Schoolgids OBS Mettegeupel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel"

Transcriptie

1 Schoolgids OBS Mettegeupel

2 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders Communicatie met ouders Ouderbetrokkenheid bij eigen kind ouderbetrokkenheid op het niveau van de klas Ouderbetrokkenheid op het niveau van de school 9 De Medezeggenschapsraad 10 De Ouderraad Ouderbijdrage 10 6 Informatie over doelen en resultaten van het onderwijs Beleidsvoornemens Resultaten 12 7 Informatie over onderwijstijd 13 8 Zorg voor kinderen Aanmeldingsprocedure Het leerlingvolgsysteem Rapporten en gesprekken Informatie over Passend Onderwijs Informatie over de wijze waarop extra ondersteuning plaatsvindt Extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband Arrangementen Terugplaatsing Doorplaatsing: overgang van PO naar VO Geschillenregeling Jeugdhulpverlening Jeugdgezondheidszorg op school Schoolmaatschappelijk werk 21 9 Schooladvies Voortgezet Onderwijs Informatie over het veiligheidsplan Ontruimingsplan/veiligheidsplan Vervoer van kinderen Sponsoring en fondsenwerving Informatie over de klachtenregeling/meldcode Klachtenregeling 25 Schoolgids OBS Mettegeupel

3 12.2 Meldcode Informatie over disciplinaire maatregelen Vaststelling van de schoolgids Kledingvoorschriften Foto s en videoregistratie Verzekering Goed om te weten Informatie over de verlof- en verzuimregeling Verzuimregistratie Gescheiden ouders Hoofdluis Ziekmelden Jeugdbladen Gevonden voorwerpen Lichamelijke opvoeding Medicijngebruik/allergie Mobiele telefoons Ochtendpauze en traktaties Tussenschoolse en Buitenschoolse opvang Verkeerswerkgroep 35 Bijlage 1 Wetstekst schoolgids 36 Bijlage 2 Controlelijst inspectie 37 Schoolgids OBS Mettegeupel

4 Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort naar de basisschool? Gaat uw kind van school veranderen omdat u gaat verhuizen? Misschien zoekt u een school die beter bij uw kind past? Deze gids is geschreven om u te helpen bij het maken van een keuze voor een school. Tevens is deze gids als naslagwerk te gebruiken. Behalve de informatie over de dagelijkse gang van zaken binnen de school kunt u ook lezen welke doelen de school nastreeft en op welke wijze we die willen bereiken. Ook maken we duidelijk hoe we op onze school de zorg voor de kinderen hebben georganiseerd. De gids geeft aan wat de ouders van de school kunnen verwachten, maar ook wat de school verwacht van de ouders. De schoolgids wordt jaarlijks samengesteld met instemming door de medezeggenschapsraad. Vaststelling geschiedt door het bestuur. Alle ouders ontvangen bij een nieuwe uitgave een exemplaar via de mail. Verder staat de schoolgids als downloaddocument op de site van de school. Naast deze schoolgids wordt er jaarlijks een schoolgidsbijlage gemaakt, waarin alle variabele gegevens zijn opgenomen, zoals o.a. namen, adressen, vakanties, enz. Ook deze bijlage is te vinden op de site van de school. We hebben bij het schrijven van de teksten voor enige uniformiteit gekozen. Zo spreken we van ouders, ook daar waar we tevens verzorgers bedoelen. En daar waar we spreken van hij, gelieve te lezen hij/zij. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Team en directie, OBS Mettegeupel Schoolgids OBS Mettegeupel

5 1 Mettegeupel: een openbare school Basisschool Mettegeupel is een openbare school. Dit betekent dat kinderen van alle levensovertuigingen welkom zijn. Kinderen uit verschillende culturen en met uiteenlopende geloofsovertuigingen spelen en werken samen op onze school. Op deze manier leren zij om met respect met elkaar om te gaan. OBS Mettegeupel is in 1992 ontstaan aan de rand van de stad Oss. In de loop der jaren is door nieuwbouw de school centraal komen te liggen tussen de wijken Mettegeupel, Krinkelhoek en Mikkeldonk. OBS Mettegeupel is een school met ongeveer negen groepen. Deze groepen zijn gehuisvest in ons schoolgebouw aan de Litherweg. 2 Stichting OOG OBS Mettegeupel valt onder stichting OOG. Binnen stichting OOG zijn er 18 openbare basisscholen met elk hun eigen specialiteit, accent of onderwijsconcept. Dit betekent dat we aan ieder kind een passende plek op een basisschool kunnen bieden. Daarnaast bieden we ouders hierdoor de mogelijkheid om te kiezen voor onderwijs dat passend is bij hun kind. Wij vergroten de kansen van onze leerlingen. Dit doen wij door niet alleen te focussen op maximale onderwijsresultaten, maar ook door de talenten van de kinderen in de meest brede zin te ontwikkelen. Een stevige basiskennis van taal en rekenen en goede sociale vaardigheden vinden we hierbij onmisbaar. Kinderen hebben recht op goed onderwijs en een zorgzame samenleving die naar ze om kijkt, voor ze zorgt en optimale kansen biedt. Kinderen hebben naast deze rechten ook plichten. Bij ons betekent dit dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Wij leren onze leerlingen om betrokken te zijn bij de wereld om hen heen. Zo worden ze tolerante wereldburgers en ervaren zij dat verschillen tussen mensen kansen zijn en geen bedreiging. Respect is daarom een belangrijke waarde op al onze scholen. De leerlingen worden voorbereid op een zelfstandige positie in de maatschappij waarbij zij zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Om dit te realiseren werkt OOG nauw samen met maatschappelijke partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Onze scholen bieden een uitdagende leeromgeving. Ook vinden we het belangrijk dat onze scholen een ontmoetingsplaats vormen voor ouders, wijkbewoners en maatschappelijke instanties. Vanuit onze openbare identiteit is op onze scholen ieder kind, iedere ouder en iedere leerkracht welkom, ongeacht de achtergrond. De basisovertuiging is dat ieder mens gelijkwaardig is en er mag zijn. De medewerkers op onze scholen zijn professionals en geven leiding aan het ontwikkelingsproces van de leerlingen. OOG creëert een omgeving waar medewerkers zich maximaal kunnen richten op de talentontwikkeling van de kinderen. Zij maken het verschil voor de ontwikkelingskansen van kinderen. Wij werken aan kwalitatief goed onderwijs, vanuit onze overtuiging: OOG voor Ontwikkeling, Kwaliteit en Elkaar! Schoolgids OBS Mettegeupel

6 Bevoegd Gezag stichting OOG: College van Bestuur mevrouw Sandra Beuving Postbus 4 / Stadhuisplein AA Veghel Waar onze school voor staat Onze school hecht grote waarde aan het welbevinden van elk kind. Vanuit een basis van veiligheid en zich welbevinden kunnen ontwikkeling en leren pas echt goed plaatsvinden. We streven naar een duidelijke, gestructureerde leeromgeving met respect voor iedereen. Een omgeving waarin alle leerlingen zich veilig en geborgen voelen, waar verbondenheid is met elkaar en waarin een goede basis wordt gelegd voor passend vervolgonderwijs en een kansrijke toekomst. We besteden veel aandacht aan waarden en normen. De werksfeer op school is plezierig en rustig waardoor onze leerlingen graag naar school gaan. De leerkracht volgt en begeleidt kinderen bij de activiteiten en zorgt ervoor dat er een goed en verantwoord onderwijsaanbod is en dat alle kinderen voldoende profiteren van dit onderwijsaanbod. Binnen het onderwijs op onze school staan de volgende vijf factoren centraal: Sfeer en relatie; Aanpassing aan het niveau; Aansluiten bij de werkelijkheid; Activiteit; Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid. Sfeer en relatie Een ontspannen en warme sfeer in de klas is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van het kind. Op verschillende momenten van de dag kunnen kringgesprekken plaatsvinden, waarbij kinderen met elkaar praten over allerhande onderwerpen, waarbij ze merken dat ze er bij horen, ze kunnen zeggen wat ze denken en waarbij ruimte is voor eigen inbreng. Kinderen voelen dat ze geaccepteerd worden, dat ze welkom en veilig zijn. Kinderen hebben vertrouwen in de leerkracht, voelen zich veilig bij hem. Hierdoor hebben kinderen een open relatie met de leerkracht en kunnen met vragen bij hem terecht. Schoolgids OBS Mettegeupel

7 Aanpassing aan het niveau Instructies worden bij ons aangepast aan het niveau van de kinderen. Aan de instructietafel wordt aan groepjes kinderen aangepaste instructie verzorgd. In de werktijd verwerken de kinderen de leerstof op aangepast niveau. Hierbij helpen de kinderen elkaar en biedt de leerkracht begeleiding aan groepjes of aan individuele kinderen. Aansluiten bij de werkelijkheid De activiteiten op onze school sluiten aan bij de belevingswereld en interesse van de kinderen. Hierdoor zijn de kinderen zeer betrokken bij de leerstof. Activiteit We laten kinderen op een uitdagende manier leren. De hoeken en de materialen zijn gevarieerd en dagen uit tot spel, ontdekken, leren en doen. Zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid Vanaf de geboorte ontwikkelt het kind zich geleidelijk aan tot een zelfstandige persoonlijkheid die eigen keuzes maakt en hiervoor de volle verantwoordelijkheid kan en durft te nemen. Ons onderwijs biedt de kinderen ruimte voor persoonlijke inbreng. De kinderen plannen de leerstof onder begeleiding van de leerkracht. Kinderen worden gestimuleerd om zelf problemen op te lossen en zelf keuzes te maken. Dit begint in de kleuterfase om te zorgen voor een stevige basis in het verdere schoolverloop én als doel op zich. 4 Het team Het team van OBS Mettegeupel bestaat uit een directeur, leerkrachten, een interne begeleider, een leerkracht die (groepjes) kinderen extra hulp biedt en een leerkrachtondersteuner. Naast bovengenoemde teamleden is er ook onderwijsondersteunend personeel aanwezig op school. Voor de actuele samenstelling van het team kunt u de schoolgidsbijlage raadplegen. Scholing van leerkrachten Als team blijven wij in ontwikkeling door diverse vormen van nascholing. Dit gebeurt zowel individueel als op teamniveau. Middels studiedagen, onderwijsinhoudelijke vergaderingen, intervisiebijeenkomsten, cursussen en opleidingen wordt door het team gewerkt aan het verder ontwikkelen van ons onderwijskundig concept en aan leerkrachtvaardigheden. Jaarlijks worden er een paar studiedagen voor het gehele team georganiseerd. De data waarop deze studiedagen plaatsvinden treft u aan in de schoolgidsbijlage. Schoolgids OBS Mettegeupel

8 Mettegeupel als opleidingsschool OBS Mettegeupel is opleidingsschool voor oa. Hogeschool Arnhem/Nijmegen. Dit betekent dat wij stagiaires begeleiden en hen opleiden tot onderwijsgevenden. Ook bieden wij stageplaatsen voor studenten die opgeleid worden tot klassen- /onderwijsassistenten. 5 Onze ouders Kinderen begeleiden in hun ontwikkelingsproces is een zaak van ouders en school. Samenwerking tussen school en ouders vinden wij op school dan ook zeer belangrijk. Ouders kennen hun kind het beste, weten wat hun kind bezighoudt en onderhouden dus nauwe contacten met de leerkracht van hun kind. Daarnaast staat het team open voor nieuwe ideeën en wil hierover graag van gedachten wisselen met ouders. Op onze school werken ouders o.a. mee aan de vormgeving van projecten, het aankleden van de school binnen bepaalde thema s en zij nemen deel aan een aantal werkgroepen. 5.1 Communicatie met ouders OBS Mettegeupel vindt het belangrijk dat ouders nauw bij de school betrokken zijn. De informatie van ouders over hun kind en hun mening over de gang van zaken op school zijn voor de school van groot belang. De school streeft daarbij naar een open en eenduidige communicatie met de ouders. Daarnaast is ouderparticipatie bij een groot aantal praktische zaken onmisbaar. Er wordt regelmatig belangrijke informatie in de vorm van een nieuwsbrief, het Infobulletin, aan de ouders g d. We gaan ervan uit, dat ouders deze informatie goed doornemen. Daarnaast worden de schoolgids en brieven/folders over diverse onderwerpen via de mail verspreid. Op onze website zijn veel van deze documenten te downloaden. We proberen de informatie steeds te verzamelen en op donderdag te communiceren. Een aantal keren per jaar worden ouders uitgenodigd om op school aanwezig te zijn bij: Afsluiting schoolprojecten Minimaal worden er per schooljaar twee schoolprojecten georganiseerd. Alle kinderen werken hier aan mee. Ouders worden in de gelegenheid gesteld om bij afsluitingen van één schoolproject te komen kijken. Informatieavond voor alle ouders van iedere groep Op deze avond geeft de leerkracht uitleg over de werkwijze van de groep en de leerstof, die dit jaar behandeld wordt. Dit gebeurt aan het begin van elk schooljaar. Schoolgids OBS Mettegeupel

9 Thema-avond Het is mogelijk, dat er een thema-avond per schooljaar wordt gehouden. Het thema van die avond kan divers zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, pesten, invloed van media, enz. 5.2 Ouderbetrokkenheid bij eigen kind Op verschillende manieren onderhouden we contact met de ouders over hun eigen kind: welbevindingsgesprek: rapportgesprek: uitnodiging voor een gesprek met de leerkracht naar aanleiding van het rapport. Gesprekken tussendoor; indien nodig Ouders kunnen altijd bij de leerkracht (bij voorkeur aan het einde van de schooldag) of de directie terecht om een afspraak te maken om te spreken over hun kind. Omgekeerd zal de school dit ook doen, wanneer daar aanleiding toe is. In hoofdstuk 8 Zorg voor kinderen vindt u hierover meer informatie. 5.3 Ouderbetrokkenheid op het niveau van de klas We vinden het van belang, dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs op onze school. Via de nieuwsbrieven blijft u op de hoogte van activiteiten waarbij uw hulp gevraagd wordt. Hulp in de klas ziet er als volgt uit: Klassenouder In elke groep is een ouder die als contactpersoon fungeert tussen ouders en leerkracht bij praktische zaken. Zo kan deze ouder bijvoorbeeld het vervoer voor de groep regelen bij uitstapjes. Bij bijzondere gelegenheden zal in eerste instantie een beroep worden gedaan op deze ouder. Hij zal op zijn beurt een beroep doen op andere ouders. Aan het begin van het schooljaar wordt er een oproep gedaan aan de ouders om zich als klassenouder te melden. Hulpouders bij andere activiteiten Wij maken graag gebruik van uw hulp bij o.a. feesten, vervoer, sportdagen, spelen, excursies, in de bibliotheek en bij computerlessen. 5.4 Ouderbetrokkenheid op het niveau van de school Wij vinden het belangrijk, dat ouders betrokken worden bij besluiten die genomen moeten worden. Dit gebeurt o.a. door: ouders in de medezeggenschapsraad (MR) ouders in de ouderraad (OR) Daarnaast houden we door middel van brieven en het infobulletin ook andere ouders op de hoogte; niet iedereen kan immers zelf actief zijn. Schoolgids OBS Mettegeupel

10 De Medezeggenschapsraad (MR) Via de medezeggenschapsraad kunnen alle ouders meedenken, meepraten, meebeslissen. Volgens de Wet op de Medezeggenschap is iedere school verplicht om een Medezeggenschapsraad te hebben. Deze raad komt tot stand via jaarlijkse verkiezingen. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De MR is bevoegd om adviezen te geven over de gang van zaken binnen de school. Daarnaast is er in een aantal gevallen instemming van de MR nodig alvorens een plan te kunnen uitvoeren. In de Wet op de Medezeggenschap staat beschreven op welke gebieden de MR advies- of instemmingsrecht heeft. Gemiddeld wordt er 5 tot 6 keer per schooljaar in de avonduren vergaderd. Graag benadrukken wij, dat deze vergaderingen openbaar zijn en dus voor elke ouder toegankelijk. Wanneer u graag een vergadering van de MR wil bijwonen, dan bent u van harte welkom. De agenda voor de vergadering wordt, evenals de notulen, op de website gepubliceerd Naast de MR is er binnen Stichting OOG de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) waarin schooloverstijgende zaken worden besproken. De Ouderraad (OR) Op OBS Mettegeupel hebben we een enthousiaste ouderraad die activiteiten organiseert die niet direct met het lesgeven te maken hebben, maar die wel zeer sfeerverhogend werken. De OR ondersteunt het team. Zij denkt mee, draagt ideeën aan en voert ze indien nodig uit. Dit houdt in dat de OR bij veel activiteiten ondersteuning biedt, zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval, en de wandelvierdaagse. De OR is een doe-groep en heeft geen beslissingsrecht. De OR bestaat uit ouders en teamleden. Het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) van de OR wordt gevormd door de ouders. De OR vergadert een aantal keren per jaar om alle activiteiten door te spreken en voor te bereiden. In november wordt het jaarverslag naar de ouders gestuurd. De namen van de OR-leden vindt u in de schoolgidsbijlage. 5.6 Ouderbijdrage De school / MR vraagt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt besteed aan activiteiten die gedeeltelijk, of helemaal niet, vanuit het schoolbudget bekostigd kunnen worden. Te denken valt aan buitenschoolse activiteiten gericht op culturele en sportieve vorming van de kinderen, (schoolreisje) de bekostiging van vieringen en festiviteiten (Sinterklaas, Kerst, Carnaval, e.d.). De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens een vergadering door de ouders van de school vastgesteld. De ouderbijdrage is vrijwillig. Wordt er niet betaald dan betekent dat, dat uw kind op school een alternatief programma krijgt. Schoolgids OBS Mettegeupel

11 Er zijn nu diverse mogelijkheden: a. U kunt de bijdrage niet betalen; dan kunt u zich wenden tot de stichting Leergeld en een verzoek indienen voor een bijdrage; Verdistraat 75 in Oss; openingstijden: Maandag- en donderdagmorgen van 9.30 tot 12.00u; Dinsdag- donderdag- en vrijdagmiddag van tot u. Telnr Kan uw kind uiteindelijk toch niet meedoen, dan moet uw kind wel naar school toe voor een alternatief programma; b. U wilt de bijdrage niet betalen; dan krijgt uw kind op school, tijdens het programma wat uitgevoerd wordt, een alternatief programma; uw kind moet dan bv. tijdens de schoolreis naar school; c. Als u vanuit religieuze of spirituele redenen niet wilt dat u kind meedoet aan bepaalde activiteiten en / of festiviteiten dan is het wel de bedoeling dat uw kind naar school komt en een alternatief programma krijgt. Schoolgids OBS Mettegeupel

12 6 Informatie over doelen en resultaten van het onderwijs Een goede school is altijd in ontwikkeling, bezig de kwaliteit van haar onderwijs te verbeteren. Binnen onze school zijn we gewend om ontwikkelingen planmatig aan te pakken. In het schoolplan wordt de ontwikkeling van de school beschreven. Naast een duidelijke beschrijving van onze visie, doelstellingen en uitgangspunten, zijn hierin ook de beleidsvoornemens op de diverse beleidsterreinen verwoord. We anticiperen op actuele ontwikkelingen en op ontwikkelingen die voor onze school meer kwaliteit tot gevolg moeten hebben. De kwaliteitsverbetering moet op basis van het schoolplan na vier jaar duidelijk zichtbaar zijn. Veranderingen vinden zowel op onderwijsinhoudelijk terrein, als op het gebied van onderwijs en communicatie plaats. 6.1 Beleidsvoornemens De beleidsvoornemens op het gebied van onderwijsontwikkeling voor de periode zijn vastgelegd in het schoolplan De beleidsvoornemens voor het schooljaar vindt u in de schoolgidsjaarbijlage. Het onderwijsinhoudelijk traject krijgt expliciet vorm in de personeelsvergaderingen, de teamvergaderingen, studiedagen en de klassenbezoeken bij elkaar. 6.2 Resultaten Wanneer kun je als school zeggen dat je resultaten goed zijn? Dat is volgens ons het geval als je alle kinderen de kans biedt zich, ieder naar zijn eigen aanleg en niveau, harmonisch te ontwikkelen. Op OBS Mettegeupel wordt op een adaptieve manier gewerkt. Dit betekent dat het zich ontwikkelende kind centraal staat en dat de leerkrachten tijdens de les kinderen actief betrekken bij het zoeken naar oplossingsstrategieën. Binnen adaptief onderwijs staat op basisschool OBS Mettegeupel de zorg voor het individuele kind hoog in het vaandel. Concreet vindt u dat terug in o.a. een leerlingvolgsysteem, de aanwezigheid van een interne leerlingbegeleider, een uitgebreid zorgplan, leerlingbesprekingen en de aanwezigheid van een uitgebreide orthotheek. Het is ons inziens niet toereikend om opbrengsten van je onderwijs alleen met cijfers compleet en genuanceerd in beeld te brengen. Alleen een cijfer op een schoolvorderingentoets geeft bijvoorbeeld geen antwoord op de vraag of een school een goed pedagogisch klimaat heeft en of de school er in slaagt kinderen genoeg kennis en vaardigheden bij te brengen. Wij vinden het belangrijk dat de ontwikkeling van ieder kind goed gevolgd en gecontroleerd wordt. Wij maken daarvoor, zoals al eerder uitgelegd, gebruik van een leerlingvolgsysteem. Schoolgids OBS Mettegeupel

13 Met behulp van observatie-instrumenten en genormeerde toetsen leggen we individuele voortgang en ontwikkelingen vast. Deze resultaten worden via verslaglegging en gesprekken met ouders en kinderen besproken. Wanneer ouders toetsresultaten van hun kind willen inzien kan dat. De leerkracht legt dan uit wat ze betekenen en hoe we ermee omgaan. De in- en uitstroomgegevens van onze school vindt u jaarlijks in onze schoolgidsbijlage 7 Informatie over onderwijstijd Op OBS Mettegeupel krijgen de groepen 1 t/m 8 op jaarbasis minimaal 940 uur. Dat betekent dat de kinderen zowel in de eerste 4 schooljaren als in de laatste 4 schooljaren 3760 uur les krijgen. Jaarlijks wordt de onderwijstijd met de daarbij behorende vakantieplanning voorgelegd aan de MR ter goedkeuring. 8 Zorg voor kinderen 8.1 Aanmeldingsprocedure Procedure aanmelding en intake nieuwe (4 jarige) leerlingen. Als een kind wordt aangemeld op OBS Mettegeupel wordt er een aanmeldingsformulier ingevuld. Dat formulier gaat naar de administratief medewerkster, die het kind inschrijft. De ouders ontvangen een schriftelijke bevestiging van inschrijving. Ongeveer twee maanden voor de 4e verjaardag van het kind worden de ouders uitgenodigd door school voor het intakegesprek. De ouders krijgen hiervoor een intakeformulier thuisgestuurd, zodat zij zich kunnen voorbereiden op het gesprek. Tijdens het intakegesprek wordt het intakeformulier doorgenomen, er is ruimte voor aanvullende informatie, ouders kunnen vragen stellen etc. Ouders krijgen de jaarbijlage van de schoolgids mee naar huis. Het kind wordt ingedeeld in een groep 1-2, dit in overleg met de leerkrachten en IB. De ouders kunnen een afspraak maken bij de leerkracht voor de 5 ochtenden kennismaking. Vanaf de dag dat het kind 4 jaar is, mag het kind de school bezoeken. Procedure aanmelding en toelating tussentijdse instroom Als een kind, ouder dan 4 jaar, aangemeld wordt op OBS Mettegeupel, wordt er contact opgenomen met de school, waar het kind vandaan komt. Op basis van de informatie die verkregen wordt bij de school van herkomst, wordt bekeken of het kind plaatsbaar is op OBS Mettegeupel. Schoolgids OBS Mettegeupel

14 8.2 Het leerlingvolgsysteem Om de ontwikkeling van onze leerlingen goed te kunnen volgen maken wij gebruik van een uitgebreid leerlingvolgsysteem. Gedurende de gehele schoolperiode wordt de ontwikkeling van het kind systematisch gevolgd. Dit gebeurt door het registreren van de resultaten van toetsen en waarnemingen van leerkrachten in het leerlingvolgsysteem. Daarnaast brengen wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind in kaart. Tijdens oudergesprekken wordt ook deze sociaal-emotionele ontwikkeling met de ouders besproken evenals de rapporten. 8.3 Rapporten en gesprekken Graag houden we ouders goed op de hoogte houden van het welbevinden en de ontwikkelingen van hun kind. Elk schooljaar worden er drie gesprekken gepland met ouders. In oktober/ november vindt het welbevindingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek bespreekt de leerkracht met u het welbevinden van uw kind en zullen op hoofdlijnen de ontwikkelingen en vorderingen t.a.v. de basisvakken taal en rekenen worden aangegeven. Daarnaast vinden er twee rapportgesprekken plaats, in de periode rond februari en juni. Het rapport dat uw kind meekrijgt geeft informatie over de vakken en daarnaast ook informatie over het gedrag en de leerhouding van uw kind. Het rapport wordt tevens gebruikt als uitgangspunt bij de rapportgesprekken. Om de ontwikkeling van de kinderen te kunnen volgen maken we naast observaties en methode afhankelijke toetsen gebruik van het methode onafhankelijk leerlingvolgsysteem CITO. Heeft u vragen over het welbevinden of over de ontwikkeling van uw kind neem dan contact op met de leerkracht. De data voor de rapportgesprekken vindt u in de schoolgidsbijlage. 8.4 Informatie over Passend Onderwijs. De drie fasen van begeleiding Vanaf 1 augustus 2014 is de wet ten aanzien van Passend Onderwijs van kracht. Met het in werking treden van deze wet wijzigen een aantal zaken als het gaat om begeleiding en ondersteuning van leerlingen. Indien u voor uw kind vragen heeft over extra ondersteuning en begeleiding kunt u dit bespreken met de leerkracht van uw kind of met de intern begeleider op school. Onze school is aangesloten bij de regio Meer informatie over de afspraken ten aanzien van ondersteuning en begeleiding van leerlingen in deze regio kunt u vinden op: Op deze website is ook informatie ten aanzien van de toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben te vinden. Schoolgids OBS Mettegeupel

15 3 FASEN VAN BEGELEIDING BINNEN HET ONDERWIJSCONTINUÜM Alle basisscholen in het samenwerkingsverband gebruiken de 3 fasen van begeleiding binnen het onderwijscontinuüm. Fase I Voor alle kinderen is het basis leerstofaanbod beschreven in het groepsplan. De ouders worden door de leerkracht geïnformeerd over de instructiegroep waarin het kind is ingedeeld. Fase II Als een kind de doelen uit het groepsplan en het basisaanbod niet kan behalen, wordt er een aangepast en specifiek plan van aanpak gemaakt voor een afgesproken periode. Het kind wordt in de leerlingbespreking besproken met de intern begeleider en de ouders worden geraadpleegd, geïnformeerd en er wordt een handtekening gevraagd. Fase III Wanneer de doelen uit het plan van aanpak niet worden behaald volgt een verdere analyse en bespreking door leerkracht en intern begeleider. Een extern deskundige wordt geraadpleegd, de ouders worden betrokken en er wordt de ouders om toestemming gevraagd. De intern begeleider onderhoudt het contact met het samenwerkingsverband Ouders kunnen ook bij de intern begeleider terecht voor vragen omtrent de aanmelding bij het speciaal basisonderwijs. 8.5 Informatie over de wijze waarop extra ondersteuning plaatsvindt Extra zorg voor leerlingen Soms is er extra zorg nodig voor leerlingen. Wanneer de ontwikkeling van een kind achterstand oploopt of wanneer een leerling gedurende lange tijd een weinig betrokken houding laat zien, wordt dat natuurlijk als eerste gesignaleerd door de groepsleerkracht. Hij zal in eerste instantie proberen om binnen de groep deze problemen op te lossen door het geven van extra begeleiding, aangepaste leerstof of door het voeren van gesprekken met de betreffende leerling en eventueel de ouders. Als deze acties van de groepsleerkracht niet voldoende blijken te zijn gaat hij te rade bij de ib-er (interne begeleider leerlingenzorg). De iber is verantwoordelijk voor de zorgleerlingen binnen een school. Samen met de ib-er stelt de leerkracht dan een handelingsplan op. In dit handelingsplan worden gerichte afspraken vastgelegd over hoe er met de problemen van de leerlingen in de groep wordt omgegaan. Aan een handelingsplan wordt altijd een tijdspad gekoppeld en bovendien wordt het plan met de ouders van de betreffende zorgleerling besproken. In sommige gevallen is het noodzakelijk om leerlingen door externe instanties aanvullend te laten testen. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. Schoolgids OBS Mettegeupel

16 Informatie over ondersteuning van het jonge kind In de groepen 1-2 wordt gewerkt met het VVE-programma Piramide. Piramide werkt met jaarlijks terugkerende projecten en thema s die dicht bij de belevingswereld van het kind staan. Alle kinderen (variërend van kinderen met een ontwikkelingsachterstand tot en met kinderen die voorop lopen) krijgen dit programma aangeboden. Daarnaast is er extra aanbod voor een aantal leerlingen met een taalachterstand. School meldt hiervoor kinderen aan bij de coördinator van het taalexpertisecentrum, de kinderen worden vervolgens gescreend door een logopediste. Als er sprake is van een taalachterstand dan komt het kind in aanmerking voor extra taalaanbod. Dit aanbod wordt geboden in een kleinere groep of individueel en gaat uit van dezelfde projecten en thema s als waarmee in de klas wordt gewerkt. Remedial teaching Het komt voor dat leerlingen particulier remedial teaching krijgen. Soms wordt aan de school verzocht dit onder schooltijd te laten plaatsvinden. Het algemene beleid van stichting OOG is dat dit niet wenselijk is. Wanneer de school vindt dat een leerling extra hulp nodig heeft neemt de school hiervoor verantwoordelijkheid en draagt er dan ook zorg voor. Wanneer ouders op eigen initiatief remedial teaching inschakelen, dan dient dit buiten schooltijd te geschieden. Wel is de school bereid tot afstemmingsoverleg met de particuliere remedial teacher. Uitzondering op dit beleid betreft leerlingen die in aanmerking komen voor rugzakbegeleiding of begeleiding van leerlingen met een ernstige enkelvoudige dyslexieverklaring. Doubleren/leerjaar overslaan In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn, dat een kind een leerjaar overdoet vanwege de leeftijd, de sociaalemotionele ontwikkeling of de te verwachten resultaten. Dit gebeurt in overleg met de ouders, de betrokken leerkracht, de intern begeleider en de directie. Schoolgids OBS Mettegeupel

17 8.6 Extra ondersteuning vanuit het samenwerkingsverband De extra ondersteuning wordt gegeven in arrangementen. Er zijn 3 soorten arrangementen. TOELAATBAARHEIDSVERKLARING Arrangementen Arrangementen BAO Deze arrangementen worden op een onze school ingezet als een leerling (tijdelijk) onvoldoende voortgang laat zien, ondanks de hulp die wordt geboden binnen de basisondersteuning. Dit kan ook een leerling zijn die meer- of hoogbegaafd is. De verwachting is dat de arrangementen voor deze leerlingen tijdelijk zijn. Vormen van deze arrangementen zijn: Tijdelijke toegevoegde ondersteuning voor de leraar of het team op school; Een budget voor de eigen school waarmee deze aan de specifieke ondersteuningsbehoefte van een leerling tegemoet kan komen; Een (tijdelijke) beschikbaarheid van specifieke hulpmiddelen op de reguliere basisschool voor leerlingen met een (meervoudige) lichamelijke handicap die de basisondersteuning overstijgen; Een (tijdelijke) plaatsing op een andere reguliere basisschool die de ondersteuning wel kan leveren; Een tijdelijke plaatsing op een bovenschoolse tussenvoorziening (time-out, of iets dergelijks); Een gecombineerd traject van onderwijs en Jeugdzorg (onderwijs- en zorgarrangement); Een gecombineerd traject van regulier onderwijs met SBaO dan wel SO Arrangementen die thuis- en school nabij kunnen worden aangeboden, genieten de voorkeur. Het kan echter voorkomen dat leerlingen vanwege hun specifieke ondersteuningsbehoefte zijn aangewezen op een andere school met een passend profiel binnen dan wel buiten het samenwerkingsverband. In die gevallen wordt de extra ondersteuning aangeboden in de volgende vormen: Schoolgids OBS Mettegeupel

18 Arrangement SBAO Een (tijdelijke) plaatsing op een school voor speciaal basisonderwijs (SBaO) binnen het samenwerkingsverband in ons geval zal dat meestal het Baken in Oss zijn. Arrangement SO Een (tijdelijke) plaatsing op een school voor speciaal onderwijs (SO) binnen of buiten het samenwerkingsverband. Factoren die bij de uiteindelijke toewijzing van een arrangement een rol spelen, zijn de wens van de ouders, de mogelijkheden van de school, de steun in de thuissituatie en de beschikbaarheid van de hulpverlening in het gezin. Het samenwerkingsverband bepaalt het type arrangement. procedure voor aanvragen van extra ondersteuning De procedure om te komen tot een arrangement ziet er als volgt uit: Binnen onze school is sprake van een ondersteuningsteam (OT). Dit ondersteuningsteam bestaat minimaal uit Interne Begeleiding en een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin Anouk van Zantvoort. Dit OT bespreekt hulpvragen van leerlingen. Wanneer het OT van mening is dat extra ondersteuning gewenst is, wordt het ondersteuningsteam opgeschaald naar een MDO. In dat overleg schuift de bovenschoolse deskundige, trajectbegeleider Margriet Meijer en de ouders/verzorgers van de leerling aan en worden eventueel andere deskundigen betrokken (bijv. arts, GGD-medewerker, schoolmaatschappelijk werker, SO- of SBaO-specialist etc). Dit MDO is schooloverstijgend. Het MDO beoordeelt of er Extra Ondersteuning dient te worden aangevraagd. Indien het MDO van mening is dat Extra Ondersteuning moet worden aangevraagd, wordt een voorlopig ontwikkelingsperspectief (OPP) voor het kind opgesteld. Samen met het voorlopig OPP wordt door de intern begeleider, een aanvraagformulier voor extra ondersteuning ingevuld voor de toelaatbaarheidscommissie (TLC) van het samenwerkingsverband. In het aanvraagformulier staat verwoord wat de professionals willen bereiken met het kind. Tevens wordt aangegeven welk soort extra ondersteuning gewenst zal zijn en voor welke periode de extra ondersteuning wenselijk is. Ook worden er schoolontwikkelingspunten opgesteld zodat het kind na het verstrijken van het arrangement bij terugplaatsing wel adequaat ondersteund kan worden. Deze schoolontwikkelingspunten kunnen onder andere betrekking hebben op professionalisering van leerkrachten, herinrichting of aanpassing van klas of gebouw, aanschaf van specifieke materialen of leermiddelen. In de tijd dat het kind geplaatst wordt in het extra ondersteuningsarrangement is het schoolbestuur verantwoordelijk voor het realiseren van de schoolontwikkelingspunten. De aanvraag wordt op inhoud beoordeeld door het Deskundigenpanel, bestaande uit een orthopedagoog uit het SBAO en een orthopedagoog uit het SO (en eventueel aanvullende deskundigen). Samen beoordelen zij of de aanvraag voor extra ondersteuning gegrond is en formuleren een advies. De deskundige van het aanvragende schoolbestuur (Margriet Meijer) is bij de behandeling van de aanvraag aanwezig. Schoolgids OBS Mettegeupel

19 Het Deskundigenpanel vormt samen met de directeur van het samenwerkingsverband de Toelaatbaarheidscommissie. De directeur neemt als voorzitter van de Toelaatbaarheidscommissie het toelaatbaarheidsbesluit en communiceert naar alle betrokkenen. Bij een positief of negatief besluit wordt een toelaatbaarheidsverklaring naar school verzonden met een afschrift naar ouders. De doorlooptijd tussen een arrangementsaanvraag en plaatsing is maximaal zes weken met, indien noodzakelijk, een eenmalige verlenging van vier weken Terugplaatsing Terugplaatsing kent drie varianten: van speciaal naar regulier, van speciaal basisonderwijs naar regulier of van speciaal onderwijs naar speciaal basisonderwijs. Bij plaatsing in SBO/SO stelt de Commissie van Begeleiding (CvB), conform de wet, binnen 6 weken een OPP vast waarin nadrukkelijk aandacht geschonken wordt aan het toewerken naar terugplaatsing. In de jaarlijkse evaluatie van het OPP wordt besproken wanneer de leerling terug kan en welke acties binnen de school hiervoor vereist zijn. Uiteraard bespreekt men dit ook met de ouders. Wanneer terugplaatsing (nog) niet mogelijk is, dient de CvB dit te beargumenteren. De CvB geeft in deze situatie aan welke acties de school dient in te zetten om terugplaatsing op een later moment wel mogelijk te maken. Deze onderbouwing en voorgenomen acties maken deel uit van de aanvraag voor een nieuwe toelaatbaarheidsverklaring. Uiterlijk in het laatste jaar van de geldigheid van de toelaatbaarheidsverklaring wordt op initiatief van SBO/ SO een actieplan opgesteld met de reguliere school en ouders om de terugplaatsing voor te bereiden. Hierin wordt ook bekeken of er in het regulier onderwijs tijdelijk extra ondersteuning nodig is en wordt hiervoor een aanvraag ingediend bij het samenwerkingsverband. Bij de terugplaatsing zijn vijf partijen betrokken: de leerling, de ouders, de terugplaatsende school, de ontvangende school en het samenwerkingsverband Doorplaatsing: overgang Van PO naar VO De samenwerkingsverbanden PO en VO hanteren een leeftijd van 12 jaar als richtlijn voor de overgang van PO/SBaO/SO naar VO/VSO. Wettelijk mag een leerling uiterlijk in het PO blijven tot eind van het schooljaar waarin hij of zij 14 jaar wordt. Om de overgang naar VO zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt een POVO-overleg ingericht. Een POVO-overleg wordt ingesteld door de besturen van de samenwerkingsverbanden PO en VO en legt jaarlijks verantwoording af aan beide besturen. In dit overleg bespreken deskundigen de overgang van het PO naar het VO. Een medewerker van Centrum Jeugd en Gezin is, indien gewenst en noodzakelijk, op afroep beschikbaar voor het POVO-overleg. Het is van belang dat zo vroeg mogelijk onderkend wordt of leerlingen in het VO extra ondersteuning nodig hebben. Eind groep 6, medio groep 7, is dit meestal duidelijk. Dan wordt door school het uitstroomperspectief van de leerling opgesteld, aangevuld met een Schoolgids OBS Mettegeupel

20 beschrijving van de ondersteuningsbehoefte (format) en wordt dit met ouders besproken. Hierna volgt uiterlijk in januari van het groep-8 leerjaar het advies van de school. Alle leerlingen met het advies Extra Ondersteuning worden besproken in het POVO-overleg. Er wordt dan een gezamenlijk advies opgesteld dat met ouders wordt besproken. In maart melden ouders hun kind vervolgens aan bij het VO of VSO. Hierna vraagt de VO/ VSO-school samen met ouders de Extra Ondersteuning aan bij de toelaatbaarheidscommissie van het Samenwerkingsverband VO In het aanvraagformulier is het advies van het POVOoverleg opgenomen. Het streven is dat begin juni voor alle leerlingen vanuit BaO/SBaO/SO duidelijk is waar zij na de zomervakantie gaan starten geschillenregeling We proberen samen het onderwijs goed vorm te geven, maar het kan natuurlijk gebeuren dat ouders het niet eens zijn met keuzes die gemaakt worden. Het eerste aanspreekpunt is dan altijd de school. Hier kunnen ouders een gesprek aanvragen of een klacht indienen. Een tweede optie is een gesprek op het niveau van het bestuur. Wanneer de klacht een onderwerp van het samenwerkingsverband betreft, kunnen ouders of school het geschil voorleggen aan de landelijke geschillencommissie. Op de website is meer informatie te vinden over de mogelijkheden. 8.7 Jeugdhulpverlening Opvoeden en opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Daarom kunnen kinderen, jongeren en ouders voortaan op één plek terecht met hun opgroei- en opvoedvragen. Vanaf 1 januari 2015 is namelijk de jeugdhulpverlening een plicht van de gemeente geworden. Iedere gemeente krijgt een Basisteam Jeugd & Gezin waarbij medewerkers met diverse specialistische achtergronden (preventieve zorg, geestelijke gezondheidszorg, licht verstandelijke beperking Jeugdbescherming/veiligheid etc.) vanuit één team de hulpvragen samen oppakken. De vraag van het kind staat centraal. Kinderen, jeugdigen en hun ouders worden zoveel mogelijk op maat geholpen. Daarbij wordt meer een beroep gedaan op de eigen kracht van het gezin en haar directe omgeving. De betrokken medewerker van het Basisteam Jeugd & Gezin ondersteunt dit proces. Als er meer hulp nodig is dan de mensen van het Basisteam Jeugd & Gezin kunnen bieden, dan halen zij er gespecialiseerde jeugdhulp bij. Dus als u advies of hulp nodig heeft bij vragen over opvoeden en opgroeien of jeugdhulp wilt aanvragen, kunt u vanaf 1 januari 2015 niet meer bij Bureau Jeugdzorg terecht, maar kunt u, terecht bij het laagdrempelige Centrum Jeugd & Gezin Maasland telefoonnummer of via U kunt ook terecht bij het consultatiebureau, bij de school van uw kind (de jeugdverpleegkundige of de schoolmaatschappelijk werker Anouk van Zantvoort), of bij uw huisarts. Schoolgids OBS Mettegeupel

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 2014-2015

Schoolgids 2013-2014 2014-2015 Schoolgids 2013-2014 2014-2015 1 Inhoud OBS Kompas Schoolgids 2013-2014 en 2014-2015 Voorwoord 1 Onze school 2 De organisatie van ons onderwijs 3 School in ontwikkeling 4 Zorg voor de kinderen 5 Resultaten

Nadere informatie

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl 1 Inhoud Schoolgids van de Wendakker Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1

Nadere informatie

schoolgids 2013 / 2014

schoolgids 2013 / 2014 schoolgids 2013 / 2014-1 - Inleiding. Beste ouders, In deze schoolgids staan belangrijke gegevens m.b.t. De Wijde Wereld. Wij hopen dat u deze gids aandachtig doorleest. Wanneer u vragen heeft over de

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

RK Basisschool De Zevenster Meester Muldersstraat 45 7591 VA Denekamp. Tel. 0541-351716 E-mail dir.zevenster@konot.nl www.zevensterdk.

RK Basisschool De Zevenster Meester Muldersstraat 45 7591 VA Denekamp. Tel. 0541-351716 E-mail dir.zevenster@konot.nl www.zevensterdk. RK Basisschool De Zevenster Meester Muldersstraat 45 7591 VA Denekamp Tel. 0541-351716 E-mail dir.zevenster@konot.nl www.zevensterdk.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids

Nadere informatie

RK Basisschool Willibrord Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp. Tel. 0541-351896 E-mail dir.wiboschool@konot.nl www.wiboschool.nl

RK Basisschool Willibrord Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp. Tel. 0541-351896 E-mail dir.wiboschool@konot.nl www.wiboschool.nl RK Basisschool Willibrord Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp Tel. 0541-351896 E-mail dir.wiboschool@konot.nl www.wiboschool.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist. SCHOOLGIDS 2014-2015 De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.nl 2 INHOUDSOPGAVE: Bladzijde Titelblad 1 Inhoudsopgave 2 Een woord vooraf

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Aloysiusschool Remigisstraat 5 7595AM Weerselo Tel.0541-661445 Email: dir.aloysius@konot.nl Website: www.alows.nl

Aloysiusschool Remigisstraat 5 7595AM Weerselo Tel.0541-661445 Email: dir.aloysius@konot.nl Website: www.alows.nl Aloysiusschool Remigisstraat 5 7595AM Weerselo Tel.0541-661445 Email: dir.aloysius@konot.nl Website: www.alows.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Aloysiusschool... 3 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij...

Nadere informatie

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4 Inhoud 1. DE SCHOOL.... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit.... 3 1.3. Situering van de school.... 4 1.4. Schoolgrootte.... 4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 5 2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten....

Nadere informatie

13. Procedure van de schoolgids

13. Procedure van de schoolgids Inhoudsopgave Een woord vooraf 1. Onze school 13. Procedure van de schoolgids 14. Bijlagen 2. Waar wij als school voor staan 3. De organisatie van ons onderwijs 4. De leraren 5. Meer dan kennis alleen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 SCHOOLGIDS Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Maten... 4 Inleiding... 4 1. Wie zijn wij... 5 1.1 Onze school... 5 1.2 Ons bestuur... 5 1.3 Missie/visie...

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie