met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2009"

Transcriptie

1 Memorandum met het oog op de regionale verkiezingen van juni 2009

2 Voorwoord De toekomstige regering van het Brussels Gewest zal heel wat te doen hebben. Hetzelfde geldt ook voor die van de Franse Gemeenschap en die van de Vlaamse Gemeenschap. De crisiscontext zal het nog moeilijker maken om de nodige investeringsbeslissingen te nemen in het bijzonder voor het onderwijs teneinde een betere toekomst voor de Brusselse bevolking te verzekeren. Als geglobaliseerd stadje, zoals professor Eric Corijn graag zegt, heeft Brussel talrijke troeven: eerst en vooral zijn menselijke grootte, de diversiteit van zijn bevolking, meertaligheid, alsook een groot aantal aantrekkelijke betrekkingen waarvan de twee andere Gewesten van het land grotendeels meegenieten. Een dergelijk omvangrijke crisis vergt een inspanning van alle actoren. In eerste instantie is er nood aan gezond verstand. Veel zekerheden vallen weg en dat is een goede zaak. Maar te veel werknemers en werkneemsters raken in onzekerheid. Het is in moeilijke tijden dat de samenwerkingsmogelijkheden duidelijker worden, alsook de capaciteiten om er op lange termijn een visie op na te houden. Deze zijn in ieder geval de verwachtingen van de leden van het Brussels Regionaal Comité van het ACV ten aanzien van de toekomstige regering. Op 3 april 2009 hebben onze leden immers de sinds december 2007 door bedoeld comité voorbereide eisen goedgekeurd eisen die het onderwerp uitmaken van dit memorandum. Overigens heeft het BRC zich ook geëngageerd om zowel constructief als kritisch te handelen opdat de Brusselse uitdagingen solidair en creatief aangenomen zouden worden. Voor de leden ervan geeft dit document ook aan wat de prioriteiten zijn voor het ACV tussen 2009 en Als bewijs van zijn samenwerkingscapaciteiten deelt het BRC de memoranda van de MOC en van het ACW, evenals de besluiten van de Staten-Generaal van Brussel. Myriam Gérard Olivier Remy Felipe Van Keirsbilcke Gewestsecretaris Ondervoorzitter Voorzitter van het ACV Brussel van het BRC van het BRC 1

3 2 MEMORANDUM Brussels regionaal comité van het ACV

4 Inhoud Inleiding... 4 Verklarende woordenlijst... 6 De prioriteiten van het Brussels régionaal Comité van het ACV... 8 Hoofdstuk 1 Opvoeding en onderwijs Hoofdstuk 2 Economische ontwikkeling Hoofdstukken 3, 4, 5 Huisvesting, energie en mobiliteit Hoofdstuk 6 Tewerkstelling en strijd tegen discriminaties Hoofdstuk 7 Beroepsopleiding Hoofdstuk 8 De non-profit sector en het verenigingsleven Hoofdstuk 9 Tewerkstelling en migratie Hoofdstuk 10 Institutioneel

5 MEMORANDUM Brussels regionaal comité van het ACV Inleiding Op 11 oktober 2008 heeft het Brussels regionaal comité van het ACV zijn 25 ste verjaardag gevierd. In een periode van institutionele onzekerheid zoals we die nu kennen, is het goed erop te wijzen dat het maatschappelijk middenveld regelmatig anticipeert op de politieke en institutionele veranderingen en er ook richting aan geeft. Wij moeten op deze weg verder gaan en bewust blijven van onze verantwoordelijkheid voor al wie in Brussel woont of werkt en van onze rol als katalysator van beleidsvoorstellen. De inzet is groot: in een stad vol van diversiteit en contrasten zoals Brussel.De voorgestelde oplossingen en methode moeten zijn afgestemd op de complexiteit van de problemen. Brussel legt immers perfect de zwakheden bloot van de dominerende One-size-fits-all en One best way aanpak inzake economisch beleid en stedelijke ontwikkeling. Deze aanpak wil ons laten geloven dat recepten, die zogezegd hun sporen hebben verdiend, blindelings kunnen worden gekopieerd en dat wat elders werkt, ook hier wel zal werken. In tegenstelling tot die beperkende benadering pleit dit document voor een creatieve en specifieke benadering van de Brusselse situatie. Deze benadering ligt verankerd in de stuwende krachten van het Gewest maar is zich tegelijk bewust van haar beperkingen. Ons stadsgewest is immers niet Londen, Berlijn, Parijs, Amsterdam noch New-York en heeft niet de ambitie zo te worden. Wat baat het de op twee na rijkste regio s in Europa te zijn in termen van BBP, als haar inwoners de laagste inkomens van heel België hebben. De kracht van Brussel is zijn werkgelegenheidsbekken als economische long van België en aantrekkingspool voor de beide andere gewesten. Troeven zijn: het statuut van meervoudige hoofdstad; zetel van talrijke Europese en internationale publieke instellingen; de menselijke schaal met een levenskwaliteit, zeldzaam voor grotere steden; de vermaarde universiteiten. Het kosmopolitische karakter, het open staan voor diversiteit, haar rijke culturele leven, haar dynamische verenigingsleven, zowel non-profit als syndicaal, zijn een rijkdom. Een rijkdom die buitenmaats lijkt voor een stad van een miljoen inwoners. Voor de sterksten of geluksvogels onder ons maakt deze combinatie van Brussel een ideale stad, waar de voordelen en kansen van een internationale hoofdstad samen gaan met de levenskwaliteit en de rust van een provinciestad. De zwakheden van Brussel zijn ook gekend. Om te beginnen een duaal onderwijs, waar kwaliteit slechts voor een minderheid is voorbehouden en schandalig veel leerlingen aan hun lot worden overgelaten. Het chronische falen om de inwoners in het economische 4

6 Inleiding succes te laten delen. Zoals bijvoorbeeld de toegang tot de nieuwe jobs, dagelijks binnen het gewest gecreëerd. Het bijzonder lage aantal sociale en openbare woningen. Het halfslachtige en niet altijd erkende statuut van het gewest met als gevolg een gebrek aan transparantie en politieke duidelijkheid. Het chronische gebrek aan financiering, enz. Deze specifieke problemen kunnen de voorbije Brusselse regering slechts ten dele worden aangerekend, ze zijn immers ook het gevolg van beleidsdaden welke buiten haar bevoegdheid vallen. Maar toch, voor de allerzwaksten of de pechvogels zorgt die combinatie van zwaktes en moeilijkheden er voor dat Brussel een stad is waar het leven niet makkelijk is, een nagenoeg onmogelijke opgave om te voldoen aan de elementaire levensbehoeften zoals een woning of een plaats in de crèche, alhoewel er veel verbetering gebeurde gedurende de regionale zittingstijd. Dit is geen realiteit voor een kleine minderheid maar voor veel ouders, zoals alleenstaande moeders op zoek naar kinderopvang. Zij durven zelfs niet te denken aan een andere schoolcarrière voor hun kinderen dan een plaats in een minder goede school. Problemen waar ook de 20 % Brusselse werklozen onder wie een onrustwekkend aantal jongeren mee te maken krijgen, net zoals de 30 % Brusselaars die onder de armoedegrens leeft (tegenover 11 % in Vlaanderen en 18 % in Wallonië), of de jonge gezinnen, die statistisch gesproken niet arm zijn maar er niet in slagen een woning te vinden in de stad waar ze werken. Al wie niet in de statistieken opgenomen is, wordt met deze realiteit geconfronteerd. Om te beginnen de mensen zonder papieren, de verdoemden van de stad, de zichtbare minderheid, waarvan de maatschappij weigert de aanwezigheid te zien. De syndicale strijd kan aan hen niet voorbij. Zowel in naam van de waarden, welke zij draagt, als in haar eigen belang moet de vakbond hier een strijdpunt van maken. Om te vermijden dat de kloof tussen beide Brusselse realiteiten vergroot, is het ACV van plan een aantal voorstellen, gebaseerd op de duurzame ontwikkeling in de ruimste zin van het woord, te doen. Dit gaat veel verder dan een strategie van slogans en politieke marketing, enkel gericht op meer van hetzelfde maar in een iets groener kleedje. Het gaat hier om het ontwikkelen van een globaal project waarbinnen milieu-, sociale, culturele en economische aspecten op mekaar worden afgestemd: een project ter versterking van de wisselwerking tussen deze vier aspecten, veeleer dan de drie eerste te beschouwen als ballast die de ontwikkeling van het laatste (het economische) in de weg staat. 5

7 MEMORANDUM Brussels regionaal comité van het ACV Verklarende woordenlijst ACTIRIS Instelling belast met het werkgelegenheidsbeleid voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BAO Brussels agentschap voor ondernemingen BELIRIS.een samenwerking tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Verleent een financiering van 125 miljoen euro per jaar aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om zijn rol als hoofdstad van België en Europa te vervullen. BNCTO Brusselse Nederlandstalig Comité van Tewerkstelling en Opleiding BRC Brussels Regionaal Comité (ACV) BRUGEL..Bruxelles Gaz Electricité (Brussel Gas Elektriciteit) (Commissie voor de regulering van energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) CBP Contract Beroepsproject CCFEE..Commission consultative Emploi-Formation-Enseignement (Franstalige adviescommissie voor onderwijs vorming en tewerkstelling) Cocof Commission communautaire française GGC Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie GOMB Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van Brussel IBO Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming IGE.Infor Gas Elektriciteit, een dienst toevertrouwd aan de vzw Collectif solidarité contre l exclusion. Het centrum is belast met het verstrekken van advies en begeleiding bij de keuze van een energieleverancier rekening houdend met de situatie van de persoon. Het informatiecentrum zal de kwetsbare bevolkingsgroepen aansporen tot een rationeel energie gebruik en het zal hen bewust maken van het bestaan van groene energie. IOP Internationaal Ontwikkelingsplan 6

8 Verklarende woordenlijst JEEP...Programma van de Franse Gemeenschap (Jeunes, Ecoles, Emploi, tout un programme!) gedragen door de gemeentelijke Missions Locales in het gewest waarbij jongeren tussen het verlaten van de school en een eerste arbeidsplaats op vrijwillige basis een vorming en begeleiding krijgen. OESO Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling ORCA Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten PARITAIRE HUURCOMMISSIES...Commissies is samengesteld uit een aantal vertegenwoordigers van huurders en verhuurders, hebben als taak: huurbemiddeling en het bepalen van de meest pertinente criteria voor het vastleggen van objectieve huurprijzen. GEWOP Gewestelijk Ontwikkelingsplan SPI Socio-professionele inschakeling RVA Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsleiding VERENIGINGSCHARTER (Charte Associative)...Op 30 mei 2008 werd de tekst in eerste lezing goedgekeurd door de regeringen van het Waals Gewest, de Franse Gemeenschap en van de Cocof. De tekst richt zich op een betere transparantie van de relaties tussen de politieke overheid en de sector van de verenigingen. WZP Werknemers zonder papieren 7

9 MEMORANDUM Brussels regionaal comité van het ACV De prioriteiten van het Brussels régionaal Comité van het ACV Brussel is een gewest met vele tegenstellingen: rijk op gebied van produktie, arm op gebied van inkomen per inwoner. Het is ook een jonge stad vol diversiteit en contrasten; haar bevolking is zelfs aan het verjongen en aan het groeien. Deze situatie biedt terzelfder tijd uitdagingen en kansen. Maar daarvoor zijn tenminste 12 voorwaarden nodig: Meer rekening houden met de kenmerken van het Brusselse onderwijslandschap (samengaan van Franstalige, Nederlandstalige en Europese netten binnen één regio; sterke dualisering; opvallender tekort aan leerkrachten, demografische evolutie, enz.) in het beleid van de Franse en Vlaamse Gemeenschap, onder meer door het meer overleg tussen beide gemeenschappen. Een beleid inzake economische ontwikkeling waarbij beroep wordt gedaan op de vaardigheden van de Brusselaars, waarmee aan hun behoeften en de uitdagingen inzake duurzame ontwikkeling kan worden voldaan binnen het kader van een logica van sociale economie, eerder dan binnen een logica die enkel op concurrentie met andere concurrerende steden is gericht Het scheppen van non-profit banen in prioritaire sectoren zoals kinderopvang, cultuur, mobiliteit, sport, ouderenzorg, thuiszorg. Strijd voeren tegen alle vormen van discriminatie bij de toegang tot kwaliteitsvol onderwijs, opleidingen, jobs, de toegang tot hogere functies en bij. herstructureringen. Het aantal kwalificerende opleidingen naar een laaggeschoold publiek toe uitbreiden, in de sector van de duurzame ontwikkeling en voor banen in de non-profit sectoren. 8

10 De prioriteiten van het Brussels régionaal Comité van het ACV Het vervangen van het huidige beleid van controle en activering van werklozen en het vervangen door een ondersteunend beleid dat gericht is op een gepersonaliseerde begeleiding. Het uitbreiden van het aanbod aan woningen, dat het hoofd biedt aan de demografische uitdagingen ( nieuwe inwoners in de komende 10 jaar) en aan de stijgende huurprijzen, en dat gepaard gaat met een betere kwaliteit van de woningen (oa de noodzaak om transitwoningen te voorzien en energie efficiëntie). Er moet in het huistvestingsbeleid gestreefd worden naar het realiseren van een sociale mix in alle wijken. De prioriteit inzake mobiliteit moet uitgaan naar collectieve en openbaar vervoer en naar duurzame verplaatsingsmodi (voetgangers, fietsers) om het autoverkeer met 20% in te perken.wij vragen dat de terugbetaling van het woonwerkverker per openbaar vervoer ook terugbetaald wordt voor afstanden onder de 5 km. Een beleid ter ondersteuning van energiebesparing dat bij voorrang huurders ten goede komt en collectieve oplossingen promoot. Een betere samenwerking met beide andere gewesten inzake werkgelegenheid, economische ontwikkeling, ruimtelijke ordening, huisvesting en mobiliteit. De piste van een stadsgemeenschap moet worden uitgediept. Een herverdeling van de bevoegdheden tussen de 19 gemeenten en het Gewest om een coherenter beleid mogelijk te maken, o.m. inzake mobiliteit, netheid. en parking. Een beleid van (regionale) fiscale herverdeling en een betere financiering van Brussel. 9

11 1 Marcel Minnée Opvoeding en onderwijs 1.1. Krachtlijnen Opvoeding en onderwijs hebben een centrale plaats in het Brussels Gewest: het recht op onderwijs, die naam waardig, is eerst en vooral één van de peilers van de democratie. Het verwerven van vaardigheden, taalvaardigheden o.a., en van een diploma waarvan de kwaliteit algemeen wordt erkend is bovendien een noodzakelijke voorwaarde om toegang te krijgen tot de talrijke hooggekwalificeerde jobs in Brussel, tot de sterk geïnternationaliseerde economie maar ook tot andere dienstenjobs die minder veeleisend zijn. Brussel is een migratiestad geworden die de overstap moet kunnen maken naar koolstofarmere manier van leven en produceren. Dit vereist de inzet, het talent en de vaardigheden van alle individuen en burgers. Dit vraagt ook de ontplooiing van creativiteit, sociale innovatie en technologie, gekoppeld aan een mentaliteit van respect van de anderen, de wil om samen te werken en een zin voor solidariteit die verder reikt dan de eigen groep of gemeenschap. Daarom zullen Gemeenschappen en Gewesten ook heel wat aandacht hebben voor de scholings- en opvoedingsvoorwaarden van de allerjongsten, zeker in kwetsbare gezinnen (gescheiden gezinnen, nieuw samengestelde gezinnen of gezinnen met een laag inkomen). 10

12 Hoofdstuk I Opvoeding en onderwijs Het ACV wenst dat de Franse en Vlaamse Gemeenschap een cultuur- en mediabeleid, die naam waardig, voeren. Kinderen worden immers op al te jonge leeftijd blootgesteld aan gesofistikeerde manipulatietechnieken (Tv, reclame, internet ). Door de stijgende blootstelling aan steeds sneller op mekaar volgende sequenties krijgen heel wat kinderen concentratiestoornissen. Alle aandacht moet uitgaan naar het verrijken van het onderwijsproces. Om de leerkrachten de mogelijkheid te geven hun vak uit te oefenen en de vernieuwing van het onderwijs alle kansen te bieden, verzet het ACV-Brussel zich tegen het ondergeschikt maken van het beleid aan een commerciële cultuurlogica, die nefast is voor de opvoeding. (Concurrentie tussen Tv-stations, videogames, internetsites, enz. zorgen al te vaak voor een nivellering naar beneden, naar de gemakkelijkste oplossing en zijn bovendien gericht op steeds jongere kinderen, die het aankoopgedrag van hun ouders gaan bepalen). Er moet een halt worden toegeroepen aan het gebruik van manipulatietechnieken, voor commerciële doeleinden, bij kinderen. De cultuurindustrie moet daarentegen de verschillende vormen van (individuele en collectieve) intelligentie stimuleren, de kennisvaardigheden en de creativiteit versterken en het kritisch denken aanmoedigen opdat eenieder apart en ook collectief de uitdagingen van de 21 ste eeuw, en die van Brussel in het bijzonder, zou kunnen aangaan De strijd voor de democratisering van het onderwijs moet nog steeds worden gevoerd. Kwaliteitsvol onderwijs voor eenieder is essentieel. De problemen van het onderwijs zijn op een aantal vlakken aanzienlijk: schoolfalen, afhaken op school, uitsluiting op school, te weinig investering in het beroepsonderwijs... Er zijn echter ook een aantal schitterende voorbeelden van vooruitgang vast te stellen die als inspiratiebron kunnen dienen: een aantal scholen slaagt erin een klimaat te creëren waarin interculturaliteit goed gedijt; leerlingen worden aangemoedigd om heel wat van mekaar te leren, de school ondersteunt en de schoolresultaten zijn veel beter dan andere Het ACV is er zich van bewust dat de ongelijkheden steeds groter worden en dat de school geen eiland is, en pleit daarom voor een ruime en niet versnipperde benadering: nog voor er aan het onderwijsbeleid wordt gedacht, moet er in de wijken resoluut voor een beleid van sociale mix worden geopteerd, te beginnen met de huisvesting. De basis voor een coherent vormings- en cultuurbeleid, een beleid van sociale samenhang, hulpverlening aan jongeren en wijkcontracten, moet de erkenning zijn van het verlangen van de ouders om hun kinderen te kunnen opvoeden en hen iets aan te leren. Hetzelfde geldt voor wat betreft initiatieven die streven naar constructieve relaties tussen ouders en school, o.m. via activiteiten die voor de ouders zinvol zijn en hen een plaats in de stad geven De essentiële rol van het vak van leerkracht moet worden erkend en vertaald in een gevoelige verbetering van de opleiding en van de arbeidsomstandigheden (o.m. die van het werkomgeving). De nodige voorwaarden moeten worden. 11

13 MEMORANDUM Brussels regionaal comité van het ACV geschapen om leraars te motiveren en in hun beroep een carrière uit te bouwen. Om burn-out te vermijden moeten nieuwe formules worden bestudeerd. Vernieuwende strategieën zijn nodig om het huidige tekort aan leerkrachten op te vangen en de vraag van de jongeren te beantwoorden. Jongeren verwachten volwassen leerkrachten, die naar hen luisteren en hen de passie van het leren bijbrengen en indien nodig terechtwijzen en hen weerstand bieden. Ook de directiefuncties verdienen meer aandacht. 1.2 Eisen aan de overheid Volgens het ACV moet er hoogdringend massaal opnieuw zowel kwalitatief als kwantitatief in het onderwijs worden geïnvesteerd. Naast de aanpak van de huidige onrustwekkende situatie, moet er ook worden ingespeeld op de demografische evoluties in Brussel Het ACV eist dat de ministers bevoegd voor cultuur en media van elke gemeenschap zonder al te grote inschikkelijkheid conclusies trekken uit de bestaande studies over de impact van de cultuurindustrie op de leeromstandigheden en de psychische ontwikkeling van de kinderen uit vooral volkse milieus. Concrete maatregelen moeten in het Europese, federale (Raad voor de Reclame) parlement en de parlementen van beide Gemeenschappen bediscussieerd worden De absolute voorrang voor kinderdagverblijven, kinderopvanginitiatieven voor peuters, het kleuter-, en basisonderwijs. Dit is de beste overheidsinvestering in de strijd tegen tegen armoede. Omdat kinderen beter uitgerust aan het basisonderwijs kunnen beginnen moeten de voorzieningen: de ouders steunen in hun onvervangbare rol van opvoeders, een deel van hun taken overnemen daar waar er schrijnende opvoedkundige lacunes zijn, het correct aanleren van een van de 2 landstalen mogelijk maken, zowel voor kinderen als voor de ouders die taalmoeilijkheden hebben, en dit vanaf de kleuterschool, de ouders aanmoedigen hun moedertaal aan de kinderen aan te leren. Bovendien moet het debat worden geopend over het regelmatige volgen van onderwijs door kleuters, de participatie van de ouders en het inschakelen van de eigen cultuur in een perspectief van integratie. Niet schoolgaande kleine kinderen moeten terecht kunnen in flexibele kinderopvang in het reguliere circuit De opvangvoorzieningen moeten voor iedereen toegankelijk zijn, het onderwijs gratis en de scholen moeten de wettelijke voorschriften naleven en de reële kosten van een schooljaar (extra kosten vermijden) openbaar maken. 12

14 Hoofdstuk I Opvoeding en onderwijs Meer rekening houden met de stedelijke realiteit: het gewest moet voor het onderwijs de coördinatie tussen beide gemeenschappen bevorderen. De Franse Gemeenschap zou meer blijk moeten geven van transparantie. Het Gewest zal er minstens over waken dat de Gemeenschappen, en zeker de Franse, meer rekening houden met de specifieke schoolse realiteiten in Brussel. Voorwaarde is dat we beschikken over studies over de bestaande situatie, wat veronderstelt dat er statistieken voor Brussel moeten worden opgemaakt. Het is belangrijk is dat deze studies worden onderschreven door representatieve onderwijsorganisaties en verenigingen die zich inzetten voor democratisering van de school. Het Gewest moet het initiatief nemen om de beide gemeenschappen samen te brengen en het onderzoek in deze richting aan te moedigen en te sturen Ervoor zorgen dat jongeren meer kansen krijgen (in de strijd tegen het schoolfalen); daarom: Van bij het begin van de schoolloopbaan oog hebben voor de opgelopen achterstand en massaal investeren in ondersteuning op school. Scholen moeten er toe worden aangezet voor al hun leerlingen de achterstand weg te werken in plaats van hen weg te selecteren tijdens de schoolloopbaan, of de problemen naar takenscholen door te schuiven; Het aantal onthaalklassen voor nieuwkomers verhogen; Een klimaat creëren dat zij die achterop raken aanmoedigt en niet stigmatiseert Naast de plaats die aan de moedertaal moet worden toegekend (die voor 40% van de Brusselaars niet de onderwijstaal is), moet(en): de door de taalwet verplichte lessen Nederlands in de éde en 3 de graad van het Franstalig basisonderwijs door de Franstalige gemeenschap betaald worden; een begin maken met de vernieuwing van het taalonderwijs in alle scholen (de pedagogische aanpak van de Europese scholen, uitwisselingen tussen jongeren met een verschillend taalgebruik, mobiliteit van de leerkrachten tussen de verschillende gemeenschappen verhogen, taalbaden, samenwerking tussen de verschillende onderwijsniveaus en richtingen). Het meertalig Europees onderwijs kan een inspiratiebron zijn zoals CLIC (Content and Language Integrated Learing), EMILE in het Frans (enseignement d une matière par intégration d une langue étrangère); deze innovaties dienen te worden geëvalueerd en ingevoerd op basis van hun pedagogische efficiëntie en hun democratisch aspect, en niet als instrument van schoolmarketing;.. in alle richtingen van het verplichte onderwijs taallessen zeker in het sterk verwaarloosde beroepsonderwijs; het stimuleren van een meer participatieve leerpedagogie Erop toezien dat iedereen de minimale basisvaardigheden heeft aangeleerd. Daarom moet er voor eenieder tot 16 jaar een gemeenschappelijke basis worden ontwikkeld, om te vermijden dat leerlingen in secundaire scholen zich al te vroeg gaan specialiseren Kunst en sport opnieuw een structurele plaats geven in de schoolprogramma s; van jongs af aan lessen organiseren waarin de media kritisch worden 13

15 MEMORANDUM Brussels regionaal comité van het ACV bekeken; een initiatie bieden in de verscheidenheid van vakken en mogelijke plaats in de maatschappij om zo de strijd aan te binden tegen alle mogelijke vooroordelen; Samen met de betrokken actoren zonder taboe overleggen welke de meest efficiënte maatregelen zijn om de individuele en collectieve negatieve gevolgen te beperken van de hevige concurrentiestrijd tussen de Brusselse scholen. In dit verband de voordelen evalueren van het inschrijvingsbeleid van de twee Gemeenschappen en de voordelen van een onderwijszone die het aanbod kan regelen. Een zo snel mogelijke invoering van een veel sterker gedifferentieerde omkadering, in functie van de leerzorg. Naast bijkomende financiële middelen zal er ook arbitrage nodig zijn om te waken over een redelijke toewijzing van de middelen Het voorbeeld volgen van scholen die, ook in heel moeilijke omstandigheden erin slagen een zinvolle pedagogische relatie te ontwikkelen en het niveau van alle leerlingen op te trekken. Het komt erop aan een goed inzicht te krijgen in de manier waarop ze succes halen en er de nodige lessen uit te trekken. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar ervaringen met de Brede School die o.m. in Kuregem loopt (school gekoppeld aan zijn omgeving) en naar een succesvolle koppeling aan het beleid inzake sociale cohesie. Daar waar de school in tegendeel als een negatieve plaats wordt ervaren, takenscholen de kans geven zich aan te dienen als een verschillende plaats, waar een achterstand kan worden ingelopen en die de ouders stimuleert om zelf in te grijpen Pilootprojecten voor samenwerking tussen scholen uit verschillende netten en Gemeenschappen ondersteunen (terbeschikkingstelling van klassen, materiaal, of zelfs uitwisseling van leerkrachten onderwijsaanbod) De ontwikkeling ondersteunen van het beroepsonderwijs in het BHG, o.m. via een oproep tot en steun aan de ondernemingen bij de opvang van jongeren uit het deeltijds onderwijs en stagiaires uit het technische en beroepsonderwijs. De voorwaarden moeten ook worden geschapen om de betrokken actoren de kans te geven het Nederlandstalige beroepsonderwijs in Brussel opnieuw een op de kaart te zetten, o.m. via een hogere subsidie per leerling Prioriteit geven aan een kritische analyse van de verschillende pedagogische concepten binnen de Franse en de Vlaamse Gemeenschap en aan de middelen om te evolueren naar een meer rechtvaardig en kwaliteitsvoller onderwijs, dit op basis van een dialoog tussen de administraties, de professionals uit de kinderzorg, de onderwijsvakbonden en de andere onderwijsverenigingen, de verschillende jeugddiensten uit beide gemeenschappen (hulpverlening aan jongeren, enz.), de verenigingen of professionals begeleiders van jongeren in de gevangenis, en de academische wereld... Vervolgens ernstig werk maken van een betere lerarenopleiding Om meer kandidaten aan te trekken in de strijd tegen het leerkrachtentekort dat vooral probleemscholen treft:.. de werkomstandigheden dringend gevoelig verbeteren; 14

16 Hoofdstuk I Opvoeding en onderwijs opvang, begeleiding, opleiding, informatie en steun voorzien voor jonge leerkrachten; schooldirecties opleiden en bijstaan in hun rol als verdediger van de instelling en de plaats van de leerkracht t.o.v. de leerlingen en ouders; in geval van misbruik van deze laatste Doorstromingsprogramma s mogelijk maken waardoor personen met heel wat levens- en/of werkervaring makkelijker leerkracht kunnen worden, na de vereiste pedagogische kwalificaties te hebben behaald Alle onderwijsvoorzieningen, ongeacht hun voogdijoverheid op het Brussels grondgebied voldoende en eerlijk financieren, via gemeenschappelijke structuren en het gezamenlijk beheer van de middelen De inrichtende machten professioneler maken De diversiteitsplannen bij aanwerving van leerkrachten in de scholen bevorderen De integratie van kinderen met een handicap in het gewone onderwijs vergemakkelijken en die inschrijving in het bijzondere onderwijs niet als een voor de hand liggende oplossing beschouwen door de nodige aanpassingsmaatregelen te nemen ons engagement Met de deelorganisaties van ACW en MOC meer aandacht aan de 2 gemeenschappen vragen voor de gevolgen van de commerciële logica in de media, die zij mee beheren Het Verbond en de beroepscentrales wijzen op de positieve impact op de opvoeding van de kinderen (en onrechtstreeks de werkomstandigheden van de leerkrachten) van de eisen van de ACV Vrouwen en Femmes CSC om het gezinsleven en de professionele loopbaan te verzoenen samen met het concept van gezinsvriendelijke onderneming Studie en debat aanmoedigen over een gelijke toegang tot de bestaande wettelijke maatregelen en over elk akkoord dat gezin en professioneel leven kan verzoenen Via de vakbondspers beroep doen op het gezond verstand om de overgang naar een succesvolle school te ondersteunen Een werkgroep oprichten met de beroepscentrales over de haalbaarheidsvoorwaarden om mannen en vrouwen uit hun onderneming met goede technische vaardigheden, die gemotiveerd zijn om in de school te investeren, te detacheren. Het spreekt vanzelf dat de gepaste kwalificaties verworven moeten zijn. De vertraging van de huidige conjunctuur is bijzonder gunstig voor dat soort initiatieven. Op die manier zou men kunnen vermijden dat andere werknemers in de werkloosheid verzeild raken. 15

17 2 Economische ontwikkeling 2.1. Krachtlijnen Het door het Gewest gevoerde beleid economische ontwikkelingsbeleid zal er zich vooral op richten de Brusselaars rechtstreeks van de ontwikkeling te laten profiteren, veeleer dan te speculeren op indirecte, geïnduceerde effecten, of het zogenaamde trickle-down -effect. Om dit te realiseren baseert het Gewest zich op een realistische manier op de troeven, de behoeften en eigenheden van haar inwoners en werknemers, veeleer dan op het invoeren van haastig in mekaar gestoken kant-en-klare recepten. De strijd tegen de Brusselse werkloosheid moet het hoofddoel van de economische ontwikkeling zijn. Dit moet in samenwerking, en dus best niet in concurrentie met beide andere Gewesten van het land gebeuren Het ACV-Brussel spreekt zich uit ten voordele van een ondersteuningsbeleid voor sectoren die het meeste banen scheppen voor laaggeschoolde bewoners van het Brussels Gewest: de tertiaire sector voor buurtdiesten (gezinshulp, kinderopvang, huiswerkklassen, sociale dienstverlening ), de agroalimentaire sector, de kledingsector, de horeca, de bouwsector, de cultuursector, enz. die verhoudingsgewijs meer Brusselaars in dienst nemen dan andere sectoren. Deze sector speelt op uitgesproken wijze in op de behoeften in termen van sociale samenhang, het verzoenen van beroeps- en privé-leven, enz. Het welslagen van zo n beleid is uiteraard afhankelijk van een strengere aanpak van zwartwerk en een verbetering van de arbeidsvoorwaarden in deze sectoren. Deze strengere aanpak

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING Meer nog dan voorheen staat Brussel voor een tweesprong. Sinds het 25 jaar geleden het levenslicht zag, is de eerste roeping van het Brussels Hoofdstedelijk gewest steeds

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Inleiding Brussel. Een stad gedroomd. Gedroomde stad? 1) Brussel is uniek en fascineert Van oorsprong is Brussel een Vlaamse stad; nu is

Nadere informatie

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Twaalf keer gelijke kansen 1. Alle mensen verdienen een toekomst. Voor ons is het dat wat telt. Wij willen voor iedereen dezelfde kansen op een goede

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Bevoegde minister: B. Cerexhe. Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008

Bevoegde minister: B. Cerexhe. Databank Brussels actieplan armoedebestrijding 2008 Bevoegde minister: Pagina 1 Subsidies aan initiatieven op het vlak van gezondheid 70 COCOF Santé De COCOF ondersteunt met dit budget eenmalige projecten. De projecten hebben tot doel de impact te verminderen

Nadere informatie

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011

Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 Strijd tegen armoede EEN BIJDRAGE AAN POLITIEK DEBAT EN POLITIEKE ACTIE TWEEJAARLIJKS VERSLAG 2010-2011 STEUNPUNT TOT BESTRIJDING VAN ARMOEDE, BESTAANSONZEKERHEID EN SOCIALE UITSLUITING 2 INHOUD Inleiding...

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR Juni 2008 nr 6 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry TOOLBOX Hoe omgaan met journalisten? DOSSIER HR Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! Focus Achteruitgang van de buurtwinkels

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Eerst de mensen. PVDA+ programma

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Eerst de mensen. PVDA+ programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Eerst de mensen PVDA+ programma Inhoud 1. RECHT OP DE STAD...3 1.1. Voor een stad op mensenmaat...3 1.2 De gemeenten en de steden worden overspoeld door de neoliberale vloedgolf

Nadere informatie

Memorandum 2014 Gewest Brussel

Memorandum 2014 Gewest Brussel Memorandum 2014 Gewest Brussel Ref. 20133144 versie januari 2014 1 Inhoudstafel Memorandum 2014 3 A. Inzetten op vraaggestuurde maatregelen om levenslang leren te bevorderen 6 A. Het systeem van de opleidingscheques

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 4 Duurzame economie 14 Financiële sector 25 Landbouw, visserij en voedsel 33 Consumentenbeleid 41

SAMEN BETER DOEN. BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 4 Duurzame economie 14 Financiële sector 25 Landbouw, visserij en voedsel 33 Consumentenbeleid 41 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 4 Duurzame economie 14 Financiële sector 25 Landbouw, visserij en voedsel 33 Consumentenbeleid 41 SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 50

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke Beleidsnota 2004-2009 Frank Vandenbroucke SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND Vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming Inhoud

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang

Verandering Voor Vooruitgang Verandering Voor Vooruitgang Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 Verandering Voor Vooruitgang Kiezen voor Verandering voor Vooruitgang Op 25 mei 2014 kiest u tussen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

Nieuwsbrief van het Brussels Parlement Nr 3 Maart 2007 - zitting 2006-2007

Nieuwsbrief van het Brussels Parlement Nr 3 Maart 2007 - zitting 2006-2007 Nieuwsbrief van het Brussels Parlement Nr 3 Maart 2007 - zitting 2006-2007 TWEETALIG INFORMATIETIJDSCHRIFT VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT Van stadsrenovatie naar wijkherwaardering Twaalf jaar

Nadere informatie

Eindeloopbaan. Generatiepact

Eindeloopbaan. Generatiepact Bart Buysse Adviseur Eindeloopbaan Generatiepact De eindeloopbaanbesprekingen resulteerden in een generatiepact, met daarin een hele reeks maatregelen om meer jongeren tewerk te stellen, om de arbeidsmarktkansen

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 Inhoudstafel Inleiding 1 1. België vandaag 1 2. Zes sporen voor meer groei en werk

Nadere informatie

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N T I P S WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N

Nadere informatie

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S

DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S DE TWAALF WERKEN VOOR GEMEENTEN EN OCMW S ARMOEDEBESTRIJDING ALS TOPPRIORITEIT VOOR DE VOLGENDE LOKALE LEGISLATUUR EEN GEMEENSCHAPPELIJK MEMORANDUM VOOR DE LOKALE VERKIEZINGEN VAN: DE SECTOR SAMENLEVINGSOPBOUW,

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel. Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis

VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel. Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis INHOUDSTAFEL VLAANDEREN I. IN DE ACHTERUITKIJKSPIEGEL 4 II. STERKER VLAANDEREN, MINDER CRISIS

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 Taal als bindmiddel... 4 1 Een concept voor een Vlaams talenbeleid... 7 1.1 Zwak of sterk

Nadere informatie

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT

SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT SCHOUDERS ERONDER, dat WERKT Verkiezingsprogramma voor een sociale stad 2014-2018 PvdA Den Haag Inhoud 1. Schouders eronder 3 2. Den Haag aan de slag 6 2.1 Werk, werk werk 6 2.2 Goed onderwijs: iedereen

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie