Schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 INHOUDSOPGAVE Pagina Schoolondersteuningsprofiel 18 Hoogbegaafdheid Dyslexie diagnose en behandeling Inhoudsopgave 1 Externe deskundigheid 20 Voorwoord 2 Jeugdgezondheidszorg De school 3 Schoolmaatschappelijk werk Waar komt de naam vandaan? Overgang naar het V.O. Richting Aanmelden Directie Huiswerkbegeleiding Situering Bijzondere activiteiten 25 Schoolgrootte De leerkrachten 26 Waar de school voor staat 4 De ouders 27 Uitgangspunten Informatievoorziening aan ouders Prioriteiten Inspraak 28 Klimaat van de school Schoolbestuur Organisatie van het onderwijs 5 Medezeggenschapsraad Organisatie van de school Gemeenschappelijke Samenstelling van het team Medezeggenschapsraad Urenverantwoording Ouderraad Onderwijsinhoud Klachtenregeling 29 Speciale voorzieningen in het schoolgebouw Overblijfmogelijkheden 31 De zorg voor kinderen 14 Schoolverzekering 31 Opvang van nieuwe leerlingen Calamiteitenplan 32 Volgen van de ontwikkeling van Verkeersbegeleiding/veiligheid 32 de kinderen Verjaardagen 33 Rapporten Gezond eten 33 Passend onderwijs Schoolbibliotheek 33 Ziek melden 33 De ondersteuning Verlof 34 De ontwikkeling van het onderwijs 36 De resultaten van het onderwijs Bijlage afkortingen Bijlage ped. visie kindcentrum

3 VOORWOORD Voor u ligt de schoolgids van de Herman Jozefschool. Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over onze school. Daarbij gaat het zowel om ouders die een school willen kiezen als om ouders die hun kinderen al op school hebben. Door middel van deze gids laten we zien wat ouders van onze school kunnen verwachten en wat onze school voor een kind kan betekenen. De gids stelt de ouders in staat om na te gaan of de Herman Jozefschool een goede school is voor hun kind. Wat staat er in deze schoolgids? In deze schoolgids kunt U lezen over: - de opzet van het onderwijs op onze school - de zorg voor de kinderen - wat er van de ouders wordt verwacht en wat ouders van de school kunnen verwachten - de resultaten van ons onderwijs 2

4 DE SCHOOL Waar komt de naam vandaan? Regelmatig wordt ons de vraag gesteld: "Wie was eigenlijk Herman Jozef?" Welnu, Herman was een jongen die rond 1155 in Keulen geboren werd. In zijn jeugd was hij al een zeer gelovig en vroom kereltje. Hij ging regelmatig bij het Mariabeeld in de grote kerk van Keulen bidden. In zijn levensbeschrijving staat over zijn jeugd onder andere de volgende alinea: "Op een goede dag heeft Herman een mooie rode appel gekregen. Hij gaat ermee naar de kerk en geknield voor de Madonna presenteert hij de appel. Plotseling beweegt Maria haar arm, opent haar hand en neemt lachend de kinderlijke gave aan. Toen hij enige dagen later weer naar de kerk ging, vond hij het traliehek van de Mariakapel gesloten. Maar Maria wenkte hem om over het hek te klimmen en samen met Jezus te komen spelen. Op een andere keer was Herman blootsvoets naar de kerk gekomen. Maria wees hem een plaats langs een pilaar waar geld voor hem lag om schoenen te kopen. En telkens als hij iets nodig had, kon hij daar geld komen halen." Later ging Herman naar het klooster van de Norbertijnen in Steinfeld in de Eifel en werd er koster. Hij verwierf zelfs de reputatie als klokkenmaker. "Het kosterambt is een echt Sint Jozefambt", zei Herman regelmatig tegen de andere kloosterlingen. Daarom ging men hem voortaan "Herman Jozef" noemen. Later werd hij tot priester gewijd. In 1958 is Herman Jozef in Rome heilig verklaard. Omdat onze parochie een Norbertijnenparochie is, heeft men deze naam voor onze school gekozen. Richting (Rooms) Katholiek Directie Directeur: Annelies Jacobs Wislaan AC Uden Tel. O

5 Situering Middelrode is een woonkern van de gemeente Sint-Michielsgestel. De meerderheid van de kinderen van Middelrode bezoekt de Herman Jozefschool. Wanneer de kinderen na groep 8 de school verlaten, gaan ze naar een vorm van voortgezet onderwijs in de omringende plaatsen, waaronder Heeswijk-Dinther, Schijndel, Rosmalen, 's-hertogenbosch en Sint-Michielsgestel. Schoolgrootte Ongeveer 180 kinderen bezoeken de school. De kinderen zijn verdeeld over 7 groepen. Aan de school zijn 13 leerkrachten verbonden, waaronder de directeur, een interne begeleider. Deze interne begeleider coördineert tevens de leerlingenzorg. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT Voor een goede basis in een persoonlijk gerichte, vriendelijke en veilige leeromgeving. Uitgangspunten De Herman Jozefschool is een katholieke school. We laten ons in het werk en in onze omgang met de kinderen inspireren door bijbelse waarden. Die katholieke identiteit willen we niet alleen in catecheselessen tot uiting laten komen, maar in het hele schoolgebeuren. Zo vinden wij het heel belangrijk dat iedereen op school elkaar respecteert zoals hij is. Wij proberen hier in de praktijk aan te werken. Ons staat opvoedkundig een kind voor ogen, dat het evenwicht gevonden heeft tussen zijn/haar individualiteit en het groepslid zijn. We proberen de kinderen het gevoel te geven dat ze "iemand" zijn, dat ze meetellen. Door kinderen vooral positief te benaderen, zullen ze ook zichzelf en de ander zo gaan zien. De positieve benadering die we voorstaan betekent niet, dat we alle gedrag van kinderen goed vinden en nooit onze afkeuring uitspreken. We vinden wel dat een positieve benadering de boventoon moet voeren. Wij zijn er ons van bewust dat we hierin een voorbeeldfunctie hebben. De kinderen zullen zich aan ons spiegelen. Het is belangrijk, dat we de waarden die we voorstaan, ook voorleven. Vooral de voorgeleefde waarden zullen zich in het kind vastzetten. Met vallen en opstaan zullen we die taak samen met de ouders/verzorgers proberen te realiseren. 4

6 Prioriteiten Wij vinden het opvoeden van kinderen tot volwaardige leden van de multiculturele samenleving van zeer groot belang. Daar wordt volop aandacht aan besteed. Het onderwijs is gericht op de ononderbroken ontwikkeling van het totale kind: ruim aandacht voor de intellectuele ontwikkeling, maar ook voor de sociaal-emotionele vorming, alsook voor de creatieve en de motorische ontwikkeling, de wereldoriënterende en de levensbeschouwelijke vorming. Binnen de school streven we naar een duidelijk evenwicht tussen alle aspecten van ontwikkeling en vorming. We willen daarbij steeds meer aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften van het kind. Klimaat van de school. Een goede sfeer op school vinden we van groot belang. Pas als een kind zich thuis voelt kan het zich op een goede manier ontwikkelen. Om pesten en ander minder vriendelijk gedrag te voorkomen, wordt aan de sociale omgang expliciet aandacht geschonken. We starten elk schooljaar met een project dat juist daaraan aandacht schenkt. Maar ook door het jaar heen is de sociaal-emotionele ontwikkeling in onze benadering verweven door middel van de methode leefstijl. Een goed contact met de ouders vinden we daarbij ook van wezenlijk belang. Het gaat immers om hun kind. Door middel van ouderavonden (algemene ouderavonden en tienminutenavonden), de tweemaandelijkse kalender, de driewekelijkse nieuwsbrief, klasbord, website en persoonlijke contacten proberen we het onderlinge contact te bevorderen. Een goed contact komt van twee kanten. Ouders moeten contact opnemen met school als er iets is. U kunt er op rekenen dat wij dat ook zullen doen. 5

7 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS Organisatie van de school De kinderen zitten in leerstofjaargroepen. In de klas zitten de kinderen in groepjes of rijen. Tijdens het werken in de klas worden er regelmatig groepjes gevormd om opdrachten uit te voeren. Het leren samenwerken, vinden we erg belangrijk. De groepsgrootte is afhankelijk van de instroom van kinderen. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de grootte van de groep, en bekijken ieder jaar opnieuw naar de best passende oplossing. Wanneer een grote groep gesplitst is wil dat niet zeggen dat dit de hele schoolloopbaan zo zal blijven. Sinds dit schooljaar hebben we twee gecombineerde groepen. Aan school is een interne begeleider verbonden. Dit is een leerkracht die gespecialiseerd is in het ondersteunen van leerkrachten bij het geven van speciale zorg aan bepaalde kinderen. Verderop kunt u meer informatie vinden over de zorg voor leerlingen. Samenstelling van het team. Wie werken er in school? De directeur De leiding van de school berust bij de directeur. Naast het leiding geven aan het team en het uitvoeren van een scala aan directietaken, maakt zij deel uit van het directeurenoverleg van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint Michielsgestel ( SKIPOS). De directeur is ook regievoerder van het educatief cluster op onze school. Het educatief cluster bestaat uit de peuterspeelzaal ( stichting speelband, kinderdagverblijf het beertjeshuis, tussenschoolse en buitenschoolse opvang vanuit het beertjeshuis) Het educatief cluster zit samen onder een dak en vormen kindcentrum Middelrode. Groepsleraren De groepsleraar is de hele dag druk met de klas. Daarnaast heeft iedere groepsleraar nog de zorg voor een aantal groepsoverstijgende werkzaamheden, bijvoorbeeld de vertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad ( M.R.), bedrijfshulpverlening( BHV), etc. Interne Begeleider Om de speciale zorg voor leerlingen te regelen, is er een coördinator leerlingenzorg aangesteld. Deze leerkracht is tevens interne begeleider van leerkrachten bij de extra zorg aan leerlingen. Leerlingbegeleider Een leerkracht houdt zich specifiek bezig met het begeleiden van leerlingen met extra zorg. Dit kunnen kinderen met een ondersteuningsarrangement zijn. Ook kan zij ondersteunen in de groep daar waar nodig is, ook wanneer kinderen geen ondersteuningsarrangement hebben. Deze leerkracht heeft daar 1 ochtend in de week tijd voor. 6

8 Huishoudelijke hulp De huishoudelijke hulp is elke dag bezig om het gebouw van binnen en soms ook buiten schoon te houden. We vinden een schoon en hygiënisch gebouw belangrijk. De schoonmaak is in handen van een schoonmaakbedrijf. Conciërge: Elke ochtend is er een conciërge aanwezig die kleine reparaties uitvoert, telefoon aanneemt, mensen ontvangt etc. Urenverantwoording Berekening van schooluren Aantal uren per week 25,5 Aantal uren per jaar 52 x 25, uren Bijtellen 1 week Dit schooljaar: 25 aug. Tot 30 25,5 aug.2015 ( einde vakantie) 1 week meer dan normaal Totaal 1351,5 uren Af verplicht aantal schooluren 1000 Te besteden voor vakantie en 351,5 uur vrije dagen Herfstvakantie 20 oktober t/m 24 oktober 25.5 Kerstvakantie 22 dec. t/m 2 jan. 51,0 Voorjaarsvakantie 16 febr. t/m 20 febr Tweede paasdag 6 april 5,5 Meivakantie 27 april t/m 8 mei 51,00 Hemelvaartsdag 14 en 15 mei 11,0 Studiedagen 22 sept. en 26 mei 11,0 Skiposdag 3 april 5,5 Tweede pinksterdag 25 mei 5,5 Zomervakantie 18 juli t/m 30 aug. 153, Totaal 344,5 Over +7 Onderwijsinhoud Activiteiten in de onderbouw Spelen is nog heel belangrijk voor de kleuters. De kinderen in groep 1 leren wat het is om de hele dag in een groep te zijn en wat de school allemaal van hen vraagt. Later in het jaar en in groep 2 wordt er aandacht besteed aan verschillende ontwikkelingsaspecten, zoals auditieve en visuele waarneming, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en het taaldenken. Deze aspecten worden in projecten uitgewerkt. In groep 2 oefenen de kinderen ook met taal- en rekenspelletjes en ze doen schrijfoefeningen, als voorbereiding op groep 3. De kinderen in groep 1 en 2 worden intensief gevolgd d.m.v. een observatiesysteem BOSOS. 7

9 Beleid ten aanzien van de najaarskinderen in groep 1 en 2 volgens inspectie. Wie zijn najaarskinderen: dit zijn bij ons de kinderen die geboren zijn in oktober, november en december. Op zich is er niets met deze kinderen aan de hand, ware het niet dat het onderwijsaanbod begint aan het begin van het schooljaar. Bij de najaarskinderen is het eerste jaar dus een onvolledig jaar. Het is de vraag of deze kinderen dit jaar voldoende vooruitgang boeken om naar het volgende jaar te kunnen gaan. Hiervoor hebben we een aantal afspraken gemaakt: De schoolloopbaan van een kind wordt niet bepaald door de ouders, maar door de school. De overgang van een leerling heeft tegenwoordig niet zozeer te maken met leeftijd, maar met de ontwikkeling die de leerling heeft doorgemaakt. In principe moet elk kind in acht aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen. Kinderen mogen dus nog doubleren. Het advies van de school is hierin bindend, de directie beslist. Niet de leeftijd, maar het ontwikkelingsniveau en het ontwikkelingsverloop bepalen de schoolloopbaan van een kind. De leerkracht gebruikt hierbij het leerlingvolgsysteem. Het peilpunt eind groep 2 kan gebruikt worden om te bepalen op welke wijze deze leerling zijn of haar schoolloopbaan voortzet. Ook kleuters die in januari geboren worden kunnen hierin meegenomen worden. Niet de sociaal-emotionele problematiek is doorslaggevend, maar het totaalbeeld van een kind. Wanneer een kind een prima cognitief ontwikkelingsniveau heeft kan het niet zo zijn dat dit kind doubleert vanwege sociaal-emotionele gronden. Deze sociaal emotionele gronden kunnen beter aangepakt worden in de volgende groep dan hun cognitieve ontwikkeling te parkeren. Niet het doubleren is zinvol, maar de functionele leertijdverlenging. Wanneer er gekozen wordt voor leertijdverlenging dan zal er een beginsituatie beschreven moeten worden m.b.t. de ontwikkelingsgebieden van het kind. Dan pas wordt leertijdverlenging functioneel. Er mag niet gesteld worden dat dit kind dus met alles weer op eind groep 1 niveau start. Aan de hand van leerlijnen wordt het traject voor het kind uitgezet. Dit geldt overigens voor alle doublures. Gewoon met de groep meedoen is dan verspilde tijd. We geven als school aan bij de ouders: Waarom we de leertijd verlengen Het beginniveau van de ontwikkelingsgebieden Laten zien hoe we de ontwikkelingsniveaus verder gaan stimuleren We evalueren de verlengde leertijd van het kind 8

10 In de groepen 1 tot en met 8 wordt systematisch gebruik gemaakt van les- en werkmethoden. Hieronder geven wij een overzicht van de belangrijkste methoden: Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) Leren lezen In de kleutergroepen maken we gebruik van de methode schatkist alsmede de digitale vorm daarvan. We zorgen ervoor dat de kinderen zoveel mogelijk kleuter mogen zijn. Het voorbereidend schrijven in de kleutergroepen gebeurt d.m.v. de methode Pennenstreken. De kinderen leren meteen de schrijfletter aan en geen blokletters. In groep 3 gebruiken we de methode "Veilig Leren Lezen" met behulp van veel aanvullend materiaal. Zoals de kinderen leren bouwen en combineren met legosteentjes, zo leren ze ook woorden en zinnen maken met letters als bouwstenen. Aan het begin van het schooljaar is hierover een speciale informatieavond voor de ouders, zodat ook thuis ingespeeld kan worden op wat de kinderen leren. Ook hier wordt dit schooljaar begonnen met de schrijfmethode Pennenstreken. We gebruiken de methode estafette voor technisch lezen, in groep 4 tot en met 8. Voor begrijpend en studerend lezen wordt vanaf groep 4 de methode Leeslink gebruikt. Taal en schrijven Methode: Taal op maat In de taallessen van taal op maat wordt nadrukkelijk het accent gelegd op de taalonderdelen luisteren, spreken en stellen (het schrijven van verhalen). Deze onderdelen worden aangeboden in zeer afwisselende werkvormen en leeractiviteiten Spelling wordt als een aparte leergang aangeboden ( spelling op maat ). Systematisch en stapsgewijs wordt de spelling van woorden aangepakt. Dit leidt tot een efficiëntere aanpak en tijdwinst. Rekenen Methode: Wereld in getallen. Dit is een realistische reken-wiskundemethode, die veel mogelijkheden biedt om extra aandacht te schenken aan zowel de zwakke als begaafde leerlingen. De methode doet een groot beroep op het vermogen van kinderen om zelfstandig te werken. Dit is een belangrijke vaardigheid die ook buiten het rekenwiskunde-onderwijs van essentieel belang is. 9

11 Wereldoriëntatie In de groepen 1 en 2 worden onderwerpen uit de eigen leefwereld van het jonge kind behandeld. In groep 3 en 4 gebruiken we Wijzer waarin natuur, techniek, en aardrijkskunde en geschiedenis aan bod komen. Vanaf groep 5 worden aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs als afzonderlijke vakken gegeven. Bij aardrijkskunde ( "Wijzer door de wereld" ) worden de onderwerpen thematisch aangeboden. Op deze wijze leren kinderen Nederland, Europa en de werelddelen kennen en hoe mensen er leven. Bij geschiedenis ( "Wijzer door de tijd" ) wordt de historie van ons land in chronologische volgorde aangeboden. Natuur- en biologieonderwerpen ( Wijzer door natuur en techniek ) worden in alle leerjaren aangeboden, waarbij we een evenwichtige verdeling proberen te bereiken tussen de levende en nietlevende natuur. Dit schooljaar zullen we een voorzichtige start maken met thematisch onderwijs. In groep 8 worden de leerlingen opgeleid voor het diploma Jeugd-EHBO. Techniek: Naast alle cognitieve vaardigheden besteden we aandacht aan de creatieve uitingen, muzikale vorming en de motorische vaardigheden van het kind. De technische vaardigheden vonden wij nog te weinig aan bod komen. Wij wilden dit graag op een hoger plan krijgen. De techniekcoördinator begeleidt het team en de techniektorens zijn geïmplementeerd binnen ons onderwijs. Elke groep werkt nu structureel aan techniek in de school, maar we proberen ook buiten de school in de vorm van excursies aandacht te besteden aan techniek. In 2009 hebben we een nieuwe methode aangeschaft: Natuur en Techniek. Met dit alles proberen we een positieve grondhouding te kweken voor techniek en wetenschap. Dit kan alleen als techniek en wetenschap een vast onderdeel is op het rooster van onze school. Gekozen is voor de techniektorens omdat: De lessen voldoen aan de kerndoelen en zijn makkelijk inpasbaar binnen ons onderwijs ( kerndoelen zijn de doelen die behaald moeten zijn aan het eind van de schoolloopbaan) De werkwijze berust op zelfstandig werken wat past in onze visie Ze duurzaam materiaal bevatten Veel variatie in materialen Eenvoudig controlesysteem voor de kinderen zelf Heldere lesbeschrijvingen Update op de website Laagdrempelig voor zowel leerkrachten als leerlingen. Geestelijke stromingen en sociale redzaamheid/verkeer De leerstof voor deze onderdelen wordt projectmatig bijeengezocht en vaak in combinatie met andere lessen gegeven. Onderdeel van sociale redzaamheid is verkeer. Daarbij maken we gebruik van de methode Wijzer door het verkeer die we gebruiken in groep 1 tot en met 8. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen. 10

12 De werkgroep verkeer ondersteunt ons bij verkeersveiligheid en educatie. Zij zullen middels een nieuwsbrief regelmatig van zich laten horen. Ook zullen zij projecten ondersteunen die in de groepen gedraaid gaan worden: bijv. van 8 naar 1.. Expressieactiviteiten en lichamelijke opvoeding Meestal zijn dit onderdelen waar de kinderen graag mee bezig zijn. Expressieactiviteiten vinden plaats in de lessen handvaardigheid, tekenen en muziek. Maar ook op andere momenten, bijvoorbeeld in taallessen, komen expressieactiviteiten voor. We maken gebruik van de methodes uit de kunst en moet je doen. Waar mogelijk worden de activiteiten gekoppeld aan onderwerpen in het lesprogramma en aan de tijd van het jaar. Dit schooljaar zullen we extra aandacht besteden aan poëzie en literatuur. Dit schooljaar zullen we ook starten met ateliers waarin alle kunstvormen een plek krijgen. Bewegen is voor kinderen een belangrijke bezigheid. Aan de hand van een jaarprogramma komen allerlei oefeningen in de bewegingslessen aan bod. Uiteraard zijn de bewegingen aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Ook allerlei spelvormen worden met de kinderen gedaan. Dit schooljaar zal een sportdag voor groep 1 tot en met 8 georganiseerd worden door de ouders van de ouderraad. Verder zullen we op school gebruik maken van workshops en korte introducties in verschillende sporten. Schoolcatechese/ geestelijke stromingen. Schoolcatechese maakt deel uit van het totale onderwijsgebeuren. Zij beslaat slechts een deel van de geloofsopvoeding. Het zwaartepunt van de geloofsopvoeding ligt thuis. Onze school gaat uit van een katholieke levensbeschouwing en ziet het dan ook als haar taak om de kinderen in aanraking te brengen met de evangelische boodschap en de christelijke traditie. We gaan dit jaar bekijken of we de methode levensbeschouwing van leefstijl hier in kunnen zetten. Inhoud van de schoolcatechese zijn de kinderen zelf met hun ervaringen. Binnen dit raam komt het geloof ter sprake. Het is fijn te ervaren dat het catechetisch gebeuren op school wordt ondersteund en gestimuleerd door de plaatselijke geloofsgemeenschap. We zullen nadrukkelijk aandacht besteden aan de kerkelijke feestdagen. Sociaal-emotionele vorming/ redzaamheid Elke groep maakt in de eerste twee weken een afsprakenslang met afspraken die met de groep gemaakt zijn. Hierbij worden 4 thema s uitgebreid besproken: pesten, omgaan met elkaar, omgaan met materialen, rust en veiligheid. Een uitvoerig pestprotocol vindt u in de groepen, hieronder volgt een algemeen gedeelte: Uitgangspunten: Als pesten en pestgedrag plaatsvindt, ervaren we dat als een probleem op onze school, zowel voor de leerkrachten als de ouders en de kinderen; ( de gepeste kinderen, de pesters en de zwijgende groep kinderen). 11

13 De school heeft een inspanningsverplichting om pestgedrag te voorkomen en aan te pakken door het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen pesten als ongewenst gedrag wordt ervaren en in het geheel niet wordt geaccepteerd. Leerkrachten, overblijfouders en hulpouders die actief bij de school betrokken zijn, zullen alert zijn op pestgedrag. Indien pestgedrag optreedt, zullen leerkrachten, overblijfouders en hulpouders duidelijk stelling nemen en actie ondernemen tegen dit gedrag. Wanneer pesten, ondanks alle inspanningen weer optreedt, voert de school de uitgewerkte protocollaire procedure uit. Dit pestprotocol wordt door het hele team en de oudervertegenwoordiging van de m.r. onderschreven. Algemeen Wij willen voor onze leerlingen een veilige school zijn voor de leerlingen, leerkrachten en ouders. Dat wil ook zeggen een pestvrije school. Maar pesten lijkt een probleem dat moeilijk aan te pakken is. Daarom stellen wij de volgende voorwaarden: Pesten zal door leerkrachten, ( hulp) ouders en kinderen gezien worden als een probleem; het is duidelijk dat pesten schade aanricht. De school probeert pesten te voorkomen; dit is beter dan genezen. Als er toch gepest wordt, willen leerkrachten in staat zijn dit te signaleren. De leerkracht zal een duidelijke stelling nemen tegen pesten. De school beschikt over een directe aanpak; zodra pesten de kop opsteekt, zal er worden ingegrepen. De gepeste kan bijv. naar sociale weerbaarheidstraining gaan. De pesters zullen aangesproken worden op hun gedrag. Ouders worden op de hoogte gesteld. Uitgangspunten bij de aanpak van het pesten: We kiezen voor de teamgerichte aanpak. De aanpak is structureel De aanpak is uitvoerbaar in de dagelijkse onderwijspraktijk. Afspraken bij grens overschrijdend gedrag: De klas uitlopen zonder reden of zonder dat de juf weet waar jij naar toe gaat. Verstoppen of weglopen. De juf roept je terug. Komt je niet terug, Je wordt uit de groep gehaald, en krijgt een andere plek in een andere groep. Daar kun je de rest van de dag je werk maken. Een begeleider zal je instructie geven. Een formulier wordt ingevuld en doorgestuurd naar je ouders. Na drie formulieren volgt er een gesprek met je ouders, leerkracht en directie. De volgende dag ben je weer welkom in de 12

14 Brutaal doen of schelden. Bij storende geluiden of storend gedrag in de klas. Niet luisteren naar andere volwassenen (juf, overblijfouders, hulpouders, etc). Met spullen gooien of materialen vernielen. Pesten, roddelen of vervelende opmerkingen maken over anderen. Spelletjes die kunnen ontaarden in gevaarlijke situaties of situaties waarbij ze elkaar pijn kunnen doen. groep. Wangedrag tijdens een excursie zal dezelfde gevolgen hebben, je gaat dan na de excursie of de dag erna naar een andere groep. Je wordt uit de groep gehaald, en krijgt een andere plek in een andere groep. Daar kun je de rest van de dag je werk maken. Een begeleider zal je instructie geven. Een formulier wordt ingevuld en doorgestuurd naar je ouders. Na drie formulieren volgt er een gesprek met je ouders, leerkracht en directie. De volgende dag ben je weer welkom in de groep. Wangedrag tijdens een excursie zal dezelfde gevolgen hebben, je gaat dan na de excursie of de dag erna naar een andere groep. idem Je ruimt de rotzooi die je maakt zelf op. Wanneer je iets kapot maakt, dien je dit zelf te betalen. Je ouders worden hierover gebeld. De bovenstaande maatregelen treden in werking. Je wordt uit de groep gehaald, en krijgt een andere plek in een andere groep. Daar kun je de rest van de dag je werk maken. Een begeleider zal je instructie geven. Een formulier wordt ingevuld en doorgestuurd naar je ouders. Na drie formulieren volgt er een gesprek met je ouders, leerkracht en directie. De volgende dag ben je weer welkom in de groep. Wangedrag tijdens een excursie zal dezelfde gevolgen hebben, je gaat dan na de excursie of de dag erna naar een andere groep. Wat verstaan we onder pesten? Wij gebruiken een definitie van pesten die zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten geldt: een leerling wordt gepest als: Een andere leerling of een groep leerlingen vervelende of gemene dingen tegen hem of haar zegt. Een leerling wordt geslagen, geschopt, bedreigd, opgesloten of buiten de groep gesloten. Als het regelmatig gebeurd. 13

15 Leefstijl: Dit schooljaar zullen we starten met de methode leefstijl. Dit is een methode die kinderen sociaal emotioneel vaardig maakt. Ook hoort hier levensbeschouwelijke vorming bij. Ook samen met de ouders van de ouderraad en M.R. hebben we gesproken over een veilige school, normen en waarden. Vanuit deze bijeenkomst is de volgende slogan geboren: Deze slogan zal het hele jaar gebruikt worden in de groepen en hangt op posters door de hele school. Speciale voorzieningen in het schoolgebouw De school heeft 10 groepslokalen ter beschikking. Vanaf november 2002 maakt ook de peuterspeelzaal vier dagdelen gebruik van onze school. Dit gebeurt op dinsdag, woensdag en donderdag vrijdag. Sinds 2011 maakt de Buitenschoolse opvang gebruik van onze aula en is ook t Beertjeshuis met kinderopvang binnen onze school gesitueerd. De orthotheek is de ruimte waarin veel toetsen, boeken en extra materiaal staan om kinderen met problemen bij bijvoorbeeld lezen en rekenen te helpen. In het gymnastieklokaal krijgen de kinderen van groep 1 en 2 per week een aantal keren les; de overige groepen krijgen hier twee keer per week gymnastiekles. De personeelskamer wordt gebruikt om te vergaderen door het team, de ouderraad en de medezeggenschapsraad. Het is een ruimte waar veel overleg plaatsvindt. Verder hebben we nog vier kantoren: 1 voor directie, 1 voor ict en ander overleg en 1 spreekkamer. We hebben de beschikking over een multifunctionele ruimte. Deze ruimte wordt gebruikt voor handvaardigheid, voorstellingen, ouderavonden maar ook sinds 2011 door de BSO en al langer door de TSO. 14

16 DE ZORG VOOR KINDEREN Opvang van nieuwe leerlingen in de school Als een kind vier jaar is mag hij/zij naar de basisschool, verplicht is het dan nog niet. Dat komt pas een jaar later: als een kind vijf jaar is geworden moet hij/zij naar school. Een kind moet ingeschreven worden op school. Aanmelden voor groep 1 gebeurt in de eerste week van maart. Deze aanmeldingsdatum wordt via de media vooraf bekend gemaakt. Om een bewuste keuze te kunnen maken, stellen we ouders in de gelegenheid vooraf nader kennis te maken met de school. Ouders kunnen op afspraak een kijkje komen nemen in de groepen 1 en 2, waarna een intakegesprek zal plaatsvinden. Ouders worden ook rondgeleid door de school en kunnen vragen stellen over het onderwijs. Wanneer op de eerste schooldag het aanmeldings- formulier door de ouders is ondertekend, is de inschrijving een feit. Wanneer ouders hun kind op onze school inschrijven, betekent dat automatisch dat zij de katholieke identiteit van de school respecteren. Voordat de kinderen naar school gaan, kunnen ze al een paar keer komen om te 'wennen' in de groep. Volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school Binnen onze school is er zeer veel aandacht voor de ontwikkeling en extra begeleiding van jonge kinderen om preventief te werken en leerproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. Van iedere leerling worden belangrijke gegevens verzameld in het leerlingvolgsysteem. Hierin worden gegevens opgenomen over observaties, onderzoeken, toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren, handelingsplannen, gesprekken met ouders, etc. De groepsleerkrachten en de IB-er (interne begeleider) zorgen dat nieuwe gegevens in dit systeem worden opgeslagen. Naast de toetsen die bij de verschillende methoden horen, worden er niet-methodegebonden toetsen gebruikt. We maken daarbij gebruik van Cito. Een toetskalender geeft een overzicht van deze toetsen. De groepsleerkracht kan de resultaten inbrengen tijdens leerlingbesprekingen die twee keer per jaar gehouden worden. Zowel in de onder- als bovenbouw worden deze begeleid door de interne begeleider. Het gaat dan meestal om kinderen met zwakke of zeer goede resultaten. In de kleutergroepen zullen we dit jaar en de komende jaren nog kritischer gaan kijken naar de ontwikkeling van de kinderen. Aan bod komen hierbij de toetsinstrumenten, rapportages en het nog duidelijker op papier zetten van ons programmatisch handelen en de daarbij behorende doelen. Ook zal er gestart worden met een nieuw observatie-instrument. Dit om nog duidelijker in beeld te krijgen hoe jonge kinderen zich ontwikkelen en op tijd in te kunnen grijpen wanneer we problemen tegen komen. De kleuters krijgen ook een rapportage mee naar huis ( zie ook beleid t.a.v. herfstkinderen). Vanaf dit schooljaar zullen we ook gebruik gaan maken van SEOL. Een sociaal emotioneel leerlingvolgsysteem. 15

17 Rapporten De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen drie maal per jaar een rapport in een gesloten enveloppe mee naar huis: in november, in maart en aan het einde van het schooljaar. De inhoud van het rapport voor groep 3 is aangepast aan het leerstofaanbod in die groep. De rapporten voor groep 4 tot en met 7 hebben een gelijke inhoud. Het rapport voor groep 8 is aangepast. Ook groep 1 en 2 hebben een rapport op hun niveau. Zij krijgen twee maal per jaar een rapport mee en in november vindt een oudergesprek plaats. Na het eerste en het tweede rapport volgen er tien-minutengesprekken. Voor groep 8 betekent dit 1x een tien-minuten gesprek waarin een voorlopig advies wordt gegeven en 1x een adviserend gesprek t.a.v. schoolkeuze. Indien daartoe aanleiding is, worden ouders tussentijds uitgenodigd voor een gesprek n.a.v. rapportage. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen 2x per jaar een rapportage. De ouderavonden lopen gelijk met die van de andere groepen. Als ouders zelf behoefte hebben aan een gesprek, zijn ze altijd welkom. Naar aanleiding van het 3 e rapport kan er een gesprek plaatsvinden op verzoek van de ouders en/of de leerkracht. Het laatste rapport gaat in de voorlaatste week mee naar huis. Passend onderwijs Op 1 augustus 2014 gaat de wet passend onderwijs in werking. De wet passend onderwijs heeft als doel dat voor alle kinderen, ook de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte een passende onderwijsplek beschikbaar is. Wettelijk geldt de zorgplicht: zodra een leerling bij een school wordt aangemeld, is het schoolbestuur van de betreffende school verantwoordelijk om passend onderwijs te bieden. Indien de school zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind dan organiseert zij die ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in het samenwerkingsverband. Samenwerkingsverband Primair Onderwijs de Meierij Voor passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden opgericht. Onze school behoort tot het samenwerkingsverband PO de Meierij en beslaat de gemeenten s-hertogenbosch, Boxtel, Schijndel, Vught, Haren, Sint-Michielsgestel, Zaltbommel en Maasdriel. In dit verband zitten alle basisscholen (111), de scholen voor speciaal basisonderwijs (5) en de scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) (7). Ons samenwerkingsverband heeft als missie: We bieden thuisnabij onderwijs en ondersteuning aan alle kinderen van 2-14 jaar zodat zij zich optimaal en ononderbroken kunnen ontwikkelen. Daarbij streven we actief naar de realisering van een doorgaande ontwikkelingslijn 0-14 jaar. Het samenwerkingsverband werkt met een diversiteit aan arrangementen uitgaande van de mogelijkheden en talenten van een kind. We werken met professionals en stemmen af met ouders en andere betrokkenen. Uitgebreide informatie vind u op de website 16

18 Ondersteuningseenheid Vught e.o. Het SWV PO de Meierij wil snel, flexibel en effectief werken waarbij het belangrijk is dat ouders, kind en school een netwerk hebben wat dichtbij is. Omdat het verband groot is, is de beslissing genomen om het te verdelen in 10 deelgebieden, ondersteuningseenheden. Zo kan er daadkrachtig en snel gehandeld kan worden. In een ondersteuningseenheid werken de scholen, professionals, gemeenten en jeugdzorg intensief samen en wordt zo een goede, passende, ondersteuning gegeven. BS Herman Jozef valt onder de ondersteuningseenheid Vught e.o.. Dit beslaat de gemeenten Vught, Haaren en Sint-Michielsgestel. Indien voor een kind speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs nodig is beslist de manager van de ondersteuningseenheid hierover, in samenspraak met specialisten, de school en de ouders. Er wordt dan een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven. De ondersteuning De ondersteuning aan de kinderen valt uiteen in drie onderdelen: 1. Basiskwaliteit Dit is de norm die de onderwijsinspectie stelt. 2. Basisondersteuning De basisondersteuning is de ondersteuning die iedere basisschool, binnen ons samenwerkingsverband, moet kunnen bieden. Naast de eisen van de inspectie en het vaste aanbod van de school gaat dit ook over handelingsgericht werken, werken met dyslexieprotocol, inzicht in de leerlijnen, doelgericht werken, gedifferentieerd werken, signaleren van problematieken en samenwerking met voorschoolse instellingen en voortgezet onderwijs. 3. Extra ondersteuning Dit is de ondersteuning die boven de basisondersteuning uit gaat. Dit kan om individuele kinderen gaan die meer aanbod nodig hebben dan de basisondersteuning. Zij krijgen dan een arrangement waarin beschreven staat welke ondersteuning nodig is om goed onderwijs te kunnen geven. Dit arrangement wordt in overleg samengesteld door de school en het managementteam van de ondersteuningseenheid. Een school die extra ondersteuning geeft krijgt vanuit het samenwerkingsverband ondersteuning met mensen of middelen. De ondersteuningseenheid beslist welke middelen worden toegekend en voor welke periode. Indien er extra ondersteuning nodig is wordt er een ontwikkelingsperspectief opgesteld waarin staat wat exact het plan is rondom een kind. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld van de extra ondersteuning en hebben inspraak in het handelingsgedeelte van het ontwikkelingsperspectief. De mogelijkheid bestaat dat jeugdzorg of maatschappelijk werk een onderdeel zijn van de ondersteuning. Een arrangement kan ook betekenen dat een kind op een andere basisschool beter op zijn of haar plek is of dat SBO of SO een (tijdelijke) oplossing is. Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan gemaakt waarin exact staat beschreven wat de missie is, het beleid en de financiële inrichting. Dit zijn de kaders waarin wordt gewerkt. 17

19 Iedere school is wettelijk verplicht een schoolondersteuningsprofiel te maken. In dit profiel staat beschreven hoe de basiskwaliteit en de basisondersteuning vorm wordt gegeven en een analyse van de mogelijkheden van de school. Daarnaast staat beschreven welke extra ondersteuning een school kan bieden, hoe de zorgstructuur is van de school en wat de grenzen zijn van de school. Als laatste wordt uitgelegd wat de doelen en ambities zijn voor de komende jaren. Een ouder kan zo snel inzicht krijgen wat een school kan bieden voor een kind. Schoolondersteuningsprofiel BS Herman Jozef De school heeft een uitgebreid schoolondersteuningsprofiel. U kunt dit opvragen bij de directie als u dit wilt lezen. Hieronder staan de belangrijkste conclusies van het profiel. Basiskwaliteit Dit is op alle punten in orde. De inspectie beoordeelt de school op alle punten voldoende. Basisondersteuning Is op alle gebieden op voldoende of op goed niveau Sterke punten Het dyslexieprotocol wordt goed ingezet. De scores op taal, rekenen en lezen zijn voldoende tot goed. De kwaliteitszorg heeft een cyclisch karakter Doelen voor de komende vier jaren Dit schooljaar worden de nieuwe doelen voor de komende vier jaren weer vastgesteld. Hoe kunnen we een kind, wat intensieve pedagogische begeleiding nodig heeft, beter begrijpen en aansturen. Extra ondersteuning Wat kan BS Herman Jozef bieden Werken met meer en hoogbegaafden Door een goed klassenmanagement leerlingen bieden wat ze nodig hebben op niveau. Wat zijn grenzen, waar is weinig ervaring in Externaliserend gedrag hanteren Protocol dyscalculie We willen benadrukken dat we altijd per leerling bekijken of wij de goede ondersteuning kunnen bieden. De omstandigheden kunnen variëren. Ambities voor de komende vier jaar Wij hebben ambities op papier gezet die worden opgenomen in het nieuwe schoolplan. Dit zijn de speerpunten waar we betreffend passend onderwijs aan werken. 1. Het creëren van een veilig en sociaal klimaat 2. Werken met Protocol dyscalculie 3. We willen kinderen de juiste pedagogische ondersteuning geven en de uitgangspunten die genoemd worden in het schoolplan concreet vorm geven. Dit doel wordt door alle scholen binnen de ondersteuningseenheid Vught gesteld en gezamenlijk vorm gegeven. 18

20 Contactgegevens Ondersteuningseenheid Vught Ondersteuningsmanager: Anneke Buursink-Niesink telefoon: Secretariaat SWV PO de Meierij Hoogbegaafdheid. Ook is er aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. We proberen om deze leerlingen meer verdieping te geven in hun leerstofaanbod door ze op hun eigen niveau aan te spreken. Wanneer nodig kan een kind ook naar de DOEN-groep in Vught. DOEN ( Denken op eigen niveau). Het samenwerkingsverband organiseert steeds voor een periode van 15 weken de zogenaamde DOEN groepen. Aan deze groepen kunnen kinderen deelnemen die op de een of andere wijze last hebben van het feit dat ze hoogbegaafd zijn. Kinderen kunnen alleen aangemeld worden door de basisschool. De ouders spelen in deze procedures een belangrijke rol. Voor iedere stap wordt met hen overlegd. Ook al willen we als school graag alle leerlingen de kans geven het "gewone" basisonderwijs tot het einde te volgen. Soms blijkt een kind toch speciaal onderwijs nodig te hebben en is verwijzing beter voor het kind. De eventuele aanmelding voor een kind op een speciale school gebeurt door de ouders. Op school bestaat er een werkgroep die zich bezig houdt met meer en hoogbegaafdheid. De taken van de werkgroep zijn: beleid maken op dit gebied, aansturen van de plusgroep die gedraaid wordt, intervisie met leerkrachten met een handelingsverlegenheid, afspraken maken over vervolgstappen en criteria plusgroepdeelname. Overleg met specialist hoogbegaafdheid van WSNS. Dyslexie diagnose en behandeling Alle Skipos-scholen hanteren dezelfde werkwijze m.b.t. diagnose en behandeling van dyslexie door zorgverzekeraars. Sinds 2009 is de vergoeding van diagnose en behandeling voor leerlingen met een zogenaamde enkelvoudige, ernstige dyslexie opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars. De diagnose moet worden vastgesteld door GZ-psycholoog die een contract heeft, of in dienst is van een bureau dat een contract heeft met de ziektekostenverzekeraar van de ouders van de betrokken leerling. Binnen Skipos zijn de volgende afspraken gemaakt: 1 Elke school werkt met een dyslexieprotocol 2 Elke school heeft een poortwachtersfunctie t.a.v. het aanvragen van de diagnose dyslexie 3 Elke school levert op verzoek een leesdossier 4 Elke school heeft de plicht om overleg te voeren met de behandelaar om het onderwijsaanbod en behandeling op elkaar af te stemmen. 5 Behandeling onder schooltijd is in principe niet toegestaan,dit gaat ten koste van de onderwijstijd. 6 Behandeling na schooltijd is mogelijk in een ruimte van de school zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Punt 5 geldt ook voor andere behandelingen onder schooltijd zoals bijv. logopedie. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een uitzondering worden gemaakt. 19

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen.

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen. Onderwijsinhoud Activiteiten in de onderbouw Spelen is nog heel belangrijk voor de kleuters. De kinderen in groep 1 leren wat het is om de hele dag in een groep te zijn en wat de school allemaal van hen

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool Het Prisma (19DN00) Bs Het Prisma 19DN00 Directeur Henk van Dijk Adres Nieuwe Wetering 251 3194 TB HOOGVLIET

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen 1. Plagen en pesten Het verschil tussen plagen en pesten is duidelijk aan te geven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch. Een definitie

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

5. IEDER KIND IS UNIEK BIJ ONS. 5.1. De opvang van nieuwe leerlingen

5. IEDER KIND IS UNIEK BIJ ONS. 5.1. De opvang van nieuwe leerlingen 5. IEDER KIND IS UNIEK BIJ ONS 5.1. De opvang van nieuwe leerlingen Aanmelding Ouders / verzorgers van kinderen die de vierjarige leeftijd hebben bereikt, of weldra zullen bereiken, worden via de plaatselijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014 Contactgegevens school Naam St. Jozefschool Straat + huisnummer Walter van Amersfoortstraat 38 Plaats Achterveld Postcode 3791 AR Land Nederland Brinnummer 16VV Telefoon (34)245-1956 E-mailadres info@jozefachterveld.nl

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Kleine Wereld (20HA00) De Kleine Wereld 20HA00 Directeur Saskia de Bruijne Adres Taborstraat 40-42 3061 EW ROTTERDAM

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De verbinding Algemene gegevens School De Verbinding BRIN 30RP Directeur Dhr. A. Jarmohamed Adres Jan Greshoffstraat 5 Telefoon 010-2290606 E-mail a.jarmohamed@bsdeverbinding.nl

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Onze Wereld Algemene gegevens School CBS Onze Wereld BRIN 08UY Directeur Mevr. T. Terheijden Adres Cornelis Danckertstraat 34 Telefoon 010-4205293 E-mail

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE

ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Educonnect informatiebrochure Pagina 1 Inhoudsopgave algemene informatiebrochure Educonnect Educonnect - pagina 3. De SCSOG Het aanbod van Educonnect De kern van Educonnect

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies Passend Onderwijs in Friesland hoe zit dat precies Passend Onderwijs is de nieuwe manier waarop in het onderwijs extra ondersteuning aan leerlingen met leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden wordt gegeven.

Nadere informatie

Basisschool de Pionier

Basisschool de Pionier 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Pionier Algemene gegevens School Basisschool de Pionier BRIN 17RL Directeur J. de Leeuw Adres Adenstraat 21, 3067MN, Rotterdam Telefoon 0104550111

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Holendrechtschool. Inleiding. Wie zijn wij? Wat willen wij?

Ondersteuningsprofiel. Holendrechtschool. Inleiding. Wie zijn wij? Wat willen wij? Ondersteuningsprofiel Holendrechtschool Inleiding In het schoolondersteuningsprofiel van de Holendrechtschool staat welke ondersteuning we aan alle leerlingen bieden en welke mogelijkheden we hebben om

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar Samen werken aan een gezond en veilig schooljaar Het basisonderwijs & de Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Het basisonderwijs EN de Jeugdgezondheidszorg Gezonde leerlingen die lekker in hun vel zitten, presteren

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

informatie boekje groep 1 en 2

informatie boekje groep 1 en 2 informatie boekje groep 1 en 2 1 Van harte welkom! Met dit informatieboekje willen wij u van harte welkom heten op C.B.S. de Bargeweide. U heeft gekozen voor onze school om uw kind een goede en leerzame

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal

Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Versie 19-06-2014 Ondersteuningsprofiel SBO De Baldakijn Stadskanaal Naam en adres SBO De Baldakijn Vlaanderenlaan 11 9501 TJ Stadskanaal Postbus 100 9500 AC Stadskanaal 0599 652652 info@debaldakijn.nl

Nadere informatie

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest PESTPROTOCOL De Vogels We willen graag dat alle kinderen op De Vogels zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Pestprotocol BS de Kersenboom

Pestprotocol BS de Kersenboom Pestprotocol BS de Kersenboom Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Pestprotocol Marnixschool

Pestprotocol Marnixschool Pestprotocol Marnixschool A. Inleiding Een zorgzame school Als team van de Marnixschool willen wij een zorgzame school zijn. Dat betekent dat alle kinderen zich veilig moeten voelen. Om deze reden dragen

Nadere informatie

Anti Pest protocol Almere College Dronten 2014-2016

Anti Pest protocol Almere College Dronten 2014-2016 Anti Pest protocol Almere College Dronten 2014-2016 1 Inhoudsopgave: 1. Kernwaarden Almere College Dronten 3 2. Pesten wat is dat? 4 3. Signalen bij pesten 5 4. Het vijf sporen beleid van het Almere College

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

basisschool De Wiekslag / Goudhaanstraat 38 / 0316-262860 / www.dewiekslag.com / info@dewiekslag.com 1

basisschool De Wiekslag / Goudhaanstraat 38 / 0316-262860 / www.dewiekslag.com / info@dewiekslag.com 1 NIEUWSBRIEF 1 4 september 2015 DATA OVERZICHT: Woensdag 16 september Informatieavond Woensdag 23 september Studiedag (alle leerlingen vrij) Woensdag 23 september Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8 Woensdag

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Format schoolondersteuningsprofiel voor basisscholen

Format schoolondersteuningsprofiel voor basisscholen Format schoolondersteuningsprofiel voor basisscholen Definitieve versie / november 2013 Omslag Naam school: Koningin Beatrix te Buren Versienummer / datum: november 2015 Inhoudsopgave: 1. Passend onderwijs

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schooljaar 2014-2015 VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel:

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Pestprotocol SKOALFINNE

Pestprotocol SKOALFINNE Pestprotocol SKOALFINNE Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Koningin Wilhelminaschool

Koningin Wilhelminaschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Koningin Wilhelminaschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres Telefoon 010-2130296 E-mail Bestuur Basisondersteuning Koningin Wilhelminaschool 15 FO

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht: Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi

Anti-pestprotocol. We werken samen aan een goede sfeer op school. Catharinaschool Wellerlooi Anti-pestprotocol We werken samen aan een goede sfeer op school Catharinaschool Wellerlooi Inleiding De Catharinaschool wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden. Wij streven ernaar dat de

Nadere informatie

Pestprotocol Versie maart 2015

Pestprotocol Versie maart 2015 Pestprotocol Versie maart 2015 Inleiding De Goudse Waarden heeft in de missie beschreven waar zij voor staat. In de missie staat dat De Goudse Waarden een scholengemeenschap is die herkenbaar wil zijn

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

1. De plus van SBO De Springplank: onze visie

1. De plus van SBO De Springplank: onze visie speciaal voor het basisonderwijs Plus: Plezier, Leren, Uniek en Samen 1. De plus van SBO De Springplank: onze visie SBO De Springplank zorgt voor een veilige plek waar iedereen erbij hoort en waar iedereen

Nadere informatie

Pestprotocol OBS IJsselhof

Pestprotocol OBS IJsselhof Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Daar zijn wel enkele

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Montessorischool ZieZo Datum besproken in Team 18-09-2013 Datum advies MR 03-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen Inhoud 1. Inleiding 2 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen 3. Basisondersteuning 5 Interventies, ondersteuningsstructuur, standaarden, inspectieoordeel 4. Extra ondersteuning

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie