Agendapunt 6 Jaarplan 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agendapunt 6 Jaarplan 2013"

Transcriptie

1 Agendapunt 6 Jaarplan 2013 Terugblik Jaarplan 2012 Op 24 april 2012 keurde de Bondsvergadering het Jaarplan 2012 goed, waarna Badminton Nederland aan de slag ging met realisatie van de producten en diensten behorende bij de zeven geformuleerde pijlers. Om een relatie te kunnen leggen met het nieuwe jaarplan 2013 volgt hieronder een overzicht op hoofdlijnen van de in 2012 behaalde resultaten. In de Jaarvergadering 2013 wordt het volledige jaarverslag 2012 ter goedkeuring voorgelegd. Pijler 1 Ledenwerving en behoud Week van het Badminton 80 verenigingen namen deel aan de eerste Week van het Badminton, die plaatsvond van 18 tot en met 23 september. Magazine Badminton.NL In februari is de enige uitgave van Badminton.NL uitgebracht. Van de geplande tweede uitgave is om financiële redenen afgezien. Contributiesystematiek Dit is in voorbereiding en is vanwege de gewenste zorgvuldigheid nog niet afgerond. Wordt afgerond in Sociale media Facebook heeft 514 fans (doelstelling 500), Twitter heeft 925 (+45) volgers (doelstelling 1.000) en het aantal vrienden op Hyves is stabiel (circa ). Pijler 2 Kwaliteit toernooiencircuits Yonex Kids Games en Opstapcompetitie Aanbod voor veteranen Aanbod (top)competitie Aanbod recreanten Pijler 3 Topsportbeleving badmintontalent Certificering talentopleidingscentra Wedstrijdbadminton Het Master Circuit 2012 is geëvalueerd en de belangrijkste conclusies zijn dat er een sterker deelnemersveld was en de organisatie over het algeheel goed is geweest. Deze zijn nog niet in alle regio s structureel ondergebracht bij het regioteam. Dit proces wordt in 2013 voortgezet. In het LCW/RCW-overleg is het aanbod voor veteranen besproken, geconstateerd dat er geen aanbod is en dat dit in 2013 actie behoeft. In het voorjaar heeft onderzoek uitgewezen dat deelnemers aan de Bondscompetitie tevreden zijn over het aantal wedstrijden, de competitie, aantal en soort partijen en de resultaten van de onderzoeken geven geen directe aanleiding tot wijzigingen in de opzet van de Bondscompetitie. Wel zal het bestuur in 2013 onderzoeken of het mogelijk is om een competitie te spelen met 10 verenigingen die loopt van circa september tot en met circa april waarbij ook wordt gekeken naar een parallelle organisatie van het bekertoernooi, de mastertoernooien en de internationale uitzendingen. - Er zijn drie landelijke recreanten teamtoernooien georganiseerd. Het is niet gelukt om zeven regionale varianten hiervan te realiseren verenigingen hebben de START-training aangevraagd (gelanceerd in september). Topbadminton en talentontwikkeling Dit speerpunt is niet uitgevoerd en vervalt. Met input van de talentopleidingscentra is een plan van aanpak gemaakt op grond waarvan 2013 wordt gestart met een 1

