Verslag formatiegesprek VVD, SP, D66 en PvdA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag formatiegesprek VVD, SP, D66 en PvdA"

Transcriptie

1 Verslag formatiegesprek VVD, SP, D66 en PvdA Zaterdag 2 mei 2015, , restaurant Molenwijk te Boxtel Aanwezigen Bert Pauli (VVD), Martijn van Gruijthuijsen (VVD), Nico Heijmans (SP), Johan van den Hout (SP), Anne- Marie Spierings (D66), Jeroen Hageman (D66), Stijn Smeulders (PvdA), Antoinette Knoet-Michels (PvdA), Gerrit Jan Swinkels (formateur), Tom Siebeling (ambtelijke ondersteuning), Jeroen Deneer (ambtelijke ondersteuning) en Marieke von Berg (ambtelijke ondersteuning). Opening De formateur heet iedereen welkom op de tweede dag en deelt de woordenwolken als uitkomst van de manifestavond uit. De formateur stelt voor om vandaag de overige onderwerpen van de 2 A4 te brespreken, te beginnen met het thema mobiliteit. Mobiliteit De onderhandelaars bespreken het Spaar- en infrafonds. Zij willen de doelstelling van dit fonds uitbreiden naar breed mobiliteitsbeleid. De middelen in het fonds blijven intact en daarmee kunnen op het gebied van infrastructuur, fiets, waterwegen, buisleidingen en spoor, investeringen worden gedaan. Het idee om op het gebied van het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) gemeenten te ondersteunen, is goed, omdat het de veiligheid en leefbaarheid verbetert. In reactie op gisteren benoemde knelpunten, verdient knooppunt Paalgraven ook aandacht. Ook aandringen bij het Rijk voor verdubbeling van de spoorbrug bij Ravenstein is nodig. De komst van meer en meer elektrische fietsen en meer woon-werkverkeer op de fiets, vraagt een vernieuwende fiets-infrastructuur. Op dit moment voeren we het programma Fiets in de versnelling uit. Dat kan gecontinueerd worden en in een hogere versnelling. Ook wandelpaden in Brabant zijn belangrijk. In de GGA-regio s is het belangrijk dat de provincie op een gelijkwaardige manier steun geeft aan gemeentelijke initiatieven. Gevraagd wordt welk ambitieniveau de provincie heeft op het onderhoud van wegen en welk ambitieniveau we ambiëren. De partijen stellen voor een meerjarige kwaliteitsvisie op te stellen op onderhoud en beheer van wegen, kunstwerken en fietspaden. Om prioriteiten aan te kunnen geven op mobiliteitsgebied is het noodzakelijk om een integrale mobiliteitsvisie te ontwikkelen waarin alle modaliteiten in samenhang met de doelstellingen op het gebied van vrijetijdseconomie, jongeren, natuur en innovatie bezien wordt. Rond slimme mobiliteit ligt er een kans om kennis en kunde en innovatieve inzichten te exporteren naar het buitenland. De provincie wordt launching customer van bijvoorbeeld innovaties op fiets-snelpaden. Buisleidingen zijn een duurzaam transportmiddel en daarom interessant voor de provincie. Het is goed om daarbij te kijken welke rol commerciële partijen kunnen spelen in de ontwikkeling en welke rol de provincie hierin moet of kan nemen. Goede internationale spoorverbindingen tussen de economische kerngebieden van Nederland, Vlaanderen en Duitsland zijn essentieel. De VEZA-boog wordt hier in het bijzonder genoemd. De partijen zijn het met elkaar eens om een ambitieprogramma op de internationale spoorverbindingen te ontwikkelen. De bereikbaarheid in het landelijk gebied heeft veel verwantschap met de thema s leefbaarheid en samenleving, zo wordt geconstateerd. Een goed pakket aan mobiliteitsoplossingen voor de kleinere

2 kernen is dan ook erg belangrijk. Te denken valt aan kleinschalige mobiliteitsoplossingen als de regiotaxi, maar ook de bewustwording bij reizigers voor de mogelijkheden die er zijn. Eigen initiatieven uit de kernen steunt de provincie. Op het gebied van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) hebben wij de HOV-ambitie van het SRE overgenomen in de nieuwe concessie voor Zuid-Oost Brabant. Drones en Pal-V flying cars zijn een realiteit die we niet in de weg moeten staan. In het algemeen geldt dat de onderhandelaars innovaties open tegemoet willen treden. Juist door ze snel als pilot toe te laten, wordt geleerd welke regelgeving evt. aangepast moet worden. De onderhandelaars brainstormen over de mogelijkheden van een duurzame elektrische locomotief, bijvoorbeeld door reactivering van de Langstraatspoorlijn, ofwel het Halve Zolenlijntje. Het zou goed zijn als de reisverbinding van de Efteling met Den Bosch en Tilburg wordt geoptimaliseerd. De onderhandelaars erkennen het strategische belang van Eindhoven Airport voor de lange termijndoelstellingen van Noord-Brabant en Brainport Regio Eindhoven. Ze hechten aan continuering van de dialoog in de Alderstafel om tot een gedragen compromis te komen tussen omwonenden, gemeente en Eindhoven Airport met aandacht voor innovatieve oplossingen en aandacht voor overlast voor omwonenden. Net als economie zijn ook natuur en gezondheid belangrijke waarden in Brabant. Er is behoefte aan (innovatieve) maatregelen om overlast van vliegverkeer te beperken. De visie op kanalen is verouderd en moet geactualiseerd worden. Daarbij ook andere modaliteiten betrekken. Ecologie Ambtelijk zal worden nagegaan of de lasten voortvloeiende uit de verwerving, inrichting en beheer van de Rijks- en provinciale EHS al in de bestaande begroting zijn afgedekt. Ontwikkelen van een plan voor de start van een campus cleantech met Het Groene Woud als living lab. Het Brabantse bedrijfsleven en onze kennisinstellingen worden gestimuleerd om hier cleantech en eco-innovaties te testen, te implementeren en te vermarkten. Op de Big Five geen eigen actief beleid voeren en om die reden niet in het bestuursakkoord opnemen. De essentie van het manifest Brabant Buiten terug laten komen in het bestuursakkoord. Dat is samen met de manifestpartners de uitdaging oppakken om de economische ontwikkeling te gebruiken voor meer welzijn en gezondheid. Onafhankelijke audit laten uitvoeren naar het functioneren van de omgevingsdiensten en de aanbevelingen bespreken in de algemeen besturen van de diensten. NB: in deze besturen heeft de provincie geen meerderheid wat de uiteindelijke invloed van de provincie beperkt. Schaliegas niet opnemen in het bestuursakkoord. Het betreft staand beleid. PS hebben al ingestemd met een wijziging van de provinciale milieuverordening waarin een verbod opgenomen is op het opsporen en winnen van schaliegas. Bezien hoe bestaande instrumenten, regelgeving en budgetten slimmer ingezet kunnen worden om de ecologische doelstellingen te bereiken. Daarbij inzetten op het verbinden van de beleidsvelden ecologie en economie. Taskforce Zeeland-Brabant evalueren en na een positieve evaluatie continueren. Bij het Rijk de problematiek blijvend onder de aandacht brengen, zodat ze haar verantwoordelijkheid meer gaat nemen. Samenleving Leefbaarheid is een belangrijk thema in Brabant, waar op een frisse en nieuwe manier naar gekeken moet worden. Projecten faciliteren waarin de tegenstelling tussen stad en ommeland juist wordt benadrukt, daar nemen we als provincie afstand van. Als voorbeeld worden projecten genoemd uit het programma zoals de Dorpen Derby en de Doe-budgetten-regeling. De onderhandelaars willen juist integraal kijken naar dit thema en zich richten op de verbinding van stad en platteland. De kracht en de rol van de provincie in relatie tot leefbaarheid zit in kleine gemeenten aan goede voorbeelden helpen door middel van kennisdeling. De provincie pakt een aanjaagrol, door bijvoorbeeld lagerhuisdebatten te houden met deskundigen, oplossingen aan te reiken en daarbij

3 gemeenten vrij laten in het nemen van eigen beslissingen. De onderhandelaars spreken over het opzetten van een frisdenkteam met jonge mensen, dat kennis deelt en goede oplossingen haalt door ook over de (lands)grenzen heen te kijken en kennisinstellingen te betrekken bij deze nieuwe aanpak. Erfgoed Rond erfgoedcomplexen willen de partijen een ander accent zetten. Er moet een beleidskader 2.0 komen. De hoofdlijn van dit kader is dat de provincie zich ontfermt over een paar gezichtsbepalende complexen, die cultuurhistorisch van grote waarde zijn voor de geschiedenis van Brabant. Investeren doet de provincie in een PPS-achtige constructie. Naast die paar gezichtsbepalende complexen, investeren we alleen als er al nagedacht is over de toekomst van het complex, er moet dus markt voor zijn, en we werken toe naar succesvolle exits. Verder willen de onderhandelaars een signaal afgeven naar de katholieke kerk/ bisdom dat zij zelf verantwoordelijkheid moet nemen voor haar rijksmonumenten. Sport Het sportplan loopt in 2016 af. Het nieuwe sportplan zal meer focus krijgen. Gehandicaptensport is gemeente-overschrijdend en belangrijk. Provincie is hier regisseur (faciliteren en verbinden) en ondersteuner. De verantwoordelijkheid blijft bij gemeenten liggen. Op topsportgebied willen de onderhandelaars meer op zoek gaan naar de echte kersen op de taart. Sport moeten we altijd koppelen aan andere doelen van de provincie en is niet iets wat op zichzelf staat. Uit het huidige sportplan worden de Fieldlabs uitgelicht als goed initiatief, omdat ze juist die verbinding maken met andere thema s als techniek. Daarnaast financieren we op dit moment veel middelmatige sportinitiatieven. Hier moet het provinciebestuur kritisch naar kijken. Topsportaccommodaties wil de provincie in het algemeen niet financieel ondersteunen. Cultuur Het gedachtengoed van Brabant C blijft de provincie steunen. Het denken in ketens, in culturele ecosystemen is een goede werkwijze om te bepalen welke projecten te ondersteunen om zo waarde toe te voegen aan het ecosysteem. Er is nu weinig aandacht voor jongerencultuur. Voor het imago van Brabant, en om jongeren te behouden in Brabant, moeten we meer inzetten op jongerencultuur. Bijvoorbeeld door global hackerfestivals of gamingevents optimaal te faciliteren. Ook kunnen we door (ruimtelijke) voorzieningen en snelle tijdelijke vergunningen voor dancefestivals, Brabant hiervoor een uitnodigende plek maken. De onderhandelaars brainstormen daarnaast over een dancefestival met alle Brabantse top Dj s. Het beleid dat we niet investeren in zalen, maar in gezelschappen, blijft een goed uitgangspunt. De onderhandelaars staan stil bij de toekomst van het Philharmonisch orkest Zuidnederland. Dit orkest kent een unieke toegevoegde waarde in het culturele ecosyteem in Brabant. Het is goed om steun aan dit orkest te bekijken in samenhang met het culturele veld. De onderhandelaars vinden steun aan dit orkest zeker passen in het gedachtengoed van Brabant C. Wel is het goed om te kijken naar de hoogte van de financiële steun. Ook is het belangrijk aandacht te houden voor het begeleiden van toptalenten vanuit de genoemde functieketens van Brabant C. De partijen zijn enthousiast over een pilot voor een aantal momenten waarop Brabanders gratis musea bezoeken, met als doel het museumbezoek onder een breder publiek te stimuleren. Na een pilot kijken wat de effecten zijn. Museum Overloon en het Noord-Brabants museum worden als mogelijkheden genoemd, en daarnaast wellicht een paar frisse outsiders.

4 Steunfuncties (BKCC, K2, etc) Er is recent een onderzoek verricht naar de nut en noodzaak van de functies, waaruit een aantal aanbevelingen is gekomen. De onderhandelaars spreken af, bij het evaluatiemoment over twee jaar te besluiten hoe het werken met de steunfuncties in de toekomst vorm moet krijgen, op welke manier we waarde toe kunnen voegen op cultureel vlak en waar de samenwerking anders of efficiënter kan. De taken rond Jeugdzorg zijn overgedragen aan de gemeenten. In de gedachte van een zorgvuldige overdracht, zijn de onderhandelaars van mening dat er bereidheid moet zijn om in geval van calamiteiten een rol te willen spelen in de oplossing. Op het thema taalvaardigheid bespreken de partijen aan de hand van een opgevraagde ambtelijke notitie of we weer willen inzetten op mediawijsheid en content, wat we nu aanvullend doen naast de wettelijke taak die de provincie heeft. De partijen besluiten dit te bezien bij het al geplande evaluatiemoment. Ook benadrukken de partijen speciale aandacht voor ouderen in de Brabantse samenleving. Bestuur De beweging maken naar een maatwerkorganisatie, d.w.z. een op haar taken toegesneden professionele organisatie die in verbinding staat met de samenleving. Hiervoor is een cultuuromslag nodig. Het is van belang geen tijd te verliezen en de directie het mandaat en de middelen te geven om met deze opdracht snel te starten. In het gesprek van de formateur met de directie is ook gesproken over een toekomstbestendige en vitale organisatie. De directie heeft in dat gesprek aangegeven dat er naast het laten verlengen van bestaande tijdelijke taken en het laten instromen van jonge medewerkers, ook een structurele efficiencytaakstelling mogelijk zou zijn van 4,3 mln vanaf Door de onderhandelaars wordt aan de formateur gevraagd bij de directie na te gaan of het ambitieniveau van deze taakstelling ook sneller gerealiseerd zou kunnen worden en wat de consequenties zouden zijn als er een hogere taakstelling aan de organisatie opgelegd zou worden. Als college sturen op de hoofdlijnen van beleid. In dat kader bezien welke vertegenwoordigingen van gedeputeerden aan de ambtelijke organisatie kunnen worden gedelegeerd. Uitgangspunt is dat versterking van de bestuurskracht in Brabant van onderop hoort te komen. Dit is niet vrijblijvend. Iedere gemeente hoort het proces van veerkrachtig bestuur te doorlopen. In de nieuwe bestuursperiode mag op sommige dossiers steviger worden doorgepakt. Bestaande bestuurlijke arrangementen werken niet meer, o.a. een overkill aan gemeenschappelijke regelingen. In overleg met het ministerie van BZK experimenteren met nieuwe vormen van slagvaardig bestuur. De provincie is een actief, dynamisch (midden)bestuur dat gebruik maakt van de kracht van de samenleving. De ambitie is om de komende jaren van Brabant dé regio in Europa te maken en ons koploper te maken in economische ontwikkeling en bestuurlijke vernieuwing. De overheid zo dicht mogelijk bij de burger organiseren, dat wil zeggen geen taken van gemeenten overnemen. De rol van de provincie groeit naar die van facilitator, initiator en ondersteuner van initiatieven vanuit de maatschappij. Dat vraagt om loslaten en een vernieuwde bestuurlijke benadering zowel van GS als PS. Het (financieel) toezicht van de provincie op gemeenten dun als het kan, stevig waar het moet. Indien door de oppositie een voorstel voor invoering van een verordening voor het houden van referenda wordt ingediend, is dit voor de coalitiepartijen een vrije kwestie.

5 Aan het begin van de bestuursperiode het initiatief nemen om de Agenda van Brabant te actualiseren. Jongeren uitnodigen een voorstel te doen hoe het proces van actualisatie ingestoken kan worden (bv. met internetcommunities). BrabantKennis continueren. Ten aanzien van de immunisatieportefeuille de beweging Van Bank Naar Brabant continueren. Energie(transitie) Geen extra windmolens bovenop bestaande afspraken met het kabinet. De provincie denkt wel mee met voorstellen van energiecoöperaties die kunnen rekenen op draagvlak van omwonenden en de gemeente. Nu kan dit volgens de Verordening Ruimte niet, omdat het steeds om minimaal 3 turbines moet gaan. Ook de mogelijkheden voor burgers verbeteren om te participeren in windenergieparken van bijvoorbeeld de grote energiemaatschappijen. Zonne-energie en geothermie bieden ook kansen. De onderhandelaars onderschrijven het Brabants energieakkoord, ondersteunen nul op de meter woningen, willen ruimte creëren voor pilots bijvoorbeeld op plekken waar de warmtenetten versleten zijn zoals Tilburg en Helmond en de provincie fungeert waar mogelijk als launching customer. De onderhandelaars zijn voorstander van energienetwerken die voorbereid zijn op mogelijkheden van de toekomst. Portefeuilleverdeling Oriënterend besproken met onderstaande voorlopige indeling. Verder te bespreken op zondag 3 mei. VVD - 1 e portefeuille: Economie, Innovatie, Internationalisering, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Branding & Relatie evenementen, inclusief agro-economie, Logistiek Park Moerdijk, Havenschap Moerdijk, Aviolanda, Coördinatie aandeelhouderschappen en IPO-bestuur - 2 e portefeuille: Mobiliteit, Brabantstad en Interne Organisatie SP - 1 e portefeuille: Ecologie en Bestuur, (veer)krachtig bestuur en toezicht op de gemeenten - 2 e portefeuille: Cultuur, Samenleving en Sport, inclusief Leefbaarheid, Gezondheid, Monumenten en Erfgoed(complexen) D66 - Land- en Tuinbouw, Veeteelt en Agrofood (muv agro-economie) - Energietransitie, incl Duurzame Energie en Energie Innovatie, Deelneming Enexis - Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving PvdA - Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, inclusief Ontwikkelbedrijf, Omgevingsvisie en Voorzieningenbeleid (werklocaties en detailhandelsbeleid). - Financiën

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN FRYSLÂN Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Verkiezingsprogramma Provinciale

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord 2015-2019. VVD, D66, CDA en SP. Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker

Hoofdlijnenakkoord 2015-2019. VVD, D66, CDA en SP. Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker Hoofdlijnenakkoord 2015-2019 VVD, D66, CDA en SP Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker 1 Inhoud Zuid-Holland: slimmer, schoner en sterker... 3 Voor een bereikbaar en verbonden Zuid-Holland... 4 Infrastructuur...

Nadere informatie

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1. Sterk en Sociaal Voor een duurzaam Flevoland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.1 Waar de provincie over gaat De provincie gaat niet overal over. In 2011

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Inhoudsopgave Inleiding: betrokken bij Limburg p. 3 De rol van de Provincie in Limburg p. 7 Limburg: sociaal en cultureel p. 9

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Enerzjy Koöperaasje Fryslân

Enerzjy Koöperaasje Fryslân Enerzjy Koöperaasje Fryslân Verkenning initiatief tot oprichting van een (duurzame) Enerzjy Koöperaasje Fryslân. Leeuwarden, september 2011 J. Holkema Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Coalitieakkoord 2015/2018 Inhoudsopgave Inleiding..2 1. Zorg....4 2. Veiligheid......6 3. Bereikbaarheid...8 4. Parkeren..9 5. Economie 10

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k COALITIEAKKOORD 2014-2018 Mer k toch hoe Ster k Coalitieakkoord 2014-2018 INLEIDING De komende vier jaar werkt het gemeentebestuur aan het versterken van de welvaart en het welzijn van alle inwoners van

Nadere informatie

Transitie van het sociaal beleid en zorg

Transitie van het sociaal beleid en zorg Transitie van het sociaal beleid en zorg 1. Inleiding In het Coalitieakkoord 2011-2015, Nije enerzjy foar Fryslân, is aangekondigd dat het sociale domein vooral het domein is van gemeenten en dat daarom

Nadere informatie

DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND

DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND DEEËN OOR ELDER AND VERKIEZINGSPROGRAMMA 2015-2019 SP GELDERLAND INHOUD Inleiding 3 1. Gelderland investeert (Financiën) 4 2. Gelderland verbindt (Mobiliteit) 6 3. Gelderland bouwt mee (Wonen) 10 4. Gelderland

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie