Het antwoord van de examenkandidaat moet tenminste de volgende onderdelen bevatten:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het antwoord van de examenkandidaat moet tenminste de volgende onderdelen bevatten:"

Transcriptie

1 EPN EXAMEN (ochtendgedeelte) 14 maart 2013 Vraagstuk I Het antwoord van de examenkandidaat moet tenminste de volgende onderdelen bevatten: De Successiewet 1956 is een verkrijgersbelasting (artikel 5, 24 en 36 SW 1956). De belasting wordt geheven van de verkrijger, zo bezien klopt de stelling niet. Grondslagen voor de heffing van erf- en schenkbelasting zijn: het buitenkansbeginsel / windfall; draagkrachtbeginsel; herverdeling van middelen; staatskas, budgettair argument. Vraagstuk II 1. Van de examenkandidaat wordt verlangd dat hij in het antwoord aandacht besteedt aan het volgende: Stichting Peer (rekening houdende met de doelstelling van de stichting) kan worden aangemerkt (artikel 5b AWR en artikel 1a Uitvoeringsregeling AWR) als een ANBI. De fiscale voordelen van de stichting (aan de hand van wet- en regelgeving) met ANBI rangschikking: artikel 32 lid 1 onder 3: van erfbelasting is vrijgesteld, hetgeen wordt verkregen door een ANBI; artikel 33 onder 4: van schenkbelasting is vrijgesteld, hetgeen wordt verkregen door een ANBI; artikel 33 onder 10: van schenkbelasting is vrijgesteld, hetgeen wordt verkregen van een ANBI; artikel 16 VPB: aftrekbare giften; periodieke giften aan ANBI zijn volledig aftrekbaar in de IB; voor giften die niet in de vorm van periodieke uitkeringen zijn gedaan geldt een drempel van 60 of, als dat meer is, 1% van het verzamelinkomen. verder geldt voor deze andere giften een maximum van 10% van het verzamelinkomen; aftrekbare giften kunnen ook de vorm hebben van het afzien van kosten. 2. Van de examenkandidaat wordt verlangd dat hij of zij in het antwoord tenminste aandacht besteedt aan de volgende aspecten: de nieuwe activiteit kan worden gezien als een commerciële activiteit; commerciële activiteiten zijn (beperkt) mogelijk (artikel 1a lid 2 en lid 6 Uitvoeringsregeling AWR); de inkomsten van deze activiteiten moeten in overeenstemming zijn met artikel 1b Uitvoeringsregeling AWR. Verder moeten de inkomsten binnen redelijke termijn geheel/nagenoeg geheel ten goede komen aan de doelstelling van de stichting.

2 Hierbij dient rekening te worden gehouden met de vermogenstoets van artikel 1b Uitvoeringsregeling AWR: een ANBI houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling. 3. Van de examenkandidaat wordt verlangd dat hij tenminste aandacht besteedt aan de volgende aspecten: als gevolg van het uitponden van de Appel licentie komt de ANBI rangschikking van stichting Peer te vervallen. de ANBI moet uitsluitend of nagenoeg uitsluitend (minstens 90%) het algemeen nut beogen (artikel 5b lid 1 sub a onder 1 AWR), mogelijk valt het uitponden van de licentie binnen de overige 10%. als gevolg van de aanschaf van de Volvo V40 met gelden van de stichting is er schenkbelasting verschuldigd. voor de werkzaamheden die Diederik Rutte voor de instelling verricht, mag geen andere beloning worden ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld (artikel 41a, eerste lid, onderdeel e, van de Uitvoeringsregeling IB 2001). als gevolg van het vervallen van de ANBI status is er schenkbelasting verschuldigd ten aanzien van ontvangen schenkingen. Mogelijk is er sprake van een afgezonderd particulier vermogen (hierna: APV) zoals wordt gedefinieerd in artikel 2:14a van de Wet inkomstenbelasting Als gevolg hiervan worden de bezittingen en de schulden van een APV toegerekend aan de inbrenger (vermogen wordt fiscaal transparant behandeld). Vraagstuk III 1. Van de examenkandidaat wordt verlangd dat hij tenminste aandacht besteedt aan de volgende aspecten: De civiele gevolgen van het overlijden van Dennis zijn (onder andere): het vruchtgebruik komt te eindigen (het heeft geen waarde meer na het overlijden van Dennis); als gevolg van het eindigen van het vruchtgebruik is er aanwas van bloot eigendom naar vol eigendom bij Mike. De fiscale gevolgen van het overlijden van Dennis zijn (onder andere): Mike zou de heffing van erfbelasting kunnen ontgaan door de tijdens zijn leven aan hem toebehorende eigendomsrechten om te zetten in vruchtgebruik, eindigend bij zijn overlijden. artikel 10 SW 1956 is echter van toepassing. Mike wordt geacht, na het overlijden van Dennis, krachtens een fictief legaat te hebben verkregen., zodat de heffing van erfbelasting mogelijk is. Voor de toepassing van artikel 10 SW 1956 moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: - Mike behoort tot de kring van personen genoemd in artikel 10 lid 4, sub a, SW 1956; - Mike heeft in verband met een rechtshandeling, of een samenstel van rechtshandelingen, waarbij Dennis partij was, iets ten laste van het vermogen van Dennis verkregen;

3 - Dennis heeft in verband met die rechtshandeling tot aan zijn overlijden of een daarmee verband houdend tijdstip het genot van een vruchtgebruik gehad; dat vruchtgebruik is ten laste van Mike gekomen. Mike wordt na het overlijden van Dennis geacht de vermogensbestanddelen krachtens een fictief legaat (artikel 10 SW 1956) te hebben verkregen zodat heffing van erfbelasting mogelijk is WOZ ten tijde van het overlijden Dennis (art 21 lid 5 SW 1956) -/ aankoopprijs (art 7 lid 1 SW 1956) -/ rentecorrectie X6%X6jr (art 7 lid 3 SW 1956) -/ waardestijging (Besluit tot 2010) -/ vrijstelling (artikel 32 lid 1 onder 4) Erfbelasting = = OVB (art 7 lid 2) = /- Rente (art 7 lid X 6% X 6 jr) = / Mike is erfbelasting verschuldigd naar aanleiding van het overlijden van Dennis. 2. De examenkandidaat dient in zijn antwoord aan te geven dat artikel 10 SW 1956 onder deze omstandigheden niet van toepassing is. Mike heeft niet ten laste van het vermogen van Dennis verkregen. Verder was Dennis geen partij bij de rechtshandeling. Er is geen erfbelasting door Mike verschuldigd na het overlijden van Dennis. Vraagstuk IV In het antwoord van de examenkandidaat moet de uitspraak van 15 juni 1994 van de HR worden genoemd (NJ 1995, 577) met betrekking tot de bewuste overbedeling (of het antwoord moet zijn gebaseerd op de uitkomsten van deze uitspraak). Wanneer in wettelijke gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten hun vermogen na ontbinding van het huwelijk ongelijk verdelen, is dit een schenking. Voor de toepassing van artikel 1 lid 2 SW geldt het civielrechtelijke schenkingsbegrip als maatstaf: - er moet sprake zijn van een verrijking van de één (de begiftigde); - ten laste van het vermogen van de ander (verarming van de schenker); - er moet sprake zijn van vrijgevigheid (dat wil zeggen de aanwezigheid van een bevoordelingsbedoeling). Zowel in het arrest als in de casus is er sprake van een verrijking en een verarming. Het gaat i.c. om de vraag of er sprake is van vrijgevigheid. Is hoeverre is sprake van een bevoordelingsbedoeling? De HR geeft in het arrest aan dat voor het aannemen van vrijgevigheid voldoende is, dat degene die verarmd is, de verrijking van de andere partij heeft gewild. Daartoe behoeft niet te worden onderzocht of bij eerstgenoemde ook het oogmerk (bedoeling en/of motief) tot bevoordeling bestaat.

4 Het motief van de verrijkingshandeling speelt geen rol bij de vraag of er sprake is van vrijgevigheid of niet. Als het motief inderdaad zou zijn een morele of gewetensverplichting, dan heeft dit dus niet het gevolg, dat daardoor de vrijgevigheid, en dus een essentieel schenkingselement zou ontbreken. Dit wordt pas anders als het gaat om een zo dringende morele verplichting, dat er sprake is van een natuurlijke verbintenis of om een situatie dat het uitoefenen van het recht, waarvan de schenker afziet, toch zou afstuiten op de derogerende werking (onaanvaardbaarheid) van de uitoefening daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Op grond van de feiten van de casus moet een afweging worden gemaakt of sprake is van een schenking en of er schenkbelasting is verschuldigd als gevolg van de ongelijke verdeling. In beginsel is er wel sprake van schenking een (en schenkbelasting), tenzij sprake is van een natuurlijke verbintenis of strijd met redelijkheid en billijkheid.

5 EPN EXAMEN (middaggedeelte) 14 maart 2013 Vraagstuk I 1. Op grond van artikel 2 lid 6 AWR zijn de bepalingen van de belastingwet die rechtsgevolgen verbinden aan het aangaan, het bestaan, de beëindiging of het beëindigd zijn van een huwelijk van overeenkomstige toepassing op een geregistreerd partnerschap. De fiscale positie van geregistreerd partners is gelijk aan die van echtgenoten. Het beëindigen van een geregistreerd partnerschap staat daarom gelijk aan echtscheiding. Gevolgen voor de toepassing van de SW 1956 zijn (onder andere): - het automatisch zijn van partner voor de SW 1956; - het wel of niet van toepassing zijn van tariefgroep I uit artikel 24 lid 1 SW 1956; - het wel of niet recht hebben op de langstlevende vrijstelling voor de erfbelasting uit artikel 33 lid 1 onder 4 SW Het aangaan van een geregistreerd partnerschap in algehele gemeenschap van goederen is geen schenking: HR 28 januari 1959, BNB 1959/122 en HR 17 maart 1971, BNB 1971, 94: Uit deze arresten blijkt: - dat er geen voltooide waardeverschuiving heeft plaatsgevonden; - er geen sprake is van realiseerbaarheid; - het familierechtelijk element overheerst De overgang naar een gemeenschap van goederen brengt met zich mee dat: - de aandelen blijven privé van Janet (ivm uitsluitingsclausule); - overig vermogen valt in de gemeenschap (beiden zijn gerechtigd tot geheel met inachtneming van elkaars aanspraak = 50%); - het overdrachtsbelastingaspect: vrijstelling bij het tot stand komen en opheffen van de gemeenschap van goederen (art 3 lid a sub a boedelmenging en lid 1 sub b verdeling van een gemeenschap Wet op belastingen van rechtsverkeer) a. Waarde van de nalatenschap van Janet bedraagt: 1/2 gemeenschap van goederen (artikel 21 lid 5: WOZ waarde) Aandelen Latentie (artikel 19 lid 5 sub a SW1956) ( ) X 6,25% = /

6 3.b. Wettelijke verdeling is van toepassing nu zij geen testament heeft Echtgenoot: Goederen -/- schulden ( /- ( /2) = Fictief VG ( X 6% X 10 ) = BOR ( ) X 83% = Algemene vrijstelling nihil De echtgenoot is geen erfbelasting verschuldigd (er wordt niet optimaal gebruik gemaakt van de vrijstelling/ een deel van de BOR gaat verloren) Artikel 35B voorwaardelijke vrijstelling Artikel 35C AB aandelen Artikel 35D 1 jaarstermijn erflater Artikel 35E 5 jaar voortzetten: - aandelen houden - onderneming voortzetten Zoon: Fictief BE ( X 40%) = Algemene vrijstelling De zoon is aan erfbelasting verschuldigd: Art 25 lid 13 IW: rentedragend uitstel voorzover de vordering verband houdt met ondernemingsvermogen Vraagstuk II Het antwoord van de examenkandidaat moet tenminste de volgende onderdelen bevatten: Alle kinderen verkrijgen ieder 1/4 e deel van de nalatenschap, zijnde: Ook kind B zou verkrijgen. Echter, omdat hij binnen 180 dagen voorafgaande aan het overlijden van Chantal een schenking van haar heeft verkregen, dient het geschonkene als fictieve erfrechtelijke verkrijging bij dit bedrag te worden opgeteld, artikel 12 lid 1 SW. Op grond van artikel 21 lid 1 SW dient de schenking te worden gewaardeerd naar de waarde in het economisch verkeer op het tijdstip van de verkrijging, zijnde het tijdstip van overlijden van Chantal. Derhalve zou kind B aan erfbelasting verschuldigd zijn. Verkrijging (1/4 X ) = Artikel 12 SW (180 dagen) juncto artikel 21 lid 1 SW (WEV) = / vrijstelling X 10% = erfbelasting Echter, op grond van artikel 7 SW mag op dit bedrag aan erfbelasting een correctie worden aangebracht, inhoudende een vermindering ter grootte van de destijds door kind B betaalde

7 schenkbelasting inclusief rente. Vermoedelijk is de schenkbelasting nog niet betaald, aangezien de aangifte vóór 1 maart van het volgende jaar moet zijn ingediend. Het is onwaarschijnlijk dat de schenkbelasting dan al vóór 1 maart is voldaan. Stel dat kind B toch al de schenkbelasting heeft betaald. De hoogte van de verschuldigde schenkbelasting is dan geweest: CIJFERS 2012: Schenking / (vrijstelling, art 33 onder 5 SW) X 10% = OF CIJFERS 2013: Schenking / (vrijstelling, art 33 onder 5 SW) X 10% = Berekening correctie en rente: Slechts de helft van de betaalde schenkbelasting mag als correctie in mindering worden gebracht op de te betalen erfbelasting, alsook slechts de helft van de rente, aangezien de waarde van de aandelen ook met de helft zijn afgenomen (waarde economisch verkeer) en van deze laatste waarde wordt uitgegaan. CIJFERS 2012: / 2 = X 6% rente X 4/12 maanden = 14,97 CIJFERS 2013: / 2 = X 6% rente X 4/12 maanden = 14,86 Uiteindelijk zal kind B derhalve aan erfbelasting verschuldigd zijn: CIJFERS 2012: (748,5 + 14,97) = CIJFERS 2013: (743,0 + 14,86) = (Zowel berekeningen aan de hand van de cijfers 2012 als aan de hand van de cijfers 2013 worden goedgekeurd. Uiteraard wordt ook goedgekeurd een renteloze behandeling, aangezien vermoedelijk nog geen schenkbelasting is voldaan. Wel moet dit voldoende zijn gemotiveerd.) Voor kinderen A, C en D geldt dat zij ieder verkrijgen. Zij zijn elk aan erfbelasting verschuldigd: Kind A, C en D / vrijstelling X 10% = 2.047

8 Vraagstuk III (15 punten) 1. Van de examenkandidaat wordt verlangd dat hij tenminste aandacht besteedt aan de volgende aspecten: Een finaal verrekenbeding houdt in dat bij ontbinding van het huwelijk (door overlijden en/of door echtscheiding/ scheiding van tafel en bed; afhankelijk van hetgeen in de huwelijkse voorwaarden is bepaald) wordt afgerekend alsof de echtgenoten in wettelijke algehele gemeenschap van goederen waren gehuwd (d.w.z. dat voor de echtgenoot met het minste vermogen een zodanige vordering ontstaat op de echtgenoot met het grootste vermogen dat de echtgenoten bij ontbinding van het huwelijk ieder een gelijk deel verkrijgen in de bij elkaar opgetelde vermogens); De afwikkeling van het finaal verrekenbeding leidt tot het ontstaan van een vordering van de ene echtgenoot op de andere; Verrekening vindt plaats bij het einde van het huwelijk en ziet op de verrekening van vermogen; Er ontstaat geen goederenrechtelijke maar een verbintenisrechtelijke gemeenschap (verrekening van waarden); De verrekening geschiedt in beginsel in geld. In casu betekent dit het volgende: Vermogen Peter: EUR aandelen EUR bankrekening Vermogen Barbara: EUR bankrekening Derhalve is bij het overlijden van Barbara sprake van een verrekenvordering van Barbara op Peter ter grootte van EUR Het antwoord van de examenkandidaat moet tenminste de volgende onderdelen bevatten: Voor de consequenties komt een verplicht wederkerig finaal (zonder enig voorbehoud aangegaan) verrekenbeding overeen met de algehele gemeenschap van goederen; Er moet worden gehandeld alsof tijdens het leven een algehele gemeenschap van goederen bestond, zodat heffing op grond van artikel 11, lid 3, SW 1956 niet mogelijk is; Bij deze vorm van huwelijkse voorwaarden behoort heffing op grond van artikel 11, lid 4, SW 1956 tot de mogelijkheden, echter uitsluitend indien de langstlevende meer verkrijgt dan de helft van het te verrekenen bedrag. Omdat ingevolge een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding de vermogens van de echtgenoten gelijkelijk worden verdeeld, leidt dat niet tot heffing; In casu betekent het voorgaande dat bij het overlijden van Barbara een verrekenvordering op Peter ontstaat ter grootte van EUR Zonder verplicht wederkerig finaal verrekenbeding had haar nalatenschap EUR bedragen, door het finaal verrekenbeding bedraagt haar nalatenschap nu EUR Echter, ervan uitgaande dat Peter Barbara s enige erfgenaam is, is deze verkrijging vrijgesteld van erfbelasting, aangezien de verkrijging binnen de partnervrijstelling valt (EUR ).

9 3. Het antwoord van de examenkandidaat moet tenminste de volgende onderdelen bevatten: In beginsel is de bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing, aangezien Barbara geen kwalificerende vermogensbestanddelen heeft ten tijde van haar overlijden. In het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 17 januari 2013 met nr. BLKB2012/1221M is in onderdeel 3.7 echter goedgekeurd dat de bedrijfsopvolgingsregeling ziet op huwelijkse voorwaarden met een finaal verrekenbeding ten behoeve van de langstlevende echtgenoot. De staatssecretaris keurt (onder voorwaarden) goed dat de BOR ook geldt voor de verrekenvordering door finale verrekening van de waarde van het ondernemingsvermogen van de langstlevende echtgenoot. Voorwaarden Voor de goedkeuring gelden de volgende voorwaarden: de goedkeuring is alleen van toepassing voor de erfbelasting; de goedkeuring geldt alleen voor de verrekenvordering die ontstaat door het overlijden van de erflater; de goedkeuring geldt voor zover de langstlevende echtgenoot de verrekenvordering verkrijgt; de goedkeuring geldt alleen voor het saldo van de verrekenvordering door het finaal verrekenbeding dat is toe te rekenen aan de waarde van het ondernemingsvermogen van de langstlevende echtgenoot; het ondernemingsvermogen waarop de verrekening betrekking heeft, is ondernemingsvermogen als bedoeld in artikel 35c, eerste lid, letter a, b, c of d, van de Successiewet dat de langstlevende echtgenoot al ten minste een jaar voor het overlijden van de erflater bezat; en de langstlevende echtgenoot houdt het ondernemingsvermogen ten minste gedurende de periode van vijf jaren als bedoeld in artikel 35b, vijfde lid, van de Successiewet. Het ondernemingsvermogen dat kwalificeert voor de BOR: (EUR / EUR ) x EUR = EUR Derhalve kan Peter ten aanzien van EUR de BOR gebruiken (zie voorbeeld 3 in paragraaf 3.7 van het besluit)

10 Vraagstuk IV (10 punten) Een radartestament is een tweetrapstestament/ tweetrapsmaking. Bij een tweetrapsmaking vererft de nalatenschap van de eerststervende ouder naar de langstlevende echtgenoot/partner (bezwaarde) en verkrijgen de kinderen (verwachters) op dat moment (nog) niets, ook geen vordering op de langstlevende ouder (zoals bij de wettelijke verdeling). Pas bij het overlijden van de langstlevende ouder vererft het resterende vermogen en de nalatenschap van de langstlevende ouder naar de kinderen. De langstlevende ouder is aldus erfgenaam onder ontbindende voorwaarde en de kinderen zijn erfgenamen onder opschortende voorwaarde van het overlijden van de langstlevende ouder. Voordelen een tweetrapstestament kan worden gebruikt indien het vermogen van de echtgenoten weinig liquiditeit omvat en nagenoeg uitsluitend bestaat uit de echtelijke woning. Om heffing bij het eerste overlijden (en daarmee liquiditeitsproblemen) te voorkomen kan het raadzaam zijn om een tweetrapstestament op te stellen. Door het tweetrapstestament worden de kinderen pas bij het overlijden van de langstlevende ouder voor beide nalatenschappen in de heffing betrokken; in vergelijking met de wettelijke verdeling kan de langstlevende bij een tweetrapsmaking beter gebruik maken van de partnervrijstelling; de kinderen verkrijgen bij het eerste overlijden nog niets en zijn zodoende geen erfbelasting verschuldigd. Nadelen de langstlevende moet een beschrijving maken van hetgeen hij/zij heeft geërfd; de kinderen (verwachters) moeten in kennis gesteld worden van het feit dat zij bij het overlijden van de bezwaarde (wellicht) nog iets verkrijgen. Ingeval van een tweetrapsmaking zonder bewaarplicht kan het zijn dat de kinderen uiteindelijk toch niets verkrijgen, terwijl zij door de in kennisstelling wel verwachtingen hebben gekregen; vaak wordt door het voorkomen van heffing bij het eerste overlijden een belastingbesparing gecreëerd die bij het tweede overlijden teniet gedaan wordt. Veelal is meer erfbelasting verschuldigd over de twee overlijdens samen bezien.

2. Geef aan wat de voor- en nadelen zijn van een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding ten opzichte van een wettelijke gemeenschap.

2. Geef aan wat de voor- en nadelen zijn van een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding ten opzichte van een wettelijke gemeenschap. EPN-EXAMEN EXAMEN 17 JUNI 2011 (OCHTENDGEDEELTE) I ONDERDEEL HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 1. Geef aan welke vier varianten er bestaan op het geboed van finale verrekenbedingen en beschrijf de gevolgen voor

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 1

2014 -- Successiewet -- Deel 1 Successiewet les 1 programma Eén wet, twee belastingen Woonplaats Successierecht Wettelijk erfrecht en wettelijke verdeling Testamenten Wetsficties 1 Eén wet, twee belastingen De Successiewet bestaat uit:

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 2

2014 -- Successiewet -- Deel 2 Successiewet les 2 programma Successierecht Wetsficties Bedrijfsopvolgingsfaciliteit Aangifte 1 Wetsficties 1 van 11 Schuldigerkenning niet-registergoederen art. 8-1 SW Om het ontgaan van successierecht

Nadere informatie

Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13

Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13 Voorwoord bij de tweeëntwintigste druk / 13 Lijst van gebruikte afkortingen / 15 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 Inleiding / 17 Korte historische schets / 17 Rechtsgronden / 20 Civielrechtelijke

Nadere informatie

Voorbeelden Schenkbelasting Voorbeeld 1

Voorbeelden Schenkbelasting Voorbeeld 1 Onderstaande voorbeelden zijn afkomstig uit de Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2018 De volledige tekst kunt u vinden via onderstaande link https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/09/19/overige-fiscale-maatregelen-

Nadere informatie

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting Estate planning Stichting RB studiekring Utrecht, 11 november 2014 Mr. C.G.C. Engelbertink, Van Ewijk Estate Planning te Bussum Definitie van estate planning Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN

VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN VERERVING VAN AANDELEN IN EEN B.V. MET BELEGGINGSVERMOGEN Vanaf 2010 kan overlijden met vererving van aandelen in een eigen B.V. met beleggingsvermogen (waaronder verhuurd onroerend goed) tot een onverwachte

Nadere informatie

Bijlage I Berekening waarde vruchtgebruik en periodieke uitkeringen 191. Bijlage II Afgeronde overlevingstafel (GBM/GBV ) 193

Bijlage I Berekening waarde vruchtgebruik en periodieke uitkeringen 191. Bijlage II Afgeronde overlevingstafel (GBM/GBV ) 193 Inhoud Voorwoord 11 1 Erfrecht in vogelvlucht 13 1.1 Wettelijk erfrecht 13 1.2 Invloed huwelijk op nalatenschap 14 1.3 Wettelijke verdeling 15 1.3.1 Gevolgen van wettelijke verdeling voor erfbelasting

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

32401 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010)

32401 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2010) Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën datum 19 november 2010 Betreffende wetsvoorstel: 32401 Wijziging van enkele

Nadere informatie

Wet schenk- en erfbelasting

Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 De nieuwe Successiewet is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen! Wijziging tariefstructuur/ vrijstellingen Vereenvoudiging

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Rabobank Flevoland 16 december. Successiewet 2010. I.s.m. notariskantoor van Der Weele

Informatiebijeenkomst Rabobank Flevoland 16 december. Successiewet 2010. I.s.m. notariskantoor van Der Weele Informatiebijeenkomst Rabobank Flevoland 16 december Successiewet 2010 I.s.m. notariskantoor van Der Weele 0611083 1 mr. Jeroen van der Weele - Notaris 16 december 2009 Successiewet per 1 januari 2010

Nadere informatie

INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010

INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010 INFOKAART TESTAMENTEN Versie november 2010 Informatie over langstlevende testamenten en het " tweetrapstestament " Hieronder heb ik enige voorbeelden en uitwerkingen van diverse testamentvormen weergegeven,

Nadere informatie

Ontwerp d.d. *** TESTAMENT D GEHUWDEN OF SAMENWONENDEN MET MEERDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE). TWEETRAPSMAKING

Ontwerp d.d. *** TESTAMENT D GEHUWDEN OF SAMENWONENDEN MET MEERDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE). TWEETRAPSMAKING Ontwerp d.d. *** TESTAMENT D GEHUWDEN OF SAMENWONENDEN MET MEERDERJARIGE KINDEREN (UIT HUIDIGE RELATIE). TWEETRAPSMAKING Op *** verscheen voor mij, mr. ***, notaris te Rotterdam:-----------------------------

Nadere informatie

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus. Irma van der Zon

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus. Irma van der Zon Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) Interne Cursus Irma van der Zon BOR / BOF BOR: bedrijfsopvolgingsregeling BOF: bedrijfsopvolgingsfaciliteit Verschillende benamingen voor hetzelfde onderwerp. BOR faciliteiten:

Nadere informatie

De heer P. Groothuizen. Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen

De heer P. Groothuizen. Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen De heer P. Groothuizen Datum: 02 januari 2015 Samengesteld door: Anneke Janssen Geachte heer P. Groothuizen, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10783 13 juli 2010 Schenk- en erfbelasting. Verkrijging door aanstaande of voormalige echtgenoot of partner. Wijziging

Nadere informatie

VOORBEELD. Voorbeeld: Als de nalatenschap 100 bedraagt en er naast de langstlevende partner drie kinderen zijn, erft

VOORBEELD. Voorbeeld: Als de nalatenschap 100 bedraagt en er naast de langstlevende partner drie kinderen zijn, erft Geachte heer Test, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een testament nodig hebt, is van veel factoren afhankelijk. Een belangrijke factor is de hoogte

Nadere informatie

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM Henk Groenemans CB RB Msc. Register Belastingadviseur Koren 16 a 0492-841336 5731 LC Mierlo u 06-24243155 Nederland fiscad@onsmail.nl Vliegert Mierlo, 15 november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 554 Wijziging van titel 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (regels verrekenbedingen) Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 930 Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 152 Wet van 14 maart 2002 tot wijziging van titel 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (regels verrekenbedingen) Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien?

Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze gescheiden zien? 18 november 2014 Huwelijksvermogensrecht en verzekeringen, moet je ze "gescheiden" zien? 1 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek

Nadere informatie

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010

Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Enkele belangrijke Wijzigingen in de Successiewet per 1 januari 2010 Op 1 januari 2010 is de Successiewet 1956 gewijzigd. Er is veel gewijzigd. Hieronder zijn enkele wijzigingen vermeld welke ook voor

Nadere informatie

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014

Alumni-Mfp. Actualiteiten estate planning. Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 Alumni-Mfp Actualiteiten estate planning Theo Hoogwout woensdag 12 februari 2014 1 Programma Fiscaal partnerschap Huwelijks vermogensrecht Erven & AWBZ Erven of schenken woning & WOZ Schenken Uniform partnerbegrip

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Belastingrecht voor het ho 2014

Belastingrecht voor het ho 2014 Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen opgaven Deel 7 Erfbelasting en schenkbelasting Henk Guiljam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Belastingrecht voor het ho 2014 Uitwerkingen Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Schenk- en erfbelasting. Internationale aspecten

Schenk- en erfbelasting. Internationale aspecten Schenk- en erfbelasting. Internationale aspecten Besluit van 15 oktober 2014, nr. BLKB2013M/1870M, Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende

Nadere informatie

Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon?

Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? Het verzamelbesluit inkomstenbelasting en aanmerkelijk belang: een samenvoeging van oude besluiten of toch wat nieuws onder de zon? MR. MARGRIET G. EERENSTEIN 1 De minister van Financiën heeft op 23 november

Nadere informatie

2. In onderdeel II wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

2. In onderdeel II wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: 31 930 Wijziging van de Successiewet 1956 en enige andere belastingwetten (vereenvoudiging bedrijfsopvolgingsregeling en herziening tariefstructuur in de Successiewet 1956, alsmede introductie van een

Nadere informatie

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U betaalt pas als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U denkt er misschien

Nadere informatie

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017)

Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Handreiking ODV-aanspraken en overlijden (versie 13 oktober 2017) Inleiding Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010

Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting in 2010 Nieuwe schenk- en erfbelasting De nieuwe Successiewet (deze wet regelt de schenk- en erfbelasting) is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen!

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. I. Schenking

ESTATE PLANNING. I. Schenking ESTATE PLANNING Estate planning, ofwel nalatenschapsplanning, wordt wel omschreven als een geheel van maatregelen om te bereiken dat het vermogen op zo goed mogelijke wijze overgaat op de erfgenamen. Vaak

Nadere informatie

Erven, Schenken levenstestament. Lezing Maurice Dassen 2017

Erven, Schenken levenstestament. Lezing Maurice Dassen 2017 Erven, Schenken levenstestament Lezing Maurice Dassen 2017 2 Erfrecht (wettelijke regeling) Indien geen testament -> wet Wettelijke erfopvolging: - echtgenoot en (klein)kinderen - ouders, broers/zussen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

AdviesbureauJournaal SPECIAL

AdviesbureauJournaal SPECIAL AdviesbureauJournaal SPECIAL ASR Adviesbureau Fiscale en Juridische Zaken januari 2010 Schenk- en erfbelasting Wetsvoorstel schenk- en erfbelasting 2010 is wet Op 3 november 2009 is het wetsvoorstel schenk-

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

Cursusboek. Verstandig schenken

Cursusboek. Verstandig schenken Cursusboek Verstandig schenken Verstandig schenken Beste cursist, Mensen schenken vanuit verschillende motieven. De één wil erfbelasting voorkomen, de ander wil zijn kind of een dierbare helpen of wil

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet.

1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Memorandum nieuwe schenk- en erfbelasting / aanpassing Successiewet 1 Inleiding De Tweede Kamer is op 3 november 2009 akkoord gegaan met het wijzigen van de Successiewet. Als de Eerste Kamer in december

Nadere informatie

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop

Bedrijfsopvolging. Jolanda van Nunen. De successiewet in een notendop Bedrijfsopvolging Schenk- en erfbelasting Inkomstenbelasting Testamenten Andere civielrechtelijke zaken 0 Inleiding Mr. C. (Kees) Goeman Mr. E.J.Ph. (Ed) Bijnsdorp Sprekers: Mw. mr. J.J.G.M. (Jolanda)

Nadere informatie

Variant 1 t/m 3: Wettelijke verdeling gelijke erfdelen

Variant 1 t/m 3: Wettelijke verdeling gelijke erfdelen Geachte heer X, U hebt aangegeven momenteel geen testament te hebben. Het antwoord op de vraag of u wel een testament nodig hebt, is van veel factoren afhankelijk. Een belangrijke factor is de hoogte van

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

3. Trouwen zonder huwelijkse voorwaarden: van een algehele naar een beperkte gemeenschap van goederen... 13

3. Trouwen zonder huwelijkse voorwaarden: van een algehele naar een beperkte gemeenschap van goederen... 13 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Samenwoners 2 11 Inleiding 2 12 Een samenlevingscontract 2 13 Wat regelt u in een samenlevingscontract? 2 131 Voor de periode waarin u samenwoont 2 132 Voor het geval u besluit

Nadere informatie

Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht

Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht 0 Programma, en even voorstellen. Overdracht vermogen bij overlijden door Rob van den Eijnden, E&L Notarissen Overdracht vermogen

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER 1. Voor welke schenking is een notariële akte verplicht? A. Voor de schenking van een effectenportefeuille. B. Voor de schuldigerkenning uit vrijgevigheid

Nadere informatie

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Thema-avond Op naar een (on)zekere toekomst OVSB, 9 november 2015 mr. Heleen C. Vaarten Notaris te Eindhoven Om te beginnen: enkele misverstanden 1. Door het nieuwe

Nadere informatie

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83

Artikelen 81 en 82. Ongewijzigd. Artikel 83 Doorlopende tekst van de gewijzigde artikelen van de titels 1.6, 1.7 en 1.8 BW (nieuw), alsmede van artikel V (overgangsbepaling), zoals deze luidt volgens Kamerstukken I 2008/09, 28 867, A (gewijzigd

Nadere informatie

TWEETRAP EN/OF AFVULLEGAAT Versie april 2011

TWEETRAP EN/OF AFVULLEGAAT Versie april 2011 TWEETRAP EN/OF AFVULLEGAAT Versie april 2011 Informatie over langstlevende testamenten en het " tweetrapstestament " In aanvulling op de "Infokaart Testamenten" van notariskantoor Montfoort wordt in dit

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

Bachelor Thesis. Het huwelijksgoederenregime en schenkingen

Bachelor Thesis. Het huwelijksgoederenregime en schenkingen Bachelor Thesis Het huwelijksgoederenregime en schenkingen Indien er sprake is van een belastbare schenking bij een wijziging in het huwelijksgoederenregime, in hoeverre is deze belastbare schenking dan

Nadere informatie

Erfbelasting. Toepassing van artikel 10 Successiewet 1956

Erfbelasting. Toepassing van artikel 10 Successiewet 1956 Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.1.214 Erfbelasting. Toepassing van artikel 10 Successiewet 1956 tekst bronnen Besluit van de staatssecretaris van Financiën d.d. 4.4.2012 Nr. BLKB2012/103M, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Recht van gebruik en bewoning

Recht van gebruik en bewoning Recht van gebruik en bewoning MR. THEO C. HOOGWOUT 1 Recent zijn in de jurisprudentie de consequenties voor het schenkingsrecht en de overdrachtsbelasting van het afstand doen van het recht van gebruik

Nadere informatie

Radartestament. En andere interessante fiscale en juridische varia

Radartestament. En andere interessante fiscale en juridische varia Radartestament En andere interessante fiscale en juridische varia Nut en noodzaak van een testament 70% van de Nederlanders heeft geen testament (Zelfs) bij 60+ rs heeft meer dan 50% geen testament 30%

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 69005 29 december 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 29 december 2016, nr. 2016-0000223377, tot wijziging

Nadere informatie

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven.

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Wet Schenk- en erfbelasting 3 juni 2010 Wijziging Successiewet 1 januari 2010 - Erfbelasting schenkbelasting - Tariefverlaging/vereenvoudiging

Nadere informatie

[Essentie] Verslag van de Belastingadviseursdag, gehouden op 12 juni 2009

[Essentie] Verslag van de Belastingadviseursdag, gehouden op 12 juni 2009 WFR 2009/896 De Successiewet 1956 ten grave gedragen... en een nieuwe wet geboren Verslag van de Belastingadviseursdag 2009, gehouden op 12 juni 2009 Mr. M.F. Dijkstra FB NOOT * [Essentie] Verslag van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 28 867 Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) Nr. 28 BRIEF VAN

Nadere informatie

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken

Seminar. Fiscaal vriendelijk erven en schenken Seminar Fiscaal vriendelijk erven en schenken Estate planning Fiscale en juridische begeleiding overgang en instandhouding (familie)vermogen Vermogen zo goedkoop mogelijk naar volgende generatie Wensen

Nadere informatie

Financiële Planning. Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ

Financiële Planning. Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ Financiële Planning Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ Alisen Düzgün, financieel planner bestuursbureau SPMS advies@spms.nl 030-6937680

Nadere informatie

Successiewet 1956. Successiewet 1956

Successiewet 1956. Successiewet 1956 Wet van 28 juni 1956, inzake de heffing van de rechten van successie, van schenking en van overgang, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2009, 612 HOOFDSTUK I GRONDSLAGEN VOOR DE OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE BELASTING-

Nadere informatie

Inleiding. Artikel 10 Successiewet 1956: algemeen

Inleiding. Artikel 10 Successiewet 1956: algemeen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Mevrouw E.I. Kortlang Voorzitter van de Koninklijke Notariéle Beroepsorganisatie Postbus 16020 2500 BA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

2. Onder vernummering van het zevende tot en met negende lid tot achtste tot en met tiende lid wordt na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende:

2. Onder vernummering van het zevende tot en met negende lid tot achtste tot en met tiende lid wordt na het zesde lid een lid ingevoegd, luidende: ARTIKEL I De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd: A. Artikel 4.17a wordt als volgt gewijzigd: 1. In de aanhef van het vijfde lid wordt een belang heeft vervangen door: direct of indirect

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Bernard Leurinkstraat 107 Postbus 12, 7580 AA LOSSER Telefoon : 053 53 83 777 e-mail: info@poppinghaus.nl SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit

Nadere informatie

BELASTING, MAKKELIJKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN, WEL LEUKER

BELASTING, MAKKELIJKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN, WEL LEUKER BELASTING, MAKKELIJKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN, WEL LEUKER 15 maart 2016 Mazars Private Clients: ESTATE PLANNING 1 WIE ZIJN WIJ? Mazars Private Clients Estate Planning Bianca de Kroon & Danka Saija Lange

Nadere informatie

Bachelor Thesis [HET (SUPER)TURBOTESTAMENT EN DE TURBOVERDELING ]

Bachelor Thesis [HET (SUPER)TURBOTESTAMENT EN DE TURBOVERDELING ] Bachelor Thesis Naam : Jeffrey Rous Studierichting : Fiscale Economie ANR : s902350 Datum : 21/11/2009 Begeleider : Mr. S.A.M. de Wijkerslooth-Lhoëst [HET (SUPER)TURBOTESTAMENT EN DE TURBOVERDELING ] Inhoudsopgave

Nadere informatie

24-10-2013 LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 14 & 17 OKTOBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT

24-10-2013 LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 14 & 17 OKTOBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 14 & 17 OKTOBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT 1 DE HOOGTE VAN DE EIGEN BIJDRAGE AWBZ HANGT ONDERMEER AF VAN HET (GEZAMENLIJKE) INKOMEN EN (DE HOOGTE VAN)

Nadere informatie

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen'

Ondergetekende: 1. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... 2. de heer/mevr... (naam)... (beroep) geboren... hierna te noemen 'partijen' Voorbeeld samenlevingscontract met verblijvingsbeding Dit samenlevingscontract is slechts een voorbeeld. U mag de inhoud van de overeenkomst natuurlijk inrichten zoals u wilt. Let op: als er sprake is

Nadere informatie

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament

ESTATE PLANNING. Meester in advies. Huwelijkse voorwaarden. Schenken. Testament ESTATE PLANNING Schenken Huwelijkse voorwaarden Testament Wat is estate planning? Estate planning is het nemen van maatregelen gericht op de besparing van schenk- en erfbelasting bij de overgang of overdracht

Nadere informatie

TWEETRAPSMAKING, OFWEL TWEE KEER OVER JE NALATENSCHAP BESCHIKKEN

TWEETRAPSMAKING, OFWEL TWEE KEER OVER JE NALATENSCHAP BESCHIKKEN TWEETRAPSMAKING, OFWEL TWEE KEER OVER JE NALATENSCHAP BESCHIKKEN De tweetrapsmaking (ook wel genoemd fideï-commis de residuo of making over de hand ) kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt.

Nadere informatie

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011 Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen Maurice de Clercq 18 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding Roerend vermogen Onroerend vermogen Man en vrouw Vragen Conclusie Inleiding Voor iemand

Nadere informatie

In enkele artikelen van mijn hand is ingegaan op het Franse erfrecht. Naast het civiele recht, speelt echter ook het fiscale recht: de erfbelasting.

In enkele artikelen van mijn hand is ingegaan op het Franse erfrecht. Naast het civiele recht, speelt echter ook het fiscale recht: de erfbelasting. Henriette van Zelm van Eldik Office de Maître Paul-Etienne DUPONT, Notaire 81-83 Avenue Ledru Rollin 75012 PARIS Tel : + 33(0)1.71.19.45.28 Fax: + 33(0)1.43.43.17.56 henriette.vanzelm.75243@paris.notaires.fr

Nadere informatie

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT

OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT OUDERS EN KINDEREN: HET ERFRECHT Sinds 1 januari 2003 is de wetgeving met betrekking tot het erfrecht gewijzigd. Het grootste deel van de wijzigingen in het erfrecht heeft betrekking op gehuwden (of geregistreerde

Nadere informatie

LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 18 & 21 NOVEMBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT

LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 18 & 21 NOVEMBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT LEZING RABOBANK KRIMPENERWAARD 18 & 21 NOVEMBER 2013 AWBZ, SCHENKEN, LEVENSTESTAMENT EN ERFRECHT DE HOOGTE VAN DE EIGEN BIJDRAGE AWBZ HANGT ONDERMEER AF VAN HET (GEZAMENLIJKE) INKOMEN EN (DE HOOGTE VAN)

Nadere informatie

Wet van 28 juni 1956, inzake de heffing van de rechten van successie, van schenking en van overgang

Wet van 28 juni 1956, inzake de heffing van de rechten van successie, van schenking en van overgang (Tekst geldend op: 07-09-2013) Wet van 28 juni 1956, inzake de heffing van de rechten van successie, van schenking en van overgang Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

- Onderdeel 4 (oud) is vervallen. Dit onderdeel had een voorlichtend karakter en bevatte geen beleid.

- Onderdeel 4 (oud) is vervallen. Dit onderdeel had een voorlichtend karakter en bevatte geen beleid. Inkomstenbelasting. Giften en algemeen nut beogende instellingen Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 19 december 2014, nr. BLKB2014/1415M, De Staatssecretaris van Financiën heeft

Nadere informatie

SCHENKEN AAN KINDEREN

SCHENKEN AAN KINDEREN Hengelosestraat 571 Postbus 126 7500 AC Enschede Tel : 053 484 00 84 SCHENKEN AAN KINDEREN Voordat een ouder aan een kind iets schenkt, moet worden nagegaan of dit zinvol is (kind studeert, kind komt via

Nadere informatie

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003 1 Nalaten en erven Erfrecht Wet sinds 2003 2 Onderscheid in: Echtgenoten Anderen 3 Wat zegt de wet? Voor echtgenoten Voor de anderen 4 Wat zegt de wet voor echtgenoten? WETTELIJKE VERDELING: Alles gaat

Nadere informatie

JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen

JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG mr.

Nadere informatie

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Erfrecht Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Fikkers notarissen Lange Parkstraat 1 Bergen op Zoom Tel. 0164 242 650 c.de.maat@fikkersnotarissen.nl Erfrecht Bij versterf

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs De eigen bijdrage in de AWBZ: Vermogensbescherming zonder te schenken Maurice De Clercq & Harjit Singh Juni 2013 Programma Inleiding Belastingdruk bij eigen bijdrage

Nadere informatie

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans RB Msc. Register Belastingadviseur

Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM. Henk Groenemans RB Msc. Register Belastingadviseur Belastingadviesbureau Groenemans WELKOM Henk Groenemans RB Msc. Register Belastingadviseur Koren 16 a 0492-841336 5731 LC Mierlo u 06-24243155 Nederland fiscad@onsmail.nl Vliegert 26-11-2015 Copyright

Nadere informatie

A. Ondernemer en huwelijk

A. Ondernemer en huwelijk A. Ondernemer en huwelijk Iedere ondernemer die met een partner samen woont, is vrij om zijn of haar in komen te innen en om een bankrekening te openen. Het maakt daarbij niets uit voor welke samenlevingsvorm

Nadere informatie

Kluwer Online Research. Kwartaalbericht Estate Planning, Besluit toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956

Kluwer Online Research. Kwartaalbericht Estate Planning, Besluit toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 Kwartaalbericht Estate Planning, Besluit toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 Auteur: - Besluit toepassing van artikel 10 van de Successiewet 1956 Op 4 april is een nieuw besluit uitgevaardigd

Nadere informatie

Fiscaal voordeling vermogen nalaten

Fiscaal voordeling vermogen nalaten Kennisdocument Estate planning Fiscaal voordeling vermogen nalaten U denkt er misschien liever niet aan, maar er komt ooit een moment dat u er niet meer zult zijn. Het is goed om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1

2009 -- Overdrachtsbelasting -- Deel 1 Overdrachtsbelasting les 1 programma Inleiding overdrachtsbelasting Verkrijgingen Maatstaf van heffing Verandering in beperkt recht Hoe bij gezamenlijk eigendom Vrijstellingen Heffing en teruggaaf Object

Nadere informatie

Wettelijke verdeling, ouderlijke boedelverdeling en rente(afspraken)

Wettelijke verdeling, ouderlijke boedelverdeling en rente(afspraken) Mr. Caroline J.M. Martens 1 Wettelijke verdeling, ouderlijke boedelverdeling en rente(afspraken) De verkrijging krachtens de renteafspraak is een verkrijging op grond van een fictiebepaling In deze bijdrage

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Introductie... 2 Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning 1. Wat is het?... 5 2. Hoe doet u het correct?... 5 3. Wat zijn de voordelen?... 7 4. Wat zijn de nadelen?...

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Fiscale kunststukjes. Mr. S.A.M. de Wijckerslooth-Lhoëst. Casus

Kluwer Online Research Vakblad Financiële Planning Fiscale kunststukjes. Mr. S.A.M. de Wijckerslooth-Lhoëst. Casus Vakblad Financiële Planning Fiscale kunststukjes Auteur: Mr. S.A.M. de Wijckerslooth-Lhoëst Casus De heer en mevrouw Pietersen zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden, waarin iedere gemeenschap van goederen

Nadere informatie

Overdrachtsbelasting -- Deel 1

Overdrachtsbelasting -- Deel 1 Overdrachtsbelasting les 1 programma Inleiding overdrachtsbelasting Verkrijgingen Maatstaf van heffing Verandering in beperkt recht Hoe bij gezamenlijk eigendom Vrijstellingen Heffing en teruggaaf Object

Nadere informatie

M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N. DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN s-gravenhage,

M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N. DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN s-gravenhage, M I N I S T E R I E V A N F I N A N C I E N DIRECTORAAT-GENERAAL VOOR FISCALE ZAKEN DIRECTIE DIRECTE BELASTINGEN s-gravenhage, NR. DB 2012/181 ONDERWERP Wijziging van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting

Nadere informatie

Vermogen Fiscaal Vriendelijk Overdragen. Interactief deelnemen aan deze workshop en win een..?

Vermogen Fiscaal Vriendelijk Overdragen. Interactief deelnemen aan deze workshop en win een..? Vermogen Fiscaal Vriendelijk Overdragen Interactief deelnemen aan deze workshop en win een..? Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit en wijziging Box 3 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie