Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie. Personele samenstelling beroepskrachten NBB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie. Personele samenstelling beroepskrachten NBB"

Transcriptie

1 Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie I Personele samenstelling beroepskrachten NBB Directie Taken: Algehele leiding NBB-werkorganisatie, Ondersteuning Bondsbestuur, Ondersteuning Commissies Bondsvergadering (Reglementscommissie, Commissie van Beroep, Tuchtcommissie, Financiële Commissie), Bondsvergaderingen, Strategische beleidsplanning, Regio s, Personeel & Organisatie, Externe contacten met beleidspartners en andere organisaties, Juridische zaken, PR en Communicatie, Doping, Contacten met SBT Bondsdirecteur Geert Jan Venekamp (100%) Financiële Zaken Taken: Financiën, Controlling, Subsidieaanvragen, Verzekeringen Hoofd Angela Segredaki (100%) Controller a.i. (vervanging zwangerschapsverlof Angela Segredaki) Job Wijker (40%, van 1/5 tot 1/12/09) Medewerker Financiële Zaken Emiel Maier (90%) Facilitaire Zaken Taken: Automatisering, Ledenadministratie, Receptie/telefoon, Archief en magazijn, Postverwerking, Ontwerpwerkzaamheden, Administratieve ondersteuning bondsdirecteur en management Hoofd Barbara Mura (80%) Medewerker Communicatie en Ledenservice Simone van den Bergh (50% vanaf 15/09/09) Medewerker Automatisering Cytrax (50%) Medewerker Facilitaire Zaken Foeke van der Laan (50%) Medewerkster Facilitaire Zaken Karin Luijendijk (60%, 1/1 t/m 31/12/09) Projectmedewerkster LA Corrie Wolleswinkel (20%) Dienstverlening en Wedstrijdzaken Taken: Verenigingsondersteuning, Ledenservice, Opleidingen en bijscholingen, Wedstrijdzaken, Bondscompetitie, Landelijke evenementen, Ondersteuning LCW, SWF, SWO en Shuttetestcommissie, Jeugdbadminton, RCW s, Innovatie producten en diensten, Vermarkten producten en diensten Hoofd Nanning van der Hoop (100%) Medewerker Communicatie en Ledenservice Simone van den Bergh (50%, tot 15/09/09) Coördinerend Medewerker Wedstrijdzaken Hendrik Boosman (95%, vanaf 01/04/09) 1

2 Ondersteunend Medewerker D&W Ingrid Koenst (40%, tot 01/04/09) Medewerker Wedstrijdzaken Joan Peters (100%) Ondersteunend Medewerker D&W Margot Slingerland (50%) Coördinerend Medewerker Strategie en Innovatie Erik van de Peppel (100%) Medewerker D&W Marloes Faesen (30%, tot 13/09/09) Medewerker D&W Jan-Willem de Man (40%, vanaf 01/09/09) Medewerker D&W Paula Rip (50%, tot 01/02/09) Badmintonconsulent Francien van der Aar (50%) Badmintonconsulent Marloes Faesen (50%, tot 13/09/09) Badmintonconsulent Dirk Otten (50%) Topbadminton Taken: Beleid Topbadminton, Talentontwikkeling, Training en coaching topbadmintonners, Training en coaching jeugdtopbadmintonners, Coördinatie Talentencentra, Externe contacten met internationale beleidspartners, Externe contacten met beleidspartners topbadminton, Voorzieningen topsporters, Uitzendingen, Opleidingen toptrainers, Ondersteuning Bondsbestuur inzake topbadminton Technisch Directeur Martijn van Dooremalen (100%) Bondscoach Gerben Bruijstens (100%, vanaf 01/06/09) Bondscoach Kim Young Man (100%, vanaf 01/08/09) Talentcoach Rob Kneefel (80%) Talentcoach Eline Coene (100%) Talentcoach Chris Vlaar (50%) Medewerkster Elisa Bakker (50%) II Uitvoering Jaarplan 2009 Het bestuur heeft gewerkt op basis van een door het de Bondsvergadering goedgekeurd jaarplan op basis van speerpunten. Hieronder wordt per speerpunt besproken welke resultaten zijn behaald. Ledenwerving a. Gesprekken met Helmondse Bond en Bossche Bond afronden, en zorgen voor integratie in oktober Gewenst resultaat: 4000 leden. In het begin van jaar heeft er een overleg met de HBB plaatsgevonden, waarop is afgesproken om met een goed voorstel over ondersteuning en aansluiting te komen. De NBB heeft daarop haar aanbod in kaart gebracht en dit aan de HBB gepresenteerd. Hierna is afgesproken dat er na de zomer een voorlichtingsbijeenkomst met de verenigingen wordt gepland ter voorbereiding van de AV van de HBB in november. Tevens is de afspraak gemaakt dat er in een aantal sessies de verenigingen door de NBB worden geïnformeerd. Deze hebben uiteindelijk niet plaatsgevonden. Ook is er door het HBB-bestuur geen AV-voorstel gedaan aan de eigen verenigingen, maar is alleen geïnformeerd over de gesprekken. Tot slot heeft de HBB op eigen gezag tijdens zijn AV een gesprek met zijn achterban gevoerd en daarbij een organisatiemodel gepresenteerd dat niet met de NBB is afgestemd. Het bondsbestuur heeft 2

3 besloten de (incidentele) ondersteuning van HBB-verenigingen te beëindigen en in 2010 mogelijkheden te onderzoeken voor een eventueel vervolg van de gesprekken. Er is ook contact gelegd met de BBF, maar daar zijn geen concrete afspraken mee gemaakt. Met de RBB vindt regelmatig overleg plaats door een binnen het bondsbureau aangewezen accountmanager. b. Gesprekken met top verenigingen in Nederland. Onderwerp van gesprek: Hoeveel leden ga je extra opgeven aan de bond tegen 0,= voor 2009 en Randvoorwaarde: Jaarplan bureau gereed, inclusief het afgeleide product: Wat doen we voor de leden. Gewenste resultaat: Iedere vereniging behorend in de top 20 geeft al haar leden op. Inschatting leden. In het begin van 2009 is een belactie uitgevoerd om een inschatting te kunnen maken of verenigingen gebruik zouden gaan maken van de contributiemaatregel. Met deze actie zijn de grotere verenigingen bewust gemaakt van de noodzaak extra leden op te geven. Ook tijdens de Regiovergaderingen is hierop de aandacht gevestigd. De gesprekken met de top verenigingen hebben nog niet plaatsgevonden. Wel is geïnvesteerd op gesprekken met potentiële strategieverenigingen (zie elders) en is met regiomanagers gesproken over de gewenste aanpak van de ledenwerving. c. Een ledenadministratie pakket, dat het bestuur flexibele stuurinformatie kan geven. Er heeft in het begin van het jaar een gesprek met aanbieder Magic plaatsgevonden, waarna de afspraak kwam om op een rijtje te zetten wat de NBB wil en of er andere aanbieders van ledenadministratiepakketten zijn. Parallel hieraan is NOC*NSF actief met het inrichten van een rapportagestructuur. Langs twee lijnen is bekeken hoe de gegevens uit LA-Online werkbaar kunnen worden gemaakt; enerzijds via bewerking via het CRM-systeem en anderzijds via het analysesysteem dat NOC*NSF aan het bouwen is (Qlikview) en waarvan bonden gebruik kunnen maken voor wat betreft hun eigen gegevens. De NBB participeert in deze projectgroep. In de zomer is een presentatie van Qlikview (met NBB-ledengegevens) bijgewoond, waarna bleek dat dit een geschikt pakket is. In de tweede helft van het jaar heeft de projectgroep van NOC*NSF weinig vorderingen gemaakt (o.a. door onduidelijkheid voorwaarden licenties, privacyproblematiek), waardoor de NBB is gaan overwegen om het pakket zelf aan te schaffen. Eind 2009 leek dat Magic bij een eerstvolgende update waarschijnlijk alsnog een analysemogelijkheid ging bieden, maar daar is uiteindelijk niets ontwikkeld. Daarop is besloten om Qlikview in 2010 aan te schaffen en te koppelen aan Magic zodat er een regelmatige analyse van de ledengegevens gemaakt kan worden. d. Speedbadminton gaat dit jaar 800 leden opleveren. Het Bondsbestuur heeft in maart is het fiat gegeven voor de organisatie van de Speedbadminton Zomertour. Er zijn afspraken gemaakt met evenementenbureau Sciandri ten behoeve van de ondersteuning van de deelnemende verenigingen. Daarnaast zijn de middelbare scholen in de omgeving van de toernooien benaderd voor clinics speedbadminton van Mission Olympic. Deze zijn gefinancierd door NOC*NSF. Na vastleggen van de toernooikalender met zeven toernooien hebben in de voorbereiding twee verenigingen vanwege de tijdsdruk afgehaakt. In mei zijn er alsnog twee nieuwe verenigingen gevonden om deel te nemen aan de Zomertour. De toernooien zijn georganiseerd door BC Culemborg, BC Flits, De Pelikaan, BV Almere, Blauwestadhoeve, DKC en BC Conquesto. In totaal heeft de Speedbadminton Zomer Tour geleid to 98 leden van Speedbadminton Nederland. 3

4 In september en oktober zijn de in 2009 uitgevoerde speedbadmintongerichte activiteiten geëvalueerd. Een notitie hiervan is in november aan het bondsbestuur aangeboden, waarna het fiat is gegeven voor voortzetting van het project speedbadminton met nadruk op de ontwikkeling van een structureel aanbod door lidverenigingen Topbadminton a. Er is een jaarplan Topbadminton beschikbaar, als afgeleide van het meerjarenplan, met performance indicatoren. Genoemde performance indicatoren zijn in 2009 behaald ondanks inkrimping van het Topsportprogramma in de tweede helft van 2009 door onvoldoende middelen. De publicatie van de voorgenomen ondertekening van een sponsorovereenkomst tijdens de YONEX Dutch Open 2009 heeft gezorgd voor nieuwe impulsen en borging van het topsportprogramma. Administratieve en organisatorische invulling van de overeenkomst heeft veel tijd gekost. Aan het einde van het kalenderjaar kwam er zicht op definitieve implementatie. b. Aangestelde bondscoaches zijn ingewerkt en zelfstandig aan het werk. In 2009 heeft Badminton Nederland een scheiding aangebracht in de functies bondscoach en technisch directeur. Met de komst van 2 bondscoaches voor de senioren per 1 juni en per 1 augustus 2009 was de scheiding van functies een feit. Uitvoering werd daarmee gegeven aan het beleidsplan Topsport. De aangestelde bondscoaches hebben hun werkzaamheden op het Nationaal Sport Centrum Papendal opgepakt en konden dit door verworven ervaring snel op zelfstandige wijze doen. Taakverdeling in trainingen en coaching werd in onderling overleg vastgesteld en uitgevoerd. c. Er ligt een heldere transparante kwartaal rapportage over de vorderingen van de Badminton Scholen, Academies en University. In de Schools en Academy s werden vorderingen gemaakt. Afstemming van het programma in de Academy s op de werkwijze van de Nationale Junioren Selecties en een verbeterd trainingsprogramma voor de Schools werden doorgevoerd. In een drietal bijeenkomsten heeft voor de betrokken trainers verdere instructie en bijscholing plaatsgevonden. Vorderingen werden per kwartaal gerapporteerd aan het bondsbestuur. Opleiden a. Het opleiden van docenten. In het voorjaar is de landelijke werving via de geijkte NBB-kanalen voor nieuwe docenten van start gegaan. Daarnaast zijn er, op basis van gegevens uit het verleden, mensen persoonlijk benaderd en geattendeerd op de opleiding tot docent. In augustus bleek dat er voldoende animo was om een opleiding op te zetten en vorm te geven. Hiervoor is een externe deskundige ingehuurd die de opleiding vormgeeft en uitvoert. In december heeft dit geleid tot het uitnodigen van de kandidaat docenten voor de intake gesprek waarmee de docentenopleiding is gestart. Afronding van de gehele opleiding is gepland voor december b. Er ligt een helder plan voor invulling van nieuwe trainers vanaf Badmintonscholen. Het opleiden van nieuwe trainers binnen de Schools en Academy s verloopt naar wens. De opleiding van twee trainers werden afgerond en er werd met negen nieuwe gestart. De 4

5 mogelijkheid om praktisch bij een ervaren trainer en met gemotiveerde spelers een opleiding tot trainer te doen lijkt een schot in de roos. Daarmee wordt ook voor de komende jaren de expertise van trainen en coachen binnen het Topsportprogramma veilig gesteld. c. Structuur opleiden van coaches vastgesteld inclusief prestatie indicatoren. Voor Badminton Schools en Academy s worden trainers individueel opgeleid: Toelating op basis van vaardigheid / interesse en bereidheid om binnen Topsport/Talentontwikkeling te willen functioneren. Begeleiding door ervaren aangestelde trainers. Afronding competenties vernoemd in SL3 en SL 4. Definitieve afronding door examentraining en gesprek. d. Alle trainers die spelers begeleiden binnen de Badminton University, Academy en Scholen en nog niet in het bezit zijn van de daartoe voorgeschreven licentie, dienen deze binnen een termijn van maximaal 6 maanden te behalen. Zie b. Competitie a. Bemensing LCW geregeld. LCW is in staat zelfstandig beslissingen te nemen over dagelijkse knelpunten. Bureaumedewerkers opereren als een constructieve partner richting de vragende partijen (lees verenigingen). In maart heeft de LCW een algemene notitie aangeboden aan het bondsbestuur met de lijnen voor de samenstelling van de commissie. Na diens benoeming tot interim-voorzitter heeft Eric Bakker het plan voor werving van kandidaten op grond van in te vullen portefeuilles aan de LCW voorgelegd. Dit is goedgekeurd en eind 2009 heeft de LCW drie nieuwe leden (en een reserve) geïnstalleerd. Tevens is de portefeuilleverdeling gemaakt en is het organogram van de commissies en werkgroepen aan het bondsbestuur voorgelegd en goedgekeurd. In het opstellen van de diverse reglementen en regelingen (onder andere voor de competitie ) is al volgens portefeuillehouderschap gewerkt. Op 1 april is een nieuwe coördinerend medewerker wedstrijdzaken aangenomen die onder andere de bewaking van procedures en schema s alsmede van een klantvriendelijke benadering op zich gaat nemen. Er is een overzicht gemaakt van alle noodzakelijke procedures voor de processen die onder de hoede vallen van Wedstrijdzaken. Deze zijn vervolgens, voor zover niet reeds beschikbaar, uitgewerkt in een format dat de bewaking ervan aanzienlijk vereenvoudigt. Tevens is de bestaande (maar nog niet compleet gebleken) actiekalender bijgewerkt en aangevuld. Bureaumedewerkers die actief zijn binnen Wedstrijdzaken werken volgens vaste procedures en werkbeschrijvingen met standaarddocumenten. b. Het betrekken van de regio s bij de ontwikkeling van competitievormen. Er heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de regio s. Er is afgesproken 3 vernieuwingen na te streven, welke in projectgroepen worden uitgewerkt. In de late zomer zijn op basis van verschillende kenmerken de huidige competitievormen geïnventariseerd en vervolgens zijn er vier conceptvarianten ontwikkeld voor aan te bieden competities aan beginnende jeugd. Deze zijn in iedere regio worden besproken met vijf verenigingen. 5

6 In de ingestelde projectgroep Innovatie Jeugdcompetitie (met vertegenwoordiging uit de regio s en het bondsbureau) zijn de concepten besproken en is een keuze gemaakt uitgewerkt voor de competitievorm Opstapcompetitie. Er is besloten om in 2010 per regio tenminste één pilot te starten. De regio s zijn specifiek betrokken bij de op te starten Opstapcompetitie zijn en het zoeken naar verenigingen voor de Yonex Kids Games. Bij het opstellen van een nieuw Basis Regio Competitiereglement zijn de regioteams nauw bestrokken geweest, zowel in de projectgroep als in de klankbordgroep. Het nieuwe Regiocompetitiereglement dat in alle regio s gaat gelden wordt in januari 2010 in de Bondsvergadering behandeld. Tenslotte zijn de RCW s betrokken geweest bij de uitbreiding van Regio Masters met de 1 e klasse van de regiocompetitie en is op verzoek van de RCW s is bij het NK opnieuw een kwalificatietoernooi ingevoerd. Algemeen a. Het betrekken van de regio s ten behoeve van een gezamenlijke uitvoering en resultaatbereiking van de strategische doelen. De frequentie van het overleg met de regiomanagers is sterk verhoogd. Daaruit zijn al enkele initiatieven voortgekomen (onder andere de Opstapcompetitie). b. Het bondsbureau zorgt voor een werkwijze waarbinnen de afhandeling van binnenkomende klachten en problemen strak wordt bewaakt. De infodesk fungeert als helpdesk. In juli heeft het eerste overleg tussen alle afdelingen geweest ten aanzien van de infodesk plaatsgevonden. Hierin is de huidige situatie in kaart gebracht, waaruit bleek dat de afhandeling van de binnenkomende vragen op de verschillende afdelingsmailadressen voldoende werkt en dat alleen bij de secties Opleidingen en Wedstrijdzaken verbeteringen wenselijk zijn. Deze zijn in augustus gerealiseerd. Voorts wordt de informatie over de termijnen waarbinnen vragen worden beantwoord verbeterd. Tevens is een voorkeuzemenu voor telefonische vragen geïnstalleerd zodat direct kan worden ingebeld bij medewerkers. Een klachtenprocedure voor de NBB wordt voorgelegd aan de Bondsvergadering in januari c. Voor 2009 is een maximaal aantal te ondersteunen strategieverenigingen benoemd, en iedere strategievereniging heeft minstens één meetbaar pilot project aan de gang gezet met ondersteuning van de werkorganisatie. De oorspronkelijk opgestelde lijst van (mogelijke) strategieverenigingen (naar aanleiding van intakegesprekken door de badmintonconsulenten) bleek in de praktijk, geen of weinig vertaling naar de beoogde doelstellingen te hebben (sterke vereniging in de regio met een uitstekend aanbod, waardoor groei zou worden gerealiseerd). Het maken van afspraken hierover bleek een uiterst moeizaam proces. In augustus 2009 besloot het bestuur om een pilot uit te voeren met een aantal verenigingen, om daarna een vervolgtraject af te spreken over de benadering van de andere verenigingen. Na de gesprekken (bij de verenigingen op locatie) heeft het bestuur besloten om de oorspronkelijke doelstelling van het beleid los te laten en alleen met die verenigingen verder te gaan die dat wilden (en konden). Tevens is alle verenigingen gemeld via mail en website dat zij zich te allen tijde konden aanmelden voor deelname. Naar aanleiding van deze geboden mogelijkheden hebben zich 5 verenigingen aangemeld. Er is inmiddels met 7 verenigingen afspraken gemaakt en met 2 verenigingen zal nog worden gesproken. De namen van de 6

7 betreffende verenigingen en de gemaakte afspraken zullen worden vermeld op de website. Met de betreffende verenigingen is ook afgesproken, dat er regelmatig zal worden geëvalueerd of de gemaakte afspraken haalbaar zijn en of ze tot resultaat leiden. Het aantal verenigingen is beduidend kleiner dan het oorspronkelijk beoogde aantal (100). Maar de uitkomst van de gesprekken zijn positief en in de praktijk blijkt, dat diverse afspraken daadwerkelijk worden opgepakt en uitgevoerd, zodat dat de boogde doelstelling wellicht niet ten aanzien van kwantiteit, maar ten aanzien van kwaliteit is behaald. d. Een nieuwe competitievorm voor de jonge jeugd is vastgelegd (lager net, korter veld etc.) Tenminste één regio heeft een pilot aan de gang met deze nieuwe vorm. In januari heeft de laatste pilot van de Yonex Kids Games met succes in Groningen plaatsgevonden. In maart is de laatste hand gelegd aan de materialen en handleidingen van Yonex Kids Games. Ondanks eerder uitgesproken enthousiasme was er niet direct een groep verenigingen die het traject in het voorjaar nog willen uitvoeren - wel hebben verenigingen aangegeven in het najaar te zullen beginnen. In 2009 zijn uiteindelijk 5 Yonex Kids Games Circuits georganiseerd. Op grond van een overleg met Regiomanagers en consulenten is gekeken naar mogelijke vernieuwingen in wedstrijd- en toernooivormen voor met name jeugd die in het najaar als pilot kunnen worden getest (onder andere subregionale toernooicycli, een jeugdcompetitie onder 11 waarin het verschil tussen jongens en meisjes vervalt, mogelijkheden van een teamsamenstelling van minder dan 4 spelers). Ook de minicompetitie op halve banen en met verlaagd net (dat ook in de Yonex Kids Games wordt toegepast) komt in de plannen voor pilots aan de orde. In vervolg daarop is de Opstapcompetitie uitgewerkt die in het seizoen in alle regio s zal worden geïmplementeerd. e. Consulenten leveren, op basis van plannen, een actieve bijdrage aan de gestelde doelstellingen van ledenwinst en ledenbehoud. Plan is uitgewerkt en ingezet bij verenigingen. De consulenten spelen een actieve rol binnen de in deze notitie beschreven Speedbadminton, Yonex Kids Games en belactie ledenwerving, maar ook de verenigingsondersteunende themaworkshops. Daarnaast komen de in b. genoemde samenwerkingsovereenkomst en met name de daarin verwerkte diensten en producten is tot stand in nauwe samenspraak met de consulenten. Zij treden op als projectleider van een landelijk project. Na de zomer is de taakinvulling van de consulenten gewijzigd en neergelegd in een andere functienaam, de medewerker Strategie en Innovatie. Reden hiervoor is dat het effectiever is om vanuit de grote landelijke projecten te werken en niet meer op het kleinschalige verenigingsniveau. De in 2009 actieve consulenten hebben op eigen initiatief functies elders aanvaard. f. Er is een heldere sponsorpropositie gemaakt. Er is nog niet een standaard sponsorpropositie gemaakt, maar er zijn wel enkele sponsoren geworven. Er is met sporttotalisator Lotto gesproken. Lotto wil niet een sponsorrelatie aangaan, maar wil op basis van het gebruik van het ledenbestand een bijdrage leveren. Het is de bedoeling dat Lotto een bijdrage uitkeert voor iedere geworven abonnee Lotto-speler. Eind 2009 is er op diverse plekken publiciteit gemaakt over de rol van Lotto binnen de sport en is een proefbelronde uitgevoerd. De definitieve uitvoering zal in 2010 plaatsvinden. Voor Topbadminton is een sponsor gevonden in de vorm van het Japanse bedrijf Yonex, die bereid is een zevenjarige relatie aan te gaan. Vanaf de zomer is gewerkt aan de implementatie van dit contract dat in januari 2010 ingaat. 7

8 III Jaarverslagen regio s Regio Noord Competitie De competitie is goed verlopen en bijna alle wedstrijden zijn gespeeld ondanks de problemen met het weer, mede dankzij de bijdragen van de competitiecontactpersonen (ccp-ers) van de verenigingen die hiervoor tijd hebben moeten vrijmaken voor nieuwe uitnodigingen en zorgen voor zaalruimte. Ook de jeugdcompetitie is goed van start gegaan ook met behulp van de ccpers die de laatste wijzigingen in het programma goed hebben doorgevoerd. Als vanouds heeft Dick Pruis de verwerking van alle mutaties in de aanloop naar de competitie en gedurende het verloop van de competitie voor de ZZ en DDW competities onder handen genomen. Peter Krips heeft de jeugdcompetitie geleid en de verenigingen over alle leeftijdsproblemen ingelicht. Op een paar verplaatste wedstrijden na zijn alle wijzigingen in het wedstrijdprogramma door de betrokken ccp-ers doorgegeven aan de RCW. Er is een lichte daling in het aantal competitie teams bij de senioren in de weekend en bij de door-de-weekse teams. Bij de jeugd missen we de inschrijvingen bij de jongste jeugd U11 en U13 maar zijn bijna alle bestaande teams verder gegaan in de competitie. De lentecompetitie is door de geringe aanmelding van teams niet doorgegaan. Overzicht aantal deelnemende teams per competitiesoort ZZ DDW JUN ADS PUP Starters Heren Recreant totaal Tevens zijn leden van de RCW bij vergaderingen geweest op het bondsbureau om de competities meer op elkaar af te stemmen, waaronder het basis regiocompetitiereglement, verbetering van de software en voor het vaststellen van de principe kalender voor het toernooiseizoen. Toernooien De Regio Senioren Kampioenschappen zijn mede georganiseerd door BC Drachten en vonden plaats in Drachten. Het was ondanks de geringe deelname in de categorie 1 en bij de veteranen een weekend met veel strijd. De Regio Jeugd Kampioenschappen zijn mede georganiseerd door de SV Meteoor en vonden plaats in Veendam. Er hebben zich 164 kinderen ingeschreven die bijna 400 partijen hebben gespeeld die uitmonden in spannende finales. Het Slottoernooi van het categorie 4 en 6 (BC) circuit en het DPC circuit zijn door het regioteam georganiseerd in Gorredijk. Het was een geslaagd toernooi en we hopen het 8

9 toernooi komend seizoen weer te kunnen organiseren. Breedtetrainingen In het seizoen 2009/2010 zijn er maar liefst op 5 verschillende locaties breedtetrainingen gehouden en is bijna het twee jaar geleden gestelde doel bereikt. Voor het eerst werd er op twee sterkteniveaus training gegeven. Ruim 125 kinderen hebben aan deze breedtetrainingen van de RCT deelgenomen. Mede door deze trainingen is de deelname aan de jeugdtoernooien enorm toegenomen. Op 21 maart is er samen met de 3 Badmintonscholen in Noord en Badminton Nederland een training/selectiedag in Sportstad Heerenveen gehouden. Een kleine 130 kinderen werden door 14 trainers in verschillende trainingssessies onder handen genomen. Gezien het grote succes van deze dag zal dit zeker herhaald worden. Regioteam Het regioteam is regelmatig bij elkaar geweest om de stand van zaken betreffende de competitie, toernooien en trainingen door te nemen. Tevens is er overleg geweest met de competitiecontactpersonen en de toernooiorganiserende verenigingen.wim Potters en Fijgje Bos hebben het regioteam verlaten. Gelukkig hebben Lisette Schulte en Hannie Keuper het regioteam en met name de RCT, weer versterkt. Regio Oost Nog in te vullen. Regio Centrum De samenstelling van het regioteam is als volgt: Rob Salawan Bessie (regiomanager), Tony Kerkhof (voorzitter RCW), Dini van Mil (regio competitieleider senioren, Everlien Salawan Bessie (regio competitieleider junioren en toernooileider regiokampioenschappen), Alex Riphagen (competitieleider recreanten competities VJC en NJC), Wim Scholtus (toernooien/toernooiaanstellingen). Naast dit regioteam is er een vaste groep functionarissen die in verschillende uitvoerende commissies zitten zoals: Uitleenservice van rackets, klassenleiders voorjaarscompetitie (VJC) en najaarscompetitie (NJC), toernooicommissies regiokampioenschappen en Slotwedstrijden Junioren, Senioren en Recreanten. Tenslotte hebben we binnen de regio een webmaster die mede verantwoordelijk is voor de regiosite. Senioren- en Juniorencompetitie In de competitielauncher zijn veel wijzigingen aangebracht ter verbetering. Ondanks deze verbeteringen in de launcher blijft het klaarzetten van de regiocompetitie nog steeds een arbeidsintensief gebeuren. Na de eerste invoer, ten behoeve van de competitie kalender, door de regio competitieleiders vanaf de competitie opgaven, moesten nog enkele honderden mutaties worden ingevoerd. Het seizoen is de seniorencompetitie gestart met 342 teams, een fractie minder dan vorig seizoen toen 351 teams zich hebben ingeschreven. In de juniorencompetitie hadden zich 278 teams ingeschreven. Dit betekende nagenoeg hetzelfde aantal teams vergeleken met het vorig seizoen, toen zich 280 teams hadden ingeschreven. Of de verruiming van de leeftijddispensatie daadwerkelijk geleid heeft tot meer aanmeldingen is moeilijk in te schatten. Slotwedstrijden Junioren en Senioren Ter afsluiting van het seizoen werden op 28 februari de Slotwedstrijden Junioren 9

10 in Nijmegen en de Slotwedstrijden Senioren in Arnhem gespeeld. Beide Slotwedstrijden zijn altijd een prachtig sluitstuk van de competities. Kampioenteams die strijden om de algehele titel in hun (leeftijd)klasse. Jammer dat er ook nu weer teams zijn, zowel bij de junioren als de senioren, die zich hebben teruggetrokken nadat het wedstrijdschema gereed was. De regiokampioenen die onze regio uiteindelijk mochten vertegenwoordigen bij de Regio Masters te Almere op 16 en 17 mei 2009 waren: - Hoofdklasse: Culemborg 3-1 e klasse: Appoldro 2 - Mannencompetitie: Beca Jeugd Onder 19: Irene J1 Op 6 en 7 juni 2009 mochten de volgende teams onze regio vertegenwoordigen in Almere: - Jeugd Onder 17: BC Castellum J1 - Jeugd Onder 15: BC t Slot J1 - Jeugd Onder 13: Leusder BC J4. Recreantencompetitie Aan de VJC 2009 deden dit jaar 150 teams mee, hetgeen een lichte daling met 4 teams was t.o.v. het vorige jaar. Ook dit jaar mochten de teams uit de 3 e en 4 e klasse van de reguliere competitie in separate groepen deelnemen. Hiervoor was wederom een grote belangstelling. Na een goede start vorig jaar werd ook nu de recreanten najaarscompetitie (NJC) gestart. De belangstelling was goed, er hadden zich 29 teams aangemeld, 3 meer dan vorig jaar. De slotwedstrijden waren weer succesvol verlopen, deze werden op 23 mei in Bilthoven georganiseerd. Toernooien en aanstellingen In het afgelopen jaar werden er 34 regionale toernooien goedgekeurd voor het seizoen Wederom een groot aantal toernooien. Er zijn alleen referees toegewezen aan de hoogste categorie toernooien. De overige toernooien kunnen alleen voorzien worden van een referee voor controle op het aankondigings- en inschrijfformulier (AF/IF), en de eventuele elektronische loting. Het aantal wedstrijdfunctionarissen binnen onze regio is te klein en zal bij dit blijvende aantal in de toekomst voor dezelfde onderbezetting zorgen. Regiokampioenschappen De regiokampioenschappen werden in Amersfoort gehouden. De aanmelding van 189 deelnemers bij de Regio Seniorenkampioenschappen betekende een groot aantal deelnemers/- sters meer. Het jaar daarvoor hadden zich namelijk 153 ingeschreven. Er werden in totaal 329 wedstrijden tot de loting toegelaten. Bij de Regio Juniorenkampioenschappen waren 267 kinderen (vorig jaar 241) van de partij. Door uitbreiding van het aantal speeluren konden meer partijen geaccepteerd worden. Desondanks moesten toch nog enkele kinderen teleurgesteld worden. Het betekende wel een overvol toernooi met 490 wedstrijden. Trainingen/Breedtetrainingen Bij de Badminton Academy Amersfoort wordt goed geïnvesteerd in onze toekomstige spelers/-sters. Zowel binnen als buiten de regiogrenzen vallen deze spelers/-sters regelmatig in de hoofdprijzen. Ook de twee andere trainingscentra binnen de regiogrenzen timmeren hard aan de weg. De jeugdspelers en speelsters van deze twee trainingscentra te weten Driestromenland in Beuningen en USBV in Utrecht vallen regelmatig in de prijzen. Daarnaast zijn er binnen de regio nog verenigingsoverstijgende initiatieven vanuit de stichting Chemps in Odijk, Wijk bij Duurstede en Arnhem. USBV is overigens ingestapt in het topsportbeleid van Badminton Nederland als badmintonschool en Driestromenland is in een oriënterende 10

11 fase met Badminton Nederland om met ingang van 2010 ook geaccrediteerd te worden als badmintonschool. Regio Noord-Holland In het jaar 2009 bestond de regionale commissie wedstrijdzaken uit de volgende leden: voorzitter en competitieleider Ger Tabeling met commissieleden Jos Verlaan en Nadja Laret. Het competitie seizoen 2009 verliep anders dan andere jaren. De weersgesteldheid speelde parten en er kwamen behoorlijke discussies los over de toepassing van regels in deze. Er was een team meer dan vorig jaar ingeschreven (456). Opvallend was dat wederom het aantal boetes sterk daalde. De competitielauncher is steeds makkelijker in te vullen en er waren slechts kleine problemen met de launcher. Het kampioenentoernooi dat werd gehouden in Almere op 13 en 14 februari was ook weer een groot succes: 34 senioren teams en 20 jeugdteams leverden volop strijd. In het weekend van 14 en 15 november 2009 werden voor de 2e maal een gezamenlijk regionaal jeugd- en seniorenkampioenschap gespeeld. Er deden in totaal 274 spelers mee en in totaal werden er 555 partijen gespeeld. In alle leeftijdsgroepen werd gestreden om de titels U9, U11, U13, U15, U17 en U19 bij de jeugd en categorieën 1, 4 en 7 bij de senioren. Wederom het hoogtepunt van het jaar! Regio Zuid-West De competities in het algemeen Na een aantal jaren waarin handhaving van de reglementen vanwege de geringe bezetting van de RCW stopwerk was, waaraan niet altijd werd toegekomen, is in 2009 de eerste grote stap gezet om weer te komen tot een strikte handhaving van de reglementen en de opvolging daarvan. Het doel was dat alle verenigingen zich er weer van bewust waren dat deelname aan een competitie niet vrijblijvend is en dat er regels zijn waaraan men zich dient te houden en in geval van een overtreding van deze regels er een straf zal volgen. Dat doel (bewustwording en coulante handhaving) is in 2009 gehaald en zal in 2010 worden gevolgd door het einddoel: heldere en strikte handhaving. Regiocompetitie Na een paar jaar zonder competitieleider(s) voor deze competitie, zijn er in 2009 vier nieuwe competitieleiders gestart: Remco Moesman, Arjen Eerden, Stephan en Kristien Dorst. Enkele bespreekpunten van deze competitie: - een team heeft zich aan het begin van de competitie teruggetrokken; - enorm veel verzette wedstrijden (311), de meeste (uiteindelijk) netjes doorgegeven. Dit en het najagen bij de ccp-ers kostte ontzettend veel tijd om bij te houden; - uiteindelijk 14 wedstrijden tot op heden niet gespeeld, 2 worden zeer waarschijnlijk wel gespeeld, 3 anderen zouden gespeeld moeten worden, maar weinig/geen medewerking van een of beide teams; - een weeralarm heeft een gigantische impact op de competitie, zeker gezien de "planning" van dit weeralarm zo tegen het einde van de competitie, waardoor inhalen voor velen nagenoeg onmogelijk werd. Al met al heeft er heel veel tijd in gezeten dit jaar, maar het einde is in zicht en volgend jaar zijn we er gewoon weer. Wel wordt nagestreefd dat het aantal verzette wedstrijden flink afneemt, want dat heeft echt te veel tijd gekost. 11

12 Mannen- en vrouwencompetities DEO heeft in 2009 deelgenomen aan de Regio Masters. Zij zijn voor de vierde keer kampioen geworden van Nederland in de Herenklasse. In 2009 bestond de mannenvoorjaarscompetitie uit 113 teams en de Vrouwen Voorjaarscompetitie uit 44 teams. Aan de Mannen Najaarscompetitie deden 57 teams mee. De kampioenen Maassluis en Schipluiden zullen strijden om deelname aan de Regio Masters Jeugdcompetitie Ook hier veel verplaatsingen waarvan de competitieleider (te) laat van op de hoogte werd gebracht. Uiteindelijk zijn de meeste wedstrijden toch gespeeld. Er namen in 8 sterkte/leeftijdsklassen in totaal 363 teams deel. In 2009 was er voor het eerst een jongenscompetitie (16 teams in 3 klassen) en een meisjescompetitie (12 teams in 2 klassen). Gezien het animo is besloten deze competitie definitief op te nemen in het competitieaanbod. Opstapcompetitie Peter Iburg heeft in 2009 het competitieleiderschap overgenomen van Lex Vermeer. De Opstapcompetitie groeide weer in omvang. Regio Noord-Brabant In april 2009 werd Willem Goeijers, op voordracht van de regiovergadering van Noord- Brabant, door het NBB bestuur benoemd als regiomanager. Letty Jacobs werd benoemd als voorzitter van de RCW. Door de RCW werd de competitie georganiseerd. Aan de regiocompetitie namen 203 teams deel, aan de juniorencompetitie 189. Op enkele teams na dezelfde aantallen als de competitie De midweekcompetitie telde 84 teams. Enige teams minder dan de competitie Een 160-tal junioren nam deel aan de RJK, gehouden in februari, een toename van 10% ten opzichte van In maart 2009 werd de competitie afgesloten met de slotwedstrijden. In alle klassen werden de winnaars hiervan afgevaardigd naar de Regio-Masters. In samenwerking met de regio Limburg werd wederom de bekercompetitie gespeeld. Deze werd in juni afgesloten met een finaletoernooi tussen de 8 poulewinnaars. De RSK kende eveneens een toename van het aantal inschrijvingen: 160 in 2008, 180 in Ook het Circuit-Zuid, het toernooicircuit van Brabant en Limburg, mag zich verheugen in een steeds toenemende belangstelling. Bij een aantal van deze toernooien konden niet alle inschrijvingen worden gehonoreerd. Ook diverse toernooien, door verenigingen georganiseerd, waaronder een aantal jeugdtoernooien, kenden een succesvol verloop. Regio Limburg Belangrijkste resultaten: Het aantal teams aan de regiocompetitie was gelijk aan dat van seizoen 2008 / De LJK in Roermond is uitstekend verlopen en kende meer partijen en deelnemers als in

13 De LVK in oktober was zoals het hoort een vooral gezellig toernooi waarin de oudjes heel veel partijen moesten spelen, maar waarin vooral sportiviteit hoog in het vaandel stond bij de deelnemers. Het aantal deelnemers viel wat tegen. De OLAK in november, het kampioenschap voor mensen met een beperking leverde vooral veel strijd, maar ook gezelligheid. De deelnemers kwamen weer uit heel Nederland omdat deze kampioenschappen meetellen in de serie toernooien voor punten op de ranglijst. De LSK in november telde 400 wedstrijden en 250 deelnemers. Het lukte ook nu weer om al deze partijen te verwerken. Het JRC circuit van en door SCC / BBC / Victoria / Olympia / Weert / Roermond en de regio bleef ook in 2009 in een behoefte voorzien. Het JM / JRC van BC Olympia is als een 1 daags toernooi doorgegaan. De meeste toernooien in het circuit worden door zo n 150 deelnemers bezocht. Het J5 springplank circuit in Zuid Limburg georganiseerd door BBC 77 / BC Trilan en BC Victoria voorziet nog steeds in een behoefte. Er doen ongeveer 50 kinderen mee. Het J5 springplank circuit in Noord Limburg kreeg een vervolg, bij BC United / BC Rebeo en BC t Pupke zijn toernooien georganiseerd. Ook hier doen ongeveer 50 kinderen mee. Het totaal aantal toernooien in Limburg georganiseerd door de verenigingen bleef constant en ook de deelnemers aantallen daarvan veranderden niet noemenswaardig. Het Senioren Circuit Zuid opgestart in samenwerking met Regio Noord-Brabant beleefde de 2 e editie. Helaas doen de Limburgse verenigingen (nog) niet massaal mee. In het circuit wordt een eigen ranglijst opgemaakt. Tevens tellen de toernooien van het circuit mee voor de NRB. In het circuit zijn 6 verenigingen actief. Ook de bekerwedstrijden in samenwerking met Regio Noord-Brabant werden voor de 2 e keer georganiseerd met 14 teams uit beide regio s. De voorronden worden op door de weekse avonden gespeeld in poules. Als afsluiting is er een slotwedstrijd waaraan alle poulewinnaars deelnemen dit jaar in Geldrop. 13

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009.

Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. Kinderopvang Uden e.o. B.V. Jaarverslag 2009. April 2010 Directie Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2009 van Kinderopvang Uden e.o. B.V. Een jaar waar veel zaken in gang zijn gezet die deels in 2010

Nadere informatie

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014

KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 KOM OVER DE BRUG JAARVERSLAG 2014 Pagina 2 Kom over de brug - Jaarverslag 2014 Inhoud Inhoud 1. Voorwoord 3 3 erzoek Oost: voor vroege 2. opsporing Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 924 Raming der voor de Tweede Kamer in 2015 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur

aanbevelingen voor Goed Sportbestuur 1234 5678 9 10 11 12 13 De aanbevelingen voor Goed Sportbestuur PAS TOE OF LEG UIT! COMMISSIE GOED SPORTBESTUUR Voorwoord Op initiatief van de toenmalige voorzitter van NOC*NSF, Hans Blankert, heeft de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Inhoudsopgave Voorwoord Nationale en internationale ontwikkelingen Centrum voor Creatieve Carrières Internationaal werk Collectieve belangenbehartiging (CBB) Grafimedia

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West

Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Jaarverslag 2011 Bevolkingsonderzoek Zuid-West Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Bevolkingsonderzoek Zuid-West voert het bevolkingsonderzoek uit naar borstkanker, baarmoederhalskanker

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond

Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond Evaluatie huisbezoeken Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering Gemeente Roermond November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. ACHTERGROND... 5 2.1. De wijk als vindplaats... 5 2.2. Roermondse wijkgerichte

Nadere informatie