIA-polissen Andere risico s 2 I. Burgerlijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis Basis BA 1 De verschillende soorten aansprakelijkheid onderscheiden (morele, burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid) en bepalen

Nadere informatie

VERZEKERINGEN. herfst 2016 Bart Hannes

VERZEKERINGEN. herfst 2016 Bart Hannes VERZEKERINGEN herfst 2016 Bart Hannes 1 Verzekeringen I. Wat en wie is verzekerd via VBL vzw? I.1. Burgerlijke aansprakelijkheid I.2. Lichamelijke ongevallen II. Oplossingen voor niet verzekerde risico

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

G O E D V E R Z E K E R D?!?

G O E D V E R Z E K E R D?!? G O E D V E R Z E K E R D?!? GOED VERZEKERD?!? Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële risico hoog

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme Versie april 2008 Doel van TRIP Vanaf 1 mei moet in bepaalde takken de schade veroorzaakt door terrorisme verplicht verzekerd worden. Om de solidariteit

Nadere informatie

Elektriekers en verzekeringen

Elektriekers en verzekeringen Wel Elektriekers en verzekeringen Federale Verzekering enkele belangrijke cijfers (2012) - Balanstotaal (geconsolideerd) 2,57 miljard - Technische reserves 2,19 miljard - Totale incasso 368,47 miljoen

Nadere informatie

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER Sessie Wegwijs in verzekeringen voor sportclubs Wilrijk - 9 oktober 2010 Campus Drie Eiken Universiteit Antwerpen Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

Verzekeringen. Koor&Stem vzw. Organisatie voor vocale muziek

Verzekeringen. Koor&Stem vzw. Organisatie voor vocale muziek Verzekeringen Koor&Stem vzw Zirkstraat 36 2000 Antwerpen Telefoon: 03 237 96 43 Fax: 03 248 16 05 E-mail: info@koorenstem.be Website: www.koorenstem.be Verzekeringsdossier 1/5 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

Gratis Verzekering Vrijwilligerswerk

Gratis Verzekering Vrijwilligerswerk Gratis Verzekering Vrijwilligerswerk Ben je een vrijwilligersorganisatie in de provincie Antwerpen, uit om het even welke sector, dan kan je bij je provinciebestuur terecht voor een gratis vrijwilligersverzekering.

Nadere informatie

Samentuinen en Velt. Velt vzw Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren Uitbreidingstraat 392c, 2600 Berchem, België

Samentuinen en Velt. Velt vzw Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren Uitbreidingstraat 392c, 2600 Berchem, België Samentuinen en Velt Velt vzw Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren Uitbreidingstraat 392c, 2600 Berchem, België www.velt.nu Ook gedreven door Ecologisch Leven en Tuinieren? www.velt.be Goesting

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Provinciale Verzekering vrijwilligerswerk. Ingrid De Cuyper Belfius Verzekeringen

Provinciale Verzekering vrijwilligerswerk. Ingrid De Cuyper Belfius Verzekeringen Provinciale Verzekering vrijwilligerswerk Ingrid De Cuyper Belfius Verzekeringen Verzekering vrijwilligerswerk aangeboden via Vlaamse Provincies Korte historiek Het reglement: voor wie is deze verzekering?

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers 2. Wettelijke initiatieven 1) wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van

Nadere informatie

Vergelijking feitelijke vereniging - vzw

Vergelijking feitelijke vereniging - vzw Zonder winst geoogmerkt vzw- en vrijwilligersstatuut Aalst, 21 november 2013 Vergelijking feitelijke vereniging - vzw Vergelijking feit. vereniging - vzw Feitelijke vereniging bestaat juridisch niet onbeperkte

Nadere informatie

Bestuurder zijn is niet vrijblijvend.

Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Bestuurder zijn is niet vrijblijvend. Ook in België wordt de verantwoordelijkheid van bestuurders met de dag belangrijker. Nieuwe wetgeving en procedures verplichten bestuurders om meer dan ooit bewust

Nadere informatie

Verenigingen en verzekeringen

Verenigingen en verzekeringen Verenigingen en verzekeringen Verenigingen die nationaal of gewestelijk zijn gestructureerd / Verenigingen die los staan van een koepel Wettelijk verplichte verzekeringen / Niet wettelijk verplichte verzekeringen

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Verenigingen en VZW s Cover

Verenigingen en VZW s Cover Verzekeraar Verzekeringnemer Belfius Insurance NV VLAMO VZW 8 BIJLOKEKAAI 9000 GENT Belangrijke data Begindatum 01 januari 2015 Einddatum 31 december 2015 Jaarvervaldag 1 januari Duurtijd: De polis heeft

Nadere informatie

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV)

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) verzekert de vrijwilligers die activiteiten organiseren voor HVV de deelnemers aan die activiteiten Inhoud 1.Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid 2.Verzekering

Nadere informatie

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER

DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER DAG VAN DE SPORTCLUBBESTUURDER Sessie Wegwijs in verzekeringen voor sportclubs Brugge - 18 juni 2016 Hogeschool VIVES Campus Brugge Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet 13.07.2001

Nadere informatie

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen.

Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. Verzekeren kan anders. Collectieve verzekeringen van Interpolis voor hockeyverenigingen. 1 1 Visie van Interpolis op verzekeren 2 Collectieve aansprakelijkheidsverzekering Sporten is gezond. En hockey

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

Avontuurlijke speelterreinen en aansprakelijkheid. Speel op zeker!

Avontuurlijke speelterreinen en aansprakelijkheid. Speel op zeker! Avontuurlijke speelterreinen en aansprakelijkheid Speel op zeker! Comité West-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid Duinse Polders Blankenberge 5 oktober 2009 Schadegeval na fout = aansprakelijkheid

Nadere informatie

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers RADIUS w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS 1 VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS De stichting heeft ten behoeve van de vrijwilligers een viertal verzekeringen afgesloten.

Nadere informatie

GroepNBA - Feys, Renard, Bossuyt & co

GroepNBA - Feys, Renard, Bossuyt & co BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK - ALGEMENE VOORWAARDEN - DIT CONTRACT WERD OPGESTELD OP BASIS VAN DE VERKLARINGEN GEDAAN DOOR DE VERZEKERDE

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

Dit is de steekkaart waarmee je het jaar afsluit. Alles wat je op kamp moet weten over verzekeringen vind je hier terug.

Dit is de steekkaart waarmee je het jaar afsluit. Alles wat je op kamp moet weten over verzekeringen vind je hier terug. Steekkaart 5 Kamp en weekend Dit is de steekkaart waarmee je het jaar afsluit. Alles wat je op kamp moet weten over verzekeringen vind je hier terug. Wat is standaard verzekerd op kamp? Lichamelijke ongevallen

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval.

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. VIVIUM Auto Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. 1. U kunt met een gerust hart uw wagen toevertrouwen aan een specialist

Nadere informatie

Juridisch statuut van studentenverenigingen

Juridisch statuut van studentenverenigingen Juridisch statuut van studentenverenigingen Inleiding & Structuur Wat Feitelijke Vereniging VZW 29-9-2016 2 Feitelijke vereniging Kenmerken Vanaf moment dat twee of meer personen het idee ontwikkelen om

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Verzekering (reddings)boten

Verzekering (reddings)boten Verzekering (reddings)boten Elke decretaal erkende sportfederatie, zoals de Vlaamse Reddingsfederatie vzw (RedFed), is verplicht de deelnemende sport-beoefenaars te verzekeren. Dit voor wat betreft de

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen AMMA VERZEKERINGEN Burgerlijke beroepsaansprakelijkheid loontrekkende verpleegkundigen medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Commissie voor het Bank-,

Nadere informatie

I. VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING PERSOONLIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

UW SPORTVERZEKERING. Wegwijs in de nieuwe verzekeringspolis. Infovergadering 24 oktober 2015 De Graanmaat - St-Niklaas Eddy Van Den Bosch

UW SPORTVERZEKERING. Wegwijs in de nieuwe verzekeringspolis. Infovergadering 24 oktober 2015 De Graanmaat - St-Niklaas Eddy Van Den Bosch UW SPORTVERZEKERING Wegwijs in de nieuwe verzekeringspolis Infovergadering 24 oktober 2015 De Graanmaat - St-Niklaas Eddy Van Den Bosch Het sportlandschap in Vlaanderen Decreet 13.07.2001 Uitvoeringsbesluiten

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

INFO LOKAAL. ondersteuning voor de lokale hujo-groepen!

INFO LOKAAL. ondersteuning voor de lokale hujo-groepen! INFO LOKAAL ondersteuning voor de lokale hujo-groepen! Een goeie verzekering voor de lokale groep Een verzekering. Gelukkig heb je die niet altijd nodig, maar wanneer er dan toch een ongeval of ongeluk

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Vraag bij twijfel aan uw verzekeringsbemiddelaar of hij u als Elit3-cliënt heeft opgegeven bij Fidea.

Vraag bij twijfel aan uw verzekeringsbemiddelaar of hij u als Elit3-cliënt heeft opgegeven bij Fidea. 29 april 2016 Deze FAQ is louter ter informatie en houdt geen enkele contractuele verbintenis in. Voor de exacte modaliteiten verwijzen wij naar de Bijzondere of Algemene Voorwaarden 1. 1. Mijn verzekeringsbemiddelaar

Nadere informatie

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP)

Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering. Particulier (AVP) Productwijzer Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de aansprakelijkheidsverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Veelgestelde vragen verzekeringen CLUBWERKING

Veelgestelde vragen verzekeringen CLUBWERKING Veelgestelde vragen verzekeringen CLUBWERKING Welke CLUBactiviteiten komen in aanmerking voor verzekering? Alle activiteiten die als normale activiteit van uw sportclub kunnen worden beschouwd. Worden

Nadere informatie

Overzicht: verzekeringen voor het gezin

Overzicht: verzekeringen voor het gezin Overzicht: verzekeringen voor het gezin Aansprakelijkheidsverzekeringen Bijstandsverzekeringen Letselschadeverzekeringen Zaakschadeverzekeringen Pensioensverzekeringen Wat verstaat men onder aansprakelijkheid

Nadere informatie

A R E N A The Name in Sports Insurance

A R E N A The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.115.792 A B.A. 1.115.793 A R.B. 1.115.793/1 L.O. 1.115.792 B B.A. 1.115.793 B R.B. 1.115.793/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij verkeers- en mobiliteitseducatie

Aansprakelijkheid bij verkeers- en mobiliteitseducatie Aansprakelijkheid bij verkeers- en mobiliteitseducatie Vlaamse Stichting Verkeerskunde 28/05/2013 Ethias Verzekering Geert Van Aken 1 Risico? Excursies met de fiets Fietsvaardigheidstraining Verkeersroute

Nadere informatie

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden

Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Workshop: Risicobeheersing met leveringsvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven (AVB) Voor bedrijven speelt het risico van contractuele aansprakelijkheid een grote rol. Bedrijven hebben

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

De ouderlijke aansprakelijkheid

De ouderlijke aansprakelijkheid De ouderlijke aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van ouders voor de daden van hun minderjarige kinderen Raymond en Kathleen Eugène Graffiti jongen van 16 jaar die inwoont bij gescheiden moeder brengt

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering HALESTRA Ruitersclub 25.01.2013 Aalter Eddy Van den Bosch

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering HALESTRA Ruitersclub 25.01.2013 Aalter Eddy Van den Bosch UW SPORTVERZEKERING Infovergadering Sport & Verzekering HALESTRA Ruitersclub 25.01.2013 Aalter Eddy Van den Bosch De globale context De polis afgesloten door de federatie Andere mogelijke verzekeringen

Nadere informatie

DE WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK

DE WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK DE WET OP HET VRIJWILLIGERSWERK QUIZ Jan is administratief medewerker en doet na zijn uren vrijwilligerswerk binnen de organisatie waar hij werkt. Als vrijwilliger is hij begeleider op kampen die zijn

Nadere informatie

Niet-huisdieren, huispersoneel, rechtsbijstand, Engelse vrijstelling,

Niet-huisdieren, huispersoneel, rechtsbijstand, Engelse vrijstelling, Waarborg Risico bepaling Wie is verzekerd? Voor wat is men verzekerd? Beschrijving Een verzekering BA PRIVE LEVEN die overal ter wereld uw schade aan derden verzekert veroorzaakt door u, uw gezinsleden,

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! Eén bestuurder op twee denkt dat zijn

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! De BA Max Aangeboden voor het leven aan

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering. mei 2013

Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering. mei 2013 Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering mei 2013 Veel gestelde vragen over Vrijwilligersverzekering Hoe moet ik mij aanmelden voor de verzekering? Aanmelding voor de verzekering is niet nodig.

Nadere informatie

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste

Nadere informatie

Laat je bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren!!

Laat je bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren!! Laat je bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren!! Als bestuurder ben je voor veel meer aansprakelijk dan je denkt. Een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid is een noodzaak en ook meer dan betaalbaar

Nadere informatie

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions VZW BEMIDDELING Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions Verzekeraar : GENERALI BELGIUM Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - BTW - KBO-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel www.generali.be

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden

Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden Als er onvoldoende ruimte is voorzien voor het beantwoorden van een vraag, schrijf dan zie bijvoegsel en schrijf het nummer

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING HOOFDSTUK 1 - TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1. Het doel van dit reglement is de kwalitatieve ondersteuning

Nadere informatie

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Productwijzer Schadeverzekering inzittenden (SVI) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de schadeverzekering inzittenden (SVI). Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Verzekeringen

Aansprakelijkheid Verzekeringen Aansprakelijkheid Verzekeringen Vlaamse Stichting Verkeerskunde Verkeer op School 4 en 8 oktober 2012 Ethias Verzekering Geert Van Aken 1 Risico? Excursies met de fiets Fietsvaardigheidstraining Verkeersroute

Nadere informatie

Verzekeringen vanaf 1 januari 2013

Verzekeringen vanaf 1 januari 2013 Verzekeringen vanaf 1 januari 2013 Document: Thomas More / Personeelsdienst / Verzekeringen Datum goedkeuring December 2012 Datum herziening Plaats kwaliteitshandboek Redacteur Personeelsdienst Inhoud

Nadere informatie

Verzekering Sportfederaties

Verzekering Sportfederaties Verzekering Sportfederaties Leden Polissen L.O. 1.114.312 / A B.A. 1.114.313 / A R.B. 1.114.313/1 Niet-leden Polissen L.O. 1.114.312 / B B.A. 1.114.313 / B BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer VLAAMSE

Nadere informatie

Bent u Elit3-cliënt bij Fidea? Dank voor het vertrouwen! Lees dan verder wat de tijdelijke BOB-waarborg voor u kan betekenen.

Bent u Elit3-cliënt bij Fidea? Dank voor het vertrouwen! Lees dan verder wat de tijdelijke BOB-waarborg voor u kan betekenen. Deze FAQ dient louter ter informatieve titel en houdt geen enkele contractuele verbintenis in. Voor de exacte modaliteiten verwijzen wij naar de Bijzondere of Algemene Voorwaarden 1. 1. Mijn verzekeringsbemiddelaar

Nadere informatie

BA Max XL. Iedereen optimaal beschermd, wereldwijd!

BA Max XL. Iedereen optimaal beschermd, wereldwijd! BA Max XL Iedereen optimaal beschermd, wereldwijd! BA Max in het kort 1. De BA Max wordt voor het leven aangeboden aan goede bestuurders Met een contract B.A. Auto aan BM -2 bij AG Insurance. Automatisch

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Tandarts

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Tandarts Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Tandarts Modulis, Voor een globaal overzicht en een eenvoudig beheer van uw verzekeringen! De beste tandverzorging geven, dat is uw beroep. En ook voor uw beroepsverzekeringen

Nadere informatie

Meest gestelde vragen. Vrijwilligerspolis

Meest gestelde vragen. Vrijwilligerspolis Meest gestelde vragen Vrijwilligerspolis Inhoudsopgave 1 Welke verzekeringen zijn van toepassing?...1 2 Wie zijn verzekerd en wat is een vrijwilliger?...1 3 Samenloop met eigen verzekering...2 4 Dekkingsvragen...2

Nadere informatie

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw

Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Verzekeringen Vlaamse Basketballiga vzw Ethias Powerpoint presentations Verzekeringen die automatisch verworven zijn bij de VBL Verzekeringen afgesloten door VBL waarop clubs tegen betaling kunnen intekenen

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering 4 oktober 2010 BLOSO-Centrum / Hazewinkel

UW SPORTVERZEKERING. Infovergadering Sport & Verzekering 4 oktober 2010 BLOSO-Centrum / Hazewinkel UW SPORTVERZEKERING Infovergadering Sport & Verzekering 4 oktober 2010 BLOSO-Centrum / Hazewinkel De globale context De polis afgesloten door de federatie De statistieken Andere mogelijke verzekeringen

Nadere informatie

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Polisnummer Deze aangifte uiterlijk binnen de 8 dagen overmaken aan uw contractbeheerder (zie uw polisoverzicht) De beschadigde goederen moeten ter beschikking

Nadere informatie

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger (3 juli 2005, gewijzigd door de Wet houdende Diverse bepalingen van 27/12/2005) is aangepast. De nieuwe

Nadere informatie

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 TARIEF GEZINSPOLIS Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 Doelgroep Iedereen die in gezinsverband samenwoont of alleenstaande is. Formules: Gezin Alleenstaande 55+ (indien ze met max. 2 samenwonen) Optie: Onthaalgezin

Nadere informatie

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL Wachtpost Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen patiënten rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en

Nadere informatie