houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009"

Transcriptie

1 stuk ingediend op 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 26 oktober (-2010) Ontwerp van decreet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Bijlagen Stukken in het dossier: 19 (-2010) Nr. 1: Ontwerp van decreet verzendcode: BEG

2 2 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen INHOUD I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie B Vlaams Instituut tot bevordering van het Wetenschappelijk Technologisch Onderzoek in de Industrie (IWT) Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) II. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie extern verzelfstandigde agentschappen (EVA) NV De Scheepvaart (EVA) Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) (EVA) Vlaamse Landmaatschappij (VLM) (EVA) NV Waterwegen en Zeekanaal (EVA) Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT) (EVA) Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG) (EVA) Vlaamse Vervoermaatschappij VVM De Lijn (EVA) Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) (EVA) Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen (EVA) Agentschap voor de Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) (EVA) 50 III. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie eigen vermogens (EV) EV Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek ILVO IV. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie strategische adviesraden (SAR) Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) SAR internationaal Vlaanderen SAR Bestuurszaken SAR Wonen SAR Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) SAR Landbouw & Visserij SAR Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) SAR Minaraad V. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie vzw Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (MUHKA) desingel Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (vleva) V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / w w w. v l a a m s p a r l e m e n t. b e

3 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 3 VI. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie sui generis Het Gemeenschapsonderwijs GO! Vlaamse Radio- en Televisie omroep (VRT) Vlaamse Opera (Vlopera) Vlaams Fonds voor de Letteren VII. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie anderen Waarborgbeheer nv Herculesstichting VIII.Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie niet te consolideren instellingen Universitair Ziekenhuis Gent (UZG) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum OPZ Geel Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum OPZ Rekem Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) EV Flanders Hydraulics EV Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (OC-ANB)

4 4 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen

5 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 5 BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B

6 6 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen IWT- VLAANDEREN Derde begrotingscontrole ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING UITVOERING BO 3BC 0 ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD 08 Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Begrotingsoverschot werking Begrotingsoverschot Studie-en expertiseopdrachten VIN Begrotingsoverschot decretale opdracht Begrotingsoverschot VCP Begrotingsoverschot acties Vlaamse Regering Begrotingsoverschot EFRO (in min) Begrotingsoverschot SB Begrotingsoverschot TETRA Begrotingsoverschot GBOU Begrotingsoverschot Landbouwonderzoek Begrotingsoverschot SBO Begrotingsoverschot IRC Begrotingsoverschot IRC-Lean Begrotingsoverschot IRC-staketool Begrotingsoverschot E.E.N Begrotingsoverschot Universitaire Interfacediensten Begrotingsoverschot Innovatieve Mediaprojecten Begrotingsoverschot Preklinisch onderzoek Begrotingsoverschot ERA-netten Begrotingsoverschot INNO-netten Begrotingsoverschot IRC-staketool Begrotingsoverschot Impactscan Overige interne verrichtingen Overdracht Era-netten naar Werking Overdracht Era-netten naar Werking Overdracht Inno-netten naar Werking Overdracht Inno-netten naar Werking Overdracht van DM naar Werking Overdracht van DM naar Werking Overdracht van ERA-Enmattsa naar Werking Overdracht van ERA-Enmattsa naar Werking Overdracht van IRC naar Werking Overdracht van IRC naar Werking Overdracht van IM naar Werking Overdracht van IM naar Werking 0 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) 10 Niet verdeeld 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten Niet verdeeld Aan het buitenland 0 2 INKOMSTEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT 20 Niet verdeeld 26 Rente van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid

7 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 7 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING UITVOERING BO 3BC 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en de gezinnen Van bedrijven Van verzekeringsinstellingen Terugbetalingen privaatr.instell. zonder winst Inkomensoverdrachten van het buitenland Van E.G.-instellingen Ontvangst EFRO Ontvangsten partnerlanden Impactscan INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Werkingsmiddelen IWT (EF4103B) Aanvullende dotatie IWT (EF4103B) Projecten op initiatief v/d bedrijven (EF4101B) Acties van technologische innovatie Vl. Regering (EF4102B) Specialisatiebeurzen (EE4114B) TETRA-fonds (EE4117B) GBOU (EE4126B) Landbouwkundig onderzoek (EE4131B) SBO (EE4125B) E-mediaprojecten (EF4104B) Universitaire Interfacediensten (EE4115B) Aanvullende dotatie Univ.Interfaced. Hasselt (EE4115B) Onderzoek voor Breedbandtechnologie (EF4107B) Ontvangsten/dotaties CFO Dotatie toegepast biomedisch onderz. (EE4108B) Studie- en expertiseopdrachten VIN (EF4106B) Dotatie VCP-werking (EC4107B) Hermes-fonds Hercules-fonds Terugbetalingen AION Van een onderwijsinstelling v/d institutionele overheid Terugvordering werkingskosten vrije universiteiten KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen DESINVESTERINGEN 77.2 Verkoop van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 86.1 Kredietaflossingen door bedrijven TOTAAL ONTVANGSTEN

8 8 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN ESR CODE COFOG OMSCHRIJVING UITVOERING BO 3BC CODE 0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN 03 Interne verrichtingen Over te dragen saldo van het boekjaar Over te dragen overschot van het boekjaar IRC Over te dragen overschot van het boekjaar LEAN-TTT Over te dragen overschot van het boekjaar E.E.N Over te dragen overschot van het boekjaar Impactscan Over te dragen overschot van het boekjaar SATI Over te dragen overschot van het boekjaar Era-&Innonetten LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten 11.1 Eigenlijk loon (+ vakantiegeld) Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen (zonder vakantiegeld) Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Niet verdeeld Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.) Huur van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN Toegerekende debetrentes 0 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 30 Niet verdeeld Niet verdeeld 31 Exploitatiesubsidies Niet verdeeld Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen 34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen 34.4 Overige uitkeringen aan gezinnen als consument Geldelijke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan het buitenland Aan EG-overheden Aan EG-landen (niet-overheden) Inkomensoverdrachten aan niet-eg-landen INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID 41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid Aan de institutionele overheid, beleidsdomein DAR Aan de institutionele overheid, beleidsdomein EWI Aan een AOIN (Administratieve Instelling van Openbaar nut) Inkomensoverdrachten AGIV Inkomensoverdrachten VLAO 57 0 Inkomensoverdrachten VRT Inkomensoverdrachten VITO Inkomensoverdrachten ILVO Inkomensoverdrachten UZ GENT Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid Pro memorie [Aan bijzonder/vrije universiteiten en hogescholen van de institutionele overheid]

9 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 9 UITGAVEN ESR CODE COFOG OMSCHRIJVING UITVOERING BO 3BC 43 Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden Aan instellingen zonder winstoogmerk die op regionaal of lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd 44 Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd ondewijs Bijdrage voor overige werkingskosten van het onderwijs Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Inkomensoverdrachten aan de gewesten KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 61 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen 0 63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Investeringsbijdragen 0 7 INVESTERINGEN 74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 74.2 Verwerving van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Kredietverleningen en deelnemingen 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietverleningen aan privé-ondernemingen TOTAAL UITGAVEN

10 10 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen VITO Derde begrotingscontrole ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING BO 3BC NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Over te dragen overschot vorige boekjaar Over te dragen tekort van het boekjaar 0 0 LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Aan privaatrechterlijke instellingen zonder Winst, gezinnen Aan het buitenland Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid: contracten RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen Van de gezinnen INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid Vergoeding financieel beheer (CFO) Interrelatie met IWT Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen Arbeidsongevallen en beroepsziekten Andere inkomensoverdrachten van de RSZ Andere 13 Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen Inkomensoverdracht van de federale Overheid Andere KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid Investeringsbijdragen DESINVESTERINGEN Verkoop van vervoermateriaal 3 0 Verkoop van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen 0 0 Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven 0 0 Kredietaflossingen binnen de sector overheid Niet verdeeld ESR CODE

11 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 11 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING BO 3BC TOTAAL ONTVANGSTEN ESR CODE

12 12 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen ESR CODE COFOG CODE UITGAVEN OMSCHRIJVING UITVOERIN BO 3BC 0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon (+vakantiegeld) Uitkeringen vervroegde pensioneringen Uitkeringen opzegvergoedingen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Lonen in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten aan centrale overheid Vergoeding financieel beheer Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten) Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Nieuwbouw van gebouwen Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Overige werken Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel Verwervingen van overig materieel Gewone investeringen Buitengewone investeringen Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken KREDIETVERLENGINGEN EN DEELNEMINGEN Kredietverleningen en deelnemingen Kredietverlengingen binnen de sector overheid TOTAAL UITGAVEN

13 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 13 BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN

14 14 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen NV DE SCHEEPVAART 3de begrotingscontrole ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Uitv. BO BC 0 Niet verdeelde ontvangsten Overgedragen overschot vorige boekjaren Lopende ontvangsten voor goederen en diensten Scheepvaartrechten Aanverwante vaartrechten Opbrengsten van verkopen Terugbetaling van exploitatiekosten Terugbetaling van administratiekosten Invordering herstellingskosten en werken voor derden Uitzonderlijke ontvangsten en winsten Retributies voor watervangen Diverse verkopen aan gezinnen Buitengewone onderhoudswerken in eigen regie Rente, pacht en andere resultaten van vermogen Intresten Huishuren en verhuring materieel Concessies Verhuur van gronden Inkomensoverdrachten van andere sectoren Retributies voor bezetting van publiek domein Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten Roerende voorheffing B.T.W Onroerende voorheffing Terugbetaling van wedden door verzekeringen Inkomensoverdrachten van de overheid Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (MG4104B) Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (MG4105B) Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap uit CFO (CG4102B) Toelage voor gesco s (JD4110C) Terugbetaling van weddekosten Ontvangen BTW Kapitaaloverdrachten van andere sectoren Alternatieve financiering voor waterbouwkundige werken Interreg tussenkomsten (co-financiering) Kapitaaloverdrachten binnen de overheid Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap (MG6104B) Investeringsbijdrage uit het VIF Investeringsbijdrage Minafonds Investeringsbijdragen uit FFEU Investeringsbijdrage gemeenten Investeringen en desinvesteringen Verkoop van gronden TOTAAL ONTVANGSTEN

15 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 15 UITGAVEN ESR COFOG OMSCHRIJVING Uitv. BO BC CODE CODE GVK GOK GVK GOK GVK GOK 0 Niet-verdeelde uitgaven Overgedragen begrotingssaldo Over te dragen saldo van het boekjaar Lopende uitgaven voor goederen en diensten Bezoldigingen volgens salarisschaal Dubbel verlofgeld en sociale programmatie Vergoedingen, toelagen, zitpenningen Haard- en standplaatstoelage RSZ en verzekering arbeidsongevallen Sociale dienst Kinderbijslagen Pensioenen overheidspersoneel Lonen in natura Diverse werkingskosten, niet-verdeeld Administratieve prestaties door derden Exploitatie-prestaties door derden Werkingskosten administratie Administratiekosten Kosten public relations en promotie Terugbetalingen werkingskosten Geding en gerechtskosten Exploitatiekosten Aankoop materialen onderhoud Aannemingen van werken en diensten Financiële kosten BTW Onroerende voorheffing Andere taksen Uitgaven van rente, pacht en vermogen Rentes op financiële leasing Huur van gronden niet-overheid Huur van gronden binnen de overheid Inkomensoverdrachten aan de overheid BTW Investeringen en desinvesteringen Aankoop van gronden buiten de overheid Gebouwen Waterbouwk. Werken Waterbouwk.Werken Interregprojecten Waterbouwkundige werken met alternatieve financiering Patrimoniuminvesteringen Vervoermaterieel Aankoop diverse investeringsgoederen Aankoop van software Overheidsschuld Aflossingen op financiële leasings TOTAAL UITGAVEN

16 16 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen VDAB 3de begrotingscontrole ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING UITVOERING BO 3BC 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Niet verdeeld 08.2 Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Overige interne verrichtingen LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten van het buitenland BC Van E.G.-instellingen JD4101B vdab JD4104B INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep JD4111B Van de institutionele overheid andere provisie Van een VOI - Herplaatsingsfonds CAO Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen limburgplan 47.8 Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid VSA Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) CFO Inkomensoverdrachten van de federale Overheid totaal Andere Herplaatsingsfonds KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen) Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Investeringsbijdragen Kapitaaloverdrachten van het buitenland Investeringsbijdragen BC09 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID JD6101B Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep JD6102B Van de institutionele overheid limburgplan Investeringsbijdragen totaal KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN Niet verdeeld OVERHEIDSSCHULD Opnemingen van leningen in nationale valuta Opnemingen van leningen inzake leasing TOTAAL ONTVANGSTEN

17 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 17 UITGAVEN ESR CODE COFOG OMSCHRIJVING CODE UITVOERING BO 3BC 0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Overige interne verrichtingen LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Pensioenen van overheidspersoneel Loon in natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Operationele leasings Rentes en huurgelden van gronden Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Exploitatiesubsidies Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen Overige sociale uitkeringen Geldelijke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan het buitenland Aan E.G.-instellingen INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) Aan een DAB 0 0 3BC Aan een VOI VAPH 0 42 Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen Globale rijkstoelage aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Aan gemeenten Specifieke uitkeringen INVESTERINGEN Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankopen van gronden Bij andere sectoren dan de overheid Aankopen van bestaande gebouwen Bij andere sectoren dan de overheid Nieuwbouw van gebouwen Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel

Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap

Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Brussel, juli 2014 Titel publicatie (Cover (Cover titel) titel) Ondertitel publicatie

Nadere informatie

DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2

DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2 NATIONALE BANK VAN BELGIË DIENST NATIONALE/REGIONALE REKENINGEN EN CONJONCTUUR met de medewerking van de DESKUNDIGENGROEP VAN DE ALGEMENE GEGEVENSBANK DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2 Stand van zaken

Nadere informatie

Jaarverslag Bloso. Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie

Jaarverslag Bloso. Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie Jaarverslag Bloso 2011 Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie INHOUD 2011 I. Inleiding 1 II. Implementatie van Beter Bestuurlijk Beleid 3 III.

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Agentschap voor de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling, de sport en de openluchtrecreatie

Jaarverslag 2007. Agentschap voor de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling, de sport en de openluchtrecreatie Jaarverslag 27 Agentschap voor de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling, de sport en de openluchtrecreatie INHOUD I. Inleiding 1 II. Operationalisering van Beter Bestuurlijk Beleid 3 III. Financiën

Nadere informatie

Voorwoord (3) Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

Voorwoord (3) Philippe Muyters, Vlaams Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport FinancieringsFonds voor schuldafbouw en Eénmalige investeringsuitgaven Jaarverslag 2009-2010 Voorwoord Vlaanderen kampt met heel wat noden. En vaak komen die noden pas relatief laat bovendrijven. Om kort

Nadere informatie

Rekeningenboek over 2008

Rekeningenboek over 2008 stuk ingediend op 36-A (2009-2010) Nr. 1 17 juni 2010 (2009-2010) Verslag van het Rekenhof Rekeningenboek over 2008 verzendcode: REK R E K E N H O F Rekeningenboek over 2008 Ver slag van het Re ken hof

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Rekeningen van de overheid 2004

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen. Rekeningen van de overheid 2004 Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2004 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Stuk 6A (2010-2011) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2010-2011 12 april 2011 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Nadere informatie

SINGLE AUDIT modelverslagen: Boekhoudkundige en controletechnische

SINGLE AUDIT modelverslagen: Boekhoudkundige en controletechnische SINGLE AUDIT modelverslagen: Boekhoudkundige en controletechnische aandachtspunten Prof. dr. Johan Christiaens 20 2 2014 1 1/ Inleiding AGENDA 20 2 2014 2/ Toepassingsgebied 3/ Verplichte bepalingen Rekendecreet

Nadere informatie

De zesde staatshervorming

De zesde staatshervorming De zesde staatshervorming De administratieve voorbereiding binnen de Vlaamse overheid mei 2013 1. Inleiding 4 2. Voorgeschiedenis 5 A. Vlaamse administratie van 1980 tot nu 5 B. Vlinderakkoord van oktober

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie actieplan stage-werkervaringsplaatsen bij publieke werkgevers

Tussentijdse evaluatie actieplan stage-werkervaringsplaatsen bij publieke werkgevers 1 Tussentijdse evaluatie actieplan stage-werkervaringsplaatsen bij publieke werkgevers 1. Situering tussentijdse evaluatie Met de verklaring van Lissabon (2000) en het pact van Vilvoorde (2001) werd het

Nadere informatie

DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2

DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2 NATIONALE BANK VAN BELGIË DIENST NATIONALE/REGIONALE REKENINGEN EN CONJUNCTUUR met de medewerking van de DESKUNDIGENGROEP VAN DE ALGEMENE GEGEVENSBANK DE EENHEDEN VAN DE PUBLIEKE SECTOR 1 2 Stand van zaken

Nadere informatie

Financierings- Fonds voor schuldafbouw en Eénmalige investerings- Uitgaven

Financierings- Fonds voor schuldafbouw en Eénmalige investerings- Uitgaven Financierings- Fonds voor schuldafbouw en Eénmalige investerings- Uitgaven Voorwoord Brussel, 30 maart 2005 Het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven (FFEU) is nu aan zijn

Nadere informatie

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN Rekeningenstelsel B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN REKENINGENSTELSEL (*) NOVEMBER 2009 B.I.B.F. Legrandlaan 45 1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 Fax: 02/626.03.90 E mail:

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 8 20 september 2006 12de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 45 Nr. 46 Nr. 47 Nr. 48 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL

GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL STAD BRUSSEL VILLE DE BRUXELLES GEMEENTEBLAD BULLETIN COMMUNAL Jaargang Année 1968 N. 22. GEMEENTERAAD CONSEIL COMMUNAL Zitting van Séance du 9-12-1968. VOORZITTER PRESIDENT De heer-m. Lucien COOREMANS,

Nadere informatie

Rekenhof. overheid. Vlaamse. Afspraken over single audit: sudit rekeningen 2074. Vlaqmse overheid. ,Ar9' ln tituul v;n de Sedriifrrevl*oren

Rekenhof. overheid. Vlaamse. Afspraken over single audit: sudit rekeningen 2074. Vlaqmse overheid. ,Ar9' ln tituul v;n de Sedriifrrevl*oren ,Ar9' Rekenhof lnstltut des *évircur d'ênireprirec tnstitr, t lt$v l ln tituul v;n de Sedriifrrevl*oren Keniñklijk lñst1lr ut?e Vlaamse overheid Afspraken over single audit: sudit rekeningen 2074 Vlaqmse

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014 GEMEENTE MALDEGEM Rekening 2014 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. 2003-09-25

MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. 2003-09-25 VVKSO Guimardstraat 1 1040 Brussel MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. KLASSE 1: Eigen vermogen, voorzieningen en schulden op meer dan een jaar 10 Patrimonium

Nadere informatie

De financiën van de lokale overheden in

De financiën van de lokale overheden in De financiën van de lokale overheden in 2003 I N H O U D 3 MACRO-ECONOMISCHE OMGEVING VAN DE LOKALE SECTOR 11 DE GEWONE VERRICHTINGEN 13 De gemeenten 14 Kader van de studie 14 De uitgaven 21 De ontvangsten

Nadere informatie

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM

2 HET ESR95 ALS SYSTEEM Integrale versie 2 HET ESR95 ALS SYSTEEM 2.1 INLEIDING Nationale rekeningen hebben tot doel een coherent raamwerk te bieden dat bruikbaar is voor macro-economische analyses. Sinds het ontstaan van de nationale

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010-165- Vraag nr. 72 van 20 november 2009 van CARL DECALUWE

VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010-165- Vraag nr. 72 van 20 november 2009 van CARL DECALUWE VLAAMS PARLEMENT - VRAGEN EN ANTWOORDEN - NR.4 - JANUARI 2010-165- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN,

Nadere informatie

H.U.B. Handleiding Uniforme Boekhouding op. Uitbreiding voor BJB. Uitgave aangepast in januari 2014. In samenwerking met. Administratie Jeugdbijstand

H.U.B. Handleiding Uniforme Boekhouding op. Uitbreiding voor BJB. Uitgave aangepast in januari 2014. In samenwerking met. Administratie Jeugdbijstand Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL Tel. 02/511.44.70 Fax 02/513.85.14 H.U.B. Handleiding Uniforme Boekhouding op basis van de Z-ET Uitbreiding voor BJB Uitgave aangepast in januari 2014 In samenwerking met Administratie

Nadere informatie

Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE WETTEN 1. Wet van 19.3.1954 (B.S. van 25.4.1954) en K.B. van

Nadere informatie

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavige regelgeving legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.3. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet

Nadere informatie

OCMW WAASMUNSTER. Jaarrekening 2011

OCMW WAASMUNSTER. Jaarrekening 2011 OCMW WAASMUNSTER Jaarrekening 2011 Q&A - 2/10/2012 Inhoud De geconsolideerde balans per 31/12/2011 Geconsolideerde resultatenrekening over boekjaar 2011 Proef- en saldibalans per 31/12/2011 Schema van

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2015

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2015 Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein 1 3 Leuven NIS-code : 2462 TOELICHTING BIJ HET BUDGET 215 Secretaris Gust Vriens Financieel beheerder Luc Aerts INVENTARIS TOELICHTING BIJ HET BUDGET

Nadere informatie

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii Inhoudstafel HOOFDSTUK De strategische planningscyclus van de provincie West-Vlaanderen: van meerjarenplan tot budget Structuur van het boek 'Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget 2011' Inhoud van

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

Inhoud Rente en afschrijvingen Personeelslasten Goederen en diensten van derden Bijdragen aan derden Toevoegingen voorzieningen/ onvoorzien

Inhoud Rente en afschrijvingen Personeelslasten Goederen en diensten van derden Bijdragen aan derden Toevoegingen voorzieningen/ onvoorzien Definities kosten en opbrengstsoorten, balansposten en balansmutaties conformconvenant CBS waterschappen invulling EMU verplichting kwartaalrapportages september 2003/7192 2 3 Inhoud pagina 1 Algemene

Nadere informatie