Hoe volwassen zijn Nederlandse organisaties in procesmanagement?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe volwassen zijn Nederlandse organisaties in procesmanagement?"

Transcriptie

1 trds t Conclusies uit onderzoek naar de volwassheid van BPM Hoe volwass zijn Nederlandse organisaties in? April vorig jaar versche in dit tijdschrift e artikel van onze hand over het onderwerp business process managemt of kortweg BPM. Aan het einde van dit artikel nodigd wij u uit mee te do aan het onderzoek naar de huidige volwassheid de ambities van uw organisatie omtrt dit onderwerp. Inmiddels zijn de resultat verwerkt geanalyseerd. We vatt de belangrijkste resultat conclusies hier sam. Dave Stam Peter Noordam Business process managemt (BPM) wordt door onderzoeksbureaus steeds vaker getypeerd als dé bepalde factor om de bodigde flexibiliteit toekomstrobuustheid in de eig organisatie te bereik, daarmee e voorsprong in de markt succes naar de klant. Van organisaties wordt onder druk van de toemde dynamiek in de markt voortdurd flexibiliteit, klantgerichtheid e korte reactietijd verwacht. Het succes van organisaties wordt voor e groot deel bepaald door de snelheid waarmee bedrijfsprocess aanpasbaar zijn aan de veranderde marktomstandighed. Tevs wordt BPM gezi als e belangrijk vehikel om te communicer met ICT. Nog steeds is de kloof tuss business ICT (alignmt) te groot. De business heeft te mak met de toemde dynamiek de ICT zit vaak met sterk verouderde (legacy)system spaghettiarchitectur, waardoor iedere wijziging in de system onevredig veel tijd vergt. Daarnaast zijn de businessms vaak slecht in staat hun businessbehoefte door te vertal naar ICT-oplossing, wat leidt tot over weer veel tijdverlies frustratie. Om die red is Bisnez Managemt in juli 2009 met medewerking van het Business & IT Trds Institute studt van de Erasmus Universiteit e onderzoek gestart naar de volwassheid van BPM bij Nederlandse organisaties. Hiervoor is e BPM-volwassheidsmodel ontwikkeld op basis van e beperkt kwalitatief onderzoek e uitgebreid kwantitatief onderzoek bij de grotere gegevsverwerkde organisaties. BPM-volwassheidsmodel Om de volwassheid van Nederlandse organisaties op het gebied van BPM te met is e volwassheidsmodel gehanteerd dat bestaat uit zes BPM-aspect vijf volwassheidsfas: 1. Ad hoc : e fase waarin binn de organisatie nog ge sprake is van. 2. Dectraal : proces 36

2 Samvatting Om de volwassheid van Nederlandse organisaties op het gebied van BPM te met is e volwassheidsmodel gehanteerd dat bestaat uit zes BPM-aspect vijf volwassheidsfas. Veel organisaties zijn bezig de ctrale rol door te voer, waarbij de hiërarchische aansturing wordt ingeruild voor e procesgerichte aansturing van proceskets door proceseigar. managemt wordt op het niveau van de afdeling binn de organisatie georganiseerd. 3. Ctraal : waarin de processturing op proceskets gaat plaatsvind door proceseigar. 4. Optimaliserd : waarin de proceseigaar in staat stelt snel in te grijp in het proces noodzakelijke acties in gang te zett. 5. Innoverd : e fase waarin process system direct kunn word aangepast kunn word geïmplemteerd. De onderzoekers hebb e quête samgesteld om de huidige volwassheid van BPM in Nederland het ambitiiveau te met. Hierbij zijn de BPM-aspect de volwassheidsfas uit het BPM-volwassheidsmodel als uitgangspunt gebruikt voor de vrag in de quête. De respondt war voornamelijk afkomstig uit grote middelgrote organisaties: ruim 50 proct van de respondt werkt in e organisatie met meer dan 1000 werknemers. Behalve naar de organisatiegrootte is in het onderzoek ook gekek naar de branches waar de respondt werkzaam zijn. Ruim 45 proct van de respondt geeft aan te werk bij e bank/verzekeraar, e zakelijke distverler of e ctrale overheid ( dan vooral uitvoeringsorganisaties). Klaarblijkelijk hebb deze organisaties de meeste affiniteit met het onderwerp BPM. De volwassheid van e Nederlandse organisatie is gemet op de in het model gehanteerde BPM-aspect: 1. Procesperformancemeting procesoptimalisatie: hoe gaat de organisatie om met het evaluer optimaliser van haar process? 2. Proces: hoe is het vernieuw van de bedrijfsprocess in de organisatie ingericht? 3. Beher van : op welke wijze word de spelregels of business rules binn de organisatie, de regels op basis waarvan beslissing in de organisatie word gom, beheerd? 4. Proces- gegevsarchitectuur: op welke wijze wordt in de organisatie invulling gegev aan proces-, systeem- gegevsarchitectur? 5. Procesinrichting -beheer: hoe word in de organisatie process ingericht hoe wordt vormgegev aan het beheer van system process? 6. Relatie ICT: op welke wijze maakt gebruik van ICT? Algeme volwassheid van BPM in Nederland De resultat van het onderzoek lat zi dat veel organisaties in Nederland momteel activiteit aan het ontplooi zijn om de ctrale rol door te voer in hun organisatie. Het stur van process op het niveau van de afdeling door e afdelingsmanager, de zogaamde hiërarchische aansturing, wordt hierbij ingeruild voor e procesgerichte aansturing van proceskets door proceseigar. In figuur 1 is de huidige BPM-volwassheid van Nederlandse organisaties per BPM-aspect afgezet teg het ambitiiveau. Deze transformatie heeft e behoorlijke impact op de organisatie, waarbij veel gevraagd wordt van het executievermog van de organisatie het commitmt van het topmanagemt om deze transitie succesvol af te rond. De tak, bevoegdhed verantwoordelijkhed van de afdelingsmanager t aanzi van de sturing beheersing van de bedrijfsprocess gaan in deze transitie over van de afdelingsmanager naar de proceseigaar. Hierdoor is de fase van ctraal e fase van spanning kan daarom nooit te lang dur. In e dergelijke situatie is er sprake van functionele discontinuïteit, waarbij de distverling als het ware wordt 37

3 trds t onderbrok door de herpositionering van de functie. De uitgesprok ambities van Nederlandse organisaties over twee jaar ligg op de brug van ctraal naar optimaliserd. E hoog ambitiiveau gezi de uitdaging waarvoor deze organisaties staan: Volgs de theorie neemt groei naar e volgde volwassheidsfase twee jaar in beslag. Gezi de impact van de groei van dectraal naar ctraal, valt te verwacht dat Nederlandse organisaties over twee jaar ctraal volledig in hun organisaties hebb geïmplemteerd. Daarnaast wordt de organisatie in de groei van ctraal naar optimaliserd wederom geconfronteerd met functionele discontinuïteit, waarbij veel wordt gevraagd van het executievermog van de organisatie het commitmt van het topmanagemt. De klassieke IT ondersteuning gaat in de overgang van ctraal over in services (BPMS), waarbij de proceseigaar steeds meer mogelijkhed krijgt om zijn proces door middel van snel flexibel aan te pass aan de veranderde omstandighed zonder reking te houd met onderliggde IT. De proceseigaar fungeert in deze overgang als belangrijkste hefboom. De proceseigaar moet over e instrumtarium beschikk om de procesket te kunn stur beheers. In het onderzoek is naar vor gekom dat het voor veel organisaties moeilijk is de toegevoegde waarde van BPM expliciet bij voorkeur kwantitatief meetbaar te mak. De voordel van BPM zijn pas op iets langere termijn zichtbaar. Het gevolg hiervan is dat BPM het regelmatig moet aflegg teg kortetermijninitiatiev project in organisaties. innovatief optimaliserd ctraal dectraal ad hoc relatie ICT ICT-budget van afdeling procesinrichting & -beheer proces- & gegevsarchitectuur beher Demand Mgt gericht op beschikbaarheid infrastructuur business services proceseigaar sluit proces- projectgerichte SLA s over ket getrapte methodische relatie via fucntioneel beheer AO-getinte aanpak ad hoc matig functioneel beheer procesinrichting -beheer per afdeling, functioneel niet beschikbaar procesinrichting -beheer op ketniveau, spanning tuss proces functioneel beheer procesinnovatie CPO/CIO ine, partnerrelatie procesinrichting terprise- governance & gericht op -beheer via architectuur, optimalisatie van alignmt BPM-suite, richtinggevde, onderdeel het creër van beheerders proces- & als geword van meerwaarde (FB/PB) beher gegevsarchitect geïntegreerd in is verricht bedrijfsproces strategie, inricht proces-/servicebibliotheek BPM-suite (Smart, Agile and BPMS-getinte volwass Aligned) aanpak bij proces-, informatie- procesinrich- ser- beheer op applicatiiveau procesbeschrijving op afdelingsniveau, blauwdruk systeem- gegevslandschap begrav in softwaredocumt procedures ting -beheer, van applicaties naar businessservices blauwdruk processlandschap, applicatie- gegevsarchitectuur onderkd buit het systeem gedocumteerd knelpuntgericht, incidtele verbetering procesperformance & -optimalisatie vicesarchitec- tuur, toetsde proces- gegevsarchitect structureel gedocumteerd eduidig toegepast gezamlijk beheer van, toepass Busin. Rule Mgmtsysteem, Gegevsmgmt. via niet ingevuld doorvertal naar proceskets innovatieplatform vertaalt over proceskets doorvertal naar afdelingsprocess knelpuntgestuurde badering voortdurde performancemeting structurele procesevaluatie, optimalisatie gestart vanuit Process Perform. Dashboard proceseigaar start optimalisaties vanuit periodieke meting KSF, PI s norm integraal procesperformance-informatie structureel real-time in Business Balanced Scorecard huidig volwassheidsniveau ambitie volwassheidsniveau Figuur 1. Huidige volwassheid ambitiiveau van BPM in Nederlandse organisaties 38

4 De implemtatie van BPM om te kom tot e toekomstrobuuste organisatie vereist managemtcommitmt executiekracht voor de lange termijn. Vaak is het zo dat het middelmanagemt graag snel resultaat wil zi de procesmanager flexibiliteit wil door samhang in de procesket. De topmanager moet deze korte langetermijnambities van het middelmanagemt de proceseigaar met elkaar in balans brg. E tweede red om toch vooral commitmt op het hoogste niveau te krijg is dat knaagt aan de bevoegdhed van de integrale lijnmanager. De gemiddelde lijnmanager zal zich moet inpass in proces systeemgrz (architectuur) die voor de organisatie als geheel het beste zijn, maar moet vrijheid weghal bij de afdeling of bedrijfsunit. Belangrijkste resultat per BPMaspect Procesperformance -optimalisatie De meerderheid van de respondt (32 proct) geeft aan momteel de performance van de process over de kets he te met. Hierbij bewaakt de proceseigaar de realisatie van de gestelde KSF KPI s van de procesket. Tegelijkertijd geeft 45 proct van de respondt aan procesoptimalisaties op afdelingsniveau door te voer, terwijl 51 proct van de respondt aangeeft vanuit proceskets de process te optimaliser. De verwachting is dat over twee jaar ruim 88 proct van de Nederlandse organisaties procesoptimalisaties start vanuit de proceskets (zie figuur 2). In de huidige volwassheid op het gebied van procesperformancemeting procesoptimalisaties valt op dat er e spanning bestaat tuss procesperformancemeting over de procesket het doorvoer van procesoptimalisaties op afdelingsniveau. Het doorvoer van procesoptimalisaties binn e afdeling moet pass binn de KPI s van de procesket zoals deze door de proceseigaar zijn gedefinieerd. Dit geeft vaak spanning tuss de proceseigaar de afdelingsmanager, die e deel van het proces uitvoert. Daarnaast zull er spanning optred tuss de proceseigaar de controller over het rapporter over de performance van de ket de gerealiseerde procesoptimalisaties aan het volahei proceoptimaliatie 51% 4% huidig 45% ambitie 88% ge optimalisaties op afdelingsniveau vanuit ket managemtniveau. De invulling van deze rol verschuift met de komst van proceseigar van de controller naar de proceseigaar. De controller rapporteert in deze fase aan het topmanagemt over de productie in de procesket. In de praktijk zi we echter frequt terug dat de controller rapporteert over de (projectmatige) verbetering de proceseigaar over de productie in de ket. Hier ligt e verantwoordelijkheid voor het topmanagemt om duidelijkheid te verschaff over wie verantwoordelijk is voor procesperformancemeting procesoptimalisaties. Om procesoptimalisaties voor de gemeschappelijke process te invtariser, in gang te zett te bewerk wordt e proceseigaroverleg georganiseerd. Aan dit overleg nem alle proceseigar van de organisatie deel die in hun procesket gebruikmak van deze gemeschappelijke process.»bpm moet het regelmatig 3% 9% Figuur 2. Huidige volwassheid ambitiiveau voor procesoptimalisaties aflegg teg kortetermijninitiatiev -project«voor de proceseigaar kan e dergelijke situatie nooit e eindstadium zijn. Het ontbreekt de proceseigaar aan sturingsmechanism. De ambitie van de proceseigaar moet daarom ligg bij het optimaliserd, waarbij door middel van services meer mogelijkhed aan de proceseigaar word gebod om snel flexibel in het proces in te grijp. Voor het optimaliser van de process binn e organisatie zijn veel method techniek bekd. Uit het onderzoek komt naar vor dat 39

5 trds t novaties belegd bij de afdelings businessunitmanagers of de proceseigaar. naast de bekde optimalisatietechniek, zoals Lean Six Sigma, INK/EFQM ISO9001/2000, het gebruik van gezond verstand de belangrijkste methode is om process binn de organisatie te optimaliser (zie figuur 3). De respondt noem Lean Six Sigma wel als e van de meest gehanteerde optimalisatietechniek. Het lijkt erop dat Lean Six Sigma, ontstaan in 1987, na e periode van neergang weer aan e opmars bezig is. ISO 9001:2000 INK/EFQM COSO KAD 11,5% 1,6% 24,6% 21,3% 26,2% 42,6% Lean Six Sigma Figuur 3. Optimalisatietechniek Proces Het ambitiiveau van Nederlandse organisaties op het gebied van proces ligt significant hoger dan het ambitiiveau voor de overige BPM aspect. In figuur 4 zijn de huidige volwassheid het ambitiiveau weergegev voor het BPM aspect proces. Uit de resultat valt af te leid dat de respondt het innovatieplatform, zowel nu als over twee jaar, niet als waardevol instrumt zi om te kom tot proces. Het doel van het innovatieplatform is dat de proceseigar van de diverse proceskets binn de organisatie gezamlijk de proces binn de organisatie doorvertal. De proceseigar in het innovatieplatform bepal welke proceskets geraakt word door de procesinnovatie, zett de procesinnovatie in gang bewak de implemtatie van de procesinnovatie. De gehele fase van optimaliserd wordt overgeslag. In plaats daarvan word procesinge Beher van Momteel kiez Nederlandse organisaties ervoor de (business rules) buit de system te documter. Van e adequaat ingericht gebruikt Business Rules Managemt System (BRMS) is nog ge sprake, want 68 proct van de respondt zegt de momteel buit de system te documter (zie figuur 5). Het eduidig structureel documter van wordt gehinderd door de keuze van ontwikkelomgeving programmeertaal. Voor nieuw te implemter system zal het documter van de relatief gemakkelijker zijn dan voor de oudere legacysystem. In deze legacysystem zijn de reeds bij implemtatie lang geled in het systeem verankerd daardoor moeilijk te achterhal te documter. Daarnaast vermindert het belang van e eduidige vastlegging van de zodra e applicatie is opgeleverd in gebruik is gom door de organisatie. Alle in nieuwbouwtraject zull de over de ket he word gedocumteerd. Het beher van de speelt e belangrijke rol in het ambitiiveau van Nederlandse organisaties op het gebied van BPM. Door regels onder te brg in e BRMS wordt de proceseigaar in staat gesteld direct in zijn 40% 30% 20% 10% 0% huidig ambitie incidtele verbetering vanuit knelpunt belegd bij afdelings- of businessunitmanager belegd bij proceseigaar belegd bij innovatieplatform integraal onderdeel van strategie Figuur 4. Huidige volwassheid ambitiiveau voor proces 40

6 ondergebracht in BRMS 11% 4% 51% 68% 21% ge aandacht voor 45% bezig met documter van buit system Figuur 5. Beher van proces in te ingrijp door e of meer te wijzig zonder de tusskomst van IT: de moet snel aan te pass zijn (business rules managemt). De respondt gev aan te verwacht dat zij pas over twee jaar zover zijn om de in de applicaties te hebb geïmplemteerd. Proces- gegevsarchitectuur Momteel is het gegevsbeheer binn Nederlandse organisaties ingericht op applicatiiveau, waarbij veel organisatie bezig zijn voor de kritieke process het gegevsbeheer organisatiebreed te organiser. Deze fase kmerkt zich door grote complexe datawarehouses waarvan het beheer is belegd bij e of meer databasebeheerders. De gegevsarchitectuur is in veel organisaties e ondergeschov kindje. Vaak wordt het bewak van gegevsdefinities (organisatiebreed) belegd bij IT ers, applicatiebeheerders of databasemanagers die het voor hun applicatie of systeem ongetwijfeld goed geregeld hebb. Maar organisatiebreed (werkd met meerdere applicaties) leidt dit tot e warboel van verschillde gegevsdefinities. Volgs recte inzicht over goed metadatamanagemt is e volwass gegevsarchitectuur op staffunctie aan de businesskant in de organisatie belegd. Aan e procesarchitectuur wordt momteel invulling gegev door het opstell van e blauwdruk van het processlandschap. Het ambitiiveau t aanzi van de gegevs procesarchitectuur is om te kom tot e samhangde proces informatie of gegevsarchitectuur: e noodzaak om e toekomstrobuuste organisatie te realiser. In e dergelijke organisatie is het gebruik van uniforme gegevsdefinities van groot belang. Alle proces systeemeigar moet bereid zijn zich te onderwerp aan uniforme standaard. Dit betekt voor h extra werk, zonder dat dit direct voordeel voor h heeft. Als m het gegevsmanagemt niet ctraal afdwingt, heeft het ge kans van slag. De proceseigaar heeft te mak met verschillde systeem gegevseigar, wat tot spanning kan leid. In het onderzoek is de rol van de proces de gegevsarchitect onderzocht. In de huidige situatie heeft 70 proct van de organisaties e procesarchitect. Van deze procesarchitect vervult ruim 32 proct e volwaardige rol waarin de procesarchitect de samhang van de procesarchitectuur met de informatie gegevsarchitectuur bewaakt. De overige procesarchitect vervull momteel nog de rol van politieagt binn de organisatie. Over twee jaar zal 95 proct van de organisaties procesarchitect hebb (zie figuur 6). Het aantal Nederlandse organisaties waarin gegevsarchitect zijn aangesteld zal de komde jar stijg. Momteel heeft 68 proct van de organisaties in Nederland informatie of gegevsarchitect. Binn twee jaar zal dit perctage toem tot 87 proct. Van de aanwezige gegevsarchitect vervult 72 proct e rol vooraan in de voortbrgingsket door het aanreik van kaders richtlijn voorafgaand aan e optimalisatie of innovatie. De overige gegevsarchitect bewak de integriteit van de datawarehouses door achteraf de binngekom gegevs te 40% 30% 20% 10% 0% huidige rol ambitie (nog) ge procesarchitect bewak van samhang procesbeschrijving invulling gev aan procesarchitectuur bewak van procesarchitectuur relaties naar andere architectur invulling gev aan strategie Figuur 6. Huidige volwassheid ambitiiveau voor procesarchitect 41

7 trds t controler te toets om deze vervolgs zelf te normaliser in het datawarehouse. De verwachting is dat over twee jaar het perctage gegevsarchitect dat achteraf het datawarehouse controleert, is gedaald tot slechts 18 proct. Het perctage gegevsarchitect dat vooraf e rol speelt in de voortbrgingsket, is dan gesteg tot 82 proct. Proces- functioneel beheer In de meeste organisaties is procesbeheer momteel in the lead bij de aanpassing van functionaliteit in de procesket, wat tot spanning leidt tuss de procesbeheerders de functioneel beheerders. Het procesbeheer is ondertuss ingericht op het niveau van de procesket het functioneel beheer nog op applicatiiveau. Waar voorhe de functioneel beheerders zelf bepaald welke wijziging in de applicaties werd doorgevoerd, moet zij nu de procesbeheerders volg die reder vanuit het optimaliser van e procesket. Over twee jaar zal het functioneel beheer niet meer per applicatie over afdeling he ingericht zijn. Zowel het functioneel beheer als het procesbeheer bevindt zich dan in de fase van optimaliserd waarin het functioneel beheer gaat integrer met procesbeheer door gebruik te mak van Business Process Managemt Systems (BPMS). De beheerder van de procesket kan door gebruik te mak van BPMS zowel de proces als de systeemfunctionaliteit aanpass. Aansturing ICT De huidige volwassheid van de aansturing van ICT kmerkt zich doordat de proceseigaar ICT ketbrede SLA s afsluit via de functioneel beheerders. Voor veel organisaties blijkt echter de fase waarin de functioneel beheerder de wijziging in e applicatie prioriteert, e eindstadium te zijn. Deze organisaties lat het ambitiiveau van Nederlandse organisaties in de aansturing van ICT voor wat het is. Om de proceseigaar in staat te 40% 30% 20% 10% 0% huidige rol ambitie (nog) ge gegevsarchitect bewak integriteit datawarehouse eis stell aan onderliggde gegevsbestand stell snel flexibel in te grijp op de procesket, gaat de organisatie kantel van de traditionele ICT aansturing op applicatiiveau naar business services. De procesbeheerder of functioneel beheerder beheert in deze fase de bestaande service of procesbibliotheek. De proceseigaar is hierdoor in staat snel op de verandering in de omgeving in te spel zonder hierbij e beroep te moet do op ICT. Toekomstrobuustheid stelt hoge eis aan de flexibiliteit van onderliggde system. Meer dan de helft (53 proct) van de onderzochte organisaties is bezig met het servicegericht mak van hun geautomatiseerde system, door middel van service IT zoals SOA SaaS. definiër definiër organisatiebreed gegevs- informatie-/ informatie-/ landschap gegevslandschagrz over organisatie- he Figuur 7. Huidige volwassheid ambitiiveau voor gegevsarchitect geïmplemteerd, bezig met implemtatie service-ict 52% 32% 16% geïmplemteerd, (nog) ge service-ict service-ict geïmplemteerd Figuur 8. Volwassheid in de aansturing van ICT 42

8 Onder de respondt bestaat de verwachting dat in de toekomst de planningshorizon van de business ICT dichter bij elkaar zal brg. Veel algeme managers kunn nauwelijks verder dan één jaar vooruit plann. Het ICT managemt van deze organisaties heeft noodgedwong e planningshorizon van gemiddeld twee jaar. Hierdoor zijn organisaties onvoldode in staat innovatief flexibel in te spel op de dynamiek van de markt. ICT afdeling kunn niet snel goeg reager. Procesmanagemt blijkt de oplossing. De planningshorizon van organisaties is afhankelijk van de turbultie in de omgeving. E algeme trd is dat de planningshorizon voor de business steeds korter wordt dat ICT directeur niet goed in staat zijn hun ICT planning hierop af te stemm. E ICT directeur van e grote Europese organisatie zegt hierover: Vijftig proct van het vooraf vastgestelde ICT budget is besteed aan activiteit project die aan het begin van het jaar niet in de planning stond. Dit is ge uitzondering maar wordt breed herkd. Literatuur Stam, D. & P. Noordam (2009). Business process managemt: de weg naar volwassheid. Informatie 51/3 (april 2009). De resultat van het onderzoek zijn samgevat in e rapport dat op te vrag is bij Bisnez Managemt, zie www. bisnez.com. Peter Noordam is adviseur bij Bisnez Managemt is als doct informatiemanagemt verbond aan diverse postdoctorale opleiding. E mail: Dave Stam is adviseur bij Bisnez Managemt. E mail: com. 43

Process management als bepalende factor voor toekomstrobuustheid

Process management als bepalende factor voor toekomstrobuustheid process management Process management als bepalende factor voor toekomstrobuustheid PRESENTATIE ONDERZOEKSRESULTAAT Medio vorig jaar zijn twee artikelen in Business Process Magazine gepubliceerd waarin

Nadere informatie

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken?

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Business Process Management onderzoek 2009 2010 De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond 5 3 BPM Volwassenheid in Nederland

Nadere informatie

Business Process Management als katalysator voor een toekomstrobuuste organisatie

Business Process Management als katalysator voor een toekomstrobuuste organisatie Business Process Management als katalysator voor een toekomstrobuuste organisatie Resultaten van het onderzoek naar de rol van procesmanagement in Nederland NGI 24 maart 2010 Inhoud van deze presentatie

Nadere informatie

De zes aspecten van BPM-volwassenheid (2)

De zes aspecten van BPM-volwassenheid (2) process management De zes aspecten van BPM-volwassenheid (2) OP WEG NAAR INNOVATIE Het succes van organisaties wordt voor een groot deel bepaald door de mate waarin de bedrijfsprocessen van de organisatie

Nadere informatie

Business process management: de weg naar volwassenheid

Business process management: de weg naar volwassenheid process intelligence t BPM- volwassen heidsmodeli Business process management: de weg naar volwassenheid Organisaties blijken op verschillende manieren aan te kijken tegen business process management (BPM).

Nadere informatie

White Paper. Onderzoek naar de relatie tussen procesmanagement en de toekomstrobuustheid van organisaties

White Paper. Onderzoek naar de relatie tussen procesmanagement en de toekomstrobuustheid van organisaties White Paper Onderzoek naar de relatie tussen en de toekomstrobuustheid van organisaties Datum juni 2013 Auteurs Peter Noordam en Dave Stam INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting 4 2 Achtergrond 6 2.1 definitie van

Nadere informatie

Masterclass. Proces & Informatiemanagement

Masterclass. Proces & Informatiemanagement Masterclass Proces & Informatiemanagement Expertisegebied DATA MANAGEMENT PROCES MANAGEMENT INFORMATIE MANAGEMENT ICT-MANAGEMENT 2 Beschrijving In de huidige kennis- en netwerkeconomie wordt het verschil

Nadere informatie

Business Process Management. enquête 2012

Business Process Management. enquête 2012 Business Process Management enquête 2012 Procesmanagement en toekomstrobuustheid van organisaties Datum november 2012 Auteurs Peter Noordam en Dave Stam Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 3 2. ACHTERGROND...

Nadere informatie

Data Governance: de katalysator voor Data Quality

Data Governance: de katalysator voor Data Quality Data Governance: de katalysator voor Data Quality Onderzoek datamanagement in Nederlandse organisaties Inleiding De dynamiek van de omgeving stelt in toenemende mate eisen aan het aanpassingsvermogen van

Nadere informatie

FLEXIBEL OMGAAN MET EEN DYNAMISCHE OMGEVING

FLEXIBEL OMGAAN MET EEN DYNAMISCHE OMGEVING Organisatie en processen Procesmanagement FLEXIBEL OMGAAN MET EEN DYNAMISCHE OMGEVING Hoe is het gesteld met het procesmanagement binnen Nederlandse bedrijven? En hoe gaan deze bedrijven om met de turbulente

Nadere informatie

Flexibel omgaan met een dynamische omgeving

Flexibel omgaan met een dynamische omgeving Organisatie en processen Procesmanagement Flexibel omgaan met een dynamische omgeving Hoe is het gesteld met het procesmanagement binnen Nederlandse bedrijven? En hoe gaan deze bedrijven om met de turbulente

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

Naar winstgevend gegevensmanagement

Naar winstgevend gegevensmanagement i Naar winstgevend gegevensmanagement Groeipad bestaat uit vijf fasen De aandacht voor gegevensmanagement is de laatste jaren sterk toegenomen. Hoogste tijd om gegevensmanagement op een volwassen manier

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid Leo Ruijs 20 SEPTEMBER 2011 INNOVATIEDAG MANSYSTEMS Service8 B.V. Stelling ITIL BEPERKT DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN MEDEWERKERS EN HEEFT DAARMEE EEN NEGATIEVE

Nadere informatie

Procesmodel in de High Level Structure

Procesmodel in de High Level Structure Procesmodel in de High Level Structure Geert-Jan Rens Principal Consultant Assurance Services dinsdag november 06 DNV GL 06 maandag 7 november 06 SAFER, SMARTER, GREENER High Level Structure een fundamentele

Nadere informatie

Geef handen en voeten aan performance management

Geef handen en voeten aan performance management Geef handen en voeten aan performance management De laatste jaren is het maken van concrete afspraken over de ICT-serviceverlening steeds belangrijker geworden. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder

Nadere informatie

De laatste twee tot drie

De laatste twee tot drie UITGELICHT IN UITGELICHT brgt de redactie van Zorgvisie ict e ontwikkeling of e onderwerp extra onder de aandacht van de lezer. Beginn met de basis De ziekhuiz staan nog maar aan het begin van het ERP-tijdperk.

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT

Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT 24 november 2010 Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT ir. Martin R. Meijer senior BPM/EAI consultant Agenda Business Process Management, een historisch overzicht BPM als bindmiddel geschikte

Nadere informatie

Relatietabel. Toelichting op de vragen in het Self Assessment Buisleidingexploitanten. Hoofdstuk 1 Systeem wettelijke kaders

Relatietabel. Toelichting op de vragen in het Self Assessment Buisleidingexploitanten. Hoofdstuk 1 Systeem wettelijke kaders Relatietabel Toelichting op de vrag in het Self Assessmt Buisleidingexploitant Categorie Code No. Vraag Self Assessmt Toelichting koppeling met Bevb eis (B = bijlage) Hoofdstuk 1 Systeem wettelijke kaders

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

NGI Datamanagement. Datamanagement in een procesgerichte organisatie. D. Stam & T. Grievink 26 november 2014

NGI Datamanagement. Datamanagement in een procesgerichte organisatie. D. Stam & T. Grievink 26 november 2014 NGI Datamanagement Datamanagement in een procesgerichte organisatie D. Stam & T. Grievink 26 november 2014 Agenda 1. Inleiding 2. Volwassenheid datamanagement 3. Pauze 4. Data Quality 5. Data Ownership

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Even voorstellen: M&I/Partners 2. ICT in de zorg:

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Inrichting ICT organisatie

Inrichting ICT organisatie Inrichting ICT organisatie Taken en verantwoordelijkheden ICT discipline Klassieke ICT Organisatie Ontwikkelen strategie strategisch plan architectuur opstellen automatiseringsplan Leveren applicaties:

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Management 2.0. Maak je organisa2e proces- driven en je governance integraal! peter.buelens@strategicmcs.be www.strategicmcs.be

Management 2.0. Maak je organisa2e proces- driven en je governance integraal! peter.buelens@strategicmcs.be www.strategicmcs.be Management 2.0 Maak je organisa2e proces- driven en je governance integraal! peter.buelens@strategicmcs.be www.strategicmcs.be Drive thy business or it will drive thee Benjamin Franklin Wat is de uitdaging

Nadere informatie

Van Taakgericht naar Procesgericht werken. Johanneke van Spijkeren Geuje van Dijk

Van Taakgericht naar Procesgericht werken. Johanneke van Spijkeren Geuje van Dijk Van Taakgericht naar Procesgericht werken Johanneke van Spijkeren Geuje van Dijk Agenda Voorstellen van Vitens Stappenplan van taakgericht naar procesgericht werken Lessons Learned Organisatiestructuur

Nadere informatie

De weg naar. Data Governance Maturity

De weg naar. Data Governance Maturity De weg naar Data Governance Maturity Bedrijf : Nováccent ICT Solutions BV Auteur : J. Struik Datum : 14 december 2012 Versie : 2.0 Data Governance Maturity Nováccent ICT Solutions BV 2012 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ConQuaestor Summer Game Week

ConQuaestor Summer Game Week ConQuaestor Summer Game Week Glue It: lean management bij productiebedrijven Alles moet snel én alles moet goed. U heeft te maken met (toenemende) eisen en wensen van klanten op het gebied van kwaliteit,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen.

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen. Applicatiebeheer het beheren van applicaties. [functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. Beheer (beheren) Control Onder de activiteit applicatiebeheer valt de ontwikkeling,

Nadere informatie

groeien naar elkaar toe viewpoint: management van BPM en IM

groeien naar elkaar toe viewpoint: management van BPM en IM viewpoint: management van BPM en IM Informatiemanagement en zijn sterk aan elkaar gerelateerde managementgebieden. Beide managementgebieden zijn bepalend voor zowel het innovatievermogen van een organisatie

Nadere informatie

Procesmanagement Examennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur Procesmanagement Eamennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur Dit eamen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het eamen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maimaal 40 punten)

Nadere informatie

Customer Case CED. Feiten in het kort:

Customer Case CED. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: European Claim Experts Branche: Verzekeringen Werknemers: 1.150 Activiteiten: Internationale Claims management en Expertise Oplossing: Opbouw Mendix-platform voor het flexibel

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk lezing voor de MBO raad, dd. 21/1/2010. Dr.mr.ir. Th.J.G Thiadens, Lector ICT governance Fontys Hogeschool, Docent aan de UvA, Erasmus, UvT, RuG, OU

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Strategieversneller D e ro u te naar ve ra n d e r i n g

Strategieversneller D e ro u te naar ve ra n d e r i n g Strategieversneller D e ro u te naar ve ra n d e r i n g & M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S een succesvol strategietraject valt of staat met uw directieteam! Bekende ambities... Wij willen onze

Nadere informatie

Hoe gebruiken professionele serviceproviders architectuur voor een optimale, toekomstvaste deal? Landelijk Architectuur Congres 2010 Martin van den

Hoe gebruiken professionele serviceproviders architectuur voor een optimale, toekomstvaste deal? Landelijk Architectuur Congres 2010 Martin van den Hoe gebruiken professionele serviceproviders architectuur voor een optimale, toekomstvaste deal? Landelijk Architectuur Congres 2010 Martin van den Berg Agenda Inleiding Wat is de rol van de provider architect?

Nadere informatie

Digitaal, Ja natuurlijk. Digitalisering als strategische succesfactor

Digitaal, Ja natuurlijk. Digitalisering als strategische succesfactor Digitaal, Ja natuurlijk Digitalisering als strategische succesfactor Agenda Van Ja, natuurlijk naar digitaal concept Te realiseren doelstellingen Van concept naar realisatie Helemaal je eigen plek Digitaal,

Nadere informatie

Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance

Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance Perceptie als gids en katalysator voor het verbeteren van ICT waarde en performance 2011 Perceptie Als Leidraad Voor Verbeteringen Perceptie is realiteit. Perceptie is persoonlijk. Perceptie is leidend

Nadere informatie

Interne communicatie wordt professioneler maar kent nog onaangeboord terrein

Interne communicatie wordt professioneler maar kent nog onaangeboord terrein Persbericht Interne communicatie wordt professioneler maar kt nog onaangeboord terrein Brussel, 6 december 2012 - Wie beheert de interne communicatie in e bedrijf? Welke instrumt word het meest gebruikt?

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij Workshop Proces- en informatiemanagement Feike Verweij + Voorstellen Feike Verweij Achtergrond KUN Planologie / Beleidswetenschappen Marktonderzoek & ICT Business Consultant Centric Woningcorporaties HC&H

Nadere informatie

Geeft uw informatiestrategie u een voorsprong op de concurrentie?

Geeft uw informatiestrategie u een voorsprong op de concurrentie? Geeft uw informatiestrategie u een voorsprong op de concurrentie? Onderzoek naar het informatiemanagement bij de top van de Nederlandse bedrijven Whitepaper 1 Inhoud 1. Inleiding Informatiemanagement:

Nadere informatie

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein 31 oktober 2013 2 Inhoud 1. Introductie & Onderzoeksopzet 3 2. Conclusies 6 3. Resultaten Uurtarieven 10 4. Resultaten Algemene Vragen 16

Nadere informatie

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Wim Tindemans Manager Business Applications Business and Automation Solutions Egemin NV Agenda Probleemstelling Tegenstelling tussen

Nadere informatie

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Vrijwel iedere CIO streeft naar lagere kosten en een grotere flexibiliteit van de IT-omgeving. Organisaties

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

DE KUNST VAN GOEDE DIENSTVERLENING

DE KUNST VAN GOEDE DIENSTVERLENING DE KUNST VAN GOEDE DIENSTVERLENING Goede distverling bied is e kunst. Dat weet iedere distverler. Nu bestaan er in de kunst verschillde stroming. Verschillde ideeën over hoe het moet. Ms van de oude school

Nadere informatie

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer!

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer! Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer! Agenda 19.00 Welkom 19.05 Terugblik op presentatie Service managersdag 2011 19.30 Gelaagdheid in dienstverlening

Nadere informatie

De meerwaarde van contractmanagement

De meerwaarde van contractmanagement De meerwaarde van contractmanagement Welke kansen zijn er voor u? Wouter Schipperheijn Directeur Het NIC 1 Agenda Voorstellen Contractmanagement Het NICV model Hoe volwassen is uw contractmanagement? Kansen

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

Help, wij hebben (g)een informatiemanager!

Help, wij hebben (g)een informatiemanager! Help, wij hebben (g)een informatiemanager! Informatiemanagement in het MBO Jan Bartling Jan Kees Meindersma Bas Vermolen Bram Lankreijer Marc van Leeuwen 14 september 2011 1 Het bestaansrecht van IM Onbekend

Nadere informatie

Projectmanagement BROK cursus. Daniel Gobits en Michelle Hendrikx

Projectmanagement BROK cursus. Daniel Gobits en Michelle Hendrikx Projectmanagement BROK cursus Daniel Gobits en Michelle Hendrikx Dezelfde tekening?! Hoe de klant het vertelde Hoe de manager het begreep Hoe de opdrachtgever het voor zich zag Hoe de leider het plan maakte

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein 15 september 2016 Programma Voorstellen en verwachtingen Interne beheersing en interne controle Relatie met de externe accountant Belangrijkste

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage 5: Samenwerkingsovereenkomst Platform Wonen, Welzijn, Zorg Heusden

Bijlage 5: Samenwerkingsovereenkomst Platform Wonen, Welzijn, Zorg Heusden Bijlage 5: Samwerkingsoverekomst Platform Won, Welzijn, Zorg Heusd In opdracht van het Platform WWZ Heusd opgesteld door: Brabants Ondersteuningsinstituut Zorg (BOZ) E.A.M. Pellemans, adviseur Willem II-straat

Nadere informatie

Leidraad Analyse en Ontwerp onder architectuur

Leidraad Analyse en Ontwerp onder architectuur Leidraad Analyse Ontwerp onder architectuur Ordina SI&D BV Versie: 3.2 Datum: 3 januari 2007 I n h o u d s o p g a v e 1. Inleiding...2 2. Analyse ontwerp als onderdeel van e veranderingstraject...3 3.

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

applicatiebeheer Application Lifecycle Management Passende afweging tussen innovatief, effectief, efficiënt en flexibel

applicatiebeheer Application Lifecycle Management Passende afweging tussen innovatief, effectief, efficiënt en flexibel applicatiebeheer b Passende afweging tussen innovatief, effectief, efficiënt en flexibel Application Lifecycle Management Het bouwen van een nieuwe applicatie is slechts één fase binnen de levenscyclus

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 21 November 2013 Utrecht

Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 21 November 2013 Utrecht Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 21 November 2013 Utrecht Agenda Introductie Aanleiding Cloud in het onderwijs Veranderingen voor de organisatie Interactieve workshop Afsluiting 2 Aanleiding

Nadere informatie

Een framework voor applicatiebeheer

Een framework voor applicatiebeheer Een framework voor applicatie Mark Smalley ASL-Foundation www.aslfoundation.org SPIder, Utrecht, 10 juni 2003 Agenda Positionering applicatie Wat is ASL Waarom ASL Hoe ziet ASL eruit Samenwerking domeinen

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Onderwijsgroep Tilburg De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Even voorstellen Jan Schrevel jan@jsad.nl +31625181818 Projectleider Blauwdruk Joël de Bruijn jdebruijn@onderwijsgroeptilburg.nl +31614241587

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Deskundig doelmatig dichtbij

Deskundig doelmatig dichtbij Deskundig doelmatig dichtbij Stichting Pamm: laboratoria voor pathologie medische microbiologie Distverler in diagnostiek sa r ui H ts e ig er Ov uw ro is hu is hu ke n dv zie is m ru nt Ce ek Zi oe k

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsbeleid

Informatiebeveiligingsbeleid Informatiebeveiligingsbeleid Document nummer ISMS 2 Versie 1.4 Auteur M. Konersmann Goedgekeurd door J. Meijer Datum 30-08-2017 Classificatie Openbaar Versie Datum Reden voor Aangepast door opmaak 1.0

Nadere informatie

De CIO is de BPMprofessional van de toekomst

De CIO is de BPMprofessional van de toekomst De CIO is de BPMprofessional van de toekomst De CIO is de BPM-professional van de toekomst CIO s hebben een enorme klus te klaren. Vrijwel iedere organisatie schreeuwt om een flexibeler IT-landschap dat

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Proces Automatisering via de. Datarotonde

Proces Automatisering via de. Datarotonde Proces Automatisering via de Datarotonde Proces Automatisering via de Datarotonde Door: Arjan Hiemstra & Jos van Dixhoorn Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Visie 4 2. Business Process Management 7 2.1 Handmatig

Nadere informatie

STUREN MET HET BPM-MODEL

STUREN MET HET BPM-MODEL Trefwoorden Business process management Organisatiedoelen Procesmanagement DIRK DE WIT EN JOS TOLSMA STUREN MET HET BPM-MODEL Hoe u procesmanagement effectief kunt toepassen Compliance, complexiteitsreductie,

Nadere informatie

Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management. Case study DEKRA

Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management. Case study DEKRA Consistent, transparant én wendbaar inspelen op de klantwens via Dynamic Case Management Case study DEKRA DEKRA Als wereldwijde leider in de automotive dienstverlening is DEKRA voortdurend actief bezig

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

MUTSAERTS FUNCTIEBESCHRIJVING. Pensioenadviseur / lid Management Team

MUTSAERTS FUNCTIEBESCHRIJVING. Pensioenadviseur / lid Management Team MUTSAERTS FUNCTIEBESCHRIJVING Pensioenadviseur / lid Management Team MUTSAERTS INHOUDSOPGAVE 1) Doel van de functie..blz. 3 2) Plaats in de organisatie..blz. 3 3) Taken & resultaatgebieden..blz. 3 4) Verantwoordelijkheden..blz.

Nadere informatie

Denken in processen. Peter Matthijssen. Business Model Innovation. Business Process Management. Lean Management. Enterprise Architecture

Denken in processen. Peter Matthijssen. Business Model Innovation. Business Process Management. Lean Management. Enterprise Architecture Denken in processen Peter Matthijssen Introductie BiZZdesign Consultancy Training Tools Best practices Business Model Innovation Business Process Management Lean Management Enterprise Architecture Wereldwijd

Nadere informatie

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Tanja Goense 16 September 2010 Programma Even voorstellen Opzet onderzoek Bevindingen Samengevat Foodforthought

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

bedrijfsfunctie Harm Cammel

bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als geïntegreerde bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als Business functie Observatie 1. Door veranderende klantbehoefte verandert (een deel van) de Legal functie van ad hoc en vak gedreven naar continu

Nadere informatie

Agile & Rijkswaterstaat. 23 maart 2017

Agile & Rijkswaterstaat. 23 maart 2017 Agile & ITIL @ Rijkswaterstaat 23 maart 2017 Content Aanleiding start verandering? Agile technieken toepassen ITIL als kwaliteitsborging Toekomst Henk Kroeskamp Afdelingshoofd IRN-INFRA Stephen Ley Joost-IT

Nadere informatie

Geef handen en voeten aan performance management

Geef handen en voeten aan performance management Geef handen en voeten aan performance management 22 In dit artikel bespreekt Bart de Best wat verstaan wordt onder performance management en waarom hiervoor een meetinstrument nodig is. Hiertoe worden

Nadere informatie