jaarverslag 2012 Innovatieve technologieën

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaarverslag 2012 Innovatieve technologieën"

Transcriptie

1 jaarverslag 2012 Innovatieve technologieën 1 Strukton Jaarverslag 2012

2 Jaarverslag 2012 Dit jaarverslag verschijnt alleen in digitale vorm. De pdf is te downloaden via en is eveneens in het Engels beschikbaar. In gedrukte vorm publiceert Strukton een publieksverslag met de belangrijkste ontwikkelingen over Als u niet op onze verzendlijst staat, kunt u via internet het publieksverslag inzien of bestellen. Strukton Groep nv Westkanaaldijk 2, Utrecht Postbus 1025, 3600 BA Maarssen Nederland Telefoon +31 (0) Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Strukton Jaarverslag 2012

3 Inhoudsopgave Bericht van de directie 4 Profiel 8 Overzicht Struktonbedrijven 10 Samenstelling bestuur 11 Kengetallen 12 De specialismen van Strukton 14 Financiële resultaten 17 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 22 Railsystemen 27 Civiele infrastructuur 34 Gebouwen 38 Corporate Governance 42 Risicobeheersing 45 Jaarrekening 50 Controleverklaring 122 Namen en adressen 124 Verklarende woordenlijst 130 Bijlage 1: Totstandkoming van het jaarverslag 132 Bijlage 2: GRI 133 Colofon Strukton Jaarverslag 2012

4 Bericht van de directie In 2012 heeft Strukton een redelijk resultaat geboekt, zeker in het licht van de huidige marktomstandigheden. Strukton verwacht dat het nog enkele jaren duurt voordat de markt een opleving vertoont. Mede daarom is in 2012 gekozen voor een meer internationale inzet van de specialismen die Strukton in huis heeft. Daarnaast kiest Strukton daar waar mogelijk voor een integrale aanpak van opdrachten. Dit sluit aan bij de ontwikkelingen in de markt, waar opdrachtgevers de hele zorg voor een project voor een lange periode willen overdragen. Resultaat en omzet Strukton heeft een redelijk resultaat geboekt. Als gevolg van de marktomstandigheden is het operationeel resultaat lager uitgekomen dan in Het nettoresultaat is hoger dan in 2011 vanwege twee eenmalige baten. Het betreft de badwill inzake de acquisitie van wegenbouwer Ooms Nederland Holding bv en de belastingbate uit de formele liquidatie van een buitenlandse vestiging. De omzet was in 2012 iets hoger dan het jaar ervoor. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de overname van de wegenbouwactiviteiten van Ooms Nederland Holding bv. Exclusief deze overname is de omzet licht gedaald. Een positieve invloed op de omzet is afkomstig van de projecten De Groene Loper bij de A2 in Maastricht en de A15 Maasvlakte-Vaanplein bij Rotterdam, die beide in 2012 ten volle tot uitvoering zijn gekomen. Strukton opereert in een nog altijd krimpende markt. Ook in andere sectoren wordt de recessie gevoeld, maar in de bouwsector is het effect nog groter, mede door de teruglopende overheidsbestedingen. Er wordt wel geïnvesteerd in infrastructuur, maar het is moeilijker om opdrachten te verwerven. Al heeft de sector de ambitie om de kwaliteit van de bieding het zwaarst te laten wegen, in de praktijk is vooral de prijs waarvoor het werk wordt aangeboden vaak nog doorslaggevend. De orderportefeuille is eind 2012 op nagenoeg hetzelfde niveau als in Strukton heeft in 2012 veel geïnvesteerd in aanbestedingen. Dat leverde meerdere successen op, waaronder de gunning van het project Meppelerdiepsluis (Civiele infrastructuur, zie pagina 37) en het samenwerkingsverband Bestevaer, een joint venture van het Zeeuwse Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Strukton Worksphere en Facilicom (Gebouwen, zie pagina 41). Daarnaast verwierf Strukton Rail nieuwe contracten voor het beheer en onderhoud van twee railnetwerken in Stockholm (Railsystemen, pagina 30).Strukton heeft in 2012 geen nieuwe pps-projecten aan zijn orderportefeuille kunnen toevoegen. Pure overmacht was de wending in de aanbesteding voor het project RegioTram Groningen, dat eind 2012, in de laatste fase van de aanbesteding, is stopgezet vanwege politieke ontwikkelingen. Strukton was een van de twee overgebleven partijen voor de opdracht en had maximale investeringen gedaan om de aanbesteding gegund te krijgen. Het spreekt voor zich dat deze investeringen drukken op het resultaat. Strukton hecht eraan het 4 Strukton Jaarverslag 2012

5 Bericht van de directie belang van professioneel opdrachtgeverschap te benadrukken; dit is een randvoorwaarde om pps in de toekomst als realiseerbare contractvorm te behouden. De deelname aan een aanbesteding vergt een forse investering van mensen en middelen en daarom is het van groot belang te kunnen vertrouwen op de opdrachtgever, die op zijn beurt afhankelijk is van deelname van voldoende partijen. Door opdrachten van de markt te halen, zeker in een late fase van de aanbesteding, komt de deelname van opdrachtnemers onder druk te staan. Aankopen In 2012 heeft Strukton meerdere aankopen gedaan. De acquisitie van wegenbouwer Ooms Nederland Holding bv is in 2011 voorbereid en werd begin 2012 van kracht. Deze wegenbouwer ontplooit zijn activiteiten in Noordwest- en Zuidwest-Nederland. In combinatie met de aankoop van Reef Infra in 2006, dat Oost-Nederland als werkgebied heeft, verstevigt Strukton Civiel zijn regionale positie én zijn positie in grote geïntegreerde infra-contracten en ketenintegratie. Om de landelijke dekking te voltooien, is Strukton in 2012 gestart met de overname van wegenbouwer Rasenberg, die actief is in het zuiden van Nederland, waarvoor begin 2013 definitieve overeenstemming is bereikt. Wegenbouwer Ooms droeg in 2012 direct al bij aan de winst en Strukton is dan ook zeer content met deze aankoop. Strukton Rail verwierf 50% van de aandelen van A1 Electronics. Deze specialistische onderneming werd in 2012 failliet verklaard. Strukton Rail besloot tot de verwerving van de aandelen vanwege het strategische belang van de onderdelen van A1 Electronics: diens printplaten en elektrische en elektronische componenten zijn toepasbaar in onder andere treinsystemen. Ook is een deel van bouwbedrijf Van Straten in Eindhoven aangekocht. Door deze doorstart is de continuïteit gegarandeerd van onder andere het project Internationale School Eindhoven, waar Strukton en Van Straten samen aan werken. Markten In 2012 heeft Strukton een vervolg gegeven aan het bevorderen van de integraliteit van de onderneming. Dit is een logische stap die past bij de ontwikkelingen in de markt, waar opdrachtgevers vragen om totaal oplossingen en de hele zorg voor een project voor een lange periode willen overdragen. Strukton opereert in drie markten, te weten railsystemen, civiele infrastructuur en gebouwen. Door de integrale aanpak in combinatie met de inzet van innovatieve technologieën is Strukton in staat grote complexe werken uit te voeren. Railsystemen In 2012 heeft Strukton Rail gestuurd op consolidatie en uniformering van de werkprocessen. Strukton Rail opereert in de Europese markt en de machines worden zelfs ingezet tot in Australië. In Nederland is het prijsniveau van de aanbestedingen op spooronderhoud nog nooit zo laag geweest. In deze markt blijft Strukton zich hard maken voor kwalitatief hoogwaardig spoor, vakmanschap en veiligheid op de lange termijn. In Zweden en België heeft Strukton Rail goed gepresteerd en ook Strukton Systems liet goede resultaten zien. De overdracht van 50% van de aandelen van Europool, moedermaatschappij van Eurailscout, aan het Franse spoorbedrijf SNCF biedt kansen op de Franse spoormarkt. De andere 50% is in eigendom gebleven van Strukton Rail. Daarnaast kijkt Strukton Rail naar mogelijkheden binnen internationale nichemarkten, onder andere op het gebied van assetmanagement, rolling stock en het Preventief Onderhoud- en Storings diagnosesysteem Strukton (POSS). Internationale markten hebben baat bij niches van Strukton Rail, zoals het Preventief Onderhoud- en Storingsdiagnosesysteem Strukton (POSS). 5 Strukton Jaarverslag 2012

6 Bericht van de directie Civiele infrastructuur De aankoop van wegenbouwer Ooms door Strukton Civiel zorgde voor een groeisprong. Daarnaast kwamen de projecten De Groene Loper bij de A2 in Maastricht en de A15 Maasvlakte- Vaanplein bij Rotterdam in uitvoering, waardoor de omzet van Strukton Civiel toenam met EUR 108 miljoen. De deelbedrijven van Strukton Civiel presteerden redelijk, waarbij vooral Terracon in positieve zin opviel. Ondanks grote inspanningen van Strukton Civiel en Strukton Integrale Projecten is in deze markt onvoldoende succes geboekt bij aanbestedingen. Een verdere focus moet gaan zorgen voor een succesvoller verloop. Ook wordt nadrukkelijker gekeken naar kansen in het buitenland, waar Strukton Civiel met zijn specialismen onder andere afzinktechnieken, onderwater beton, fundatietechnieken en bitumenkennis opdrachtgevers ten dienste kan zijn. Gebouwen Strukton Worksphere en Strukton Bouw zijn in 2012 nog nauwer gaan samenwerken om het marktgebied gebouwen beter te kunnen bedienen. De klant wil de zorg voor zijn gebouw steeds vaker uitbesteden op basis van gecontracteerde prestaties en gedefinieerde functionaliteit en steeds minder op basis van nauwkeurig omschreven gedetailleerde bestekken. Strukton kan deze klant ontzorgen door verantwoordelijkheid te nemen voor het ontwerp, de realisatie (bouw en installaties) en het beheer en onderhoud (bouwkundig, installatietechnisch en energie). Ook de financiering kan Strukton voor zijn rekening nemen, door de financial managers van Strukton Integrale Projecten bij het project te betrekken. Hierdoor kan de klant zich concentreren op zijn primaire proces en is hij verzekerd van een veilige, comfortabele en duurzame werken verblijfsomgeving. Strukton Worksphere behaalde in 2012 een positief resultaat. De pps-projecten Dienst Uitvoering Onderwijs en Belastingdienst Groningen, de Kromhout Kazerne en het ministerie van Financiën zijn in de exploitatiefase en verlopen naar wens. De inspanningen voor aanbestedingen, waar Strukton Integrale Projecten zijn kennis heeft ingebracht, heeft geleid tot diverse nieuwe contracten. Strukton Bouw had een moeilijk jaar als gevolg van de voortdurende recessie. Terwijl de klant zich concentreert op zijn primaire proces, neemt Strukton de regie over een comfortabele en duurzame werk- en verblijfsomgeving. Duurzaamheid Voor Strukton is maatschappelijk verantwoord ondernemen een vanzelfsprekende keuze binnen de bedrijfsvoering. Denken in levensduur zit in het DNA van het bedrijf, wat zich bijvoorbeeld uit in zorgvuldig omgaan met restmaterialen, verantwoord omgaan met energie en het bieden van een veilige werkomgeving. In projecten en aanbestedingen is er, mede op verzoek van de opdrachtgever, veel aandacht voor duurzaamheid. Doordat Strukton hoog scoort op de CO2-prestatieladder profiteert het van een gunningsvoordeel door de opdrachtgever. Daarnaast krijgt Strukton steeds meer verzoeken van opdrachtgevers voor het toepassen van duurzame innovaties. 6 Strukton Jaarverslag 2012

7 Bericht van de directie Vooruitblik Strukton zal in 2013, net als in voorgaande jaren, investeren in innovatieve technologieën om zich daarmee verder te onderscheiden. Kennisdeling is dan ook een belangrijk onderwerp binnen de organisatie. Een van de manieren om dat te doen, is het bundelen van kennis in de EMVIbibliotheek. In deze bibliotheek zijn alle documenten verzameld die we in de afgelopen jaren hebben ontwikkeld voor tenders met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI), onder andere over omgevingsmanagement. Daarnaast heeft Strukton plannen voor de oprichting van een research- en ontwikkelcentrum in Twente. In dat centrum willen we nieuwe technieken ontwikkelen en bestaande technieken verder uitwerken, om zodoende ons innoverende en state-of-the-art karakter te bestendigen. Te denken valt aan het verder ontwikkelen van tractiesystemen en meettreinen en verkeers- en tunneltechnische installaties. In uitdagende marktomstandigheden is het extra belangrijk om je te onderscheiden. Het vergt veel veerkracht van de medewerkers om telkens weer dat stapje extra te zetten dat nodig is tijdens deze economisch moeilijke tijden. Ik waardeer hun loyaliteit en wil hen bedanken voor hun inzet, waarmee we positieve resultaten hebben bereikt. Samen met hen wil ik bouwen aan een beter bedrijf voor de toekomst. Strukton zal in 2013 verder investeren in innovatieve technologieën. Utrecht, 5 april 2013 Gerard Sanderink Directievoorzitter 7 Strukton Jaarverslag 2012

8 Profiel Strukton biedt totaalconcepten op het gebied van infrastructuur en gebouwen met toepassing van specialistische technieken. Het doel is de eindgebruiker comfortabel te laten wonen, werken, reizen, leren en recreëren. Strukton is actief in drie markten: Railsystemen: railinfrastructuur, spoorvoertuigen en mobiliteitsystemen (Strukton Rail) Civiele infrastructuur: civiele infra (Strukton Civiel) Gebouwen: ontwerp, realisatie (bouw en installaties) en beheer en onderhoud (bouwkundig, installatietechnisch en energie) (Strukton Bouw en Strukton Worksphere) Binnen elk van deze markten als ook marktoverstijgend werkt Strukton Integrale Projecten aan pps-concessieprojecten, nieuwe concepten, eigen initiatieven en financieringsoplossingen. Visie Strukton denkt vanuit de functionaliteit en levensduur van gebouwen en infrastructurele werken. Dat verklaart de keuze voor integrale contractvormen die ruimte bieden aan kwaliteit, comfort en duurzaamheid. Voorbeelden van deze integrale contractvormen zijn design en build (db), design, build, finance, maintain en operate (dbfmo), Energy Service Company (ESCo) en prestatiegericht onderhoud (PGO). Strategie De kracht van Strukton ligt in het volbrengen van complexe projecten in complexe omgevingen. Die kracht komt voort uit een integrale aanpak in combinatie met de inzet van innovatieve technologieën. Het streven is een nog hogere toegevoegde waarde te leveren en daarmee een onderscheidende positie in de markt te creëren. Voor opdrachtgevers moet duidelijk zijn dat ze op Strukton kunnen bouwen, een goede prijs-kwaliteitverhouding krijgen en trendsettende oplos singen mogen verwachten. De focus van Strukton ligt op mobiliteit, OV-knooppunten en doorgaande exploitatie. De strategische kernpunten zijn: de mentaliteit van de medewerkers, want die bepaalt het onderscheidend vermogen van Strukton het verbreden en verlengen van de keten het doorontwikkelen van niches op de markt, zowel in Nederland als daarbuiten 8 Strukton Jaarverslag 2012

9 Profi e l Mentaliteit Struktonmedewerkers zijn niet alleen vakinhoudelijk goed onderlegd, ze nemen ook zelf initiatieven om met innovatieve oplossingen te komen. Ze bekijken een vraag vanuit het perspectief van de opdrachtgever en brengen vervolgens nieuwe en duurzame concepten en oplossingen onder de aandacht. MVO-beleid Strukton onderneemt maatschappelijk verantwoord en heeft hierin een voortrekkersrol binnen de sector. Strukton denkt in levensduur en kan veel betekenen voor klanten door bijvoorbeeld het verduurzamen van gebouwen en het bieden van werkgelegenheid in de regio (social return). Ook worden medewerkers aangespoord om steeds een bewuste afweging te maken tussen wat goed is voor mens, omgeving en bedrijf. Bedrijfsopbrengsten 2012 Strukton realiseerde in 2012 met gemiddeld medewerkers een omzet van EUR 1.354,3 miljoen. Railsystemen Civiele infrastructuur Strukton Bouw Strukton Worksphere 573,8 miljoen 407,1 miljoen 154,2 miljoen 219,2 miljoen Meer informatie over: Strukton en zijn markten: Financiële gang van zaken en jaarrekening: Risicomanagement en Corporate Governance: (zie Financiën en governance ) MVO-beleid van Strukton: Strukton als werkgever: 9 Strukton Jaarverslag 2012

10 Overzicht Struktonbedrijven Strukton Rail Strukon Rail: Nederland, Duitsland, België, Zweden, Italië (40% belang in CLF) Strukton Rail Equipment Strukton Rolling Stock Strukton Systems Strukton Civiel Afvalbank Nederland Colijn DMI Geocon Grondbank Nederland Molhoek Ooms Civiel OTN Rasenberg Reef Infra Strukton Asset Management Civiel Strukton Civiel Projecten Strukton Civiel Zuid-Oost Strukton Civil International Strukton Engineering Strukton Immersion Projects Strukton Industriebouw Strukton Infratechnieken Strukton Maatvoering en Monitoring Strukton Microtunneling Strukton Milieutechniek Strukton Parkeren Strukton Prefab Beton Strukton Sustainable Energy Strukton Verkeerstechnieken Tensa Terracon Funderingstechnieken Tubex Unihorn Van Rens Mobiliteit Strukton Bouw Strukton Bouw & Onderhoud Strukton Bouw Projecten Strukton Van Straten Strukton Projectontwikkeling Strukton Worksphere Exploitatie Projecten Regio s: Noordwest, Zuidwest, Zuid, Noordoost, Midden Strukton Integrale Projecten Pps-projecten 10 Strukton Jaarverslag 2012

11 Samenstelling bestuur Directievoorzitter Gerard Sanderink Directievoorzitter Nationaliteit Nederlandse Indiensttreding Oktober 2010 Nevenfuncties President-directeur Oranjewoud nv en directeur/eigenaar Centric Groepsdirectie Gerard Sanderink Erik Hermsen Aike Schoots Jos Hegeman Strukton Groep Strukton Integrale Projecten Strukton Rail Strukton Civiel Management markten Aike Schoots Diederik Schonebaum Pieter Pijper Hijlke Huijzer Railsystemen Jos Hegeman Martijn Smitt Frank Bekooij Robert Bos Civiele infrastructuur Marinus Schimmel Ad Balm Geert Hoek Gebouwen 11 Strukton Jaarverslag 2012

12 Kengetallen (bedragen in miljoenen euro s) Bedrijfsopbrengsten 1.354, , , , ,2 Operationeel resultaat (EBITDA) 45,6 55,3 57,6 37,0 55,9 Bedrijfsresultaat (EBIT) 19,5 24,1 (6,4) 8,8 29,0 Nettoresultaat 18,2 14,4 (15,5) 0,8 14,3 Kasstroom Operationeel > Regulier (13,1) (10,6) 38,5 56,9 22,1 > Pps-projecten (11,4) (29,1) (76,3) (70,5) (30,5) Investeringen (34,2) 13,0 (5,8) (25,6) (26,0) Financieringen > Regulier (8,9) (9,2) (9,4) (4,3) (20,1) > Pps-projecten 7,2 28,5 62,7 72,5 35,7 Koersverschil (0,1) - (0,1) - - Totale kasstroom (60,4) (7,4) 9,6 29,0 (18,8) Investeringen materiële vaste activa 21,3 19,7 16,7 18,3 25,8 Afschrijving / waardevermindering op vaste activa 22,0 27,4 64,0 28,2 26,9 Exclusief consolidatie (non-recourse) pps-projecten Balanstotaal 802,6 728,9 775,7 826,4 818,7 Geïnvesteerd vermogen 244,1 177,7 179,2 235,2 234,7 Netto kas (schuld) (32,8) 16,3 0,4 (52,2) (51,8) Solvabiliteit (%) 26,3 26,6 23,1 22,1 22,3 Rendement op geïnvesteerd vermogen (%) 8,1 13,2 (3,6) 3,7 12,4 Orderportefeuille ultimo 1.946, , , , ,0 Inclusief consolidatie (non) recourse pps-projecten Balanstotaal 855,8 803,5 968,2 945,3 862,6 Totaal eigen vermogen / groepsvermogen 205,7 186,8 166,7 172,2 171,9 Geïnvesteerd vermogen 295,8 249,4 365,7 347,2 273,3 Netto kas (schuld) (90,1) (62,6) (198,9) (174,9) (101,4) Solvabiliteit (%) 24,0 23,2 17,2 18,2 19,9 Nettoresultaat in % gemiddeld eigen vermogen 9,3 8,1 (9,1) 0,5 8,1 Nettoresultaat in % van de bedrijfsopbrengsten 1,3 1,1 (1,1) 0,1 1,1 12 Strukton Jaarverslag 2012

13 Kengetallen (bedragen in miljoenen euro s) Niet financiële indicatoren Gemiddeld aantal medewerkers * Ziekteverzuim (%) 4,4 4,6 5,4 5,4 5,1 Ongevallen frequentie (IF-index) 7,0 7,5 8,4 8,7 9,0 Gemiddelde verzuimduur 18, Ongevallencijfer 9,3 10,3 15,1 12,6 16,2 Frequentiecijfer 0,5 0,6 0,8 0,7 0,9 Uitgaven management development en opleidingen 8,0 6,9 8,7 8,7 8,1 Medewerkers beoordeeld (%) 98,0 95,2 92,6 88,0 88,4 CO 2 uitstoot (in tonnen) * * Afval in tonnen * * * * Voor het gemiddeld aantal medewerkers is gekeken naar het hele bedrijf. De andere getallen hebben alleen betrekking op de medewerkers in Nederland. * * De toename van de uitstoot is veroorzaakt door de verwerving van nieuwe bedrijfsonderdelen. De absolute CO2-uitstoot is toegenomen, maar de reductiedoelstelling van 2% gerelateerd aan de omzet is ruimschoots gehaald. De emissie bevat scope 1 en 2, plus een deel van scope 3, namelijk woon-werkverkeer en vliegreizen. * * * Momenteel is 75% van de afvalstromen van Strukton Bouw, Strukton Civiel en Strukton Worksphere in kaart gebracht, exclusief het sloopafval. Van deze 75% is meer dan de helft gerecycled. Het is de ambitie om de afvalstromen van Strukton Rail, het sloopafval en de overige 25% eind 2014 volledig in beeld te hebben. 13 Strukton Jaarverslag 2012

14 De specialismen van Strukton Metro in Toulouse Railsystemen Kernactiviteiten Onderhoud, vernieuwing en nieuwbouw van rail(systemen) Machines Spoorbeveiliging Data-acquisitie en -management Elektrische systemen in rollend materieel Specialismen Tractiesystemen Energiesystemen Meettreinen Assetmanagement Markten Railinfrabeheerders (primair in West-Europa) Vervoersbedrijven (gemeentelijk, regionaal, landelijk) Overheid (provincies en gemeenten) Industrie Materieelleveranciers en leasemaatschappijen 14 Strukton Jaarverslag 2012

15 De specialismen van Strukton Capaciteitsuitbreiding en beheer van de A15 bij Rotterdam Civiele infrastructuur Kernactiviteiten Ontwerp, realisatie, onderhoud en beheer van infrastructurele projecten Kunstwerken Wegenbouw Ondergronds bouwen Milieu en groene energie Specialismen Afzinken Versterken van bruggen Fundatietechnieken Sluizen Parkeergarages Assetmanagement Tunneltechnische installaties Verkeersmanagement Bitumen Onderwatertechnieken Markten Wegbeheerders Grote steden en overheidsorganen Industriële afnemers (opslag-, nuts- en afvalverwerkingsen waterbehandelingsbedrijven) Vervoersbedrijven (gemeentelijk, regionaal, landelijk) Railinfrabeheerders (primair in Nederland) Luchthavens 15 Strukton Jaarverslag 2012

16 De specialismen van Strukton De Kromhout Kazerne in Utrecht is in de exploitatiefase. Gebouwen Kernactiviteiten Exploitatie Beheer en onderhoud (bouwkundig, installatietechnisch en energie) Realisatie (bouw en installaties) Projectontwikkeling en herontwikkeling Specialismen Revitalisering Verduurzaming Innovatieve contractvormen zoals pps, dbfmo, ESCo (Energy Service Company) en maincontracting Onderhoudsprestatiecontracten Markten Zorg Hotels Datacenters Onderwijs OV-knooppunten Woningcorporaties Laboratoria Industrie Kantoren Strukton Integrale Projecten Binnen elk van deze markten als ook marktoverstijgend werkt Strukton Integrale Projecten aan pps-concessieprojecten, nieuwe concepten, eigen initiatieven en financieringsoplossingen. 16 Strukton Jaarverslag 2012

17 Financiële resultaten Verbetering van het nettoresultaat naar EUR 18,2 miljoen (2011: EUR 14,4 miljoen) Omzetstijging van 2,7% tot EUR miljoen (2011: EUR miljoen) Operationeel resultaat van EUR 45,6 miljoen (2011: EUR 55,3 miljoen) Dividendvoorstel: geen dividenduitkering Verbetering van de solvabiliteit naar 24,0% (2011: 23,2%) Orderportefeuille nagenoeg onveranderd op EUR 1,9 miljard (2011: EUR 2,0 miljard) Gang van zaken Ondanks de moeilijke marktomstandigheden is de omzet in 2012 licht gestegen en is het nettoresultaat uitgekomen op EUR 18,2 miljoen. Met uitzondering van Strukton Bouw hebben alle werkmaatschappijen positief bijgedragen aan het resultaat. Bedrijfsopbrengsten De omzet is in 2012 licht gestegen naar EUR 1.354,3 miloen. Met name in de markt civiele infrastructuur liet de omzet een stijging zien. Deze stijging is in belangrijke mate een gevolg van de overname van de wegenbouwactiviteiten van Ooms Nederland Holding bv. Een positieve invloed op de omzet is afkomstig van grote projecten De Groene Loper bij de A2 in Maastricht en de A15 Maasvlakte-Vaanplein bij Rotterdam, die beide in 2012 ten volle tot uitvoering zijn gekomen. Strukton heeft in de markt railsystemen zijn omzet in de verschillende activiteiten kunnen handhaven ofwel kunnen uitbreiden. Het staken van de activiteiten in Noorwegen is bijna geheel gecompenseerd door de stijging van de omzet bij de onderdelen Strukton Systems, Strukton Rolling Stock en Zweden. Per saldo is er in 2012 slechts een kleine afname van de totale omzet. De omzet van Strukton in de stagnerende markt gebouwen is gedaald. In deze markt zijn twee werkmaatschappijen actief en zowel bij Strukton Bouw als bij Strukton Worksphere is het volume van de activiteiten afgenomen. In 2011 waren de bedrijfsopbrengsten in de markt gebouwen incidenteel hoger door met name de verkoop van het 80% belang in Strukton Finance Holding. in EUR miljoen Railsystemen 573,8 585,9 Civiele infrastructuur 407,1 298,8 Gebouwen: Bouw 154,2 181,2 Worksphere 219,2 252,1 Totaal 1.354, ,0 17 Strukton Jaarverslag 2012

18 Financiële resultaten De orderportefeuille is nagenoeg onveranderd op een nog steeds hoog niveau van EUR 1,9 miljard. Voor de markten railsystemen en civiele infrastructuur is deze goed gevuld. In de markt gebouwen is de orderportefeuille van Strukton Worksphere goed gevuld, alleen voor Strukton Bouw is de orderportefeuille gedaald. Het aandeel in de orderportefeuille voor de uitvoering van de langlopende pps-opdrachten bedraagt EUR 429,9 miljoen. Resultaat Het operationeel resultaat (EBITDA) in 2012 was EUR 45,6 miljoen (2011: EUR 55,3 miljoen). Dit is gegeven de moeilijke marktomstandigheden een redelijke prestatie. Met uitzondering van de werkmaatschappij Strukton Bouw hebben de activiteiten van Strukton in alle drie de markten positief bijgedragen aan het operationeel resultaat. Operationeel resultaat in EUR miljoen Railsystemen 27,8 27,0 Civiele infrastructuur 18,2 10,1 Gebouwen: Bouw (5,5) 5,9 Worksphere 5,1 12,3 Totaal 45,6 55,3 In de markt railsystemen heeft Strukton het operationeel resultaat uit 2011 kunnen verbeteren. Ondanks de toegenomen concurrentie in de Nederlandse markt is het resultaat op een gelijk niveau gebleven. Door een verdergaande differentiatie in de product-marktcombinaties en een groei van de resultaten in het buitenland is het operationeel resultaat in deze markt breed samengesteld. Strukton heeft in de markt civiele infrastructuur zijn operationeel resultaat in 2012 met ruim EUR 8,1 miljoen kunnen verbeteren ten opzichte van Nagenoeg alle bedrijfsonderdelen die actief zijn in deze markt hebben positief bijgedragen aan het operationeel resultaat. De acquisitie van Ooms Nederland Holding bv heeft bijgedragen tot een hoger operationeel resultaat. De acquisitie heeft tevens geleid tot een badwill, die is verantwoord in het operationeel resultaat van de markt civiele infrastructuur. In 2012 waren de resultaten in de markt gebouwen lager dan in 2011, dit mede omdat het resultaat in 2011 incidenteel hoger was door de verkoop van het 80% belang in Strukton Finance Holding (pps-projecten). Het verlies bij Strukton Bouw in 2012 is veroorzaakt door een afboeking op vastgoed en tegenvallers bij de uitvoering van projecten. In een moeilijke markt heeft Strukton Worksphere zijn operationeel resultaat kunnen handhaven. De combinatie van een landelijke spreiding van onderhoudscontracten en de uitvoering van (nieuw)bouwprojecten geeft een evenwichtige ontwikkeling van het resultaat. Gegeven de marktomstandigheden in 2012 zijn er bij de diverse bedrijfsonderdelen diverse kostenbesparingen en aanpassingen van het personeelsbestand doorgevoerd. Exclusief de acquisities in 2012 is het personeelsbestand met 311 medewerkers afgenomen. 18 Strukton Jaarverslag 2012

19 Financiële resultaten Bedrijfsresultaat in EUR miljoen Operationeel resulaat 45,6 55,3 Afschrijvingen Materieel Vast Actief (21,9) (21,0) Afschrijvingen Immaterieel Actief (3,9) (3,8) Bijzondere waardeverminderingen (0,3) (6,4) Bedrijfsresultaat 19,5 24,1 In 2012 is een bedrijfsresultaat van EUR 19,5 miljoen gerealiseerd. De afschrijvingen op het Materieel en Immaterieel Actief in 2012 lagen op hetzelfde niveau als in In 2012 is slechts voor een beperkt bedrag van EUR 0,3 miljoen aan bijzondere waardeverminderingen geboekt. De post Immateriële Activa in de eindbalans van 2012 bedraagt EUR 39,6 miljoen. In 2012 is het financieel resultaat wederom verder verbeterd ten opzichte van het voorgaande jaar. Het financieel resultaat is met een last van EUR 4,7 miljoen 7,8% verbeterd ten opzichte van 2011 (EUR 5,1 miljoen last). Lagere financieringskosten, onder anderen door het aflopen van een langlopende rente swap, hebben bijgedragen aan een dit betere financieel resultaat. In 2012 was sprake van een belastingbate van EUR 3,7 miljoen (2011: EUR 7,0 miljoen last). Deze belasting bate wordt in het bijzonder veroorzaakt door de definitieve (juridische) liquidatie van de holding van Strukton Rail in Noorwegen en het netto-effect van de gerealiseerde badwill op de acquisitie van Ooms Nederland Holding bv. Het nettoresultaat is in 2012, mede door deze twee incidentele posten, verbeterd en komt uit op EUR 18,2 miljoen (2011: EUR 14,4 miljoen). Investeringen De investeringen in Materiële Vaste Activa bedroegen in 2012 EUR 21,3 miljoen (2011: EUR 19,7 miljoen). Dit betreft voornamelijk investeringen in de markten railsystemen en civiele infrastructuur. Kasstroom en financiering De totale nettokasstroom was in 2012 EUR 60,4 miljoen negatief (2011: EUR 7,4 miljoen negatief ). Dit is voornamelijk veroorzaakt door het teruglopen van de voorfinanciering op grote infrastructurele projecten, de verschillende acquisities, gedeeltelijke aflossing van de banklening en de investeringen in Materiële Vaste Activa. De kasstroom uit gewone bedrijfsvoering was in 2012 EUR 13,1 miljoen negatief (2011: EUR 10,6 miljoen negatief ). Het benodigde werkkapitaal is negatief beïnvloed door een lagere voorfinanciering op grote projecten en langere betalingstermijnen van opdrachtgevers. 19 Strukton Jaarverslag 2012

20 Financiële resultaten De investeringkasstroom was in 2012 EUR 34,2 miljoen negatief (2011: EUR 13,0 miljoen positief ). Hierin is opgenomen de verkoop en verwerving van groepsmaatschappijen, per saldo voor een bedrag van EUR 12,2 miljoen negatief. In 2011 zijn er enkele desinvesteringen geweest, die hebben geleid tot een positieve investeringskasstroom in Ondanks de moeilijke marktomstandigheden blijft Strukton investeren. In december 2012 is een bedrag van EUR 7,5 miljoen vervroegd afgelost op de bankfinanciering. De financieringskasstroom liet per saldo een kasstroom zien van EUR 1,7 miljoen negatief. De mutaties van de opname en aflossing van de langlopende leningen hebben voornamelijk betrekking op de langlopende pps-projecten. Acquisities en desinvesteringen Op 5 januari 2012 heeft Strukton Civiel een 100% belang verworven in Ooms Nederland Holding bv. Met deze transactie heeft Strukton Civiel de infra-activiteiten overgenomen van Ooms Avenhorn Groep bv. Hiermee versterkt Strukton de verbreding en verlenging van de activiteiten in de civiele infrastructuur. Bij Ooms Nederland Holding bv waren circa 350 medewerkers in dienst. De overnamesom bedroeg EUR 17,9 miljoen. De activiteiten zijn binnen Strukton voortgezet onder de naam Ooms Civiel bv. Op 8 oktober 2012 heeft Strukton Bouw activa en passiva overgenomen van Van Straten Bouw bv en Van Straten Beheer en Onderhoud bv. In het bijzonder ging het hierbij om de onderhoudsactiviteiten van Van Straten. De overnamesom bedroeg EUR 1,0 miljoen. Er zijn circa 60 medewerkers overgenomen van Van Straten en de activiteiten zijn binnen Strukton voortgezet onder de naam Strukton Van Straten bv. Op 5 december 2012 heeft Strukton Assets bv zijn 50% belang in DC16 bv verkocht aan BNC DC16 Holding bv. Deze verkoop lag in het verlengde van de in 2011 gerealiseerde verkoop van het 80% belang in Strukton Finance Holding bv. Door deze beide verkopen heeft Strukton zijn belang in de pps-projecten verlaagd en kapitaal vrijgemaakt om te investeren in nieuwe projecten. Op 19 september 2012 heeft Strukton Rail bv een joint venture overeenkomst gesloten met SNCF (Franse Spoorwegen) voor de samenwerking van Strukton Rail en SNCF in Eurailscout bv. Eurailscout bv is gespecialiseerd in de inspectie van de railinfrastructuur met behulp van speciale meet- en inspectietreinen. SNCF heeft hierbij het belang overgenomen van het Duitse spoorbedrijf CSG Knape GmbH. De uiteindelijke aandelentransactie heeft plaatsgevonden op 17 december Naast de hierboven vermelde acquisities hebben er in 2012 ook enkele kleine acquisities plaatsgevonden waarvan de overnamesom per acquisitie kleiner is dan EUR 1 miljoen. 20 Strukton Jaarverslag 2012

jaarverslag 2012 Innovatieve technologieën

jaarverslag 2012 Innovatieve technologieën jaarverslag 2012 Innovatieve technologieën 1 Strukton Jaarverslag 2012 Interactieve pdf Dit is een interactieve pdf, waarin de volgende symbolen worden gebruikt: i GRI inhoud jaarrekening link naar een

Nadere informatie

NIEUWSBERICHT NIEUWSBERICHT NIEUWSBERICHT

NIEUWSBERICHT NIEUWSBERICHT NIEUWSBERICHT NIEUWSBERICHT NIEUWSBERICHT NIEUWSBERICHT STRUKTON WEET NETTORESULTAAT STERK TE VERBETEREN IN 2011 Sterke verbetering van het nettoresultaat naar EUR 14,4 miljoen (2010: 15,5 miljoen negatief) Omzetdaling

Nadere informatie

publieksverslag 2012 Innovatieve technologieën

publieksverslag 2012 Innovatieve technologieën publieksverslag 2012 Innovatieve technologieën 2 1 publieksverslag 2012 Innovatieve technologieën Het doel van Struktons werk is de eindgebruiker comfortabel te laten wonen, werken, reizen, leren en recreëren,

Nadere informatie

Strukton Jaarverslag 2013

Strukton Jaarverslag 2013 1 K w a l i t e i t j a a r v e r s l a g 2 0 1 3 s t r u k t o n 2 Strukton Jaarverslag 2013 1 K w a l i t e i t j a a r v e r s l a g 2 0 1 3 2 Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag verschijnt in gedrukte

Nadere informatie

Samenvatting visie en beleid MVO Strukton

Samenvatting visie en beleid MVO Strukton Samenvatting visie en beleid MVO Strukton Denken in levensduur Strukton biedt totaalconcepten op het gebied van infrastructuur en accommodatie. Het zwaartepunt ligt op mobiliteit, knooppunten en doorgaande

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

1 Strukton Jaarverslag 2011. jaarverslag 2011

1 Strukton Jaarverslag 2011. jaarverslag 2011 1 Strukton Jaarverslag 2011 jaarverslag 2011 Dit is een interactieve pdf, waarin de volgende symbolen worden gebruikt: inhoud link naar een andere pagina in het document link naar e-mail of website link

Nadere informatie

CO 2 Rapportage 2015 Openbaar

CO 2 Rapportage 2015 Openbaar CO 2 Rapportage 2015 Openbaar Strukton Groep Strukton bv 2 september 2015 Inhoud 1. Doelstellingen 3 2. Samenvatting: score doelstellingen 3 3. CO 2 reductie 3 4. Trends emissiebronnen 6 5. Projecten 10

Nadere informatie

2009: Conform laatste verwachting

2009: Conform laatste verwachting 1 Jaarcijfers 2009 2009: Conform laatste verwachting EBIT conform laatste prognose 17 miljoen (- 60%) Handhaving dividendbeleid 0,31 ( -0,93) Gestegen orderportefeuille 1,8 miljard (+ 9% ) Prognose EBIT

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Jaarcijfers maart 2008

Jaarcijfers maart 2008 Jaarcijfers 2007 14 maart 2008 2007: conform verwachting EBIT 2007 conform verwachting 42 miljoen (gelijk ) Hoger dividend 1,38 (+3% ) Sterk gestegen orderportefeuille 1,4 miljard (+32%) Prognose EBIT

Nadere informatie

2007: conform verwachting

2007: conform verwachting Algemene Vergadering van Aandeelhouders 7 mei 2008 2007: conform verwachting EBIT 2007 conform verwachting 42 miljoen (gelijk ) Hoger dividend 1,38 (+3% ) Sterk gestegen orderportefeuille 1,4 miljard (+32%)

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2008 11 juli 2008

Halfjaarcijfers 2008 11 juli 2008 Halfjaarcijfers 2008 11 juli 2008 2008: handhaving prognose Achtergebleven EBIT 13 miljoen Margedruk eerste halfjaar 2,3% Sterk gestegen orderportefeuille 1,6 miljard Handhaving prognose EBIT 2008 + 42

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

mens en techniek Jaarverslag

mens en techniek Jaarverslag 1 2014 mens en techniek Jaarverslag 2 1 2014 mens Jaarverslag e n techniek Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag verschijnt in gedrukte en in digitale vorm. De pdf is te downloaden via www.strukton.nl/jaarverslag

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Renovatie interieur hotel The Grand, Amsterdam

Halfjaarcijfers Renovatie interieur hotel The Grand, Amsterdam Halfjaarcijfers 2010 Renovatie interieur hotel The Grand, Amsterdam 16 juli 2010 2010: Resultaten op schema EBIT 6 miljoen + 2 miljoen Marge 1,0 % + 0,3% Orderportefeuille 1,7 miljard Handhaving prognose

Nadere informatie

De kracht van pps in lightrail

De kracht van pps in lightrail De kracht van pps in lightrail Over de groeiende noodzaak van lightrail in stedelijke gebieden, de voordelen van publiek-private samenwerking en de gebundelde krachten van Strukton. Strukton pleit voor

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016 Review reductiedoelstellingen 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang subdoelstelling wagenpark en bedrijfsmiddelen 5 2.3.

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 15-05-2014 Bedrijf Adres groesman international amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,4 Betalingsscore 7,8

Nadere informatie

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Amsterdam, 24 april 2013 1 Agenda 1. Opening en mededelingen. 2. Verantwoording over het boekjaar 2012. 3. Vaststelling van het dividend. 4. Verlening

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden. Een interactieve kennismaking met DBFMOcontracten

Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden. Een interactieve kennismaking met DBFMOcontracten Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden van Vliet Een interactieve kennismaking met DBFMOcontracten April 2011 7 april 2009 2 April 2011 - Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden 3 April 2011

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Jaarcijfers PGGM hoofdkantoor, Zeist

Jaarcijfers PGGM hoofdkantoor, Zeist Jaarcijfers 2010 PGGM hoofdkantoor, Zeist 1 2010: Hoger resultaat EBIT hoger 18 miljoen (+ 1 miljoen) Conform dividendbeleid 0,36 (+ 0,05) Orderportefeuille stabiel 1,8 miljard Prognose 2011 EBIT 15 miljoen

Nadere informatie

Infra n Parkeren n Water n Industrie n Energie. BAM Civiel flexibel denken, flexibel bouwen

Infra n Parkeren n Water n Industrie n Energie. BAM Civiel flexibel denken, flexibel bouwen BAM Civiel flexibel denken, flexibel bouwen De maatschappelijke aandacht voor mens en milieu neemt steeds meer toe. Klimaatveranderingen, milieuvervuiling en de toenemende schaarste aan grondstoffen baren

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

ENERGIE AUDIT VERSLAG 2014

ENERGIE AUDIT VERSLAG 2014 ENERGIE AUDIT VERSLAG 2014 Inhoud 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Bedrijf... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Energieverbruik en energieverbruikers... Fout! Bladwijzer niet

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Kwartaalrapportage MVO Q1 2013 BAM Civiel - EXTERN

Kwartaalrapportage MVO Q1 2013 BAM Civiel - EXTERN Afdeling Procesondersteuning Kwartaalrapportage MVO Q1 2013 BAM Civiel - EXTERN Rapportnummer : 1 Revisie : Extern 00 Datum : 29 april 2013 Datum document 30/9/2013 BAM Civiel bv Behandeld door : Bramske

Nadere informatie

PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT

PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT 03/2011 STRUKTON REALISEERT FORS HOGER OPERATIONEEL RESULTAAT IN 2010 Omzet gestegen naar EUR 1.437 miljoen, +5% Operationeel resultaat stijgt fors met 56% naar EUR

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

www.strukton.nl/mvo Meer informatie

www.strukton.nl/mvo Meer informatie Denken in Toepassing levensduurdenken in projecten Concrete to Concrete Aggregates (C2CA) Bouw en beheer Dienst Uitvoering Onderwijs en Belastingdienst in Groningen Het Struktonbedrijf Afvalbank Nederland

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT augustus 2012 Raad van bestuur Heijmans N.V.

HALFJAARBERICHT augustus 2012 Raad van bestuur Heijmans N.V. HALFJAARBERICHT 2012 22 augustus 2012 Raad van bestuur Heijmans N.V. Integrale projecten leveren goede bijdrage aan resultaat Bert van der Els - voorzitter raad van bestuur Heijmans N.V. H1 2012 - Kernpunten

Nadere informatie

Operationeel resultaat (EBITDA) sterk gestegen

Operationeel resultaat (EBITDA) sterk gestegen - persbericht - Jaarcijfers 2011 beursfonds Oranjewoud N.V. Operationeel resultaat (EBITDA) sterk gestegen Gouda, 11 april 2012 Netto omzet fors gestegen met 151% naar 1.743,4 miljoen (2010: 694,9) als

Nadere informatie

Toepassing levensduurdenken in projecten. De visie van Strukton. Denken in levensduur, voor projecten, mens en natuur

Toepassing levensduurdenken in projecten. De visie van Strukton. Denken in levensduur, voor projecten, mens en natuur Denken in Toepassing levensduurdenken in projecten De visie van Strukton Denken in levensduur, voor projecten, mens en natuur Leidend in ons handelen is het motto Strukton denkt vanuit levensduur, voor

Nadere informatie

G roen Verhuur B.V. Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010. Vaste activa 2.874.847 27,38 2.256.919 113,97 1.054.792

G roen Verhuur B.V. Jaar 2012 Mutatie 2011 Mutatie 2010. Vaste activa 2.874.847 27,38 2.256.919 113,97 1.054.792 Kredietrapport Plus Rapport datum 15-08-2013 Bedrijf Adres Am sterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam G roen Verhuur B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Rating 7,3 Betalingsscore 7 Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

Hellebrekers Technieken is een multidisciplinair bedrijf op het gebied van gebouwinstallaties en procesinstallaties

Hellebrekers Technieken is een multidisciplinair bedrijf op het gebied van gebouwinstallaties en procesinstallaties Hellebrekers Technieken is een multidisciplinair bedrijf op het gebied van gebouwinstallaties en procesinstallaties Familiebedrijf, opgericht in 1971 (40-jarig jubileum) Specialist in de waterbehandelingstechniek

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

Heijmans verwacht winst na belastingen van circa 95 miljoen over 2007

Heijmans verwacht winst na belastingen van circa 95 miljoen over 2007 Persbericht Datum 16 mei 2007 Pagina s 1 van 5 Heijmans verwacht winst na belastingen van circa 95 miljoen over 2007 Winst na belastingen Heijmans groeit naar verwachting met 15% van 82,5 miljoen in 2006

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Eerste kwartaalresultaten Pers conference call Bunnik, 10 mei 2012

Koninklijke BAM Groep nv Eerste kwartaalresultaten Pers conference call Bunnik, 10 mei 2012 Koninklijke BAM Groep nv Eerste kwartaalresultaten 2012 Pers conference call Bunnik, 10 mei 2012 Hoogtepunten Sectoren Bouw en techniek en Infra: volume en marges onder druk Vastgoed: verslechterend klimaat

Nadere informatie

Innovatief opdrachtgeverschap

Innovatief opdrachtgeverschap Innovatief opdrachtgeverschap CBZ Bouwdag Verpleging en Verzorging Bussum, 6 maart 2008 Inhoud TNO en innovatief opdrachtgeverschap Waarom geïntegreerd contract? Wat kunnen we leren uit andere sectoren?

Nadere informatie

1 Strukton Jaarverslag 2010

1 Strukton Jaarverslag 2010 1 Strukton Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Dit jaarverslag verschijnt alleen in digitale vorm. De pdf is te downloaden via www.strukton.com/jaarverslag en is eveneens in het Engels beschikbaar.

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Groesman International

Groesman International Uitgebreid kredietonderzoek Rapport datum 24-02-2015 Bedrijf Adres Groesman International Amsterdam - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7.3 Betalingsscore 7.8

Nadere informatie

Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3

Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3 Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3 T&A-APG Dynamostraat 48 1001 NR Amsterdam T&A Bedrijvenpark Twente 305 7602 KL Almelo Laatste wijzigingen : december 2014 Versie : 1

Nadere informatie

Ervaringen van het verduurzamen van Rotterdams gemeentelijk vastgoed m.b.v. ESCo s

Ervaringen van het verduurzamen van Rotterdams gemeentelijk vastgoed m.b.v. ESCo s Ervaringen van het verduurzamen van Rotterdams gemeentelijk vastgoed m.b.v. ESCo s Gert-Jan de Looze & Peter van Schijndel Gemeente Rotterdam & Strukton Gert-Jan de Looze Peter van Schijndel Rotterdamse

Nadere informatie

Masterclass. De financiële functie in beweging. Eindhoven Philibert Chavanu 25 juni 2012

Masterclass. De financiële functie in beweging. Eindhoven Philibert Chavanu 25 juni 2012 Masterclass De financiële functie in beweging Eindhoven Philibert Chavanu 25 juni 2012 Agenda 1. Even voorstellen 2. Introductie Heijmans NV 3. Veranderende omstandigheden 4. Financiële functie in beweging

Nadere informatie

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012

PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 BETER BED HOLDING N.V. PERSBERICHT JAARCIJFERS 2012 Uden, 8 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Persbericht jaarcijfers 2012.. 3 2. Geconsolideerde balans. 9 3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening.. 10 4.

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink 27 mei 2014 Organisatieoverzicht 2014 Organigram 2014 Corporate Communications Royal Reesink Marktontwikkelingen Reesink Equipment Green Equipment

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Rapport datum 22-04-2015 Bedrijf Adres AMSTERDAM - Samenvatting Bedrijfsnaam Vestigingsadres Breitnerlaan 7 Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,6 Betalingsscore 7,8 Rating Risico Bedrijfsstatus

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

Groesman International B.V.

Groesman International B.V. Kredietrapport Plus Datum 29-04-2016 Naam Groesman International BV Samenvatting Bedrijfsnaam Groesman International B.V. Vestigingsadres Kredietadvies EUR 1.000.000 Score 7,5 Betalingsscore 7,8 Rating

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Inventarisatie en bijdrage aan Sectorinitiatieven Verkade Vlaardingen B.V.

Inventarisatie en bijdrage aan Sectorinitiatieven Verkade Vlaardingen B.V. Inventarisatie en bijdrage aan Sectorinitiatieven Verkade Vlaardingen B.V. 1. INVALSHOEK D: PARTICIPATIE Stichting SKAO vraagt middels de CO 2 -Prestatieladder om deelname aan een sector- of keteninitiatief.

Nadere informatie

Samen naar een klimaatneutraal spoor. Frans Slats Thijs Cloosterman

Samen naar een klimaatneutraal spoor. Frans Slats Thijs Cloosterman Samen naar een klimaatneutraal spoor Frans Slats Thijs Cloosterman Samen? Vervoerders en infrabeheerders moeten samenwerken voor optimale CO 2 reductie 1+1=3 Samen naar een klimaatneutraal spoor 1 2 De

Nadere informatie

Kwartaalrapportage MVO Q4 2014 BAM Civiel - EXTERN

Kwartaalrapportage MVO Q4 2014 BAM Civiel - EXTERN Afdeling Procesondersteuning Kwartaalrapportage MVO Q4 214 BAM Civiel - EXTERN Rapportnummer : CSR Q4 214 Versie : 1., Definitief Datum : 24-1-215 Datum document 17/8/214 BAM Civiel bv Behandeld door :

Nadere informatie

15 september Halfjaarcijfers 2005

15 september Halfjaarcijfers 2005 15 september 2005 Halfjaarcijfers 2005 Aanzienlijk hoger resultaat Omzet +14% Operationeel resultaat +39% Nederlandse divisies: Omzet +22% Resultaat +42 % Orderportefeuille +11% Prognose 2005 aanzienlijk

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers 2010 Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Stabiele prestaties bij lagere opbrengsten Nettoresultaat eerste halfjaar 2010: 50,6 mio (2009: 41,9

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2015 Samen Sterker! Resultaten H1-2015 Financiële positie 30 juni 2015 Prognose 2015 1 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Presentatie Gert-Jan de Looze. Verduurzamen van vastgoed door gebruik van Esco s. Presentatie Stadsregio

Presentatie Gert-Jan de Looze. Verduurzamen van vastgoed door gebruik van Esco s. Presentatie Stadsregio Presentatie Gert-Jan de Looze Verduurzamen van vastgoed door gebruik van Esco s Presentatie Stadsregio Indeling presentatie Programma Rotterdamse Groene Gebouwen (RGG) Onderhouds en energieprestatiecontract

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders 20 april 2016 Ralph van den Broek CEO Novotel Rotterdam Brainpark Inhoud Resultaten Batenburg Techniek Ontwikkelingen in 2015 Per divisie Handel en Assemblage

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Samen met vertrouwen naar de toekomst

Samen met vertrouwen naar de toekomst Samen met vertrouwen naar de toekomst Als integraal dienstverlener op het gebied van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid slaagde Unica er voor het tweede jaar op rij in om een forse groei te

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2009

Presentatie jaarcijfers 2009 Presentatie jaarcijfers Okura Hotel, Amsterdam 26 februari 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2011. Persbijeenkomst Amsterdam, 8 maart 2012

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2011. Persbijeenkomst Amsterdam, 8 maart 2012 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2011 Persbijeenkomst Amsterdam, 8 maart 2012 Agenda Hoogtepunten en bespreking Sectoren Financiële gegevens Orderportefeuille en vooruitzichten - Nico de Vries (CEO)

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Operationeel resultaat (EBITDA) sterk gestegen

Operationeel resultaat (EBITDA) sterk gestegen - persbericht - Jaarcijfers 2011 beursfonds Oranjewoud N.V. Operationeel resultaat (EBITDA) sterk gestegen Gouda, 11 april 2012 Netto omzet fors gestegen met 151% naar 1.743,4 miljoen (2010: 694,9) als

Nadere informatie

Risicomanagement bij geïntegreerde contractvormen. IPMA-NL Interessegroep Risicomanagement

Risicomanagement bij geïntegreerde contractvormen. IPMA-NL Interessegroep Risicomanagement Risicomanagement bij geïntegreerde contractvormen IPMA-NL Interessegroep Risicomanagement Jeroen Mieris, Project Manager 1 Inhoud Even voorstellen.. Veranderende bouwwereld Geïntegreerde contracten Risicomanagement

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijke aandachtspunten van het bedrijfsleven. Deze brochure is een initiatief van EMPAC, de organisatie van de

Nadere informatie

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 CiTG, minor Mining and Resource Engineering Economie college 1: Grip op Geldstromen Dr.ir. Gerard P.J. Dijkema Energy & Industry Group December

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) Inhoud 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Bedrijf... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Energieverbruik en energieverbruikers... Fout!

Nadere informatie

Voorsprong door gebundelde kennis

Voorsprong door gebundelde kennis Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Voorsprong door gebundelde kennis samenwerking bij complexe mobiliteitsprojecten Altijd een oplossing verder Een opdrachtgever met raad en daad bijstaan betekent meer

Nadere informatie

Energiebeoordelingsverslag 2016

Energiebeoordelingsverslag 2016 Energiebeoordelingsverslag 2016 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014.

Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014. PERSBERICHT 18 mei 2015 Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014. Leek Inverko N.V. (kunststof recycling) heeft met een omzet van 14,7 miljoen in 2014 een nagenoeg gelijke

Nadere informatie

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008

Persbericht. Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep. Hilversum, 23 december Highlights eerste halfjaar 2008 Persbericht Hilversum, 23 december 2008 Resultaten 1 ste halfjaar 2008 Vivenda Media Groep Highlights eerste halfjaar 2008 Netto omzet eerste helft 2008 bedroeg 1,8 miljoen* Nettoresultaat over het eerste

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Persbericht Hilversum, 19 maart 2012 Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Vivenda Media Groep NV (VMG) publiceert vandaag haar kerncijfers 2011.

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Kwartaalrapportage MVO Q3 2012 BAM Civiel - EXTERN

Kwartaalrapportage MVO Q3 2012 BAM Civiel - EXTERN Afdeling Procesondersteuning Kwartaalrapportage MVO Q3 2012 BAM Civiel - EXTERN Rapportnummer : 1 Revisie : Extern 00 Datum : 3 december 2012 Datum document 30/9/2013 BAM Civiel bv Behandeld door : Bramske

Nadere informatie