Agendapunt 6 Jaarplan 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agendapunt 6 Jaarplan 2013"

Transcriptie

1 Agendapunt 6 Jaarplan 2013 Terugblik Jaarplan 2012 Op 24 april 2012 keurde de Bondsvergadering het Jaarplan 2012 goed, waarna Badminton Nederland aan de slag ging met realisatie van de producten en diensten behorende bij de zeven geformuleerde pijlers. Om een relatie te kunnen leggen met het nieuwe jaarplan 2013 volgt hieronder een overzicht op hoofdlijnen van de in 2012 behaalde resultaten. In de Jaarvergadering 2013 wordt het volledige jaarverslag 2012 ter goedkeuring voorgelegd. Pijler 1 Ledenwerving en behoud Week van het Badminton 80 verenigingen namen deel aan de eerste Week van het Badminton, die plaatsvond van 18 tot en met 23 september. Magazine Badminton.NL In februari is de enige uitgave van Badminton.NL uitgebracht. Van de geplande tweede uitgave is om financiële redenen afgezien. Contributiesystematiek Dit is in voorbereiding en is vanwege de gewenste zorgvuldigheid nog niet afgerond. Wordt afgerond in Sociale media Facebook heeft 514 fans (doelstelling 500), Twitter heeft 925 (+45) volgers (doelstelling 1.000) en het aantal vrienden op Hyves is stabiel (circa ). Pijler 2 Kwaliteit toernooiencircuits Yonex Kids Games en Opstapcompetitie Aanbod voor veteranen Aanbod (top)competitie Aanbod recreanten Pijler 3 Topsportbeleving badmintontalent Certificering talentopleidingscentra Wedstrijdbadminton Het Master Circuit 2012 is geëvalueerd en de belangrijkste conclusies zijn dat er een sterker deelnemersveld was en de organisatie over het algeheel goed is geweest. Deze zijn nog niet in alle regio s structureel ondergebracht bij het regioteam. Dit proces wordt in 2013 voortgezet. In het LCW/RCW-overleg is het aanbod voor veteranen besproken, geconstateerd dat er geen aanbod is en dat dit in 2013 actie behoeft. In het voorjaar heeft onderzoek uitgewezen dat deelnemers aan de Bondscompetitie tevreden zijn over het aantal wedstrijden, de competitie, aantal en soort partijen en de resultaten van de onderzoeken geven geen directe aanleiding tot wijzigingen in de opzet van de Bondscompetitie. Wel zal het bestuur in 2013 onderzoeken of het mogelijk is om een competitie te spelen met 10 verenigingen die loopt van circa september tot en met circa april waarbij ook wordt gekeken naar een parallelle organisatie van het bekertoernooi, de mastertoernooien en de internationale uitzendingen. - Er zijn drie landelijke recreanten teamtoernooien georganiseerd. Het is niet gelukt om zeven regionale varianten hiervan te realiseren verenigingen hebben de START-training aangevraagd (gelanceerd in september). Topbadminton en talentontwikkeling Dit speerpunt is niet uitgevoerd en vervalt. Met input van de talentopleidingscentra is een plan van aanpak gemaakt op grond waarvan 2013 wordt gestart met een 1

2 Beleidsplan Topbadminton 2013/2016 Pijler 4 Opbrengst trainersopleidingen Herzien licentiereglement trainers Badminton in een Veilig Sportklimaat Pijler 5 Campagne vrijwilligers binnen Badminton Nederland Deelname verenigingen aan besluitvorming Ideeënloket Menukaart Pijler 6 Meerjarenbeleidsplan Pijler 7 Sla je slag Badminton en Buitenschoolse opvang certificeringsmodel. Het beleidsplan is opgesteld. De ambities blijven, ondanks de afwijzing van financiering door NOC*NSF, ongewijzigd. Opleidingen - In 2012 zijn de trainersopleidingen door een externe professional georganiseerd en in 2013 wordt een structurele partner gezocht. - Er is in december een onderzoek trainersbehoefte bij de vereniging uitgezet waarvan medio februari 2013 de resultaten worden verwacht. Na een inventarisatie is gebleken dat het huidige reglement geen bijdrage levert in kwaliteitsbewaking en verbetering van de trainers. In 2013 krijgt dit een vervolg met een voorstel om het reglement hierop aan te passen. Voor bestuurders, scheidsrechters, trainers en begeleiders zijn producten en diensten om hun (vrijwilligers)werk beter te doen samengevat in het programma Onbezorgd Badmintonnen dat gebaseerd is op het VWS- en NOC*NSF-beleidsprogramma. Vanaf 2013 worden deze aangeboden aan deze groepen. Verenigingen, vrijwilligers en regio's Tot de zomer zijn er wekelijks vrijwilligers van verenigingen en de regio aan het woord geweest die vertelden waarom ze vrijwilliger zijn voor de badmintonsport. In februari zijn 20 verenigingen aanwezig geweest bij de Bondsvergadering. In 2013 wordt verder gesproken over de kwaliteit van de besluitvorming binnen Badminton Nederland. Het loket is geopend en er zijn gedurende 2012 vier ideeën binnenkomen en verwerkt. De invulling van de Menukaart hangt samen met de nieuwe contributiesystematiek. Er is een start gemaakt met de gewenste opzet van de Menukaart, waarbij een transparant aanbod voor de afnemers het uitgangspunt is. Meerjarenbeleid Op 25 juni 2012 is het Meerjarenbeleidsplan Elke slag raak goedgekeurd door de Jaarvergadering. Productaanbod met andere organisaties In samenwerking met de racketsportbonden NTTB, KNLTB en SBN is een racketsportstimuleringsprogramma voor vakleerkrachten in het basisonderwijs gelanceerd. Met vier zaalsportbonden wordt samengewerkt aan het product Sport en Spel op de BSO. Acht badmintonverenigingen zijn er in 2012 mee begonnen. Door het succes wordt er reeds gewerkt aan aanvullende leskaarten voor het lessenpakket. Hiermee kunnen - wanneer op een locatie niet alle sportverenigingen kunnen aansluiten - ook Pedagogisch Medewerkers van de BSO eenvoudige sportspecifieke lessen kunnen geven. 2

3 Jaarplan 2013 Ter inleiding In juni 2012 is het Meerjarenbeleidsplan : Elke slag raak door de Jaarvergadering van Badminton Nederland goedgekeurd. In dit meerjarenbeleidsplan zijn de nieuwe visie, strategische doelstellingen en pijlers gepresenteerd. Nadat er in het tweede half jaar van 2012 een start is gemaakt met het ontwikkelen en implementeren van enkele pijlers, is 2013 officieel het startpunt van de realisatie van de beschreven doelstellingen. Het is zeker geen aanloopjaar, want vanaf het begin wordt ingezet op het behalen van zichtbare en tastbare resultaten. Echter, er zullen producten en diensten geïntroduceerd worden die alleen met een gedegen voorbereiding succesvol geïmplementeerd kunnen worden en waarbij er rekening wordt gehouden met de beschikbaar financiële middelen en inzet van de professionele en vrijwillige werkorganisatie. In dit jaarplan wordt alleen melding gemaakt van producten die nieuw zijn of passen in het huidige meerjarenbeleid, wat betekent dat het reguliere aanbod van onder meer bonds- en regionale competities en algemene verenigingsondersteuning niet is opgenomen. Visie Badminton Nederland wil een organisatie zijn, die de badmintonsport een snel, spectaculair en stoer imago geeft; haar verenigingen ondersteunt bij behoud van huidige en werving van nieuwe leden; badminton wil neerzetten als een wedstrijdsport voor elk speelniveau; respect voor elkaar op en rond de badmintonvelden stimuleert; het Nederlandse badminton internationaal mee laat tellen. Het bestuur van Badminton Nederland heeft hierbij een richtinggevende rol en acteert vanuit een trekkers- en voorbeeldfunctie. Alle geledingen van Badminton Nederland worden betrokken en werken vanuit deze visie. Strategische doelstellingen Met de missie en visie van Badminton Nederland als uitgangspunt zijn vier strategische doelstellingen voor de geformuleerd: I. Het populariseren van de sport door badminton te laten zien aan een breed publiek. II. Het jaarlijks met 5% laten groeien van het ledenaantal van Badminton Nederland teneinde in 2016 te beschikken over leden. III. Het manifesteren van badminton als wedstrijdsport in allerlei verschijningsvormen. IV. Het versterken van de positie in het internationaal badminton. Pijlers Om de strategische doelstellingen te realiseren wordt het aanbod van Badminton Nederland ingericht vanuit vier pijlers. Binnen deze pijlers worden producten en diensten geplaatst die zichtbaar en direct bijdragen aan het verwezenlijken van de strategische doelstellingen. 3

4 1. Imago en ledenbehoud en werving Het imago van de badmintonsport moet positief zijn, waardoor de sport meer mensen gaat boeien en binden. Met een positief imago wordt de basis gelegd om meer badmintonners te behouden voor de sport en meer nieuwe sporters aan het badmintonnen te krijgen. In 2013 is niet de verwachting dat het aantal leden zal groeien, maar dat de activiteiten die bijdragen aan ledenbehoud en -werving zorgen voor een stabilisatie van het ledental. 2. Wedstrijdbadminton Het aanbod van Badminton Nederland moet zichtbaar zijn voor alle badmintonners en daarbij moeten zij zich allen verbonden voelen met Badminton Nederland. De pijler Wedstrijdbadminton draagt direct bij aan het manifesteren van badminton als wedstrijdsport en de gewenste groei naar leden. Een compleet aanbod zorgt ervoor dat alle badmintonners worden geboeid en gebonden. Met uitbreiding van dit aanbod wordt in 2013 begonnen. 3. Kader De organisatie van badmintonactiviteiten als competities, toernooien en trainingen worden voornamelijk uitgevoerd door de vrijwilligers van de verenigingen (het kader). Door versterken van het verenigingskader wordt de kwantiteit en de kwaliteit van de organisatie van deze activiteiten gestimuleerd en geborgd. Onderdeel hiervan is aandacht voor organisatie, structuur en cultuur van de badmintonvereniging, hetgeen in 2013 in het project Onbezorgd badmintonnen nadrukkelijk terugkomt. 4. Topbadminton Aansprekende prestaties op topsportniveau zorgen voor een succesbeleving die de badmintonsport als wedstrijdsport uitstraling en bekendheid geven. Om topprestaties te kunnen leveren zullen talenten en topsporters zo goed mogelijk moeten worden begeleid. De pijler Topbadminton draagt bij aan de versterking van de positie van de Nederlandse badmintonsport in het internationale badminton. 4

5 Pijler 1: Imago, ledenwerving en behoud Week van het Badminton Week waarin verenigingen zich actief en in gezamenlijkheid bezighouden met het zichtbaar maken van de badmintonsport 80 deelnemende verenigingen, waarvan 40 actief 3 e kwartaal Bondsbureau met in ondersteuning van externe professionals en vrijwilligers Marketingplan evenementen Marketingplan voor meer publiek voor Yonex Dutch Open Nieuwe marketingstrategie waardoor in % meer publiek de Yonex Dutch Open bezoekt 2 e kwartaal Bondsbureau geeft opdracht aan externe professional Communicatieplan Badminton Nederland Plan waarmee de landelijke en regionale communicatie gestroomlijnd wordt waardoor de verenigingsbesturen gericht worden bereikt Realisatie en implementatie communicatieplan 1 e en 2 e kwartaal Bondsbureau geeft opdracht aan externe professional Social media De social media Hyves, Facebook en LinkedIn worden actief gebruikt om rechtstreeks te communiceren met leden, andere badmintonliefhebbers en kaderleden Lancering corporate account LinkedIn 1 e kwartaal Bondsbureau Jeugdplan Badminton Nederland Plan waarin de visie op en doelen van (technisch) jeugdbeleid voor de komende jaren worden beschreven met het oog op een samenhangend beleid Ontwikkeling en implementatie jeugdplan 2 e en 3 e kwartaal Bondsbureau en externe professional

6 Sport en spel op de BSO Aanbod voor jeugd van 4 tot 12 jaar op de buitenschoolse en naschoolse opvang (BSO/NSO) voor bewegen in het algemeen en de badmintonsport in het bijzonder 10 actieve badmintonverenigingen Bondsbureau Buurtsportcoaches Informeren en activeren van verenigingen om buurtsportcoaches voor badminton aan te vragen Iedere regio actief informeren en toolkit Buurtsportcoaches 3 e en 4 e kwartaal Bondsbureau Vernieuwend badmintonaanbod Pilot opzetten waar op één locatie in het land op een vernieuwende manier badminton wordt aangeboden (dat wil zeggen niet door de badmintonvereniging, maar bijvoorbeeld door een commerciële aanbieder of Badminton Nederland) om zo de ongebonden badmintonner te boeien en binden. Één pilot 4 e kwartaal Bondsbureau en externe vrijwilliger Pijler 2: Wedstrijdbadminton Yonex Kids Games en Opstapcompetitie Implementeren van herkenbaar competitieaanbod voor kinderen in de leeftijd van 6 18 jaar In 2013 organiseert het regioteam2 Yonex Kids Games circuits en 2 Opstapcompetities in haar regio Bondsbestuur en regiomanagers Wedstrijdaanbod recreanten Ontwikkelen van een herkenbaar wedstrijdaanbod voor recreanten In elke regio is 1 vorm van wedstrijdaanbod (met regelgeving op maat) met minimaal 10 deelnemende verenigingen Bondsbureau in samenwerking met RCW s

7 Wedstrijdaanbod veteranen Ontwikkelen van herkenbaar wedstrijdaanbod voor veteranen In elke regio is 1 vorm van wedstrijdaanbod (met regelgeving op maat) met minimaal 10 deelnemende verenigingen Bondsbureau in samenwerking met RCW s Opstaptoernooi Ontwikkelen van herkenbaar toernooiaanbod met een niet competitief karakter voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar dat aansluit bij hun wensen en behoeften (en die van hun ouders) In elke regio is 1 toernooi georganiseerd Bondsbureau in samenwerking met RCW s Regionaal jeugdtoernooi Ontwikkelen van herkenbaar toernooiaanbod voor kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar Verspreid over alle regio s zijn er minimaal 30 jeugdtoernooien georganiseerd Bondsbureau in samenwerking met RCW s en verenigingen Recreantentoernooi Ontwikkelen en organiseren van herkenbaar toernooiaanbod voor recreanten, welke aansluit bij hun wensen en behoeften In elke regio is minimaal 1 toernooi georganiseerd. Landelijk zijn er minimaal 2 toernooien georganiseerd Bondsbureau ontwikkelt landelijk concept en verenigingen organiseren Kwaliteitsimpuls organisatie nationale evenementen Het verbeteren van de organisatie van de nationale evenementen Advies t.b.v. verbeterde organisatie en 3 e kwartaal Bondsbureau geeft opdracht aan externe uitvoerder

8 Spelregelkennis bevorderen Vergroten van spelregelkennis bij spelers, trainers/coaches en competitiecontactpersonen en toernooileiders (onderdeel beleidsprogramma Veilig sportklimaat, VSK) Realiseren spelregelquiz, opnemen kennistoets in trainersopleiding en informati ing naar ccp-ers en toernooileiders 3 e kwartaal Bondsbureau in samenwerking met LCW Pijler 3.1: Kader (bestuurders) Intake Naar een Veiliger Sportklimaat Persoonlijke gesprekken met badmintonverenigingen in het kader van deelname aan projecten Onbezorgd Badmintonnen Gesprekken met 25 verenigingen Bondsbureau en externe professionals 0 (vergoeding vanuit VSK-project) Besturen met een visie Aanbod voor verenigingsbesturen om planmatig de vereniging te besturen 10 verenigingen hebben het traject afgerond Bondsbureau in samenwerking met andere sportbonden 0 (vergoeding vanuit VSK-project) Sportief Besturen Aanbod voor verenigingsbesturen om een kwalitatieve slag te maken in het besturen van de vereniging 5 verenigingen hebben het traject afgerond Bondsbureau 0 (vergoeding 750 vanuit VSK-project) Masterclass bondsbestuur Bondsbestuur volgt masterclass Sportief Besturen (bondsniveau) Masterclass Sportief Besturen voor bondsbestuur 1 e kwartaal Bondsbestuur 0 (vergoeding vanuit VSK-project) 8

9 Pijler 3.2: Kader (trainers, coaches en begeleiders) Organisatie trainersopleidingen Herzien van organisatievorm trainersopleidingen en bijscholingen Partner gevonden voor organisatie trainersopleidingen en bijscholingen 1 e kwartaal Bondsbureau en vrijwilligers Kwaliteitsimpuls trainersopleidingen Onderzoek naar kwaliteitsimpuls trainersopleidingen Onderzoek toelatingseisen opleidingen en zichtbaarheid technische vaardigheden in trainersopleidingen Periode 2 e en 4 e kwartaal Bondsbureau Opleiden trainers/coaches Opleiden van trainers/coaches op niveau 2 en 3 resultaten - Sportleider 2 badminton: op min. 7 locaties een opleiding met in totaal min. 90 deelnemers - Sportleider 3 badminton: op min. 2 locaties een opleiding met in totaal min. 25 deelnemers Externe professional Bijscholen trainers/coaches Ontwikkelen van nieuwe bijscholingen voor trainers/coaches op alle niveaus - Ontwikkelen van twee nieuwe bijscholingen voor de doelgroepen jeugd en recreanten - Uitvoeren pilot van twee nieuwe bijscholingen 2 e tot en met 4 e kwartaal Bondsbureau verleent opdracht aan externe professional Sportief Coachen Aanbod voor verenigingen om met trainers, coaches en begeleiders een kwalitatieve impuls te geven aan de rol van trainers en begeleiders 10 verenigingen hebben het traject afgerond Bondsbureau in samenwerking met andere sportbonden 0 (gefinancierd vanuit VSK-project) 9

10 Behoud (ex-) topspelers/- speelsters voor de sport Aanbod voor ex-topspelers/-speelsters waarmee ze behouden blijven voor de sport en bond Minimaal 5 spelers hebben het opleidingstraject SL2B/SL3B en/of SL4B afgerond Bondsbureau (afhankelijk van opzet, er staan inkomsten tegenover) Pijler 3.3: Kader (scheidsrechters en officials) Opleiding Aanbod voor verenigingen om scheidsrechters op te leiden - Aan de scholing positieve coaching hebben 10 scheidsrechters deelgenomen - Er worden 8 nieuwe scheidsrechters opgeleid Bondsbureau (gefinancierd vanuit het VSK-project) Bijscholing Aanbod voor scheidsrechters om hun rol makkelijker en beter uit te voeren - Er is min. 1 scholing Mentale weerbaarheid georganiseerd, waaraan min. 20 scheidsrechters deelnamen - Er is min. 1 workshop Spelregeltoepassing georganiseerd, waaraan min. 30 scheidsrechters deelnamen 4 e kwartaal Bondsbureau in samenwerking met andere sportbonden 0 (gefinancierd vanuit VSK-project) Werving en behoud Organiseren van activiteiten om een positief imago van de scheidsrechter neer te zetten en nieuwe scheidsrechters te werven Deelname Week van de Scheidsrechter (met een badmintonspecifiek initiatief) 4 e kwartaal Bondsbureau in samenwerking met andere sportbonden 0 (gefinancierd vanuit VSK-project) 10

11 Pijler 3.4: Kader (wedstrijdorganisatie) Competitie contactpersonen Aanbod voor competitiecontactpersonen (ccp-ers) om hun taken beter uit te kunnen voeren Ontwikkeling en realisatie van informatie voor nieuwe ccpers 2 e kwartaal Bondsbureau Verenigingstoernooileiders Aanbod voor verenigingstoernooileiders om hun taken goed uit te kunnen voeren Ontwikkeling van toolkit VTL 4 e kwartaal Bondsbureau Pijler 4: Topbadminton Organisatie topbadmintonprogramma 2013/2016 Het maken van een keuze voor de gewenste vestigingsplaats voor het topbadmintonprogramma 2013/2016 Een trainingscentrum waar alle randvoorwaarden voor een optimaal trainingsprogramma voor handen zijn 1 e kwartaal Bondsbestuur Deelname kampioenschappen Deelname aan EK landenteams, EJK, Sudirmancup, Wereldkampioenschappen en WJK Behalen van goede resultaten, variëren van de laatste 16 tot halve finales Bondscoach zie begroting Topbadminton Deelname internationale toernooien Deelname aan internationale toernooien Het bereiken van halve finales en finales Bondscoach zie begroting Topbadminton 11

12 Het vaststellen van kwaliteitseisen aan talentontwikkelingsinstituten en deze gefaseerd implementeren Badminton Academies en Badminton Scholen hebben voldaan aan de eerste fase certificering 2 e /3 e kwartaal Bondsbureau Daarnaast zijn er nog activiteiten die tot doel hebben de financiën en organisatie van Badminton Nederland te verbeteren. Certificering talentontwikkelingsinstituten Contributiesystematiek Ontwikkelen van een model van financiering op basis van producten en diensten Ontwikkeling systematiek en implementatie per 1 januari 2014 Bestuur en bondsbureau Menukaart Overzichtelijk maken van het aanbod om verenigingen te stimuleren er gebruik van te maken Ontwikkeling menukaart en implementatie per 1 januari e en 4 e kwartaal Bondsbureau Aangepast Badminton Plan om een vervolg te geven aan de implementatie van aangepast badminton Beleidsplan Aangepast Badminton e kwartaal Bondsbureau Onderzoek Deelname aan wetenschappelijke onderzoeken om (badmintonspecifiek) zicht te krijgen op landelijke sportontwikkelingen en kansen NWO: deelname onderzoek nieuwe lidmaatschappen Bondsbureau en onderzoeksbureau

13 Sponsoring Ontwikkeling sponsorplan ten einde in de werving en het beheer van sponsoren op lange termijn te voorzien Plan sponsorbeheer Bondsbestuur en bondsbureau Bestuursmodel Verbetering bestuursmodel conform normeringen NOC*NSF Ontwikkeling bestuursstatuut 2 e kwartaal Bondsbestuur Vrijwilligersplan Onderzoek naar en implementatie van de organisatiebehoefte naar functie-invulling vrijwilligers in het licht van een kleiner wordende organisatie Plan van aanpak vrijwilligers 2 e kwartaal Bondsbureau en bondsbestuur Ledenpas Ontwikkeling en voorbereiding van invoering digitale ledenpas voor alle leden Voorbereiding implementatie per 1 januari 2014 Bondsbureau e Yonex Dutch Open De 65 e Yonex Dutch Open wordt hét topsportevenement van Badminton Nederland waar pers, publiek en leden van Badminton Nederland naar toe zullen gaan Sterk bezet toernooi met de hele week landelijke mediaaandacht en goed gevulde tribunes 3 e kwartaal Bondsbestuur geeft opdracht aan een externe professional Side events 65 e Yonex Dutch Open De 65 e Yonex Dutch Open heeft een aantrekkingskracht voor leden en niet-leden van Badminton Nederland, waar de side events een substantiële bijdrage aan leveren Een week lang side events die bijdragen aan de evenementbeleving van de Yonex Dutch Open 2 e en 3 e kwartaal Bondsbureau in samenwerking met een externe professional

14 14

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

Samenvatting agenda en voorgestelde besluiten Bondsvergadering 2 februari 2013

Samenvatting agenda en voorgestelde besluiten Bondsvergadering 2 februari 2013 Samenvatting agenda en voorgestelde besluiten Bondsvergadering 2 februari 2013 Badminton Nederland Nieuwegein, 16 januari 2013 1 Agenda Bondsvergadering 2 februari 2013 1. Opening en vaststelling agenda

Nadere informatie

Agendapunt 7.2 Meerjarenplan Badminton Nederland 2013/2016

Agendapunt 7.2 Meerjarenplan Badminton Nederland 2013/2016 Agendapunt 7.2 Meerjarenplan Badminton Nederland 2013/2016 Werktitel: SAMEN VOOR BETER BADMINTON Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Analyse 4 1.1 Externe analyse 1.2 Interne analyse 1.3 Terugblik beleidsperiode

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Aangepast badminton Normaals wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet.

Beleidsplan 2013-2016 Aangepast badminton Normaals wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet. Beleidsplan 2013-2016 Aangepast badminton Normaals wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet. september 2013 1. Samenvatting Sporten is gewoon. Maar (nog) niet voor iedereen. Voor mensen met een lichamelijke

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT

JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Agendapunt 8 JAARPLAN 2016 EEN ZICHTBAAR FUNDAMENT Implementatie meerjarenbeleidsplan 2014-2016 Bouwen aan de toekomst van onze sport Vizier op de toekomst, focus op het fundament Augustus 2015 Agendapunt

Nadere informatie

BADMINTON NEDERLAND BIEDT AAN...

BADMINTON NEDERLAND BIEDT AAN... BADMINTON NEDERLAND BIEDT AAN... BADMINTON NEDERLAND BIEDT AAN Producten en diensten Inleiding Badminton Nederland heeft naast de organisatie van de competitie en toernooien veel producten en diensten

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Uitleg programma Doel van deze avond Organisatorische mededelingen Trends Langzaam maar zeker afnemend ledental (maar meer sportconsumenten?)

Nadere informatie

Geachte afgevaardigden,

Geachte afgevaardigden, Aan: Afgevaardigden Algemene Vergadering c.c.: Educatie Commissie Betreft: Stand van zaken Masterplan Educatie Van: Bestuur NBB Datum : 15 november 2012 Aantal pagina s: 5 Geachte afgevaardigden, Ongeveer

Nadere informatie

Focusactiviteiten 2016

Focusactiviteiten 2016 Focusactiviteiten 2016 Inleiding De basis voor de focusactiviteiten 2016 is het Business Model Canvas van Badminton Nederland (27 juni 2015). De focusactiviteiten worden hieronder nader uitgewerkt. Voor

Nadere informatie

Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet

Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet AANGEPAST BADMINTON ANGEPAST BADMINTON Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal moet Aangepast Badminton Inleiding Badminton is een sport voor iedereen. Het over de hele wereld gespeelde razendsnelle

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! O P E N I N G E N W E L K O M Voorstellen AB- en HB-leden Doel van deze avond Uitleg programma Terugblik op de speerpunten van het afgelopen jaar Vooruitblik naar de toekomst

Nadere informatie

Agendapunt 6.1 Begroting 2016

Agendapunt 6.1 Begroting 2016 Agendapunt 6.1 Begroting 2016 1. Samenvatting begroting 2016 De begroting 2016 is opgesteld vanuit reële uitgangspunten betreffende de ontwikkeling van contributie-inkomsten. De insteek van o.a. het traject

Nadere informatie

WEDSTRIJD FUNCTIONARISSEN BADMINTON

WEDSTRIJD FUNCTIONARISSEN BADMINTON WEDSTRIJD FUNCTIONARISSEN BADMINTON We kunnen niet zonder Goede arbitrage draagt in iedere sport bij aan het plezier van zowel de beoefenaars als toeschouwers en ook aan het imago van die sport. Om de

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat (VSK)

Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Een sportbreed programma dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt Sportcongres Leiden -5 november 2014 Door: Nathalie Verdult Aanleiding VSK De sport

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat (VSK)

Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Een sportbreed programma dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt Marijke Fleuren Bestuurderscongres KNSB, 27 oktober 2012 De ideale route: inspiratie

Nadere informatie

Plan NTTB Afdeling ZuidWest

Plan NTTB Afdeling ZuidWest Plan NTTB Afdeling ZuidWest 2012-2014 Inleiding: Bestuursmodel Afdeling ZuidWest Op de ALV op 30 mei 2012 hebben de verenigingen in ZuidWest besloten dat het vrijwillige afdelingsbestuur ZuidWest wordt

Nadere informatie

Agendapunt 9.2 Begroting 2017

Agendapunt 9.2 Begroting 2017 Agendapunt 9.2 Begroting 2017 1. Samenvatting begroting 2017 Bijgaande begroting 2017 is gebaseerd op de focusactiviteiten uit het jaarplan 2017 (zie agendapunt 8.1) en vormt de inhoudelijke onderbouwing

Nadere informatie

Hoofddoelen BNL KPI 2 KPI 1 KPI 3

Hoofddoelen BNL KPI 2 KPI 1 KPI 3 Hoofddoelen BNL 2016+ Doel 1: Verhogen van de tevredenheid van de aangesloten lid verenigingen; Doel 2: Verminderen van uitstroom van leden; Doel 3: Nieuwe leden aantrekken; KPI 1 Tevredenheid Vereniging

Nadere informatie

Atletiek Atletiekunie

Atletiek Atletiekunie Atletiek 2024 Atletiekunie Inleiding Wat een jaar! De eerste Olympische medaille sinds Ellen van Langen en een fantastisch EK atletiek in Amsterdam laten zien dat onze topatleten meestrijden om de internationale

Nadere informatie

Agendapunt 6.2. Jaarverslag 2013 Werkorganisatie

Agendapunt 6.2. Jaarverslag 2013 Werkorganisatie Agendapunt 6.2. Jaarverslag 2013 Werkorganisatie Het bestuur heeft gewerkt op basis van een door de Bondsvergadering goedgekeurd jaarplan met een aantal speerpunten. Hieronder wordt per speerpunt besproken

Nadere informatie

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University

Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding School, Academy en University Agendapunt 7 Structuur Talentencentra Inleiding Reeds sinds 1993 voert de Nederlandse Badminton Bond een actief beleid om Talenten tijdig te ontdekken en regionaal en centraal op te leiden tot Topspeler.

Nadere informatie

Jaarplan KNKB 2011 Status: AV-versie Jaarplan KNKB 2011

Jaarplan KNKB 2011 Status: AV-versie Jaarplan KNKB 2011 Jaarplan KNKB 2011 Status: AV-versie Jaarplan KNKB 2011 Inleiding In 2008 is het Meerjarenbeleidsplan 2009-2013 Denken, besluiten, doen! in hoofdlijnen door de AV vastgesteld. Het jaarplan 2011 is gebaseerd

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Nederlandse Go Bond. Nederlandse Go Bond Schokland 14 1181 HV Amstelveen 020-645 55 55 bondsbureau@gobond.nl www.gobond.

Jaarplan 2015. Nederlandse Go Bond. Nederlandse Go Bond Schokland 14 1181 HV Amstelveen 020-645 55 55 bondsbureau@gobond.nl www.gobond. Jaarplan 2015 Nederlandse Go Bond Nederlandse Go Bond Schokland 14 1181 HV Amstelveen 020-645 55 55 bondsbureau@gobond.nl www.gobond.nl 1 Amsterdams Toernooi 2014 Foto Harry van der Krogt Jaarplan 2015

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Goede Begeleiding

Jaarplan 2016. Goede Begeleiding Jaarplan 2016 Inleiding 2016 wordt het derde en laatste jaar van het huidige Meerjarenbeleidsplan 2014 2016. Veel van de eind 2013 uitgeschreven ambities zijn inmiddels geheel of gedeeltelijk gerealiseerd.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Werkorganisatie

Jaarverslag 2012 Werkorganisatie Agendapunt 5.2 Jaarverslag 2012 Werkorganisatie Het bestuur heeft gewerkt op basis van een door de Bondsvergadering goedgekeurd jaarplan met een aantal speerpunten. Hieronder wordt per speerpunt besproken

Nadere informatie

NAAR EEN VEILIGER SPORTKLIMAAT. Nanning van der Hoop. Algemene ledenvergadering Afdeling Limburg 29 JUNI 2013

NAAR EEN VEILIGER SPORTKLIMAAT. Nanning van der Hoop. Algemene ledenvergadering Afdeling Limburg 29 JUNI 2013 NAAR EEN VEILIGER SPORTKLIMAAT Nanning van der Hoop Algemene ledenvergadering Afdeling Limburg 29 JUNI 2013 WAT IS EEN VEILIG SPORTKLIMAAT? Een klimaat waarin ieder individu zich veilig en prettig voelt

Nadere informatie

Naar een veiliger sportklimaat (VSK)

Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Naar een veiliger sportklimaat (VSK) Een sportbreed programma dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt Sportcongres Zuid -Holland 19 november 2014 Een leven lang met plezier sporten Ralf

Nadere informatie

Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk

Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk Investeer in wat werkt Effectief Actief Effectief Actief: samenwerking Erkenning in de praktijk Effectief

Nadere informatie

Agendapunt 9.2 Begroting 2015

Agendapunt 9.2 Begroting 2015 Agendapunt 9.2 Begroting 2015 1. Nieuw begrotingsmodel Tijdens de jaarvergadering van juni 2013 is afgesproken om een nieuwe begrotingsmodel te ontwikkelen waarmee meer inzicht verkregen wordt in de opbouw

Nadere informatie

NTTB verenigingsbox Thuis in Tafeltennis

NTTB verenigingsbox Thuis in Tafeltennis NTTB verenigingsbox Thuis in Tafeltennis De NTTB heeft in het kader van het programma Naar een veiliger sportklimaat een verenigingsbox ontwikkeld. Hierin zitten allerlei gerichte kaarten en brochures

Nadere informatie

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout

Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout 2013-2017 Beleidsplan Twins Sporting Club Oosterhout BELEIDSPLAN 1. Inleiding Twins is de roepnaam voor de in Oosterhout gevestigde vereniging Twins Sporting Club. Het beleid van Twins is gericht op het

Nadere informatie

Agendapunt 9.2. Toelichting Begroting 2018

Agendapunt 9.2. Toelichting Begroting 2018 Agendapunt 9.2. Toelichting Begroting 2018 1. Samenvatting begroting 2018 Bijgaande begroting 2018 is gebaseerd op de focusactiviteiten uit het jaarplan 2018 en vormt de inhoudelijke onderbouwing voor

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding Ledenwerving en verjonging NJBB is er voor alle leden... 3

Inhoud. Inleiding Ledenwerving en verjonging NJBB is er voor alle leden... 3 Inhoud Inleiding... 2 1. Ledenwerving en verjonging... 3 2. NJBB is er voor alle leden... 3 Meerwaarde van (een lidmaatschap bij) de NJBB... 3 Speelsterktesysteem... 4 Contributie- en licentiestructuur...

Nadere informatie

Notitie Kwaliteitsbevordering Arbitrage

Notitie Kwaliteitsbevordering Arbitrage Notitie Kwaliteitsbevordering Arbitrage De kwaliteitsbevordering van de arbitrage in de korfbalsport is geformuleerd als onderwerp binnen het KNKV als ook een thema binnen het gehouden Masterplan Arbitrage

Nadere informatie

Jaarplan Keuzes hebben consequenties.

Jaarplan Keuzes hebben consequenties. Keuzes hebben consequenties Voorwoord KEUZES HEBBEN CONSEQUENTIES Vanuit het meerjarenbeleidsplan 2017 e.v. vloeien de jaarplannen voort. Voor u ligt het jaarplan 2017. Er zijn keuzes gemaakt waar de Judo

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2012. Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012. Betreft: Jaarplan KNRB 2012. Jaarplan 2012 KNRB 1

BIJLAGE 6. Aan: Algemene Vergadering 2012. Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012. Betreft: Jaarplan KNRB 2012. Jaarplan 2012 KNRB 1 . BIJLAGE 6 Aan: Algemene Vergadering 2012 Van: Bestuur KNRB Datum: 6 februari 2012 Betreft: Jaarplan KNRB 2012 Jaarplan 2012 KNRB 1 Inleiding In 2009 heeft de KNRB het Meerjarenplan KNRB 2009-2012 Aan

Nadere informatie

Nieuwe contributies vanaf 2014

Nieuwe contributies vanaf 2014 Nieuwe contributies vanaf 2014 De Jaarvergadering heeft op 22 juni 2013 een besluit genomen over de nieuwe contributies die januari 2014 gaan gelden. In deze notitie wordt beschreven wat de aanleiding

Nadere informatie

7.1 Stand van zaken focusactiviteiten/deelprojecten Herinrichting Bondsbureau Samen verenigen

7.1 Stand van zaken focusactiviteiten/deelprojecten Herinrichting Bondsbureau Samen verenigen 7.1 Stand van zaken focusactiviteiten/deelprojecten Voor de periode januari tot en met april 2016 wordt per focusactiviteit/deelproject aangegeven wat de stand van zaken is en wat de vorderingen zijn ten

Nadere informatie

OPSTAPCOMPETITIE. Competitie voor beginnende jeugdleden

OPSTAPCOMPETITIE. Competitie voor beginnende jeugdleden OPSTAP COMPETITIE OPSTAPCOMPETITIE Competitie voor beginnende jeugdleden Competitie voor beginnende jeugdleden Competitie spelen: vanzelfsprekend? Badminton Nederland vindt het een vanzelfsprekendheid

Nadere informatie

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN

BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS VOORWAARDEN NTFU JAARPLAN 2015 BELEIDSCYCLUS MISSIE VISIE AMBITIE 2016: DE NTFU OP KOP STRATEGISCHE PIJLERS MARKTPOSITIE BELANGENBEHARTIGING VOORWAARDEN STERKE BONDSORGANISATIE INNOVATIEF HANDELEN NAAMSBEKENDHEID

Nadere informatie

Bijlage 1. Projectindeling 2014 Pijler

Bijlage 1. Projectindeling 2014 Pijler Bijlage 1 Projectindeling 2014 Pijler Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Verenigingsondersteuning V1 Opleiding technisch kader V2 Monitoring tool V5 Database V3 Workshop bondsorganisatie V6 Verenigingsprofielen

Nadere informatie

Licentiereglement trainers

Licentiereglement trainers Licentiereglement trainers Inleiding Badminton Nederland hanteert een licentiesysteem voor trainers. Het licentiesysteem heeft tot doel het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van het sporttechnisch

Nadere informatie

Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat

Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat Subsidiejaar 2012 Dit is een addendum op de in mei 2011 aangenomen Richtlijnen Sportagenda 2012 AV versie (24 januari 2012) Inleiding Inleiding Naar

Nadere informatie

21-9-2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL RESULTATEN ZAALVOETBAL

21-9-2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 RESULTATEN ZAALVOETBAL RESULTATEN ZAALVOETBAL 2011/2012 UITVOERING MASTERPLAN REGIOVERGADERING NAJAAR 2012 Inrichting afdeling zaalvoetbal (AO en VO) Uitvoeringplan werkplannen per district Sponsorpropositie Landelijke scheidsrechterscommissie Naamswijziging

Nadere informatie

Wielersportbond NTFU. Licentiebeleid NTFU. Voor niveau 3 instructeurs. [Geef tekst op]

Wielersportbond NTFU. Licentiebeleid NTFU. Voor niveau 3 instructeurs. [Geef tekst op] Wielersportbond [Geef tekst op] NTFU Licentiebeleid NTFU Voor niveau 3 instructeurs *Licentiebeleid NTFU* Doel van het licentiebeleid 1. Vergroten van de kwaliteit van instructeurs 2. Vergroten van de

Nadere informatie

Plan NTTB Afdeling ZuidWest

Plan NTTB Afdeling ZuidWest Plan NTTB Afdeling ZuidWest 2012-2014 Inleiding: Bestuursmodel Afdeling ZuidWest Op de ALV op 30 mei 2012 hebben de verenigingen in ZuidWest besloten dat het vrijwillige afdelingsbestuur ZuidWest wordt

Nadere informatie

Beleidsplan. BC de Flinters 2012-2017. ter besluitvorming ALV 29 okt. oktober 2012

Beleidsplan. BC de Flinters 2012-2017. ter besluitvorming ALV 29 okt. oktober 2012 Beleidsplan BC de Flinters 2012-2017 ter besluitvorming ALV 29 okt oktober 2012 Inleiding In 2011 hebben er veel personele verschuivingen plaats gevonden in de verschillende commissies en in het bestuur.

Nadere informatie

Informatiebrochure voor verenigingen. Doe mee en word in 2013 ook aanbieder van Start Handboogsport!

Informatiebrochure voor verenigingen. Doe mee en word in 2013 ook aanbieder van Start Handboogsport! Doe mee en word in 2013 ook aanbieder van Start Handboogsport! Inleiding De Nederlandse Handboog Bond breidt in 2013 haar dienstverlening aan handboogverenigingen verder uit. De NHB doet dit met de landelijk

Nadere informatie

Inkomsten: Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord.

Inkomsten: Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord. Toelichting op de begroting 2013 van de NTTB afdeling Noord. Algemeen. Bij het opmaken van deze begroting hebben wij gebruik gemaakt van het jaarplan 2013. Wij pleiten voor duidelijke en transparante taakverdeling

Nadere informatie

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be

Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind. rafcelis.be Frisbee Carrière Club voor elke stad, trainers voor elke club, jeugdteam voor elk kind rafcelis.be Meerjarenbeleidsplan Nederlandse Frisbeebond 2014-2016 Inleiding Voor u ligt het voorstel voor het Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

2) Steekproefsgewijze controle op de naleving van de invalregeling

2) Steekproefsgewijze controle op de naleving van de invalregeling 9 september 2010 Geachte vereniging, Bij de start van een nieuw competitieseizoen informeren wij u graag over de uitwerking van een aantal reglementen die betrekking kunnen hebben op het verloop van de

Nadere informatie

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum

De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum De opleiding tot topsporter en het waterpolo opleidingscentrum HET WATERPOLO OPLEIDINGSCENTRUM: DE OPLEIDING TOT TOPSPORTER Het Waterpolo Opleidingscentrum (WOC) streeft er naar spelers en speelsters in

Nadere informatie

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF NOC*NSF Nederlandse Olympisch team Topsport en talentontwikkeling

Nadere informatie

Sport- en beweegaanbod

Sport- en beweegaanbod Sport en Spel op de BSO Organisatie: Volleybal Bond, Basketball Bond, Handbal Bond en Badminton Nederland Contactpersoon: heer Rutger Nienhuis Contactpersoon 2: Erkenningen: Goed beschreven Sport- en beweegaanbod

Nadere informatie

WK BREEDTESPORTCAMPAGNE NTTB

WK BREEDTESPORTCAMPAGNE NTTB WK BREEDTESPORTCAMPAGNE NTTB WK BREEDTESPORTCAMPAGNE IS UITVOERING BESLUIT BONDSRAAD NOV 2009 EN IN LIJN MET MISSIE NTTB Join the table Tot de WK 2011 Na de WK 2011 Missie NTTB : Jointhe Table..bevorderen

Nadere informatie

Begroting 2013 Realisatie tm 2e kwartaal 2013 Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat

Begroting 2013 Realisatie tm 2e kwartaal 2013 Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Rapportage 2e kw 2013 Totaaloverzicht Begroting 2013 Realisatie tm 2e kwartaal 2013 Verwachting 2013 Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Kosten Opbrengsten Resultaat Breedtesport:

Nadere informatie

Kerntakendiscussie: toekomstvisie badmintonsport en -organisatie

Kerntakendiscussie: toekomstvisie badmintonsport en -organisatie Agendapunt 5 Kerntakendiscussie: toekomstvisie badmintonsport en -organisatie 1. Inleiding In dit document schetsen wij als bestuur u een toekomstvisie op de organisatie van de badmintonsport in Nederland

Nadere informatie

Keuzedeel Veilig Sportklimaat Symposium Veilig Sportklimaat in Sport en Onderwijs MBO Amersfoort, 29 september 2016

Keuzedeel Veilig Sportklimaat Symposium Veilig Sportklimaat in Sport en Onderwijs MBO Amersfoort, 29 september 2016 Keuzedeel Veilig Sportklimaat Symposium Veilig Sportklimaat in Sport en Onderwijs MBO Amersfoort, 29 september 2016 Jens van der Kerk (KNVB / VSK) Het programma Naar een veiliger sportklimaat Een programma

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Agendapunt 7.6 Voortgang Aangepast Badminton

Agendapunt 7.6 Voortgang Aangepast Badminton Agendapunt 7.6 Voortgang Aangepast Badminton 1. Uitgangspunten voor beleidsperiode 2015/2020 1.1. Tussen evaluatie prestatiedoelen 2013/2016 Tussenconclusies Het gestelde doel: Bereiken van top 3-plaatsen

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Waarom een verenigingsbox? 30% van de Nederlandse bevolking is lid van een sportvereniging (waarvan 70% in de leeftijdscategorie van 6-17 jaar valt). Dat

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Parafen met datum

GEMEENTE HOOGEVEEN. Voorstel voor burgemeester en wethouders. Parafen met datum Onderwerp: Gemeentelijke bijdrage voor aanstellen professional bij de Hoogeveense Hockey Club Voorgesteld besluit: 1. Eenmalig 10.000,- bijdragen aan de Hoogeveense Hockeyclub (HHC) om in het kader van

Nadere informatie

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Beleidsplan 2020 Samenvatting Datum: juni - oktober 2016 Door: Bestuur Tennisvereniging Engelen Bespreken met leden: 24 november 2016 1. Inleiding Het bestuur heeft

Nadere informatie

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019

Beleidsplan v1.0. november 2015 - oktober 2019 Beleidsplan v1.0 november 2015 - oktober 2019 1 Aanleiding Oude beleidsplan liep tot halverwege 2015 Bestuur heeft behoefte aan nieuw beleidsplan Vervolg op sportief coachen traject Ambitie van bestuur

Nadere informatie

Blue Arrows Basketball

Blue Arrows Basketball Blue Arrows Basketball Dé coolste sport op de Heuvelrug! Sponsormogelijkheden Seizoenen 2010 2014 Hoofdsponsor Stersponsor Teamsponsor Specials Donateur Draag ook bij aan een sportieve en succesvolle samenwerking!

Nadere informatie

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen?

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Scoor dan met ons topaanbod! Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Vraag kinderen waarom

Nadere informatie

SPORTLEIDER 2 BADMINTON

SPORTLEIDER 2 BADMINTON SPORTLEIDER 2 BADMINTON SPORTLEIDER 2 BADMINTON Eerste stap in het trainersvak Op zoek naar een trainer? Veel badmintonverenigingen zijn op zoek naar een trainer. Daarom hee Badminton Nederland een trainersopleiding

Nadere informatie

NHV Seizoenplan

NHV Seizoenplan NHV Seizoenplan 2017-2018 Dit NHV Seizoenplan 2017-2018 is het tweede seizoenplan dat is afgeleid van het NHV Meerjarenbeleidplan 2016-2020, dat als motto Handbal Scoort! heeft gekregen. Er is gekozen

Nadere informatie

Sportaanbod voor het onderwijs

Sportaanbod voor het onderwijs Sportaanbod voor het onderwijs Landelijke studiedag primair onderwijs Woensdag 24 november 2010, Fontys Sporthogeschool (Tilburg) Jorg Radstake (projectleider sport en onderwijs, NOC*NSF) Rutger Nienhuis

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Inleiding Voor je ligt de handleiding van de Verenigingsbox. De Verenigingsbox is een hulpmiddel voor verenigingen om zelfstandig te werken aan een sterke

Nadere informatie

Voorbeelden; Structuur

Voorbeelden; Structuur A.3 Structuur A.3.1 Totale bond A.3.2 Onderdeel talentontwikkeling A.3.3 Geografische spreiding A.3.4 (de)centralisatie (TBV s) In het onderdeel structuur dient te worden aangetoond dat de organisatiestructuur

Nadere informatie

De NTTB. dat zijn wij SAMEN!

De NTTB. dat zijn wij SAMEN! De NTTB dat zijn wij SAMEN! De NTTB als Nederlandse sportbond (1) Als sportbond exclusief erkend/aanspreekbaar (nationaal en internationaal) Aangesloten bij NOC*NSF Aangesloten bij ETTU en ITTF In de Top-20

Nadere informatie

Paratafeltennis binnen de NTTB Voor een succesvolle sprong is de aanloop cruciaal Concept, versie 2.2, 5 april 2014

Paratafeltennis binnen de NTTB Voor een succesvolle sprong is de aanloop cruciaal Concept, versie 2.2, 5 april 2014 Paratafeltennis binnen de NTTB Voor een succesvolle sprong is de aanloop cruciaal Concept, versie 2.2, 5 april 2014 1 Hoofdstuk 1. Inleiding In 2012 en 2013 is gebleken dat er binnen de NTTB-organisatie

Nadere informatie

KPI 2 KPI 1. KPI 3 Tevredenheid Vereniging. Ledenuitstroom. Ledenaanwas 2016: -20,5% 2017: -19,0% 2018: -17,5% 2019: -17,0% 2020: -16,5%

KPI 2 KPI 1. KPI 3 Tevredenheid Vereniging. Ledenuitstroom. Ledenaanwas 2016: -20,5% 2017: -19,0% 2018: -17,5% 2019: -17,0% 2020: -16,5% Hoofddoelen BNL 2016+ Doel 1: Verhogen van de tevredenheid van de aangesloten lid verenigingen; Doel 2: Verminderen van uitstroom van leden; Doel 3: Nieuwe leden aantrekken; 1 KPI 1 KPI 2 KPI 3 Tevredenheid

Nadere informatie

Concordia Een vitale vereniging blijven... Tijd voor een nieuwe aanpak?

Concordia Een vitale vereniging blijven... Tijd voor een nieuwe aanpak? Koninklijke Nederlandsche Handboogschutterij Concordia Een vitale vereniging blijven... Tijd voor een nieuwe aanpak? Handboogcongres 2013 9 november 2013 Edwin de Ligter Nieuwe opzet? Van geen beleid naar

Nadere informatie

Aanbod Badminton Nederland

Aanbod Badminton Nederland Aanbod Badminton Nederland WEDSTRIJDVORMEN VOOR VERENIGINGEN TOPBADMINTON BADMINTON SPELEN januari 2011 Aanbod Badminton Nederland 1. WEDSTRIJDVORMEN 1.1 Wedstrijdvormen Badminton Nederland verzorgt de

Nadere informatie

NTTB. zijn wij SAMEN!

NTTB. zijn wij SAMEN! NTTB zijn wij SAMEN! Beleidsplan 2010-2016 Mid-term review waar staan we nu? Ambitieus MJBP, 2 jaar aan gewerkt, gedragen door gehele bond, unaniem goedgekeurd door BR Ook het huidige HB staat volledig

Nadere informatie

PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3

PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3 PROGRAMMA HANDBOOGCONGRES 3 Wanneer Wat Waar 9.00-9.30 Ontvangst & inschrijven Aula 9.30 9.45 Opening & welkom: Stan Stolwerk (NHB) Aula 9.45 10.00 Plenaire presentatie: Hein Veerman (NOC*NSF) Aula 10.00

Nadere informatie

Omschrijving Jeugdbegeleider en Jeugdtrainer

Omschrijving Jeugdbegeleider en Jeugdtrainer Badmintonclub Nieuwerkerk aan den IJssel Postbus 177 2910 AD Nieuwerkerk aan den IJssel Omschrijving Jeugdbegeleider en Jeugdtrainer BCN heeft voor komend seizoen behoefte aan nieuwe begeleiders en trainers

Nadere informatie

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten!

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten! : Tijd om te oogsten! Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2014-2015? Wat zijn de plannen 2015-2016? Bijlage: resultaten 2014-2015 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

Tafeltennis voor meisjes

Tafeltennis voor meisjes Tafeltennis voor meisjes MEISJESTAFELTENNIS IN NEDERLAND Waarom zijn meisjes en vrouwen belangrijk voor een vereniging? Meisjes en vrouwen zijn bijzonder geschikt als trainers/coaches of voor andere (kader)

Nadere informatie

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3 Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 en Damtrainer 3 Inleiding Sinds 2009 kent de KNDB nieuwe opleidingen voor Damtrainer 2 (vergelijkbaar met het oude Damleider A) en Damtrainer 3 (was vroeger

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

HZC de Robben. Beleidsplan 2016 2020

HZC de Robben. Beleidsplan 2016 2020 HZC de Robben Beleidsplan 2016 2020 Vastgesteld door het bestuur van HZC de Robben te Hilversum, 16 november 2015 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Bestuur, algemeen en ondersteunende activiteiten... 3 2. Waterpolo...

Nadere informatie

Plan van Aanpak FOCUS programma

Plan van Aanpak FOCUS programma Plan van Aanpak FOCUS programma Aanleiding Korfbal naar Olympisch niveau is het beleidsdocument wat voor ligt als onderbouwing van de doelstelling die het KNKV gesteld heeft op 150.000 leden in 2020. Als

Nadere informatie

Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur. Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling

Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur. Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling Combinatiefunctionaris M/V Sport Onderwijs Cultuur Sportbedrijf Tilburg Afdeling Sportontwikkeling Inhoud presentatie Aanleiding Beleid Tilburg Functie Combinatiefunctionaris (CF) CF binnen de sportvereniging

Nadere informatie

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers

Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Stichting jeugdijshockey Tilburg Trappers Jeugd beleidsplan 2013-2018 Versie september 2008 3 1. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK BLZ INHOUDSOPGAVE 1 1. INLEIDING 2 2. ANALYSE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN 2 2.1 Stand

Nadere informatie

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020 Opbouw Presentatie Missie Kernwaarden Norm Gedrag Did well Do better Bewust voortzetten Projecten richting 2020 Missie HV Abcoude is een familieclub waar sportiviteit, prestatie en plezier hand in hand

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Smash Hoogeveen Strategie Organisatie Communicatie... 5

Strategisch beleidsplan Smash Hoogeveen Strategie Organisatie Communicatie... 5 Strategisch beleidsplan Smash Hoogeveen 2011-2015... 2 1 Strategie... 2 1.1 Visie... 2 2 Organisatie... 4 2.1 Structuur van de verschillende organen... 5 3 Communicatie... 5 4 Contacten binnen de gemeente

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

REGIOVERGADERING VOORJAAR 2012 KNVB ZAALVOETBAL

REGIOVERGADERING VOORJAAR 2012 KNVB ZAALVOETBAL REGIOVERGADERING VOORJAAR 2012 KNVB ZAALVOETBAL Grootste teamzaalsport van Nederland Snel, technisch, dynamisch, explosief Zelfstandige tak binnen de KNVB PAGINA 2 VAN 24 DOELSTELLINGEN: Top 10 FIFA 130.000

Nadere informatie

Bij de vorige begroting waren de ledentallen resp. 2370, 1145 en 423.

Bij de vorige begroting waren de ledentallen resp. 2370, 1145 en 423. Toelichting op de begroting 2014 van de NTTB Afdeling Noord. INKOMSTEN: 8000. Afdelingscontributie Basisleden 2350 x 3,00 7.050,00 Competitiegerechtigde senioren 1050 x 8,00 8.400,00 Competitiegerechtigde

Nadere informatie

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN

DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN DE NTB VOOR ORGANISATIES VAN EVENEMENTEN WAT BIEDT DE NEDERLANDSE TRIATHLON BOND (NTB) AANGESLOTEN ORGANISATIES (VERENIGINGEN OF STICHTINGEN) DIE NU OF IN DE TOEKOMST EEN COMBIDUURSPORT-EVENEMENT (WILLEN)

Nadere informatie

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009

Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Tussenevaluatie beleidsplan HB SC Joure 2007 2010 d.d. oktober 2009 Beleidsplan SC Joure 2007-2010 opgesteld in april/mei 2007 met draagvlak geledingen AB/topsport/breedtesport/sponsoring Doelstellingen

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

een bloeiende vereniging

een bloeiende vereniging een bloeiende vereniging Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2013-2014? Wat zijn de plannen 2014-2015? Bijlage: resultaten 2013-2014 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK.

LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. LET OP: DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER VOORBEREIDING. DE VRAGENLIJST KAN ONLINE INGEVULD WORDEN VIA DEZE LINK. Introductie Fijn dat je de tijd neemt om aan onze verenigingsmonitor mee te doen! Het

Nadere informatie