gevolgen en oplossingen stapsgewijze verhoging van AOW-leeftijd Your business technologists. Powering progress

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gevolgen en oplossingen stapsgewijze verhoging van AOW-leeftijd Your business technologists. Powering progress"

Transcriptie

1 gevolgen en oplossingen stapsgewijze verhoging van AOW-leeftijd Your business technologists. Powering progress

2 Gevolgen van de stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd in Nederland Sinds 2009 wordt in Nederland gesproken over een verhoging van de AOW-leeftijd. Toenmalig minister Donner zette het onderwerp op de politieke agenda. Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers sloten in 2011 een pensioenakkoord. Dit alles lijkt nu te zijn achterhaald door een nieuwe fase in deze discussie. Onlangs werd in het zogeheten Lenteakkoord afgesproken dat vanaf 2013 de pensioenleeftijd stapsgewijs gaat worden verhoogd naar vooralsnog 67 jaar. De stappen bedragen een, twee en drie maanden. De gevolgen van deze besluitvorming zullen zich in vele systemen en processen in Nederland laten voelen. Sinds jaar en dag is het bereiken van de leeftijd van 65 jaar niet alleen op persoonlijk vlak een omslagpunt, maar ook op financieel vlak. Sinds de invoering van de AOW is de leeftijd van 65 jaar een harde grens geweest. Als zodanig is deze dan ook veelal absoluut ingebouwd in regels en systemen. En dit gaat een stuk verder dan het, in eerste instantie eenvoudig te bepalen, aanpassen van AOW- en pensioensystemen. De kwestie wordt nog iets lastiger vanwege het feit dat niet langer wordt gerekend met een geheel aantal jaren, maar met een aantal jaren plus een aantal maanden. Een aspect waar processen en systemen veelal niet op zijn ingericht. Om deze problematiek op een adequate wijze te kunnen aanpakken, heeft Atos een aantal diensten ontwikkeld. Diensten die te maken hebben met zowel het signaleren van waar dit aspect zich bevindt, als diensten die zich richten op een geschikte oplossing van het geheel. Minister Kamp (Sociale Zaken) verwacht niet dat het voornemen uit het Lenteakkoord na de verkiezingen nog wordt teruggedraaid. Bron: Telegraaf, Gevolgen en oplossingen stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd

3 Wat doet u met 65? Gevolgen en oplossingen stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd 3

4 Nadere verkenning van de invloed op wet- en regelgeving De stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd heeft op veel processen en systemen invloed. Hierna volgt een niet limitatieve opsomming van de geraakte domeinen. Belastingen De wijze van berekenen van de loon- en inkomstenbelasting houdt in dat er vanaf de 65-jarige leeftijd geen werknemerspremies meer worden ingehouden. Vanaf 65 jaar wordt de belasting dan ook op een andere wijze berekend. Als gevolg van de aanpassing in de AOW-leeftijd zal het nu harde getal 65 moeten worden vervangen door een meer flexibele AOW-leeftijd. De berekening zal dusdanig worden aangepast dat tot de AOW-datum, die op dat moment van toepassing is, gewoon sociale premies zullen worden afgedragen. Daarnaast zijn er verschillende regels opgenomen in de belastingregelgeving die te maken hebben met de hoeveelheid opgebouwd pensioen en de ruimte die iemand heeft om fiscaal gefacilieerd additioneel pensioen op te bouwen. Gezien het feit dat de AOW-leeftijd jaarlijks een maand opschuift, zullen deze regels moeten worden geflexibiliseerd. Dit geldt zowel voor de regels voor de berekening van overmatig pensioen als voor de regels met betrekking tot de berekening van een eventueel pensioentekort. Overigens kan het hierbij interessant zijn wanneer het ene jaar wordt berekend dat een burger fiscaal gefacilieerd extra pensioen mag opbouwen en dat vervolgens het jaar daarop kan worden geconstateerd dat er sprake is van bovenmatige pensioenopbouw. Kortom, deze regels kunnen straks vrij complex gaan worden. Op dit moment is nog niet helder op welke wijze de nieuwe regelgeving er op dit laatste terrein zal gaan uitzien. Dat er veranderingen zullen optreden is echter evident. Pensioenen Voor pensioenen geldt een aantal analoge regels, net zoals voor de belastingen. Ook hier zal gaan worden gewerkt met een flexibele AOW-leeftijd. Deze heeft gevolgen voor een aantal aspecten, namelijk de berekening van de benodigde reserves, de berekening van de pensioenruimte, de berekening van het pensioen zelf, de berekening van de in te houden premies bij uitkeringsgerechtigden etc. Maar ook de processen en werkvoorraden zullen ander gedrag gaan vertonen. Afhankelijk van de wijze van invoering van de nieuwe regels kan dit tot gevolg hebben dat gedurende een periode van een, twee of drie maanden geen ouderdomspensioenen zullen ingaan. Dit zal leiden tot een andere wijze van inplannen en verdelen van de werkzaamheden over een geheel jaar. Sociale wetgeving De sociale wetgeving zal ook de nodige gevolgen ondervinden van de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd. Immers, de volledige sociale wetgeving gaat uit van het beëindigen van een aantal uitkeringen (WW, WIA/WAO, Bijstand, Anw etc.) op het moment dat de desbetreffende uitkeringsgerechtigde de 65-jarige leeftijd bereikt. Dus zal dit de nodige gevolgen gaan hebben voor de systemen die voor het berekenen, toekennen en beëindigen van deze uitkeringen worden gebruikt. En analoog aan de gevolgen voor de processen en werkzaamheden bij de uitvoering van de pensioenen, zullen ook de uitvoerders van de sociale regelingen te maken krijgen met onregelmatige verdeling van werkzaamheden over een jaar. 4 Gevolgen en oplossingen stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd

5 Hoe ziet het speelveld er uit? Het speelveld is zeer breed. De AOW-leeftijd zit diep ingebakken in de Nederlandse samenleving. Daar waar de natuurlijke reactie is te denken dat 65 het domein van de pensioenuitkeringen betreft, blijkt praktisch gezien veel meer te worden geraakt. En niet alleen systemen zullen worden getroffen. Ook procesmatig zullen aanpassingen op verschillende plaatsen moeten worden aangebracht. De gevolgen van de flexibilisering van de AOWleeftijd kunnen dan ook in een groot aantal organisaties en domeinen doorwerken. Van de omslagleeftijd voor het berekenen van de belastingen tot aan het berekenen van ouderdomspensioenen en het bepalen van het moment van ingang. Van het moment van beëindigen van bijstandsuitkeringen tot het berekenen van de pensioenreserves. In bijgaand schema is weergegeven welke bedrijfstakken en welke bedrijfsprocessen kunnen worden geraakt. Ook is in dit schema aangegeven dat consequenties zich niet beperken tot een bepaald domein maar zich uitstrekken over de verschillende domeingrenzen heen. (Ziektekosten) Verzekeraars Pensioen Administrateurs Sociale wetgeving UWV SVB Neem als voorbeeld het feit dat pensioenadministrateurs maandelijks anticiperen op de groep mensen die binnen een bepaald tijdsbestek met pensioen zullen gaan. Wanneer elk jaar een verschuiving gaat plaatsvinden met 1, 2 of 3 maanden heeft dit tot gevolg dat er gaten gaan ontstaan in de geplande werkvoorraden. Banken Pensioenwet en -regelgeving AOW leeftijd Belasting wetgeving Gemeenten Er kunnen daardoor ongewenste (of bijzondere) situaties ontstaan ten aanzien van de werkverdeling en de processen. Uiteraard werkt dit ook weer door in de financiële cijfers van de pensioenadministrateurs. De berekeningen en voorspellingen zullen er niet eenvoudiger op worden. Werkgevers Salarishuizen Belastingdienst Gevolgen en oplossingen stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd 5

6 Gedetailleerde verkenning van de invloed op de verschillende processen en systemen Over het algemeen wordt in Nederland overal uitgegaan van een AOW-leeftijd van 65 jaar. Dit geldt voor de belastingregels, de pensioneringsregels en vele andere regels die in systemen zijn ingebouwd. Daarnaast wordt ervan uitgegaan dat de uitstroom van het arbeidsproces naar de AOW gelijkmatig verdeeld over het jaar plaatsvindt. Vaak is de pensioenleeftijd van 65 jaar hard in systemen ingebouwd en de bijbehorende regels ook. Dit is niet vreemd, gezien het feit dat deze leeftijd al meer dan 50 jaar wordt gehanteerd en ook nooit onderwerp van discussie is geweest. Overal waar deze leeftijd voorkomt, zal deze moeten worden aangepast en geflexibiliseerd. Op de volgende pagina s is een aantal gevolgen voor verschillende bedrijfstypen weergegeven. Opnieuw betreft het zeker geen limitatieve opsomming. Uitvoering Sociale Zekerheid Sociale Verzekeringsbank (SVB) De SVB is de uitvoerder van de volksverzekeringen. Zij zorgt ervoor dat de AOW, Anw en AKW worden uitbetaald. Daarnaast voert de SVB ook voor een aantal gemeenten de aanvullende bijstand op een onvolledig AOW-pensioen uit. Voor wat betreft de AOW zal er sprake zijn van flexibilisering van de aanvangsleeftijd. Dit betekent dus dat de desbetreffende applicaties rekening moeten gaan houden met een andere aanvangsleeftijd. Vermoedelijk zal de AOW van de eventuele niet werkende partner ingaan op de op dat moment geldende algemene AOW-leeftijd. Voor wat betreft de Anw is het zo dat deze nu eindigt op het moment dat de 65-jarige leeftijd wordt bereikt. Deze leeftijd zal moeten worden geflexibiliseerd. Voor de bijstandsuitkering als aanvulling op een onvolledig AOW-pensioen is hetzelfde van toepassing als voor de AOW. Uitvoering Sociale Zekerheid - UWV Door het UWV worden de werknemersverzekeringen uitgevoerd. Het UWV beoordeelt de uitkeringsaanvragen voor de ZW, WW, WIA/ WAO, TW, TRI en Wajong. Tevens betaalt het deze uitkeringen. Aangezien het hier werknemersverzekeringen betreft en de AOW-leeftijd voor werknemers wordt geflexibiliseerd, zullen veel systemen van het UWV moeten worden nagelopen en vervolgens aangepast aan het beëindigen van uitkeringen op basis van de nieuwe AOW-leeftijd. Het lijkt er op dat het aanpassen van de inhoudingregels voor sociale premies en belastingen hierbij niet behoeft te gebeuren. Immers, de uitkeringen in het kader van werknemersverzekeringen eindigen bij het bereiken van de AOW-leeftijd. En dit is ook het moment waarop de mogelijke UWV-uitkering wordt beëindigd. Wanneer er dus logischerwijze geen rekening is gehouden met deze AOW-leeftijd in de berekening van de in te houden bedragen, zal aan deze kant van de systemen geen probleem ontstaan. De wet moet in heel korte tijd (ongeveer zes maanden) worden ingevoerd. Er moet zeer veel gebeuren, waaronder tijdige informatievoorziening, aanpassing van administratieve processen en ICT-systemen. Bron: Actal, juni 2012 Gevolgen en oplossingen stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd 65

7 Uitvoering Sociale Zekerheid - Gemeenten De gemeenten zijn onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van de WW en de Wmo. Voor de WW zal ook de beëindiging per AOWleeftijd moeten worden aangepast. Voor wat betreft de Wmo zal een extra peilmoment van het inkomen moeten worden ingebouwd op het moment dat de desbetreffende persoon die een beroep heeft gedaan op deze wet AOW gaat ontvangen. Het inkomen wordt dan immers geheel anders en dit kan gevolgen hebben voor het bedrag aan eigen bijdrage dat de desbetreffende persoon moet betalen. Daarnaast geldt een andere maximum eigen bijdrage vanaf 65 jaar. Deze eigen bijdrage zal moeten worden gekoppeld aan de AOW-leeftijd. Belastingdienst Bij de Belastingdienst wijzigen de berekeningen op het moment van bereiken van de AOWgerechtigde leeftijd. Daarnaast wordt er van uitgegaan dat een aantal uitkeringen in het kader van werknemersverzekeringen eindigt per de 65-jarige leeftijd. Beide aspecten zullen moeten worden aangepast aan gewijzigde wetgeving. Uitgangspunt hierbij is dat werknemerspremies moeten worden betaald tot het moment dat de AOWgerechtigde leeftijd is bereikt. Ongeacht wat deze leeftijd op dat moment is Pensioenadministrateurs Ook bij pensioenuitvoerders is 65 jaar een vaststaande leeftijd waar veel om draait. Een aantal uitkeringen wordt per die leeftijd gestopt (denk aan vroegpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen, nabestaanden-pensioen) en het ouderdomspensioen start per deze datum. Deze leeftijd is gekoppeld aan de AOW-leeftijd. Ook hier zal de AOW-leeftijd moeten worden geflexibiliseerd. Nog niet bekend is in hoeverre deze flexibilisering van de AOW-leeftijd gevolgen heeft voor de duur van een arbeidsongeschiktheidspensioen of een nabestaandenpensioen. Daarnaast wordt bij de premie vaak een factor ingebouwd voor de AOW. Dat deze AOWinbouw jaarlijks wijzigt, is nu ook al het geval. Alleen de berekening van deze factor zal derhalve gaan wijzigen. Voorts zullen er consequenties zijn ten aanzien van de reserveberekeningen. Er zal rekening moeten worden gehouden met het jaarlijks verschuiven van de AOW-leeftijd. Salarissystemen Salarissystemen gaan uit van een AOW-leeftijd van 65 jaar. Deze leeftijd wordt gehanteerd voor de berekening van de sociale premies en de belastingen. Dit zal moeten worden geflexibiliseerd. Personeelssystemen Ook personeelssystemen gaan uit van de 65 jarige leeftijd voor de AOW en dus de pensionering. Ze zullen dezelfde aanpassingen moeten ondergaan als de salarissystemen. Pensioenfondsen weten niet hoe ze moeten omgaan met de verhoging van de AOW-leeftijd, maar ook de rekenmodellen die gehanteerd moeten worden om de financiële positie te bepalen, staan niet vast. Bron: Telegraaf, Gevolgen 7 en oplossingen stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd Gevolgen en oplossingen stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd7

8 Verzekeraars Voor verzekeraars heeft de flexibilisering van de AOW-leeftijd een aantal gevolgen. Hieronder een opsomming. a. De berekeningen voor lijfrentes en individuele pensioenen moeten worden aangepast. Aangezien de uitkeringen later zullen ingaan, zal de uitkeringsduur korter worden en de duur van premie betalen langer. b. Overlijdensrisicoverzekeringen zullen een andere berekening moeten krijgen voor zover ze lopen tot de pensioengerechtigde leeftijd. c. Berekeningen voor de zogenoemde Woonlastenbeschermers moeten worden aangepast. Het betreft hier verzekeringen die er voor zorgen dat de hypotheek kan blijven worden betaald ingeval van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Aangezien de leeftijd waarop deze uitkeringen eindigen wijzigt, zullen de premies hiervoor anders moeten worden berekend. Ook eventuele uitkeringen zullen niet meer automatisch op 65 jaar kunnen stoppen. d. Er bestaat een aantal verzekeringen voor de opvang van verschillende hiaten, zoals het Anw-hiaat en het AOW-hiaat. Ook hier zal het een en ander aan de premieberekeningskant en aan de uitkeringskant (einddatum) moeten worden aangepast. e. Net zoals bij pensioenfondsen is er bij verzekeraars sprake van een aantal wettelijk verplichte voorzieningen voor het kunnen uitbetalen van uitkeringen. De berekening hiervan zal moeten worden aangepast en ingesteld op de flexibele AOW-leeftijd. f. In hoeverre er ook bij een aantal verzekeringsvormen sprake is van aspecten die te maken hebben met de leeftijd van de verzekerde is ons niet duidelijk. Het kan eventueel wel zo zijn dat daar waar sprake is van collectieve kortingen van het personeel van bepaalde bedrijven en deze kortingen eindigen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd er ook op andere systemen sprake zal zijn van bepaalde aanpassingen. In ieder geval zal er sprake zijn van aanpassingen op zowel adviessoftware als op de back office systemen. Ziektekostenverzekeraars De ziektekostenpremies voor ouderen zijn - zeker waar het aanvullende verzekeringen betreft - anders dan die van jongeren. Er zal dan ook het een en ander wijzigen op het moment dat de AOW-leeftijd gaat schuiven. De verandering van premieberekening zal dan gekoppeld zijn aan het bereiken van de AOW-leeftijd. Hier doet zich dus opnieuw hetzelfde fenomeen voor. Ziektewet De ziektewet is een volksverzekering die loopt tot de 65-jarige leeftijd. Bij intreding van de flexibele AOW-leeftij zal zowel aan de uitkeringskant (beëindigen op het moment van bereiken van AOW-leeftijd) als aan de verzekeringskant (verzekerd tot het bereiken van de AOW-leeftijd) flexibilisering in de systemen moeten worden aangebracht. Hypothekenapplicaties Omdat bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd het inkomen verandert, zal er ook bij hypothekenapplicaties rekening moeten worden gehouden met de verandering van de AOWleeftijd. Vaak wordt bij hypotheekadviezen aan oudere mensen uitgebreid doorberekend hoe de financiële situatie zal zijn na pensionering. Dit zal moeten worden aangepast aan de flexibele AOW-leeftijd. 8 Gevolgen en oplossingen stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd

9 Gevolgen en oplossingen stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd 97 Gevolgen en oplossingen stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd

10 Waar kan Atos u helpen? De AOW-problematiek kan op veel plaatsen binnen een organisatie spelen. Het kan processen raken, maar ook systemen en data. Er bestaat dan ook geen one size fits all oplossing. Wat nodig is, is een gedegen kennis van wat zich kan voordoen. Deze kennis ligt verankerd in de genen van onze organisatie. Via speciale educatieve programma s zijn onze consultants opgeleid in de materie en voorbereid op wat zich rond de processen, systemen en data kan voordoen. Wij volgen daarbij een standaard modulaire aanpak die op maat kan worden gemaakt voor uw eigen organisatie. Onze aanpak start met een assessment. Op een gestructureerde wijze wordt met behulp van een uitgebreide questionnaire in korte tijd een inschatting gemaakt van de plaatsen waar zich de problematiek voordoet en hoe diep deze zit. De volgende stap is een in depth scan. De op hoog niveau tijdens het assessment geconstateerde problematiek wordt zorgvuldig en gedetailleerd door ons gescand. Deze scan levert u een verfijnd beeld op van de daadwerkelijke impact op uw systemen en organisatie. De volgende stap betreft de solution & integration fase. Op basis van de geconstateerde impact wordt de architectuur van uw organisatie, uw processen en uw systemen onder de loep genomen en wordt een geïntegreerde voor u op maat gemaakte oplossing ontworpen. Uiteraard doen wij dit tezamen met uw eigen medewerkers. Een oplossing die past binnen uw applicatie- en proceslandschap. Er wordt een plan van aanpak, dat recht doet aan de werkwijze en cultuur van uw bedrijf, vervaardigd Tijdens de daaropvolgende adaption fase wordt de daadwerkelijke uitvoering van de oplossing ter hand genomen. Samen met de daarvoor aangestelde medewerkers binnen uw organisatie gaan we de ontworpen en geplande oplossing die voor u geschikt is bevonden en door u is goedgekeurd, uitrollen binnen uw bedrijf. Onze ervaren consultants zijn uitstekend in staat u te helpen uw applicaties aan te passen, uw processen te herontwerpen en uw data te verbeteren. 10 Gevolgen en oplossingen stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd

11 Na de adaption fase wordt vervolgd met de testfase. In de testfase wordt vanuit een AOW testcenter, die zowel organisaties in de sociale wetgeving, als pensioenwet- en regelgeving en belastingwetgeving helpt, getoetst of uw organisatie AOW-proof is geworden. De basis voor het uitvoeren van het testen wordt ingericht vanuit een lichte, flexibele en schaalbare testaanpak welke op maat gemaakt wordt voor uw organisatie. Daarbij worden - op de bedrijfsprocessen aangesloten - testscenario s gestructureerd en herhaalbaar opgezet en voor uw specifieke situatie uitgewerkt zodat deze naadloos aansluiten voor de toetsing op de gewenste kwaliteit van uw aangepaste applicaties en processen. Uiteindelijk volgt de implementation fase waarin wij u helpen de aangepaste situatie binnen uw bedrijf uit te rollen. Omdat iedere organisatie uniek is, gaan wij niet verkondigen dat wij de oplossing hebben. Onze consultants weten waar zij het over hebben. Op basis van uw behoeften en uw mogelijkheden wordt gezocht naar de optimale oplossing met een maximaal resultaat en rendement. Gevolgen en oplossingen stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd 11

12 Over Atos Atos is een internationale IT-dienstverlener met een jaaromzet van 8,5 miljard euro. Het bedrijf biedt werk aan collega s in 48 landen. Wereldwijd levert Atos aan haar klanten hi-tech transactieservices, advies en technologie, systeemintegratie en managed services. Met haar diepgaande technologische expertise en kennis van industriële sectoren ondersteunt zij klanten in de volgende marktsectoren: Manufacturing, Retail, Services; Overheid, Gezondheidszorg en Transport; Financiële dienstverlening; Telecom, Media & Technology en Energy & Utilities. Atos focust op het aanbieden van zakelijke technologie die klanten vooruit helpt en in staat stelt hun onderneming van de toekomst te creëren. Atos is de wereldwijde IT-partner voor de Olympische Spelen en Paralympische Spelen en staat genoteerd aan de Paris Eurolist Market. Atos opereert onder de namen Atos, Atos Consulting & Technology Services, Atos Worldline en Atos Worldgrid. Meer informatie nl.atos.net Atos, the Atos logo, Atos Consulting, Atos Worldline, Atos Sphere, Atos Cloud, Atos Healthcare (in the UK) and Atos Worldgrid are registered trademarks of Atos SA. August Atos.

sociaal jaarverslag 2014 Atos Nederland Your business technologists. Powering progress

sociaal jaarverslag 2014 Atos Nederland Your business technologists. Powering progress sociaal jaarverslag 2014 Atos Nederland Your business technologists. Powering progress Kengetallen voor Atos Nederland B.V. Kengetal 1-1-2014 1 31-12-2014 Aantal medewerkers 5244 4943 Aantal FTE 4993 4704

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 2.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting... 4 3 Pensioenleeftijd... 6 3.1

Nadere informatie

Wanneer ga jij met pensioen?

Wanneer ga jij met pensioen? Wanneer ga jij met pensioen? Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 1.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting...

Nadere informatie

werken in de cloud compliant werkplekbeheer voor verzekeraars Your business technologists. Powering progress

werken in de cloud compliant werkplekbeheer voor verzekeraars Your business technologists. Powering progress veilig werken in de cloud compliant werkplekbeheer voor verzekeraars Your business technologists. Powering progress Efficiënt en compliant werken in de cloud Toenemende concurrentie, groeiende druk om

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag T 070-3383088 info@depensioenafdeling.nl www.depensioenafdeling.nl

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering

Nadere informatie

Hoe varen we met het pensioenakkoord

Hoe varen we met het pensioenakkoord 1 Hoe varen we met het pensioenakkoord De marktsituatie Pensioen staat in het nieuws, een understatement voor een ieder die de pensioensector volgt. De aandacht die pensioen krijgt is veelal negatief,

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT.

BEWAAR UW PENSIOENOVERZICHT ZORGVULDIG. LEES OOK DE TOELICHTING. DEZE IS ONDERDEEL VAN HET UNIFORM PENSIOENOVERZICHT. Stand per 31 december 2008 Uw pensioenregeling bij Bijvoorbeeld N.V. Uitkeringsovereenkomst Voorbeeldwerkgever B.V. Kenmerk: 987456 U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht omdat u deelneemt in een pensioenregeling

Nadere informatie

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst

Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Leeswijzer Uniform Pensioenoverzicht 2017 Deelnemers Uitkeringsovereenkomst Jaarlijks ontvangt u van ons een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit overzicht laat zien welk bedrag u kunt verwachten als u

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling is beëindigd.

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat uw deelneming aan de beroepspensioenregeling

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2011 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2011 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat u moet weten over uw pensioen Op het Uniform Pensioenoverzicht staan de bedragen die u ontvangt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeidsongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeidsongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 11 december 2009 Nr. 09/134 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2017 Uitkeringsovereenkomst Voor wie is deze toelichting? - U bent actief deelnemer aan deze pensioenregeling; - U bent arbeidsongeschikt. Het Uniform Pensioenoverzicht

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen?

Arbeids- ongeschikt. Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? Arbeids- ongeschikt Stel dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt. Wat betekent dit dan voor de opbouw van je pensioen? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog op

Nadere informatie

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim De overheid trekt zich steeds meer terug als het gaat om zaken rond ziekte en verzuim van werknemers. Na het ontstaan van het WAO-gat in 1993 is alles in een stroomversnelling

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het gemak spreken we in de rest

Nadere informatie

De gevolgen van doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd

De gevolgen van doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd De gevolgen van doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd In deze notitie wordt informatie verstrekt in het geval de werknemer van 65 jaar en ouder wil blijven doorwerken bij zijn

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Wat u kunt kiezen, wat u moet weten 3 Inhoud Pensioenfonds Hoogovens heeft voor de deelnemers aan Pensioenregeling 2015 een online pensioenplanner ontwikkeld die u vindt op onze website. Met de pensioenplanner

Nadere informatie

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Inleiding Op verzoek van de NVZ heeft PFZW een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt tussen beide pensioenregelingen in samenspraak

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Toelichting Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Wat u moet weten over uw pensioen Dit pensioenoverzicht ontvangt u omdat

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013. Nieuwsbericht 25-06-2013 Uitkeringsbedragen per 1 juli 2013 Nieuwsbericht 25-06-2013 Per 1 juli 2013 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, Wwb, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Versobering van de fiscale pensioenopbouw

Versobering van de fiscale pensioenopbouw Versobering van de fiscale pensioenopbouw 1. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel Als het aan het kabinet ligt, dan wordt het Witteveenkader op drie manieren aangepast: verhoging van de pensioenrichtleeftijd,

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009

Sociale verzekeringen per 1 juli 2009 Sociale verzekeringen per 1 juli Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2016 Per 1 januari 2016 worden de Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

februari 2015 Pensioenactualiteiten

februari 2015 Pensioenactualiteiten februari 2015 Pensioenactualiteiten Onderwerpen 1. Wijziging ABP pensioenregeling 2015 2. Financieel Toetsingskader (nftk) per 1-1-2015 (vernieuwde regels voor pensioenfondsen) 3. Indexatie en premie ABP

Nadere informatie

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014

De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 De uitkeringsbedragen per 1 januari 2014 Per 1 januari 2014 worden de AOW, ANW, WW, WIA, WAO, TW, Wajong, WWB, IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari

Nadere informatie

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Per 1 januari 2015 worden de AOW, Anw, WW, WIA, WAO, ZW, TW, Wajong, Participatiewet (voorheen WWB), IOAW en IOAZ aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk

Nadere informatie

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011

UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 UNIFORM PENSIOENOVERZICHT 2011 Delta Lloyd Levensverzekering NV DATUM PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN september 2011 ONZE REFERENTIE: UPO0000035929 Stand per 01.01.2011 Productnaam PERSOONLIJK PENSIOEN PLAN

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

2. Arbeidsrelatie tussen de reservist en Defensie

2. Arbeidsrelatie tussen de reservist en Defensie INFORMATIE BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN EN RECHTSPOSITIE RESERVEPERSONEEL TIJDENS OEFENING, INZET EN VREDESMISSIE Hoofdstuk XIX Reservepersoneel en sociale zekerheid en pensioenen 1. Inleiding Reservisten

Nadere informatie

Laag 2 Pensioen WIA

Laag 2 Pensioen WIA Generali Nederland Diemerhof 42, 1112 XN Diemen Postbus 1888, 1110 CL Diemen generali.nl Hoe is uw pensioen geregeld? Laag 2 Pensioen 1-2-3 WIA Pensioen 1-2-3 biedt u informatie over uw arbeidsongeschiktheidspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze verzekering(en)?

Wat krijgt u in deze verzekering(en)? Welkom bij NV schade! U bent vanaf via uw werkgever verzekerd voor de . NV schade voert deze verzekering(en)

Nadere informatie

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen

3.4. Verplichtstelling en maximale hoogte van het pensioen Bij een eindloonregeling bouwt u veel meer pensioen op als u gedurende uw werkzame leven behoorlijk carrière maakt (lees salarisstijgingen ontvangt). Want u ontvangt het pensioen over uw laatste en dus

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland

Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland Vragen en Antwoorden met betrekking tot de overgang naar één pensioenregeling voor SABIC in Nederland In 2013 heeft de onderneming SABIC een traject ingezet om de pensioenregelingen binnen de SABICondernemingen

Nadere informatie

Veranderingen in de Pensioenwereld

Veranderingen in de Pensioenwereld Veranderingen in de Pensioenwereld Veranderingen in de Pensioenwereld staan voor de deur U hebt er vast al van gehoord, de pensioenwereld gaat de komende tijd drastische veranderingen doormaken. Zowel

Nadere informatie

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Inleiding. Arbeidsongeschiktheid en werk. Arbeidsongeschiktheid en pensioen Arbeidsongeschikt Inleiding UWV vindt het belangrijk dat je op een gezonde manier aan het werk bent. Toch kan het gebeuren dat je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt, voor een kortere of langere

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <dd.mm.eejj> <eejj>

Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming <dd.mm.eejj> <eejj> Uniform Pensioenoverzicht einde deelneming Stand per datum einde deelneming Beroepspensioenfonds:

Nadere informatie

Pensioenfonds PNO Media. PNO pensioenregeling 1. MCO Sociaal plan en uw pensioen

Pensioenfonds PNO Media. PNO pensioenregeling 1. MCO Sociaal plan en uw pensioen Pensioenfonds PNO Media PNO pensioenregeling 1 MCO Sociaal plan en uw pensioen 1 Even voorstellen Rudi Brouwer Gertjan van den Hengel Media Pensioen Diensten (MPD) Uitvoerder van pensioenfonds PNO Media

Nadere informatie

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht

201506 brochure pensioen in zicht 2015. Pensioen in zicht Pensioen in zicht INHOUD PAGINA 1. Wanneer gaat het pensioen in? 3 2. Kan het pensioen ook op een eerdere datum ingaan? 3 3. Is een vervroegde pensionering haalbaar? 3 4. Vervroegde ingang van het pensioen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW. WW Duur. WW in de oude situatie WW in de nieuwe situatie. Aantal gewerkte jaren

Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW. WW Duur. WW in de oude situatie WW in de nieuwe situatie. Aantal gewerkte jaren Maanden WW Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW Hoe was de WW geregeld? Tot 1 januari 2016 kreeg je, afhankelijk van je arbeidsverleden maximaal 38 maanden WW. Per gewerkt jaar bouwde je een

Nadere informatie

Nettopensioenregeling

Nettopensioenregeling Nettopensioenregeling 1 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling van SPW. SPW probeert de nettopensioenregeling

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress In samenwerking met White paper I grafieken interim index 9 samen voor ons eigen Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Op basis van leeftijd 4 Op basis

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. 1 Kopje van een bepaalde lengte. Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten Uw pensioen in zicht 1 Kopje van een bepaalde lengte Wat u kunt kiezen, Wat u moet weten UW PENSIOEN IN ZICHT 3 Inhoud Pensioenfonds Hoogovens biedt deelnemers aan Pensioenregeling 2015 de mogelijkheid

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen.

WIA Opvang Polis Collectief. Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. WIA Opvang Polis Collectief Extra zekerheid dankzij uw arbeidsongeschiktheidspensioen. Inleiding Extra zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Hopelijk krijgt u er nooit mee te maken. Maar het is natuurlijk

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers 2 Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

veel gestelde vragen 1. Over de toets

veel gestelde vragen 1. Over de toets veel gestelde vragen 1. Over de toets 1.1 Welke pensioenregelingen worden door a.s.r. getoetst? Alle pensioenregelingen waarin een relatie bestaat tussen het inkomen en pensioenopbouw. Pensioenregelingen

Nadere informatie

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014 s-gravenhage, 21 mei 2013 Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA zijn groot voor de AOW en de opbouw van pensioen in de tweede pijler. In deze tweede editie van

Nadere informatie

Uitleg over uw pensioenoverzicht

Uitleg over uw pensioenoverzicht Toelichting bij uw Uniform pensioenoverzicht 2014 Uitkeringsovereenkomst Uitleg over uw pensioenoverzicht U ziet in uw pensioenoverzicht hoeveel pensioen u later van ons kunt krijgen. Het is belangrijk

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers

Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever. Anw-pensioen. Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Tijdelijk partnerpensioen Informatie voor de werkgever Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Anw-pensioen Financiële zekerheid voor het gezin van uw werknemers Wilt u inkomenszekerheid

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

nederland waterland waterschappen aan zet Your business technologists. Powering progress Nederland Waterland 1

nederland waterland waterschappen aan zet Your business technologists. Powering progress Nederland Waterland 1 nederland waterland waterschappen aan zet Your business technologists. Powering progress Nederland Waterland 1 Nederland Waterland Water is overal. In de grond, in beken, rivieren en meren om ons heen.

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn:

Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Uitkeringsbedragen per 1 januari 2015 Participatiewet De bijstandsuitkeringen stijgen per 1 januari 2015. De netto normbedragen voor mensen vanaf 21 jaar tot aan pensioen zijn: Gehuwden/samenwonenden per

Nadere informatie

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling

Uitgangspunten. Nettopensioenregeling Uitgangspunten Nettopensioenregeling Laatst gewijzigd op 20 februari 2015 Uitgangspunten nettopensioenregeling Algemeen De nettopensioenregeling is een vrijwillige regeling, in aanvulling op de basisregeling

Nadere informatie

Notitie. 1. Inleiding

Notitie. 1. Inleiding Aan CAO coördinatieoverleg Van Anja Jongbloed, hoofdbestuurder Willem Noordman, hoofdbestuurder Adviesgroep T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 66 30 000 www.fnvbondgenoten.nl Datum Doorkiesnummer 14 december

Nadere informatie

Datum 22 mei Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001

Datum 22 mei Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001 Datum 22 mei 2017 A.B. Voorbeeld T.a.v. de directie Spaklerweg 4 1000 AB AMSTERDAM Behandeld door Dhr. A. Beheerder Onderdeel Leven Zakelijk Team Pensioenleeftijd 68 Ons kenmerk A001 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling

Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling Overzicht vragen gesteld tijdens inloopsessies met betrekking tot de nieuwe pensioenregeling 1. Waarom wordt het nieuwe pensioenreglement pas later uitgereikt? Antwoord: De pensioenregeling is gebaseerd

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012.

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. bron: Redactioneel/Rijksoverheid. door: Ton van Vugt. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Vrijwillige verzekering Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

FONDSENBEHEER. Werkgever met contractuele aansluiting. Geachte mevrouw, mijnheer,

FONDSENBEHEER. Werkgever met contractuele aansluiting. Geachte mevrouw, mijnheer, Stichting FONDSENBEHEER Postbus 7016 2280 KA Rijswijk Hoorn 165, 228900 Rijswijk VVATERBOUVI Telefoon 070-3171717 Telefax 070-3171701 Website www.sfwaterbouw.ni KyK: 62680587 Werkgever met contractuele

Nadere informatie

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst

Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3 Premieovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst

Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Referentiecode Pensioenovereenkomst Meer informatie? Stand per Wilt u straks meer pensioen? Pensioenfonds Neem voor vragen of meer informatie over uw pensioensituatie contact op met de Servicedesk van uw Werkgever(s) Elk U Er pensioenfonds:

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders

Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders Aanpassing pensioenregeling zorginstellingen per 1-1-2015 voor bestuurders Handreiking van NVTZ aan de leden voor de aanpassing van arbeidsvoorwaarden van de bestuurder met betrekking tot pensioenen bij

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie