Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten. Ondernemen. als buitenlander in België

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten. Ondernemen. als buitenlander in België"

Transcriptie

1 Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten Ondernemen als buitenlander in België

2 Bijlage Accent Starten als zelfstandige - october 2012 Algemene bepalingen Wilt u als niet-belg een zelfstandige zaak starten? Dan moet u een aantal stappen volgen. Wij geven u graag een overzicht van de huidige regelgeving. Veel succes! De beroepskaart Waar en hoe aanvragen? Als buitenlander moet u een beroepskaart hebben. Om deze kaart aan te vragen, te verlengen, te vernieuwen of te wijzigen, gebruikt u de voorgeschreven formulieren. Die vindt u: als u een Attest van Immatriculatie (AI) model A of een Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister (BIVR) van beperkte duur hebt: bij Acerta Ondernemingsloket; als u in het buitenland verblijft: bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in uw land van verblijf. U kunt deze formulieren op dezelfde plaatsen weer inleveren. Waar wordt de kaart afgeleverd? De beroepskaart wordt afgehaald bij het vooraf aangeduide ondernemingsloket. Zijn er uitzonderingen? Ja. U hoeft geen beroepskaart te hebben als u behoort tot de volgende categorieën vreemdelingen. U bent dan vrijgesteld van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart, hetzij wegens de aard van uw activiteit, hetzij wegens de aard van het recht tot verblijf, hetzij wegens de uitvoering van internationale verdragen: de vreemdelingen die houder zijn van een geldige IKV (identiteitskaart voor vreemdelingen) of van een geldig BIVR (bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister) voor onbeperkte duur; de onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en, mits zij zich met hen vestigen: a) hun echtgenoot; b) hun bloedverwanten in dalende lijn, of die van hun echtgenoot, beneden 21 jaar of die te hunnen laste zijn; c) hun bloedverwanten in opgaande lijn of die van hun echtgenoot, die te hunnen laste zijn met uitzondering van de bloedverwanten in opgaande lijn van een student of die van zijn echtgenoot; d) de echtgenoot van de personen in b) en c); de echtgenoot van een Belg en, mits zij zich met hem vestigen: a) zijn bloedverwanten in dalende lijn of die van zijn echtgenoot, onder de 21 jaar of te hunnen laste; b) zijn bloedverwanten in opgaande lijn of die van zijn echtgenoot, te hunnen laste; c) de echtgenoot van de personen in a) en b); de door België erkende vluchtelingen; de echtgenoten die hun echtgenoot of echtgenote bijstaan of vervangen bij de uitoefening van hun zelfstandige beroepsactiviteit; de vreemdelingen die zakenreizen ondernemen, voor zover de duur van het verblijf, nodig voor de reis, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt. Met zakenreizen wordt bedoeld de verplaatsingen in België, door een vreemdeling die hier geen hoofdverblijfplaats heeft, voor eigen rekening of voor rekening van zijn vennootschap, en met als doel: - professionele partners te bezoeken; - professionele contacten te onder zoeken en te ontwikkelen; - te onderhandelen over en het afsluiten van contracten; - deel te nemen aan salons, beurzen en tentoonstellingen om er zijn producten of deze van zijn vennootschap voor te stellen of te verkopen; - deel te nemen aan de raden van bestuur of algemene vergaderingen van vennootschappen; de vreemdelingen, die geen hoofdverblijfplaats hebben in België en die hier conferenties geven, voor zover de duur van het verblijf, nodig voor hun prestaties, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt; de buitenlandse journalisten, de buitenlandse sportlui en de buitenlandse artiesten en hun eventuele begeleiders die geen hoofdverblijfplaats hebben in België mits hun verblijf niet langer duurt dan drie opeenvolgende maanden; de buitenlandse studenten, gemachtigd om in België te verblijven, die hier een stage verrichten in het kader van hun studies, voor de duur van hun stage; de vreemdelingen die in België een stage verrichten die werd goedgekeurd door de bevoegde overheid in het kader van ontwikkelingssamenwerking of van uitwisselingsprogramma s gebaseerd op wederkerigheid, voor de duur van hun stage; de vreemdelingen ingeschreven op het tableau van de Orde van advocaten of op de lijst van de stagiairs in toepassing van het koninklijk besluit van 24 2

3 augustus 1970 tot invoering van de afwijking van de voorwaarde van nationaliteit gesteld bij artikel 428 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de titel en de uitoefening van het beroep van advocaat; het zelfstandig kaderpersoneel en de zelfstandige vorsers in dienst van coördinatiecentra bedoeld in het koninklijk besluit nr. 187 van 30 december 1982 betreffende de oprichting van coördinatiecentra; de Zwitserse onderdanen, begunstigden van het akkoord van 21 juni 1999 tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat over het vrij verkeer van personen. Wat zijn de voorwaarden? Er zijn drie belangrijke criteria: Het recht op verblijf Beschikt u niet over een verblijfsvergunning? Vraag ze aan bij de diplomatieke of consulaire post op hetzelfde ogenblik als uw beroepskaart. Het naleven van de reglementaire verplichtingen, meer bepaald deze met betrekking tot de activiteit. Er wordt nagegaan of u (of uw vennootschap) beschikt over de vereiste toegangsvoorwaarden voor de geplande activiteit en deze eigen aan uw statuut. Neem contact op met Acerta Ondernemingsloket, als dit niet het geval is. Het belang van het project voor België Dit wordt beoordeeld in termen van economisch, sociaal, cultureel, artistiek of sportief nut. Hiervoor verzamelt u alle nodige informatie: gedetailleerde omschrijving van uw project, informatie betreffende uw bekwaamheid en ervaring, uw financiële mogelijkheden, een marktstudie, financiële analyse, contacten met handelspartners, ontwerpen van contracten, statuten van de vennootschap, of ontwerp van de statuten kortom, alle elementen die het economisch nut van uw project voor België aantonen. Hoeveel kost het? Voor elke aanvraag is een recht van 140 euro verschuldigd. Als u uw aanvraag bij een Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland doet, dan betaalt u met fiscale of consulaire zegels. Bij het afleveren van de beroepskaart door het ondernemingsloket betaalt u 90 euro per jaar dat ze geldig blijft. Hoe lang blijft uw beroepskaart geldig? Een beroepskaart is maximaal vijf jaar geldig. U kunt ze wel vernieuwen. De geldigheid van uw beroepskaart is verbonden aan uw recht op verblijf. Indien er een einde komt aan dit recht, is ook de kaart niet langer bruikbaar. U moet ze dan inleveren bij het ondernemingsloket waar ze oorspronkelijk afgeleverd werd. U moet uw aanvraag tot verlenging of tot hernieuwing doorgaans drie maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de vorige beroepskaart indienen. Als de beroepskaart wordt geweigerd, mag u pas na twee jaar een nieuwe kaart aanvragen voor dezelfde activiteit. Deze termijn begint te lopen vanaf de datum van uw vorige aanvraag. U kunt een uitzondering op deze regel verkrijgen als u een nieuw feit kunt aantonen. Bijkomende voorwaarden Bij ontvangst van de beroepskaart moet u nog een aantal andere formaliteiten vervullen. Inschrijving in de KBO, BTW en aansluiting Sociaal Verzekeringsfonds Wanneer u voor eigen rekening een activiteit gaat uitoefenen, moet u bij een ondernemingsloket langsgaan om u in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) te laten registreren. U kan hiervoor ook terecht bij Acerta Ondernemingsloket. U wordt pas ingeschreven als u voldoet aan de vereiste ondernemersvaardigheden (zie verder). U krijgt dan een ondernemingsnummer. Dit moet u vervolgens laten activeren als BTW-nummer als dat nodig is voor uw activiteit. U moet zich ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds, zoals Acerta Sociaal Verzekeringsfonds. Wat met vennootschappen? Bent u mandataris van een vennootschap belast met het dagelijks bestuur, dan moet u uw vennootschap als handelsonderneming laten registreren in de KBO via een ondernemingsloket. Dit kan pas als de vereiste ondernemersvaardigheden werden bewezen (zie verder). U moet zich ook inschrijven bij een sociaal verzekeringsfonds. Dit laatste geldt ook wanneer u enkel bestuurder of werkend vennoot bent. Ook uw vennootschap moet worden ingeschreven bij een sociaal verzekeringsfonds. Indien u of uw vennootschap personeel tewerkstelt, moet u zich ook laten inschrijven bij de Rijksdienst voor Sociale 3 Zekerheid. Raadpleeg hiervoor ook de Acerta-uitgave: Accent starten als zelfstandige en sociaal statuut als zelfstandige. RSVZ Buitenlanders die als zelfstandige in België komen werken moeten voorafgaandelijk aan hun verblijf een elektronische melding doen bij het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen) via de website De aanvrager ontvangt dan een ontvangstbewijs dat hij moet kunnen voorleggen aan zijn opdrachtgever.

4 Bijlage Accent Starten als zelfstandige - october 2012 Ondernemersvaardigheden U kunt pas starten als u voldoet aan de vereiste ondernemersvaardigheden. Deze kan U aantonen door beroepservaring of door een diploma (zie Accent Starten als zelfstandige ). Laat nakijken of uw diploma aanvaard wordt in de diplo-databank van de overheid. Is dat het geval, dan kan het als bewijsstuk dienen voor het aantonen van bepaalde vaardigheden. Uiteraard is dat afhankelijk van de aard van het diploma. Hebt u een buitenlands diploma dat nog niet is opgenomen in de overheidsdatabank, dan moet u een gelijkwaardigheidsbepaling aanvragen bij: Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming Afdeling Dienstverlening EVC NARIC Vlaanderen Hendrik Consciencegebouw - Toren C - 2 de verdieping Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel U kunt ook terecht bij Acerta Ondernemingsloket voor begeleiding bij de samenstelling van uw dossier. Hebt u geen diploma? Dan kunt u (nog) niet starten. U kunt wel een opleiding volgen. Neem hierover contact op met Syntra. Daar worden cursussen bedrijfsbeheer en ondernemersopleidingen georganiseerd (www.syntra.be). Misschien kunt u ook via uw beroepservaring de ondernemersvaardigheden aantonen. Als u in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte 1 of Zwitserland gewerkt hebt en u bent onderdaan van één van deze lidstaten, dan kan u een EG-verklaring voorleggen om de ondernemersvaardigheden te bewijzen. Voorbeelden Hebt u als Duitser in Duitsland een bepaalde praktijkervaring opgebouwd en eventueel een voorafgaande opleiding genoten? U kunt een EG-verklaring laten gelden die door een Duitse instantie uitgereikt werd. Hebt u als Belg in Nederland een bepaalde praktijkervaring opgebouwd en eventueel een voorafgaande opleiding genoten? U kunt een EG-verklaring laten gelden die door een Nederlandse instantie uitgereikt werd. Hebt u als Algerijn in Frankrijk een bepaalde praktijkervaring opgebouwd en eventueel een voorafgaande opleiding genoten? U kunt geen EG-verklaring laten gelden. U bent immers geen onderdaan van één van de bedoelde lidstaten. Een EG-verklaring beschrijft altijd een aantal jaren praktijkervaring, eventueel aangevuld met een voorafgaande opleiding. De verklaring gaat nooit over een opleiding alleen. Indien u alleen de basiskennis van het bedrijfsbeheer moet bewijzen, volstaat iedere EG-verklaring waaruit blijkt dat u gedurende drie jaar als zelfstandig ondernemingshoofd of als bedrijfsleider actief bent geweest. Wanneer u om een of andere reden geen EG-verklaring kunt krijgen, moet u de bewijsstukken voorleggen die in de reglementering zijn voorzien (werkgeversgetuigschrift samen met een sociaal document). Acerta Ondernemingsloket zal u hierbij helpen. Wanneer u problemen ondervindt bij het verzamelen van deze bewijsstukken in het land van herkomst, kan het loket contact opnemen met de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie voor verder overleg en eventueel advies over alternatieve bewijsmiddelen. Buitenlandse ondernemingen werkzaam in België Buitenlandse ondernemingen zonder vestiging in België Moet u, als buitenlandse onderneming zonder vestiging in België, voldoen aan de ondernemersvaardigheden? Als u op regelmatige basis activiteiten wil uitoefenen in België, moet u evengoed bewijzen dat u over de nodige ondernemersvaardigheden (bedrijfsbeheer en eventueel beroepskennis) beschikt, ook al hebt u hier geen vaste vestiging. De controle van de ondernemersvaardigheden gebeurt in deze gevallen echter niet door het ondernemingsloket, maar door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Wanneer uw onderneming aan de eisen voldoet, krijgt u een attest, dat bij een eventuele latere controle kan opgevraagd worden. Acerta Ondernemingsloket kan u wel adviseren en begeleiden bij de aanvraag van dit attest. 1 Lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Als uw buitenlandse onderneming, gevestigd in de Europese Unie, slechts tijdelijk en incidenteel activiteiten komt uitoefenen in België, moet er op voorhand geen attest aangevraagd worden m.b.t. de ondernemersvaardigheden. U moet bij een eventuele controle wel kunnen aantonen dat uw onderneming correct is ingeschreven voor deze activiteiten in het land van herkomst (inschrijving in het handelsregister van dat land) én, wanneer de activiteit daar niet gereglementeerd is, dat u de activiteit er al minstens 2 jaar uitoefent. Een buitenlandse, niet-europese onderneming, die in België activiteiten komt uitoefenen moet hoe dan ook het attest aanvragen, ook al zijn de activiteiten slechts tijdelijk en incidenteel. Ook hier kan Acerta Ondernemingsloket u adviseren en begeleiden bij de aanvraag. 4

