SCHOOLGIDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2015-2016"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS

2 Veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Met Meer informatie over hoe we het onderwijs organi- vaste lestijden, vaste leerkrachten en deskundige seren, wat we daarbij belangrijk vinden en hoe we begeleiding biedt de dokter Herman Bekiusschool de leerlingen begeleiden, vindt u in deze school- een leeromgeving waar de leerlingen hun talenten gids. De gids biedt u daarnaast praktische informa- verder kunnen ontwikkelen. tie en informeert u over enkele belangrijke afspraken en regelingen. In kleine klassen wordt het onderwijs afgestemd op de individuele behoefte van de leerling en Goede samenwerking met ouders* vinden we heel wordt toegewerkt naar de overstap naar de mid- belangrijk. We besteden dan ook veel aandacht delbare school. aan de communicatie met ouders, waarvan deze schoolgids een onderdeel is. We vertrouwen erop Naast de reguliere vakken besteden we veel aan- dat de informatie in deze gids antwoord geeft op dacht aan sociale vaardigheden en aan het leren uw vragen. Voor meer informatie kunt u altijd te- omgaan met talenten en beperkingen, zowel op recht bij de leerkracht van uw zoon of dochter, of bij school als thuis en in de vrije tijd. Als het nodig is de directeur of afdelingsleider van de school. gebeurt dit in samenwerking met jeugdhulpverleners. Tot slot: wij zien de leerling als een bloemknop: ouders en school zijn de blaadjes die de knop kunnen Om de school en de lessen overzichtelijk te ma- laten stralen. Kortom, wij hebben elkaar nodig om ken, worden heldere afspraken gemaakt en is er van uw kind een stralend kind te maken! een duidelijke structuur. De leerlingen hebben een vaste klas en vaste leerkrachten. Doel is een vei- Loe Leplaa, School dokter Herman Bekiusschool lige en vertrouwde omgeving te creëren waarin de leerlingen zich thuis voelen en kunnen leren. Directeur De Optimist, de dokter Herman Bekiusschool en ONS. Postadres Postbus AH Lelystad Bezoekadres Zuigerplasdreef 202 Lelystad Telefoon Website Directeur Loe Leplaa Afdelingsleider Mariëtte Bekkers Samen met onderwijsondersteuners, intern begeleiders en gedragswetenschappers stimuleert en ondersteunt de leerkracht leerlingen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Schoolbestuur Eduvier onderwijsgroep Postadres Postbus AH Lelystad Telefoon *Wanneer in deze gids wordt gesproken over ouders, wordt daarmee ouder(s)/verzorger(s)/voogd bedoeld. 3

3 Inhoud Algemene informatie 6 De dokter Herman Bekiusschool: missie en visie 6 Eduvier onderwijsgroep 7 Aanmelding en toelating 8 Samenwerkingsverbanden 8 Samenwerking met jeugdzorg 9 Kwaliteitsbeleid 9 Onderwijs & begeleiding 10 Leeromgeving 10 Groepen 11 Leerroutes 11 Lesmethodes 12 Sociaal emotionele ontwikkeling 13 Begeleiding van leerlingen 14 Ontwikkelingsperspectief plan 14 Groepsplannen 14 Het team 15 Contact met ouders 16 Informatieavonden 16 Omgekeerd oudergesprek en huisbezoek 16 Rapport- en ontwikkelingsplan-bespreking 16 Contact met de leerkracht 17 Contactmapje 17 Nieuwsbrief en website 17 Medezeggenschap 17 Informeren gescheiden ouders 18 Schooltijden & vrije dagen 19 Schooltijden 19 Vakantierooster & studiedagen 19 Regelingen & afspraken 20 De leerplichtwet 20 Vakantieverlof 20 Vrijstelling van onderwijstijd 21 Schoolregels 22 Mobiele telefoons 22 Schoolspullen 22 Kleding 22 Pestprotocol 22 Overblijfregeling 23 Naschoolse opvang woensdag 23 Vervoer 23 Wegloopgedrag 23 Bewegingsonderwijs 23 Verjaardagen 24 Vervanging 24 Hoofdluis en krentenbaard 24 Stagiaires 24 Medicijngebruik 24 Gezondheidsonderzoek 24 Schoolkamp & schoolreisjes 25 Ziekmelding 25 Time-out en verwijdering 25 Fysiek ingrijpen 25 Leerlingendossier 26 Foto s voor publicatie 26 Klachtenregeling 26 Melding ongewenste omgangsvormen 27 Geldzaken & verzekeringen 28 Ouderbijdrage 28 Sponsoring 28 Jaarverslag 28 Aansprakelijkheid 28 Verzekeringen 28 Resultaten van het onderwijs 29 Volgen, toetsen en evalueren 29 Uitstroom 30 Contact

4 Algemene informatie De dokter Herman Bekiusschool: missie en visie De dokter Herman Bekiusschool is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen met gedragsproblematiek (bijvoorbeeld ASS-problematiek). Bij deze problematiek kan gedacht worden aan angstig gedrag, teruggetrokken gedrag, depressief gedrag, sociale problematiek en lichte aandachtsproblemen. Na het verkrijgen van de toelaatbaarheidsverklaring wordt de leerling besproken in de Commissie van Begeleiding van de dokter Herman Bekiusschool (bestaande uit een orthopedagoog, intern begeleider, schoolarts, afdelingsleider en directeur). De CvB besluit in welke groep van de dokter Herman Bekiusschool de leerling geplaatst kan worden. Onze school kenmerkt zich door: kleinschaligheid; individueel onderwijs; per groep één of twee vaste leerkrachten; Eduvier onderwijsgroep De dokter Herman Bekiusschool maakt deel uit van Eduvier onderwijsgroep. Eduvier verzorgt speciaal onderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd en biedt leerlingen van 12 tot 20 jaar praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs van vmbo tot en met havo/vwo-niveau. De leerlingen krijgen extra begeleiding omdat ze bijvoorbeeld een vorm van autisme, gedragsproblemen of moeite met leren hebben. Naast onderwijs realiseert Eduvier ook arbeidstoeleidingstrajecten voor zowel de leerlingen van de scholen als voor jongeren en (jong) volwassenen die om diverse redenen een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en daarom moeite hebben aan het werk te komen. Voor reguliere scholen die werken met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften verzorgt Eduvier advies, begeleiding en onderwijsexpertise op maat. Om onderwijs te volgen aan de dokter Herman Bekiusschool heeft een leerling een cluster 4 indicatie of, m.i.v. augustus 2014, een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Het samenwerkingsverband beslist over het toekennen van de toelaatbaarheidsverklaring aan de hand van onderstaande criteria: Er is sprake van een ernstige psychiatrische of gedragsstoornis of langdurige en ernstige gedragsproblematiek. De sociaal-emotionele problemen of gedragsproblemen komen zowel op school als thuis of in de vrije tijd voor en zijn ernstig van aard. Er is gedurende minstens een half jaar sprake geweest van jeugdhulpverlening gericht op het gedrag van het kind. De gedragsproblemen zorgen voor structurele beperking van de onderwijsparticipatie. De hulp vanuit het regulier onderwijs of vanuit de zorgsector bleek ontoereikend. 3 tot 4 dagen per week ondersteuning van een onderwijsassistent; rust, regelmaat en orde; veiligheid, vertrouwen, duidelijkheid en structuur; optimale werkomstandigheden; groepen van in principe niet meer dan zestien leerlingen; een prettige school- en groepssfeer; goede relatie tussen leerlingen; zelfstandigheid en samenwerking; aandacht voor iedere leerling; het onderwijsaanbod: groep 1 t/m 8 respect voor elkaars (on-)mogelijkheden; bieden van een ontwikkelingsperspectief; mogelijkheden voor fysiotherapie in samenwerking met een fysiotherapiepraktijk mogelijkheden logopedie, PMT, MRT en Rots en Water. Meer informatie vindt u op 6 7

5 Aanmelding en toelating Als een leerling niet is ingeschreven op een reguliere school is het in sommige gevallen mogelijk Samenwerking met jeugdzorg Om de kwaliteit van het onderwijs, de leerlingenzorg en de organisatie te kunnen meten en ver- Om onderwijs te kunnen volgen op de dokter Herman Bekiusschool heeft een leerling een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het samenwerkingsverband van scholen in de regio bepaalt of een leerling toelaatbaar is voor een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en verstrekt deze via de dokter Herman Bekiusschool een TLV aan te vragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als het wenselijk is dat een leerling aan de start van zijn schoolloopbaan direct instroomt op de dokter Herman Bekiusschool zonder eerst een reguliere school bezocht te hebben. De dokter Herman Bekiusschool werkt niet alleen samen met de onderwijsinstellingen in het samenwerkingsverband in de regio, maar ook met verschillende jeugdzorginstellingen. Samenwerkingspartners zijn onder meer: beteren worden tweejaarlijks tevredenheidsonderzoeken onder afwisselend medewerkers en ouders afgenomen. Daarnaast evalueert elke school het eigen onderwijs en de resultaten van de leerlingen. De uitkomsten van deze evaluaties leiden waar nodig tot aanpassingen. toelaatbaarheidsverklaring. Uw zoon of dochter heeft al een TLV Als u al beschikt over een TLV, kunt u contact opnemen met de dokter Herman Bekiusschool om uw zoon of dochter aan te melden. Uw zoon of dochter heeft nog geen TLV Als u nog niet beschikt over een TLV, verzorgt de reguliere school waar uw zoon of dochter is ingeschreven de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring. Als het samenwerkingsverband de toelaatbaarheidsverklaring toekent, kunt u uw zoon of dochter aanmelden op de dokter Herman Bekiusschool. Als het samenwerkingsverband géén toelaatbaarheidsverklaring toekent, zoekt de school die de aanvraag heeft ingediend samen met u en het samenwerkingsverband naar een andere passende school. Als bovenstaande van toepassing is, kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek op de dokter Herman Bekiusschool. Tijdens dit gesprek krijgt u meer informatie over de school en bespreekt u het vervolgtraject. Als de school een passende plek voor uw zoon of dochter lijkt, meldt u hem of haar aan en vullen we met u de benodigde formulieren voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring in. De school verzamelt de benodigde stukken, verzorgt eventueel aanvullend onderzoek en dient de aanvraag in bij het samenwerkingsverband. Huidige leerlingen Als de toelaatbaarheidsverklaring van uw zoon of dochter afloopt, vraagt de dokter Herman Bekiusschool, indien gewenst en in overleg met u, een nieuwe verklaring bij het samenwerkingsverband aan. MKD De Schelp (Triade) GGZ Centraal In de Bres Bureau Jeugdzorg MEE IJsseloevers CJG Vitree Leerplichtambtenaar Zorgboerderijen Als een leerling jeugdhulp krijgt, houdt de school contact met de jeugdhulpverlener om het onderwijs en de hulp op elkaar af te stemmen. Kwaliteitsbeleid In het beleidskader Onderwijs, leerlingenzorg en kwaliteit beschrijft Eduvier de stichting brede beleidsuitgangspunten en doelstellingen voor de komende jaren. Het plan beschrijft onder meer hoe sterker wordt ingezet op didactiek en arbeidstoeleiding. Afgelopen schooljaar heeft het team van de dokter Herman Bekiusschool gewerkt aan het verbeteren van de volgende punten: Indelen van leerlingen in diverse groepsklimaten. Uitzoeken van nieuwe methodes voor Rekenen en Voortgezet Technisch Lezen. Opzetten zorgstructuur: inzet van intern begeleiders en gedragswetenschappers. Schoolafspraken over wijze van lesgeven (o.a. instructie, aanleren strategieën, werkvormen, evaluatie). Schoolafspraken over regels. In schooljaar zal onder meer gewerkt worden aan: Het werken aan een veilige leer- en werksituatie voor zowel de leerlingen als het personeel. Het borgen van de kwaliteit van het onderwijsproces. Samenwerkingsverbanden Scholen werken samen in regionale samenwerkingsverbanden. Elk samenwerkingsverband realiseert een dekkend onderwijsaanbod voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband bepaalt of een leerling toegelaten mag worden op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs en geeft hiervoor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af. Bij welk samenwerkingsverband een TLV wordt aangevraagd hangt af van uw woonplaats en/of de standplaats van de school waar uw zoon of dochter is inge- Eduvier participeert actief in de volgende samenwerkingsverbanden: PO en VO Almere VO Lelystad PO Lelystad/Dronten PO NOP/Urk VO NOP/Urk/Lemsterland Daarnaast werkt Eduvier samen met samenwerkingsverbanden in andere regio s. Dit komt voor wanneer leerlingen woonachtig zijn buiten Flevoland, verhuizen, of wanneer in de betreffende regio geen passende school gevonden kan worden. In het schoolplan van de dokter Herman Bekiusschool is de nadere uitwerking van het beleid op schoolniveau te vinden, evenals de concreet te realiseren activiteiten. Het schoolplan wordt de komende maanden bijgesteld en is daarna te vinden op de website van de school. Gestructureerd inzetten van computerprogramma s. Verder uitwerken van de diverse groepsklimaten. Uitwerken van een doorgaande lijn voor zelfstandig werken. Omschrijven wat school doet aan burgerschap en integratie. Schoolafspraken vastleggen over communicatie. Verder uitdiepen van Leefstijl in combinatie met KiVa. schreven. 8 9

6 Onderwijs & begeleiding Leeromgeving Kleinschaligheid: De groepen bestaan uit gemiddeld 16 leerlin- Groepen Leerroutes De dokter Herman Bekiusschool biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 (evt. 13) jaar. De leeromgeving biedt leerlingen genoeg ruimte voor zelfstandig leren en adequate structurele ondersteuning. Hierbij gelden de volgende aanvullende criteria: Ze moet de nieuwsgierigheid bevorderen en gen. Pauzes, buitenspelen en vervanging van zieke collega s worden zoveel mogelijk binnen de afdeling geregeld: leerlingen komen in principe dezelfde mensen tegen. De groep heeft een aantal dagen ondersteuning van een onderwijsassistent/lerarenondersteuner. In het schooljaar zijn er 11 SO groepen, allen gevestigd aan de Zuigerplasdreef. Daarnaast is er een lesgroep Catamaran te Dronten in het gebouw van SBO De Driemaster. In de SO-groepen wordt er gewerkt met 1 of 2 leerkrachten met daarnaast 1 of 2 onderwijsassistenten of leraarondersteuners. Twee keer per week geeft De dokter Herman Bekiusschool werkt met 3 leerroutes/uitstroomniveaus. Voor elk uitstroomniveau is bepaald welk eindniveau een leerling per leerjaar moet bereiken, wil hij/zij in leerjaar 8 klaar zijn om naar het vervolgonderwijs te gaan: Een leerling die het uitstroomniveau VMBO-TL/ HAVO (leerroute 1) volgt, moet in leerjaar 8 alle lesstof van groep 1 t/m 8 beheersen. uitdagen. Ze moet voldoende en op een uitdagende wijze informatie aanbieden. Ze moet aanzetten tot eigen denken en meningsvorming. Ze moet sociaal-constructivisme ondersteunen. Ze moet overzicht en het herkennen van relaties vormen. Ze moet reflectie op en borging van het ge- Specifiek leerlingvolgsysteem: Didactische en sociaal emotionele ontwikkeling wordt nauwlettend gevolgd en genoteerd. Twee keer per jaar worden besprekingen gehouden met ouders waarin de doelen van het ontwikkelingsperspectief plan (OPP) worden geëvalueerd en aan einde van het schooljaar opnieuw worden opgesteld voor het komende schooljaar. een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Wanneer het voor de ontwikkeling van de leerling op school beter is, kan er extra hulp geboden worden door de logopedist of psychomotorisch therapeut. Om tegemoet te komen aan de specifieke hulpvraag van de leerlingen zijn er vanaf het schooljaar verschillende groepen samengesteld: groepen voor leerlingen die veel structuur nodig hebben, groepen met leerlingen die een veilige, Een leerling die het uitstroomniveau VMBO-KB (leerroute 2) volgt, moet in leerjaar 8 alle lesstof van groep 1 t/m midden groep 7 beheersen. Een leerling die het uitstroomniveau VMBO-BB (leerroute 3) volgt, moet in leerjaar 8 alle lesstof van groep 1 t/m eind groep 5 beheersen. In het ontwikkelingsperspectief (OPP) staan de einddoelen en de tussendoelen vermeld voor de leerde regelen. Ze moet gelegenheid bieden tot leeractiviteiten die het geleerde toepassen. Ze moet verschillende leeractiviteiten met elkaar verbinden en combineren. In de kerndoelen omschrijft de overheid welke Orthopedagogische/psychologische ondersteuning: De gedragsdeskundigen zijn nauw betrokken bij het opstellen van het OPP en de ontwikkeling van de leerlingen. Gedragsdeskundigen doen onderzoek. Gedragsdeskundigen geven trainingen. beschermde omgeving met veelal dezelfde ritmes en ordening nodig hebben en groepen met leerlingen die een strakke gedrag regulerende aanpak nodig hebben. Gelijksoortige groepen worden bij elkaar gezet in dezelfde units. De leerlingen volgen onderwijs dat vakken taal, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen. Aan de hand hiervan kunt u zien welke niveau uw zoon of dochter per leerjaar moet bereiken om op het gestelde uitstroomniveau te blijven. leerinhoud de school de leerlingen in het speciaal onderwijs moet bieden en wat zij aan het eind van de basisschool moeten weten en kunnen. Deze kerndoelen vormen de uitgangspunten van ons onderwijsaanbod. Wij werken met de leerlingen aan deze kerndoelen en proberen hen zover mogelijk te helpen met het behalen van deze doelen als binnen hun vermogen ligt. De dokter Herman Bekiusschool beschikt over faciliteiten die op de problematiek van de leerlingen zijn afgestemd. Duidelijk aanwezige structuur: Er zijn schoolafspraken over dagindeling, inrichten van de klas, gebruik van time-timers, stoplichten, e.d.. Er zijn schoolafspraken over gedrag van leerlingen en collega s (protocollen). Deze worden geregeld geëvalueerd. Iedereen kan de ander hierop aanspreken. Reguliere methoden worden ingezet. Waar nodig worden alternatieve methoden in- is afgestemd op hun individuele onderwijsbehoefte. gezet

7 Lesmethodes Leergebied specifieke vakgebieden Vak Methode Rekenen Alles telt / Maatwerk (Aanvankelijk) lezen Veilig leren lezen (Technisch) lezen Leesparade Taal / spelling Taal op Maat / Spelling in de Lift Schrijven Schrijfdans, Schrijven in de basisschool en Schrijftaal Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL Geschiedenis Speurtocht Aardrijkskunde Blauwe Planeet Verkeer Klaar Over! Natuur Natuniek Engels (groep 6, 7 en 8) Real English Expressie Tekenen Moet je doen Handvaardigheid Moet je doen Muziek Moet je doen Drama Moet je doen Leergebied overstijgende kerndoelen Vak Methode Sociaal emotioneel leren Leefstijl / KiVa Sociaal emotionele ontwikkeling Het team van de dokter Herman Bekiusschool is geschoold in het werken met Leefstijl. Leefstijl is een programma, dat kinderen vanaf de kinderopvang/ peuterspeelzaal tot en met het beroepsonderwijs helpt om hun sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Het gaat om vaardigheden als: samen spelen, samenwerken, praten, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen op doen, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk. Ook komen media-educatie, gezondheidsvaardigheden en burgerschap aan bod. Allemaal essentiële basisvaardigheden die voor kinderen belangrijk zijn om goed te kunnen functioneren. Zowel nu op school, thuis, als later wanneer zij volwassen zijn. Afgelopen schooljaar is het team ook getraind om een KiVa-school te worden. Een KiVa-school is een leuke school. KiVa is een programma dat scholen gebruiken om alle kinderen een fijne schooltijd te geven. KiVa is een Fins woord voor leuk of fijn. Onderdeel van KiVa zijn lessen in de klas. Het personeel is getraind om deze lessen te geven. In de lessen leren kinderen dat de hele groep een rol speelt bij het pesten. Iedereen kan een bijdrage leveren om pesten te stoppen. Als de hele groep tegen pesten is en opkomt voor gepeste leerlingen, dan helpt dat om pesten te voorkomen en op te lossen. Doel van KiVa Ieder kind heeft recht op een fijne schooltijd. Soms lukt dat niet altijd. Pesten komt op vrijwel elke basisschool voor en heeft vervelende gevolgen voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders. Met KiVa wordt pesten zoveel mogelijk voorkomen. Als er toch gepest wordt, is er een duidelijk plan hoe het wordt aangepakt. Zo wordt er samen gewerkt aan een fijne schooltijd voor iedereen. Unieke kenmerken van KiVa: wetenschappelijk onderzocht op KiVa scholen neemt pesten met meer dan de helft af gebruiksvriendelijk materiaal voor leerlingen, leerkrachten en ouders schoolbreed aanbod periodieke metingen om pesten, groepsproblemen en sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen verhoogt welzijn, motivatie en schoolprestaties van alle leerlingen aanspreken van de groep: alle leerlingen leren om pesten en groepsproblemen op te lossen training, bijscholing en begeleiding voor leerkrachten continue doorontwikkeling Komend schooljaar zal KiVa ingepast worden in de Leefstijllessen en zal verder deel uit gaan maken van ons onderwijs. Het personeel van groep 1 t/m 4 en alle ondersteuners krijgen in augustus nog een extra training

8 Het team Begeleiding van leerlingen Leerkrachten Elke leerling heeft vaste leerkrachten, die ook het aanspreekpunt zijn voor ouders. De leerkrachten zijn niet alleen onderwijskundig geschoold, maar ook gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met leer- of gedragsproblemen. Samen met intern begeleiders en gedragswetenschappers op de school stimuleren ze de leerlingen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Gedragswetenschapper De gedragswetenschapper verricht psychodiagnostisch en/of orthopedagogisch onderzoek bij leerlingen. Daarnaast adviseert zij de school over de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. De gedragswetenschapper is medeverantwoordelijk voor de invulling van het ontwikkelingsperspectiefplan. Intern Begeleider De intern begeleider (IB-er) ondersteunt leerkrachten bij hun didactische en professionele ontwikkeling. Hij of zij geeft bijvoorbeeld advies over de inzet van een speciale aanpak, methodiek, methodes of materialen in de klas. De IB-er analyseert toetsresultaten, helpt de leerkracht bij het opstellen van groepsplannen en draagt bij aan het opstellen van ontwikkelingsperspectiefplannen. Commissie voor de Begeleiding De Commissie voor de Begeleiding (CvB) zorgt ervoor dat elke leerling het juiste onderwijs en de juiste extra ondersteuning krijgt. De commissie bestaat uit de directeur, de afdelingsleider, de gedragswetenschapper(s), de IB-er(s) en een arts. Taken van de CvB zijn onder meer het vaststellen van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) en het evalueren van de uitvoering van dit plan. Als de CvB het OPP of een andere hulpvraag van uw zoon of dochter bespreekt, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Specialistische zorg door externen Om de leerlingen een optimale ontwikkeling te bieden, hebben zij soms zorg nodig die de school niet kan bieden. Als een leerling specialistische zorg door externen krijgt, werkt de school (als zij hiervoor toestemming van ouders heeft) nauw samen met de betreffende (jeugdzorg)organisatie om het onderwijs en de zorg goed op elkaar af te stemmen. Ontwikkelingsperspectief plan Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) opgesteld. In dit plan is vastgelegd wat het uitstroomperspectief van de leerling is en welke leerroute hij of zij gaat volgen om dit doel te bereiken. Het ontwikkelingsperspectief plan wordt met u en uw zoon of dochter (vanaf groep 6) besproken en door u ondertekend. Aan de hand van de gestelde doelen volgt de school de ontwikkeling van de leerling en meet zijn of haar voortgang. Het ontwikkelingsperspectiefplan wordt twee keer per jaar geëvalueerd met u en indien nodig bijgesteld. Groepsplannen Op basis van de ontwikkelingsperspectiefplannen en de onderwijsbehoefte van de leerlingen wordt een groepsplan opgesteld en uitgevoerd. Leerlingen met min of meer dezelfde onderwijsbehoefte vormen een subgroep binnen de klas. De leerkracht geeft hen gericht instructie die aansluit bij de leerlijn die voor hen is vastgesteld. Het team van De dokter Herman Bekiusschool bestaat uit deskundige, enthousiaste en betrokken medewerkers die hun vaardigheden inzetten om de leerlingen voor te bereiden op een succesvolle toekomst. Elke leerling heeft (een) vaste leerkracht(en), die ook het aanspreekpunt is/zijn voor ouders. Alle zaken die uw kind betreffen, kunt u met hem of haar bespreken. Omgekeerd zal de leerkracht ook periodiek contact met u opnemen als daar aanleiding toe is. Management team Directeur Loe Leplaa Afdelingsleider Mariëtte Bekkers Ondersteunend personeel Intern begeleider Nicoline Sissing en Albertha Brands Orthopedagoge Ingrid Willems en Liesbeth Bloemert Logopedist Karin Veeneman P.M.T.-er Tom Niessen Docent L.O. Jasper Bruggeman Pedagogisch assistent Stephan van Meeteren Conciërge Ibo van der Wal en Jarno Stoffel Administratie Teunie van der Spa Leerkrachten Nola Jager Katja Hoekman Michaela Visbeen Christine Belder Miranda Porsinck Karin Tang Karin Böning Jan Vegterlo Iris Nijs Demelza von Grumbkow Marjolijn Croeze Doeze Jager Linda Koster Elza Francois Isabel van der Heijden Karin Slagter Marcel Scholtens Dorith Wielinga Wendy Giesbers Marlijn van Brussel Onderwijsassistenten/leraarondersteuners Esther Herssevoort Aafke Koorneef Sissi Verdoorn Ada Veldkamp Daniëlle Vos Anke Wijker Dorien Alderliesten Saskia Drenth Inge Meyer Manon Kwakkel Coby Bruggeman Yvonne Tyman Saïda Kaddouri Sietse Prins Tiki Muys 14 15

9 Contact met ouders Informatieavonden Aan het begin van het schooljaar vindt een informatieavond plaats waarop de leerkracht van de groep van uw kind toelicht op welke wijze in de groep met de leerlingen wordt gewerkt. Voorafgaand aan de voorlichting in de groep vindt een algemene ouderavond plaats. De gevraagde vrijwillige ouderbijdrage wordt op dat moment vastgesteld. Omgekeerd oudergesprek en huisbezoek Aan het begin van het schooljaar (na ongeveer 5 tot 6 weken) vinden de omgekeerde oudergesprekken plaats waarin u met de leerkracht uw kijk op de ontwikkeling van uw zoon of dochter en de verwachtingen in dit schooljaar uitwisselt. U wordt vooraf gevraagd een vragenlijst in te vullen waarin u uw beeld van uw zoon of dochter schetst. Eveneens wordt de vragenlijst behorend bij Zien (volglijst) met de ouders besproken. Verder bestaat er een mogelijkheid voor een huisbezoek. Als daar aanleiding toe is, kan een dergelijk bezoek afgelegd worden. De school betrekt ouders actief bij de ontwikkeling en de prestaties van hun zoon of dochter. Het ontwikkelingsperspectief wordt met u besproken en geëvalueerd. De school informeert u (via de nieuwsbrief) en nodigt u nadrukkelijk uit om een actieve rol te spelen bij lopende en nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld via de medezeggenschapsraad. Daarnaast wordt u uitgenodigd voor voorlichtingsbijeenkomsten en informatieavonden over thema s die de school en ouders bezighouden. Rapport- en ontwikkelingsplanbespreking Tweemaal per jaar krijgen de leerlingen een rapport en het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) mee naar huis. De rapporten worden medio februari en in de laatste schoolweek meegegeven. U wordt in de gelegenheid gesteld het rapport in februari te komen bespreken. Aan het eind van het schooljaar is er in principe geen rapportbespreking meer. De evaluatie van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) wordt in februari en aan het eind van het schooljaar meegegeven aan uw kind. In juni wordt tevens het OPP voor het nieuwe schooljaar meegegeven. Daaraan gekoppeld vinden gesprekken op school plaats waarbij de aanwezigheid van de ouders meer dan wenselijk is: immers, wij willen dan samen met u de toekomst van uw kind bespreken en willen daarbij uw inbreng graag meenemen. Daarnaast is er gelegenheid om te spreken met onder andere de vakleerkrachten zoals de vakleerkracht bewegingsonderwijs, de psychomotorisch therapeut, de logopedist, de intern begeleider, de afdelingsleider of de directeur. Contact met de leerkracht Elke leerling heeft (een) vaste leerkracht(en), die ook het aanspreekpunt is/zijn voor ouders. Alle zaken die uw zoon of dochter betreffen, kunt u met de leerkracht(en) bespreken. Omgekeerd zal/zullen de leerkracht(en) ook contact met u opnemen als daar aanleiding toe is. Als u contact op wilt nemen met een leerkracht, kunt u hem of haar mailen, of vóór of na schooltijd bellen op het telefoonnummer van de school. Elke medewerker beschikt over een mailadres dat als volgt is samengesteld: eduvier.nl (bijvoorbeeld Contactmapje De informatieverstrekking vindt met name via de mail plaats (ook i.v.m. het mee kunnen lezen door uw kind). Ook briefjes e.d. worden via de mail verspreid. Is de mail geen optie, dan kan een contactmapje ingezet worden waarin zowel ouders als school regelmatig informatie kunnen uitwisselen. De briefjes e.d. worden dan op papier meegegeven. Nieuwsbrief en website De dokter Herman Bekiusschool heeft een eigen website: Hier vindt u onder andere de schoolgids, de jaarplanning, nieuws en algemene informatie over de school. De site wordt regelmatig geactualiseerd. Maandelijks verschijnt een nieuwsbrief voor ouders. Deze ontvangt u per mail en is ook te vinden op de website van de school. Medezeggenschap MR De medezeggenschapsraad (MR) van de dokter Herman Bekiusschool is een orgaan dat de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers vertegenwoordigt. De MR heeft advies dan wel instemmingsrecht aangaande schoolzaken, zoals het formatieplan, het jaarplan en beleidszaken die betrekking hebben op ontwikkelingen binnen de school. In de MR hebben zowel ouders als teamleden zitting. Leden MR De oudergeleding Yvonne Zuidema penningmeester De Optimist Friso Jongejan Ingrid de Jong voorzitter dokter Herman Bekiusschool Jonathan Jurg dokter Herman Bekiusschool Peter Krol dokter Herman Bekiusschool De personeelsgeleding Heleen Meijerink De Optimist Wies Eeckelaert secretaris De Optimist Marjolijn Croeze -Doeze Jager secretaris dokter Herman Bekiusschool Karin Böning dokter Herman Bekiusschool De MR komt bijna maandelijks bij elkaar. Inbreng van ouders kan richting geven aan de koers die de leden van de MR bewandelen en maakt dat u invloed heeft op de kwaliteit van de school. Ook u kunt onderwerpen bespreekbaar maken in de MR. De maandelijkse vergaderingen zijn openbaar en u bent als ouders dan ook van harte welkom om mee te praten en te denken

10 Schooltijden & vrije dagen GMR Informeren gescheiden ouders Schooltijden Vakantierooster & studiedagen Eduvier onderwijsgroep heeft een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit ouders en medewerkers van de verschillende scholen en onderdelen. De GMR heeft op diverse onderdelen van beleid advies- of instemmingsrecht. De GMR komt periodiek, momenteel tweewekelijks, bijeen. Ze heeft een dagelijks bestuur, dat overleg voert, de GMR vergaderingen voorbereidt en tussentijds overleg heeft met de bestuurder. De GMR heeft daarnaast overleg met de Raad van Toezicht van Eduvier onderwijsgroep. Heeft u als ouder vragen over de GMR, of belangstelling om toe te treden tot de MR van de school waarop uw zoon of dochter onderwijs volgt, neem dan contact op met de leerkracht van uw zoon of dochter. Hij/zij zal u verwijzen naar de leerkracht die zitting heeft in de (G)MR. De school is verplicht beide ouders die het ouderlijk gezag hebben te informeren over alle relevante zaken betreffende de leerling en de schoolorganisatie zoals rapporten, nieuwsbrieven, de schoolgids en ouderavonden. Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben en de leerling bij één van de ouders woont, dan zal de informatie worden verstrekt aan de ouder bij wie de leerling in huis woont. Is er sprake van coouderschap, dan zal de informatie worden verstrekt aan de ouder wiens adresgegevens ten behoeve van de registratie van de leerling bij de school vermeld zijn. In beide gevallen gaat de school ervan uit dat de ouder aan wie de informatie wordt verstrekt, alle informatie doorgeeft aan de andere ouder. Indien dit niet het geval is, kan de ouder die de informatie niet ontvangt de school vragen hem of haar in de toekomst dezelfde informatie als de andere ouder toe te zenden. Indien één van de ouders het ouderlijk gezag heeft, dan informeert de school in principe de ou- Maandag 8.45 uur tot uur Dinsdag 8.45 uur tot uur Woensdag 8.45 uur tot uur Donderdag 8.45 uur tot uur Vrijdag 8.45 uur tot uur De schooldeuren gaan om 8.30 uur open. Van 8.30 tot 8.45 uur is er een inloop. De lessen starten om 8.45 uur. Op woensdag zijn de leerlingen uit groep 1 en 2 vrij! De school werkt met een zogenaamd continurooster: dat wil zeggen, dat de leerlingen op school blijven voor de lunch. Pauzes Tussen 10 en 11 uur en tussen 12 en 1 uur hebben de leerlingen pauze. Daarbij hebben ze gelegenheid om iets te drinken en hun tussendoortje en de lunch op te eten. Daarnaast spelen de leerlingen voor of na het eten even buiten. Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m Goede vrijdag Pasen Meivakantie t/m Pinksteren Junivakantie t/m Zomervakantie t/m Naast de schoolvakanties zijn de leerlingen een aantal dagen per jaar vrij in verband met studiedagen van het team. De volgende studiedagen zijn reeds gepland: Woensdag 9 september Maandag 26 oktober Woensdag 11 november Donderdag 28 en vrijdag 29 januari Vrijdag 24 juni Andere belangrijke data worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt via de nieuwsbrief voor ouders en op de website van de school geplaatst. der met het ouderlijk gezag. Op grond van de wet is de school verplicht om ook de ouder die niet belast is met het ouderlijk gezag desgevraagd te informeren. Dit zal de school doen, tenzij het belang van de leerling zich tegen het verschaffen van de informatie verzet of uit een rechtelijk vonnis blijkt dat de school hiertoe niet verplicht is

11 Regelingen & afspraken Vrijstelling van onderwijstijd Godsdienst of levensovertuiging Volgens de wet is de minimale onderwijstijd* voor SO-leerlingen van 4 tot en met 12 jaar ten minste 7520 uur. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste uur les krijgen. In de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) uur. Er is een aantal religieuze feestdagen (bijvoorbeeld het Suikerfeest) waarvoor extra verlof kan worden verleend. Het gaat hierbij om de godsdienstige verplichting en niet om het feest op zich. De duur van het verlof is maximaal 1 dag per gebeurtenis. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Gewichtige omstandigheden U kunt voor gewichtige omstandigheden verlof In bepaalde gevallen kan van deze regel worden afgeweken. aanvragen voor uw kind. Het gaat om omstandigheden die buiten uw wil zijn gelegen. Voorbeelden hiervan zijn een huwelijk, verhuizing, ernstig zieke De leerplichtwet Vakantieverlof Het bevoegd gezag kan hiertoe een verzoek indienen als de leerling niet structureel deelneemt aan familieleden, of een begrafenis. In de wet is vastgelegd dat alle kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar in Nederland naar school moeten. In de leerplichtwet staan de belangrijkste spelregels hiervoor. De leerplichtconsulent van de gemeente heeft de taak erop toe te zien dat alle kinderen ook echt aan het onderwijs deelnemen. De leerplicht begint op de eerste dag van de maand De schoolleiding mag per leerling één keer per schooljaar extra vakantieverlof verlenen voor maximaal 10 dagen. Deze regeling is alleen bedoeld voor kinderen van ouders met een beroep waarbij het onmogelijk is binnen de vastgestelde schoolvakanties op vakantie te gaan (bijvoorbeeld beroepen in de agrarische sector, het toerisme en de het onderwijs vanwege: noodzakelijke behandeling ter ondersteuning van het onderwijs; noodzakelijke medisch of paramedisch geïndiceerde behandeling; noodzakelijke behandeling van een plaats bekostigde leerling. na de vijfde verjaardag van een kind en duurt tot de achttiende verjaardag. Jongeren zijn tot 18 jaar volledig leerplichtig als ze nog geen startkwalificatie hebben gehaald. Een startkwalificatie staat voor een diploma op minimaal MBO-niveau 2 of een havo- of vwo-diploma. Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kinderen bij een school staan ingeschreven en dat zij de school horeca). Ouders moeten dit 8 weken van te voren hebben aangevraagd en aangetoond, bijvoorbeeld door middel van een verklaring van de werkgever. Extra verlof is niet mogelijk in de eerste twee weken van een schooljaar. De wet wil voorkomen dat leerlingen de start van een schooljaar en daarmee de aansluiting bij de rest van de groep missen. Extra verlof dient altijd te worden aangevraagd bij de * Onderwijstijd is het aantal uren dat leerlingen daadwerkelijk onderwijs krijgen. Het gaat hierbij niet alleen om de lessen die op het lesrooster staan. Ook activiteiten zoals projectweken, sportdagen, leerkrachtlessen en maatschappelijke stages kunnen meetellen als onderwijstijd. Schooltijd is de tijd die leerlingen verplicht op school aanwezig moeten zijn. Scholen mogen de schooltijden zelf vaststellen. bezoeken. Vanaf de leeftijd van 12 jaar zijn leerplichtige jongeren zelf ook verantwoordelijk voor regelmatig schoolbezoek van de school waar zij staan ingeschreven. Dit betekent dat ouders en jongeren vanaf 12 jaar strafbaar kunnen worden gesteld voor het schoolverzuim. De schoolleiding is wettelijk verplicht afwezigheid nauwkeurig bij te houden en ongeoorloofd schoolverzuim te melden schoolleiding. Als u voor uw zoon of dochter meer dan 10 extra verlofdagen per jaar aanvraagt, beslist de leerplichtambtenaar van uw gemeente. Ziekte Als een leerplichtige leerling ziek is, hoeft hij of zij niet naar school. U moet dit wel, vóór 8.30 uur, aan de school melden. Als uw zoon of dochter vaak ziek wordt gemeld, zal de school een gesprek met u aanvragen, of eventueel een onderzoek laten instellen. aan de leerplichtconsulent van de gemeente

12 Schoolregels Kleding Overblijfregeling Vervoer In elke klas staan de schoolregels op papier. De groepsleerkracht bespreekt de regels aan het begin van elk schooljaar. Mobiele telefoons Leerlingen, die mobiele telefoons bij zich hebben, dienen zich aan onderstaande afspraken te houden: Tijdens de schooltijden staan mobiele telefoons uit, dus van 8.45 tot uur. Deze worden bij de leerkracht afgegeven en na schooltijd weer meegegeven. Mobiele telefoons kunnen niet gebruikt worden voor het beluisteren van muziek en/of als rekenmachine onder lestijd. Foto s, filmpjes en geluidsopnames maken van medeleerlingen en teamleden is verboden. Op de dokter Herman Bekiusschool is het dragen van hoofddeksels als hoeden, petten, mutsen en hoofddoekjes als modeverschijnsel niet toegestaan. Een open communicatie met onze kinderen, waarbij lichaamstaal ook een rol speelt, vinden we belangrijk. Daarom staan we kleding die de gezichtsuitdrukking kan verbergen, slechts onder bepaalde voorwaarden toe. Hoofddoekjes gedragen uit religieus oogpunt zijn toegestaan. Voor onze school betekent dit dat hoofddeksels onder schooltijd niet zijn toegestaan. Leerlingen zetten bij de kapstokken hun hoofddeksels af. Een uitzondering kan zijn dat leerlingen in de pauzes petten dragen om zonverbranding te voorkomen. Bij temperaturen boven de 20 graden en een onbewolkte lucht kan hier sprake van zijn. Pestprotocol De middagpauze op school is kort en de leerlingen blijven allemaal over. Ze eten in de eigen groep onder begeleiding van de leerkracht en/of ondersteuner en hebben een buitenpauze. De leerlingen mogen het schoolterrein niet verlaten. Naschoolse opvang woensdag In het komende schooljaar zal er op woensdag een afwijkende lesdag zijn voor de VSO-scholen ten opzichte van dokter Herman Bekiusschool. Deze leerlingen hebben les tot uur. Leerlingen die met taxi of busje naar school komen, moeten als zij samen met een of meer VSO-leerlingen de rit delen tot uur wachten. Als u niet in staat bent uw kind zelf om uur op te halen, biedt school opvang aan. Onder begeleiding van onderwijsassistenten kan dan de lunch op school gegeten worden zodat zij bij thuiskomst Wanneer uw zoon of dochter niet op eigen gelegenheid naar school kan reizen, is het in sommige of zeer uitzonderlijke gevallen mogelijk bij uw gemeente aangepast vervoer aan te vragen. Ook zelfstandig reizende leerlingen krijgen in bepaalde gevallen/situaties een vergoeding. U kunt hiervoor contact opnemen met de ambtenaar leerlingenvervoer van de afdeling onderwijs op het gemeentehuis in uw woonplaats. Heeft u klachten over het vervoer, neem dan contact op met de vervoersmaatschappij en/of de ambtenaar leerlingenvervoer. Wanneer uw zoon of dochter een dag niet naar school gaat, vergeet u dan niet dit vóór 7.45 uur door te geven aan de betreffende taxicentrale. U informeert de taxicentrale ook wanneer het vervoer weer hervat wordt. Wegloopgedrag Schoolspullen Onze school hecht veel waarde aan goed schoolmateriaal. Wanneer materiaal stuk gaat door slijtage, krijgt de leerling ander materiaal uitgereikt. Bij moedwillige vernieling worden ouders aansprakelijk gesteld en worden de kosten (inclusief administratiekosten) op de ouders verhaald. In het pestprotocol staat een aantal afspraken tussen de school, de leerlingen en ouders over het tegengaan van pesten. Het protocol is te verkrijgen bij de administratie van de school. De dokter Herman Bekiusschool gaat zich de komende schooljaren verder ontwikkelen tot KiVa-school. meteen kunnen gaan spelen. Hier zijn verder geen kosten aan verbonden. Deze opvang is alleen bedoeld voor leerlingen, die met het leerling vervoer naar school komen. Wanneer een kind vermist wordt en niet in de directe omgeving van de school is, bellen we direct ouders en informeren we de politie (wijk- of jeugdagent) die dan helpen zoeken. Bij een dergelijke situatie worden ouders altijd uitgenodigd voor een gesprek. Bewegingsonderwijs Tweemaal per week krijgen de leerlingen bewegingsonderwijs. Leerlingen zorgen zelf voor gymkleding (broek, katoenen T-shirt, sportschoenen) en een handdoek. Het is wenselijk dat de leerlingen zich na afloop van de les even opfrissen. Deodorant mag alleen gebruikt worden in de vorm van een stick of roller of een spray met pompfunctie. Het gebruik van een spuitbus deodorant is niet toegestaan. Indien uw kind niet mee kan of mag doen met de les, verzoeken we u dit schriftelijk te melden bij de leerkracht

13 Verjaardagen Stagiaires Schoolkamp & schoolreisjes Fysiek ingrijpen Als er een leerling jarig is, dan mag hij of zij in de Regelmatig wordt aan de school een verzoek ge- Over de schoolreizen en schoolkampen ontvangt In het werken met leerlingen op de dokter Herman Bekiusschool krij- eigen groep trakteren. De school stelt het op prijs daan om stageplaatsen ter beschikking te stellen u t.z.t. bericht. Deze activiteiten vormen een be- gen we soms te maken met agressie. Op basis van de schoolleefre- wanneer u probeert om een gezonde traktatie mee voor M.B.O./H.B.O./W.O.-studenten. De school be- langrijkonderdeel van het jaarprogramma en zijn gels proberen wij voor iedere leerling en leerkracht een veilige om- te geven. In verband met mogelijke allergieën of kijkt zeer zorgvuldig per situatie of aan dit verzoek verplicht. Door uw kind op onze school te plaatsen, geving te creëren. Toch kan het in zeer speciale situaties voorkomen diëten binnen de groep van uw kind, is het raad- voldaan kan worden. bent u hiermee akkoord gegaan. Deze activiteiten dat fysiek moet worden ingegrepen. Om met dit soort situaties om zaam om van te voren even te informeren of aan- hebben vooral een sociaal doel maar kunnen ook te kunnen gaan, krijgen alle collega s die met leerlingen werken zo gepaste traktaties nodig zijn. Activiteiten die stagiaires uitvoeren vallen onder onderwijsinhoudelijk van aard zijn. snel mogelijk na hun in dienst treden een training in de agressiere- Vervanging Indien een groepsleerkracht niet aanwezig is in verband met ziekte of vrije dagen, wordt zijn/haar taak indien mogelijk overgenomen door een andere leerkracht. Helaas kan het voorkomen, dat er geen vervangende leerkracht beschikbaar is. Er kan er dan voor gekozen worden om tijdelijk 2 onder- de verantwoording van school. Uiteraard wordt voor elke stagiaire een verklaring omtrent gedrag aangevraagd. Medicijngebruik Een kind krijgt soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die hij een aantal malen per dag moet gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Ziekmelding Als uw zoon of dochter ziek is, hoeft hij of zij niet naar school. We verzoeken u de school hiervan vóór half negen telefonisch op de hoogte stellen. Als uw zoon of dochter weer beter is, verzoeken we u dit ook weer per telefoon aan de school te melden. ductiemethode. Bij de agressiereductiemethode kan in specifieke situaties en onder strikte voorwaarden fysiek worden ingegrepen, met als doel een leerling tegen zichzelf en/of de omgeving in bescherming te nemen. Uitgangspunt is dat in situaties waarin spanning wordt opgebouwd, of zich een conflict dreigt te gaan voordoen, alles op alles wordt gezet om dit te voorkomen. De eerste inzet is dus gericht op het treffen van maatregelen die spanning afbouwen. wijsassistentes in de groep te zetten of de leerlingen te verdelen over de overige groepen volgens een vaste verdeelsleutel. De leerlingen krijgen dan een programma mee. Hoofdluis en krentenbaard Regelmatig (na iedere vakantie) worden de leerlingen binnen het SO gecontroleerd op hoofdluis. Indien een leerling hoofdluis heeft, worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld. Wij verwachten uiteraard ook dat u ons op de hoogte brengt indien er bij uw kind hoofdluis is geconstateerd. Ouders wordt verzocht de leerling te behandelen. De groep van de desbetreffende leerling krijgt een brief mee, waarin staat dat er in de groep hoofdluis heerst. Ook voor krentenbaard hanteren we een protocol. Het besmettingsgevaar bij open wondjes is zeer groot. Leerlingen mogen dan niet op school komen. Denk aan pufjes voor astma, antibiotica of zetpillen bij toevallen. Vaak gaat het om eenvoudige middelen, maar in sommige gevallen zijn het middelen die bij onjuist gebruik de gezondheid van een kind kunnen schaden. Als ouders de toediening van een geneesmiddel overdragen aan school, moet de toestemming schriftelijk worden vastgelegd. Ook bij het toedienen van een eenvoudig middel zoals paracetamol, neemt school contact op met de ouders om toestemming te vragen dit middel te verstrekken. Meer informatie vindt u in het protocol medisch handelen dat te vinden is op de website van de school. Gezondheidsonderzoek De schoolarts verzorgt periodieke gezondheidsonderzoeken. Ouders worden hierover vooraf geïnformeerd. De onderzoeken vinden plaats op school. Een eventueel vervolgonderzoek kan indien nodig plaats vinden bij de GGD. Probeert u het verzuim zoveel mogelijk te beperken door bijvoorbeeld dokters- en tandartsafspraken buiten schooltijd te maken. Time-out en verwijdering De school hanteert de procedure voor time-out en eventueel verwijdering conform de wettelijk vastgestelde richtlijnen. Grensoverschrijdend gedrag kan leiden tot een time-out met onmiddellijke ingang. In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de school ontzegd. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld en uitgenodigd voor een gesprek met de betrokken leerkracht, afdelingsleider of directeur. Na het gesprek mag de leerling weer terug in de groep. Eventuele volgende stappen worden in overleg met de bestuurder gezet en gaan altijd gepaard met een schriftelijke bevestiging. Het protocol Time-out en verwijdering is te vinden op de website van de school. Wanneer er toch een situatie ontstaat waarin de leerling een gevaar gaat vormen voor zichzelf of zijn omgeving kan fysiek worden ingegrepen. In de training worden hiervoor grepen aangeleerd. Wat gebeurt, is dan het volgende: voordat fysiek wordt ingegrepen, wordt de leerling door de leerkracht aangesproken op zijn gedrag: de leerling reageert hier niet op met gedragsverandering; de leerkracht geeft aan dat hij/zij fysiek zal ingrijpen wanneer de leerling zijn/haar gedrag niet verandert; de leerling reageert hier niet op met gedragsverandering; de leerkracht doet wat hij/zij gezegd heeft en grijpt fysiek in. De ingreep is er daarbij op gericht de leerling te fixeren, dan wel te vervoeren. Bij het uitvoeren van deze handeling wordt door de leerkracht steeds oogcontact gezocht met de leerling, mede om te controleren of de leerling geen pijn wordt gedaan. Dit laatste is overigens niet altijd uit te sluiten. Als een dergelijke ingreep heeft plaatsgevonden, dan: stelt de leerkracht zo snel mogelijk de ouder(s)/verzorger(s) van het gebeurde op de hoogte; wordt zodra dat mogelijk is de situatie met de leerling nabesproken; maakt de leerkracht een verslag van het gebeurde in het leerlingvolgsysteem; stelt de leerkracht zijn/haar directe leidinggevende van de gebeurtenis op de hoogte en bespreken beiden of er adequaat is gehandeld

14 Leerlingendossier Naast het digitale leerlingendossier beschikt de school over een papieren dossier van uw zoon of dochter. Op beide dossiers is de wet op de privacy van toepassing. Ouders kunnen schriftelijk een aanvraag indienen bij de gedragswetenschapper Klachtenregeling Ouders en leerlingen kunnen in eerste instantie met een klacht terecht bij de mentor, de afdelingsleider of de directeur van de school. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u een formele klacht indienen bij de Bestuurder Melding ongewenste omgangsvormen Heeft u wensen, vragen of klachten, dan kunt u natuurlijk bij de leerkracht of directie terecht. Maar de dokter Herman Bekiusschool heeft ook een contactpersoon (voor de kinderen onder de naam Ongewenste omgangsvormen binnen het onderwijs Wat zijn ongewenste omgangsvormen? Onder ongewenste omgangsvormen verstaan we: agressie, geweld en pesten maar ook allerlei vormen van seksuele intimidatie (ongewenst aanraken en zoenen, ongewenste seksueel getinte uitingen in woord of gebaar). van de school voor inzage in het dossier. Foto s voor publicatie Tijdens activiteiten in en rond de school worden regelmatig foto s en soms filmpjes gemaakt. Een deel van dit beeldmateriaal wordt geplaatst op de schoolwebsite of in ander voorlichtingsmateriaal zoals de schoolgids. Ouders en/of de leerling wordt de mogelijkheid geboden bezwaar te maken tegen het publiceren van beeldmateriaal voor deze doeleinden. van Eduvier onderwijsgroep (Postbus 2344, 8203 AH Lelystad). Heeft Eduvier uw klacht niet kunnen wegnemen, dan kunt u uw klacht laten onderzoeken door een deskundige en onafhankelijke klachtencommissie. Daartoe heeft Eduvier zich aangesloten bij de Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Postbus EH Den Haag T E Op de website is meer informatie te vinden over het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. luisterteam/luisterjuf ) ingesteld. Dit zijn interne contactpersonen voor leerlingen, ouders en personeel van de school. Wat is en doet het luisterteam? De contactpersonen zijn er binnen de school voor iedereen die een klacht heeft en zijn/haar verhaal wil vertellen en steun wil bij het vinden van een oplossing. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over iemands gedrag of (nalaten van) handelen, of de gang van zaken binnen de school. De contactpersonen zijn geen mediators, maar staan diegene die een klacht heeft bij. Hij/zij luistert, neemt het verhaal serieus en helpt de klager de juiste route te volgen en zelf oplossingen voor het probleem te vinden. In grensoverschrijdende gevallen (ongewenst gedrag) verwijst de contactpersoon een klager naar de directie en/of naar een externe, bovenschoolse vertrouwenspersoon en/of adviseert hem/haar om rechtstreeks een officiële klacht in te dienen bij het bestuur en/of de klachtencommissie. De contactpersoon helpt dan de juiste stappen te nemen. Wat kunt u doen? Als uw kind te maken krijgt met een vorm van ongewenst gedrag, kunnen de volgende stappen gezet worden: Stap 1: praten met uw kind Een eerste stap is praten met uw kind als u vermoedt (of weet) dat uw kind iets vervelends heeft meegemaakt. Neem daarbij de gevoelens van uw kind serieus. Uw kind kan zich bijvoorbeeld schuldig of onzeker voelen. Kinderen denken al snel dat het hun eigen schuld is. Stap 2: de interne contactpersoon In eerste instantie kunt u met een klacht bij de groepsleerkracht terecht. Mocht dit niet naar tevredenheid op te lossen zijn, dan kunt u terecht bij het schoolmanagement of de interne contactpersoon van de school. U wordt verzocht eerst een afspraak te maken. De contactpersonen zijn getraind door het Bureau Voorkoming Kindermishandeling (VKM) van de GGD en kunnen contact opnemen met de coördinator ongewenste omgangsvormen van het bureau voor ondersteuning en advies. Indien nodig wordt een vertrouwenspersoon van de GGD ingezet. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen daarnaast rechtstreeks contact opnemen met de GGD, telefoonnummer Jasper Bruggeman, Saïda Kaddouri en Demelza Grumbkow zijn interne contactpersonen. De kinderen kennen hen ook als luistermeester of luisterjuf van het Luisterteam. Zij zijn voor de kinderen ook te bereiken via een speciale brievenbus die in de Contactpersonen van De dokter Herman Bekiusschool zijn: Jasper Bruggeman Saïda Kaddouri Demelza von Grumbkow hal hangt. Kinderen en ouders kunnen daarnaast een sturen om een afspraak te maken. U kunt de contactpersonen ook telefonisch bereiken via het schoolnummer:

15 Geldzaken & verzekeringen Resultaten van het onderwijs Volgen, toetsen en evalueren ZIEN! Ouderbijdrage Jaarverslag De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen met behulp van een leerlingvolgsysteem (LVS). In dit LVS worden alle toetsen geregistreerd die door een leerling gemaakt zijn. De leerlingen krijgen zowel methode afhankelijk als methode onafhankelijke toetsen. De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd aan de hand van ZIEN!. De leerkracht vult voor elke leerling tweemaal per jaar een lijst met stellingen in. De uitkomst van deze test geeft relevante informatie over de ontwikkelbehoeften van een leerling op de volgende gebieden: Welbevinden Elk jaar vragen wij van ouders een vrijwillige financiële bijdrage (de ouderbijdrage) om activiteiten die buiten het gewone lesprogramma vallen te kunnen bekostigen. De ouderbijdrage wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het organiseren van festiviteiten, het sinterklaasfeest of een sportdag. Het jaarverslag van Eduvier wordt jaarlijks vóór 1 juli vastgesteld en aangeleverd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs. Daarnaast wordt een publieksversie van het jaarverslag gemaakt die op de website van Eduvier is in te zien. Methode afhankelijke toetsen De methode afhankelijke toetsen horen bij de gebruikte methodes en geven aan of de leerling de stof die door middel van deze methode behandeld is beheerst. Betrokkenheid Sociaal initiatief Sociale flexibiliteit Sociale autonomie Impulsbeheersing Inlevingsvermogen In overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad is de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar vastgesteld op 25,-. De verwachting is, dat dit bedrag niet wijzigt in schooljaar De kosten voor schoolreisjes zijn niet bij dit bedrag inbegrepen. Hierover ontvangt u te zijner tijd apart bericht. Aansprakelijkheid De school is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal en schade aan bezittingen van leerlingen. Dit geldt ook voor telefoons en MP3-spelers. Fietsen dienen van een goed slot te zijn voorzien en in de stalling te worden geplaatst. Methode onafhankelijke toetsen De methode onafhankelijke toetsen bewaken de algemene ontwikkeling van de leerling en zijn niet gebonden aan een lesmethode. De school maakt gebruik van de methode onafhankelijke toetsen die ontwikkeld zijn door Cito. Evalueren De verschillende toetsen, ZIEN! en de observaties van de leerkracht en begeleiders geven samen een goed beeld van de ontwikkeling van de leerling. Aan de hand hiervan wordt tweejaarlijks het ontwikkelingsperspectief plan geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De ouderbijdrage kunt u overmaken op: rekeningnummer IBAN NL23 SNSB ten name van Eduvier onderwijsgroep, onder vermelding van Ouderbijdrage dokter Herman Bekiusschool en de naam en klas van uw zoon of dochter. De besteding van de ouderbijdrage wordt verantwoord aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Sponsoring Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met achttien organisaties een convenant gesloten waarin afspraken voor sponsoring zijn vastgelegd. De dokter Herman Bekiusschool onderschrijft dit convenant. Dit betekent dat indien er sprake is van sponsoring, de school zich houdt aan de gedragsregels uit het convenant. Het convenant is te vinden op de website Leerlingen dienen zorgvuldig om te gaan met eigendommen van de school. Als er sprake is van opzettelijke vernieling, worden de kosten (inclusief administratiekosten) in rekening gebracht bij de leerling. Verzekeringen De school heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Dit betekent dat leerlingen gedurende alle activiteiten in schoolverband, inclusief excursies en schoolreizen, zijn verzekerd voor ongevallen. Meer informatie over verzekeringen is te verkrijgen op de school. Resultaten Eind cito Schoolverlaters met een hoger uitstroomperspectief dan praktijkonderwijs nemen deel aan de Eind Cito-toets Score aantal % aantal % >hoger Totaal

16 Uitstroom Een deel van onze leerlingen stroomt door naar VSO Lelystad of een andere school voor voortgezet speciaal onderwijs. Ook zijn er leerlingen die terugstromen in het regulier basisonderwijs of doorstromen naar het regulier voortgezet onderwijs (VO) in de regio. Uitstroom aantal % Basisonderwijs regulier 0 0 PRO 5 10 VSO vmbo bbl/kbl VSO vmbo tl 9 18 VSO havo/vwo 3 6 VO vmbo bbl/kbl 5 10 VO vmbo tl VO havo/vwo 3 6 Overig 1 2 Totaal Uitstroom aantal % Basisonderwijs regulier 0 0 PRO 7 13 VSO vmbo bbl/kbl VSO vmbo tl 5 9 VSO havo/vwo VO vmbo bbl/kbl 1 2 VO vmbo tl 1 2 VO havo/vwo Overig 1 2 Totaal De uitstroomgegevens van schooljaar zijn pas definitief bekend na het publiceren van deze gids. Bovenstaande is een prognose op basis van de huidige informatie. Deze definitieve gegevens publiceert de school op haar website

17 Contact DOKTER HERMAN BEKIUSSCHOOL Postadres Postbus AH Lelystad Bezoekadres Zuigerplasdreef 202 Lelystad T I E Directeur Afdelingsleider Loe Leplaa Mariëtte Bekkers EDUVIER ONDERWIJSGROEP Postadres Postbus AH Lelystad Bezoekadres De Schans KM Lelystad T E I 32

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2015-2016 Veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Met Meer informatie over hoe we het onderwijs organi- vaste lestijden, vaste leerkrachten en deskundige seren, wat we daarbij belangrijk

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 School dokter Herman Bekiusschool Postadres Postbus 2344 8203 AH Lelystad Bezoekadres Zuigerplasdreef 202 Lelystad Telefoon 0320 24 54 90 Website www.bekiusschool.eduvier.nl Email

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

juni 2014 Communicatieprotocol

juni 2014 Communicatieprotocol juni 2014 Communicatieprotocol Voorwoord Het Geuzencollege vindt goede communicatie belangrijk! Niet voor niets hebben wij gekozen voor de vier woorden Persoonlijk, Betrokken, Ambitieus en Ondernemend.

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2016-2017 School SO De Optimist Postadres Postbus 382 8300 AJ Emmeloord Bezoekadres Jonkheer Opperdoes van Alewijnstraat 4 Emmeloord Telefoon 0527-61 13 81 Website deoptimistso.eduvier.nl Email

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2016-2017 Veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Met Goede samenwerking met ouders* vinden we heel vaste lestijden, vaste leerkrachten en deskundige belangrijk. Wij besteden dan ook veel

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2014-2015 School dokter Herman Bekiusschool Postadres Postbus 2344 8203 AH Lelystad Bezoekadres Zuigerplasdreef 202 Lelystad Telefoon 0320 24 54 90 Website www.bekiusschool.eduvier.nl Email

Nadere informatie

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen.

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen. Leerplicht Verzuimprotocol Naast de regels uit de leerplichtwet en het protocol dat Leerplicht hanteert (zie NETwerk), voorziet onderstaand protocol in hoe wij binnen SBO De Windroos, locatie lindenholt,

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen Speciaal Onderwijs Contact met ouders/verzorgers Wij vinden het contact met ouder(s)/verzorger(s) erg belangrijk. Er zijn drie oudergesprekken per jaar gepland. In een van deze oudergesprekken wordt ook

Nadere informatie

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar 2016 2017 Inhoudsopgave 1. Welkom 2. Locatie Rebound het Gooi 3. Lestijden 4. Leerplicht 5. De Rebound periode - Aanmelding - Intakegesprek - Tussentijdse

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL

NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL Elimschool nieuwsbrief periode: start schooljaar herfstvakantie 2015 16-10- 2015 Inhoud Personele situatie Belangrijke data Fotoproject Eigen kracht Toelaatbaarheidsverklaring

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound:

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound: Individueel arrangement Rebound Informatiegids 2016-2017 Telefoonnummer rebound: 06 20205474 Individueel arrangement rebound. In het individueel arrangement rebound wordt door onderwijs, leerling, ouders

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Sociale veiligheid op school 1 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd worden op t Kofschip met betrekking tot de sociale veiligheid. Het is een weerslag

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.1 Te laat... 4 1.2 Spijbelen... 4 1.3 Verwijdering uit de les... 4 1.4 Verzuim door medische redenen...

Nadere informatie

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig?

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Schoolverzuim Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Voorwoord Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1 e schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl

P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Inleiding Een belangrijke voorwaarde voor

Nadere informatie

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen

Leerplicht. Regels en afspraken Meest gestelde vragen Leerplicht Regels en afspraken Meest gestelde vragen Voor kinderen tot 5 jaar Voor kinderen 5 tot 18 jaar Voor jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie Ieder kind de beste kansen! De gemeente Amsterdam

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 School De Anger Postadres Postbus 2344 8203 AH Lelystad Veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Met vaste lestijden, een vaste mentor of leraar en kleine groepen biedt de Anger

Nadere informatie

Leerplicht en kwalificatieplicht

Leerplicht en kwalificatieplicht Leerplicht Alle kinderen moeten naar school Leerplicht en kwalificatieplicht Onderwijs is ontzettend belangrijk om in de maatschappij je plek te kunnen vinden. Met een goede opleiding en een diploma op

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Interne klachtenafhandeling de Tinne

Interne klachtenafhandeling de Tinne Interne klachtenafhandeling de Tinne Inleiding Op de Tinne streven we naar een goede samenwerking met ouders en het realiseren van een optimaal leerklimaat. Soms gaat er wel eens wat mis. Ouders kunnen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids Jaargids 2016-2017 Dynamica XL locatie Tjotterlaan Jaargids 2016-2017 Expertisecentrum Passend Onderwijs Molenwerf 1C, 1541 WR Koog aan de Zaan Nieuwendamstraat 2A, 1507 JE 1508 BB Zaandam Sportstraat

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

Gedragscode Basisschool de Otterkolken

Gedragscode Basisschool de Otterkolken Gedragscode Basisschool de Otterkolken Inhoudsopgave Blz. Gedragscode basisschool de Otterkolken 2 Hoe ondersteunen wij onze vier kernwaarden 3 Protocol tegen pesten 4 Bijlage 1 Stappenplan schorsing en

Nadere informatie

nieuwsbrief. 01 nieuwsbrief voor ouders/verzorgers

nieuwsbrief. 01 nieuwsbrief voor ouders/verzorgers nieuwsbrief. 01 nieuwsbrief voor ouders/verzorgers Intern begeleider Actieplan Examens Projectweek Dec. 2014 Projectweek Vorige week hebben we voor het eerst een projectweek gehouden op de Rede. Spannend

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen?

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen? Ontwikkelingsperspectiefplan Deze informatie is onder andere gebaseerd op een memo, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan.

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: concept Versie: 0.1 Datum opstelling: 20 april 2016 Vastgesteld: 2 juni 2016 Bijgesteld: 3 juli 2017 Evaluatiedatum: augustus

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Protocol. Inhoud. Inleiding

Protocol. Inhoud. Inleiding Protocol Schoolverzuim, Guyotschool VSO december 2015 Inhoud Protocol... 1 Inleiding... 1 Wetgeving... 2 Dagelijks... 3 Te laat komen... 3 Ziekte... 4 Wettelijk ongeoorloofd verzuim... 4 Signaalverzuim...

Nadere informatie

Communicatieprotocol school ouders. Revius Lyceum Doorn

Communicatieprotocol school ouders. Revius Lyceum Doorn Communicatieprotocol school ouders Revius Lyceum Doorn Vastgesteld door het MT op 15 november 2011 Met instemming van de Deelraad op 26 januari 2012 Gewijzigd op 3 juli 2012 Voorwoord Goede communicatie

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Hoe werken wij aan een positief klimaat 3. Wat verstaan wij onder ongewenst gedrag 4. Wat doen leerkrachten bij ongewenst gedrag

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe Informatie over leerplicht Verzuimwijzer Leerplicht gemeente Overbetuwe Via deze brochure willen we alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Overbetuwe een handvat bieden bij het toezicht

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Reglement Overblijven Purmerend

Reglement Overblijven Purmerend Reglement Overblijven Purmerend Versie: Definitief Datum: 5 augustus 2015 Auteur: J. Meijs, directeur Stichting Overblijven Purmerend 1 Artikel 1 Begrippen 1. Overblijven : Overblijven op de school ; 2.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Emmacollege

Verzuimprotocol Emmacollege Verzuimprotocol Emmacollege Het protocol is een beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim Het is algemeen bekend dat jongeren die regelmatig verzuimen een grotere

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS

PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar Juni 2013 Vooraf Dit protocol is belangrijk voor alle gescheiden ouders, opdat zij weten hoe school omgaat met de afspraken omtrent informatieverstrekking

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Verzuimbeleid Jorismavo

Verzuimbeleid Jorismavo Verzuimbeleid Jorismavo Het verzuimbeleid op de Jorismavo is gebaseerd op het Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Regio Nijmegen. De hieronder staande notitie is een samenvatting

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel KBS de Loofhut Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek Artikel 11 onder f, van de Leerplichtwet 1969 (vakantieverlof) Artikel 11 onder g, van de Leerplichtwet 1969 (andere gewichtige omstandigheden)

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders.

Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Arrangement VO-VSO, locatie SGL Informatie voor ouders. Doel van deze brochure is om ouders, leerlingen en overige betrokkenen te informeren over het Arrangement VO-VSO Lelystad. 1 oktober 2016 Inleiding

Nadere informatie

Protocol informatieplicht gescheiden ouders

Protocol informatieplicht gescheiden ouders Protocol informatieplicht gescheiden ouders -December 2012- Protocol informatieplicht gescheiden ouders Uit artikel 11 en 13 van de Wet op het Primair Onderwijs vloeit de verplichting voort dat het bevoegd

Nadere informatie

Omdat wij veiligheid en respect voor elkaar zo belangrijk vinden

Omdat wij veiligheid en respect voor elkaar zo belangrijk vinden Omdat wij veiligheid en respect voor elkaar zo belangrijk vinden 1. Wij gaan heel zorgvuldig met elkaar om Alle geledingen binnen de school worden geacht respectvol met elkaar om te gaan. Als team hebben

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Pestprotocol SWS de Wending

Pestprotocol SWS de Wending Pestprotocol SWS de Wending Dit protocol is onderdeel van het Aves-protocol sociale en fysieke veiligheid Waarom een pestprotocol? SWS De Wending wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden,

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO Leerlingen hebben er recht op dat hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk verloopt. De overgang van het PO (inclusief het speciaal

Nadere informatie

Verzuimprotocol 2013-2014. Pagina 1 van 11

Verzuimprotocol 2013-2014. Pagina 1 van 11 Verzuimprotocol 2013-2014 Pagina 1 van 11 Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, ex- tra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ilse Koenders, Caroline Seesink. Concept Vaststelling in teamvergadering Produs.

Verzuimprotocol. Ilse Koenders, Caroline Seesink. Concept Vaststelling in teamvergadering Produs. Verzuimprotocol Document Auteur Eigenaar Beheerder Status Verzuimprotocol Ilse Koenders, Caroline Seesink CO Produs Ilse Koenders datum Concept 9-3-2015 Vaststelling in teamvergadering Produs Aanpassing

Nadere informatie

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Dagelijks Ouders/verzorgers melden voor half negen de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Diegene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Protocol te laat komen en verzuim

Protocol te laat komen en verzuim Protocol te laat komen en verzuim 2016-2017 Protocol te laat komen en verzuim Alle leerkrachten houden de absenties in bij Esis en zorgen ervoor dat dit uiterlijk elke vrijdag bijgewerkt is voor de voorbije

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

Juf Brenda s verlof komt tot langzaam tot een eind; in november zal zij haar taken weer hervatten.

Juf Brenda s verlof komt tot langzaam tot een eind; in november zal zij haar taken weer hervatten. De Scheepsbel Schooljaar 2015/2016, nummer 1, september 2015 Belangrijke data 30 september Playbackshow (alleen voor de kinderen) 2 oktober Weeksluiting groep 8 7 oktober Start Kinderboekenweek 14 oktober

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen GMR: 2 juli 2009 Bestuur: vastgesteld d.d. 13 juli 2009 1 Dit protocol treedt in werking als er volgens de directie sprake is van ernstig ongewenst gedrag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Herziene versie na evaluatie - maart 2014 Leerlingen/studenten tot

Nadere informatie

TAXIBELEID. Widdonckschool Heibloem

TAXIBELEID. Widdonckschool Heibloem TAXIBELEID Widdonckschool, expertisecentrum speciaal onderwijs cluster IV. Locatiedirecteur: Dhr. Pieter Classen Meijelseweg 2b 6089 ND Heibloem Telefoonnummer:0475-495091 Widdonckschool Heibloem Inhoud

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, extra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks, wekelijks

Nadere informatie

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l

Iedereen naar school. Informatie voor ouders over leerplicht. gemeente T i e l Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht gemeente T i e l 2 Iedereen naar school Informatie voor ouders over leerplicht Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie