Herstelplan BA Archeologie en prehistorie. Rapportage t.b.v. Visitatiecommissie Geesteswetenschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herstelplan BA Archeologie en prehistorie. Rapportage t.b.v. Visitatiecommissie Geesteswetenschappen"

Transcriptie

1 Herstelplan BA Archeologie en prehistorie Rapportage t.b.v. Visitatiecommissie Geesteswetenschappen Betreft: Faculteit der Geesteswetenschappen, UvA Departement Geschiedenis, Archeologie en Regiostudies Opleiding: BA Archeologie en prehistorie 1. Inleiding Na de visitatie van de opleidingen Archeologie van de Faculteit der Geesteswetenschappen (dd mei 2013) heeft de commissie in een eerste reactie de opleiding BA Archeologie en Prehistorie geen voldoende gegeven voor Standaard 3. Deze conclusie is bevestigd in de uiteindelijke rapportage van de commissie, dd. 25 oktober Dit was met name gebaseerd op de naar het oordeel van de commissie structureel te hoge beoordeling van de bachelorscripties, waaronder één geval van een scriptie die geen voldoende had mogen krijgen. Daarnaast werd gewezen op een gebrek aan structurele kwaliteitscontrole van de toetsing. In het voorliggende herstelplan wordt allereerst een nadere probleemanalyse gemaakt. Vervolgens wordt geschetst welke maatregelen ter verbetering reeds zijn genomen voor aanvang van en in de loop van het studiejaar 2013/14 en komen de aandachtspunten aan de orde waarop nadere actie geboden wordt geacht. Tot slot worden de genomen en voorgestelde maatregelen in schema samengevat. 2. Probleemanalyse In haar rapportage stelt de commissie bij de BA Archeologie en prehistorie met name het volgende probleem aan de orde: de bachelorscripties zijn structureel te hoog gewaardeerd, waarbij verschillende scripties die met een voldoende zijn beoordeeld in het grensgebied tussen onvoldoende en voldoende thuishoren en één scriptie met een voldoende beoordeeld is die naar mening van de commissie een onvoldoende had moeten krijgen. Inhoudelijk vindt de commissie veel scripties te beschrijvend van aard, waardoor er ook te weinig interactie tussen beschrijving en interpretatie is. De commissie wijst verder op het belang van de examencommissie en van goede beoordelingsformulieren, die beoordelingen inzichtelijk en consistent kunnen maken. Daarnaast wijst de commissie erop dat er meer in het algemeen nog geen sprake is van structurele kwaliteitscontrole van de toetsing. In de onderzochte situatie, zo constateert de commissie, kan de opleiding onvoldoende aantonen dat de studenten de beoogde eindkwalificatie halen. De commissie spreekt wel het vertrouwen uit dat de stappen die op het moment van de visitatie al genomen zijn in de begeleiding en beoordeling van de scripties het op korte termijn mogelijk zouden moeten maken dat de opleiding een voldoende behaalt in standaard Reeds genomen maatregelen Als gevolg van het nieuwe facultaire toetsbeleid heeft de opleiding al met ingang van het studiejaar , dat nog aan de gang was ten tijde van de visitatie, de volgende maatregelen genomen Alle bachelorscripties worden beoordeeld door twee docenten die beiden hun oordelen expliciet maken door gebruikmaking van een beoordelingsformulier waarin diverse aspecten met betrekking tot de eindtermen aan de orde komen (zie bijlage 1). Deze formulieren worden onafhankelijk van elkaar ingevuld, en pas daarna door beide begeleiders bekeken om tot een gezamenlijk eindoordeel te komen. Indien het verschil tussen de twee oordelen 1.5 punt of hoger bedraagt, of de grens tussen voldoende of onvoldoende overschrijdt, wordt een derde 1

2 docent, zo mogelijk de BA-coördinator of het hoofd van de opleiding, geconsulteerd. Dit alles heeft als bijkomend voordeel dat er kennisuitwisseling plaatsvindt en debat ontstaat tussen docenten over de beoordelingscriteria. In het maandelijkse docentenoverleg, waar in principe alle docenten aan deelnemen, is een aantal keren over het niveau en de inhoudelijke kwaliteiten van de scripties, de relatie van de doelstellingen van de scriptie en de eindtermen en de wijze van begeleiding en becijfering gesproken. Ook het concept van het beoordelingsformulier (en daarmee ook de parameters die beoordeeld worden en de doelen van het formulier) is besproken. In dit proces zijn de conclusies van de visitatiecommissie (ook die over het theoretisch en interpretatief gehalte van de scripties) en oplossingen voor gesignaleerde problemen expliciet aan de orde gekomen. Uiteraard is er daarbij ook gereflecteerd op het onderwijs voorafgaand aan de scriptie, dat immers de relevante vaardigheden en de benodigde onderzoekende, reflectieve benadering moet aanleren. Met ingang van het studiejaar zijn daarnaast, mede op basis van het overleg in het docentenoverleg, adviezen uit de opleidingscommissie, en in overleg met de examencommissie, de inhoud en het tijdschema van de (verplichte) scriptiewerkgroep die het schrijfproces begeleidt aangepast (zie Bijlage 2). Dit houdt onder meer het volgende in: De scriptiewerkgroep, formeel in blok 5-6, wordt voorafgegaan door een aantal verplichte bijeenkomsten in blok 3 en 4, waarin de studenten aan het werk worden gezet en hun eerste feedback krijgen. Studenten blijven vrij hun eigen onderwerp en begeleider te kiezen, maar krijgen meer informatie over mogelijke onderwerpen en begeleiders, waarbij ook nadrukkelijk aandacht wordt gegeven aan de inhoudelijke kwaliteiten die verwacht worden. Binnen de scriptiewerkgroep wordt actiever gestuurd op intervisie tussen studenten met verwante onderwerpen. De studiehandleiding van scriptie en scriptiewerkgroep is uitgebreid, onder andere met uitgebreidere richtlijnen, een gedetailleerder (en strakker) tijdschema, en een voorbeeld van het beoordelingsformulier. Deadlines van de eerste versie en de definitieve versie zijn explicieter gemaakt, en er wordt (ook in de werkgroep) duidelijker omschreven wat er op beide momenten moet worden ingeleverd. Er is ook een formele herkansingsprocedure ingesteld, met een duidelijke procedure en deadline. Voor wat betreft de structurele kwaliteitscontrole van de toetsing in het algemeen moet opgemerkt worden dat dit onderwerp een belangrijk onderdeel is van het in deels ingevoerde en inmiddels volledig geïmplementeerde facultaire toetsbeleid (zie ook bijlage 3). Verschillende vormen van intervisie binnen het docententeam en (steekproefsgewijze) controle van toetsen door de examencommissie zijn opgenomen in dit reglement. Daarbij zijn diverse checklists geformuleerd, zowel voor het maken van toetsen als voor het (al dan niet via intervisie) beoordelen ervan (zie bijlage 4). Deze documenten zullen door de opleiding gebruikt worden bij het verder afstemmen van toetsing en de inhoud van het curriculum. Het onderwerp toetsing wordt ook regelmatig geagendeerd in het docentenoverleg. 2

3 4. Verdere stappen In het voorjaar van 2014 zal nogmaals een docentenoverleg aan de inhoud en het niveau van de scripties in relatie tot de eindtermen en de becijfering worden gewijd. Jaarlijks zal de opleiding op basis van de gegevens uit de beoordelingsformulieren de bachelorscripties per cohort in een docentenvergadering evalueren zodat de opleiding, en waar nodig individuele docenten, de werkwijze kunnen aanpassen. Het model van de scriptiewerkgroep voor de cursus staat vast, maar de opleiding beraadt zich op verschillende andere modellen op basis van discussie hierover in de faculteit en een analyse van best-practices binnen en buiten de Universiteit van Amsterdam. De examencommissie beoordeelt per de beoordeling van de scripties steekproefsgewijs. Middels terugkoppeling naar de opleiding/docenten ontstaat zo een systeem dat de toetskwaliteit waarborgt en condities voor verdergaande consensus m.b.t. de normering schept. Tenslotte wordt er momenteel in samenwerking met de collega s van de VU hard gewerkt aan de voorbereidingen van een nieuw BA-programma Archeologie, in de bredere context van het Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology (ACASA), waarin ook de Klassieke Talen, Oudheidkunde en (ten dele) Religiestudies en Oude Geschiedenis participeren. Dit programma moet van start gaan in zomer Nadenken over de eindtermen, doelstellingen en inhoud van een nieuw programma is natuurlijk ook een vorm van intervisie en reflectie op het huidige programma, en heeft inmiddels al geleid tot enkele kleine aanpassingen aan lopende modules. 5. Samenvatting De bovenstaande maatregelen kunnen als volgt in schema worden gezet: Actie Verantwoordelijk Tijdpad Tweede beoordelaar bij alle BA scripties, inclusief regels bij verschillende beoordelingen Examencommissie GARS, stafleden Archeologie Vanaf Beoordelingsformulier met meerdere beoordelingscriteria Aanpassing scriptiewerkgroep, inclusief tijdschema voorbereiding en schrijfproces, en aandacht voor inhoud in relatie tot eindtermen. Brede discussie m.b.t. BA scriptie Jaarlijkse evaluatie BA scripties Implementatie facultair toetsbeleid met diverse vormen van intervisie en controle Examencommissie GARS, stafleden Archeologie, in overleg met Opleidingscommissie Stafleden Archeologie, in overleg met Opleidingscommissie en Examencommissie GARS Stafleden Archeologie, Opleidingscommissie Stafleden Archeologie, deels Examencommissie GARS Examencommissie GARS, stafleden Archeologie Vanaf Vanaf Zomer 2013-Voorjaar 2014 Vanaf zomer 2014 Vanaf begin 2013 Voorbereiding op nieuw Stafleden Archeologie, in Vanaf eind

4 programma (ingaande 2016) overleg met Opleidingscommissie 4

5 Bijlage 1: Beoordelingsformulier bachelorscriptie Archeologie en prehistorie Naam student Studentnummer Begeleider Tweede lezer Ingevuld door Titel scriptie Studiepunten 12 Vakcode Datum van voltooiing scriptie Invuldatum van dit formulier Onderzoeksvaardigheden (Probleemstelling en beantwoording; verantwoording onderwerp; theoretisch en/of interpretatief gehalte; afbakening; verband beschrijving en conclusies; referenties en verwijzingen) Archeologische gegevens (volledigheid literatuurlijst; organisatie en presentatie gegevens; reflectie op archeologische gegevens; kwaliteit interpreterende conclusies) Betoog (hoofdstukindeling; theoretisch kader; helderheid en kwaliteit betoog; argumentatie) 20% 30% 30% Vormgeving (taal, grammatica, keuze afbeeldingen, opmaak) 20% Opmerkingen Eindcijfer Scriptiecijfer (80%) Werkgroepcijfer (20%) 5

6 Bijlage 2: Studiehandleiding bachelorscriptie Archeologie en prehistorie Administratieve gegevens Studiegidsnummer Y Ingangseis propedeuse Archeologie en prehistorie Periode(n) semester 2 blok 5 en 6 Onderwijsinstituut Geschiedenis, archeologie en regiostudies Verzorgd door Leerstoelgroep Amsterdams Archeologisch Centrum Docent(en) mw. dr. H. van Londen Inlichtingen Onderwijsadministratie GARS Onderdeel van Bachelor Archeologie en prehistorie Leerdoel Het verrichten van een klein zelfstandig onderzoek, dat op zijn minst een kritische en interpreterende bespreking van voor de problematiek relevante vakliteratuur en archeologische en historische gegevens bevat, die uitkomt op een beargumenteerd eigen standpunt. Het resultaat moet een wetenschappelijk verantwoorde tekst zijn van ongeveer woorden exclusief annotatie. Inhoud Het volgen van een voorbereidende werkgroep en het schrijven van een bachelorscriptie. De werkgroep beslaat 1 compleet semester, waarbij de grootste studielast ligt in blok 5 van 31 maart t/m 23 mei 2014 en blok 6 van 2 juni t/m 20 juni De onderwerpkeuze en het vinden van een begeleider vindt plaats voorafgaand aan blok 5. Daartoe worden in blok 3 en 4 elk een ondersteunende werkgroepbijeenkomst georganiseerd. De voorbereiding wordt afgesloten met één werkgroep in de UB gericht op het verzamelen van passende literatuur. Voor de eerste zitting kiezen alle studenten het hoofdonderwerp van hun scriptie, ofwel door te kiezen uit een door de onderwijsstaf vooraf verzorgde lijst thema's, ofwel door zelf een onderwerp te kiezen. De thema s op de lijst zijn gekoppeld aan individuele docenten, die als inhoudelijke begeleider fungeren. Studenten die zelf een onderwerp verzinnen moeten daarbij vóór de eerste zitting ook een geschikte begeleider weten te vinden. Begeleiders mogen in totaal niet meer dan 5 studenten begeleiden, verdeling volgens het principe wie het eerst komt wie het eerst maalt. In blok 3 en 4 komt men, naast de gesprekken met de individuele inhoudelijke begeleider, 3 maal bijeen en sluit men deze sessies af met een voorlopige opzet van het scriptieonderwerp, vraagstelling en literatuurlijst. In het vijfde blok komt men viermaal bijeen met een groep studenten die met verwante (of zo verwant mogelijke) onderwerpen bezig zijn en heeft men minstens één individuele bespreking met de begeleidende docent (blok 5, week 3) waarin het onderzoeksontwerp van de scriptie wordt besproken. Het idee is dat de student in blok 5 (week 1-4) onder begeleiding van de werkgroep-docent en de intervisie van mede-studenten, en met assistentie van zijn inhoudelijke begeleider, zijn/haar ontwerp formuleert en aanscherpt en door dit alles enerzijds een inhoudelijke basis opbouwt en anderzijds de structuur van het betoog opzet, die dan in het vervolg van dit blok (week tentamenweek) kan worden ingevuld. Onderwijstijden en -lokatie Blok 5: Dinsdag uur, BG

7 Toetsvorm en beoordeling Participatie in de werkgroep, dit betreft 20% van het eindcijfer, en moet minimaal een voldoende zijn (5,5). Becijfering vindt plaats via de volgende criteria: - opdrachten ingeleverd (deze dienen van niveau te zijn) - actieve deelname aan intervisie - behalen deadlines De scriptie draagt voor 80% bij aan het eindcijfer, en moet ook minimaal een voldoende zijn (5,5). Bij de beoordeling van de scriptie wordt gekeken naar: onderzoeksvaardigheden, de (reflectie op) archeologische gegevens, de kwaliteit van het betoog en aspecten van vormgeving en tekstredactie. Een preciezere omschrijving van de punten waarop beoordeeld wordt, en hun relatieve gewicht, is te vinden in het bijgevoegde beoordelingsformulier. Met name het onderzoekende karakter van de scriptie (aanwezigheid van een probleem, reflectie daarop en interpreterende conclusies) weegt zwaar. Gemiste colleges: het is mogelijk een opdracht in blok 5 te missen, mits deze voor het eind van het blok alsnog is ingeleverd. Bij het missen van twee of meer opdrachten en/of colleges volgt een aanvullende opdracht, maar ook dan moeten voor het einde van blok 5 alle reguliere wekelijkse opdrachten ingeleverd zijn. Als die als voldoende worden beoordeeld krijgt de student alsnog een voldoende voor de participatie in de werkgroep. Herkansing scriptie: Deze kan zo nodig aan het einde van blok 6 (in dezelfde periode als de andere herkansingen) herschreven worden mits de student een voldoende heeft voor de participatie in de werkgroep. Planning Startbijeenkomst eerste voorbereidende werkgroep - blok 3 week 4 Inleiding op de module; aspecten van het doen van onderzoek en het schrijven van een scriptie; algemene literatuurtips. Inventarisatie scriptieonderwerpen en verdeling studenten naar thema's: een deel van de werkgroep zal plaatsvinden in kleinere groepen van studenten die aan zo veel mogelijk aan elkaar verwante onderwerpen werken. Samenstelling intervisie-duo's: studenten zullen wekelijks in wisselende samenstelling schriftelijk commentaar geven op elkaars werk). Opdrachten: 1) in te leveren voor donderdag 20 februari, uur via aan docent en je intervisie-partner: een korte omschrijving van het thema van je scriptie (ca. 10 regels). 2) in te leveren voor zondag 23 februari, uur via aan docent en je intervisie-partner: commentaar en tips voor je intervisie-partner (ca. 10 regels). Het onderwerp en je begeleider individuele voorbereiding- blok 4 week 2 Sparren over het scriptieonderwerp met begeleiders en/of werkgroepleider op afspraak. De vraagstelling tweede voorbereidende werkgroep - blok 4 week 4 Introductie over soorten vraagstellingen. Maak je gebruik van een beschrijvende, vergelijkende, verklarende of beoordelende vraagstelling? Valkuilen bij het maken van een vraagstelling. Opdrachten: 7

8 1) in te leveren voor donderdag 26 maart, uur via aan docent, je intervisie-partner en je groepsgenoten: een eerste versie van je vraagstelling (ca ½ A4). 2) in te leveren voor zondag 30 maart, uur via aan docent en je intervisie-partner: commentaar en tips voor je intervisie-partner. 3) zorgen voor feedback van je scriptiebegeleider (via een gesprek of desnoods per ). Literatuur zoeken bij je onderwerp UB practicum - blok 4 week 6, twee mogelijkheden - door Ewa Zakrzewska Samenstellen bronnenlijst en update bibliotheek. Theorie over het zoeken, verwerken en annoteren van literatuur. Bespreking onderwerpskeuze. Opdrachten: 1) in te leveren voor donderdag 26 maart, uur via aan docent en je intervisie-partner: een lijst van minimaal 10 bronnen, met een korte omschrijving van ieder (ca regels per stuk). 2) in te leveren voor zondag 30 maart, uur via aan docent en je intervisie-partner: commentaar en tips voor je intervisie-partner. Het ontwerpen van je onderzoek eerste werkgroep college - blok 5 week 1 Informatie over het maken van een onderzoeksontwerp en andere algemene tips (werkwijze, maar ook citeren, bronverwijzingen e.d.). Bespreking vraagstellingen (deels in groepen) en voortgang feedback door begeleider. Denk hierbij ook na over de inhoudsopgave van je werkstuk, wat wil je vertellen in je scriptie? Blijf literatuur zoeken en scherp je vraagstelling aan. Bespreking literatuur (per groep). Aangezien iedere student literatuurlijsten met toelichting heeft gemaakt, en als het goed is ook verder heeft rondgekeken, zou onderlinge uitwisseling van informatie nuttig moeten zijn. Opdrachten: 1) in te leveren voor donderdag 3 april, uur via aan docent, je intervisie-partner en je groepsgenoten: een eerste versie van je onderzoeksontwerp (ca. 5 pagina's). 2) in te leveren voor zondag 6 april, uur via aan docent en je intervisie-partner: commentaar en tips voor je intervisie-partner. Presentaties van onderzoeksontwerpen tweede werkgroep college - blok 5 week 2 Opdrachten: 1) in te leveren voor donderdag 10 april, uur via aan docent, je intervisie-partner en je groepsgenoten: een verbeterde versie van je onderzoeksontwerp (ca. 5 pagina's). 2) in te leveren voor zondag 13 april, uur via aan docent en je intervisie-partner: commentaar en tips voor je intervisie-partner. Individuele bespreking voor bijgestelde ontwerpen Individuele bespreking - blok 5 week 3 Bespreking van het verbeterde onderzoeksontwerp voor wie dat nodig is. Als je ontwerp goed is mag je alvast aan de slag met het schrijven! De hoofdlijn van je betoog derde werkgroep college - blok 5 week 4 8

9 Introductie argumentatie: Informatie over verschillende soorten van argumentatie (opnieuw Academische Vaardigheden voor gevorderden). Opdrachten: 1) In te leveren voor donderdag 17 april, uur via aan docent, je intervisie-partner en je groepsgenoten: schrijf de argumentatiestructuur van je scriptie uit (in een schema en/of in lopende tekst). 2) in te leveren voor zondag 19 mei, uur via aan docent en je intervisie-partner: commentaar en tips voor je intervisie-partner 3) Zorgen voor feedback van je scriptiebegeleider (via een gesprek of desnoods per ). Schrijven Blok 5 Week 5 t/m 8 incl. tentamenweek (5 weken) Individueel schrijven, wekelijks de mogelijkheid tot inloop bij werkgroepbegeleider. DEADLINE EERSTE VERSIE Deadline inleveren: maandag 2 juni 9.00 uur Deadline feedback van docenten op eerste versie: 13 juni uur Verbeteren in één week Blok 6 week 3 Verbeteren eerste versie van de scriptie. DEADLINE EINDVERSIE Deadline inleveren: maandag 23 juni 2014 Deadline feedback van docenten op eerste versie: 27 juni 2014 DEADLINE HERKANSING Indien het uitzonderlijke geval voorkomt dat de definitieve versie van de scriptie een onvoldoende is, is er een laatste mogelijkheid tot herschrijven. Deadline inleveren herkansing: Deadline beoordeling herkansing: Beoordelingsformulier bachelorscriptie Archeologie en prehistorie [weggelaten, zie Bijlage 1] 9

10 Bijlage 3: Kwaliteitsborging van toetsen FGw Kwaliteitsborging van toetsen Bij de kwaliteitsborging toetsen zijn diverse mensen betrokken: De examinator (voor het vak verantwoordelijke docent of de vakcoördinator) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van kwalitatief goede toetsen. De programmateamleider is verantwoordelijk voor het toetsprogramma van de gehele opleiding en de afstemming tussen toetsvormen, leerdoelen en eindtermen. De examencommissie is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van toetsing binnen de opleiding en ontwikkelt daarvoor een toetsprocedure. Peer review De examinator maakt bij het ontwikkelen van een nieuwe toets gebruik van peer review of een andere wijze van controle op de validiteit en betrouwbaarheid. Hierbij gaat het om validiteit en betrouwbaarheid zoals omschreven in het universitaire Kader toetsbeleid. De programmateamleider faciliteert peer review, bijvoorbeeld door dit punt te beleggen in een bepaalde vergadering van het programmateam en de gezamenlijke bespreking van toetsen een aantal maal per jaar te agenderen. De examencommissie informeert jaarlijks bij de programmateamleider(s) op welke wijze peer review binnen de opleiding gefaciliteerd wordt en rapporteert hierover in het jaarverslag. Bij het afnemen van toetsen met multiple choice vragen worden statistische data gegenereerd. Om dit proces te ondersteunen is de qdna-tool ontwikkeld, waarmee docenten deze data kunnen interpreteren. Eindverantwoordelijkheid examinatoren De examencommissie benoemt jaarlijks de examinatoren. In het reglement van de examencommissie is vastgelegd aan welke voorwaarden een examinator dient te voldoen en op welke wijze benoeming van de examinatoren geschiedt. De examinator draagt er zorg voor dat zijn toetsen voldoen aan de kwaliteitscriteria. Evaluatie van de toetsing van een opleiding De programmateamleider evalueert jaarlijks in een vergadering van het programmateam het toetsprogramma van de opleiding. De examencommissie controleert steekproefsgewijs de kwaliteit van de toetsing van vakken door middel van beoordeling van de toetsdossiers en de evaluatie van de programmateamleider. Een examencommissie stelt daarvoor een toetsprocedure vast. Zo kan de commissie er voor kiezen om zelf zorg te dragen voor kwaliteitscontrole, of om dit uit te besteden aan een daarvoor ingestelde toetscommissie of externe partij. Indien gebreken in de toetskwaliteit worden geconstateerd, stelt de examencommissie de betreffende examinator op de hoogte, evenals de betreffende 10

11 programmateamleider en departementsvoorzitter, en volgen nadere afspraken over het verhogen van de toetskwaliteit. 11

12 Bijlage 4: Checklist Toetsen en Beoordelen FGw, Praktische Informatie Toetsing en Peer Review Toetsing 12

13 13

14 14

Capaciteitsgroep Archeologie. Faculteit der Geesteswetenschappen. en Prehistorie. Onderwijscluster ACASA. Turfdraagsterpad XT Amsterdam

Capaciteitsgroep Archeologie. Faculteit der Geesteswetenschappen. en Prehistorie. Onderwijscluster ACASA. Turfdraagsterpad XT Amsterdam Faculteit der Geesteswetenschappen Onderwijscluster ACASA Capaciteitsgroep Archeologie en Prehistorie Turfdraagsterpad 9 1012 XT Amsterdam BA Scriptieregelement Archeologie & Prehistorie 2016-2017 Procedures

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies

Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies Faculteit der Geesteswetenschappen Europese Studies Reglement Onderzoekscollege en Bachelorscriptie Europese Studies 2015-2016 Vastgesteld en goedgekeurd door de Examencommissie van het College of Humanities,

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER

BEOORDELINGSFORMULIER Faculteit Geesteswetenschappen Versie maart 2015 BEOORDELINGSFORMULIER MASTER SCRIPTIES Eerste en tweede beoordelaar vullen het beoordelingsformulier onafhankelijk van elkaar in. Het eindcijfer wordt in

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Handleiding notariële bachelorscriptie

Handleiding notariële bachelorscriptie Handleiding notariële bachelorscriptie 2016-2017 1. Algemene Handleiding bachelorscriptie; contactinformatie Deze Handleiding bevat informatie over het schrijven van een bachelorscriptie Notarieel recht.

Nadere informatie

Aanvullende beoordeling Bacheloropleiding Archeologie en Prehistorie. Faculteit Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam

Aanvullende beoordeling Bacheloropleiding Archeologie en Prehistorie. Faculteit Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam Aanvullende beoordeling Bacheloropleiding Archeologie en Prehistorie Faculteit Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen

Faculteit der Geesteswetenschappen Faculteit der Geesteswetenschappen Studiehandleiding Seminar Nieuwgriekse Taal en Cultuur (2015) Vak-code 130211266 (6 ECTS). Admin.code HTLK Onderdeel van bachelor Nieuwgriekse Taal en Cultuur (derde

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur

Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur Ba-scriptiebrochure Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur 2014-15 1. Definitie De BA-scriptie is een schriftelijke weerslag van een praktische oefening in het zelfstandig opzetten en uitvoeren van een

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Aanvang

1. Inleiding. 2. Aanvang Studenthandleiding Bachelorscriptie Burgerlijk recht 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 2 Doel bachelorscriptie... 2 Aansluiting bij eerder geschreven essays... 2 2. Aanvang... 2 Introductiecollege... 2

Nadere informatie

Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur

Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur Vademecum bachelorwerkstuk Nederlandse taal en cultuur 1 Inleiding en opzet 1.1 Doelstelling bachelorwerkstuk Het individuele bachelorwerkstuk is de afsluiting van de bacheloropleiding Nederlandse taal

Nadere informatie

Toetskader Faculteit der Archeologie (14 sept. 2010)

Toetskader Faculteit der Archeologie (14 sept. 2010) Toetskader Faculteit der Archeologie (14 sept. 2010) Voor de bachelor geldt dat het examen leidt tot het (onder begeleiding) werken in de archeologie óf tot een goede aansluiting op de Master- of Research

Nadere informatie

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties

Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Regels voor het schrijven, begeleiden en beoordelen van MAscripties Algemene criteria 1. De scriptie is het schriftelijke verslag van een onderzoek dat een student heeft verricht in een grote mate van

Nadere informatie

De studielast van een bachelorscriptie bedraagt 12 EC (12 EC = 12x28 = 336 uur).

De studielast van een bachelorscriptie bedraagt 12 EC (12 EC = 12x28 = 336 uur). Faculteit der Geesteswetenschappen Bachelor Scriptiereglement Hebreeuws, deel 1 studiejaar 2013-2014 1. Studiepunten scriptie De studielast van een bachelorscriptie bedraagt 12 EC (12 EC = 12x28 = 336

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen)

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

BACHELOR-SCRIPTIEHANDLEIDING GLTC 1

BACHELOR-SCRIPTIEHANDLEIDING GLTC 1 BACHELOR-SCRIPTIEHANDLEIDING GLTC 1 1. Studiepunten scriptie De studielast van een bachelorscriptie bedraagt 12 ECTS (=336 uur, is circa 8½ weken fulltime). 2. Plaats in het studieprogramma De bachelor-scriptie

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS)

REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) Latijns-Amerika Studies (LAS) BA programma REGELING BACHELOR SCRIPTIE (specialisatie Geschiedenis LAS) De Bacheloropleiding Latijns-Amerika Studies (specialisatie geschiedenis) wordt in het tweede semester

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsbereik

Artikel 1 Toepassingsbereik Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Nederlandstalige opleidingen Inhoud Artikel 1 Toepassingsbereik... 1 Artikel 2 Scriptiecoördinator/scriptiebegeleider... 1 Artikel 3 Doel... 2 Artikel 4 Studielast...

Nadere informatie

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - 9 10 o o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Toetsingskader scriptie master Financieel recht SCRIPTIE BEOORDELINGSFORMULIER MASTER FINANCIEEL RECHT Uitleg beoordelingsformulier

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie 25 augustus 2010 Artikel 1: Algemene doelstellingen De bachelorscriptie is een bijzondere

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in: a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Borging van de kwaliteit van toetsing als wettelijke taak van de examencommissie. Christoffel Reumer Vrije Universiteit Amsterdam

Borging van de kwaliteit van toetsing als wettelijke taak van de examencommissie. Christoffel Reumer Vrije Universiteit Amsterdam Borging van de kwaliteit van toetsing als wettelijke taak van de examencommissie Christoffel Reumer Vrije Universiteit Amsterdam VSNU conferentie Versterking Examencommissies 9 maart 2016 Taken van de

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS)

Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Opleiding Verpleegkunde Leerondersteuning Stage (LOS) Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Inleiding Tijdens de stage zijn er zeven leerondersteuningsbijeenkomsten (LOS-bijeenkomsten). Het onderwijs

Nadere informatie

De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek

De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek De scriptie in de masteropleiding Neerlandistiek Reglement 2014-2015 1. Omschrijving 1.1 De MA-scriptie is een schriftelijk verslag van een door de student zelfstandig opgezet en uitgevoerd onderzoek.

Nadere informatie

Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht

Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht Handleiding Scriptie Blok 1/3 Master Film- en Televisiewetenschap Universiteit Utrecht Inleiding Een masterscriptie is een academisch werkstuk waarin verslag wordt gedaan van een wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Reglement bachelorwerkstuk

Reglement bachelorwerkstuk Reglement bachelorwerkstuk Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen met een werkstuk ter afronding van de bacheloropleidingen

Nadere informatie

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten)

Faculteit Rechten. Universiteit Hasselt. Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Faculteit Rechten Universiteit Hasselt Reglement betreffende de bachelorscriptie (derde bachelor rechten) Versie mei 2013 met het oog op het academiejaar 2013-2014. Artikel 1: Algemene doelstellingen De

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van India en Tibet Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Informatiebrochure / Handleiding BACHELORSCRIPTIE

Informatiebrochure / Handleiding BACHELORSCRIPTIE Informatiebrochure / Handleiding BACHELORSCRIPTIE Afdeling Midden-Oosten Studies September 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Definitie en kenmerken van de scriptie 1 3 Keuze van het onderwerp van de scriptie

Nadere informatie

Training examencommissies

Training examencommissies Training examencommissies N.a.v. midterm review instellingstoets kwaliteitszorg 5 maart 2015 Linda Verbeek 1 Voorstellen Drs Scheikunde (UU) MSc Onderwijskundig ontwerp en advisering (UU) Nu: Beleidsmedewerker

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

Format OER en

Format OER en Format OER en 2014-15 Om de diverse reacties en opmerkingen op de nota van wijzigingen beter te kunnen stroomlijnen is er een format opgesteld. De OR, FSR, OC s en examencommissies zouden wij graag willen

Nadere informatie

Vraagt het examen aan voor de Opleiding. Met specialisatie.. Faculteit der Geesteswetenschappen. Studentnummer. Naam + voorletters

Vraagt het examen aan voor de Opleiding. Met specialisatie.. Faculteit der Geesteswetenschappen. Studentnummer. Naam + voorletters Faculteit der Geesteswetenschappen Afstudeerformulier Master 1. Studenten die het masterdiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de opleiding.

Nadere informatie

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY) Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Nadere informatie

KWALON Conferentie 13 december 2012. Methodenleer aan de universiteit: ontwerpen, uitvoeren en reflecteren. Inge Bleijenbergh

KWALON Conferentie 13 december 2012. Methodenleer aan de universiteit: ontwerpen, uitvoeren en reflecteren. Inge Bleijenbergh KWALON Conferentie 13 december 2012 Methodenleer aan de universiteit: ontwerpen, uitvoeren en reflecteren Inge Bleijenbergh Bijdrage Het bieden van inzicht in en reflecteren op de plaats en organisatie

Nadere informatie

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding

Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback. Aanleiding Non satis scire WP 4 Pilot opzet peer feedback Aanleiding De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen werkt mee aan het SURF-project Nonsatis scire. In het kader van dit project wordt een pilot

Nadere informatie

Scriptiehandleiding Bachelor Arabische taal en cultuur versie februari 2015

Scriptiehandleiding Bachelor Arabische taal en cultuur versie februari 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Scriptiehandleiding Bachelor Arabische taal en cultuur versie februari 2015 Dit zijn de richtlijnen voor het schrijven van de BA-scriptie bij de opleiding Arabisch aan

Nadere informatie

Afstudeerformulier bachelor

Afstudeerformulier bachelor Faculteit der Geesteswetenschappen Afstudeerformulier bachelor 1. Studenten die het bachelordiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de

Nadere informatie

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase 1 Minor IO/IB French 1 Minor IO/IB Ba aantal

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit

Nadere informatie

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE BACHELOREINDWERKSTUK KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE INLEIDING 2 1. HET BACHELOREINDWERKSTUK KI 3 2. PROCEDURES 4 2.1. AANMELDINGSPROCEDURE 4 2.2. PROCEDURE BIJ AFRONDING 5 2.3. GESCHILLEN 5 3. BEGELEIDING EN

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel neutraal

Nadere informatie

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training

Doel training. Programma Programma Voordelen voor de kandidaat. Uitgangspunten EVC. Assessoren en EVC-begeleiders training Assessoren en EVC-begeleiders training 19 februari 2009 en 15 januari 2010 Desirée Joosten-ten Brinke, CELSTEC, Open Universiteit Nederland Doel training Aan het einde van deze training weten de deelnemers:

Nadere informatie

Studenthandleiding Bachelorthesis European Law School 2015-2016

Studenthandleiding Bachelorthesis European Law School 2015-2016 Studenthandleiding Bachelorthesis European Law School 2015-2016 1. Inleiding Doel bachelorthesis Aan het einde van de bacheloropleiding moeten studenten in staat zijn om zelfstandig een internationaal-

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen)

Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Scriptiereglement (Ex artikel 4.14 Onderwijs- en examenregeling van de masteropleidingen) Artikel 1 toepassingsbereik 1.- Dit reglement is van toepassing op alle studenten die na 31 augustus 2004 aanvangen

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde. Onderwijsgroep (OWG)

Opleiding Verpleegkunde. Onderwijsgroep (OWG) Opleiding Verpleegkunde Onderwijsgroep (OWG) Handleiding Jaar 2 Voltijd Studiejaar 2013-2014 INLEIDING Doelstelling van OWG Tijdens de stage zijn er zes OWG- bijeenkomsten. In dit deel staat de praktische

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Procedure Bachelorthesis Theologie

Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie (9 ECTS) bestaat uit een eigen weergave van en reflectie op bestaande kennis en inzichten door de student op het

Nadere informatie

Toetsbekwaamheid SKE november 2016

Toetsbekwaamheid SKE november 2016 Toetsbekwaamheid SKE november 2016 De SeniorKwalificatie Examinering heeft als doel de hbo-toetspraktijk te versterken. De SKE kwalificatie is bij voorkeur een teamgericht proces waarin individuele docenten

Nadere informatie

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Scriptiereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik Dit reglement is van toepassing op scripties in a. de masteropleidingen Nederlands Recht, Fiscaal Recht, Internationaal en Europees

Nadere informatie

Den Haag, 26 augustus namens de KNAW-commissie Gedragswetenschappen, 1 De instelling heeft op 4 september 2015 ingestemd met het advies.

Den Haag, 26 augustus namens de KNAW-commissie Gedragswetenschappen, 1 De instelling heeft op 4 september 2015 ingestemd met het advies. Beoordeling van het herstelplan van de Vrije Universiteit Amsterdam met betrekking tot de onderzoeksgerichte wo-masteropleiding Clinical and Developmental Psychopathology (research) van de Vrije Universiteit

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Het profielwerkstuk

Het profielwerkstuk 1 Het profielwerkstuk 2014-2015 1. Inleiding Het profielwerkstuk (pws) is een onderdeel van het examendossier. Het profielwerkstuk is een opdracht voor de studenten van de examenklas voor een van de vakken

Nadere informatie

Procedure Bachelorthesis Theologie

Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie Procedure Bachelorthesis Theologie De bachelorthesis Theologie (9 ECTS) bestaat uit een eigen weergave van en reflectie op bestaande kennis en inzichten door de student op het

Nadere informatie

BA-SCRIPTIEHANDLEIDING - OPLEIDING SLAVISCHE TALEN EN CULTUREN Universiteit van Amsterdam

BA-SCRIPTIEHANDLEIDING - OPLEIDING SLAVISCHE TALEN EN CULTUREN Universiteit van Amsterdam BA-SCRIPTIEHANDLEIDING - OPLEIDING SLAVISCHE TALEN EN CULTUREN Universiteit van Amsterdam vastgesteld: 30 september 2010 laatst gewijzigd: 20 februari 2015 Het onderdeel scriptie is bedoeld als afsluitend

Nadere informatie

Faculteit der Godgeleerdheid. Herstelplan ten behoeve van de opleiding. B Religie en Levensbeschouwing. Universiteit amsterdam

Faculteit der Godgeleerdheid. Herstelplan ten behoeve van de opleiding. B Religie en Levensbeschouwing. Universiteit amsterdam Faculteit der Godgeleerdheid Herstelplan ten behoeve van de opleiding B Religie en Levensbeschouwing vrije Universiteit amsterdam Administratieve gegevens Naam van de opleiding (tot 31-8-2014) B Religie

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:...

Leerlingboekje Colegio Arubano. Profielwerkstuk VWO. Cursus 2011 2012. Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje Colegio Arubano Profielwerkstuk VWO Cursus 2011 2012 Naam leerling:... Klas:... Vak:... Naam begeleider:... Leerlingboekje PWS 2011-2012 Inhoudsopgave 1 I. Inleiding: het profielwerkstuk

Nadere informatie

- mr C. de Groot (c.degroot@law.leidenuniv.nl) voor onderwerpen op het gebied van het ondernemingsrecht;

- mr C. de Groot (c.degroot@law.leidenuniv.nl) voor onderwerpen op het gebied van het ondernemingsrecht; Scriptieleidraad Ondernemingsrecht 1 Procedurevoorschriften De afdeling Ondernemingsrecht heeft voor studenten die op het gebied van het ondernemingsrecht of het intellectueel eigendomsrecht een masterscriptie

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015

BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015 Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College Sociale Wetenschappen (CSW) Sociale Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies BUITENLANDONDERZOEK 2014-2015 Deze hand-out

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Feedforward en beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase studiejaar 2014-2015 VT-DT Feedforwardformulier afstudeeronderzoek:

Nadere informatie

Format Studiehandleidingen FHKW 1 juli 2006 Master Media en Journalistiek

Format Studiehandleidingen FHKW 1 juli 2006 Master Media en Journalistiek Format Studiehandleidingen FHKW 1 juli 2006 Master Media en Journalistiek TOELICHTING Het vervaardigen van een duidelijke studiehandleiding is de eerste keer veel werk, maar levert op den duur tijdsbesparing

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCHMASTEROPLEIDING GESCHIEDENIS FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Eens per 6 jaar, voor visitatie. Evt.bijstelling bij mid-term

Eens per 6 jaar, voor visitatie. Evt.bijstelling bij mid-term Handreiking voor de adjunct-directeuren Iedere bachelor- of masteropleiding in de FWN wordt aangestuurd door een adjunct-directeur. Een adjunct-directeur kan meerdere opleidingen aansturen. Hij heeft hierbij

Nadere informatie

Anne Sytske Keijser secretaris examencommissie Talen en culturen van China

Anne Sytske Keijser secretaris examencommissie Talen en culturen van China Faculteit der Letteren Opleiding Talen en culturen van China Aan: alle BA-studenten van de opleiding Talen en culturen van China betreft: Generieke overgangsregeling voor de BA Leiden, 6 maart 2008 Geachte

Nadere informatie

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media

SQL & Relationele datamodellen in interactieve media SQL & Relationele datamodellen in interactieve media HVA-IAM-V1-TDI-SQL Algemene handleiding bij het vak 2010-2011 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Leerdoelen:... 3 Competenties:... 3 Plaats in het leerplan:...

Nadere informatie

Studiewijzer BACHELOR PSYCHOBIOLOGY VAK: BEHAVIOR-BASED ROBOTICS STUDIEJAAR: 3 E JAAR

Studiewijzer BACHELOR PSYCHOBIOLOGY VAK: BEHAVIOR-BASED ROBOTICS STUDIEJAAR: 3 E JAAR Studiewijzer BACHELOR PSYCHOBIOLOGY VAK: BEHAVIOR-BASED ROBOTICS STUDIEJAAR: 3 E JAAR Semester, periode Coördinator(en) Docent(en) Studielast (EC) Vakcode : e semester, 3 e periode : Arnoud Visser : Arnoud

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument

Zelfevaluatie-instrument Zelfevaluatie-instrument voor het bepalen van de kwaliteit van een toets Faculteit Management en Bestuur Zoëzi Opleidingsadvies Drs. Hilde ter Horst Drs. Annemiek Metz Versie 4.0, 11 september 2008 1.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Indian and Tibetan Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2014 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

De Toetsing Getoetst in definities

De Toetsing Getoetst in definities De Toetsing Getoetst in definities Kenniscentrum Kwaliteit van Leren Tamara van Schilt-Mol 2016 Extra definities Kwaliteitscriteria Bij het vaststellen van kwaliteitscriteria gaat over de vraag welke visie

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die zijn gestart per 1 september 2015, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek

Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek Taakomschrijvingen en procedures omtrent inleveren, beoordelen en archiveren afstudeeronderzoek Opgesteld 4 oktober 2013 Besproken in het MT-ILS 9 oktober 2013 Versie 20 november 13 Ter bespreking in DB

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) De voorbereidingsfase: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot:

MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) De voorbereidingsfase: Zijn de leerlingen op zelfstandige wijze gekomen tot: MODEL B: Beoordelingsmodel PWS Binasvakken ( vernieuwde Tweede Fase ) Bij de beoordeling van het PWS wordt uitgegaan van vier verschillende fasen, te weten: 1. De voorbereidingsfase 2. De onderzoeksfase

Nadere informatie

Toetscommissie Erasmus School of Law. Dr. R. Pieterman Woensdag 9 maart 2016

Toetscommissie Erasmus School of Law. Dr. R. Pieterman Woensdag 9 maart 2016 Toetscommissie Erasmus School of Law Dr. R. Pieterman Woensdag 9 maart 2016 Toetscommissie ESL Programma Toetsbeleid: Doel/taak Kernwaarden Toetscommissie (TC): TC volgens Toetsbeleid Ideeën vs uitwerking

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel

Nadere informatie

[Inhoudsopgave wordt geplaatst op de eerste pagina studiehandleiding rechterkant] Inhoudsopgave

[Inhoudsopgave wordt geplaatst op de eerste pagina studiehandleiding rechterkant] Inhoudsopgave Format Studiehandleidingen FHKW - International Bachelor Communication and Media - Master Media en Journalistiek / Media and Journalism - Research Master Sociology of Culture, Media and the Arts 19-08-2009

Nadere informatie

Back on Track Studiesucces en Diversiteit Archeologie

Back on Track Studiesucces en Diversiteit Archeologie Back on Track Studiesucces en Diversiteit Archeologie F.Tomas Back on Track Het project: Back on Track Doelstelling: evengrote doorstroom allochtone en nietallochtone studenten Uitvoerders: Faculteit der

Nadere informatie

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum.

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum. Academisch Schrijven in het curriculum Dr N. Saab, ICLON, Dr Ph. Dol, Academisch Talencentrum, Dr. J.A. Mol, Faculteit der Archeologie Opzet van deze bijeenkomst Interactief: 1. Wij geven enkele voorbeelden

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2015 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Afrikaanse talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

INSTRUCTIE EN AANBEVELINGEN M.B.T EINDWERKSTUK- EN SCRIPTIEFORMULIEREN A. INSTRUCTIE

INSTRUCTIE EN AANBEVELINGEN M.B.T EINDWERKSTUK- EN SCRIPTIEFORMULIEREN A. INSTRUCTIE INSTRUCTIE EN AANBEVELINGEN M.B.T EINDWERKSTUK- EN SCRIPTIEFORMULIEREN VERSIE MAART 2015 A. INSTRUCTIE In deze instructie wordt het gebruik van de formulieren beschreven. De formulieren kunnen digitaal

Nadere informatie