Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn"

Transcriptie

1 Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 mei :00 uur Locatie Raadzaal - Sint-Martensstraat - Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert, raadslid; de heer Yoeri Note, raadslid; mevrouw Chantal Sysmans, raadslid; mevrouw Ingrid Vandaele, raadslid; de heer Jurgen Bockstaele, raadslid; de heer Pascal Verbeke, raadslid; de heer Carl De Decker, raadslid; de heer Cengiz Cetinkaya, raadslid; mevrouw Emilie Peeters, raadslid; mevrouw Els Roegiers, raadslid; de heer Eric Wauters, raadslid; de heer Ronny Rysermans, raadslid; mevrouw Liliane De Cock, raadslid De heer Luc Kupers, secretaris Afwezig Mevrouw Liesbet Vertriest, plaatsvervangend secretaris Verontschuldigd Mevrouw Yeliz Güner, raadslid De heer Daniël Termont, burgemeester stad Gent Openbare zitting Agendapunten De voorzitter opent de open zitting om 19:05 uur Diensten van de Secretaris Bestuursondersteuning 2014_RMW_00137 Digipolis, publieke rechtspersoon onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging - vaststelling van het mandaat van de OCMW-vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 25 juni 2014 Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context Het OCMW van Gent is mede-oprichter van Digipolis, publieke rechtspersoon onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging. Digipolis is een samenwerkingsverband dat is onderworpen aan het Decreet van 6 juli 2007 houdende de intergemeentelijke samenwerking (verder "het Decreet" genoemd). Digipolis heeft per al de stukken voor de algemene vergadering van 25 juni 2014 bezorgd. Op de agenda zullen de volgende punten staan: a. goedkeuring verslag vorige vergadering b. ondernemingsplan en strategienota c. jaarrekening en jaarverslag 2013 d. attest bedrijfsrevisor 2013 e. kwijting aan de bestuurders f. kwijting aan de revisor 1/243 RMW - 13 mei 2014

2 Notulen open zitting g. overzicht presentiegelden 2013 h. toetreding nieuwe leden - indien van toepassing i. aanstelling/benoeming van een bestuurder - indien van toepassing De agenda zal worden besproken op het directiecomité en op 21 mei 2014 voor akkoord worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur. De officiële stukken zullen, zoals steeds, 30 dagen op voorhand worden bezorgd. De OCMW-raad heeft op 12 maart 2013 raadslid Carl De Decker aangeduid als haar vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Digipolis. Het fractiessecretariaat van de Open VLD-fractie van de OCMW-raad heeft bevestigd dat raadslid De Decker zal aanwezig zijn op de algemene vergadering van Digipolis van 25 juni Volgens artikel 44 derde lid van het Decreet moet het mandaat van de vertegenwoordiger in de algemene vergadering voor elke vergadering vastgesteld worden. Er wordt voorgesteld om de OCMW-vertegenwoordiger te mandateren de agendapunten goed te keuren. Motivering Gelet op het Decreet van 6 juli 2007 houdende de intergemeentelijke samenwerking; gelet op het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; gelet op het Huishoudelijk Reglement van de Beraadslagende Organen van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent; gelet op de gecoördineerde statuten van Digipolis, publieke rechtspersson onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging. Gekoppelde besluiten Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 12 maart 2013, 2013_RMW_00097 Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 De OCMW-vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 25 juni 2014 van Digipolis, publieke rechtspersoon onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging, te mandateren om de agendapunten goed te keuren. Artikel 2 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 1: _Agenda algemene vergadering.pdf Bijlage 2: _Bijlage1_Digipolis_AlgVerg_verslag_ pdf Bijlage 3: _Bijlage2_Ondernemingsplan_ v2 1.pdf Bijlage 4: _Bijlage3_Strategienota2014.pdf Bijlage 5: _Bijlage4_Jaarrekening_Digipolis_2013.pdf 2/243 RMW - 13 mei 2014

3 Notulen open zitting Bijlage 6: _Bijlage5_Jaarverslag_Digipolis_2013.pdf Bijlage 7: _Bijlage6_presentiegelden_2013.pdf Bijlage(n) _Agenda algemene vergadering.pdf _Bijlage1_Digipolis_AlgVerg_verslag_ pdf _Bijlage2_Ondernemingsplan_ v2 1.pdf _Bijlage3_Strategienota2014.pdf _Bijlage4_Jaarrekening_Digipolis_2013.pdf _Bijlage5_Jaarverslag_Digipolis_2013.pdf _Bijlage6_presentiegelden_2013.pdf 3/243 RMW - 13 mei 2014

4 Notulen open zitting Bijlage: _Agenda algemene vergadering.pdf 4/243 RMW - 13 mei 2014

5 Agenda algemene vergadering 25/6/2014 a. goedkeuring verslag vorige vergadering zie bijlage 1 b. Ondernemingsplan en strategienota zie bijlage 2 & 3 c. jaarrekening en jaarverslag zie bijlage 4 & 5 d. attest bedrijfsrevisor 2013 e. kwijting aan de bestuurders f. kwijting aan de revisor g. overzicht presentiegelden 2013 zie bijlage 6 h. toetreding nieuwe leden indien van toepassing i. aanstelling/benoeming van een bestuurder indien van toepassing 5/243 RMW - 13 mei 2014

6 Notulen open zitting Bijlage: _Bijlage1_Digipolis_AlgVerg_verslag_ pdf 6/243 RMW - 13 mei 2014

7 Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Algemene Vergadering van 11 december 2013 Verslag Aanwezigheden Vertegenwoordigers van de deelnemers: aanwezig Dhr. Rob Van de Velde, schepen van de stad Antwerpen, die 9 stemmen vertegenwoordigt Mevr. Anne Schiettekatte, gemeenteraadslid van de stad Gent die 11 stemmen vertegenwoordigt Dhr. Jurgen Bockstaele, lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Gent, die 8 stemmen vertegenwoordigt Vertegenwoordigers van de deelnemers: verontschuldigd Kinderdagverblijven 1 stem Stadsontwikkelingsbedrijf Gent 1 stem AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen 1 stem AG Vespa Antwerpen 1 stem Dhr. Eddy Baelemans, lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Antwerpen, die 7 stemmen vertegenwoordigt Dhr. Marco Laenens, lid van Zorgbedrijf Antwerpen, die 1 stem vertegenwoordigt Vertegenwoordigers van de raad van bestuur: Dhr. Franky Loveniers, voorzitter van de raad van bestuur Mevr. Martine De Regge, vice-voorzitter van de raad van bestuur Eveneens aanwezig: Peter Crombecq Greet Royers Johan Van der Bauwhede De vergadering wordt voorgezeten door de heer Franky Loveniers. De vergadering wordt geopend om 16u40. Begroting 2014 Beslist wordt akkoord te gaan met de ontwerpbegroting Deze cijfers zijn onder voorbehoud van goedkeuring op het college en de gemeenteraad. ONTWERPBEGROTING 2014 ANTWERPEN Stad SO OCMW ZORG Politie Totaal Exploitatie zonder personeel Personeel Investeringen TOTAAL Digipolis_AlgVerg_verslag_ docx Pagina 1 van 3 7/243 RMW - 13 mei 2014

8 ONTWERPBEGROTING 2014 GENT Stad OCMW Politie Totaal Vaste Kosten Personeel Kleine opdrachten RTB_Instandhoudingsprojecten GTB_Uitbreidingsprojecten TOTAAL De heer Johan Van der Bauwhede meldt dat voor Stad Gent het personeelsbudget nog stijgt. Data Beslist wordt om in 2014 de Algemene Vergadering bijeen te roepen op de volgende data: Eerste semester: woensdag 25 juni Vaststelling jaarrekening - Kwijting aan bestuurders en revisoren - Overzicht presentiegelden - Strategie Ondernemingsplan - Onder voorbehoud wijziging samenstelling Raad van Bestuur - Toetreding nieuwe leden onder voorbehoud Laatste semester: woensdag 17 december Strategie volgend boekjaar - Begroting volgend boekjaar - Data volgend jaar - Onder voorbehoud wijziging samenstelling Raad van Bestuur - Toetreding nieuwe leden onder voorbehoud Statutenwijziging Beslist wordt om: de wijziging van Art. 8 goed te keuren; de wijzigingen, nav de nieuwe reglementering DIS, goed te keuren. Artikel 8 Alle vragen tot toetreding worden voorgelegd aan de algemene vergadering, welke hierover beraadslaagt volgens de voorwaarden, bepaald voor het wijzigen van de statuten. Aan een toetreding of uitbreiding van aansluiting kan geen terugwerkende kracht worden verleend. Artikel 13 De leden van de algemene vergadering ontvangen een oproepingsbrief minstens 30 kalenderdagen voor de zitting van de algemene vergadering. De agenda wordt inclusief alle bijlagen minstens 30 kalenderdagen voor de zitting van de Algemene Vergadering verzonden aan de leden. De zittingen van de algemene vergadering zijn openbaar. Digipolis_AlgVerg_verslag_ docx Pagina 2 van 3 8/243 RMW - 13 mei 2014

9 Artikel 20 Het secretariaat van de algemene vergadering stuurt ten laatste 20 kalenderdagen na de zitting de notulen naar de leden van de algemene vergadering en een overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de besluiten naar de Vlaamse Regering. Artikel 26 De bestuurders ontvangen een oproepingsbrief minstens 8 kalenderdagen voor de zitting van de raad van bestuur. De agenda wordt inclusief alle bijlagen minstens 8 kalenderdagen voor de zitting van de raad van bestuur verzonden aan de bestuurders. Artikel De besluiten van de raad van bestuur worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register. Zij worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Eensluidende kopieën ervan worden aan de leden van de raad van bestuur toegestuurd en een overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de besluiten naar de Vlaamse Regering toegestuurd. 2. De gedetailleerde notulen met bijgevoegd het stemgedrag van de individuele leden en alle documenten waarnaar in de notulen verwezen wordt, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van de aangesloten gemeenten. 3. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. 4. De op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde bestuurders brengen tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad die hen heeft voorgedragen; verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en verstrekken toelichting bij het beleid van de opdrachthoudende vereniging. 5. De overzichtslijsten van de genomen besluiten, met een beknopte omschrijving, moeten binnen de 20 dagen na de vergadering op de website van de vereniging worden gepubliceerd, ter inzage van het publiek gedurende ten minste 20 dagen. Artikel 35 De leden van het directiecomité ontvangen een oproepingsbrief minstens 8 kalenderdagen voor de zitting van het directiecomité. De agenda wordt inclusief alle bijlagen minstens 8 kalenderdagen voor de zitting van het directiecomité verzonden aan de leden. Artikel 36 De gedetailleerde notulen met bijgevoegd het stemgedrag van de individuele leden en alle documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van de aangesloten gemeenten. De overzichtslijsten van de genomen besluiten, met een beknopte omschrijving, moeten binnen de 20 dagen na de vergadering op de website van de vereniging worden gepubliceerd, ter inzage van het publiek gedurende ten minste 20 dagen. De vergaderingen van het directiecomité zijn niet openbaar. Rondvraag Geen. De vergadering wordt gesloten om uur. Volgende vergadering: 25 juni 2014 om uur De voorzitter Franky Loveniers De secretaris Greet Royers Digipolis_AlgVerg_verslag_ docx Pagina 3 van 3 9/243 RMW - 13 mei 2014

10 Notulen open zitting Bijlage: _Bijlage2_Ondernemingsplan_ v2 1.pdf 10/243 RMW - 13 mei 2014

11 Ondernemingsplan /243 RMW - 13 mei 2014

12 Ondernemingsplan Situering Art. 70 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking legt op dat in de loop van het eerste werkingsjaar na het jaar waarin verkiezingen voor de algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd een evaluatierapport voor over de werking van de vereniging. Dat rapport bevat een nieuwe ondernemingsplan voor de komende zes jaar( ) Het evaluatierapport werd geagendeerd op de algemene vergadering van 15 maart Er werd voor geopteerd om het ondernemingsplan niet simultaan met het evaluatierapport op te stellen, om rekening te kunnen houden met de beleids- en beheerscyclus van de twee betrokken steden en OCMW s. Deze hebben immers een determinerende impact op de IT-strategie. Volgens art. 26 van het decreet dient een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar minstens een omschrijving van de bedrijfsopdracht, de financiële structuur, de in te zetten middelen en de controlemogelijkheden op de uitvoering te bevatten. Dit vormt de basis van het huidige ondernemingsplan. 2 Opdracht Digipolis werd opgericht op 1 oktober 2003 voor 18 jaren als opdrachthoudende vereniging met als maatschappelijke doelstelling het beheer, de exploitatie, de ontwikkeling en de promotie van telematica en zijn toepassingen. De vereniging zal zich blijvend opstellen als strategisch instrument van elk van haar deelnemers. Ze zal daartoe haar beleid, strategie en werking afstemmen op deze van de deelnemers. De deelnemers stellen zich hierbij tot doel op opportuniteiten tot onderlinge synergie op te sporen, gezamenlijke projecten uit te voeren en gemeenschappelijke telematicadiensten te organiseren, die voor elk van de individuele deelnemers optimaler zijn op bedrijfseconomisch en functioneel vlak, dan indien ze door de deelnemers apart zouden georganiseerd worden. (Oprichtingsakte, art.4) In het bestuursplan wordt de term telematica verduidelijkt, met als slotalinea: Voormelde omschrijving dient op een evolutieve wijze te worden geïnterpreteerd, rekening houdend met de voortdurende technologische, commerciële en operationele ontwikkelingen in de telematica- en informaticawereld. De opdracht van Digipolis dient toekomstgericht opgesteld te worden en de specificaties van verschillende vestigingen en specificaties van de deelnemers te overstijgen. 12/243 RMW - 13 mei 2014 Pagina 1

13 Ondernemingsplan Dit vormt de basis en kan een expliciete vertaling kennen over de jaren heen. In de volgende jaren wil Digipolis de volgende beleidsaccenten leggen: Vooruitstrevende medewerkers: Medewerkers van Digipolis zijn ambtenaren die vallen onder de regels van de rechtspositionering bepaald door de Vlaamse Codex. Innovatief personeelsbeleid gericht op niet-financiële aspecten kan medewerkers met potentieel aantrekken en kan deze zich volgens hun passies laten ontwikkelen. Groepsaankopen en innovatieve aanbestedingen: Digipolis dient zuinig om te gaan met de middelen en telkens te zoeken naar manieren om de kosten te beperken en te delen. Dit terwijl ze de aanwezige creativiteit, vanuit kleinere organisaties en/of zelfstandigen, tracht aan te moedigen. Samenwerkingen: De ICT noden van steden zijn zelden uniek. Herbruikbare oplossingen moeten worden gezocht, verder ontwikkeld op een open manier wanneer mogelijk, en gezamenlijk ontwikkeld wanneer nodig. Toekomstgerichte ICT infrastructuur: De ICT infrastructuur moet de basis vormen om van de steden slimme steden te maken. Dit vormt niet de kern, maar de technische basis. Professionele IT-ondersteuning: Oplossingen en toestellen moeten zo gebruiksvriendelijk mogelijk worden gekozen in functie van de specifieke noden van de verschillende functies. Wanneer deze gebreken vertonen dient er professionele IT-ondersteuning te zijn om verloren werktijd te beperken. Verbeterde dienstverlening naar burgers, organisaties en bedrijven door ICT: De acties van Digipolis draaien rond de verbeterde dienstverlening naar burgers, organisaties en bedrijven door ICT. Oplossingen dienen intuïtief te zijn in gebruik voor de eindgebruikers en een echte vereenvoudiging van de processen binnen administraties en tussen administraties te realiseren. Een burger, organisatie of bedrijf dient maar eenmaal informatie te moeten verschaffen indien de overheden die niet bezit. Dit natuurlijk rekening houdend met een optimale bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Interoperabiliteit: Oplossingen dienen gebruikt te kunnen worden over technologieën heen. Openheid: Digipolis dient openheid te garanderen op vlak van data, processen en beleidsvoering. En dit op actieve wijze. 13/243 RMW - 13 mei 2014 Pagina 2

14 Ondernemingsplan Strategische doelstellingen De beleids- en beheerscyclus is één geïntegreerd instrumentarium voor gemeenten, OCMW s en hun verzelfstandigde entiteiten om hun beleid te plannen, de financiële vertaling daarvan te maken (budgetteren), te bewaken en te registreren (boekhouding) en om over het beleid te rapporteren en het te evalueren. Tot op heden is Digipolis zelf als intergemeentelijke samenwerking niet verplicht zich hierbij aan te sluiten maar evoluties in deze richting worden verwacht in de nabije toekomst. In voorbereiding hiervan en om synergetische redenen hebben beide vestigingen in Gent en Antwerpen besloten zich aan te sluiten bij de BBC implementatie, filosofie en instrumentarium van hun respectieve groepen. Antwerpen: Digipolis Antwerpen draagt bij aan de realisatie van de strategische doelstellingen van de Groep Antwerpen, en neemt ook het trekkerschap op van de strategische doelstelling: 1TSB13 - De groep stad Antwerpen beschikt over een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen en kan op IT beroep doen voor de realisatie van het bestuursakkoord, met als onderliggende nagestreefde doelstellingen: Gent: 1TSB De medewerkers van de groep stad Antwerpen maken gebruik van een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen 1TSB Ter realisatie van het bestuursakkoord wordt waar nodig IT gebruikt als bouwsteen voor projecten van de groep stad Antwerpen 1TSB Enterprise Architectuur tot op het bot als metafoor voor een volgehouden, doorgedreven en vastberaden inspanning om een IT-biotoop te creëren waarin duurzaam investeren en maximaal hergebruiken mogelijk en vervolgens de norm wordt Digipolis Gent draagt bij aan de realisatie van de strategische doelstellingen van de Groep Gent, en neemt ook het trekkerschap op van de volgende doelstellingen: OD195 - De moderne, performante digitale werkomgeving en het gebruik ervan is versterkt voor de medewerkers van de Groep Gent. OD198 - Een gemeenschappelijke, gedragen, duidelijke en innovatieve ITstrategie ontwikkelen, implementeren en opvolgen in de Groep Gent, om efficiënte, effectieve en klantvriendelijke diensten te verlenen aan medewerkers en burgers. 14/243 RMW - 13 mei 2014 Pagina 3

15 Ondernemingsplan OD199 - Digipolis Gent voorziet op kostefficiënte en innovatieve wijze in de technische modaliteiten om zowel burgers als organisaties meer digitale mogelijkheden en betere toegang tot stedelijke dienstverlening te bieden. OD200 - Verhoging van de digitale vaardigheden bij Gentse burgers zodat zij meer kansen krijgen om volwaardig te participeren binnen de informatiemaatschappij en gebruik te maken van de digitale stedelijke dienstverlening. Alle doelstellingen zullen in een meerjarenplan en rekening houdend met de toekomstige trends op pro-actieve wijze worden doorvertaald. Voor verdere operationalisering van strategische doelstellingen verwijzen we naar de jaarlijkse strategienota s, waarin de IT-projecten van het betreffende jaar worden toegelicht. 15/243 RMW - 13 mei 2014 Pagina 4

