Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn"

Transcriptie

1 Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 mei :00 uur Locatie Raadzaal - Sint-Martensstraat - Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert, raadslid; de heer Yoeri Note, raadslid; mevrouw Chantal Sysmans, raadslid; mevrouw Ingrid Vandaele, raadslid; de heer Jurgen Bockstaele, raadslid; de heer Pascal Verbeke, raadslid; de heer Carl De Decker, raadslid; de heer Cengiz Cetinkaya, raadslid; mevrouw Emilie Peeters, raadslid; mevrouw Els Roegiers, raadslid; de heer Eric Wauters, raadslid; de heer Ronny Rysermans, raadslid; mevrouw Liliane De Cock, raadslid De heer Luc Kupers, secretaris Afwezig Mevrouw Liesbet Vertriest, plaatsvervangend secretaris Verontschuldigd Mevrouw Yeliz Güner, raadslid De heer Daniël Termont, burgemeester stad Gent Openbare zitting Agendapunten De voorzitter opent de open zitting om 19:05 uur Diensten van de Secretaris Bestuursondersteuning 2014_RMW_00137 Digipolis, publieke rechtspersoon onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging - vaststelling van het mandaat van de OCMW-vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 25 juni 2014 Voorstel: Goedkeuring Beslissing: Goedgekeurd De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanleiding / feiten en context Het OCMW van Gent is mede-oprichter van Digipolis, publieke rechtspersoon onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging. Digipolis is een samenwerkingsverband dat is onderworpen aan het Decreet van 6 juli 2007 houdende de intergemeentelijke samenwerking (verder "het Decreet" genoemd). Digipolis heeft per al de stukken voor de algemene vergadering van 25 juni 2014 bezorgd. Op de agenda zullen de volgende punten staan: a. goedkeuring verslag vorige vergadering b. ondernemingsplan en strategienota c. jaarrekening en jaarverslag 2013 d. attest bedrijfsrevisor 2013 e. kwijting aan de bestuurders f. kwijting aan de revisor 1/243 RMW - 13 mei 2014

2 Notulen open zitting g. overzicht presentiegelden 2013 h. toetreding nieuwe leden - indien van toepassing i. aanstelling/benoeming van een bestuurder - indien van toepassing De agenda zal worden besproken op het directiecomité en op 21 mei 2014 voor akkoord worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur. De officiële stukken zullen, zoals steeds, 30 dagen op voorhand worden bezorgd. De OCMW-raad heeft op 12 maart 2013 raadslid Carl De Decker aangeduid als haar vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Digipolis. Het fractiessecretariaat van de Open VLD-fractie van de OCMW-raad heeft bevestigd dat raadslid De Decker zal aanwezig zijn op de algemene vergadering van Digipolis van 25 juni Volgens artikel 44 derde lid van het Decreet moet het mandaat van de vertegenwoordiger in de algemene vergadering voor elke vergadering vastgesteld worden. Er wordt voorgesteld om de OCMW-vertegenwoordiger te mandateren de agendapunten goed te keuren. Motivering Gelet op het Decreet van 6 juli 2007 houdende de intergemeentelijke samenwerking; gelet op het Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; gelet op het Huishoudelijk Reglement van de Beraadslagende Organen van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent; gelet op de gecoördineerde statuten van Digipolis, publieke rechtspersson onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging. Gekoppelde besluiten Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 12 maart 2013, 2013_RMW_00097 Openbaarheid van bestuur Dit besluit is ter inzage. Visum van de ontvanger Visum: niet vereist bij publieke stemming met eenparigheid van stemmen besluit het volgende goed te keuren: Artikel 1 De OCMW-vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 25 juni 2014 van Digipolis, publieke rechtspersoon onder de vorm van een opdrachthoudende vereniging, te mandateren om de agendapunten goed te keuren. Artikel 2 De bijlage/bijlagen die integraal deel uitmaakt/uitmaken van het besluit: Bijlage 1: _Agenda algemene vergadering.pdf Bijlage 2: _Bijlage1_Digipolis_AlgVerg_verslag_ pdf Bijlage 3: _Bijlage2_Ondernemingsplan_ v2 1.pdf Bijlage 4: _Bijlage3_Strategienota2014.pdf Bijlage 5: _Bijlage4_Jaarrekening_Digipolis_2013.pdf 2/243 RMW - 13 mei 2014

3 Notulen open zitting Bijlage 6: _Bijlage5_Jaarverslag_Digipolis_2013.pdf Bijlage 7: _Bijlage6_presentiegelden_2013.pdf Bijlage(n) _Agenda algemene vergadering.pdf _Bijlage1_Digipolis_AlgVerg_verslag_ pdf _Bijlage2_Ondernemingsplan_ v2 1.pdf _Bijlage3_Strategienota2014.pdf _Bijlage4_Jaarrekening_Digipolis_2013.pdf _Bijlage5_Jaarverslag_Digipolis_2013.pdf _Bijlage6_presentiegelden_2013.pdf 3/243 RMW - 13 mei 2014

4 Notulen open zitting Bijlage: _Agenda algemene vergadering.pdf 4/243 RMW - 13 mei 2014

5 Agenda algemene vergadering 25/6/2014 a. goedkeuring verslag vorige vergadering zie bijlage 1 b. Ondernemingsplan en strategienota zie bijlage 2 & 3 c. jaarrekening en jaarverslag zie bijlage 4 & 5 d. attest bedrijfsrevisor 2013 e. kwijting aan de bestuurders f. kwijting aan de revisor g. overzicht presentiegelden 2013 zie bijlage 6 h. toetreding nieuwe leden indien van toepassing i. aanstelling/benoeming van een bestuurder indien van toepassing 5/243 RMW - 13 mei 2014

6 Notulen open zitting Bijlage: _Bijlage1_Digipolis_AlgVerg_verslag_ pdf 6/243 RMW - 13 mei 2014

7 Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Algemene Vergadering van 11 december 2013 Verslag Aanwezigheden Vertegenwoordigers van de deelnemers: aanwezig Dhr. Rob Van de Velde, schepen van de stad Antwerpen, die 9 stemmen vertegenwoordigt Mevr. Anne Schiettekatte, gemeenteraadslid van de stad Gent die 11 stemmen vertegenwoordigt Dhr. Jurgen Bockstaele, lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Gent, die 8 stemmen vertegenwoordigt Vertegenwoordigers van de deelnemers: verontschuldigd Kinderdagverblijven 1 stem Stadsontwikkelingsbedrijf Gent 1 stem AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen 1 stem AG Vespa Antwerpen 1 stem Dhr. Eddy Baelemans, lid van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Antwerpen, die 7 stemmen vertegenwoordigt Dhr. Marco Laenens, lid van Zorgbedrijf Antwerpen, die 1 stem vertegenwoordigt Vertegenwoordigers van de raad van bestuur: Dhr. Franky Loveniers, voorzitter van de raad van bestuur Mevr. Martine De Regge, vice-voorzitter van de raad van bestuur Eveneens aanwezig: Peter Crombecq Greet Royers Johan Van der Bauwhede De vergadering wordt voorgezeten door de heer Franky Loveniers. De vergadering wordt geopend om 16u40. Begroting 2014 Beslist wordt akkoord te gaan met de ontwerpbegroting Deze cijfers zijn onder voorbehoud van goedkeuring op het college en de gemeenteraad. ONTWERPBEGROTING 2014 ANTWERPEN Stad SO OCMW ZORG Politie Totaal Exploitatie zonder personeel Personeel Investeringen TOTAAL Digipolis_AlgVerg_verslag_ docx Pagina 1 van 3 7/243 RMW - 13 mei 2014

8 ONTWERPBEGROTING 2014 GENT Stad OCMW Politie Totaal Vaste Kosten Personeel Kleine opdrachten RTB_Instandhoudingsprojecten GTB_Uitbreidingsprojecten TOTAAL De heer Johan Van der Bauwhede meldt dat voor Stad Gent het personeelsbudget nog stijgt. Data Beslist wordt om in 2014 de Algemene Vergadering bijeen te roepen op de volgende data: Eerste semester: woensdag 25 juni Vaststelling jaarrekening - Kwijting aan bestuurders en revisoren - Overzicht presentiegelden - Strategie Ondernemingsplan - Onder voorbehoud wijziging samenstelling Raad van Bestuur - Toetreding nieuwe leden onder voorbehoud Laatste semester: woensdag 17 december Strategie volgend boekjaar - Begroting volgend boekjaar - Data volgend jaar - Onder voorbehoud wijziging samenstelling Raad van Bestuur - Toetreding nieuwe leden onder voorbehoud Statutenwijziging Beslist wordt om: de wijziging van Art. 8 goed te keuren; de wijzigingen, nav de nieuwe reglementering DIS, goed te keuren. Artikel 8 Alle vragen tot toetreding worden voorgelegd aan de algemene vergadering, welke hierover beraadslaagt volgens de voorwaarden, bepaald voor het wijzigen van de statuten. Aan een toetreding of uitbreiding van aansluiting kan geen terugwerkende kracht worden verleend. Artikel 13 De leden van de algemene vergadering ontvangen een oproepingsbrief minstens 30 kalenderdagen voor de zitting van de algemene vergadering. De agenda wordt inclusief alle bijlagen minstens 30 kalenderdagen voor de zitting van de Algemene Vergadering verzonden aan de leden. De zittingen van de algemene vergadering zijn openbaar. Digipolis_AlgVerg_verslag_ docx Pagina 2 van 3 8/243 RMW - 13 mei 2014

9 Artikel 20 Het secretariaat van de algemene vergadering stuurt ten laatste 20 kalenderdagen na de zitting de notulen naar de leden van de algemene vergadering en een overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de besluiten naar de Vlaamse Regering. Artikel 26 De bestuurders ontvangen een oproepingsbrief minstens 8 kalenderdagen voor de zitting van de raad van bestuur. De agenda wordt inclusief alle bijlagen minstens 8 kalenderdagen voor de zitting van de raad van bestuur verzonden aan de bestuurders. Artikel De besluiten van de raad van bestuur worden genotuleerd in een daartoe bijgehouden register. Zij worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Eensluidende kopieën ervan worden aan de leden van de raad van bestuur toegestuurd en een overzichtslijst met een beknopte omschrijving van de besluiten naar de Vlaamse Regering toegestuurd. 2. De gedetailleerde notulen met bijgevoegd het stemgedrag van de individuele leden en alle documenten waarnaar in de notulen verwezen wordt, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van de aangesloten gemeenten. 3. De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. 4. De op voordracht van de deelnemende gemeenten benoemde bestuurders brengen tweemaal per jaar tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad die hen heeft voorgedragen; verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en verstrekken toelichting bij het beleid van de opdrachthoudende vereniging. 5. De overzichtslijsten van de genomen besluiten, met een beknopte omschrijving, moeten binnen de 20 dagen na de vergadering op de website van de vereniging worden gepubliceerd, ter inzage van het publiek gedurende ten minste 20 dagen. Artikel 35 De leden van het directiecomité ontvangen een oproepingsbrief minstens 8 kalenderdagen voor de zitting van het directiecomité. De agenda wordt inclusief alle bijlagen minstens 8 kalenderdagen voor de zitting van het directiecomité verzonden aan de leden. Artikel 36 De gedetailleerde notulen met bijgevoegd het stemgedrag van de individuele leden en alle documenten waar in de notulen naar verwezen wordt, liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden op het secretariaat van de aangesloten gemeenten. De overzichtslijsten van de genomen besluiten, met een beknopte omschrijving, moeten binnen de 20 dagen na de vergadering op de website van de vereniging worden gepubliceerd, ter inzage van het publiek gedurende ten minste 20 dagen. De vergaderingen van het directiecomité zijn niet openbaar. Rondvraag Geen. De vergadering wordt gesloten om uur. Volgende vergadering: 25 juni 2014 om uur De voorzitter Franky Loveniers De secretaris Greet Royers Digipolis_AlgVerg_verslag_ docx Pagina 3 van 3 9/243 RMW - 13 mei 2014

10 Notulen open zitting Bijlage: _Bijlage2_Ondernemingsplan_ v2 1.pdf 10/243 RMW - 13 mei 2014

11 Ondernemingsplan /243 RMW - 13 mei 2014

12 Ondernemingsplan Situering Art. 70 van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking legt op dat in de loop van het eerste werkingsjaar na het jaar waarin verkiezingen voor de algehele vernieuwing van de gemeenteraden worden georganiseerd een evaluatierapport voor over de werking van de vereniging. Dat rapport bevat een nieuwe ondernemingsplan voor de komende zes jaar( ) Het evaluatierapport werd geagendeerd op de algemene vergadering van 15 maart Er werd voor geopteerd om het ondernemingsplan niet simultaan met het evaluatierapport op te stellen, om rekening te kunnen houden met de beleids- en beheerscyclus van de twee betrokken steden en OCMW s. Deze hebben immers een determinerende impact op de IT-strategie. Volgens art. 26 van het decreet dient een ondernemingsplan voor een periode van zes jaar minstens een omschrijving van de bedrijfsopdracht, de financiële structuur, de in te zetten middelen en de controlemogelijkheden op de uitvoering te bevatten. Dit vormt de basis van het huidige ondernemingsplan. 2 Opdracht Digipolis werd opgericht op 1 oktober 2003 voor 18 jaren als opdrachthoudende vereniging met als maatschappelijke doelstelling het beheer, de exploitatie, de ontwikkeling en de promotie van telematica en zijn toepassingen. De vereniging zal zich blijvend opstellen als strategisch instrument van elk van haar deelnemers. Ze zal daartoe haar beleid, strategie en werking afstemmen op deze van de deelnemers. De deelnemers stellen zich hierbij tot doel op opportuniteiten tot onderlinge synergie op te sporen, gezamenlijke projecten uit te voeren en gemeenschappelijke telematicadiensten te organiseren, die voor elk van de individuele deelnemers optimaler zijn op bedrijfseconomisch en functioneel vlak, dan indien ze door de deelnemers apart zouden georganiseerd worden. (Oprichtingsakte, art.4) In het bestuursplan wordt de term telematica verduidelijkt, met als slotalinea: Voormelde omschrijving dient op een evolutieve wijze te worden geïnterpreteerd, rekening houdend met de voortdurende technologische, commerciële en operationele ontwikkelingen in de telematica- en informaticawereld. De opdracht van Digipolis dient toekomstgericht opgesteld te worden en de specificaties van verschillende vestigingen en specificaties van de deelnemers te overstijgen. 12/243 RMW - 13 mei 2014 Pagina 1

13 Ondernemingsplan Dit vormt de basis en kan een expliciete vertaling kennen over de jaren heen. In de volgende jaren wil Digipolis de volgende beleidsaccenten leggen: Vooruitstrevende medewerkers: Medewerkers van Digipolis zijn ambtenaren die vallen onder de regels van de rechtspositionering bepaald door de Vlaamse Codex. Innovatief personeelsbeleid gericht op niet-financiële aspecten kan medewerkers met potentieel aantrekken en kan deze zich volgens hun passies laten ontwikkelen. Groepsaankopen en innovatieve aanbestedingen: Digipolis dient zuinig om te gaan met de middelen en telkens te zoeken naar manieren om de kosten te beperken en te delen. Dit terwijl ze de aanwezige creativiteit, vanuit kleinere organisaties en/of zelfstandigen, tracht aan te moedigen. Samenwerkingen: De ICT noden van steden zijn zelden uniek. Herbruikbare oplossingen moeten worden gezocht, verder ontwikkeld op een open manier wanneer mogelijk, en gezamenlijk ontwikkeld wanneer nodig. Toekomstgerichte ICT infrastructuur: De ICT infrastructuur moet de basis vormen om van de steden slimme steden te maken. Dit vormt niet de kern, maar de technische basis. Professionele IT-ondersteuning: Oplossingen en toestellen moeten zo gebruiksvriendelijk mogelijk worden gekozen in functie van de specifieke noden van de verschillende functies. Wanneer deze gebreken vertonen dient er professionele IT-ondersteuning te zijn om verloren werktijd te beperken. Verbeterde dienstverlening naar burgers, organisaties en bedrijven door ICT: De acties van Digipolis draaien rond de verbeterde dienstverlening naar burgers, organisaties en bedrijven door ICT. Oplossingen dienen intuïtief te zijn in gebruik voor de eindgebruikers en een echte vereenvoudiging van de processen binnen administraties en tussen administraties te realiseren. Een burger, organisatie of bedrijf dient maar eenmaal informatie te moeten verschaffen indien de overheden die niet bezit. Dit natuurlijk rekening houdend met een optimale bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Interoperabiliteit: Oplossingen dienen gebruikt te kunnen worden over technologieën heen. Openheid: Digipolis dient openheid te garanderen op vlak van data, processen en beleidsvoering. En dit op actieve wijze. 13/243 RMW - 13 mei 2014 Pagina 2

14 Ondernemingsplan Strategische doelstellingen De beleids- en beheerscyclus is één geïntegreerd instrumentarium voor gemeenten, OCMW s en hun verzelfstandigde entiteiten om hun beleid te plannen, de financiële vertaling daarvan te maken (budgetteren), te bewaken en te registreren (boekhouding) en om over het beleid te rapporteren en het te evalueren. Tot op heden is Digipolis zelf als intergemeentelijke samenwerking niet verplicht zich hierbij aan te sluiten maar evoluties in deze richting worden verwacht in de nabije toekomst. In voorbereiding hiervan en om synergetische redenen hebben beide vestigingen in Gent en Antwerpen besloten zich aan te sluiten bij de BBC implementatie, filosofie en instrumentarium van hun respectieve groepen. Antwerpen: Digipolis Antwerpen draagt bij aan de realisatie van de strategische doelstellingen van de Groep Antwerpen, en neemt ook het trekkerschap op van de strategische doelstelling: 1TSB13 - De groep stad Antwerpen beschikt over een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen en kan op IT beroep doen voor de realisatie van het bestuursakkoord, met als onderliggende nagestreefde doelstellingen: Gent: 1TSB De medewerkers van de groep stad Antwerpen maken gebruik van een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen 1TSB Ter realisatie van het bestuursakkoord wordt waar nodig IT gebruikt als bouwsteen voor projecten van de groep stad Antwerpen 1TSB Enterprise Architectuur tot op het bot als metafoor voor een volgehouden, doorgedreven en vastberaden inspanning om een IT-biotoop te creëren waarin duurzaam investeren en maximaal hergebruiken mogelijk en vervolgens de norm wordt Digipolis Gent draagt bij aan de realisatie van de strategische doelstellingen van de Groep Gent, en neemt ook het trekkerschap op van de volgende doelstellingen: OD195 - De moderne, performante digitale werkomgeving en het gebruik ervan is versterkt voor de medewerkers van de Groep Gent. OD198 - Een gemeenschappelijke, gedragen, duidelijke en innovatieve ITstrategie ontwikkelen, implementeren en opvolgen in de Groep Gent, om efficiënte, effectieve en klantvriendelijke diensten te verlenen aan medewerkers en burgers. 14/243 RMW - 13 mei 2014 Pagina 3

15 Ondernemingsplan OD199 - Digipolis Gent voorziet op kostefficiënte en innovatieve wijze in de technische modaliteiten om zowel burgers als organisaties meer digitale mogelijkheden en betere toegang tot stedelijke dienstverlening te bieden. OD200 - Verhoging van de digitale vaardigheden bij Gentse burgers zodat zij meer kansen krijgen om volwaardig te participeren binnen de informatiemaatschappij en gebruik te maken van de digitale stedelijke dienstverlening. Alle doelstellingen zullen in een meerjarenplan en rekening houdend met de toekomstige trends op pro-actieve wijze worden doorvertaald. Voor verdere operationalisering van strategische doelstellingen verwijzen we naar de jaarlijkse strategienota s, waarin de IT-projecten van het betreffende jaar worden toegelicht. 15/243 RMW - 13 mei 2014 Pagina 4

16 Ondernemingsplan Financiële structuur De besluitvorming over de IT-budgettering zal nauw worden afgestemd op de algemene budgetbesprekingen van elk van de deelnemers. IT-budgetten worden maximaal gelinkt aan de geassocieerde beleidsdoelstellingen van de deelnemers. Jaarlijkse groeipercentages in de meerjarenplanning zijn conform aan de algemeen geldende budgetrichtlijnen van de deelnemers. Gemeenschappelijke projecten voor meerdere deelnemers zullen slechts worden gestart na onderlinge consensus over de kostenverdeling. De manier waarop de cash flow wordt georganiseerd en de wijze van financiële rapportering zullen gebeuren zoals dat met de financieel verantwoordelijken en ankerpunten van de respectievelijke deelnemers wordt afgesproken. Op de aangerekende kosten aan de deelnemers wordt geen BTW geheven. Na elk budgetjaar wordt met de deelnemers overlegd over de bestemming van een eventueel positief saldo. Onderstaande tabel geeft de evolutie van de voor Digipolis bestemde budgetten die door de deelnemers zijn ingeschreven in hun financieel meerjarenplan: Antwerpen Stad OCMW Politie Zorgbedrijf AG Stedelijk onderwijs Gent Stad OCMW Politie (voorlopige cijfers) Sogent /243 RMW - 13 mei 2014 Pagina 5

17 Ondernemingsplan Personeel Het personeelsbeleid houdt meer in dan louter personeel zo kostenefficiënt mogelijk inzetten. Het betekent eveneens het bouwen aan een organisatie waar mensen graag komen en blijven werken, en waar medewerkers gestimuleerd en geassisteerd worden om voortdurend hoogwaardige kwaliteit te leveren. Aantrekken en behouden van gekwalificeerde en gemotiveerde IT-professionals: Een aantrekkelijke werkgever biedt meer dan alleen goede arbeidsvoorwaarden. De hoger opgeleide technicus wil vooral voor een interessant organisatie werken, met voldoende mogelijkheden tot zelfontplooiing, met verantwoordelijkheden voor individuele medewerkers en teams. Alertheid voor evolutie IT-markt: Door de vergrijzing zal de komende jaren de uitstroom van IT ers toenemen, waardoor de vraag naar nieuwe specialisten zal groeien. Geld en carrière zijn niet het enige wat jongere generaties drijft; zinvol en waardevol werk zijn even zeer belangrijk. Medewerkers willen het heft in handen nemen en verwachten autonomie, flexibele carrière-opties en meer mogelijkheden tot erkenning. Ze willen werken in teams en gemeenschappen met wederzijds engagement en passie en niet langer in rigide hiërarchieën. Digipolis wil daarom werknemers aantrekken en behouden, door bestaande hiërarchieën steeds verder te minimaliseren of te laten verdwijnen wanneer overbodig. Competentie- en talentmanagement als wapen in de strijd: Talentontwikkeling is een opdracht die steeds belangrijker wordt. Talenten zijn persoonsgebonden, maar de organisatie dient er optimaal gebruik van te maken door de juiste medewerker op de juiste plaats in te schakelen. Talentmanagement wordt competentiemanagement wanneer het organisatie samen met de medewerker zijn talenten tot echte competenties ontwikkelt. Digipolis zal haar competentiemanagement verder uitbouwen en optimaliseren. 17/243 RMW - 13 mei 2014 Pagina 6

18 Ondernemingsplan Controle De volgende controlemechanismen zijn ingesteld: Externe controle Jaarlijks maakt een extern bedrijfsrevisor een audit van de jaarrekening. Het verslag wordt mee voorgelegd aan de bestuursorganen van Digipolis. Interne controle Het directiecomité werd door de raad van bestuur belast met de taak van auditcomité. Sedert 2009 wordt een interne controlematrix opgesteld, met beschrijving van de voornaamste risico s, en de maatregelen om deze te neutraliseren. Dit mechanisme is gebaseerd op de leidraad interne controle/organisatiebeheersing die uitgegeven werd door de Vlaamse Overheid. Een balanced score card en diverse monitoren (projecten, toepassingen, infrastructuur) zorgen er voor dat de vinger aan de pols kan gehouden worden op directieniveau. Controle door de deelnemers Digipolis brengt verslag uit over haar werking aan de gemeenteraad, conform de bepalingen van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking. De deelnemers hebben controle op de dienstverlening en projecten van Digipolis via projectstuurgroepen, vertegenwoordiging van Digipolis op managementorganen van de deelnemers, e.a. 18/243 RMW - 13 mei 2014 Pagina 7

19 Notulen open zitting Bijlage: _Bijlage3_Strategienota2014.pdf 19/243 RMW - 13 mei 2014

20 Strategie Digipolis /243 RMW - 13 mei 2014

21 Inhoud 1. Inleiding IT-beleidsprojecten voor Antwerpen Projecten in het beleidsdomein Woonstad Projecten in het beleidsdomein Veilige stad Projecten in het beleidsdomein Lerende en werkende stad Projecten in het beleidsdomein Bruisende stad Projecten in het beleidsdomein Harmonieuze stad Projecten in het beleidsdomein Sterk bestuurde stad IT-beleidsprojecten voor Gent HSD1: Gent stimuleert haar burgers maximaal om zich te ontplooien en geeft hen gelijkwaardige kansen tot sociale stijging HSD2: Gent is op termijn klimaatneutraal en energie-onafhankelijk door maximaal in te zetten op energiereductie en duurzame, hernieuwbare lokale energieproductie HSD 3: Gent kiest voor duurzame vervoerswijzen in functie van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid HSD4: Gent is een aangename en betaalbare woonstad voor alle Gentenaars met een aantrekkelijke publieke en groene ruimte die uitnodigt om te ontmoeten HSD 5: Gent is een referentieplek op vlak van onderwijs en cultuur door haar voortrekkersrol als lerende en scheppende stad HSD 6: Gent is een referentieplek op vlak van onderwijs en cultuur door haar voortrekkersrol als lerende en scheppende stad HSD7: Gent is een veilige, gezonde en leefbare stad door de evenwichtige inzet op preventie, zorg en handhaving HSD8:Gent spreekt haar burgers en andere betrokkenen aan op hun engagement en solidariteit en geeft hen goesting om samen de stad te maken en te beleven HSD9: Gent stelt zich actief op in een breed en gelaagd netwerk en organiseert haar diensten op een performante wijze /243 RMW - 13 mei 2014

22 1. Inleiding De jaarlijkse strategienota geeft een beeld van de voornaamste projecten waaraan Digipolis Antwerpen en Gent het komende jaar zullen werken. Deze strategienota 2014 verschilt qua opbouw van de vorige strategienota s. Daar waar we in de vorige strategienota s de projecten bundelden per organisatie waarvoor we werken, gebruiken we nu als basis de beleidsdomeinen en doelstellingen die beide steden vooropstellen in hun meerjarenplanning. Aangezien steden en gemeenten sinds 1 januari 2014 verplicht zijn om te werken volgens de de beleids- en beheerscyclus, probeert ook Digipolis zich deze nieuwe denk- en werkwijze eigen te maken. Hoewel Digipolis vandaag niet verplicht is om de BBC methodiek te volgen, zijn we ervan overtuigd dat we zo onze strategie beter en duidelijker kunnen afstemmen op deze van de besturen. De projecten van Digipolis Antwerpen groeperen we per beleidsdomein: Woonstad Veilige stad Mobiele stad Lerende & werkende stad Bruisende stad Harmonieuze stad Sterk bestuurde stad De projecten van Digipolis Gent groeperen we per hoofdstrategische doelstelling: HSD1 - Gent stimuleert haar burgers maximaal om zich te ontplooien en geeft hen gelijkwaardige kansen tot sociale stijging HSD2 - Gent is op termijn klimaatneutraal en energie-onafhankelijk door maximaal in te zetten op energiereductie en duurzame, hernieuwbare lokale energieproductie. HSD3 - Gent kiest voor duurzame vervoerswijzen in functie van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. HSD4 - Gent is een aangename en betaalbare woonstad voor alle Gentenaars met een aantrekkelijke publieke en groene ruimte die uitnodigt tot ontmoeten. HSD5 - Gent wendt de aanwezige creativiteit en de ruimte optimaal aan voor een gediversifieerde en duurzame economie en industrie waarin talent, ondernemingszin, arbeid en tewerkstelling worden gestimuleerd. HSD6 - Gent is een referentieplek op vlak van onderwijs en cultuur door haar voortrekkersrol als lerende en scheppende stad. HSD7 - Gent is een veilige, gezonde en leefbare stad door de evenwichtige inzet op preventie, zorg en handhaving. HSD8 - Gent spreekt haar burgers en andere betrokkenen aan op hun engagement en solidariteit en geeft hen goesting om samen de stad te maken en te beleven. HSD9 - Gent stelt zich actief op in een breed en gelaagd netwerk en organiseert haar diensten op een performante wijze. 3 22/243 RMW - 13 mei 2014

23 Normaal gezien wijden we in elke strategienota ook een hoofdstuk aan de missie en visie van Digipolis en aan de beslissingsorganen. In deze editie wijken we hiervan af, aangezien deze informatie al is opgenomen in het ondernemingsplan dat simultaan met deze strategienota wordt aangeboden. 4 23/243 RMW - 13 mei 2014

24 2. IT-beleidsprojecten voor Antwerpen De voornaamste projecten voor Antwerpen zijn: 2.1. Projecten in het beleidsdomein Woonstad Digitale bouwaanvragen implementatie Het Vlaamse project digitale bouwaanvraag (kortweg 'DBA') wil de informatieuitwisseling tussen alle mogelijke actoren bij het bouwaanvraagproces digitaliseren en stroomlijnen. Van de aanvraag (burger / architect / onderneming) tot en met de statistische verwerking van de verschillende gegevens en de eventuele uitvoering van de werken. Hierbij wordt vertrokken vanuit beschikbare authentieke databronnen, aangevuld met data gegenereerd door de verschillende processen. Intake van bouwaanvragen gebeurt via de DBA-interface. Vervolgens worden de aanvragen gedistribueerd naar de respectievelijke gemeenten. De workflow rond verschillende adviezen van externe partijen (vb. de provincie) wordt door het DBAsysteem georkestreerd. Antwerpen was zeer nauw betrokken bij de analyse en uitwerking van de DBA, en zal een van de pilootgemeenten zijn die bouwaanvragen digitaal kunnen afhandelen vanaf 1 juni In Antwerpen wordt het intern proces voor bouwaanvragen uitgevoerd via de toepassing Ruimtelijke Ordening & Leefmilieu (ROL) van de firma Remmicom. De interfacing met de DBA zal via deze toepassing verlopen. Integratie van GIPOD Vlaanderen biedt met het GIPOD (Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein) een centraal platform om informatie over wegenwerken, manifestaties en andere activiteiten op het openbare domein op voorhand in te geven en te beheren. Op die manier is de hinder vooraf gekend, kunnen werken op elkaar worden afgestemd en kan voor omleidingen worden gezorgd. Bedoeling is de overlast op de openbare weg tot een minimum te beperken. Voor geplande werken op de openbare weg beheren de initiatiefnemers van de werken de gegevens. Als het om evenementen en dergelijke gaat, zijn de steden en gemeenten bevoegd. 5 24/243 RMW - 13 mei 2014

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 26 juni 2013-18:45 uur Locatie AZ Jan Palfijn - Restaurant Site 2 - Fabiolalaan 57-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 17 februari 2016 Overzichtslijst

Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 17 februari 2016 Overzichtslijst Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 17 februari 2016 Overzichtslijst Aanwezigheden Aanwezig: Franky Loveniers Martine De Regge Liliane De Cock Bestuurders Verontschuldigd: Koen Palinckx

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 17 mei 2017 Overzichtslijst

Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 17 mei 2017 Overzichtslijst Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 17 mei 2017 Overzichtslijst Aanwezigheden Aanwezig: Franky Loveniers Koen Palinckx Martine De Regge Liliane De Cock Bestuurders Verontschuldigd:

Nadere informatie

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING

DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING DIENSTVERLENENDE VERENIGING PELT STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING Verslag van de statutaire algemene vergadering van donderdag 20 juni 2013, 20.15 uur, gehouden te Overpelt. Volgende stemgerechtigde leden

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK studiedag Een klantgerichte dienstverlening en toch besparen: een haalbare kaart? Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK INSTITUTE vzw Studiedag Een klantgerichte dienstverlening

Nadere informatie

Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 23 september 2015 Overzichtslijst

Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 23 september 2015 Overzichtslijst Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 23 september 2015 Overzichtslijst Aanwezigheden Aanwezig: Franky Loveniers Koen Palinckx Martine De Regge Liliane De Cock Bestuurders Verontschuldigd:

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De voorzitter opent de zitting om 19:30 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG OCMW-raad DINSDAG 30 MEI 2017 aanwezig Axel Boen, voorzitter Rob Mennes, burgemeester Luc Vandekerkhof, Magda Schellemans, Albert Van Bogaert, Magda Claes, Tanya Jansegers, Ludovicus Remery, Ive

Nadere informatie

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6 Conceptnota A000033 Raamovereenkomst voor de aanneming van diensten met betrekking tot de implementatie van de Talent Management applicatie SuccessFactors Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 30 september 2016

Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 30 september 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie Raad van Bestuur AG Stedelijk Onderwijs Zitting van 30 september 2016 Besluit GOEDGEKEURD A-punt AG Stedelijk Onderwijs Samenstelling de heer Koen Daniëls; mevrouw Freya

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015

Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Notulen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 mei 2015 Aanwezig: Verbist Els, voorzitter Janssens Sonja, ondervoorzitter Frans Rik, burgemeester Dorikens Herman, Janssens Jan, Maes Odette, Lietaer

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^SLT

Vlaamse Regering.^SLT Vlaamse Regering.^SLT Besluit van de Vlaamse Regering inzake de werking en de samenstelling van de Vlaamse Luchthavencommissie DE VLAAMSE REGERING. Gelet op het decreet van 7 mei 2004 Inzake de Sociaal-Economische

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein

GIPOD Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein Generiek InformatiePlatform Openbaar Domein Zonder omwegen naar meer synergie en minder hinder Wat is het probleem? Informatie over innames openbaar domein zit verspreid of is niet gekend Moeilijkheden

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang

Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang Statuten Lokaal Overleg Kinderopvang 2013-2019 Art. 1. Begrippen In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1 LOK: lokaal overleg kinderopvang 2 DVG: diensten voor gezinsopvang 3 IBO: initiatief

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014 Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril Eddy Guilliams 1 april 2014 Agenda Interne controle/ organisatiebeheersing en audit Wie zijn we? Doelstellingen en monitoring in de leidraad organisatiebeheersing

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN

Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Provincie Vlaams-Brabant Zitting van 27 januari 2014. OCMW der gemeente 3470 KORTENAKEN Aanwezig : Eddy Marcoen, voorzitter; Dr. De Roo Ludo (vanaf agendapunt 5), Haesevoets Daniël, Lemmens Mia, Struys

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE I. Opdracht. Artikel 1: Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2016.

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2016. De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00289 Onderwerp: Subsidieovereenkomst voor de organisatie van job- en taalcoaching in 2016. - Goedkeuring

Nadere informatie

Raad 18 november

Raad 18 november Raad 18 november 2009 112 RAAD 18 november 2009 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Chris De Ridder, afgevaardigd schepen Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid; Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 26 november 2014 Overzichtslijst

Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 26 november 2014 Overzichtslijst Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 26 november 2014 Overzichtslijst Aanwezigheden Aanwezig: Franky Loveniers Koen Palinckx Martine De Regge Liliane De Cock Bestuurders Verontschuldigd:

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00518 Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017

VERGADERING RAAD OCMW VAN DINSDAG 30 mei 2017 AANVANG: Te 20:00 uur in de raadzaal Sociaal Huis, OCMW Wuustwezel AANWEZIG: De heer: G. Verelst, voorzitter mevrouwen: H. Hoeymans, M. Steyaert, J. Meirsman, M. Deruytter, A. Lostrie, L. Debaecke, leden

Nadere informatie

Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen

Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen Door nauwe samenwerking en complementariteit naar de realisatie van een nieuw dienstverleningsmodel bij Stad Bilzen Uitgangspunten OS-traject, geïnspireerd op beleidsdoelstellingen Kwalitatieve, klantvriendelijke

Nadere informatie

Stad Gent zet haar koopkracht in voor gelijke kansen

Stad Gent zet haar koopkracht in voor gelijke kansen Stad Gent zet haar koopkracht in voor gelijke kansen Stad Gent hanteert sinds 2010 een non-discriminatieclausule in haar overheidsopdrachten. Om het effect van deze clausule na te gaan voerde de Universiteit

Nadere informatie

van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015

van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015 van takendebat naar reorganisatie Gent Plus Netwerk Organisatiebeheersing 10 feb 2015 1 Introductie en situering takendebat fase 1: 2011 takendebat = ONDERZOEK takendebat fase 2: 2012 thematische analyses

