Schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 INHOUDSOPGAVE Pagina Schoolondersteuningsprofiel 18 Hoogbegaafdheid Dyslexie diagnose en behandeling Inhoudsopgave 1 Externe deskundigheid 20 Voorwoord 2 Jeugdgezondheidszorg De school 3 Schoolmaatschappelijk werk Waar komt de naam vandaan? Overgang naar het V.O. Richting Aanmelden Directie Huiswerkbegeleiding Situering Bijzondere activiteiten 25 Schoolgrootte De leerkrachten 26 Waar de school voor staat 4 De ouders 27 Uitgangspunten Informatievoorziening aan ouders Prioriteiten Inspraak 28 Klimaat van de school Schoolbestuur Organisatie van het onderwijs 5 Medezeggenschapsraad Organisatie van de school Gemeenschappelijke Samenstelling van het team Medezeggenschapsraad Urenverantwoording Ouderraad Onderwijsinhoud Klachtenregeling 29 Speciale voorzieningen in het schoolgebouw Overblijfmogelijkheden 31 De zorg voor kinderen 14 Schoolverzekering 31 Opvang van nieuwe leerlingen Calamiteitenplan 32 Volgen van de ontwikkeling van Verkeersbegeleiding/veiligheid 32 de kinderen Verjaardagen 33 Rapporten Gezond eten 33 Passend onderwijs Schoolbibliotheek 33 Ziek melden 33 De ondersteuning Verlof 34 De ontwikkeling van het onderwijs 36 De resultaten van het onderwijs Bijlage afkortingen Bijlage ped. visie kindcentrum

3 VOORWOORD Voor u ligt de schoolgids van de Herman Jozefschool. Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over onze school. Daarbij gaat het zowel om ouders die een school willen kiezen als om ouders die hun kinderen al op school hebben. Door middel van deze gids laten we zien wat ouders van onze school kunnen verwachten en wat onze school voor een kind kan betekenen. De gids stelt de ouders in staat om na te gaan of de Herman Jozefschool een goede school is voor hun kind. Wat staat er in deze schoolgids? In deze schoolgids kunt U lezen over: - de opzet van het onderwijs op onze school - de zorg voor de kinderen - wat er van de ouders wordt verwacht en wat ouders van de school kunnen verwachten - de resultaten van ons onderwijs 2

4 DE SCHOOL Waar komt de naam vandaan? Regelmatig wordt ons de vraag gesteld: "Wie was eigenlijk Herman Jozef?" Welnu, Herman was een jongen die rond 1155 in Keulen geboren werd. In zijn jeugd was hij al een zeer gelovig en vroom kereltje. Hij ging regelmatig bij het Mariabeeld in de grote kerk van Keulen bidden. In zijn levensbeschrijving staat over zijn jeugd onder andere de volgende alinea: "Op een goede dag heeft Herman een mooie rode appel gekregen. Hij gaat ermee naar de kerk en geknield voor de Madonna presenteert hij de appel. Plotseling beweegt Maria haar arm, opent haar hand en neemt lachend de kinderlijke gave aan. Toen hij enige dagen later weer naar de kerk ging, vond hij het traliehek van de Mariakapel gesloten. Maar Maria wenkte hem om over het hek te klimmen en samen met Jezus te komen spelen. Op een andere keer was Herman blootsvoets naar de kerk gekomen. Maria wees hem een plaats langs een pilaar waar geld voor hem lag om schoenen te kopen. En telkens als hij iets nodig had, kon hij daar geld komen halen." Later ging Herman naar het klooster van de Norbertijnen in Steinfeld in de Eifel en werd er koster. Hij verwierf zelfs de reputatie als klokkenmaker. "Het kosterambt is een echt Sint Jozefambt", zei Herman regelmatig tegen de andere kloosterlingen. Daarom ging men hem voortaan "Herman Jozef" noemen. Later werd hij tot priester gewijd. In 1958 is Herman Jozef in Rome heilig verklaard. Omdat onze parochie een Norbertijnenparochie is, heeft men deze naam voor onze school gekozen. Richting (Rooms) Katholiek Directie Directeur: Annelies Jacobs Wislaan AC Uden Tel. O

5 Situering Middelrode is een woonkern van de gemeente Sint-Michielsgestel. De meerderheid van de kinderen van Middelrode bezoekt de Herman Jozefschool. Wanneer de kinderen na groep 8 de school verlaten, gaan ze naar een vorm van voortgezet onderwijs in de omringende plaatsen, waaronder Heeswijk-Dinther, Schijndel, Rosmalen, 's-hertogenbosch en Sint-Michielsgestel. Schoolgrootte Ongeveer 180 kinderen bezoeken de school. De kinderen zijn verdeeld over 7 groepen. Aan de school zijn 13 leerkrachten verbonden, waaronder de directeur, een interne begeleider. Deze interne begeleider coördineert tevens de leerlingenzorg. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT Voor een goede basis in een persoonlijk gerichte, vriendelijke en veilige leeromgeving. Uitgangspunten De Herman Jozefschool is een katholieke school. We laten ons in het werk en in onze omgang met de kinderen inspireren door bijbelse waarden. Die katholieke identiteit willen we niet alleen in catecheselessen tot uiting laten komen, maar in het hele schoolgebeuren. Zo vinden wij het heel belangrijk dat iedereen op school elkaar respecteert zoals hij is. Wij proberen hier in de praktijk aan te werken. Ons staat opvoedkundig een kind voor ogen, dat het evenwicht gevonden heeft tussen zijn/haar individualiteit en het groepslid zijn. We proberen de kinderen het gevoel te geven dat ze "iemand" zijn, dat ze meetellen. Door kinderen vooral positief te benaderen, zullen ze ook zichzelf en de ander zo gaan zien. De positieve benadering die we voorstaan betekent niet, dat we alle gedrag van kinderen goed vinden en nooit onze afkeuring uitspreken. We vinden wel dat een positieve benadering de boventoon moet voeren. Wij zijn er ons van bewust dat we hierin een voorbeeldfunctie hebben. De kinderen zullen zich aan ons spiegelen. Het is belangrijk, dat we de waarden die we voorstaan, ook voorleven. Vooral de voorgeleefde waarden zullen zich in het kind vastzetten. Met vallen en opstaan zullen we die taak samen met de ouders/verzorgers proberen te realiseren. 4