2 Beleidsplan Topbadminton 2013/2016 Pijler 4 Opbrengst trainersopleidingen Herzien licentiereglement trainers Badminton in een Veilig Sportklimaat Pijler 5 Campagne vrijwilligers binnen Badminton Nederland Deelname verenigingen aan besluitvorming Ideeënloket Menukaart Pijler 6 Meerjarenbeleidsplan Pijler 7 Sla je slag Badminton en Buitenschoolse opvang certificeringsmodel. Het beleidsplan is opgesteld. De ambities blijven, ondanks de afwijzing van financiering door NOC*NSF, ongewijzigd. Opleidingen - In 2012 zijn de trainersopleidingen door een externe professional georganiseerd en in 2013 wordt een structurele partner gezocht. - Er is in december een onderzoek trainersbehoefte bij de vereniging uitgezet waarvan medio februari 2013 de resultaten worden verwacht. Na een inventarisatie is gebleken dat het huidige reglement geen bijdrage levert in kwaliteitsbewaking en verbetering van de trainers. In 2013 krijgt dit een vervolg met een voorstel om het reglement hierop aan te passen. Voor bestuurders, scheidsrechters, trainers en begeleiders zijn producten en diensten om hun (vrijwilligers)werk beter te doen samengevat in het programma Onbezorgd Badmintonnen dat gebaseerd is op het VWS- en NOC*NSF-beleidsprogramma. Vanaf 2013 worden deze aangeboden aan deze groepen. Verenigingen, vrijwilligers en regio's Tot de zomer zijn er wekelijks vrijwilligers van verenigingen en de regio aan het woord geweest die vertelden waarom ze vrijwilliger zijn voor de badmintonsport. In februari zijn 20 verenigingen aanwezig geweest bij de Bondsvergadering. In 2013 wordt verder gesproken over de kwaliteit van de besluitvorming binnen Badminton Nederland. Het loket is geopend en er zijn gedurende 2012 vier ideeën binnenkomen en verwerkt. De invulling van de Menukaart hangt samen met de nieuwe contributiesystematiek. Er is een start gemaakt met de gewenste opzet van de Menukaart, waarbij een transparant aanbod voor de afnemers het uitgangspunt is. Meerjarenbeleid Op 25 juni 2012 is het Meerjarenbeleidsplan Elke slag raak goedgekeurd door de Jaarvergadering. Productaanbod met andere organisaties In samenwerking met de racketsportbonden NTTB, KNLTB en SBN is een racketsportstimuleringsprogramma voor vakleerkrachten in het basisonderwijs gelanceerd. Met vier zaalsportbonden wordt samengewerkt aan het product Sport en Spel op de BSO. Acht badmintonverenigingen zijn er in 2012 mee begonnen. Door het succes wordt er reeds gewerkt aan aanvullende leskaarten voor het lessenpakket. Hiermee kunnen - wanneer op een locatie niet alle sportverenigingen kunnen aansluiten - ook Pedagogisch Medewerkers van de BSO eenvoudige sportspecifieke lessen kunnen geven. 2

3 Jaarplan 2013 Ter inleiding In juni 2012 is het Meerjarenbeleidsplan : Elke slag raak door de Jaarvergadering van Badminton Nederland goedgekeurd. In dit meerjarenbeleidsplan zijn de nieuwe visie, strategische doelstellingen en pijlers gepresenteerd. Nadat er in het tweede half jaar van 2012 een start is gemaakt met het ontwikkelen en implementeren van enkele pijlers, is 2013 officieel het startpunt van de realisatie van de beschreven doelstellingen. Het is zeker geen aanloopjaar, want vanaf het begin wordt ingezet op het behalen van zichtbare en tastbare resultaten. Echter, er zullen producten en diensten geïntroduceerd worden die alleen met een gedegen voorbereiding succesvol geïmplementeerd kunnen worden en waarbij er rekening wordt gehouden met de beschikbaar financiële middelen en inzet van de professionele en vrijwillige werkorganisatie. In dit jaarplan wordt alleen melding gemaakt van producten die nieuw zijn of passen in het huidige meerjarenbeleid, wat betekent dat het reguliere aanbod van onder meer bonds- en regionale competities en algemene verenigingsondersteuning niet is opgenomen. Visie Badminton Nederland wil een organisatie zijn, die de badmintonsport een snel, spectaculair en stoer imago geeft; haar verenigingen ondersteunt bij behoud van huidige en werving van nieuwe leden; badminton wil neerzetten als een wedstrijdsport voor elk speelniveau; respect voor elkaar op en rond de badmintonvelden stimuleert; het Nederlandse badminton internationaal mee laat tellen. Het bestuur van Badminton Nederland heeft hierbij een richtinggevende rol en acteert vanuit een trekkers- en voorbeeldfunctie. Alle geledingen van Badminton Nederland worden betrokken en werken vanuit deze visie. Strategische doelstellingen Met de missie en visie van Badminton Nederland als uitgangspunt zijn vier strategische doelstellingen voor de geformuleerd: I. Het populariseren van de sport door badminton te laten zien aan een breed publiek. II. Het jaarlijks met 5% laten groeien van het ledenaantal van Badminton Nederland teneinde in 2016 te beschikken over leden. III. Het manifesteren van badminton als wedstrijdsport in allerlei verschijningsvormen. IV. Het versterken van de positie in het internationaal badminton. Pijlers Om de strategische doelstellingen te realiseren wordt het aanbod van Badminton Nederland ingericht vanuit vier pijlers. Binnen deze pijlers worden producten en diensten geplaatst die zichtbaar en direct bijdragen aan het verwezenlijken van de strategische doelstellingen. 3

4 1. Imago en ledenbehoud en werving Het imago van de badmintonsport moet positief zijn, waardoor de sport meer mensen gaat boeien en binden. Met een positief imago wordt de basis gelegd om meer badmintonners te behouden voor de sport en meer nieuwe sporters aan het badmintonnen te krijgen. In 2013 is niet de verwachting dat het aantal leden zal groeien, maar dat de activiteiten die bijdragen aan ledenbehoud en -werving zorgen voor een stabilisatie van het ledental. 2. Wedstrijdbadminton Het aanbod van Badminton Nederland moet zichtbaar zijn voor alle badmintonners en daarbij moeten zij zich allen verbonden voelen met Badminton Nederland. De pijler Wedstrijdbadminton draagt direct bij aan het manifesteren van badminton als wedstrijdsport en de gewenste groei naar leden. Een compleet aanbod zorgt ervoor dat alle badmintonners worden geboeid en gebonden. Met uitbreiding van dit aanbod wordt in 2013 begonnen. 3. Kader De organisatie van badmintonactiviteiten als competities, toernooien en trainingen worden voornamelijk uitgevoerd door de vrijwilligers van de verenigingen (het kader). Door versterken van het verenigingskader wordt de kwantiteit en de kwaliteit van de organisatie van deze activiteiten gestimuleerd en geborgd. Onderdeel hiervan is aandacht voor organisatie, structuur en cultuur van de badmintonvereniging, hetgeen in 2013 in het project Onbezorgd badmintonnen nadrukkelijk terugkomt. 4. Topbadminton Aansprekende prestaties op topsportniveau zorgen voor een succesbeleving die de badmintonsport als wedstrijdsport uitstraling en bekendheid geven. Om topprestaties te kunnen leveren zullen talenten en topsporters zo goed mogelijk moeten worden begeleid. De pijler Topbadminton draagt bij aan de versterking van de positie van de Nederlandse badmintonsport in het internationale badminton. 4

5 Pijler 1: Imago, ledenwerving en behoud Week van het Badminton Week waarin verenigingen zich actief en in gezamenlijkheid bezighouden met het zichtbaar maken van de badmintonsport 80 deelnemende verenigingen, waarvan 40 actief 3 e kwartaal Bondsbureau met in ondersteuning van externe professionals en vrijwilligers Marketingplan evenementen Marketingplan voor meer publiek voor Yonex Dutch Open Nieuwe marketingstrategie waardoor in % meer publiek de Yonex Dutch Open bezoekt 2 e kwartaal Bondsbureau geeft opdracht aan externe professional Communicatieplan Badminton Nederland Plan waarmee de landelijke en regionale communicatie gestroomlijnd wordt waardoor de verenigingsbesturen gericht worden bereikt Realisatie en implementatie communicatieplan 1 e en 2 e kwartaal Bondsbureau geeft opdracht aan externe professional Social media De social media Hyves, Facebook en LinkedIn worden actief gebruikt om rechtstreeks te communiceren met leden, andere badmintonliefhebbers en kaderleden Lancering corporate account LinkedIn 1 e kwartaal Bondsbureau Jeugdplan Badminton Nederland Plan waarin de visie op en doelen van (technisch) jeugdbeleid voor de komende jaren worden beschreven met het oog op een samenhangend beleid Ontwikkeling en implementatie jeugdplan 2 e en 3 e kwartaal Bondsbureau en externe professional

6 Sport en spel op de BSO Aanbod voor jeugd van 4 tot 12 jaar op de buitenschoolse en naschoolse opvang (BSO/NSO) voor bewegen in het algemeen en de badmintonsport in het bijzonder 10 actieve badmintonverenigingen Bondsbureau Buurtsportcoaches Informeren en activeren van verenigingen om buurtsportcoaches voor badminton aan te vragen Iedere regio actief informeren en toolkit Buurtsportcoaches 3 e en 4 e kwartaal Bondsbureau Vernieuwend badmintonaanbod Pilot opzetten waar op één locatie in het land op een vernieuwende manier badminton wordt aangeboden (dat wil zeggen niet door de badmintonvereniging, maar bijvoorbeeld door een commerciële aanbieder of Badminton Nederland) om zo de ongebonden badmintonner te boeien en binden. Één pilot 4 e kwartaal Bondsbureau en externe vrijwilliger Pijler 2: Wedstrijdbadminton Yonex Kids Games en Opstapcompetitie Implementeren van herkenbaar competitieaanbod voor kinderen in de leeftijd van 6 18 jaar In 2013 organiseert het regioteam2 Yonex Kids Games circuits en 2 Opstapcompetities in haar regio Bondsbestuur en regiomanagers Wedstrijdaanbod recreanten Ontwikkelen van een herkenbaar wedstrijdaanbod voor recreanten In elke regio is 1 vorm van wedstrijdaanbod (met regelgeving op maat) met minimaal 10 deelnemende verenigingen Bondsbureau in samenwerking met RCW s

7 Wedstrijdaanbod veteranen Ontwikkelen van herkenbaar wedstrijdaanbod voor veteranen In elke regio is 1 vorm van wedstrijdaanbod (met regelgeving op maat) met minimaal 10 deelnemende verenigingen Bondsbureau in samenwerking met RCW s Opstaptoernooi Ontwikkelen van herkenbaar toernooiaanbod met een niet competitief karakter voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar dat aansluit bij hun wensen en behoeften (en die van hun ouders) In elke regio is 1 toernooi georganiseerd Bondsbureau in samenwerking met RCW s Regionaal jeugdtoernooi Ontwikkelen van herkenbaar toernooiaanbod voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar Verspreid over alle regio s zijn er minimaal 30 jeugdtoernooien georganiseerd Bondsbureau in samenwerking met RCW s en verenigingen Recreantentoernooi Ontwikkelen en organiseren van herkenbaar toernooiaanbod voor recreanten, welke aansluit bij hun wensen en behoeften In elke regio is minimaal 1 toernooi georganiseerd. Landelijk zijn er minimaal 2 toernooien georganiseerd Bondsbureau ontwikkelt landelijk concept en verenigingen organiseren Kwaliteitsimpuls organisatie nationale evenementen Het verbeteren van de organisatie van de nationale evenementen Advies t.b.v. verbeterde organisatie en 3 e kwartaal Bondsbureau geeft opdracht aan externe uitvoerder

8 Spelregelkennis bevorderen Vergroten van spelregelkennis bij spelers, trainers/coaches en competitiecontactpersonen en toernooileiders (onderdeel beleidsprogramma Veilig sportklimaat, VSK) Realiseren spelregelquiz, opnemen kennistoets in trainersopleiding en informati ing naar ccp-ers en toernooileiders 3 e kwartaal Bondsbureau in samenwerking met LCW Pijler 3.1: Kader (bestuurders) Intake Naar een Veiliger Sportklimaat Persoonlijke gesprekken met badmintonverenigingen in het kader van deelname aan projecten Onbezorgd Badmintonnen Gesprekken met 25 verenigingen Bondsbureau en externe professionals 0 (vergoeding vanuit VSK-project) Besturen met een visie Aanbod voor verenigingsbesturen om planmatig de vereniging te besturen 10 verenigingen hebben het traject afgerond Bondsbureau in samenwerking met andere sportbonden 0 (vergoeding vanuit VSK-project) Sportief Besturen Aanbod voor verenigingsbesturen om een kwalitatieve slag te maken in het besturen van de vereniging 5 verenigingen hebben het traject afgerond Bondsbureau 0 (vergoeding 750 vanuit VSK-project) Masterclass bondsbestuur Bondsbestuur volgt masterclass Sportief Besturen (bondsniveau) Masterclass Sportief Besturen voor bondsbestuur 1 e kwartaal Bondsbestuur 0 (vergoeding vanuit VSK-project) 8

9 Pijler 3.2: Kader (trainers, coaches en begeleiders) Organisatie trainersopleidingen Herzien van organisatievorm trainersopleidingen en bijscholingen Partner gevonden voor organisatie trainersopleidingen en bijscholingen 1 e kwartaal Bondsbureau en vrijwilligers Kwaliteitsimpuls trainersopleidingen Onderzoek naar kwaliteitsimpuls trainersopleidingen Onderzoek toelatingseisen opleidingen en zichtbaarheid technische vaardigheden in trainersopleidingen Periode 2 e en 4 e kwartaal Bondsbureau Opleiden trainers/coaches Opleiden van trainers/coaches op niveau 2 en 3 resultaten - Sportleider 2 badminton: op min. 7 locaties een opleiding met in totaal min. 90 deelnemers - Sportleider 3 badminton: op min. 2 locaties een opleiding met in totaal min. 25 deelnemers Externe professional Bijscholen trainers/coaches Ontwikkelen van nieuwe bijscholingen voor trainers/coaches op alle niveaus - Ontwikkelen van twee nieuwe bijscholingen voor de doelgroepen jeugd en recreanten - Uitvoeren pilot van twee nieuwe bijscholingen 2 e tot en met 4 e kwartaal Bondsbureau verleent opdracht aan externe professional Sportief Coachen Aanbod voor verenigingen om met trainers, coaches en begeleiders een kwalitatieve impuls te geven aan de rol van trainers en begeleiders 10 verenigingen hebben het traject afgerond Bondsbureau in samenwerking met andere sportbonden 0 (gefinancierd vanuit VSK-project) 9

10 Behoud (ex-) topspelers/- speelsters voor de sport Aanbod voor ex-topspelers/-speelsters waarmee ze behouden blijven voor de sport en bond Minimaal 5 spelers hebben het opleidingstraject SL2B/SL3B en/of SL4B afgerond Bondsbureau (afhankelijk van opzet, er staan inkomsten tegenover) Pijler 3.3: Kader (scheidsrechters en officials) Opleiding Aanbod voor verenigingen om scheidsrechters op te leiden - Aan de scholing positieve coaching hebben 10 scheidsrechters deelgenomen - Er worden 8 nieuwe scheidsrechters opgeleid Bondsbureau (gefinancierd vanuit het VSK-project) Bijscholing Aanbod voor scheidsrechters om hun rol makkelijker en beter uit te voeren - Er is min. 1 scholing Mentale weerbaarheid georganiseerd, waaraan min. 20 scheidsrechters deelnamen - Er is min. 1 workshop Spelregeltoepassing georganiseerd, waaraan min. 30 scheidsrechters deelnamen 4 e kwartaal Bondsbureau in samenwerking met andere sportbonden 0 (gefinancierd vanuit VSK-project) Werving en behoud Organiseren van activiteiten om een positief imago van de scheidsrechter neer te zetten en nieuwe scheidsrechters te werven Deelname Week van de Scheidsrechter (met een badmintonspecifiek initiatief) 4 e kwartaal Bondsbureau in samenwerking met andere sportbonden 0 (gefinancierd vanuit VSK-project) 10

11 Pijler 3.4: Kader (wedstrijdorganisatie) Competitie contactpersonen Aanbod voor competitiecontactpersonen (ccp-ers) om hun taken beter uit te kunnen voeren Ontwikkeling en realisatie van informatie voor nieuwe ccpers 2 e kwartaal Bondsbureau Verenigingstoernooileiders Aanbod voor verenigingstoernooileiders om hun taken goed uit te kunnen voeren Ontwikkeling van toolkit VTL 4 e kwartaal Bondsbureau Pijler 4: Topbadminton Organisatie topbadmintonprogramma 2013/2016 Het maken van een keuze voor de gewenste vestigingsplaats voor het topbadmintonprogramma 2013/2016 Een trainingscentrum waar alle randvoorwaarden voor een optimaal trainingsprogramma voor handen zijn 1 e kwartaal Bondsbestuur Deelname kampioenschappen Deelname aan EK landenteams, EJK, Sudirmancup, Wereldkampioenschappen en WJK Behalen van goede resultaten, variëren van de laatste 16 tot halve finales Bondscoach zie begroting Topbadminton Deelname internationale toernooien Deelname aan internationale toernooien Het bereiken van halve finales en finales Bondscoach zie begroting Topbadminton 11

12 Het vaststellen van kwaliteitseisen aan talentontwikkelingsinstituten en deze gefaseerd implementeren Badminton Academies en Badminton Scholen hebben voldaan aan de eerste fase certificering 2 e /3 e kwartaal Bondsbureau Daarnaast zijn er nog activiteiten die tot doel hebben de financiën en organisatie van Badminton Nederland te verbeteren. Certificering talentontwikkelingsinstituten Contributiesystematiek Ontwikkelen van een model van financiering op basis van producten en diensten Ontwikkeling systematiek en implementatie per 1 januari 2014 Bestuur en bondsbureau Menukaart Overzichtelijk maken van het aanbod om verenigingen te stimuleren er gebruik van te maken Ontwikkeling menukaart en implementatie per 1 januari e en 4 e kwartaal Bondsbureau Aangepast Badminton Plan om een vervolg te geven aan de implementatie van aangepast badminton Beleidsplan Aangepast Badminton e kwartaal Bondsbureau Onderzoek Deelname aan wetenschappelijke onderzoeken om (badmintonspecifiek) zicht te krijgen op landelijke sportontwikkelingen en kansen NWO: deelname onderzoek nieuwe lidmaatschappen Bondsbureau en onderzoeksbureau

13 Sponsoring Ontwikkeling sponsorplan ten einde in de werving en het beheer van sponsoren op lange termijn te voorzien Plan sponsorbeheer Bondsbestuur en bondsbureau Bestuursmodel Verbetering bestuursmodel conform normeringen NOC*NSF Ontwikkeling bestuursstatuut 2 e kwartaal Bondsbestuur Vrijwilligersplan Onderzoek naar en implementatie van de organisatiebehoefte naar functie-invulling vrijwilligers in het licht van een kleiner wordende organisatie Plan van aanpak vrijwilligers 2 e kwartaal Bondsbureau en bondsbestuur Ledenpas Ontwikkeling en voorbereiding van invoering digitale ledenpas voor alle leden Voorbereiding implementatie per 1 januari 2014 Bondsbureau e Yonex Dutch Open De 65 e Yonex Dutch Open wordt hét topsportevenement van Badminton Nederland waar pers, publiek en leden van Badminton Nederland naar toe zullen gaan Sterk bezet toernooi met de hele week landelijke mediaaandacht en goed gevulde tribunes 3 e kwartaal Bondsbestuur geeft opdracht aan een externe professional Side events 65 e Yonex Dutch Open De 65 e Yonex Dutch Open heeft een aantrekkingskracht voor leden en niet-leden van Badminton Nederland, waar de side events een substantiële bijdrage aan leveren Een week lang side events die bijdragen aan de evenementbeleving van de Yonex Dutch Open 2 e en 3 e kwartaal Bondsbureau in samenwerking met een externe professional

14 14

Jaarverslag 2012 Werkorganisatie

Jaarverslag 2012 Werkorganisatie Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2012 Werkorganisatie Het bestuur heeft gewerkt op basis van een door de Bondsvergadering goedgekeurd jaarplan met een aantal speerpunten. Hieronder wordt per speerpunt besproken

Nadere informatie

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND

BELEID MET EFFECT. Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND BELEID MET EFFECT Meerjarenbeleidsplan 2010 2016 NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik 4 3. Huidige situatie en positie 5 4. Missie en visie 6 5. Hoofdthema

Nadere informatie

KNWU Beleidsplan 2012-2016

KNWU Beleidsplan 2012-2016 KNWU Beleidsplan 2012-2016 Woord vooraf In 2008 heeft het Congres van de KNWU het vierjaren beleidsplan 'position paper' vastgesteld. Kern van het position paper waren drie pijlers: huis op orde, de sporter

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina

Inhoudsopgave Pagina NTFU JAARPLAN 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Uitgangspunten 4 2.1. Missie & visie 4 2.2. Zes pijlers en bijbehorende thema s 4 3. Marktpositie binnen de (wieler)sport vergroten 6 3.1. Wielersportevenementen

Nadere informatie

Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie. Personele samenstelling beroepskrachten NBB

Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie. Personele samenstelling beroepskrachten NBB Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2009 werkorganisatie I Personele samenstelling beroepskrachten NBB Directie Taken: Algehele leiding NBB-werkorganisatie, Ondersteuning Bondsbestuur, Ondersteuning Commissies

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Jaarplan 2015. Verbinden. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Jaarplan 2015 Verbinden KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 02 Managementoverzicht 03 Actieplan 2015 04

Nadere informatie

Motorrijden inspireert

Motorrijden inspireert Motorrijden inspireert Zichtbaarheid & kwaliteit Meerjarenbeleidsplan KNMV 2013-2016 KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl website: www.knmv.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 3 1 Algemeen Bestuurlijke Zaken 6. 2 Sport- en productontwikkeling 8. 3 Topsport 16. 4 Wedstrijdzaken 19.

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 3 1 Algemeen Bestuurlijke Zaken 6. 2 Sport- en productontwikkeling 8. 3 Topsport 16. 4 Wedstrijdzaken 19. Jaarverslag 2013 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 3 1 Algemeen Bestuurlijke Zaken 6 2 Sport- en productontwikkeling 8 3 Topsport 16 4 Wedstrijdzaken 19 5 Marketing 22 6 Afdelingen 25 7 Financiën 33 Bijlagen

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Zichtbaarheid. Jaarplan 2013. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.

Zichtbaarheid. Jaarplan 2013. KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv. Zichtbaarheid Jaarplan 2013 KNMV Zijpendaalseweg 1 6814 CA Arnhem Tel: 026-3528510 Fax: 026-3528522 e-mail: info@knmv.nl web: www.knmv.nl Foto: Johan Slagter Inhoudsopgave Evaluatie 2012 02 I Top 10 ambitie

Nadere informatie

Volleybal Agenda 2013-2016

Volleybal Agenda 2013-2016 Volleybal 2013-2016 Agenda Beste lezer, Met trots presenteren we u de Volleybal Agenda 2013-2016. Inleiding Dit plan is tot stand gekomen met hulp van vele mensen die op diverse wijzen betrokken zijn bij

Nadere informatie

De Watervrienden, een sterk merk!

De Watervrienden, een sterk merk! Nederlandse Culturele Sportbond sectie zwemmen De Watervrienden, een sterk merk! Strategisch beleidsplan 2010-2013 van de sectie Zwemmen aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond De Watervrienden-Nederland

Nadere informatie

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB

CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Bondsraadsvergadering 27 juni 2015 Bijlage 9 (agendapunt 11a) CONCEPT-JAARVERSLAG 2014 NTTB Inhoudsopgave jaarverslag 2014 Bladzijde Voorwoord 2 1. Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2. Sport- en Productontwikkeling

Nadere informatie

Agendapunt 6. Ingekomen Stukken

Agendapunt 6. Ingekomen Stukken Agendapunt 6 Ingekomen Stukken 87 88 Agendapunt 7 Uitbreiding Hoofdbestuur 89 90 Uitbreiding Hoofdbestuur Zoals aan de orde is geweest op het najaarscongres 2009 en het voorjaarscongres 2010 is het voornemen

Nadere informatie

VSK Monitor 2014 Voortgangsrapportage Actieplan Naar een veiliger sportklimaat

VSK Monitor 2014 Voortgangsrapportage Actieplan Naar een veiliger sportklimaat VSK Monitor 2014 Voortgangsrapportage Actieplan Naar een veiliger sportklimaat David Romijn Janine van Kalmthout Koen Breedveld 2 VSK Monitor 2014 Mulier Instituut VSK Monitor 2014 Voortgangsrapportage

Nadere informatie

JAARPLAN 2014. documentversie KNRB Bestuur d.d. 25 november 2013. AV d.d. 30 november 13 Bijlage Agendapunt 5

JAARPLAN 2014. documentversie KNRB Bestuur d.d. 25 november 2013. AV d.d. 30 november 13 Bijlage Agendapunt 5 JAARPLAN 2014 documentversie KNRB Bestuur d.d. 25 november 2013 AV d.d. 30 november 13 Bijlage Agendapunt 5 Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Algemeen...4 KNRB...4 Meerjarenambities...4 Activiteiten 2014...5

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 55 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Meerjarenagenda 2013-2016

Meerjarenagenda 2013-2016 Strategisch overleg Sport en Onderwijs Meerjarenagenda 2013-2016 Leden Strategisch overleg: Kees van Hardeveld, KNZB Ingrid Koppelman, NTTB Ton Meeles, KNVB Joëlle Staps, Nevobo Robert Jan Janssen, Friesland

Nadere informatie

Een klantgerichte bond

Een klantgerichte bond NEDERLANDSE HANDBOOGBOND Een klantgerichte bond Naam: Arno Hovenga Studentnummer: 0845091 Klas: SMM4E Opleiding: Commerciële Economie: SportMarketing & Management Instituut: Hogeschool Rotterdam Studiejaar:

Nadere informatie

5. Overig Verder ontwikkelen en onderhouden van een voor de vereniging gebruiksvriendelijke en informatieve website.

5. Overig Verder ontwikkelen en onderhouden van een voor de vereniging gebruiksvriendelijke en informatieve website. BREEDTESPORT De Accountmanagers gaan de Clusterbijeenkomsten in mei en september 2014 gebruiken om samen met de verenigingen het werven van kader te bespreken. Hoe kun je als vereniging kader werven? Daarvoor

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 1. Inleiding 2. Samenvatting 5. Goed sportbestuur 6. Excellent gastheer 8. 2% groei per jaar 9. Top in Europa 11. Wereld Rolstoel 15

Inhoud. Voorwoord 1. Inleiding 2. Samenvatting 5. Goed sportbestuur 6. Excellent gastheer 8. 2% groei per jaar 9. Top in Europa 11. Wereld Rolstoel 15 Strategisch Plan Inhoud Voorwoord 1 @BasketballBond facebook.com/basketballbond youtube.com/basketballbond Inleiding 2 Samenvatting 5 Goed sportbestuur 6 Excellent gastheer 8 2% groei per jaar 9 Top in

Nadere informatie

6. MEERJAREN- PLAN 2012-2016

6. MEERJAREN- PLAN 2012-2016 6. MEERJAREN- PLAN 2012-2016 In het licht van de analyse, visie, missie en strategische keuzes wordt in dit laatste hoofdstuk het meerjarenplan uiteen gezet. Dit spitst zich per thema toe op de vraag wat

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Taekwondo Bond Nederland

Jaarplan 2014 Taekwondo Bond Nederland Jaarplan 2014 Taekwondo Bond Nederland INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Topsport 4 2. Wedstrijdsport 6 3. Breedtesport en sportparticipatie 6 4. Technische zaken en kadervorming 7 5. Communicatie, PR en marketing

Nadere informatie

Plan van Aanpak FOCUS programma

Plan van Aanpak FOCUS programma Plan van Aanpak FOCUS programma Aanleiding Korfbal naar Olympisch niveau is het beleidsdocument wat voor ligt als onderbouwing van de doelstelling die het KNKV gesteld heeft op 150.000 leden in 2020. Als

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

1 Voorwoord 2. 3 Sport- & Productontwikkeling 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Dienstverlening aan verenigingen 7 3.3 Sport- & Productontwikkeoing 9

1 Voorwoord 2. 3 Sport- & Productontwikkeling 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Dienstverlening aan verenigingen 7 3.3 Sport- & Productontwikkeoing 9 JAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Algemeen Bestuurlijke Zaken 3 2.1 Ledenaantal 3 2.2 Hoofdbestuur 3 2.3 Bondsbureau 3 2.4 Bondsraad 3 2.5 Bestuurlijke vernieuwing 4 2.6 Aanbeveling goed sportbestuur

Nadere informatie

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X

JAARPLAN 2015. documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014. AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X JAARPLAN 2015 documentversie KNRB Bestuur d.d. 6 november 2014 AV d.d. 15november 14 Bijlage Agendapunt X Inhoudsopgave JAARPLAN 2015... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 5 Organisatie

Nadere informatie

Nog Slimmer Werken. Uitvoering en resultaten van het masterplan 2008-2010

Nog Slimmer Werken. Uitvoering en resultaten van het masterplan 2008-2010 Nog Slimmer Werken Uitvoering en resultaten van het masterplan 2008-2010 Juni, 2010 Colofon Redacteur: dr. Marianne Stadlander, partner, BMC Advies & Management In samenwerking met: De stuurgroep en projectleiders

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt

Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt Professionalisering in de Sport / Sport en bewegen in de buurt www.utrecht.nl 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 1 De spelers op het veld 7 Sport 7 Onderwijs 8 Welzijn 9 Gemeente 10 Conclusie 10

Nadere informatie