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

Het project. Digitale Bouwaanvraag

Het project. Digitale Bouwaanvraag Het project Beleidskader Beslissing Vlaamse Regering 4 juni 2010 Regeerakkoord 2009 2014 - administratieve vereenvoudiging - klantvriendelijke overheid, - e-government, - innovatieve ontwikkelingen, -

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ BIJLAGE 4 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET DIRECTIECOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Benoeming... 3 3. Bevoegdheden

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

WELKOM Algemene vergadering VVSG vzw

WELKOM Algemene vergadering VVSG vzw WELKOM Algemene vergadering VVSG vzw Hasselt, 12 juni 2014 Algemene vergadering - 13 juni - agenda Deel 1 10 uur. Verwelkoming door Hilde Claes, burgemeester van Hasselt 10.05 uur. Statutaire vergadering

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT INLEIDING EN SITUERING In het lokaal sociaal beleidsplan Tielt voor de periode 2008-2013 worden onder Hoofdstuk 8: Participatie de beginselen vastgelegd voor de oprichting

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID,

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID, Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest DE VLAAMSE MINISTER

Nadere informatie

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016

Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van donderdag 18 augustus 2016 Aanwezig: de heer M. Aytar, voorzitter; de heer L. Vanoppen, ondervoorzitter; mevr. M. Ceyssens, de heer L. Derwae, mevrouw

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling bij de statuten en geen enkele interpretatie die in strijd is met de statuten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet)

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet) WERKINSTRUMENTEN VAN DE PROVINCIES VOOR HET VOEREN VAN HET PROVINCIAAL BELEID Het is de algemene regel dat de provincies de hun toevertrouwde opdrachten zelf uitvoeren via hun administratie. Veel van hun

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00152 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst tussen de cultuur-toeristische partners van de Oost-Vlaamse Leiestreek

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2013 Bekendgemaakt op 27 juni 2013 1. Juridisch kader Het decreet van 20 maart

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel

Nadere informatie

Van offerte tot uitvoering Welke tools?

Van offerte tot uitvoering Welke tools? 16/10/2017 1 Van offerte tot uitvoering Welke tools? Stijn MOSTMANS - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Beheer en kwaliteit Afdeling Beheer van het WTCB Kostprijsberekening Planning

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 26 MEI 2016 De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Bekkevoort, wettig bijeengeroepen overeenkomstig artikel 29 tot en met 32 van de Organieke Wet van 8 juli

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

College van 25 september 2015

College van 25 september 2015 College van 25 september 2015 Stad keurt projectdefinitie voor heraanleg openbaar domein Gedempte Zuiderdokken goed (AG VESPA A93 nr. 07896)... 2 Groep stad Antwerpen zet maximaal in op digitale synergie

Nadere informatie

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007

Documentbeheerdag. Inleiding. WTCB Virtueel Bouwen Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw KMO-IT 2007 Documentbeheerdag WTCB Virtueel Bouwen 2007-06-14 Inleiding Eric Stroobants KMO-IT Centrum vzw Wie is de VZW KMO-IT centrum? > Onafhankelijke begeleiding en klankbord voor ICT projecten binnen KMO s >

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

We hebben allemaal de titel GIS-coördinator, maar die functie wordt bij veschillende besturen op verschillende manieren ingevuld.

We hebben allemaal de titel GIS-coördinator, maar die functie wordt bij veschillende besturen op verschillende manieren ingevuld. 1 We hebben allemaal de titel GIS-coördinator, maar die functie wordt bij veschillende besturen op verschillende manieren ingevuld. Het is dus niet noodzakelijk zo dat wat wij vandaag beschrijven noodzakelijk

Nadere informatie

Shopt IT CCSP goes on!

Shopt IT CCSP goes on! Shopt IT CCSP goes on! Uw CRM OSLO compliant 30 april 2015 10.40 11.30 uur V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie CCSP agenda 10.40 CCSP - Johan van der Waal 10.55 Aalter - Els De Wulf 11.10 Samenvatting 11.20

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents

E-invoicing. Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen. Hans C. Arents E-invoicing Efficiëntere verwerking van al uw binnenkomende facturen Hans C. Arents Senior adviseur e-government strategie & programma management Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) - Departement

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige DE

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Stadspersoneel - Nieuw organogram van de Stad Gent en het OCMW Gent - Vaststelling

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Stadspersoneel - Nieuw organogram van de Stad Gent en het OCMW Gent - Vaststelling GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00293 Onderwerp: Stadspersoneel - Nieuw organogram van de Stad Gent en het OCMW Gent - Vaststelling Beknopte

Nadere informatie

Is dat dan geen indicatie dat wijk-werkers sowieso geen mensen uit de sociale economie verdringen?

Is dat dan geen indicatie dat wijk-werkers sowieso geen mensen uit de sociale economie verdringen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 704 van EMMILY TALPE datum: 6 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Wijk-werken - Modaliteiten 1. Artikel 6 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3.

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3. STATUTEN WELZIJNSFORUM AALST 1. Oprichting Welzijnsforum Artikel 1 Stedelijke adviesraad Het Welzijnsforum is een stedelijke adviesraad die lokale welzijnsactoren in Groot-Aalst samenbrengt met het oog

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen Zitting van 2 mei 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Leo Verelst, voorzitter; mevrouw Annemie De Winter, raadslid; mevrouw Annemie Vervoort, raadslid; mevrouw

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Ronde van Vlaanderen 28/1/15 12/2/15 Hasselt, Gent, Torhout, Malle, Leuven Inhoud 2 - Vlaams regeerakkoord

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie