TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK"

Transcriptie

1 TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 13: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK MEI 2014 Vastgesteld door de bondsvergadering van 24 mei 2014; inwerkingtredend op 1 juli Voor zover in deze bijlage niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het toernooireglement petanque van toepassing. Artikel 1 Inleiding De NJBB Masters is een cyclus voor mannentripletten waarvan de winnaar Nederland zal vertegenwoordigen bij het volgende WK- dan wel EK-mannen. De deelnemers aan de NJBB Masters dienen bij aanmelding zich akkoord te verklaren met de in aanhangsel B genoemde nadere eisen. Artikel 2 Toegankelijkheid en kwalificatie 2.1. Equipes die aan de NJBB Masters willen deelnemen bestaan uit mannelijke spelers die in het bezit zijn van een door de NJBB afgegeven wedstrijdlicentie of hebben de Nederlandse nationaliteit en een door de FIPJP erkende licentie. Ten hoogste 1 speler van de equipe mag een buitenlandse nationaliteit hebben. De speler met een buitenlandse nationaliteit dient te voldoen aan de nadere voorwaarden die de FIPJP/CEP reglementair verbindt aan deelname aan een wereldkampioenschap respectievelijk Europees kampioenschap Aan de NJBB Masters nemen maximaal acht tripletten deel, die op grond van de navolgende regels worden geselecteerd: De nummers 1 t/m 4 van eindstand van de ereklasse van de Nationale Competitie kwalificeren zich rechtstreeks voor de NJBB Masters; De nummers 1 t/m 4 van de ranglijst opgemaakt na een kwalificatiecyclus van door het bondsbestuur aangewezen triplettentoernooien Het bondsbestuur wijst jaarlijks ten minste zes triplettentoernooien aan als voorronde in de kwalificatiecyclus. Het speelsysteem moet voldoen aan één van de volgende eisen: a. Speelsysteem van directe eliminatie met Hoofd- en Troosttoernooi en eventueel complementaires; b. Voorronde van Franse poules, daarna verdeling in Hoofd- en Troosttoernooi. In deze toernooien wordt gespeeld volgens directe eliminatie met complementaires; c. Voorronde van twee of drie voorgelote partijen, daarna verdeling in Hoofdtoernooi, Troosttoernooi B en eventueel een Troosttoernooi C. In deze toernooien wordt gespeeld volgens directe eliminatie met eventueel complementaires De kwalificatietoernooien vinden plaats in de periode 1 april t/m 1 oktober van het lopende jaar Het toernooi moet openstaan voor tenminste 64 deelnemende equipes. Indien aan het toernooi minder dan 32 equipes hebben deelgenomen telt dit toernooi niet mee voor de lopende kwalificatiecyclus. In dit geval komen alle gevolgen van deelname aan het toernooi in het kader van dit reglement te vervallen Op basis van de eindstand krijgen de deelnemende equipes kwalificatiepunten toegekend (zie aanhangsel). Deze punten gelden voor de totale deelnemende equipe en niet voor de afzonderlijke spelers Voor de eindstand in de kwalificatiecyclus komen de equipes in aanmerking, die aan ten minste de helft, doch niet minder dan vier, van het aantal kwalificatietoernooien hebben deelgenomen Bij ten hoogste twee toernooien van de kwalificatiecyclus mag met één invaller gespeeld worden om toch voor de punten in aanmerking te komen. Hiervan wordt door de equipeleider melding gedaan aan de toernooicommissie. De eerste en tweede invaller hoeft niet dezelfde persoon te zijn Het team dat vooraf aangeeft met vier spelers aan de kwalificatiecyclus te zullen deelnemen, krijgt punten voor de teamranking wanneer deze zijn gescoord door een team dat is samengesteld uit drie van de vier opgegeven spelers. Bijlage 13: reglement Masters 1-7 Versie 1.3 mei 2014

2 De vier aangemelde spelers mogen bij geen andere aan de kwalificatiecyclus deelnemend equipe invallen De vier aangemelde spelers vormen bij kwalificatie ook het team dat aan de NJBB Masters deelneemt. Artikel 3 Samenstelling equipes NJBB Masters Na afloop van de kwalificatieperiode dienen de spelers die zich met twee of meer equipes hebben gekwalificeerd voor de NJBB Masters vóór 15 oktober van het lopende jaar bij de toernooicommissie aan te geven voor welke equipe zij willen uitkomen Een equipe die als gevolg van de hiervoor genoemde keuze nog slechts bestaat uit twee personen mag worden aangevuld met een derde en eventueel vierde speler. Deze derde en eventueel vierde speler mogen tijdens de kwalificatie geen deel uit hebben gemaakt van een andere voor de NJBB Masters gekwalificeerde en ingeschreven equipe, of daarin zijn ingevallen De equipes die zich gekwalificeerd hebben voor deelname aan de NJBB Masters worden door de toernooicommissie uitgenodigd om zich in te schrijven voor de NJBB Masters. De equipes worden uitgenodigd in de samenstelling waarin zij zich hebben gekwalificeerd, waarbij eventueel reeds rekening kan worden gehouden met een op grond van artikel gemaakte keuze Indien een equipe zich zowel via de nationale competitie als via de kwalificatiecyclus heeft geplaatst, vindt de uitnodiging plaats op grond van de hoogste klassering. Bij een gelijke rangschikking vindt de uitnodiging plaats op grond van de klassering in de nationale competitie. De equipes in de nationale competitie dan wel de ranglijst van de kwalificatiecyclus schuiven hiermee een plaats op in de opgeschoonde ranglijst Indien een uitgenodigde equipe niet wenst deel te nemen aan de NJBB Masters, wordt een uitnodiging gezonden naar de volgende equipe in de eindrangschikking van respectievelijk de nationale competitie of de kwalificatiecyclus. Hiervoor komen uitsluitend de nummers 5 en 6 van de nationale competitie en de nummers 5 en 6 van de opgeschoonde rangschikking van de kwalificatiecyclus in aanmerking. Verdere aanvulling zal niet plaatsvinden Een op grond van dit artikel uitgenodigde equipe dient uiterlijk 1 november bij de toernooicommissie aan te geven of de uitnodiging wordt geaccepteerd Equipes kunnen zich inschrijven met een vierde speler. Deze vierde speler mag tijdens de kwalificatie geen deel uit hebben gemaakt van een andere voor de NJBB Masters gekwalificeerde en ingeschreven equipe Indien de equipe uit vier spelers bestaat, dienen ten minste drie spelers de Nederlandse nationaliteit te hebben. Artikel 4 Vervangers en invallers in de NJBB Masters 4.1. In bijzondere gevallen is één vervanger toegestaan, een en ander ter beoordeling van het bondsbestuur In equipes met vier spelers zijn geen invallers toegestaan In equipes met drie spelers is één invaller toegestaan De invaller respectievelijk vervanger moet voldoen aan het gestelde in artikel 2.1 en mag niet uit een andere gekwalificeerde en deelnemende equipe komen. Artikel 5 Wedstrijdsysteem NJBB Masters 5.1. De NJBB Masters wordt gespeeld over twee dagen in één weekeinde in de maand november De vier gekwalificeerde equipes uit de nationale competitie worden op basis van de eindrangschikking van de nationale competitie genummerd 1 t/m 4. De vier gekwalificeerde equipes uit de kwalificatiecyclus worden op basis van hun eindrangschikking genummerd 5 t/m De equipes worden verdeeld in twee Frans Poules, te weten de nummers 1, 3, 6 en 8 in poule 1 en de nummers 2, 4, 5 en 7 in poule 2. De equipes met twee winstpartijen gaan door naar de halve finale. De winnaar van poule 1 speelt een best of three tegen de nummer twee uit poule 2 en de winnaar van poule 2 tegen de nummer twee van poule 1. Beide winnaars spelen de volgende dag de eindfinale in een best of five. Bijlage 13: reglement Masters 2-7 Versie 1.3 mei 2014

3 Elke speeldag vangt aan om uur Er wordt gespeeld op tijd: 60 minuten plus zo nodig twee extra werpronden Zodra een equipe dertien punten heeft gescoord is de wedstrijd geëindigd Het verstrijken van de speeltijd wordt aangegeven door middel van een geluidssignaal. Een op dat moment reeds begonnen werpronde wordt uitgespeeld. Wanneer na afloop van deze werpronde de dertien punten nog niet zijn bereikt wordt de partij met één werpronde verlengd. Indien na deze extra werpronde de stand gelijk is wordt een beslissende werpronde gespeeld. Artikel 6 Speelterrein NJBB Masters 6.1. Er wordt gespeeld in een overdekte accommodatie met ten minste vier afgebakende banen van 15 bij 4 meter De lijnen zijn verlieslijnen Bij elke baan zijn vier zitplaatsen gecreëerd ten behoeve van de coaches en de vierde spelers. Tevens is er een zitplaats voor de scheidsrechter Aan tenminste twee zijden van het speelterrein is voldoende ruimte voor de toeschouwers Bij elke baan is een scorebord aanwezig waar tijdens de partij de stand op wordt bijgehouden. De coach, equipeleider c.q. vierde speler is verantwoordelijk voor het bijhouden van de stand. Artikel 7 Toernooiorganisatie, -leiding en administratie 7.1. De organisatie is in handen van de toernooicommissie; zij draagt onder meer zorg voor: de aanwijzing van de speellocatie; het overeenkomstig dit reglement inrichten van het speelterrein; de administratieve organisatie in verband met de uitnodiging en aanmelding van de equipes; de administratieve organisatie in verband met de uitvoering van de invaller- en vervangingsregeling; de communicatie rond de NJBB Masters met de in eerste instantie daarvoor gekwalificeerde en in het vervolg daarvan ingeschreven equipes; de promotionele activiteiten verband houdende met de NJBB Masters; de aanwijzing van de wedstrijdleider en de scheidsrechter(s); deze zijn ten minste gecertificeerd op niveau Onverminderd de hem toegekende taken op grond van artikel 35 en 36 van het toernooireglement petanque houdt de wedstrijdleider een volledige administratie bij van de uitslag van de gespeelde partijen De wedstrijdleider draagt er zorg voor dat een volledig afschrift van de in artikel 7.2 bedoelde administratie binnen twee werkdagen bij de toernooicommissie aanwezig is. Artikel 8 Prijzen De winnende equipe van de NJBB Masters kwalificeert zich voor deelname aan het eerstvolgende WK mannen dan wel EK mannen. Er zal in overleg met het bondsbestuur een voorbereidingsprogramma naar het betreffende kampioenschap worden vastgesteld. Artikel 9 Afwijkende spelregels 9.1. De volgende werpronde is begonnen op het moment dat de laatst gegooide boule van de lopende speelronde tot stilstand is komen of het moment dat het but tijdens een werpronde op ongeoorloofd terrein is gekomen Als na twee werppogingen het but nog niet reglementair is, zal de tegenstander het but op een door hen gekozen, reglementaire, plaats neerleggen. De equipe die het but na de twee werppogingen heeft moeten afstaan behoudt het recht de eerste boule te werpen De in artikel 20 van het internationaal spelreglement petanque genoemde speeltijd van 1 minuut is voor de NJBB Masters teruggebracht naar 45 seconden Voor teams die bestaan uit vier spelers geldt dat tijdens een partij één speler eenmaal mag worden gewisseld tussen twee werpronden. Deze wissel dient te worden aangegeven op het wedstrijdformulier. Bijlage 13: reglement Masters 3-7 Versie 1.3 mei 2014

4 Artikel 10 De vierde speler in het WK/EK Indien de winnende equipe van de NJBB Masters met vier spelers aan de NJBB Masters heeft deelgenomen, dan zijn dat de vier spelers die deel uitmaken van de equipe tijdens het voorbereidingsprogramma voor en het WK- dan wel EK-mannen Indien de winnende equipe van de NJBB Masters met drie spelers aan de NJBB Masters heeft deelgenomen, kiest deze een vierde speler om deel uit te maken van de equipe tijdens het voorbereidingsprogramma voor en het WK- dan wel EK-mannen. Deze vierde speler heeft ten minste twee partijen van de NJBB Masters gespeeld. Artikel 11 De coach tijdens het WK/EK De equipe zal tijdens de voorbereiding en het kampioenschap worden begeleid door een door het bondsbestuur aan te wijzen coach. Bijlage 13: reglement Masters 4-7 Versie 1.3 mei 2014

