houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009"

Transcriptie

1 stuk ingediend op 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 26 oktober (-2010) Ontwerp van decreet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Bijlagen Stukken in het dossier: 19 (-2010) Nr. 1: Ontwerp van decreet verzendcode: BEG

2 2 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen INHOUD I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie B Vlaams Instituut tot bevordering van het Wetenschappelijk Technologisch Onderzoek in de Industrie (IWT) Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) II. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie extern verzelfstandigde agentschappen (EVA) NV De Scheepvaart (EVA) Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) (EVA) Vlaamse Landmaatschappij (VLM) (EVA) NV Waterwegen en Zeekanaal (EVA) Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT) (EVA) Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG) (EVA) Vlaamse Vervoermaatschappij VVM De Lijn (EVA) Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) (EVA) Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen (EVA) Agentschap voor de Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) (EVA) 50 III. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie eigen vermogens (EV) EV Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek ILVO IV. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie strategische adviesraden (SAR) Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) SAR internationaal Vlaanderen SAR Bestuurszaken SAR Wonen SAR Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) SAR Landbouw & Visserij SAR Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) SAR Minaraad V. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie vzw Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (MUHKA) desingel Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (vleva) V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / w w w. v l a a m s p a r l e m e n t. b e

3 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 3 VI. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie sui generis Het Gemeenschapsonderwijs GO! Vlaamse Radio- en Televisie omroep (VRT) Vlaamse Opera (Vlopera) Vlaams Fonds voor de Letteren VII. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie anderen Waarborgbeheer nv Herculesstichting VIII.Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie niet te consolideren instellingen Universitair Ziekenhuis Gent (UZG) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum OPZ Geel Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum OPZ Rekem Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) EV Flanders Hydraulics EV Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (OC-ANB)

4 4 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen

5 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 5 BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B

6 6 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen IWT- VLAANDEREN Derde begrotingscontrole ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING UITVOERING BO 3BC 0 ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD 08 Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Begrotingsoverschot werking Begrotingsoverschot Studie-en expertiseopdrachten VIN Begrotingsoverschot decretale opdracht Begrotingsoverschot VCP Begrotingsoverschot acties Vlaamse Regering Begrotingsoverschot EFRO (in min) Begrotingsoverschot SB Begrotingsoverschot TETRA Begrotingsoverschot GBOU Begrotingsoverschot Landbouwonderzoek Begrotingsoverschot SBO Begrotingsoverschot IRC Begrotingsoverschot IRC-Lean Begrotingsoverschot IRC-staketool Begrotingsoverschot E.E.N Begrotingsoverschot Universitaire Interfacediensten Begrotingsoverschot Innovatieve Mediaprojecten Begrotingsoverschot Preklinisch onderzoek Begrotingsoverschot ERA-netten Begrotingsoverschot INNO-netten Begrotingsoverschot IRC-staketool Begrotingsoverschot Impactscan Overige interne verrichtingen Overdracht Era-netten naar Werking Overdracht Era-netten naar Werking Overdracht Inno-netten naar Werking Overdracht Inno-netten naar Werking Overdracht van DM naar Werking Overdracht van DM naar Werking Overdracht van ERA-Enmattsa naar Werking Overdracht van ERA-Enmattsa naar Werking Overdracht van IRC naar Werking Overdracht van IRC naar Werking Overdracht van IM naar Werking Overdracht van IM naar Werking 0 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) 10 Niet verdeeld 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten Niet verdeeld Aan het buitenland 0 2 INKOMSTEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT 20 Niet verdeeld 26 Rente van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid

7 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 7 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING UITVOERING BO 3BC 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en de gezinnen Van bedrijven Van verzekeringsinstellingen Terugbetalingen privaatr.instell. zonder winst Inkomensoverdrachten van het buitenland Van E.G.-instellingen Ontvangst EFRO Ontvangsten partnerlanden Impactscan INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Werkingsmiddelen IWT (EF4103B) Aanvullende dotatie IWT (EF4103B) Projecten op initiatief v/d bedrijven (EF4101B) Acties van technologische innovatie Vl. Regering (EF4102B) Specialisatiebeurzen (EE4114B) TETRA-fonds (EE4117B) GBOU (EE4126B) Landbouwkundig onderzoek (EE4131B) SBO (EE4125B) E-mediaprojecten (EF4104B) Universitaire Interfacediensten (EE4115B) Aanvullende dotatie Univ.Interfaced. Hasselt (EE4115B) Onderzoek voor Breedbandtechnologie (EF4107B) Ontvangsten/dotaties CFO Dotatie toegepast biomedisch onderz. (EE4108B) Studie- en expertiseopdrachten VIN (EF4106B) Dotatie VCP-werking (EC4107B) Hermes-fonds Hercules-fonds Terugbetalingen AION Van een onderwijsinstelling v/d institutionele overheid Terugvordering werkingskosten vrije universiteiten KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen DESINVESTERINGEN 77.2 Verkoop van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 86.1 Kredietaflossingen door bedrijven TOTAAL ONTVANGSTEN

8 8 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN ESR CODE COFOG OMSCHRIJVING UITVOERING BO 3BC CODE 0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN 03 Interne verrichtingen Over te dragen saldo van het boekjaar Over te dragen overschot van het boekjaar IRC Over te dragen overschot van het boekjaar LEAN-TTT Over te dragen overschot van het boekjaar E.E.N Over te dragen overschot van het boekjaar Impactscan Over te dragen overschot van het boekjaar SATI Over te dragen overschot van het boekjaar Era-&Innonetten LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten 11.1 Eigenlijk loon (+ vakantiegeld) Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen (zonder vakantiegeld) Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Niet verdeeld Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.) Huur van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN Toegerekende debetrentes 0 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 30 Niet verdeeld Niet verdeeld 31 Exploitatiesubsidies Niet verdeeld Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen 34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen 34.4 Overige uitkeringen aan gezinnen als consument Geldelijke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan het buitenland Aan EG-overheden Aan EG-landen (niet-overheden) Inkomensoverdrachten aan niet-eg-landen INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID 41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid Aan de institutionele overheid, beleidsdomein DAR Aan de institutionele overheid, beleidsdomein EWI Aan een AOIN (Administratieve Instelling van Openbaar nut) Inkomensoverdrachten AGIV Inkomensoverdrachten VLAO 57 0 Inkomensoverdrachten VRT Inkomensoverdrachten VITO Inkomensoverdrachten ILVO Inkomensoverdrachten UZ GENT Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid Pro memorie [Aan bijzonder/vrije universiteiten en hogescholen van de institutionele overheid]

9 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 9 UITGAVEN ESR CODE COFOG OMSCHRIJVING UITVOERING BO 3BC 43 Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden Aan instellingen zonder winstoogmerk die op regionaal of lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd 44 Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd ondewijs Bijdrage voor overige werkingskosten van het onderwijs Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Inkomensoverdrachten aan de gewesten KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 61 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen 0 63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Investeringsbijdragen 0 7 INVESTERINGEN 74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 74.2 Verwerving van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Kredietverleningen en deelnemingen 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietverleningen aan privé-ondernemingen TOTAAL UITGAVEN

10 10 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen VITO Derde begrotingscontrole ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING BO 3BC NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Over te dragen overschot vorige boekjaar Over te dragen tekort van het boekjaar 0 0 LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Aan privaatrechterlijke instellingen zonder Winst, gezinnen Aan het buitenland Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid: contracten RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen Van de gezinnen INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid Vergoeding financieel beheer (CFO) Interrelatie met IWT Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen Arbeidsongevallen en beroepsziekten Andere inkomensoverdrachten van de RSZ Andere 13 Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen Inkomensoverdracht van de federale Overheid Andere KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid Investeringsbijdragen DESINVESTERINGEN Verkoop van vervoermateriaal 3 0 Verkoop van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen 0 0 Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven 0 0 Kredietaflossingen binnen de sector overheid Niet verdeeld ESR CODE

11 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 11 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING BO 3BC TOTAAL ONTVANGSTEN ESR CODE

12 12 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen ESR CODE COFOG CODE UITGAVEN OMSCHRIJVING UITVOERIN BO 3BC 0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon (+vakantiegeld) Uitkeringen vervroegde pensioneringen Uitkeringen opzegvergoedingen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Lonen in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten aan centrale overheid Vergoeding financieel beheer Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten) Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Nieuwbouw van gebouwen Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Overige werken Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel Verwervingen van overig materieel Gewone investeringen Buitengewone investeringen Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken KREDIETVERLENGINGEN EN DEELNEMINGEN Kredietverleningen en deelnemingen Kredietverlengingen binnen de sector overheid TOTAAL UITGAVEN

13 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 13 BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN

14 14 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen NV DE SCHEEPVAART 3de begrotingscontrole ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Uitv. BO BC 0 Niet verdeelde ontvangsten Overgedragen overschot vorige boekjaren Lopende ontvangsten voor goederen en diensten Scheepvaartrechten Aanverwante vaartrechten Opbrengsten van verkopen Terugbetaling van exploitatiekosten Terugbetaling van administratiekosten Invordering herstellingskosten en werken voor derden Uitzonderlijke ontvangsten en winsten Retributies voor watervangen Diverse verkopen aan gezinnen Buitengewone onderhoudswerken in eigen regie Rente, pacht en andere resultaten van vermogen Intresten Huishuren en verhuring materieel Concessies Verhuur van gronden Inkomensoverdrachten van andere sectoren Retributies voor bezetting van publiek domein Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten Roerende voorheffing B.T.W Onroerende voorheffing Terugbetaling van wedden door verzekeringen Inkomensoverdrachten van de overheid Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (MG4104B) Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (MG4105B) Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap uit CFO (CG4102B) Toelage voor gesco s (JD4110C) Terugbetaling van weddekosten Ontvangen BTW Kapitaaloverdrachten van andere sectoren Alternatieve financiering voor waterbouwkundige werken Interreg tussenkomsten (co-financiering) Kapitaaloverdrachten binnen de overheid Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap (MG6104B) Investeringsbijdrage uit het VIF Investeringsbijdrage Minafonds Investeringsbijdragen uit FFEU Investeringsbijdrage gemeenten Investeringen en desinvesteringen Verkoop van gronden TOTAAL ONTVANGSTEN

15 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 15 UITGAVEN ESR COFOG OMSCHRIJVING Uitv. BO BC CODE CODE GVK GOK GVK GOK GVK GOK 0 Niet-verdeelde uitgaven Overgedragen begrotingssaldo Over te dragen saldo van het boekjaar Lopende uitgaven voor goederen en diensten Bezoldigingen volgens salarisschaal Dubbel verlofgeld en sociale programmatie Vergoedingen, toelagen, zitpenningen Haard- en standplaatstoelage RSZ en verzekering arbeidsongevallen Sociale dienst Kinderbijslagen Pensioenen overheidspersoneel Lonen in natura Diverse werkingskosten, niet-verdeeld Administratieve prestaties door derden Exploitatie-prestaties door derden Werkingskosten administratie Administratiekosten Kosten public relations en promotie Terugbetalingen werkingskosten Geding en gerechtskosten Exploitatiekosten Aankoop materialen onderhoud Aannemingen van werken en diensten Financiële kosten BTW Onroerende voorheffing Andere taksen Uitgaven van rente, pacht en vermogen Rentes op financiële leasing Huur van gronden niet-overheid Huur van gronden binnen de overheid Inkomensoverdrachten aan de overheid BTW Investeringen en desinvesteringen Aankoop van gronden buiten de overheid Gebouwen Waterbouwk. Werken Waterbouwk.Werken Interregprojecten Waterbouwkundige werken met alternatieve financiering Patrimoniuminvesteringen Vervoermaterieel Aankoop diverse investeringsgoederen Aankoop van software Overheidsschuld Aflossingen op financiële leasings TOTAAL UITGAVEN

16 16 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen VDAB 3de begrotingscontrole ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING UITVOERING BO 3BC 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Niet verdeeld 08.2 Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Overige interne verrichtingen LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten van het buitenland BC Van E.G.-instellingen JD4101B vdab JD4104B INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep JD4111B Van de institutionele overheid andere provisie Van een VOI - Herplaatsingsfonds CAO Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen limburgplan 47.8 Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid VSA Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) CFO Inkomensoverdrachten van de federale Overheid totaal Andere Herplaatsingsfonds KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen) Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Investeringsbijdragen Kapitaaloverdrachten van het buitenland Investeringsbijdragen BC09 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID JD6101B Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep JD6102B Van de institutionele overheid limburgplan Investeringsbijdragen totaal KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN Niet verdeeld OVERHEIDSSCHULD Opnemingen van leningen in nationale valuta Opnemingen van leningen inzake leasing TOTAAL ONTVANGSTEN

17 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 17 UITGAVEN ESR CODE COFOG OMSCHRIJVING CODE UITVOERING BO 3BC 0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Overige interne verrichtingen LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Pensioenen van overheidspersoneel Loon in natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Operationele leasings Rentes en huurgelden van gronden Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Exploitatiesubsidies Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen Overige sociale uitkeringen Geldelijke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan het buitenland Aan E.G.-instellingen INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) Aan een DAB 0 0 3BC Aan een VOI VAPH 0 42 Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen Globale rijkstoelage aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Aan gemeenten Specifieke uitkeringen INVESTERINGEN Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankopen van gronden Bij andere sectoren dan de overheid Aankopen van bestaande gebouwen Bij andere sectoren dan de overheid Nieuwbouw van gebouwen Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel

18 18 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken OVERHEIDSSCHULD Aflossing van gevestigde overheidsschuld Aflossing van schuld in nationale valuta Aflossing bij leasings (financiële leasings) TOTAAL UITGAVEN

19 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 19 ESR CODE VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ Derde begrotingscontrole ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING BO 3BC 0 NIET - VERDEELDE ONTVANGSTEN Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Opbrengsten uit allerlei werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken binnen de sector overheid RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid Renteontvangsten binnen de sector overheid Verhuur van gronden INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten van bedrijven Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Overige inkomensoverdrachten van vzw's inkomensoverdrachten van EU overheden inkomensoverdrachten uit projecten met Europese cofinanciering INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID L LC4148B werkingsdotatie afdeling Mestbank (ART LB0 LC ) L LD4141D overdrachten i.k.v. natuurinrichting (ART LD0 LD ) L LC4141B NGK werkingsdotatie VLM (ART LB0 LC ) L LC4143B onderzoek nut ruilverkavelingsprojecten (ART LB0LC ) L NF4106D NGK landschapsrelevante beheersovereenkomsten (ART ND0 NF ) L overdrachten vanuit ALBON L voorwaardelijke projectdotaties beleidsdomein LNE C Inkomensoverdrachten - vergoeding CFO LC4142BC MINA Dotatie aan EVA VLM voor gebruikersschade (ART LBC 3LC ) LC4143BC MINA Dotatie aan EVA VLM voor plattelandsbeleid (ART LBC 3LC ) Inkomensoverdrachten van provincies Inkomensoverdrachten van gemeenten Inkomensoverdrachten van VZW's Inkomensoverdrachten van de federale overheid KAPITAALSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten van EG instellingen

20 20 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 6 KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID L LC6145B kapitaalsdotatie afdeling Mestbank (ART LB0 LC ) L LD6140D kapitaalsoverdrachten m.b.t. natuurinrichting (ART LD0 LD ) L LC6104B bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (ART LB0 LC ) L LC6140B dotatie uitvoeren landinrichtingsprojecten (ART LB0 LC ) L Recuperatie LNE Life Stropers L LC6148B NGK kapitaalsdotatie VLM (ART LB0 LC ) L Kapitaalsoverdrachten - saldo kapitaalsdotaties vorige boekjaren LC6104BC MINA bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (ART LBC 3LC ) LD6140BC MINA voorkooprecht natuur (ART LBC 3LD ) LC6141BC MINA dotatie grondverwerving buffergebieden - SEVESO (ART LBC 3LC ) LD7003BC MINA - deels : dotatie vanuit ANB voor grondenbank Dijlevallei (ART LBC 3LD ) LD7003BC MINA - deels : dotatie voor grondenbank Voeren (ART LBC 3LD ) LD7003BC MINA - deels : dotatie voor grondenbank Vallei De Ijzer (ART LBC 3LD ) LD7003BC MINA - deels : dotatie ANB voor grondenbank SIGMA (ART LBC 3LD ) LD7003BC MINA - deels : dotatie ANB voor grondenbank Vallei de 3 Beken (ART LBC 3LD ) LD7003BC MINA - deels : dotatie ANB voor grondenbank Parkbos Gent (ART LBC 3LD ) LD7003BC MINA - deels : dotatie ANB voor grondenbank Wuustwezel-Hoogstraten (ART LBC 3LD ) LD7003BC MINA - deels : dotatie ANB voor grondenbank Averbode Bos en Heide (ART LBC 3LD ) dotatie vanuit Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor grondenbank Gentse Kanaalzone / deels MG7110B dotatie vanuit Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor grondenbank Natuurcompensaties Gentse Kanaalzone / deels MG7110B dotatie vanuit Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor grondenbank LSO dotatie vanuit Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor grondenbank Dijk Zwin / deels MG7110B dotatie vanuit Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor pregrondenbank RSO Opstalvalleigebied / deels MG7110B dotatie vanuit agentschap infrastructuur voor grondenbank AX / deels VIF 363F dotatie vanuit Maatschappij Linker Scheldeoever voor grondenbank LSO dotatie Vlaamse Milieumaatschappij voor grondenbank Warmbeek dotatie Vlaamse Milieumaatschappij recht van voorkoop Integraal Waterbeleid dotatie Vlaamse Milieumaatschappij koopplicht Integraal Waterbeleid dotatie NV De Scheepvaart voor grondenbank Scheepvaart dotatie Waterwegen en Zeekanaal voor grondenbank SIGMA kapitaalsoverdrachten van de provincie kapitaalsoverdrachten van de POM (provinciale ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen) voor grondenbank De Hulst kapitaalsoverdrachten van de provincie Antwerpen voor grondenbank De Kluis kapitaalsoverdrachten van de gemeenten kapitaalsoverdrachten vanuit Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen voor grondenbank LSO kapitaalsoverdrachten vanuit Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen voor pregrondenbank RSO Opstalvalleigebied kapitaalsoverdrachten van Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen (IOK) voor grondenbank De Kluis kapitaalsoverdracht van de gemeente Asse voor grondenbank Molenbeek Maalbeek kapitaalsoverdracht van de gemeente Beersel voor grondenbank Meigemheide kapitaalsoverdracht van de gemeente Kampenhout, Herent, Kortenberg voor grondenbank Weesbeek kapitaalsoverdrachten recht van voorkoop gemeente Oosterzele Integraal Waterbeleid 0 0 0

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 stuk ingediend op 19-A (-) Nr. 1 Bijlagen 30 april (-) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Bijlagen verzendcode:

Nadere informatie

Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen. Telefoonnummer: 03/ (eigenhandig door de leidinggevende voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen)

Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen. Telefoonnummer: 03/ (eigenhandig door de leidinggevende voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen) Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : UNIVERSITEIT ANTWERPEN UNIVERSITEIT Middelheimlaan 1, 22 Antwerpen Ann Notelé Telefoonnummer: 3/265.3.62 Soort rapportering: Jaarrapportering (eigenhandig

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 698.313.219 589.654.361 Immateriële vaste activa (+) 1.085.844 304.623 Materiële vaste activa 696.773.973 588.896.336 Terreinen

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 928.792.246 811.407.973 Immateriële vaste activa (+) 760.515 1.254.525 Materiële vaste activa 927.578.329 809.700.046 Terreinen

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 VDAB BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360 Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 Materiële vaste activa 158.630.744 151.947.149 Terreinen

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO

Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.973.626 3.241.431 Immateriële vaste activa (+) 35.200 7.591 Materiële vaste

Nadere informatie

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+)

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) Toerisme Vlaanderen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 64.729.856 62.208.855 Immateriële vaste activa (+) 1.926.334 1.688.758 Materiële vaste activa 61.600.173 59.317.394 Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 stuk ingediend op 15 (2013-2014) Nr. 1 Bijlagen 22 oktober 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 Bijlagen Stukken

Nadere informatie

Kind en Gezin. Kind en Gezin Jaarrapportering 2007 A B C D E

Kind en Gezin. Kind en Gezin Jaarrapportering 2007 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Kind en Gezin

Nadere informatie

EV INBO Jaarrapportering 2007. A B C D E Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO)

EV INBO Jaarrapportering 2007. A B C D E Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 A B C D E

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende diverse financiële bepalingen

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende diverse financiële bepalingen ingediend op 541 (2015-2016) Nr. 3 17 december 2015 (2015-2016) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende diverse financiële bepalingen Documenten in het dossier:

Nadere informatie

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE Algemene Gegevensbank ECONOMISCHE CLASSIFICATIE Maart 2009 Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Macrobudgettaire dienst INHOUDSTAFEL INLEIDING 5 DEEL I Lijst van de economsiche s voor de

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 BIJLAGEN

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 BIJLAGEN Stuk 15 (1997-1998) Nr. 1 Bijlagen Addendum VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 23 oktober 1997 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE Algemene Gegevensbank ECONOMISCHE CLASSIFICATIE JUNI 20 15 Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Macrobudgettaire Dienst 1 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DEEL I Lijst van de economische s van de

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR BIJLAGE OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR PERIODE: 1 JULI 2015 TOT 30 JUNI 2016 1) Vlaamse overheid: 12 beleidsdomeinen A) Kanselarij en Bestuur Departement Kanselarij en

Nadere informatie

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST BIJLAGE 3 OMZENDBRIEF OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST I ENTITEITEN BBB STRUCTUUR 1.1. Tussenoverlegcomités (= beleidsdomeinoverlegcomité BDOC),

Nadere informatie

De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum EV/ev 03/02/2016

De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum EV/ev 03/02/2016 OMZENDBRIEF 1 2016/01 VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum jur@ibr-ire.be EV/ev 03/02/2016 Geachte Confrater, Betreft: Wijzigingen van het

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-469- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag nr. 70

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Stuk 81A (1988-1989) - Nr. 1 - Bijlage VI VLAAMSERAAD ZITTING 1988-1989 ONTWERP VAN DECREET houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Begroting Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 ingediend op 15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen 21 oktober 2015 (2015-2016) Bijlagen bij het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

Nadere informatie

% ( ) * +*, &-.' -.2'3 4%.5*. 4%675* 20% 8* 4 985*.495*-.2'2' & :* * " % 8 8. :'$!<<#='!? & # %@ & /4= 5' "$% & 8 * * * ' '%. & & A ' '-.. * & * '-.

% ( ) * +*, &-.' -.2'3 4%.5*. 4%675* 20% 8* 4 985*.495*-.2'2' & :* *  % 8 8. :'$!<<#='!? & # %@ & /4= 5' $% & 8 * * * ' '%. & & A ' '-.. * & * '-. ! " % & % ( ) * +*, -. /!0&**+*10*,-.2!3 0%&.* 4%.5*. 4%675* -.23 20% 8* 4 985*.495*-.22 *&*+*0,% & :* * &-.#*1 % : & ; &-. " % 8 8. :$!

Nadere informatie

VR DOC.0423/8 BIJLAGEN BIJ HET UITGAVENDECREET

VR DOC.0423/8 BIJLAGEN BIJ HET UITGAVENDECREET VR 2017 2504 DOC.0423/8 BIJLAGEN BIJ HET UITGAVENDECREET BEGROTINGSAANPASSING 2017 INHOUD Blz. I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Extern Verzelfstandigde Agentschappen

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 ingediend op 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen 24 april 2015 (-2015) Bijlagen bij het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 19-B (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 25 april 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

DAB Minafonds. Jaarverslag 2012

DAB Minafonds. Jaarverslag 2012 DAB Minafonds Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING 2012... 1 1.1 INITIEEL GOEDGEKEURDE BEGROTING 2012... 1 1.2 AANGEPASTE BEGROTING 2012... 1 1.3 HERSCHIKTE BEGROTING 2012... 1 2 VORDERINGEN 2012...

Nadere informatie

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform versie 20160623 Entiteit Financieel systeem KBO-nummer / GLN-nummer Startdatum elektronisch

Nadere informatie

houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 19-A (211-212) Nr. 2 2 mei 212 (211-212) Ontwerp van decreet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 212 Amendementen

Nadere informatie

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 stuk ingediend op 15 (2012-2013) Nr. 1 19 oktober 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 Deel 3 van een stuk

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORT MEI 2017/ GEBOUWEN Vlaams overheidsvastgoed in cijfers/ Vlaamse overheid

MANAGEMENTRAPPORT MEI 2017/ GEBOUWEN Vlaams overheidsvastgoed in cijfers/ Vlaamse overheid MANAGEMENTRAPPORT MEI 2017/ GEBOUWEN Vlaams overheidsvastgoed in cijfers/ Vlaamse overheid Een grondige inventaris van de met gegevens over s, eigendoms- en gebruiksrechten,... is essentieel voor een goed

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

Overzicht. Toepassingsgebied Archiefdecreet. Page 1

Overzicht. Toepassingsgebied Archiefdecreet. Page 1 Toepassingsgebied Archiefdecreet Overzicht Artikel Categorie zorgdragers Aantal 4, administratieve rechtscolleges 3 diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van 4, 2 de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 ingediend op 19-A (-2015) Nr. 1 24 april 2015 (-2015) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 Deel 3 van een stuk

Nadere informatie

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 17 (2011-2012) Nr. 2-N 28 maart 2012 (2011-2012) Toelichtingen bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

0, ,17 0,00 229, ,69 0, ,69

0, ,17 0,00 229, ,69 0, ,69 Bestuurszaken Variabel Krediet OK BINNENLANDS BESTUUR LONEN EN SOCIALE LASTEN - NIET VERDEELD - VERVANGERS VAN GEDETACHEERDEN (FONDS) 389.823,78 573.560,07 963.383,85 61.576,95 901.806,90 BINNENLANDS BESTUUR

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

VR MED.0495/2

VR MED.0495/2 VR 2016 1612 MED.0495/2 BIJLAGE A: VLAAMSE TOPAMBTENAREN EVALUATIE 2016 Opmerking 1: De koppeling die in deze excel werd gemaakt, is gebaseerd op: - de bevoegdheidsverdeling, zoals deze werd vastgelegd

Nadere informatie

1. Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 (B.S ) 2. Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 (B.S

1. Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 (B.S ) 2. Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 (B.S BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 9 MAART 2007 TOT REGELING VAN DE VERGOEDINGEN VAN DE BESTUURDERS VAN DE PUBLIEKRECHTELIJK VORMGEGEVEN EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID,

Nadere informatie

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 2007 : Van 01/01/2007 tot ACTIVA VASTE ACTIVA 7.452,17 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 7.452,17 B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING 7.452,17

Nadere informatie

Ok Overdr Ok Vorige Jaren

Ok Overdr Ok Vorige Jaren BZ Agentschap voor Binnenlands Bestuur WEDDEN EN TOELAGEN VOOR VERVANGERS VAN GEDETACHEERDEN IVA BINNENLANDS BESTUUR 0,00 83.773,12 0,00 205.429,18 289.202,30 127.695,27 161.507,03 Totaal 0,00 83.773,12

Nadere informatie

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 17 (2011-2012) Nr. 2-V 28 maart 2012 (2011-2012) Toelichtingen bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

PROGRAMMA DF INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

PROGRAMMA DF INTERNATIONAAL ONDERNEMEN 357 PROGRAMMA DF INTERNATIONAAL ONDERNEMEN DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN 1. ONTVANGSTEN 2007 (begrotingscontrole) 2008 (raming) AO 15 15 TO 2. UITGAVEN 2007 (krediet)

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 stuk ingediend op 17 (-) Nr. 2-J 4 mei (-) Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Toelichting per programma

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND,

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND, Vlaamse Re&ehg Ministerieel besluit tot invoering van de maaltijdcheque in elektronische vorm en tot vaststelling van de personeelscategorieën en diensten van de Vlaamse overheid die voor de berekening

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. 19 (2013-2014) Nr. 2 24 april 2014 (2013-2014) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. 19 (2013-2014) Nr. 2 24 april 2014 (2013-2014) stuk ingediend op stuk ingediend op 19 (2013-2014) Nr. 2 24 april 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 Tekst

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

In Het Algemeen Belang. Filip De Rynck

In Het Algemeen Belang. Filip De Rynck In Het Algemeen Belang Filip De Rynck Context gemeenschappelijk Discussie over de rol van de overheid: gemeenschappelijk belang Besparingen: gemeenschappelijke druk; kan samenwerking deel van het antwoord

Nadere informatie

TOELICHTINGEN TOELICHTING PER PROGRAMMA

TOELICHTINGEN TOELICHTING PER PROGRAMMA Stuk 17 (2006-2007) Nr. 1-B Zitting 2006-2007 7 mei 2007 TOELICHTINGEN bij de aanpassing van de middelenbegroting en de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het

Nadere informatie

2706 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

2706 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 2706 MONITEUR BELGE 23.01.2007 BELGISCH STAATSBLAD FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER [C 2006/21361] 16 JANVIER 2006. - Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van

Nadere informatie

Pro,dnde West- Vlaanderen

Pro,dnde West- Vlaanderen Pro,dnde West- Vlaanderen F. 56 Toerisme 04 Dienst lich- Anikei AARD VAN DE ONTVANGSTEN Rekening ring 60 G.O. PRBSrA1lES 0)36 561/161-01 Verkoop toeristische publicaties en diverse brochures Q()03 569/117-01-

Nadere informatie

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget Bijlage III: model van de financiële nota van het budget bestuur: gemeente: BUDGET: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage Exploitatie A eredienst 10 20 B gebouwen van de

Nadere informatie

(B.S. 07/06/2004) Gecoördineerd tot 4 december Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

(B.S. 07/06/2004) Gecoördineerd tot 4 december Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Decreet van 7 mei 2004 (betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Sport Vlaanderen ) (Decreet van 4 december 2015, B.S., 21/12/2015, art. 2; Inwerkingtreding 1/1/2016)

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET Stuk 15 (BZ 1995) Nr. 1 Bijlage VII VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 Stuk 19 (1997-1998) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 25 mei 1998 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Dinsdag 14 oktober 2014 1 Rekeningen Vlaamse Gemeenschap Algemene

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.11 - September 2008-441- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV Stuk 15 (1992-1993) - Nr. 1 - Bijlage XIV VLAAMSE RAAD ZITTING 1992-1993 28 SEPTEMBER 1993 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies In 2014 is een werkgroep Maas bestaande uit vertegenwoordigers van diverse geledingen gestart met de herziening van het Iv3 informatievoorschrift. Daarbij stond

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL. Na de laaste B.W.

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL. Na de laaste B.W. Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1 Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL Dienstjaar : Dienst : Gewone Netto vastgestelde rechten (+) In vermindering

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 161.463

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST. protocol nr. 161.463 SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 161.463 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 30 JANUARI 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Databronnen Boekhoudprogramma s van de gemeenten. Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens Belangrijkste correcties om over te gaan naar

Nadere informatie

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 170.504 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 OKTOBER 2001 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE

Nadere informatie

Belangrijke informatie i.v.m. het budget

Belangrijke informatie i.v.m. het budget Belangrijke informatie i.v.m. het budget 1. Betoelaagd bedrag De gevraagde toelage en de verdeling ervan dient in overeenstemming te zijn met de reële kosten in relatie tot de duur, de aard, de benodigde

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Databronnen Uitgaven : geboekte ontvangsten - aanrekeningen (bron : boekhoudsysteem + ecomptes) Ontvangsten : geboekte netto vastgestelde rechten (bron

Nadere informatie

Publicatie : 2006-08-22

Publicatie : 2006-08-22 VLAAMSE OVERHEID Publicatie : 2006-08-22 23 JUNI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt Artikel 1 De kredieten ingeschreven onder Afdeling I voor de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van de organen

Nadere informatie

Vastgelegd Huidig Jaar. VK Decretaal Budget. VK Overdracht Vorig jaar VK Overige Totaal VK. VK Beschikbaar Huidig Jaar

Vastgelegd Huidig Jaar. VK Decretaal Budget. VK Overdracht Vorig jaar VK Overige Totaal VK. VK Beschikbaar Huidig Jaar VOOR BINNENLANDS Bestuurszaken BESTUUR Vorig jaar VK Overige VK Huidig SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) - INFORMATICA 385.760,16 0,00 0,00 385.760,16 385.760,16 0,00 SECTOREN DAN DE OVERHEIDSSECTOR) -

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 6544 MONITEUR BELGE 09.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

KOPPELING DIPLOMA - ADMINISTRATIEF NIVEAU

KOPPELING DIPLOMA - ADMINISTRATIEF NIVEAU BIJLAGE 1-1.- KOPPELING DIPLOMA - ADMINISTRATIEF NIVEAU 1. De volgende diploma's en getuigschriften worden, naar gelang van het administratieve niveau, in aanmerking genomen voor aanwerving bij de diensten

Nadere informatie

Hulpverleningszone Centrum

Hulpverleningszone Centrum BEGROTING DIENSTJAAR 2017 Hulpverleningszone Centrum BEGROTING DIENSTJAAR 2017 Roggestraat 70 9000 Gent Tel: 09 268 88 99 Fax: 09 268 88 43 info@brandweerzonecentrum.be BE 0500.927.497 Bankrekening BE03

Nadere informatie

Toelichtingen. Toelichting per programma. Beleidsdomein L: Leefmilieu, Natuur en Energie. 17 (2014-2015) Nr. 2-L 29 oktober 2014 (2014-2015)

Toelichtingen. Toelichting per programma. Beleidsdomein L: Leefmilieu, Natuur en Energie. 17 (2014-2015) Nr. 2-L 29 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op 17 (2014-2015) Nr. 2-L 29 oktober 2014 (2014-2015) Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Databronnen Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Uitgaven: Geboekte uitgaven - aanrekeningen (bronnen = boekhoudsystemen Phoenix, Stesud,

Nadere informatie

Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening. gemeente: REKENING: (jaar n)

Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening. gemeente: REKENING: (jaar n) Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening bestuur: gemeente: REKENING: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overschot/tekort Overschot/tekort exploitatie code ontvangsten code uitgaven code

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 53 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigd Agentschap Provinciaal

Nadere informatie

VASTGOEDWIJZER 2016/ GEBOUWEN Vlaams overheidsvastgoed in cijfers/ Vlaamse overheid

VASTGOEDWIJZER 2016/ GEBOUWEN Vlaams overheidsvastgoed in cijfers/ Vlaamse overheid VASTGOEDWIJZER 2016/ GEBOUWEN Vlaams overheidsvastgoed in cijfers/ Vlaamse overheid Een grondige inventaris van de met gegevens over s, eigendoms- en gebruiksrechten, is essentieel voor een goed beheer

Nadere informatie

BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, Wezembeek-Oppem BALANS PER 31 DECEMBER 2015

BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, Wezembeek-Oppem BALANS PER 31 DECEMBER 2015 BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, 43 1970 Wezembeek-Oppem ACTIVA BALANS PER 31 DECEMBER 2015 III. MATERIËLE VASTE ACTIVA 230000 Installaties, machines en uitrusting 2.776,11 230009

Nadere informatie

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen).

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen). VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT Vraag nr. 463 van 21 februari 2014 van LODE VEREECK Vlaamse overheid

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Interne Balans VZW Boekjaar 2014 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Rekeningen van de overheid 2004

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Rekeningen van de overheid 2004 Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2004 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 880 (2015-2016) Nr. 3 9 november 2016 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van

Nadere informatie

Provincie West- Vlaanderen

Provincie West- Vlaanderen F. 40-42 Wegverkeer 04 Toe. Dienst lichring Artikel AARD v AN DE ONTVANGSTEN Rekening 60 G.O. PRFSfAnES 0003 420/111-01- Terugbetaling door personeel technische van eventueel teveelontvangen wedden of

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Publicatiedatum CBS-website 9 mei 2005 Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Enkele belangrijke uitkomsten revisiejaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie