GroepNBA - Feys, Renard, Bossuyt & co

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GroepNBA - Feys, Renard, Bossuyt & co"

Transcriptie

1 BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK - ALGEMENE VOORWAARDEN - DIT CONTRACT WERD OPGESTELD OP BASIS VAN DE VERKLARINGEN GEDAAN DOOR DE VERZEKERDE IN HET VOORSTELFORMULIER HETWELK INTEGRAAL DEEL UITMAAKT VAN DEZE POLIS. VAN ZODRA EEN VAN DE INLICHTINGEN OPGENOMEN IN HET VOORSTELFORMULIER WIJZIGT, DIENT DE VERENIGING DIT AAN TE MELDEN BIJ DE VERZEKERAAR ZO SPOEDIG ALS REDELIJKERWIJZE MOGELIJK. DE WAARBORG GELDT ENKEL VOOR SCHADE-EISEN INGESTELD TEGEN DE VERZEKERDEN TIJDENS DE VERZEKERDE PERIODE EN AANGEMELD BIJ DE VERZEKERAAR ZO SPOEDIG ALS REDELIJKERWIJZE MOGELIJK. DE AANVRAGENDE VERENIGING, HAAR LEDEN, HAAR WERKNEMERS, HAAR VRIJWILLIGERS EN HAAR LASTHEBBERS, OPTREDEND IN HET KADER VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE VERENIGING, VERKLAREN HIERBIJ GEEN KENNIS TE HEBBEN VAN FEITEN OF OMSTANDIGHEDEN DIE ZOUDEN KUNNEN AANLEIDING GEVEN TOT EEN SCHADE-EIS ZOALS GEDEKT ONDER ONDERHAVIGE VERZEKERINGSPOLIS. ARTIKEL 1 - VOORWERP DER VERZEKERING De Verzekeraar zal, binnen de hierna bepaalde grenzen, voor rekening van de Verzekerden, de Financiële Gevolgen dragen die ten hunnen laste worden gelegd ten gevolge van elke Schade-eis tegen hen ingesteld gedurende de Verzekerde Periode en aangemeld bij de Verzekeraar zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk. De Verzekeraar zal, in afwachting van een definitieve regeling, de Verdedigingskosten voorschieten. 1. De Verzekeraar AIG Europe Pleinlaan Brussel ARTIKEL 2 - DEFINITIES Algemene voorwaarden BA Beheerders 1 Feys, Renard, Bossuyt en Co NV CBFA

2 2. De Vereniging De vereniging die huidig contract ondertekent namens en voor rekening van de Verzekerden. 3. De Verzekerden Iedere persoon, optredende als huidige, vroegere en toekomstige beheerder of feitelijk beheerder van de Vereniging, alsmede de Vereniging zelf, haar verwante vereniging, haar leden, haar werknemers, haar vrijwilligers en haar lasthebbers, optredend in het kader van de activiteiten van de Vereniging. 4. De Financiële Gevolgen De schadevergoedingen en de Verdedigingskosten die de Verzekerden persoonlijk moeten betalen wegens een tegen hen ingestelde Schade-eis. 5. Verzekerde periode Tijdspanne tussen de ingangsdatum van het contract en de datum van ontbinding. 6. Verzekeringsjaar Periode van maximaal 12 maanden tussen : * de ingangsdatum en de eerste vervaldag; * 2 opeenvolgende vervaldagen; * de laatste vervaldag en de datum van ontbinding. 7. Verdedigingskosten De erelonen en diverse onkosten - na de voorafgaandelijke machtiging van de Verzekeraar gesteld - ter verdediging van de Verzekerden in geval van een tegen hen ingestelde Schade-eis, met uitsluiting van elke vorm van salaris betaald aan de Verzekerden. 8. Schade-eis Elke rechtsgeding aanhangig gemaakt door een natuurlijke of een rechtspersoon tegen een Verzekerde om vergoeding te bekomen voor een door hen opgelopen financiële of morele schade; Elke geschreven aanspraak gemaakt door een natuurlijke of een rechtspersoon tegen een Verzekerde met de bedoeling hem aansprakelijk te stellen; Elk(e) strafrechtelijk(e) onderzoek of vervolging ingesteld tegen een Verzekerde; Elk(e) administratie(f)(ve) onderzoek of vervolging ingesteld tegen een Verzekerde. Alle samenhangende Schade-eisen vormen één en dezelfde Schade-eis. Algemene voorwaarden BA Beheerders 2 Feys, Renard, Bossuyt en Co NV

3 ARTIKEL 3 - UITBREIDINGEN De volgende uitbreidingen maken deel uit van het contract en zijn onderworpen aan alle voorwaarden en uitsluitingen : 3.1. Uitloopperiode : De waarborgen van dit contract zijn verworven voor Schade-eisen ingesteld tegen de Verzekerden en aangemeld bij de Verzekeraar gedurende de termijn van 60 maanden die volgt op de ontbinding van huidig contract, op voorwaarde dat die Schade-eisen voortvloeien uit feiten of omstandigheden die zich hebben voorgedaan of handelingen die werden gesteld voor de datum van ontbinding van het contract en indien, bij het einde van huidig contract, de Schade-eisen niet gedekt zijn door een andere verzekeraar Erfgenamen, legatarissen, wettelijke vertegenwoordigers en rechthebbenden : De waarborgen zijn verworven voor de Schade-eisen ingesteld tegen de erfgenamen, legatarissen, wettelijke vertegenwoordigers en rechthebbenden van overleden of onbekwaamverklaarde Verzekerden of van Verzekerden in staat van faillissement of van persoonlijk onvermogen of van Verzekerden die om een uitstel van betaling of een moratorium hebben verzocht, wegens door de Verzekerden gestelde handelingen Echtgenoten : De Waarborgen zijn verworven voor Schade-eisen ingesteld tegen de echtgenoten van de Verzekerden om schadevergoeding te bekomen lastens de gemeenschappelijke goederen, wegens door de Verzekerden gestelde handelingen. Onder echtgenoten dient tevens te worden verstaan de samenwonenden die een contract van gemeenschappelijke eigendom hebben afgesloten Aandeelhouderschap in andere juridische entiteiten : De waarborgen van dit contract zijn verworven aan de permanente vertegenwoordigers van de verzekerde vereniging en/of aan de personen die terzake een mandaat hebben ontvangen van de verzekerde vereniging, bij de vennootschappen waarin zij 50 % of minder van de stemgerechtigde aandelen aanhoudt en die vermeld zijn in haar laatste jaarverslag of het laatste voorstelformulier alsook bij stichtingen, verenigingen en economische samenwerkingsverbanden. De waarborgen van dit contract zijn automatisch verworven aan de tijdens de verzekerde periode aangestelde permanente vertegenwoordigers van de vereniging en/of aan de personen die terzake tijdens de verzekerde periode een mandaat ontvangen van de verzekerde vereniging, bij de vennootschappen waarin zij 50 % of minder van de stemgerechtigde aandelen aanhoudt en die niet vermeld zijn in haar laatste jaarverslag of het laatste voorstelformulier, voor zover zij worden aangemeld bij de vernieuwing van het contract. Dit geldt ook voor de stichtingen, verenigingen en economische samenwerkingsverbanden. Algemene voorwaarden BA Beheerders 3 Feys, Renard, Bossuyt en Co NV

4 3.5 Strafrechtelijke borgsom : Het voorschieten van de borgsom die de verzekerden dienen te betalen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of vervolging. Deze borgsom is gedekt ten belopen van de volgende sublimiet: ,68 EUR per verzekerde en per verzekerde periode. Deze sublimiet is begrepen in het bedrag vermeld in de bijzondere voorwaarden. 3.6 Verwante verenigingen : 1. Onder verwante vereniging wordt verstaan : a. Iedere Belgische vereniging zonder winstoogmerk die een dochter of zustervereniging is van de ondertekende vereniging. Dochtervereniging is iedere Belgische vereniging zonder winstoogmerk die een gelijkaardig doel nastreeft als de ondertekende vereniging en die wordt gecontroleerd door de ondertekende vereniging doordat deze laatste de bevoegdheid in rechte of in feite heeft om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van de beheerders of op de oriëntatie van het beleid, op grond van een personele unie en/of stemafspraken, zoals blijkt uit de statuten; of die een beheerdersmandaat uitoefent in de ondertekende vereniging. Zustervereniging is iedere Belgische vereniging zonder winstoogmerk die een gelijkaardig doel nastreeft als de ondertekende vereniging en waarmede de ondertekende vereniging regelmatig contractuele betrekkingen onderhoudt, voorzover er een personele unie bestaat ; of waarmee een volledige personele unie bestaat, doordat alle beheerders van de ondertekende vereniging ook beheerder zijn in de bedoelde vereniging; of waarmee een fusie is aangegaan, zonder dat de onderscheiden vermogens zijn samengesmolten. Deze feitelijke of juridische situatie moet blijken uit de statuten. Bedoelde verenigingen zijn slechts gedekt voor zover aangemeld in het voorstelformulier en voor zover aanvaard door de verzekeraar en vermeld in de bijzondere voorwaarden en/of bijvoegsel. Indien de beheerders van bovenvermelde verenigingen van een andere verzekering genieten, dan zal deze verzekering slechts tussenkomen voor het verschil in voorwaarden. b. Elke vereniging zonder winstoogmerk die gedurende de verzekerde periode zal worden verworven of opgericht en die voldoet aan de bovenstaande criteria. Algemene voorwaarden BA Beheerders 4 Feys, Renard, Bossuyt en Co NV

5 De dekking voor deze nieuwe verwante verenigingen geldt enkel voor zover de verzekerde vereniging en haar beheerders bij de oprichting of de verwerving geen kennis hebben van feiten of omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot een schade eis gedekt onder huidig contract. c. De waarborgen zullen uitsluitend toepassing vinden op schade eisen die worden ingesteld gedurende de verzekerde periode en die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit fouten in het beheer voor de datum waarop deze vereniging heeft opgehouden een verwante vereniging te zijn. Zijn uitgesloten van de Waarborg : ARTIKEL 4 - UITSLUITINGEN 1. de Schade-eisen gebaseerd op of voortvloeiend uit : a. een persoonlijk voordeel, geldelijk of in natura, of een beloning op dewelke de verzekerden wettelijk geen recht hadden ; b. een opzettelijke fout of een bedrieglijke fout begaan door een verzekerde ; c. feiten of omstandigheden gekend door één of meerdere Verzekerden op de ingangsdatum van huidig contract en waarvan zij op dat ogenblik redelijkerwijze mogen verwachten dat zij aanleiding zullen geven tot een Schade-eis gedekt onder huidig contract. De hierboven voorziene uitsluitingen zijn enkel en alleen van toepassing wat a. betreft voor de Verzekerde(n) die het voordeel of de beloning heeft (hebben) ontvangen, wat b. betreft voor diegene(n) die de desbetreffende fout heeft (hebben) begaan en wat c. betreft voor diegene(n) die voormelde feiten of omstandigheden kenden, indien wordt aangetoond bij rechterlijke beslissing of bekentenis door de Verzekerde dat hij effectief van dat voordeel of die beloning heeft genoten, die fout heeft begaan of die feiten of omstandigheden heeft gekend ; 2. de Schade-eisen gebaseerd op of voortvloeiend uit een geding ingesteld voor of hangend op de ingangsdatum van huidig contract of gebaseerd op dezelfde of hoofdzakelijk dezelfde handelingen dewelke aan de basis van dat vroegere geding lagen ; 3. de Schade-eisen ingesteld ten einde vergoeding te bekomen voor lichamelijke letsels, stoffelijke schade, alsmede de daaruit voortvloeiende onstoffelijke schade ; de in het kader van een dergelijke schade-eis gedane verdedigingskosten zijn evenwel gedekt ten belope van de volgende sublimiet : ,35 EUR per verzekerde periode. Deze sublimiet is begrepen in het bedrag vermeld in de bijzondere voorwaarden. 4. de Schade-eisen verzekerbaar onder een Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid ; 5. taksen en belastingen, boetes en andere penaliteiten opgelegd door de wetten en reglementen ; Algemene voorwaarden BA Beheerders 5 Feys, Renard, Bossuyt en Co NV

6 6. de Schade-eisen rechtstreeks gebaseerd op of voortvloeiend uit het niet naleven van koopverkoopovereenkomsten, huurovereenkomsten en leasingovereenkomsten aangegaan door of namens de Vereniging, indien ingesteld door een derde- medecontractant. ARTIKEL 5 : BEDRAG VAN DE WAARBORG EN VRIJSTELLING Het gewaarborgd bedrag vermeld in de Bijzondere Voorwaarden vormt de maximale tussenkomst van de Verzekeraar voor alle Schade-eisen tijdens eenzelfde Verzekeringsjaar ingesteld. Voor elke Schade-eis zal de Verzekeraar slechts de Financiële Gevolgen dragen die de in de Bijzondere Voorwaarden bepaalde Vrijstelling overschrijden. De Verdedigingskosten worden integraal door de Verzekeraar gedragen voor zover het geheel van de schadevergoeding en de Verdedigingskosten het Bedrag der Waarborg niet overschrijden. Boven dit bedrag zal de dekking der Verdedigingskosten beperkt zijn conform het Belgische recht. De voorwaarden van toepassing op een Schade-eis zullen deze zijn van kracht gedurende het Verzekeringsjaar gedurende hetwelke de Schade-eis wordt ingesteld tegen de Verzekerden. De voorwaarden van toepassing op een Schade-eis die wordt ingesteld tegen de Verzekerden gedurende de termijn van 60 maanden die volgt op de ontbinding van huidig contract, in zoverre geen nieuwe verzekeraar in de plaats treedt, zullen deze zijn van kracht gedurende het Verzekeringsjaar voorafgaande aan de ontbinding van het contract. ARTIKEL 6 - REDDINGSKOSTEN De door (de) Verzekerde(n) gestelde reddingskosten die betrekking hebben op een onmiddellijk dreigende Schade-eis, worden integraal door de Verzekeraar gedragen voor zover het geheel van de schadevergoeding en de reddingskosten het Bedrag der Waarborg niet overschrijden. Boven dit bedrag zal de dekking der reddingskosten beperkt zijn konform het Belgische recht. ARTIKEL 7 - DUUR VAN HET CONTRACT Huidig contract vangt aan voor een duur van 12 maanden op de datum bepaald in de Bijzondere Voorwaarden. Nadien wordt het vernieuwd voor opeenvolgende periodes van 12 maanden behoudens opzeg 3 maanden voor vervaldag. Algemene voorwaarden BA Beheerders 6 Feys, Renard, Bossuyt en Co NV

7 ARTIKEL 8 - AANMELDING VAN SCHADEGEVALLEN a. De Vereniging of de Verzekerden zijn ertoe gehouden elke Schade-eis die zou kunnen gedekt zijn onder huidig contract zo spoedig als redelijkerwijze aan te melden bij de Verzekeraar. De aanmelding dient schriftelijk te worden gericht aan FEYS, RENARD, BOSSUYT en CO. Gentsesteenweg, Kortrijk en dient minstens volgende gegevens te bevatten : aard en datum van de aan de Schade-eis ten grondslag liggende feiten of omstandigheden datum en bedrag van de Schade-eis door Verzekerde(n) voorziene bedrag kopy van de dagvaarding of van elk ander relevant document. b. Indien gedurende de Verzekerde Periode een Schade-eis werd aangemeld bij de Verzekeraar dan zal elke Schade-eis die nadien wordt ingesteld en die gegrond is op dezelfde feiten of omstandigheden geacht worden te zijn aangemeld op de datum van de eerste aanmelding. c. Indien gedurende de Verzekerde Periode de Vereniging of de Verzekerden kennis krijgen van omstandigheden die redelijkerwijze mogen verwacht worden aanleiding te zullen geven tot een Schade-eis ingesteld tegen de Verzekerden en indien ze deze omstandigheden gedurende de Verzekerde Periode aanmelden bij de Verzekeraar, alsmede de reden waarom ze verwachten dat daaruit een Schade-eis zal volgen en alle relevante details, data en personen, dan zal elke Schade-eis die nadien wordt ingesteld tegen de Verzekerden en die gegrond is op deze omstandigheden geacht worden te zijn aangemeld op de datum van de eerste aanmelding. ARTIKEL 9 - VERDEDIGING VAN DE VERZEKERDE Vanaf het ogenblik dat de Verzekeraar tot het geven van de dekking is gehouden en voor zover deze wordt ingeroepen, is hij verplicht zich achter de Verzekerde te stellen binnen de grenzen van huidige polis. Enkel de Verdedigingskosten met de voorafgaandelijke toestemming van de Verzekeraar gemaakt zullen gedekt zijn onder huidige polis. Algemene voorwaarden BA Beheerders 7 Feys, Renard, Bossuyt en Co NV

8 ARTIKEL 10 - VERDEDIGINGSKOSTEN De door de Verzekeraar gedane voorschotten zullen hem door de Verzekerden terugbetaald worden indien nadien blijkt dat de Waarborg niet verworven was. ARTIKEL 11 - TERRITORIALITEIT Dit contract dekt de Schade-eisen ingesteld tegen de Verzekerden in de gehele wereld, behoudens Schade-eisen in of onder het recht van de Verenigde Staten van Amerika. ARTIKEL 12 Huidig contract is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Eventuele geschillen behoren tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. ARTIKEL 13 De verzekerde gaat de verplichting aan om uiterlijk twee maand voor de vervaldag van de polis eventuele wijzigingen te melden met betrekking tot : het aantal beheerders. wijziging van het totaalbedrag van de exploitatierekening met méér dan 20 % ten aanzien van het laatste doorgegeven bedrag. structurele wijzigingen. Onder structurele wijziging wordt onder andere verstaan : - wijziging van de activiteit van de vereniging of haar aanverwante verenigingen. - verwerven van aandelen in vennootscha(pen). - fusies met andere verenigingen. Algemene voorwaarden BA Beheerders 8 Feys, Renard, Bossuyt en Co NV

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

Verklarende nota betreffende de polis BA VME

Verklarende nota betreffende de polis BA VME Verklarende nota betreffende de polis BA VME 730.379.384 2 1 Wie is de onderschrijver van dit verzekeringsprogramma? VZW CIB VLAANDEREN 2 Wie is de verzekeringsnemer? De door deze polis verzekerde Vereniging

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions VZW BEMIDDELING Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions Verzekeraar : GENERALI BELGIUM Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - BTW - KBO-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel www.generali.be

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY VERZEKERING B.A. BESTUURDERS EN MAATSCHAPPELIJKE LASTHEBBERS

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY VERZEKERING B.A. BESTUURDERS EN MAATSCHAPPELIJKE LASTHEBBERS Pagina 1 van 14 INHOUDSTAFEL BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 1 VOORWERP VAN DE WAARBORG 5 ARTIKEL 2 DUUR VAN DE WAARBORG 5 ARTIKEL 3 GEOGRAFISCHE UITGESTREKTHEID VAN DE WAARBORG 6 ARTIKEL 4 UITSLUITINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOORDINATOREN EN ERKENDE MILIEUSPECIALISTEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017

Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017 Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017 1. De verplichting tot verzekering en de collectieve polis Het is waarschijnlijk onnodig om u eraan te herinneren dat elke externe boekhouder(fiscalist)

Nadere informatie

VIVIUM BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID

VIVIUM BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VIVIUM BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID Algemene voorwaarden - VIV586/07.2015 P01.2016 VIVIUM Koningsstraat 151-1210 Brussel is een merk van TEL.: + 32(0)24063511 FAX +32(0)2 4063566 P&V Verzekeringen CVBA

Nadere informatie

De Huisartsenkring en Amma

De Huisartsenkring en Amma De Huisartsenkring en Amma De Amma Polis Aansprakelijkheid HAK Medisch Risicobeheer Dirk Jonckheere 26/11/2016 1 Overzicht Amma De polis BA Huisartsenkring Medisch Risico beheer Aandachtspunten Huisartsenkringen

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING VOOR ARCHITECTEN DE UITOEFENING VAN HET BEROEP VAN ARCHITECT ALS RECHTSPERSOON

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING VOOR ARCHITECTEN DE UITOEFENING VAN HET BEROEP VAN ARCHITECT ALS RECHTSPERSOON AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING VOOR ARCHITECTEN DE UITOEFENING VAN HET BEROEP VAN ARCHITECT ALS RECHTSPERSOON KORTE INHOUDSTAFEL 1. KORTE INHOUDSTAFEL...1 2. INLEIDING...1 3. DE WETTELIJKE REGELING...2 A.

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en BTW in de vzw & de feitelijke vereniging

Aansprakelijkheid en BTW in de vzw & de feitelijke vereniging Aansprakelijkheid en BTW in de vzw & de feitelijke vereniging 1 Wat? A. Inleiding verschillen tussen een feitelijke vereniging en een vzw B. Toegepast: Aansprakelijkheid welk risico lopen leden en bestuur

Nadere informatie

Straat nr. bus. Omschrijving van de activiteiten alsmede van de verbonden verenigingen, zijnde dochter- of zusterverenigingen. ... ... ... ... ...

Straat nr. bus. Omschrijving van de activiteiten alsmede van de verbonden verenigingen, zijnde dochter- of zusterverenigingen. ... ... ... ... ... vragenlijst VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK Deze vragenlijst dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden, gedateerd en ondertekend. Volgende documenten dienen

Nadere informatie

Verzekering Aansprakelijkheid van Bestuurders. Algemene Voorwaarden

Verzekering Aansprakelijkheid van Bestuurders. Algemene Voorwaarden Verzekering Aansprakelijkheid van Bestuurders INHOUDSTABEL Algemene Voorwaarden Artikel 1 Verzekeringsclausule 2 Artikel 2 Territorialiteit 2 Artikel 3 Posterioriteitsperiode 2 Artikel 4 Uitbreidingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VAN VZW'S - BA MANAGEMENT

Algemene voorwaarden VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VAN VZW'S - BA MANAGEMENT Algemene voorwaarden VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID VAN VZW'S - BA MANAGEMENT 0079-2370502N-20022010 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan

Nadere informatie

VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER-

VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER- VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER- 6 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N BEPALINGEN : voor de toepassing van het

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

Verenigingen en VZW s Cover

Verenigingen en VZW s Cover Verzekeraar Verzekeringnemer Belfius Insurance NV VLAMO VZW 8 BIJLOKEKAAI 9000 GENT Belangrijke data Begindatum 01 januari 2015 Einddatum 31 december 2015 Jaarvervaldag 1 januari Duurtijd: De polis heeft

Nadere informatie

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL Wachtpost Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen patiënten rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering B.A. Bestuurders en Maatschappelijke Lasthebbers Editie 2015 Referentie Lia006N

Algemene Voorwaarden. Verzekering B.A. Bestuurders en Maatschappelijke Lasthebbers Editie 2015 Referentie Lia006N Editie 2015 Bijkantoor - RPR Brussel - BTW BE0644.921.425 Pagina 2 van 12 Inleiding Opbouw verzekeringscontract Deze algemene voorwaarden beschrijven onze wederzijdse verbintenissen en de inhoud van de

Nadere informatie

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect.

Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect. Verzekeringsvoorstel burgerlijke aansprakelijkheid architect. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... Protect-nr:...

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS. Inhoudsopgave

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS. Inhoudsopgave PK080-14/4 Inhoudsopgave VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK AANSPRAKELIJKHEID BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS art. Begripsomschrijvingen 1 Dekking 2 Uitbreidingen 3 Kosten van verweer, schikkingen

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de gemeentelijke feestzaal «De Zwalmparel» toebehorend aan het

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel

verzekeringsvoorstel BA Gerechtelijke Mandatarissen (Handels- en/of burgerlijke rechtbanken) Minnelijke vereffenaars van vennootschappen Verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Gerechtelijke Mandatarissen

Nadere informatie

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

B.A. Privé-Leven Brochure

B.A. Privé-Leven Brochure B.A. Privé-Leven Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND HANDELAAR All In

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND HANDELAAR All In BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND HANDELAAR All In INHOUD Artikel 1 Welke zijn de verzekerde personen? Artikel 2 In welke hoedanigheid bent u verzekerd? Artikel 3 Welke zijn de verzekerde materies

Nadere informatie

AFDELING 4: ALGEMENE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 10

AFDELING 4: ALGEMENE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 10 INHOUD AFDELING 1: BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Artikel 1 Waarborgen... 2 Artikel 2 Territorialiteit... 2 Artikel 3 Duur van de waarborgen... 2 Artikel 4 Datum van het schadegeval... 2 Artikel 5

Nadere informatie

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid van VZW s - BA Management

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid van VZW s - BA Management Algemene Voorwaarden Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid van VZW s - BA Management 0079-2370503N-22062015 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

I. WAARBORGEN... 3 II. POLISUITBREIDINGEN... 8. Artikel 22 - Verwante Vennootschappen*... 8 Artikel 23 - Nieuwe filialen*... 9

I. WAARBORGEN... 3 II. POLISUITBREIDINGEN... 8. Artikel 22 - Verwante Vennootschappen*... 8 Artikel 23 - Nieuwe filialen*... 9 INHOUD I. WAARBORGEN... 3 Artikel 1 Voorwerp van de waarborg... 3 Artikel 2 Externe mandaten... 3 Artikel 3 Onafhankelijke bestuurders... 3 Artikel 4 Onderzoekskosten... 3 Artikel 5 Kosten voor imagoherstel...

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen):

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): Verzekerde Kapitalen B.V. Uitbating: a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR b. Stoffelijke schade: 250.000-EUR Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING. 1. Opdracht

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING. 1. Opdracht ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING 1. Opdracht 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst (hierna genoemd : de Opdracht ) met B.V.o.v.v.B.V.B.A. CLIVE VAN AERDE & PARTNERS

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Verzekeringen als vastgoedmakelaar BIV CIB

Verzekeringen als vastgoedmakelaar BIV CIB Verzekeringen als vastgoedmakelaar BIV CIB 2 1. Polissen Collectieve polis BIV (verplicht) Polis CIB-Bovenbouw (facultatief) Polis overlijden door ongeval van de koper (facultatief) 3 Collectieve polis

Nadere informatie

BusinessGuard Corporate 2014 Verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid

BusinessGuard Corporate 2014 Verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid BusinessGuard Corporate 2014 Verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid Polisnummer Naam klant BIJZONDERE VOORWAARDEN Formulier AIG FL BELUX DO BG SME 2014 NL.doc Polisnummer Verzekeraar AIG Europe Limited

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid en financiële waarborg vastgoedmakelaars. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:...

Nadere informatie

Cyber Plan. Doelgroep. Voordelen van Cyber Plan. Verzekeringnemer. Informatiefiche. Verzekering tegen cyberrisico s

Cyber Plan. Doelgroep. Voordelen van Cyber Plan. Verzekeringnemer. Informatiefiche. Verzekering tegen cyberrisico s Informatiefiche Cyber Plan 2017 Verzekering tegen cyberrisico s In België doen dagelijks 36 slachtoffers aangifte van cyberaanvallen. Volgens specialisten zal dit aantal de volgende jaren ongetwijfeld

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP

BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP BESTUURSREGLEMENT STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP Vastgesteld op 9 november 2015 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1.1 Dit reglement is van toepassing op een ieder die thans of in de toekomst

Nadere informatie

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA

Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis. Basis BA Examen 17: Algemene BA (tak 13) - eindtermen beroepskennis Basis BA 1 De verschillende soorten aansprakelijkheid onderscheiden (morele, burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid) en bepalen

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS VAN VZW S

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS VAN VZW S ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS VAN VZW S Inhoudstafel Blz. Definities gemeen aan het geheel van de waarborgen 5 Artikel 1 : Doel en omvang van de verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto

Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Voorwaardenblad 301-93 Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering Personenauto Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 65-10.1504 Datum

Nadere informatie

Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering

Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering Bijlage 1: De vrijwilligersverzekering Rubriek 1 - Enkele begrippen Voor het goede begrip volgt nu eerst een verklaring van de belangrijkste termen uit deze polis. 1. Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORSTEL

VERZEKERINGSVOORSTEL VERZEKERINGSVOORSTEL Verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid van interim-managers (aangesloten bij Federgon) Gelieve bij deze vragenlijst volgende informatie te voegen : Kopie van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. De natuurlijke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

ALGEMENE VOORWAARDEN. De natuurlijke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft. NV Protect SA Jetsesteenweg 221 chaussée de Jette B-1080 Brussel/Bruxelles T 02 411 41 14 - F 02 411 19 29 info@protect.be - www.protect.be VERZEKERING BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID MILIEUCOÖRDINATOREN ALGEMENE

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID - BA MANAGEMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID - BA MANAGEMENT ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID - BA MANAGEMENT 0079-2370402N-20022010 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen Concept d.d. 27-01-2014 VERSIE 1.0 Datum: 2014 (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen LEDEN INBRENG OVEREENKOMST Paraaf gemeente: INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES...

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER ACCESS

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER ACCESS BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER ACCESS INHOUD Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Welke zijn de verzekerde personen? In welke hoedanigheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BESTUURDERS VAN EEN VERENIGING VAN EIGENAARS

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BESTUURDERS VAN EEN VERENIGING VAN EIGENAARS ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BESTUURDERS VAN EEN VERENIGING VAN EIGENAARS BusinessGuard D&O-2007 (V.v.E.) BusinessGuard D&O-2007 (V.v.E.) 1/8 ALGEMENE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinatoren.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinatoren. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid veiligheidscoördinatoren. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... 2.

Nadere informatie

ZURICH ProPlus Rubriek K

ZURICH ProPlus Rubriek K ZURICH ProPlus Rubriek K Beroepsaansprakelijkheid Notarissen ZURICH ProPlus-K Beroepsaansprakelijkheid Notarissen 19 Verzekerde Het bepaalde in artikel 2.4 van Rubriek A komt te vervallen en wordt vervangen

Nadere informatie

AFDELING 4: ALGEMENE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 11

AFDELING 4: ALGEMENE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 11 INHOUD AFDELING 1: BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Artikel 1 Voorwerp van de waarborg.... 2 Artikel 2 Territorialiteit.... 2 Artikel 3 Duur van de waarborgen.... 2 Artikel 4 Verzekerde bedragen....

Nadere informatie

Friesland Bank Assuradeuren. Friesland Bank Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van een Vereniging van Eigenaren CVVE

Friesland Bank Assuradeuren. Friesland Bank Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van een Vereniging van Eigenaren CVVE Zuiderstraat 2 Postbus 272 8901 BB Leeuwarden T (058) 299 48 99 F (058) 299 47 58 Voorwaarden Friesland Bank Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van een Vereniging van Eigenaren CVVE 2010-1

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

HET VERZEKERINGSPROGRAMMA VOOR VASTGOED EDPROMOTOREN POLIS BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID POLIS ALLE BOUWPLAATSRISICO S

HET VERZEKERINGSPROGRAMMA VOOR VASTGOED EDPROMOTOREN POLIS BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID POLIS ALLE BOUWPLAATSRISICO S HET VERZEKERINGSPROGRAMMA VOOR VASTGOED EDPROMOTOREN POLIS BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID POLIS ALLE BOUWPLAATSRISICO S POLIS TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID I. ENKELE TROEVEN VAN DIT VERZEKERINGSPRODUCT

Nadere informatie

Ondernemen is risico's durven nemen

Ondernemen is risico's durven nemen D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen 3 Een gewone beleidshandeling kan morgen zware gevolgen hebben. D&O Plan springt in de bres voor u. Allianz - D&O Plan Ondernemen is risico's durven nemen Een

Nadere informatie

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij

N.V. Surinaamse Assurantie Maatschappij Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen Artikel 1: Verzekerden Verzekerden krachtens deze verzekering zijn: - de verzekeringnemer (met wie de verzekering is aangegaan),

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de stadslokalen, andere dan onderwijs-, sport- en recreatie-instellingen

Nadere informatie

Top Familiale FORTISAC ALGEMENE VOORWAARDEN. Sol i d partners, flexible solulions

Top Familiale FORTISAC ALGEMENE VOORWAARDEN. Sol i d partners, flexible solulions Top Familiale FORTISAC ALGEMENE VOORWAARDEN Sol i d partners, flexible solulions Deze verzekering omvat Top Familiale FORTISAC Top Familiale FORTISAC Top Familiale FORTISAC Solid partners, flexible solutions

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen Onderwijsinstellingen Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Algemene voorwaarden De administratieve bepalingen zijn eveneens van toepassing. DEFINITIES HOOFDSTUK I - OMVANG VAN

Nadere informatie

A R E N A The Name in Sports Insurance

A R E N A The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.115.792 A B.A. 1.115.793 A R.B. 1.115.793/1 L.O. 1.115.792 B B.A. 1.115.793 B R.B. 1.115.793/1 BIJZONDERE VOORWAARDEN Verzekeringnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 2 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

EEN WOORDJE UITLEG. Police n xx.xxx.xxx

EEN WOORDJE UITLEG. Police n xx.xxx.xxx EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de gemeentelijke gebouwen toebehorend aan gemeente Merelbeke

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek JC. Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders. van een Vereniging van Eigenaars

IAK Zakenpakket. Rubriek JC. Voorwaarden. Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders. van een Vereniging van Eigenaars IAK Zakenpakket Rubriek JC. Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van een Vereniging van Eigenaars Inhoudsopgave I Rubriek JC 4 1 Dekking 4 2 Definities 4 3 Uitbreidingen 5 4 Kosten

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus verzekering van de burger rechtelijke BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus Dienstcode D07/448 FAX : 02/622.81.85 e-mail : professionalliability.production@axa.be

Nadere informatie

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T

Rolnummer 4237. Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T Rolnummer 4237 Arrest nr. 33/2008 van 28 februari 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 34, 2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, gesteld door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Juridisch statuut van studentenverenigingen

Juridisch statuut van studentenverenigingen Juridisch statuut van studentenverenigingen Inleiding & Structuur Wat Feitelijke Vereniging VZW 29-9-2016 2 Feitelijke vereniging Kenmerken Vanaf moment dat twee of meer personen het idee ontwikkelen om

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND PROFESSIONEEL VCCS

RECHTSBIJSTAND PROFESSIONEEL VCCS RECHTSBIJSTAND PROFESSIONEEL VCCS 1 Speciale voorwaarden Veiligheidsheidscoördinator VCCS Artikel 1- Wie is verzekerd? 1.1. Wie is verzekerd?. de verzekeringsnemer. het personneel en de aangestelden gelast

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN. 1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN. 1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN 1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden 1.1 Alle verhuringen uitgaande van de BECONA NV worden aangegaan onder de hierna vermelde voorwaarden.

Nadere informatie

Verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid

Verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid 1. Uw verzekeringswaarborg: Wat wij betalen 1.1 Waarborg persoonlijke aansprakelijkheid Wij betalen uw: i. schadeloosstellingen, en ii. verdedigingskosten naar aanleiding van een tegen u ingestelde schade-eis

Nadere informatie

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering verplicht de banken tot

Nadere informatie

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, verplicht

Nadere informatie