Verslag formatiegesprek VVD, SP, D66 en PvdA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag formatiegesprek VVD, SP, D66 en PvdA"

Transcriptie

1 Verslag formatiegesprek VVD, SP, D66 en PvdA Zaterdag 2 mei 2015, , restaurant Molenwijk te Boxtel Aanwezigen Bert Pauli (VVD), Martijn van Gruijthuijsen (VVD), Nico Heijmans (SP), Johan van den Hout (SP), Anne- Marie Spierings (D66), Jeroen Hageman (D66), Stijn Smeulders (PvdA), Antoinette Knoet-Michels (PvdA), Gerrit Jan Swinkels (formateur), Tom Siebeling (ambtelijke ondersteuning), Jeroen Deneer (ambtelijke ondersteuning) en Marieke von Berg (ambtelijke ondersteuning). Opening De formateur heet iedereen welkom op de tweede dag en deelt de woordenwolken als uitkomst van de manifestavond uit. De formateur stelt voor om vandaag de overige onderwerpen van de 2 A4 te brespreken, te beginnen met het thema mobiliteit. Mobiliteit De onderhandelaars bespreken het Spaar- en infrafonds. Zij willen de doelstelling van dit fonds uitbreiden naar breed mobiliteitsbeleid. De middelen in het fonds blijven intact en daarmee kunnen op het gebied van infrastructuur, fiets, waterwegen, buisleidingen en spoor, investeringen worden gedaan. Het idee om op het gebied van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) gemeenten te ondersteunen, is goed, omdat het de veiligheid en leefbaarheid verbetert. In reactie op gisteren benoemde knelpunten, verdient knooppunt Paalgraven ook aandacht. Ook aandringen bij het Rijk voor verdubbeling van de spoorbrug bij Ravenstein is nodig. De komst van meer en meer elektrische fietsen en meer woon-werkverkeer op de fiets, vraagt een vernieuwende fiets-infrastructuur. Op dit moment voeren we het programma Fiets in de versnelling uit. Dat kan gecontinueerd worden en in een hogere versnelling. Ook wandelpaden in Brabant zijn belangrijk. In de GGA-regio s is het belangrijk dat de provincie op een gelijkwaardige manier steun geeft aan gemeentelijke initiatieven. Gevraagd wordt welk ambitieniveau de provincie heeft op het onderhoud van wegen en welk ambitieniveau we ambiëren. De partijen stellen voor een meerjarige kwaliteitsvisie op te stellen op onderhoud en beheer van wegen, kunstwerken en fietspaden. Om prioriteiten aan te kunnen geven op mobiliteitsgebied is het noodzakelijk om een integrale mobiliteitsvisie te ontwikkelen waarin alle modaliteiten in samenhang met de doelstellingen op het gebied van vrijetijdseconomie, jongeren, natuur en innovatie bezien wordt. Rond slimme mobiliteit ligt er een kans om kennis en kunde en innovatieve inzichten te exporteren naar het buitenland. De provincie wordt launching customer van bijvoorbeeld innovaties op fiets-snelpaden. Buisleidingen zijn een duurzaam transportmiddel en daarom interessant voor de provincie. Het is goed om daarbij te kijken welke rol commerciële partijen kunnen spelen in de ontwikkeling en welke rol de provincie hierin moet of kan nemen. Goede internationale spoorverbindingen tussen de economische kerngebieden van Nederland, Vlaanderen en Duitsland zijn essentieel. De VEZA-boog wordt hier in het bijzonder genoemd. De partijen zijn het met elkaar eens om een ambitieprogramma op de internationale spoorverbindingen te ontwikkelen. De bereikbaarheid in het landelijk gebied heeft veel verwantschap met de thema s leefbaarheid en samenleving, zo wordt geconstateerd. Een goed pakket aan mobiliteitsoplossingen voor de kleinere

2 kernen is dan ook erg belangrijk. Te denken valt aan kleinschalige mobiliteitsoplossingen als de regiotaxi, maar ook de bewustwording bij reizigers voor de mogelijkheden die er zijn. Eigen initiatieven uit de kernen steunt de provincie. Op het gebied van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) hebben wij de HOV-ambitie van het SRE overgenomen in de nieuwe concessie voor Zuid-Oost Brabant. Drones en Pal-V flying cars zijn een realiteit die we niet in de weg moeten staan. In het algemeen geldt dat de onderhandelaars innovaties open tegemoet willen treden. Juist door ze snel als pilot toe te laten, wordt geleerd welke regelgeving evt. aangepast moet worden. De onderhandelaars brainstormen over de mogelijkheden van een duurzame elektrische locomotief, bijvoorbeeld door reactivering van de Langstraatspoorlijn, ofwel het Halve Zolenlijntje. Het zou goed zijn als de reisverbinding van de Efteling met Den Bosch en Tilburg wordt geoptimaliseerd. De onderhandelaars erkennen het strategische belang van Eindhoven Airport voor de lange termijndoelstellingen van Noord-Brabant en Brainport Regio Eindhoven. Ze hechten aan continuering van de dialoog in de Alderstafel om tot een gedragen compromis te komen tussen omwonenden, gemeente en Eindhoven Airport met aandacht voor innovatieve oplossingen en aandacht voor overlast voor omwonenden. Net als economie zijn ook natuur en gezondheid belangrijke waarden in Brabant. Er is behoefte aan (innovatieve) maatregelen om overlast van vliegverkeer te beperken. De visie op kanalen is verouderd en moet geactualiseerd worden. Daarbij ook andere modaliteiten betrekken. Ecologie Ambtelijk zal worden nagegaan of de lasten voortvloeiende uit de verwerving, inrichting en beheer van de Rijks- en provinciale EHS al in de bestaande begroting zijn afgedekt. Ontwikkelen van een plan voor de start van een campus cleantech met Het Groene Woud als living lab. Het Brabantse bedrijfsleven en onze kennisinstellingen worden gestimuleerd om hier cleantech en eco-innovaties te testen, te implementeren en te vermarkten. Op de Big Five geen eigen actief beleid voeren en om die reden niet in het bestuursakkoord opnemen. De essentie van het manifest Brabant Buiten terug laten komen in het bestuursakkoord. Dat is samen met de manifestpartners de uitdaging oppakken om de economische ontwikkeling te gebruiken voor meer welzijn en gezondheid. Onafhankelijke audit laten uitvoeren naar het functioneren van de omgevingsdiensten en de aanbevelingen bespreken in de algemeen besturen van de diensten. NB: in deze besturen heeft de provincie geen meerderheid wat de uiteindelijke invloed van de provincie beperkt. Schaliegas niet opnemen in het bestuursakkoord. Het betreft staand beleid. PS hebben al ingestemd met een wijziging van de provinciale milieuverordening waarin een verbod opgenomen is op het opsporen en winnen van schaliegas. Bezien hoe bestaande instrumenten, regelgeving en budgetten slimmer ingezet kunnen worden om de ecologische doelstellingen te bereiken. Daarbij inzetten op het verbinden van de beleidsvelden ecologie en economie. Taskforce Zeeland-Brabant evalueren en na een positieve evaluatie continueren. Bij het Rijk de problematiek blijvend onder de aandacht brengen, zodat ze haar verantwoordelijkheid meer gaat nemen. Samenleving Leefbaarheid is een belangrijk thema in Brabant, waar op een frisse en nieuwe manier naar gekeken moet worden. Projecten faciliteren waarin de tegenstelling tussen stad en ommeland juist wordt benadrukt, daar nemen we als provincie afstand van. Als voorbeeld worden projecten genoemd uit het programma zoals de Dorpen Derby en de Doe-budgetten-regeling. De onderhandelaars willen juist integraal kijken naar dit thema en zich richten op de verbinding van stad en platteland. De kracht en de rol van de provincie in relatie tot leefbaarheid zit in kleine gemeenten aan goede voorbeelden helpen door middel van kennisdeling. De provincie pakt een aanjaagrol, door bijvoorbeeld lagerhuisdebatten te houden met deskundigen, oplossingen aan te reiken en daarbij

3 gemeenten vrij laten in het nemen van eigen beslissingen. De onderhandelaars spreken over het opzetten van een frisdenkteam met jonge mensen, dat kennis deelt en goede oplossingen haalt door ook over de (lands)grenzen heen te kijken en kennisinstellingen te betrekken bij deze nieuwe aanpak. Erfgoed Rond erfgoedcomplexen willen de partijen een ander accent zetten. Er moet een beleidskader 2.0 komen. De hoofdlijn van dit kader is dat de provincie zich ontfermt over een paar gezichtsbepalende complexen, die cultuurhistorisch van grote waarde zijn voor de geschiedenis van Brabant. Investeren doet de provincie in een PPS-achtige constructie. Naast die paar gezichtsbepalende complexen, investeren we alleen als er al nagedacht is over de toekomst van het complex, er moet dus markt voor zijn, en we werken toe naar succesvolle exits. Verder willen de onderhandelaars een signaal afgeven naar de katholieke kerk/ bisdom dat zij zelf verantwoordelijkheid moet nemen voor haar rijksmonumenten. Sport Het sportplan loopt in 2016 af. Het nieuwe sportplan zal meer focus krijgen. Gehandicaptensport is gemeente-overschrijdend en belangrijk. Provincie is hier regisseur (faciliteren en verbinden) en ondersteuner. De verantwoordelijkheid blijft bij gemeenten liggen. Op topsportgebied willen de onderhandelaars meer op zoek gaan naar de echte kersen op de taart. Sport moeten we altijd koppelen aan andere doelen van de provincie en is niet iets wat op zichzelf staat. Uit het huidige sportplan worden de Fieldlabs uitgelicht als goed initiatief, omdat ze juist die verbinding maken met andere thema s als techniek. Daarnaast financieren we op dit moment veel middelmatige sportinitiatieven. Hier moet het provinciebestuur kritisch naar kijken. Topsportaccommodaties wil de provincie in het algemeen niet financieel ondersteunen. Cultuur Het gedachtengoed van Brabant C blijft de provincie steunen. Het denken in ketens, in culturele ecosystemen is een goede werkwijze om te bepalen welke projecten te ondersteunen om zo waarde toe te voegen aan het ecosysteem. Er is nu weinig aandacht voor jongerencultuur. Voor het imago van Brabant, en om jongeren te behouden in Brabant, moeten we meer inzetten op jongerencultuur. Bijvoorbeeld door global hackerfestivals of gamingevents optimaal te faciliteren. Ook kunnen we door (ruimtelijke) voorzieningen en snelle tijdelijke vergunningen voor dancefestivals, Brabant hiervoor een uitnodigende plek maken. De onderhandelaars brainstormen daarnaast over een dancefestival met alle Brabantse top Dj s. Het beleid dat we niet investeren in zalen, maar in gezelschappen, blijft een goed uitgangspunt. De onderhandelaars staan stil bij de toekomst van het Philharmonisch orkest Zuidnederland. Dit orkest kent een unieke toegevoegde waarde in het culturele ecosyteem in Brabant. Het is goed om steun aan dit orkest te bekijken in samenhang met het culturele veld. De onderhandelaars vinden steun aan dit orkest zeker passen in het gedachtengoed van Brabant C. Wel is het goed om te kijken naar de hoogte van de financiële steun. Ook is het belangrijk aandacht te houden voor het begeleiden van toptalenten vanuit de genoemde functieketens van Brabant C. De partijen zijn enthousiast over een pilot voor een aantal momenten waarop Brabanders gratis musea bezoeken, met als doel het museumbezoek onder een breder publiek te stimuleren. Na een pilot kijken wat de effecten zijn. Museum Overloon en het Noord-Brabants museum worden als mogelijkheden genoemd, en daarnaast wellicht een paar frisse outsiders.

4 Steunfuncties (BKCC, K2, etc) Er is recent een onderzoek verricht naar de nut en noodzaak van de functies, waaruit een aantal aanbevelingen is gekomen. De onderhandelaars spreken af, bij het evaluatiemoment over twee jaar te besluiten hoe het werken met de steunfuncties in de toekomst vorm moet krijgen, op welke manier we waarde toe kunnen voegen op cultureel vlak en waar de samenwerking anders of efficiënter kan. De taken rond Jeugdzorg zijn overgedragen aan de gemeenten. In de gedachte van een zorgvuldige overdracht, zijn de onderhandelaars van mening dat er bereidheid moet zijn om in geval van calamiteiten een rol te willen spelen in de oplossing. Op het thema taalvaardigheid bespreken de partijen aan de hand van een opgevraagde ambtelijke notitie of we weer willen inzetten op mediawijsheid en content, wat we nu aanvullend doen naast de wettelijke taak die de provincie heeft. De partijen besluiten dit te bezien bij het al geplande evaluatiemoment. Ook benadrukken de partijen speciale aandacht voor ouderen in de Brabantse samenleving. Bestuur De beweging maken naar een maatwerkorganisatie, d.w.z. een op haar taken toegesneden professionele organisatie die in verbinding staat met de samenleving. Hiervoor is een cultuuromslag nodig. Het is van belang geen tijd te verliezen en de directie het mandaat en de middelen te geven om met deze opdracht snel te starten. In het gesprek van de formateur met de directie is ook gesproken over een toekomstbestendige en vitale organisatie. De directie heeft in dat gesprek aangegeven dat er naast het laten verlengen van bestaande tijdelijke taken en het laten instromen van jonge medewerkers, ook een structurele efficiencytaakstelling mogelijk zou zijn van 4,3 mln vanaf Door de onderhandelaars wordt aan de formateur gevraagd bij de directie na te gaan of het ambitieniveau van deze taakstelling ook sneller gerealiseerd zou kunnen worden en wat de consequenties zouden zijn als er een hogere taakstelling aan de organisatie opgelegd zou worden. Als college sturen op de hoofdlijnen van beleid. In dat kader bezien welke vertegenwoordigingen van gedeputeerden aan de ambtelijke organisatie kunnen worden gedelegeerd. Uitgangspunt is dat versterking van de bestuurskracht in Brabant van onderop hoort te komen. Dit is niet vrijblijvend. Iedere gemeente hoort het proces van veerkrachtig bestuur te doorlopen. In de nieuwe bestuursperiode mag op sommige dossiers steviger worden doorgepakt. Bestaande bestuurlijke arrangementen werken niet meer, o.a. een overkill aan gemeenschappelijke regelingen. In overleg met het ministerie van BZK experimenteren met nieuwe vormen van slagvaardig bestuur. De provincie is een actief, dynamisch (midden)bestuur dat gebruik maakt van de kracht van de samenleving. De ambitie is om de komende jaren van Brabant dé regio in Europa te maken en ons koploper te maken in economische ontwikkeling en bestuurlijke vernieuwing. De overheid zo dicht mogelijk bij de burger organiseren, dat wil zeggen geen taken van gemeenten overnemen. De rol van de provincie groeit naar die van facilitator, initiator en ondersteuner van initiatieven vanuit de maatschappij. Dat vraagt om loslaten en een vernieuwde bestuurlijke benadering zowel van GS als PS. Het (financieel) toezicht van de provincie op gemeenten dun als het kan, stevig waar het moet. Indien door de oppositie een voorstel voor invoering van een verordening voor het houden van referenda wordt ingediend, is dit voor de coalitiepartijen een vrije kwestie.

5 Aan het begin van de bestuursperiode het initiatief nemen om de Agenda van Brabant te actualiseren. Jongeren uitnodigen een voorstel te doen hoe het proces van actualisatie ingestoken kan worden (bv. met internetcommunities). BrabantKennis continueren. Ten aanzien van de immunisatieportefeuille de beweging Van Bank Naar Brabant continueren. Energie(transitie) Geen extra windmolens bovenop bestaande afspraken met het kabinet. De provincie denkt wel mee met voorstellen van energiecoöperaties die kunnen rekenen op draagvlak van omwonenden en de gemeente. Nu kan dit volgens de Verordening Ruimte niet, omdat het steeds om minimaal 3 turbines moet gaan. Ook de mogelijkheden voor burgers verbeteren om te participeren in windenergieparken van bijvoorbeeld de grote energiemaatschappijen. Zonne-energie en geothermie bieden ook kansen. De onderhandelaars onderschrijven het Brabants energieakkoord, ondersteunen nul op de meter woningen, willen ruimte creëren voor pilots bijvoorbeeld op plekken waar de warmtenetten versleten zijn zoals Tilburg en Helmond en de provincie fungeert waar mogelijk als launching customer. De onderhandelaars zijn voorstander van energienetwerken die voorbereid zijn op mogelijkheden van de toekomst. Portefeuilleverdeling Oriënterend besproken met onderstaande voorlopige indeling. Verder te bespreken op zondag 3 mei. VVD - 1 e portefeuille: Economie, Innovatie, Internationalisering, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Branding & Relatie evenementen, inclusief agro-economie, Logistiek Park Moerdijk, Havenschap Moerdijk, Aviolanda, Coördinatie aandeelhouderschappen en IPO-bestuur - 2 e portefeuille: Mobiliteit, Brabantstad en Interne Organisatie SP - 1 e portefeuille: Ecologie en Bestuur, (veer)krachtig bestuur en toezicht op de gemeenten - 2 e portefeuille: Cultuur, Samenleving en Sport, inclusief Leefbaarheid, Gezondheid, Monumenten en Erfgoed(complexen) D66 - Land- en Tuinbouw, Veeteelt en Agrofood (muv agro-economie) - Energietransitie, incl Duurzame Energie en Energie Innovatie, Deelneming Enexis - Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving PvdA - Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, inclusief Ontwikkelbedrijf, Omgevingsvisie en Voorzieningenbeleid (werklocaties en detailhandelsbeleid). - Financiën

Gedeputeerde Ruud van Heugten: In deze tijden van financiële krapte is strakke discipline en transparantie van de financiën belangrijker dan ooit.

Gedeputeerde Ruud van Heugten: In deze tijden van financiële krapte is strakke discipline en transparantie van de financiën belangrijker dan ooit. Persbericht Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 GS: Focus op uitvoering en samenwerking

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Perspectiefnota 2017 inbreng VVD Statenfractie Noord-Brabant

Perspectiefnota 2017 inbreng VVD Statenfractie Noord-Brabant Voorzitter, Het gaat goed met Brabant en de Brabander. Dat kunnen we tenminste opmaken uit de perspectiefnota volop beweging in Brabant die we vandaag behandelen. En inderdaad; we kunnen constateren dat

Nadere informatie

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 1. Inleiding Op dinsdag 13 januari j.l. heeft het eerste Provinciale Statenverkiezingsdebat in aanloop naar de verkiezingen

Nadere informatie

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet

Omgevingswet. Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Omgevingswet Aanzet voor een implementatie plan Niet alles kan tegelijk Veel is duidelijk veel nog niet Doel van de presentatie Informatie over de Omgevingswet Stand van zaken van de invoering van de wet

Nadere informatie

Verplaatsen in Brabant Samenvatting Kaders en Ambities 2006-2020. Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Noord-Brabant

Verplaatsen in Brabant Samenvatting Kaders en Ambities 2006-2020. Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Noord-Brabant Verplaatsen in Brabant Samenvatting Kaders en Ambities 2006-2020 Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Noord-Brabant Verplaatsen in Brabant Hoe houden we de Brabantse steden bereikbaar? Hoe voorkomen we

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 127 Groningen, 5 november 2015 Besluiten Provinciale Staten 4 november 2015 Provinciale

Nadere informatie

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3 PS2012BEM03-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 13 december 2011 Nummer PS: PS2012BEM03 Afdeling : BJZ Commissie : BEM Steller : Marieke Kuijer Portefeuillehouder : De Vries Registratienummer

Nadere informatie

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog

Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon en erfgoed van de Tweede Wereldoorlog Statenmededeling Onderwerp Militair erfgoed Tweede Wereldoorlog en Oorlogsmuseum Overloon Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van Informatie over voortgang proces Oorlogsmuseum Overloon

Nadere informatie

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT

BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT BELEIDSKADER OPENBAAR VERVOER DAV IN VOGELVLUCHT September 2016 1 Beleidskader openbaar DAV in vogelvlucht Het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden / Alblasserwaard- Vijfheerenlanden (DAV) wordt opnieuw

Nadere informatie

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 Waar gaan wij het over hebben? Geheugen opfrissen: Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor

Nadere informatie

Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio. Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 -

Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio. Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 - Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio Bram Hendrix (SRE) Maarten van Oosterhout (SRE) - Eindhoven, 6 november 2013 - Slim laden Samen voor de slimste mobiliteit in de Brainport regio elektrisch

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening (RO) in Nederland Vanuit de geschiedenis is RO al belangrijk in Nederland, denk bijvoorbeeld aan landinrichting en optimaliseren van de waterhuishouding.

Nadere informatie

Startnotitie Ontwikkelingsperspectief Circulaire Economie Noord-Holland

Startnotitie Ontwikkelingsperspectief Circulaire Economie Noord-Holland Startnotitie Ontwikkelingsperspectief Circulaire Economie Noord-Holland 1. Inleiding... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Aanleiding... 3 1.3 Deel van een groter geheel... 4 2. Algemene uitgangspunten... 5 2.1. De opgave...

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de Statenfracties PvdA, D66 & GroenLinks Noord-Brabant

Schriftelijke vragen van de Statenfracties PvdA, D66 & GroenLinks Noord-Brabant Schriftelijke vragen van de Statenfracties PvdA, D66 & GroenLinks Noord-Brabant Betreft: Verzoek SRE extra bijdrage Ruit Eindhoven & financiering HOV Zuidoost-Brabant 29 mei 2013 Geacht college, Op donderdag

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 22 september 2014 Agendapunt : 3.1.a Portefeuille : Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen

Nadere informatie

A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT. 10 december 2015 Roland Blijdenstijn

A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT. 10 december 2015 Roland Blijdenstijn A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT 10 december 2015 Roland Blijdenstijn A&O ERFGOED PROVINCIE UTRECHT ONDERWERPEN Herijking Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013-2028 (PRV) UNESCO-nominatie NHW Cultuurnota

Nadere informatie

Noord-Brabant, de meest innovatieve en gastvrije provincie. Beleidskader en Uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie 2013-2020

Noord-Brabant, de meest innovatieve en gastvrije provincie. Beleidskader en Uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie 2013-2020 Noord-Brabant, de meest innovatieve en gastvrije provincie Beleidskader en Uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie 2013-2020 Aanleiding Agenda van Brabant Topregio kennis en innovatie Leef- en vestigingsklimaat

Nadere informatie

Tien voor Brabant. Bestuursakkoord VVD CDA SP

Tien voor Brabant. Bestuursakkoord VVD CDA SP Bestuursakkoord VVD CDA SP 1) Het in de vorige bestuursperiode vastgestelde rapport Agenda van Brabant vormt de basis en het richtsnoer voor dit bestuursakkoord. Voor de komende bestuursperiode zal een

Nadere informatie

We zijn er voor u! Bijdrage CDA Begroting 2015-2018

We zijn er voor u! Bijdrage CDA Begroting 2015-2018 Bijdrage CDA Begroting 2015-2018 We zijn er voor u! Voorzitter, de begroting 2015 is de laatste in deze Statenperiode. Dat is wat ons betreft een bijzonder moment, waarin je als fractie ook terug kijkt

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Inspraak notitie VBOB commissie ZWC d.d. 29 maart 2008

Inspraak notitie VBOB commissie ZWC d.d. 29 maart 2008 Ambtelijk secretaris VBOB drs. Mieke Nijssen Postbus 3240 5203 DE s-hertogenbosch telefoon: 073 643 02 63 e-mail: mnijssen@vbob.nl Bank Rabobank Breda 34 15 44 973 Inspraak notitie VBOB commissie ZWC d.d.

Nadere informatie

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt:

Over de voorliggende planningslijst kan verder nog het volgende worden opgemerkt: MEMO Aan: presidium Van: griffie Betreft: planningslijst PS-stukken Datum: 16 november 2015 1. Planningslijst Voor u ligt de meest recente planningslijst. In de lijst is de planning van stukken die vragen

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant:

Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant: BEREIKBAARHEIDSAGENDA ZUID OOST BRABANT BEREIKBAARHEIDSAKKOORD ZUID OOST BRABANT Bereikbaarheidsagenda Zuid-Oost Brabant: Bereikbaarheidsagenda als basis voor een bereikbaarheidsakkoord De directe aanleiding

Nadere informatie

Commissie voor Mobiliteit en Financiën

Commissie voor Mobiliteit en Financiën Griffie Commissie voor Mobiliteit en Financiën Datum commissievergadering : 9 november 2012 Document nummer : 3268783 Behandelend ambtenaar : Wim Brinker Directie/bureau : E&M/OV Nummer commissiestuk :

Nadere informatie

Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Griffie Commissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen Datum commissievergadering : - Document nummer : 2833947 Behandelend ambtenaar : T. de Graaf Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/ Bureau Mobiliteitsbeleid

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

De gemeenteraad buitenspel na de invoering Omgevingswet? Gemeenteraden Hellendoorn en Raalte 28 maart 2017

De gemeenteraad buitenspel na de invoering Omgevingswet? Gemeenteraden Hellendoorn en Raalte 28 maart 2017 De gemeenteraad buitenspel na de invoering Omgevingswet? Gemeenteraden Hellendoorn en Raalte 28 maart 2017 Waar gaan wij het over hebben? Geheugen opfrissen: Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus (BIC) te Eindhoven Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van de stand van zaken bij de ontwikkeling

Nadere informatie

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Ambitie en Aanleiding Activiteiten Te realiseren waarden Onze werkwijze Ambitie Spoorzone met allure * Kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Commissie voor Mobiliteit en Financiºn

Commissie voor Mobiliteit en Financiºn Griffie Commissie voor Mobiliteit en Financiºn Datum commissievergadering : 1 juni 2012 Document nummer : 3019083 Behandelend ambtenaar : M.C.M. van Dorst Directie/bureau : Economie & Mobiliteit/ Bureau

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1572965 Behandelend ambtenaar : J. Duenk/H. Huisjes Directie/bureau : E&M / PMEM Nummer commissiestuk : ZWC-0783

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda

BESLUITENLIJST. Vaststelling agenda BESLUITENLIJST Vergadering van Provinciale Staten van Overijssel Woensdag 17 februari 2016 U kunt de Statenvoorstellen en ingezonden brieven via het Staten Informatie Systeem inzien op de website van de

Nadere informatie

Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen

Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen Overzicht ingekomen stukken en behandeladviezen Periode: 17 november - 7 december Burgerbrieven worden om privacy redenen niet gepubliceerd nummer Onderwerp behandeladvies toelichting 001 Overzicht Ingekomen

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Olympisch Plan Brabant:Versterken sportinfrastructuur

Olympisch Plan Brabant:Versterken sportinfrastructuur Bijlage 3 bij Statenvoorstel 61/10 Olympisch Plan Brabant: versterken sportinfrastructuur : mogelijke invulling Algemeen Naam voorstel Investeringsdomein Olympisch Plan Brabant:Versterken sportinfrastructuur

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 22 november 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 22 november 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 22 november 2016 Aanwezig: Afwezig: E. Eerenberg, loco-burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris J. van

Nadere informatie

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis

s-hertogenbosch, juni 2013 Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis Samenwerkingsovereenkomst Brabantse Pilot Publieke Laadinfrastructuur Provincie Noord-Brabant en Enexis INHOUD 1. Inleiding 2. Pilot laadinfrastructuur Brabant 3. Overwegingen 4. Doelstellingen 5. Gefaseerde

Nadere informatie

Samenwerken aan een Aantrekkelijk, Bereikbaar en Concurrerend Brabant.... Doen: ontwikkelagenda voor spoor, HOV en knooppunten.

Samenwerken aan een Aantrekkelijk, Bereikbaar en Concurrerend Brabant.... Doen: ontwikkelagenda voor spoor, HOV en knooppunten. Samenwerken aan een Aantrekkelijk, Bereikbaar en Concurrerend Brabant.... Doen: ontwikkelagenda voor spoor, HOV en knooppunten. Doorpakken op de gezamenlijke samenwerking voor een Aantrekkelijk, Bereikbaar

Nadere informatie

Webinar Beter Benutten: 18 mei 2016 Zijn de Brabantse ITS projecten ook iets voor jouw regio?

Webinar Beter Benutten: 18 mei 2016 Zijn de Brabantse ITS projecten ook iets voor jouw regio? Webinar Beter Benutten: 18 mei 2016 Zijn de Brabantse ITS projecten ook iets voor jouw regio? Nederlandse ambitie ITS Sneller, veiliger, plezieriger en betrouwbaarder reizen Verbetering totale leefomgeving

Nadere informatie

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur

Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Griffie Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1473254 Behandelend ambtenaar : N.H.C.P. Jansen- Kastelijns Directie/bureau : Sociale en Culturele Ontwikkeling/

Nadere informatie

Bestuurdersconferentie Krimp in beweging!

Bestuurdersconferentie Krimp in beweging! Bestuurdersconferentie Krimp in beweging! Den Haag, 2 december 2010 Wim Deetman, Jan Mans en Pieter Zevenbergen Adviescommissie-Deetman Opdracht van provincie Limburg Strategisch meerjarenperspectief voor

Nadere informatie

Ons kenmerk 1015086265

Ons kenmerk 1015086265 gemeente WW w Oosterhout iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii Aan de gemeenteraad Datum 19 januari 2016 2 O JAN. 2016 Uw kenmerk Regionale samenwerking Ons kenmerk 1015086265 In behandeling bij w.smulders@oosterhout.nl

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel

Statenvoorstel *1597204* Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Technocampus Lelystad Airport Provinciale Staten 2 juli 2014 Agendapunt 1. Beslispunten 1. Kennis te nemen van de businesscase Technocampus Lelystad Airport, als uitwerking

Nadere informatie

BB/U Lbr. 15/103

BB/U Lbr. 15/103 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Definitief VNG-akkoord op bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom uw kenmerk ons kenmerk BB/U201502219 Lbr.

Nadere informatie

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND Deel II Ambities en prioriteiten Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Juni 2003 0 In onze naam, Cultuurconvenant Zuid-Nederland (CZN), staat het woord

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Bereikbaarheidspakket Zuidoost-Brabant en Raadsledenbijeenkomst MRE 14 oktober 2015 Registratienummer: 00568675 Datum: 8 oktober 2015 Portefeuillehouder: W.A. Verhees Steller:

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer 11R4247 Inboeknummer Dossiernummer InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning Inleiding De vele negatieve signalen die uit de stad

Nadere informatie

Excursie Bestuurlijk Platform Peelnetwerk, Vrijdag 27 september 2013

Excursie Bestuurlijk Platform Peelnetwerk, Vrijdag 27 september 2013 Excursie Bestuurlijk Platform Peelnetwerk, Vrijdag 27 september 2013 Jean van Zeeland Senior beleidsadviseur Programmamanager j.vanzeeland@sre.nl 0652065753 Naar een gemeenschappelijk ruimtelijk beeld

Nadere informatie

dit* doorpakken in topsectoren

dit* doorpakken in topsectoren dit* doorpakken in topsectoren dit*doorpakken in topsectoren dit* is een prioriteitenprogramma. dit* zijn de maatregelen die nodig zijn om de groei van de Brabants-Zeeuwse economie te stimuleren, als voortrekker

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie

Manifest. Input voor het coalitieakkoord. Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Manifest Input voor het coalitieakkoord Gebaseerd op speerpunten vanuit het Gelderse platteland en de kleine kernen in onze provincie Maart 2015 Geachte heer, mevrouw, Op het PlattelandsParlement Gelderland

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Statenfractie Zuid-Holland

Statenfractie Zuid-Holland Statenfractie Zuid-Holland Voorstel: verkenning naar een thematische fietsroute, die de Kennisas in Zuid-Holland met elkaar verbindt; van Noordwijk naar Rotterdam: het Sciencepad. PvdA Zuid-Holland Petra

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Collectieve festiviteiten 2016 Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening moeten jaarlijks collectieve festiviteiten worden vastgesteld. De volgende dagen voor 2016 vast te

Nadere informatie

Plan van Aanpak voor een gebalanceerde Langere termijn ontwikkeling van vliegveld Teuge en omgeving. Versie 25 september 2014 M.

Plan van Aanpak voor een gebalanceerde Langere termijn ontwikkeling van vliegveld Teuge en omgeving. Versie 25 september 2014 M. Plan van Aanpak voor een gebalanceerde Langere termijn ontwikkeling van vliegveld Teuge en omgeving Versie 25 september 2014 M. de Groot Aanleiding Plan van Aanpak Luchthaven besluit door Provincie Gelderland

Nadere informatie

Investeren in Steden en Dorpen Coalitieakkoord 2007 2011. Programma Investeren in Steden en Dorpen kleine kernen

Investeren in Steden en Dorpen Coalitieakkoord 2007 2011. Programma Investeren in Steden en Dorpen kleine kernen Investeren in Steden en Dorpen Coalitieakkoord 2007 2011 Programma Investeren in Steden en Dorpen kleine kernen Presentatie voor Provinciale Staten van Drenthe, Maastricht 29 augustus 2008 Mathieu Spierts,

Nadere informatie

Overzicht gespreksonderwerpen uit de afgelopen IP-vergaderingen

Overzicht gespreksonderwerpen uit de afgelopen IP-vergaderingen Bijlage 1 Overzicht gespreksonderwerpen uit de afgelopen IP-vergaderingen Vergadering van 7 juli Sociale innovatie Gesproken over sociale innovatie. Er is een eerste gesprek geweest tussen leden van de

Nadere informatie

Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel

Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel Nadere informatie kansrijke initiatieven sportaccommodaties Bijlage bij notitie ZWC-0891 Versterking sportinfrastructuur Brabant: uitwerking investeringsvoorstel In het licht van Road to London 2012 zien

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost

Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Aan de Raadscommissie Agendapunt: 5 Onderwerp: Sociaal Economisch Masterplan: Uitvoeringsagenda Netwerk Noordoost Kenmerk: Status: VROM - Ruimtelijke Ordening / FK Informerend Kollum, 11 januari 2011 Samenvatting

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Green Deal. 21 November 2013 Herry Nijhuis (AgentschapNL) Coördinerend manager Green Deals

Green Deal. 21 November 2013 Herry Nijhuis (AgentschapNL) Coördinerend manager Green Deals Green Deal 21 November 2013 Herry Nijhuis (AgentschapNL) Coördinerend manager Green Deals Inhoud presentatie Overheidsbeleid Green Deal Green Deal Aanpak Voorbeelden van Green Deals Green Deal initiatief

Nadere informatie

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken)

Besluitenlijst college B&W Mill en Sint Hubert (alle stukken) Vergadering: 0. ADV/M/15/09555 Agenda college 1. ADV/M/15/09548 Vaststelling besluitenlijst incl. aanvulling college 10 maart 2015 2. ADV/M/15/09553 Ingekomen stukken week 11 De ingekomen stukken van week

Nadere informatie

1. De missie van Fiets in de Versnelling is Brabanders te verleiden meer gebruik te maken van de fiets

1. De missie van Fiets in de Versnelling is Brabanders te verleiden meer gebruik te maken van de fiets Statenmededeling Onderwerp Stand van zaken Fiets in de Versnelling Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De stand van zaken van het programma Fiets in de Versnelling. Aanleiding In

Nadere informatie

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit provincie Zuid-Holland Nieuwe visie op mobiliteit? Waarom? Nieuwe impulsen: Hoofdlijnenakkoord 2011-2015: versterking economie in combinatie

Nadere informatie

Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Moerdijk Werkendam Woudrichem

Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Moerdijk Werkendam Woudrichem Aalburg Drimmelen Geertruidenberg Moerdijk Werkendam Woudrichem PLAN VAN AANPAK VERHOOGDE ASIELINSTROOM Dit plan van aanpak geeft zowel kwantitatief als kwalitatief een antwoord op de vraag van de commissaris

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Statenmededeling inzake transitie Sensoor Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van De stand van zaken inzake de transitie van de dienstverlening

Nadere informatie

Nut en noodzaak van eportfolio s. Welkom

Nut en noodzaak van eportfolio s. Welkom Nut en noodzaak van eportfolio s Welkom Wat is een eportfolio? Even voorstellen Projectleiders Marius Monen (Brainport Development) en Maartje Geenen (Provincie Limburg). Project met subsidie van Pieken

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

FONDSENWERVING EN FINANCIERING

FONDSENWERVING EN FINANCIERING FONDSENWERVING EN FINANCIERING ALTIJD GELD VOOR EEN GOED IDEE! Marianne Muller, BUREAU MORE Gespecialiseerd in vinden van geld (= o.a. alle subsidie- en fondsenvraagstukken) Voor bedrijven, overheden,

Nadere informatie

De voorgestelde overhevelingen van 2016 naar 2017 en volgende jaren zijn in onderstaande tabel nader toegelicht.

De voorgestelde overhevelingen van 2016 naar 2017 en volgende jaren zijn in onderstaande tabel nader toegelicht. PS 12/17 bijlage 3 Voorgestelde overhevelingen Uw Staten hebben bij de Najaarsbrief 2011 het overhevelingenbeleid vastgesteld. Dit beleid biedt ons college de mogelijkheid om binnen de door uw Staten gestelde

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Inhoud - Wat is de Omgevingswet? - Wat betekent deze wet voor de gemeenten - Wat is de rol en de invloed van de raad op de wet - Waar liggen de kansen van de raad en waar moet

Nadere informatie

Basismobiliteit: van visie naar nieuwe samenwerking. Otto Cazemier & Anne Garretsen

Basismobiliteit: van visie naar nieuwe samenwerking. Otto Cazemier & Anne Garretsen Basismobiliteit: van visie naar nieuwe samenwerking Otto Cazemier & Anne Garretsen 21 oktober 2015 Basismobiliteit - Basismobiliteit = OV vangnet gecombineerd met gemeentelijk doelgroepenvervoer d.m.v.

Nadere informatie

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant

Regionale Agenda Werken Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant Regionale Agenda Werken 2017 Regionaal Ruimtelijk Overleg Midden Brabant December 2016 November 2016 Werkgroep Werken Hart van Brabant 1 Inhoudsopgave 0. Inleiding 1. Bedrijventerreinen Acties 2017: -

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015

Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 M.H.F. Schuurmans-Wijdeven mr. G.J. Jansen 31 maart 2015 Provincie Gelderland Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 Inleiding

Nadere informatie

Innovatie in Eersel. Eersel onderweg naar Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016

Innovatie in Eersel. Eersel onderweg naar Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016 Innovatie in Eersel Eersel onderweg naar 2030 Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016 Programma Het begrip Innovatie Eerselse innovatiestrategie Strategie in

Nadere informatie

Beweging in Brabant Bestuursakkoord 2015 2019

Beweging in Brabant Bestuursakkoord 2015 2019 Beweging in Brabant Bestuursakkoord 2015 2019 Inhoud 1. Brabant vernieuwt 5 7. Brabant verbindt 55 2. Brabant werkt 15 8. Brabant bruist 63 3. Brabant innoveert 23 9. Brabant bestuurt 71 4. Brabant verduurzaamt

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V.

Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad NS Groep N.V. 7 oktober 2005 Samenwerkingsovereenkomst BrabantStad - NS Groep N.V. De hieronder aangegeven partijen De Provincie Noord-Brabant in haar hoedanigheid

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Embargo tot woensdagmiddag 12 maart 14.00 uur Onderwerp Landschappen van Allure: sbesluit tweede tender. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van

Nadere informatie

Bestuursakkoord "Tien voor Brabant" van provincie Noord Brabant

Bestuursakkoord Tien voor Brabant van provincie Noord Brabant Zaaknummer: OOPHdK11 Onderwerp Bestuursakkoord "Tien voor Brabant" van provincie Noord Brabant Collegevoorstel Inleiding Op 6 april jl. heeft het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Nadere informatie

Commissie voor Ecologie en Handhaving

Commissie voor Ecologie en Handhaving Griffie Commissie voor Ecologie en Handhaving Datum commissievergadering : 1 februari 2013 Document nummer : 3340603 Behandelend ambtenaar : J.W.H.M. Dankers Directie/bureau : Staten Griffie : EH-0226

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Organisatiestructuur 3.0

Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Organisatiestructuur 3.0 Uitgangspunten / Bestuurlijk Coalitieprogramma: - Groeien in externe gerichtheid, slagvaardigheid, ondernemerschap - Investeren in de kwaliteit van de

Nadere informatie