16 Ondernemingsplan Financiële structuur De besluitvorming over de IT-budgettering zal nauw worden afgestemd op de algemene budgetbesprekingen van elk van de deelnemers. IT-budgetten worden maximaal gelinkt aan de geassocieerde beleidsdoelstellingen van de deelnemers. Jaarlijkse groeipercentages in de meerjarenplanning zijn conform aan de algemeen geldende budgetrichtlijnen van de deelnemers. Gemeenschappelijke projecten voor meerdere deelnemers zullen slechts worden gestart na onderlinge consensus over de kostenverdeling. De manier waarop de cash flow wordt georganiseerd en de wijze van financiële rapportering zullen gebeuren zoals dat met de financieel verantwoordelijken en ankerpunten van de respectievelijke deelnemers wordt afgesproken. Op de aangerekende kosten aan de deelnemers wordt geen BTW geheven. Na elk budgetjaar wordt met de deelnemers overlegd over de bestemming van een eventueel positief saldo. Onderstaande tabel geeft de evolutie van de voor Digipolis bestemde budgetten die door de deelnemers zijn ingeschreven in hun financieel meerjarenplan: Antwerpen Stad OCMW Politie Zorgbedrijf AG Stedelijk onderwijs Gent Stad OCMW Politie (voorlopige cijfers) Sogent /243 RMW - 13 mei 2014 Pagina 5

17 Ondernemingsplan Personeel Het personeelsbeleid houdt meer in dan louter personeel zo kostenefficiënt mogelijk inzetten. Het betekent eveneens het bouwen aan een organisatie waar mensen graag komen en blijven werken, en waar medewerkers gestimuleerd en geassisteerd worden om voortdurend hoogwaardige kwaliteit te leveren. Aantrekken en behouden van gekwalificeerde en gemotiveerde IT-professionals: Een aantrekkelijke werkgever biedt meer dan alleen goede arbeidsvoorwaarden. De hoger opgeleide technicus wil vooral voor een interessant organisatie werken, met voldoende mogelijkheden tot zelfontplooiing, met verantwoordelijkheden voor individuele medewerkers en teams. Alertheid voor evolutie IT-markt: Door de vergrijzing zal de komende jaren de uitstroom van IT ers toenemen, waardoor de vraag naar nieuwe specialisten zal groeien. Geld en carrière zijn niet het enige wat jongere generaties drijft; zinvol en waardevol werk zijn even zeer belangrijk. Medewerkers willen het heft in handen nemen en verwachten autonomie, flexibele carrière-opties en meer mogelijkheden tot erkenning. Ze willen werken in teams en gemeenschappen met wederzijds engagement en passie en niet langer in rigide hiërarchieën. Digipolis wil daarom werknemers aantrekken en behouden, door bestaande hiërarchieën steeds verder te minimaliseren of te laten verdwijnen wanneer overbodig. Competentie- en talentmanagement als wapen in de strijd: Talentontwikkeling is een opdracht die steeds belangrijker wordt. Talenten zijn persoonsgebonden, maar de organisatie dient er optimaal gebruik van te maken door de juiste medewerker op de juiste plaats in te schakelen. Talentmanagement wordt competentiemanagement wanneer het organisatie samen met de medewerker zijn talenten tot echte competenties ontwikkelt. Digipolis zal haar competentiemanagement verder uitbouwen en optimaliseren. 17/243 RMW - 13 mei 2014 Pagina 6

18 Ondernemingsplan Controle De volgende controlemechanismen zijn ingesteld: Externe controle Jaarlijks maakt een extern bedrijfsrevisor een audit van de jaarrekening. Het verslag wordt mee voorgelegd aan de bestuursorganen van Digipolis. Interne controle Het directiecomité werd door de raad van bestuur belast met de taak van auditcomité. Sedert 2009 wordt een interne controlematrix opgesteld, met beschrijving van de voornaamste risico s, en de maatregelen om deze te neutraliseren. Dit mechanisme is gebaseerd op de leidraad interne controle/organisatiebeheersing die uitgegeven werd door de Vlaamse Overheid. Een balanced score card en diverse monitoren (projecten, toepassingen, infrastructuur) zorgen er voor dat de vinger aan de pols kan gehouden worden op directieniveau. Controle door de deelnemers Digipolis brengt verslag uit over haar werking aan de gemeenteraad, conform de bepalingen van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking. De deelnemers hebben controle op de dienstverlening en projecten van Digipolis via projectstuurgroepen, vertegenwoordiging van Digipolis op managementorganen van de deelnemers, e.a. 18/243 RMW - 13 mei 2014 Pagina 7

19 Notulen open zitting Bijlage: _Bijlage3_Strategienota2014.pdf 19/243 RMW - 13 mei 2014

20 Strategie Digipolis /243 RMW - 13 mei 2014

21 Inhoud 1. Inleiding IT-beleidsprojecten voor Antwerpen Projecten in het beleidsdomein Woonstad Projecten in het beleidsdomein Veilige stad Projecten in het beleidsdomein Lerende en werkende stad Projecten in het beleidsdomein Bruisende stad Projecten in het beleidsdomein Harmonieuze stad Projecten in het beleidsdomein Sterk bestuurde stad IT-beleidsprojecten voor Gent HSD1: Gent stimuleert haar burgers maximaal om zich te ontplooien en geeft hen gelijkwaardige kansen tot sociale stijging HSD2: Gent is op termijn klimaatneutraal en energie-onafhankelijk door maximaal in te zetten op energiereductie en duurzame, hernieuwbare lokale energieproductie HSD 3: Gent kiest voor duurzame vervoerswijzen in functie van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid HSD4: Gent is een aangename en betaalbare woonstad voor alle Gentenaars met een aantrekkelijke publieke en groene ruimte die uitnodigt om te ontmoeten HSD 5: Gent is een referentieplek op vlak van onderwijs en cultuur door haar voortrekkersrol als lerende en scheppende stad HSD 6: Gent is een referentieplek op vlak van onderwijs en cultuur door haar voortrekkersrol als lerende en scheppende stad HSD7: Gent is een veilige, gezonde en leefbare stad door de evenwichtige inzet op preventie, zorg en handhaving HSD8:Gent spreekt haar burgers en andere betrokkenen aan op hun engagement en solidariteit en geeft hen goesting om samen de stad te maken en te beleven HSD9: Gent stelt zich actief op in een breed en gelaagd netwerk en organiseert haar diensten op een performante wijze /243 RMW - 13 mei 2014

22 1. Inleiding De jaarlijkse strategienota geeft een beeld van de voornaamste projecten waaraan Digipolis Antwerpen en Gent het komende jaar zullen werken. Deze strategienota 2014 verschilt qua opbouw van de vorige strategienota s. Daar waar we in de vorige strategienota s de projecten bundelden per organisatie waarvoor we werken, gebruiken we nu als basis de beleidsdomeinen en doelstellingen die beide steden vooropstellen in hun meerjarenplanning. Aangezien steden en gemeenten sinds 1 januari 2014 verplicht zijn om te werken volgens de de beleids- en beheerscyclus, probeert ook Digipolis zich deze nieuwe denk- en werkwijze eigen te maken. Hoewel Digipolis vandaag niet verplicht is om de BBC methodiek te volgen, zijn we ervan overtuigd dat we zo onze strategie beter en duidelijker kunnen afstemmen op deze van de besturen. De projecten van Digipolis Antwerpen groeperen we per beleidsdomein: Woonstad Veilige stad Mobiele stad Lerende & werkende stad Bruisende stad Harmonieuze stad Sterk bestuurde stad De projecten van Digipolis Gent groeperen we per hoofdstrategische doelstelling: HSD1 - Gent stimuleert haar burgers maximaal om zich te ontplooien en geeft hen gelijkwaardige kansen tot sociale stijging HSD2 - Gent is op termijn klimaatneutraal en energie-onafhankelijk door maximaal in te zetten op energiereductie en duurzame, hernieuwbare lokale energieproductie. HSD3 - Gent kiest voor duurzame vervoerswijzen in functie van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. HSD4 - Gent is een aangename en betaalbare woonstad voor alle Gentenaars met een aantrekkelijke publieke en groene ruimte die uitnodigt tot ontmoeten. HSD5 - Gent wendt de aanwezige creativiteit en de ruimte optimaal aan voor een gediversifieerde en duurzame economie en industrie waarin talent, ondernemingszin, arbeid en tewerkstelling worden gestimuleerd. HSD6 - Gent is een referentieplek op vlak van onderwijs en cultuur door haar voortrekkersrol als lerende en scheppende stad. HSD7 - Gent is een veilige, gezonde en leefbare stad door de evenwichtige inzet op preventie, zorg en handhaving. HSD8 - Gent spreekt haar burgers en andere betrokkenen aan op hun engagement en solidariteit en geeft hen goesting om samen de stad te maken en te beleven. HSD9 - Gent stelt zich actief op in een breed en gelaagd netwerk en organiseert haar diensten op een performante wijze. 3 22/243 RMW - 13 mei 2014

23 Normaal gezien wijden we in elke strategienota ook een hoofdstuk aan de missie en visie van Digipolis en aan de beslissingsorganen. In deze editie wijken we hiervan af, aangezien deze informatie al is opgenomen in het ondernemingsplan dat simultaan met deze strategienota wordt aangeboden. 4 23/243 RMW - 13 mei 2014

24 2. IT-beleidsprojecten voor Antwerpen De voornaamste projecten voor Antwerpen zijn: 2.1. Projecten in het beleidsdomein Woonstad Digitale bouwaanvragen implementatie Het Vlaamse project digitale bouwaanvraag (kortweg 'DBA') wil de informatieuitwisseling tussen alle mogelijke actoren bij het bouwaanvraagproces digitaliseren en stroomlijnen. Van de aanvraag (burger / architect / onderneming) tot en met de statistische verwerking van de verschillende gegevens en de eventuele uitvoering van de werken. Hierbij wordt vertrokken vanuit beschikbare authentieke databronnen, aangevuld met data gegenereerd door de verschillende processen. Intake van bouwaanvragen gebeurt via de DBA-interface. Vervolgens worden de aanvragen gedistribueerd naar de respectievelijke gemeenten. De workflow rond verschillende adviezen van externe partijen (vb. de provincie) wordt door het DBAsysteem georkestreerd. Antwerpen was zeer nauw betrokken bij de analyse en uitwerking van de DBA, en zal een van de pilootgemeenten zijn die bouwaanvragen digitaal kunnen afhandelen vanaf 1 juni In Antwerpen wordt het intern proces voor bouwaanvragen uitgevoerd via de toepassing Ruimtelijke Ordening & Leefmilieu (ROL) van de firma Remmicom. De interfacing met de DBA zal via deze toepassing verlopen. Integratie van GIPOD Vlaanderen biedt met het GIPOD (Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein) een centraal platform om informatie over wegenwerken, manifestaties en andere activiteiten op het openbare domein op voorhand in te geven en te beheren. Op die manier is de hinder vooraf gekend, kunnen werken op elkaar worden afgestemd en kan voor omleidingen worden gezorgd. Bedoeling is de overlast op de openbare weg tot een minimum te beperken. Voor geplande werken op de openbare weg beheren de initiatiefnemers van de werken de gegevens. Als het om evenementen en dergelijke gaat, zijn de steden en gemeenten bevoegd. 5 24/243 RMW - 13 mei 2014

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2016.

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2016. De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00289 Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2016. - Goedkeuring

Nadere informatie

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014 Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril Eddy Guilliams 1 april 2014 Agenda Interne controle/ organisatiebeheersing en audit Wie zijn we? Doelstellingen en monitoring in de leidraad organisatiebeheersing

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein

GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein Zonder omwegen naar meer synergie en minder hinder Wat is het probleem? Informatie over innames openbaar domein zit verspreid of is niet gekend Moeilijkheden

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents E-invoicing Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen Hans C. Arents Senior adviseur e-government strategie & programma management Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) - Departement

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/3 Samenwerkingsovereenkomst met het extern verzelfstandigd

Nadere informatie

College van 25 september 2015

College van 25 september 2015 College van 25 september 2015 Stad keurt projectdefinitie voor heraanleg openbaar domein Gedempte Zuiderdokken goed (AG VESPA A93 nr. 07896)... 2 Groep stad Antwerpen zet maximaal in op digitale synergie

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Tussen ondergetekende, stichtende leden : Leden aangeduid door de Gemeenteraad: De Groote Piet, Boterbloemstraat

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge

SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge SIOEN INDUSTRIES NV Fabriekstraat 23 8850 ARDOOIE B.T.W. BE 0441.642.780 RPR Brugge NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 25 APRIL 2014 De gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

Shopt IT CCSP goes on!

Shopt IT CCSP goes on! Shopt IT CCSP goes on! Uw CRM OSLO compliant 30 april 2015 10.40 11.30 uur V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie CCSP agenda 10.40 CCSP - Johan van der Waal 10.55 Aalter - Els De Wulf 11.10 Samenvatting 11.20

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Hoofdstuk 1: Algemeen Artikel 1: naam De Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen wordt in dit reglement genoemd: FZO-VL. Artikel 2: maatschappelijke zetel FZO-VL heeft als

Nadere informatie

Aan de slag. Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2. Inhoud van deze avond 7/02/2013

Aan de slag. Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2. Inhoud van deze avond 7/02/2013 Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2 Aan de slag Inhoud van deze avond Hoe werkt de gemeenteraad in de praktijk Bevoegdheid GR en CBS Rechten en plichten

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen

Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen (1) De burgemeester is tevens bevoegd voor externe relaties, marketing en communicatie, coördinatie bovenlokale fondsen, ontwikkelingssamenwerking en loketten.

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies

Whitepaper. Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Whitepaper Online samenwerken: meer transparantie en efficiency geeft accountant extra ruimte voor advies Een whitepaper van UNIT4 Accountancy 2013 Inleiding Accountantskantoren leveren vandaag de dag

Nadere informatie

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski ECM - Enterprise Content Management Daniel Kucharski IT vraagstukken in de KMO Nood aan gebruiksvriendelijke software afgestemd op specifieke behoeften Geen grote investering in software en hardware Typische

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches september 2013 1. Inleiding In dit deel van de studie rond het Digitaal Archief Vlaanderen bekijken we het technische stappenplan dat

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 september 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 september 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 16 september 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten districts- en loketwerking Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden Bijlage bij het besluit van de gemeenteraad d.d. 4 september 2007 houdende goedkeuring wijziging statuten, meer bepaald aanvulling bij artikel 25.1 O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A

Nadere informatie

egovernment in de sociale en gezondheidssector: waar staan we en waar gaan we naartoe?

egovernment in de sociale en gezondheidssector: waar staan we en waar gaan we naartoe? egovernment in de sociale en gezondheidssector: waar staan we en waar gaan we naartoe? Peter Maes Afdelingshoofd Innovatie en Beleidsondersteuning Kruispuntbank Sociale Zekerheid en ehealth-platform Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00009 Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Invoering van het gemeenschappelijk arbeidsreglement

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v)

Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v) Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v) Graad Beleidsmedewerker (m/v) Functietitel Beleidsmedewerker Financiën (m/v) financieel adviseur Doelstelling van de functie Als beleidsmedewerker financiën

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 13 mei 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens Carine, Schrooten

Nadere informatie

/32/ Infrax en GIPOD: minder hinder op het openbaar domein

/32/ Infrax en GIPOD: minder hinder op het openbaar domein /32/ Infrax en GIPOD: minder hinder op het openbaar domein GIPOD Integratie in het aanlegproces van Infrax Raf Rosseels Infrax Infrax is het enige netbedrijf in Vlaanderen dat vier leidinggebonden nutsvoorzieningen

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/2 Veiligheid. Beheersovereenkomst met het autonoom

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden 1 Overzicht presentatie Enkele aandachtspunten vooraf Generiek sjabloon voor schrijven van beheersovereenkomsten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de adviesraden

Huishoudelijk reglement van de adviesraden Hoofdstuk 1. Erkenning door het gemeentebestuur Artikel 1 1. De gemeenteraad richt zeven op, namelijk: - Cultuurraad - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) - Jeugdraad - Lokaal Overleg

Nadere informatie

Migratie van Groupwise naar Exchange

Migratie van Groupwise naar Exchange BIJLAGE Bijlage nr. 1 Migratie van Groupwise naar Exchange Doelstelling. Momenteel wordt in de administratie van de VGC Novell Groupwise als mailsysteem gebruikt. De huidige versie van Groupwise is verouderd

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Inhoud 1. Juridisch kader... 1 2. Verantwoordelijkheid van de (I)GBC in het plan- en ontwerpproces... 1 3. Oprichting en samenstelling van de

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Inleiding In 2011 is u toegezegd een ICT-beleidsplan op te stellen. Dit

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Bespreking ICT pool 27.02.2008.

Bespreking ICT pool 27.02.2008. BEHEERSOVEREENKOMST ICT : STAD OCMW - POLITIE Gemeentedecreet art.271. Tussen de gemeente en het OCMW kunnen beheersovereenkomsten gesloten worden over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten.

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE

Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE Provincie WEST-VLAANDEREN Gemeente 8980 ZONNEBEKE OPENBARE ZITTING VAN 11 MEI 2009 Aanwezig : Afwezig: Verontschuldigd : Maria VANDER MEIREN, Voorzitter Dirk CARDOEN, Burgemeester-Voorzitter Franky BRYON,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Van vroeger nu en straks 24/02/2011

Van vroeger nu en straks 24/02/2011 Geert Mareels Vlaams egovernment Manager Geert.mareels@bz.vlaanderen.be E-government in Vlaanderen Van vroeger nu en straks 24/02/2011 EIB CORVE 24/02/2011 Deel 1 :Van Vroeger 1 E-government rond de eeuwwisseling

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 48, 86, eerste lid, 1, en 87;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 48, 86, eerste lid, 1, en 87; Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 20 november 2013 Jos Cauwberghs - de voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Kris Hendrickx, Conny Gevens, Joachim Lelièvre- Damit, Johny Stiers

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer ox.xax.oox Inboeknummer oajoxabrz Beslisdatum B&W az augustus 2002 Dossiernummer 235.352 Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Voorstelling VTC Informatieveiligheid CENTRUMSTEDEN

Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer. Voorstelling VTC Informatieveiligheid CENTRUMSTEDEN voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Voorstelling VTC Informatieveiligheid CENTRUMSTEDEN Anne Teughels & Caroline Vernaillen juni 2013 Wie zijn wij o adviseurs van de VTC o De voor het elektronische

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy; Informatief 2009/043 - bijlage Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de wijze van subsidiëring door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap van de opvang van personen met een handicap

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 januari 2012

OCMW-raad van 24 januari 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be OCMW-raad van 24 januari 2012 bij de

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries INHOUD 23. PLP33 betreffende de jaarrekening 2002 van de politiezones. Algemene directie Directie Politiebeheer 24. Omzendbrief BA-2004/01 van 13 februari 2004 tot aanvulling van de omzendbrief BA-1998/01

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie