houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009"

Transcriptie

1 stuk ingediend op 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 26 oktober (-2010) Ontwerp van decreet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Bijlagen Stukken in het dossier: 19 (-2010) Nr. 1: Ontwerp van decreet verzendcode: BEG

2 2 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen INHOUD I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie B Vlaams Instituut tot bevordering van het Wetenschappelijk Technologisch Onderzoek in de Industrie (IWT) Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) II. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie extern verzelfstandigde agentschappen (EVA) NV De Scheepvaart (EVA) Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) (EVA) Vlaamse Landmaatschappij (VLM) (EVA) NV Waterwegen en Zeekanaal (EVA) Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT) (EVA) Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt (VREG) (EVA) Vlaamse Vervoermaatschappij VVM De Lijn (EVA) Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) (EVA) Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen (EVA) Agentschap voor de Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) (EVA) 50 III. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie eigen vermogens (EV) EV Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek ILVO IV. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie strategische adviesraden (SAR) Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) SAR internationaal Vlaanderen SAR Bestuurszaken SAR Wonen SAR Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO) SAR Landbouw & Visserij SAR Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM) SAR Minaraad V. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie vzw Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (MUHKA) desingel Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (vleva) V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / w w w. v l a a m s p a r l e m e n t. b e

3 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 3 VI. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie sui generis Het Gemeenschapsonderwijs GO! Vlaamse Radio- en Televisie omroep (VRT) Vlaamse Opera (Vlopera) Vlaams Fonds voor de Letteren VII. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie anderen Waarborgbeheer nv Herculesstichting VIII.Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie niet te consolideren instellingen Universitair Ziekenhuis Gent (UZG) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum OPZ Geel Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum OPZ Rekem Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) EV Flanders Hydraulics EV Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos (OC-ANB)

4 4 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen

5 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 5 BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE B

6 6 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen IWT- VLAANDEREN Derde begrotingscontrole ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING UITVOERING BO 3BC 0 ONTVANGSTEN DIE NIET OF NIET ONMIDDELLIJK OVER DE HOOFDGROEPEN 1 T/M 9 WORDEN VERDEELD 08 Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Begrotingsoverschot werking Begrotingsoverschot Studie-en expertiseopdrachten VIN Begrotingsoverschot decretale opdracht Begrotingsoverschot VCP Begrotingsoverschot acties Vlaamse Regering Begrotingsoverschot EFRO (in min) Begrotingsoverschot SB Begrotingsoverschot TETRA Begrotingsoverschot GBOU Begrotingsoverschot Landbouwonderzoek Begrotingsoverschot SBO Begrotingsoverschot IRC Begrotingsoverschot IRC-Lean Begrotingsoverschot IRC-staketool Begrotingsoverschot E.E.N Begrotingsoverschot Universitaire Interfacediensten Begrotingsoverschot Innovatieve Mediaprojecten Begrotingsoverschot Preklinisch onderzoek Begrotingsoverschot ERA-netten Begrotingsoverschot INNO-netten Begrotingsoverschot IRC-staketool Begrotingsoverschot Impactscan Overige interne verrichtingen Overdracht Era-netten naar Werking Overdracht Era-netten naar Werking Overdracht Inno-netten naar Werking Overdracht Inno-netten naar Werking Overdracht van DM naar Werking Overdracht van DM naar Werking Overdracht van ERA-Enmattsa naar Werking Overdracht van ERA-Enmattsa naar Werking Overdracht van IRC naar Werking Overdracht van IRC naar Werking Overdracht van IM naar Werking Overdracht van IM naar Werking 0 1 LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) 10 Niet verdeeld 16 Verkoop van niet-duurzame goederen en van diensten Niet verdeeld Aan het buitenland 0 2 INKOMSTEN VAN RENTE, PACHT EN ANDERE RESULTATEN VAN VERMOGEN EN VAN ONDERNEMINGSACTIVITEIT 20 Niet verdeeld 26 Rente van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid

7 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 7 ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING UITVOERING BO 3BC 3 INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN 38 Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. gezinnen en de gezinnen Van bedrijven Van verzekeringsinstellingen Terugbetalingen privaatr.instell. zonder winst Inkomensoverdrachten van het buitenland Van E.G.-instellingen Ontvangst EFRO Ontvangsten partnerlanden Impactscan INKOMENSOVERDRACHTEN VAN DE SECTOR OVERHEID 46 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Werkingsmiddelen IWT (EF4103B) Aanvullende dotatie IWT (EF4103B) Projecten op initiatief v/d bedrijven (EF4101B) Acties van technologische innovatie Vl. Regering (EF4102B) Specialisatiebeurzen (EE4114B) TETRA-fonds (EE4117B) GBOU (EE4126B) Landbouwkundig onderzoek (EE4131B) SBO (EE4125B) E-mediaprojecten (EF4104B) Universitaire Interfacediensten (EE4115B) Aanvullende dotatie Univ.Interfaced. Hasselt (EE4115B) Onderzoek voor Breedbandtechnologie (EF4107B) Ontvangsten/dotaties CFO Dotatie toegepast biomedisch onderz. (EE4108B) Studie- en expertiseopdrachten VIN (EF4106B) Dotatie VCP-werking (EC4107B) Hermes-fonds Hercules-fonds Terugbetalingen AION Van een onderwijsinstelling v/d institutionele overheid Terugvordering werkingskosten vrije universiteiten KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 66 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen DESINVESTERINGEN 77.2 Verkoop van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 86.1 Kredietaflossingen door bedrijven TOTAAL ONTVANGSTEN

8 8 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen UITGAVEN ESR CODE COFOG OMSCHRIJVING UITVOERING BO 3BC CODE 0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN 03 Interne verrichtingen Over te dragen saldo van het boekjaar Over te dragen overschot van het boekjaar IRC Over te dragen overschot van het boekjaar LEAN-TTT Over te dragen overschot van het boekjaar E.E.N Over te dragen overschot van het boekjaar Impactscan Over te dragen overschot van het boekjaar SATI Over te dragen overschot van het boekjaar Era-&Innonetten LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten 11.1 Eigenlijk loon (+ vakantiegeld) Bezoldiging volgens salarisschaal Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen (zonder vakantiegeld) Loon in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten Niet verdeeld Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten (bureau, huisvesting, reiskosten, vervoer, enz.) Huur van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid RENTES EN HUURGELDEN VAN GRONDEN Toegerekende debetrentes 0 3 INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 30 Niet verdeeld Niet verdeeld 31 Exploitatiesubsidies Niet verdeeld Inkomensoverdrachten, geen exploitatiesubsidies zijnde, aan bedrijven en financiële instellingen 34 Inkomensoverdrachten aan gezinnen 34.4 Overige uitkeringen aan gezinnen als consument Geldelijke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan het buitenland Aan EG-overheden Aan EG-landen (niet-overheden) Inkomensoverdrachten aan niet-eg-landen INKOMENSOVERDRACHTEN AAN DE SECTOR OVERHEID 41 Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid Aan de institutionele overheid, beleidsdomein DAR Aan de institutionele overheid, beleidsdomein EWI Aan een AOIN (Administratieve Instelling van Openbaar nut) Inkomensoverdrachten AGIV Inkomensoverdrachten VLAO 57 0 Inkomensoverdrachten VRT Inkomensoverdrachten VITO Inkomensoverdrachten ILVO Inkomensoverdrachten UZ GENT Aan een onderwijsinstelling van de institutionele overheid Pro memorie [Aan bijzonder/vrije universiteiten en hogescholen van de institutionele overheid]

9 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 9 UITGAVEN ESR CODE COFOG OMSCHRIJVING UITVOERING BO 3BC 43 Inkomensoverdrachten aan de regionale en lokale overheden Aan instellingen zonder winstoogmerk die op regionaal of lokaal gebied werkzaam zijn voor de overheid, dan wel door de overheid in overwegende mate worden gefinancierd 44 Inkomensoverdrachten aan het autonoom gesubsidieerd ondewijs Bijdrage voor overige werkingskosten van het onderwijs Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Inkomensoverdrachten aan de gewesten KAPITAALOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID 61 Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Investeringsbijdragen 0 63 Kapitaaloverdrachten aan lokale overheden Investeringsbijdragen 0 7 INVESTERINGEN 74 Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken 74.2 Verwerving van overig materieel Vervaardigd door andere sectoren dan de overheid Kredietverleningen en deelnemingen 81 Kredietverleningen aan en deelnemingen in bedrijven en financiële instellingen Kredietverleningen aan privé-ondernemingen TOTAAL UITGAVEN

10 10 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen VITO Derde begrotingscontrole ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING BO 3BC NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Over te dragen overschot vorige boekjaar Over te dragen tekort van het boekjaar 0 0 LOPENDE ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen Aan privaatrechterlijke instellingen zonder Winst, gezinnen Aan het buitenland Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid: contracten RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Overige inkomensoverdrachten van bedrijven, financiële instellingen, privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en de gezinnen Van de gezinnen INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid Vergoeding financieel beheer (CFO) Interrelatie met IWT Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen Arbeidsongevallen en beroepsziekten Andere inkomensoverdrachten van de RSZ Andere 13 Inkomensoverdracht van andere institutionele groepen Inkomensoverdracht van de federale Overheid Andere KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid Investeringsbijdragen DESINVESTERINGEN Verkoop van vervoermateriaal 3 0 Verkoop van overig materieel KREDIETAFLOSSINGEN EN LIQUIDATIE VAN DEELNEMINGEN Kredietaflossingen en liquidatie van deelnemingen 0 0 Vereffeningen van deelnemingen in bedrijven 0 0 Kredietaflossingen binnen de sector overheid Niet verdeeld ESR CODE

11 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 11 ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING BO 3BC TOTAAL ONTVANGSTEN ESR CODE

12 12 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen ESR CODE COFOG CODE UITGAVEN OMSCHRIJVING UITVOERIN BO 3BC 0 NIET-VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEVE BESTEDINGEN) Lonen en sociale lasten Eigenlijk loon (+vakantiegeld) Uitkeringen vervroegde pensioneringen Uitkeringen opzegvergoedingen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgever, afgedragen aan instellingen of fondsen Lonen in natura Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Specifieke aankopen bij andere sectoren dan de overheid Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten aan centrale overheid Vergoeding financieel beheer Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen (federale Overheid, Gemeenschappen, Gewesten) Inkomensoverdrachten aan de federale Overheid INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN Nieuwbouw van gebouwen Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Aanleggen van water- en wegenbouwkundige werken Overige werken Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel Verwervingen van overig materieel Gewone investeringen Buitengewone investeringen Verwervingen van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken KREDIETVERLENGINGEN EN DEELNEMINGEN Kredietverleningen en deelnemingen Kredietverlengingen binnen de sector overheid TOTAAL UITGAVEN

13 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 13 BEGROTINGEN VAN DE VLAAMSE INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT, CATEGORIE EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN

14 14 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen NV DE SCHEEPVAART 3de begrotingscontrole ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING Uitv. BO BC 0 Niet verdeelde ontvangsten Overgedragen overschot vorige boekjaren Lopende ontvangsten voor goederen en diensten Scheepvaartrechten Aanverwante vaartrechten Opbrengsten van verkopen Terugbetaling van exploitatiekosten Terugbetaling van administratiekosten Invordering herstellingskosten en werken voor derden Uitzonderlijke ontvangsten en winsten Retributies voor watervangen Diverse verkopen aan gezinnen Buitengewone onderhoudswerken in eigen regie Rente, pacht en andere resultaten van vermogen Intresten Huishuren en verhuring materieel Concessies Verhuur van gronden Inkomensoverdrachten van andere sectoren Retributies voor bezetting van publiek domein Participatie voor ontbrekende scheepvaartrechten Roerende voorheffing B.T.W Onroerende voorheffing Terugbetaling van wedden door verzekeringen Inkomensoverdrachten van de overheid Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (MG4104B) Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap (MG4105B) Dotatie van de Vlaamse Gemeenschap uit CFO (CG4102B) Toelage voor gesco s (JD4110C) Terugbetaling van weddekosten Ontvangen BTW Kapitaaloverdrachten van andere sectoren Alternatieve financiering voor waterbouwkundige werken Interreg tussenkomsten (co-financiering) Kapitaaloverdrachten binnen de overheid Investeringsdotatie Vlaamse gemeenschap (MG6104B) Investeringsbijdrage uit het VIF Investeringsbijdrage Minafonds Investeringsbijdragen uit FFEU Investeringsbijdrage gemeenten Investeringen en desinvesteringen Verkoop van gronden TOTAAL ONTVANGSTEN

15 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 15 UITGAVEN ESR COFOG OMSCHRIJVING Uitv. BO BC CODE CODE GVK GOK GVK GOK GVK GOK 0 Niet-verdeelde uitgaven Overgedragen begrotingssaldo Over te dragen saldo van het boekjaar Lopende uitgaven voor goederen en diensten Bezoldigingen volgens salarisschaal Dubbel verlofgeld en sociale programmatie Vergoedingen, toelagen, zitpenningen Haard- en standplaatstoelage RSZ en verzekering arbeidsongevallen Sociale dienst Kinderbijslagen Pensioenen overheidspersoneel Lonen in natura Diverse werkingskosten, niet-verdeeld Administratieve prestaties door derden Exploitatie-prestaties door derden Werkingskosten administratie Administratiekosten Kosten public relations en promotie Terugbetalingen werkingskosten Geding en gerechtskosten Exploitatiekosten Aankoop materialen onderhoud Aannemingen van werken en diensten Financiële kosten BTW Onroerende voorheffing Andere taksen Uitgaven van rente, pacht en vermogen Rentes op financiële leasing Huur van gronden niet-overheid Huur van gronden binnen de overheid Inkomensoverdrachten aan de overheid BTW Investeringen en desinvesteringen Aankoop van gronden buiten de overheid Gebouwen Waterbouwk. Werken Waterbouwk.Werken Interregprojecten Waterbouwkundige werken met alternatieve financiering Patrimoniuminvesteringen Vervoermaterieel Aankoop diverse investeringsgoederen Aankoop van software Overheidsschuld Aflossingen op financiële leasings TOTAAL UITGAVEN

16 16 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen VDAB 3de begrotingscontrole ONTVANGSTEN ESR CODE OMSCHRIJVING UITVOERING BO 3BC 0 NIET-VERDEELDE ONTVANGSTEN Interne verrichtingen Niet verdeeld 08.2 Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar Overige interne verrichtingen LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 16 Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten Verkopen van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheid Aan bedrijven, kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 26 Rente-ontvangsten van overheidsvorderingen Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheid INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten van het buitenland BC Van E.G.-instellingen JD4101B vdab JD4104B INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep JD4111B Van de institutionele overheid andere provisie Van een VOI - Herplaatsingsfonds CAO Inkomensoverdrachten van de sociale verzekeringsinstellingen limburgplan 47.8 Andere inkomensoverdrachten van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid VSA Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale Overheid, andere Gemeenschappen en Gewesten, Gemeenschapscommissies) CFO Inkomensoverdrachten van de federale Overheid totaal Andere Herplaatsingsfonds KAPITAALOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Kapitaaloverdrachten van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen en van de gezinnen (exclusief vermogensheffingen) Van privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen Investeringsbijdragen Kapitaaloverdrachten van het buitenland Investeringsbijdragen BC09 6 KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID JD6101B Kapitaaloverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep JD6102B Van de institutionele overheid limburgplan Investeringsbijdragen totaal KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN Niet verdeeld OVERHEIDSSCHULD Opnemingen van leningen in nationale valuta Opnemingen van leningen inzake leasing TOTAAL ONTVANGSTEN

17 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 17 UITGAVEN ESR CODE COFOG OMSCHRIJVING CODE UITVOERING BO 3BC 0 NIET- VERDEELDE UITGAVEN Interne verrichtingen Verrekeningen met andere dienstjaren Overgedragen tekort vorige boekjaren Over te dragen overschot van het boekjaar Overige interne verrichtingen LOPENDE UITGAVEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN (CONSUMPTIEBESTEDINGEN) 11 Lonen en sociale lasten Eigenlijke lonen Bezoldigingen volgens salarisschalen Overige bezoldigingselementen Sociale verzekeringspremies ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen 11.3 Overige sociale lasten van de werkgever Directe toelagen Pensioenen van overheidspersoneel Loon in natura Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten Algemene werkingskosten vergoed aan andere sectoren dan de overheid Algemene werkingskosten Huurgelden van gebouwen Operationele leasings Rentes en huurgelden van gronden Rentes op overheidsschuld Rentes op overheidsschuld in nationale valuta INKOMENSOVERDRACHTEN AAN ANDERE SECTOREN Exploitatiesubsidies Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Prijssubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Overige subsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven Inkomensoverdrachten aan bedrijven en financiële instellingen Inkomensoverdrachten aan privaatrechtelijke instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. de gezinnen 34 Inkomensoverdrachten aan de gezinnen Overige sociale uitkeringen Geldelijke uitkeringen Inkomensoverdrachten aan het buitenland Aan E.G.-instellingen INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID Inkomensoverdrachten binnen eenzelfde institutionele groep Aan de institutionele overheid (MVG + IVAzrp) Aan een DAB 0 0 3BC Aan een VOI VAPH 0 42 Inkomensoverdrachten aan de sociale verzekeringsinstellingen Globale rijkstoelage aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Aan gemeenten Specifieke uitkeringen INVESTERINGEN Aankopen van gronden en gebouwen in het binnenland Aankopen van gronden Bij andere sectoren dan de overheid Aankopen van bestaande gebouwen Bij andere sectoren dan de overheid Nieuwbouw van gebouwen Uitgevoerd door andere sectoren dan de overheid Verwervingen van overige investeringsgoederen, waaronder onlichamelijke zaken Aankopen van vervoermaterieel

18 18 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen Overdrachtkosten bij aan- en verkoop van gronden en gebouwen Verwerving van patenten, octrooien en andere onlichamelijke zaken OVERHEIDSSCHULD Aflossing van gevestigde overheidsschuld Aflossing van schuld in nationale valuta Aflossing bij leasings (financiële leasings) TOTAAL UITGAVEN

19 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 19 ESR CODE VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ Derde begrotingscontrole ONTVANGSTEN OMSCHRIJVING UITVOERING BO 3BC 0 NIET - VERDEELDE ONTVANGSTEN Overgedragen overschot vorige boekjaren Over te dragen tekort van het boekjaar LOPENDE ONTVANGSTEN VAN GOEDEREN EN DIENSTEN Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten buiten de sector overheid Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de sector overheid Opbrengsten uit allerlei werkzaamheden inzake water- en wegenbouwkundige werken binnen de sector overheid RENTES EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM Renteontvangsten van andere sectoren dan de overheid Renteontvangsten binnen de sector overheid Verhuur van gronden INKOMENSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten van bedrijven Overige inkomensoverdrachten van verzekeringsmaatschappijen Overige inkomensoverdrachten van vzw's inkomensoverdrachten van EU overheden inkomensoverdrachten uit projecten met Europese cofinanciering INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID L LC4148B werkingsdotatie afdeling Mestbank (ART LB0 LC ) L LD4141D overdrachten i.k.v. natuurinrichting (ART LD0 LD ) L LC4141B NGK werkingsdotatie VLM (ART LB0 LC ) L LC4143B onderzoek nut ruilverkavelingsprojecten (ART LB0LC ) L NF4106D NGK landschapsrelevante beheersovereenkomsten (ART ND0 NF ) L overdrachten vanuit ALBON L voorwaardelijke projectdotaties beleidsdomein LNE C Inkomensoverdrachten - vergoeding CFO LC4142BC MINA Dotatie aan EVA VLM voor gebruikersschade (ART LBC 3LC ) LC4143BC MINA Dotatie aan EVA VLM voor plattelandsbeleid (ART LBC 3LC ) Inkomensoverdrachten van provincies Inkomensoverdrachten van gemeenten Inkomensoverdrachten van VZW's Inkomensoverdrachten van de federale overheid KAPITAALSOVERDRACHTEN VAN ANDERE SECTOREN Inkomensoverdrachten van EG instellingen

20 20 Stuk 19 (-2010) Nr. 1 Bijlagen 6 KAPITAALSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID L LC6145B kapitaalsdotatie afdeling Mestbank (ART LB0 LC ) L LD6140D kapitaalsoverdrachten m.b.t. natuurinrichting (ART LD0 LD ) L LC6104B bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (ART LB0 LC ) L LC6140B dotatie uitvoeren landinrichtingsprojecten (ART LB0 LC ) L Recuperatie LNE Life Stropers L LC6148B NGK kapitaalsdotatie VLM (ART LB0 LC ) L Kapitaalsoverdrachten - saldo kapitaalsdotaties vorige boekjaren LC6104BC MINA bijdrage Gewest technische uitgaven ruilverkaveling (ART LBC 3LC ) LD6140BC MINA voorkooprecht natuur (ART LBC 3LD ) LC6141BC MINA dotatie grondverwerving buffergebieden - SEVESO (ART LBC 3LC ) LD7003BC MINA - deels : dotatie vanuit ANB voor grondenbank Dijlevallei (ART LBC 3LD ) LD7003BC MINA - deels : dotatie voor grondenbank Voeren (ART LBC 3LD ) LD7003BC MINA - deels : dotatie voor grondenbank Vallei De Ijzer (ART LBC 3LD ) LD7003BC MINA - deels : dotatie ANB voor grondenbank SIGMA (ART LBC 3LD ) LD7003BC MINA - deels : dotatie ANB voor grondenbank Vallei de 3 Beken (ART LBC 3LD ) LD7003BC MINA - deels : dotatie ANB voor grondenbank Parkbos Gent (ART LBC 3LD ) LD7003BC MINA - deels : dotatie ANB voor grondenbank Wuustwezel-Hoogstraten (ART LBC 3LD ) LD7003BC MINA - deels : dotatie ANB voor grondenbank Averbode Bos en Heide (ART LBC 3LD ) dotatie vanuit Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor grondenbank Gentse Kanaalzone / deels MG7110B dotatie vanuit Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor grondenbank Natuurcompensaties Gentse Kanaalzone / deels MG7110B dotatie vanuit Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor grondenbank LSO dotatie vanuit Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor grondenbank Dijk Zwin / deels MG7110B dotatie vanuit Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust voor pregrondenbank RSO Opstalvalleigebied / deels MG7110B dotatie vanuit agentschap infrastructuur voor grondenbank AX / deels VIF 363F dotatie vanuit Maatschappij Linker Scheldeoever voor grondenbank LSO dotatie Vlaamse Milieumaatschappij voor grondenbank Warmbeek dotatie Vlaamse Milieumaatschappij recht van voorkoop Integraal Waterbeleid dotatie Vlaamse Milieumaatschappij koopplicht Integraal Waterbeleid dotatie NV De Scheepvaart voor grondenbank Scheepvaart dotatie Waterwegen en Zeekanaal voor grondenbank SIGMA kapitaalsoverdrachten van de provincie kapitaalsoverdrachten van de POM (provinciale ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen) voor grondenbank De Hulst kapitaalsoverdrachten van de provincie Antwerpen voor grondenbank De Kluis kapitaalsoverdrachten van de gemeenten kapitaalsoverdrachten vanuit Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen voor grondenbank LSO kapitaalsoverdrachten vanuit Gemeentelijk havenbedrijf Antwerpen voor pregrondenbank RSO Opstalvalleigebied kapitaalsoverdrachten van Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen (IOK) voor grondenbank De Kluis kapitaalsoverdracht van de gemeente Asse voor grondenbank Molenbeek Maalbeek kapitaalsoverdracht van de gemeente Beersel voor grondenbank Meigemheide kapitaalsoverdracht van de gemeente Kampenhout, Herent, Kortenberg voor grondenbank Weesbeek kapitaalsoverdrachten recht van voorkoop gemeente Oosterzele Integraal Waterbeleid 0 0 0

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 stuk ingediend op 19-A (-) Nr. 1 Bijlagen 30 april (-) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Bijlagen verzendcode:

Nadere informatie

Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen. Telefoonnummer: 03/ (eigenhandig door de leidinggevende voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen)

Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen. Telefoonnummer: 03/ (eigenhandig door de leidinggevende voor echt te verklaren en te dag- en handtekenen) Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : UNIVERSITEIT ANTWERPEN UNIVERSITEIT Middelheimlaan 1, 22 Antwerpen Ann Notelé Telefoonnummer: 3/265.3.62 Soort rapportering: Jaarrapportering (eigenhandig

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014 BE

Identificatie rapportering 2014 BE Identificatie rapportering 214 Naam entiteit: Categorie: Adres: Universiteit Hasselt BE 28.359.859 Martelarenlaan 42, 35 Hasselt Contactpersoon : Michel Hendrikx michel.hendrikx@uhasselt.be Telefoonnummer:

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 698.313.219 589.654.361 Immateriële vaste activa (+) 1.085.844 304.623 Materiële vaste activa 696.773.973 588.896.336 Terreinen

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV

Waterwegen en Zeekanaal NV Waterwegen en Zeekanaal NV BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 928.792.246 811.407.973 Immateriële vaste activa (+) 760.515 1.254.525 Materiële vaste activa 927.578.329 809.700.046 Terreinen

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766

VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360. Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 VDAB BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 161.111.494 155.599.360 Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) 2.474.305 3.645.766 Materiële vaste activa 158.630.744 151.947.149 Terreinen

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 6.293.605 6.585.630 Immateriële vaste activa (+) 306.377 277.808 Materiële vaste activa 5.948.560 6.227.800

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.741.818 33.212.282 Immateriële vaste activa (+) 809.387 598.375 Materiële vaste activa 25.642.116 26.323.475

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.872.147 6.293.605 Immateriële vaste activa (+) 168.349 306.377 Materiële vaste activa 5.669.592 5.948.560

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 BIJLAGEN ERRATA

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 BIJLAGEN ERRATA Stuk 15 (-) Nr. 1 Bijlagen - Errata VLAAMS PARLEMENT Zitting - 23 oktober ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap voor het sjaar BIJLAGEN ERRATA 840 Stuk 15 (-) Nr.

Nadere informatie

Toerisme Vlaanderen (TV)

Toerisme Vlaanderen (TV) Toerisme Vlaanderen (TV) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 70.705.719 64.729.856 Immateriële vaste activa (+) 1.894.633 1.926.334 Materiële vaste activa 67.607.264 61.600.173 Terreinen

Nadere informatie

Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO

Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek EV ILVO BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.973.626 3.241.431 Immateriële vaste activa (+) 35.200 7.591 Materiële vaste

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.746.738 5.872.147 Immateriële vaste activa (+) 225.133 168.349 Materiële vaste activa 5.485.599 5.669.592

Nadere informatie

VDAB. VDAB Jaarrapportering 2007

VDAB. VDAB Jaarrapportering 2007 VDAB VOL.1 ACTIVA code huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 154.346.065 154.835.091 Oprichtingskosten (+) 20 Immateriële vaste activa (+) 21 2.465.216 2.571.840 Materiële vaste activa 22/27 151.874.404

Nadere informatie

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+)

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) Toerisme Vlaanderen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 64.729.856 62.208.855 Immateriële vaste activa (+) 1.926.334 1.688.758 Materiële vaste activa 61.600.173 59.317.394 Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 stuk ingediend op 15 (2013-2014) Nr. 1 Bijlagen 22 oktober 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 Bijlagen Stukken

Nadere informatie

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn)

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Nadere informatie

OPZC Rekem Jaarrapportering A B C D E Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem)

OPZC Rekem Jaarrapportering A B C D E Zorgcentrum Rekem (OPZC Rekem) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 A B C D E

Nadere informatie

Kind en Gezin. Kind en Gezin Jaarrapportering 2007 A B C D E

Kind en Gezin. Kind en Gezin Jaarrapportering 2007 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Kind en Gezin

Nadere informatie

EV INBO Jaarrapportering 2007. A B C D E Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO)

EV INBO Jaarrapportering 2007. A B C D E Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (EV INBO) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 A B C D E

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014

Identificatie rapportering 2014 Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: EVA Adres: Keizerslaan 11 Contactpersoon : Dhr. Patrick Devlies Telefoonnummer: 02 506 16 98 Soort rapportering: Jaarrapportering (eigenhandig

Nadere informatie

Identificatie rapportering 2014

Identificatie rapportering 2014 Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Toerisme Vlaanderen IVA met RP Grasmarkt 61, 1000 Brussel Michiel Van Cauter Telefoonnummer: 02/55 32940 Soort rapportering:

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE Algemene Gegevensbank ECONOMISCHE CLASSIFICATIE Maart 2009 Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Macrobudgettaire dienst INHOUDSTAFEL INLEIDING 5 DEEL I Lijst van de economsiche s voor de

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende diverse financiële bepalingen

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende diverse financiële bepalingen ingediend op 541 (2015-2016) Nr. 3 17 december 2015 (2015-2016) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende diverse financiële bepalingen Documenten in het dossier:

Nadere informatie

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE

ECONOMISCHE CLASSIFICATIE Algemene Gegevensbank ECONOMISCHE CLASSIFICATIE JUNI 20 15 Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole Macrobudgettaire Dienst 1 2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DEEL I Lijst van de economische s van de

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 BIJLAGEN

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 BIJLAGEN Stuk 15 (1997-1998) Nr. 1 Bijlagen Addendum VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 23 oktober 1997 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR BIJLAGE OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR PERIODE: 1 JULI 2015 TOT 30 JUNI 2016 1) Vlaamse overheid: 12 beleidsdomeinen A) Kanselarij en Bestuur Departement Kanselarij en

Nadere informatie

De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum EV/ev 03/02/2016

De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum EV/ev 03/02/2016 OMZENDBRIEF 1 2016/01 VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN De Voorzitter Correspondent Onze referte Uw referte Datum jur@ibr-ire.be EV/ev 03/02/2016 Geachte Confrater, Betreft: Wijzigingen van het

Nadere informatie

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST BIJLAGE 3 OMZENDBRIEF OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST I ENTITEITEN BBB STRUCTUUR 1.1. Tussenoverlegcomités (= beleidsdomeinoverlegcomité BDOC),

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-469- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag nr. 70

Nadere informatie

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016 ingediend op 15 (2015-2016) Nr. 1 Bijlagen 21 oktober 2015 (2015-2016) Bijlagen bij het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Stuk 81A (1988-1989) - Nr. 1 - Bijlage VI VLAAMSERAAD ZITTING 1988-1989 ONTWERP VAN DECREET houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Begroting Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

VR DOC.1038/8 BIJLAGEN BIJ HET UITGAVENDECREET

VR DOC.1038/8 BIJLAGEN BIJ HET UITGAVENDECREET VR 2017 2010 DOC.1038/8 BIJLAGEN BIJ HET UITGAVENDECREET BEGROTINGSOPMAAK 2018 INHOUD Blz. I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Extern Verzelfstandigde Agentschappen (EVA)

Nadere informatie

% ( ) * +*, &-.' -.2'3 4%.5*. 4%675* 20% 8* 4 985*.495*-.2'2' & :* * " % 8 8. :'$!<<#='!? & # %@ & /4= 5' "$% & 8 * * * ' '%. & & A ' '-.. * & * '-.

% ( ) * +*, &-.' -.2'3 4%.5*. 4%675* 20% 8* 4 985*.495*-.2'2' & :* *  % 8 8. :'$!<<#='!? & # %@ & /4= 5' $% & 8 * * * ' '%. & & A ' '-.. * & * '-. ! " % & % ( ) * +*, -. /!0&**+*10*,-.2!3 0%&.* 4%.5*. 4%675* -.23 20% 8* 4 985*.495*-.22 *&*+*0,% & :* * &-.#*1 % : & ; &-. " % 8 8. :$!

Nadere informatie

VR DOC.0423/8 BIJLAGEN BIJ HET UITGAVENDECREET

VR DOC.0423/8 BIJLAGEN BIJ HET UITGAVENDECREET VR 2017 2504 DOC.0423/8 BIJLAGEN BIJ HET UITGAVENDECREET BEGROTINGSAANPASSING 2017 INHOUD Blz. I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Extern Verzelfstandigde Agentschappen

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 ingediend op 19-A (-2015) Nr. 1 Bijlagen 24 april 2015 (-2015) Bijlagen bij het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

DAB Minafonds. Jaarverslag 2012

DAB Minafonds. Jaarverslag 2012 DAB Minafonds Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING 2012... 1 1.1 INITIEEL GOEDGEKEURDE BEGROTING 2012... 1 1.2 AANGEPASTE BEGROTING 2012... 1 1.3 HERSCHIKTE BEGROTING 2012... 1 2 VORDERINGEN 2012...

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 19-B (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 25 april 2002 ONTWERP VAN DECREET houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform versie 20160623 Entiteit Financieel systeem KBO-nummer / GLN-nummer Startdatum elektronisch

Nadere informatie

houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 19-A (211-212) Nr. 2 2 mei 212 (211-212) Ontwerp van decreet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 212 Amendementen

Nadere informatie

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 stuk ingediend op 15 (2012-2013) Nr. 1 19 oktober 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 Deel 3 van een stuk

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORT MEI 2017/ GEBOUWEN Vlaams overheidsvastgoed in cijfers/ Vlaamse overheid

MANAGEMENTRAPPORT MEI 2017/ GEBOUWEN Vlaams overheidsvastgoed in cijfers/ Vlaamse overheid MANAGEMENTRAPPORT MEI 2017/ GEBOUWEN Vlaams overheidsvastgoed in cijfers/ Vlaamse overheid Een grondige inventaris van de met gegevens over s, eigendoms- en gebruiksrechten,... is essentieel voor een goed

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr.

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989. Stuk 71B (BZ 1988) - Nr. Stuk 71B (BZ 1988) Nr. 1 VLAAMSERAAD BUITENGEWONE ZITTING 1988 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 INHOUD Blz. Ontwerp van decreet.....................................................................................

Nadere informatie

Overzicht. Toepassingsgebied Archiefdecreet. Page 1

Overzicht. Toepassingsgebied Archiefdecreet. Page 1 Toepassingsgebied Archiefdecreet Overzicht Artikel Categorie zorgdragers Aantal 4, administratieve rechtscolleges 3 diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van 4, 2 de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 17 (2011-2012) Nr. 2-N 28 maart 2012 (2011-2012) Toelichtingen bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 ingediend op 19-A (-2015) Nr. 1 24 april 2015 (-2015) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 Deel 3 van een stuk

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

0, ,17 0,00 229, ,69 0, ,69

0, ,17 0,00 229, ,69 0, ,69 Bestuurszaken Variabel Krediet OK BINNENLANDS BESTUUR LONEN EN SOCIALE LASTEN - NIET VERDEELD - VERVANGERS VAN GEDETACHEERDEN (FONDS) 389.823,78 573.560,07 963.383,85 61.576,95 901.806,90 BINNENLANDS BESTUUR

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 2007 : Van 01/01/2007 tot ACTIVA VASTE ACTIVA 7.452,17 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 7.452,17 B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING 7.452,17

Nadere informatie

VR MED.0495/2

VR MED.0495/2 VR 2016 1612 MED.0495/2 BIJLAGE A: VLAAMSE TOPAMBTENAREN EVALUATIE 2016 Opmerking 1: De koppeling die in deze excel werd gemaakt, is gebaseerd op: - de bevoegdheidsverdeling, zoals deze werd vastgelegd

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ZITTING OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD ZITTING OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET Stuk 19 (BZ 1995) Nr. 4 Bijlagen VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 27 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1995

Nadere informatie

1. Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 (B.S ) 2. Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 (B.S

1. Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 (B.S ) 2. Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 (B.S BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 9 MAART 2007 TOT REGELING VAN DE VERGOEDINGEN VAN DE BESTUURDERS VAN DE PUBLIEKRECHTELIJK VORMGEGEVEN EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID,

Nadere informatie

VR MED.0495/3

VR MED.0495/3 VR 2016 1612 MED.0495/3 BIJLAGE B: VLAAMSE TOPAMBTENAREN PLANNING 2017 Opmerking 1: De koppeling die in deze excel werd gemaakt, is gebaseerd op: - de bevoegdheidsverdeling, zoals deze werd vastgelegd

Nadere informatie

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 stuk ingediend op 17 (2011-2012) Nr. 2-V 28 maart 2012 (2011-2012) Toelichtingen bij de eerste aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Ok Overdr Ok Vorige Jaren

Ok Overdr Ok Vorige Jaren BZ Agentschap voor Binnenlands Bestuur WEDDEN EN TOELAGEN VOOR VERVANGERS VAN GEDETACHEERDEN IVA BINNENLANDS BESTUUR 0,00 83.773,12 0,00 205.429,18 289.202,30 127.695,27 161.507,03 Totaal 0,00 83.773,12

Nadere informatie

K Beleidsdomein Landbouw en Visserij

K Beleidsdomein Landbouw en Visserij K Beleidsdomein Landbouw en Visserij PR Benaming KD Landbouw-, Visserij- en Plattelandsbeleid 1 1.18 KE Uitvoering Landbouw- en Plattelandsbeleid 4 KF Landbouw- en Visserijonderzoek 91 KB DEPARTEMENT LV

Nadere informatie

PROGRAMMA DF INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

PROGRAMMA DF INTERNATIONAAL ONDERNEMEN 357 PROGRAMMA DF INTERNATIONAAL ONDERNEMEN DEEL 1: EVOLUTIE VAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN 1. ONTVANGSTEN 2007 (begrotingscontrole) 2008 (raming) AO 15 15 TO 2. UITGAVEN 2007 (krediet)

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

Begrotingswijziging nr 2

Begrotingswijziging nr 2 Bladzijde 1 Gemeentebestuur Sint-Agatha-Berchem 21003 Begrotingswijziging nr 2 Dienstjaar : 2017 Gewone dienst Samenvattende tabel van de Gewone begroting 2017 na de B.W. nr2 Functie Personeel 000/70 Werkingskosten

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 BIJLAGE XIV

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 BIJLAGE XIV Stuk 8 (1990-1991) - Nr. 1 - Bijlage XIV VLAAMSERAAD ZITTING 1990-1991 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992 BIJLAGE XIV Ontwerp-begroting

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/6 betreffende het boeken van werkingstoelagen van 08/03/2017

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/6 betreffende het boeken van werkingstoelagen van 08/03/2017 Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen Advies 2017/6 betreffende het boeken van werkingstoelagen van 08/03/2017 Inhoud I. Inleiding en definities 2 1) Toepassingsgebied 2 2) Definities 2 II.

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

78 GU Overboekingen Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst , , ,00

78 GU Overboekingen Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst , , ,00 716 BEGROTING 26 Datum : 16/11/25 9 Overboekingen Begrotingskrediet 26 24 25 78 GU Overboekingen 0/ 957/ Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst 1.098.962,28 400.00 150.00 0957 Tussentotaal

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

TOELICHTINGEN TOELICHTING PER PROGRAMMA

TOELICHTINGEN TOELICHTING PER PROGRAMMA Stuk 17 (2006-2007) Nr. 1-B Zitting 2006-2007 7 mei 2007 TOELICHTINGEN bij de aanpassing van de middelenbegroting en de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het

Nadere informatie

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 stuk ingediend op 17 (-) Nr. 2-J 4 mei (-) Toelichtingen bij de aanpassing van de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Toelichting per programma

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND,

DE VLAAMSE MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, TOERISME EN VLAAMSE RAND, Vlaamse Re&ehg Ministerieel besluit tot invoering van de maaltijdcheque in elektronische vorm en tot vaststelling van de personeelscategorieën en diensten van de Vlaamse overheid die voor de berekening

Nadere informatie

2706 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

2706 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 2706 MONITEUR BELGE 23.01.2007 BELGISCH STAATSBLAD FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER [C 2006/21361] 16 JANVIER 2006. - Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van

Nadere informatie

VR DOC.0423/7

VR DOC.0423/7 VR 2017 2504 DOC.0423/7 AFDELING V VLAAMSE RECHTSPERSONEN INHOUD I. Begrotingen van de Vlaamse instellingen van openbaar nut, categorie Intern Verzelfstandigde Agentschappen met rechtspersoonlijkheid (IVA

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. 19 (2013-2014) Nr. 2 24 april 2014 (2013-2014) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. 19 (2013-2014) Nr. 2 24 april 2014 (2013-2014) stuk ingediend op stuk ingediend op 19 (2013-2014) Nr. 2 24 april 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 Tekst

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

In Het Algemeen Belang. Filip De Rynck

In Het Algemeen Belang. Filip De Rynck In Het Algemeen Belang Filip De Rynck Context gemeenschappelijk Discussie over de rol van de overheid: gemeenschappelijk belang Besparingen: gemeenschappelijke druk; kan samenwerking deel van het antwoord

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,

Nadere informatie

Pro,dnde West- Vlaanderen

Pro,dnde West- Vlaanderen Pro,dnde West- Vlaanderen F. 56 Toerisme 04 Dienst lich- Anikei AARD VAN DE ONTVANGSTEN Rekening ring 60 G.O. PRBSrA1lES 0)36 561/161-01 Verkoop toeristische publicaties en diverse brochures Q()03 569/117-01-

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET Stuk 15 (BZ 1995) Nr. 1 Bijlage VII VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996

Nadere informatie

(B.S. 07/06/2004) Gecoördineerd tot 4 december Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

(B.S. 07/06/2004) Gecoördineerd tot 4 december Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Decreet van 7 mei 2004 (betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Sport Vlaanderen ) (Decreet van 4 december 2015, B.S., 21/12/2015, art. 2; Inwerkingtreding 1/1/2016)

Nadere informatie

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget Bijlage III: model van de financiële nota van het budget bestuur: gemeente: BUDGET: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage Exploitatie A eredienst 10 20 B gebouwen van de

Nadere informatie

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 stuk ingediend op 15 (2012-2013) Nr. 2 23 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 Amendementen Stukken

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 Stuk 19 (1997-1998) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 25 mei 1998 ONTWERP VAN DECREET houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting

VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting VERSLAG OVER DE ALGEMENE REKENINGEN 2013 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Presentatie in de Commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Dinsdag 14 oktober 2014 1 Rekeningen Vlaamse Gemeenschap Algemene

Nadere informatie

1. ESR-vorderingensaldo A. Resultaat 2010 verschil ESR-effect BGO 2010 BGC 2010 uitvoering 2010 uitvoering vs BC 10 onderbenutting ESR gecorrigeerde o

1. ESR-vorderingensaldo A. Resultaat 2010 verschil ESR-effect BGO 2010 BGC 2010 uitvoering 2010 uitvoering vs BC 10 onderbenutting ESR gecorrigeerde o Commissievergadering nr. C090-FIN6 bladzijde 1 van 9 1. ESR-vorderingensaldo A. Resultaat 2010 verschil ESR-effect BGO 2010 BGC 2010 uitvoering 2010 uitvoering vs BC 10 onderbenutting ESR gecorrigeerde

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 76160 BELGISCH STAATSBLAD 29.12.2006 Ed. 6 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV Stuk 15 (1992-1993) - Nr. 1 - Bijlage XIV VLAAMSE RAAD ZITTING 1992-1993 28 SEPTEMBER 1993 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie