Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie. Personele samenstelling beroepskrachten NBB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie. Personele samenstelling beroepskrachten NBB"

Transcriptie

1 Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie I Personele samenstelling beroepskrachten NBB Directie Taken: Algehele leiding NBB-werkorganisatie, Ondersteuning Bondsbestuur, Ondersteuning Commissies Bondsvergadering (Reglementscommissie, Commissie van Beroep, Tuchtcommissie, Financiële Commissie), Bondsvergaderingen, Strategische beleidsplanning, Regio s, Personeel & Organisatie, Externe contacten met beleidspartners en andere organisaties, Juridische zaken, PR en Communicatie, Doping, Contacten met SBT Bondsdirecteur Geert Jan Venekamp (100%) Financiële Zaken Taken: Financiën, Controlling, Subsidieaanvragen, Verzekeringen Hoofd Angela Segredaki (100%) Controller a.i. (vervanging zwangerschapsverlof Angela Segredaki) Job Wijker (40%, van 1/5 tot 1/12/09) Medewerker Financiële Zaken Emiel Maier (90%) Facilitaire Zaken Taken: Automatisering, Ledenadministratie, Receptie/telefoon, Archief en magazijn, Postverwerking, Ontwerpwerkzaamheden, Administratieve ondersteuning bondsdirecteur en management Hoofd Barbara Mura (80%) Medewerker Communicatie en Ledenservice Simone van den Bergh (50% vanaf 15/09/09) Medewerker Automatisering Cytrax (50%) Medewerker Facilitaire Zaken Foeke van der Laan (50%) Medewerkster Facilitaire Zaken Karin Luijendijk (60%, 1/1 t/m 31/12/09) Projectmedewerkster LA Corrie Wolleswinkel (20%) Dienstverlening en Wedstrijdzaken Taken: Verenigingsondersteuning, Ledenservice, Opleidingen en bijscholingen, Wedstrijdzaken, Bondscompetitie, Landelijke evenementen, Ondersteuning LCW, SWF, SWO en Shuttetestcommissie, Jeugdbadminton, RCW s, Innovatie producten en diensten, Vermarkten producten en diensten Hoofd Nanning van der Hoop (100%) Medewerker Communicatie en Ledenservice Simone van den Bergh (50%, tot 15/09/09) Coördinerend Medewerker Wedstrijdzaken Hendrik Boosman (95%, vanaf 01/04/09) 1

2 Ondersteunend Medewerker D&W Ingrid Koenst (40%, tot 01/04/09) Medewerker Wedstrijdzaken Joan Peters (100%) Ondersteunend Medewerker D&W Margot Slingerland (50%) Coördinerend Medewerker Strategie en Innovatie Erik van de Peppel (100%) Medewerker D&W Marloes Faesen (30%, tot 13/09/09) Medewerker D&W Jan-Willem de Man (40%, vanaf 01/09/09) Medewerker D&W Paula Rip (50%, tot 01/02/09) Badmintonconsulent Francien van der Aar (50%) Badmintonconsulent Marloes Faesen (50%, tot 13/09/09) Badmintonconsulent Dirk Otten (50%) Topbadminton Taken: Beleid Topbadminton, Talentontwikkeling, Training en coaching topbadmintonners, Training en coaching jeugdtopbadmintonners, Coördinatie Talentencentra, Externe contacten met internationale beleidspartners, Externe contacten met beleidspartners topbadminton, Voorzieningen topsporters, Uitzendingen, Opleidingen toptrainers, Ondersteuning Bondsbestuur inzake topbadminton Technisch Directeur Martijn van Dooremalen (100%) Bondscoach Gerben Bruijstens (100%, vanaf 01/06/09) Bondscoach Kim Young Man (100%, vanaf 01/08/09) Talentcoach Rob Kneefel (80%) Talentcoach Eline Coene (100%) Talentcoach Chris Vlaar (50%) Medewerkster Elisa Bakker (50%) II Uitvoering Jaarplan 2009 Het bestuur heeft gewerkt op basis van een door het de Bondsvergadering goedgekeurd jaarplan op basis van speerpunten. Hieronder wordt per speerpunt besproken welke resultaten zijn behaald. Ledenwerving a. Gesprekken met Helmondse Bond en Bossche Bond afronden, en zorgen voor integratie in oktober Gewenst resultaat: 4000 leden. In het begin van jaar heeft er een overleg met de HBB plaatsgevonden, waarop is afgesproken om met een goed voorstel over ondersteuning en aansluiting te komen. De NBB heeft daarop haar aanbod in kaart gebracht en dit aan de HBB gepresenteerd. Hierna is afgesproken dat er na de zomer een voorlichtingsbijeenkomst met de verenigingen wordt gepland ter voorbereiding van de AV van de HBB in november. Tevens is de afspraak gemaakt dat er in een aantal sessies de verenigingen door de NBB worden geïnformeerd. Deze hebben uiteindelijk niet plaatsgevonden. Ook is er door het HBB-bestuur geen AV-voorstel gedaan aan de eigen verenigingen, maar is alleen geïnformeerd over de gesprekken. Tot slot heeft de HBB op eigen gezag tijdens zijn AV een gesprek met zijn achterban gevoerd en daarbij een organisatiemodel gepresenteerd dat niet met de NBB is afgestemd. Het bondsbestuur heeft 2

3 besloten de (incidentele) ondersteuning van HBB-verenigingen te beëindigen en in 2010 mogelijkheden te onderzoeken voor een eventueel vervolg van de gesprekken. Er is ook contact gelegd met de BBF, maar daar zijn geen concrete afspraken mee gemaakt. Met de RBB vindt regelmatig overleg plaats door een binnen het bondsbureau aangewezen accountmanager. b. Gesprekken met top verenigingen in Nederland. Onderwerp van gesprek: Hoeveel leden ga je extra opgeven aan de bond tegen 0,= voor 2009 en Randvoorwaarde: Jaarplan bureau gereed, inclusief het afgeleide product: Wat doen we voor de leden. Gewenste resultaat: Iedere vereniging behorend in de top 20 geeft al haar leden op. Inschatting leden. In het begin van 2009 is een belactie uitgevoerd om een inschatting te kunnen maken of verenigingen gebruik zouden gaan maken van de contributiemaatregel. Met deze actie zijn de grotere verenigingen bewust gemaakt van de noodzaak extra leden op te geven. Ook tijdens de Regiovergaderingen is hierop de aandacht gevestigd. De gesprekken met de top verenigingen hebben nog niet plaatsgevonden. Wel is geïnvesteerd op gesprekken met potentiële strategieverenigingen (zie elders) en is met regiomanagers gesproken over de gewenste aanpak van de ledenwerving. c. Een ledenadministratie pakket, dat het bestuur flexibele stuurinformatie kan geven. Er heeft in het begin van het jaar een gesprek met aanbieder Magic plaatsgevonden, waarna de afspraak kwam om op een rijtje te zetten wat de NBB wil en of er andere aanbieders van ledenadministratiepakketten zijn. Parallel hieraan is NOC*NSF actief met het inrichten van een rapportagestructuur. Langs twee lijnen is bekeken hoe de gegevens uit LA-Online werkbaar kunnen worden gemaakt; enerzijds via bewerking via het CRM-systeem en anderzijds via het analysesysteem dat NOC*NSF aan het bouwen is (Qlikview) en waarvan bonden gebruik kunnen maken voor wat betreft hun eigen gegevens. De NBB participeert in deze projectgroep. In de zomer is een presentatie van Qlikview (met NBB-ledengegevens) bijgewoond, waarna bleek dat dit een geschikt pakket is. In de tweede helft van het jaar heeft de projectgroep van NOC*NSF weinig vorderingen gemaakt (o.a. door onduidelijkheid voorwaarden licenties, privacyproblematiek), waardoor de NBB is gaan overwegen om het pakket zelf aan te schaffen. Eind 2009 leek dat Magic bij een eerstvolgende update waarschijnlijk alsnog een analysemogelijkheid ging bieden, maar daar is uiteindelijk niets ontwikkeld. Daarop is besloten om Qlikview in 2010 aan te schaffen en te koppelen aan Magic zodat er een regelmatige analyse van de ledengegevens gemaakt kan worden. d. Speedbadminton gaat dit jaar 800 leden opleveren. Het Bondsbestuur heeft in maart is het fiat gegeven voor de organisatie van de Speedbadminton Zomertour. Er zijn afspraken gemaakt met evenementenbureau Sciandri ten behoeve van de ondersteuning van de deelnemende verenigingen. Daarnaast zijn de middelbare scholen in de omgeving van de toernooien benaderd voor clinics speedbadminton van Mission Olympic. Deze zijn gefinancierd door NOC*NSF. Na vastleggen van de toernooikalender met zeven toernooien hebben in de voorbereiding twee verenigingen vanwege de tijdsdruk afgehaakt. In mei zijn er alsnog twee nieuwe verenigingen gevonden om deel te nemen aan de Zomertour. De toernooien zijn georganiseerd door BC Culemborg, BC Flits, De Pelikaan, BV Almere, Blauwestadhoeve, DKC en BC Conquesto. In totaal heeft de Speedbadminton Zomer Tour geleid to 98 leden van Speedbadminton Nederland. 3