6 Prioriteiten Wij vinden het opvoeden van kinderen tot volwaardige leden van de multiculturele samenleving van zeer groot belang. Daar wordt volop aandacht aan besteed. Het onderwijs is gericht op de ononderbroken ontwikkeling van het totale kind: ruim aandacht voor de intellectuele ontwikkeling, maar ook voor de sociaal-emotionele vorming, alsook voor de creatieve en de motorische ontwikkeling, de wereldoriënterende en de levensbeschouwelijke vorming. Binnen de school streven we naar een duidelijk evenwicht tussen alle aspecten van ontwikkeling en vorming. We willen daarbij steeds meer aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften van het kind. Klimaat van de school. Een goede sfeer op school vinden we van groot belang. Pas als een kind zich thuis voelt kan het zich op een goede manier ontwikkelen. Om pesten en ander minder vriendelijk gedrag te voorkomen, wordt aan de sociale omgang expliciet aandacht geschonken. We starten elk schooljaar met een project dat juist daaraan aandacht schenkt. Maar ook door het jaar heen is de sociaal-emotionele ontwikkeling in onze benadering verweven door middel van de methode leefstijl. Een goed contact met de ouders vinden we daarbij ook van wezenlijk belang. Het gaat immers om hun kind. Door middel van ouderavonden (algemene ouderavonden en tienminutenavonden), de tweemaandelijkse kalender, de driewekelijkse nieuwsbrief, klasbord, website en persoonlijke contacten proberen we het onderlinge contact te bevorderen. Een goed contact komt van twee kanten. Ouders moeten contact opnemen met school als er iets is. U kunt er op rekenen dat wij dat ook zullen doen. 5

7 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS Organisatie van de school De kinderen zitten in leerstofjaargroepen. In de klas zitten de kinderen in groepjes of rijen. Tijdens het werken in de klas worden er regelmatig groepjes gevormd om opdrachten uit te voeren. Het leren samenwerken, vinden we erg belangrijk. De groepsgrootte is afhankelijk van de instroom van kinderen. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de grootte van de groep, en bekijken ieder jaar opnieuw naar de best passende oplossing. Wanneer een grote groep gesplitst is wil dat niet zeggen dat dit de hele schoolloopbaan zo zal blijven. Sinds dit schooljaar hebben we twee gecombineerde groepen. Aan school is een interne begeleider verbonden. Dit is een leerkracht die gespecialiseerd is in het ondersteunen van leerkrachten bij het geven van speciale zorg aan bepaalde kinderen. Verderop kunt u meer informatie vinden over de zorg voor leerlingen. Samenstelling van het team. Wie werken er in school? De directeur De leiding van de school berust bij de directeur. Naast het leiding geven aan het team en het uitvoeren van een scala aan directietaken, maakt zij deel uit van het directeurenoverleg van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint Michielsgestel ( SKIPOS). De directeur is ook regievoerder van het educatief cluster op onze school. Het educatief cluster bestaat uit de peuterspeelzaal ( stichting speelband, kinderdagverblijf het beertjeshuis, tussenschoolse en buitenschoolse opvang vanuit het beertjeshuis) Het educatief cluster zit samen onder een dak en vormen kindcentrum Middelrode. Groepsleraren De groepsleraar is de hele dag druk met de klas. Daarnaast heeft iedere groepsleraar nog de zorg voor een aantal groepsoverstijgende werkzaamheden, bijvoorbeeld de vertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad ( M.R.), bedrijfshulpverlening( BHV), etc. Interne Begeleider Om de speciale zorg voor leerlingen te regelen, is er een coördinator leerlingenzorg aangesteld. Deze leerkracht is tevens interne begeleider van leerkrachten bij de extra zorg aan leerlingen. Leerlingbegeleider Een leerkracht houdt zich specifiek bezig met het begeleiden van leerlingen met extra zorg. Dit kunnen kinderen met een ondersteuningsarrangement zijn. Ook kan zij ondersteunen in de groep daar waar nodig is, ook wanneer kinderen geen ondersteuningsarrangement hebben. Deze leerkracht heeft daar 1 ochtend in de week tijd voor. 6

8 Huishoudelijke hulp De huishoudelijke hulp is elke dag bezig om het gebouw van binnen en soms ook buiten schoon te houden. We vinden een schoon en hygiënisch gebouw belangrijk. De schoonmaak is in handen van een schoonmaakbedrijf. Conciërge: Elke ochtend is er een conciërge aanwezig die kleine reparaties uitvoert, telefoon aanneemt, mensen ontvangt etc. Urenverantwoording Berekening van schooluren Aantal uren per week 25,5 Aantal uren per jaar 52 x 25, uren Bijtellen 1 week Dit schooljaar: 25 aug. Tot 30 25,5 aug.2015 ( einde vakantie) 1 week meer dan normaal Totaal 1351,5 uren Af verplicht aantal schooluren 1000 Te besteden voor vakantie en 351,5 uur vrije dagen Herfstvakantie 20 oktober t/m 24 oktober 25.5 Kerstvakantie 22 dec. t/m 2 jan. 51,0 Voorjaarsvakantie 16 febr. t/m 20 febr Tweede paasdag 6 april 5,5 Meivakantie 27 april t/m 8 mei 51,00 Hemelvaartsdag 14 en 15 mei 11,0 Studiedagen 22 sept. en 26 mei 11,0 Skiposdag 3 april 5,5 Tweede pinksterdag 25 mei 5,5 Zomervakantie 18 juli t/m 30 aug. 153, Totaal 344,5 Over +7 Onderwijsinhoud Activiteiten in de onderbouw Spelen is nog heel belangrijk voor de kleuters. De kinderen in groep 1 leren wat het is om de hele dag in een groep te zijn en wat de school allemaal van hen vraagt. Later in het jaar en in groep 2 wordt er aandacht besteed aan verschillende ontwikkelingsaspecten, zoals auditieve en visuele waarneming, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en het taaldenken. Deze aspecten worden in projecten uitgewerkt. In groep 2 oefenen de kinderen ook met taal- en rekenspelletjes en ze doen schrijfoefeningen, als voorbereiding op groep 3. De kinderen in groep 1 en 2 worden intensief gevolgd d.m.v. een observatiesysteem BOSOS. 7

9 Beleid ten aanzien van de najaarskinderen in groep 1 en 2 volgens inspectie. Wie zijn najaarskinderen: dit zijn bij ons de kinderen die geboren zijn in oktober, november en december. Op zich is er niets met deze kinderen aan de hand, ware het niet dat het onderwijsaanbod begint aan het begin van het schooljaar. Bij de najaarskinderen is het eerste jaar dus een onvolledig jaar. Het is de vraag of deze kinderen dit jaar voldoende vooruitgang boeken om naar het volgende jaar te kunnen gaan. Hiervoor hebben we een aantal afspraken gemaakt: De schoolloopbaan van een kind wordt niet bepaald door de ouders, maar door de school. De overgang van een leerling heeft tegenwoordig niet zozeer te maken met leeftijd, maar met de ontwikkeling die de leerling heeft doorgemaakt. In principe moet elk kind in acht aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen. Kinderen mogen dus nog doubleren. Het advies van de school is hierin bindend, de directie beslist. Niet de leeftijd, maar het ontwikkelingsniveau en het ontwikkelingsverloop bepalen de schoolloopbaan van een kind. De leerkracht gebruikt hierbij het leerlingvolgsysteem. Het peilpunt eind groep 2 kan gebruikt worden om te bepalen op welke wijze deze leerling zijn of haar schoolloopbaan voortzet. Ook kleuters die in januari geboren worden kunnen hierin meegenomen worden. Niet de sociaal-emotionele problematiek is doorslaggevend, maar het totaalbeeld van een kind. Wanneer een kind een prima cognitief ontwikkelingsniveau heeft kan het niet zo zijn dat dit kind doubleert vanwege sociaal-emotionele gronden. Deze sociaal emotionele gronden kunnen beter aangepakt worden in de volgende groep dan hun cognitieve ontwikkeling te parkeren. Niet het doubleren is zinvol, maar de functionele leertijdverlenging. Wanneer er gekozen wordt voor leertijdverlenging dan zal er een beginsituatie beschreven moeten worden m.b.t. de ontwikkelingsgebieden van het kind. Dan pas wordt leertijdverlenging functioneel. Er mag niet gesteld worden dat dit kind dus met alles weer op eind groep 1 niveau start. Aan de hand van leerlijnen wordt het traject voor het kind uitgezet. Dit geldt overigens voor alle doublures. Gewoon met de groep meedoen is dan verspilde tijd. We geven als school aan bij de ouders: Waarom we de leertijd verlengen Het beginniveau van de ontwikkelingsgebieden Laten zien hoe we de ontwikkelingsniveaus verder gaan stimuleren We evalueren de verlengde leertijd van het kind 8

10 In de groepen 1 tot en met 8 wordt systematisch gebruik gemaakt van les- en werkmethoden. Hieronder geven wij een overzicht van de belangrijkste methoden: Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) Leren lezen In de kleutergroepen maken we gebruik van de methode schatkist alsmede de digitale vorm daarvan. We zorgen ervoor dat de kinderen zoveel mogelijk kleuter mogen zijn. Het voorbereidend schrijven in de kleutergroepen gebeurt d.m.v. de methode Pennenstreken. De kinderen leren meteen de schrijfletter aan en geen blokletters. In groep 3 gebruiken we de methode "Veilig Leren Lezen" met behulp van veel aanvullend materiaal. Zoals de kinderen leren bouwen en combineren met legosteentjes, zo leren ze ook woorden en zinnen maken met letters als bouwstenen. Aan het begin van het schooljaar is hierover een speciale informatieavond voor de ouders, zodat ook thuis ingespeeld kan worden op wat de kinderen leren. Ook hier wordt dit schooljaar begonnen met de schrijfmethode Pennenstreken. We gebruiken de methode estafette voor technisch lezen, in groep 4 tot en met 8. Voor begrijpend en studerend lezen wordt vanaf groep 4 de methode Leeslink gebruikt. Taal en schrijven Methode: Taal op maat In de taallessen van taal op maat wordt nadrukkelijk het accent gelegd op de taalonderdelen luisteren, spreken en stellen (het schrijven van verhalen). Deze onderdelen worden aangeboden in zeer afwisselende werkvormen en leeractiviteiten Spelling wordt als een aparte leergang aangeboden ( spelling op maat ). Systematisch en stapsgewijs wordt de spelling van woorden aangepakt. Dit leidt tot een efficiëntere aanpak en tijdwinst. Rekenen Methode: Wereld in getallen. Dit is een realistische reken-wiskundemethode, die veel mogelijkheden biedt om extra aandacht te schenken aan zowel de zwakke als begaafde leerlingen. De methode doet een groot beroep op het vermogen van kinderen om zelfstandig te werken. Dit is een belangrijke vaardigheid die ook buiten het rekenwiskunde-onderwijs van essentieel belang is. 9

11 Wereldoriëntatie In de groepen 1 en 2 worden onderwerpen uit de eigen leefwereld van het jonge kind behandeld. In groep 3 en 4 gebruiken we Wijzer waarin natuur, techniek, en aardrijkskunde en geschiedenis aan bod komen. Vanaf groep 5 worden aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs als afzonderlijke vakken gegeven. Bij aardrijkskunde ( "Wijzer door de wereld" ) worden de onderwerpen thematisch aangeboden. Op deze wijze leren kinderen Nederland, Europa en de werelddelen kennen en hoe mensen er leven. Bij geschiedenis ( "Wijzer door de tijd" ) wordt de historie van ons land in chronologische volgorde aangeboden. Natuur- en biologieonderwerpen ( Wijzer door natuur en techniek ) worden in alle leerjaren aangeboden, waarbij we een evenwichtige verdeling proberen te bereiken tussen de levende en nietlevende natuur. Dit schooljaar zullen we een voorzichtige start maken met thematisch onderwijs. In groep 8 worden de leerlingen opgeleid voor het diploma Jeugd-EHBO. Techniek: Naast alle cognitieve vaardigheden besteden we aandacht aan de creatieve uitingen, muzikale vorming en de motorische vaardigheden van het kind. De technische vaardigheden vonden wij nog te weinig aan bod komen. Wij wilden dit graag op een hoger plan krijgen. De techniekcoördinator begeleidt het team en de techniektorens zijn geïmplementeerd binnen ons onderwijs. Elke groep werkt nu structureel aan techniek in de school, maar we proberen ook buiten de school in de vorm van excursies aandacht te besteden aan techniek. In 2009 hebben we een nieuwe methode aangeschaft: Natuur en Techniek. Met dit alles proberen we een positieve grondhouding te kweken voor techniek en wetenschap. Dit kan alleen als techniek en wetenschap een vast onderdeel is op het rooster van onze school. Gekozen is voor de techniektorens omdat: De lessen voldoen aan de kerndoelen en zijn makkelijk inpasbaar binnen ons onderwijs ( kerndoelen zijn de doelen die behaald moeten zijn aan het eind van de schoolloopbaan) De werkwijze berust op zelfstandig werken wat past in onze visie Ze duurzaam materiaal bevatten Veel variatie in materialen Eenvoudig controlesysteem voor de kinderen zelf Heldere lesbeschrijvingen Update op de website Laagdrempelig voor zowel leerkrachten als leerlingen. Geestelijke stromingen en sociale redzaamheid/verkeer De leerstof voor deze onderdelen wordt projectmatig bijeengezocht en vaak in combinatie met andere lessen gegeven. Onderdeel van sociale redzaamheid is verkeer. Daarbij maken we gebruik van de methode Wijzer door het verkeer die we gebruiken in groep 1 tot en met 8. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen. 10

12 De werkgroep verkeer ondersteunt ons bij verkeersveiligheid en educatie. Zij zullen middels een nieuwsbrief regelmatig van zich laten horen. Ook zullen zij projecten ondersteunen die in de groepen gedraaid gaan worden: bijv. van 8 naar 1.. Expressieactiviteiten en lichamelijke opvoeding Meestal zijn dit onderdelen waar de kinderen graag mee bezig zijn. Expressieactiviteiten vinden plaats in de lessen handvaardigheid, tekenen en muziek. Maar ook op andere momenten, bijvoorbeeld in taallessen, komen expressieactiviteiten voor. We maken gebruik van de methodes uit de kunst en moet je doen. Waar mogelijk worden de activiteiten gekoppeld aan onderwerpen in het lesprogramma en aan de tijd van het jaar. Dit schooljaar zullen we extra aandacht besteden aan poëzie en literatuur. Dit schooljaar zullen we ook starten met ateliers waarin alle kunstvormen een plek krijgen. Bewegen is voor kinderen een belangrijke bezigheid. Aan de hand van een jaarprogramma komen allerlei oefeningen in de bewegingslessen aan bod. Uiteraard zijn de bewegingen aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Ook allerlei spelvormen worden met de kinderen gedaan. Dit schooljaar zal een sportdag voor groep 1 tot en met 8 georganiseerd worden door de ouders van de ouderraad. Verder zullen we op school gebruik maken van workshops en korte introducties in verschillende sporten. Schoolcatechese/ geestelijke stromingen. Schoolcatechese maakt deel uit van het totale onderwijsgebeuren. Zij beslaat slechts een deel van de geloofsopvoeding. Het zwaartepunt van de geloofsopvoeding ligt thuis. Onze school gaat uit van een katholieke levensbeschouwing en ziet het dan ook als haar taak om de kinderen in aanraking te brengen met de evangelische boodschap en de christelijke traditie. We gaan dit jaar bekijken of we de methode levensbeschouwing van leefstijl hier in kunnen zetten. Inhoud van de schoolcatechese zijn de kinderen zelf met hun ervaringen. Binnen dit raam komt het geloof ter sprake. Het is fijn te ervaren dat het catechetisch gebeuren op school wordt ondersteund en gestimuleerd door de plaatselijke geloofsgemeenschap. We zullen nadrukkelijk aandacht besteden aan de kerkelijke feestdagen. Sociaal-emotionele vorming/ redzaamheid Elke groep maakt in de eerste twee weken een afsprakenslang met afspraken die met de groep gemaakt zijn. Hierbij worden 4 thema s uitgebreid besproken: pesten, omgaan met elkaar, omgaan met materialen, rust en veiligheid. Een uitvoerig pestprotocol vindt u in de groepen, hieronder volgt een algemeen gedeelte: Uitgangspunten: Als pesten en pestgedrag plaatsvindt, ervaren we dat als een probleem op onze school, zowel voor de leerkrachten als de ouders en de kinderen; ( de gepeste kinderen, de pesters en de zwijgende groep kinderen). 11

13 De school heeft een inspanningsverplichting om pestgedrag te voorkomen en aan te pakken door het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen pesten als ongewenst gedrag wordt ervaren en in het geheel niet wordt geaccepteerd. Leerkrachten, overblijfouders en hulpouders die actief bij de school betrokken zijn, zullen alert zijn op pestgedrag. Indien pestgedrag optreedt, zullen leerkrachten, overblijfouders en hulpouders duidelijk stelling nemen en actie ondernemen tegen dit gedrag. Wanneer pesten, ondanks alle inspanningen weer optreedt, voert de school de uitgewerkte protocollaire procedure uit. Dit pestprotocol wordt door het hele team en de oudervertegenwoordiging van de m.r. onderschreven. Algemeen Wij willen voor onze leerlingen een veilige school zijn voor de leerlingen, leerkrachten en ouders. Dat wil ook zeggen een pestvrije school. Maar pesten lijkt een probleem dat moeilijk aan te pakken is. Daarom stellen wij de volgende voorwaarden: Pesten zal door leerkrachten, ( hulp) ouders en kinderen gezien worden als een probleem; het is duidelijk dat pesten schade aanricht. De school probeert pesten te voorkomen; dit is beter dan genezen. Als er toch gepest wordt, willen leerkrachten in staat zijn dit te signaleren. De leerkracht zal een duidelijke stelling nemen tegen pesten. De school beschikt over een directe aanpak; zodra pesten de kop opsteekt, zal er worden ingegrepen. De gepeste kan bijv. naar sociale weerbaarheidstraining gaan. De pesters zullen aangesproken worden op hun gedrag. Ouders worden op de hoogte gesteld. Uitgangspunten bij de aanpak van het pesten: We kiezen voor de teamgerichte aanpak. De aanpak is structureel De aanpak is uitvoerbaar in de dagelijkse onderwijspraktijk. Afspraken bij grens overschrijdend gedrag: De klas uitlopen zonder reden of zonder dat de juf weet waar jij naar toe gaat. Verstoppen of weglopen. De juf roept je terug. Komt je niet terug, Je wordt uit de groep gehaald, en krijgt een andere plek in een andere groep. Daar kun je de rest van de dag je werk maken. Een begeleider zal je instructie geven. Een formulier wordt ingevuld en doorgestuurd naar je ouders. Na drie formulieren volgt er een gesprek met je ouders, leerkracht en directie. De volgende dag ben je weer welkom in de 12

14 Brutaal doen of schelden. Bij storende geluiden of storend gedrag in de klas. Niet luisteren naar andere volwassenen (juf, overblijfouders, hulpouders, etc). Met spullen gooien of materialen vernielen. Pesten, roddelen of vervelende opmerkingen maken over anderen. Spelletjes die kunnen ontaarden in gevaarlijke situaties of situaties waarbij ze elkaar pijn kunnen doen. groep. Wangedrag tijdens een excursie zal dezelfde gevolgen hebben, je gaat dan na de excursie of de dag erna naar een andere groep. Je wordt uit de groep gehaald, en krijgt een andere plek in een andere groep. Daar kun je de rest van de dag je werk maken. Een begeleider zal je instructie geven. Een formulier wordt ingevuld en doorgestuurd naar je ouders. Na drie formulieren volgt er een gesprek met je ouders, leerkracht en directie. De volgende dag ben je weer welkom in de groep. Wangedrag tijdens een excursie zal dezelfde gevolgen hebben, je gaat dan na de excursie of de dag erna naar een andere groep. idem Je ruimt de rotzooi die je maakt zelf op. Wanneer je iets kapot maakt, dien je dit zelf te betalen. Je ouders worden hierover gebeld. De bovenstaande maatregelen treden in werking. Je wordt uit de groep gehaald, en krijgt een andere plek in een andere groep. Daar kun je de rest van de dag je werk maken. Een begeleider zal je instructie geven. Een formulier wordt ingevuld en doorgestuurd naar je ouders. Na drie formulieren volgt er een gesprek met je ouders, leerkracht en directie. De volgende dag ben je weer welkom in de groep. Wangedrag tijdens een excursie zal dezelfde gevolgen hebben, je gaat dan na de excursie of de dag erna naar een andere groep. Wat verstaan we onder pesten? Wij gebruiken een definitie van pesten die zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten geldt: een leerling wordt gepest als: Een andere leerling of een groep leerlingen vervelende of gemene dingen tegen hem of haar zegt. Een leerling wordt geslagen, geschopt, bedreigd, opgesloten of buiten de groep gesloten. Als het regelmatig gebeurd. 13

15 Leefstijl: Dit schooljaar zullen we starten met de methode leefstijl. Dit is een methode die kinderen sociaal emotioneel vaardig maakt. Ook hoort hier levensbeschouwelijke vorming bij. Ook samen met de ouders van de ouderraad en M.R. hebben we gesproken over een veilige school, normen en waarden. Vanuit deze bijeenkomst is de volgende slogan geboren: Deze slogan zal het hele jaar gebruikt worden in de groepen en hangt op posters door de hele school. Speciale voorzieningen in het schoolgebouw De school heeft 10 groepslokalen ter beschikking. Vanaf november 2002 maakt ook de peuterspeelzaal vier dagdelen gebruik van onze school. Dit gebeurt op dinsdag, woensdag en donderdag vrijdag. Sinds 2011 maakt de Buitenschoolse opvang gebruik van onze aula en is ook t Beertjeshuis met kinderopvang binnen onze school gesitueerd. De orthotheek is de ruimte waarin veel toetsen, boeken en extra materiaal staan om kinderen met problemen bij bijvoorbeeld lezen en rekenen te helpen. In het gymnastieklokaal krijgen de kinderen van groep 1 en 2 per week een aantal keren les; de overige groepen krijgen hier twee keer per week gymnastiekles. De personeelskamer wordt gebruikt om te vergaderen door het team, de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Het is een ruimte waar veel overleg plaatsvindt. Verder hebben we nog vier kantoren: 1 voor directie, 1 voor ict en ander overleg en 1 spreekkamer. We hebben de beschikking over een multifunctionele ruimte. Deze ruimte wordt gebruikt voor handvaardigheid, voorstellingen, ouderavonden maar ook sinds 2011 door de BSO en al langer door de TSO. 14

16 DE ZORG VOOR KINDEREN Opvang van nieuwe leerlingen in de school Als een kind vier jaar is mag hij/zij naar de basisschool, verplicht is het dan nog niet. Dat komt pas een jaar later: als een kind vijf jaar is geworden moet hij/zij naar school. Een kind moet ingeschreven worden op school. Aanmelden voor groep 1 gebeurt in de eerste week van maart. Deze aanmeldingsdatum wordt via de media vooraf bekend gemaakt. Om een bewuste keuze te kunnen maken, stellen we ouders in de gelegenheid vooraf nader kennis te maken met de school. Ouders kunnen op afspraak een kijkje komen nemen in de groepen 1 en 2, waarna een intakegesprek zal plaatsvinden. Ouders worden ook rondgeleid door de school en kunnen vragen stellen over het onderwijs. Wanneer op de eerste schooldag het aanmeldings- formulier door de ouders is ondertekend, is de inschrijving een feit. Wanneer ouders hun kind op onze school inschrijven, betekent dat automatisch dat zij de katholieke identiteit van de school respecteren. Voordat de kinderen naar school gaan, kunnen ze al een paar keer komen om te 'wennen' in de groep. Volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school Binnen onze school is er zeer veel aandacht voor de ontwikkeling en extra begeleiding van jonge kinderen om preventief te werken en leerproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. Van iedere leerling worden belangrijke gegevens verzameld in het leerlingvolgsysteem. Hierin worden gegevens opgenomen over observaties, onderzoeken, toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren, handelingsplannen, gesprekken met ouders, etc. De groepsleerkrachten en de IB-er (interne begeleider) zorgen dat nieuwe gegevens in dit systeem worden opgeslagen. Naast de toetsen die bij de verschillende methoden horen, worden er niet-methodegebonden toetsen gebruikt. We maken daarbij gebruik van Cito. Een toetskalender geeft een overzicht van deze toetsen. De groepsleerkracht kan de resultaten inbrengen tijdens leerlingbesprekingen die twee keer per jaar gehouden worden. Zowel in de onder- als bovenbouw worden deze begeleid door de interne begeleider. Het gaat dan meestal om kinderen met zwakke of zeer goede resultaten. In de kleutergroepen zullen we dit jaar en de komende jaren nog kritischer gaan kijken naar de ontwikkeling van de kinderen. Aan bod komen hierbij de toetsinstrumenten, rapportages en het nog duidelijker op papier zetten van ons programmatisch handelen en de daarbij behorende doelen. Ook zal er gestart worden met een nieuw observatie-instrument. Dit om nog duidelijker in beeld te krijgen hoe jonge kinderen zich ontwikkelen en op tijd in te kunnen grijpen wanneer we problemen tegen komen. De kleuters krijgen ook een rapportage mee naar huis ( zie ook beleid t.a.v. herfstkinderen). Vanaf dit schooljaar zullen we ook gebruik gaan maken van SEOL. Een sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem. 15

17 Rapporten De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen drie maal per jaar een rapport in een gesloten enveloppe mee naar huis: in november, in maart en aan het einde van het schooljaar. De inhoud van het rapport voor groep 3 is aangepast aan het leerstofaanbod in die groep. De rapporten voor groep 4 tot en met 7 hebben een gelijke inhoud. Het rapport voor groep 8 is aangepast. Ook groep 1 en 2 hebben een rapport op hun niveau. Zij krijgen twee maal per jaar een rapport mee en in november vindt een oudergesprek plaats. Na het eerste en het tweede rapport volgen er tien-minutengesprekken. Voor groep 8 betekent dit 1x een tien-minuten gesprek waarin een voorlopig advies wordt gegeven en 1x een adviserend gesprek t.a.v. schoolkeuze. Indien daartoe aanleiding is, worden ouders tussentijds uitgenodigd voor een gesprek n.a.v. rapportage. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen 2x per jaar een rapportage. De ouderavonden lopen gelijk met die van de andere groepen. Als ouders zelf behoefte hebben aan een gesprek, zijn ze altijd welkom. Naar aanleiding van het 3 e rapport kan er een gesprek plaatsvinden op verzoek van de ouders en/of de leerkracht. Het laatste rapport gaat in de voorlaatste week mee naar huis. Passend onderwijs Op 1 augustus 2014 gaat de wet passend onderwijs in werking. De wet passend onderwijs heeft als doel dat voor alle kinderen, ook de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte een passende onderwijsplek beschikbaar is. Wettelijk geldt de zorgplicht: zodra een leerling bij een school wordt aangemeld, is het schoolbestuur van de betreffende school verantwoordelijk om passend onderwijs te bieden. Indien de school zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind dan organiseert zij die ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in het samenwerkingsverband. Samenwerkingsverband Primair Onderwijs de Meierij Voor passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden opgericht. Onze school behoort tot het samenwerkingsverband PO de Meierij en beslaat de gemeenten s-hertogenbosch, Boxtel, Schijndel, Vught, Haren, Sint-Michielsgestel, Zaltbommel en Maasdriel. In dit verband zitten alle basisscholen (111), de scholen voor speciaal basisonderwijs (5) en de scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) (7). Ons samenwerkingsverband heeft als missie: We bieden thuisnabij onderwijs en ondersteuning aan alle kinderen van 2-14 jaar zodat zij zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen. Daarbij streven we actief naar de realisering van een doorgaande ontwikkelingslijn 0-14 jaar. Het samenwerkingsverband werkt met een diversiteit aan arrangementen uitgaande van de mogelijkheden en talenten van een kind. We werken met professionals en stemmen af met ouders en andere betrokkenen. Uitgebreide informatie vind u op de website 16

18 Ondersteuningseenheid Vught e.o. Het SWV PO de Meierij wil snel, flexibel en effectief werken waarbij het belangrijk is dat ouders, kind en school een netwerk hebben wat dichtbij is. Omdat het verband groot is, is de beslissing genomen om het te verdelen in 10 deelgebieden, ondersteuningseenheden. Zo kan er daadkrachtig en snel gehandeld kan worden. In een ondersteuningseenheid werken de scholen, professionals, gemeenten en jeugdzorg intensief samen en wordt zo een goede, passende, ondersteuning gegeven. BS Herman Jozef valt onder de ondersteuningseenheid Vught e.o.. Dit beslaat de gemeenten Vught, Haaren en Sint-Michielsgestel. Indien voor een kind speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs nodig is beslist de manager van de ondersteuningseenheid hierover, in samenspraak met specialisten, de school en de ouders. Er wordt dan een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven. De ondersteuning De ondersteuning aan de kinderen valt uiteen in drie onderdelen: 1. Basiskwaliteit Dit is de norm die de onderwijsinspectie stelt. 2. Basisondersteuning De basisondersteuning is de ondersteuning die iedere basisschool, binnen ons samenwerkingsverband, moet kunnen bieden. Naast de eisen van de inspectie en het vaste aanbod van de school gaat dit ook over handelingsgericht werken, werken met dyslexieprotocol, inzicht in de leerlijnen, doelgericht werken, gedifferentieerd werken, signaleren van problematieken en samenwerking met voorschoolse instellingen en voortgezet onderwijs. 3. Extra ondersteuning Dit is de ondersteuning die boven de basisondersteuning uit gaat. Dit kan om individuele kinderen gaan die meer aanbod nodig hebben dan de basisondersteuning. Zij krijgen dan een arrangement waarin beschreven staat welke ondersteuning nodig is om goed onderwijs te kunnen geven. Dit arrangement wordt in overleg samengesteld door de school en het managementteam van de ondersteuningseenheid. Een school die extra ondersteuning geeft krijgt vanuit het samenwerkingsverband ondersteuning met mensen of middelen. De ondersteuningseenheid beslist welke middelen worden toegekend en voor welke periode. Indien er extra ondersteuning nodig is wordt er een ontwikkelingsperspectief opgesteld waarin staat wat exact het plan is rondom een kind. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld van de extra ondersteuning en hebben inspraak in het handelingsgedeelte van het ontwikkelingsperspectief. De mogelijkheid bestaat dat jeugdzorg of maatschappelijk werk een onderdeel zijn van de ondersteuning. Een arrangement kan ook betekenen dat een kind op een andere basisschool beter op zijn of haar plek is of dat SBO of SO een (tijdelijke) oplossing is. Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan gemaakt waarin exact staat beschreven wat de missie is, het beleid en de financiële inrichting. Dit zijn de kaders waarin wordt gewerkt. 17

19 Iedere school is wettelijk verplicht een schoolondersteuningsprofiel te maken. In dit profiel staat beschreven hoe de basiskwaliteit en de basisondersteuning vorm wordt gegeven en een analyse van de mogelijkheden van de school. Daarnaast staat beschreven welke extra ondersteuning een school kan bieden, hoe de zorgstructuur is van de school en wat de grenzen zijn van de school. Als laatste wordt uitgelegd wat de doelen en ambities zijn voor de komende jaren. Een ouder kan zo snel inzicht krijgen wat een school kan bieden voor een kind. Schoolondersteuningsprofiel BS Herman Jozef De school heeft een uitgebreid schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit opvragen bij de directie als u dit wilt lezen. Hieronder staan de belangrijkste conclusies van het profiel. Basiskwaliteit Dit is op alle punten in orde. De inspectie beoordeelt de school op alle punten voldoende. Basisondersteuning Is op alle gebieden op voldoende of op goed niveau Sterke punten Het dyslexieprotocol wordt goed ingezet. De scores op taal, rekenen en lezen zijn voldoende tot goed. De kwaliteitszorg heeft een cyclisch karakter Doelen voor de komende vier jaren Dit schooljaar worden de nieuwe doelen voor de komende vier jaren weer vastgesteld. Hoe kunnen we een kind, wat intensieve pedagogische begeleiding nodig heeft, beter begrijpen en aansturen. Extra ondersteuning Wat kan BS Herman Jozef bieden Werken met meer en hoogbegaafden Door een goed klassenmanagement leerlingen bieden wat ze nodig hebben op niveau. Wat zijn grenzen, waar is weinig ervaring in Externaliserend gedrag hanteren Protocol dyscalculie We willen benadrukken dat we altijd per leerling bekijken of wij de goede ondersteuning kunnen bieden. De omstandigheden kunnen variëren. Ambities voor de komende vier jaar Wij hebben ambities op papier gezet die worden opgenomen in het nieuwe schoolplan. Dit zijn de speerpunten waar we betreffend passend onderwijs aan werken. 1. Het creëren van een veilig en sociaal klimaat 2. Werken met Protocol dyscalculie 3. We willen kinderen de juiste pedagogische ondersteuning geven en de uitgangspunten die genoemd worden in het schoolplan concreet vorm geven. Dit doel wordt door alle scholen binnen de ondersteuningseenheid Vught gesteld en gezamenlijk vorm gegeven. 18

20 Contactgegevens Ondersteuningseenheid Vught Ondersteuningsmanager: Anneke Buursink-Niesink telefoon: Secretariaat SWV PO de Meierij Hoogbegaafdheid. Ook is er aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. We proberen om deze leerlingen meer verdieping te geven in hun leerstofaanbod door ze op hun eigen niveau aan te spreken. Wanneer nodig kan een kind ook naar de DOEN-groep in Vught. DOEN ( Denken op eigen niveau). Het samenwerkingsverband organiseert steeds voor een periode van 15 weken de zogenaamde DOEN groepen. Aan deze groepen kunnen kinderen deelnemen die op de een of andere wijze last hebben van het feit dat ze hoogbegaafd zijn. Kinderen kunnen alleen aangemeld worden door de basisschool. De ouders spelen in deze procedures een belangrijke rol. Voor iedere stap wordt met hen overlegd. Ook al willen we als school graag alle leerlingen de kans geven het "gewone" basisonderwijs tot het einde te volgen. Soms blijkt een kind toch speciaal onderwijs nodig te hebben en is verwijzing beter voor het kind. De eventuele aanmelding voor een kind op een speciale school gebeurt door de ouders. Op school bestaat er een werkgroep die zich bezig houdt met meer en hoogbegaafdheid. De taken van de werkgroep zijn: beleid maken op dit gebied, aansturen van de plusgroep die gedraaid wordt, intervisie met leerkrachten met een handelingsverlegenheid, afspraken maken over vervolgstappen en criteria plusgroepdeelname. Overleg met specialist hoogbegaafdheid van WSNS. Dyslexie diagnose en behandeling Alle Skipos-scholen hanteren dezelfde werkwijze m.b.t. diagnose en behandeling van dyslexie door zorgverzekeraars. Sinds 2009 is de vergoeding van diagnose en behandeling voor leerlingen met een zogenaamde enkelvoudige, ernstige dyslexie opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars. De diagnose moet worden vastgesteld door GZ-psycholoog die een contract heeft, of in dienst is van een bureau dat een contract heeft met de ziektekostenverzekeraar van de ouders van de betrokken leerling. Binnen Skipos zijn de volgende afspraken gemaakt: 1 Elke school werkt met een dyslexieprotocol 2 Elke school heeft een poortwachtersfunctie t.a.v. het aanvragen van de diagnose dyslexie 3 Elke school levert op verzoek een leesdossier 4 Elke school heeft de plicht om overleg te voeren met de behandelaar om het onderwijsaanbod en behandeling op elkaar af te stemmen. 5 Behandeling onder schooltijd is in principe niet toegestaan,dit gaat ten koste van de onderwijstijd. 6 Behandeling na schooltijd is mogelijk in een ruimte van de school zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Punt 5 geldt ook voor andere behandelingen onder schooltijd zoals bijv. logopedie. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een uitzondering worden gemaakt. 19

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Schoolgids 2014 2015 Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Inhoudsopgave Blz. ONDERWERP 3 Voorwoord 4 1. Onze school 4 1.1 Naam, adres en telefoonnummer 5 1.2 De identiteit van de school

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Schoolgids. 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize. Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize

Schoolgids. 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize. Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize Schoolgids 2013-2014 Deel 1 ( t Spectrum) Bezoekadres: Hereweg 1d 9321 CL Peize Postadres: Postbus 5 9320 AA Peize Tel. : 050-5033612 E-mail : info@spectrumpeize.nl Website : www.spectrumpeize.nl OBS t

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Welkom op Montessorischool De Gouden Kraal Op de basisschool groeien onze kinderen op en ontwikkelen ze zich, op weg naar zelfstandigheid in de toekomst. U heeft zelf ongetwijfeld

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie