Betreft: fiscale informatie 2010 beleggingen GoodWood Investments B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: fiscale informatie 2010 beleggingen GoodWood Investments B.V."

Transcriptie

1 Betreft: fiscale informatie 2010 beleggingen GoodWood Investments B.V. Hierbij treft u de fiscale toelichting over 2010 aan met betrekking tot uw beleggingen welke voorheen door GoodWood Investments B.V. (hierna: GoodWood) werden beheerd. Deze toelichting is bedoeld om u in staat te stellen uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2010 in te vullen. Als gevolg van het faillissement van GoodWood is het helaas niet mogelijk om de fiscale waardering over 2010 geïndividualiseerd aan te leveren. Wij hopen dat dit in de toekomst weer wel het geval zal zijn. Ten behoeve van uw aangifte 2010 hebben wij enkele fiscaal relevante vragen van een nadere toelichting voorzien. Deze treft u in de bij deze aankondiging gevoegde fiscale toelichting (Bijlage 1) aan. Wij maken u erop attent dat wij geen fiscaal adviseur zijn en aansprakelijkheid voor fiscale overwegingen uitsluiten. De verstrekte informatie is gebaseerd op de fiscale gegevens zoals die bij ons bekend zijn. Als gevolg van wijzigingen in fiscale wetgeving is het altijd mogelijk dat de fiscale behandeling van uw belegging verandert. Voor meer informatie omtrent uw persoonlijke fiscale positie raden wij u aan zich tot uw eigen fiscaal adviseur te wenden. Waardering De fiscale opgave over 2010 is gebaseerd op het door Pöyry Tecnologia Ltda. (hierna: Pöyry ) beoordeelde waarderingsmodel van Floresteca S.A. Het naar aanleiding van deze beoordeling door Pöyry opgestelde verslag (identificatie: M-1401, d.d ) treft u elders op deze website aan. Floresteca heeft 2 scenario s ontwikkeld ten aanzien van toekomstige prijsontwikkelingen, een gematigd scenario en een meer optimistisch scenario. De uitkomsten van deze verschillende scenario s treft u aan op de bladzijden 25 en 26 van het genoemde verslag. Wij hebben er voor gekozen om de fiscale opgave te baseren op het gematigd scenario en om dezelfde disconteringsvoet (NPV) als in voorgaande jaren -11% op jaarbasis- aan te houden. De tabellen betreffen de waardering per 31 december 2009 in US$ en zijn exclusief bronheffing. Wij hebben deze waardering daarom verhoogd met 11% naar de waarde per 31 december 2010 en vervolgens verminderd met 15% bronheffing. Vervolgens zijn de bedragen omgerekend naar Eurobedragen tegen de koers van 31 december De tabellen bevatten uitsluitend de waarden van ha met tussenkappen. De waarde van de ha zonder tussenkappen hebben wij gebaseerd op de verschillen welke uit eerdere waarderingen zijn gebleken. Volgens de belastingdienst dient de fiscale opgave gebaseerd te zijn op de waarde in het economisch verkeer, of op de meest gerede schatting daarvan. Reeds voor het faillissement van GoodWood waren er onvoldoende aan- en verkoopprijzen beschikbaar om de fiscale opgave op marktprijzen te kunnen baseren en was de fiscale opgave de uitkomst van modelmatige berekeningen. Wij kiezen er voor om deze systematiek niet te wijzigen en corrigeren de fiscale opgave (vooralsnog) niet vanwege het faillissement van GoodWood. Wij wijzen erop dat de fiscale opgave een tussentijdse momentopname is en dat deze afhankelijk is van een aantal onzekere- toekomstige ontwikkelingen. Gezien de lange looptijd van de beleggingen kunnen relatief kleine bijstellingen in de gehanteerde aannames de tussentijdse waarde aanzienlijk beïnvloeden. Garantiecontracten Indien aan uw belegging een bepaling is gekoppeld omtrent de mogelijkheid om de belegging tegen een bepaalde waarde aan GoodWood terug te leveren, dan achten wij de kans dat deze verplichtingen uit de boedel van GoodWood aan u nog kunnen worden nagekomen nagenoeg nihil. U dient daarom naar onze

2 mening de waarde van de belegging zelf op te geven en niet een eventuele geldsvordering (het terugkoopbedrag). Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting Bij een aantal participanten heeft de belastingdienst geweigerd om de Aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing te verlenen (Box 3) en inmiddels zijn een aantal aangiften inkomstenbelasting ook op dit punt gecorrigeerd. Een aantal investeerders heeft door tussenkomst van GoodWood- tegen de door de belastingdienst aangebrachte correcties (hoger) beroep ingesteld bij de belastingrechter. Met uitzondering van de overeenkomsten welke zijn afgesloten met de Stichting Amazon Teak Foundation heeft de belastingrechter geoordeeld dat participanten geen recht hebben op de Aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing. Helaas was het vanwege een tekort aan financiële middelen niet mogelijk om de fiscale procedures op dit punt voort te zetten. Wij zien nog steeds aanknopingspunten om deze aftrek wel toe te staan en zullen bezien of wij het standpunt van de belastingdienst dit in de toekomst nog zullen aanvechten. Van de uitkomst hiervan houden wij u op de hoogte via onze website. In afwachting hiervan raden wij u vooralsnog aan om ter behoud van rechten- toch een beroep te doen op de Aftrek ter voorkoming van dubbele belastingheffing. U dient er echter rekening mee te houden dat de belastingdienst op dit punt af kan wijken van uw aangifte. Bepaling van de fiscale waarde Hieronder treft u een tabel aan met de fiscale waarde (per gehele ha), uitgesplitst per Fazenda (boerderij), per plantjaar en of het een hectare met of zonder tussenkap betreft. NB als het een ha zonder tussenkap betreft is er niets ingevuld in de kolom kap1 en de kolom kap 2. Met behulp van uw fiscale overzicht over 2009 kunt u -per overeenkomst- uw specifieke gegevens terugvinden. U dient zelf de waarde te berekenen door de omvang van uw belegging te vergelijken met de hieronder opgegeven waarde. De tabel bevat de waarde per gehele ha. Fazenda Plantjaar Met tussenkap Zonder tussenkap per gehele ha per gehele ha Buriti Kumbarú Silas Cocal Pimental Tenda Paiolandia Paraiso Bocaina Cocal Paiolandia Sao Jose da Canastra Sao Judas Tadeu Silas Vale Dourado Capim Branco Araras Bambu Bocaina Cassange

3 Serra das Araras Vale Dourado Bambu Duas Lagoas Duas Lagoas Barranquinho Cacimba Duas Lagoas Santa Maria do Jauru Santa Fe Barranquinho Cacimba Santa Maria do Jauru Barranquinho

4 Bijlage 1: Fiscale toelichting 2010 betreffende investeringen bij GoodWood Om één en ander correct in uw aangifte te verwerken is een aantal vragen in uw aangifteformulier van belang. Het betreft hier de vragen 19 f, 20 en 42 g van het aangiftebiljet P. Indien het saldo van uw totale bezittingen minus schulden in 2010 lager is dan het heffingsvrij vermogen (! ,- en voor fiscale partners samen! ,-) hoeft u onderstaande vragen niet in te vullen! Vraag 19 f Overige onroerende zaken. Bij deze vraag dient de waarde van de belegging per 1 januari 2010 en per 31 december 2010 te worden opgegeven. Vraag 20 Waarde van schulden op 1 januari 2010 en 31 december Bij deze vraag dient in geval van een gefinancierde deelname de waarde van de met de belegging verband houdende schulden te worden aangegeven. Vraag 42 g Waarde bezittingen box 3 in 2010: onroerened zaken in het buitenland. De reductie ter voorkoming van dubbele belastingheffing in Nederland dient in een P-biljet inkomstenbelasting bij vraag 42 - onderdeel g - te worden aangevraagd. Aldaar dient de waarde van de belegging per 1 januari 2010 en 31 december 2010 (minus de waarde van eventueel met de belegging verband houdende schuld) te worden opgegeven. Tevens dient u hier de landcode BRA voor Brazilië in te vullen. Indien, in geval van een P-biljet, bij deze vraag meer dan één bedrag dient te worden ingevuld (omdat los van de teakhoutbelegging bijvoorbeeld nog andere buitenlandse vermogensbestanddelen in aanmerking komen voor een reductie ter voorkoming van dubbele belasting in Box 3), kan worden volstaan met het vermelden van het totaalbedrag. In dat geval hoeft geen landcode te worden ingevuld. Onderaan vraag 42 treft u nog een tweetal aanvullende vragen aan, deze zullen in de regel met nee worden beantwoord. Bij de berekening van de aanslag inkomstenbelasting wordt in eerste instantie de belasting berekend over de belastbare inkomens van de drie boxen. Vervolgens wordt in de aanslag een vermindering in verband met de geclaimde reductie ter voorkoming van dubbele belasting (de zogenaamde Vrijstelling buitenlandse inkomsten box 3 ) gegeven op de te betalen inkomstenbelasting over Box 3. Indien u een belegging in de loop van het jaar 2010 heeft gekocht of verkocht is een afwijkende systematiek van toepassing met betrekking tot vraag 42. Deze systematiek wordt nader toegelicht in de KPMG Meijburg & Co notitie voor particulieren, deze is nog te vinden in de fiscale opgave over 2007 op de website van GoodWood (www.goodwood.nl). Aangifte via het aangifteprogramma van de belastingdienst: De belastingdienst vermeldt in haar aangiftesoftware bovenvermelde vraagnummers niet. Als u hiervan gebruik maakt, kunt u de waarde invullen door vanuit het hoofdmenu (links) te klikken op Box 3: sparen en beleggen. Na het invullen van een aantal vragen (u dient de vraag Had u een tweede woning of een andere onroerende zaak met Ja te beantwoorden) kunt u de waarde invullen onder Bezittingen: onroerende zaken bij het onderdeel Overige onroerende zaken (geen hoofdverblijf). De eventueel met dit bezit samenhangende schulden kunt u invullen bij Schulden.

5 De Aftrek ter voorkoming dubbele belastingheffing kunt u invullen door vanuit het hoofdmenu te klikken op Vrijstellingen en verminderingen, vervolgens aankruisen van het vakje Aftrek om dubbele belasting te voorkomen en daarna te klikken op Akkoord. Vervolgens aankruisen van Box 3 en daarna aankruisen Buitenlandse onroerende zaken waarvoor u vrijstelling van inkomstenbelasting wilt. Daaronder kunt onder omschrijving GoodWood invullen, onder land Brazilië en vervolgens kunt u de waarde per 1 januari 2010 en 31 december 2010 invullen (eventueel onder aftrek van een met het bezit samenhangende schuld). Onderaan de pagina treft u nog een tweetal vragen aan, deze zullen in de regel met nee worden beantwoord. Let op: U kunt geen beroep doen op eventuele andere vrijstellingsregelingen (zoals groenbeleggingen) of op de extra heffingskorting voor maatschappelijke beleggingen, deze zijn op de GoodWood beleggingen niet van toepassing. Disclaimer Wij maken u erop attent dat wij geen fiscaal adviseur zijn en derhalve aansprakelijkheid voor fiscale overwegingen uitsluiten. De verstrekte informatie is gebaseerd op de gegevens zoals die bij ons bekend zijn. Als gevolg van wijzigingen in fiscale wetgeving is het altijd mogelijk dat de fiscale behandeling van uw investering is veranderd. Voor meer informatie omtrent uw persoonlijke fiscale positie raden wij u aan zich tot uw eigen fiscaal adviseur te wenden.

" & ' "!""&! ( ")# "" " " ( "&"&" " ) "

 & ' !&! ( )#    ( &&  ) ! "!# " $% " & ' "!""&! ( ")# "" " " ( "&"&" " ) " ()) ""# ) *# +&, # # &" " ()&" " # - "" ( &" & ".! &"! * +" (!" "" / # ) &) "!"&" "!"" ) - "# &)&!". "")& &&! " "&" "& & ),&! " # )& & 0!,"!!10 "23! "!!

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 204 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie

Fiscaal memo 2014/2015

Fiscaal memo 2014/2015 Fiscaal memo 2014/2015 1. Inleiding The Silver Mountain heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015

Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Toelichting op het verzoek om Peiljaarverlegging in 2015 Deze toelichting hoeft u niet met het verzoek mee te zenden www.rechtsbijstand.nl Algemene informatie over Peiljaarverlegging U heeft van de Raad

Nadere informatie

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V.

Wat zijn de financiële risico s van een belegging in aandelen in DIM Vastgoed? DIM Vastgoed N.V. Deze financiële bijsluiter is bijgewerkt tot en met 13 juni 2005. Bij of krachtens wet voorgeschreven productinformatie over een belegging in aandelen in Over de financiële bijsluiter Voor producten als

Nadere informatie

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015 Werken in het buitenland Editie 2015 Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanr u in of via Nederland, België of Luxemburg zaken doet. Met onze

Nadere informatie

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN geschreven door Carla Custers (Reken ErOp) (Druk- en typefouten voorbehouden. De auteur en uitgever zijn niet aansprakelijk

Nadere informatie

Addendum bij Akkoord op Hoofdlijnen d.d. 19 september 2011

Addendum bij Akkoord op Hoofdlijnen d.d. 19 september 2011 Addendum bij Akkoord op Hoofdlijnen d.d. 19 september 2011 De compensatieregeling is vastgelegd in het op 19 september 2011 bereikte akkoord op hoofdlijnen (AoH) tussen de curatoren van DSB Bank en de

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

I. Algemene beschouwingen

I. Algemene beschouwingen STATEN VAN CURACAO ZITTING 2010-2011 ------------------------------------------------------------------------ LANDSVERORDENING van de tot wijziging van de Algemene landsverordening Landsbelastingen 1,

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3

Informatiememorandum. Tectona Forestry BV. Tectona Agro Obligaties I. Maart 2015 Versie 16.3 Informatiememorandum Tectona Forestry BV Tectona Agro Obligaties I Maart 2015 Versie 16.3 1 INLEIDING Dit memorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van een Obligatielening

Nadere informatie

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl Toelichting Belangrijke mededelingen Deze toelichting bevat belangrijke informatie over het Dexia Aanbod. Dat

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

ECO CAPITAL DE COSTA RICA SA

ECO CAPITAL DE COSTA RICA SA PROSPECTUS Teak ECO CAPITAL DE COSTA RICA SA 1 juni 2006, Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1 : 1. Voorwoord 3 2. Samenvatting 4 3. Algemene gegevens betreffende de aanbieder van een serie beleggingsobjecten 6

Nadere informatie

Uw monument en de Belastingdienst

Uw monument en de Belastingdienst Uw monument en de Belastingdienst De fiscale faciliteiten voor het restaureren en het onderhouden van uw monumentenpand LET OP! Deze productbrochure bevat gedateerde informatie. Kijk voor actuele en volledige

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399

Rapport. Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399 Rapport Datum: 31 december 2002 Rapportnummer: 2002/399 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat UWV Gak, kantoor Breda, haar niet die informatie heeft verstrekt, die zij nodig acht om te kunnen berekenen

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw

8. De btw. 8.2. Aftrek van voorbelasting. De btw ..1. Inleiding Een ondernemer (ook als u een zelfstandig of een vrij beroep uitoefent ) die een auto gebruikt in het kader van zijn onderneming, rekent de auto veelal tot het ondernemingsvermogen. Daarom

Nadere informatie

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen

Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen r Voorwaarden Rabo ToekomstSparen/Beleggen 1 Productkenmerken en informatie over ToekomstSparen 2 Productkenmerken en informatie over ToekomstBeleggen 3 Algemene voorwaarden voor Rabo ToekomstSparen 2007

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen

Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Productinformatie en Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen 1. Productinformatie van Evi Netto Pensioenbeleggen 2. Afspraken Evi Netto Pensioenbeleggen Deze productinformatie en de Afspraken van Evi Netto

Nadere informatie

Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek

Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek Offertenummer Beleggingsrekeningnummer 1 Gegevens tussenpersoon (eventueel stempel) 2 Gegevens aanvrager(s) Naam Voorletter(s) Adres Postcode

Nadere informatie

Aftrek om dubbele belasting te voorkomen

Aftrek om dubbele belasting te voorkomen 20 bij aangifte inkomstenbelasting 20 IB 262-1T41FD Aftrek om dubbele belasting te voorkomen Woonde u in Nederland en had u bezittingen in het buitenland of inkomsten uit het buitenland? Dan moet u hiervan

Nadere informatie

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen U had een juridisch probleem waarvoor u een advocaat of mediator (hierna: advocaat) heeft gehad. Uw advocaat heeft voor u

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Dienstverlening schadeverzekeringen

Nadere informatie