SCHOOLGIDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2014-2015"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS

2 School dokter Herman Bekiusschool Postadres Postbus AH Lelystad Bezoekadres Zuigerplasdreef 202 Lelystad Telefoon Website Directeur Loe Leplaa Afdelingsleider Mariëtte Bekkers Veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Met een vast lesrooster, een vaste leerkracht en kleine groepen biedt de dokter Herman Bekiusschool leerlingen een leeromgeving waar ze hun talenten verder kunnen ontwikkelen. De leerlingen volgen onderwijs dat is afgestemd op hun individuele onderwijsbehoefte. Ze hebben een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) waarin staat beschreven wat het uitstroomperspectief is en welke leerroute de leerling gaat volgen om dit doel te bereiken. Tijdens de lessen besteedt de leerkracht ook aandacht aan sociale vaardigheden; wat is een prettige manier om met elkaar om te gaan en hoe leg je sociale contacten. Om de school en de lessen overzichtelijk te maken zijn er heldere afspraken en een duidelijke structuur. Dit schept een veilig en vertrouwd leerklimaat. In deze speciale leeromgeving kunnen de leerlingen hun talenten verder ontwikkelen en werken ze via een individueel traject aan de overstap naar de middelbare school. Meer informatie over hoe de school het onderwijs organiseert, wat ze daarbij belangrijk vindt en hoe ze de leerlingen begeleidt, vindt u in deze schoolgids. De gids informeert u daarnaast over praktische zaken op de school van uw dochter of zoon en over enkele belangrijke afspraken en regelingen. De kwaliteit van het onderwijs wordt mede bepaald door een goede samenwerking tussen ouders*, school en de leerlingen. We besteden dan ook veel aandacht aan de communicatie met ouders, waarvan deze schoolgids een onderdeel is. We vertrouwen erop dat de informatie in deze gids antwoord geeft op uw vragen. Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij de leerkracht van uw zoon of dochter, of bij de directeur of afdelingsleider van de school. Vragen zijn er om gesteld te worden. Een niet gestelde vraag is ook een niet beantwoorde vraag. Tot slot: wij zien de leerling als een bloemknop: ouders en school zijn de blaadjes die de knop kunnen laten stralen. Kortom, wij hebben elkaar nodig om van uw kind een stralend kind te maken! Loe Leplaa, Directeur dokter Herman Bekiusschool Schoolbestuur Eduvier onderwijsgroep Postadres Postbus AH Lelystad Telefoon *Wanneer in deze gids wordt gesproken over ouders, wordt daarmee ouder(s)/verzorger(s)/voogd bedoeld. 3

3 Inhoud Algemene informatie 6 Dokter Herman Bekiusschool 6 Eduvier onderwijsgroep 7 Aanmelding en toelating 8 Samenwerking met externe zorgpartners 9 Kwaliteitsbeleid 9 Onderwijs en zorgstructuur 10 Leeromgeving 10 Groepen 11 Leerroutes 11 Lesmethodes 12 Sociaal emotionele ontwikkeling 12 Begeleiding van leerlingen 13 Ontwikkelingsperspectiefplan 15 Groepsplannen 15 Toetsing 15 Het team 16 Contact met ouders 18 Informatieavonden 18 Omgekeerd oudergesprek 18 Rapportbespreking 18 Contact met de leerkracht 19 Contactmapje 19 Nieuwsbrief en website 19 Medezeggenschap 19 Ouderraad 20 Informeren gescheiden ouders 20 Planning 21 Schooltijden 21 Vakanties & studiedagen 21 Overige data 21 Regelingen en afspraken 22 Schoolregels 22 Mobiele telefoons 22 Pestprotocol 22 Schoolspullen 22 Kleding 22 Wegloopgedrag 23 Bewegingsonderwijs 23 Overblijfregeling 23 Vervoer 23 Verjaardagen 24 Vervanging 24 Medicijngebruik 24 Gezondheidsonderzoek 24 Ziekmelding 24 Hoofdluis en krentenbaard 24 Time-out en verwijdering 25 Leerlingendossier 25 Foto s voor publicatie 25 Schoolreisjes 25 Stagiaires 25 Schoolkrant 25 Schoolmelk 26 Klachtenregeling 26 Melding ongewenste omgangsvormen 26 Leerplicht 28 De leerplichtwet 28 Verlof buiten de schoolvakanties 28 Geldzaken en verzekeringen 29 Ouderbijdrage 29 Sponsoring 29 Jaarverslag 29 Aansprakelijkheid 29 Verzekeringen 29 Resultaten van het onderwijs 30 Eindcito 30 Uitstroom

4 Algemene informatie Dokter Herman Bekiusschool De dokter Herman Bekiusschool is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen met gedragsproblematiek (bijvoorbeeld ASS-problematiek). Bij deze problematiek kan gedacht worden aan angstig gedrag, teruggetrokken gedrag, depressief gedrag, sociale problematiek en lichte aandachtsproblemen. Om onderwijs te volgen aan de dokter Herman Bekiusschool heeft een leerling een cluster 4 indicatie of, m.i.v. augustus 2014, een toelaatbaarheidsverklaring nodig. De instantie die beslist over het toekennen van de indicatie of toelaatbaarheidsverklaring beoordeelt de aanvraag aan de hand van onderstaande criteria: Er is sprake van een ernstige psychiatrischeof gedragsstoornis of langdurige en ernstige gedragsproblematiek. De sociaal-emotionele problemen of gedragsproblemen komen zowel op school als thuis of in de vrije tijd voor en zijn ernstig van aard. Er is gedurende minstens een half jaar sprake geweest van jeugdhulpverlening gericht op het gedrag van het kind. De gedragsproblemen zorgen voor structurele beperking van de onderwijsparticipatie. De hulp vanuit het regulier onderwijs of vanuit de zorgsector bleek ontoereikend. Na het verkrijgen van de toelaatbaarheidsverklaring wordt de leerling besproken in de Commissie van Begeleiding van de dokter Herman Bekiusschool (bestaande uit een orthopedagoog, intern begeleider, schoolarts, afdelingsleider en directeur). De CvB neemt het besluit in welke groep van de dokter Herman Bekiusschool de leerling geplaatst kan worden. Onze school kenmerkt zich door: Kleinschaligheid; Individueel onderwijs; Per groep één of twee vaste leerkrachten; 3 tot 4 dagen per week ondersteuning van een onderwijsassistent; Rust, regelmaat en orde; Veiligheid, vertrouwen, duidelijkheid en structuur; Optimale werkomstandigheden; Groepen van in principe niet meer dan zestien leerlingen Een prettige school- en groepssfeer; Goede relatie tussen leerlingen; Zelfstandigheid en samenwerking; Aandacht voor iedere leerling; Extra leerhulp voor leerlingen die dat nodig hebben; Het onderwijsaanbod: groep 1 t/m 8; Respect voor elkaars (on-)mogelijkheden; Bieden van een ontwikkelingsperspectief; Mogelijkheden logopedie, PMT, (M)RT en Rots en water; Mogelijkheden voor ergo- en fysiotherapie in samenwerking met een fysiotherapiepraktijk. Eduvier onderwijsgroep De dokter Herman Bekiusschool maakt deel uit Naast (speciaal) onderwijs biedt Eduvier: van Eduvier onderwijsgroep. De leerlingen op de speciale scholen van Eduvier kunnen vanwege gedragsproblemen of psychiatrische problematiek niet goed aarden op een reguliere school. Ze hebben bijvoorbeeld een vorm van autisme, ADHD of een angststoornis. Met extra begeleiding en een aangepaste leeromgeving lukt het vaak wel hun Onderwijs met jeugdhulp i.s.m. Intermetzo, GGZ Centraal Fornhese en Triade. Eduvier verzorgt onder meer onderwijs aan jongeren in de justitiële jeugdinrichting Lelystad (de Stedenschool) en onderwijs aan leerlingen die in dagbehandeling zijn binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. schoolloopbaan met succes af te ronden. Leer(werk)trajecten, waaronder Flevodrome. De scholen verzorgen speciaal onderwijs (SO) voor Observatie & diagnostiek en trainingen voor leerlingen. kinderen in de basisschoolleeftijd of voortgezet speciaal onderwijs (VSO), van praktijkonderwijs tot Expertise en onderwijsondersteuning in het regulier onderwijs. en met havo/vwo-niveau, voor leerlingen van 12 tot 20 jaar. Met ingang van 1 augustus 2014 kent Meer informatie vindt u op Eduvier ook een school voor regulier praktijkonderwijs. Scholen Eduvier Onderwijsaanbod SO Lelystad Dokter Herman Bekiusschool basisonderwijs De Catamaran basisonderwijs (v.a. groep 4 of 5) (lesplaats in Dronten) VSO Lelystad De Anger praktijkonderwijs tot en met vmbo-tl De Rede praktijkonderwijs tot en met vmbo-tl Aurum College havo/vwo VO Lelystad De Steiger (m.i.v praktijkonderwijs onderdeel van Eduvier) SO Almere Nautilus College SO basisonderwijs (v.a. groep 4) VSO Almere Nautilus College VSO praktijkonderwijs tot en met havo/vwo Aquarius praktijkonderwijs tot en met vmbo-tl SO Emmeloord SO De Optimist basisonderwijs VSO Emmeloord VSO De Optimist praktijkonderwijs tot en met vmbo-tl 6 7

5 Aanmelding en toelating Aanmelden nieuwe leerlingen De afgelopen jaren hadden leerlingen een cluster 4 indicatie nodig om een plek op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs te verkrijgen. Met ingang van 1 augustus 2014 verandert dit. Om toegelaten te worden tot de dokter Herman Bekiusschool heeft een leerling nu een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband in zijn Ouders kunnen hun kind vanaf 1 augustus 2014 direct aanmelden bij een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, of een reguliere school kan uw kind doorverwijzen. De school waar u uw kind aanmeldt kijkt in overleg met u en het samenwerkingsverband of de leerling inderdaad het beste op zijn plek is op de gekozen school. of haar woonplaats nodig. Als de school het kind niet de juiste ondersteuning Passend onderwijs kan bieden, zoekt ze in overleg met ouders een betere plek. Als het samenwerkingsverband beoor- Bovenstaande verandering heeft te maken met de deelt dat de leerling het beste op zijn plek is op invoering van passend onderwijs. Met ingang van 1 de school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, ver- augustus 2014 krijgen alle scholen een zorgplicht. strekt ze daarvoor een toelaatbaarheidsverklaring. Dit betekent dat scholen er voor zorgen dat elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft, een Huidige leerlingen passende onderwijsplek krijgt. Om dit te bereiken werken scholen voor regulier en speciaal onderwijs samen in regionale samenwerkingsverbanden. Elk samenwerkingsverband realiseert een dekkend aanbod voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Ook de scholen van Eduvier maken deel uit van samenwerkingsverbanden in de regio waar zij gevestigd zijn. Eduvier participeert actief, zowel bestuurlijk als op management niveau en op het terrein van onderwijsondersteuning in de volgende samenwerkingsverbanden: Uitvoeringsorganisatie passend onderwijs PO en VO in Almere VO Lelystad PO Lelystad/Dronten PO NOP/Urk VO NOP/Urk/Lemsterland Daarnaast is Eduvier nauw betrokken bij de samenwerkingsverbanden VO IJsselvecht/omgeving Zwolle en West-Friesland. Als uw kind al (voortgezet) speciaal onderwijs volgt op de dokter Herman Bekiusschool of één van de andere scholen van Eduvier, verandert er op 1 augustus 2014 in eerste instantie niks. De cluster 4 indicatie blijft geldig tot uiterlijk 1 augustus Voordat deze termijn verstreken is, beoordeelt het samenwerkingsverband opnieuw, samen met u, wat de beste school voor uw kind is; een reguliere school of een speciale school. In het laatste geval verstrekt het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring. Als een leerling van één van de SO-scholen van Eduvier na 1 augustus 2014 over wil stappen naar een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs dan is daarvoor ook een toelaatbaarheidsverklaring nodig. SO-leerlingen die m.i.v. schooljaar (dus vóór 1 augustus 2014) overstappen naar een VSOschool en nog een geldige cluster 4 indicatie hebben, hebben geen toelaatbaarheidsverklaring nodig. De leerling dient in dat geval uiterlijk op de laatste schooldag van het schooljaar bij Samenwerking met externe zorgpartners De dokter Herman Bekiusschool werkt niet alleen samen met de onderwijsinstellingen in het samenwerkingsverband in de regio, maar ook met verschillende jeugdzorginstellingen. Samenwerkingspartners zijn onder meer: MKD De Schelp GGZ Centraal In de Bres Bureau Jeugdzorg MEE IJsseloevers CJG Vitree Leerplichtambtenaar Zorgboerderijen De Trappenberg Als een leerling jeugdhulp krijgt, houdt de school contact met de jeugdhulpverlener om het onderwijs en de hulp op elkaar af te stemmen. Kwaliteitsbeleid In het beleidskader Onderwijs, leerlingenzorg en kwaliteit beschrijft Eduvier de stichting brede beleidsuitgangspunten en doelstellingen voor de komende jaren. Het plan beschrijft onder meer hoe sterker wordt ingezet op didactiek en arbeidstoeleiding. In het schoolplan van de dokter Herman Bekiusschool is de nadere uitwerking van het beleid op schoolniveau te vinden, evenals de concreet te realiseren activiteiten. Het schoolplan is in te zien op school. Om de kwaliteit van het onderwijs, de leerlingenzorg en de organisatie te kunnen meten en verbeteren worden tweejaarlijks tevredenheidsonderzoeken onder afwisselend medewerkers en ouders afgenomen. Daarnaast evalueert elke school het eigen onderwijs en de resultaten van de leerlingen. De uitkomsten van deze evaluaties leiden waar nodig tot aanpassingen. de VSO-school van keuze ingeschreven te zijn. 8 9

6 Onderwijs en zorgstructuur Leeromgeving Leerroutes De dokter Herman Bekiusschool biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 (evt. 13) jaar. De leeromgeving biedt leerlingen genoeg ruimte voor zelfstandig leren en adequate structurele ondersteuning. Hierbij gelden de volgende aanvullende criteria: Ze moet de nieuwsgierigheid bevorderen en uitdagen. Ze moet voldoende en op een uitdagende wijze informatie aanbieden. Ze moet aanzetten tot eigen denken en meningsvorming. Ze moet sociaal-constructivisme ondersteunen. Ze moet overzicht en het herkennen van relaties vormen. Ze moet reflectie op en borging van het geleerde regelen. Ze moet gelegenheid bieden tot leeractiviteiten die het geleerde toepassen. Ze moet verschillende leeractiviteiten met elkaar verbinden en combineren. In de kerndoelen omschrijft de overheid welke leerinhouden de school de leerlingen in het speci- De dokter Herman Bekiusschool beschikt over faciliteiten die op de problematiek van de leerlingen zijn afgestemd: Kleinschaligheid: De groepen bestaan uit gemiddeld 16 leerlingen. Een unit bestaat uit 2 tot 4 groepen. Pauzes, buitenspelen en vervanging van zieke collega s worden zoveel mogelijk binnen de unit geregeld: leerlingen komen een jaar lang dezelfde mensen tegen. De groep heeft een aantal dagen ondersteuning van een onderwijsassistent/lerarenondersteuner. Specifiek leerlingvolgsysteem: Didactische en sociaal emotionele ontwikkeling wordt nauwlettend gevolgd en genoteerd. Twee keer per jaar worden besprekingen gehouden met ouders waarin de doelen van het ontwikkelingsperspectief plan (OPP) worden geëvalueerd en, aan einde van het schooljaar, opnieuw worden opgesteld voor het komende schooljaar. Duidelijk aanwezige structuur: Er zijn schoolafspraken over dagindeling, inrichting van de klas en gebruik van time-timers, stoplichten, e.d. Er zijn schoolafspraken over gedrag van leerlingen en collega s (protocollen). Deze worden geregeld geëvalueerd. Iedereen kan de ander hierop aanspreken. Aangepaste methoden en methodieken: Reguliere methoden worden ingezet. Waar nodig worden alternatieve methoden ingezet. Groepen In het schooljaar wordt er gestart met 14 groepen. 13 groepen worden gehuisvest op de locatie aan de Zuigerplasdreef, 1 groep zit op de locatie te Dronten. In de SO-groepen wordt er gewerkt met 1 of 2 leerkrachten met daarnaast 1 of 2 onderwijsassistenten of leraarondersteuners. Een vakleerkracht geeft 2x in de week bewegingsonderwijs. De dokter Herman Bekiusschool heeft ervoor gekozen om 3 onderwijsarrangementen uit te werken. Er wordt gewerkt met 3 verschillende uitstroomniveaus: VMBO-theoretische leerweg (TL/HAVO) VMBO-kaderberoepsgericht (KB) VMBO-basisberoepsgericht (BB) Voor elk uitstroomniveau is bepaald welk eindniveau een leerling per leerjaar moet bereiken, wil hij/zij in leerjaar 8 klaar zijn om naar het vervolgonderwijs te gaan. Een leerling die het uitstroomniveau VMBO- TL/HAVO volgt, moet in leerjaar 8 alle lesstof van groep 1 t/m 8 beheersen. Een leerling die het uitstroomniveau VMBO- KB volgt, moet in leerjaar 8 alle lesstof van groep 1 t/m midden groep 7 beheersen. Een leerling die het uitstroomniveau VMBO- BB volgt, moet in leerjaar 8 alle lesstof van groep 1 t/m eind groep 5 beheersen. In het ontwikkelingsperspectief (OPP) staan de einddoelen en de tussendoelen vermeld voor de vakken taal, spelling, technisch lezen, begrijpend aal onderwijs moet bieden en wat zij aan het eind van de basisschool moeten weten en kunnen. Deze kerndoelen vormen de uitgangspunten van ons onderwijsaanbod. Wij werken met de leerlingen aan deze kerndoelen en proberen hen zover mogelijk te helpen met het behalen van deze doelen als binnen hun vermogen ligt. Orthopedagogische/psychologische ondersteuning: De gedragsdeskundigen zijn nauw betrokken bij het opstellen van het OPP en de ontwikkeling van de leerlingen. Gedragsdeskundigen doen onderzoek. Gedragsdeskundigen geven trainingen. Wanneer het voor de ontwikkeling van de leerling op school beter is, kan er extra hulp geboden worden door de logopedist of psychomotorisch therapeut. lezen en rekenen. Aan de hand hiervan kunt u zien welke niveau uw zoon of dochter per leerjaar moet bereiken om op het gestelde uitstroomniveau te blijven

7 Lesmethodes Sociaal emotionele ontwikkeling Leergebied specifieke vakgebieden Vak Methode Rekenen Pluspunt / Maatwerk Afgelopen schooljaar is het team van de dokter Herman Bekiusschool geschoold in het werken met Leefstijl. Leefstijl is een programma, dat kinderen (Aanvankelijk) lezen (Technisch) lezen Taal / spelling Schrijven Begrijpend lezen Geschiedenis Aardrijkskunde Verkeer Natuur Engels (groep 7 + 8) Expressie: Veilig leren lezen Estafette Taal op Maat Schrijven leer je zo & Schrijftaal Nieuwsbegrip Speurtocht Blauwe Planeet Klaar Over & Wijzer door het verkeer Natuniek Real English vanaf de kinderopvang/peuterspeelzaal tot en met het beroepsonderwijs helpt om hun sociaalemotionele vaardigheden te ontwikkelen. Het gaat om vaardigheden als: samen spelen, samenwerken, praten, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk. Ook komen media-educatie, gezondheidsvaardigheden en burgerschap aan bod. Allemaal essentiële basisvaardigheden die voor kinderen belangrijk zijn om goed te kunnen functioneren. Zowel nu op school, thuis, als later wan- Tekenen Moet je doen Handvaardigheid Moet je doen Muziek Moet je doen Drama Moet je doen Leergebied overstijgende kerndoelen Vak Methode Sociaal emotioneel leren Leefstijl & Kiva Komend schooljaar wordt een aantal methodes mogelijk vervangen. neer zij volwassen zijn. Komend schooljaar wordt het team getraind om een KiVa-school te worden. KiVa is een succesvol programma dat in Nederland en in Finland effectief is bij het voorkomen en oplossen van pesten. KiVa is gebruiksvriendelijk, vernieuwend en heeft concrete materialen voor leerkrachten, leerlingen en ouders. KiVa legt de nadruk op de rol van de hele groep bij het voorkomen en stoppen van pesten. KiVa biedt scholen een aantrekkelijk en gevarieerd programma om te werken aan positieve groepsvorming. Het preventieve gedeelte bestaat uit onder meer tien lessen, een computerspel voor leerlingen, training voor leerkrachten en monitoring. Als pesten of andere groepsproblemen zich toch voordoen, is er een curatieve aanpak (steungroep aanpak en/of herstelaanpak) met een duidelijk stappenplan om het probleem op te lossen. Op Nederlandse KiVa-scholen is het pesten sterker Begeleiding van leerlingen Door handelingsgericht te werken, rekening te houden met verschillen, nauwgezet volgen van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling en op tijd bijsturen in goede samenwerking met ouders, leerlingen en partners in de jeugdzorg, bieden wij de leerlingen wat nodig is, om te zorgen dat de leeropbrengsten zo optimaal mogelijk zijn. Leerkrachten Elke leerling heeft (een) vaste leerkracht(en), die ook het aanspreekpunt is voor ouders. De leerkrachten zijn niet alleen onderwijskundig geschoold, maar ook gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met (gedrags)problemen. Samen met onderwijsondersteuners, intern begeleiders en gedragswetenschappers op de school begeleiden ze de leerlingen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Gedragswetenschapper De gedragswetenschapper verricht psychodiagnostisch en/of orthopedagogisch onderzoek bij leerlingen. Daarnaast adviseert hij of zij de school over de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling. De gedragswetenschapper is medeverantwoordelijk voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectiefplan voor de leerling. Intern Begeleider De intern begeleider (IB-er) ondersteunt leerkrachten bij hun didactische en professionele ontwikkeling. Hij of zij geeft bijvoorbeeld advies over de inzet van een speciale aanpak, methodiek, methodes of materialen in de klas. De IB-er analyseert toetsresultaten, helpt de leerkracht bij het opstellen van groepsplannen en draagt bij aan het opstellen van ontwikkelingsperspectiefplannen. afgenomen dan op controlescholen

8 Therapeuten Binnen het team van de dokter Herman Bekiusschool is een aantal therapeuten werkzaam. Karin Veeneman is werkzaam als logopedist. Een logopedist is een paramedische therapeut die preventie, zorg, training en advies biedt met betrekking tot de primaire mondfuncties (zuigen, slikken en kauwen), het gehoor, de stem, de taal en de spraak. Logopedische interventie is gericht op communicatie. Tom Niessen is werkzaam als psychomotorisch therapeut. Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelvorm voor mensen met psychosociale of psychische problematiek, waarbij op methodische wijze gebruik gemaakt wordt van werkvormen gericht op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties. De psychomotorisch therapeut richt zich op de problematiek zoals die naar voren komt in bewegingsgedrag, lichaamstaal, lichamelijke spanningen, lichaamshouding, lichaamssensaties en lichaamsbeleving. Binnen het vak bewegingsonderwijs kan de vakleerkracht ook extra lessen aanbieden aan leerlingen die problemen hebben met het bewegen. Commissie voor de Begeleiding De Commissie voor de Begeleiding (CvB) zorgt ervoor dat elke leerling het juiste onderwijs en de juiste extra ondersteuning krijgt. De commissie bestaat uit de directeur, de afdelingsleider, de gedragswetenschapper, de IB-er, een jeugdzorg-medewerker en een arts. Alle relevante informatie uit het verleden en heden van uw kind wordt ingebracht in de commissie, evenals leerresultaten en de verwachtingen voor de toekomst. Elk lid bekijkt het leerlingendossier vanuit de eigen discipline. De CvB bepaalt de onderwijs relevante beginsituatie van de leerling. Daarnaast zijn taken van de CvB onder meer het vaststellen van het ontwikkelingsperspectief (OPP) en het evalueren van de uitvoering van dit plan. De feedback die ouders geven tijdens de bespreking van het OPP wordt hierin meegenomen. Als de CvB het OPP of een andere hulpvraag van uw zoon/dochter bespreekt, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Specialistische zorg door externen Om de leerlingen een optimale ontwikkeling te bieden, hebben zij soms zorg nodig die de school niet kan bieden. Als een leerling specialistische zorg door externen krijgt, werkt de school nauw samen met de betreffende (jeugdzorg)organisatie om het onderwijs en de zorg goed op elkaar af te stemmen. Op pagina 9 vindt u een overzicht van de (jeugdzorg)organisaties waarmee de dokter Herman Bekiusschool samenwerkt. De therapeuten van De Klimboom behandelen de kinderen in school en onder schooltijd (mits de ziektekostenverzekering dit toestaat). Ontwikkelingsperspectiefplan Voor elke leerling wordt elk jaar een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) opgesteld. In dit plan is vastgelegd wat het uitstroomperspectief van de leerling is en welke leerroute hij of zij gaat volgen om dit doel te bereiken. Aan de hand van het OPP volgt de school de ontwikkeling van de leerling en meet zijn of haar voortgang. Om een optimaal resultaat te behalen is een goede samenwerking tussen ouders, de leerling en school een voorwaarde. Tijdens de ontwikkelingsperspectiefbespreking wordt het OPP dan ook met u besproken, eventueel bijgesteld en door u (en leerlingen van 12 jaar en ouder) ondertekend. Groepsplannen Op basis van de ontwikkelingsperspectiefplannen en de onderwijsbehoefte van de leerlingen wordt een groepsplan opgesteld en uitgevoerd. Leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften vormen een subgroep binnen de klas. De leerkracht geeft hen gericht instructie die aansluit bij de leerlijn die voor hen is vastgesteld. Toetsing De school volgt de ontwikkeling van de leerlingen met behulp van een leerlingvolg-systeem (LVS). In dit LVS worden alle toetsen geregistreerd die door een leerling gemaakt zijn. De dokter Herman Bekiusschool hanteert zowel methode afhankelijk als methode onafhankelijke toetsen. De methode afhankelijke toetsen behoren bij de gebruikte methodes en worden volgens de richtlijnen (normering e.d.) van de desbetreffende methode gehanteerd. De school maakt veel gebruik van de methode onafhankelijke toetsen die ontwikkeld zijn door Cito. Jaarlijks wordt geëvalueerd of de onafhankelijke toetsen nog voldoen aan de criteria en eisen van de school. Schoolverlaters met een hoger uitstroomperspectief dan praktijkonderwijs nemen deel aan de eind Cito-toets. De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd aan de hand van Zien. Het leerlingvolgsysteem Zien gaat uit van twee graadmeters: welbevinden en betrokkenheid. Beide graadmeters hebben een signaalfunctie. De vijf vaardigheidscategorieën: sociaal initiatief, sociale flexibiliteit, sociale autonomie, impulsbeheersing en inlevingsvermogen geven relevante informatie over de ontwikkelbehoefte van de leerling op sociaal-emotioneel gebied

9 Het team Het team van de dokter Herman Bekiusschool bestaat uit deskundige, enthousiaste en betrokken medewerkers die hun vaardigheden inzetten om de leerlingen voor te bereiden op een succesvolle toekomst. Elke leerling heeft (een) vaste leerkracht(en), die ook het aanspreekpunt is voor ouders. Alle zaken die uw kind betreffen, kunt u met hem of haar bespreken. Omgekeerd zal de leerkracht ook periodiek contact met u opnemen als daar aanleiding toe is. Leerkrachten en ondersteuners per klas Unit Blauw Donderdag Aafke Koorneef 16 Vrijdag Wendy Giesbers Sietse Prins 17 Vrijdag Unit Geel Scooby Doo Maandag Karin Böning Inge Meijer Dinsdag Karin Böning Inge Meijer Woensdag Suzanne Belder Donderdag Karin Böning Inge Meijer Vrijdag Suzanne Belder Inge Meijer Management team Suske & Wiske Maandag Dorith Wielinga/Janette Brands Directeur Loe Leplaa Dinsdag Dorith Wielinga/Janette Brands Tiki Muys Afdelingsleider Mariëtte Bekkers Woensdag Dorith Wielinga/Janette Brands Tiki Muys Ondersteunend personeel Donderdag Karin Slagter/Linda van de Wetering Tiki Muys Intern begeleider Daniëlle Honhoff Vrijdag Karin Slagter/Linda van de Wetering Nicoline Sissing Kameleon Maandag Marjolijn Doeze Jager Sissi Verdoorn Orthopedagoge Ingrid Willems Dinsdag Marjolijn Doeze Jager Saskia Datema Liesbeth Bloemert Woensdag Marjolijn Doeze Jager Sissi Verdoorn Logopedist Karin Veeneman Donderdag Katja Hoekman Saskia Datema P.M.T.-er Tom Niessen Vrijdag Katja Hoekman Docent L.O. Jasper Bruggeman Kuifje Maandag Demelza Thissen Conciërge Jarno Stoffel Dinsdag Demelza Thissen Coby Grimbergen Ibo van der Wal Woensdag Natalie Roffel Coby Grimbergen Administratie Teunie van der Spa Donderdag Natalie Roffel Dorien Alderliesten Vrijdag Natalie Roffel Dorien Alderliesten Unit Oranje Pluk Maandag Nola Jager Esther Herssevoort Robin Hood Maandag Isabel van der Heijden Daniëlle Fischer Dinsdag Nola Jager Esther Herssevoort Dinsdag Isabel van der Heijden Daniëlle Fischer Woensdag Donderdag Nola Jager Sissi Verdoorn Woensdag Donderdag Isabel van der Heijden Isabel van der Heijden Daniëlle Fischer Vrijdag Nola Jager Esther Herssevoort Vrijdag Isabel van der Heijden Daniëlle Fischer Jip en Janneke Maandag Michaela Visbeen Regina Linders Donald Duck Maandag Christine Belder Laura Post Dinsdag Michaela Visbeen Regina Linders Dinsdag Christine Belder Laura Post Woensdag Michaela Visbeen Woensdag Christine Belder Donderdag Michaela Visbeen Regina Linders Donderdag Karin Tang Daniëlle Vos Vrijdag Michaela Visbeen Vrijdag Karin Tang Daniëlle Vos Unit Groen Floddertje Maandag Saskia Timmerman Ada Veldkamp Garfield Maandag Dinsdag Marcel Scholtens Marcel Scholtens Manon de Vries/Yvonne Tijman Manon de Vries/Yvonne Tijman Dinsdag Saskia Timmerman Ada Veldkamp Woensdag Marcel Scholtens Woensdag Miranda Porsinck/ Saskia Timmerman Donderdag Vrijdag Marcel Scholtens Marcel Scholtens Manon de Vries/Karin Heil Manon de Vries/Karin Heil Donderdag Miranda Porsinck Ada Veldkamp Tom & Jerry Maandag Iris Nijs Saïda Kaddouri Vrijdag Miranda Porsinck Regina Linders Dinsdag Iris Nijs Saïda Kaddouri Pluto Maandag Gemma de Haan Anke Wijker Woensdag Nicole Sissing Saïda Kaddouri Dinsdag Gemma de Haan Anke Wijker Donderdag Iris Nijs Saïda Kaddouri Woensdag Gemma de Haan Anke Wijker Vrijdag Iris Nijs Donderdag Elza Francois Anke Wijker Unit Dronten Vrijdag Elza Francois Catamaran Maandag Wendy Giesbers Sietse Prins Sponge Bob Maandag Matthea ten Klooster Aafke Koorneef Dinsdag Wendy Giesbers Sietse Prins Dinsdag Matthea ten Klooster Aafke Koorneef Woensdag Wendy Giesbers Sietse Prins Woensdag Matthea ten Klooster Donderdag Wendy Giesbers Sietse Prins Aafke Koorneef

10 Contact met ouders De school betrekt ouders actief bij de ontwikkeling Contact met de leerkracht Medezeggenschap en de prestaties van hun kind. Ouders zijn deskundigen in de omgang met hun kind en zijn daarom een belangrijke partner voor de school. Het ontwikkelingsperspectief wordt met de ouders besproken en geëvalueerd. De school informeert (via de nieuwsbrief) en nodigt ouders nadrukkelijk uit om een actieve rol te spelen bij lopende en nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld via de medezeggenschapsraad. Elke leerling heeft een vaste leerkracht, die ook het aanspreekpunt is voor ouders. Alle zaken die uw zoon of dochter betreffen, kunt u met hem of haar bespreken. Omgekeerd zal de leerkracht ook contact met u opnemen als daar aanleiding toe is. Als u contact op wilt nemen met een leerkracht, kunt u hem of haar mailen, of vóór of na schooltijd bellen op het schoolnummer. Elke medewerker beschikt over een mailadres dat als volgt is samenge- MR De medezeggenschapsraad (MR) van de dokter Herman Bekiusschool en De Optimist is één orgaan dat de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers van beide scholen vertegenwoordigt. De MR heeft advies en instemmingsrecht aangaande schoolzaken zoals het formatieplan, het jaarplan en beleidszaken die betrekking hebben op ontwikkelingen binnen de school. Informatieavonden Rapportbespreking steld: (bijvoorbeeld De MR komt enkele keren per jaar als geheel samen. Daarnaast vindt een aantal vergaderingen per Aan het begin van het schooljaar vindt een informatieavond plaats waarop de leerkracht van de groep van uw kind toelicht op welke wijze in de groep met de leerlingen wordt gewerkt. Voorafgaand aan de voorlichting in de groep vindt een algemene ouderavond plaats. De ouderraad verantwoordt haar uitgaven en presenteert de nieuwe begroting. De gevraagde vrijwillige ouderbijdrage wordt op dat moment vastgesteld. Daarnaast organiseert de school in de loop van het schooljaar informatieavonden over uiteenlopende onderwerpen. Hierover worden ouders tijdig via de nieuwsbrief geïnformeerd. Omgekeerd oudergesprek Aan het begin van het schooljaar (na ongeveer 5 tot 6 weken) vinden de omgekeerde oudergesprekken plaats, waarin u met de leerkracht uw kijk op de ontwikkeling van uw kind en de verwachtingen in dit schooljaar uitwisselt. U wordt vooraf gevraagd een vragenlijst in te vullen waarin u uw beeld van uw kind schetst. Eveneens wordt de vragenlijst behorend bij Zien (volglijst) met de ouders besproken. Tijdens dit gesprek worden ook de eerste behaalde resultaten van de leerling besproken. Tweemaal per jaar krijgen de leerlingen een rapport en het ontwikkelingsperspectiefplan mee naar huis. De rapporten worden medio februari en in de laatste schoolweek meegegeven. U wordt in de gelegenheid gesteld het rapport in februari te komen bespreken. Aan het eind van het schooljaar is er in principe geen rapportbespreking meer. Het ontwikkelingsperspectiefplan wordt in november en aan het eind van het schooljaar meegegeven aan uw kind. Daaraan gekoppeld vinden gesprekken op school plaats waarbij de aanwezigheid van de ouders meer dan wenselijk is: immers, wij willen dan samen met u de toekomst van uw kind bespreken en willen daarbij uw inbreng graag meenemen. Daarnaast is er gelegenheid om te spreken met onder andere de vakleerkrachten zoals de vakleerkracht bewegingsonderwijs, de psychomo-torisch therapeut, de logopedist, de intern begeleider, de afdelingsleider of de directeur. Contactmapje Voor de jongste leerlingen wordt dagelijks een heen-en-weer mapje meegegeven waarmee ouders en de school regelmatig informatie kunnen uitwisselen. Ook briefjes e.d. worden via dit mapje verspreid. Vanaf groep 4 wordt dit mapje afgebouwd en vindt de informatieverstrekking met name via de mail plaats (ook i.v.m. het mee kunnen lezen door uw kind). Nieuwsbrief en website De dokter Herman Bekiusschool heeft een eigen website: Hier vindt u onder andere de schoolgids, de jaarplanning, nieuws en algemene informatie over de school. De site wordt regelmatig geactualiseerd. Maandelijks verschijnt een nieuwsbrief voor ouders. Deze ontvangt u per mail en is ook te vinden op de website van de school. school plaats. Namens de directie is de directeur of een van de afdelingsleiders aanwezig voor advies en toelichting. In de MR hebben zowel ouders als teamleden zitting. Inbreng van ouders (de achterban) kan richting geven aan de koers die de leden van de MR bewandelen en maakt dat u invloed heeft op de kwaliteit van de school. Ook u kunt onderwerpen bespreekbaar maken in de MR. De vergaderingen zijn openbaar en u bent als ouders dan ook van harte welkom om mee te praten en te denken. De MR is via de mail bereikbaar: Leden MR De oudergeleding Pien Kuisbrink voorzitter De Optimist Yvonne Zuidema penningmeester De Optimist Ingrid de Jong voorzitter dokter Herman Bekiusschool Jonathan Jurg dokter Herman Bekiusschool De personeelsgeleding Heleen Meijerink De Optimist Wies Eeckelaert secretaris De Optimist Marjolijn Croeze - secretaris dokter Herman Bekiusschool Doeze Jager Karin Böning dokter Herman Bekiusschool (tevens GMR) 18 19

11 Planning Leerlingenraad Komend schooljaar zal per school ook een leerlingenraad worden ingesteld. Deze raad heeft regelmatig overleg met de afdelingsleider van de school. GMR Eduvier onderwijsgroep heeft een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit ouders en medewerkers van de verschillende scholen en onderdelen. De GMR heeft op diverse onderdelen van beleid advies- of instemmingsrecht. De GMR komt periodiek, momenteel tweewekelijks, bijeen. Ze heeft een dagelijks bestuur, dat overleg voert, de GMR vergaderingen voorbereidt en tussentijds overleg heeft met de bestuurder. De GMR heeft daarnaast overleg met de Raad van Toezicht van Eduvier onderwijsgroep. Heeft u als ouder vragen over de GMR, of belangstelling om toe te treden tot de MR van de school waarop uw kind onderwijs volgt, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. Hij/zij zal u verwijzen naar de leerkracht die zitting heeft in de (G)MR. Ouderraad Schooltijden Vakanties & studiedagen De Ouderraad (OR) bestaat uit ouders, die zich vrijwillig Maandag 8.45 uur tot uur inzetten om allerlei activiteiten binnen de Dinsdag 8.45 uur tot uur school te organiseren. De leden worden voor een Woensdag 8.45 uur tot uur periode van drie jaar gekozen. De OR benoemt ieder Donderdag 8.45 uur tot uur jaar zelf uit haar midden een voorzitter, secre- Vrijdag 8.45 uur tot uur taris en penningmeester. De schooldeuren gaan om 8.30 uur open. Van 8.30 De OR vergadert regelmatig. Bij deze vergaderingen zijn ook leerkrachten/ondersteuners aanwezig. De taak van de OR bestaat uit: tot 8.45 uur is er een inloop. De lessen starten om 8.45 uur. Op woensdag zijn de leerlingen uit groep 1 en 2 vrij! Het uitvoeren van praktische zaken t.a.v. sinterklaas en kerstfeest, schoolreizen, eindfees- ten, enz. Het op orde houden van de schoolbibliotheek De school werkt met een zogenaamd continurooster: dat wil zeggen, dat de leerlingen op school blijven voor de lunch. Het bevorderen van contact tussen school en ouders Het behartigen van de belangen van de ouders en de kinderen Het uitbrengen van advies aan de MR van de school Informeren gescheiden ouders De school is verplicht beide ouders die het ouderlijk gezag hebben te informeren over alle relevante zaken betreffende de leerling en de schoolorganisatie zoals rapporten, nieuwsbrieven, de schoolgids en ouderavonden. Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben en de leerling bij één van de ouders woont, dan zal de informatie worden verstrekt aan beide ouders. Indien één van de ouders het ouderlijk gezag heeft, dan informeert de school in principe de ouder met het ouderlijk gezag. Op grond van de wet is de school verplicht om ook de ouder die niet belast is met het ouderlijk gezag desgevraagd te informeren. Dit zal de school doen, tenzij het belang van het kind zich tegen het verschaffen van de informatie verzet of uit een rechtelijk vonnis blijkt dat de school hiertoe niet verplicht is. Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m Goede Vrijdag en Pasen t/m Koningsdag Meivakantie t/m Hemelvaart (+vrijdag) t/m Pinksteren Zomervakantie t/m Naast de schoolvakanties zijn de leerlingen een aantal dagen per jaar vrij in verband met studiedagen van het team. De volgende studiedagen zijn reeds gepland: Maandag 1 september 2014 Maandag 20 oktober 2014 Woensdag 19 november 2014 Donderdag 2 april 2015 Maandag 11 mei 2015 Dinsdag 12 mei 2015 Woensdag 13 mei 2015 Vrijdag 19 juni 2015 Overige studiedagen worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt via de nieuwsbrief voor ouders en op de website van de school geplaatst. Overige data Datum Activiteit Maandag 15 september Omgekeerde Oudergesprekken Donderdag 18 september Omgekeerde Oudergesprekken Dinsdag 4 november OPP-besprekingen Donderdag 6 november OPP-besprekingen Vrijdag 5 december Sinterklaas (leerlingen om uur vrij) Vrijdag 12 december Rapport mee naar huis Woensdag 17 december Kerstdiner 2 t/m 6 maart OPP-besprekingen Vrijdag 13 maart Kijken in de klas Dinsdag 23 juni OPP-besprekingen Donderdag 25 juni OPP-besprekingen Een actueel overzicht van de geplande activiteiten vindt u op de website van de school

12 Regelingen en afspraken Schoolregels Schoolspullen Wegloopgedrag Overblijfregeling In elke klas staan de schoolregels op papier. De Onze school hecht veel waarde aan goed schrijfma- Wanneer een kind vermist wordt en niet in de di- De middagpauze op school is kort en de leerlingen groepsleerkracht bespreekt de regels aan het be- teriaal. De school bepaalt waar de leerlingen in het recte omgeving van de school is, bellen we direct blijven allemaal over. Ze eten in de eigen groep gin van elk schooljaar. SO mee schrijven. ouders en informeren we de politie (wijkagent). In- onder begeleiding van de leerkracht en/of onder- Mobiele telefoons Leerlingen, die mobiele telefoons bij zich hebben, dienen zich aan onderstaande afspraken te houden: Tijdens de schooltijden staan mobiele telefoons uit, dus van 8.45 tot uur. Deze Wanneer een vulpen of pen stuk gaat door slijtage, krijgt de leerling gewoon een nieuwe uitgereikt. Bij moedwillige vernieling worden ouders aansprakelijk gesteld. Er wordt aan hen geld gevraagd voor een nieuwe (vul)pen. Totdat dit geregeld is, schrijft de leerling met een potlood. dien de ouders erbij betrokken zijn geweest, worden ouders altijd uitgenodigd voor een gesprek. Bewegingsonderwijs Tweemaal per week krijgen de leerlingen bewegingsonderwijs. Leerlingen zorgen zelf voor gymkleding (broek, katoenen T-shirt, sportschoenen) steuner en hebben een buitenpauze. De leerlingen mogen het schoolterrein niet verlaten. Vervoer Wanneer uw kind niet op eigen gelegenheid naar school kan reizen, is het in sommige gevallen mogelijk bij uw gemeente aangepast vervoer aan te worden bij de leerkracht afgegeven en na schooltijd weer meegegeven. Mobiele telefoons kunnen niet gebruikt worden voor het beluisteren van muziek en/of rekenmachine onder lestijd. Foto s, filmpjes en geluidsopnames maken van medeleerlingen en teamleden is verboden. Indien een leerling zich hier niet aan houdt, nemen wij het mobieltje in tot het eind van de van de dag, Kosten van ons schrijfmateriaal zijn: Lamy Vulpen 9,90 Lamy potlood 8,50 Bruynzeel vulpen 5.65 Pentel ergnomix balpen 7,95 Stabilo Move 6,50 Bruynzeel rollerpen 4,05 Kleding en een handdoek. Het is wenselijk dat de leerlingen zich na afloop van de les even opfrissen. Deodorant mag alleen gebruikt worden in de vorm van een stick of roller of een spray met pompfunctie. Het gebruik van een spuitbus deodorant is niet toegestaan. Indien uw kind niet mee kan of mag doen met de les, verzoeken wij u dit schriftelijk te melden bij de leerkracht. vragen. Ook zelfstandig reizende leerlingen krijgen in bepaalde gevallen een vergoeding. U kunt hiervoor contact opnemen met de ambtenaar leerlingenvervoer van de afdeling onderwijs op het gemeentehuis in uw woonplaats. Het beleid van de gemeenten en school is er op gericht de leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten reizen. Heeft u klachten over het vervoer, neem dan con- bij een tweede vergrijp tot het eind van de week Op de dokter Herman Bekiusschool is het dragen tact op met de vervoersmaatschappij en/of de en bij een derde vergrijp tot de volgende vakantie. van hoofddeksels als hoeden, petten, mutsen en ambtenaar leerlingenvervoer. Indien het voor de veiligheid van uw kind noodza- hoofddoekjes als modeverschijnsel niet toege- kelijk is, krijgt uw kind de telefoon dagelijks aan staan. Een open communicatie met onze kinderen, Wanneer uw kind een dag niet naar school gaat, het eind van de dag terug met de afspraak dat de waarbij lichaamstaal ook een rol speelt, vinden moet u dit vóór 7.45 uur doorgeven aan de betref- telefoon de volgende dag bij aanvang van de les- we belangrijk. Daarom staan we kleding die de fende taxicentrale. U informeert de taxicentrale sen weer wordt ingeleverd voor de afgesproken gezichtsuitdrukking kan verbergen, zoals hoofd- ook wanneer het vervoer weer hervat wordt. periode. doekjes, slechts onder bepaalde voorwaarden toe. Pestprotocol In het pestprotocol staat een aantal afspraken tussen de school, de leerlingen en ouders over het tegengaan van pesten. Het protocol is te verkrijgen bij de administratie van de school. Hoofddoekjes gedragen uit religieus oogpunt zijn toegestaan. Voor onze school betekent dit dat hoofddeksels onder schooltijd niet zijn toegestaan. Leerlingen zetten bij de kapstokken hun hoofddeksels af. Een uitzondering kan zijn dat leerlingen in de pauzes Telefoonnummers van de taxibedrijven: Taxi Witteveen: Connexxion Lelystad: Regiotaxi: Vloettax: Arriva: Klomp: De dokter Herman Bekiusschool gaat zich de komende schooljaren ontwikkelen tot KiVa-school. petten dragen om zonverbranding te voorkomen. Bij temperaturen boven de 20 graden en een onbewolkte lucht kan hier sprake van zijn. West Friesland:

13 Verjaardagen Gezondheidsonderzoek Time-out en verwijdering Als er een leerling jarig is, dan mag hij of zij in de De schoolarts verzorgt periodieke gezondheidson- De school hanteert de procedure voor time-out en eigen groep trakteren. De school stelt het op prijs derzoeken. Ouders worden hierover vooraf geïnfor- eventueel verwijdering conform de wettelijk vast- wanneer u probeert om een gezonde traktatie mee meerd. De onderzoeken vinden plaats op school. gestelde richtlijnen. Grensoverschrijdend gedrag te geven. In verband met mogelijke allergieën of Een eventueel vervolgonderzoek kan indien nodig kan leiden tot een time-out met onmiddellijke in- diëten binnen de groep van uw kind, is het raad- plaats vinden bij de GGD, locatie Centrum Jeugd en gang. In geval van een time-out wordt de leerling zaam om van te voren even bij de groep te infor- Gezin. voor de rest van de dag de toegang tot de school meren of aangepaste traktaties nodig zijn. De leerling mag, samen met een andere leerling, ook bij de juffen en meesters in zijn eigen unit langs met een traktatie. Vervanging Indien een groepsleerkracht niet aanwezig is in verband met ziekte of vrije dagen, wordt zijn/haar taak indien mogelijk overgenomen door een andere leerkracht. Helaas kan het voorkomen, dat er geen vervangende leerkracht beschikbaar is. Indien Ziekmelding Als uw kind ziek is, hoeft hij of zij niet naar school. U moet de school hiervan wel altijd vóór 8.30 uur telefonisch op de hoogte stellen. Als uw kind weer beter is, meldt u dit ook weer per telefoon aan de school. Verzoek is het verzuim van uw kind zoveel mogelijk te beperken. Probeer dokters- en tandartsafspraken buiten schooltijd te maken. ontzegd. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld en uitgenodigd voor een gesprek. Eventuele volgende stappen worden in overleg met de bestuurder gezet en gaan altijd gepaard met een schriftelijke bevestiging. Het protocol Time-out en verwijdering is te verkrijgen op de school. Leerlingendossier Naast het digitale leerlingendossier beschikt de Schoolreisjes Over de schoolreizen ontvangt u t.z.t. bericht. Deze activiteiten vormen een belangrijk onderdeel van het jaarprogramma en zijn verplicht. Door uw kind op onze school te plaatsen, bent u hiermee akkoord gegaan. Deze activiteiten hebben vooral een sociaal doel maar kunnen ook onderwijsinhoudelijk van aard zijn. mogelijk worden de leerlingen dan verdeeld over de overige groepen volgens een vaste verdeelsleutel. Is dit niet mogelijk, dan hebben de leerlingen vrij. De ouders krijgen hierover altijd én zo vroeg mogelijk bericht. Uiteraard wordt deze stap alleen gezet als er geen andere oplossing is. Medicijngebruik Hoofdluis en krentenbaard Regelmatig (na iedere vakantie) worden de leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Indien een leerling hoofdluis heeft, worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld. Wij verwachten uiteraard ook, dat u ons op de hoogte brengt indien er hoofdluis bij uw zoon of dochter is geconstateerd. Ouders wordt school over een papieren dossier van uw kind. Op beide dossiers is de wet op de privacy van toepassing. Ouders kunnen schriftelijk een aanvraag indienen bij de gedragswetenschapper van de school voor inzage in het dossier. Foto s voor publicatie Tijdens activiteiten in en rond de school worden re- Spaarregeling Iedere leerling kan sparen voor het schoolreisje. De leerkracht zal het gespaarde geld bijhouden. U kunt zich aanmelden voor de spaarregeling bij de leerkracht van uw kind. Stagiaires Indien uw kind overdag medicijnen gebruikt, kunt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht. De medicijnen worden op school op een daarvoor bestemde afgesloten plaats bewaard. De leerling mag dus zelf geen medicatie bij zich hebben. Wijzigingen in het medicijngebruik meldt u direct schriftelijk bij de groepsleerkracht. Als uw kind nieuwe medicatie mee naar school neemt, verzoeken wij u de school daar over te informeren. verzocht de leerling te behandelen. De groep van de desbetreffende leerling krijgt een brief mee, met het bericht dat er in de groep hoofdluis heerst. Ook voor krentenbaard hanteren we een protocol. Het besmettingsgevaar bij open wondjes is zeer groot. Leerlingen mogen dan niet op school komen. gelmatig foto s gemaakt. Een deel van deze foto s wordt geplaatst op de school website of in ander voorlichtingsmateriaal zoals de schoolgids. Aan het begin van het schooljaar wordt ouders de mogelijkheid geboden schriftelijk bezwaar te maken tegen het publiceren van foto s van hun kind op de website of in voorlichtingsmateriaal. Wilt u het ons uiterlijk 15 september 2014 schriftelijk laten weten als u er bezwaar tegen heeft dat wij foto s van uw kind maken of gebruiken voor dergelijke doeleinden. Bij geen reactie gaan we ervan uit dat u hiertegen geen bezwaar heeft. Indien op school Regelmatig wordt aan de school een verzoek gedaan om stageplaatsen ter beschikking te stellen voor M.B.O./H.B.O./W.O.-studenten. De school bekijkt zeer zorgvuldig per situatie of aan dit verzoek voldaan kan worden. Activiteiten die de stagiaires uitgevoeren vallen onder de verantwoording van de school. Schoolkrant Twee maal per jaar verschijnt een schoolkrant. Leerlingen en leerkrachten verzorgen de inhoud. video-opnames gemaakt worden, geldt hetzelfde beleid

14 Schoolmelk Er bestaat op school de mogelijkheid om schoolmelk (halfvolle chocolademelk, halfvolle melk, Optimel drink framboos, e.d.) te drinken. De eerste vier dagen na de zomervakantie is er géén schoolmelk en na iedere vakantie is er vier dagen alleen drinkyoghurt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: Klachtenregeling Ouders en leerlingen kunnen in eerste instantie met een klacht terecht bij de directeur van de school. Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u een formele klacht indienen bij de Bestuurder van Eduvier onderwijsgroep (Postbus 2344, 8203 AH Lelystad). Heeft Eduvier uw klacht niet kunnen wegnemen, dan kunt u uw klacht laten onderzoeken door een deskundige en onafhankelijke klachtencommissie. Daartoe heeft Eduvier zich aangesloten bij de Lan- Melding ongewenste omgangsvormen Contactpersonen Heeft u wensen, vragen of klachten, dan kunt u natuurlijk bij de leerkracht of directie terecht. Maar de dokter Herman Bekiusschool heeft ook een contactpersoon (voor de kinderen onder de naam luisterteam/luisterjuf/meester ) ingesteld. Dit zijn interne contactpersonen voor leerlingen, ouders en personeel van de school. Wat is en doet het luisterteam? De contactpersonen zijn er binnen de school voor iedereen die een klacht heeft en zijn/haar verhaal wil vertellen en steun wil bij het vinden van een oplossing. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over iemands gedrag of (nalaten van) handelen, of de gang van zaken binnen de school. De contactpersonen zijn geen mediators, maar staan diegene die een klacht heeft bij. Hij/zij luistert, neemt het verhaal serieus en helpt de klager de juiste route te vol- Ongewenste omgangsvormen binnen het onderwijs. Wat zijn ongewenste omgangsvormen? Onder ongewenste omgangsvormen verstaan we: agressie, geweld en pesten maar ook allerlei vormen van seksuele intimidatie (ongewenst aanraken en zoenen, ongewenste seksueel getinte uitingen in woord of gebaar). Wat kunt u doen? Als uw kind te maken krijgt met een vorm van ongewenst gedrag, kunnen de volgende stappen gezet worden: Stap 1: praten met uw kind Een eerste stap is praten met uw kind als u vermoedt (of weet) dat uw kind iets vervelends heeft meegemaakt. Neem daarbij de gevoelens van uw kind serieus. Uw kind kan zich bijvoorbeeld schuldig of onzeker voelen. Kinderen denken al snel dat het hun eigen schuld is. De contactpersonen zijn getraind door het Bureau Voorkoming Kindermishandeling (VKM) van de GGD en kunnen contact opnemen met de coördinator ongewenste omgangsvormen van het bureau voor ondersteuning en advies. Indien nodig wordt een vertrouwenspersoon van de GGD ingezet. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen daarnaast rechtstreeks contact opnemen met de GGD, telefoonnummer Contactpersonen van de dokter Herman Bekiusschool zijn: Jasper Bruggeman: Karin Böning: Saïda Kaddouri: U kunt de contactpersonen ook telefonisch bereiken via het schoolnummer: delijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs (VBS). Postbus CN Den Haag T E De landelijke klachtencommissie VBS is aangeslo- gen en zelf oplossingen voor het probleem te vinden. In grensoverschrijdende gevallen (ongewenst gedrag) verwijst de contactpersoon een klager naar de directie en/of naar een externe, bovenschoolse vertrouwenspersoon en/of adviseert hem/haar om rechtstreeks een officiële klacht in te dienen bij het bestuur en/of de klachtencommissie. De contactpersoon helpt dan de juiste stappen te nemen. Stap 2: de interne contactpersoon In eerste instantie kunt u met een klacht bij de groepsleerkracht terecht. Mocht dit niet naar tevredenheid op te lossen zijn, dan kunt u terecht bij het schoolmanagement of de interne contactpersoon van de school. U wordt verzocht eerst een afspraak te maken. ten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs. Op de website is meer informa- Jasper Bruggeman, Karin Böning en Saïda Kaddouri tie te vinden over het indienen van een klacht bij zijn de interne contactpersonen op de dokter Her- de klachtencommissie. man Bekiusschool. De kinderen kennen hen ook als luisterjuf Karin, luisterjuf Saïda en luistermeester Jasper van het Luisterteam. Zij zijn voor de kinderen ook te bereiken via een speciale brievenbus die in de hal hangt (daar ligt ook papier en pen waarop gegevens en vragen kunnen worden ingevuld). Kinderen en ouders kunnen ook een sturen om een afspraak te maken

15 Leerplicht Geldzaken en verzekeringen De leerplichtwet Verlof buiten de schoolvakanties Ouderbijdrage Sponsoring In de wet is vastgelegd dat alle kinderen en jongeren Ziekte Elk jaar vragen wij van ouders een vrijwillige finan- van 5 tot 18 jaar in Nederland naar school ciële bijdrage (de ouderbijdrage) om activiteiten Als een leerplichtige leerling ziek is, hoeft hij of zij moeten. In de leerplichtwet staan de belangrijkste die buiten het gewone lesprogramma vallen te niet naar school. U moet dit wel aan de school melden. Als uw kind vaak ziek wordt gemeld, zal de spelregels hiervoor. De leerplichtconsulent van de kunnen bekostigen. De ouderbijdrage wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het organiseren van festi- gemeente heeft de taak erop toe te zien dat alle school een gesprek met u aanvragen, of eventueel kinderen ook echt aan het onderwijs deelnemen. viteiten, het sinterklaasfeest of een sportdag. een onderzoek laten instellen. De leerplicht begint op de eerste dag van de maand na de vijfde verjaardag van een kind en duurt tot In overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad is de vrijwillige ouderbijdrage voor Godsdienst of levensovertuiging de achttiende verjaardag. Jongeren zijn tot 18 jaar volledig leerplichtig als ze nog geen startkwalificatie hebben gehaald. Een startkwalificatie staat voor een diploma op minimaal MBO-niveau 2 of een havo- of vwo-diploma. Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kinderen bij Er is een aantal religieuze feestdagen (bijvoorbeeld het Suikerfeest) waarvoor extra verlof kan worden verleend. Het gaat hierbij om de godsdienstige verplichting en niet om het feest op zich. De duur van het verlof is maximaal 1 dag per gebeurtenis. schooljaar 2013/2014 vastgesteld op 25,-. Tijdens de Algemene Informatieavond in september wordt dit bedrag wederom voor schooljaar 2014/2015 vastgesteld. De kosten voor schoolreisjes zijn niet bij dit bedrag inbegrepen. Hierover ontvangt u te zijner tijd apart bericht. een school staan ingeschreven en dat zij de school bezoeken. Vanaf de leeftijd van 12 jaar zijn leerplichtige jongeren zelf ook verantwoordelijk voor regelmatig schoolbezoek van de school waar zij staan ingeschreven. Dit betekent dat ouders en jongeren vanaf 12 jaar strafbaar kunnen worden gesteld voor het schoolverzuim. De schoolleiding Gewichtige omstandigheden U kunt voor gewichtige omstandigheden verlof aanvragen voor uw kind. Het gaat om omstandigheden die buiten uw wil zijn gelegen. Voorbeelden hiervan zijn een huwelijk, verhuizing, ernstig zieke familieleden, of een begrafenis. De ouderbijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer NL23 SNSB ten name van Eduvier onderwijsgroep, onder vermelding van Ouderbijdrage Dokter Herman Bekiusschool en de naam en klas van uw kind. is wettelijk verplicht afwezigheid nauwkeurig bij te Vakantieverlof De besteding van de ouderbijdrage wordt verantwoord aan de oudergeleding van de medezeggen- houden en ongeoorloofd schoolverzuim te melden De schoolleiding mag per kind één keer per schooljaar extra vakantieverlof verlenen voor maximaal aan de leerplichtconsulent van de gemeente. schapsraad. 10 dagen. Deze regeling is alleen bedoeld voor kinderen van ouders met een beroep waarbij het onmogelijk is binnen de vastgestelde schoolvakanties op vakantie te gaan (bijvoorbeeld beroepen in de agrarische sector, het toerisme en de horeca). Ouders moeten dit 8 weken van te voren hebben aangevraagd en aangetoond, bijvoorbeeld door middel van een verklaring van de werkgever. Extra verlof is niet mogelijk in de eerste twee weken van een schooljaar. De wet wil voorkomen dat leerlingen de start van een schooljaar en daarmee de aansluiting bij de rest van de groep missen. Extra verlof dient altijd te worden aangevraagd bij de schoolleiding. Als u voor uw kind meer dan 10 extra verlofdagen per jaar aanvraagt, beslist de leer- Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met achttien organisaties een convenant gesloten waarin afspraken voor sponsoring zijn vastgelegd. De dokter Herman Bekiusschool onderschrijft dit convenant. Dit betekent dat indien er sprake is van sponsoring, de school zich houdt aan de gedragsregels uit het convenant. Het convenant is te vinden op de website Jaarverslag Het jaarverslag van Eduvier wordt jaarlijks vóór 1 juli vastgesteld en aangeleverd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs. Daarnaast wordt een publieksversie van het jaarverslag gemaakt die op de website van Eduvier is in te zien. Aansprakelijkheid De school is niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal en schade aan bezittingen van leerlingen. Dit geldt ook voor telefoons en MP3-spelers. Fietsen dienen van een goed slot te zijn voorzien en in de stalling te worden geplaatst. Leerlingen dienen zorgvuldig om te gaan met eigendommen van de school. Als er sprake is van opzettelijke vernieling, worden de kosten in rekening gebracht bij ouders. Verzekeringen De school heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Dit betekent dat leerlingen gedurende alle activiteiten in schoolverband, inclusief excursies en schoolreizen zijn verzekerd voor ongevallen. Meer informatie over verzekeringen is te verkrijgen op de school. 28 plichtambtenaar van uw gemeente. 29

16 Resultaten van het onderwijs Eindcito Uitstroom De uitstroomgegevens van 2014 zijn pas bekend na het publiceren van de schoolgids. Deze gegevens publiceert de school in de nieuwsbrief voor ouders en op haar website

17 DOKTER HERMAN BEKIUSSCHOOL Postadres Postbus AH Lelystad Bezoekadres (geen post) Zuigerplasdreef 202 Lelystad T E Directeur Loe Leplaa T E Werkdagen: alle dagen Afdelingsleider Mariëtte Bekkers T E Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag EDUVIER ONDERWIJSGROEP Postadres Postbus AH Lelystad Bezoekadres De Schans KM Lelystad T E I 32

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Met Meer informatie over hoe we het onderwijs organi- vaste lestijden, vaste leerkrachten en deskundige seren, wat we daarbij belangrijk

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2014-2015 School dokter Herman Bekiusschool Postadres Postbus 2344 8203 AH Lelystad Bezoekadres Zuigerplasdreef 202 Lelystad Telefoon 0320 24 54 90 Website www.bekiusschool.eduvier.nl Email

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2015-2016 Veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Met Meer informatie over hoe we het onderwijs organi- vaste lestijden, vaste leerkrachten en deskundige seren, wat we daarbij belangrijk

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2016-2017 School SO De Optimist Postadres Postbus 382 8300 AJ Emmeloord Bezoekadres Jonkheer Opperdoes van Alewijnstraat 4 Emmeloord Telefoon 0527-61 13 81 Website deoptimistso.eduvier.nl Email

Nadere informatie

juni 2014 Communicatieprotocol

juni 2014 Communicatieprotocol juni 2014 Communicatieprotocol Voorwoord Het Geuzencollege vindt goede communicatie belangrijk! Niet voor niets hebben wij gekozen voor de vier woorden Persoonlijk, Betrokken, Ambitieus en Ondernemend.

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

SCHOOLGIDS

SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS 2016-2017 Veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Met Goede samenwerking met ouders* vinden we heel vaste lestijden, vaste leerkrachten en deskundige belangrijk. Wij besteden dan ook veel

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen

Schooltijden SO-leerlingen Aanmelding nieuwe leerlingen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag A Vrijdag Vakanties en vrije dagen Speciaal Onderwijs Contact met ouders/verzorgers Wij vinden het contact met ouder(s)/verzorger(s) erg belangrijk. Er zijn drie oudergesprekken per jaar gepland. In een van deze oudergesprekken wordt ook

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar 2016 2017 Inhoudsopgave 1. Welkom 2. Locatie Rebound het Gooi 3. Lestijden 4. Leerplicht 5. De Rebound periode - Aanmelding - Intakegesprek - Tussentijdse

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Met vaste lestijden, een vaste mentor en kleine groepen biedt VSO de Anger leerlingen een leeromgeving waar ze hun talenten verder kunnen

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Met vaste lestijden, een vaste mentor of leraar en kleine groepen biedt Aquarius leerlingen een leeromgeving waar ze hun talenten verder

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Klik hier voor de map met bestanden GROEIDOCUMENT AANMELDING LEERLING MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG (MDO)

Klik hier voor de map met bestanden GROEIDOCUMENT AANMELDING LEERLING MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG (MDO) GROEIDOCUMENT AANMELDING LEERLING MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG (MDO) Dossiernummer: {value:dossiernummer:owner} Ontvangen d.d.: {value:gd_ontvangen:owner} Loket d.d.: {value:loket:owner} School en ouders:

Nadere informatie

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere

Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Overgang van Primair naar Voortgezet Onderwijs Almere Voorlopig advies groep 6 en 7 Aan het einde van het schooljaar groep 6 en 7 geeft de PO school na overleg met ouders een voorlopig schooladvies 1.

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

De leerlingen zitten allemaal in één gebouw aan de Haardstede 1 in Den Haag.

De leerlingen zitten allemaal in één gebouw aan de Haardstede 1 in Den Haag. Schoolondersteuningsprofiel De Insp. W.P. Blokpoelschool (SO) De Insp. W.P. Blokpoelschool is een school voor Zeer Speciaal Onderwijs (ZSO) voor leerlingen met psychiatrische en gedragsproblemen in de

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen?

Handreiking. In welke situatie wordt een TLV aangevraagd? Wat is nodig om een TLV aan te vragen? Handreiking Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar voor scholen in het samenwerkingsverband (SWV) Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan.

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: concept Versie: 0.1 Datum opstelling: 20 april 2016 Vastgesteld: 2 juni 2016 Bijgesteld: 3 juli 2017 Evaluatiedatum: augustus

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO Leerlingen hebben er recht op dat hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk verloopt. De overgang van het PO (inclusief het speciaal

Nadere informatie

Interne klachtenafhandeling de Tinne

Interne klachtenafhandeling de Tinne Interne klachtenafhandeling de Tinne Inleiding Op de Tinne streven we naar een goede samenwerking met ouders en het realiseren van een optimaal leerklimaat. Soms gaat er wel eens wat mis. Ouders kunnen

Nadere informatie

Datum: Nummer:1

Datum: Nummer:1 Datum: 6-9-2013 Nummer:1 Beste ouders en of verzorgers Welkom in het schooljaar 2013-2014 We hebben een goede start gemaakt! Iedereen is veilig teruggekeerd van de vakantie en met frisse zin begonnen aan

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

nieuwsbrief. 01 nieuwsbrief voor ouders/verzorgers

nieuwsbrief. 01 nieuwsbrief voor ouders/verzorgers nieuwsbrief. 01 nieuwsbrief voor ouders/verzorgers Intern begeleider Actieplan Examens Projectweek Dec. 2014 Projectweek Vorige week hebben we voor het eerst een projectweek gehouden op de Rede. Spannend

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound:

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound: Individueel arrangement Rebound Informatiegids 2016-2017 Telefoonnummer rebound: 06 20205474 Individueel arrangement rebound. In het individueel arrangement rebound wordt door onderwijs, leerling, ouders

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl

P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad tel.: 0320-251393 school@driestromenland.nl Protocol gedrag, time-out, schorsing en verwijdering Inleiding Een belangrijke voorwaarde voor

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

S C H O O L G I D S 2 0 1 2 2 0 1 3

S C H O O L G I D S 2 0 1 2 2 0 1 3 S C H O O L G I D S 2 0 1 2 2 0 1 3 Inleiding Met deze schoolgids, vastgesteld door het bevoegd gezag van de Dokter Herman Bekiusschool voor het schooljaar 2012-2013, willen we u informeren over de dagelijkse

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor basisschool Sprankel. Per 1 augustus 2016 zijn de basisscholen De Zonnebloem

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Inhoud 1. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Basisondersteuning:... 2 b. Extra ondersteuning... 6 c. Grenzen aan de ondersteuning... 7 20140825 ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO Leerlingen hebben er recht op dat hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk verloopt. De overgang van het PO (inclusief het speciaal

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A Het Mozaïek SO Almelo mb/bb

Schoolgids 2016/2017 deel A Het Mozaïek SO Almelo mb/bb Schoolgids 2016/2017 deel A Het Mozaïek SO Almelo mb/bb Datum vaststelling Attendiz: 24-06-2016 Datum instemming MR: 20-06-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Oudercontacten/Ouderavonden

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan

Ontwikkelingsperspectiefplan Ontwikkelingsperspectiefplan Blok 1 Algemene gegevens Gegevens leerling Naam leerling Geboortedatum BSN leerling Straat en huisnummer Postcode en woonplaats E-mailadres Gegevens ouders/verzorgers/voogd

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS

PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS PROTOCOL GESCHEIDEN OUDERS Stichting Katholiek Onderwijs Wassenaar Juni 2013 Vooraf Dit protocol is belangrijk voor alle gescheiden ouders, opdat zij weten hoe school omgaat met de afspraken omtrent informatieverstrekking

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag Molenwiek 48 3642 BS Mijdrecht T: 0297 281275 www.obs molenland.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer 0297 281275. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van ons mailadres: info@obs molenland.nl

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE!

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Inhoud avond Voorstellen Huishoudelijke punten Schoolregels In de klas Overgang groep 5 naar groep 6 Huiswerk Na school Methodes Rapporten en portfolio s

Nadere informatie

TAXIBELEID. Widdonckschool Heibloem

TAXIBELEID. Widdonckschool Heibloem TAXIBELEID Widdonckschool, expertisecentrum speciaal onderwijs cluster IV. Locatiedirecteur: Dhr. Pieter Classen Meijelseweg 2b 6089 ND Heibloem Telefoonnummer:0475-495091 Widdonckschool Heibloem Inhoud

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

SCHOOL informatie

SCHOOL informatie SCHOOL informatie 2017 2018 (locatie Duivenkamp) (locatie Kamelenspoor) Duivenkamp 549 Kamelenspoor 81 3607 BL Maarssen 3605 ED Maarssen tel. 0346-567697 tel. 0346-567470 e-mail: administratie@kameleon-maarssen.nl

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 School De Anger Postadres Postbus 2344 8203 AH Lelystad Veiligheid, regelmaat en voorspelbaarheid. Met vaste lestijden, een vaste mentor of leraar en kleine groepen biedt de Anger

Nadere informatie

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoond gaan we over tot stap 2.

Wanneer een leerling regelmatig ongewenst gedrag vertoond gaan we over tot stap 2. Protocol Gedrag van leerlingen Datum September 2014 Doel protocol Om duidelijkheid te scheppen voor leerling, leerkracht en ouders over welke stappen worden ondernomen bij ongewenst gedrag. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A Het Meerik vso

Schoolgids 2016/2017 deel A Het Meerik vso Schoolgids 2016/2017 deel A Het Meerik vso Datum vaststelling Attendiz: 30-05-2016 Datum instemming MR: 30-05-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen?

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen? Ontwikkelingsperspectiefplan Deze informatie is onder andere gebaseerd op een memo, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie