Voorwoord BKD in het kort Keuringsbeleid en kwaliteit 9 4. ICT Communicatie Bestuur Juridisch 43.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord 5. 1. BKD in het kort 6. 2. Keuringsbeleid en kwaliteit 9 4. ICT 28. 5 Communicatie 31. 7 Bestuur 40. 8 Juridisch 43."

Transcriptie

1 J A A R V E R S L A G

2

3 INHOUD Voorwoord 5 1. BKD in het kort 6 2. Keuringsbeleid en kwaliteit 9 3. Laboratorium ICT 28 i3 5 Communicatie 31 6 Personeel 33 7 Bestuur 40 8 Juridisch 43 9 Financiën 44 Colofon 48 J A A R V E R S L A G B K D

4

5 VOORWOORD In 2010 heeft de vernieuwde structuur van de BKD haar vuurdoop gehad. Een aangepaste capaciteit met veranderde aansturing heeft zich moeten bewijzen. Uitgangspunt daarbij is telkens geweest dat de sector alleen positieve veranderingen zou ervaren en dat de BKD aan alle kwaliteitsvereisten blijft voldoen. Ofschoon uiteindelijk ook verzwaringen door de sector zijn ervaren, extra regelgeving was daar soms debet aan, is de balans over 2010 positief. Er is meer gedaan met een relatief kleinere capaciteit. De BKD en haar medewerkers hebben in 2010 laten zien een gezond bedrijf te zijn, waardoor de aandacht nu ten volle op verbetering van de klanttevredenheid gericht kan worden. V5 Vincent Cornelissen directeur Bloembollenkeuringsdienst Kees van Ast voorzitter Bloembollenkeuringsdienst J A A R V E R S L A G B K D

6 1 BKD IN HET KORT K W ALITEIT EN KEURINGSBELEID 16 De aandacht heeft in 2010 op kwaliteitsgebied vooral gelegen op de kwaliteitsborging binnen het geaccrediteerde kwaliteitszorgsysteem van de BKD. Op keuringsgebied zijn zowel teelt- als exporttechnische wijzigingen doorgevoerd. Aanleidingen voor wijzigingen worden gevormd door vragen vanuit de sector, op aangeven van eigen medewerkers of vanuit de overheid en derde landen. Zo zijn er om teelttechnische redenen aanpassingen geweest aan de keuringsreglementen van meerdere gewassen. Op exportgebied hebben besprekingen met derde landen tot wijziging van bepaalde eisen geleid. Meest in het oog springend zijn de wijzigingen als gevolg van het tussen Nederland en China overeengekomen protocol met betrekking tot export van tulp en lelie naar China. Om klanten beter van dienst te zijn, zijn enkele keuringen die niets meer bleken toe te voegen geschrapt en is bijvoorbeeld het Digitaal Klanten Loket verder onder handen genomen. Lees meer over het BKD kwaliteits- en keuringsbeleid in hoofdstuk 2, bladzijde 9

7 L ABORATORIUM EN ONDERZOEK In het laboratorium is in 2010 veel werk verzet; zowel in aantallen toetsen, alsmede in het onderzoek. Met name het ontwikkelen van een nieuwe ELISA-toets voor PLAMV heeft veel aandacht gekregen. Lees meer over de werkzaamheden van het Lab in hoofdstuk 3, pagina 24 ICT Een in belang toenemend onderdeel van de BKD is ICT. Dit instrument wordt ingezet om kwaliteit en snelheid van producten te vergroten, maar ook om kostenbesparingen te realiseren. Lees meer over de ICT ontwikkelingen in hoofdstuk 4, bladzijde C OMMUNICATIE Vanwege haar bestuursstructuur heeft de BKD een goede link met de sector. Zij wordt enerzijds gevoed met suggesties en kritische, opbouwende feedback en anderzijds worden ontwikkelingen die de sector betreffen via het bestuur zonder omwegen kort gesloten. In 2010 is geconstateerd dat communicatie over allerlei regelgeving en wijzigingen daarin essentieel is, om begrip voor ieders positie te houden. Een aantal initiatieven is genomen, doorlopend naar 2011, om de communicatie aan te scherpen. Een vernieuwde website is daar onderdeel van. Lees meer over de communicatiekansen van de BKD in hoofdstuk 5, bladzijde 31 P ERSONEEL Voor de BKD en haar medewerkers betekende 2010 een behoorlijke uitdaging nu zij volgens de in 2009 ingezette structuur moesten gaan werken. In 2010 hebben de BKD-ers laten zien over een enorm aanpassingsvermogen en een geweldige motivatie te beschikken om zich als vanouds volledig in te zetten voor de bloembollensector. Uiteindelijk is een productiviteitsstijging van zo n 20% gerealiseerd. Voor wat betreft de personele zaken zijn een aantal eerder ingezette ontwikkelingen van bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, contracten en training verder doorgezet. Daar waar nodig ging dit in goed overleg met de OR, die in 2010 van samenstelling wisselde. Lees meer over de personeelszaken van de BKD in hoofdstuk 6, bladzijde.33 J A A R V E R S L A G B K D J A A R V E R S L A G B K D

8 BKD IN HET KORT B ESTUUR 18 Alle wijzigingen in reglementen evenals de begroting, tarieven en jaarrekening zijn door het Algemeen Bestuur goedgekeurd. Het laat zich daarbij adviseren door het Dagelijks Bestuur. Een afvaardiging van het bestuur heeft gezamenlijk met de directeur samenwerkingsmogelijkheden met andere keuringsdiensten onderzocht. Zij blijven over ontwikkeling van samenwerking in overleg. Het bestuur kende enkele wisselingen in 2010, deze ziet u in hoofdstuk 7, bladzijde 40 J URIDISCH Op juridisch gebied was de invoering van de Kaderwet Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO) per 1 januari aanleiding om de statuten te evalueren. In 2011 zal daaraan doorgewerkt worden. In hoofdstuk 8, bladzijde 43 leest u hierover evenals over het tuchtgerecht. F INANCIËN Vanwege een groter volume aan werkzaamheden, gecombineerd met een gestegen productiviteit, is een exploitatiesaldo bereikt wat boven de begroting ligt. Hiermee is het mogelijk geworden om eind 2010 de nog lopende verplichtingen jegens het Productschap Tuinbouw af te lossen en wordt toekomstige druk op tarieven verlaagd. Het gewenste niveau van het eigen vermogen wordt immers eerder bereikt. Lees meer over de financiële situatie van de BKD in hoofdstuk 9, bladzijde 44

9 2 KEURINGSBELEID EN KWALITEIT 1. KW ALITEITSBORGING In 2010 is de in 2009 gewijzigde aanpak van kwaliteit tot volle wasdom gekomen. Op basis van een groot aantal audits, door zowel de Raad voor Accreditatie als door de nvwa, is een duidelijke verbetering van het geaccrediteerde kwaliteitssysteem van de BKD geconstateerd. De RvA heeft dan ook het ISO accreditaat kunnen uitbreiden met de export- en importinspecties en heeft zowel het ISO en het ISO accreditaat beiden kunnen continueren. De nvwa heeft na eerdere bemerkingen over de uitvoering van sommige inspecties haar waardering uitgesproken voor de bereikte kwaliteitsresultaten. 29 J A A R V E R S L A G B K D

10 KEURINGSBELEID EN KWALITEIT GEWASSEN M INDER KEURINGEN ELISA-CULTIVARS TULP Met het bestuur van de KAVB productgroep tulp is gesproken over nut en noodzaak van de vroege keuring bij partijen van de ELISA-cultivars. De vroege keuring is gericht op TBV en de partijen worden ook getoetst, hetzij op blad, hetzij op bolmateriaal. De BKD heeft voorgesteld om bij partijen opgegeven in de basismodule (max. klasse ST) de vroege keuring te laten vervallen. Bij deze partijen wordt één veldkeuring uitgevoerd. Voor partijen opgegeven in de plusmodule (max. klasse I) is voorgesteld de vroege keuring te staken indien in het bolmonster max. 1% TBV is aangetoond. Partij tulpen Elisa cv: ja/nee Elisa Cultivar Visuele Cultivar Elisa en opplant Elisa en vrijgesteld van opplant Niet bemonsterd Opplant Vrijgesteld van opplant Niet bemonsterd JAPAN MODULE MAX. KLAS: I-JAPAN 3 keuringen, mogelijkheid tot vrijst. van bloeikeuring 3 keuringen Niet mogelijk 3 keuringen, mogelijkheid tot vrijst. van bloeikeuring 3 keuringen en monsternorm te velde Niet mogelijk PLUS MODULE MAX. KLAS: I 2 keuringen, mogelijkheid tot vrijst. van bloeikeuring 3 keuringen en monsternorm te velde Niet mogelijk 2 keuringen, mogelijkheid tot vrijst. van bloeikeuring 3 keuringen en monsternorm te velde Niet mogelijk BASIS MODULE MAX. KLAS: ST 1 keuring, geen bladmonster 1 keuring, geen bladmonster 1 keuring en bol - of bladmonster 1 keuring 1 keuring 1 keuring

11 Het resultaat is één of twee visuele keuringen en boltoets op TBV, naast een eventueel opplantmonster. Dit voorstel betekent een besparing voor de sector van zo n g Het bestuur van de productgroep tulp stemde in met het voorstel, waarna het Algemeen Bestuur het voorstel heeft bekrachtigd. De wijzigingen gaan in per teeltseizoen 2010/11. Ontwikkeling tulpengalmijt en TVX in tulp In 2010 is diverse keren met het bestuur van de KAVB productgroep tulp gesproken over het voorkomen van TVX in tulpen. TVX wordt momenteel gezien als één van de belangrijkste aandachtspunten in de teelt van tulpen. De volgende onderwerpen zijn besproken: Keuring. Onderzoek van PPO en de BKD toont aan dat er geen sprake is van latente aanwezigheid van TVX in tulpen. Daarmee blijft de visuele keuring gehandhaafd. 211 J A A R V E R S L A G B K D

12 KEURINGSBELEID EN KWALITEIT 12 Norm. De monster- en veldkeuringen zijn beoordeeld met het oog op het terugdringen van TVX. Vastgesteld is dat de norm op een gewenst laag niveau ligt. Afkeuringsmaatregelen. Voor partijen, die met meer dan 1% TVX worden afgekeurd, geldt dat zij onder begeleiding van een vervoerbewijs mogen worden afgezet of als plantgoed voor eigen opplant mogen worden gebruikt. Gesproken is over de maatregelen ten aanzien van het plantgoed. Voor het teeltseizoen 2010/11 wijzigen de afkeuringsmaatregelen wat betreft het plantgoed niet. Aanvullend toetsen op TVX. Partijen van zowel de ELISA-cultivars als van de niet-elisa-cultivars kunnen op verzoek aanvullend worden getoetst op TVX. Bij de ELISA-cultivars wordt het monster op TBV, en op verzoek aanvullend op TVX getoetst. Bij de andere cultivars wordt naast het opplantmonster ook een monster genomen voor toetsing op TVX. De resultaten van deze aanvullende toetsen hebben geen invloed op de klassering van de partijen. Tulpengalmijt. Tulpengalmijt is de belangrijkste vector van TVX. In 2010 is een duidelijke toename van tulpengalmijt geconstateerd. In onderstaande tabel zijn de afkeuringen in 2009 en 2010 op TVX en tulpengalmijt weergegeven. Tussen haakjes staat het percentage van het totaal aantal partijen resp. het totale areaal. AFKEURINGEN OP TVX EN TULPENGALMIJT aantal afgekeurd aantal afgekeurd afgekeurde areaal afgekeurde areaal partijen (in are) partijen (in are) TULPENVIRUS-X MEER DAN 1% (0,4%) (0,3%) (0,4%) (0,4%) TULPENGALMIJT (0,8%) (0,8%) (1,6%) (1,5%)

13 D ROGE KEURING CROCUS Partijen soort-krokus mogen worden verhandeld als bij controle door de keurmeester blijkt dat er geen Ditylenchus dipsaci., D. destructor of Aphelenchoides subtenuis is aangetroffen. Met ingang van het teeltseizoen 2010/11 is de werkwijze rond de verplichte droge keuring soort-krokus aangepast. De BKD verstrekt dan na de veldkeuring een voorlopig certificaat. Na de droge keuring wordt een definitief certificaat verstrekt. Partijen worden na de droge keuring op de Japanlijst geplaatst. 213 G RIJZE HYACINTEN In 1959 is een aantal hyacintenrassen, waaronder Gipsy Queen, aangemerkt als grijze cultivar: cultivars die voor (bijna) 100% zijn besmet met grijsvirus (hyacintenmozaiekvirus). In de decennia na 1959 zijn verschillende initiatieven genomen voor afbouw van de teelt van de grijze cultivars, dan wel tot het groen maken van de rassen. In 1998 is het ontheffingsbeleid voor de grijze cultivars voor de laatste keer herzien. Niet-groen materiaal mag worden vermeerderd indien de teler kan aantonen dat hij bezig is met het verkrijgen van groen materiaal: een inspanningsverplichting. J A A R V E R S L A G B K D

14 KEURINGSBELEID EN KWALITEIT 14 De BKD heeft het beleid rond de grijze cultivars besproken met het bestuur van de KAVB productgroep Hyacint. Het bestuur heeft ingestemd met het voorstel van de BKD om per teeltseizoen 2010/11 het groenmaakbeleid te staken. De partijen zullen gekeurd worden volgens de geldende normen en keuringsmethoden. Gezien de kennis over het grijsvirus in deze cultivars zullen de partijen met ingang van het teeltseizoen 2010/11 als volgt worden geklasseerd: Werkbollen: klasse ST Andere jaargangen: maximaal klasse ST. S AMENVOEGING LELIEREGISTRATIES Tot 2010 bestonden twee lelieregi-straties die kort na elkaar werden verstuurd. In samenspraak met het bestuur van de KAVB productgroep lelie is besloten om met ingang van 2010 de twee registraties samen te voegen tot één. Hiermee wordt de administratieve lastendruk voor de bedrijven verminderd. P L AMV IN LELIE Met het aantreffen van Plantago Asiatica Mosaic Virus (PlAMV) in lelies geteeld

15 in Nederland, is, in samenspraak met het bestuur van de productgroep lelie voor 2010, de BKD/men gekomen tot een vrijwillige toetsing van partijen lelies op dit virus. De uitgevoerde toets is een PCR-toets. In 2010 startte de BKD met de ontwikkeling van een ELISA-toets op dit virus. 215 O NTWIKKELING D AHLIA- KEURING: STAKEN STEKKASKEURING De keuring van dahlia s kende in één teeltjaar drie registratie- en keuringsmomenten: Oplegknollen Bemonstering (en registratie) van klasse ALG (veld) partijen die zullen worden opgelegd en toets op TSWV; Stekkas Registratie van de opgelegde knollen en keuring in de stekkas. Klassering in klasse ALG en ST; Veldsituatie Registratie van de uitgeplante stekken en keuring. Onderscheid naar voor handel bestemde partijen (klasse ST) voor opleg bestemde partijen (klasse ALG). J A A R V E R S L A G B K D

16 KEURINGSBELEID EN KWALITEIT 16 De BKD heeft aan het bestuur van de KAVB productgroep dahlia voorgesteld de stekkaskeuring dahlia per 2010 te staken, dit vanwege de beperkte scope en beperkte toegevoegde waarde van de keuring. Het bestuur van de productgroep heeft ingestemd met het voorstel. Hierna hebben het Ministerie van EL&I en de nvwa ingestemd met het voorstel van de BKD. De stekkaskeuring is gestaakt per O NTWIKKELING KEURING OVERIGE BOLGEWASSEN Op verzoek van het bestuur van de KAVB productgroep bijzondere bolgewassen heeft de BKD onderzocht welke mogelijkheden er zijn tot deregulering van de keuring van alle opgeplante partijen. Hiertoe is onder andere overleg gevoerd met het Ministerie van EL&I en de nvwa die hebben aangegeven dat deze mogelijkheden er zijn. Gezien de kwaliteit van de partijen en de door de BKD aangetroffen niveaus van afwijkingen, kan overgegaan worden tot monitoring

17 van de gewassen. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met eventuele eisen van derde landen. Deze twee aspecten, enerzijds deregulering en anderzijds voldoen aan eisen van derde landen, met name de VS en Canada die een veldkeuring per partij vereisen, zijn besproken met het bestuur van de productgroep. De productgroep heeft de BKD geadviseerd de keuring van alle partijen in stand te houden. C ANNA VS/CANADA In het workplan VS/Canada is bepaald dat partijen Canna alleen naar deze twee landen kunnen worden geëxporteerd indien in de veldkeuring niet meer dan maximaal 10% Canna Yellow Mottle Virus (CaYMV) visueel is aangetroffen bij officiële keuring. In de praktijk is gebleken dat het niet mogelijk is om met de huidige kennis van virussen onderscheid te maken tussen de verschillende virussen. De BKD keurt derhalve op zichtbaar virus. 217 Hierdoor kunnen maar een zeer klein aantal partijen naar de VS en Canada worden geëxporteerd. De BKD heeft aan de nvwa een aanvullende toets op CaYMV voorgesteld voor partijen waarin meer dan 10% zichtbaar virus is aangetroffen teneinde een partij te kunnen beoordelen op het virus waar de eis voor geldt. Dit voorstel houdt in dat, op verzoek van de teler, per partij, een monster wordt genomen van 30 bladeren die in mengmonsters van twee bladeren via de PCR-methode op CaYMV worden getoetst. De nvwa heeft onder bepaalde voorwaarden kunnen instemmen met dit voorstel. C ONTROLE AM IN 2010 De nvwa heeft bepaald dat controle op naleving van de AM-regelgeving bij telers van uitgangsmateriaal (waaronder bloembollen) voor 100% moet plaatsvinden. Voordien stemde de nvwa voor bloembollen in met een afwijkende aanpak voor de controle op AM-onderzoeksverklaringen. De reden voor deze wijziging is dat in een klein aantal situaties is vastgesteld dat sprake is van teelt op (deels) niet bemonsterde of AM-besmette percelen hetgeen toen nog niet was toegestaan. De verruimde AM bestrijdingsrichtlijn heeft extra aandacht voor dit dossier gevergd. J A A R V E R S L A G B K D

18 KEURINGSBELEID EN KWALITEIT 18 I MPLEMENTATIE AM BESTRIJDINGSRICHTLIJN Op 1 juli 2010 trad AM bestrijdingsrichtlijn 2007/33/EG in werking. De richtlijn geldt voor bloembollen die vanaf 1 juli 2010 worden geplant. Deze AM-bestrijdingsrichtlijn brengt belangrijke veranderingen teweeg in de regulering van AM binnen de EU. Met de nieuwe richtlijn is de verplichting vervallen om bloembollen te telen op percelen met een geldige AM-onderzoeksverklaring. In de loop van 2010 is gebleken dat ook de Fytorichtlijn nog geldt wat AM betreft. In deze richtlijn wordt bepaald dat alleen bloembollen mogen worden verhandeld als ze zijn geteeld op een AM-vrij perceel. De Fytorichtlijn is leidend, dus is alleen verhandeling mogelijk na teelt op AM-vrije percelen. Eén van de speerpunten voor de BKD is het communiceren van de gevolgen van de gewijzigde AM-regels voor het bedrijfsleven. Hiertoe heeft de BKD in het verslagjaar de volgende stappen gezet: Uitleg geven over de nieuwe AM-regels tijdens bijeenkomsten van telers; Inrichten van een apart onderdeel over AM op website In dit onderdeel is per productiestap uitleg gegeven over de consequenties van de AM-regels; Uitleg over de AM-regels in de nieuwsbrief; Participatie in de AM-werkgroep van de KAVB voor uitwerking van de oplossingsrichtingen; Opname van AM-onderdelen in het algemeen toezicht bij teeltbedrijven. De BKD streeft ernaar om met betrokken partijen te komen tot eenduidige en eenvoudig uit te voeren regels. Voor de implementatie van de AM-bestrijdingsrichtlijn is aan de hand van een (concept) protocol van de nvwa gewerkt aan: Registratie van AM-status in de registratie van de percelen; Inrichting administratieve en fysieke controle van de opgegeven AM-status van de percelen; Opname van algemene AM-vragen in het algemeen toezicht; Opstellen van eisen en inrichting controles bij de zogenaamde combibedrijven. De bedrijven met percelen met meer dan één AM-status.

19 219 T OEZICHT BIJ TEELTBEDRIJVEN De BKD houdt op ieder teelt- en handelsbedrijf jaarlijks algemeen toezicht. Dit toezicht is gebaseerd op Europese richtlijnen. Voor het toezicht bij teeltbedrijven heeft de BKD in overleg met het Koepeloverleg van de KAVB de Beleidsnota Eisen aan inrichting administratieve organisatie in de keten van bloembollen opgesteld. Deze nota is in april 2010 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de BKD. De nota behandelt de volgende punten: Identificatie partij; Verantwoording van de voorraad; Verantwoording van in- en verkoop; Eisen die gelden, ongeacht het gebruik of bestemming van de bollen of wensen van de afnemer; De onderneming kan binnen 4 uur een partij traceren tot afnemer of naar de productie. J A A R V E R S L A G B K D

20 KEURINGSBELEID EN KWALITEIT 20 In samenspraak met de KAVB is de naleving van de nieuwe AM-regelgeving opgenomen in het toezicht. Aan het algemene toezicht zijn de minimale eisen aan traceerbaarheid en bedrijfshygiëne toegevoegd. Voor dit toezicht is een vragenlijst opgesteld. Een aparte vragenlijst is opgesteld voor combibedrijven (telen op AMvrije en op niet onderzochte of besmette grond). Deze vragenlijst heeft met name betrekking op bedrijfshygiëne. De beleidsnota en de twee vragenlijsten zijn opgenomen op de website van de BKD. De BKD is in de tweede helft van 2010 gestart met het uitvoeren van toezichtsbezoeken bij de teeltbedrijven op basis van de beleidsnota. Door het publiceren van de vragenlijst op de website kunnen de bedrijven zich voorbereiden op het bezoek van de keurmeester.

21 3. AFZET VAN BLOEMBOLLEN NAAR DERDE LANDEN C HINA In mei 2010 hebben besprekingen tussen de Chinese en Nederlandse autoriteiten plaatsgevonden over de export van in Nederland geteelde partijen tulpen en lelies naar China. De besprekingen hebben ertoe geleid dat in juli 2010 een protocol door overheidsvertegenwoordigers van beide landen is ondertekend. Vanaf 21 oktober 2010 is dit export-protocol China van kracht. Dit heeft invloed op de keuring van tulpen- en leliebollen die worden geteeld in Nederland. Bollen van deze gewassen, geteeld in andere landen, kunnen niet meer via Nederland naar China worden geëxporteerd. 21 J APAN In december 2009 hebben onderhandelingen tussen Nederland en Japan plaatsgevonden over de aanpassing van de keuringsystematiek en normen voor partijen bloembollen voor export naar Japan. Begin 2010 heeft Japan ingestemd met de aanpassingen. Voor het gewas tulp betekent dit dat de verplichte opplantmonsterkeuring is komen te vervallen. Dit heeft ertoe geleid dat meer partijen zijn aangemeld voor de Japankeuring. Voor het gewas gladiool betekenen de afspraken een aanscherping van de monster- en veldkeuringsnormen voor verschillende virussen. Wegens het voorkomen van Allium-virus-X in partijen Allium in Nederland bij de joint inspection, en in Japan opgeplante monsters in het kader van de monitoring, heeft Japan besloten de monitoring bij Allium te staken. Dit betekent dat voor het gewas Allium de joint inspection gehandhaafd blijft. Zoals eerdere jaren zijn wederom Japanse inspecteurs in Nederland door de BKD ontvangen in het kader van de joint inspections en monitoring. Wederom hebben zij hun vertrouwen in het BKD systeem uitgesproken. J A A R V E R S L A G B K D

22 KEURINGSBELEID EN KWALITEIT 22 I SRAEL In augustus 2010 heeft een delegatie uit Israel bij een bezoek aan Nederland met de nvwa en de BKD overleg gevoerd over de voorwaarden waaronder bloembollen uit Nederland geëxporteerd kunnen worden naar Israel. Vanuit Nederland wordt gestreefd naar een versobering van de Israëlische eisen. De besprekingen hebben nog niet geleid tot concrete stappen. Z UID-KOREA Een Zuid-Koreaanse inspecteur heeft van 2 tot en met 8 juni 2010 het jaarlijkse monitoringsbezoek gebracht aan de BKD. De inspecteur heeft een bezoek gebracht aan teeltgebieden van tulp, Iris, lelie en gladiool, verspreid over Nederland. Verder heeft hij een bezoek gebracht aan het laboratorium van de BKD. Het bezoek is positief afgesloten en de inspecteur was onder de indruk van het werk van de BKD en van de vakkennis van de keurmeesters.

23 4. FYTO ZAKEN D ITYLENCHUS DIPSACI ( STENGELAAL) In het verslagjaar is het aantal besmettingen door Ditylenchus dipsaci (stengelaal) ten opzichte van het voorgaande jaar afgenomen. M ELOIDOGYNE CHITWOODI/ F ALLAX I N GLADIOOL EN DAHLIA Met ingang van 2008 wordt de intensieve opsporing in partijen gladiool en dahlia uitgevoerd in door de nvwa aangewezen gebieden in Zuidoost-Nederland en percelen gelegen in de directe nabijheid van eerder aangetroffen besmettingen. De BKD heeft in 2010, net als in 2009, in de keuring van gladiolen en dahlia s geen Meloidogyne chitwoodi/fallax aangetroffen. 23 O VERDRACHT STENGELAALWERKZAAMHEDEN AAN DE BKD Per 1 mei 2010 heeft de nvwa een deel van de werkzaamheden met betrekking tot besmetverklaringen wegens aantreffen van stengelaal in partijen bloembollen aan de BKD overgedragen. De BKD neemt alleen de uitvoerende taken van de nvwa over. Het opleggen en opheffen van besmetverklaringen op percelen blijft een taak van de nvwa.

24

25 3 LABORATORIUM A ANTAL T OETSINGEN ELISA Het aantal toetsingen op aanwezigheid van één of meerdere virussen met de ELI- SA methode bedroeg 1,5 miljoen stuks. Dit is een toename ten opzichte van twee voorgaande jaren. De aanvragen voor monstertoetsingen voor lelie zijn weer op het oude peil van 2008 Gerekend over het keuringsseizoen geldt dit ook voor de monsters van tulp. OVERZICHT VIRUSTOETSINGEN Tulp Lelie Dahlia Verzoek Overige Export (China) Totaal De productiviteit in het lab volgt al jaren een stijgende lijn. Per saldo worden meer monsters verwerkt met minder mensen AANTAL TOETSINGEN IN HET LABORATORIUM PER FTE X 1.000] aantal toetsingen per FTE x J A A R V E R S L A G B K D

26 LABORATORIUM 26 PCR-TOETSEN Dit jaar zijn bijna 4000 monsters met de PCR methode onderzocht op aanwezigheid van virussen. Dit is veel meer dan de enkele honderden monsters in voorgaande jaren. De meeste toetsen betreffen wel/ niet detecteren van virus in bulkmonsters van 240 lelieblaadjes of 120 lelieschubben. Deze toetsen zijn arbeidsintensief en mede daardoor kostbaar. Om op tijd uitslagen te kunnen leveren, is geïnvesteerd in apparatuur waarmee de toets kan worden opgeschaald. D IAGNOSTIEK In het kader van diagnostiek worden jaarlijks honderden monsters onderzocht. Daarnaast wordt soms gericht gezocht naar aanwezigheid van bepaalde virussen in samenwerking met nvwa. Inventarisaties betroffen dit jaar nepovirussen en een potexvirus in lelies. Een potexvirus dat in monsters van lelie werd aangetroffen, kon worden geïdentificeerd als het Plantago asiatica mosaic virus (PlAMV).

27 327 T OETSONTWIKKELING Voor het aantonen van PlAMV is met succes gebruik gemaakt van primers ontwikkeld door het PPO (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving). De voorzuivering zoals in gebruik voor de toets van bulkmonsters voor Arabis mozaïekvirus (ArMV) blijkt ook geschikt voor de PlAMV-toets. De ArMV-toets zelf is verbeterd. De oude en nieuwe toets zijn naast elkaar uitgevoerd voorafgaande aan het validatietraject. Voor het opstarten van een toets voor Canna yellow mottle virus in canna zijn de mogelijkheden van een PCR-toets voor worteldelen onderzocht. Voor de ontwikkeling van een ELISA voor PlAMV zijn toetsplanten geïnoculeerd, virus gezuiverd en antiserumproductie gestart. De toets wordt gevalideerd voor toepassing voor lelie bladmonsters en mogelijk ook voor bolmonsters. J A A R V E R S L A G B K D

28 4 ICT 28 BKD UITWIJK OMGEVING LIVE BIJ N AKTUINBOUW De gevolgen bij uitval van ICT systemen worden groter naarmate de digitalisering van de business processen toeneemt, zo ook voor de BKD. Business Continuity Management zorgt voor het juiste niveau van maatregelen in het geval van een onderbreking van het business proces of bij uitval van ICT systemen bij een grote crisis of een ramp. Het heeft als doel de bedrijfsvoering snel en zonder grote impact te kunnen voortzetten. Het is voor de BKD van belang om concreet en proactief invulling te geven aan het business continuïteitsvraagstuk. Er moet voor worden gezorgd dat de invloed van onverwachte en ongewenste gebeurtenissen, ook in het geval van een rampsituatie, beperkt blijft en dat de continuïteit van de organisatie wordt gewaarborgd. De BKD heeft daar in 2010 invulling aan gegeven door een uitwijkomgeving voor de ICT systemen bij de Naktuinbouw te realiseren. Alle essentiële systemen worden door een interval beschikbaar gesteld op de uitwijklocatie. Deze ontwikkeling biedt een hoge mate van flexibiliteit bij calamiteiten en is een basis voor nog hogere beschikbaarheid van de ICT systemen in de toekomst. I MPLEMENTATIE NIEUWE ONTWIKKEL- EN DATABASE- OMGEVING Ontwikkelingen in de ICT sector gaan snel. Het is voor de afdeling ICT dan ook de uitdaging een goede balans te vinden. Gebruik maken van de laatste techniek en het volgen van alle trends op het gebied van ontwikkelmogelijkheden, om zo het maximale uit onze systemen te halen. Systemen zoals het Digitaal Klanten Loket zijn gebaat bij een up to date ontwikkel- en databaseplatform, daarom is de Bkd dit jaar overgegaan tot implementatie van de meest recente versie. O NTWIKKELING DKL De BKD ontwikkelt het Digitaal Klanten Loket (DKL), gericht op teeltbedrijven, om de administratieve druk voor bedrijven te verminderen en om uitslagen en certificaten snel beschikbaar te stellen. Het DKL bestaat uit twee delen: de registratiemodule en de rapportagemodule

29 voor bedrijven. Het project DKL wordt voor de periode 2009 tot en met 2011 mede gefinancierd door het Productschap Tuinbouw. In 2010 registreerden teeltbedrijven een kleine 60%van het totaal aantal partijen digitaal, ten opzichte van 44% in Het streven is binnen enkele jaren naar 100% digitaal te gaan. Om dit te stimuleren is de registratiemodule in 2010 beoordeeld op klantvriendelijkheid en gebruiksgemak en zijn aanpassingen verricht. 429 J A A R V E R S L A G B K D

30 ICT 30 Vanuit de gebruikersdoelgroep kwam de vraag om eenvoudiger en in minder stappen partijen te kunnen registreren. Ook wilde men op het scherm per gewas geregistreerde partijen bijhouden en oppervlakten ervan. Na de zomer is de aangepaste registratiemodule geïntroduceerd. De belangrijkste uitbreidingen en aanpassingen zijn: 1. Per gewas staan alle partijen van vorig seizoen in het scherm en kunnen door het aanklikken van de partij in één stap tuin, oppervlak en keuringsmodule worden ingegeven. Hiermee is het aantal schermen en stappen verminderd en heeft de teler meer overzicht. 2. Partijen kunnen in vierkante meters, rijnlandse roede, are of hectare worden geregistreerd en worden omgerekend naar are. 3. Bovenin het scherm lopen twee tellers mee: een voor het aantal geregistreerde partijen en een voor het totaal oppervlak van deze partijen in are. Het andere deel van het DKL betreft de rapportages voor telers: toetsingsuitslagen, certificaten. In 2010 is het aantal rapportages uitgebreid met onder andere plantlijsten. Telers kunnen nu zelf per tuin de plantvolgorde van partijen opgeven inclusief het aantal bedden, met als resultaat een plantlijst per tuin. De teler kan de lijst naar zijn eigen administratie exporteren en printen. Met deze lijst, met hierop per partij een barcode, kan de keurmeester op een efficiënte wijze de partijen keuren. I MPLEMENTATIE OTAP OMGEVING Om de software ontwikkelingen nog beter te ondersteunen hebben we de ontwikkelomgeving volledig ondergebracht in een OTAP omgeving. OTAP staat voor Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie. Dit zijn de stappen waarin de BKD zijn software ontwikkelt en het proces beschrijft, voordat nieuwe ontwikkelingen worden geïmplementeerd in productie. Dit geldt uiteraard voor onze interne en externe applicaties.

31 5 COMMUNICATIE I NLEIDING Om de verschillende doelgroepen zorgvuldig te informeren over de taken van de BKD en ontwikkelingen binnen het vakgebied wordt op diverse manieren afgestemd met de sector. Naast de uitingen die wij verzenden is ook veel gericht op de interactie. Direct contact blijft het uitgangspunt. In dat kader zijn door het management diverse bedrijven bezocht om met hen verbeterkansen voor processen door te spreken. Ook zijn de processen rond AM zorgvuldig met de sector afgestemd. 531 N IEUWSBRIEF In 2010 zijn vijf nieuwsbrieven verzonden naar de telers en handelaren van bloembollen. De nieuwsbrieven zijn na te lezen op J A A R V E R S L A G B K D

32 COMMUNICATIE 32 W EBSITE Door de groeiende hoeveelheid informatie is de website steeds minder overzichtelijk geworden. In 2010 is gestart met het project de Nieuwe Website. Strategisch uitgangspunt is een klantvriendelijke website. Om goed te weten wat de klant nodig heeft zijn gesprekken gevoerd met kwekers en exporteurs om ervoor te zorgen dat de nieuwe website aan alle wensen tegemoet komt en informatie voortaan snel te vinden is en duidelijk wordt aangeboden. Het project wordt in 2011 afgerond. K.E.E.S. Om oog te houden voor de interne processen en om continu het eigen werk te blijven verbeteren is K.E.E.S. in het leven geroepen. K.E.E.S. staat voor Kwaliteit, Effectiviteit, Efficiëntie en Samenwerking; de vier pijlers van de BKD. K.E.E.S. is in 2010 geïntroduceerd en wordt met name in de coachingscyclus opgepakt en tevens in een interne campagne gevisualiseerd. S ERIE B LOEMBOLLENVISIE Wie de verschillende kanten en taken van de BKD graag uitgebreid belicht zag, werd bediend met een serie interviews en artikelen in de Bloembollenvisie. De artikelen zijn na te lezen op

33 6 PERSONEEL P ERSONELE ONTWIKKELINGEN 2010 stond voor de medewerkers in het teken van meer doen met minder mensen. Na de herstructurering eind 2009 moesten er binnen de BKD effectiviteits- en efficiëntieslagen gemaakt worden. Om bewustzijn bij medewerkers te creëren is K.E.E.S. gelanceerd. K.E.E.S. staat voor de nagestreefde visie van de BKD: Kwaliteit, Effectiviteit, Efficiëntie en Samenwerking. Op verschillende manieren is en wordt hier vorm aan gegeven. De buitendienst heeft bijvoorbeeld de planningsfunctie voor een deel gecentraliseerd. Voor de binnendienst zijn de primaire processen systematischer in kaart gebracht en aan de hand van een plankalender verduidelijkt. K.E.E.S. is verwerkt in de competentieprofielen van alle functies zodat elke collega weet waar zijn of haar verbeter- en ontwikkelkansen liggen. 633 Diverse ontwikkelingen op personeelsgebied waren kenmerkend voor Hieronder een korte selectie: A RBEIDSVOORWAARDEN Overwerken. Overleg heeft plaatsgevonden over het optimaliseren van het overwerkproces. Een voorstel is bij de ondernemingsraad neergelegd. Een definitief besluit wordt in 2011 genomen. Telewerk- en telecombeleid. Er is een telewerkbeleid en een herziene telecomregeling voorgelegd aan de ondernemingsraad. De ondernemingsraad geeft naar verwachting in 2011 haar instemming. Werkkostenregeling. Onderzoek naar de consequenties van de werkkostenregeling heeft plaatsgevonden. Geconcludeerd is dat invoering in 2011 niet voordelig is en uitgesteld wordt. J A A R V E R S L A G B K D

34 PERSONEEL 34 Contracten. Alle format arbeids-, inleen-, zzp-, nuluren- en stageovereenkomsten zijn onder de loep genomen met behulp van in- en externe juristen waardoor er op arbeidsrechtelijk gebied een kwalitatieve verbeterslag heeft plaatsgevonden. Verlof. Het verlofproces is vereenvoudigd en verduidelijkt aan de medewerkers. Digitalisering. De papieren personeelsdossiers zijn opgeschoond en de elektronische personeelsdossiers bijgewerkt. Het is de bedoeling om volledig naar elektronische personeelsdossiers over te stappen. Dit project wordt in 2011 afgerond. A SSISTENT- KEURMEESTERS Door de voorjaarsdrukte zetten wij in deze periode tijdelijke assistent-keurmeesters in om te ondersteunen bij de veldkeuringen. Dit jaar heeft de BKD 37 assistent-keurmeesters ingezet. In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben wij ook eind zomer en in het najaar assistent-keurmeesters ingezet. De reden hiervoor is enerzijds de inkrimping van het vaste personeelsbestand en anderzijds extra werkzaamheden. In plaats van de vorig jaar geïntroduceerde min-max contracten is er dit jaar op grote schaal gewerkt met nuluren overeenkomsten. Hierdoor konden beschikbare uren en beschikbaar werk effectiever op elkaar worden afgestemd. T RAINING In 2010 heeft geregeld training plaatsgevonden in het teken van K.E.E.S.. Zo hebben de teamleiders een individueel coachingstraject doorlopen en zijn alle leidinggevenden getraind in zogeheten soft skills met als doel effectieve communicatie met medewerkers. Ook zijn diverse medewerkers getraind in timemanagement. Voor de binnendienst lag de

35 635 aandacht op inzicht verkrijgen in het proces. Dit om de samenwerking tussen afdelingen te bevorderen. Ook tijdens de jaarlijkse medewerkersdag is op ludieke wijze het gesmeerd laten lopen van processen onder de aandacht gebracht. Daarnaast zijn groepsgewijze trainingen gegeven waaronder een verkorte training technisch Engels voor de buitendienst, voortzetting van training gesprekstechnieken voor de toezichthouder en oog en oor in Wageningen, waar algemene ziekten- en plagenkennis van invasieve planten wordt bijgebracht. D ETACHERINGEN In 2010 is ook het aantal detacheringen voortgezet. Onze medewerkers zijn onder andere gedetacheerd naar NAK, Naktuinbouw, KCB, en BQS. Nieuw was de samenwerking met Naktuinbouw in het kader van de geconstateerde boktor in de regio Boskoop in het prille voorjaar en de detachering via BQS. Ook nieuw is de samenwerking met collega keuringsdiensten bij het invullen van vacatures. Zo huren wij onze jurist in voor enkele dagdelen per week via de NAK en detacheren wij onze senior medewerker communicatie voor 50% per week aan het KCB. J A A R V E R S L A G B K D

36 PERSONEEL 36 A RBO in 2010 is vervolg gegeven aan de in 2008 opgestelde risico-inventarisatie. De zogenoemde RI&E brengt risico s op gebied van gezondheid, veiligheid en welzijn in kaart. Procedures zijn opgesteld of aangescherpt. Zo is bijvoorbeeld een verplichting tot het dragen van veiligheidsschoenen in bedrijfsgebouwen van telers en exporteurs in het leven geroepen. Daarnaast vond een extern onderzoek plaats naar gevaarlijke stoffen en biologische agentia, waar onze medewerkers mogelijk mee te maken krijgen. Gelukkig blijkt dat bij toepassen van de gangbare hygiëne-maatregelen en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen de risico s als nihil worden ingeschat. Wel worden in 2011 een aantal acties benoemd om risico s verder uit te sluiten. Tot slot zijn onze BHV-medewerkers bijgeschoold in de laatste ontwikkelingen op het gebied van hulpverlening. P ERSONELE CIJFERS Hieronder de belangrijkste kerncijfers van het personeel op gebied van bezetting, ziekteverzuim, leeftijd en dienstjaren. B EZETTING PERSONELE BEZETTING = Kantoor = Laboratorium = Buitendienst

37 De totale personele bezetting is afgenomen met 5 fte tot ruim 80 fte. Het totaal betreft zowel vast als flexibel personeel en stagiaires. Op kantoor en in de buitendienst is de afname voortgezet. Op het laboratorium is de bezetting tijdelijk toegenomen met bijna 5 fte, volledig veroorzaakt door inhuur van tijdelijke krachten in verband met PlAMV. In 2010 bedroeg het verlooppercentage 10%. Tezamen met tijdelijke uitbreidingen heeft dit voor veel werving en selectie activiteiten gezorgd, zoals de vacatures van senior medewerker communicatie, administratief medewerker keuringsadministratie, teamleider keuringsbeleid, analisten en keurmeesters. 637 Eind 2010 heeft de BKD 70 medewerkers in vaste dienst. Dit is in totaal 60,7 fte, als volgt verspreid: Het aantal medewerkers dat tijdelijk werkzaam is bij de BKD is voor laboratorium en buitendienst licht gestegen vanwege extra werkzaamheden. = Buitendienst = Laboratorium = Kantoor Z IEKTEVERZUIM In 2010 is het ziekteverzuimpercentage gestegen naar 3,1%. Desondanks is het aantal kortdurende ziektedagen gedaald van 167 naar 149. De verhoging wordt met name veroorzaakt door 7 langdurige ziekmeldingen; het langdurige verzuim 0,00 41,08 = Kort verzuim = Lang verzuim 28,63 30,29 = Middellang verzuim = Extra lang verzuim gaat van 150 naar 214 dagen. Ter vergelijk: het landelijke ziekteverzuimcijfer over 2010 is ca. 5% (gegevens CBS). Net als 2009 waren er 7 frequent verzuimers (3 of meer ziekmeldingen). De procentuele verdeling van 4 categorieën verzuimduur is in 2010 als volgt: J A A R V E R S L A G B K D

38 PERSONEEL 38 L EEFTIJDSOPBOUW De gemiddelde leeftijd onder het bestand van vaste medewerkers is eind jaar. De jongste medewerker is 22 en de oudste medewerker 64. De mediaan is verdeeld over de groep tot 50 jaar en tot 55 jaar. D IENSTJAREN Het gemiddelde aantal jaren dienstverband onder het bestand van vaste medewerkers bedroeg eind 2010 twaalf jaar. Er waren vier 12,5-jarige jubilarissen en een 25-jarige jubilaris. DIENSTJAREN <5 <10 <15 <20 <25 <30 <35 B UITENDIENST De in 2010 ingevoerde nieuwe structuur typeert zich door een vereenvoudigde buitendienstaansturing waarin de medewerker centraal staat. Het aantal leidinggevenden is van zes teruggebracht naar drie, namelijk een hoofd buitendienst en twee teamleiders. Het aantal teams is van vier teruggebracht naar twee. Inhoudelijk staat het takenpakket van de teamleider bijna volledig in het teken van begeleiding van medewerkers en het verbeteren van de kwaliteit van onze diensten. Daarnaast is de planning gecentraliseerd. Vanuit de centrale planning worden alle buitendienstwerkzaamheden gepland. Verder zijn in de loop van 2010 processen op het gebied van efficiëntie en kwaliteit geoptimaliseerd. Op deze manier is invulling gegeven aan de nieuwe visie van de BKD, waarin kwaliteit,

39 effectiviteit, efficiëntie en samenwerking centraal staan. De wijzigingen binnen de buitendienst hebben zich vertaald in: Positieve beoordelingen tijdens audits door de nvwa en RvA op het gebied van het uitvoeren van im- en exportinspecties en kwaliteitskeuringen; Productiviteitsstijging van zo n 20%. In 2011 wordt de in 2010 ingezette lijn doorgetrokken door de centrale planning verder uit te breiden en de uitvoering van de verschillende monsterkeuringen nader te optimaliseren. Naast het optimaliseren van processen staat de klant in 2011 centraal. 639 O RGANOGRAM De BKD is een ZBO in de vorm van een stichting die zich ten doel stelt de kwaliteit van bloembollen in de breedste zin te controleren, te handhaven en te verbeteren, gebaseerd op de EU-verkeersrichtlijn siergewassen, de EU-fytorichtlijn, de landbouwkwaliteitswet en daarvan afgeleide regelgeving. Onder de stafafdelingen vallen juridische zaken, personeelszaken, financiën & algemeen beheer, communicatie en ICT. directeur stafafdelingen buitendienst keuringsbeleid & Kwaliteit laboratorium J A A R V E R S L A G B K D

40 7 BESTUUR 40 De BKD heeft een algemeen en een dagelijks bestuur, dat conform de statuten is vastgesteld uit een onafhankelijke en benoemde voorzitter en afgevaardigden uit de sector. Naast verantwoording, aansturing en toezicht, hecht het bestuur belang aan een onafhankelijke positie. Er is een duidelijke aansturingsrelatie met het Ministerie van E L & I. In gestructureerd overleg met het Ministerie van E L & I worden lopende zaken en mogelijkheden tot verbetering besproken en afgestemd. De directeur van de BKD is secretaris/penningmeester van het bestuur. Zowel de benoeming van de voorzitter als van de directeur, zijn door de minister van landbouw goedgekeurd. B ESTUURSSAMENSTELLING PER ULTIMO 2010 Dagelijks bestuur Functie Benoemd door ir. K.J. (Kees) van Ast Voorzitter Bestuur R.L.M. (Ruud) Berbee Vice-voorzitter Anthos J. (John) Kreuk Bestuurslid KAVB Productgroep Lelie J. (Jan) Lakeman Bestuurslid KAVB Productgroep Tulp tot 13 oktober 2010 ir J.J.J.(Sjaak) Langeslag Bestuurslid KAVB ir. V.B.W. (Vincent) Secretaris/ Bestuur Cornelissen penningmeester

41 Algemeen bestuur Functie Benoemd door ir. K.J. (Kees) van Ast Voorzitter Bestuur R.L.M. (Ruud) Berbee Vice-voorzitter Anthos J. (John) Kreuk Bestuurslid KAVB Productgroep Lelie J. (Jan) Lakeman Bestuurslid KAVB Productgroep Tulp tot 13 oktober ir J.J.J.(Sjaak) Langeslag Bestuurslid KAVB ir. V.B.W. (Vincent) Secretaris/ Bestuur Cornelissen penningmeester R.I.M. (Rob) Bisschops Bestuurslid KAVB Productgroep Dahlia E.A.M. (Edward) Bot Bestuurslid KAVB Productgroep Iris vanaf 21 april 2010 J.J.H. (John) Boot Bestuurslid Bond van Detailhandelaren vanaf 13 oktober 2010 R. (Rob) Geerlings Bestuurslid KAVB Productgroep Zantedeschia M. (Marcel) de Goede Bestuurslid KAVB Productgroep Bijzondere bolgewassen ing. R.C.M. (Rob) Bestuurslid KAVB Productgroep Hyacint van Haaster K. (Klaas) Hogervorst Bestuurslid KAVB Productgroep Bolbloemen F. (Frank) Hulsebosch Bestuurslid KAVB Productgroep Narcis Drs. C. (Carlo) Randag Bestuurslid Veredeling (Gezamenlijke zetel Plantum NL & Stiverbol) P. (Peter) Raven Bestuurslid LTO Groeiservice mr. H. (Henk) Westerhof Bestuurslid Anthos

42 BESTUURSSAMENSTELLING EN SAMENWERKING KEURINGSDIENSTEN 42 O PERATIONELE SAMENWERKING PLANTAARDIGE KEURINGSDIENSTEN Om doelmatigheid en efficiëntie te bevorderen zijn er in het verslagjaar twee bijeenkomsten geweest van voorzitters, bestuursleden en directies van de BKD, het KCB, de NAK en Naktuinbouw met als inzet operationele samenwerking op de volgende terreinen: buitendienst (opvangen van pieken en dalen in elkaars arbeidsfilm), ICT (bijvoorbeeld het gezamenlijk ontwikkelen van software), de ontwikkeling van laboratoriumtechnieken, overhead (stafafdelingen) en wagenparkbeheer. Het gaat hierbij niet om een bestuurlijk proces of om fusiebesprekingen, maar om het zo efficiënt mogelijk samenwerken in een netwerkstructuur, waarbij iedere keuringsdienst zijn eigen organisatie en identiteit behoudt. De besprekingen worden in 2011 voortgezet, waarna duidelijk zal worden of het bundelen van krachten op de werkvloer zal leiden tot een andere intensiteit van samenwerken.

43 8 JURIDISCH K ADERWET ZBO Per 1 januari 2010 is de Kaderwet Zelfstandige Bestuursorganen van toepassing geworden op de BKD. Als gevolg van deze wet zijn een aantal artikelen uit de Landbouwkwaliteitswet Zaaizaad- en Plantgoedwet verdwenen. De betreffende zaken worden nu algemeen geregeld door de Kaderwet. De bepalingen hebben vooral betrekking op de aansturing- en toezichtrelatie met het ministerie van EL&I, zoals de goedkeuring van de begroting, jaarrekening en tarieven. 843 K LACHTEN De BKD heeft in 2010 geen klachten ontvangen als bedoeld in artikel 9:1 Algemene wet bestuursrecht. Wel zijn enkele tientallen grieven en wensen binnengekomen die betrekking hadden op het optreden en beleid van de BKD. Deze reacties zijn schriftelijk behandeld en worden meegenomen in de beleidsevaluatie. B EZWAARSCHRIFTEN In 2010 heeft de BKD 6 bezwaarschriften ontvangen. Dit is een stijging ten opzichte van 2009 (geen bezwaren). Vier bezwaarschriften zijn ongegrond verklaard en een bezwaarschrift is niet ontvankelijk verklaard. Van de inhoudelijk behandelde zaken hadden twee zaken betrekking op de klassering door de BKD en twee hadden betrekking op de hoogte van de factuur. Van deze uitspraken is geen beroep ingesteld. Ultimo 2010 was nog één bezwaar in behandeling. B EROEPEN In 2010 zijn geen beroepszaken behandeld. Er lopen ook geen beroepszaken. T UCHTGERECHT In 2010 zijn 12 zaken afgehandeld door de voorzitter van het tuchtgerecht en 5 zaken zijn ter zitting behandeld. De zaken hadden betrekking op het opplanten van aangekocht ST-plantgoed, het afleveren van bloembollen zonder vervoerbewijs en het opplanten en afleveren van afgekeurde bloembollen. De opgelegde boetebedragen variëren van g 100,- tot g ,-. J A A R V E R S L A G B K D

44 9 FINANCIËN 44 R EKENING VAN B A TEN EN L ASTEN Het exploitatiesaldo van de BKD voor 2010 is uitgekomen op een batig saldo van g Dit saldo is in opdracht van het Algemeen Bestuur toegevoegd aan de reserves, waarmee toekomstige druk op tarieven verlaagd kan worden. De totale inkomsten in 2010 bedroegen g , dat is ten opzichte van 2009 een toename van g Deze toename is voor g voortgekomen uit de groei van keuringsactiviteiten. De overige baten, zoals diverse gesubsidieerde ontwikkelingsprojecten, activiteiten voor derden en rente zijn per saldo met g toegenomen. De kosten kwamen uit op g tegen g in 2009, een toename met g T ARIEVEN In 2009 zijn de tarieven voor 2010 met 1,5% verhoogd ten opzichte van In september 2010 is geconcludeerd dat er, behalve voor de ELISA-toetstarieven, voor 2011 geen tariefsaanpassing nodig was. In het afgelopen jaar zijn nieuwe activiteiten en derhalve nieuwe tarieven geïntroduceerd: ELISA laboratoriumtoets Tulp op één extra virus; Werkzaamheden voor het opheffen van teeltverboden in verband met stengelaal; PCR laboratoriumtoets PlAMV virus in lelie. D EBITEURENBELEID In 2010 is het aantal uitgaande facturen ten opzichte van 2009 met 8,5% gestegen tot ruim stuks, waarvan het grootste deel digitaal wordt verzonden. In combinatie met het Digitaal Klanten Loket leidde deze vorm van verstrekken van facturen tot vermindering van administratieve lasten. Het debiteurenbeleid is er op gericht achterstalligheid in de openstaande facturen te voorkomen. Naast het reguliere debiteurenwerk is met ingang van juni 2010 gestart met het berekenen van verzuimrente en het stimuleren van automatische incasso. De gemiddelde betaalperiode is ten opzichte van 2009 verbeterd.

45 V ERKORTE BALANS 2010 De balansverhoudingen zijn ten opzichte van 1 januari 2010 sterk verbeterd. De liquiditeit, uitgedrukt in vlottende activa (zonder voorraad) in verhouding tot de kortlopende verplichtingen, is in 2010 verbeterd. Op 1 januari bedroeg deze 1,4. Dit is per 31 december gestegen naar 2,0. Deze verbetering is terug te voeren op een verbeterde stand van de liquide middelen en de finale aflossing van de schuld aan Productschap Tuinbouw. De solvabiliteit stijgt naar 54%. In 2011 en de daarop volgende jaren zal verder gewerkt worden aan de verbetering van de stand van de reserves tot het geadviseerde niveau van circa g BALANS PER 31 DECEMBER 2009 ACTIVA (in euro s ) Vlottende activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Voorraden Ov. vorderingen & posten Geldmiddelen Totaal activa PASSIVA (in euro s ) Reserves Voorzieningen Langlopend vreemd vermogen Kortlopende schulden Totaal passiva J A A R V E R S L A G B K D

46

47

48 BKD Bloembollenkeuringsdienst Zwartelaan 2, 2161 AL Lisse Postbus 300, 2160 AH Lisse T > F > I > E > C OLOFON Het BKD jaarverslag 2010 is een uitgave van de Bloembollenkeuringsdienst, Lisse. Redactie pr & communicatie. Vormgeving Amon Design, Amersfoort. Fotografie Michel ter Wolbeek, Martien Geerlings, Eduard de Beer. Drukwerk De Swart, Den Haag. Oplage 400 stuks.

December 2014. Tariefaanpassingen BKD. Begroting en. Begroting en tarieven 2015 (vervolg) P2. ELISA-campagne laboratorium.

December 2014. Tariefaanpassingen BKD. Begroting en. Begroting en tarieven 2015 (vervolg) P2. ELISA-campagne laboratorium. Deze nieuwsbrief is een uitgave van BKD Bloembollenkeuringsdienst December 2014 Begroting en tarieven 2015 P1 Begroting en tarieven 2015 (vervolg) P2 ELISA-campagne laboratorium Column AM Ketenregister

Nadere informatie

Mei 2014 Het toezichtsbezoek, wat de BKD uitvoert voor de NVWA, heet vanaf 2014

Mei 2014 Het toezichtsbezoek, wat de BKD uitvoert voor de NVWA, heet vanaf 2014 Deze nieuwsbrief is een uitgave van BKD Bloembollenkeuringsdienst Mei 2014 Financieel nieuws Pilot Ketenregister AM Column Virusdiagnostiek 2.0 p2 p2 p3 p3 p4 p5 Risicogebaseerd keuren/ bedrijfsklassering

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn Soort-Crocus

Uitvoeringsrichtlijn Soort-Crocus Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD), gelet op richtlijn 98/56/EG, artikel 9 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en de toelichting behorende bij de Landbouwkwaliteitsregeling

Nadere informatie

Dit jaarverslag is een uitgave van BKD Bloembollenkeuringsdienst

Dit jaarverslag is een uitgave van BKD Bloembollenkeuringsdienst Dit jaarverslag is een uitgave van BKD Bloembollenkeuringsdienst 2 BKDjaarverslag 2011 VOORWOORD 5 1. B KD IN HET KORT 6 2. KEURINGSBELEID EN KWALITEIT 9 1. Kwaliteitsborging 9 2. Gewassen 12 3. Afzet

Nadere informatie

Tarieven Alle tarieven zijn verlaagd met 2%, met uitzondering van de opplantmonsters.

Tarieven Alle tarieven zijn verlaagd met 2%, met uitzondering van de opplantmonsters. Deze nieuwsbrief is een uitgave van BKD Bloembollenkeuringsdienst Oktober 2013 MUS Pilot Ketenregister Column p2 p3 p3 DKL voorjaarsregistratie p4 Bezoek buitenlandse delegaties Interview Monsterkeuring

Nadere informatie

Landbouwkwaliteitswet : Landbouwkwaliteitswet; Landbouwkwaliteitsregeling : Landbouwkwaliteitsregeling 2007;

Landbouwkwaliteitswet : Landbouwkwaliteitswet; Landbouwkwaliteitsregeling : Landbouwkwaliteitsregeling 2007; Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst heeft, gelet op het bepaalde in artikel 10 lid 2 van de Landbouwkwaliteitswet, in zijn vergadering van 9 april 2013 vastgesteld het navolgende reglement,

Nadere informatie

DE KEURING VAN POOTAARDAPPELEN

DE KEURING VAN POOTAARDAPPELEN DE KEURING VAN POOTAARDAPPELEN De omstandigheden in Nederland, zoals klimaat en grondsoort, zijn zeer geschikt voor het telen van pootaardappelen. Daarnaast is het vakmanschap van de Nederlandse telers

Nadere informatie

Dit jaarverslag is een uitgave van BKD Bloembollenkeuringsdienst

Dit jaarverslag is een uitgave van BKD Bloembollenkeuringsdienst Dit jaarverslag is een uitgave van BKD Bloembollenkeuringsdienst 2 BKDjaarverslag 2011 2014 Voorwoord 5 1. BKD IN HET KORT 6 2. KEURINGSBELEID EN KWALITEIT 9 3. LABORATORIUM 18 4. ICT 22 5. COMMUNICATIE

Nadere informatie

April Fytosanitaire visie BKD. Wijziging leliekeuring. Stengelaal. Jaarrekening en jaarverslag Jaarlijkse erkenningsbeoordeling

April Fytosanitaire visie BKD. Wijziging leliekeuring. Stengelaal. Jaarrekening en jaarverslag Jaarlijkse erkenningsbeoordeling Deze nieuwsbrief is een uitgave van BKD Bloembollenkeuringsdienst April 2015 Fytosanitaire visie BKD P1 Wijziging leliekeuring AM Stengelaal Column P2 P3 P3 P3 Jaarrekening en jaarverslag 2014 IDC P4 P4

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn Overige Bolgewassen

Uitvoeringsrichtlijn Overige Bolgewassen Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst, gelet op richtlijn 98/56/EG, artikel 9 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en de toelichting behorende bij de Landbouwkwaliteitsregeling 2007,

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn Vernietiging Zieke Bloembollen

Uitvoeringsrichtlijn Vernietiging Zieke Bloembollen Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst, gelet op de richtlijn nr. 98/56/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 juli 1998 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal van

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn Narcissus

Uitvoeringsrichtlijn Narcissus Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD), gelet op richtlijn 98/56/EG, artikel 9 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en de toelichting behorende bij de Landbouwkwaliteitsregeling

Nadere informatie

FAQ Digitaal Klanten Loket

FAQ Digitaal Klanten Loket Dit document wordt momenteel uitgebreid en geactualiseerd. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact op met ons Service Center via 05490 of info@bkd.eu. Zij helpen u graag verder en kunnen ervoor zorgen

Nadere informatie

Dit jaarverslag is een uitgave van BKD Bloembollenkeuringsdienst

Dit jaarverslag is een uitgave van BKD Bloembollenkeuringsdienst Dit jaarverslag is een uitgave van BKD Bloembollenkeuringsdienst 2 BKDjaarverslag 2011 2012 VOORWOORD 5 1. B KD IN HET KORT 6 2. KEURINGSBELEID EN KWALITEIT 9 1. Kwaliteitszaken 9 2. Gewassen 13 3. Afzet

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn Dahlia

Uitvoeringsrichtlijn Dahlia Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD), gelet op richtlijn 98/56/EG, artikel 9 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en de toelichting behorende bij de Landbouwkwaliteitsregeling

Nadere informatie

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, 16 maart 2010; 1 Begripsbepalingen

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, 16 maart 2010; 1 Begripsbepalingen Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2010 Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 30 maart 2010, houdende de vaststelling van aan exporteurs van bloembollen

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, 10 mei 2011; 1 Begripsbepalingen

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, 10 mei 2011; 1 Begripsbepalingen Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2011 Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 19 mei 2011 houdende de vaststelling van een aan exporteurs van bloembollen

Nadere informatie

Statistiek Bloembollen

Statistiek Bloembollen Statistiek Bloembollen Van Ed Slagboom Afdeling Statistiek Telefoonnummer 079-3470652 Pt-nummer Uw emailadres Zoetermeer d.d. 03 augustus 2009 Hierbij bieden wij u aan de exportstatistiek over de bloembollen

Nadere informatie

Proefveld tulpenstengelaal (waardplanten) onderzoek. Robert Dees, Joop van Doorn

Proefveld tulpenstengelaal (waardplanten) onderzoek. Robert Dees, Joop van Doorn Proefveld tulpenstengelaal (waardplanten) onderzoek Robert Dees, Joop van Doorn Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Bloembollen, boomkwekerij & Fruit PT nr. 14592, PPO nr. 32

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn Lilium

Uitvoeringsrichtlijn Lilium Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD), gelet op richtlijn 98/56/EG, artikel 9 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en de toelichting behorende bij de Landbouwkwaliteitsregeling

Nadere informatie

Vraag en antwoord KR medium

Vraag en antwoord KR medium Algemeen De testomgeving wordt elke zondag ververst. Is het mogelijk om dit voor een bepaalde exporteur uit te zetten? Het is niet mogelijk om dit per exporteur te doen. Dit kan alleen voor alle exporteurs

Nadere informatie

Toelichting op onze. op de keuringstarieven

Toelichting op onze. op de keuringstarieven Toelichting op onze keuringstarieven Naktuinbouw stuurt aan geregistreerde bedrijven gedurende het jaar diverse typen facturen die betrekking hebben op keuringswerkzaamheden. Dit varieert onder meer van

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn Tulipa

Uitvoeringsrichtlijn Tulipa Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD), gelet op richtlijn 98/56/EG, artikel 9 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en de toelichting behorende bij de Landbouwkwaliteitsregeling

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Vaste planten waardplant voor PlAMV?

Vaste planten waardplant voor PlAMV? Vaste planten waardplant voor PlAMV? Consultancy onderzoek Casper Slootweg, Miriam Lemmers en Maarten de Kock Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR Business Unit Bloembollen,

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijn Species-Crocus

Uitvoeringsrichtlijn Species-Crocus Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD), gelet op richtlijn 98/56/EG, artikel 9 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en de toelichting behorende bij de Landbouwkwaliteitsregeling

Nadere informatie

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting:

Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting die zich ten

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 3 Resultatenrekening over 31 december 2016 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening over 31 december 2015 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, 13 februari 2007; 1 Begripsbepalingen

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, 13 februari 2007; 1 Begripsbepalingen Verordening PT heffing export bloembollen naar Japan oogstjaar 2007 Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 27 maart 2007, houdende de vaststelling van aan exporteurs van bloembollen

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland

JAARVERSLAG 2012. Stichting Museumregister Nederland JAARVERSLAG 2012 Stichting Museumregister Nederland inhoud bestuursverslag jaarrekening de balans de functionele exploitatierekening grondslagen van waardering en resultaatbepaling de toelichting op de

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d. 13 februari 2007;

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d. 13 februari 2007; Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2007 Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 27 maart 2007, houdende de vaststelling van aan telers van bloembollen op

Nadere informatie

Grip op ongrijpbare virussen

Grip op ongrijpbare virussen Grip op ongrijpbare virussen Annelien Roenhorst FES Virus consortium Vraag Wie heeft wel eens last gehad van een virus? Wie heeft wel eens een virus gezien? Virussen Tobamovirus Nepovirus Afmetingen Virus

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

AANWIJZING PA-07 NACONTROLE POOTAARDAPPELEN 2017

AANWIJZING PA-07 NACONTROLE POOTAARDAPPELEN 2017 AANWIJZING PA-07 NACONTROLE POOTAARDAPPELEN 2017 De vaste commissie voor pootaardappelen heeft op basis van artikel 11.3 van het keuringsreglement de volgende aanwijzingen vastgesteld voor de uitvoering

Nadere informatie

A. Stichting: de Stichting Keurmerk Bloembollen Holland te Hillegom; C. BKD: de Stichting Bloembollen Keuringsdienst te Lisse;

A. Stichting: de Stichting Keurmerk Bloembollen Holland te Hillegom; C. BKD: de Stichting Bloembollen Keuringsdienst te Lisse; REGLEMENT KEURING EN AANSLUITING S.K.B.H. ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: A. Stichting: de Stichting Keurmerk Bloembollen Holland te Hillegom; B. PT: het Productschap Tuinbouw; C. BKD:

Nadere informatie

Meldingsplicht diervoederlaboratoria Verplichtingen uit Wet dieren en Diervoederhygiëneverordening bekend?

Meldingsplicht diervoederlaboratoria Verplichtingen uit Wet dieren en Diervoederhygiëneverordening bekend? Meldingsplicht diervoederlaboratoria Verplichtingen uit Wet dieren en Diervoederhygiëneverordening bekend? In de Wet dieren, die sinds 1 januari 2013 in werking is getreden, is in artikel 5.15 een meldingsplicht

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

A. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

A. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN Het bestuur van de Stichting Bloembollenkeuringsdienst (BKD), gelet op richtlijn 98/56/EG, artikel 9 van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 en de toelichting behorende bij de Landbouwkwaliteitsregeling

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

STAATSCOURANT. 20 januari Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

STAATSCOURANT. 20 januari Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 849 20 januari 2009 Bekendmaking van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 december 2008, nr. TRCJZ/2008/1595,

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1

Jaarrekening. Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1 Jaarrekening 2014 Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB) Jaarrekening CHBB 2014 versie 1 Inhoudsopgave 1.0 Jaarverslag... 1 2.0 Balans (na resultaat bestemming)... 2 3.0 Staat

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

FAQ Digitaal Klanten Loket

FAQ Digitaal Klanten Loket Dit document wordt momenteel uitgebreid en geactualiseerd. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact op met ons Service Center via 0252-419101 of info@bkd.eu. Zij helpen u graag verder en kunnen ervoor

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG. Stichting Rechtswinkel Rotterdam Bestuursjaar

BESTUURSVERSLAG. Stichting Rechtswinkel Rotterdam Bestuursjaar BESTUURSVERSLAG Stichting Rechtswinkel Rotterdam Bestuursjaar 2015-2016 De Stichting Rechtswinkel Rotterdam, verder te noemen "SRR", heeft turbulente jaren gekend op het gebied van financiën. Ook dit jaar

Nadere informatie

Postbus AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Jaarverslag 2012 Inhoud Verslag van het bestuur 2 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Toelichting op balans 7 Toelichting op de winst-

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Exportdag Verre Oosten Zomer 2015

Exportdag Verre Oosten Zomer 2015 Exportdag Verre Oosten Zomer 2015 26 juni 2015 Door: Theo Overdevest 1 Programma Verre Oosten A. Japan B. China C. Diverse landen D. Behandelingen vak 12-17 E. Permit IVI F. Replacements 2 Certificeren

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Digitale aangifte pootaardappelen

Veelgestelde vragen Digitale aangifte pootaardappelen In het aangifteprogramma bevindt zich ook een uitgebreide Handleiding. (Klik hieronder met uw linker muisknop op een categorie/vraag) Veelgestelde vragen over stap 1 Voorregistratie stammen Veelgestelde

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Financiën helder en op orde gemeente Eindhoven Inboeknummer 12bst01585 Dossiernummer 12.38.651 18 september 2012 Commissienotitie Betreft startnotitie over Sturen met normen: domein 'flexibiliteit'. Inleiding Op 28 augustus is in

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Vraag en antwoord KR medium

Vraag en antwoord KR medium Algemeen Hoe worden wijzigingen aan de productieomgeving doorgegeven aan exporteurs? Exporteurs die gebruik maken van Ketenregister medium krijgen per e-mail een melding als er technische aanpassingen

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2016

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2016 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 201 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

1.2 Doel van de stichting.

1.2 Doel van de stichting. jaarverslag 2015 Wie zijn wij? Uit het beleidsplan van de Stichting: 1.2 Doel van de stichting. In 2006 is de Stichting Vrienden van OBS Wittevrouwen opgericht. De stichting is een onafhankelijke stichting

Nadere informatie

Stichting Jacob Spin. Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis. Publicatierapport 2014

Stichting Jacob Spin. Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis. Publicatierapport 2014 Stichting Jacob Spin Zuidvliet 113B 3141 SX Maassluis Publicatierapport 2014 Stichting Jacob Spin Gevestigd te Maassluis Publicatierapport 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 3 2 Jaarverslag 4 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF11.20055 Datum: 19 april 2011 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: De heer A.B.J. Hartsuiker Behandelend ambtenaar: De heer H. Laanstra Onderwerp: Wijziging statuten

Nadere informatie

Energieverbruik in de bloembollensector

Energieverbruik in de bloembollensector Energieverbruik in de bloembollensector Multiple Regressie Analyse Monitoring Data 1995-2006 Jeroen Wildschut Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector bloembollen februari 2008 PPO nr.3236045300

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

Vraag en antwoord KR medium

Vraag en antwoord KR medium Algemeen Hoe worden wijzigingen aan de productieomgeving doorgegeven aan exporteurs? Exporteurs die gebruik maken van Ketenregister medium krijgen per e-mail een melding als er technische aanpassingen

Nadere informatie

Samenvatting. Jaarrekening 2016 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar t/m

Samenvatting. Jaarrekening 2016 Evangelische Kerk de Pijler, Lelystad. Boekjaar t/m Samenvatting Boekjaar 01-01-2016 t/m 31-12-2016 1 Inhoudsopgave 1. Balans per 31 december 2016... 3 2. Rekening van baten en lasten 2016... 4 3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving... 5 3.1 Waarderingsgrondslagen...

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

PBO-blad. M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e. Openbare kennisgevingen 2

PBO-blad. M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e. Openbare kennisgevingen 2 PBO-blad Sociaal- Economische Raad M e d e d e l i n g e n b l a d e n V e r o r d e n i n g e n b l a d B e d r i j f s o r g a n i s a t i e I n h o u d s o p g a v e jaargang 58 15 augustus 2008 nummer

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2014 Jaarrapport Het verslagjaar 2014 is met een positief resultaat van 31.809, - afgesloten. (2013: 24.968, -) Wanneer wij dit vergelijken met 2013 hebben zo wel de opbrengsten als de

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2016 Jaarrapport Het verslagjaar 2016 is met een positief resultaat van 17.378, - afgesloten. (2015: 23.888, -) Wanneer wij dit vergelijken met vorig jaar, zijn het de opbrengsten die stegen

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Handhavingsprogramma Keuringen Naktuinbouw 2015

Handhavingsprogramma Keuringen Naktuinbouw 2015 Handhavingsprogramma Keuringen Naktuinbouw 2015 Aan : Keurmeesters, administratie en managers van de afdeling Keuringen Van : Ron Bleijswijk Datum : 30 maart 2015 Inleiding: In 2014 zijn wij binnen de

Nadere informatie

Advies: Instemmen met de Raadsinformatiebrief over ziekteverzuimaanpak

Advies: Instemmen met de Raadsinformatiebrief over ziekteverzuimaanpak VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. Walboomers Tel nr: 8858 Nummer: 16A.00296 Datum: 22 maart 2016 Team: CP Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: M. van Kruijsbergen N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081

Aa n De minister van Financien van Curac;ao. Contactpersoon Telefoonnummer Telefoon ( + 172 1) 543033 1 Sylvia Bijl (Cft) +5999 461 9081 Aa n De minister van Financien van Curac;ao o en Sint Maarten Adres kantoor Curacao De Rouvilleweg 39 Willemstad, C ura ~ ao Tel efoon ( + 5999 ) 461908 1 Telefa x (+5999) 46 19088 Adres kantoor Sint Ma

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

Toelichting. Algemene Vergadering NOC*NSF. Bestuur NOC*NSF. Procedurehandboek Kwaliteit Sportaccommodaties. Donderdag 28 april 2011

Toelichting. Algemene Vergadering NOC*NSF. Bestuur NOC*NSF. Procedurehandboek Kwaliteit Sportaccommodaties. Donderdag 28 april 2011 Toelichting Aan Van Betreft Datum, Kenmerk Datum behandeling Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF Procedurehandboek Kwaliteit Sportaccommodaties Donderdag 28 april 2011 Dinsdag 17 mei 2011 Aanleiding

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

Toelichting jaarrekening 2011 en begroting 2012 van Golfclub Son

Toelichting jaarrekening 2011 en begroting 2012 van Golfclub Son Toelichting jaarrekening 2011 en begroting 2012 van Golfclub Son ALV 29 maart 2012 Algemeen De analyse van de jaarcijfers 2011 met de begroting 2011 is slechts in beperkte mate mogelijk. De begroting 2011

Nadere informatie

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466

1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804 360.597 282.466 Balans (voor verdeling saldo baten en lasten) (in euro's) 31 december 2014 31 december 2013 Activa Vlottende activa 1 Liquide middelen 70.246 69.662 2 Vorderingen en vooruitbetaalde posten 290.351 212.804

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 ` Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2014 6 Voorwoord

Nadere informatie

Het Kwaliteits Controle Bureau (KCB) heeft, gelet op artikel 11 van de Landbouwkwaliteitswet het onderhavige reglement vastgesteld.

Het Kwaliteits Controle Bureau (KCB) heeft, gelet op artikel 11 van de Landbouwkwaliteitswet het onderhavige reglement vastgesteld. Reglement KCB tarieven kwaliteitscontrole Het Kwaliteits Controle Bureau (KCB) heeft, gelet op artikel 11 van de Landbouwkwaliteitswet het onderhavige reglement vastgesteld. Artikel 1 In dit reglement

Nadere informatie