KERN STARTNOTA REGIONAAL STRUCTUURPLAN KNOOPPUNT ARNHEM-NI JMEGEN Sterke steden, sterke regio

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KERN STARTNOTA REGIONAAL STRUCTUURPLAN KNOOPPUNT ARNHEM-NI JMEGEN 2005-2020 Sterke steden, sterke regio"

Transcriptie

1 KERN STARTNOTA REGIONAAL STRUCTUURPLAN KNOOPPUNT ARNHEM-NI JMEGEN Sterke steden, sterke regio Inleiding De provincie Gelderland en het KAN bereiden momenteel een nieuw streekplan, respectievelijk een nieuw regionaal structuurplan voor. De voorbereiding van het nieuwe regionaal structuurplan geschiedt in drie stappen. De eerste stap is uitgewerkt in de vorm van de Visie stedelijk netwerk KAN. De tweede stap is nu uitgewerkt in de Startnota Regionaal Structuurplan KAN De derde stap is het daadwerkelijk uitwerken van het Regionaal Structuurplan KAN zelf. De Startnota RSP KAN is het resultaat van een aantal discussiebijeenkomsten met enkele bestuurders van Provincie, KAN en de gemeenten Arnhem en Nijmegen. De Startnota beschrijft de belangrijkste opgaven voor de regionale ruimtelijke ontwikkeling voor de komende 15 jaar, als vertrekpunt voor het nieuwe regionale structuurplan. De startnota heeft het karakter van een bestuurlijke discussienota. Het is de bestuurlijke visie waarmee de maatschappelijke discussie met partijen in de regio wordt geopend over de toekomstige ontwikkeling van het stedelijk netwerk KAN. De discussie richt zich op de vraag: -of de bestuurlijk uitgezette koers op hoofdlijnen op draagvlak kan rekenen; -of de in de nota benoemde transformatieopgaven de juiste zijn om de kwaliteit van de regio te versterken en de regio voldoende concurrerend te houden ten opzichte van andere stedelijke regio s; -of voor de inhoud van deze transformatie de juiste accenten zijn gelegd. De Startnota heeft nog geen formele status en bevat geen concrete beleidsvoornemens of beleidsbeslissingen waarmee in planvorming op lokaal niveau nu al rekening moet worden gehouden. Het is de steen in de vijver om de dialoog aan te gaan met andere overheden, maatschappelijke organisaties, private partijen en met burgers en het bedrijfsleven. Deze startnota en de resultaten van de discussies zullen de basis zijn voor het later dit jaar uit te werken nieuwe Regionaal Structuurplan. Dit Regionaal Structuurplan krijgt ook de status van uitwerking van het provinciaal streekplan. Nieuwe aanpak Rol gemeenten en overige betrokkenen De aanpak voor de totstandkoming van het nieuwe RSP zal anders zijn dan bij het huidige plan. De 21 KAN-gemeenten en overige betrokkenen (vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, agrarische sector, milieuorganisaties, woningcorporaties, kennisinstellingen en in een later stadium overige geïnteresseerden) zullen nu eerder en vaker betrokken worden bij het voorbereidingsproces. Van de gemeenten en de overige partijen wordt verwacht dat ze actief meedenken of de juiste keuzes worden gemaakt en waar de prioriteiten liggen.

2 Nieuwe bestuurlijke kijk op de regio In de Startnota zijn enkele hoofdlijnen geformuleerd, waarmee de besturen van de provincie en het KAN eensgezind vorm en inhoud willen geven in het structuurplan. Deze hoofdlijnen zijn: Regionale transformatie als centraal thema Vijf centrale strategieën voor het nieuwe Regionaal Structuurplan KAN (inter-)nationaal positioneren op drie schaalniveaus 0 Tien opgaven om de transformatie inhoud te geven 0 Gedifferentieerde sturingsfilosofie voor het RSP 0 Inzet op regionale ontwikkelingsplanologie Daarnaast dient het goedgekeurde beleid uit het huidige Regionaal Structuurplan KAN uiteraard te worden uitgevoerd, zoals de ontwikkeling van de hierin geplande woningbouwlocaties, bedrijventerreinen en recreatie- en natuurgebieden. Hoofdlijnen Regionaal Structuurplan 2005 (RSP) In essentie staan vijf strategische keuzen centraal voor de vernieuwing van het regionaal ruimtelijk beleid: Strategische keuze 1: KAN extern profileren als (inter-)nationaal stedelijk netwerk. Het huidige structuurplan is sterk intern gericht op de eigen inrichtingsopgaven binnen het KAN. Het nieuwe Regionaal Structuurplan moet vertrekken vanuit de internationale context en de ruimtelijke randvoorwaarden vastleggen, waardoor het KAN zich kan positioneren als een concurrerend internationaal stedelijk netwerk in Noordwest Europa. Strategische keuze 2: Vitaliteit van (de dorpen in) het landelijk gebied versterken. Anders dan het huidige Structuurplan moet het nieuwe Regionaal Structuurplan ook de vernieuwing voor een vitaal landelijk gebied centraal stellen, de samenhang met het stedelijk kerngebied herijken en de ontwikkeling van de dorpen in het stedelijk netwerk versterken. Strategische keuze 3: RegioRail KAN: de ruggengraat voor stedelijke ontwikkeling Nu de infrastructurele ontwikkeling van de RegioRail dichterbij komt, moet het nieuwe Regionaal Structuurplan de ruimtelijke en programmatische mogelijkheden voor stedelijke ontwikkeling benutten. De stations van Regiorail worden uitgebouwd tot nieuwe subcentra in de regio. Strategische keuze 4: Water als mee-ordenend voor de ontwikkeling van de regio Als relatief nieuw beleidsthema moet het nieuwe Regionaal Structuurplan scherp inzetten op de sturende rol van het water in de ruimtelijke ontwikkeling van het stedelijk netwerk KAN. Niet alleen in termen van ruimte geven, maar vooral ook als grondslag voor planontwikkeling. Strategische keuze 5: Gerichte kwaliteitsimpuls voor de bestaande steden Waren nieuwe stadsuitbreidingen een belangrijke ratio onder het huidige Structuurplan, nu geven maatschappelijke ontwikkelingen aanleiding om meer en beter aandacht te geven aan het verbeteren van ruimtelijke kwaliteit in de bestaande steden via gerichte herstructurering.

3 Versterken concurrentiepositie KAN Een belangrijke doelstelling van het KAN bestuur is het versterken van de concurrentiepositie van het KAN als (inter-)nationaal stedelijk netwerk binnen Noordwest Europa. Daarmee wil het KAN bestuur bedrijven, inwoners, maar ook recreanten binden aan de regio en een aantrekkelijk vestigingsklimaat bieden voor nieuwe bedrijven. De KAN-regio onderscheidt zich bij uitstek van andere stedelijke netwerken door de strategische positie op de centrale Europese hoofdtransportas van Deltametropool naar Ruhrgebied en Frankfurt en verder. Daarnaast kan het KAN een belangrijke schakelfunctie vervullen in het koppelen van Brabantstad en Twente aan het Europese HSL-netwerk. Bovendien wil het KAN bestuur de samenwerking met zijn directe buren over de landsgrens - Kreis Kleve - verder versterken door afstemming van ruimtelijke ontwikkelingen. Tien transformatieopgaven Zoals eerder vermeld is de nieuwe bestuurlijke kijk op de regio gericht op een kwaliteitsimpuls in de bestaande ruimtelijke structuur door middel van transformatie. Transformatie die vorm krijgt door middel van herstructurering (specifieke kwaliteitsimpuls), intensivering (meervoudig ruimtegebruik) en functieverandering (hergebruik van nieuwe bestemmingen). In dit opzicht kunnen er voor het KAN tien transformatieopgaven worden geformuleerd: Extensivering van waterrijke delen landelijk gebied. Plattelandsvernieuwing: versterken van de identiteit van het landelijk gebied. Het landschap is veranderd in een multifunctionele verblijfsruimte waarin naast landbouw ook functies als recreatie en toerisme, natuur- en landschapsbehoud en wonen steeds belangrijker worden. In deze functionele heroriëntatie van het platteland is versterking van de identiteit van het landschap en de leefbaarheid van belang, naast het bieden van mogelijkheden voor een gezonde bedrijfsvoering van agrarische bedrijven. 3. Landelijk wonen aan landschappelijke gradiënten. Er moet meer ruimte worden geboden aan landelijk wonen. Het te ontwikkelen beleid voor landelijk wonen moet consumentgericht zijn, gebaseerd op een geleidelijke groei van de woningvoorraad op het platteland, in dorpen en in het buitengebied. 4. Vernieuwing van centrumdorpse milieus. Economische vitaliteit, aantal inwoners en de toestand van het voorzieningenniveau zijn belangrijke vraagstukken die moeten worden opgelost. Dit geldt vooral voor dorpen, die qua inwoneraantal nog een perspectief hebben op behoud van voorzieningen. Daarbij moet ook worden ingespeeld op de vraag naar huisvesting voor ouderen en starters. 5. Ontwikkeling van geprofileerde bedrijventerreinen. Om een economisch sterke regio te waarborgen is clustering van specialismen, kennis en technologie een belangrijke strategie. Met name de bedrijventerreinen met hun gunstige ligging aan de (inter-)nationale snelwegen en de aanwezige kennisclusters (Universiteit Nijmegen) zijn belangrijke aanknopingspunten om zich (inter-)nationaal en onderling te profileren. 6. Stadspoorten: creëren van duidelijk herkenbare, kenmerkende plekken waar men de stad via belangrijke invalswegen binnenkomt.

4 7. Nieuwe (sub)centra rond infrastructurele knooppunten. Infrastructurele knooppunten kunnen aantrekkelijke vestigingsplekken zijn voor stedelijke functies. De treinstations (RegioRail) zijn belangrijke knooppunten waar de trein, bus en auto bij elkaar komen en kunnen derhalve als brandpunten worden beschouwd in stedelijke ontwikkeling. 8. Gerichte kwaliteitsimpuls voor bestaande woonwijken in de steden en in voormalige groei- en opvangkernen. 9. Het scheppen van een zogeheten people climate : het stimuleren van creativiteit in al zijn facetten en dimensies. Het open staan voor diversiteit in leefstijlen van jonge mensen is hierin een belangrijke strategie. Dat vergt het ontwikkelen van creatieve broedplaatsen waar ontplooiingsmogelijkheden worden geboden. 1 O. Uitbreiding van het aanbod aan hoogstedelijke woonmilieus in de steden. Regionale beleidsagenda In de Startnota worden de rollen beschreven van het KAN bestuur bij het realiseren van de transformatieopgave. Een aantal onderwerpen zal het KAN en de provincie moeten initiëren en agenderen bij het Rijk en Europa. Voor andere onderwerpen zal het KAN bestuur de coördinerende en ontwikkelende rol moeten vervullen. Weer andere opgaven moeten door gemeenten worden uitgewerkt, waarbij het KAN een ondersteunende en stimulerende rol kan vervullen. Ter voorbereiding op het uit te werken Regionaal Structuurplan KAN worden de volgende vier onderwerpen nog specifiek uitgewerkt: Ruimtelijke ontwikkeling stations RegioRail KAN Regionaal landschapspark Rivierenland Stedelijkheid van stadscentra Arnhem en Nijmegen Toekomst dorpen: kwaliteit van dorpse uitbreidingen investeringsagenda Tijdens het opstellen van het structuurplan moeten de mogelijkheden worden verkend voor het sturen van ruimtelijke investeringen en het uitvoeren van een aantal strategische projecten die doorslaggevend zijn voor de ontwikkeling van het stedelijk netwerk KAN. Het Regionaal Structuurplan KAN is een belangrijk instrument voor het organiseren van een actieve ontwikkelingsplanologie op regionale schaal. Het is zaak dat het structuurplan niet alleen betekenis krijgt als een formeel beleidskader van geboden en verboden, gericht op behoud en bescherming. Meer nog dient het nieuwe Regionaal Structuurplan de condities te scheppen voor het daadwerkelijk realiseren van ambities en kwaliteiten. Daarvoor is het ontwikkelen van een concreet handelingsperspectief van essentieel belang. Het gaat om: Een samenhangend regionaal investeringsprogramma. Selectie van enkele strategische uitvoeringsprojecten. Optimaliseren van randvoorwaarden en condities voor uitvoering.

5 Raadsmoties periode t/m 12/13 november 2003 nog niet afgehandeld datum raad Agendapunt / voorstelnummer inhoud besluit Portefeuillehouder rve/ afd. voortgangsmelding Portefeuille Ruimte, Wonen en Sport Programma Ruimtelijke inrichting en vormgeving (nr. 4120) 13/ Agendapunt 6, Stadsbegroting , motie SLN 'Waar blijft de groene buffer tussen wonen en industrie in Nijmegen West?' De raad, in vergadering bijeen op 13/14 november 2002 Besluit Dat het gebied, dat sinds eind jaren tachtig in vele nota's en besluiten aangewezen is om als groene buffer te dienen tussen de woongebieden Biezen, Waterkwartier en Hees aan de ene kant en het industriegebied Nijmegen-West aan de andere kant, in deze raadsperiode wordt gerealiseerd, Draagt het college op om hiervoor een uitvoeringsprogramma op te stellen met de bijhorende financiële dekking en om het resultaat zo snel mogelijk aan de desbetreffende raadscommissies voor te leggen, Draagt het college op om vervolgens in overleg met alle betrokkenen tot uitvoering over te gaan. Depla DWS/ P330 In het voorjaar 2003 presenteert ons College een voorstel aan uw Raad voor een uitvoeringsprogramma voor Park West. Dit voorstel omvat onder meer de fasering en financiering van de verschillende onderdelen van Park West. Bij de uitvoering van Park West wordt aansluiting gezocht bij concrete zaken die in het plangebied plaatsvinden. Gedacht wordt darbij aan herindeling sportvelden, verwerving bedrijf aan De Biezen en herontwikkeling kassenbedrijf aan de Wolfskuilseweg. Deze projecten zijn nog niet aan uitvoering toe. In het najaar zal aan de Raad worden voorgesteld vooruitlopend op deze ontwikkelingen het centrale deel van Park West te gaan uitvoeren op de percelen in eigendom van de gemeente. In de grondexploitatie en in het kader van subsidieverlening zijn middelen aanwezig om tot uitvoering over te gaan Agendapunt 14, Resultaten 1 e fase A73 zone, mote GroenLinks Slimmer ruimtegebruik op Bijsterhuizen; bijdrage aan een groen Beunings Veld De gemeenteraad van Nijmegen, bijeen op woensdag 15 oktober 2003, Het College op te dragen: Bij de GR Bijsterhuizen te bepleiten het na 2005 nog te bebouwen deel van bedrijventerrein Bijsterhuizen te kiezen voor een ideaal ambitieniveau voor zorgvuldig ruimtegebruik; In overleg met de betrokken gemeentes te pleiten voor een maximale inspanning om het groene karakter van het Beuningse Veld te behouden Scholten DGG/ G410 Pagina 1 / 1

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam

Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Structuurvisie Amsterdam 2040 Economisch sterk en duurzaam Vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam op 17 februari 2011 Deel 1 Visie 15

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k COALITIEAKKOORD 2014-2018 Mer k toch hoe Ster k Coalitieakkoord 2014-2018 INLEIDING De komende vier jaar werkt het gemeentebestuur aan het versterken van de welvaart en het welzijn van alle inwoners van

Nadere informatie

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Amsterdam maakt mogelijk Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Strategisch plan fase 3 December 2013 Colofon Aan deze publicatie werkten mee: Christel Baeten (DWZS), Michiel Bassant (DIVV), Gozewijn Bergenhenegouwen

Nadere informatie

Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER

Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER 22 juni 2011 Structuurvisie Leidschendam-Voorburg Startdocument MER Verantwoording Titel Opdrachtgever Gemeente Leidschendam-Voorburg Projectleider

Nadere informatie

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen

Krimp als structureel probleem. Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen November 2009 Krimp als structureel probleem Rapportage Topteam Krimp Voor Groningen H.F. Dijkstal, J.H. Mans November 2009 In opdracht

Nadere informatie

Parels aan de Ringvaart

Parels aan de Ringvaart Parels aan de Ringvaart Een uitvoeringsplan voor Haarlemmermeer-West Maart 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Ontwikkelingsbeeld 5 3 Ontwikkelingsstrategie 21 4 Voorstel voor inzet Nota Ruimte Gelden 27 5 Vervolgopgaven

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING. in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk. Maart 2011 (tweede druk)

GEBIEDSONTWIKKELING. in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk. Maart 2011 (tweede druk) GEBIEDSONTWIKKELING in een andere realiteit: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor de praktijk Maart 2011 (tweede druk) GEBIEDSONTWIKKELING IN EEN ANDERE REALITEIT: WAT NU TE DOEN? Handreikingen voor praktijk

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

STRUCTUURVISIE HORST AAN DE MAAS GEMEENTE HORST AAN DE MAAS. Croonen Adviseurs

STRUCTUURVISIE HORST AAN DE MAAS GEMEENTE HORST AAN DE MAAS. Croonen Adviseurs STRUCTUURVISIE HORST AAN DE MAAS GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Croonen Adviseurs Structuurvisie Horst aan de Maas Gemeente Horst aan de Maas Datum: februari 2013 Projectgegevens: BOE01-HORZ0005-02m Imro code:

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Dialoog uit Verlangen

Dialoog uit Verlangen De werking van het dorpsplan in de communicatie tussen gemeentes en dorpsbelangenorganisaties C.F. Elings Leerstoelgroep Rurale Sociologie Wageningen Universiteit en Researchcentrum Wetenschapswinkel Wageningen

Nadere informatie

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURELE RELATIE TUSSEN MILIEUEFFECTRAPPORTAGE EN BESLUITVORMING VIA HET BESTEMMINGSPLAN 3 2

Nadere informatie

6 Thema s per sector. Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland

6 Thema s per sector. Regionale Structuurvisie 2020 Holland Rijnland 6 Thema s per sector 48 Hoofdstuk 4 schetste welke ambities de gemeenten binnen Holland Rijnland hebben. De gemeenten staan voor een aantal met elkaar samenhangende en onderling afhankelijke ruimtelijke

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Groeten uit Holland. Advies over vrije tijd, toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Advies 055

Groeten uit Holland. Advies over vrije tijd, toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Advies 055 Groeten uit Holland Advies over vrije tijd, toerisme en ruimtelijke kwaliteit Advies 055 De raad voor de volkshuisvesting, de ruimtelijke ordening en het milieubeheer (VROMraad) is ingesteld bij Wet van

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Dan denk je aan Brabant!

Dan denk je aan Brabant! Tilburg/Den Bosch, 22-1-2010 Dan denk je aan Brabant! LS, De provincie Noord-Brabant staat voor een nieuwe uitdaging. Enerzijds legt de financieeleconomische crisis een grote druk op de publieke middelen.

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Milieueffectrapport Breda2030

Milieueffectrapport Breda2030 Milieueffectrapport Breda2030 Structuurvisie Breda2030 september 2013 Inhoud MER Structuurvisie Breda 2030 Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Aanvulling op het MER Structuurvisie Breda 2030

Nadere informatie