4 In september en oktober zijn de in 2009 uitgevoerde speedbadmintongerichte activiteiten geëvalueerd. Een notitie hiervan is in november aan het bondsbestuur aangeboden, waarna het fiat is gegeven voor voortzetting van het project speedbadminton met nadruk op de ontwikkeling van een structureel aanbod door lidverenigingen Topbadminton a. Er is een jaarplan Topbadminton beschikbaar, als afgeleide van het meerjarenplan, met performance indicatoren. Genoemde performance indicatoren zijn in 2009 behaald ondanks inkrimping van het Topsportprogramma in de tweede helft van 2009 door onvoldoende middelen. De publicatie van de voorgenomen ondertekening van een sponsorovereenkomst tijdens de YONEX Dutch Open 2009 heeft gezorgd voor nieuwe impulsen en borging van het topsportprogramma. Administratieve en organisatorische invulling van de overeenkomst heeft veel tijd gekost. Aan het einde van het kalenderjaar kwam er zicht op definitieve implementatie. b. Aangestelde bondscoaches zijn ingewerkt en zelfstandig aan het werk. In 2009 heeft Badminton Nederland een scheiding aangebracht in de functies bondscoach en technisch directeur. Met de komst van 2 bondscoaches voor de senioren per 1 juni en per 1 augustus 2009 was de scheiding van functies een feit. Uitvoering werd daarmee gegeven aan het beleidsplan Topsport. De aangestelde bondscoaches hebben hun werkzaamheden op het Nationaal Sport Centrum Papendal opgepakt en konden dit door verworven ervaring snel op zelfstandige wijze doen. Taakverdeling in trainingen en coaching werd in onderling overleg vastgesteld en uitgevoerd. c. Er ligt een heldere transparante kwartaal rapportage over de vorderingen van de Badminton Scholen, Academies en University. In de Schools en Academy s werden vorderingen gemaakt. Afstemming van het programma in de Academy s op de werkwijze van de Nationale Junioren Selecties en een verbeterd trainingsprogramma voor de Schools werden doorgevoerd. In een drietal bijeenkomsten heeft voor de betrokken trainers verdere instructie en bijscholing plaatsgevonden. Vorderingen werden per kwartaal gerapporteerd aan het bondsbestuur. Opleiden a. Het opleiden van docenten. In het voorjaar is de landelijke werving via de geijkte NBB-kanalen voor nieuwe docenten van start gegaan. Daarnaast zijn er, op basis van gegevens uit het verleden, mensen persoonlijk benaderd en geattendeerd op de opleiding tot docent. In augustus bleek dat er voldoende animo was om een opleiding op te zetten en vorm te geven. Hiervoor is een externe deskundige ingehuurd die de opleiding vormgeeft en uitvoert. In december heeft dit geleid tot het uitnodigen van de kandidaat docenten voor de intake gesprek waarmee de docentenopleiding is gestart. Afronding van de gehele opleiding is gepland voor december b. Er ligt een helder plan voor invulling van nieuwe trainers vanaf Badmintonscholen. Het opleiden van nieuwe trainers binnen de Schools en Academy s verloopt naar wens. De opleiding van twee trainers werden afgerond en er werd met negen nieuwe gestart. De 4

5 mogelijkheid om praktisch bij een ervaren trainer en met gemotiveerde spelers een opleiding tot trainer te doen lijkt een schot in de roos. Daarmee wordt ook voor de komende jaren de expertise van trainen en coachen binnen het Topsportprogramma veilig gesteld. c. Structuur opleiden van coaches vastgesteld inclusief prestatie indicatoren. Voor Badminton Schools en Academy s worden trainers individueel opgeleid: Toelating op basis van vaardigheid / interesse en bereidheid om binnen Topsport/Talentontwikkeling te willen functioneren. Begeleiding door ervaren aangestelde trainers. Afronding competenties vernoemd in SL3 en SL 4. Definitieve afronding door examentraining en gesprek. d. Alle trainers die spelers begeleiden binnen de Badminton University, Academy en Scholen en nog niet in het bezit zijn van de daartoe voorgeschreven licentie, dienen deze binnen een termijn van maximaal 6 maanden te behalen. Zie b. Competitie a. Bemensing LCW geregeld. LCW is in staat zelfstandig beslissingen te nemen over dagelijkse knelpunten. Bureaumedewerkers opereren als een constructieve partner richting de vragende partijen (lees verenigingen). In maart heeft de LCW een algemene notitie aangeboden aan het bondsbestuur met de lijnen voor de samenstelling van de commissie. Na diens benoeming tot interim-voorzitter heeft Eric Bakker het plan voor werving van kandidaten op grond van in te vullen portefeuilles aan de LCW voorgelegd. Dit is goedgekeurd en eind 2009 heeft de LCW drie nieuwe leden (en een reserve) geïnstalleerd. Tevens is de portefeuilleverdeling gemaakt en is het organogram van de commissies en werkgroepen aan het bondsbestuur voorgelegd en goedgekeurd. In het opstellen van de diverse reglementen en regelingen (onder andere voor de competitie ) is al volgens portefeuillehouderschap gewerkt. Op 1 april is een nieuwe coördinerend medewerker wedstrijdzaken aangenomen die onder andere de bewaking van procedures en schema s alsmede van een klantvriendelijke benadering op zich gaat nemen. Er is een overzicht gemaakt van alle noodzakelijke procedures voor de processen die onder de hoede vallen van Wedstrijdzaken. Deze zijn vervolgens, voor zover niet reeds beschikbaar, uitgewerkt in een format dat de bewaking ervan aanzienlijk vereenvoudigt. Tevens is de bestaande (maar nog niet compleet gebleken) actiekalender bijgewerkt en aangevuld. Bureaumedewerkers die actief zijn binnen Wedstrijdzaken werken volgens vaste procedures en werkbeschrijvingen met standaarddocumenten. b. Het betrekken van de regio s bij de ontwikkeling van competitievormen. Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de regio s. Er is afgesproken 3 vernieuwingen na te streven, welke in projectgroepen worden uitgewerkt. In de late zomer zijn op basis van verschillende kenmerken de huidige competitievormen geïnventariseerd en vervolgens zijn er vier conceptvarianten ontwikkeld voor aan te bieden competities aan beginnende jeugd. Deze zijn in iedere regio worden besproken met vijf verenigingen. 5

6 In de ingestelde projectgroep Innovatie Jeugdcompetitie (met vertegenwoordiging uit de regio s en het bondsbureau) zijn de concepten besproken en is een keuze gemaakt uitgewerkt voor de competitievorm Opstapcompetitie. Er is besloten om in 2010 per regio tenminste één pilot te starten. De regio s zijn specifiek betrokken bij de op te starten Opstapcompetitie zijn en het zoeken naar verenigingen voor de Yonex Kids Games. Bij het opstellen van een nieuw Basis Regio Competitiereglement zijn de regioteams nauw bestrokken geweest, zowel in de projectgroep als in de klankbordgroep. Het nieuwe Regiocompetitiereglement dat in alle regio s gaat gelden wordt in januari 2010 in de Bondsvergadering behandeld. Tenslotte zijn de RCW s betrokken geweest bij de uitbreiding van Regio Masters met de 1 e klasse van de regiocompetitie en is op verzoek van de RCW s is bij het NK opnieuw een kwalificatietoernooi ingevoerd. Algemeen a. Het betrekken van de regio s ten behoeve van een gezamenlijke uitvoering en resultaatbereiking van de strategische doelen. De frequentie van het overleg met de regiomanagers is sterk verhoogd. Daaruit zijn al enkele initiatieven voortgekomen (onder andere de Opstapcompetitie). b. Het bondsbureau zorgt voor een werkwijze waarbinnen de afhandeling van binnenkomende klachten en problemen strak wordt bewaakt. De infodesk fungeert als helpdesk. In juli heeft het eerste overleg tussen alle afdelingen geweest ten aanzien van de infodesk plaatsgevonden. Hierin is de huidige situatie in kaart gebracht, waaruit bleek dat de afhandeling van de binnenkomende vragen op de verschillende afdelingsmailadressen voldoende werkt en dat alleen bij de secties Opleidingen en Wedstrijdzaken verbeteringen wenselijk zijn. Deze zijn in augustus gerealiseerd. Voorts wordt de informatie over de termijnen waarbinnen vragen worden beantwoord verbeterd. Tevens is een voorkeuzemenu voor telefonische vragen geïnstalleerd zodat direct kan worden ingebeld bij medewerkers. Een klachtenprocedure voor de NBB wordt voorgelegd aan de Bondsvergadering in januari c. Voor 2009 is een maximaal aantal te ondersteunen strategieverenigingen benoemd, en iedere strategievereniging heeft minstens één meetbaar pilot project aan de gang gezet met ondersteuning van de werkorganisatie. De oorspronkelijk opgestelde lijst van (mogelijke) strategieverenigingen (naar aanleiding van intakegesprekken door de badmintonconsulenten) bleek in de praktijk, geen of weinig vertaling naar de beoogde doelstellingen te hebben (sterke vereniging in de regio met een uitstekend aanbod, waardoor groei zou worden gerealiseerd). Het maken van afspraken hierover bleek een uiterst moeizaam proces. In augustus 2009 besloot het bestuur om een pilot uit te voeren met een aantal verenigingen, om daarna een vervolgtraject af te spreken over de benadering van de andere verenigingen. Na de gesprekken (bij de verenigingen op locatie) heeft het bestuur besloten om de oorspronkelijke doelstelling van het beleid los te laten en alleen met die verenigingen verder te gaan die dat wilden (en konden). Tevens is alle verenigingen gemeld via mail en website dat zij zich te allen tijde konden aanmelden voor deelname. Naar aanleiding van deze geboden mogelijkheden hebben zich 5 verenigingen aangemeld. Er is inmiddels met 7 verenigingen afspraken gemaakt en met 2 verenigingen zal nog worden gesproken. De namen van de 6

7 betreffende verenigingen en de gemaakte afspraken zullen worden vermeld op de website. Met de betreffende verenigingen is ook afgesproken, dat er regelmatig zal worden geëvalueerd of de gemaakte afspraken haalbaar zijn en of ze tot resultaat leiden. Het aantal verenigingen is beduidend kleiner dan het oorspronkelijk beoogde aantal (100). Maar de uitkomst van de gesprekken zijn positief en in de praktijk blijkt, dat diverse afspraken daadwerkelijk worden opgepakt en uitgevoerd, zodat dat de boogde doelstelling wellicht niet ten aanzien van kwantiteit, maar ten aanzien van kwaliteit is behaald. d. Een nieuwe competitievorm voor de jonge jeugd is vastgelegd (lager net, korter veld etc.) Tenminste één regio heeft een pilot aan de gang met deze nieuwe vorm. In januari heeft de laatste pilot van de Yonex Kids Games met succes in Groningen plaatsgevonden. In maart is de laatste hand gelegd aan de materialen en handleidingen van Yonex Kids Games. Ondanks eerder uitgesproken enthousiasme was er niet direct een groep verenigingen die het traject in het voorjaar nog willen uitvoeren - wel hebben verenigingen aangegeven in het najaar te zullen beginnen. In 2009 zijn uiteindelijk 5 Yonex Kids Games Circuits georganiseerd. Op grond van een overleg met Regiomanagers en consulenten is gekeken naar mogelijke vernieuwingen in wedstrijd- en toernooivormen voor met name jeugd die in het najaar als pilot kunnen worden getest (onder andere subregionale toernooicycli, een jeugdcompetitie onder 11 waarin het verschil tussen jongens en meisjes vervalt, mogelijkheden van een teamsamenstelling van minder dan 4 spelers). Ook de minicompetitie op halve banen en met verlaagd net (dat ook in de Yonex Kids Games wordt toegepast) komt in de plannen voor pilots aan de orde. In vervolg daarop is de Opstapcompetitie uitgewerkt die in het seizoen in alle regio s zal worden geïmplementeerd. e. Consulenten leveren, op basis van plannen, een actieve bijdrage aan de gestelde doelstellingen van ledenwinst en ledenbehoud. Plan is uitgewerkt en ingezet bij verenigingen. De consulenten spelen een actieve rol binnen de in deze notitie beschreven Speedbadminton, Yonex Kids Games en belactie ledenwerving, maar ook de verenigingsondersteunende themaworkshops. Daarnaast komen de in b. genoemde samenwerkingsovereenkomst en met name de daarin verwerkte diensten en producten is tot stand in nauwe samenspraak met de consulenten. Zij treden op als projectleider van een landelijk project. Na de zomer is de taakinvulling van de consulenten gewijzigd en neergelegd in een andere functienaam, de medewerker Strategie en Innovatie. Reden hiervoor is dat het effectiever is om vanuit de grote landelijke projecten te werken en niet meer op het kleinschalige verenigingsniveau. De in 2009 actieve consulenten hebben op eigen initiatief functies elders aanvaard. f. Er is een heldere sponsorpropositie gemaakt. Er is nog niet een standaard sponsorpropositie gemaakt, maar er zijn wel enkele sponsoren geworven. Er is met sporttotalisator Lotto gesproken. Lotto wil niet een sponsorrelatie aangaan, maar wil op basis van het gebruik van het ledenbestand een bijdrage leveren. Het is de bedoeling dat Lotto een bijdrage uitkeert voor iedere geworven abonnee Lotto-speler. Eind 2009 is er op diverse plekken publiciteit gemaakt over de rol van Lotto binnen de sport en is een proefbelronde uitgevoerd. De definitieve uitvoering zal in 2010 plaatsvinden. Voor Topbadminton is een sponsor gevonden in de vorm van het Japanse bedrijf Yonex, die bereid is een zevenjarige relatie aan te gaan. Vanaf de zomer is gewerkt aan de implementatie van dit contract dat in januari 2010 ingaat. 7

8 III Jaarverslagen regio s Regio Noord Competitie De competitie is goed verlopen en bijna alle wedstrijden zijn gespeeld ondanks de problemen met het weer, mede dankzij de bijdragen van de competitiecontactpersonen (ccp-ers) van de verenigingen die hiervoor tijd hebben moeten vrijmaken voor nieuwe uitnodigingen en zorgen voor zaalruimte. Ook de jeugdcompetitie is goed van start gegaan ook met behulp van de ccpers die de laatste wijzigingen in het programma goed hebben doorgevoerd. Als vanouds heeft Dick Pruis de verwerking van alle mutaties in de aanloop naar de competitie en gedurende het verloop van de competitie voor de ZZ en DDW competities onder handen genomen. Peter Krips heeft de jeugdcompetitie geleid en de verenigingen over alle leeftijdsproblemen ingelicht. Op een paar verplaatste wedstrijden na zijn alle wijzigingen in het wedstrijdprogramma door de betrokken ccp-ers doorgegeven aan de RCW. Er is een lichte daling in het aantal competitie teams bij de senioren in de weekend en bij de door-de-weekse teams. Bij de jeugd missen we de inschrijvingen bij de jongste jeugd U11 en U13 maar zijn bijna alle bestaande teams verder gegaan in de competitie. De lentecompetitie is door de geringe aanmelding van teams niet doorgegaan. Overzicht aantal deelnemende teams per competitiesoort ZZ DDW JUN ADS PUP Starters Heren Recreant totaal Tevens zijn leden van de RCW bij vergaderingen geweest op het bondsbureau om de competities meer op elkaar af te stemmen, waaronder het basis regiocompetitiereglement, verbetering van de software en voor het vaststellen van de principe kalender voor het toernooiseizoen. Toernooien De Regio Senioren Kampioenschappen zijn mede georganiseerd door BC Drachten en vonden plaats in Drachten. Het was ondanks de geringe deelname in de categorie 1 en bij de veteranen een weekend met veel strijd. De Regio Jeugd Kampioenschappen zijn mede georganiseerd door de SV Meteoor en vonden plaats in Veendam. Er hebben zich 164 kinderen ingeschreven die bijna 400 partijen hebben gespeeld die uitmonden in spannende finales. Het Slottoernooi van het categorie 4 en 6 (BC) circuit en het DPC circuit zijn door het regioteam georganiseerd in Gorredijk. Het was een geslaagd toernooi en we hopen het 8

9 toernooi komend seizoen weer te kunnen organiseren. Breedtetrainingen In het seizoen 2009/2010 zijn er maar liefst op 5 verschillende locaties breedtetrainingen gehouden en is bijna het twee jaar geleden gestelde doel bereikt. Voor het eerst werd er op twee sterkteniveaus training gegeven. Ruim 125 kinderen hebben aan deze breedtetrainingen van de RCT deelgenomen. Mede door deze trainingen is de deelname aan de jeugdtoernooien enorm toegenomen. Op 21 maart is er samen met de 3 Badmintonscholen in Noord en Badminton Nederland een training/selectiedag in Sportstad Heerenveen gehouden. Een kleine 130 kinderen werden door 14 trainers in verschillende trainingssessies onder handen genomen. Gezien het grote succes van deze dag zal dit zeker herhaald worden. Regioteam Het regioteam is regelmatig bij elkaar geweest om de stand van zaken betreffende de competitie, toernooien en trainingen door te nemen. Tevens is er overleg geweest met de competitiecontactpersonen en de toernooiorganiserende verenigingen.wim Potters en Fijgje Bos hebben het regioteam verlaten. Gelukkig hebben Lisette Schulte en Hannie Keuper het regioteam en met name de RCT, weer versterkt. Regio Oost Nog in te vullen. Regio Centrum De samenstelling van het regioteam is als volgt: Rob Salawan Bessie (regiomanager), Tony Kerkhof (voorzitter RCW), Dini van Mil (regio competitieleider senioren, Everlien Salawan Bessie (regio competitieleider junioren en toernooileider regiokampioenschappen), Alex Riphagen (competitieleider recreanten competities VJC en NJC), Wim Scholtus (toernooien/toernooiaanstellingen). Naast dit regioteam is er een vaste groep functionarissen die in verschillende uitvoerende commissies zitten zoals: Uitleenservice van rackets, klassenleiders voorjaarscompetitie (VJC) en najaarscompetitie (NJC), toernooicommissies regiokampioenschappen en Slotwedstrijden Junioren, Senioren en Recreanten. Tenslotte hebben we binnen de regio een webmaster die mede verantwoordelijk is voor de regiosite. Senioren- en Juniorencompetitie In de competitielauncher zijn veel wijzigingen aangebracht ter verbetering. Ondanks deze verbeteringen in de launcher blijft het klaarzetten van de regiocompetitie nog steeds een arbeidsintensief gebeuren. Na de eerste invoer, ten behoeve van de competitie kalender, door de regio competitieleiders vanaf de competitie opgaven, moesten nog enkele honderden mutaties worden ingevoerd. Het seizoen is de seniorencompetitie gestart met 342 teams, een fractie minder dan vorig seizoen toen 351 teams zich hebben ingeschreven. In de juniorencompetitie hadden zich 278 teams ingeschreven. Dit betekende nagenoeg hetzelfde aantal teams vergeleken met het vorig seizoen, toen zich 280 teams hadden ingeschreven. Of de verruiming van de leeftijddispensatie daadwerkelijk geleid heeft tot meer aanmeldingen is moeilijk in te schatten. Slotwedstrijden Junioren en Senioren Ter afsluiting van het seizoen werden op 28 februari de Slotwedstrijden Junioren 9

10 in Nijmegen en de Slotwedstrijden Senioren in Arnhem gespeeld. Beide Slotwedstrijden zijn altijd een prachtig sluitstuk van de competities. Kampioenteams die strijden om de algehele titel in hun (leeftijd)klasse. Jammer dat er ook nu weer teams zijn, zowel bij de junioren als de senioren, die zich hebben teruggetrokken nadat het wedstrijdschema gereed was. De regiokampioenen die onze regio uiteindelijk mochten vertegenwoordigen bij de Regio Masters te Almere op 16 en 17 mei 2009 waren: - Hoofdklasse: Culemborg 3-1 e klasse: Appoldro 2 - Mannencompetitie: Beca Jeugd Onder 19: Irene J1 Op 6 en 7 juni 2009 mochten de volgende teams onze regio vertegenwoordigen in Almere: - Jeugd Onder 17: BC Castellum J1 - Jeugd Onder 15: BC t Slot J1 - Jeugd Onder 13: Leusder BC J4. Recreantencompetitie Aan de VJC 2009 deden dit jaar 150 teams mee, hetgeen een lichte daling met 4 teams was t.o.v. het vorige jaar. Ook dit jaar mochten de teams uit de 3 e en 4 e klasse van de reguliere competitie in separate groepen deelnemen. Hiervoor was wederom een grote belangstelling. Na een goede start vorig jaar werd ook nu de recreanten najaarscompetitie (NJC) gestart. De belangstelling was goed, er hadden zich 29 teams aangemeld, 3 meer dan vorig jaar. De slotwedstrijden waren weer succesvol verlopen, deze werden op 23 mei in Bilthoven georganiseerd. Toernooien en aanstellingen In het afgelopen jaar werden er 34 regionale toernooien goedgekeurd voor het seizoen Wederom een groot aantal toernooien. Er zijn alleen referees toegewezen aan de hoogste categorie toernooien. De overige toernooien kunnen alleen voorzien worden van een referee voor controle op het aankondigings- en inschrijfformulier (AF/IF), en de eventuele elektronische loting. Het aantal wedstrijdfunctionarissen binnen onze regio is te klein en zal bij dit blijvende aantal in de toekomst voor dezelfde onderbezetting zorgen. Regiokampioenschappen De regiokampioenschappen werden in Amersfoort gehouden. De aanmelding van 189 deelnemers bij de Regio Seniorenkampioenschappen betekende een groot aantal deelnemers/- sters meer. Het jaar daarvoor hadden zich namelijk 153 ingeschreven. Er werden in totaal 329 wedstrijden tot de loting toegelaten. Bij de Regio Juniorenkampioenschappen waren 267 kinderen (vorig jaar 241) van de partij. Door uitbreiding van het aantal speeluren konden meer partijen geaccepteerd worden. Desondanks moesten toch nog enkele kinderen teleurgesteld worden. Het betekende wel een overvol toernooi met 490 wedstrijden. Trainingen/Breedtetrainingen Bij de Badminton Academy Amersfoort wordt goed geïnvesteerd in onze toekomstige spelers/-sters. Zowel binnen als buiten de regiogrenzen vallen deze spelers/-sters regelmatig in de hoofdprijzen. Ook de twee andere trainingscentra binnen de regiogrenzen timmeren hard aan de weg. De jeugdspelers en speelsters van deze twee trainingscentra te weten Driestromenland in Beuningen en USBV in Utrecht vallen regelmatig in de prijzen. Daarnaast zijn er binnen de regio nog verenigingsoverstijgende initiatieven vanuit de stichting Chemps in Odijk, Wijk bij Duurstede en Arnhem. USBV is overigens ingestapt in het topsportbeleid van Badminton Nederland als badmintonschool en Driestromenland is in een oriënterende 10

11 fase met Badminton Nederland om met ingang van 2010 ook geaccrediteerd te worden als badmintonschool. Regio Noord-Holland In het jaar 2009 bestond de regionale commissie wedstrijdzaken uit de volgende leden: voorzitter en competitieleider Ger Tabeling met commissieleden Jos Verlaan en Nadja Laret. Het competitie seizoen 2009 verliep anders dan andere jaren. De weersgesteldheid speelde parten en er kwamen behoorlijke discussies los over de toepassing van regels in deze. Er was een team meer dan vorig jaar ingeschreven (456). Opvallend was dat wederom het aantal boetes sterk daalde. De competitielauncher is steeds makkelijker in te vullen en er waren slechts kleine problemen met de launcher. Het kampioenentoernooi dat werd gehouden in Almere op 13 en 14 februari was ook weer een groot succes: 34 senioren teams en 20 jeugdteams leverden volop strijd. In het weekend van 14 en 15 november 2009 werden voor de 2e maal een gezamenlijk regionaal jeugd- en seniorenkampioenschap gespeeld. Er deden in totaal 274 spelers mee en in totaal werden er 555 partijen gespeeld. In alle leeftijdsgroepen werd gestreden om de titels U9, U11, U13, U15, U17 en U19 bij de jeugd en categorieën 1, 4 en 7 bij de senioren. Wederom het hoogtepunt van het jaar! Regio Zuid-West De competities in het algemeen Na een aantal jaren waarin handhaving van de reglementen vanwege de geringe bezetting van de RCW stopwerk was, waaraan niet altijd werd toegekomen, is in 2009 de eerste grote stap gezet om weer te komen tot een strikte handhaving van de reglementen en de opvolging daarvan. Het doel was dat alle verenigingen zich er weer van bewust waren dat deelname aan een competitie niet vrijblijvend is en dat er regels zijn waaraan men zich dient te houden en in geval van een overtreding van deze regels er een straf zal volgen. Dat doel (bewustwording en coulante handhaving) is in 2009 gehaald en zal in 2010 worden gevolgd door het einddoel: heldere en strikte handhaving. Regiocompetitie Na een paar jaar zonder competitieleider(s) voor deze competitie, zijn er in 2009 vier nieuwe competitieleiders gestart: Remco Moesman, Arjen Eerden, Stephan en Kristien Dorst. Enkele bespreekpunten van deze competitie: - een team heeft zich aan het begin van de competitie teruggetrokken; - enorm veel verzette wedstrijden (311), de meeste (uiteindelijk) netjes doorgegeven. Dit en het najagen bij de ccp-ers kostte ontzettend veel tijd om bij te houden; - uiteindelijk 14 wedstrijden tot op heden niet gespeeld, 2 worden zeer waarschijnlijk wel gespeeld, 3 anderen zouden gespeeld moeten worden, maar weinig/geen medewerking van een of beide teams; - een weeralarm heeft een gigantische impact op de competitie, zeker gezien de "planning" van dit weeralarm zo tegen het einde van de competitie, waardoor inhalen voor velen nagenoeg onmogelijk werd. Al met al heeft er heel veel tijd in gezeten dit jaar, maar het einde is in zicht en volgend jaar zijn we er gewoon weer. Wel wordt nagestreefd dat het aantal verzette wedstrijden flink afneemt, want dat heeft echt te veel tijd gekost. 11

12 Mannen- en vrouwencompetities DEO heeft in 2009 deelgenomen aan de Regio Masters. Zij zijn voor de vierde keer kampioen geworden van Nederland in de Herenklasse. In 2009 bestond de mannenvoorjaarscompetitie uit 113 teams en de Vrouwen Voorjaarscompetitie uit 44 teams. Aan de Mannen Najaarscompetitie deden 57 teams mee. De kampioenen Maassluis en Schipluiden zullen strijden om deelname aan de Regio Masters Jeugdcompetitie Ook hier veel verplaatsingen waarvan de competitieleider (te) laat van op de hoogte werd gebracht. Uiteindelijk zijn de meeste wedstrijden toch gespeeld. Er namen in 8 sterkte/leeftijdsklassen in totaal 363 teams deel. In 2009 was er voor het eerst een jongenscompetitie (16 teams in 3 klassen) en een meisjescompetitie (12 teams in 2 klassen). Gezien het animo is besloten deze competitie definitief op te nemen in het competitieaanbod. Opstapcompetitie Peter Iburg heeft in 2009 het competitieleiderschap overgenomen van Lex Vermeer. De Opstapcompetitie groeide weer in omvang. Regio Noord-Brabant In april 2009 werd Willem Goeijers, op voordracht van de regiovergadering van Noord- Brabant, door het NBB bestuur benoemd als regiomanager. Letty Jacobs werd benoemd als voorzitter van de RCW. Door de RCW werd de competitie georganiseerd. Aan de regiocompetitie namen 203 teams deel, aan de juniorencompetitie 189. Op enkele teams na dezelfde aantallen als de competitie De midweekcompetitie telde 84 teams. Enige teams minder dan de competitie Een 160-tal junioren nam deel aan de RJK, gehouden in februari, een toename van 10% ten opzichte van In maart 2009 werd de competitie afgesloten met de slotwedstrijden. In alle klassen werden de winnaars hiervan afgevaardigd naar de Regio-Masters. In samenwerking met de regio Limburg werd wederom de bekercompetitie gespeeld. Deze werd in juni afgesloten met een finaletoernooi tussen de 8 poulewinnaars. De RSK kende eveneens een toename van het aantal inschrijvingen: 160 in 2008, 180 in Ook het Circuit-Zuid, het toernooicircuit van Brabant en Limburg, mag zich verheugen in een steeds toenemende belangstelling. Bij een aantal van deze toernooien konden niet alle inschrijvingen worden gehonoreerd. Ook diverse toernooien, door verenigingen georganiseerd, waaronder een aantal jeugdtoernooien, kenden een succesvol verloop. Regio Limburg Belangrijkste resultaten: Het aantal teams aan de regiocompetitie was gelijk aan dat van seizoen 2008 / De LJK in Roermond is uitstekend verlopen en kende meer partijen en deelnemers als in

13 De LVK in oktober was zoals het hoort een vooral gezellig toernooi waarin de oudjes heel veel partijen moesten spelen, maar waarin vooral sportiviteit hoog in het vaandel stond bij de deelnemers. Het aantal deelnemers viel wat tegen. De OLAK in november, het kampioenschap voor mensen met een beperking leverde vooral veel strijd, maar ook gezelligheid. De deelnemers kwamen weer uit heel Nederland omdat deze kampioenschappen meetellen in de serie toernooien voor punten op de ranglijst. De LSK in november telde 400 wedstrijden en 250 deelnemers. Het lukte ook nu weer om al deze partijen te verwerken. Het JRC circuit van en door SCC / BBC / Victoria / Olympia / Weert / Roermond en de regio bleef ook in 2009 in een behoefte voorzien. Het JM / JRC van BC Olympia is als een 1 daags toernooi doorgegaan. De meeste toernooien in het circuit worden door zo n 150 deelnemers bezocht. Het J5 springplank circuit in Zuid Limburg georganiseerd door BBC 77 / BC Trilan en BC Victoria voorziet nog steeds in een behoefte. Er doen ongeveer 50 kinderen mee. Het J5 springplank circuit in Noord Limburg kreeg een vervolg, bij BC United / BC Rebeo en BC t Pupke zijn toernooien georganiseerd. Ook hier doen ongeveer 50 kinderen mee. Het totaal aantal toernooien in Limburg georganiseerd door de verenigingen bleef constant en ook de deelnemers aantallen daarvan veranderden niet noemenswaardig. Het Senioren Circuit Zuid opgestart in samenwerking met Regio Noord-Brabant beleefde de 2 e editie. Helaas doen de Limburgse verenigingen (nog) niet massaal mee. In het circuit wordt een eigen ranglijst opgemaakt. Tevens tellen de toernooien van het circuit mee voor de NRB. In het circuit zijn 6 verenigingen actief. Ook de bekerwedstrijden in samenwerking met Regio Noord-Brabant werden voor de 2 e keer georganiseerd met 14 teams uit beide regio s. De voorronden worden op door de weekse avonden gespeeld in poules. Als afsluiting is er een slotwedstrijd waaraan alle poulewinnaars deelnemen dit jaar in Geldrop. 13

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding Reeds sinds 1993 voert de Nederlandse Badminton Bond een actief beleid om Talenten tijdig te ontdekken en regionaal en centraal op te leiden tot Topspeler.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton 2014-2015

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton 2014-2015 Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton 2014-2015 Het bondsbestuur heeft op 12 juli 2014 de Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst 2014-2015 goedgekeurd. Deze uitvoeringsregeling treedt in op

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Richtlijnen voor het organiseren van toernooien

Uitvoeringsregeling Richtlijnen voor het organiseren van toernooien Uitvoeringsregeling Richtlijnen 1. Algemeen a. Om toestemming te krijgen voor het houden van een door goedgekeurd toernooi is het noodzakelijk deze uitvoeringsregeling stipt op te volgen. b. Een toernooi

Nadere informatie

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH Jaarplan 2016 van de Nederlandse Minigolf Bond In het meerjarenbeleidplan van 2012 tot 2016 waardig aan de slag staan de hoofddoelstellingen die in deze periode gehaald dienen te worden. Elk jaar zal er

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton Het bondsbestuur heeft in augustus 2016 de Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton goedgekeurd. Deze uitvoeringsregeling geldt voor toernooien

Nadere informatie

Hervorming competitie: plan

Hervorming competitie: plan Agendapunt 5 Hervorming competitie: plan 1. Inleiding Badminton Nederland organiseert een Bondcompetitie en in iedere regio een Regiocompetitie. Deze competities zijn in de afgelopen 15 jaar niet veranderd

Nadere informatie

2) Steekproefsgewijze controle op de naleving van de invalregeling

2) Steekproefsgewijze controle op de naleving van de invalregeling 9 september 2010 Geachte vereniging, Bij de start van een nieuw competitieseizoen informeren wij u graag over de uitwerking van een aantal reglementen die betrekking kunnen hebben op het verloop van de

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Vastgesteld in de bondsvergadering van Blad 1 van 66 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.2 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Blad 1 van 68 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN... 9

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton Het bondsbestuur heeft in augustus 2017 de Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton vastgesteld. Deze uitvoeringsregeling geldt vanaf de maand

Nadere informatie

Nieuwe contributies vanaf 2014

Nieuwe contributies vanaf 2014 Nieuwe contributies vanaf 2014 De Jaarvergadering heeft op 22 juni 2013 een besluit genomen over de nieuwe contributies die januari 2014 gaan gelden. In deze notitie wordt beschreven wat de aanleiding

Nadere informatie

VOORSTEL WEDSTRIJDPROGRAMMA REGIO OOST SEIZOEN 2014/2015

VOORSTEL WEDSTRIJDPROGRAMMA REGIO OOST SEIZOEN 2014/2015 VOORSTEL WEDSTRIJDPROGRAMMA REGIO OOST SEIZOEN 2014/2015 Door de zwemtrainers in de werkgroep Kampioenschappen is een voorstel uitgewerkt en aan de KZC s (Regio-zwemcommissie) aangeboden. Tijdens een gezamenlijke

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

De reglementen staan op de site van Badminton Nederland:

De reglementen staan op de site van Badminton Nederland: Algemene mededeling Lees het CompetitieReglement goed door. Daarin staan ondermeer ook precies vermeld wanneer een wedstrijd mag worden verzet en wat daarvoor gedaan moet worden. De competitieleiders merken

Nadere informatie

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies

Nederlandse Basketball Bond. Instellingsbesluit Afdelingscommissies Nederlandse Basketball Bond Instellingsbesluit Afdelingscommissies Ingesteld door het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB), op grond van artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement, op 10 juni

Nadere informatie

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. Bondscompetitie 2011/2012

Rapportage. Tevredenheidsonderzoek. Bondscompetitie 2011/2012 Rapportage Tevredenheidsonderzoek Bondscompetitie 2011/2012 Uitgevoerd door: afdeling Wedstrijdzaken Periode onderzoek: april 2012 Contactpersoon: Joan Peeters Inhoudsopgave Pag H1 Inleiding 3 H2 Resultaten

Nadere informatie

Agendapunt 6.1 Begroting 2016

Agendapunt 6.1 Begroting 2016 Agendapunt 6.1 Begroting 2016 1. Samenvatting begroting 2016 De begroting 2016 is opgesteld vanuit reële uitgangspunten betreffende de ontwikkeling van contributie-inkomsten. De insteek van o.a. het traject

Nadere informatie

Agendapunt 8.2 Nieuwe opzet competitie Aanleiding Inleiding Achtergrond en proces Resultaat werkzaamheden periode maart-mei 2017 (1) Reglementen

Agendapunt 8.2 Nieuwe opzet competitie Aanleiding Inleiding Achtergrond en proces Resultaat werkzaamheden periode maart-mei 2017 (1) Reglementen Agendapunt 8.2 Nieuwe opzet competitie Aanleiding Verenigingen geven al jaren aan dat de spelers de reisafstanden te groot vinden en de opzet van de competitie als niet flexibel ervaren, met name in de

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2015 2016 Aangepast: 2-11-2015 1 van 14 gemaakt op: 2-11-2015

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Werkorganisatie

Jaarverslag 2011 Werkorganisatie Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2011 Werkorganisatie Het bestuur heeft gewerkt op basis van een door het de Bondsvergadering goedgekeurd jaarplan met een aantal speerpunten. Hieronder wordt per speerpunt besproken

Nadere informatie

Opzet jeugdcompetitie

Opzet jeugdcompetitie Opzet jeugdcompetitie Regio Zuid Zonder ouders geen sport De liefde voor sport krijgen kinderen meestal van hun ouders mee. Ze gaan mee naar het sportveld of zwembad en spelenderwijs pakken ze de sport

Nadere informatie

Agendapunt 7.6 Voortgang Aangepast Badminton

Agendapunt 7.6 Voortgang Aangepast Badminton Agendapunt 7.6 Voortgang Aangepast Badminton 1. Uitgangspunten voor beleidsperiode 2015/2020 1.1. Tussen evaluatie prestatiedoelen 2013/2016 Tussenconclusies Het gestelde doel: Bereiken van top 3-plaatsen

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2014 2015 Aangepast: 31-08-2014 TBV bestuursleden SCP

Nadere informatie

Agendapunt 6 Jaarplan 2013

Agendapunt 6 Jaarplan 2013 Agendapunt 6 Jaarplan 2013 Terugblik Jaarplan 2012 Op 24 april 2012 keurde de Bondsvergadering het Jaarplan 2012 goed, waarna Badminton Nederland aan de slag ging met realisatie van de producten en diensten

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! O P E N I N G E N W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Doel van deze avond Uitleg programma Terugblik op de speerpunten van het afgelopen jaar Vooruitblik naar de toekomst

Nadere informatie

1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen zie bijlage 2).

1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen zie bijlage 2). Topsportstatuut Nederlandse Bowling Federatie 2010 Aanbeveling 2 goed sportbestuur 1. Binnen het totaalbeleid van de organisatie ere en te onderscheiden meerjaren topsportbeleid is (uitwerking deelelementen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Nationale Junior Ranglijst Badminton

Uitvoeringsregeling Nationale Junior Ranglijst Badminton Uitvoeringsregeling Nationale Junior Ranglijst Badminton 2016-2017 1. Algemeen De Uitvoeringsregeling Nationale Junior Ranglijst Badminton (NJRB) bevat de richtlijnen volgens welke de sterktebepaling plaatsvindt

Nadere informatie

21-9-2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL RESULTATEN ZAALVOETBAL

21-9-2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 Inrichting afdeling zaalvoetbal (AO en VO) Uitvoeringplan werkplannen per district Sponsorpropositie Landelijke scheidsrechterscommissie Naamswijziging

Nadere informatie

Partijen per wedstrijd samenstelling teams (H II RCR)

Partijen per wedstrijd samenstelling teams (H II RCR) AANVULLENDE BEPALINGEN OP HET REGIO COMPETITIE REGLEMENT VOOR REGIO LIMBURG 2015 Voor de regio competitie van Regio Limburg van Badminton Nederland is het Regio Competitie Reglement van toepassing inclusief

Nadere informatie

1 Algemeen Competitievorm Start competitie Inschrijving Poule-indeling Topklasse...

1 Algemeen Competitievorm Start competitie Inschrijving Poule-indeling Topklasse... Inhoud 1 Algemeen... 2 1.1 Competitievorm... 2 2 Start competitie... 2 2.1 Inschrijving... 2 2.2 Poule-indeling... 3 2.3 1 e indeling in september... 3 2.4 2 e indeling in januari... 4 2.5 Topklasse...

Nadere informatie

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage.

Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. 1 Inleiding Evaluatie bestuursmodel, eindrapportage. De ALV van de afdeling ZuidWest heeft in de vergadering van 30 mei 2012 unaniem besloten tot het aanstellen van een tweetal betaalde afdelingsmanagers.

Nadere informatie

Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016

Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Interne selectieprocedure KNZB Paralympisch zwemmen ten behoeve van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro 2016 Tak van sport: 1. Paralympisch zwemmen Inleiding De algemene procedure die ertoe leidt

Nadere informatie

Organisatie Jeugdbestuur en Jeugdcommissies B.N.M.H.C. Zwart-Wit

Organisatie Jeugdbestuur en Jeugdcommissies B.N.M.H.C. Zwart-Wit Overzicht Jeugdbestuur en Commissies Het Jeugdbestuur bestaat uit 3 personen; voorzitter, de vertegenwoordiger namens de Jeugdcommissie en de vertegenwoordiger namens de Commissie Jongste Jeugd (= voorzitter

Nadere informatie

1. Eisen A-, B- en C-licenties A-licenties

1. Eisen A-, B- en C-licenties A-licenties 1. Eisen A-, B- en C-licenties A-licenties Competitie o Dames: Om de licentie te verkrijgen: een sterktegetal van tenminste 505. Het sterktegetal wordt berekend over voorronde en play-offs gezamenlijk.

Nadere informatie

Competitie- toernooi- en trainingsreglement

Competitie- toernooi- en trainingsreglement Competitie- toernooi- en trainingsreglement E.S.U.V. Messed Up 19-04-2009 5 Artikel 1 Trainer Een trainer is een door de technische commissie aangesteld persoon die verantwoordelijk is voor het geven en

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie

Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie 2017-2018 1 Algemeen 1.1 Gerechtigde spelers Spelers die deelnemen aan Play-Off wedstrijden in de Eredivisie en promotie/degradatie wedstrijden tussen

Nadere informatie

YONEX KIDS GAMES. Uitdaging en plezier in één!

YONEX KIDS GAMES. Uitdaging en plezier in één! YONEX KIDS GAMES YONEX KIDS GAMES Uitdaging en plezier in één! Jeugd binden aan badminton Aanleiding De Yonex Kids Games zijn ontwikkeld om jeugdspelers tussen de 8 en 12 jaar oud die geen competitie spelen

Nadere informatie

WEDSTRIJD FUNCTIONARISSEN BADMINTON

WEDSTRIJD FUNCTIONARISSEN BADMINTON WEDSTRIJD FUNCTIONARISSEN BADMINTON We kunnen niet zonder Goede arbitrage draagt in iedere sport bij aan het plezier van zowel de beoefenaars als toeschouwers en ook aan het imago van die sport. Om de

Nadere informatie

Competitiebulletin 14. Seizoen 2015/ november 2015

Competitiebulletin 14. Seizoen 2015/ november 2015 Seizoen 2015/2016 24 november 2015 1 Werkgroep eredivisie Mededeling toevoegen speler De werkgroep eredivisie heeft een verzoek van Klimaatgroep Stars inzake toestemming Arnoud Meijer toe te voegen aan

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Richtlijn voor het organiseren van toernooien

Uitvoeringsregeling Richtlijn voor het organiseren van toernooien Uitvoeringsregeling Richtlijn 1. Algemeen a. Om toestemming te krijgen voor het houden van een door goedgekeurd toernooi is het noodzakelijk deze uitvoeringsregeling stipt op te volgen. b. Een toernooi

Nadere informatie

Uitvoering van NDD-Beleidsplan 2012-2017 JAARPLAN AFDELING. Wedstrijdzwemmen WEDSTRIJDZWEMMEN WATERPOLO TRIATLON TRIM & RECREATIE BASISZWEMMEN

Uitvoering van NDD-Beleidsplan 2012-2017 JAARPLAN AFDELING. Wedstrijdzwemmen WEDSTRIJDZWEMMEN WATERPOLO TRIATLON TRIM & RECREATIE BASISZWEMMEN JAARPLAN AFDELING Wedstrijdzwemmen WEDSTRIJDZWEMMEN WATERPOLO TRIATLON TRIM & RECREATIE BASISZWEMMEN 1 AFDELING: Wedstrijd zwemmen STELLER: Ed Laar DATUM: 01-09-2013 INLEIDING De Omnizwemvereniging Nieuwe

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

OPSTAPCOMPETITIE. Competitie voor beginnende jeugdleden

OPSTAPCOMPETITIE. Competitie voor beginnende jeugdleden OPSTAP COMPETITIE OPSTAPCOMPETITIE Competitie voor beginnende jeugdleden Competitie voor beginnende jeugdleden Competitie spelen: vanzelfsprekend? Badminton Nederland vindt het een vanzelfsprekendheid

Nadere informatie

FEBRUARI Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres:

FEBRUARI Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: FEBRUARI 2013 Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.nl VAN DE BESTUURSTAFEL Beste mensen, Wat is het jammer dat badminton

Nadere informatie

1 Algemeen Competitievorm Start competitie Inschrijving Poule-indeling Topklasse...

1 Algemeen Competitievorm Start competitie Inschrijving Poule-indeling Topklasse... Inhoud 1 Algemeen... 2 1.1 Competitievorm... 2 2 Start competitie... 2 2.1 Inschrijving... 2 2.2 Poule-indeling... 3 2.3 1 e indeling in september... 3 2.4 2 e indeling in januari... 4 2.5 Topklasse...

Nadere informatie

Eefje van der Toorn. 2. Vaststelling agenda en doelstelling van de avond De voorgelegde agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Eefje van der Toorn. 2. Vaststelling agenda en doelstelling van de avond De voorgelegde agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Verslag Aangepast, d.d. 3 juli 2012 Aanwezig: HHW 69 BC Culemborg KIS Beverwijk Blijkklappers BCS 97 Redeoss Veenshuttle BC Geldrop BC de Bever Werkgroep PR & Com. LCW Bondsbureau Marcel van Galen Petra

Nadere informatie

Presentatie Beleidsplan Als Team naar de Top, En: Competitieopzet 2016 Zoet

Presentatie Beleidsplan Als Team naar de Top, En: Competitieopzet 2016 Zoet Presentatie Beleidsplan Als Team naar de Top, 2016-2020 En: Competitieopzet 2016 Zoet Door Sportvisserij Nederland Piëtte van Hoorn (Projectleider) Inhoud - Totstandkoming beleidsplan - Wedstrijdbeleid:

Nadere informatie

Aanbod Badminton Nederland

Aanbod Badminton Nederland Aanbod Badminton Nederland WEDSTRIJDVORMEN VOOR VERENIGINGEN TOPBADMINTON BADMINTON SPELEN januari 2011 Aanbod Badminton Nederland 1. WEDSTRIJDVORMEN 1.1 Wedstrijdvormen Badminton Nederland verzorgt de

Nadere informatie

Inhoud Algemeen Competitievorm Plaatsingstoernooien Start competitie Inschrijving...

Inhoud Algemeen Competitievorm Plaatsingstoernooien Start competitie Inschrijving... Inhoud Inhoud... 1 1 Algemeen... 2 1.1 Competitievorm... 2 1.1.1 Plaatsingstoernooien... 2 2 Start competitie... 3 2.1 Inschrijving... 3 2.2 Poule-indeling... 3 2.2.1 Spreiding... 3 2.2.2 Poule-grootte...

Nadere informatie

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing. Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden

Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen. Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing. Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden INHOUD SPECIFIEKE BEPALINGEN HARDRIJDEN SHORTTRACK Artikel 301 Nederlandse kampioenschappen Artikel 302 Nederlandse kampioenschappen aflossing Artikel 303 Nederlandse Kampioenschappen afstanden Artikel

Nadere informatie

Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de volgende artikelen te wijzigen: Hoofdstuk V, artikel 8, lid 1a Hoofdstuk VII, artikel 4, lid 3

Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de volgende artikelen te wijzigen: Hoofdstuk V, artikel 8, lid 1a Hoofdstuk VII, artikel 4, lid 3 Agendapunt 10 Statuten- en reglementswijzigingen Agendapunt 10.1 Wijziging Statuten Het bestuur stelt de Bondsvergadering voor om de volgende artikelen te wijzigen: Hoofdstuk V, artikel 8, lid 1a Hoofdstuk

Nadere informatie

Selectiecriteria en Meetmomenten. Nederlandse Olympische Worstelbond

Selectiecriteria en Meetmomenten. Nederlandse Olympische Worstelbond Handleiding Selectiecriteria en Meetmomenten Nederlandse Olympische Worstelbond 2010 Doel selectiecriteria en meetmomenten Nederlandse Olympische Worstelbond 2010: De doelen van de selectiecriteria en

Nadere informatie

DISTRICTS JEUGD COMPETITIE ROTTERDAM 2010

DISTRICTS JEUGD COMPETITIE ROTTERDAM 2010 N u m m e r 1 - S e p t e m b e r 1 9 9 9 regio Zuidwest district Rotterdam Stationsplein 4b 3331 LL Zwijndrecht 078-6255200 www.knltb.nl s e p t e m b e r 2 0 0 9 DISTRICTS JEUGD COMPETITIE ROTTERDAM

Nadere informatie

Agendapunt 9.2 Begroting 2015

Agendapunt 9.2 Begroting 2015 Agendapunt 9.2 Begroting 2015 1. Nieuw begrotingsmodel Tijdens de jaarvergadering van juni 2013 is afgesproken om een nieuwe begrotingsmodel te ontwikkelen waarmee meer inzicht verkregen wordt in de opbouw

Nadere informatie

BADMINTON NEDERLAND BIEDT AAN...

BADMINTON NEDERLAND BIEDT AAN... BADMINTON NEDERLAND BIEDT AAN... BADMINTON NEDERLAND BIEDT AAN Producten en diensten Inleiding Badminton Nederland heeft naast de organisatie van de competitie en toernooien veel producten en diensten

Nadere informatie

DISTRICTS JEUGD COMPETITIE DEN HAAG 2013

DISTRICTS JEUGD COMPETITIE DEN HAAG 2013 DISTRICTS JEUGD COMPETITIE DEN HAAG 2013 LET OP! Dit jaar anders! regio Zuidwest september 2 0 1 2 Periode inschrijving: tussen 1 en 10 december 2012!! district Den Haag Stationsplein 4b 3331 LL Zwijndrecht

Nadere informatie

40 25 Tweede divisie U24 - U22 U20 U18 U16 12,50 25 Tweede divisie U14 competitie 12,50 25

40 25 Tweede divisie U24 - U22 U20 U18 U16 12,50 25 Tweede divisie U14 competitie 12,50 25 OVERZICHT VERGOEDINGEN EN TARIEVEN 15 en SEIZOEN (Ter informatie) De cijfers in de onderdelen 1 t/m 11 zijn bruto bedragen. Ingangsdatum: 1 januari 15. Nieuwe tarieven bij 2 tot en met 6 gaan in met ingang

Nadere informatie

Brochure Commissie VG-Biljarten

Brochure Commissie VG-Biljarten Brochure Commissie VG-Biljarten [Uitgave juni 2017] Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding en Doelstellingen 2 2. Nederlandse kampioenschappen (NK) 3 2.1. NK Teams 3 2.2. NK Individueel 3 3. Lidmaatschap KNBB

Nadere informatie

Overschrijvingen, hoe zit dat?

Overschrijvingen, hoe zit dat? beeld: n de Koning Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Zuid II // november 2010 IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LE Colofon

Nadere informatie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie Revisie geschiedenis Rev nr Datum Door Aanpassing in tekst B 05-09-2013 RN - Wouts Thema trainingen bij selectie JJ voor de D-elftallen. - Jaarlijks eigen bijdrage voor sponsorkleding. (pagina 4) - Team

Nadere informatie

Agendapunt 9.2 Begroting 2017

Agendapunt 9.2 Begroting 2017 Agendapunt 9.2 Begroting 2017 1. Samenvatting begroting 2017 Bijgaande begroting 2017 is gebaseerd op de focusactiviteiten uit het jaarplan 2017 (zie agendapunt 8.1) en vormt de inhoudelijke onderbouwing

Nadere informatie

Basketbalvereniging Jump 80. Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014

Basketbalvereniging Jump 80. Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014 Basketbalvereniging Jump 80 Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014 Agenda: Welkom en opening Verslag seizoen 2013/2014 Financieel verslag seizoen 2013/2014 Doelstellingen seizoen 2014/2015 Begroting

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie

Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie Uitvoeringsregeling promotie-degradatie bondscompetitie 2016-2017 1 Algemeen 1.1 Gerechtigde spelers Spelers die deelnemen aan Play-Off wedstrijden in de Eredivisie en promotie/degradatie wedstrijden tussen

Nadere informatie

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind rafcelis.be Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Frisbeebond 2014-2016 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Lid Financiële Commissie

Lid Financiële Commissie Badminton Nederland behoort met circa 50.000 leden tot de middelgrote sportbonden van Nederland. Badminton Nederland ontplooit activiteiten op de werkvelden Dienstverlening & Wedstrijdzaken, Topbadminton

Nadere informatie

Inhoud Aan de leden Van het bestuur

Inhoud Aan de leden Van het bestuur Inhoud Aan de leden Van het bestuur Jaargang 9 Nummer 2 AAN ONZE LEDEN.. Beste vrienden van GSM, Woord vanuit het Bestuur TV GSM sponsoren Wij willen jullie graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK MEI 2014 Vastgesteld door de bondsvergadering van 24 mei 2014; inwerkingtredend op 1 juli 2014. Voor zover in deze bijlage niet

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Junior Master Circuit 2015/2016

Uitvoeringsregeling Junior Master Circuit 2015/2016 Uitvoeringsregeling Junior Master Circuit 2015/2016 Het bondsbestuur heeft op 13 juni 2015 de Uitvoeringsregeling Junior Master Circuit 2015/2016 goedgekeurd. Deze treedt in werking per 1 augustus 2015.

Nadere informatie

Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Oost // augustus 2009

Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Oost // augustus 2009 beeld: n de Koning Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Oost // augustus 2009 IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LE Colofon Dit

Nadere informatie

Plan van Aanpak FOCUS programma

Plan van Aanpak FOCUS programma Plan van Aanpak FOCUS programma Aanleiding Korfbal naar Olympisch niveau is het beleidsdocument wat voor ligt als onderbouwing van de doelstelling die het KNKV gesteld heeft op 150.000 leden in 2020. Als

Nadere informatie

Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland

Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland Beknopte samenvatting Tuchtrechtspraak Badminton Nederland De Tuchtrechtspraak binnen Badminton Nederland is onafhankelijk. Er bestaan twee commissies die zich hiermee bezig houden, te weten de Tuchtcommissie

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Vastgesteld door het bestuur en de jeugdcommissie, januari 2010 ALGEMEEN De eerste van de gestelde randvoorwaarden ter realisering van de doelstellingen is een goede

Nadere informatie

Plaats van Breedtesport binnen HOD

Plaats van Breedtesport binnen HOD In dit document wordt de breedtesport hockey organisatie binnen HOD beschreven. Het document is bedoelt als een aanzet van de verschillende rollen en functies binnen de vereniging. Het dient niet te worden

Nadere informatie

Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum

Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum Wij gaan voor goud, zilver en brons, meisjes- en vrouwenvoetbal hoort bij ons - 1 - Voorwoord Voor u ligt de beschrijving van het beleid voor het meisjes-

Nadere informatie

een bloeiende vereniging

een bloeiende vereniging een bloeiende vereniging Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2013-2014? Wat zijn de plannen 2014-2015? Bijlage: resultaten 2013-2014 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

Samenvatting agenda en voorgestelde besluiten Bondsvergadering 2 februari 2013

Samenvatting agenda en voorgestelde besluiten Bondsvergadering 2 februari 2013 Samenvatting agenda en voorgestelde besluiten Bondsvergadering 2 februari 2013 Badminton Nederland Nieuwegein, 16 januari 2013 1 Agenda Bondsvergadering 2 februari 2013 1. Opening en vaststelling agenda

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Op donderdag 14 juli houden wij onze afsluitingsavond. Ook worden op deze avond nog een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet.

Nieuwsbrief. Op donderdag 14 juli houden wij onze afsluitingsavond. Ook worden op deze avond nog een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet. Nummer 4 15-16 Nieuwsbrief 01-07-2016 Badminton Vereniging Doesburg Interessante informatie: 18 juni : seizoen sluiting / jubilarissen 14 juli afsluiting 21 juli (do) laatste clubavond Do 25 aug. Extra

Nadere informatie

UEFA C / Trainer-Coach III Senioren

UEFA C / Trainer-Coach III Senioren Koninklijke Nederlandse Voetbalbond KNVB Academie UEFA C / Trainer-Coach III Senioren KNVB Academie 2011/'12 UEFA C /Trainer-Coach III Senioren Algemeen Binnen het amateurvoetbal zijn veel seniorenteams

Nadere informatie

Toelichting concept begroting 2015 NTTB Afdeling Noord (bijlage 2b). UITGAVEN

Toelichting concept begroting 2015 NTTB Afdeling Noord (bijlage 2b). UITGAVEN Toelichting concept begroting 2015 NTTB Afdeling Noord (bijlage 2b). UITGAVEN 4211 jaarvergadering / ALV De kosten zijn voor 2 ALV's en 1 vergadering met het hoofdbestuur NTTB en bestaan uit de volgende

Nadere informatie

Herindelingsdocument jeugd district Zuid Nederland

Herindelingsdocument jeugd district Zuid Nederland Herindelingsdocument jeugd district Zuid Nederland In dit document zijn de herindelingscriteria opgenomen voor de districtscompetities van Zuid Nederland van seizoen 2017 2018. Onder de districtscompetities

Nadere informatie

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten!

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten! : Tijd om te oogsten! Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2014-2015? Wat zijn de plannen 2015-2016? Bijlage: resultaten 2014-2015 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

BondsVademecum. Hoofdstuk Reglement selectie kata wedstrijden

BondsVademecum. Hoofdstuk Reglement selectie kata wedstrijden BondsVademecum Hoofdstuk 2.12 - Reglement selectie kata Datum: 31 augustus 2016 -- BondsVademecum hoofdstuk 2.12 - Reglement selectie kata Pag. 2/8 - - 31 augustus 2016 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Indeling

Nadere informatie

PROMOTIE- EN DEGRADATIEREGELING JUNIOREN VELDHOCKEY SEIZOEN ZUID NEDERLAND

PROMOTIE- EN DEGRADATIEREGELING JUNIOREN VELDHOCKEY SEIZOEN ZUID NEDERLAND PROMOTIE- EN DEGRADATIEREGELING JUNIOREN VELDHOCKEY SEIZOEN 2016-2017 ZUID NEDERLAND In dit document is de promotie- en degradatieregeling opgenomen voor de districtscompetities van Zuid Nederland die

Nadere informatie

Reglement Structuur Vrijwilligersorganisatie

Reglement Structuur Vrijwilligersorganisatie 5 Reglement Structuur Versie december 2013 1 5.1 Algemeen 5.1.1.1 Dit reglement geeft uitvoering aan de artikelen 12.5 t/m 12.7 van de Statuten en regelt de werkwijze en bevoegdheid van de commissies,

Nadere informatie

Alle Honkbal- en Softbalverenigingen Competitiezaken CC Datum 10 november 2015 Onderwerp Opzet Softbal Topsport Jeugdcompetities voor seizoen 2016

Alle Honkbal- en Softbalverenigingen Competitiezaken CC Datum 10 november 2015 Onderwerp Opzet Softbal Topsport Jeugdcompetities voor seizoen 2016 Aan Alle Honkbal- en Softbalverenigingen Van Competitiezaken CC Datum 10 november 2015 Onderwerp Opzet Softbal Topsport Jeugdcompetities voor seizoen 2016 Inleiding Tijdens seizoen 2015 is een leuke en

Nadere informatie

JAARVERSLAG OPR Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg

JAARVERSLAG OPR Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg JAARVERSLAG OPR 2014 Samenwerkingsverband Voor Passend Basisonderwijs Voorne Putten Rozenburg Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Kindkracht Regio Voorne Putten Rozenburg Vastgesteld op 26-03-2015

Nadere informatie

Rekening houdend met wensen van o.a. RCT- vertegenwoordigers is de kalender ingrijpend aangepast t.o.v. eerdere seizoenen. Dit zijn de verschillen:

Rekening houdend met wensen van o.a. RCT- vertegenwoordigers is de kalender ingrijpend aangepast t.o.v. eerdere seizoenen. Dit zijn de verschillen: Aan alle verenigingen en toernooiorganisatoren Landjuweel 62 Postbus 326 Tel. 0318-559343 Internet: www.bowlen.nl Ons kenmerk: 3905 PH Veenendaal 3900 AH Veenendaal Fax. 0318-559349 E-mail: info@bowlen.nl

Nadere informatie

7 juli Dispensatiereglement Jeugd Seizoen

7 juli Dispensatiereglement Jeugd Seizoen 7 juli 2016 Dispensatiereglement Jeugd Seizoen 2016-2017 DISPENSATIEREGLEMENT JEUGD SEIZOEN 2016-2017 1 Algemeen Het Dispensatiereglement Jeugd seizoen 2016-2017 is van toepassing met ingang van seizoen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Werkorganisatie

Jaarverslag 2012 Werkorganisatie Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2012 Werkorganisatie Het bestuur heeft gewerkt op basis van een door de Bondsvergadering goedgekeurd jaarplan met een aantal speerpunten. Hieronder wordt per speerpunt besproken

Nadere informatie

Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie

Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie Evaluatie Pilot Sprintbemiddeling Gemeente Houten Alexander Calder UW Reïntegratie Looptijd van het contract: 19 april 2004-31 december 2005. Inleiding In dit evaluatierapport beschrijven wij de wijze

Nadere informatie

Regeling onderscheidingen Badminton Nederland

Regeling onderscheidingen Badminton Nederland Badminton Nederland In deze regeling wordt beschreven hoe Badminton Nederland omgaat met het bedanken en decoreren van leden die een bijzondere rol binnen de organisatie hebben vervuld. De genoemde criteria

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Technische Commissie honkbal

Technische Commissie honkbal Technische Commissie honkbal Honk- en softbalvereniging Houten Dragons Versie 21-02-2002 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord...2 2 Inleiding...2 3 Doelstelling...2 4 Taken voor de Technische

Nadere informatie

Districts bijeenkomst 20 september Update DB NoordWest

Districts bijeenkomst 20 september Update DB NoordWest Districts bijeenkomst 20 september 2017 Update DB NoordWest 1. Terugblik afgelopen seizoen met onder andere, Ledengroei NW Competitie zaken Overledenen 2. Sport Intelligence 3. Service Meting 2017 4. Beweegvormen

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie