Het maatschappelijke harder.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het maatschappelijke harder."

Transcriptie

1 Het maatschappelijke harder. Het rendement van de huismeester Moeten we dat wel doen, een extra huismeester? Het is wél goed voor de leefbaarheid in die buurt. En misschien dat ie ook nog wat klusjes kan doen voor oudere mensen in dat complex. Maar wat kost ie? Zoveel? Kunnen we daar wel dekking voor vinden? Zijn de huurders in dat complex bereid daar extra voor te betalen? Nee? Dan moeten we het maar niet doen! Een discussie in een managementteam van een willekeurige woningcorporatie. De extra huismeester komt er niet. Weliswaar gemotiveerd vanuit een maatschappelijk belang leefbaarheid van de buurt wordt het uiteindelijk een afweging van kosten versus dekking. En die dekking wordt niet gevonden in de opbrengst of waardetoevoeging van de huismeester voor de wijk of voor het eigen vastgoed. Of in de besparing van kosten die de inzet van de huismeester oplevert. Want wat is nou de waarde van een beetje extra leefbaarheid? Wat is het rendement van de huismeester? Vergelijkbare discussies zijn talrijk. Het maatschappelijke is er wel degelijk, vaak zelfs het primaire motief. Maar het delft het onderspit in afweging en besluitvorming. Bij het al dan niet investeren in wijken, buurten en woningen. Bij de keuze van middelen: in stenen of in mensen? Vaak wint de harde kant van de stenen en de euro s het van de zachte kant van de mensen en de samenleving. Investeren in stenen levert zichtbaar rendement, ten minste dat wordt zo beleefd. Soms een kwestie van belangen, maar vaak een kwestie van perceptie en van het ontbreken van goed zicht op de betekenis van het maatschappelijke. We doen in leefbaarheid, maar wat het rendement is??? Een ander voorbeeld. Een visitatiecommissie op bezoek bij een corporatie. Een goed gesprek over bedrijfsvoering en beleidsproces. Niet moeilijk om vast te stellen waar de corporatie staat en om handreikingen voor verbeteringen te geven. Lastiger wordt het gesprek over de maatschappelijke prestaties. De corporatie heeft ze niet goed in beeld. Het huisvesten van de primaire doelgroep, de kernvoorraad, dat lukt nog. En dat er in leefbaarheid wordt geïnvesteerd dat is wel duidelijk. Aantoonbaar zelfs, in activiteiten én geld. Maar was is het rendement, wat leveren de inspanningen van de corporatie op? Ook de belanghouders van de corporatie kunnen daarover nauwelijks uitspraken doen (en doorgaans evenmin over hun eigen maatschappelijk presteren). Ze noemen de corporatie een actieve club. Prima, maar wat dat allemaal oplevert..en kost? En of het beter kan?

2 De visitatiecommissie vindt het moeilijk tot een oordeel te komen over het maatschappelijk presteren van de corporatie. De corporatie weet het zelf niet, haar belanghouders evenmin en het ontbreekt de visitatiecommissie aan het zicht om hier uitspraken over te doen. Dit lot treft niet alleen visitatiecommissies. Diverse geledingen die zich bezighouden met toezicht, intern en extern, zijn onvoldoende in staat toezicht te houden op juist het maatschappelijk presteren van corporaties. En dat terwijl daar de hoofddoelstellingen van corporaties als maatschappelijk ondernemingen zijn gelegen. Evenzo is verantwoording afleggen zo goed als onmogelijk en zinloos als daarin niet de maatschappelijke prestaties aan de orde komen. Het maatschappelijke harder belangen op het spel! Het is op zijn minst vreemd dat anno 2005 woningcorporaties niet in staat zijn hun maatschappelijk presteren zichtbaar te maken. Niet voor intern gebruik beter afwegen en besluiten -, niet voor extern gebruik beter verantwoorden. Terwijl er grote belangen op het spel staan. Het maatschappelijk belang Er is absoluut sprake van een groot maatschappelijk belang om het maatschappelijk presteren van corporaties meer zichtbaar te maken. Het kan namelijk niet anders dan dat het onvoldoende zicht hebben op het maatschappelijk presteren leidt tot suboptimaal maatschappelijk presteren. Hoe weet een corporatie of ze maatschappelijk effectief is als ze niet weet of haar inzet, de middelen die ze kiest, bijdraagt aan de vermindering van een maatschappelijk vraagstuk? Laat staan dat ze dan weet in welke mate haar inzet daaraan bijdraagt. Het maatschappelijk belang is er ook niet mee gediend dat de corporatie zich beperkt tot een interne afweging, zich uitsluitend buigt over de eigen inzet. En toch is dat het logisch gevolg van het feit dat een corporatie zelden zicht heeft op de maatschappelijke effecten van haar inzet, deze zelfs niet als doel heeft geformuleerd (het BBSH vraagt dat ook niet van de corporatie). Een dergelijk gebrek leidt er toe dat inspanningen van andere partijen gericht op hetzelfde maatschappelijk effect niet in beeld zijn en dus geen (optimale) betekenis kunnen hebben. Een onvoldoende oriëntatie op (gemeenschappelijk beoogd) maatschappelijke effecten draagt bij aan verkokering en staat verbinding en creativiteit in de weg. Van een maatschappelijk belang is tevens sprake waar het de inzet van maatschappelijk (bestemd) vermogen betreft. Met het ontplooien van activiteiten, het leveren van prestaties, het inzetten van instrumenten is (veel) geld gemoeid. Daar waar niet bekend is of en in welke mate activiteiten bijdragen aan beoogd

3 maatschappelijke effecten zal (veel) geld onvoldoende maatschappelijk efficiënt besteed worden. Geld wordt bijvoorbeeld in stenen gestopt, daar waar met een tiende van datzelfde geld mogelijk een tienvoudig maatschappelijk effect zou worden bereikt. We weten het niet, we weten wel dat dat niet-weten tot verspilling leidt. Last but not least is sprake van een maatschappelijk belang in de betrokkenheid en zeggenschap van de samenleving bij de inzet van corporatieinstrumenten en vermogen. Ontbreken van het zicht op maatschappelijke prestaties, hun rendement en het gemoeide vermogen, maakt een goede dialoog aan de voorkant van het beleidsproces én aan de achterkant - daarover nauwelijks mogelijk. Die dialoog blijft dan - op zijn best - beperkt tot de vraag houdt de corporatie zich met de juiste dingen bezig uiterst belangrijk natuurlijk maar mist dan zinvolle uitspraken over doet ie de goede dingen goed?. De maatschappelijke effectiviteit en efficiency alsmede de maatschappelijke betrokkenheid heeft baat bij meer zicht op het maatschappelijke. Het is vooral vanuit deze maatschappelijke belangen dat de SEV wil bijdragen aan dit vraagstuk! Het organisatiebelang Het zijn (gelukkig) niet langer uitsluitend maatschappelijke belangen die aansporen tot het harder maken van het maatschappelijke. Woningcorporaties en de bedrijfstak als geheel staan onder toenemende druk om hun maatschappelijk presteren zichtbaar te maken. Omdat er twijfel is of corporaties wel voldoende presteren. Omdat men vindt dat corporaties onvoldoende transparant zijn over hun inzet (van vermogen), afwegingen en prestaties en daarover geen voldoende verantwoording afleggen. Woningcorporaties voelen dat hun legitimiteit onder druk staat en voelen de noodzaak hun maatschappelijk presteren zichtbaar te maken. Het is niet alleen deze externe druk die daartoe leidt. De voortgaande professionalisering (willen weten om beter te sturen) én financiële en (andere) bedrijfsbelangen (geld verdienen waar het kan, waardeontwikkeling van het vastgoed) zorgen voor meer sense of urgency en initiatieven bij maatschappelijk ondernemers intern om het zicht op het maatschappelijke te vergroten; maar nog bij te weinig woningcorporaties. Deze sense of urgency wordt gevoeld op het niveau van de individuele corporatie, maar ook op dat van de bedrijfstak. Het imago van de bedrijfstak als geheel staat op het spel. Op het spel staat mogelijk de derde weg als alternatief voor markt en overheid. En daarmee zijn opnieuw maatschappelijke belangen gemoeid.

4 Bestaansrecht onder druk (legitimiteit), professionalisering en bedrijfs- en sectorbelangen zorgen bij woningcorporaties voor krachtige impulsen om het maatschappelijke harder te maken. Het toezicht(houder)sbelang Een bijzonder belang in dit verband is dat van het toezicht en de toezichthouder. Intern of extern, horizontaal of verticaal, het toezicht op het maatschappelijk (volkshuisvestelijk) presteren is onvoldoende, zo is recentelijk vanuit verschillende instanties geconstateerd. Daarvoor zijn er meerdere oorzaken, maar één ervan is zeker het ontbreken van goed zicht op het maatschappelijk presteren. Toezichthouders kunnen hun toezichtfunctie niet naar behoren uitoefenen. Ook daar is de behoefte om het maatschappelijke harder te maken. Grote operatie het maatschappelijke harder is van belang Er zijn vele belangen en belanghouders van waaruit reden is om meer grip te krijgen op het maatschappelijk presteren van woningcorporaties. Het lijkt alsof het vooral woningcorporaties zijn die daarbij zowel een lijdende als leidende rol (kunnen) vervullen. Omdat ze zich profileren als maatschappelijk ondernemer (en die gaat voor maatschappelijk rendement), omdat ze meer taken en rollen in het publieke domein (kunnen) oppakken (meer dan volkshuisvesting), omdat ze een krachtige professionalisering doormaken en omdat ze worden aangesproken op de inzet van een groot maatschappelijk bestemd vermogen. Toch is het vraagstuk in zichzelf niet corporatiespecifiek. Ook de overheid voelt de noodzaak (en heeft de plicht) om te sturen en zich te verantwoorden over haar maatschappelijk presteren. Hetzelfde geldt andere (maatschappelijk) ondernemers, zoals in welzijn en onderwijs. En ook in andere sectoren, in de markt, is behoefte aan meer zicht en grip op het rendement van het maatschappelijke. Wat levert maatschappelijk investeren me op in direct en indirect financieel rendement? is dan de vraag. En nog nergens zijn er definitieve manieren en antwoorden gevonden. Vandaar deze grote operatie onder de titel het maatschappelijke harder.

5 Het maatschappelijke harder meer dan een lijstje indicatoren Het maatschappelijke harder is er op gericht om het maatschappelijke de plek in beleids- en bedrijfsvoering (afwegingen, besluitvorming, instrumentatie, toezicht en verantwoording) van woningcorporaties te geven die het op grond van missie en (genoemde) belangen verdient. Daarvoor is het nodig dat: het maatschappelijke wordt gedefinieerd het maatschappelijke (hard) wordt gemeten (en geweten ) het maatschappelijke wordt verankerd in de beleids- en bedrijfsvoering. Het maatschappelijke definiëren Het blijkt niet eenvoudig om in een definitie uit te drukken wat het maatschappelijke (van woningcorporaties) is. Een mogelijkheid is in prestatievelden waarop corporaties zich begeven, de zelfgedefinieerde of de BBSH-prestatievelden? Of de prestaties daarbinnen, zoals kernvoorraad of veiligheid? Een andere mogelijkheid is het benoemen van de beleidsterreinen, zoals wonen, welzijn en onderwijs? Of in de doelstellingen die ze formuleren? Of juist in de instrumenten waarvan corporaties zich bedienen, zoals vastgoed of mensen? Is een corporatie die doet in maatschappelijke diensten meer maatschappelijk dan een corporatie die met vastgoed een hoog maatschappelijk rendement behaalt? Is zekerheid bieden voor mensen meer maatschappelijk dan keuzemogelijkheden creëren? En is het bieden van woongenot niet gewoon klantrendement in plaats van maatschappelijk rendement? Maatschappelijkheid, maatschappelijk rendement en presteren, ze behoeven een gezaghebbende definiëring en definitie. Het maatschappelijke (hard) meten (en weten) Een vraagstuk waar velen zich de afgelopen (tientallen) jaren over hebben gebogen is het vraagstuk van het meten van maatschappelijkheid, van maatschappelijk rendement en presteren. De ambitie daarbij is om dit maatschappelijk presteren zoveel mogelijk af te meten aan de (beleefde) toestand van de samenleving. Want wat zegt het dat miljoenen worden geïnvesteerd in leefbaarheid of in de herstructurering van een wijk? Het gaat om wat het oplevert voor de bewoners, voor de wijk en voor de stad. Dit meten op effect- en outcomeniveau is al helemaal niet eenvoudig, maar kan wel (en gebeurt ook, zoals Lemon). Het weten in de zin van of ontwikkelingen in de wijk of in de waardering van bewoners een relatie hebben met geleverde prestaties is al zeer moeilijk; er zijn immers vele andere factoren in het spel en er kan een grote periode zitten tussen geleverde inspanning en opgetreden effect. Toch is juist

6 deze effectiviteitsvraag van het grootste belang. En studies (Research voor Beleid) en experimenten (in onder andere het GroteStedenbeleid) leren ook dat er absoluut nog winst te boeken is in het aantonen van een causale relatie, waarbij het bewijsniveau van plausibiliteit daarin haalbaar is. Belangrijk dus om uitspraken te doen over social return on (financial) investment. Een dergelijke benadering wordt door critici als technocratisch beschouwd. Deze critici opteren voor een andere weg, die van het vaststellen van proceswaarborgen vanuit de benadering als het proces goed is georganiseerd is het resultaat goed : een goed beleids- en bedrijfsproces is in die optiek een voldoende garantie voor goed maatschappelijk presteren. Deze procesbenadering wordt door het andere kamp als een terugvaloptie beschouwd. Zij stellen dat als outcome-niveau niet haalbaar is, het altijd mogelijk is om op lagere niveaus (output=prestaties, throughput=competenties/bedrijfsvoering, input=geïnvesteerd geld) uitspraken te doen; maar, zo stellen zij, deze lagere niveaus zeggen steeds minder over het maatschappelijk presteren. Interessant is ook de behoefte en beweging om dit meten en weten harder te maken. Is het mogelijk om maatschappelijk rendement af te meten in euro s, bijvoorbeeld de ontwikkeling in leefbaarheid in de waardeontwikkeling van vastgoed? Is dat een goede indicator? Misschien kun je investeringen in leefbaarheid ook vertalen in bijvoorbeeld lagere uitgaven voor veiligheid door politie of gemeente. Kortom, levert een betere samenleving ook geld op? Is er zoiets als financial return on (social) investment? En zijn algemene maatschappelijke belangen dus uiteindelijk (deels) ook financiële belangen van betrokken partijen. Als samenhang tussen maatschappelijk en financieel rendement kan worden aangetoond c.q. maatschappelijk rendement in financiële termen kan worden uitgedrukt zal het maatschappelijke een stevige rol kunnen krijgen in investeringsafwegingen. Bovendien, een deel van de legitimatie voor woningcorporaties om zich met andere zaken dan volkshuisvesting bezig te houden berust op het vastgoedbelang. Een andere manier van harder maken is het meten op outcome/effectniveau te doen op het feitelijk gedrag van mensen en niet uitsluitend op wat ze zeggen (wat mensen doen is immers niet hetzelfde als wat ze zeggen en v.v.). Daarvoor is het nodig dat mensen meer met hun voeten moeten kunnen stemmen (exit) dan nu het geval is. Ook het afzetten van het gedrag van de maatschappelijk ondernemer (in het publieke domein) tegenover dat van de gewone ondernemer (in de markt) is een manier om het maatschappelijke harder te maken: maatschappelijk rendement is dan hetzelfde als het bewust (vanuit maatschappelijke motieven) niet gerealiseerde financieel rendement.

7 Het maatschappelijke verankeren Definiëren, meten en weten van maatschappelijk presteren is geen doel op zich. Het moet de belangen en functies dienen die eerder zijn genoemd. Anders wordt de informatie niet gebruikt. Het maatschappelijke harder maken reikt dus absoluut verder dan het genereren van indicatorenlijstjes. Dat betekent dat voorafgaand aan het meten en weten de functies ervan goed in kaart moeten worden gebracht; wie wil wat waarom weten? Beginnen bij de functies die meten en weten van het maatschappelijke in de praktijk van corporaties dus kan hebben; bij investeringsbeslissingen, bij dialoog met stakeholders, bij verantwoording, bij toezicht, etcetera. Vervolgens is het belangrijk dat het niet bij definiëren en meten blijft; bakken informatie en planning & control genoeg. Analyse en reflectie zijn nodig om te leren. Toepassing in diverse cycli van ondernemingsbeleid, in afwegingen in bijvoorbeeld vastgoed- en wijkontwikkeling, in verantwoording over gemaakte keuzes moet leiden tot betere sturing. Het maatschappelijke harder meerdere wegen naar Rome Uit het voorgaande moge blijken dat er vele wegen zijn die naar Rome leiden. Maar daarbij is er niet zozeer een of-of-vraag aan de orde maar een en-en-antwoord. Er is niet één (beste) weg naar Rome, het maatschappelijke harder maken vraagt om het afleggen van meerdere routes. Ze zijn hierboven genoemd. Wel is het zaak om, na een grondige verkenning, tot gezaghebbende en bruikbare keuzes te komen, op basis waarvan een gemeenschappelijke taal en begrippenkader ontstaat met de status van een standard. Bestaande instrumenten en initiatieven Binnen (en buiten) de bedrijfstak, nationaal en internationaal zijn inmiddels nogal wat instrumenten in gebruik of in ontwikkeling die beogen het maatschappelijke harder te maken. En er zijn talrijke initiatieven of behoeften op dit gebied. Zodanig zelfs dat velen door de bomen het bos niet meer zien. En met het risico dat een nieuwe versnippering van methoden ontstaat, die alle het gezag missen om te voorzien in de behoeften en belangen om het maatschappelijke harder te maken. De SEV neemt daarom het volgende initiatief: een verkenning van kansrijke (nieuwe) initiatieven en instrumenten die tot doel hebben maatschappelijk rendement te definiëren en meten c.q. het maatschappelijke harder te maken; mede op basis hiervan kan de grote operatie van het maatschappelijke harder maken nader worden vormgegeven een bundeling van (nieuwe) initiatieven op dit gebied. De SEV wil als onverdachte partij, omwille van vooral het maatschappelijk belang, tot een bundeling van krachtige initiatieven komen. Om te voorkomen dat op verschillende plaatsen ongeveer dezelfde wielen uitgevonden worden c.q.

8 om er voor te zorgen dat een gezaghebbend model en methode ( standard ) wordt gerealiseerd. Daarvoor wil de SEV verbindingen leggen met betrokken en deskundige partners. Mocht bundeling van initiatieven niet haalbaar of effectief blijken, dan zal de SEV zelf het voortouw nemen ondersteuning van studies en experimenten die passen in de puzzel om het maatschappelijke harder te maken. Voorbeelden zijn: - definitie van maatschappelijk (presteren) ; op basis van gezaghebbende studies en in een discours binnen (en buiten) de bedrijfstak komen tot een gedeelde definitie - goed toezicht begint met goed zicht ; ontwikkeling toezichtskader - het jaarverslag van corporaties als instrument van maatschappelijke verantwoording - ontwikkeling meet- en stuurinstrumentarium, zoals audits, visitatie, benchmarks, e.d. - investeren in leefbaarheid ; samenhang sociale en fysieke pijler alsmede samenhang maatschappelijk en economisch rendement - duurzame gebiedsexploitatie ; op weg naar een alliantie- en rekenmodel waarin deelbelangen en het sociale, economische en ecologische verbonden worden - tendering: wie levert de beoogd maatschappelijke effecten? Een brug slaan tussen inspanningen en effecten - en andere. Uitnodiging Heeft U ideeën voor experimenten die passen binnen de grote operatie Het Maatschappelijke harder? Laat ze ons weten! De SEV zal ze graag ondersteunen. Ons adres: Drs. Paul Doevendans, programmaregisseur SEV ) of SEV, Postbus BW Rotterdam

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. HBV Dudok Wonen

Profielschets. Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders. HBV Dudok Wonen Profielschets Lid Raad van Commissarissen op voordracht van de huurders HBV Dudok Wonen ERLY the consulting company Datum: januari 2016 Adviseur: drs. Lilian Vos Dudok Wonen & HBV Dudok Wonen Dudok Wonen

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

In onderstaande figuur staan de scores die GenO haalt op de verschillende ratio s (dit zijn perspectieven) die we voor deze visitatie hanteren.

In onderstaande figuur staan de scores die GenO haalt op de verschillende ratio s (dit zijn perspectieven) die we voor deze visitatie hanteren. Samenvatting In deze samenvatting geven wij in een notendop de uitkomsten van de maatschappelijke visitatie van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken (verder afgekort tot GenO). 1. Beoordeling

Nadere informatie

TRIAS LEGITIMATIE- CHECK DENKRAAM

TRIAS LEGITIMATIE- CHECK DENKRAAM TRIAS LEGITIMATIE- CHECK DENKRAAM THEORIE: HET DENKRAAM VAN DE TRIAS LEGITIMATIECHECK Wat is en hoe krijgt u er grip op binnen uw corporatie? Lees hier meer over het concept en de -uitingen, aspecten,

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting De wijze waarop de woningmarkt nu georganiseerd is met 2,4 miljoen sociale huurwoningen is niet meer houdbaar. We zullen naar een systeemverandering

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwstichting Cothen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwstichting Cothen Datum: april 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwstichting

Nadere informatie

Maatschappelijke visitatie. aanpak Ecorys

Maatschappelijke visitatie. aanpak Ecorys aanpak Ecorys 2014 Inhoud presentatie 1.Maatschappelijke visitatie a. Algemeen b. Beoordelingskader c. Resultaten/eindproducten d. Verschil methodiek 3.0 en 5.0 2. Aanpak Ecorys 3. Organisatie en tijdplanning

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth

Stappenplan Social Return on Investment. Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth Stappenplan Social Return on Investment Onderdeel van de Toolkit maatschappelijke business case ehealth 1 1. Inleiding Het succesvol implementeren van ehealth is complex en vraagt investeringen van verschillende

Nadere informatie

VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT

VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT VOORBEELD OPLEIDINGSPROGRAMMA BESTUUR EN/OF RAAD VAN TOEZICHT Inleiding Door de ontwikkelingen bij woningcorporaties worden de bestuurlijke organen gedwongen om zich te professionaliseren. Een bestuurder

Nadere informatie

In contact met belanghouders!

In contact met belanghouders! In contact met belanghouders! met zestien bewezen werkvormen voor corporaties Inleiding Iedere corporatiebestuurder vraagt zich weleens af welke methoden er bestaan om contacten met belanghouders te managen.

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Notitie. Aanbevelingen Voor elk onderwerp beschrijven we onze aanbevelingen vanuit de vragen: Wat? Waarom? Wanneer? Wie? Hoe?

Notitie. Aanbevelingen Voor elk onderwerp beschrijven we onze aanbevelingen vanuit de vragen: Wat? Waarom? Wanneer? Wie? Hoe? Notitie kenmerk V17.0252.RZ betreft conclusies en aanbevelingen bij het rapport Door en voor huurders aan bestuur Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf, t.a.v. de heer Jacques Zegveld, voorzitter

Nadere informatie

"! " # $ % & ' ( ) % * ' ( $ +, -! *

!  # $ % & ' ( ) % * ' ( $ +, -! * ! "!"#$ %&' () %*' ($ +,-!* Maatschappelijke kosten baten analyses Jeroen Frissen Maatschappelijk rendement in het nieuws De maatschappelijke nutsfunctie van schiphol als mainport van Nederland wordt de

Nadere informatie

BELEID LEEFBAARHEIDSBIJDRAGEN. FidesWonen

BELEID LEEFBAARHEIDSBIJDRAGEN. FidesWonen BELEID LEEFBAARHEIDSBIJDRAGEN FidesWonen Versie 2.0 Sommelsdijk, 10 april 2014 Doel leefbaarheidsbijdragen Naamsbekendheid, een goede reputatie, het bereiken van specifieke doelgroepen en klantenbinding,

Nadere informatie

SROI-rapport Huismeester

SROI-rapport Huismeester Vooraf SROI-rapport Huismeester Dit SROI-rapport is het resultaat van de SEV-experimenten met de methode Social Return on Investment (SROI). Het onderwerp is de huismeester. Het rapport valt daardoor op

Nadere informatie

De controller in de Circle of Trust (Hoe) kan de controller bouwen aan vertrouwen?

De controller in de Circle of Trust (Hoe) kan de controller bouwen aan vertrouwen? De controller in de Circle of Trust (Hoe) kan de controller bouwen aan vertrouwen? De controller in de Circle of Trust VRC Midzomer Event 19 juni 2014 drs. Daphne Braal*Verhoog Directeur Centraal Fonds

Nadere informatie

Visitaties van Raeflex

Visitaties van Raeflex 24 mei 2012 Netwerkbijeenkomst 10 jaar visitatie: Balans tussen leren en verantwoorden Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Gestart

Nadere informatie

M&S Breda. M&S Toetsingskader. Een reflectie- en leerinstrument voor welzijn- en zorg

M&S Breda. M&S Toetsingskader. Een reflectie- en leerinstrument voor welzijn- en zorg M&S Toetsingskader Een reflectie- en leerinstrument voor welzijn- en zorg 1 Inleiding M&S Breda is een netwerk van en voor organisaties die als uitgangspunt hebben dat zorg en welzijn in de eerste plaats

Nadere informatie

Breda s Toetsingskader

Breda s Toetsingskader Breda s Toetsingskader Inleiding De organisaties die samenwerken in Zorg voor elkaar Breda delen het uitgangspunt dat welzijn en zorg in de eerste plaats van mensen zelf zijn. Zij hebben als doel dat kwetsbare

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

Belanghouders beleid De Woonplaats

Belanghouders beleid De Woonplaats Belanghouders beleid De Woonplaats Juni 2017 1. Aanleiding De Woonplaats staat midden in de maatschappij. Daarom hechten wij aan een goede relatie met onze belanghouders. Wij willen graag begrijpen wat

Nadere informatie

Eigen Haard en het Driekamermodel. Voor Alert 12 maart 2015

Eigen Haard en het Driekamermodel. Voor Alert 12 maart 2015 Eigen Haard en het Driekamermodel Voor Alert 12 maart 2015 Programma (voorstel) 1. 17.00 uur Het Driekamermodel: hoe werkt het? (Ortec) 2. 17.20 uur Eigen Haard quiz 3. 17.40 uur Hoe besteedt Eigen Haard

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Woningstichting Welbions. Rapport van Aanbevelingen

Woningstichting Welbions. Rapport van Aanbevelingen Woningstichting Welbions Rapport van Aanbevelingen Utrecht, juni 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer D.H. van Ginkel

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Goed bestuur (ook) in de ogen van belanghouders Een zorg van bestuurder (en RvC)

Goed bestuur (ook) in de ogen van belanghouders Een zorg van bestuurder (en RvC) Museumlaan 2 3581 HK Utrecht T 030 2328760 E office.gs@governancesupport.com Corporate governance en de rol van de RvC Goed bestuur (ook) in de ogen van belanghouders Een zorg van bestuurder (en RvC) MKW

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Evidence based assetmanagement. ofwel: onderbouwd kaders stellen en keuzes maken

Evidence based assetmanagement. ofwel: onderbouwd kaders stellen en keuzes maken Evidence based assetmanagement ofwel: onderbouwd kaders stellen en keuzes maken Even voorstellen: Stadlander Woningcorporatie West Brabant 15.000 VHE Bergen op Zoom en Tholen Reorganisatie achter de rug:

Nadere informatie

Profielen Raad van Commissarissen. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW)

Profielen Raad van Commissarissen. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) Profielen Raad van Commissarissen Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen. woningstichting Het Grootslag

Profielschets Raad van Commissarissen. woningstichting Het Grootslag Profielschets Raad van Commissarissen woningstichting Het Grootslag 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

Uit de beleidsvisie maakt de AFM op dat vier modellen voor de inrichting van de corporatie te onderscheiden zijn. Dit zijn:

Uit de beleidsvisie maakt de AFM op dat vier modellen voor de inrichting van de corporatie te onderscheiden zijn. Dit zijn: Ministerie van VROM t.a.v. dr. P. Winsemius Postbus 20951 2500 EZ DEN HAAG Datum 22 januari 2007 Uw kenmerk DB02006310723 Betreft Advies inzake (financieel) toezicht op activiteiten met en zonder staatssteun

Nadere informatie

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Inleiding Energiesprong is een programma dat de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Totale beoordeling. Presteren naar Opgaven en Ambities 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0. Presteren naar Vermogen

Totale beoordeling. Presteren naar Opgaven en Ambities 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0. Presteren naar Vermogen C Samenvatting Visitatie De Woonmensen Deze visitatie is uitgevoerd op basis van de 5.0-versie van de Methodiek Maatschappelijke Visitatie Woningcorporaties (Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland,

Nadere informatie

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs.

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Profielschets Voorzitter Raad van Commissarissen Beter Wonen Almelo ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Beter Wonen Beter Wonen is een maatschappelijk gedreven en

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen

Profielschets. Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen Profielschets Directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Compaen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woningbouwvereniging Compaen Datum: juni 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6

Inhoudsopgave. 1. Inleiding Missie en kernwaarden Ambitie en speerpunten Doorvertaling organisatie...6 Strategisch kader 2013-2017 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Missie en kernwaarden...3 3. Ambitie en speerpunten...5 4. Doorvertaling organisatie...6 1 1. Inleiding Ons vorige ondernemingsplan Wonen

Nadere informatie

De facilitator begeleidt het horizontale beraad conform vastgestelde stappen:

De facilitator begeleidt het horizontale beraad conform vastgestelde stappen: Dialoog met externe belanghebbenden Stichting Zuidwester is een maatschappelijke organisatie die de dialoog met belanghebbenden een zodanige invulling geeft dat deze het mogelijk maakt om de ondersteuningsbehoefte

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het kader

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2013

Ondernemingsplan 2009-2013 Verbindingen leggen Samenwerken voor maatschappelijke prestaties Ondernemingsplan 2009-2013 vanaf 2010 1. Inleiding Verbindingen leggen om maatschappelijke opgaven te realiseren. Zo zien we onze opdracht

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Helpt Elkander Nuenen Algemeen profiel Raad van Toezicht Het hoofddoel van de RvT is toezicht te houden

Nadere informatie

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst is werkzaam in de kern Hulst en heeft daar een bezit van ca. 1. verhuureenheden, waarvan ca. 1.33 wooneenheden.

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Profielschets commissaris

Profielschets commissaris Profielschets commissaris Uitgangspunten De specifieke deskundigheid van iedere commissaris moet zijn ingebed in een brede maatschappelijke kennis en betrokkenheid. Deze profielschets wordt gehanteerd:

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Over het onderzoek Wonen Noordwest Friesland heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat

Nadere informatie

Intern Toezicht Het team en de spelers

Intern Toezicht Het team en de spelers Intern Toezicht Het team en de spelers CRITERIA voor goed intern toezicht in woningcorporaties 2009 Aanleiding De VTW brengt in deze notitie de belangrijkste criteria voor een goed intern toezichthoudend

Nadere informatie

Missionstatement en core values

Missionstatement en core values Missionstatement en core values Inhoud 1 Het formuleren van missionstatement en core values... 1 2 Het maken en uitdragen van missie en kernwaarden... 5 1 Het formuleren van missionstatement en core values

Nadere informatie

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd

Whitepaper. www.facto.nl. De regiepiramide ontsluierd De regiepiramide ontsluierd Inleiding Regie is een veelgebruikte term voor een vorm van organiseren in het facilitaire werkveld. Toch is het lang niet altijd duidelijk wat er precies onder moet worden

Nadere informatie

Woningmarkt en corporatiesector. Johan Conijn

Woningmarkt en corporatiesector. Johan Conijn Woningmarkt en corporatiesector Johan Conijn Ruimteconferentie PBL 21 mei 2013 Inhoud Woningmarktdebat Positie woningcorporatie Regeer- en woonakkoord DrieKamerModel 2 Woningmarkt Overmatige subsidiering

Nadere informatie

lid Raad van Toezicht

lid Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Langedijk is een kleine actieve woningcorporatie in de gemeente Langedijk. Met rond 1.400 huurwoningen en 250 Koopgarantwoningen de grootste sociale verhuurder in deze gemeente. De

Nadere informatie

Civiele kracht Stem geven aan verankering. 21 januari 2010

Civiele kracht Stem geven aan verankering. 21 januari 2010 Civiele kracht Stem geven aan verankering 21 januari 2010 Verkenning: Stem geven aan verankering Opzet - Aanleiding - Centrale vraag - Uitgangspunten - Analyse - Voice nader bekeken Aanleiding Legitimiteit

Nadere informatie

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid

Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Verbindingenstatuut Stichting Wonen Zuid Vastgesteld door bestuurder op d.d. 10-3-2015 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen op d.d. 26-03-2015 INHOUD VERBINDINGENSTATUUT 1. INLEIDING... 2 1.1 INTERNE

Nadere informatie

Reglement RvT Bijlage C: profielschets bestuur

Reglement RvT Bijlage C: profielschets bestuur Reglement RvT Bijlage C: profielschets bestuur Versie: 2016.01 Vastgesteld door RvT: 31 oktober 2016 Inhoudsopgave 1. Profielschets Bestuur... 2 1.1. Verantwoordelijkheden... 2 1.2. Kenmerken directeur-bestuurder...

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016 Versie 1 Juli 2016 1 Inleiding... 3 2 Gemeentelijke uitgangspunten... 4 2.1 Algemene uitgangspunten... 4 2.2

Nadere informatie

Beoordelingskader accreditatie: accreditatiecriteria

Beoordelingskader accreditatie: accreditatiecriteria Beoordelingskader accreditatie: accreditatiecriteria Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Vastgesteld 15 december 2015 Datum inwerkingtreding: 1 april 2016 1 Inhoudsopgave Toelichting... 3 Beoordelingskader

Nadere informatie

Woontij presteert maatschappelijk conform de norm. Samenvatting van onderzoeksrapport van de maatschappelijke visitatie bij Woontij

Woontij presteert maatschappelijk conform de norm. Samenvatting van onderzoeksrapport van de maatschappelijke visitatie bij Woontij Woontij presteert maatschappelijk conform de norm Samenvatting van onderzoeksrapport van de maatschappelijke visitatie bij Woontij Mei 2010 Inleiding Dit document bevat een samenvatting van de onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Social Return On Investment

Social Return On Investment Social Return On Investment De maatschappelijke opbrengst van Onderwijs Zorg Arrangementen 9 maart 2015 Introduc4e Sinzer Pla$orm voor meten van impact Social impact consultancy Training 2 Missie Sinzer

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Algemeen Woonpartners is een woningcorporatie in Helmond met circa 7.400 woningen. Met een sterk team zoekt Woonpartners voortdurend mogelijkheden om de inwoners van de

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen

Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen Algemeen kwaliteitsprofiel Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is, dat de Raad uit generalisten bestaat die

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

STEK.NU. 23 mei 2013 Presentatie aan de gemeenteraad Westvoorne

STEK.NU. 23 mei 2013 Presentatie aan de gemeenteraad Westvoorne STEK.NU 23 mei 2013 Presentatie aan de gemeenteraad Westvoorne Programma Introductie STEK.NU Analyse Gemeentelijk Woonbedrijf Westvoorne De Regiecorporatie Vertaling vanuit het gedachtegoed naar de specifieke

Nadere informatie

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te

We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te Aanbevelingen Rekenkamer t.a.v. Drukte Amsterdam december 2016 Aanbevelingen We doen zeven aanbevelingen om de aanpak van drukte en de leefbaarheid te verbeteren. Vier aanbevelingen hebben betrekking op

Nadere informatie

BELEIDSEFFECTMETING - HANDLEIDING VOOR STATENCOMMISSIES

BELEIDSEFFECTMETING - HANDLEIDING VOOR STATENCOMMISSIES BELEIDSEFFECTMETING - HANDLEIDING VOOR STATENCOMMISSIES 26 APRIL 2006 CONTEXT EN AANLEIDING Sinds maart 2003 is de Wet dualisering provinciebestuur van kracht. Mede in dit kader heeft het Presidium van

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Profielschets Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het kader van de regelgeving en in het

Nadere informatie

Naar een professioneel sociaal beheer

Naar een professioneel sociaal beheer Naar een professioneel sociaal beheer Werkatelier woensdag 25 april & woensdag 20 juni 2007 Woningcorporaties hebben steeds meer oog voor sociaal beheer. Er is aandacht voor de situatie achter de voordeur

Nadere informatie

Naar een effectief gemeentelijk instrumentarium voor particuliere woningverbetering

Naar een effectief gemeentelijk instrumentarium voor particuliere woningverbetering Naar een effectief gemeentelijk instrumentarium voor particuliere woningverbetering 6-5-2012 Delft University of Technology Challenge the future Rollen particuliere woningeigenaar en gemeente bij PWV*

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Vraagstelling fundamentele vragen

Vraagstelling fundamentele vragen Vraagstelling De roerige tijden van bezuinigingen op lokaal en Rijksniveau zorgen ervoor dat geldstromen kritisch onder de loep worden genomen. Zowel door de uitvoerende organisaties, als door de subsidieverstrekkers,

Nadere informatie

Begeleiden. aanmoedigen EIGEN. geloven. vertrouwen. Stimuleer bewoners zelf initiatief te tonen. Werkwijze

Begeleiden. aanmoedigen EIGEN. geloven. vertrouwen. Stimuleer bewoners zelf initiatief te tonen. Werkwijze Een goede buur De deur staat altijd open en de koffie is heerlijk. Het servies misschien niet helemaal jouw smaak, maar toch vertrouwd. Hier kom je graag voor een wijze raad, een vernieuwend idee of een

Nadere informatie

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis Vervolg 2016 2017 Platform31 In samenwerking met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg Den Haag, 21 maart 2016 Inhoudsopgave Langer Thuis in eigen buurt: activiteiten

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen

Maatschappelijke aandeelhouders. Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Maatschappelijke aandeelhouders Nijmegenaren als volwaardige gesprekspartners van corporaties, zorg- en onderwijsinstellingen Debatstuk GroenLinks Nijmegen Pepijn Boekhorst Juni 2014 Woningcorporaties,

Nadere informatie

DE ALLIANTIE. DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN. mei 2014 HCG/TK/ES

DE ALLIANTIE. DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN. mei 2014 HCG/TK/ES DE ALLIANTIE DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN mei 2014 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is een ontwikkelende woningcorporatie met bijna 60.000 woningen in de noordvleugel van de Randstad. Vier regiobedrijven

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

Motivering (Her)benoeming commissaris van een toegelaten instelling

Motivering (Her)benoeming commissaris van een toegelaten instelling (Her)benoeming commissaris van een toegelaten instelling Op dit formulier geeft u uw motivering aan voor de voorgenomen benoeming of herbenoeming van een commissaris. In paragraaf 2 gaat het om de algemene

Nadere informatie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie

Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Interne organisatie beïnvloedt effectiviteit en efficiëntie Systematische vergelijking van de interne organisatie en prestaties van corporaties toont aan dat kleine corporaties met veel ervaring als maatschappelijke

Nadere informatie

10 PUNTEN VOOR DE WOON AGENDA 2014 2018. Corporaties en gemeente in dialoog over wonen in Nijmegen

10 PUNTEN VOOR DE WOON AGENDA 2014 2018. Corporaties en gemeente in dialoog over wonen in Nijmegen 10 PUNTEN VOOR DE WOON AGENDA 2014 2018 Corporaties en gemeente in dialoog over wonen in Nijmegen Voorwoord Volgend voorjaar zijn nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Wonen in Nijmegen is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie