Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten. Ondernemen. als buitenlander in België

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten. Ondernemen. als buitenlander in België"

Transcriptie

1 Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten Ondernemen als buitenlander in België

2 Bijlage Accent Starten als zelfstandige - october 2012 Algemene bepalingen Wilt u als niet-belg een zelfstandige zaak starten? Dan moet u een aantal stappen volgen. Wij geven u graag een overzicht van de huidige regelgeving. Veel succes! De beroepskaart Waar en hoe aanvragen? Als buitenlander moet u een beroepskaart hebben. Om deze kaart aan te vragen, te verlengen, te vernieuwen of te wijzigen, gebruikt u de voorgeschreven formulieren. Die vindt u: als u een Attest van Immatriculatie (AI) model A of een Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister (BIVR) van beperkte duur hebt: bij Acerta Ondernemingsloket; als u in het buitenland verblijft: bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in uw land van verblijf. U kunt deze formulieren op dezelfde plaatsen weer inleveren. Waar wordt de kaart afgeleverd? De beroepskaart wordt afgehaald bij het vooraf aangeduide ondernemingsloket. Zijn er uitzonderingen? Ja. U hoeft geen beroepskaart te hebben als u behoort tot de volgende categorieën vreemdelingen. U bent dan vrijgesteld van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart, hetzij wegens de aard van uw activiteit, hetzij wegens de aard van het recht tot verblijf, hetzij wegens de uitvoering van internationale verdragen: de vreemdelingen die houder zijn van een geldige IKV (identiteitskaart voor vreemdelingen) of van een geldig BIVR (bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister) voor onbeperkte duur; de onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en, mits zij zich met hen vestigen: a) hun echtgenoot; b) hun bloedverwanten in dalende lijn, of die van hun echtgenoot, beneden 21 jaar of die te hunnen laste zijn; c) hun bloedverwanten in opgaande lijn of die van hun echtgenoot, die te hunnen laste zijn met uitzondering van de bloedverwanten in opgaande lijn van een student of die van zijn echtgenoot; d) de echtgenoot van de personen in b) en c); de echtgenoot van een Belg en, mits zij zich met hem vestigen: a) zijn bloedverwanten in dalende lijn of die van zijn echtgenoot, onder de 21 jaar of te hunnen laste; b) zijn bloedverwanten in opgaande lijn of die van zijn echtgenoot, te hunnen laste; c) de echtgenoot van de personen in a) en b); de door België erkende vluchtelingen; de echtgenoten die hun echtgenoot of echtgenote bijstaan of vervangen bij de uitoefening van hun zelfstandige beroepsactiviteit; de vreemdelingen die zakenreizen ondernemen, voor zover de duur van het verblijf, nodig voor de reis, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt. Met zakenreizen wordt bedoeld de verplaatsingen in België, door een vreemdeling die hier geen hoofdverblijfplaats heeft, voor eigen rekening of voor rekening van zijn vennootschap, en met als doel: - professionele partners te bezoeken; - professionele contacten te onder zoeken en te ontwikkelen; - te onderhandelen over en het afsluiten van contracten; - deel te nemen aan salons, beurzen en tentoonstellingen om er zijn producten of deze van zijn vennootschap voor te stellen of te verkopen; - deel te nemen aan de raden van bestuur of algemene vergaderingen van vennootschappen; de vreemdelingen, die geen hoofdverblijfplaats hebben in België en die hier conferenties geven, voor zover de duur van het verblijf, nodig voor hun prestaties, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt; de buitenlandse journalisten, de buitenlandse sportlui en de buitenlandse artiesten en hun eventuele begeleiders die geen hoofdverblijfplaats hebben in België mits hun verblijf niet langer duurt dan drie opeenvolgende maanden; de buitenlandse studenten, gemachtigd om in België te verblijven, die hier een stage verrichten in het kader van hun studies, voor de duur van hun stage; de vreemdelingen die in België een stage verrichten die werd goedgekeurd door de bevoegde overheid in het kader van ontwikkelingssamenwerking of van uitwisselingsprogramma s gebaseerd op wederkerigheid, voor de duur van hun stage; de vreemdelingen ingeschreven op het tableau van de Orde van advocaten of op de lijst van de stagiairs in toepassing van het koninklijk besluit van 24 2

3 augustus 1970 tot invoering van de afwijking van de voorwaarde van nationaliteit gesteld bij artikel 428 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de titel en de uitoefening van het beroep van advocaat; het zelfstandig kaderpersoneel en de zelfstandige vorsers in dienst van coördinatiecentra bedoeld in het koninklijk besluit nr. 187 van 30 december 1982 betreffende de oprichting van coördinatiecentra; de Zwitserse onderdanen, begunstigden van het akkoord van 21 juni 1999 tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat over het vrij verkeer van personen. Wat zijn de voorwaarden? Er zijn drie belangrijke criteria: Het recht op verblijf Beschikt u niet over een verblijfsvergunning? Vraag ze aan bij de diplomatieke of consulaire post op hetzelfde ogenblik als uw beroepskaart. Het naleven van de reglementaire verplichtingen, meer bepaald deze met betrekking tot de activiteit. Er wordt nagegaan of u (of uw vennootschap) beschikt over de vereiste toegangsvoorwaarden voor de geplande activiteit en deze eigen aan uw statuut. Neem contact op met Acerta Ondernemingsloket, als dit niet het geval is. Het belang van het project voor België Dit wordt beoordeeld in termen van economisch, sociaal, cultureel, artistiek of sportief nut. Hiervoor verzamelt u alle nodige informatie: gedetailleerde omschrijving van uw project, informatie betreffende uw bekwaamheid en ervaring, uw financiële mogelijkheden, een marktstudie, financiële analyse, contacten met handelspartners, ontwerpen van contracten, statuten van de vennootschap, of ontwerp van de statuten kortom, alle elementen die het economisch nut van uw project voor België aantonen. Hoeveel kost het? Voor elke aanvraag is een recht van 140 euro verschuldigd. Als u uw aanvraag bij een Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland doet, dan betaalt u met fiscale of consulaire zegels. Bij het afleveren van de beroepskaart door het ondernemingsloket betaalt u 90 euro per jaar dat ze geldig blijft. Hoe lang blijft uw beroepskaart geldig? Een beroepskaart is maximaal vijf jaar geldig. U kunt ze wel vernieuwen. De geldigheid van uw beroepskaart is verbonden aan uw recht op verblijf. Indien er een einde komt aan dit recht, is ook de kaart niet langer bruikbaar. U moet ze dan inleveren bij het ondernemingsloket waar ze oorspronkelijk afgeleverd werd. U moet uw aanvraag tot verlenging of tot hernieuwing doorgaans drie maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de vorige beroepskaart indienen. Als de beroepskaart wordt geweigerd, mag u pas na twee jaar een nieuwe kaart aanvragen voor dezelfde activiteit. Deze termijn begint te lopen vanaf de datum van uw vorige aanvraag. U kunt een uitzondering op deze regel verkrijgen als u een nieuw feit kunt aantonen. Bijkomende voorwaarden Bij ontvangst van de beroepskaart moet u nog een aantal andere formaliteiten vervullen. Inschrijving in de KBO, BTW en aansluiting Sociaal Verzekeringsfonds Wanneer u voor eigen rekening een activiteit gaat uitoefenen, moet u bij een ondernemingsloket langsgaan om u in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) te laten registreren. U kan hiervoor ook terecht bij Acerta Ondernemingsloket. U wordt pas ingeschreven als u voldoet aan de vereiste ondernemersvaardigheden (zie verder). U krijgt dan een ondernemingsnummer. Dit moet u vervolgens laten activeren als BTW-nummer als dat nodig is voor uw activiteit. U moet zich ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, zoals Acerta Sociaal Verzekeringsfonds. Wat met vennootschappen? Bent u mandataris van een vennootschap belast met het dagelijks bestuur, dan moet u uw vennootschap als handelsonderneming laten registreren in de KBO via een ondernemingsloket. Dit kan pas als de vereiste ondernemersvaardigheden werden bewezen (zie verder). U moet zich ook inschrijven bij een sociaal verzekeringsfonds. Dit laatste geldt ook wanneer u enkel bestuurder of werkend vennoot bent. Ook uw vennootschap moet worden ingeschreven bij een sociaal verzekeringsfonds. Indien u of uw vennootschap personeel tewerkstelt, moet u zich ook laten inschrijven bij de Rijksdienst voor Sociale 3 Zekerheid. Raadpleeg hiervoor ook de Acerta-uitgave: Accent starten als zelfstandige en sociaal statuut als zelfstandige. RSVZ Buitenlanders die als zelfstandige in België komen werken moeten voorafgaandelijk aan hun verblijf een elektronische melding doen bij het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen) via de website De aanvrager ontvangt dan een ontvangstbewijs dat hij moet kunnen voorleggen aan zijn opdrachtgever.

4 Bijlage Accent Starten als zelfstandige - october 2012 Ondernemersvaardigheden U kunt pas starten als u voldoet aan de vereiste ondernemersvaardigheden. Deze kan U aantonen door beroepservaring of door een diploma (zie Accent Starten als zelfstandige ). Laat nakijken of uw diploma aanvaard wordt in de diplo-databank van de overheid. Is dat het geval, dan kan het als bewijsstuk dienen voor het aantonen van bepaalde vaardigheden. Uiteraard is dat afhankelijk van de aard van het diploma. Hebt u een buitenlands diploma dat nog niet is opgenomen in de overheidsdatabank, dan moet u een gelijkwaardigheidsbepaling aanvragen bij: Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming Afdeling Dienstverlening EVC NARIC Vlaanderen Hendrik Consciencegebouw - Toren C - 2 de verdieping Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel U kunt ook terecht bij Acerta Ondernemingsloket voor begeleiding bij de samenstelling van uw dossier. Hebt u geen diploma? Dan kunt u (nog) niet starten. U kunt wel een opleiding volgen. Neem hierover contact op met Syntra. Daar worden cursussen bedrijfsbeheer en ondernemersopleidingen georganiseerd (www.syntra.be). Misschien kunt u ook via uw beroepservaring de ondernemersvaardigheden aantonen. Als u in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte 1 of Zwitserland gewerkt hebt en u bent onderdaan van één van deze lidstaten, dan kan u een EG-verklaring voorleggen om de ondernemersvaardigheden te bewijzen. Voorbeelden Hebt u als Duitser in Duitsland een bepaalde praktijkervaring opgebouwd en eventueel een voorafgaande opleiding genoten? U kunt een EG-verklaring laten gelden die door een Duitse instantie uitgereikt werd. Hebt u als Belg in Nederland een bepaalde praktijkervaring opgebouwd en eventueel een voorafgaande opleiding genoten? U kunt een EG-verklaring laten gelden die door een Nederlandse instantie uitgereikt werd. Hebt u als Algerijn in Frankrijk een bepaalde praktijkervaring opgebouwd en eventueel een voorafgaande opleiding genoten? U kunt geen EG-verklaring laten gelden. U bent immers geen onderdaan van één van de bedoelde lidstaten. Een EG-verklaring beschrijft altijd een aantal jaren praktijkervaring, eventueel aangevuld met een voorafgaande opleiding. De verklaring gaat nooit over een opleiding alleen. Indien u alleen de basiskennis van het bedrijfsbeheer moet bewijzen, volstaat iedere EG-verklaring waaruit blijkt dat u gedurende drie jaar als zelfstandig ondernemingshoofd of als bedrijfsleider actief bent geweest. Wanneer u om een of andere reden geen EG-verklaring kunt krijgen, moet u de bewijsstukken voorleggen die in de reglementering zijn voorzien (werkgeversgetuigschrift samen met een sociaal document). Acerta Ondernemingsloket zal u hierbij helpen. Wanneer u problemen ondervindt bij het verzamelen van deze bewijsstukken in het land van herkomst, kan het loket contact opnemen met de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie voor verder overleg en eventueel advies over alternatieve bewijsmiddelen. Buitenlandse ondernemingen werkzaam in België Buitenlandse ondernemingen zonder vestiging in België Moet u, als buitenlandse onderneming zonder vestiging in België, voldoen aan de ondernemersvaardigheden? Als u op regelmatige basis activiteiten wil uitoefenen in België, moet u evengoed bewijzen dat u over de nodige ondernemersvaardigheden (bedrijfsbeheer en eventueel beroepskennis) beschikt, ook al hebt u hier geen vaste vestiging. De controle van de ondernemersvaardigheden gebeurt in deze gevallen echter niet door het ondernemingsloket, maar door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Wanneer uw onderneming aan de eisen voldoet, krijgt u een attest, dat bij een eventuele latere controle kan opgevraagd worden. Acerta Ondernemingsloket kan u wel adviseren en begeleiden bij de aanvraag van dit attest. 1 Lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Als uw buitenlandse onderneming, gevestigd in de Europese Unie, slechts tijdelijk en incidenteel activiteiten komt uitoefenen in België, moet er op voorhand geen attest aangevraagd worden m.b.t. de ondernemersvaardigheden. U moet bij een eventuele controle wel kunnen aantonen dat uw onderneming correct is ingeschreven voor deze activiteiten in het land van herkomst (inschrijving in het handelsregister van dat land) én, wanneer de activiteit daar niet gereglementeerd is, dat u de activiteit er al minstens 2 jaar uitoefent. Een buitenlandse, niet-europese onderneming, die in België activiteiten komt uitoefenen moet hoe dan ook het attest aanvragen, ook al zijn de activiteiten slechts tijdelijk en incidenteel. Ook hier kan Acerta Ondernemingsloket u adviseren en begeleiden bij de aanvraag. 4

5 Moet u, als buitenlandse onderneming zonder vestiging in België, zich laten inschrijven in de KBO? Ja. Wanneer u het attest m.b.t. de ondernemersvaardigheden rechtstreeks bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie aanvraagt, dus zonder tussenkomst van het ondernemingsloket, zorgt de FOD voor de inschrijving in de KBO. De inschrijving in de KBO moet via een ondernemingsloket gebeuren wanneer er geen attest m.b.t. de ondernemersvaardigheden moet aangevraagd worden of wanneer u beroep doet op de begeleiding van een ondernemingsloket voor het aanvragen van het attest (zie vorige vraag). Buitenlandse ondernemingen met filiaal in België Hoe worden Belgische vestigingseenheden van buitenlandse vennootschappen ingeschreven? Voor het openen van een bijkantoor in België moet u een reeks documenten bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel neerleggen (de jaarrekening wordt neergelegd bij de Nationale Bank van België). Daarna wordt uw buitenlandse vennootschap in het rechtspersonenregister (onderdeel van de KBO) ingeschreven door de griffie van het rechtsgebied waar het bijkantoor gevestigd zal worden. Voor de landen die het Verdrag van Brussel van 25 mei 1987 hebben bekrachtigd, is voor openbare akten geen enkele legalisatie vereist. De handtekening bij onderhandse akten wordt gelegaliseerd door een overheidsinstantie in het land waar de akte werd opgesteld. Dit kan bijvoorbeeld een lokaal gemeentebestuur zijn. De andere documenten moeten altijd gelegaliseerd worden alvorens u ze neerlegt. Dit gebeurt bij apostille voor de bijkantoren van buitenlandse vennootschappen in een land dat is toegetreden tot het Verdrag van Den Haag van 5 oktober De autoriteit die de apostille stelt, verschilt van land tot land. Voor bijkantoren van buitenlandse vennootschappen in een land dat niet is toegetreden tot het Verdrag van Den Haag, legaliseert de Belgische ambassade in het land van herkomst. Daarna volgt de Dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Het gaat o.a. om de volgende gegevens: De oprichtingsakte en de gecoördineerde versie van de statuten van de buitenlandse vennootschap. De plaats waar het register van de vennootschap kan worden geraadpleegd en het nummer dat de vennootschap in dat register heeft gekregen, samen met een certificaat van het register waarin het bestaan van de vennootschap wordt vastgesteld. De beslissing om het bijkantoor te openen, genomen door het orgaan dat bevoegd is om een dergelijke beslissing in de buitenlandse vennootschap te nemen, overeenkomstig het recht van haar land. Deze beslissing moet de volgende gegevens bevatten: het adres van het bijkantoor, de werkzaamheden van het bijkantoor, de naam van de vennootschap samen met de naam van het bijkantoor (indien die niet dezelfde zijn), de benoeming en de identiteit van de personen die bevoegd zijn om de vennootschap tegenover derden te verbinden en haar in rechte te vertegenwoordigen. De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de buitenlandse vennootschap voor het laatste boekjaar. Ze moeten neergelegd worden in de vorm waarin deze rekeningen zijn opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt volgens het recht van het land waaronder de vennootschap valt. Om te kunnen worden neergelegd, moeten deze documenten worden opgesteld in de taal (of in een van de officiële talen) van het rechtsgebied waar het bijkantoor zal worden gevestigd. Als ze in een andere taal werden opgesteld, moeten ze door een beëdigde vertaler worden vertaald. Elk professioneel vertaalbureau heeft zulke beëdigde vertalers in dienst. Daarna kan Acerta Ondernemingsloket de inschrijving in de KBO afwerken, na controle van uw ondernemersvaardigheden en voorafgaande vergunningen (zie Accent Starten als zelfstandige). De verantwoordelijken voor het dagelijks bestuur, de actieve bestuurders en actieve vennoten die afkomstig zijn van een land buiten de Europese Economische Ruimte, moeten over een beroepskaart voor vreemdelingen beschikken. Uitzondering wordt gemaakt als zij er wettelijk van vrijgesteld zijn. (zie ook p.2) 2 Verdrag betreffende de afschaffing van de legalisatie van akten in de lidstaten van de Europese Gemeenschappen. 3 Verdrag tot afschaffing van de vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten. De ambulante handel door een buitenlandse handelaar De machtiging ambulante handel Ambulante handel is onderworpen aan een verplicht voorafgaande machtiging. Deze wordt afgeleverd door het ondernemingsloket. Er bestaan drie soorten machtigingen: deze voor de zelfstandige of de vennootschap die in eigen naam werkt (de machtiging voor de werkgever) en deze voor de aangestelde die in naam van die werkgever werkt, opgesplitst in de machtiging A of de machtiging B al naargelang niet of wel aan huis verkocht wordt. De machtiging als werkgever en deze van de aangestelde B zijn persoonlijk. Dit wil zeggen dat ze op naam staan. Deze machtiging kan u maar verkrijgen wanneer u beantwoordt aan de nationaliteitsvoorwaarde (zie verder). Wat zijn de voorwaarden tot het bekomen van een machtiging? De nationaliteit Inzake de nationaliteit wordt een onderscheid gemaakt tussen de ambulante activiteiten die onder een persoonlijke machtiging worden uitgeoefend (de machtiging als werkgever en de machtiging voor de aangestelde B ) en deze die onder een machtiging als aangestelde A worden uitgeoefend. De persoonlijke machtiging voor ambulante activiteiten kan u maar worden verleend wanneer u vrijgesteld bent van de beroepskaart (zie p. 2 De beroepskaart ). De uitoefening van ambulante activiteiten als aangestelde met een machtiging A is ook mogelijk voor vreemdelingen - houders van een beroeps- of arbeidskaart, naargelang de uitgeoefende activiteit onder het statuut van zelfstandige of van werknemer valt. De leeftijd 18 jaar voor de machtiging als werkgever en de machtiging als aangestelde werkend vennoot. 16 jaar voor de andere machtigingen als aangestelde. Het goed zedelijk gedrag Voor de verkoop ten huize van de consument is een attest van goed zedelijk gedrag vereist. De toegang tot het beroep Voor het uitoefenen van een ambulante handel moet u beantwoorden aan de vereisten inzake ondernemersvaardigheden en aan de andere reglementaire bepalingen op het vlak van toegang tot het beroep. Dit geldt o.a. voor de verkoop van vers vlees. 5

6 Bijlage Accent Starten als zelfstandige - october 2012 De plaats van uitoefening De uitoefening van ambulante activiteiten is toegestaan op volgende plaatsen: - de openbare en private markten; - de openbare weg; - andere plaatsen van het openbaar domein; - (privé-) plaatsen grenzend aan de openbare weg; - commerciële parkingplaatsen. Worden met de openbare weg gelijkgesteld: - parkingplaatsen gelegen op de openbare weg; - winkelgalerijen; - stations-, luchthaven en metrohallen; - plaatsen waar kermissen doorgaan. De verkoop van producten en diensten ten huize van de consument is slechts toegestaan wanneer de totale waarde van de producten of diensten per consument niet meer dan 250 euro bedraagt. Hierop bestaan enkele uitzonderingen: - de toelevering van water, gas en elektriciteit en de diensten van telefonie; - de toegang tot internet en televisiekanalen; - de verkopen van één enkel elektrisch huishoudapparaat, alsook de artikelen en diensten inzake inrichting van het huis, tuinaanleg en huishouding met inbegrip van de levering en plaatsing tot een maximum bedrag van 700 euro. De producten Volgende producten mogen niet ambulant verkocht worden: - geneesmiddelen, drogerijen en geneeskrachtige planten en bereidingen op basis ervan, alsook ieder ander product dat de verandering van de gezondheidstoestand beoogt, hetzij door stoffen die het bevat, hetzij door secundaire effecten die het kan teweegbrengen; - medische en orthopedische apparaten; - corrigerende glazen en hun monturen, het plaatsen van deze glazen en corrigerende contactlenzen; - edele metalen, edelstenen en halfedelstenen, natuurparels en gekweekte parels en voorwerpen hiermee vervaardigd (uitzondering: verkoop op gespecialiseerde brokante- en antiekmarkten en op culturele en sportieve manifestaties. Deze uitzondering geldt enkel voor edelstenen e.d. maar niet voor edele metalen); - wapens en munitie (uitzondering: decoratieve wapens die op rommelmarkten verkocht worden). Welke machtiging geldt voor u? Er bestaan drie soorten machtigingen: De machtiging als werkgever Deze machtiging wordt toegekend aan: - De natuurlijke persoon die een ambulante activiteit uitoefent in eigen naam; - De rechtspersoon, via de natuurlijke perso(o)n(en) die het dagelijks bestuur waarne(e)m(t)en Deze machtiging is in principe onbeperkt geldig. De machtiging als aangestelde Deze machtiging wordt toegekend aan de persoon die een ambulante activiteit uitoefent voor rekening of in dienst van een natuurlijk of rechtspersoon. Er zijn twee soorten machtigingen als aangestelde: - machtiging als aangestelde A: voor iedere ambulante activiteit, behalve deze ten huize van de consument. Deze machtiging wordt uitgereikt op naam van de werkgever. Deze kan er zoveel aanvragen als nodig. Hij kan ze opeenvolgend aan verschillende aangestelden geven, maar elke werkende aangestelde moet wel over een machtiging beschikken. Deze aangestelde kan dus een werkend vennoot zijn, een zelfstandig helper, ook zonder dat familiale band vereist is, een loontrekkende met arbeidscontract of interimcontract, leercontract of jobstudent enz De geldigheidsduur komt overeen met deze van de werkgever. - machtiging als aangestelde B bestemd voor de ambulante activiteit ten huize van de consument. Deze machtiging is persoonlijk en onoverdraagbaar. De geldigheidsduur is afhankelijk van de duur van zijn aanstelling en kan dus beperkt of onbeperkt zijn. De verlenging kan ook beperkt of onbeperkt zijn. De totale duur kan nooit die van de werkgever overschrijden. U kan uw ambulante activiteit uitoefenen onder een persoonlijke machtiging (dit is een machtiging als werkgever of een machtiging als aangestelde B) wanneer u vrijgesteld bent van de beroepskaart. Wanneer u niet beantwoordt aan deze vrijstellingsvoorwaarden, kan u uw ambulante activiteit enkel uitoefenen onder een machtiging als aangestelde A. Hoeveel kost een machtiging ambulante handel? Machtiging Werkgever 150 euro Machtiging aangestelde A 100 euro Machtiging B beperkte duur 50 euro onbeperkte duur 100 euro Wijziging/vervanging machtiging werkgever en aangestelde B 50 euro Wijziging/vervanging machtiging aangestelde A 100 euro 6 Welke procedures gelden specifiek voor ambulante handel als u een buitenlander bent? Buitenlandse leurhandelaars zonder woonplaats of vestigingseenheid in België Als buitenlandse handelaar zonder vestiging in België kunt u een ambulante handel in België uitoefenen. U moet zich hiervoor in België niet inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen zolang uw activiteiten tijdelijk en incidenteel zijn. Wanneer deze activiteiten tijdelijk en incidenteel zijn, kan u vrijstelling van bewijs van de basiskennis over het bedrijfsbeheer krijgen als u aantoont dat in uw thuisland hiervoor een beroepskwalificatie vereist is, of wanneer u in het land van vestiging de activiteiten ten minste 2 jaar binnen de laatste 10 jaar uitgeoefend heeft. Dit kan u bijvoorbeeld aantonen d.m.v. een attest uit het handelsregister, een EG-verklaring, Deze bewijsstukken moet u bezorgen aan het ondernemingsloket waar u de leurkaart aanvraagt. Wanneer uw activiteiten niet tijdelijk en incidenteel zijn, maar eerder een vast en/ of regelmatig karakter hebben, onderzoekt het ondernemingsloket uw ondernemersvaardigheden (basiskennis over het bedrijfsbeheer en eventueel beroepskennis indien u een gereglementeerd wenst uit te oefenen) en vraagt zij voor u een attest over de ondernemersvaardigheden aan bij de FOD Economie, dienst Ondernemingsloketten. U kan dit attest ook zelf rechtstreeks bij deze overheidsdienst aanvragen. Hoe vraagt u een machtiging ambulante handel aan? 1. U dient uw aanvraag voor een leurkaart in bij een ondernemingsloket naar keuze via een standaard aanvraagformulier. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van: - een getuigschrift van goed zedelijk gedrag afkomstig van de buitenlandse gemeente waar uw woonplaats gevestigd is wanneer u gaat verkopen ten huize van de consument; - de bewijzen die u toegang verlenen tot het beroep (kennis ondernemersvaardigheden, beroepskwalificatie thuisland, ); - een vergunning als beenhouwer-spekslager voor de ambulante verkoop van versneden vers vlees, afgeleverd door de Dienst Economische Vergunningen van de FOD Economie. U moet bovendien voldoen aan de wettelijke normen om vers vlees te mogen verkopen. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zal nagaan of dit het geval is (zie ook kader).

7 Let op! Beenhouwers-spekslagers De uitbaters en/of vakverantwoordelijken van een beenhouwerij of spekslagerij moeten, vóór de aanvang van hun activiteit, een vergunning van beenhouwerspekslager aanvragen bij de dienst Economische Vergunningen van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. De vergunning wordt vereist voor het verkopen, het te koop stellen, het voor verkoop bewaren en het met het oog op verkoop uitsnijden van vers, bereid of verduurzaamd slachtvlees. De vergunning is niet vereist voor het verkopen van voorverpakt (vers of diepgevroren) vlees, noch voor het verhandelen van vlees van wild en gevogelte. Het aanvraagformulier moet vergezeld zijn van een kopie van het buitenlands diploma van beenhouwer-spekslager dat gelijkwaardig verklaard is door de Vlaamse Gemeenschap, van de oprichtingsakte (als het om een vennootschap gaat) en van de vorige originele vergunning of een attest van de politie in geval van verlies of diefstal (bij een wijziging of een hernieuwing van de vergunning). Bovendien is voor de vreemdelingen, niet EER-onderdanen, deze vergunning slechts geldig wanneer zij tevens houder zijn van een wettige beroepskaart. Deze verplichting geldt niet voor vreemdelingen die genieten van de vrijstelling van de beroepskaart voor vreemdelingen. Daarna volgt een onderzoek door de provinciale controle-eenheden van het federaal agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Zij zullen uw installatie, bewaarplaats en uw medisch attest als verkoper van voedingswaren controleren. De Dienst Economische Vergunningen zal u vragen een plaats, datum en uur mee te delen waar en waarop bovenvermelde controle-eenheid deze installatie in België kan controleren. U moet hen ook een kopie bezorgen van uw medisch attest en van het bewijs van goedkeuring van uw bewaarplaats, uitgereikt door de bevoegde buitenlandse autoriteit. 2. Het ondernemingsloket stuurt uw aanvraag en bijlagen naar het ondernemingsloket van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie die de ondernemersvaardigheden controleert. Wanneer de bewijsstukken gecontroleerd en aanvaard zijn, levert de overheid u een getuigschrift van ondernemersvaardigheden af. Een kopie gaat naar uw ondernemingsloket. Het onderzoek van de ondernemersvaardigheden kan ook gebeuren via Acerta Ondernemingsloket. Wij ondernemen dan de nodige stappen om uw getuigschrift te verkrijgen. De kostprijs voor deze extra dienstverlening vindt u op acerta.be/kbotarieven. (acerta.be/tarifsbce). 3. Het ondernemingsloket levert u de machtiging tot uitoefening van ambulante activiteiten af. Buitenlandse leurhandelaars met vestiging in België U moet zich via een erkend Ondernemingsloket (Acerta) inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dit loket zal uw ondernemersvaardigheden en vergunningen controleren (zie Accent Starten als zelfstandige). Hoe vraagt u een machtiging ambulante handel aan? De procedure is dezelfde als voor een aanvraag door een Belg. U dient uw aanvraag in bij uw ondernemingsloket. U kan hiervoor dus ook terecht bij Acerta. 1. Acerta Ondernemingsloket controleert de voorwaarden voor de machtiging ambulante handel en kijkt dus na of u beantwoordt aan de eisen inzake de nationaliteit, de moraliteit en de toegang tot het beroep. 2. Na onderzoek levert Acerta ondernemingsloket uw machtiging af. Wanneer de voorwaarden niet vervuld zijn, wordt deze machtiging geweigerd. U kan tegen deze beslissing eventueel in beroep gaan. 3. Acerta ondernemingsloket registreert de inschrijving in de KBO. 7 Waar vindt u de bevoegde instanties? - FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, KMO-beleid WTC III Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel tel.: (dienst economische vergunningen) tel.: (dienst ondernemingsloketten) - FOD Binnenlandse Zaken Dienst Vreemdelingenzaken WTC II Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel tel.:

8 Bijlage Accent Starten als zelfstandige - october 2012 Acerta Ondernemingsloket vzw Start met voorsprong U denkt eraan om zelfstandig ondernemer te worden? Proficiat! Begin met een bezoek aan Acerta Ondernemingsloket. Op één adres vervult u alle wettelijke verplichte administratieve formaliteiten. En er is meer. Wij helpen u met advies en verwijzingen om met nog meer succes van start te gaan. Ver hoeft u niet te lopen. Er is altijd een Acerta Ondernemingsloket in uw buurt. Wat doen wij voor u? 1. Nakijken of u aan de startvoorwaarden voldoet. 2. Uw machtiging voor uw ambulante of kermisactiviteiten afleveren.. 3. U inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. 4. Alle noodzakelijke administratieve formaliteiten vervullen. 5. U begeleiden bij de verdere evolutie van uw zelfstandige activiteit, zoals uw aansluiting bij Acerta Sociaal Verzekeringsfonds, Acerta Sociaal Secretariaat,... Uw startersconsulent bij Acerta Ondernemingsloket werkt samen met een team van professionele deskundigen. Zo krijgt u steeds heldere informatie, bruikbaar advies en gouden tips. Acerta Ondernemingsloket doet nog meer voor u! Wij bieden voor sommige beroepscategorieën of in bepaalde situaties extra ondersteuning bij het opstarten van uw zaak. - Advies ondernemersvaardigheden. - Aanvraag tot activering en stopzetting van uw ondernemingsnummer als BTW-nummer - Aanvraag en aflevering van de beroepskaart - Aanvraag registratie als aannemer - Aanvraag voedingsmiddelenvergunning - Aanvraag tot niveaubepaling of academische erkenning van een buitenlands diploma - Aanvraag tot rechtzetting van administratieve fouten uit het verleden Voor een overzicht van de tarieven: ikwilstarten.be Voor verdere informatie kan u steeds terecht in onze kantoren 9300 Aalst Leo de Béthunelaan Antwerpen-Wilrijk Groenborgerlaan Blégny-Barchon Parc Artisanal Brugge Langestraat Brussel BDC, Heizel Esplanade PB Charleroi-Coullet Espace Sud, Espl. Magritte Dendermonde Noordlaan Gent Opgeëistenlaan 8/ Hasselt Kunstlaan Kortrijk Nijverheidskaai 3 B Leuven Diestsepoort Libramont Avenue Herbofin Lier Gasthuisvest Mont-Saint-Guibert Axisparc, Rue Dumont Mechelen Van Benedenlaan Namur-Jambes Chaussée de Liège Oostende Vijverstraat Roeselare Clintonpark, Ter Reigerie Sint-Niklaas Industriepark Noord Turnhout Patersstraat 100 Bezoek onze site acerta.be 8

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige Algemene Startvoorwaarden... 4 Meerderjarigheid... 4 Toestemming echtgenoot... 4 Gefailleerden...4 Burgerrechten... 5 Handelsbekwaamheid... 5 Algemene Startformaliteiten...

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Schoonheidsspecialiste p. 1 INHOUD Startersgids Schoonheidsspecialist Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse U gaat als

Nadere informatie

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole

Nadere informatie

Uw eigen onderneming starten V20150402

Uw eigen onderneming starten V20150402 Uw eigen onderneming starten V20150402 Inhoudstafel Attentia helpt u starten als zelfstandige... 1 > Open een zichtrekening...2 > Ga naar een ondernemingsloket...2 > Sluit aan bij een sociaal verzekeringsfonds...8

Nadere informatie

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Vlaanderen is ondernemen Mijn eigen zaak Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1.

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

Startersgids GARAGIST. Startersgids Garagist p. 1

Startersgids GARAGIST. Startersgids Garagist p. 1 Startersgids GARAGIST Startersgids Garagist p. 1 Startersgids GARAGIST INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Beroepen die onder de vestigingswet vallen... 6 Motorvoertuigen intersectoraal...

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids Schoonheidsspecialist(e) Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse p. 1 Startersgids SCHOONHEIDSSPECIA- LIST(E)

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN?

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? November 2011 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 2 Voorwoord: Land- en

Nadere informatie

STARTERBROCHURE HORECA EDITIE 2014. Van A tot Z naar je eigen horecazaak

STARTERBROCHURE HORECA EDITIE 2014. Van A tot Z naar je eigen horecazaak STARTERBROCHURE HORECA EDITIE 2014 Van A tot Z naar je eigen horecazaak Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Vooraleer van start te gaan... 4 3 Algemene startersformaliteiten... 5 3.1 Een zichtrekening openen...

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING 2 Voorwoord: Hoevezuivel: booming business? Hoeve- en zuivelproducten : twee begrippen die aanspreken. Daarom is

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Homologatie diploma tandarts

Homologatie diploma tandarts Homologatie diploma tandarts De uitoefening van het beroep en het dragen van de beroepstitel zijn beschermd. Om in België het beroep van tandarts te beoefenen, moet men houder zijn van het diploma van

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Wouter Devloo Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be

Wouter Devloo Accountant Belastingconsulent Tel 0484 187434 www.boekhouder.be VAN START GAAN ALS ZELFSTANDIGE : virtuele startersgids Je wil eigen zaak starten. Je hebt een idee uitgewerkt, gepraat met andere ondernemers en overlegd met familieleden. Je bent gemotiveerd, vastbesloten

Nadere informatie

Bescherming van persoonsgegevens in België

Bescherming van persoonsgegevens in België Bescherming van persoonsgegevens in België Inhoudsopgave Inleiding... 3 Enkele nuttige definities... 5 Voorafgaande formaliteit... 8 Verzameling van gegevens... 10 Onder welke voorwaarden mogen persoonsgegevens

Nadere informatie