5 Moet u, als buitenlandse onderneming zonder vestiging in België, zich laten inschrijven in de KBO? Ja. Wanneer u het attest m.b.t. de ondernemersvaardigheden rechtstreeks bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie aanvraagt, dus zonder tussenkomst van het ondernemingsloket, zorgt de FOD voor de inschrijving in de KBO. De inschrijving in de KBO moet via een ondernemingsloket gebeuren wanneer er geen attest m.b.t. de ondernemersvaardigheden moet aangevraagd worden of wanneer u beroep doet op de begeleiding van een ondernemingsloket voor het aanvragen van het attest (zie vorige vraag). Buitenlandse ondernemingen met filiaal in België Hoe worden Belgische vestigingseenheden van buitenlandse vennootschappen ingeschreven? Voor het openen van een bijkantoor in België moet u een reeks documenten bij de Griffie van de Rechtbank van Koophandel neerleggen (de jaarrekening wordt neergelegd bij de Nationale Bank van België). Daarna wordt uw buitenlandse vennootschap in het rechtspersonenregister (onderdeel van de KBO) ingeschreven door de griffie van het rechtsgebied waar het bijkantoor gevestigd zal worden. Voor de landen die het Verdrag van Brussel van 25 mei 1987 hebben bekrachtigd, is voor openbare akten geen enkele legalisatie vereist. De handtekening bij onderhandse akten wordt gelegaliseerd door een overheidsinstantie in het land waar de akte werd opgesteld. Dit kan bijvoorbeeld een lokaal gemeentebestuur zijn. De andere documenten moeten altijd gelegaliseerd worden alvorens u ze neerlegt. Dit gebeurt bij apostille voor de bijkantoren van buitenlandse vennootschappen in een land dat is toegetreden tot het Verdrag van Den Haag van 5 oktober De autoriteit die de apostille stelt, verschilt van land tot land. Voor bijkantoren van buitenlandse vennootschappen in een land dat niet is toegetreden tot het Verdrag van Den Haag, legaliseert de Belgische ambassade in het land van herkomst. Daarna volgt de Dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Het gaat o.a. om de volgende gegevens: De oprichtingsakte en de gecoördineerde versie van de statuten van de buitenlandse vennootschap. De plaats waar het register van de vennootschap kan worden geraadpleegd en het nummer dat de vennootschap in dat register heeft gekregen, samen met een certificaat van het register waarin het bestaan van de vennootschap wordt vastgesteld. De beslissing om het bijkantoor te openen, genomen door het orgaan dat bevoegd is om een dergelijke beslissing in de buitenlandse vennootschap te nemen, overeenkomstig het recht van haar land. Deze beslissing moet de volgende gegevens bevatten: het adres van het bijkantoor, de werkzaamheden van het bijkantoor, de naam van de vennootschap samen met de naam van het bijkantoor (indien die niet dezelfde zijn), de benoeming en de identiteit van de personen die bevoegd zijn om de vennootschap tegenover derden te verbinden en haar in rechte te vertegenwoordigen. De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van de buitenlandse vennootschap voor het laatste boekjaar. Ze moeten neergelegd worden in de vorm waarin deze rekeningen zijn opgesteld, gecontroleerd en openbaar gemaakt volgens het recht van het land waaronder de vennootschap valt. Om te kunnen worden neergelegd, moeten deze documenten worden opgesteld in de taal (of in een van de officiële talen) van het rechtsgebied waar het bijkantoor zal worden gevestigd. Als ze in een andere taal werden opgesteld, moeten ze door een beëdigde vertaler worden vertaald. Elk professioneel vertaalbureau heeft zulke beëdigde vertalers in dienst. Daarna kan Acerta Ondernemingsloket de inschrijving in de KBO afwerken, na controle van uw ondernemersvaardigheden en voorafgaande vergunningen (zie Accent Starten als zelfstandige). De verantwoordelijken voor het dagelijks bestuur, de actieve bestuurders en actieve vennoten die afkomstig zijn van een land buiten de Europese Economische Ruimte, moeten over een beroepskaart voor vreemdelingen beschikken. Uitzondering wordt gemaakt als zij er wettelijk van vrijgesteld zijn. (zie ook p.2) 2 Verdrag betreffende de afschaffing van de legalisatie van akten in de lidstaten van de Europese Gemeenschappen. 3 Verdrag tot afschaffing van de vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten. De ambulante handel door een buitenlandse handelaar De machtiging ambulante handel Ambulante handel is onderworpen aan een verplicht voorafgaande machtiging. Deze wordt afgeleverd door het ondernemingsloket. Er bestaan drie soorten machtigingen: deze voor de zelfstandige of de vennootschap die in eigen naam werkt (de machtiging voor de werkgever) en deze voor de aangestelde die in naam van die werkgever werkt, opgesplitst in de machtiging A of de machtiging B al naargelang niet of wel aan huis verkocht wordt. De machtiging als werkgever en deze van de aangestelde B zijn persoonlijk. Dit wil zeggen dat ze op naam staan. Deze machtiging kan u maar verkrijgen wanneer u beantwoordt aan de nationaliteitsvoorwaarde (zie verder). Wat zijn de voorwaarden tot het bekomen van een machtiging? De nationaliteit Inzake de nationaliteit wordt een onderscheid gemaakt tussen de ambulante activiteiten die onder een persoonlijke machtiging worden uitgeoefend (de machtiging als werkgever en de machtiging voor de aangestelde B ) en deze die onder een machtiging als aangestelde A worden uitgeoefend. De persoonlijke machtiging voor ambulante activiteiten kan u maar worden verleend wanneer u vrijgesteld bent van de beroepskaart (zie p. 2 De beroepskaart ). De uitoefening van ambulante activiteiten als aangestelde met een machtiging A is ook mogelijk voor vreemdelingen - houders van een beroeps- of arbeidskaart, naargelang de uitgeoefende activiteit onder het statuut van zelfstandige of van werknemer valt. De leeftijd 18 jaar voor de machtiging als werkgever en de machtiging als aangestelde werkend vennoot. 16 jaar voor de andere machtigingen als aangestelde. Het goed zedelijk gedrag Voor de verkoop ten huize van de consument is een attest van goed zedelijk gedrag vereist. De toegang tot het beroep Voor het uitoefenen van een ambulante handel moet u beantwoorden aan de vereisten inzake ondernemersvaardigheden en aan de andere reglementaire bepalingen op het vlak van toegang tot het beroep. Dit geldt o.a. voor de verkoop van vers vlees. 5

6 Bijlage Accent Starten als zelfstandige - october 2012 De plaats van uitoefening De uitoefening van ambulante activiteiten is toegestaan op volgende plaatsen: - de openbare en private markten; - de openbare weg; - andere plaatsen van het openbaar domein; - (privé-) plaatsen grenzend aan de openbare weg; - commerciële parkingplaatsen. Worden met de openbare weg gelijkgesteld: - parkingplaatsen gelegen op de openbare weg; - winkelgalerijen; - stations-, luchthaven en metrohallen; - plaatsen waar kermissen doorgaan. De verkoop van producten en diensten ten huize van de consument is slechts toegestaan wanneer de totale waarde van de producten of diensten per consument niet meer dan 250 euro bedraagt. Hierop bestaan enkele uitzonderingen: - de toelevering van water, gas en elektriciteit en de diensten van telefonie; - de toegang tot internet en televisiekanalen; - de verkopen van één enkel elektrisch huishoudapparaat, alsook de artikelen en diensten inzake inrichting van het huis, tuinaanleg en huishouding met inbegrip van de levering en plaatsing tot een maximum bedrag van 700 euro. De producten Volgende producten mogen niet ambulant verkocht worden: - geneesmiddelen, drogerijen en geneeskrachtige planten en bereidingen op basis ervan, alsook ieder ander product dat de verandering van de gezondheidstoestand beoogt, hetzij door stoffen die het bevat, hetzij door secundaire effecten die het kan teweegbrengen; - medische en orthopedische apparaten; - corrigerende glazen en hun monturen, het plaatsen van deze glazen en corrigerende contactlenzen; - edele metalen, edelstenen en halfedelstenen, natuurparels en gekweekte parels en voorwerpen hiermee vervaardigd (uitzondering: verkoop op gespecialiseerde brokante- en antiekmarkten en op culturele en sportieve manifestaties. Deze uitzondering geldt enkel voor edelstenen e.d. maar niet voor edele metalen); - wapens en munitie (uitzondering: decoratieve wapens die op rommelmarkten verkocht worden). Welke machtiging geldt voor u? Er bestaan drie soorten machtigingen: De machtiging als werkgever Deze machtiging wordt toegekend aan: - De natuurlijke persoon die een ambulante activiteit uitoefent in eigen naam; - De rechtspersoon, via de natuurlijke perso(o)n(en) die het dagelijks bestuur waarne(e)m(t)en Deze machtiging is in principe onbeperkt geldig. De machtiging als aangestelde Deze machtiging wordt toegekend aan de persoon die een ambulante activiteit uitoefent voor rekening of in dienst van een natuurlijk of rechtspersoon. Er zijn twee soorten machtigingen als aangestelde: - machtiging als aangestelde A: voor iedere ambulante activiteit, behalve deze ten huize van de consument. Deze machtiging wordt uitgereikt op naam van de werkgever. Deze kan er zoveel aanvragen als nodig. Hij kan ze opeenvolgend aan verschillende aangestelden geven, maar elke werkende aangestelde moet wel over een machtiging beschikken. Deze aangestelde kan dus een werkend vennoot zijn, een zelfstandig helper, ook zonder dat familiale band vereist is, een loontrekkende met arbeidscontract of interimcontract, leercontract of jobstudent enz De geldigheidsduur komt overeen met deze van de werkgever. - machtiging als aangestelde B bestemd voor de ambulante activiteit ten huize van de consument. Deze machtiging is persoonlijk en onoverdraagbaar. De geldigheidsduur is afhankelijk van de duur van zijn aanstelling en kan dus beperkt of onbeperkt zijn. De verlenging kan ook beperkt of onbeperkt zijn. De totale duur kan nooit die van de werkgever overschrijden. U kan uw ambulante activiteit uitoefenen onder een persoonlijke machtiging (dit is een machtiging als werkgever of een machtiging als aangestelde B) wanneer u vrijgesteld bent van de beroepskaart. Wanneer u niet beantwoordt aan deze vrijstellingsvoorwaarden, kan u uw ambulante activiteit enkel uitoefenen onder een machtiging als aangestelde A. Hoeveel kost een machtiging ambulante handel? Machtiging Werkgever 150 euro Machtiging aangestelde A 100 euro Machtiging B beperkte duur 50 euro onbeperkte duur 100 euro Wijziging/vervanging machtiging werkgever en aangestelde B 50 euro Wijziging/vervanging machtiging aangestelde A 100 euro 6 Welke procedures gelden specifiek voor ambulante handel als u een buitenlander bent? Buitenlandse leurhandelaars zonder woonplaats of vestigingseenheid in België Als buitenlandse handelaar zonder vestiging in België kunt u een ambulante handel in België uitoefenen. U moet zich hiervoor in België niet inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen zolang uw activiteiten tijdelijk en incidenteel zijn. Wanneer deze activiteiten tijdelijk en incidenteel zijn, kan u vrijstelling van bewijs van de basiskennis over het bedrijfsbeheer krijgen als u aantoont dat in uw thuisland hiervoor een beroepskwalificatie vereist is, of wanneer u in het land van vestiging de activiteiten ten minste 2 jaar binnen de laatste 10 jaar uitgeoefend heeft. Dit kan u bijvoorbeeld aantonen d.m.v. een attest uit het handelsregister, een EG-verklaring, Deze bewijsstukken moet u bezorgen aan het ondernemingsloket waar u de leurkaart aanvraagt. Wanneer uw activiteiten niet tijdelijk en incidenteel zijn, maar eerder een vast en/ of regelmatig karakter hebben, onderzoekt het ondernemingsloket uw ondernemersvaardigheden (basiskennis over het bedrijfsbeheer en eventueel beroepskennis indien u een gereglementeerd wenst uit te oefenen) en vraagt zij voor u een attest over de ondernemersvaardigheden aan bij de FOD Economie, dienst Ondernemingsloketten. U kan dit attest ook zelf rechtstreeks bij deze overheidsdienst aanvragen. Hoe vraagt u een machtiging ambulante handel aan? 1. U dient uw aanvraag voor een leurkaart in bij een ondernemingsloket naar keuze via een standaard aanvraagformulier. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van: - een getuigschrift van goed zedelijk gedrag afkomstig van de buitenlandse gemeente waar uw woonplaats gevestigd is wanneer u gaat verkopen ten huize van de consument; - de bewijzen die u toegang verlenen tot het beroep (kennis ondernemersvaardigheden, beroepskwalificatie thuisland, ); - een vergunning als beenhouwer-spekslager voor de ambulante verkoop van versneden vers vlees, afgeleverd door de Dienst Economische Vergunningen van de FOD Economie. U moet bovendien voldoen aan de wettelijke normen om vers vlees te mogen verkopen. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zal nagaan of dit het geval is (zie ook kader).

7 Let op! Beenhouwers-spekslagers De uitbaters en/of vakverantwoordelijken van een beenhouwerij of spekslagerij moeten, vóór de aanvang van hun activiteit, een vergunning van beenhouwerspekslager aanvragen bij de dienst Economische Vergunningen van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. De vergunning wordt vereist voor het verkopen, het te koop stellen, het voor verkoop bewaren en het met het oog op verkoop uitsnijden van vers, bereid of verduurzaamd slachtvlees. De vergunning is niet vereist voor het verkopen van voorverpakt (vers of diepgevroren) vlees, noch voor het verhandelen van vlees van wild en gevogelte. Het aanvraagformulier moet vergezeld zijn van een kopie van het buitenlands diploma van beenhouwer-spekslager dat gelijkwaardig verklaard is door de Vlaamse Gemeenschap, van de oprichtingsakte (als het om een vennootschap gaat) en van de vorige originele vergunning of een attest van de politie in geval van verlies of diefstal (bij een wijziging of een hernieuwing van de vergunning). Bovendien is voor de vreemdelingen, niet EER-onderdanen, deze vergunning slechts geldig wanneer zij tevens houder zijn van een wettige beroepskaart. Deze verplichting geldt niet voor vreemdelingen die genieten van de vrijstelling van de beroepskaart voor vreemdelingen. Daarna volgt een onderzoek door de provinciale controle-eenheden van het federaal agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. Zij zullen uw installatie, bewaarplaats en uw medisch attest als verkoper van voedingswaren controleren. De Dienst Economische Vergunningen zal u vragen een plaats, datum en uur mee te delen waar en waarop bovenvermelde controle-eenheid deze installatie in België kan controleren. U moet hen ook een kopie bezorgen van uw medisch attest en van het bewijs van goedkeuring van uw bewaarplaats, uitgereikt door de bevoegde buitenlandse autoriteit. 2. Het ondernemingsloket stuurt uw aanvraag en bijlagen naar het ondernemingsloket van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie die de ondernemersvaardigheden controleert. Wanneer de bewijsstukken gecontroleerd en aanvaard zijn, levert de overheid u een getuigschrift van ondernemersvaardigheden af. Een kopie gaat naar uw ondernemingsloket. Het onderzoek van de ondernemersvaardigheden kan ook gebeuren via Acerta Ondernemingsloket. Wij ondernemen dan de nodige stappen om uw getuigschrift te verkrijgen. De kostprijs voor deze extra dienstverlening vindt u op acerta.be/kbotarieven. (acerta.be/tarifsbce). 3. Het ondernemingsloket levert u de machtiging tot uitoefening van ambulante activiteiten af. Buitenlandse leurhandelaars met vestiging in België U moet zich via een erkend Ondernemingsloket (Acerta) inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dit loket zal uw ondernemersvaardigheden en vergunningen controleren (zie Accent Starten als zelfstandige). Hoe vraagt u een machtiging ambulante handel aan? De procedure is dezelfde als voor een aanvraag door een Belg. U dient uw aanvraag in bij uw ondernemingsloket. U kan hiervoor dus ook terecht bij Acerta. 1. Acerta Ondernemingsloket controleert de voorwaarden voor de machtiging ambulante handel en kijkt dus na of u beantwoordt aan de eisen inzake de nationaliteit, de moraliteit en de toegang tot het beroep. 2. Na onderzoek levert Acerta ondernemingsloket uw machtiging af. Wanneer de voorwaarden niet vervuld zijn, wordt deze machtiging geweigerd. U kan tegen deze beslissing eventueel in beroep gaan. 3. Acerta ondernemingsloket registreert de inschrijving in de KBO. 7 Waar vindt u de bevoegde instanties? - FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, KMO-beleid WTC III Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel tel.: (dienst economische vergunningen) tel.: (dienst ondernemingsloketten) - FOD Binnenlandse Zaken Dienst Vreemdelingenzaken WTC II Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel tel.:

8 Bijlage Accent Starten als zelfstandige - october 2012 Acerta Ondernemingsloket vzw Start met voorsprong U denkt eraan om zelfstandig ondernemer te worden? Proficiat! Begin met een bezoek aan Acerta Ondernemingsloket. Op één adres vervult u alle wettelijke verplichte administratieve formaliteiten. En er is meer. Wij helpen u met advies en verwijzingen om met nog meer succes van start te gaan. Ver hoeft u niet te lopen. Er is altijd een Acerta Ondernemingsloket in uw buurt. Wat doen wij voor u? 1. Nakijken of u aan de startvoorwaarden voldoet. 2. Uw machtiging voor uw ambulante of kermisactiviteiten afleveren.. 3. U inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. 4. Alle noodzakelijke administratieve formaliteiten vervullen. 5. U begeleiden bij de verdere evolutie van uw zelfstandige activiteit, zoals uw aansluiting bij Acerta Sociaal Verzekeringsfonds, Acerta Sociaal Secretariaat,... Uw startersconsulent bij Acerta Ondernemingsloket werkt samen met een team van professionele deskundigen. Zo krijgt u steeds heldere informatie, bruikbaar advies en gouden tips. Acerta Ondernemingsloket doet nog meer voor u! Wij bieden voor sommige beroepscategorieën of in bepaalde situaties extra ondersteuning bij het opstarten van uw zaak. - Advies ondernemersvaardigheden. - Aanvraag tot activering en stopzetting van uw ondernemingsnummer als BTW-nummer - Aanvraag en aflevering van de beroepskaart - Aanvraag registratie als aannemer - Aanvraag voedingsmiddelenvergunning - Aanvraag tot niveaubepaling of academische erkenning van een buitenlands diploma - Aanvraag tot rechtzetting van administratieve fouten uit het verleden Voor een overzicht van de tarieven: ikwilstarten.be Voor verdere informatie kan u steeds terecht in onze kantoren 9300 Aalst Leo de Béthunelaan Antwerpen-Wilrijk Groenborgerlaan Blégny-Barchon Parc Artisanal Brugge Langestraat Brussel BDC, Heizel Esplanade PB Charleroi-Coullet Espace Sud, Espl. Magritte Dendermonde Noordlaan Gent Opgeëistenlaan 8/ Hasselt Kunstlaan Kortrijk Nijverheidskaai 3 B Leuven Diestsepoort Libramont Avenue Herbofin Lier Gasthuisvest Mont-Saint-Guibert Axisparc, Rue Dumont Mechelen Van Benedenlaan Namur-Jambes Chaussée de Liège Oostende Vijverstraat Roeselare Clintonpark, Ter Reigerie Sint-Niklaas Industriepark Noord Turnhout Patersstraat 100 Bezoek onze site acerta.be 8

We hopen hiermee uw vertrouwen te bevestigen en onze samenwerking ook in 2009 te bestendigen!

We hopen hiermee uw vertrouwen te bevestigen en onze samenwerking ook in 2009 te bestendigen! InfoFlash januari 2009 Acerta Ondernemingsloket krijgt als enige Ondernemingsloket het 5-sterren kwaliteitslabel vanwege de overheid! Acerta draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Het is één van de strategische

Nadere informatie

Zijn kermisattracties met voortbeweging van personen aangedreven door een nietmenselijke

Zijn kermisattracties met voortbeweging van personen aangedreven door een nietmenselijke Kermisattracties 1. Definitie Een kermisactiviteit heeft betrekking op de verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van diensten in het kader van een uitbating van kermisattracties

Nadere informatie

4. DE VEREISTE MACHTIGING OM EEN AMBULANTE HANDELSAC- TIVITEIT UIT TE OEFENEN: DE LEURKAART

4. DE VEREISTE MACHTIGING OM EEN AMBULANTE HANDELSAC- TIVITEIT UIT TE OEFENEN: DE LEURKAART Hierbij dient opgemerkt te worden dat ook andere wetgevingen met betrekking tot specifieke producten of diensten de verkoop van deze producten of diensten via ambulante handel kunnen verbieden. 4. DE VEREISTE

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor:

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Tel: Fax: E-mail: Exploitatiezetel(s): Activiteit: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Starten Volmacht Securex Ondernemingsloket go-start Indien boekhoudkantoor:

Nadere informatie

INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING

INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING INSCHRIJVING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING 1. ALGEMENE INFORMATIE ONDERNEMINGSTYPE: NATUURLIJK PERSOON RECHTSPERSOON BEGINDATUM VAN DE ACTIVITEIT:... /... /... 2. GEGEVENS VAN

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15; SCSZ/06/025 1 BERAADSLAGING NR. 06/010 VAN 14 FEBRUARI 2006 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET PERSONEELSBESTAND DOOR DE DIENST ONDERNEMINGSLOKETTEN VAN DE ALGEMENE DIRECTIE KMO-BELEID VAN DE FEDERALE

Nadere informatie

Erkenning van beroepskwalificaties van Europese onderdanen en gelijkgestelde personen

Erkenning van beroepskwalificaties van Europese onderdanen en gelijkgestelde personen Erkenning van beroepskwalificaties van Europese onderdanen en gelijkgestelde personen De Vlaamse regelgeving bepaalt dat je pas aan de slag kan als kinderbegeleider of verantwoordelijke in de kinderopvang

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/178 BERAADSLAGING NR. 07/068 VAN 4 DECEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING DOOR SOCIALE INSPECTIEDIENSTEN

Nadere informatie

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET INSCHRIJVING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING

WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN HANDELSONDERNEMING 1. ALGEMENE INFORMATIE ONDERNEMINGSTYPE: NATUURLIJK PERSOON RECHTSPERSOON 2. GEGEVENS VAN DE KLANT ONDERNEMINGSNUMMER:... NATUURLIJK PERSOON

Nadere informatie

Erkenning van aannemers

Erkenning van aannemers ALGEMENE DIRECTIE KWALITEIT EN VEILIGHEID AFDELING KWALITEIT EN INNOVATIE Hoe vraagt u een erkenning aan? Erkenning van aannemers Procedure De voorwaarden en administratieve verplichtingen voor een erkenning

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013)

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013) ons kenmerk P1.3/PRO 03.01 CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN (10 januari 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

TOEGANG TOT BEROEP VAN BOEKHOUDER OF BOEKHOUDER-FISCALIST DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPSESE UNIE 2. Richtlijn 2005/36/EU

TOEGANG TOT BEROEP VAN BOEKHOUDER OF BOEKHOUDER-FISCALIST DOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPSESE UNIE 2. Richtlijn 2005/36/EU BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN (Wet van 22 april 1999 1 ) Legrandlaan, 45-1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 - Fax : 02/626.03.90 E-MAIL : INFO@BIBF.BE - URL : HTTP://WWW.BIBF.BE

Nadere informatie

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1).

De Staten van de Benelux hebben besloten om de op de visumvignetten aangebrachte vermeldingen te vereenvoudigen (1). Datum : 21/09/2005 B.S : 11/10/2005 Omzendbrief met betrekking tot de nieuwe gemeenschappelijke vermeldingen die kunnen worden gebruikt in het geval van de afgifte van een Benelux-visum A, B, C of D +

Nadere informatie

Erkenning van aannemers

Erkenning van aannemers ALGEMENE DIRECTIE KWALITEIT EN VEILIGHEID AFDELING KWALITEIT EN INNOVATIE Hoe vraagt u een erkenning aan? Erkenning van aannemers Procedure De voorwaarden en administratieve verplichtingen voor een erkenning

Nadere informatie

Aanvraag Belgische nationaliteit

Aanvraag Belgische nationaliteit Aanvraag Belgische nationaliteit De nationaliteits verleent het recht om de Belgische nationaliteit te verkrijgen op basis van het afleggen van een. De wet over de Belgische nationaliteit is vanaf 1 januari

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

AANVRAAG VAN BEROEPSKAART VOOR VREEMDELINGEN(1)

AANVRAAG VAN BEROEPSKAART VOOR VREEMDELINGEN(1) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// AANVRAAG VAN BEROEPSKAART VOOR VREEMDELINGEN(1) TYPE AANVRAAG : Nieuwe aanvraag Hernieuwing (2) Wijziging

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 2 augustus 2007;

Gelet op de aanvraag van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van 2 augustus 2007; SCSZ/07/145 1 BERAADSLAGING NR. 07/047 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN, STAGIAIRS EN ZELFSTANDIGE STAGIAIRS

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER WIJZIGING VAN GEGEVENS IN DE KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN

AANVRAAGFORMULIER WIJZIGING VAN GEGEVENS IN DE KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN 1. BASISGEGEVENS AANVRAAGFORMULIER WIJZIGING VAN GEGEVENS IN DE KRUISPUNTBANK VOOR ONDERNEMINGEN 1.1 Taalkeuze Nederlands Frans Duits 1.2 Identificatienummer (enkel invullen welk nummer van toepassing

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

U moet zich eveneens registreren bij het FAVV met opgave van alle FAVVactiviteiten per vestigingseenheid. Voor meer uitleg, zie p. 5 of 7.

U moet zich eveneens registreren bij het FAVV met opgave van alle FAVVactiviteiten per vestigingseenheid. Voor meer uitleg, zie p. 5 of 7. Sinds 30.06.2009 zijn de niet handelsondernemingen naar privaat recht wettelijk verplicht zich in te schrijven in de KBO. Landbouwers (zowel als natuurlijk persoon, rechtspersoon of als leden van een feitelijke

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon.

Als uw aanvraag betrekking heeft op meerdere personen, betaalt u een bijdrage per persoon. Nieuwigheden U wil een aanvraag doen voor een visum D, een verblijf voor meer dan drie maanden in België, of een statuutswijziging? Dit belangt u aan. Vanaf 02.03.2015 moeten bepaalde vreemdelingen die

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. 6 SEPTEMBER 1993. - Koninklijk besluit tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Gelet op de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/063 BERAADSLAGING NR 11/057 VAN 6 SEPTEMBER 2011, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Dossier voor het indienen van een aanvraag om vergunning voor het tewerkstellen van een buitenlandse au pair-jongere (behalve E.E.R.

Dossier voor het indienen van een aanvraag om vergunning voor het tewerkstellen van een buitenlandse au pair-jongere (behalve E.E.R. Brussel, Dossier voor het indienen van een aanvraag om vergunning voor het tewerkstellen van een buitenlandse au pair-jongere (behalve E.E.R.) Geachte mevrouw, Geachte heer, Naar aanleiding van uw aanvraag

Nadere informatie

LIMOUSINE Wijziging(en) van statuten

LIMOUSINE Wijziging(en) van statuten Per post te verzenden naar het volgende adres: GOB - Brussel Mobiliteit Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1 1035 Brussel LIMOUSINE Wijziging(en) van statuten Of af te geven in de brievenbus van de loketten

Nadere informatie

De tijdelijke inschrijving onder een plaat X of W

De tijdelijke inschrijving onder een plaat X of W De tijdelijke inschrijving onder een plaat X of W Vanaf 1 mei 2016 komen er 2 soorten van transitplaat naar Europees model op de markt: Algemene informatie over deze twee nieuwe transitplaten X en W De

Nadere informatie

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren

Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren Datum: 01/09/2005 B.S.: 06/10/2005 Omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 15 september 1998 betreffende het verblijf van vreemdelingen die in België wensen te komen studeren I. Inleiding : Krachtens

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN GEVRAAGD DOOR EEN ZELFSTANDIGE

VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN GEVRAAGD DOOR EEN ZELFSTANDIGE VRIJSTELLING VAN SOCIALE BIJDRAGEN GEVRAAGD DOOR EEN ZELFSTANDIGE FORMULIER TERUG TE ZENDEN NAAR ACERTA SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS Deel 1: AANVRAGER Naam :... Voornaam :... Geboren op :.../... /... Geboren

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

LIMOSA is de afkorting voor " Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van MigratieOnderzoek bij de Sociale Administratie".

LIMOSA is de afkorting voor  Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van MigratieOnderzoek bij de Sociale Administratie. Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be NOTA Koningsstraat 148 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be Limosa-meldingsplicht 1. Inleiding Sinds 1 april 2007 moeten buitenlandse

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/063 BERAADSLAGING NR 11/041 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2017 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22

Nadere informatie

Geachte heer, Geachte mevrouw,

Geachte heer, Geachte mevrouw, Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening UW BRIEF VAN UW REF. ONZE REF. DATUM BIJLAGE(N) CONTACT TEL. 02/524.97.97 FAX E-MAIL visa@gezondheid.belgie.be BETREFT:

Nadere informatie

1. Voor de onderneming:

1. Voor de onderneming: Aanvraag tot vergunning onderneming voor camerasystemen versie december 2017 Toepassing van de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Koninklijk besluit van 12 november

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) INSCHRIJVING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF PASFOTO (geen nietjes) Ik, ondergetekende: vraag in toepassing van artikel 52 ter van de Wet van 22 april 1999 mijn inschrijving op het tableau van de interne boekhouders, zoals bijgehouden door het Beroepsinstituut

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/098 BERAADSLAGING NR 11/057 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2017 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

"ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de "Vennootschap")

ECODIS in vereffening Naamloze vennootschap. Brechtsebaan 30 2900 Schoten. RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157. (de Vennootschap) "ECODIS" in vereffening Naamloze vennootschap Brechtsebaan 30 2900 Schoten RPR (Antwerpen) 0478.049.157 BTW BE 0478.049.157 (de "Vennootschap") De vereffenaar van de Vennootschap nodigt u bij deze graag

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Migratie

Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Migratie Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Migratie Stijging administratieve bijdrage voor verblijfsaanvragen vanaf 1 maart 2017 Versie 24 februari 2017 Wat is de administratieve bijdrage voor verblijfsaanvragen?

Nadere informatie

Registratie buitenlandse onderneming in KBO. Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016

Registratie buitenlandse onderneming in KBO. Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016 Registratie buitenlandse onderneming in KBO Infosessie Vlaamse Overheid 29 november 2016 KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) 1. Inhoud 2. Procedure registratie BO (en VVZRL) 3. Toelatingsaanvraag KBO

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen.

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen. Datum : 30/10/1991 Gewijzigd door het K.B. van 17/10/2000 (B.S. : 21/11/2000) Gewijzigd door het K.B. van 25/05/2005 (B.S. : 13/06/2005) B.S. : 17/12/1991 (Bijgewerkt 14/06/2005) Koninklijk besluit betreffende

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer 1. Wat is het ondernemingsnummer? Het ondernemingsnummer, dat sedert 1 juli 2003 werd ingevoerd, is een uniek identificatienummer (bestaande uit

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. CATEGORIEËN WAARVOOR AL DAN NIET EEN THEORETISCH EXAMEN IS VEREIST...2 II. WIE KAN DEELNEMEN AAN EEN THEORETISCH EXAMEN?...3 III. VOOR TE LEGGEN

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic Starten van een zaak : hoe zit het nu met kennis bedrijfsbeheer? Als u in België een eigen zaak willen opstarten, moet u over de nodige ondernemersvaardigheden beschikken. Sinds 1 januari 1999 moet

Nadere informatie

Artikel 3. Sluitingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Artikel 3. Sluitingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Artikel 1. Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: uitbater: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging of de rechtspersoon ongeacht hun eventuele

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

Basisopleiding gezinshereniging

Basisopleiding gezinshereniging Lijst van bijlagen Bijlage 15bis Bijlage 41bis Bijlage 3 & 4 omzendbrief 21/06/2007 Bijlage 19ter 1 Basisopleiding gezinshereniging Gent - 19 februari 2013 2 1 Artikel 10 en 10bis Artikel 10: vreemdeling

Nadere informatie

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier...

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier... WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vak

Nadere informatie

mevr. Voornaam : Naam :... Adres :... Mail :. ...

mevr. Voornaam : Naam :... Adres :... Mail :. ... Kader 1 : Identificatie van de candidaat «EPB-Adviseur» De heer mevr. Voornaam : Naam :...... Nationaliteit : Adres :... Tel. :.. Fax :... Mail :. Naam van het studiebureau of van de firma waarvoor U werkt

Nadere informatie

TAXI Wijziging(en) van statuten

TAXI Wijziging(en) van statuten Per post te verzenden naar het volgende adres: GOB - Brussel Mobiliteit Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1 1035 Brussel TAXI Wijziging(en) van statuten Of af te geven in de brievenbus van de loketten

Nadere informatie

12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN

12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN 1 12. EU-REIZIGERSLIJST voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU SCHOLIEREN INHOUD EU-reizigerslijst voor SCHOOLREIZEN voor NIET-EU-scholieren... 1 1 Doel... 1 2 Rechthebbenden... 1 3 Bevoegde overheden... 2 4 EU-reizigerslijst

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Loket Migratie

Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Loket Migratie Bedrijfsvoering Dienst Burgerzaken Loket Migratie Versie 30 juni 2016 Betreft: Invoering administratieve kost voor verblijfsaanvragen vanaf 2 maart 2015 Beste bezoeker, Ten gevolge van de beslissing van

Nadere informatie

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap

AGENDA. 1. Wijziging van artikel 20 van de statuten m.b.t. de vertegenwoordiging van de vennootschap Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenweg 360 BTW BE 0405.548.486 - RPR Gent, afdeling Kortrijk: 0405.548.486 www.deceuninck.com

Nadere informatie

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1

Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 Deel I Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie 1 1. Uw advocaat en zijn kantoor U vertrouwt u dossier toe aan mr. 2. Mr. 3 is [advocaat] 4 in [België] 5, en is ingeschreven aan de balie van [

Nadere informatie

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 MEI

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN

INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN INFORMATIEBROCHURE VOOR DE GARANTEN U hebt een kennis of een familielid - die niet de Belgische nationaliteit heeft EN - niet beschikt over voldoende financiële middelen om de kosten van zijn verblijf

Nadere informatie

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5. S.A. SPADEL N.V. Kolonel Bourgstraat 103-1030 BRUSSEL ( RPR Brussel 0405 844 436 13 mei 2014 Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.00 h) VOLMACHT Ondergetekende Voornaam :... Naam Woonplaats

Nadere informatie

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen.

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Aan de ondernemingen voor camerasystemen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 02

Nadere informatie

ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN!

ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN! LIJKT UW EIGEN ZAAK EEN ONMOGELIJKE TAAK? ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN! WAAROM U ALS STARTER GOED ZIT BIJ SMARTSTART Een eigen zaak opstarten is een belangrijke stap in uw leven.

Nadere informatie

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Reglement tot vaststelling van de openingsuren voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie en tot het bekomen van een vestigingsen uitbatingsvergunning Inhoud Hoofdstuk I : Toepassingsgebied

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2013 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005)

Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Datum: 30/09/1997 (Bijgewerkt 28/08/2007) BS: 14/11/1997 Gewijzigd ingevolge de omzendbrief van 06/12/2005 (B.S. 30/12/2005) Omzendbrief van 30 september 1997 betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA. (16 mei 2008)

CIRCULAIRE NOTA. (16 mei 2008) K O N I N K R I J K BE L G I Ë F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s e Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n g

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/070 BERAADSLAGING NR 11/044 VAN 7 JUNI 2011 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE

Nadere informatie