5 AANHANGSEL A: VERDELING VAN DE KWALIFICATIEPUNTEN Indien door minder dan 32 equipes aan een kwalificatietoernooi wordt deelgenomen worden geen kwalificatiepunten toegekend. Directe eliminatie De puntentelling op basis van de eindstand is: Hoofdtoernooi Hoofdtoernooi 1 30 punten 1 35 punten 2 25 punten 2 30 punten 3 en 4 20 punten 3 en 4 25 punten 5 t/m 8 15 punten 5 t/m 8 20 punten 9 t/m punten 9 t/m punten 17 t/m punten Complementaire A Complementaire A 1 21 punten 1 25 punten 2 17 punten 2 21 punten 3 en 4 13 punten 3 en 4 17 punten 5 t/m 8 9 punten 5 t/m 8 13 punten 9 t/m 16 5 punten 9 t/m 16 9 punten 17 t/m 32 5 punten Troosttoernooi Troosttoernooi 1 15 punten 1 18 punten 2 12 punten 2 15 punten 3 en 4 9 punten 3 en 4 12 punten 5 t/m 8 6 punten 5 t/m 8 9 punten 9 t/m 16 3 punten 9 t/m 16 6 punten 17 t/m 32 3 punten Complementaire B Complementaire B 1 8 punten 1 10 punten 2 6 punten 2 8 punten 3 en 4 4 punten 3 en 4 6 punten 5 t/m 8 2 punten 5 t/m 8 4 punten 9 t/m 16 0 punten 9 t/m 16 2 punten 17 t/m 32 0 punten Bijlage 13: reglement Masters 5-7 Versie 1.3 mei 2014

6 Bij voorronde Franse poules Als na de voorronde verder gespeeld wordt in een hoofdtoernooi en een troosttoernooi worden voor de puntentoekenning de tabel hoofdtoernooi en complementaire A gebruikt. Als na de voorronde verder gespeeld wordt in een hoofdtoernooi, een troosttoernooi, een complementaire A en complementaire B worden voor de puntentoekenning bovenstaande tabellen gebruikt. Bij voorronde en poules Als na de voorronde verder gespeeld wordt in een hoofdtoernooi en een troosttoernooi worden voor de puntentoekenning de tabel hoofdtoernooi en complementaire A gebruikt. Bij voorronde en daarna drie toernooien Hoofdtoernooi Troosttoernooi B Troosttoernooi C 1 35 punten 1 18 punten 1 6 punten 2 30 punten 2 15 punten 2 4 punten 3 en 4 25 punten 3 en 4 12 punten 3 en 4 2 punten 5 t/m 8 20 punten 5 t/m 8 9 punten 5 t/m 8 0 punten 9 t/m punten 9 t/m 16 6 punten 9 t/m 16 0 punten Complementaire A Complementaire B Complementaire C 1 25 punten 1 10 punten Geen punten 2 21 punten 2 8 punten 3 en 4 17 punten 3 en 4 6 punten 5 t/m 8 13 punten 5 t/m 8 4 punten 9 t/m 16 9 punten 9 t/m 16 2 punten Indien na de voorronde in een poule verder gespeeld wordt met voorgelote partijen worden aan deze poule geen punten toegekend. Bijlage 13: reglement Masters 6-7 Versie 1.3 mei 2014

7 AANHANGSEL B: AANVULLENDE EISEN VOOR UITZENDING Inschrijving voor de NJBB Masters houdt tevens in dat de spelers van de equipes verklaren dat men de aanvullende eisen accepteert en zal naleven. 1. Tijdens de NJBB-Masters en in de periode na selectie voor uitzending tot na het WK of EK zullen geen middelen gebruikt worden die op de lijst van verboden middelen staan. 2. Medicatie die op de lijst van verboden middelen staat en noodzakelijk is voor de gezondheid van de betreffende speler zal vooraf gemeld worden bij de sectie topsport. 3. Tijdens de speeldagen zal geen alcohol genuttigd worden tot na beëindiging van de laatste partij van de dag. 4. De spelers gedragen zich te allen tijde tijdens de NJBB Masters, de daarop volgende voorbereiding en het WK/EK als echte ambassadeurs van Nederland en de Nederlandse Jeu de Boules Bond en houden zich aan de gedragsregels van de NJBB. 5. Het niet voldoen door een lid van de equipe aan deze aanvullende eisen kan leiden tot diskwalificatie van de complete equipe of uitsluiting van de individuele equipeleden van deelname aan de NJBB Masters in de volgende drie jaar, zulks ter beoordeling door het tuchtcollege. 6. Als de diskwalificatie de winnende equipe van de NJBB Masters betreft, zal de plaats worden ingenomen door de nummer twee van de NJBB Masters. Bijlage 13: reglement Masters 7-7 Versie 1.3 mei 2014

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 09: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 09: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 09: REGLEMENT MASTERS KWALIFICATIE WK/EK JULI 2016 Vastgesteld door de bondsvergadering van 28 mei 2016; inwerkingtredend op 1 juli 2016. Voor zover in deze bijlage

Nadere informatie

Postbus GB Nieuwegein TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, concept BIJLAGE 13: NJBB MASTERS 2013

Postbus GB Nieuwegein  TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, concept BIJLAGE 13: NJBB MASTERS 2013 NJBB TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, concept BIJLAGE 13: NJBB MASTERS 2013 Maart 2013 Voor zover in deze bijlage niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het toernooireglement petanque en van het internationaal

Nadere informatie

NEDERLANDSE JEU DE BOULES BOND. Informatiebulletin voor verenigingen, afdelingen en functionarissen 35 e jaargang, nr.

NEDERLANDSE JEU DE BOULES BOND. Informatiebulletin voor verenigingen, afdelingen en functionarissen 35 e jaargang, nr. Informatiebulletin voor verenigingen, afdelingen en functionarissen 35 e jaargang, nr. 434 maart 2012 Organen van de bond mogen teksten overnemen VAN HET BONDSBESTUUR DATUMSCHEMA BIJEENKOMSTEN EN VERGADERINGEN

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE (NPC)

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE (NPC) TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE (NPC) Vastgesteld door de bondsvergadering van 28 mei 2016; Inwerking tredend op 1 juli 2016 Voor zover in deze bijlage niet

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE NOVEMBER 2014

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE NOVEMBER 2014 TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE NOVEMBER 2014 Vastgesteld door de bondsvergadering op 15 november 2014; inwerkingtredend op 1 januari 2015. INLEIDING Voor zover in dit reglement (TRP) niet anders is bepaald,

Nadere informatie

Reglement Biljart Artistiek

Reglement Biljart Artistiek Reglement Biljart Artistiek Artikel 1: Algemene bepalingen a. Dit reglement is van toepassing op alle officiële wedstrijden Biljart Artistiek, die onder verantwoordelijkheid van de KNBB Vereniging Carambole

Nadere informatie

Toernooireglement Petanque

Toernooireglement Petanque Toernooireglement Petanque Vastgesteld door de bondsvergadering op 31 oktober 2015; inwerkingtredend op 1 januari 2016. INLEIDING Voor zover in dit toernooireglement niet anders is bepaald, zijn de bepalingen

Nadere informatie

NEDERLANDSE JEU DE BOULES BOND. Informatiebulletin voor verenigingen, afdelingen en functionarissen 35 e jaargang, nr.

NEDERLANDSE JEU DE BOULES BOND. Informatiebulletin voor verenigingen, afdelingen en functionarissen 35 e jaargang, nr. Informatiebulletin voor verenigingen, afdelingen en functionarissen 35 e jaargang, nr. 435 april 2012 Organen van de bond mogen teksten overnemen VAN HET BONDSBESTUUR DATUMSCHEMA BIJEENKOMSTEN EN VERGADERINGEN

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Samen biljarten geeft meer effect! Vereniging Carambole Archimedesbaan 7 3439 ME Nieuwegein 030 6008400 info@knbb.nl 1e Open NK 5-Pins 2018 Reglement Artikel 1 Reglement

Nadere informatie

REGLEMENT WINTERAVONDCOMPETITIE EN ZOMERAVONDCOMPETITIE AFDELING 14

REGLEMENT WINTERAVONDCOMPETITIE EN ZOMERAVONDCOMPETITIE AFDELING 14 REGLEMENT WINTERAVONDCOMPETITIE EN ZOMERAVONDCOMPETITIE AFDELING 14 Artikel 1 2013-11-3 Inleiding Afdeling 14 van de NJBB kent een winteravondcompetitie ( WAC ) en een zomeravondcompetitie ( ZAC ), waaraan

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE NOVEMBER 2012

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE NOVEMBER 2012 TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE NOVEMBER 2012 Vastgesteld door de bondsvergadering op 17 november 2012; inwerkingtredend op 1 januari 2013. INLEIDING Voor zover in dit reglement (TRP) niet anders is bepaald,

Nadere informatie

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 1. Algemeen Op de Kadercompetitie zijn van toepassing: - De statuten en huishoudelijk reglement van de KNBB en KNBB Vereniging Carambole -

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12 REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2011/'12 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop van de reguliere competitie in

Nadere informatie

Nationale Clubteamcompetitie Petanque

Nationale Clubteamcompetitie Petanque NOORD - WEST NEDERLAND AFDELING 07 VAN DE NEDERLANDSE JEU DE BOULES BOND Nationale Clubteamcompetitie Petanque pilot Afdeling 07 Nationale Clubteamcompetitie Petanque pilot- Afdeling 07 Beste mensen, Door

Nadere informatie

Maximaal 2 teams in de A klasse per gilde. De eerste en de tweede teams in de A klasse hebben een eigen competitie.

Maximaal 2 teams in de A klasse per gilde. De eerste en de tweede teams in de A klasse hebben een eigen competitie. Besluitenlijst Jeu de Boules Onderdelen : Jeu de Boules regels Hoge Schuts-Regels Maasland 1. Bij het Jeu de Boules wedstrijden tijdens de kringdag worden de regels van Maasland en van de Gildenkring Hoge

Nadere informatie

Reglement play-off europees ticket betaald voetbal seizoen 2015/'16

Reglement play-off europees ticket betaald voetbal seizoen 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off europees ticket betaald voetbal seizoen 2015/'16 29 juli 2015 knvb.nl 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop

Nadere informatie

Dynamic Tennis Bond Nederland

Dynamic Tennis Bond Nederland TOERNOOIREGLEMENT DYNAMICTENNIS BOND NEDERLAND (DTBN) Vastgesteld op de ALV d.d. 24 april 2010 en van kracht m.i.v. 01-01-2012 BEGRIPPEN Artikel 1 toernooi Een samenstel van wedstrijden en/of meerkampen

Nadere informatie

Reglement play-offs europees ticket betaald voetbal seizoen 2013/'14

Reglement play-offs europees ticket betaald voetbal seizoen 2013/'14 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-offs europees ticket betaald voetbal seizoen 2013/'14 26 juli 2013 knvb.nl 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop

Nadere informatie

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2012/'13

REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2012/'13 REGLEMENT DEELNAME EUROPESE CLUBCOMPETITIES EN PLAY-OFF VOOR EUROPEES TICKET BETAALD VOETBAL SEIZOEN 2012/'13 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop van de reguliere competitie in

Nadere informatie

13 de Noordstad Schoolbasketball Toernooi

13 de Noordstad Schoolbasketball Toernooi 13 de Noordstad Schoolbasketball Toernooi Den Helder, december 2013 Algemene Informatie: Het jaarlijks terugkerende Noordstad Schoolbasketball Toernooi staat weer voor de deur. Het toernooi wordt ook dit

Nadere informatie

Nederlands Handbal Verbond. regeling Beach Handball Tour

Nederlands Handbal Verbond. regeling Beach Handball Tour Nederlands Handbal Verbond regeling Beach Handball Tour 2016-2017 13 juni 2016 11 juni 2017 1. Algemeen 1.1 De Beach Handball Tour 2016-2017 loopt van 13 juni 2016 tot en met 11 juni 2017. 1.2 De Beach

Nadere informatie

Reglement Streetsoccertoernooi 2016

Reglement Streetsoccertoernooi 2016 Reglement Streetsoccertoernooi 2016 De inschrijving voor deelname aan het Rotary streetsoccertoernooi 2016 verloopt via formdesk. De schoolsportcoordinator ontvangt de link waar men zich kan inschrijven.

Nadere informatie

Leidraad L3.7 Beachvolleybal Competitie

Leidraad L3.7 Beachvolleybal Competitie WR artikel 3.6.2.4 De Ranking en PD-regeling zijn bepalend of een team aan een bepaalde Klasse in een Ronde kan deelnemen en worden jaarlijks vòòr 1 april bij Leidraad bepaald. WR artikel 3.6.2.5 De Organisator

Nadere informatie

REGIO BEKERTOERNOOI. Halve Finale Zaterdag 19 april Finale Zaterdag 24 mei 2014 (onder voorbehoud)

REGIO BEKERTOERNOOI. Halve Finale Zaterdag 19 april Finale Zaterdag 24 mei 2014 (onder voorbehoud) REGIO BEKERTOERNOOI Finale Zaterdag 19 april 2014 Finale Zaterdag 24 mei 2014 (onder voorbehoud) UITSLAGEN 11 + 12 JAN 2014 poule veld Waddixnveen Uitslagen 09.15 uur X2 A 1 Wadd Flyers 2 Lokomotief 2

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2013-2014 Blad 1 van 68 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN SENIOREN... 9

Nadere informatie

INHOUD. LBC - Landsmeerse Bridge Club. Wedstrijd- en Competitie-Reglement. Doel van het Reglement. Algemene bepalingen

INHOUD. LBC - Landsmeerse Bridge Club. Wedstrijd- en Competitie-Reglement. Doel van het Reglement. Algemene bepalingen INHOUD LBC - Landsmeerse Bridge Club Wedstrijd- en Competitie-Reglement Doel van het Reglement Het reglement geeft richtlijnen om in een speel-seizoen de wedstrijden voor het club-kampioenschap te organiseren.

Nadere informatie

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015

Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Nederlandse Bowling Federatie EVENEMENTENPLAN BOWLINGSEIZOEN 2014-2015 Vastgesteld in de bondsvergadering van Blad 1 van 66 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN... 9 PARAGRAAF 1.2 VERENIGINGSKAMPIOENSCHAPPEN

Nadere informatie

het organiseren van een lokaal kwalificatietoernooi voor de Nederlandse Kampioenschappen Schoolschaken Basis Onderwijs Groepen 3, 4 en 5 2015

het organiseren van een lokaal kwalificatietoernooi voor de Nederlandse Kampioenschappen Schoolschaken Basis Onderwijs Groepen 3, 4 en 5 2015 DRAAIBOEK t.b.v. het organiseren van een lokaal kwalificatietoernooi voor de Nederlandse Kampioenschappen Schoolschaken Basis Onderwijs Groepen 3, 4 en 5 2015 14/WJsch/1400/EB 28 oktober 2014 Haarlem Eric

Nadere informatie

Leidraad L3.7 Beachvolleybal Competitie

Leidraad L3.7 Beachvolleybal Competitie WR artikel 3.6.2.4 De Ranking en PD-regeling zijn bepalend of een team aan een bepaalde Klasse in een Ronde kan deelnemen en worden jaarlijks vòòr 1 april bij Leidraad bepaald. WR artikel 3.6.2.5 De Organisator

Nadere informatie

Petanque(in(het(kort!

Petanque(in(het(kort! Petanque(in(het(kort 7. Hetwerpenvanboules 6 Wanneer het but op de juiste wijze is uitgeworpen dan speelt de equipe die de toss heeft gewonnen de eerste boule. Als de eerste geworpen boule ongeldig is,

Nadere informatie

VOORRONDE NATIONALE BEKERCOMPETITIE

VOORRONDE NATIONALE BEKERCOMPETITIE VOORRONDE NATIONALE BEKERCOMPETITIE 2016-2017 VROUWEN SENIOREN/VROUWEN U22 POULE B ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2016 SPORTHAL DE CROSSER TE WERKENDAM NEDERLANDSE BASKETBALL BOND AFDELING ZUID BC VIRTUS VOORWOORD

Nadere informatie

Voorwoord. Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2016

Voorwoord. Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2016 Voorwoord Nu alvast wil de Commissie Veldhovense Schoolverlaters Sportdagen eenieder welkom heten op het Peanutbaltoernooi, dat dit jaar voor de 30 e keer gehouden gaat worden op: Donderdag 26 mei en vrijdag

Nadere informatie

Reglement NK Sevens Seizoen

Reglement NK Sevens Seizoen Reglement NK Sevens Seizoen 2015-2016 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Inschrijving... 3 Artikel 3 Kwalificatie... 4 Artikel 4 Toernooireglement...

Nadere informatie

Reglement Streetsoccertoernooi 2017

Reglement Streetsoccertoernooi 2017 Reglement Streetsoccertoernooi 2017 De inschrijving voor deelname aan het Rotary streetsoccertoernooi 2017 verloopt via formdesk. De schoolsportcoordinator ontvangt de link waar men zich kan inschrijven.

Nadere informatie

Bijgewerkt op 06 april Vragen en opmerkingen van verenigingen mbt de NPC:

Bijgewerkt op 06 april Vragen en opmerkingen van verenigingen mbt de NPC: Bijgewerkt op 06 april 2016 Vragen en opmerkingen van verenigingen mbt de NPC: Onderstaand treft u vragen en opmerkingen aan, welke tijdens de recent, reeds gehouden informatiesessies van de NJBB gesteld

Nadere informatie

Reglement SBN Jeugdcompetitie Najaar 2016

Reglement SBN Jeugdcompetitie Najaar 2016 ALGEMENE BEPALINGEN BEGRIPSBEPALINGEN ARTIKEL 1 Voor de Jeugdcompetitie zijn de algemene bepalingen van het competitiereglement van toepassing. Beroepscommissie Commissie welke ingeschakeld kan worden

Nadere informatie

HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO. N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr.

HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO. N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr. HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr.) INHOUDSOPGAVE: Algemeen Het wedstrijdreglement Draaiboek Algemeen

Nadere informatie

SPELREGELS VELDVOETBAL 2016/2017 UITDAGING EN TALENT

SPELREGELS VELDVOETBAL 2016/2017 UITDAGING EN TALENT 1 SPELREGELS VELDVOETBAL 2016/2017 UITDAGING EN TALENT Artikel 1.0 Sportinformatie 4 Categorieën: Groepen 5/6 Jongens, 5/6 Meisjes, 7/8 Jongens, 7/8 Meisjes Inschrijving per schoollocatie max.3 teams per

Nadere informatie

MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014

MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014 MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014 1. Het Masters Driebanden Klein Kampioenschap van Noord-Oost Nederland bestaat uit een zestal open ranking toernooien genoemd

Nadere informatie

PROVINCIAAL SCHOOLKORFBAL WEDSTRIJDREGLEMENT

PROVINCIAAL SCHOOLKORFBAL WEDSTRIJDREGLEMENT WEDSTRIJDREGLEMENT PROVINCIAAL SCHOOLKORFBAL artikel 1. artikel 2 artikel 3. artikel 4. artikel 5. artikel 6. De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële reglementen van het KNKV en de officiële

Nadere informatie

Reglement Nacompetities seizoen

Reglement Nacompetities seizoen Reglement Nacompetities seizoen 2009-2010 Met ingang van het huidige seizoen zal er voor wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden

Nadere informatie

REGLEMENT GRAND DUTCH BILJART EVENT. Artikel 1 Algemene bepalingen

REGLEMENT GRAND DUTCH BILJART EVENT. Artikel 1 Algemene bepalingen REGLEMENT GRAND DUTCH BILJART EVENT Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Dit reglement is, tenzij anders bepaald, van toepassing op de voorwedstrijden en eindstrijden van het nationaal kampioenschap vijfkamp.

Nadere informatie

Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2015/'16

Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2015/'16 29 juli 2015 knvb.nl 1. De betaaldvoetbalorganisatie waartoe het team behoort

Nadere informatie

Pupillentoernooi JO11 EN JO10

Pupillentoernooi JO11 EN JO10 Pupillentoernooi JO EN JO0 CVV Vriendenschaar Toernooiprogramma 7 mei 07 Middag Herziene versie Welkom De toernooicommissie voor pupillenvoetbal heet u van harte welkom op het toernooi voor JO en JO0 dat

Nadere informatie

Wedstrijdreglement BZA

Wedstrijdreglement BZA Wedstrijdreglement BZA Algemeen 1. Het Bedrijfs - & Zomeravondvoetbal 2013 - nader te noemen BZA wordt namens ZVV Urk door de Commissie Recreatief georganiseerd. De organisatie heeft het mandaat om beslissingen

Nadere informatie

Competitiereglement Run Bike Run Series 2017

Competitiereglement Run Bike Run Series 2017 Competitiereglement Run Bike Run Series 2017 Artikel 1 Algemeen 1. De Run Bike Run Series (verder te noemen: RBR Series), worden georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse Triathlon Bond. 2a Het

Nadere informatie

1. Eisen A-, B- en C-licenties A-licenties

1. Eisen A-, B- en C-licenties A-licenties 1. Eisen A-, B- en C-licenties A-licenties Competitie o Dames: Om de licentie te verkrijgen: een sterktegetal van tenminste 505. Het sterktegetal wordt berekend over voorronde en play-offs gezamenlijk.

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal seizoen 2017/ 18

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal seizoen 2017/ 18 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal seizoen 2017/ 18 Artikel 1 Europees ticket 1. De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na

Nadere informatie

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND B - JEUGD ZAALKORFBAL 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT

KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND B - JEUGD ZAALKORFBAL 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND B - JEUGD ZAALKORFBAL 2015 WEDSTRIJDREGLEMENT artikel 1. artikel 2. De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële reglementen van het KNKV en de officiële spelregels van

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal seizoen 2016/ 17

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal seizoen 2016/ 17 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off Europees ticket betaald voetbal seizoen 2016/ 17 Artikel 1 De hoogst geklasseerde betaaldvoetbalorganisatie na afloop van de reguliere

Nadere informatie

Reglement. Dit reglement is een integraal onderdeel van de RDB reglementen, deze zijn dan ook leidend indien deze reglementen niet voorzien.

Reglement. Dit reglement is een integraal onderdeel van de RDB reglementen, deze zijn dan ook leidend indien deze reglementen niet voorzien. Reglement Dit reglement is een integraal onderdeel van de RDB reglementen, deze zijn dan ook leidend indien deze reglementen niet voorzien. Artikel 1 Naam en organisatie a. Het rankingtoernooi draagt de

Nadere informatie

Spelregels WK poule 2014 Scorito.com

Spelregels WK poule 2014 Scorito.com Spelregels WK poule 2014 Scorito.com 1. Vooraf 1.1 WK poule 2014 bestaat uit 2 delen De WK poule 2014 bestaat uit 2 delen. Eerst geef je jouw voorspelling op voor de gehele groepsfase. Als vervolgens de

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie

Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie Reglement Reguliere Competitie Hoofdstuk 1: Algemeen 1. De wedstrijden in de Reguliere Competitie van de Afdeling Achterhoek-Betuwe worden verschoten met in achtneming van de bepalingen in het Schiet-

Nadere informatie

Nationaal Kampioenschap voor BMX Clubs 2017

Nationaal Kampioenschap voor BMX Clubs 2017 Algemeen Het Nederlands Kampioenschap voor BMX Clubs, hierna te noemen NK Clubs, wordt gehouden als een algemeen Nationaal Clubkampioenschap, waaraan verenigingen aangesloten zowel bij de Koninklijke Nederlandsche

Nadere informatie

DRAAIBOEK t.b.v. 16/WJsch/0353/EB 15 maart 2016 Haarlem. Eric van Breugel

DRAAIBOEK t.b.v. 16/WJsch/0353/EB 15 maart 2016 Haarlem. Eric van Breugel DRAAIBOEK t.b.v. het organiseren van een lokaal kwalificatietoernooi voor de Nederlandse Kampioenschappen Schaken voor schoolteams basisonderwijs Groepen 3, 4 en 5 (middenbouw) 16/WJsch/0353/EB 15 maart

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2016/ 17

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2016/ 17 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement play-off promotie/degradatie betaald voetbal seizoen 2016/ 17 Artikel 1 De betaaldvoetbalorganisatie waartoe het team behoort dat als hoogste

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. De eindrangschikking in de poules wordt vastgesteld volgens het bepaalde in Rangordebepaling

WEDSTRIJDREGLEMENT. De eindrangschikking in de poules wordt vastgesteld volgens het bepaalde in Rangordebepaling EINDTOERNOOIEN 1 e klasse B en C -JEUGD VELDKORFBAL 2016 WEDSTRIJDREGLEMENT artikel 1. artikel 2. De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële reglementen van het KNKV en de officiële spelregels

Nadere informatie

4.1 Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de KBVB.

4.1 Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de KBVB. 1. CATEGORIEEN VOETBAL PIRAMIDAAL PROVINCIAAL Miniemen jongens (2003 + 2002) Cadetten jongens (2001 + 2000) Scholieren jongens (1999 + 1998 + 1997) Categorie 1 meisjes (2003 + 2002 + 2001) Categorie 2

Nadere informatie

Het Huisleaguereglement

Het Huisleaguereglement Het Huisleaguereglement Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen en Opzet. 1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 Onder de huisleagues worden bowlingcompetities verstaan, die door Bowlingvereniging Leiderdorp (BVLD) worden georganiseerd.

Nadere informatie

Promotie- / degradatieregelingen

Promotie- / degradatieregelingen KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie- / degradatieregelingen West I / West II Seizoen 2016/'17 1 1. PERIODEKAMPIOENSCHAPPEN ZAALVOETBAL 3 1.1 Algemene bepalingen 3 1.2 Regeling nacompetitie

Nadere informatie

KNVB BEKER VROUWEN REGLEMENT. Uitgave nr. : seizoen 2016/'17 Datum : 1 augustus 2016

KNVB BEKER VROUWEN REGLEMENT. Uitgave nr. : seizoen 2016/'17 Datum : 1 augustus 2016 KNVB BEKER VROUWEN REGLEMENT Uitgave nr. : seizoen 2016/'17 Datum : 1 augustus 2016 Artikel 1 Aan deze Bekercompetitie kan worden deelgenomen door de elftallen die in seizoen 2016/ 17 uitkomen in de eredivisie

Nadere informatie

Voetbal 1 CATEGORIEEN 2 DEELNAME 3 MATERIAAL 4 WEDSTRIJDREGLEMENT. Piramidaal provinciaal

Voetbal 1 CATEGORIEEN 2 DEELNAME 3 MATERIAAL 4 WEDSTRIJDREGLEMENT. Piramidaal provinciaal Voetbal Piramidaal provinciaal 1 CATEGORIEEN Miniemen jongens (A + B). Cadetten jongens (A + B). Scholieren jongens (A + B). Meisjes cat. 1: miniemen (A + B) + cadetten A. Meisjes cat. 2: cadetten B +

Nadere informatie

VOORRONDE NATIONALE BEKERCOMPETITIE

VOORRONDE NATIONALE BEKERCOMPETITIE VOORRONDE NATIONALE BEKERCOMPETITIE 2016-2017 MANNEN SENIOREN POULE D MANNEN U18 POULE B ZATERDAG 3 SEPTEMBER 2016 SPORTHAL TUINWIJK TE BERGEN OP ZOOM NEDERLANDSE BASKETBALL BOND AFDELING ZUID WBB GIANTS

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12. Algemene opmerkingen

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12. Algemene opmerkingen Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Reglementen nacompetitie seizoen 2011/ 12 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement DGV

Huishoudelijk reglement DGV Huishoudelijk reglement DGV 30 08 2016 Gunning DGV Iedere biljartclub uit Veldhoven (buiten in para commerciële instellingen spelende verenigingen) kunnen zich aanmelden om in aanmerking te komen om het

Nadere informatie

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar

Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Reglement NK voor Jeugdteams tot en met 10 jaar Artikel 1: Definitie Dit reglement geldt voor het Nederlands Kampioenschap E-teams (NK E-teams), zijnde het

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Vereniging Carambole Archimedesbaan 7 3439 ME Nieuwegein 030 6008400 info@knbb.nl Samen biljarten geeft meer effect! Inschrijfvoorwaarden en aanvullende bepalingen

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. De eindrangschikking in de poules wordt vastgesteld volgens het bepaalde in Rangordebepaling

WEDSTRIJDREGLEMENT. De eindrangschikking in de poules wordt vastgesteld volgens het bepaalde in Rangordebepaling EINDTOERNOOIEN 1 e klasse B en C -JEUGD ZAALKORFBAL 2016 WEDSTRIJDREGLEMENT artikel 1. artikel 2. De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële reglementen van het KNKV en de officiële spelregels

Nadere informatie

Informatiebulletin. Voor verenigingen, afdelingen en functionarissen

Informatiebulletin. Voor verenigingen, afdelingen en functionarissen Organen en verenigingen van de bond mogen teksten overnemen Voor verenigingen, afdelingen en functionarissen 40 e jaargang nr. 470 van het bondsbestuur van het bondsbureau DATA 2016 Bestuursvergaderingen

Nadere informatie

Competitiereglement Run Bike Run Series 2016

Competitiereglement Run Bike Run Series 2016 Competitiereglement Run Bike Run Series 2016 Inhoud: Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Algemeen Competitie opzet Competitiewedstrijden Deelname eisen Startgemeenschappen Teamsamenstelling

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE EINDRONDE VELD 2014-2015

PROGRAMMABOEKJE EINDRONDE VELD 2014-2015 PROGRAMMABOEKJE EINDRONDE VELD 2014-2015 Koninklijke Belgische Korfbalbond Vlaamse Liga vzw Comité voor Wedstrijdzaken G. Vervoortstraat 4 2100 Deurne Versie: 21/03/2015 COMITE VOOR WEDSTRIJDZAKEN Voorzitter

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE ZILVEREN HELM TOERNOOI

PROGRAMMABOEKJE ZILVEREN HELM TOERNOOI Zilveren Helm Toernooi PROGRAMMABOEKJE ZILVEREN HELM TOERNOOI zondag 18 juni 2017 SV Brandevoort Adres Sportpark Brandevoort 1 5706 KG Helmond Sportpark Brandevoort Telefoon 0492-724955 E-mail info@svbrandevoort.nl

Nadere informatie

KNVB beker vrouwen Bekerreglement 2015/'16

KNVB beker vrouwen Bekerreglement 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB beker vrouwen Bekerreglement 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze competitie kan worden deelgenomen door de elftallen die in seizoen 2015/ 16 uitkomen

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement periodekampioenschappen. eerste divisie betaald voetbal seizoen 2016/'17

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL. Reglement periodekampioenschappen. eerste divisie betaald voetbal seizoen 2016/'17 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement periodekampioenschappen eerste divisie betaald voetbal seizoen 2016/'17 Artikel 1 1. De competitie in de eerste divisie kent vier perioden,

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. KNVB district Oost. Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. KNVB district Oost. Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Oost Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B Reglement beker mannen senioren teams categorie B Artikel 1 Aan

Nadere informatie

KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015. KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 versie 3.0

KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015. KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 versie 3.0 KNWU BMX Kwalificatie eisen NK-EK-WK 2015 NK Kwalificatie 2015 Algemene regels (gelden voor alle klassen/rijders) Per NK klasse wordt een Nationale Ranglijst gemaakt die bepalend is voor deelname aan het

Nadere informatie

Promotie- / degradatieregelingen

Promotie- / degradatieregelingen KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Promotie- / degradatieregelingen Landelijk Seizoen 2016/'17 Inhoud 1. PROMOTIE-/DEGRADATIEREGELING MANNEN LANDELIJK 3 1.1 Algemene bepalingen 3 1.2 Mannen

Nadere informatie

KNWU BMX Nationaal Kampioenschap KNWU BMX NK 2015 versie 3.0

KNWU BMX Nationaal Kampioenschap KNWU BMX NK 2015 versie 3.0 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2015 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2015 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder Titel VI, Wedstrijd Reglement BMX laatst gepubliceerde uitgave,

Nadere informatie

4 e 50 + Handicap Toernooi

4 e 50 + Handicap Toernooi 4 e 50 + Handicap Toernooi Bowling Centrum Tiel 1.250 Prijzengeld 08 mei t/m 10 mei 2015 Organisator: Sport en Ontspanning Centrum Tiel Plaats: Oude Medelsestraat 11, 4005 EK Tiel Speeldata: 08 t/m 10

Nadere informatie

Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14

Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14 Reglement KNVB Oost Nacompetities seizoen 2013/ 14 Wat betreft de verstrekking van informatie aan deelnemende verenigingen, scheidsrechters en andere belanghebbenden zal er sprake zijn van dezelfde werkwijze

Nadere informatie

Reglement Eredivisie Heren 2016

Reglement Eredivisie Heren 2016 Reglement Eredivisie Heren 2016 KONINKLIJKE NEDERLANDSE LAWN TENNIS BOND REGLEMENT EREDIVISIE HEREN 2016 Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond Postbus 1617 3800 BP Amersfoort INHOUDSOPGAVE I. Algemene

Nadere informatie

Reglement periode kampioenschappen Eerste Divisie betaald voetbal seizoen 2015/'16

Reglement periode kampioenschappen Eerste Divisie betaald voetbal seizoen 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Reglement periode kampioenschappen Eerste Divisie betaald voetbal seizoen 2015/'16 29 juli 2015 knvb.nl 1. De competitie in de Eerste Divisie kent vier

Nadere informatie

Nederlands Kampioenschap Politierugby

Nederlands Kampioenschap Politierugby APGS Amsterdam & de Nederlandse Politie Sportbond organiseren het: Nederlands Kampioenschap Politierugby Datum: 4 april 2015 Lokatie: Politie Trainingscentrum Ouderkerkerdijk 150 1096 CR Amsterdam 1 1)

Nadere informatie

Brochure SBN Jeugd competitie

Brochure SBN Jeugd competitie Brochure SBN Jeugd competitie Seizoen 2012-2013 Uitgegeven door Squash Bond Nederland Deze brochure bevat informatie over de jeugdcompetitie, een competitievorm voor jeugdteams georganiseerd door Squash

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton 2014-2015

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton 2014-2015 Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton 2014-2015 Het bondsbestuur heeft op 12 juli 2014 de Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst 2014-2015 goedgekeurd. Deze uitvoeringsregeling treedt in op

Nadere informatie

Basisreglement NFB Ultimate Competities

Basisreglement NFB Ultimate Competities 1. Algemeen Dit Competitie Reglement bepaalt de gang van zaken bij de door de Nederlandse Frisbee Bond (NFB) in Nederland georganiseerde competitie in Ultimate van alle divisies en klassen. Het gestelde

Nadere informatie

2.2 Eventueel kunnen 2 tornooien naast elkaar worden georganiseerd: 1 voor aangeslotenen en 1 voor niet -aangeslotenen.

2.2 Eventueel kunnen 2 tornooien naast elkaar worden georganiseerd: 1 voor aangeslotenen en 1 voor niet -aangeslotenen. Basket 3 on 3 Kern lokale schoolsport 1 CATEGORIEEN Miniemen A: jongens meisjes. Miniemen B: jongens meisjes. Cadetten A: jongens meisjes. Cadetten B: jongens meisjes. Scholieren A: jongens meisjes. Scholieren

Nadere informatie

Brochure SBN Mix competitie

Brochure SBN Mix competitie Brochure SBN Mix competitie Seizoen 2015 Uitgegeven door Squash Bond Nederland Deze brochure bevat informatie over de SBN Mix competitie 2015, een competitievorm voor teams georganiseerd door Squash Bond

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 1 1. SPELREGELS 1.1 Er wordt gespeeld volgens de door de KNVB opgestelde Handleiding voor Scheidsrechters Futsal, dd. Juli 2011. Echter m.u.v.

Nadere informatie

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie B, 2015/'16

KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie B, 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Zuid 2 Bekerreglement reserve-elftallen mannen categorie B, 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door

Nadere informatie

PROGRAMMA-BOEKJE. 28e editie Westlands B-Kampioenschap DE EREGALLERIJ. Poule A. Poule B. Poule C

PROGRAMMA-BOEKJE. 28e editie Westlands B-Kampioenschap DE EREGALLERIJ. Poule A. Poule B. Poule C 28e editie Westlands B-Kampioenschap 06-04-2015 DE EREGALLERIJ 1989 's-gravenzandse sv 1990 vv Lyra 1991 's-gravenzandse sv 1992 vv Naaldwijk 1993 vv Lyra 1994 niet gespeeld 1995 Velo 1996 vv Lyra 1997

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Richtlijnen voor het organiseren van toernooien

Uitvoeringsregeling Richtlijnen voor het organiseren van toernooien Uitvoeringsregeling Richtlijnen 1. Algemeen a. Om toestemming te krijgen voor het houden van een door goedgekeurd toernooi is het noodzakelijk deze uitvoeringsregeling stipt op te volgen. b. Een toernooi

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017 PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Versie 6 januari 2017 KNWU BMX Nationaal Kampioenschap 2017 Algemeen De reglementen van de KNWU en daarbij in het bijzonder

Nadere informatie

REGLEMENTEN. Stedelijke Toernooien Schoolsport#

REGLEMENTEN. Stedelijke Toernooien Schoolsport# REGLEMENTEN Stedelijke Toernooien Schoolsport#010 2016-2017 Inhoudsopgave Reglementen Artikel 1.0 Algemene bepalingen 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Ondergrond 2 1.3 Afmetingen velden 2 1.4 Afgelasting 2 1.5 Gegevens

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton

Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton Het bondsbestuur heeft in augustus 2017 de Uitvoeringsregeling Nationale Ranglijst Badminton vastgesteld. Deze uitvoeringsregeling geldt vanaf de maand

Nadere informatie

Wijzigingen regio West

Wijzigingen regio West en regio West Onderstaand vind u de belangrijkste wijzigingen voor de Regio West. Eerst is het huidige artikel omschreven (uitgaande van het nationale reglement), Daaronder het eventueel afwijkende reglement

Nadere informatie

Dynamic Tennis Bond Nederland. Toernooi reglementen Draaiboek NK

Dynamic Tennis Bond Nederland. Toernooi reglementen Draaiboek NK Toernooi reglementen Draaiboek NK Inhoudsopgave TOERNOOIREGLEMENT DYNAMICTENNIS BOND NEDERLAND (DTBN)... 1 BEGRIPPEN... 1 ALGEMENE REGELS... 2 AANVULLENDE REGELS A-TOERNOOI... 4 AANVULLENDE REGELS B-TOERNOOI...

Nadere informatie

Sportiviteit wint altijd!

Sportiviteit wint altijd! t oernooi 2017 Sportiviteit wint altijd! Zaterdag 24 juni 2017 C-toernooi Sportieve jongens en meisjes, coaches, teammanagers, scheidsrechters en ouders Wat enorm leuk dat jullie dit jaar meedoen aan het

Nadere informatie