Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort naar de basisschool? Gaat uw kind van school veranderen omdat u gaat verhuizen? Misschien zoekt u een school die beter bij uw kind past? Deze gids is geschreven om u te helpen bij het maken van een keuze voor een school. Tevens is deze gids als naslagwerk te gebruiken. Behalve de informatie over de dagelijkse gang van zaken binnen de school kunt u ook lezen welke doelen de school nastreeft en op welke wijze we die willen bereiken. Ook maken we duidelijk hoe we op onze school de zorg voor de kinderen hebben georganiseerd. De gids geeft aan wat de ouders van de school kunnen verwachten, maar ook wat de school verwacht van de ouders. De schoolgids is samengesteld met instemming van de medezeggenschapsraad. Vaststelling geschiedt door het bestuur. Alle ouders ontvangen bij aanmelding een exemplaar. De gids staat ook op onze website vermeld: Naast deze schoolgids wordt er jaarlijks een schoolgidsbijlage gemaakt, waarin alle variabele gegevens zijn opgenomen, zoals o.a. namen, adressen, vakanties, enz. Deze bijlage wordt aan het begin van elk schooljaar aan alle ouders uitgereikt. We hebben bij het schrijven van de teksten voor enige uniformiteit gekozen. Zo spreken we van ouders, ook daar waar we tevens verzorgers bedoelen. En daar waar we spreken van hij, gelieve te lezen hij/zij. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Team en directie, OBS Mettegeupel

3 Inhouds- opgave De school Zorg voor kinderen Onze ouders Onderwijs in ontwikkeling Goed om te weten Jaarbijlage Aantekeningen

4

5 1. De school Mettegeupel: een openbare school Basisschool Mettegeupel is een openbare school. Dit betekent dat kinderen van alle levensovertuigingen welkom zijn. Kinderen uit verschillende culturen en met uiteenlopende geloofsovertuigingen spelen en werken samen op onze school. Op deze manier leren zij met respect met elkaar om te gaan. OBS Mettegeupel is in 1992 ontstaan aan de rand van de stad Oss. Inmiddels is door nieuwbouw de school centraal komen te liggen tussen de wijken Mettegeupel, Krinkelhoek en Mikkeldonk. Momenteel heeft OBS Mettegeupel een hoofdgebouw en op loopafstand daarvan een dependance, locatie Meteoor. De kinderen van groep 1 t/m 8 zijn verdeeld over deze locaties. Stichting OOG Alle openbare scholen uit de gemeenten Uden, Veghel, Oss, Boekel, Bernheze, Sint-Oedenrode en Landerd vallen onder één bestuur: Stichting Openbaar Onderwijs Groep (Stichting OOG). Tussen de openbare scholen en het bestuur is een bovenschools management werkzaam. Stichting OOG staat voor humaniteit, kwaliteit en ontwikkeling. Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levens beschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving. Het openbaar onderwijs baseert zich hierbij op humanistische waarden en normen. Binnen Stichting OOG leeft sterk de wil om het onderwijs aan te laten sluiten bij de behoeften en leerwensen van kinderen en bij de eisen die vanuit de samenleving worden gesteld. De manier van werken op basisschool Mettegeupel sluit hierbij aan. Waar onze school voor staat Onze school hecht grote waarde aan het welbevinden van elk kind. Vanuit een basis van veiligheid en zich welbevinden

6 kunnen ontwikkeling en leren pas echt goed plaatsvinden. We streven naar een duidelijke, gestructureerde leeromgeving met respect voor iedereen. Een omgeving waarin alle leerlingen zich veilig en geborgen voelen, waar verbondenheid is met elkaar en waarin een goede basis wordt gelegd voor passend vervolgonderwijs en een kansrijke toekomst. We besteden veel aandacht aan waarden en normen. De werksfeer op school is plezierig en rustig waardoor onze leerlingen graag naar school gaan. De leerkracht volgt en begeleidt kinderen bij de activiteiten en zorgt ervoor dat er een goed en verantwoord onderwijsaanbod is en dat alle kinderen voldoende profiteren van dit onderwijsaanbod. Kinderen begeleiden in hun ontwikkelingsproces is een zaak van ouders en school. Samenwerking tussen school en ouders vinden wij op school dan ook zeer belangrijk. Ouders kennen hun kind het beste, weten wat hun kind bezighoudt en onderhouden dus nauwe contacten met de leerkracht van hun kind. Daarnaast staat het team open voor nieuwe ideeën en wil hierover graag van gedachten wisselen met ouders. Op onze school werken ouders o.a. mee aan de vormgeving van projecten, inrichting van de hoeken en het creëren van een uitdagende leeromgeving. In hoofdstuk 5 leest u meer over ouderparticipatie op onze school. Het team Het team van OBS Mettegeupel bestaat uit een directeur, een adjunct-directeur, bouwcoördinatoren, leerkrachten, een interne begeleider en een ict-er (leerkracht die beleid ontwikkelt op het gebied van het werken met de computer). De directie vormt samen met de bouwcoördinatoren het leidinggevend team. Naast bovengenoemde teamleden is er ook onderwijsondersteunend personeel aanwezig op school. Voor de actuele samenstelling van het team kunt u de bijlage raadplegen. Vervanging Het vervangen van leerkrachten tijdens ziekte of verlof is voor het onderwijs vaak een probleem. In eerste instantie doen wij een beroep op de vervangingspool. Wanneer er echter geen vervangers voor handen zijn proberen wij intern een oplossing voor de vervanging te vinden. Deze oplossing zou kunnen zijn om de betreffende klas op te splitsen en de leerlingen met een programma een dag in een andere groep te laten werken. Biedt bovenstaande geen mogelijkheid voor een aanvaardbare oplossing dan informeren wij u dat opvang thuis noodzakelijk is. Het thuislaten van de kinderen gebeurt alleen in zeer uiterste gevallen, ouders worden hiervan zo vroeg mogelijk op de hoogte gebracht. Scholing van leerkrachten Als team blijven wij in ontwikkeling door diverse vormen van nascholing. Dit gebeurt zowel individueel als op teamniveau. Middels studiedagen, onderwijsinhoudelijke vergaderingen, intervisiebijeenkomsten, cursussen en opleidingen wordt door het team gewerkt aan het verder ontwikkelen van ons onderwijskundig concept en aan leerkrachtvaardigheden. Jaarlijks worden er een paar studiedagen voor het gehele team georganiseerd. De data waarop deze studiedagen plaatsvinden treft u aan in de bijlage. Mettegeupel als opleidingsschool OBS Mettegeupel is een opleidingsschool voor o.a. Fontys Hogescholen Veghel/Eindhoven. Dit betekent dat wij stagiaires begeleiden en hen opleiden tot onderwijsgevenden. Ook bieden wij stageplaatsen voor studenten die opgeleid worden tot klassenassistenten.

7 voor kinderen 2. Zorg Binnen het onderwijs op onze school staan de volgende vijf factoren centraal: Sfeer en relatie; Aanpassing aan het niveau; Aansluiten bij de werkelijkheid; Activiteit; Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid. Sfeer en relatie Een ontspannen en warme sfeer in de klas is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van het kind. Op verschillende momenten van de dag vinden kringgesprekken plaats, waarbij kinderen met elkaar praten over allerhande onderwerpen, waarbij ze merken dat ze er bij horen, ze kunnen zeggen wat ze denken en waarbij ruimte is voor eigen inbreng. Kinderen voelen dat ze geaccepteerd worden, dat ze welkom en veilig zijn. Kinderen hebben vertrouwen in de leerkracht, voelen zich veilig bij hem. Hierdoor hebben kinderen een open relatie met de leerkracht en kunnen met vragen bij hem terecht. Aanpassing aan het niveau Instructies worden bij ons aangepast aan het niveau van de kinderen. Aan de instructietafel wordt aan groepjes kinderen aangepaste instructie verzorgd. In de werktijd verwerken de kinderen de leerstof op aangepast niveau. Hierbij helpen de kinderen elkaar en biedt de leerkracht begeleiding aan groepjes of aan individuele kinderen. Aansluiten bij de werkelijkheid De activiteiten op onze school sluiten aan bij de belevingswereld en interesse van de kinderen. Hierdoor zijn de kinderen zeer betrokken bij de leerstof. Activiteit We laten kinderen op een uitdagende manier leren. De hoeken en de materialen zijn gevarieerd en dagen uit tot spel, ontdekken, leren en doen.

8 Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid Vanaf de geboorte ontwikkelt het kind zich geleidelijk aan tot een zelfstandige persoonlijkheid die eigen keuzes maakt en hiervoor de volle verantwoordelijkheid kan en durft te nemen. Ons onderwijs biedt de kinderen ruimte voor persoonlijke inbreng. De kinderen plannen de leerstof onder begeleiding van de leerkracht. Kinderen worden gestimuleerd om zelf problemen op te lossen en zelf keuzes te maken. Dit begint in de kleuterfase om te zorgen voor een stevige basis in het verdere schoolverloop én als doel op zich. De opvang van nieuwe leerlingen in de school Nadat een kind op onze school is aangemeld en ingeschreven voor het nieuwe schooljaar, krijgen de ouders en hun kind een uitnodiging om kennis te komen maken met hun leerkracht. Er kan dan rondgekeken worden in de school en de leerkrachten zullen dan mogelijke vragen beantwoorden. Wordt een kind tussentijds aangemeld, ingeschreven en toegelaten, dan draagt de leidinggevende van de betreffende bouw zorg voor de eerste opvang. Er wordt dan kennis gemaakt met de school en de leerkracht, bij wie het kind in de klas komt. Ongeveer een week na plaatsing van het kind neemt de leerkracht (telefonisch) contact op met de ouders om te praten over de eerste indrukken. Kleuters die ingeschreven zijn mogen de school bezoeken vanaf de dag dat zij vier jaar worden. Vooraf mogen ze een aantal dagdelen meedraaien met de groep waarin zij geplaatst worden om alvast aan het naar school gaan te wennen. Het leerlingvolgsysteem Om de ontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen volgen maken wij gebruik van een uitgebreid leerlingvolgsysteem. Gedurende de gehele schoolperiode wordt de ontwikkeling van het kind systematisch gevolgd. Dit gebeurt door het registreren van de resultaten van toetsen en waarnemingen van leerkrachten in het leerlingvolgsysteem. Daarnaast brengen wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind in kaart. Tijdens oudergesprekken wordt ook deze sociaal-emotionele ontwikkeling met de ouders besproken evenals de rapporten. Rapporten en oudergesprekken Om ouders goed te informeren over de ontwikkeling die het kind doormaakt, wordt tweemaal per schooljaar een rapport uitgegeven en vindt er in de eerste periode van het schooljaar een welbevindingsgesprek plaats. Tijdens het welbevindingsgesprek bespreekt de leerkracht het welbevinden van het kind en wordt op hoofdlijnen de ontwikkelingen en vorderingen m.b.t. de basisvakken taal en rekenen aangegeven. In het rapport vindt u naast informatie over de verschillende vakken ook gegevens over het gedrag en de leerhouding van uw kind. Het rapport wordt gebruikt als uitgangspunt bij de rapportgesprekken en is ook afgestemd op de twee toetsperiodes in januari en juni. De ouders ontvangen een uitnodiging voor de rapportgesprekken. De data van de rapportgesprekken kunt u terugvinden in onze schoolgidsbijlage. Extra zorg voor leerlingen Soms is er extra zorg nodig voor leerlingen. Wanneer de ontwikkeling van een kind achterstand oploopt of wanneer een leerling gedurende lange tijd een weinig betrokken houding laat zien, wordt dat natuurlijk als eerste gesignaleerd door de groepsleerkracht. Hij zal in eerste instantie proberen om binnen de groep deze problemen op te lossen

9

10

11 door het geven van extra begeleiding, aangepaste leerstof of door het voeren van gesprekken met de betreffende leerling en eventueel de ouders. Als deze acties van de groepsleerkracht niet voldoende blijken te zijn gaat hij te rade bij de ib-er (interne begeleider leerlingenzorg). De ib-er is verantwoordelijk voor de zorgleerlingen binnen een school. Samen met de ib-er stelt de leerkracht dan een handelingsplan op. In dit handelingsplan worden gerichte afspraken vastgelegd over hoe er met de problemen van de leerlingen in de groep wordt omgegaan. Aan een handelingsplan wordt altijd een tijdspad gekoppeld en bovendien wordt het plan met de ouders van de betreffende zorgleerling besproken. In sommige gevallen is het noodzakelijk om leerlingen door externe instanties aanvullend te laten testen. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. Het komt voor dat leerlingen particulier remedial teaching krijgen. Soms wordt aan de school verzocht dit onder schooltijd te laten plaatsvinden. Het algemene beleid van Stichting OOG en dus van deze school is dat dit niet mogelijk is. Wanneer de school vindt dat een leerling extra hulp nodig heeft in de vorm van remedial teaching, neemt de school hiervoor verantwoordelijkheid en draagt er dan ook zorg voor. Wanneer ouders op eigen initiatief remedial teaching inschakelen, dan dient dit buiten schooltijd te geschieden. Wel is de school bereid tot afstemmingsoverleg met de particuliere remedial teacher. Doubleren/leerjaar overslaan In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn, dat een kind een leerjaar overdoet vanwege de leeftijd, de sociaalemotionele ontwikkeling of de te verwachten resultaten. Dit gebeurt in overleg met de ouders, de betrokken leerkracht, de intern begeleider en de directie. Omdat ons streven is om uiteindelijk alle kinderen bij ons op school op hun eigen niveau te laten werken, komen doublures en groep(en) overslaan steeds minder vaak voor. Permanente commissie leerlingenzorg Soms levert de extra zorg binnen de basisschool ondanks alle inspanningen van school en ouders niet het gewenste resultaat op. De leerling heeft dan specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften waar de school niet aan kan voldoen en heeft extra steun nodig bij het leren en/of bij de verdere ontwikkeling. De basisschool heeft dan alles gedaan wat binnen de mogelijkheden ligt om de leerling verantwoord te begeleiden. De leerling is dan mogelijk aangewezen op de speciale school voor basisonderwijs: Het Baken. Een onafhankelijke commissie (de Permanente Commissie Leerlingenzorg) moet beoordelen of een leerling toelaatbaar is voor de speciale school voor basisonderwijs. Aanname gehandicapt kind/ ambulante begeleiding Soms komen er kinderen op onze school die, al bij voorbaat, deskundige begeleiding nodig hebben, bijv. kinderen die doof of slechtziend zijn of motorische problemen of gedragsproblemen hebben. Het is ook mogelijk dat dit in een later stadium geconstateerd wordt. Deze kinderen worden vanuit een instituut (REC = regionaal expertise centrum) begeleid door een ambulante begeleider. Deze begeleider volgt de ontwikkeling van de kinderen nauwgezet en begeleidt de groepsleerkracht in het werken met het kind. De ambulante begeleiding wordt door een commissie toegekend en bovenschools bekostigd. Er is op school een beleidsplan aanwezig t.a.v. de aanname van leerlingen met een handicap.

12 Schoolmaatschappelijk werk Basisonderwijs Op onze school wordt ook schoolmaatschappelijk werk (smw) uitgevoerd. De schoolmaatschappelijk werker biedt: schoolondersteuning aan school door het adviseren en begeleiden van leerkrachten rondom signalering en verwijzingen; begeleiding en ondersteuning aan ouders/verzorgers en kinderen: het geven van informatie en advies, vraagverheldering, kortdurende hulpverlening gericht op opvoedingsondersteuning; begeleiding bij de verwijzing naar speciale zorg of indien noodzakelijk andere instellingen. De schoolmaatschappelijk werker heeft maandelijks overleg met de intern begeleider (ib-er) van onze school. Ook u kunt er met uw vragen terecht. De intern begeleider kan u met schoolmaatschappelijk werk in contact brengen. Samen met u wordt er gesproken over de vragen of zorgen over uw kind en welke hulp daar het best bij past. Iedere ouder kan gebruik maken van het schoolmaatschappelijk werk. Aan deze hulpverlening zijn geen kosten verbonden. en waardoor gegronde vrees is ontstaan voor de veiligheid van personeel of de leerlingen of voor de ongestoorde voortgang van het onderwijs; een onevenredig groot deel van de begeleiding vergen, waarbij niet of nauwelijks doelen worden bereikt. Om deze maatregelen ten uitvoer te brengen zal de Wet op het Primair Onderwijs (W.P.O.) worden gevolgd. De schoolkeuze na de basisschool We proberen onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de overgang naar het voortgezet onderwijs. In de loop van het 8e schooljaar krijgt u op verschillende manieren informatie over het voortgezet onderwijs. Veel informatie over het voortgezet onderwijs in Oss is verzameld op de website Gedurende de gehele schoolperiode zijn van de leerlingen de vorderingen gemeten en vastgelegd via het leerlingvolgsysteem. Dit geeft de leerkracht een goed beeld van de leerling. Schorsen/verwijderen Het bestuur van de school is gemachtigd een leerling van school tijdelijk (schorsen) en/of definitief te verwijderen indien het gedrag van de leerling of diens ouders/verzorgers daartoe aanleiding geeft. Het kan hierbij gaan om leerlingen die: een voortdurend, storend, en/of agressief gedrag laten zien, waardoor de voortgang van het onderwijs wordt verstoord; ouders/verzorgers hebben die zich bedreigend en/of agressief gedragen, waarbij herhaling niet is uitgesloten

13 3. Onze ouders OBS Mettegeupel vindt het belangrijk dat ouders nauw bij de school betrokken zijn. De informatie van ouders over hun kind en hun mening over de gang van zaken op school zijn voor de school van groot belang. De school streeft daarbij naar een open en eenduidige communicatie met de ouders. Daarnaast is ouderparticipatie bij een groot aantal praktische zaken onmisbaar. Schriftelijke informatie Middels nieuwsbrieven, brieven en mededelingen houden we de ouders op de hoogte van de ontwikkelingen op school. Er wordt regelmatig een digitale nieuwsbrief uitgegeven die veel belangrijke informatie bevat en we hopen dan ook dat ouders deze goed doornemen. Alle uitgaande brieven en mededelingen aan ouders worden per verstuurd op een vaste dag in de week. Ook zijn al onze berichten, zoals brieven, mededelingen, nieuws uit de groepen en de schoolgids met bijlage, te vinden op onze website: We proberen de schriftelijke informatie steeds te verzamelen en op donderdag aan de ouders te versturen. Ouderbetrokkenheid bij eigen kind Op verschillende manieren onderhouden we contact met de ouders over hun eigen kind: Welbevindings- en rapportgesprekken: aan het begin van het schooljaar worden ouders uitgenodigd voor een welbevindingsgesprek. In de perioden januari/ februari en juni/juli worden zij uitgenodigd voor een gesprek naar aanleiding van het rapport. Dit is een uitstekend moment om zelf vragen te stellen betreffende de vorderingen en het gedrag van uw kind; ouders kunnen altijd bij de leerkracht (bij voorkeur aan het einde van de schooldag) of de directie terecht om een afspraak te maken om te spreken over hun kind. Omgekeerd zal de

14

15 school dit ook doen, wanneer daar aanleiding toe is. Ouderbetrokkenheid op het niveau van de klas We vinden het van belang, dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs op onze school. Via de nieuwsbrieven blijft u op de hoogte van activiteiten waarbij uw hulp gevraagd wordt. Hulp in de klas ziet er als volgt uit: Klassenouder In elke groep is een ouder die als contactpersoon fungeert tussen ouders en leerkracht bij praktische zaken. Zo kan deze ouder bijvoorbeeld het vervoer voor de groep regelen bij uitstapjes. Bij bijzondere gelegenheden zal in eerste instantie een beroep worden gedaan op deze ouder. Hij zal op zijn beurt een beroep doen op andere ouders. Aan het begin van het schooljaar wordt er een oproep gedaan aan de ouders om zich als klassenouder te melden. Hulpouders bij andere activiteiten Wij maken graag gebruik van uw hulp bij o.a. feesten, vervoer, sportdagen, spelen, excursies, in de bibliotheek en bij computerlessen. Ouderbetrokkenheid op het niveau van de school Wij vinden het belangrijk, dat ouders betrokken worden bij besluiten die genomen moeten worden. Dit gebeurt o.a. door: ouders in de Medezeggenschapsraad (MR) ouders in de Ouderraad (OR) Daarnaast proberen we door informatieverstrekking door middel van brieven en het infobulletin ook andere ouders op de hoogte te houden; niet iedereen kan immers zelf actief zijn. De Medezeggenschapsraad (MR) Via de Medezeggenschapsraad kunnen alle ouders meedenken, meepraten, meebeslissen. Volgens de Wet op de Medezeggenschap is iedere school verplicht om een Medezeggenschapsraad te hebben. Deze raad komt tot stand via jaarlijkse verkiezingen. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De MR is bevoegd om het schoolbestuur adviezen te geven over de gang van zaken binnen de school. Daarnaast heeft het schoolbestuur in een aantal gevallen instemming van de MR nodig alvorens een plan te kunnen uitvoeren. In de Wet op de Medezeggenschap staat beschreven op welke gebieden de MR advies- of instemmingsrecht heeft. Gemiddeld wordt er 7 tot 8 keer per schooljaar in de avonduren vergaderd. Graag benadrukken wij, dat deze vergaderingen openbaar zijn en dus voor elke ouder toegankelijk. Wanneer u graag een vergadering van de MR wilt bijwonen, dan bent u van harte welkom. De agenda voor de vergadering wordt, evenals de notulen, op de website gepubliceerd (www.obsmettegeupel.nl). Naast de MR is er binnen Stichting OOG de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) waarin schooloverstijgende zaken worden besproken. Ook hierin is een afvaardiging van OBS Mettegeupel actief. De samenstelling van de MR en de GMR vindt u in de bijlage. De Ouderraad (OR) Op OBS Mettegeupel hebben we een enthousiaste ouderraad die activiteiten organiseert die niet direct met het lesgeven te maken hebben maar die wel zeer sfeerverhogend werken. De OR ondersteunt het team. Zij denkt mee, draagt ideeën aan en voert ze indien nodig uit. Dit houdt in dat de OR bij veel (buitenschoolse) activiteiten ondersteuning biedt, zoals Sinterklaas, Kerst en Carnaval. De OR is een doe-groep en heeft geen beslissingsrecht. De OR bestaat uit ouders en teamleden. Het dagelijks

16 bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) van de OR wordt gevormd door de ouders. De OR vergadert een aantal keren per jaar om alle activiteiten door te spreken en voor te bereiden. In november wordt het jaarverslag naar de ouders gestuurd. De namen van de OR-leden vindt u in de bijlage. De OR vraagt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Hiervoor krijgt u aan het begin van het schooljaar een brief. Via een schrijven wordt u ingelicht hoe en wanneer u mag betalen. Zonder deze ouderbijdrage wordt het voor de ouderraad bijzonder moeilijk om de activiteiten te realiseren. De ouderraad draagt van uw bijdrage een deel per kind aan de school af als bijdrage in de kosten, die de school niet vergoed krijgt door het rijk. Mocht de betaling onverhoopt een probleem voor u vormen, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de ouderraad of met de schoolleiding. Communicatie met ouders Een aantal keren per jaar worden ouders uitgenodigd om een informatieve bijeenkomst bij te wonen. Afsluiting schoolprojecten Minimaal worden er per schooljaar twee schoolprojecten georganiseerd. Alle kinderen werken hier aan mee. Ouders worden in de gelegenheid gesteld om bij afsluitingen van schoolprojecten te komen kijken. Informatieavond voor alle ouders van iedere groep Op deze avond geeft de leerkracht uitleg over de werkwijze van de groep en de leerstof, die dit jaar behandeld wordt. Dit gebeurt aan het begin van elk schooljaar. Thema-avond Het is mogelijk, dat er een thema-avond per schooljaar wordt gehouden. Het thema van die avond kan divers zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, pesten, invloed van media, enz.

17 4. Onderwijs in ontwikkeling Een goede school is altijd in ontwikkeling, bezig de kwaliteit van haar onderwijs te verbeteren. Binnen onze school zijn we gewend om ontwikkelingen planmatig aan te pakken. In het schoolplan wordt de ontwikkeling van de school beschreven. Naast een duidelijke beschrijving van onze visie, doelstellingen en uitgangspunten, zijn hierin ook de beleidsvoornemens op de diverse beleidsterreinen verwoord. We anticiperen op actuele ontwikkelingen en op ontwikkelingen die voor onze school meer kwaliteit tot gevolg moeten hebben. Beleidsvoornemens De beleidsvoornemens worden jaarlijks door team en Medezeggenschapsraad besproken en vastgesteld in het jaarplan van de school. Het onderwijsinhoudelijk traject krijgt expliciet vorm in de personeelsvergaderingen, de bouwvergaderingen, de zorgvergaderingen, studiedagen en de klassenbezoeken die bij elkaar worden afgelegd. Resultaten Wanneer kun je als school zeggen dat je resultaten goed zijn? Dat is volgens ons het geval als je alle kinderen de kans biedt zich, ieder naar zijn eigen aanleg en niveau, harmonisch te ontwikkelen. Op OBS Mettegeupel wordt op een adaptieve manier gewerkt. Dit betekent dat het zich ontwikkelende kind centraal staat en dat de leerkrachten tijdens de les kinderen actief betrekken bij het zoeken naar oplossingsstrategieën. Binnen adaptief onderwijs staat op basisschool Mettegeupel de zorg voor het individuele kind hoog in het vaandel. Concreet vindt u dat terug in o.a. een leerlingvolgsysteem, de aanwezigheid van interne leerlingbegeleiders, een uitgebreid zorgplan, leerling-besprekingen en de aanwezigheid van een uitgebreide orthotheek. Het is ons inziens onbegonnen werk om opbrengsten van

18 je onderwijs alleen met cijfers compleet en genuanceerd in beeld te brengen. Alleen een cijfer op een schoolvorderingentoets geeft bijvoorbeeld geen antwoord op de vraag of een school een goed pedagogisch klimaat heeft en of de school er in slaagt kinderen genoeg kennis en vaardigheden bij te brengen. Wij vinden het belangrijk dat de ontwikkeling van ieder kind goed gevolgd en gecontroleerd wordt. Wij maken daarvoor, zoals al eerder uitgelegd, gebruik van een leerlingvolgsysteem. Met behulp van observatie-instrumenten en genormeerde toetsen leggen we individuele voortgang en ontwikkelingen vast. Deze resultaten worden via verslaglegging en gesprekken met ouders en kinderen besproken. Wanneer ouders toetsresultaten van hun kind willen inzien kan dat. De leerkracht legt dan uit wat ze betekenen en hoe we ermee omgaan. De in- en uitstroomgegevens vindt u jaarlijks in onze bijlage.

19 om te weten 5. Goed Foto- en videoregistratie Regelmatig worden er op school foto- en video-opnamen gemaakt. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw kind op foto s en video-opnamen komt te staan die gebruikt worden voor extern gebruik, b.v. voor onze website, dan dient u dit aan het begin van elk schooljaar aan de directie te melden. Gescheiden ouders Wanneer de ouders gescheiden zijn, geldt als hoofdregel dat beide ouders na de scheiding het gezag over het kind blijven uitoefenen. Dat betekent dat zij aangesproken worden als voorheen; zij regelen onderling de aanwezigheid op bijeenkomsten, oudergesprekken en voorzien elkaar van info. Zij hebben immers beiden het gezag. Indien er geen gezamenlijk gezag is, dient de met het gezag belaste ouder de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden, die het kind betreffen (artikel 1:377b BW). Voor onze schoolsituatie betekent dit dat wij uitgaan van: het voeren van één welbevindings-/rapportgesprek per periode met een van de ouders of allebei samen. één uitnodiging per rapportgesprek; ouders brengen elkaar op de hoogte van de uitnodiging. er gaat per kind maar 1 verslag mee naar huis; de ene ouder informeert de andere. Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben recht op informatie over hun kind (artikel 1:377c BW). De ouder zal daar echter wel zelf om moeten vragen. De verplichting is er niet, wanneer het belang van het kind zich daartegen verzet.

20 GGD op school In groep 2 worden de oudste kleuters onderzocht door de schoolarts, het zgn. periodiek gezondheidsonderzoek (PGO). In groep 7 worden de kinderen nogmaals gezien maar dan door de verpleegkundige. Zij controleert o.a. de ogen, de lengte en het gewicht. De logopedist richt vooral de aandacht op de vijfjarige kinderen. Op verzoek van ouders en/of leerkracht worden kinderen gescreend door een logopedist. Hoofdluis Om ouders ondersteuning te bieden bij het voorkomen en bestrijden van hoofdluis heeft onze school een ouderwerkgroep hoofdluis in het leven geroepen. Een aantal ouders is geïnstrueerd door een verpleegkundige en zij voeren de hoofdluiscontroles uit in de klassen. Vijf of zes keer per jaar, zal er op woensdag na een vakantie, een hoofdluisscreening plaatsvinden bij alle kinderen. Als er bij kinderen hoofdluis wordt geconstateerd worden de ouders van de betreffende kinderen telefonisch op de hoogte gebracht. Alle kinderen van de klas krijgen een brief en/of een folder mee waarin staat: hoe hoofdluis te bestrijden. Bij hardnekkige aanwezigheid van hoofdluis kan de leerkracht de ouders/verzorgers naar de GGD verwijzen voor advies, onderzoek of een consult. Als er tussen de controles hoofdluis optreedt, verzoeken wij de ouders dit kenbaar te maken bij de leerkracht. Op school ligt een protocol ter inzage. Ouders blijven verantwoordelijk voor het controleren en bestrijden van hoofdluis. Inspectie De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van ons onderwijs en wordt rechtstreeks aangestuurd door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. In de bijlage vindt u het adres van de inspecteur. Klachtenregeling Vanaf 1 augustus 1998 beschikken alle scholen in het kader van de kwaliteitswet over een klachtenregeling voor alle mogelijke klachten, die op een school kunnen afkomen: seksuele intimidatie, machtsmisbruik, pestgedrag, verwijzing naar het speciaal onderwijs, schoon houden van het gebouw, enz. De gezamenlijke besturenbonden, schoolorganisaties, vakbonden en ouderorganisaties zijn met een model klachtenregeling gekomen. Deze ligt op de school ter inzage en is te bekijken op de website van de Landelijke Klachten Commissie (LKC). Die regeling gaat er van uit, dat lichtere klachten zoveel mogelijk binnen de school worden opgelost in gesprekken met betrokkenen, directie of bevoegd gezag. Alle scholen van stichting OOG zijn aangesloten bij de LKC voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Voor nadere informatie kunt u terecht op hun website: Volgens de klachtenregeling zult u in de meeste gevallen met uw klacht eerst terechtkomen bij: 1. de contactpersoon van de school Binnen basisschool Mettegeupel zijn twee contactpersonen, bij wie u terecht kunt met een klacht. De contactpersoon zal naar uw verhaal luisteren en samen met u kijken, wat er nu gaat gebeuren. De contactpersoon gaat niet zelf met de klacht aan de slag, maar verwijst u door naar de externe vertrouwenspersoon. 2. de vertrouwenspersoon van het bestuur De externe vertrouwenspersoon is iemand, die op basis van zijn of haar beroep deskundig geacht mag worden op het gebied van onderwijs, machtsmisbruik en de gevolgen daarvan.

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave. Een woord vooraf. 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave. Een woord vooraf. 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte Schoolgids 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte 2 Waar de school voor staat 2.1 Onze visie / missie;

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort Schoolgids VSO 2013-2014 I Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort INHOUD 1. Voorwoord 5 2. Onze school 6 2.1 Routebeschrijving naar de Vosheuvel (Het bijzondere aan openbaar onderwijs 7 incl. Plattegrond).

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28

I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 I N H O U D S O P G A V E 1. KARAKTERISTIEK 7 2. ONDERWIJS INHOUDELIJK 10 3. EIGENTIJDS ONDERWIJS 27 4. LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS 28 5. RESULTATEN 29 6. BELEIDSVOORNEMENS/STUKKEN 33 7. SCHOOLORGANISATIE

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voor aanvullende en actuele informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.fonkel-ede.nl. Hier vindt u het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en interessante

Nadere informatie