1. VESTIGINGSVOORWAARDEN VOOR BEGINNENDE ZELFSTANDIGEN VOORWAARDEN OM TE STARTEN MET EEN ZELFSTANDIG BEROEP...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. VESTIGINGSVOORWAARDEN VOOR BEGINNENDE ZELFSTANDIGEN... 9 1. VOORWAARDEN OM TE STARTEN MET EEN ZELFSTANDIG BEROEP..."

Transcriptie

1 1

2 2

3 INHOUDSTABEL 1. VESTIGINGSVOORWAARDEN VOOR BEGINNENDE ZELFSTANDIGEN VOORWAARDEN OM TE STARTEN MET EEN ZELFSTANDIG BEROEP De leeftijd Nationaliteit Vrije en dienstverlenende intellectuele beroepen De vestigingswetgeving Bewijzen van de beroepsbekwaamheid Bewijzen van de basiskennis bedrijfsbeheer Speciale vergunningen Registratie als aannemer Ambulante handel Vergunning voor het vervaardigen en in de handel brengen van voedingswaren Sabam en Billijke Vergoeding Plaatsgebonden vergunningen ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN BIJ DE START VAN EEN ONDERNEMING Openen van een financiële rekening Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen Het BTW-nummer Inschrijving bij een ziekenfonds OVERHEIDSSTEUN VOOR STARTENDE ZELFSTANDIGEN Behoud van het recht op werkloosheidsvergoedingen Leningen van het participatiefonds De startlening Starteo Optimeo Solidaire lening Gezamenlijke bepalingen bij de verschillende leningen BEA Voorwaarden: Hoe een subsidie aanvragen? Tweejarige cyclus Meer info Steunmaatregelen vanwege de gemeenten Fiscale stimuli HET SOCIAAL STATUUT VAN DE ZELFSTANDIGEN WIE IS "ZELFSTANDIGE" De zelfstandige De help(st)er? Mandataris en werkend vennoot in een vennootschap ZELFSTANDIGE ACTIVITEITEN BINNEN DE EUROPESE UNIE Algemene principes van de EU-verordeningen In welke lidstaat is men verzekeringsplichtig? Activiteiten buiten de EU Samenvattende tabel bij activiteiten in België en Nederland DE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E) VAN EEN ZELFSTANDIGE AANSLUITING EN VERANDERING VAN SOCIAALVERZEKERINGSFONDS Waar en wanneer aansluiten Verandering van sociaal verzekeringsfonds BETALING VAN SOCIALE BIJDRAGEN Algemeen Inningsprocedure Betaaltermijn Aanwending van de betalingen Sancties bij laattijdige betaling Hoofdelijke aansprakelijkheid

4 6. BIJDRAGEBEREKENING Algemeen Het beroepsinkomen Bijzonderheden De eigenlijke bijdrageberekening De berekening per bijdragecategorie Hoofdberoep Bijberoep Gelijkstelling met een bijberoep (artikel 37 of artikel 40) Gepensioneerden De meewerkende echtgeno(o)t(e) Bijdrageberekening voor beginnende zelfstandigen Algemeen Voorlopige bijdragen Regularisatie van de voorlopige bijdragen Raming van de voorlopige bijdragen Overzicht van de bijdragen voor VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN STOPZETTING DE VENNOOTSCHAPSBIJDRAGE Toepassingsgebied Vennootschapsbijdrage Verplichtingen DE GEZINSBIJSLAGEN VAN DE ZELFSTANDIGEN Wie zijn de rechthebbenden? Band tussen de rechthebbende en het rechtgevend kind Uitkeringen Gezinsbijslag voor zelfstandigen Samenloop met de wetgeving van de loontrekkenden De bijslagtrekkenden DE ZIEKTEVERZEKERING VAN DE ZELFSTANDIGEN Inleiding De bijdragebon Geneeskundige verzorging Grote en kleine risico s Rechthebbenden op geneeskundige verzorging Personen ten laste Opening en verlenging van het recht Uitkeringen arbeidsongeschiktheid Moederschapsvergoeding DE PENSIOENEN VOOR ZELFSTANDIGEN Soorten pensioen De pensioenleeftijd Nationaliteit Pensioenaanvraag Bewijs van de loopbaan als zelfstandige Berekening van het rustpensioen Berekening van het overlevingspensioen Het minimumpensioen Toegelaten activiteiten voor gepensioneerden Bijkomende uitkeringen HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VAN DE ZELSTANDIGEN (VAPZ) Historiek Wie kan een VAPZ afsluiten? Welke VAPZ kiezen? Hoe worden de VAPZ- premies berekend? VAPZ-bijdragen voor starters Wat kan de meewerkende echtgeno(o)t(e) betalen? De opbrengst van een VAPZ

5 13.8. De fiscus betaalt mee! FAILLISSEMENTSVERZEKERING

6 6

7 INLEIDING Als u een eigen zaak, een vrij beroep of een vennootschap wil opstarten, of eventueel zelfstandige in bijberoep worden, maar u weet niet goed hoe eraan te beginnen, dan helpen wij u graag verder. Een aantal zaken moeten goed voorbereid zijn om een zelfstandige activiteit draaiende te houden. Starten en werken als zelfstandige is een belangrijke stap met heel wat gevolgen en daarop willen we toch even de nadruk leggen. Deze gids biedt u een overzicht van de wettelijke verplichtingen en rechten als zelfstandige. Indien u bijkomende informatie wenst, aarzel niet en neem contact op (telefonisch of per ) of stuur ons de antwoordkaart achter in de bundel, terug. U kan uiteraard ook één van onze kantoren in uw buurt bezoeken tijdens de werkdagen. De adressen vindt u op onze website : Veel succes! Wilrijk

8 8

9 1. VESTIGINGSVOORWAARDEN VOOR BEGINNENDE ZELFSTANDIGEN 9

10 1. VOORWAARDEN OM TE STARTEN MET EEN ZELFSTANDIG BEROEP 1.1. De leeftijd Men kan zich als zelfstandige vestigen vanaf de leeftijd van 18 jaar. Enkel wie meerderjarig is, is handelingsbekwaam. Voor die leeftijd kan men zich niet laten inschrijven in de Kruispuntbank van 0ndernemingen (zie hoofdstuk 2). Uitzondering De vrederechter kan aan een minderjarige de toelating geven om na het overlijden van de ouders de handelszaak verder te zetten Nationaliteit Principe: geen zelfstandige activiteit zonder beroepskaart en verblijfsvergunning! Het sociaal verzekeringsfonds moet immers de aansluiting weigeren van vreemdelingen die op het ogenblik van hun aanvraag tot aansluiting geen beroepskaart kunnen voorleggen, als zij hiervan niet vrijgesteld zijn. Elke vreemdeling die een zelfstandige activiteit van winstgevende aard wenst uit te oefenen, moet houder zijn van een beroepskaart. Deze kaart kan en mag uitsluitend afgeleverd worden via de FOD Economie. Maar in het kader van een de administratieve vereenvoudiging moet de beroepskaart opgehaald worden bij het ondernemingsloket naar keuze. De keuze van het ondernemingsloket moet gemaakt worden bij de aanvraag van de vergunning. Deze kaart is persoonlijk en onoverdraagbaar en bepaalt nauwkeurig de activiteit door de titularis uitgeoefend of uit te oefenen en (eventueel) de voorwaarden waaraan deze uitoefening is onderworpen. Uitzonderingen: in volgende gevallen is men vrijgesteld van beroepskaart de vreemdelingen die titularis zijn van een geldige identiteitskaart voor vreemdelingen of van een geldig bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (BIVR) voor onbeperkte duur. de onderdanen van de EER, hun echtgenoten, hun kinderen (jonger dan 21 jaar) en hun ouders voor zover ze ten laste zijn; de echtgenoot van een Belg en zijn kinderen, hun ouders en de echtgenoten van deze kinderen en ouders. de Zwitserse onderdanen, begunstigden van het akkoord van 21 juni 1999 tussen de EU en de Zwitserse bondstaat over het vrij verkeer van personen. vrijstellingen van een beroepskaart wegens humanitaire redenen: o UNO-vluchtelingen; o vluchtelingen door België erkend; vrijstellingen wegens de aard van de activiteit: o de helpende echtgenoten; o de buitenlandse journalisten, sportlui evenals hun begeleiders; o de muzikanten en artiesten evenals hun begeleiders (verblijf niet langer dan 3 opeenvolgende maanden); o de vreemdelingen op zakenreis of die in België conferenties geven (niet langer dan drie opeenvolgende maanden); o de buitenlandse studenten die een stage vervullen, of de vreemdelingen die een stage verrichten goedgekeurd door de overheid in het kader van een ontwikkelingssamenwerking of een uitwisselingsprogramma. Welke zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van zo n beroepskaart? Er zijn drie belangrijke criteria: 10

11 1. het recht op verblijf: indien de persoon niet over een verblijfsvergunning beschikt, moet deze aangevraagd worden bij de diplomatieke of consulaire post op hetzelfde ogenblik als de aanvraag van de beroepskaart; 2. het naleven van de reglementaire verplichtingen, meer bepaald deze met betrekking tot de activiteit; 3. het belang van het project: o dit belang wordt beoordeeld in termen van economisch nut, meer bepaald: het beantwoorden aan een economische behoefte, het scheppen van werkgelegenheid, nuttige investeringen, economische meerwaarde voor de ondernemingen in België, bevorderen van de export, vernieuwende of gespecialiseerde activiteit; o er kan ook een beoordeling gemaakt worden in termen van sociaal, cultureel, artistiek of sportief nut. De beroepskaart kan maar afgeleverd worden aan vreemdelingen met een geldige verblijfsvergunning De aanvrager bezit reeds een geldige verblijfsvergunning of vestigingsvergunning De aanvraag tot het bekomen, verlengen, hernieuwen, wijzigen en in geval van verlies, vervangen van de beroepskaart wordt ingediend via het bestuur van de gemeente waar de aanvrager verblijft wanneer hij een geldig getuigschrift van inschrijving in het vreemdelingenregister of een geldige vestigingsvergunning bezit en niet uit de gemeenteregisters is geschrapt. de aanvrager bezit nog geen geldige verblijfsvergunning De toekomstige ingezetene, die meer dan drie maanden in België wil verblijven als student, loontrekkende, zelfstandige of rentenier, moet in zijn land van oorsprong eerst een "voorlopige verblijfsvergunning" aanvragen bij de Belgische Ambassade of het Belgisch Consulaat: het gaat hier om een visum voor een verblijf van meer dan drie maanden. Om zijn aanvraag te staven moet hij een bewijs van goed gedrag en zeden (afgeleverd door de bevoegde autoriteiten van het land van verblijf) en een medisch attest (afgeleverd door de geneesheer erkend door de Ambassade of het Consulaat) voorleggen; beide documenten moeten desgevallend door een beëdigd vertaler vertaald zijn. Uitzonderingen terzijde gelaten, is het afleveren van de voorlopige verblijfsvergunning door de bevoegde Belgische autoriteiten afhankelijk van het toekennen van een arbeidsvergunning of beroepskaart door de gewestelijke autoriteiten. Dit is uiteraard een vicieuze cirkel en maakt het moeilijk om zich in België zomaar te vestigen als zelfstandige. Het toekennen van een voorlopige verblijfsvergunning gebeurt niet automatisch en is niet enkel afhankelijk van het bekomen van een arbeidsvergunning of beroepskaart. De aanvraag moet gestaafd worden met voldoende bewijsstukken Voor het bekomen, het verlengen, het hernieuwen of het wijzigen van een beroepskaart, bestaan voorgeschreven en geijkte formulieren. Deze formulieren zijn verkrijgbaar en kan men inleveren: ofwel bij het gemeentebestuur van de gemeente waar de vreemdeling verblijft, als dit in België is. ofwel bij de Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging ter plaatse, als de vreemdeling nog in het buitenland verblijft. Bij de bovenvermelde formulieren moet men verschillende bewijsstukken voegen. We bespreken ze hierna. Eerste aanvraag: 11

12 Indien een vreemdeling een bestaande zaak wil overnemen, moet hij naast zijn verblijfsvergunning nog een aantal documenten voorleggen waaruit de bedoeling van de overlater om de zaak over te laten duidelijk blijkt: Een overnamecontract of een brief van de overlater waarin hij zich principieel akkoord verklaart met de overname. een ontwerp van een handelshuurovereenkomst of van een akte van aankoop van een onroerend goed. eventueel het contract van deelgenootschap (bij een feitelijke vereniging) of het ontwerp van een vennootschapsakte. Statuten of ontwerp van statuten, akte van benoeming. Documenten die het economisch nut van de activiteit aantonen. Bij een gereglementeerd beroep: Een bewijs dat de aanvrager voldoet aan de voorwaarden in verband met de beroepsbekwaamheid en het bedrijfsbeheer. (zie 1.4.de vestigingswetgeving) Wijziging Alle documenten in verband met de aangevraagde wijziging. Hernieuwing Documenten die aantonen dat voldaan werd aan de verplichtingen van de zelfstandige: Wettelijke (ondernemingsnummer, toegang tot het beroep ) Sociale (getuigschrift sociaal verzekeringsfonds, getuigschrift RSZ) Fiscale (getuigschrift BTW/directe Belastingen) Documenten die het economisch nut van de activiteit aantonen. De aanvraag tot verlenging of tot hernieuwing moet doorgaans drie maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de vorige beroepskaart worden ingediend. Alle bewijzen moeten in tweevoud ingediend worden. Enkel originele stukken, of eensluidend verklaarde fotokopieën, worden door de FOD Economie aanvaard. De vreemdeling aan wie een beroepskaart werd geweigerd, mag voor dezelfde activiteit slechts na een verloop van twee jaren, te rekenen van de datum van zijn vorige aanvraag, een nieuwe aanvraag indienen, behalve wanneer een nieuw feit kan worden ingeroepen De beroepskaart zal uiteindelijk door het ondernemingsloket worden afgeleverd aan de betrokkene. Daartoe zal de aanvrager op het moment van de aanvraag moeten melden waar hij zijn beroepskaart wenst af te halen. Kosten Elke aanvraag is onderworpen aan een forfaitaire taks van 125,00 EUR. Het afleveren van een beroepskaart ingevolge een aanvraag tot verkrijgen, verlengen of vernieuwen, is onderworpen aan een taks van 90,00 EUR per jaar geldigheid Geldigheidsduur van de beroepskaart De geldigheidsduur van de beroepskaart mag vijf jaar niet te boven gaan. De beroepskaart kan wel worden hernieuwd. De geldigheid van de beroepskaart is verbonden aan het recht op verblijf. Indien er een einde komt aan dit recht, is de kaart niet langer bruikbaar en moet deze terugbezorgd worden aan het ondernemingsloket dat het heeft uitgereikt Vrije en dienstverlenende intellectuele beroepen Niemand mag de beroepstitel voeren van een dienstverlenend intellectueel beroep dat wettelijk gereglementeerd is, noch dit beroep uitoefenen, wanneer hij niet aan de vereiste voorwaarden voldoet. Sommige dienstverlenende intellectuele beroepen zijn gereglementeerd door een bijzondere wet, onder meer de notarissen, de bedrijfsrevisoren, de accountants, de wisselagenten, de advocaten, de 12

13 gerechtsdeurwaarders, de architecten, alsook de beroepen betreffende de geneeskunde, de zgn. paramedische beroepen. Verder zijn volgende intellectuele beroepen gereglementeerd: belastingconsulent, boekhouder-fiscalist, vastgoedmakelaar, privé-detective, psycholoog, landmeter en bedrijfsjurist. In de meeste gevallen moeten de beoefenaars van vrije beroepen ingeschreven zijn bij de orde. Bij de orde kan men alle informatie inwinnen over de vestigingsplaats voor de uitoefening van het beroep. Er zijn namelijk in sommige gevallen beperkingen op vestigingsplaatsen. Verder is het aangewezen om zich bij de orde te informeren over deontologische voorschriften van het beroep. Bijvoorbeeld: Mag in een bepaald vrij beroep publiciteit gevoerd worden, en zo ja, welke? Vele beoefenaars van vrije beroepen zijn verenigd in eigen beroepsgroeperingen De vestigingswetgeving Voor sommige handelsactiviteiten is beroepsbekwaamheid vereist, bovenop de basiskennis bedrijfsbeheer (zie verder ). Dit wil zeggen dat het beschermde beroepen zijn die niet zomaar iedereen mag uitvoeren. Wie zich in zulk een beroep wil vestigen moet zich via het Ondernemingsloket inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen en daar de nodige bewijsstukken van kennis en/of ervaring voorleggen. 13

14 Lijst van de wettelijke en reglementaire teksten inzake de ondernemersvaardigheden TEKSTEN DATUM BELGISCH STAATSBLAD Programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap (Titel II - Hoofdstuk I) Artikelen 76 tot 81 van de wet tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen Wet tot wijziging van de programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap Artikel 503 van de programmawet KB tot ophefing van eisen tot uitoefening van zelfstandige beroepswerkzaamheden in handel en ambacht Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk I van Titel II van de programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk I van Titel II van de programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap Koninklijk besluit betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen Koninklijk besluit betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het gebied van lichaamsverzorging, van opticien, dentaaltechnicus en begrafenisondernemer Koninklijk besluit betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene aanneming : slager-groothandelaar : installateur-frigorist : droogkuiser-verver : restaurateur of traiteur-banketaannemer : brood-en banketbakker

15 Bewijzen van de beroepsbekwaamheid Beroepsbekwaamheid toont men aan door diploma's en/of getuigschriften, afgeleverd door een erkende onderwijsinrichting, en/of door een aantal jaren beroepspraktijk. In sommige gevallen zijn diploma's, getuigschriften én jaren beroepspraktijk vereist. Sinds 1 september 2007 is de reglementering omtrent de beroepsbekwaamheid gemoderniseerd. Zo werden er drie clusters gevormd. Deze clusters worden nog eens onderverdeeld in deelgebieden. In deze deelgebieden kunnen verschillende gereglementeerde beroepen opgenomen zijn of kan een nieuw gereglementeerd beroep toegevoegd zijn. Binnen eenzelfde deelgebied kan dan, mits voldoende praktijkervaring in een van de activiteiten uit dit gebied, ook een van de andere activiteiten uitgeoefend worden. Hieronder vindt u een overzicht van de gereglementeerde beroepen: Cluster fietsen en motorvoertuigen: - Rijwielactiviteiten - Tweedehandse verkoop - Koetswerk - Motorvoertuigenactiviteiten Cluster bouw en elektrotechniek: - Ruwbouwactiviteiten - Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten - Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten - Dakdekker- en waterdichtmakingsactiviteiten - Schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten - Eindafwerkingsactiviteiten - Installatieactiviteiten voor c.v., klimaatregeling, sanitair en gas - Elektrotechnische activiteiten - Algemene aannemingsactiviteiten - Cluster personenverzorging:kapper/kapster - Schoonheidsspecialist(e) - Voetverzorg(st)er - Masseur/masseuse - Opticien - Dentaaltechnicus - Begrafenisondernemer Brood- en banketbakker Restaurateur, traiteur Slager, groothandelaar Droogkuiser-verver Installateur-frigorist Diploma Per gereglementeerd beroep werd, via koninklijk besluit, bepaald welke akten in aanmerking komen om de beroepsbekwaamheid aan te tonen. Deze limitatieve opsomming wordt evenwel in de praktijk uitgebreid met de opleidingen waarvan de Minister oordeelde dat het programma voldoende overeenstemt met het programma zoals bepaald in de koninklijke besluiten. In het algemeen worden de volgende akten aanvaard, voor zover ze werden afgeleverd in de afdeling die beantwoordt aan het beroep: 15

16 Een diploma van het hoger of universitair onderwijs; een diploma van hoger secundair- en beroepsonderwijs; een diploma van ondernemersopleiding; een getuigschrift van de centrale examencommissie van de FOD Economie, Middenstand en Energie. Akte van leertijd Beroepservaring Personen die de beroepsbekwaamheid niet kunnen aantonen met diploma's of getuigschriften, kunnen deze kennis wel bewijzen door een aantal jaren praktijk. Voor de praktijkervaring als bewijs van de beroepsbekwaamheid kan men algemeen stellen dat een beginleeftijd van 18 jaar en een praktijk van 3 jaar in hoofdberoep of voltijds en 5 jaar in bijberoep of deeltijds binnen de afgelopen 15 jaar als basis gelden. Er zijn echter verschillen in deze duurtijd afhankelijk van de aard van de praktijk en de aard van het beroep dat men wil gaan uitoefenen. Zo is bijvoorbeeld voor dentaaltechnicus en voor opticien 5 jaar ervaring vereist en indien de praktijkervaring voor deze beroepen in bijberoep verworven werd duurt ze 8 jaar. Alleen praktijkervaring die werd verworven in het kader van een handels-, ambachts-, land- of tuinbouwactiviteit komt in aanmerking. Het moet gaan om een wettige praktijkervaring. Indien de toenmalige wetgeving op de ondernemersvaardigheden niet werden nageleefd, komt de verworven praktijkervaring niet in aanmerking. a. Ervaring als zelfstandig ondernemer (natuurlijk persoon met een onderneming op zijn persoonlijke naam): Volgende documenten moeten worden voorgelegd: een uittreksel of afschrift van de inschrijving (en eventueel ook de stopzetting) als handels- of ambachtsonderneming; een bewijs van onderwerping aan het sociaal statuut, via een recente en originele verklaring van een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. b. Ervaring als bestuurder/zaakvoerder zonder arbeidsovereenkomst: Hiermee wordt het orgaan van het bestuur van een vennootschap bedoeld, zoals de zaakvoerder of gedelegeerd bestuurder en verder ieder orgaan voor zover vaststaat dat hij belast werd met de technische leiding. Volgende documenten moeten worden voorgelegd: een uittreksel of afschrift van de inschrijving (en eventueel ook de stopzetting) als handels- of ambachtsonderneming; een bewijs van onderwerping aan het sociaal statuut, via een recente en originele verklaring van een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. c. Ervaring als werknemer: Volgende documenten moeten worden voorgelegd: 16

17 een globaal loopbaanuittreksel uitgereikt door CIMIRe, met vermelding van het loon van de bediende en het RSZ-nummer van de werkgever(s), of ieder ander rechtsgeldig sociaal document: kopie uit het personeelsregister, loondocument, een getuigschrift van de werkgever(s) met duidelijke vermelding van de functie en de periode van tewerkstelling, of de arbeidsovereenkomst (eventueel een uittreksel van de inschrijving als handels- of ambachtsonderneming op naam van de werkgever(s). ) d. Ervaring als zelfstandige (helper/meewerkende echtgeno(o)t(e)/bestuurder...): een recent en origineel attest van het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen met vermelding van de periode en de hoedanigheid (zelfstandig helper of meewerkende echtgeno(o)t(e) in hoofd- of bijberoep) van aansluiting (en/of een verklaring van de controleur van de belastingen voor de meewerkende echtgeno(o)t(e)) een attest van de hoofdzelfstandige met vermelding van de periode en de hoedanigheid van de tewerkstelling en met duidelijke taakomschrijving; (eventueel een uittreksel van de inschrijving als handels- of ambachtsonderneming op naam van de hoofdzelfstandige.) De beroepsbekwaamheid kan bewezen worden door: het ondernemingshoofd zelf; of zijn echtgeno(o)t(e); of de partner met wie hij minstens 6 maanden samenwoont de wettelijke partner (bewijs van wettelijke samenwoning); de zelfstandige helper (tot de derde graad van bloed- aanverwantschap); of een loontrekkende die met dit doel aangeworven werd; of in een vennootschap, de natuurlijke persoon die effectief belast is met de dagelijkse technische leiding Bewijzen van de basiskennis bedrijfsbeheer Iedereen die zich wil inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) als handels- of ambachtsonderneming, dient bij de inschrijving die verloopt via het Ondernemingsloket, een bewijs voor te leggen ter staving van voldoende kennis over bedrijfsbeheer. Deze kennis kan aangetoond worden hetzij op basis van diploma s, hetzij op basis van beroepservaring. Diploma De volgende akten gelden als voldoende bewijs van de basiskennis van het bedrijfsbeheer: het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer, uitgereikt in of door : o de derde graad van het secundair onderwijs; o het secundair volwassenenonderwijs; o de centra voor middenstandsopleiding; o een examencommissie van een Gemeenschap of van de Federale Overheidsdienst; een diploma van het hoger onderwijs; een getuigschrift waaruit blijkt dat de betrokkene een versnelde cursus van ten minste 128 lesuren van bedrijfsbeheer met vrucht heeft gevolgd, gespreid over ten minste drie maanden, voorzover de naleving van die normen en de conformiteit van de lessen met het programma bepaald in artikel 6 worden bevestigd door de Minister of door diens gedelegeerde; een akte die in overeenstemming met internationale verdragen als gelijkwaardig met deze in de eerste twee vermeldingen hierboven moet worden beschouwd of ermee gelijkwaardig werd verklaard door de bevoegde overheid. 17

18 De volgende akten kunnen als voldoende bewijs van de basiskennis van het bedrijfsbeheer beschouwd worden, indien ze afgeleverd werden vóór 30 september 2000: het attest van hoger secundair onderwijs (algemeen, technisch of artistiek). Het attest hoger secundair beroepsonderwijs geldt enkel indien het afgeleverd werd in de richting handel, boekhouding of verkoop; een attest dat bewijst dat de belanghebbende met vrucht een eerste jaar opleiding tot ondernemingshoofd gevolgd heeft; een attest van de centrale examencommissie van Middenstand en Landbouw dat bewijst dat men geslaagd is in een proef betreffende de kennis bedoeld in artikel 6 van het gewijzigd besluit van 21 oktober 1998; een diploma of getuigschrift van onderwijs in het kader van de sociale promotie ( artikel 6 van het gewijzigd besluit van 21 oktober 1998); een certificaat dat gelijkwaardig is aan de hierboven bedoelde en dat afgeleverd werd door een Staats- of Gemeenschapsjury. Beroepservaring Beschikt men niet over de nodige akten of getuigschriften, dan kan de basiskennis bedrijfsbeheer ook bewezen worden door praktijkervaring tijdens de 15 jaar die voorafgaan aan de aanvraag. Alleen praktijkervaring die werd verworven in het kader van een handels-, ambachts-, land- of tuinbouwactiviteit komt in aanmerking. Het moet gaan om een wettige praktijkervaring. Indien de toenmalige wetgeving op de ondernemersvaardigheden niet werden nageleefd, komt de praktijkervaring niet in aanmerking. a. Ervaring als zelfstandig ondernemershoofd of zelfstandig beheerder: zelfstandig ondernemingshoofd in de handel of land- of tuinbouw belast met het dagelijks bestuur gedurende 3 jaar in hoofdberoep of gedurende 5 jaar als bijberoep; zelfstandige beheerder (zonder arbeidsovereenkomst) belast het dagelijks bestuur gedurende 3 jaar uitgeoefend in hoofdberoep of gedurende 5 jaar in bijberoep. Het bewijs van de ervaring als zelfstandig ondernemingshoofd kan geleverd worden door: inschrijving als handels- of ambachtsonderneming (handel); een attest van de controleur van belastingen (land- en tuinbouw) Het bewijs van ervaring als dagelijks bestuurder moet geleverd worden door alle volgende stukken samen: het contract van filiaalbeheer (zelfstandig gerant); de akte van benoeming van het vennootschapsorgaan; het bewijs van de inschrijving als handels- of ambachtsonderneming en voor beide activiteiten door een recent en origineel attest van het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen met vermelding van de periode en de hoedanigheid. b. Ervaring als helper van een ondernemingshoofd of als bediende: zelfstandig helper/meewerkende echtgeno(o)t(e); bediende in leidende functie; leidende functie als o adjunct van het ondernemingshoofd; o adjunct van het vennootschapsorgaan; o adjunct van de met het beheer belaste persoon 18

19 waarbij de verantwoordelijkheid gelijk is aan deze van de persoon, belast met het dagelijks beheer. lid van de staf belast met taken van bedrijfsbeheer of verantwoordelijk voor minstens één afdeling (contract en loonfiche). Het bewijs kan geleverd worden: voor de zelfstandige help(st)er/meewerkende echtgeno(o)t(e): door een getuigschrift van het zelfstandig ondernemingshoofd met vermelding van de begin- en einddatum van de activiteit van de zelfstandige help(st)er en daarbij een recent en origineel attest van het sociaal verzekeringsfonds met vermelding van de periode en de hoedanigheid (zelfstandig help(st)er of meewerkende echtgeno(o)t(e) in hoofd- of bijberoep) van aansluiting (en/of een verklaring van de controleur van de belastingen voor de meewerkende echtgeno(o)t(e)) Voor de bediende met leidende functie: een globaal loopbaanuittreksel uitgereikt door CIMIRe, met vermelding van het loon van de bediende en het RSZ-nummer van de werkgever(s), of ieder ander rechtsgeldig sociaal document (kopie uit het personeelsregister, loondocument, ); een getuigschrift van de werkgever(s) met duidelijke vermelding van de functie en de periode van tewerkstelling, of de arbeidsovereenkomst voor zover de functie waarvoor de overeenkomst werd aangegaan, overeenkomt met een leidende functie. Voor de bediende met leidende functie zal behalve het tweeledige bewijs voor wat betreft de duur van de activiteit en de identiteit van werkgever, ook extra controle gebeuren of het echt gaat om een leidinggevende functie. Het niveau van het loon is hier een goede indicator. De kennis bedrijfsbeheer kan bewezen worden door: het ondernemingshoofd zelf; of zijn echtgeno(o)t(e); of de partner met wie hij minstens 6 maanden samenwoont; de wettelijke partner (verklaring van wettelijke samenwoning); de zelfstandige help(st)er (tot de derde graad van bloed- of aanverwantschap); of een loontrekkende die met dit doel aangeworven werd; of in een vennootschap, de natuurlijke persoon die effectief belast is met het dagelijks bestuur. Geen ondernemersvaardigheden (beroepsbekwaamheid en kennis bedrijfsbeheer) te bewijzen: Diegene die een zelfstandige activiteit uitoefent waarvoor hij zich niet als handelaar in de KBO moet inschrijven (dienstverlenende en vrije beroepen); De niet-kmo: dit is de onderneming waarop minstens één van de volgende criteria van toepassing is: ze heeft op jaarbasis gemiddeld meer dan 50 werknemers; meer dan 25% van de aandelen zijn in handen van één of meer niet-kmo s; de jaaromzet is groter dan 7 miljoen EUR of het jaarlijks balanstotaal is groter dan 5 miljoen EUR; Bij voortzetting van de onderneming : - de overlevende echtgeno(o)t(e); de minstens 6 maanden samenwonende partner van de overledene; de wettelijke samenwonende partner van de overledene. Wanneer het gaat om een rechtspersoon waarvan de overledene bedrijfsleider was, moet de overlevende echtgeno(o)t(e), de samenwonende of wettelijk samenwonende partner zaakvoerder of orgaan van de vennootschap worden. Het betreft hier een definitieve vrijstelling. - de kinderen van het in regel zijnde ondernemingshoofd zijn vrijgesteld gedurende 3 jaar volgend op het overlijden (of indien ze minderjarig zijn vanaf hun 18 de verjaardag); Wanneer de persoon die de ondernemersvaardigheden bewijst de onderneming verlaat, blijft het reeds bekomen attest 6 maanden geldig. Nadien moet de onderneming de toestand regulariseren; Ingeval van overname van de onderneming beschikt de overnemer over een periode van één jaar om zijn ondernemersvaardigheden te bewijzen. 19

20 Geen basiskennis van het bedrijfsbeheer te bewijzen: De onderneming oefent een activiteit uit met een eigen reglementering op het gebied van basiskennis bedrijfsbeheer. Men moet dan wel beschikken over een voorafgaande machtiging die toegang verleent tot het uitoefenen van die activiteit. (vastgoedmakelaar, stagiairvastgoedmakelaar, verzekeringsagent, verzekeringsmakelaar, directeur autorijschool, vervoerder van personen over de weg, vervoerder van goederen over de weg, vervoerder van goederen over de binnenwateren) De KMO die was ingeschreven in het handels- of ambachtsregister toen de basiskennis van het bedrijfsbeheer algemeen werd ingevoerd door de KMO-programmawet van 10 februari 1998, heeft verworven rechten inzake de kennis bedrijfsbeheer Speciale vergunningen Voor de uitoefening van een aantal beroepen moeten speciale vergunningen aangevraagd worden. Deze lijst is zeer uitgebreid. Alle verplichtingen afzonderlijk nauwkeurig omschrijven is binnen deze beknopte handleiding niet mogelijk. We beperken ons dan ook tot een alfabetische opsomming van de beroepen met verwijzing naar de instantie waar meer gegevens over de speciale vergunning kunnen bekomen worden. afvalolie alarmsystemen alcoholische, gegiste of gedistilleerde dranken fabricage en verkoop (ook restaurants) apotheek (opening, overbrenging, fusie) autorijscholen bandagisten beenhouwer, slager bestrijdingsmiddelen: fabricatie, verpakking, invoer, uitvoer bewakings- en veiligheidsondernemingen boekhouders brandbeveiligingsdeuren bureaus voor arbeidsbemiddeling cafés en slijterijen detectives diamant (verkoop van ruwe diamant) dierenhandelszaken dierenpensions diëtistes edele metalen: handel - bewerking (goud, zilver, platina) Min. Van de Vlaamse Gemeenschap (Bestuur Milieuvergunningen) FOD Binnenlandse Zaken ( Preventiebeleid) FOD Financiën (Adm. der Douane en Accijnzen) Orde van Apothekers en FOD Volksgezondheid, (Algemene Farmaceutische Inspectie) FOD Mobiliteit en vervoer Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (KMO-beleid E5) Federaal Voedselagentschap (FAVV) FOD Binnenlandse Zaken (Veiligheid en preventiebeleid) Beroepsinstituut voor boekhouders FOD Binnenlandse Zaken Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Administratie Werkgelegenheid) FOD Financiën (Adm. der Douane en Accijnzen) FOD Binnenlandse Zaken FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (Economisch potentieel) Gemeentebestuur Gemeentebestuur FOD Volksgezondheid Waarborgkantoor en Koninklijke Munt 20

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic Starten van een zaak : hoe zit het nu met kennis bedrijfsbeheer? Als u in België een eigen zaak willen opstarten, moet u over de nodige ondernemersvaardigheden beschikken. Sinds 1 januari 1999 moet

Nadere informatie

Vergunning of erkenningen

Vergunning of erkenningen Vergunning of erkenningen Hier vindt u een activiteitenlijst en de officiële instanties tot de welke u zich moet wenden om de vereiste vergunning te verkrijgen. Deze lijst is niet exhaustief. Voor meer

Nadere informatie

MAG U EEN ZAAK STARTEN?

MAG U EEN ZAAK STARTEN? Om een zaak te mogen starten, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De meeste van deze voorwaarden gelden voor iedereen. Maar er zijn ook typische voorwaarden voor bepaalde beroepen. Voldoet u aan

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15; SCSZ/06/025 1 BERAADSLAGING NR. 06/010 VAN 14 FEBRUARI 2006 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET PERSONEELSBESTAND DOOR DE DIENST ONDERNEMINGSLOKETTEN VAN DE ALGEMENE DIRECTIE KMO-BELEID VAN DE FEDERALE

Nadere informatie

Wij helpen je graag bij het starten van je eigen onderneming - 078/154 155. info@incozina.be www.incozina.be

Wij helpen je graag bij het starten van je eigen onderneming - 078/154 155. info@incozina.be www.incozina.be Wij helpen je graag bij het starten van je eigen onderneming - 078/154 155 info@incozina.be www.incozina.be WELKOM info@incozina.be www.incozina.be startcentrum voor zelfstandigen sociaal statuut aanvullende

Nadere informatie

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor:

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Tel: Fax: E-mail: Exploitatiezetel(s): Activiteit: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Starten Volmacht Securex Ondernemingsloket go-start Indien boekhoudkantoor:

Nadere informatie

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET INSCHRIJVING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

Zijn kermisattracties met voortbeweging van personen aangedreven door een nietmenselijke

Zijn kermisattracties met voortbeweging van personen aangedreven door een nietmenselijke Kermisattracties 1. Definitie Een kermisactiviteit heeft betrekking op de verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van diensten in het kader van een uitbating van kermisattracties

Nadere informatie

6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. 6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Gelet op de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming

Nadere informatie

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS N Apothekers A03 Brussel, 01.06.2006 MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS *** 2 In het kader van de inspanningen voor de administratieve

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Pagina 1/5 Nieuwe vestigingswet gaat in op 1 september 2007

Pagina 1/5 Nieuwe vestigingswet gaat in op 1 september 2007 Pagina 1/5 Nieuwe vestigingswet gaat in op 1 september 2007 William Keuninckx, dinsdag 07 augustus 2007-14:38:47 Hou rekening met de nieuwe vestigingswetgeving die vanaf 1 september 2007 van kracht wordt!

Nadere informatie

Uw eigen onderneming starten V20150402

Uw eigen onderneming starten V20150402 Uw eigen onderneming starten V20150402 Inhoudstafel Attentia helpt u starten als zelfstandige... 1 > Open een zichtrekening...2 > Ga naar een ondernemingsloket...2 > Sluit aan bij een sociaal verzekeringsfonds...8

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/063 BERAADSLAGING NR 11/057 VAN 6 SEPTEMBER 2011, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

AANVRAAG OM INSCHRIJVING IN KBO

AANVRAAG OM INSCHRIJVING IN KBO Aanvraag inschrijving in KBO / p.1 AANVRAAG OM INSCHRIJVING IN KBO (naam en tel.nr. eventuele tussenpersoon:... ) NATUURLIJK PERSOON / RECHTSPERSOON (schrappen wat niet past) DE INSCHRIJVING BETREFT: VOLLEDIGE

Nadere informatie

4. DE VEREISTE MACHTIGING OM EEN AMBULANTE HANDELSAC- TIVITEIT UIT TE OEFENEN: DE LEURKAART

4. DE VEREISTE MACHTIGING OM EEN AMBULANTE HANDELSAC- TIVITEIT UIT TE OEFENEN: DE LEURKAART Hierbij dient opgemerkt te worden dat ook andere wetgevingen met betrekking tot specifieke producten of diensten de verkoop van deze producten of diensten via ambulante handel kunnen verbieden. 4. DE VEREISTE

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2017 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING

WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING 1. ALGEMENE INFORMATIE ONDERNEMINGSTYPE: NATUURLIJK PERSOON RECHTSPERSOON 2. GEGEVENS VAN DE KLANT ONDERNEMINGSNUMMER:... NATUURLIJK PERSOON

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

We hopen hiermee uw vertrouwen te bevestigen en onze samenwerking ook in 2009 te bestendigen!

We hopen hiermee uw vertrouwen te bevestigen en onze samenwerking ook in 2009 te bestendigen! InfoFlash januari 2009 Acerta Ondernemingsloket krijgt als enige Ondernemingsloket het 5-sterren kwaliteitslabel vanwege de overheid! Acerta draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Het is één van de strategische

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2013 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN

DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN DE INHOUD, VOORWAARDEN EN DE PROCEDURE OM DE MEDISCHE KOSTEN VIA DE ZIEKTEVERZEKERING TE LATEN BETALEN 1. Welke medische kosten worden door het ziekenfonds betaald? De ziekenfondsen vergoeden geneeskundige

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF PASFOTO (geen nietjes) Ik, ondergetekende: vraag in toepassing van artikel 52 ter van de Wet van 22 april 1999 mijn inschrijving op het tableau van de interne boekhouders, zoals bijgehouden door het Beroepsinstituut

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Nr. 197 3 september 2015

Nr. 197 3 september 2015 Nr. 197 3 september 2015 Belgisch Staatsblad Programmawet voorziet nieuwe sociale en fiscale maatregelen In het Belgisch Staatsblad van 18 augustus 2015 verscheen de lang verwachte Programmawet met daarin

Nadere informatie

AANVRAAG VAN BEROEPSKAART VOOR VREEMDELINGEN(1)

AANVRAAG VAN BEROEPSKAART VOOR VREEMDELINGEN(1) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// AANVRAAG VAN BEROEPSKAART VOOR VREEMDELINGEN(1) TYPE AANVRAAG : Nieuwe aanvraag Hernieuwing (2) Wijziging

Nadere informatie

Erkenning van aannemers

Erkenning van aannemers ALGEMENE DIRECTIE KWALITEIT EN VEILIGHEID AFDELING KWALITEIT EN INNOVATIE Hoe vraagt u een erkenning aan? Erkenning van aannemers Procedure De voorwaarden en administratieve verplichtingen voor een erkenning

Nadere informatie

N BEROEPSREGL-Overgangsbepalingen A06 Brussel, MH/BL/LC A D V I E S. over een

N BEROEPSREGL-Overgangsbepalingen A06 Brussel, MH/BL/LC A D V I E S. over een N BEROEPSREGL-Overgangsbepalingen A06 Brussel, 18.12.2007 MH/BL/LC A D V I E S over een ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 21 DECEMBER 2006 BETREFFENDE DE BEROEPSBEKWAAMHEID

Nadere informatie

Ik help je graag bij het starten van je eigen onderneming - Bel 078/

Ik help je graag bij het starten van je eigen onderneming - Bel 078/ Ik help je graag bij het starten van je eigen onderneming - Bel 078/154 155 info@incozina.be www.incozina.be startcentrum voor zelfstandigen sociaal statuut aanvullende verzekeringen WELKOM Inhoudstafel

Nadere informatie

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren Datum: 01/09/2005 B.S.: 06/10/2005 Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren I. Inleiding : Krachtens

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd ZelFSTAnDIge Inhoud 1. Basisprincipe 2 2. Aanpassing van de sociale bijdragen 2 3. Regularisatie 4 4. Pro-rata berekening bij onvolledige bijdragejaren

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten. Ondernemen. als buitenlander in België

Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten. Ondernemen. als buitenlander in België Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten Ondernemen als buitenlander in België Bijlage Accent Starten als zelfstandige - october 2012 Algemene bepalingen Wilt u als niet-belg

Nadere informatie

TOEGANG TOT BEROEP VAN BOEKHOUDER OF BOEKHOUDER-FISCALIST DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPSESE UNIE 2. Richtlijn 2005/36/EU

TOEGANG TOT BEROEP VAN BOEKHOUDER OF BOEKHOUDER-FISCALIST DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPSESE UNIE 2. Richtlijn 2005/36/EU BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN (Wet van 22 april 1999 1 ) Legrandlaan, 45-1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 - Fax : 02/626.03.90 E-MAIL : INFO@BIBF.BE - URL : HTTP://WWW.BIBF.BE

Nadere informatie

INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING

INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING 1. ALGEMENE INFORMATIE ONDERNEMINGSTYPE: NATUURLIJK PERSOON RECHTSPERSOON BEGINDATUM VAN DE ACTIVITEIT:... /... /... 2. GEGEVENS VAN

Nadere informatie

Erkenning van aannemers

Erkenning van aannemers ALGEMENE DIRECTIE KWALITEIT EN VEILIGHEID AFDELING KWALITEIT EN INNOVATIE Hoe vraagt u een erkenning aan? Erkenning van aannemers Procedure De voorwaarden en administratieve verplichtingen voor een erkenning

Nadere informatie

Hervorming van de bijdragen

Hervorming van de bijdragen Hervorming van de bijdragen Vanaf 2015 worden de sociale bijdragen berekend op de inkomsten van het lopende jaar. Algemene principes Waarom een hervorming? Op dit ogenblik worden de sociale bijdragen van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/098 BERAADSLAGING NR 11/057 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Geachte heer, Geachte mevrouw,

Geachte heer, Geachte mevrouw, Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DATUM BIJLAGE(N) CONTACT TEL. 02/524.97.97 FAX E-MAIL visa@gezondheid.belgie.be BETREFT:

Nadere informatie

11 MEI 2003. - Wet tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert.

11 MEI 2003. - Wet tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert. 11 MEI 2003. - Wet tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert. HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling. Art. 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/183 BERAADSLAGING NR. 08/066 VAN 4 NOVEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

1. Eenmanszaak of vennootschap 2. Sociaal Statuut 3. Stappenplan bij de start 4. Steunmaatregelen 5. Startersservice UNIZO

1. Eenmanszaak of vennootschap 2. Sociaal Statuut 3. Stappenplan bij de start 4. Steunmaatregelen 5. Startersservice UNIZO Startersplannen? Geniet van de voordelen van de STARTERSPAS van UNIZO - Gratis boekhoudpakket of klantenbeheer - Gratis artikel in de lokale krant - 250 modellen van facturen en contracten - Eerstelijnsvragen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN Na bijna tien jaar is het eindelijk zover : een boekhouder die uitsluitend in loondienst of die in overheidsdienst werkt, kan voortaan ook op

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR DE VOORTZETTING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST

AANVRAAG VOOR DE VOORTZETTING VAN EEN VERGUNNING VOOR HET EXPLOITEREN VAN EEN TAXIDIENST AANVRAAG VR DE VRTZETTING VAN EEN VERGUNNING VR HET EXPLITEREN VAN EEN TAXIDIENST Art. 10 van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Waar moet ik het sociaal statuut situeren? Wat moet ik doen? Hoeveel kost mijn sociaal statuut? SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20

Nadere informatie

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV:

Boek I, titel 2 van het Wetboek van economisch recht Hoofdstuk 5. Definities eigen aan boek XIV: Vrij beroep 1/ België Wet van 15 mei 2014 houdende invoeging van Boek XIV "Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep" in het Wetboek van economisch recht

Nadere informatie

Aanvraag Belgische nationaliteit

Aanvraag Belgische nationaliteit Aanvraag Belgische nationaliteit De nationaliteits verleent het recht om de Belgische nationaliteit te verkrijgen op basis van het afleggen van een. De wet over de Belgische nationaliteit is vanaf 1 januari

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013)

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013) ons kenmerk P1.3/PRO 03.01 CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN (10 januari 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige!

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige! Opleiding Het statuut van de zelfstandige! Wat doen Xerius en SD Worx? Start Bijberoep Hoofdberoep Ziekte Kind Vennootschap Stop KBO Aansluiting Omschakeling statuut Omschakeling statuut Begeleiding bij

Nadere informatie

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep - CARBOFISC BVBA BOEKHOUD- EN FISCAAL ADVIESKANTOOR Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Oftewel loontrekkende Oftewel zelfstandige

Nadere informatie

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon.

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon. Nieuwigheden U wil een aanvraag doen voor een visum D, een verblijf voor meer dan drie maanden in België, of een statuutswijziging? Dit belangt u aan. Vanaf 02.03.2015 moeten bepaalde vreemdelingen die

Nadere informatie

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) INSCHRIJVING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N BEROEPSREGL - Onthaalouders A08 Brussel, 25.06.2009 MH/BL/LC A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE UITSLUITING VAN DE BEROEPSACTIVITEIT

Nadere informatie

Aanvraag om wijziging van gegevens in Kruispuntenbank van Ondernemingen

Aanvraag om wijziging van gegevens in Kruispuntenbank van Ondernemingen Aanvraag om wijziging van gegevens in Kruispuntenbank van Ondernemingen Naam en telefoonnummer eventuele tussenpersoon:.. Natuurlijk persoon / rechtspersoon (schrappen wat niet past) Naam ondernemingshoofd/zaakvoerder

Nadere informatie

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005)

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging

Nadere informatie

Inlichtingenformulier

Inlichtingenformulier Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF VAN ZIJN INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE

Nadere informatie

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen.

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Aan de ondernemingen voor camerasystemen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 02

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Charter voor goede dienstverlening

Charter voor goede dienstverlening Openingsuren Maandag 8.30-12u 13-16u Dinsdag 8.30-12u 13-16u Woensdag 8.30-12u Donderdag 8.30-12u 13-16u Vrijdag 8.30-12u Of na afspraak buiten de openingsuren Charter voor goede dienstverlening De Nationale

Nadere informatie

Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte

Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte Vrijstelling sociale bijdragen voor zelfstandigen in staat van behoefte 1. Principe van de vrijstelling Zelfstandigen in staat van behoefte of in een andere toestand die de staat van behoefte benadert,

Nadere informatie

Artikel 3. Sluitingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Artikel 3. Sluitingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Artikel 1. Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: uitbater: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging of de rechtspersoon ongeacht hun eventuele

Nadere informatie

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid

De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale schulden. Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale 1 oktober 2013 Agenda Historiek van het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid 2 verplichtingen (art. 30bis van de wet van 27 juni 1969) Melding

Nadere informatie

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer

In dat kader zal STEUNT ELKANDER er alles aan doen u de beste dienstverlening aan te bieden Lees meer STEUNT ELKANDER is als sociaal verzekeringsfonds een onmisbare schakel tussen de overheid en de burger. Het staat, samen met de overheid, in voor de goede uitvoering van wetgeving inzake de sociale zekerheid

Nadere informatie

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen

Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Vrijstelling van belastingvermeerdering voor beginnende zelf stan di gen - 2008 - Inhoud Belangrijke opmerking! 1. Welke

Nadere informatie

Vest. V. Beroepen A04 Brussel, BL/LC A D V I E S. over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT ***

Vest. V. Beroepen A04 Brussel, BL/LC A D V I E S. over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT *** Vest. V. Beroepen A04 Brussel, 31.5.2002 BL/LC A D V I E S over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT *** 2 Op 22 februari 2002 werd aan de Ministerraad een voorontwerp van

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic ZELFSTANDIGE : WANNEER WIE MOET AANGESLOTEN WORDEN BIJ SOCIALE KAS? Elke zelfstandige in België moet in principe sociale bijdragen betalen. U moet zich hiervoor aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/070 BERAADSLAGING NR 11/044 VAN 7 JUNI 2011 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE

Nadere informatie

1. Voor de onderneming:

1. Voor de onderneming: Aanvraag tot vergunning onderneming voor camerasystemen versie december 2017 Toepassing van de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Koninklijk besluit van 12 november

Nadere informatie

AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGLEMENTERING

AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGLEMENTERING AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Aanwijzingen betreffende het opstellen van de dossiers REGLEMENTERING DE

Nadere informatie

Dossier voor het indienen van een aanvraag om vergunning voor het tewerkstellen van een buitenlandse au pair-jongere (behalve E.E.R.

Dossier voor het indienen van een aanvraag om vergunning voor het tewerkstellen van een buitenlandse au pair-jongere (behalve E.E.R. Brussel, Dossier voor het indienen van een aanvraag om vergunning voor het tewerkstellen van een buitenlandse au pair-jongere (behalve E.E.R.) Geachte mevrouw, Geachte heer, Naar aanleiding van uw aanvraag

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren 6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren BS 20/03/2007 (dit KB vervangt het KB dd 31/03/1983 zie art 6 van KB 06-03-2007) Gewijzigd

Nadere informatie

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1).

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1). Datum : 21/09/2005 B.S : 11/10/2005 Omzendbrief met betrekking tot de nieuwe gemeenschappelijke vermeldingen die kunnen worden gebruikt in het geval van de afgifte van een Benelux-visum A, B, C of D +

Nadere informatie

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer

Infoblad RVA. Onderwerp. Datum. November 2002. Copyright and disclaimer Infoblad RVA Onderwerp Wat is de invloed van een zelfstandige activiteit op het recht op uitkeringen? Datum November 2002 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

Audiologen en audiciens

Audiologen en audiciens Audiologen en audiciens Alles wat u wilt weten over uw erkenning 2 Audiologen en audiciens Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen...5 De audioloog en de audicien volgens

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht STEUNT ELKANDER Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen v.z.w. (erkend door K.B. van 23.10.1967) - R.P.R. 0407.843.626 - Stichtend lid van Eunomia v.z.w. Kolonel Bourgstraat 113 1140 BRUSSEL

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 2 augustus 2007;

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 2 augustus 2007; SCSZ/07/145 1 BERAADSLAGING NR. 07/047 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN, STAGIAIRS EN ZELFSTANDIGE STAGIAIRS

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA. (16 mei 2008)

CIRCULAIRE NOTA. (16 mei 2008) K O N I N K R I J K BE L G I Ë F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s e Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n g

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur SoCompact Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse www.bellaw.be Onderwerp Startbaanverplichting kan verlicht worden door het aanbieden van stageplaatsen Datum 5 maart 2010 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

N Apothekers A Brussel, 4 oktober 2016 MH/SL/AS ADVIES. over DE ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING VOOR DE APOTHEKERS

N Apothekers A Brussel, 4 oktober 2016 MH/SL/AS ADVIES. over DE ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING VOOR DE APOTHEKERS N Apothekers A Brussel, 4 oktober 2016 MH/SL/AS 753-2016 ADVIES over DE ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING VOOR DE APOTHEKERS Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO WTC III (17 e verd.) - Simon Bolivarlaan

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract Reglement Starterscontract Artikel 1 Situering De Stad Gent, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een toelage toekennen aan startende ondernemers,

Nadere informatie