Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort naar de basisschool? Gaat uw kind van school veranderen omdat u gaat verhuizen? Misschien zoekt u een school die beter bij uw kind past? Deze gids is geschreven om u te helpen bij het maken van een keuze voor een school. Tevens is deze gids als naslagwerk te gebruiken. Behalve de informatie over de dagelijkse gang van zaken binnen de school kunt u ook lezen welke doelen de school nastreeft en op welke wijze we die willen bereiken. Ook maken we duidelijk hoe we op onze school de zorg voor de kinderen hebben georganiseerd. De gids geeft aan wat de ouders van de school kunnen verwachten, maar ook wat de school verwacht van de ouders. De schoolgids is samengesteld met instemming van de medezeggenschapsraad. Vaststelling geschiedt door het bestuur. Alle ouders ontvangen bij aanmelding een exemplaar. De gids staat ook op onze website vermeld: Naast deze schoolgids wordt er jaarlijks een schoolgidsbijlage gemaakt, waarin alle variabele gegevens zijn opgenomen, zoals o.a. namen, adressen, vakanties, enz. Deze bijlage wordt aan het begin van elk schooljaar aan alle ouders uitgereikt. We hebben bij het schrijven van de teksten voor enige uniformiteit gekozen. Zo spreken we van ouders, ook daar waar we tevens verzorgers bedoelen. En daar waar we spreken van hij, gelieve te lezen hij/zij. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Team en directie, OBS Mettegeupel

3 Inhouds- opgave De school Zorg voor kinderen Onze ouders Onderwijs in ontwikkeling Goed om te weten Jaarbijlage Aantekeningen

4

5 1. De school Mettegeupel: een openbare school Basisschool Mettegeupel is een openbare school. Dit betekent dat kinderen van alle levensovertuigingen welkom zijn. Kinderen uit verschillende culturen en met uiteenlopende geloofsovertuigingen spelen en werken samen op onze school. Op deze manier leren zij met respect met elkaar om te gaan. OBS Mettegeupel is in 1992 ontstaan aan de rand van de stad Oss. Inmiddels is door nieuwbouw de school centraal komen te liggen tussen de wijken Mettegeupel, Krinkelhoek en Mikkeldonk. Momenteel heeft OBS Mettegeupel een hoofdgebouw en op loopafstand daarvan een dependance, locatie Meteoor. De kinderen van groep 1 t/m 8 zijn verdeeld over deze locaties. Stichting OOG Alle openbare scholen uit de gemeenten Uden, Veghel, Oss, Boekel, Bernheze, Sint-Oedenrode en Landerd vallen onder één bestuur: Stichting Openbaar Onderwijs Groep (Stichting OOG). Tussen de openbare scholen en het bestuur is een bovenschools management werkzaam. Stichting OOG staat voor humaniteit, kwaliteit en ontwikkeling. Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levens beschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving. Het openbaar onderwijs baseert zich hierbij op humanistische waarden en normen. Binnen Stichting OOG leeft sterk de wil om het onderwijs aan te laten sluiten bij de behoeften en leerwensen van kinderen en bij de eisen die vanuit de samenleving worden gesteld. De manier van werken op basisschool Mettegeupel sluit hierbij aan. Waar onze school voor staat Onze school hecht grote waarde aan het welbevinden van elk kind. Vanuit een basis van veiligheid en zich welbevinden

6 kunnen ontwikkeling en leren pas echt goed plaatsvinden. We streven naar een duidelijke, gestructureerde leeromgeving met respect voor iedereen. Een omgeving waarin alle leerlingen zich veilig en geborgen voelen, waar verbondenheid is met elkaar en waarin een goede basis wordt gelegd voor passend vervolgonderwijs en een kansrijke toekomst. We besteden veel aandacht aan waarden en normen. De werksfeer op school is plezierig en rustig waardoor onze leerlingen graag naar school gaan. De leerkracht volgt en begeleidt kinderen bij de activiteiten en zorgt ervoor dat er een goed en verantwoord onderwijsaanbod is en dat alle kinderen voldoende profiteren van dit onderwijsaanbod. Kinderen begeleiden in hun ontwikkelingsproces is een zaak van ouders en school. Samenwerking tussen school en ouders vinden wij op school dan ook zeer belangrijk. Ouders kennen hun kind het beste, weten wat hun kind bezighoudt en onderhouden dus nauwe contacten met de leerkracht van hun kind. Daarnaast staat het team open voor nieuwe ideeën en wil hierover graag van gedachten wisselen met ouders. Op onze school werken ouders o.a. mee aan de vormgeving van projecten, inrichting van de hoeken en het creëren van een uitdagende leeromgeving. In hoofdstuk 5 leest u meer over ouderparticipatie op onze school. Het team Het team van OBS Mettegeupel bestaat uit een directeur, een adjunct-directeur, bouwcoördinatoren, leerkrachten, een interne begeleider en een ict-er (leerkracht die beleid ontwikkelt op het gebied van het werken met de computer). De directie vormt samen met de bouwcoördinatoren het leidinggevend team. Naast bovengenoemde teamleden is er ook onderwijsondersteunend personeel aanwezig op school. Voor de actuele samenstelling van het team kunt u de bijlage raadplegen. Vervanging Het vervangen van leerkrachten tijdens ziekte of verlof is voor het onderwijs vaak een probleem. In eerste instantie doen wij een beroep op de vervangingspool. Wanneer er echter geen vervangers voor handen zijn proberen wij intern een oplossing voor de vervanging te vinden. Deze oplossing zou kunnen zijn om de betreffende klas op te splitsen en de leerlingen met een programma een dag in een andere groep te laten werken. Biedt bovenstaande geen mogelijkheid voor een aanvaardbare oplossing dan informeren wij u dat opvang thuis noodzakelijk is. Het thuislaten van de kinderen gebeurt alleen in zeer uiterste gevallen, ouders worden hiervan zo vroeg mogelijk op de hoogte gebracht. Scholing van leerkrachten Als team blijven wij in ontwikkeling door diverse vormen van nascholing. Dit gebeurt zowel individueel als op teamniveau. Middels studiedagen, onderwijsinhoudelijke vergaderingen, intervisiebijeenkomsten, cursussen en opleidingen wordt door het team gewerkt aan het verder ontwikkelen van ons onderwijskundig concept en aan leerkrachtvaardigheden. Jaarlijks worden er een paar studiedagen voor het gehele team georganiseerd. De data waarop deze studiedagen plaatsvinden treft u aan in de bijlage. Mettegeupel als opleidingsschool OBS Mettegeupel is een opleidingsschool voor o.a. Fontys Hogescholen Veghel/Eindhoven. Dit betekent dat wij stagiaires begeleiden en hen opleiden tot onderwijsgevenden. Ook bieden wij stageplaatsen voor studenten die opgeleid worden tot klassenassistenten.

7 voor kinderen 2. Zorg Binnen het onderwijs op onze school staan de volgende vijf factoren centraal: Sfeer en relatie; Aanpassing aan het niveau; Aansluiten bij de werkelijkheid; Activiteit; Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid. Sfeer en relatie Een ontspannen en warme sfeer in de klas is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van het kind. Op verschillende momenten van de dag vinden kringgesprekken plaats, waarbij kinderen met elkaar praten over allerhande onderwerpen, waarbij ze merken dat ze er bij horen, ze kunnen zeggen wat ze denken en waarbij ruimte is voor eigen inbreng. Kinderen voelen dat ze geaccepteerd worden, dat ze welkom en veilig zijn. Kinderen hebben vertrouwen in de leerkracht, voelen zich veilig bij hem. Hierdoor hebben kinderen een open relatie met de leerkracht en kunnen met vragen bij hem terecht. Aanpassing aan het niveau Instructies worden bij ons aangepast aan het niveau van de kinderen. Aan de instructietafel wordt aan groepjes kinderen aangepaste instructie verzorgd. In de werktijd verwerken de kinderen de leerstof op aangepast niveau. Hierbij helpen de kinderen elkaar en biedt de leerkracht begeleiding aan groepjes of aan individuele kinderen. Aansluiten bij de werkelijkheid De activiteiten op onze school sluiten aan bij de belevingswereld en interesse van de kinderen. Hierdoor zijn de kinderen zeer betrokken bij de leerstof. Activiteit We laten kinderen op een uitdagende manier leren. De hoeken en de materialen zijn gevarieerd en dagen uit tot spel, ontdekken, leren en doen.

8 Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid Vanaf de geboorte ontwikkelt het kind zich geleidelijk aan tot een zelfstandige persoonlijkheid die eigen keuzes maakt en hiervoor de volle verantwoordelijkheid kan en durft te nemen. Ons onderwijs biedt de kinderen ruimte voor persoonlijke inbreng. De kinderen plannen de leerstof onder begeleiding van de leerkracht. Kinderen worden gestimuleerd om zelf problemen op te lossen en zelf keuzes te maken. Dit begint in de kleuterfase om te zorgen voor een stevige basis in het verdere schoolverloop én als doel op zich. De opvang van nieuwe leerlingen in de school Nadat een kind op onze school is aangemeld en ingeschreven voor het nieuwe schooljaar, krijgen de ouders en hun kind een uitnodiging om kennis te komen maken met hun leerkracht. Er kan dan rondgekeken worden in de school en de leerkrachten zullen dan mogelijke vragen beantwoorden. Wordt een kind tussentijds aangemeld, ingeschreven en toegelaten, dan draagt de leidinggevende van de betreffende bouw zorg voor de eerste opvang. Er wordt dan kennis gemaakt met de school en de leerkracht, bij wie het kind in de klas komt. Ongeveer een week na plaatsing van het kind neemt de leerkracht (telefonisch) contact op met de ouders om te praten over de eerste indrukken. Kleuters die ingeschreven zijn mogen de school bezoeken vanaf de dag dat zij vier jaar worden. Vooraf mogen ze een aantal dagdelen meedraaien met de groep waarin zij geplaatst worden om alvast aan het naar school gaan te wennen. Het leerlingvolgsysteem Om de ontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen volgen maken wij gebruik van een uitgebreid leerlingvolgsysteem. Gedurende de gehele schoolperiode wordt de ontwikkeling van het kind systematisch gevolgd. Dit gebeurt door het registreren van de resultaten van toetsen en waarnemingen van leerkrachten in het leerlingvolgsysteem. Daarnaast brengen wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind in kaart. Tijdens oudergesprekken wordt ook deze sociaal-emotionele ontwikkeling met de ouders besproken evenals de rapporten. Rapporten en oudergesprekken Om ouders goed te informeren over de ontwikkeling die het kind doormaakt, wordt tweemaal per schooljaar een rapport uitgegeven en vindt er in de eerste periode van het schooljaar een welbevindingsgesprek plaats. Tijdens het welbevindingsgesprek bespreekt de leerkracht het welbevinden van het kind en wordt op hoofdlijnen de ontwikkelingen en vorderingen m.b.t. de basisvakken taal en rekenen aangegeven. In het rapport vindt u naast informatie over de verschillende vakken ook gegevens over het gedrag en de leerhouding van uw kind. Het rapport wordt gebruikt als uitgangspunt bij de rapportgesprekken en is ook afgestemd op de twee toetsperiodes in januari en juni. De ouders ontvangen een uitnodiging voor de rapportgesprekken. De data van de rapportgesprekken kunt u terugvinden in onze schoolgidsbijlage. Extra zorg voor leerlingen Soms is er extra zorg nodig voor leerlingen. Wanneer de ontwikkeling van een kind achterstand oploopt of wanneer een leerling gedurende lange tijd een weinig betrokken houding laat zien, wordt dat natuurlijk als eerste gesignaleerd door de groepsleerkracht. Hij zal in eerste instantie proberen om binnen de groep deze problemen op te lossen

9

10

11 door het geven van extra begeleiding, aangepaste leerstof of door het voeren van gesprekken met de betreffende leerling en eventueel de ouders. Als deze acties van de groepsleerkracht niet voldoende blijken te zijn gaat hij te rade bij de ib-er (interne begeleider leerlingenzorg). De ib-er is verantwoordelijk voor de zorgleerlingen binnen een school. Samen met de ib-er stelt de leerkracht dan een handelingsplan op. In dit handelingsplan worden gerichte afspraken vastgelegd over hoe er met de problemen van de leerlingen in de groep wordt omgegaan. Aan een handelingsplan wordt altijd een tijdspad gekoppeld en bovendien wordt het plan met de ouders van de betreffende zorgleerling besproken. In sommige gevallen is het noodzakelijk om leerlingen door externe instanties aanvullend te laten testen. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. Het komt voor dat leerlingen particulier remedial teaching krijgen. Soms wordt aan de school verzocht dit onder schooltijd te laten plaatsvinden. Het algemene beleid van Stichting OOG en dus van deze school is dat dit niet mogelijk is. Wanneer de school vindt dat een leerling extra hulp nodig heeft in de vorm van remedial teaching, neemt de school hiervoor verantwoordelijkheid en draagt er dan ook zorg voor. Wanneer ouders op eigen initiatief remedial teaching inschakelen, dan dient dit buiten schooltijd te geschieden. Wel is de school bereid tot afstemmingsoverleg met de particuliere remedial teacher. Doubleren/leerjaar overslaan In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn, dat een kind een leerjaar overdoet vanwege de leeftijd, de sociaalemotionele ontwikkeling of de te verwachten resultaten. Dit gebeurt in overleg met de ouders, de betrokken leerkracht, de intern begeleider en de directie. Omdat ons streven is om uiteindelijk alle kinderen bij ons op school op hun eigen niveau te laten werken, komen doublures en groep(en) overslaan steeds minder vaak voor. Permanente commissie leerlingenzorg Soms levert de extra zorg binnen de basisschool ondanks alle inspanningen van school en ouders niet het gewenste resultaat op. De leerling heeft dan specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften waar de school niet aan kan voldoen en heeft extra steun nodig bij het leren en/of bij de verdere ontwikkeling. De basisschool heeft dan alles gedaan wat binnen de mogelijkheden ligt om de leerling verantwoord te begeleiden. De leerling is dan mogelijk aangewezen op de speciale school voor basisonderwijs: Het Baken. Een onafhankelijke commissie (de Permanente Commissie Leerlingenzorg) moet beoordelen of een leerling toelaatbaar is voor de speciale school voor basisonderwijs. Aanname gehandicapt kind/ ambulante begeleiding Soms komen er kinderen op onze school die, al bij voorbaat, deskundige begeleiding nodig hebben, bijv. kinderen die doof of slechtziend zijn of motorische problemen of gedragsproblemen hebben. Het is ook mogelijk dat dit in een later stadium geconstateerd wordt. Deze kinderen worden vanuit een instituut (REC = regionaal expertise centrum) begeleid door een ambulante begeleider. Deze begeleider volgt de ontwikkeling van de kinderen nauwgezet en begeleidt de groepsleerkracht in het werken met het kind. De ambulante begeleiding wordt door een commissie toegekend en bovenschools bekostigd. Er is op school een beleidsplan aanwezig t.a.v. de aanname van leerlingen met een handicap.

12 Schoolmaatschappelijk werk Basisonderwijs Op onze school wordt ook schoolmaatschappelijk werk (smw) uitgevoerd. De schoolmaatschappelijk werker biedt: schoolondersteuning aan school door het adviseren en begeleiden van leerkrachten rondom signalering en verwijzingen; begeleiding en ondersteuning aan ouders/verzorgers en kinderen: het geven van informatie en advies, vraagverheldering, kortdurende hulpverlening gericht op opvoedingsondersteuning; begeleiding bij de verwijzing naar speciale zorg of indien noodzakelijk andere instellingen. De schoolmaatschappelijk werker heeft maandelijks overleg met de intern begeleider (ib-er) van onze school. Ook u kunt er met uw vragen terecht. De intern begeleider kan u met schoolmaatschappelijk werk in contact brengen. Samen met u wordt er gesproken over de vragen of zorgen over uw kind en welke hulp daar het best bij past. Iedere ouder kan gebruik maken van het schoolmaatschappelijk werk. Aan deze hulpverlening zijn geen kosten verbonden. en waardoor gegronde vrees is ontstaan voor de veiligheid van personeel of de leerlingen of voor de ongestoorde voortgang van het onderwijs; een onevenredig groot deel van de begeleiding vergen, waarbij niet of nauwelijks doelen worden bereikt. Om deze maatregelen ten uitvoer te brengen zal de Wet op het Primair Onderwijs (W.P.O.) worden gevolgd. De schoolkeuze na de basisschool We proberen onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de overgang naar het voortgezet onderwijs. In de loop van het 8e schooljaar krijgt u op verschillende manieren informatie over het voortgezet onderwijs. Veel informatie over het voortgezet onderwijs in Oss is verzameld op de website Gedurende de gehele schoolperiode zijn van de leerlingen de vorderingen gemeten en vastgelegd via het leerlingvolgsysteem. Dit geeft de leerkracht een goed beeld van de leerling. Schorsen/verwijderen Het bestuur van de school is gemachtigd een leerling van school tijdelijk (schorsen) en/of definitief te verwijderen indien het gedrag van de leerling of diens ouders/verzorgers daartoe aanleiding geeft. Het kan hierbij gaan om leerlingen die: een voortdurend, storend, en/of agressief gedrag laten zien, waardoor de voortgang van het onderwijs wordt verstoord; ouders/verzorgers hebben die zich bedreigend en/of agressief gedragen, waarbij herhaling niet is uitgesloten

13 3. Onze ouders OBS Mettegeupel vindt het belangrijk dat ouders nauw bij de school betrokken zijn. De informatie van ouders over hun kind en hun mening over de gang van zaken op school zijn voor de school van groot belang. De school streeft daarbij naar een open en eenduidige communicatie met de ouders. Daarnaast is ouderparticipatie bij een groot aantal praktische zaken onmisbaar. Schriftelijke informatie Middels nieuwsbrieven, brieven en mededelingen houden we de ouders op de hoogte van de ontwikkelingen op school. Er wordt regelmatig een digitale nieuwsbrief uitgegeven die veel belangrijke informatie bevat en we hopen dan ook dat ouders deze goed doornemen. Alle uitgaande brieven en mededelingen aan ouders worden per verstuurd op een vaste dag in de week. Ook zijn al onze berichten, zoals brieven, mededelingen, nieuws uit de groepen en de schoolgids met bijlage, te vinden op onze website: We proberen de schriftelijke informatie steeds te verzamelen en op donderdag aan de ouders te versturen. Ouderbetrokkenheid bij eigen kind Op verschillende manieren onderhouden we contact met de ouders over hun eigen kind: Welbevindings- en rapportgesprekken: aan het begin van het schooljaar worden ouders uitgenodigd voor een welbevindingsgesprek. In de perioden januari/ februari en juni/juli worden zij uitgenodigd voor een gesprek naar aanleiding van het rapport. Dit is een uitstekend moment om zelf vragen te stellen betreffende de vorderingen en het gedrag van uw kind; ouders kunnen altijd bij de leerkracht (bij voorkeur aan het einde van de schooldag) of de directie terecht om een afspraak te maken om te spreken over hun kind. Omgekeerd zal de

14

15 school dit ook doen, wanneer daar aanleiding toe is. Ouderbetrokkenheid op het niveau van de klas We vinden het van belang, dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs op onze school. Via de nieuwsbrieven blijft u op de hoogte van activiteiten waarbij uw hulp gevraagd wordt. Hulp in de klas ziet er als volgt uit: Klassenouder In elke groep is een ouder die als contactpersoon fungeert tussen ouders en leerkracht bij praktische zaken. Zo kan deze ouder bijvoorbeeld het vervoer voor de groep regelen bij uitstapjes. Bij bijzondere gelegenheden zal in eerste instantie een beroep worden gedaan op deze ouder. Hij zal op zijn beurt een beroep doen op andere ouders. Aan het begin van het schooljaar wordt er een oproep gedaan aan de ouders om zich als klassenouder te melden. Hulpouders bij andere activiteiten Wij maken graag gebruik van uw hulp bij o.a. feesten, vervoer, sportdagen, spelen, excursies, in de bibliotheek en bij computerlessen. Ouderbetrokkenheid op het niveau van de school Wij vinden het belangrijk, dat ouders betrokken worden bij besluiten die genomen moeten worden. Dit gebeurt o.a. door: ouders in de Medezeggenschapsraad (MR) ouders in de Ouderraad (OR) Daarnaast proberen we door informatieverstrekking door middel van brieven en het infobulletin ook andere ouders op de hoogte te houden; niet iedereen kan immers zelf actief zijn. De Medezeggenschapsraad (MR) Via de Medezeggenschapsraad kunnen alle ouders meedenken, meepraten, meebeslissen. Volgens de Wet op de Medezeggenschap is iedere school verplicht om een Medezeggenschapsraad te hebben. Deze raad komt tot stand via jaarlijkse verkiezingen. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De MR is bevoegd om het schoolbestuur adviezen te geven over de gang van zaken binnen de school. Daarnaast heeft het schoolbestuur in een aantal gevallen instemming van de MR nodig alvorens een plan te kunnen uitvoeren. In de Wet op de Medezeggenschap staat beschreven op welke gebieden de MR advies- of instemmingsrecht heeft. Gemiddeld wordt er 7 tot 8 keer per schooljaar in de avonduren vergaderd. Graag benadrukken wij, dat deze vergaderingen openbaar zijn en dus voor elke ouder toegankelijk. Wanneer u graag een vergadering van de MR wilt bijwonen, dan bent u van harte welkom. De agenda voor de vergadering wordt, evenals de notulen, op de website gepubliceerd (www.obsmettegeupel.nl). Naast de MR is er binnen Stichting OOG de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) waarin schooloverstijgende zaken worden besproken. Ook hierin is een afvaardiging van OBS Mettegeupel actief. De samenstelling van de MR en de GMR vindt u in de bijlage. De Ouderraad (OR) Op OBS Mettegeupel hebben we een enthousiaste ouderraad die activiteiten organiseert die niet direct met het lesgeven te maken hebben maar die wel zeer sfeerverhogend werken. De OR ondersteunt het team. Zij denkt mee, draagt ideeën aan en voert ze indien nodig uit. Dit houdt in dat de OR bij veel (buitenschoolse) activiteiten ondersteuning biedt, zoals Sinterklaas, Kerst en Carnaval. De OR is een doe-groep en heeft geen beslissingsrecht. De OR bestaat uit ouders en teamleden. Het dagelijks

16 bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) van de OR wordt gevormd door de ouders. De OR vergadert een aantal keren per jaar om alle activiteiten door te spreken en voor te bereiden. In november wordt het jaarverslag naar de ouders gestuurd. De namen van de OR-leden vindt u in de bijlage. De OR vraagt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Hiervoor krijgt u aan het begin van het schooljaar een brief. Via een schrijven wordt u ingelicht hoe en wanneer u mag betalen. Zonder deze ouderbijdrage wordt het voor de ouderraad bijzonder moeilijk om de activiteiten te realiseren. De ouderraad draagt van uw bijdrage een deel per kind aan de school af als bijdrage in de kosten, die de school niet vergoed krijgt door het rijk. Mocht de betaling onverhoopt een probleem voor u vormen, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de ouderraad of met de schoolleiding. Communicatie met ouders Een aantal keren per jaar worden ouders uitgenodigd om een informatieve bijeenkomst bij te wonen. Afsluiting schoolprojecten Minimaal worden er per schooljaar twee schoolprojecten georganiseerd. Alle kinderen werken hier aan mee. Ouders worden in de gelegenheid gesteld om bij afsluitingen van schoolprojecten te komen kijken. Informatieavond voor alle ouders van iedere groep Op deze avond geeft de leerkracht uitleg over de werkwijze van de groep en de leerstof, die dit jaar behandeld wordt. Dit gebeurt aan het begin van elk schooljaar. Thema-avond Het is mogelijk, dat er een thema-avond per schooljaar wordt gehouden. Het thema van die avond kan divers zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, pesten, invloed van media, enz.

17 4. Onderwijs in ontwikkeling Een goede school is altijd in ontwikkeling, bezig de kwaliteit van haar onderwijs te verbeteren. Binnen onze school zijn we gewend om ontwikkelingen planmatig aan te pakken. In het schoolplan wordt de ontwikkeling van de school beschreven. Naast een duidelijke beschrijving van onze visie, doelstellingen en uitgangspunten, zijn hierin ook de beleidsvoornemens op de diverse beleidsterreinen verwoord. We anticiperen op actuele ontwikkelingen en op ontwikkelingen die voor onze school meer kwaliteit tot gevolg moeten hebben. Beleidsvoornemens De beleidsvoornemens worden jaarlijks door team en Medezeggenschapsraad besproken en vastgesteld in het jaarplan van de school. Het onderwijsinhoudelijk traject krijgt expliciet vorm in de personeelsvergaderingen, de bouwvergaderingen, de zorgvergaderingen, studiedagen en de klassenbezoeken die bij elkaar worden afgelegd. Resultaten Wanneer kun je als school zeggen dat je resultaten goed zijn? Dat is volgens ons het geval als je alle kinderen de kans biedt zich, ieder naar zijn eigen aanleg en niveau, harmonisch te ontwikkelen. Op OBS Mettegeupel wordt op een adaptieve manier gewerkt. Dit betekent dat het zich ontwikkelende kind centraal staat en dat de leerkrachten tijdens de les kinderen actief betrekken bij het zoeken naar oplossingsstrategieën. Binnen adaptief onderwijs staat op basisschool Mettegeupel de zorg voor het individuele kind hoog in het vaandel. Concreet vindt u dat terug in o.a. een leerlingvolgsysteem, de aanwezigheid van interne leerlingbegeleiders, een uitgebreid zorgplan, leerling-besprekingen en de aanwezigheid van een uitgebreide orthotheek. Het is ons inziens onbegonnen werk om opbrengsten van

18 je onderwijs alleen met cijfers compleet en genuanceerd in beeld te brengen. Alleen een cijfer op een schoolvorderingentoets geeft bijvoorbeeld geen antwoord op de vraag of een school een goed pedagogisch klimaat heeft en of de school er in slaagt kinderen genoeg kennis en vaardigheden bij te brengen. Wij vinden het belangrijk dat de ontwikkeling van ieder kind goed gevolgd en gecontroleerd wordt. Wij maken daarvoor, zoals al eerder uitgelegd, gebruik van een leerlingvolgsysteem. Met behulp van observatie-instrumenten en genormeerde toetsen leggen we individuele voortgang en ontwikkelingen vast. Deze resultaten worden via verslaglegging en gesprekken met ouders en kinderen besproken. Wanneer ouders toetsresultaten van hun kind willen inzien kan dat. De leerkracht legt dan uit wat ze betekenen en hoe we ermee omgaan. De in- en uitstroomgegevens vindt u jaarlijks in onze bijlage.

19 om te weten 5. Goed Foto- en videoregistratie Regelmatig worden er op school foto- en video-opnamen gemaakt. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw kind op foto s en video-opnamen komt te staan die gebruikt worden voor extern gebruik, b.v. voor onze website, dan dient u dit aan het begin van elk schooljaar aan de directie te melden. Gescheiden ouders Wanneer de ouders gescheiden zijn, geldt als hoofdregel dat beide ouders na de scheiding het gezag over het kind blijven uitoefenen. Dat betekent dat zij aangesproken worden als voorheen; zij regelen onderling de aanwezigheid op bijeenkomsten, oudergesprekken en voorzien elkaar van info. Zij hebben immers beiden het gezag. Indien er geen gezamenlijk gezag is, dient de met het gezag belaste ouder de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden, die het kind betreffen (artikel 1:377b BW). Voor onze schoolsituatie betekent dit dat wij uitgaan van: het voeren van één welbevindings-/rapportgesprek per periode met een van de ouders of allebei samen. één uitnodiging per rapportgesprek; ouders brengen elkaar op de hoogte van de uitnodiging. er gaat per kind maar 1 verslag mee naar huis; de ene ouder informeert de andere. Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben recht op informatie over hun kind (artikel 1:377c BW). De ouder zal daar echter wel zelf om moeten vragen. De verplichting is er niet, wanneer het belang van het kind zich daartegen verzet.

20 GGD op school In groep 2 worden de oudste kleuters onderzocht door de schoolarts, het zgn. periodiek gezondheidsonderzoek (PGO). In groep 7 worden de kinderen nogmaals gezien maar dan door de verpleegkundige. Zij controleert o.a. de ogen, de lengte en het gewicht. De logopedist richt vooral de aandacht op de vijfjarige kinderen. Op verzoek van ouders en/of leerkracht worden kinderen gescreend door een logopedist. Hoofdluis Om ouders ondersteuning te bieden bij het voorkomen en bestrijden van hoofdluis heeft onze school een ouderwerkgroep hoofdluis in het leven geroepen. Een aantal ouders is geïnstrueerd door een verpleegkundige en zij voeren de hoofdluiscontroles uit in de klassen. Vijf of zes keer per jaar, zal er op woensdag na een vakantie, een hoofdluisscreening plaatsvinden bij alle kinderen. Als er bij kinderen hoofdluis wordt geconstateerd worden de ouders van de betreffende kinderen telefonisch op de hoogte gebracht. Alle kinderen van de klas krijgen een brief en/of een folder mee waarin staat: hoe hoofdluis te bestrijden. Bij hardnekkige aanwezigheid van hoofdluis kan de leerkracht de ouders/verzorgers naar de GGD verwijzen voor advies, onderzoek of een consult. Als er tussen de controles hoofdluis optreedt, verzoeken wij de ouders dit kenbaar te maken bij de leerkracht. Op school ligt een protocol ter inzage. Ouders blijven verantwoordelijk voor het controleren en bestrijden van hoofdluis. Inspectie De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van ons onderwijs en wordt rechtstreeks aangestuurd door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. In de bijlage vindt u het adres van de inspecteur. Klachtenregeling Vanaf 1 augustus 1998 beschikken alle scholen in het kader van de kwaliteitswet over een klachtenregeling voor alle mogelijke klachten, die op een school kunnen afkomen: seksuele intimidatie, machtsmisbruik, pestgedrag, verwijzing naar het speciaal onderwijs, schoon houden van het gebouw, enz. De gezamenlijke besturenbonden, schoolorganisaties, vakbonden en ouderorganisaties zijn met een model klachtenregeling gekomen. Deze ligt op de school ter inzage en is te bekijken op de website van de Landelijke Klachten Commissie (LKC). Die regeling gaat er van uit, dat lichtere klachten zoveel mogelijk binnen de school worden opgelost in gesprekken met betrokkenen, directie of bevoegd gezag. Alle scholen van stichting OOG zijn aangesloten bij de LKC voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Voor nadere informatie kunt u terecht op hun website: Volgens de klachtenregeling zult u in de meeste gevallen met uw klacht eerst terechtkomen bij: 1. de contactpersoon van de school Binnen basisschool Mettegeupel zijn twee contactpersonen, bij wie u terecht kunt met een klacht. De contactpersoon zal naar uw verhaal luisteren en samen met u kijken, wat er nu gaat gebeuren. De contactpersoon gaat niet zelf met de klacht aan de slag, maar verwijst u door naar de externe vertrouwenspersoon. 2. de vertrouwenspersoon van het bestuur De externe vertrouwenspersoon is iemand, die op basis van zijn of haar beroep deskundig geacht mag worden op het gebied van onderwijs, machtsmisbruik en de gevolgen daarvan.

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Schoolgids - OBS De Wizzert

Schoolgids - OBS De Wizzert Nieuwzzbrief Bij het begin van de nieuwe maand verschijnt er een nieuwsbrief. Deze wordt digitaal verstrekt. Hierin staat wat er de komende periode allemaal op De Wizzert staat te gebeuren. Ook is onze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen Schooljaar 2017-2018 Vakanties en vrije dagen/dagdelen Kermis 11-09-2017 Herfstvakantie 16-10-2017 / 20-10-2017 Sinterklaas 06-12-2017 Kerstvakantie 25-12-2017 / 05-01-2018 Carnaval 12-02-2018 / 16-02-2018

Nadere informatie

Regels en Afspraken. Calamiteitenplan

Regels en Afspraken. Calamiteitenplan Regels en Afspraken Overblijfmogelijkheden De kinderen kunnen tussen de middag op school overblijven. De kinderen brengen zelf brood, fruit en drinken mee. Het hele jaar is er (gratis) thee. De kinderen

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Protocol Ouderhulp Versie sept. 2012

Protocol Ouderhulp Versie sept. 2012 Protocol Ouderhulp Versie sept. 2012 1. Wat verstaan we onder ouderpariciptatie en welke vormen onderscheiden we? Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zijn begrippen die nogal eens door elkaar heen

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Beleid Tussen Schoolse Opvang (TSO) versie 5 januari 2016

Beleid Tussen Schoolse Opvang (TSO) versie 5 januari 2016 Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Beleid Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND Beleid Overblijven Inleiding Vanaf augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het overblijven en zij moeten er dus voor zorgen dat dit goed geregeld

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Beste ouder(s), verzorgers,

Beste ouder(s), verzorgers, Beste ouder(s), verzorgers, Uw kind gaat voor het eerst naar de basisschool. En dat is een hele stap in het leven. Niet alleen voor de kleuter zelf, maar ook voor de ouders gaat er een hoop veranderen.

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders INHOUDSOPGAVE Inleiding en doel 2 Vormen van gezag/toezicht en werkwijze school 3 Verwachtingen van school en ouders 4 Verlofaanvraag, ophalen, gezinsvoogd,

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reglement Tussenschoolse Opvang OBS Fiepko Coolman 1. Uitgangspunt Uitgangspunt van de school is dat zij een tussenschoolse opvangfaciliteit (hierna ook te noemen TSO) wil aanbieden. Ouders / verzorgers

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

KSU Aanmeldingsformulier

KSU Aanmeldingsformulier Amaliadwarsstraat 2 3522 AR Utrecht 030-2885371 Waalstraat 251 3522 SH Utrecht 030-2871925 info.gertrudis@ksu-utrecht.nl KSU Aanmeldingsformulier GEGEVENS VAN HET KIND Achternaam : Voornamen : Roepnaam

Nadere informatie

De verkorte schoolgids

De verkorte schoolgids De verkorte schoolgids 2016-2017 De verkorte schoolgids bevat de actuele gegevens, namen, adressen en activiteiten van dit schooljaar. Basisschool De vier Heemskinderen Rondestraat 31 5371 LB Deursen 0486-411521

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Protocol Schoolverzuim OBS De Plataan 2015

Protocol Schoolverzuim OBS De Plataan 2015 Protocol Schoolverzuim OBS De Plataan 2015 Inhoud Inleiding 3 1. Dagelijks 2 2. Te laat komen 2 3. Ziekte 4 4. Extra verlof 4 5. Incidenteel ongeoorloofd verzuim 4 6. Verzuimregistratiesysteem 5 7. Dossiervorming

Nadere informatie

Basisdocument Sponsoring.

Basisdocument Sponsoring. Basisdocument Sponsoring www.avs.nl Januari 2003 www.avs.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding, doel en reden van het basisdocument, p.1 2. Inhoud wetgeving en convenant, p.1 3. Rechten en plichten per doelgroep,

Nadere informatie

Beleid gescheiden ouders OBS De Dromedaris

Beleid gescheiden ouders OBS De Dromedaris Beleid gescheiden ouders OBS De Dromedaris - 1 - Vooraf Op onze school willen we samen met de ouders ervoor zorgen dat kinderen met plezier naar school gaan en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Een open

Nadere informatie

2014-2015. Protocol verzuim

2014-2015. Protocol verzuim 2014-2015 Protocol verzuim Zeven Gavenschool Versie 2014 Verzuimprotocol Zeven Gaven Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Samenstelling MR 2014-2015 Oudergeleding: Ankie Eleveld, voorzitter Machteld de Wit / Angelina Sinnige Personeelsgeleding: Annemarie Roemer Hilma Groot Pauline

Nadere informatie

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Dagelijks Ouders/verzorgers melden voor half negen de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Diegene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de

Nadere informatie

Regeling en reglement

Regeling en reglement Regeling en reglement 1.1 Regeling van de TSO op de Vennegötte te Lochem 1.2 Inleiding De overheid heeft wettelijk vastgelegd dat de Tussen Schoolse Opvang (TSO) vanaf 1 augustus 2006 onder de verantwoording

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist Informatieboekje kleutergroepen Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist 1. Welkom op onze school! Hartelijk welkom op de Damiaanschool. Uw kind wordt binnenkort vier jaar en zal een plaatsje

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel van de MR... 3 Communicatiemiddelen... 4 Nieuwsbrief Menko toren & Bonifatiusschool... 4

Nadere informatie

september Linknieuws Inhoud EEN NIEUW SCHOOLJAAR

september Linknieuws Inhoud EEN NIEUW SCHOOLJAAR + EEN NIEUW SCHOOLJAAR september Linknieuws Dit schooljaar zijn we gestart met andere schooltijden, het vijf-gelijkedagen model. De kinderen gaan iedere dag van 8.30 tot 14.00 uur naar school. Ze eten

Nadere informatie

Schooltijden en inloop Alle dagen gaan de deuren om 8:10 u. open. Om 14:00 u. zijn de lessen afgelopen.

Schooltijden en inloop Alle dagen gaan de deuren om 8:10 u. open. Om 14:00 u. zijn de lessen afgelopen. Afspraken over de goede gang van zaken met ouders We vinden het belangrijk om de organisatie van onze school op een prettige manier te laten verlopen. We stellen een goede samenwerking met ouders erg op

Nadere informatie

Artikel 1. Dit reglement verstaat onder:

Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: REGLEMENT OUDERCOMMISSIE AL-GHAZALI UITGANGSPUNTEN Onderwijs omvat meer dan scholing alleen. Naast scholing zijn ook de opvoeding die de kinderen krijgen, de begeleiding en andere vormen van leren en vorming

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Inhoud: 1.0 Inleiding 2.0 Hoe maakt u gebruikt van de overblijfvoorziening 2.1 Inschrijving 2.2 Kosten / automatische incasso 2.3 Aanmelden, afmelden 3.0

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd 1 Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Inleiding Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders Informatieverstrekking aan gescheiden ouders Elke school heeft te maken met ouders met een verbroken relatie. Als ouders scheiden hebben zij in beginsel allebei het gezag over een minderjarig kind. Soms

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 Vastgesteld juli 2014 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen.

Nadere informatie

9. De betrokkenheid van ouders.

9. De betrokkenheid van ouders. 9. De betrokkenheid van ouders. 9.1 Contacten ouders-school Er zijn verschillende manieren waarop ouders bij de school betrokken kunnen zijn. Die zetten we hieronder nog eens op een rij. Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 Maart 2015 Willibrordusschool Diessen Willibrordusschool Molenstraat 8 5087 BN Diessen 013-5046165 directie@willibrordusschooldiessen.nl

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit

Nadere informatie

Communicatieplan 2 e Montessorischool. Achtergrond

Communicatieplan 2 e Montessorischool. Achtergrond Communicatieplan 2 e Montessorischool Achtergrond Elke school heeft te maken met verschillende groepen betrokkenen, zoals kinderen, directie en medewerkers, ouders, bestuur, medezeggenschapsraad, en externe

Nadere informatie

1 Inleiding Contactgegevens Reglement Algemeen... 3 Organisatie... 3 Inschrijven en betalingen... 3 Veiligheid... 3 Klachten...

1 Inleiding Contactgegevens Reglement Algemeen... 3 Organisatie... 3 Inschrijven en betalingen... 3 Veiligheid... 3 Klachten... Juni 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 Contactgegevens... 2 2 Reglement... 3 Algemeen... 3 Organisatie... 3 Inschrijven en betalingen... 3 Veiligheid... 3 Klachten... 3 3 Praktische zaken... 4 s Morgens...

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Protestant Christelijke Basisschool Het Octaaf, Elburg

Protestant Christelijke Basisschool Het Octaaf, Elburg Overblijfboekje Tussenschoolse Opvang Protestant Christelijke Basisschool Het Octaaf, Elburg Voorwoord (ter info) Eén op de drie kinderen in Nederland luncht regelmatig op school. Iedere basisschool biedt

Nadere informatie

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 - Even voorstellen - Nieuw op De Zevensprong - Speerpunten - Afspraken en regels - Inhoudelijk over de groep Wie zijn wij. Van wie bent u de ouder / verzorger

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam.

Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam. Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam. Wij hopen u op deze pagina s, alle duidelijkheid te geven over de ouderraad. Mocht u toch nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan zien wij graag uw

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Inleiding Onze scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad

Jaarplan Medezeggenschapsraad Jaarplan 2012 2013 Medezeggenschapsraad Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Samenstelling MR 4 3. Functies en taken 4 4. Bevoegdheden MR 5 5. Werkwijze 5 6. Vergaderdata 2012 2013 5 7. Vaste Agenda

Nadere informatie

Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld 2009-2010

Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld 2009-2010 Openbare basisschool Heuvellaan - Burglaan 44-7314 BM Apeldoorn tel. 055-5790668 - e-mail: heuvellaan@leerplein055.nl website: www.heuvellaan.nl Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Protocol Tussenschoolse opvang Stichting Kinderopvang Alkmaar Protocol Tussenschoolse opvang Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 Tijden en locatie TSO 3 Locatie TSO 3 Naar de TSO 3 Als uw kind niet komt 3 2. Inschrijven en betalen

Nadere informatie

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs.

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Klachtenregeling Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. In beginsel kan iemand met een klacht zich

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een leerling

Protocol bij het overlijden van een leerling Protocol bij het overlijden van een leerling Algemeen: Er worden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het locatie aanspreekpunt of de directeur meldt alleen dat onze 1 ste zorg de nabestaanden en de medeleerlingen

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. de Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. de Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. de Vuurtoren 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 5 Overdracht... 6 Eten en drinken... 6 Allergieën...

Nadere informatie

Schooljaar

Schooljaar Schooljaar 2017-2018 augustus september 1. Zomervakantie 1. Luizenkammen 2. Zomervakantie 2. 3. Zomervakantie 3. 4. Zomervakantie 4. 5. 5. 6. 6. 7. Zomervakantie 7. 8. Zomervakantie 8. 9. Zomervakantie

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan.

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: concept Versie: 0.1 Datum opstelling: 20 april 2016 Vastgesteld: 2 juni 2016 Bijgesteld: 3 juli 2017 Evaluatiedatum: augustus

Nadere informatie

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn.

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn. KLEUTERGIDS WELKOM Geachte ouder(s)/verzorger(s), Welkom op de OBS de Crayenester. We stellen het op prijs dat u voor onze school heeft gekozen. De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND Beleid Overblijven Inleiding Vanaf augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het overblijven en zij moeten er dus voor zorgen dat dit goed geregeld

Nadere informatie

juni 2014 Communicatieprotocol

juni 2014 Communicatieprotocol juni 2014 Communicatieprotocol Voorwoord Het Geuzencollege vindt goede communicatie belangrijk! Niet voor niets hebben wij gekozen voor de vier woorden Persoonlijk, Betrokken, Ambitieus en Ondernemend.

Nadere informatie

Overblijven op de Groen van Prinstererschool

Overblijven op de Groen van Prinstererschool Overblijven op de Groen van Prinstererschool Informatieboekje schooljaar 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de overblijfinformatie van de Groen van Prinstererschool. Voor veel

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Communicatieplan MR Triangel

Communicatieplan MR Triangel Communicatieplan MR Triangel Voorwoord In de MR wordt gediscussieerd over onderwerpen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor leerlingen en ouders. Om adviezen te formuleren en instemming te verlenen,

Nadere informatie