vrom Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 31 augustus 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vrom000808 Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 31 augustus 2001"

Transcriptie

1 vrom Aan de Voorzitter van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 31 augustus 2001 Mede met het oog op het komende Algemeen Overleg informeer ik U over de voortgang met betrekking tot de bevordering van het eigen woningbezit. In deze brief ga ik in op achterblijvende resultaten bij de verkoop van huurwoningen en de brief, die ik een dezer dagen aan de toegelaten instellingen over dit onderwerp zal sturen. Voorts licht ik mijn standpunt toe over het nader onderzoek inzake de «Fair Value» en ga ik in op de stand van zaken rond de Wet bevordering eigenwoningbezit (BEW). In dat verband informeer ik U tevens, zoals ik in het Algemeen Overleg over woonwagens, d.d. 18 april 2001, heb toegezegd, over mijn beleid inzake de BEW ten aanzien van deze woonvorm. 1. Inleiding Keuzevrijheid voor de burger staat centraal in de nota Mensen, Wensen, Wonen (nota MWW). Daarbij gaat het o.a. om vrijheid van keuze voor meer kwaliteit en vrijheid in de keuze tussen huren of kopen. De woningmarkt moet zich transformeren van een aanbodgestuurde markt naar een meer vraaggestuurde markt waar meer rekening wordt gehouden met de wensen van de burger. Een belangrijk gegeven hierbij is dat circa 65% van de huishoudens in het Woning Behoefte Onderzoek (WBO) uit 1998 aangeeft een eigen woning te ambiëren. De uitkomsten van het kleinschaliger uitgevoerde WBO 1999 bevestigen dit beeld. In de nota MWW zijn daartoe mijn ambities beschreven voor de komende tien jaar. In het Nationaal Akkoord Wonen (NAW) hebben partijen vastgelegd dat de verkoop «fors geïntensiveerd» moet worden om zo tegemoet te komen aan de wensen van burgers en om hiermee de gewenste differentiatie van buurten en wijken te bereiken. Dat vind ik een belangrijke stap vooruit. Bijzondere aandacht verdient de bevordering van keuzevrijheid voor lagere inkomens. Voor de realisatie hiervan is het noodzakelijk dat de koopwoningenmarkt voor hen als volwaardige partij bereikbaar is. Dat betekent niet alleen ondersteunende instrumenten maar ook voldoende bereikbaar aanbod van woningen, zodat ook zij hun woonwensen kunnen realiseren. Dit temeer daar zoals niet alleen uit het WBO blijkt maar ook bevestigd wordt door de concept uitkomsten van recentelijk in opdracht van de SEV uitgevoerd onderzoek naar de effecten van de verkoop van sociale huurwoningen er bij de verkoop van huurwoningen maatschappelijke voordelen behaald kunnen worden. Zo is er bij (potentiële) kopers een grotere bereidheid dan bij huurders om in hun woning te investeren om deze te verbeteren en te verfraaien. Maar ook is er een grotere differentiatie in de wijk te bereiken die tevens benut kan worden om een stimulans te geven aan wijken met een dreigende achteruitgang in kwaliteit. Bij de behandeling van de Nota Mensen Wensen Wonen, op 19 maart 2001, is de motie Duivesteijn/Hofstra (Kamerstukken II 2000/2001, , nr. 7) ingediend, waarin de regering wordt gevraagd een duurzame kwalitatief hoogwaardige sociale koopsector te ontwikkelen. Op dit moment vindt de gedachtevorming plaats over hoe een dergelijke sociale koopsector er kan uitzien en worden mogelijkheden verkend. Hierbij zal het versterken van de positie van de burger in het verkoopproces en het uitwerken van mogelijkheden om dit proces te vereenvoudigen een plaats krijgen. Ook de rol van de VVE s zullen hierin worden meegenomen. 1

2 Hierover vindt momenteel reeds constructief overleg plaats met o.a VVE-belang. Rond de jaarwisseling zal ik U hierover informeren. 2. De verkoop van huurwoningen Bij de behandeling in Uw kamer van de nota MWW hebben de positie en de prestaties van de toegelaten instellingen een prominente plaats ingenomen. Een belangrijk gespreksonderwerp daarbij was dat toegelaten instellingen substantieel meer huurwoningen moeten verkopen. Uit een analyse van kadastergegevens over transacties van onroerend goed door toegelaten instellingen constateer ik dat afgezet tegen de geschetste behoefte de afgelopen maanden een tegenovergestelde ontwikkeling laten zien. Onderstaande tabel illustreert dit. Tabel 1. Aantal transacties onroerend goed door toegelaten instellingen, verkopen aan particulieren Eensgezinswoning Kwartaal Zittende huurder Geen zittende huurder Meergezinswoning Zittende huurder Geen zittende huurder kw kw kw kw kw kw Bron: Kadaster, Kdata. Uit een analyse van Kadasterbestanden door RIGO blijkt dat verkoop met name heeft plaatsgevonden in regio s met een ruime woningmarkt. Dat geldt voor Noordoost Groningen, Noordwest-Friesland, Zeeuws- Vlaanderen, Noord-Limburg en de Achterhoek. In deze streken bedroeg het aantal verkopen in sommige gemeenten tot 10% van de voorraad sociale huurwoningen. In de drie westelijke provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht) is naar verhouding weinig verkocht. In tabel 2 worden per provincie de verkopen weergegeven over de jaren 1999 en Tabel 2. Verkochte sociale huurwoningen (1999 en 2000) per provincie in absolute aantallen en als aandeel van de sociale woningvoorraad aantal sociale huurwoningen ( ) aantal verkopen, 1999 en 2000 percentage verkocht Flevoland ,3% Zeeland ,7% Groningen ,6% Friesland ,4% Drenthe ,3% Overijssel ,4% Utrecht ,4% Limburg ,4% Gelderland ,3% Noord-Brabant ,0% Zuid-Holland ,9% Noord-Holland ,6% Totaal ,2% Bron: RIGO, Verkoop van Huurwoningen door sociale verhuurders, 1999 en Analyse kadasterbestanden. 2

3 Voorts constateer ik dat het bij deze verkopen vooral om relatief dure eengezinswoningen gaat aan gezinnen met een bovenmodaal inkomen, terwijl er niet alleen in de vier grote steden maar ook elders grote vraag is naar koopwoningen zowel van gezinnen als alleenstaanden met een beneden modaal inkomen. Als een belangrijke reden voor het uitblijven van verkopen van huurwoningen wordt regelmatig aangevoerd, dat bewoners uiteindelijk toch minder geïnteresseerd in de aankoop zouden zijn door de hoge prijzen en hun afweging op financiële gronden op het continueren van huren uitkomt. Hoewel de recente forse stijgingen van de verkoopprijzen in ook de sociale sector (vooral in de randstad) zeker een belangrijke verklarende factor is voor de afnemende bereidheid tot koop, is het afhaken van bewoners niet de enige verklaring voor de lage verkoopaantallen. Ik ben me er van bewust dat sinds de WBO onderzoeken van 1998 en 1999 de prijzen van koopwoningen aanzienlijk zijn gestegen en dat de afweging tussen huren en kopen van de burger daardoor anders kan uitvallen dan twee jaar geleden. Ik zal laten onderzoeken of de vraag naar koopwoningen zich gewijzigd heeft. Ik kan mij echter zeker ook niet aan de indruk onttrekken dat verkoop aan bewoners nog onvoldoende op de beleidsagenda van veel toegelaten instellingen en gemeenten, staat. Zo blijkt uit onderzoek in het ROA gebied naar de verkoop van huurwoningen, dat de gemeente Amsterdam een restrictief verkoopbeleid voert en dit punt ook bij de overige gemeenten onvoldoende op de agenda staat. Uit ditzelfde onderzoek blijkt ook dat toegelaten instellingen nauwelijks een echt verkoopbeleid voeren. Ter illustratie voeg ik dit onderzoeksrapport bij deze brief. Een cultuuromslag op dit punt is nodig. Het blijkt o.a. dat de in het beleidsnetwerk heersende opvattingen nog sterk gericht zijn op het huren. Hierdoor is het aanbod te gering en wordt er bij het formuleren van het verkoopbeleid te weinig rekening gehouden met de wensen van de burger. Naar aanleiding hiervan heb ik met de wethouder van Amsterdam en vervolgens met de Stuurgroep Wonen van het ROA een gesprek gevoerd waarin de knelpunten rondom de verkoop van huurwoningen aan de orde zijn geweest. Het gaat hierbij om: knelpunten in de Amsterdamse regelgeving (met name erfpachtconversie, het ontbreken van een task-force voor een gestroomlijnd verkoopproces, en de «splitsingsvijvers» (meer woningen splitsen). De intentie is uitgesproken dat deze knelpunten zijn opgelost wanneer in december 2001 een vervolggesprek plaats vindt. Voor nadere regels inzake splitsing zal ik met voorstellen komen om het Huisvestingsbesluit aan te passen, zodat een gemeente in haar beleid ten aanzien van het splitsen van rechten op gebouwen in apartementsrechten een onderscheid kan maken per stadsdeel, wijk of buurt waar het de weigeringsgrond voor vergunningverlening tot splitsing betreft. Zo kan een gemeente per gebiedsdeel bepalen welke voorraad goedkope huurwoningen behouden dient te worden en welk deel van de woonruimtevoorraad voor splitsing in aanmerking komt. Splitsing wordt veelal gevolgd door koop van de na splitsing ontstane woonruimte. Voor met name de gemeente Amsterdam kan dit tot een substantiële toename van het aandeel koopwoningen leiden. Om verkoop aan burgers verder te stimuleren, zal ik de meldingsplicht voor toegelaten instellingen voor deze verkopen laten vervallen. Mede in reactie op de motie Luchtenveld c.s. (Kamerstukken II 1999/2000, , nr. 51), waarin gevraagd wordt om nadere afspraken met corporaties over het verkopen van huurwoningen, zal ik een brief aan de toegelaten instellingen verzenden, waarin ik stel dat ik er vooralsnog 3

4 vanuit ga dat de toegelaten instellingen de verkoop van huurwoningen voortvarend ter hand nemen. In deze brief zal ik aangeven dat ik overweeg om bij het uitblijven van voldoende prestaties nadere maatregelen richting de toegelaten instellingen te nemen. Ik ben van mening dat er nu ernst moet worden gemaakt met de verkopen. Een besluit tot nadere maatregelen zal ik laten afhangen van de feitelijke prestaties per regio van toegelaten instellingen met betrekking tot verkoop. 3. Verkoop onder voorwaarden 3.1 Fair Value Om de vermeende belemmering in de verkoop van huurwoningen als gevolg van de discussie over verkoop onder voorwaarden te doorbreken heb ik mijn standpunt m.b.t. tot «Fair Value» bepaald. Met mijn brief nr. DBD dd 13 oktober 2000 informeerde ik u over de ontwikkeling van een Fair Value-model dat in het kader van de discussie rond verkoop onder voorwaarden door het RIGO in samenwerking met Global Property Research is opgesteld in opdracht van de Stichting Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV), Aedes, de vier grote gemeenten, de woningcorporaties Woonbron/Maasoevers en Woondrecht, alsmede de Vereniging Eigen Huis. De SEV heeft u hierover indertijd rechtstreeks geïnformeerd en u het rapport «Fair Value bij Verzekerd Kopen» toegezonden. In het model wordt op basis van een aantal overeengekomen grootheden aangegeven op welke manier de korting en de verdeling van de vermogenswinst worden berekend. Omdat naar mijn mening te veel gekeken werd naar het investeringsmotief van de koper en onvoldoende rekening werd gehouden met de woonlasten i.c. de uitgaven voor de koper ook in combinatie met de BEW heb ik de opstellers een nadere toelichting op het model gevraagd. Deze toelichting treft u bij deze brief aan. Samenvattend is geconcludeerd dat: een korting op de verkoopwaarde het voor de koper met toepassing van «Fair Value» mogelijk maakt een woning te kopen die zonder die korting boven de financieringsmogelijkheden ligt; een korting op de verkoopwaarde leidt voor de koper zonder BEW bijdrage (ook) met «Fair Value» tot lagere woonlasten; en dat in een situatie waarin de BEW ontvanger de woning ook had kunnen kopen zonder de korting, deze ongunstiger uit is, omdat hij bij gelijkblijvende woonlasten, door de interferentie met de BEW en de hypotheekrenteaftrek, moet delen in de waardestijging. Met deze uitleg zijn een aantal misverstanden weggenomen. Dat laat onverlet dat er een aantal bezwaren blijven. Voor de combinatie van BEW met de kortings en winstdelingsregeling op basis van «Fair Value» zijn deze zodanig dat ik dit niet toe wil staan. Met name de interferentie van de korting met de BEW en hypotheekrenteaftrek, waardoor de burger bij gelijkblijvende woonlasten in vergelijking met de situatie zonder korting wel wordt geconfronteerd met het delen van de waardestijging van de woning, is ongewenst. Een opvatting die door de opstellers van het «Fair Value» model wordt gedeeld. Daarnaast gelden ook zonder toepassing van de BEW een aantal bezwaren. Zoals bijvoorbeeld het feit dat de koper bij een verhuizing na een aantal jaren als gevolg van de winstdeling met de verkoopopbrengst niet in staat zal zijn een woning van dezelfde kwaliteit, zonder korting, terug te kopen. Daar staan echter ook belangrijke voordelen als lagere woonlasten en een groter bereik op de koopwoningmarkt tegenover. Toepassing van een winstdelingsregeling op basis van «Fair Value» kan daarmee een bijdrage leveren aan het bevorderen van eigen woning bezit. 4

5 Ik zal derhalve stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat NHG-garantie bij verkoop onder voorwaarden op basis van dit model mogelijk wordt Voor die inkomens die met succes een beroep kunnen doen op Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt hiermee het vermogensrisico beperkt bij gedwongen verkoop van de woning en wordt een lager rentepercentage betaald. Daarnaast zal ik ervoor zorgen het dat voor toegelaten instellingen, met toepassing van dit model maar niet in combinatie met BEW, ook mogelijk wordt tot maximaal 30% korting op de marktwaarde te geven bij verkoop aan de zittende huurder en maximaal 20% wanneer het niet om een zittende huurder gaat. Hierbij beschouw ik de uitkomst van «Fair Value» met betrekking tot de verhouding tussen korting en winstdeling als de maximaal toegestane bovengrens. Voor de duidelijkheid zal ik het onderhavige model als het «kortingen winstdelingmodel bij verkoop onder voorwaarden» betitelen, om zo ook richting burger een helder inzicht te geven waar het hier om gaat. Een en ander laat onverlet dat de burger altijd keuzemogelijkheden tussen kopen met en zonder voorwaarden moeten worden aangeboden. Ik zal er tevens op toezien dat daartoe een heldere en duidelijke voorlichting plaatsvindt zodat de burger ook in staat wordt gesteld voor zichzelf een goede afweging te maken. 3.2 Artikel 22 BEW Bij de behandeling van de Wet BEW in de Tweede en de Eerste Kamer zijn de moties-van Zijl (Kamerstukken II 1999/2000, , nr. 10) en Baarda (Kamerstukken I 2000/2001, , nr. 46) ingediend, waarin de regering o.a. is gevraagd om zo spoedig mogelijk te komen tot een uitwerking van de in artikel 22, vierde lid, genoemde algemene maatregel van bestuur, en wel in die zin dat daarin mogelijkheden worden geopend voor tussenvormen tussen koop en huur. Bij tussenvormen tussen koop en huur, ook wel verkoop onder voorwaarden genoemd, wordt door toegelaten instellingen veelal de voorwaarde opgenomen dat (een gedeelte van) de waarde-ontwikkeling van de woning bij doorverkoop aan de toegelaten instelling toekomt. Een dergelijke voorwaarde staat echter op gespannen voet met de huidige tekst van de Wet BEW. In artikel 22 eerste lid, onder b, van die wet is bepaald dat de woning niet in eigendom mag zijn verkregen onder de voorwaarde dat de financiële voordelen als gevolg van vervreemding van de woning door de eigenaar-bewoner mede aan anderen dan de eigenaar-bewoner ten goede komen. Een wetswijziging van artikel 22 om bij algemene maatregel van bestuur bedoelde tussenvormen tussen kopen en huren mogelijk te kunnen maken is inmiddels in voorbereiding en zal per 1 juli 2002 naar verwachting gerealiseerd kunnen worden. In de tussentijd zal verder gewerkt worden aan voorstellen ter invulling van de voornoemde algemene maatregel van bestuur. Bij een verder uitwerking van verkoop onder voorwaarden kan hierbij het voornoemde model ook worden ondergebracht in het Keurmerk Verzekerd Kopen. Zo kan een omvattend kader voor toetsing en certificering van verkopen onder voorwaarden ontstaan. 4. Wet bevordering eigenwoningbezit Om de bereikbaarheid van een koopwoning te vergroten voor mensen met een laag inkomen en om hen de keuzevrijheid tussen huren en kopen te bieden, is de Wet bevordering eigenwoningbezit in het leven geroepen. De wet is sinds 1 januari van dit jaar van kracht en behoeft nog 5

6 gewenning bij kopers, verkopers en financiers. Het aantal aanvragen is helaas nog gering, maar gezien de recente prijsstijgingen, het ontbreken van voldoende aanbod en ruime keuzemogelijkheden waar ik eerder in deze brief op ben ingegaan, verbaast mij dat niet. Tot begin augustus jl. zijn er in het kader van de BEW 264 aanvragen ontvangen. Op 108 aanvragen is positief beschikt. Gemiddeld ontvangen deze huishoudens een bijdrage van f 280 per maand (inclusief toeslag voor overdrachtsbelasting). Op 58 aanvragen is negatief beschikt. In de meeste gevallen (80%) is dit omdat op basis van de verhouding hypotheek belastbaar inkomen het maximale toegestane subsidiebedrag wordt overschreden. Naast het feit dat nog onvoldoende huurwoningen worden aangeboden, blijken ook burgers nog onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden van deze nieuwe regeling. Alle volledige aanvragen worden binnen twee weken behandeld. Het blijkt dat ook hier gewenning aan de procedure nodig is, want vanwege onvolledig ingevulde aanvragen moet een groot deel worden geretourneerd aan de aanvrager. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn het niet voldoen van de hypotheekofferte aan de eisen van de wet en het ontbreken van het IB-60 formulier, waarop de hoogte van het inkomen staat vermeld.voorts blijkt dat regelmatig beleggingshypotheken worden aangeboden, terwijl deze binnen de BEW niet zijn toegestaan. Met financiers die betrokken zijn met de doorgeleiding van subsidieaanvragen heeft een gesprek plaatsgevonden over de voortgang en uitvoering van de regeling, waarbij deze zaken besproken zijn. Een ander punt is dat andere financiële verplichtingen, zoals persoonlijke leningen, de financiering regelmatig bemoeilijken. Het hebben van een lening beperkt de financieringscapaciteit. De combinatie van een laag inkomen en andere financiële verplichtingen maken de bereikbaarheid van een eigen woning uiterst beperkt. Omdat deze gevallen het stadium van aanvraag niet bereiken is niet duidelijk in welke omvang dit speelt. Ik zal hier nader onderzoek naar laten doen. Daarnaast wordt regelmatig aangevoerd dat de hoge huizenprijzen een belemmering vormen voor mensen met een laag inkomen. Zoals ik eerder in deze brief heb aangegeven kunnen corporaties hierin een belangrijke rol spelen. Binnen de BEW is (en buiten de BEW wordt) het mogelijk kortingen te verlenen tot maximaal 30% van de marktwaarde. Hiermee wordt de bereikbaarheid van een eigen woning voor de doelgroep aanzienlijk vergroot. De financiers hebben een belangrijke rol in de uitvoering van de BEW. Zij helpen de consument bij de aanvraag en kunnen de consument voorrekenen of men voor subsidie in aanmerking komt. Hiertoe is de toetsingsprogrammatuur van de Nationale Hypotheek Garantie, waarover de financiers beschikken, aangepast zodanig dat de berekening van de BEW hierin is geïntegreerd. Daarnaast is als onderdeel van de voorlichting aan de burger onlangs tevens de internetsite van de BEW uitgebreid met een rekenmodule waarin de potentiële aanvrager voor zijn individuele situatie een vergelijking kan maken tussen huren en kopen. Om de naamsbekendheid van de BEW verder te vergroten wordt in september 2001 een radio- en tv-campagne gevoerd. De mogelijkheid van actieve benadering van de doelgroep met bijvoorbeeld direct mail wordt nog onderzocht. In de eerste helft van 2002 zal ik u in een nadere rapportage informeren over de voortgang van de BEW en de uitkomsten van onderzoek, die ik in dit kader heb genoemd. 6

7 5. BEW en woonwagens Tijdens het AO d.d. 18 april jl. ten aanzien van woonwagens heb ik toegezegd u ook te informeren over mijn beleidsvoorstellen ten aanzien van de Wet BEW voor woonwagens. Het overheidsbeleid is gericht op een gelijke behandeling van woningen en woonwagens. Dit laat onverlet dat de laatsgenoemde woonvorm specifieke kenmerken heeft. Deze kenmerken hebben mijn speciale aandacht ten aanzien van de voorwaarden waaronder BEW-subsidie voor woonwagens en standplaatsen kan worden verstrekt. Eén van de speciale aandachtspunten is de koppeling van standplaats en woonwagen. Binnen de BEW is de nadrukkelijke voorwaarde opgenomen dat alleen dan subsidie wordt verstrekt als de woonwagen inclusief de standplaats wordt gekocht. Het uitsluitend kopen van de grond is op basis van de BEW niet toegestaan. Gelet op de gelijke behandeling van woonwagens en woningen wil ik vasthouden aan dit uitgangspunt. Vanuit de Werkgroep verkoop standplaatsen en stichting Woonbond is verzocht BEW beschikbaar te stellen voor de vervanging van bouw- en woontechnisch sterk verouderde woonwagens. Immers op zeker moment zijn woonwagens afgeschreven en zijn daarmee toe aan vervanging (bijvoorbeeld de zogenaamde «CRM-» en «VROM»-wagens). Vervanging zou volgens de werkgroep nu niet mogelijk zijn, omdat artikel 12 BEW bepaalt dat een aspirant koper gedurende een tijdvak van tenminste drie jaar tot de datum van eigendomsoverdracht geen eigenaar mag zijn geweest van de woning waarin hij zijn hoofdverblijf had. Echter omdat in de BEW voor woonwagens onder woning alleen wordt begrepen een woonwagen-plus-standplaats en omdat nagenoeg alle standplaatsen nog huurstandplaatsen zijn, kan in de door de werkgroep bedoelde gevallen nu al van de BEW als vervangingssubsidie gebruik gemaakt worden. Dat wil zeggen dat deze woonwagens met BEW subsidie vervangen kunnen worden indien ook de huurstandplaats gekocht wordt. Ik zal deze dus al bestaande mogelijkheid op actieve wijze onder de aandacht van betrokken partijen brengen. Tenslotte speelt in dit kader nog de relatie met de NHG. Bij de vormgeving van de Wet BEW is aansluiting gezocht bij de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). In de BEW is niet een expliciete investeringsgrens voor woonwagens en/of standplaatsen opgenomen. Wel kan worden geconstateerd dat de in deze wet gehanteerde kostengrens boven de kostengrens ligt die in de NHG voor woonwagens wordt toegepast. Hiermee bestaat de kans dat een categorie huishoudens onbedoeld wordt uitgesloten van het recht op een BEW-bijdrage. Ik heb de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen daarom verzocht een voorstel tot wijziging van de normen en voorwaarden aan mij ter goedkeuring voor te leggen waarin de maximale kosten voor woonwagens en woonwagenstandplaatsen wordt gesteld op het niveau van de kostengrens in de BEW. Hierin is inmiddels voorzien. Ik ben van mening dat op deze wijze voor de bewoners van woonwagens de belangrijkste belemmeringen worden weggenomen. 6. Ten slotte In de nota MWW geef ik mijn ambities aan voor de komende tien jaar over het eigen woningbezit en de keuzevrijheid van de burger daarbij. Ik ga er dan ook niet van uit dat deze in dit nog maar korte tijdsbestek grote resultaten opleveren. Waar knelpunten zijn zullen deze worden aangepakt. Informatie en communicatie met en tussen partijen onderling acht ik in dit stadium eveneens van groot belang. 7

8 De bereidheid van corporaties om op een verantwoorde wijze de aantallen te verkopen woningen substantieel te vergroten zal met kracht worden gestimuleerd. Zoals boven aangegeven zal ik in de eerste helft van 2002 rapporteren over de werking van de Wet BEW in het eerste jaar. Hiervoor zal ook aanvullend onderzoek worden verricht met aandacht voor zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten van de wet BEW. Een afschrift van deze brief zend ik aan de Vaste Kamercommissie VROM van de Eerste Kamer. De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J. W. Remkes Bijlage is niet elektronisch beschikbaar. 8

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 25 309 Voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en Van t Riet houdende nieuwe regels over het toekennen van bijdragen aan

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 46b 25 309 Voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en Van t Riet houdende nieuwe regels over het toekennen van bijdragen

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

M A A T S C H A P P E L I J K G E B O N D E N E I G E N D O M M G E

M A A T S C H A P P E L I J K G E B O N D E N E I G E N D O M M G E M A A T S C H A P P E L I J K G E B O N D E N E I G E N D O M M G E Cahier 21 01 2001 Mitros is een toonaangevende en ambitiuze woningcorporatie. Met ruim 33.000 woningen, garages en berijfspanden is zij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 114 Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (vervallen van de bepaling betreffende de verkoop onder voorwaarden) Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING

Nadere informatie

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Koopgarant. Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Koopgarant Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Een koopwoning binnen handbereik Vanaf 2008 zijn de huizenprijzen flink gedaald. Daardoor is ook voor starters een koopwoning binnen

Nadere informatie

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014 Verkoop van huurwoningen De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen Derde (geheel herziene) druk, april 2014 VERKOOP VAN HUURWONINGEN De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen

Nadere informatie

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed

VA S T G O E D. KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed VA S T G O E D Koopgarant Kopen zonder zorgen! KOOPgarant is een product van Woondrecht Vastgoed 2 Veel mensen die nu een woning huren, zouden liever een woning kopen. Maar door de snel gestegen huizenprijzen

Nadere informatie

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar.

Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, voor iedereen haalbaar. Een eigen huis, een eigen keuze. WoonInvest Koopgarant Droomt u weleens van het hebben van een eigen woning? De stap naar het kopen van een eigen woning neemt u

Nadere informatie

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal)

Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in 2004 (daling in het 4 e kwartaal) Persbericht In de bijlagen is een uitsplitsing per woningtype opgenomen! Datum Gemiddelde verkoopprijs woonhuizen stijgt in (daling in het 4 e kwartaal) De gemiddelde verkoopprijs van woonhuizen is in

Nadere informatie

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw

Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw Kopen met korting en terugkoopgarantie van bestaande bouw De huizenprijzen zijn tot 2008 enorm gestegen. Daardoor lijkt een koopwoning vooral voor starters onbereikbaar. Om u als kandidaat-koper te helpen,

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 2 14 Ruim 22.000 corporatiewoningen verkocht Vanaf 199 tot en met de eerste helft van 14 hebben de woningcorporaties ruim 22.000 bestaande woningen verkocht aan particulieren. Het aantal verkopen kwam

Nadere informatie

Effecten van WOZ-waarden in het woningwaarderingsstelsel

Effecten van WOZ-waarden in het woningwaarderingsstelsel Effecten van WOZ-waarden in het woningwaarderingsstelsel Effecten van WOZ-waarden in het woningwaarderingsstelsel Uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VROM - DG Wonen G. Sogelée november 2005

Nadere informatie

Hypotheekschuld in Nederland:

Hypotheekschuld in Nederland: Hypotheekschuld in Nederland: Loan to value / loan to income Ruimteconferentie, 21 mei 2013 Marcel van Wijk Vastgoed en Woningmarkt ac.vanwijk@cbs.nl Agenda Recente ontwikkelingen Onderzoeksopzet Hypotheekschuld

Nadere informatie

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT

MOGElIjK dankzij KOOP GARANT KOPEN MET GARANTIE KleurrijkWonen verkoopt een deel van haar bestaande woningvoorraad. Maar ook nieuwbouwwoningen met Koopgarant. Koopgarant maakt een koop woning haalbaar, betaalbaar en neemt een aantal

Nadere informatie

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting

Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Woning kopen met Koopgarant Koopgarant, dat is kopen met korting Koopgarant, dat is kopen met korting De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De

Nadere informatie

beleid: maart 2007, versie: 2013

beleid: maart 2007, versie: 2013 Kopen van een woning beleid: maart 2007, versie: 2013 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP)

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over het bericht dat steeds meer woningen worden opgekocht door particuliere beleggers om duur te verhuren ('buy to let'). De

Nadere informatie

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting.

WONING KOPEN MET KOOPGARANT. Koopgarant, dat is kopen met korting. WONING KOPEN MET KOOPGARANT Koopgarant, dat is kopen met korting. De stap van een woning huren naar een woning kopen is voor veel mensen helaas moeilijk te maken. De Alliantie biedt een oplossing door

Nadere informatie

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd Een overzicht van de spreiding van huursegmenten per provincie en voor een aantal steden Staf Depla, Lid Tweede Kamer

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw

Nadere informatie

Inhoud. amsterdam woon. inhoud

Inhoud. amsterdam woon. inhoud Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING!

KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT EEN WONING KOPEN MET FLINKE KORTING! KOOPGARANT Voordelig kopen, gegarandeerd verkopen In de huidige woningmarkt is de stap naar een koopwoning als starter of middeninkomer vaak onoverbrugbaar.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

B E R A A D S G R O E P

B E R A A D S G R O E P Deze Beraadsgroep kent negentien deelnemers. Voor de pauze zal John van der Pauw de deelnemers aan deze Beraadsgroep informeren over de diverse overheidsbijdragen die het wonen betaalbaar houden. Na de

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 13 juli 2015 Onderwerp: Verordening VROM-Startersleningen gemeente Beesel Oppe Brik Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Commissie en Raad. Vaststellen van de verordening

Nadere informatie

Betaalbaar kopen. Kopen met korting

Betaalbaar kopen. Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Betaalbaar kopen Kopen met korting Inleiding Het kopen van een woning is voor veel mensen een wens. Een aantal woningcorporaties heeft inmiddels diverse koopvormen ontwikkeld.

Nadere informatie

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam

Sprekende Cijfers. Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt. Gemeente Rotterdam. Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers 2010-4 / Woningmarkt gemeente Rotterdam Sprekende Cijfers Kwartaalbericht Q4 Woningmarkt pagina 1 van 8 Gemeente Rotterdam Gemeente Rotterdam Januari 2011 Inleiding Beste lezer, Voor

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over te hoge huurprijzen in de vrije sector.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Beckerman (SP) over te hoge huurprijzen in de vrije sector. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S GRAVENHAGE Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel. HERZIENE VERSIE: zie toegevoegde tekst onder Nota van Wijziging

Raadsvoorstel. HERZIENE VERSIE: zie toegevoegde tekst onder Nota van Wijziging ill I Raadsvoorstel Gemeenteraad 6 September 2012 23 Kerkdriel, 27 juni 2012 HERZIENE VERSIE: zie toegevoegde tekst onder Nota van Wijziging Onderwerp Verordening doelgroepen sociale woningbouw 2012 Beslispunten

Nadere informatie

De balans van Sociale Koop

De balans van Sociale Koop De balans van Sociale Koop Door Lisan Wilkens (lisan.wilkens@rigo.nl) en Sjoerd Zeelenberg (sjoerd.zeelenberg@rigo.nl). Artikel geschreven voor het Tijdschrift voor de Volkhuisvesting. 10 mei 2010 De woningmarkt

Nadere informatie

Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel Corporaties zoeken geld om heffing Rijk te betalen. Sociale huurwoningen fors duurder geworden?

Vraag 1 Wat is uw reactie op het artikel Corporaties zoeken geld om heffing Rijk te betalen. Sociale huurwoningen fors duurder geworden? 2014Z05130 Vragen van het lid Paulus Jansen (SP) aan de minister voor Wonen en Rijksdienst over woningcorporaties die de huurprijs van sociale huurwoningen fors verhogen (ingezonden 20 maart 2014). Vraag

Nadere informatie

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen

Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Bijlage bij hoofdstuk 11 Wonen Figuur B11.1 Woningvoorraad naar eigendom, en naar provincie, 1 januari 2008 % 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief Ingekomen stuk D (PA 18 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/837

Statenvoorstel nr. PS/2007/837 Statenvoorstel nr. PS/2007/837 Instellen Overijssels Startersfonds Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 30 oktober 2007 2007/0553317 dhr. A. P. van Weezel Errens, telefoon 038 499 81 21 ap.v.weezelerrens@overijssel.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 27 562 Verstedelijkingsbeleid tot 2010 31 371 Kredietcrisis Nr. 24 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie

stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie stek: kopen met of zonder korting kopen met terugkoopgarantie kopen zonder korting Naast de mogelijkheid tot het kopen van een woning met korting, biedt Stek u de mogelijkheid uw woning te kopen zonder

Nadere informatie

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013

Koopsom per maand, Nederland 2012-2013 Persbericht Woningmarktcijfers.nl, Heerlen 21-01-2014 Nederlandse woningmarkt stabiel in tweede halfjaar 2013 De gemiddelde koopsom van de door het Kadaster geregistreerde woningtransacties kwam in december

Nadere informatie

KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND

KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND KORTE ANALYSE KOOPWONINGMARKT NEDERLAND - 2006 WONINGMARKTCIJFERS.NL ONDERDEEL VAN WOONPLEIN LIMBURG BV Postbus 2555 6401 DB Heerlen Telefoon: (045) 40 40 250 Fax: (045) 40 40 252 Website: www.woningmarktcijfers.nl

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Nummer : 17/34

Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude. Nummer : 17/34 Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Nummer : 17/34 Afdeling : RO Registernummer: Z17-015481-16506-a Onderwerp : Nieuwe starterslening en introductie Blijverslening

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Nieuwbouw betaalbaar

Nieuwbouw betaalbaar Nieuwbouw betaalbaar Een eigen huis. Misschien droomt u daar wel eens van? Maar de stap naar een koopwoning kan wel erg groot zijn. Is mijn inkomen wel toereikend? Krijg ik mijn huis ooit weer verkocht?

Nadere informatie

RAADSVERGADERING. Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8. Nummer postregistratie : /RO Nummer programmabegroting :

RAADSVERGADERING. Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8. Nummer postregistratie : /RO Nummer programmabegroting : RAADSVERGADERING Datum : maandag 5 september 2005 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : R. Hackert Nummer postregistratie : 05.03769/RO Nummer programmabegroting : Aan de gemeenteraad Onderwerp: Overdracht

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 29 917 Voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Hofstra en Van Bochove tot wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (verruiming en vereenvoudiging

Nadere informatie

je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie.

je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. je stek koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. jestek JeStek is een initiatief van Woongoed Middelburg in samenwerking met M2 Makelaars. Via JeStek bieden wij bestaande

Nadere informatie

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008

Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 Woningmarktcijfers Nederland derde kwartaal 2008 In dit kwartaalbericht van Woningmarkcijfers.nl de volgende onderwerpen: - prijsontwikkelingen en transacties september - prijsontwikkelingen en transacties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 XI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar

Nadere informatie

Vind uw weg naar een koopwoning

Vind uw weg naar een koopwoning Vind uw weg naar een koopwoning Inhoud 1 Inleiding 4 2 Verkoop van huurwoningen 5 3 Kopen met Koopgarant 7 4 Liever kopen of huren? 9 5 Het koopproces 11 6 Het verkoopprogramma 13 Pagina 3 Verkoopbrochure

Nadere informatie

Sociale Koop. TIJDSCHRIFT VOOR DE volkshuisvesting nummer 3 mei 2010

Sociale Koop. TIJDSCHRIFT VOOR DE volkshuisvesting nummer 3 mei 2010 ACHTERGROND 49 De balans van Sociale Koop De woningmarkt houdt de gemoederen bezig. Over één ding is iedereen het eens: het gat tussen huren en kopen is te groot en moet verkleind worden. De manier waarop

Nadere informatie

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO 27-05-2015 Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek Dit onderzoek over wonen en verhuizen is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Perspectief voor de markt van koopwoningen

Perspectief voor de markt van koopwoningen Perspectief voor de markt van koopwoningen Harry van der Heijden OTB Research Institute for the Built Environment / TU Delft Delft University of Technology Challenge the future Agenda Het oude verdienmodel

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Doorkiesnummer 030-28 64408

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen 1. Waarom verkoopt Casade een aantal van haar huurwoningen? Casade biedt haar klanten graag een breed keuzepakket van woonmogelijkheden en wil hen de kans bieden een woning

Nadere informatie

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid

Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Bijlage bij brief Modernisering Huurbeleid Inleiding Om inzicht te krijgen in de effecten van het beleid op segregatie, is het noodzakelijk de lokale situatie en de samenstelling van de voorraad in ogenschouw

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0986, d.d. 28 september 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Aanbieding onderzoek Scheefwonen BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. kennis te nemen van het onderzoeksrapport Scheefwonen

Nadere informatie

Datum 8 april 2009 Betreft Financiële positie koopstarters

Datum 8 april 2009 Betreft Financiële positie koopstarters VROM verandert en krijgt een nieuwe huisstijl. Kijk voor meer informatie op www.vrom.nl > Retouradres Postbus 20951 2500 EZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

Aanbod woningen 2008/2009 215,25

Aanbod woningen 2008/2009 215,25 Haalbaarheid Aanvullend op het stedenbouwkundig plan gaat dit document in op de haalbaarheid van het plan en dan met name de keuze van de twee doelgroepen en het daarbij te realiseren aanbod. Door het

Nadere informatie

Regionale woningmarktgebieden: verschillen en overeenkomsten. Andries de Jong, Lia van den Broek, Stephaan Declerck, e.a.

Regionale woningmarktgebieden: verschillen en overeenkomsten. Andries de Jong, Lia van den Broek, Stephaan Declerck, e.a. Regionale woningmarktgebieden: verschillen en overeenkomsten Andries de Jong, Lia van den Broek, Stephaan Declerck, e.a. Aanleiding 2 Kennis over regionale diversiteit van de woningmarkt is noodzakelijk

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr..., Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving; Besluit van tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel) Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van..., nr...., Directie

Nadere informatie

Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein

Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein Notitie Jongerenhuisvesting in de gemeente Stein Inleiding Zowel de SJAR als de raad maakt zich zorgen over de huisvestingsmogelijkheden van jongeren. Dit heeft ertoe geleid dat het College van burgemeester

Nadere informatie

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.

Koopgarant. Wonen Wateringen. Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen. Wonen Wateringen Koopgarant Dorpskade 25-27 Postbus 26, 2290 AA Wateringen T 0174 293650 info@wonenwateringen.nl www.wonenwateringen.nl EIGEN WONING MET KORTING VIA KOOPGARANT Wonen Wateringen Koopgarant

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09,0479, d.d. 12 mei 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid Rademaker (SP) d.d. 30 maart 2009 met betrekking tot leegstand Opaalstraat

Nadere informatie

Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen...

Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen... Een eigen huis nu ook voor jou betaalbaar! Vind je droomhuis bij Wonen Wateringen... Je koopt de woning en huurt de grond Starters en jonge huishoudens hebben het moeilijk op de Westlandse woningmarkt.

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting

Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting RIS091044_26-11-2001 Gemeente Den Haag Bestuursdienst Commissie Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Aan de leden van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 27 926 Huurbeleid voor de lange termijn Nr. 12 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE- LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter

Nadere informatie

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk t Gemeente NOORDWIJK Blocmenbadplaolt Agendapunt: 13 Raadsvoordracht Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het

Nadere informatie

je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie.

je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. je stek 2012 koopgarant & koopcomfort Kopen met of zonder korting en terugkoopgarantie. JeStek JeStek is een initiatief van Woongoed Middelburg in samenwerking met M2 Makelaars. Via JeStek biedt Woongoed

Nadere informatie

U wilt een woning kopen

U wilt een woning kopen U wilt een woning kopen Beter Wonen verkoopt regelmatig verschillende type woningen in meerdere wijken van Almelo. De ruime koopwoningen zijn goed onderhouden, betaalbaar en naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

Resultaten starterslening

Resultaten starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Oktober 2012 zijn de voorwaarden voor de Nijmeegse

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Stand van zaken realisatie Masterplan De Valuwe. Aard : Toezegging(en) raad/commissie Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Datum college : 10 mei 2016 Openbaar : Ja Afdeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 595 Wijziging van artikel 247 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enkele andere wetten als gevolg

Nadere informatie

BIJLAGE: Huurprijsontwikkeling op Pararius.nl, tweede kwartaal 2013

BIJLAGE: Huurprijsontwikkeling op Pararius.nl, tweede kwartaal 2013 BIJLAGE: Huurprijsontwikkeling op Pararius.nl, tweede kwartaal 2013 Huurprijsontwikkeling per kwartaal De gemiddelde huurprijs bleef vrijwel onveranderd en kende een lichte stijging van 1,2%. Huurprijsontwikkeling

Nadere informatie

EVALUATIE STARTERSLENING HARDINXVELD-GIESSENDAM

EVALUATIE STARTERSLENING HARDINXVELD-GIESSENDAM EVALUATIE STARTERSLENING HARDINXVELD-GIESSENDAM Gemeente Hardinxveld-Giessendam Juli 2014 HG: 16742 INTERN/15941 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De starterslening... 4 2.1. Karakter van de starterslening...

Nadere informatie

Wegwijzer voor koopzekerwoningen

Wegwijzer voor koopzekerwoningen VE3/RO/0506 Wegwijzer voor koopzekerwoningen In deze brochure vindt u informatie over: Te verkopen woningen Betaalbaar een huurwoning kopen Lage woonlasten Verzekerde terugkoop Waardestijging/waardedaling

Nadere informatie

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016

HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 HYPOTHEEK INDEX 2E KWARTAAL 2016 De Hypotheek Index geeft ieder kwartaal inzicht in het consumentengedrag op het gebied van hypotheken. De kerncijfers zijn afkomstig van De Hypotheker die met ruim 10 procent

Nadere informatie

Verontrustende berichten in de media

Verontrustende berichten in de media Koper vaak tevreden over aangekochte huurwoning De meeste kopers van huurwoningen hebben een bovenmodaal inkomen en beoordelen de kwaliteit van hun woning in overgrote meerderheid als goed tot zeer goed.

Nadere informatie

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid

Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid woonwijzer Een huis kopen Van droom naar werkelijkheid Een eigen huis van droom naar werkelijkheid Droomt u wel eens van een eigen huis? Maar denkt u dat de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 200 Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. 2012 HK Haarlem. Betreft: beantwoording motie positie starters op de woningmarkt (M2-3/5-3-2-12) Geachte leden, Provinciale Staten van Noord-Holland door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-104 2012 HK Haarlem Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon J.J. Kluit BEL Doorkiesnummer

Nadere informatie

Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Provinciale Staten van Noord-Holland Door tussenkomst van de Statengriffier, mr. J.J.M. Vrijburg Florapark 6, kamer L-l 04 2012 HK Haarlem 2 2OKT. 2013

Nadere informatie

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen

Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlagen bij Analyse benodigde voorraad sociale huurwoningen Bijlage 1 Socrates model Het Socrates-model is een kwalitatief woningmarktsimulatiemodel. Dit model bouwt voort op het bekende demografisch

Nadere informatie

Evaluatie Startersregeling

Evaluatie Startersregeling A gemeente Eindhoven Evaluatie Startersregeling Verordening VROM Startersregeling 2007 2011 mro/rd10060187 Evaluatie Startersregeling Verordening VROM Startersregeling 2007 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Wooncarrière van koopstarters

Wooncarrière van koopstarters Wooncarrière van koopstarters Een onderzoek naar de wooncarrière van (oud-)bewoners van Koopgarantwoningen Eerste begeleider: Tweede begeleider: Gecommitteerde: Ir H. Westra Dr. Ir M. Elsinga Ir W. Willers

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 499 Wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met een aantal technische verbeteringen en het herstel van enkele

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 17 april 2013 KOPIE AAN BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER 1208556/7266 Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van

Nadere informatie

Verkenning instrumenten koopstarters

Verkenning instrumenten koopstarters Verkenning instrumenten koopstarters gemeente Baarn afdeling Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu Oktober 2008 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...3 2 Financiële instrumenten om de maandlast te

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De rol van woningcorporaties op de woningmarkt - een WoON 2015-verkenning 4 april 2016 DATUM 4 april 2016 TITEL De rol van woningcorporaties op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie