V A N D R O M E N N A A R W O N E N

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V A N D R O M E N N A A R W O N E N"

Transcriptie

1 Rotterdam, 1 december 2014 Geachte heer/mevrouw, Het kopen van een huis is een spannende en bijzondere gebeurtenis. Dat begrijpen wij als geen ander. Of het nu uw eerste huis is of niet, bij de aanschaf van een woning komt heel veel kijken. Opeens moet u beslissingen nemen over allerlei zaken, waar u meestal niet dagelijks mee te maken heeft. Zoals het afsluiten van een hypotheek en het kiezen van de juiste verzekeringen. Maar ook eventuele uitbouwopties en het uitkiezen van een keuken en badkamer. Behalve spannend en bijzonder is de aanschaf van een nieuwe woning vooral ook heel leuk! Want u krijgt de kans om uw nieuwe thuis zo in te delen en in te richten als u dat wilt. Om dit proces voor u te vergemakkelijken en in goede banen te leiden, staat de afdeling Kopersadvies van Dura Vermeer met veel plezier tot uw beschikking. Wij begeleiden u stapsgewijs bij alle beslismomenten en gaan samen met u invulling geven aan uw wensen en verwachtingen. Voor al uw vragen tijdens het (bouw)proces is de kopersadviseur namens Dura Vermeer uw vaste aanspreekpunt. Uw kopersadviseur zorgt bovendien voor de onderlinge afstemming met alle partijen die namens Dura Vermeer betrokken zijn bij het realiseren van uw wensen. In deze map vindt u alle noodzakelijke informatie omtrent de aankoop van uw woning, uw contractstukken en een uitgebreide toelichting op het daaropvolgende bouwproces. In een persoonlijk gesprek nemen wij de verschillende stappen uitgebreid met u door. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. In dit gesprek bespreken we ook uw eventuele (individuele) wensen ten aanzien van de indeling en inrichting van uw woning en nemen wij de verdere procedures met u door. Wij raden u aan deze map zorgvuldig door te nemen. Mocht u naar aanleiding daarvan vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met uw kopersadviseur. Tot slot willen wij u vragen eventuele wijzigingen in uw persoonlijke gegevens (adres, telefoonnummer of ) tijdig aan ons door te geven, zodat wij u altijd kunnen bereiken. Rest ons u heel veel plezier toe te wensen bij de aanschaf en inrichting van uw nieuwe woning! Met vriendelijke groet, Dura Vermeer Kopersadvies

2 INHOUD CONTACTGEGEVENS Verkoopteam Showrooms OVEREENKOMSTEN Koop- en aannemingsovereenkomst Wijzigingen tijdens de bouw Facturatie NOTARIËLE DOCUMENTEN Notaris Leveringsakte Hypotheekakte CONTRACTTEKENINGEN TECHNISCHE OMSCHRIJVING GARANTIES EN ZEKERHEID (SWK) Garantie- en Waarborgcertificaat Wijzigingen na oplevering WOONWENSEN Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Cascoverklaring Individueel meer- en minderwerk Bevestiging meer- en minderwerk Beslismomenten SHOWROOMS Keuken Sanitair Tegelwerk Casco sanitaire ruimten Verwarmingsinstallatie Elektrische installatie

3 GOED GEINFORMEERD Informatievoorziening tijdens de bouw Kopers-Kijkmiddag & Inmeetmiddag Bezoek aan de bouwlocatie OPLEVERING EN SERVICE Betalingen Opstalverzekering Kwaliteitsbeoordeling Oplevering Onderhoudstermijn Nutsaanvragen

4 CONTACTGEGEVENS Verkoopteam ONTWIKKELAAR Bouwfonds Ontwikkeling BV Poortweg 2 Postbus AB Delft BOUWBEDRIJF Dura Vermeer Bouw Zuid West BV Rotterdam Airportplein 21 Postbus BZ Rotterdam MAKELAARS Bouwfonds Ontwikkeling BV Poortweg PA Delft De Leeuw Nieuwbouw Makelaardij Rijnsburgerweg AG Rijnsburg NOTARIS JHD Notarissen J.L. van Rijweg HZ Zoetermeer KOPERSADVIES Dura Vermeer Bouw Zuid West BV Rotterdam Airportplein 21 Postbus BZ Rotterdam

5 Showrooms SANITAIR Van Munster & Zn bv Groningenweg PV Gouda TEGELWERK BouwCenter Wassenaar BV Marineweg TX Wassenaar VERWARMINGSINSTALLATIE Giesbers en van der Graaf Sevillaweg AL Rotterdam ELEKTRISCHE INSTALLATIE Schipper & Zn. Electrotechniek Langeweg BH Nieuwe Tonge

6 OVEREENKOMSTEN Koop- en aannemingsovereenkomst De koopovereenkomst (KO) is een contract tussen Bouwkonds Ontwikkeling BV ( verkoper ) en u ( koper ), waarin de rechten en plichten zijn beschreven ten aanzien van de verkoop en koop van de grond. Tevens wordt overeengekomen dat met de bouwer een aannemingsovereenkomst wordt gesloten voor de (af)bouw van de woning op de grond. De koopovereenkomst is voor beide partijen een bindende overeenkomst. De aannemingsovereenkomst (AO) is een contract tussen [naam bouwbedrijf] ( bouwer ) en u ( koper ), waarin de rechten en plichten zijn omschreven ten aanzien van de (af)bouw van de woning. De aannemingsovereenkomst is voor beide partijen een bindende overeenkomst. De koopovereenkomst vormt een onlosmakelijk geheel met de aannemingsovereenkomst. De koopovereenkomst valt niet onder de voorwaarden van de waarborgende instelling (zie ook het onderdeel Garanties en Zekerheid in deze map). De aannemingsovereenkomst wordt opgesteld volgens het modelcontract van de waarborgende instelling. Daarnaast is een aantal aanvullende artikelen opgenomen welke specifiek betrekking hebben op dit project. De in de overeenkomsten vermelde bijlagen, zoals tekeningen en technische omschrijving maken (mits van toepassing) onderdeel uit van deze overeenkomst. Tot de overeenkomsten behoren de Algemene Voorwaarden en Algemene Toelichting van het SWK. Verder zijn de garantiesupplementen module I D en II L [modules afstemmen op het project] van het SWK van toepassing. Nadere informatie omtrent het SWK kunt u lezen in het hoofdstuk Garanties en Zekerheid, of bezoek de website De met u gesloten overeenkomsten (KO en AO) vormen de basis voor de uiteindelijke leveringsakte bij de notaris. Wijzigingen tijdens de bouw Om uitvoeringstechnische redenen of ten gevolge van wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen aanpassingen noodzakelijk zijn. Deze wijzigingen worden schriftelijk kenbaar gemaakt in een zogenaamd erratum. De (eventuele) errata maken eveneens onderdeel uit van de contractstukken. Hierin staan wijzigingen en/of afwijkingen op de verkoopcontractstukken vermeld welke (technisch) noodzakelijk zijn of tenminste een verbetering voor de woning betekenen.

7 Facturatie Wanneer u een nieuwbouwwoning koopt en daarvoor een hypotheek afsluit, wordt door de geldverstrekkende instantie het door u geleende bedrag gestort op een depotrekening. Op deze rekening wordt het geld voor de grondkosten, aanneemsom en verschuldigde rente geparkeerd. Naarmate de bouw van uw woning vordert, kunnen de grond- en termijnnota s vanaf deze rekening betaald worden. De grondkosten en de tot het moment van de notariële levering vervallen bouwtermijnen, worden bij de notaris betaald. De aannemer is gerechtigd om, zoals omschreven in de aannemingsovereenkomst, rente in rekening te brengen. Deze kosten worden door de notaris voor u inzichtelijk gemaakt. Wanneer u tijdens het bouwproces langere tijd met vakantie gaat, dient u ervoor te zorgen dat eventuele termijnnota s en/of facturen voor het meer- en minderwerk binnen de gestelde termijn worden betaald. Dura Vermeer factureert de aanneemsom in bouwtermijnen. De te hanteren termijnregeling staat omschreven in de aannemingsovereenkomst. Wanneer u een factuur voor een vervallen termijn ontvangt, controleert u de factuur en stuurt deze, indien akkoord, aan uw geldverstrekkende instantie. Deze zal de nota rechtstreeks aan Dura Vermeer betalen.

8 NOTARIËLE DOCUMENTEN Notaris De notaris wordt ingeschakeld voor de juridische levering van de grond en hij stelt de benodigde akten, zoals de leveringsakte, op. Indien u een hypothecaire lening heeft afgesloten, stelt de notaris eveneens de hypotheekakte op. Zodra wij voldoen aan alle opschortende voorwaarden zoals deze genoemd zijn in de koopakten, ontvangt u van ons hier een schriftelijke bevestiging van in de vorm van een goed-nieuwsbrief. Hierna wordt u door de notaris uitgenodigd voor het ondertekenen van de leveringsakte. Leveringsakte Met de leveringsakte, ook wel transportakte of overdrachtsakte genoemd, gaat het eigendom van de grond over van de verkoper naar de koper. Het is de juridische levering van de woning. De feitelijke levering is de oplevering tussen de verkoper en koper. De leveringsakte wordt ondertekend door zowel de verkoper als de koper. De notaris zorgt voor inschrijving bij het Kadaster. In het Kadaster worden alle eigendomsaktes ingeschreven. Dit is een openbaar register, waar iedereen kan opvragen wie de eigenaar van een woning is. Zodra de eigendomsakte is ingeschreven, krijgt de koper een afschrift daarvan thuisgestuurd. Hypotheekakte De meeste mensen hebben voor het kopen van hun woning een lening nodig. De geldverstrekker wil, voordat hij deze grote bedragen uitleent, wel zekerheid hebben omtrent het betalen van de maandelijkse rente en aflossing. Daarom wordt er recht van hypotheek gevestigd. Om een recht van hypotheek te vestigen, is een notariële akte nodig, ondertekend door alle partijen.

9 CONTRACTTEKENINGEN De contractverkooptekeningenset maakt onderdeel uit van de aannemingsovereenkomst. De situatietekening geeft de verkaveling van het project aan en de ligging van uw woning ten opzichte van het noorden. Aan uw woning is een bouwnummer toegekend. Het bouwnummer zegt niets over de bouwvolgorde en/of de volgorde van oplevering. Hierover wordt u separaat geïnformeerd. De plattegronden tonen de indeling van uw woning, inclusief bijbehorende maatvoering. De geveltekeningen tonen de verschillende gevelaanzichten, inclusief de raam- en deurkozijnen en bijbehorende draairichting. De maatvoering op de tekeningen en de positie van de installaties zijn indicatief. Deze zijn niet geschikt voor het bestellen van maatproducten, zoals meubels en stoffering. Wij raden u aan de juiste maatvoering ter plaatse op te meten. U krijgt hiervoor gelegenheid tijdens de Inmeetmiddag (zie ook hoofdstuk Goed Geïnformeerd ).

10 TECHNISCHE OMSCHRIJVING De technische omschrijving vormt een onderdeel van de aannemingsovereenkomst en beschrijft de uitvoering en toepassing van de diverse materialen en installaties van uw woning. De technische omschrijving is opgebouwd uit diverse onderdelen. Het eerste deel beschrijft de algemene bepalingen. Deel twee geeft de technische uitwerking aan. Als laatste is een aantal overzichtslijsten en -staten opgenomen.

11 GARANTIES EN ZEKERHEID (SWK) Op uw woning is de SWK Garantie- en Waarborgregeling van toepassing. Wat betekent dit voor u? In het geval de ondernemer tijdens de aanbouwperiode van de woning in financiële moeilijkheden komt, regelt SWK (Stichting Waarborgfonds Koopwoningen) als waarborgende instelling in samenspraak met de betrokken verzekeringsmaatschappij dat uw woning zonder meerkosten voor u wordt afgebouwd. Deze waarborg heet de insolventiewaarborg. De SWK Garantie- en Waarborgregeling gaat drie maanden na oplevering in. Doen zich binnen deze garantietermijn bepaalde bouwkundige gebreken voor, dan is de aannemer verplicht deze te herstellen. In het algemeen bedraagt de garantietermijn zes jaar. Voor ernstige constructieve gebreken waardoor de bewoonbaarheid in het geding komt, geldt een garantietermijn van tien jaar. Voor bepaalde, in de garantieregeling genoemde specifieke onderdelen, geldt een termijn korter dan zes jaar. Sommige onderdelen zijn uitgesloten van garantie. Schade die het gevolg is van onvoldoende onderhoud, valt vanzelfsprekend niet onder de garantie. Voor meer informatie over SWK en de garantiebepalingen verwijzen wij u naar de bijbehorende documenten van SWK. Garantie- en Waarborgcertificaat U ontvangt van SWK het Garantie- en Waarborgcertificaat. Het certificaat is woninggebonden en niet persoonsgebonden. Dit houdt in dat wanneer u in de toekomst uw woning verkoopt, de garantie automatisch overgaat op de volgende koper. Het Garantie- en Waarborgcertificaat hoeft dus niet overgeschreven te worden. Indien u besluit tot het laten uitvoeren van zogenaamd minderwerk, bestaat de mogelijkheid dat uw garantie wordt gelimiteerd. De verantwoordelijkheid om de woning op de niet uit te voeren onderdelen te laten voldoen aan het Bouwbesluit verschuift dan van de aannemer naar de koper. Hiertoe ontvangt u ter ondertekening een overzicht waarop het minderwerk wordt uitgesloten van de garantie. Dit overzicht vormt een aanvullende verklaring op de aannemingsovereenkomst. Vervolgens ontvangt u via SWK een gelimiteerd garantiecertificaat van uw woning. Wanneer u kiest voor minderwerk, kunt u geen aanspraak maken op het eerder opleveren van uw woning dan de geprognosticeerde oplevering.

12 Wijzigingen na oplevering Vanzelfsprekend kunt u na oplevering van uw woning in eigen beheer wijzigingen aanbrengen. Hierbij dient u bij het (laten) uitvoeren van aanpassingen rekening te houden met de consequenties wat betreft de garantiebepalingen. Alleen werkzaamheden die vóór de oplevering door de aannemer of door hem aangewezen derden zijn uitgevoerd, vallen onder de garantiebepalingen die u als koper heeft. De door uzelf uitgevoerde werkzaamheden vallen buiten de SWK Garantie- en Waarborgregeling. Dit geldt tevens indien u na oplevering wijzigingen aan uw installatie aanbrengt. De garantie op de installatie komt dan te vervallen. U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de zelfwerkzaamheden aan uw woning na oplevering zodanig te (doen) verrichten dat aan de gestelde wettelijke voorschriften wordt voldaan. Hierbij dient u het Bouwbesluit in acht te nemen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de rijksoverheid, bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu

13 WOONWENSEN Bij de aanschaf van uw woning krijgt u de gelegenheid uw persoonlijke wensen ten aanzien van de indeling en afwerking van uw woning kenbaar te maken. Dit noemen we ook wel meer- en minderwerk. Om dit proces in goede banen te leiden en te zorgen dat uw wensen naar verwachting worden gerealiseerd, is voor het meer- en minderwerk een procedure opgesteld, waaraan alle betrokken partijen zich dienen te houden. Indien u geen gebruik wenst te maken van de meer- en minderwerkopties, dan wordt uw woning standaard afgewerkt volgens de contractverkooptekeningen en de technische omschrijving. Basiskeuzelijst meer - en minderw erk Aan de hand van de basiskeuzelijst meer- en minderwerk kunt u uw keuzen schriftelijk kenbaar maken aan uw kopersadviseur, eventueel aangevuld met een tekening. Het door u opgegeven meer- en minderwerk wordt vervolgens verwerkt. Cascoverklaring In de basiskeuzelijst meer-en minderwerk staat dat u kunt kiezen voor een casco keuken, badkamer en/of toilet. Indien u kiest voor casco, ontvangt u van uw kopersadviseur een cascoverklaring die u dient te ondertekenen. De kopersadviseur stuurt een kopie van de ondertekende verklaring naar de waarborgende instelling. Zij verstrekt u vervolgens een gelimiteerd garantiecertificaat. Individueel meer - en minderwerk Naast de basiskeuzelijst meer- en minderwerk is het mogelijk uw woning aan te passen aan uw specifieke wensen. Misschien wilt u bijvoorbeeld ruimtes samenvoegen of een extra scheidingswand plaatsen. Samen met uw kopersadviseur bespreekt u uw individuele woonwensen. Voor uw individuele woonwensen dient u met het volgende rekening te houden: Wijzigingen die in strijd zijn met vergunningen, regelgeving en de voorwaarden van de waarborgende instelling worden niet uitgevoerd. Wijzigingen in strijd met de voorschriften van de nutsbedrijven worden niet uitgevoerd. Wijzigingen in de hoofdopzet van de installaties en in posities en afmetingen van leidingschachten en de meterkast zijn slechts beperkt mogelijk. Individuele aanpassingen aan de gevels en aan de constructie van de woning dienen te worden getoetst. Wij kunnen niet garanderen dat deze kunnen worden uitgevoerd. Gevelwijzigingen zoals vermeld in de basiskeuzelijst meer- en minderwerk zijn getoetst en dus uitvoerbaar.

14 Bevestiging meer- en minderwerk Het door u gekozen meer- en minderwerk verwerken wij in een opdrachtbevestiging en bijbehorende bouwnummertekening. U ontvangt deze opdrachtbevestiging voor het opgedragen meer- en minderwerk (inclusief eventuele showroomoffertes en aangepaste woningplattegronden) met het verzoek deze vóór het verstrijken van de sluitingsdatum geaccordeerd retour te zenden. U dient deze opdrachtbevestiging en tekening(en) te voorzien van uw handtekening voordat u deze aan ons terug stuurt. Alleen dan nemen wij uw kopersmeer- en minderwerk in productie. De kopersadviseur informeert vervolgens alle overige partijen over de door u in opdracht gegeven meer- en minderwerkopties. De opdrachtbevestiging bevat een totaaloverzicht van alle in opdracht gegeven meer- en minderwerkopties. Omdat voor het meer- en minderwerk verschillende sluitingsdata gelden, kan het zijn dat u de lijst meerdere malen ter goedkeuring ontvangt. Zo hebben zowel u als de kopersadviseur actueel zicht of uw woonwensen correct verwerkt zijn. Let op: Alleen schriftelijke afspraken met Dura Vermeer over het meer- en minderwerk zijn geldig! Beslismomenten Voor het vaststellen van het meer- en minderwerk gelden verschillende sluitingsdata, gebaseerd op de startdatum van de bouw en de noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden. Dit is het moment dat wij de getekende opdrachtbevestiging binnen moeten hebben. Om het door u gekozen meer- en minderwerk te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat u uw woonwensen zo vroeg mogelijk kenbaar maakt bij uw kopersadviseur. Wij zullen uw opdrachten binnen de daarvoor gestelde termijn en/of sluitingsdata verwerken en aan u bevestigen. Indien u na deze sluitingsdatum wensen doorgeeft, zal afhankelijk van de vordering van de bouw, (stand van de inkoop, de werkvoorbereidingen, bouwproductie, ed.) door de aannemer worden aangegeven welke wijzigingen nog kunnen worden doorgevoerd, eventueel tegen hogere kosten.

15 Facturatie meer- en minderwerk Het door u gekozen meer- en minderwerk wordt rechtstreeks door Dura Vermeer aan u gefactureerd, inclusief eventuele showroomoffertes. Enige uitzondering hierop vormt de keuken. Zie ook de showroomprocedure (hoofdstuk Showrooms ). Het meer- en minderwerk wordt in rekening gebracht volgens de onderstaande termijnregeling: 25% van het totaalbedrag van het door u in opdracht gegeven meer- en minderwerk en eventueel van toepassing zijnde showroomoffertes, worden bij opdracht in rekening gebracht. De resterende 75% wordt in rekening gebracht bij het gereedkomen van het meer- en minderwerk Meer- en minderwerk wordt met elkaar verrekend. Wanneer het totale bedrag negatief is, vindt de verrekening bij oplevering plaats. Alle bedragen in de meer- en minderwerklijst zijn inclusief 21% BTW. Wijzigingen ten aanzien van de voorgeschreven btw-tarieven worden met de koper verrekend.

16 SHOWROOMS Uw woning wordt voorzien van sanitair, tegelwerk, elektra en verwarmingsinstallaties zoals omschreven in de technische omschrijving. Om invulling te geven aan uw individuele woonwensen zijn er voor de inrichting en afwerking van uw woning showrooms geselecteerd. De showrooms zijn op de hoogte van alle mogelijkheden van het project en kunnen u een passende aanbieding doen. U ontvangt een uitnodiging voor een bezoek aan de betreffende showrooms. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de sluitingsdata. In de showroom kunt u in alle rust uw woonwensen kenbaar maken en bespreken met de adviseur van de showroom. Naar aanleiding van uw bezoek zal een passende offerte worden gemaakt. Eventuele installatieaanpassingen volgend uit uw keuze, worden eveneens in de offerte verwerkt. Indien u ander sanitair, en/of tegelwerk kiest dan de standaardopties, worden de materiaalkosten van de vervallen standaardoptie in mindering gebracht op de kosten van het door u gekozen product. De eventuele meerwerkkosten zijn opgebouwd uit de prijzen voor het alternatief gekozen meerwerk, inclusief eventuele kosten voor extra montage, verwerkingskosten, extra arbeid, materiaal en/of installatiewijzigingen. Binnen twee weken na uw showroombezoek krijgt u de offerte thuisgestuurd. Deze dient u voor akkoord te ondertekenen en binnen één week retour te zenden naar de betreffende showroom. Indien uw offerte niet correct is, verzoeken wij u binnen één week contact op te nemen met de showroom, zodat een herziene offerte opgesteld kan worden. De herziene offerte dient u, indien correct, voor akkoord te ondertekenen en binnen een week te retourneren. De showroom draagt zorg voor verzending van uw definitieve offerte naar uw kopersadviseur. Vervolgens ontvangt u via uw kopersadviseur een nieuw totaaloverzicht. De kopersadviseur zorgt ervoor dat de overige belanghebbende partijen van uw keuzes op de hoogte worden gesteld.

17 Keuken Standaard levering Uw woning wordt opgeleverd zonder keuken. U kunt de keuken in eigen beheer na oplevering (laten) plaatsen. De wanden worden onafgewerkt opgeleverd, dus zonder tegelen/of spuitwerk. Uw woning wordt ter plaatse van de keuken opgeleverd met de installatiepunten als omschreven in de technische omschrijving. De installatiepunten worden op plintniveau afgedopt. Wij bieden u de mogelijkheid aan om installatie-aanpassingen te doen. Hiervoor geldt echter een aantal voorwaarden die te vinden zijn in de bijgevoegde Voorwaarden wijzigen installaties bij casco oplevering. Sanitair Samen met de sanitairshowroom bieden wij u de mogelijkheid om uw badkamer naar uw eigen wensen in te richten. Omdat uw sanitairkeuze van invloed is op het tegelwerk, adviseren wij u eerst uw sanitair te kiezen, alvorens een keuze te maken bij de tegelshowroom. Bij de sanitairshowroom kunt u specifieke wensen ten aanzien van het tegelwerk wel al kenbaar maken, zodat hiermee in uw sanitairkeuze rekening kan worden gehouden. Het is niet toegestaan om alleen het sanitair aan te laten brengen zonder tegelwerk, dan wel een deel daarvan te laten vervallen. Tegelw erk De sanitaire ruimten dienen geheel voorzien te worden van tegelwerk en sanitair. Het is niet toegestaan om alleen het tegelwerk te laten aanbrengen, dan wel een deel daarvan. In de tegelshowroom kunt u het tegelwerk in uw woning afstemmen op uw wensen. Voor de aankoop van tegels geldt dat deze afgerond worden op verpakkingshoeveelheden. Indien het formaat van het tegelwerk afwijkt ten opzichte van het standaard tegelwerk wordt er gerekend met extra snijverlies. Casco sanitaire ruimten Indien u geen keuze kunt maken bij de sanitairshowroom dan wel tegelshowroom, kunt u alle sanitaire ruimten geheel casco laten opleveren. Deze optie staat vermeld in de basiskeuzelijst meer- en minderwerk. In dat geval worden de sanitaire ruimten zonder sanitaire toestellen, wand- en vloertegelwerk, wandspuitwerk en afwerkvloer opgeleverd. Het loodgieterswerk wordt op de standaard locatie op plinthoogte afgedopt aangebracht. Elektra en verwarming worden wel afgemonteerd op de plekken en hoogte zoals vermeld in de contractstukken. De badkamer dient u kort na oplevering af te bouwen.

18 Wanneer u kiest voor casco oplevering, dan worden de sanitaire ruimten uitgesloten van de SWK-garantie en dient u een cascoverklaring te ondertekenen. Op basis hiervan ontvangt u een gelimiteerd garantiecertificaat van SWK. Van de standaard sanitaire installatie worden geen tekeningen met maatvoeringen afgegeven. De reden hiervoor is dat er ten opzichte van de gehanteerde bouwtekening (minimale) afwijkingen kunnen zijn. Uw sanitair zou hier dan vervolgens niet op aansluiten. Voor een indicatie van de maatvoering van de installatiepunten verwijzen wij u naar de contracttekening van uw woning. Verwarmingsinstallatie Standaard is uw woning voorzien van een verwarmingsinstallatie zoals omschreven in de technische omschrijving en aangegeven op de verkooptekeningen. Onderdelen van de verwarmingsinstallatie zijn te bezichtigen bij de verwarmingsshowroom. Indien u de voorkeur geeft aan bijvoorbeeld het verplaatsen van een radiator, een ander type radiator of thermostaat, dan kunt u dit kenbaar maken in de showroom. De verwarmingsinstallatie, inclusief eventueel gekozen opties, worden vóór oplevering in uw woning aangebracht. De aanpassingen van de verwarmingsinstallatie vallen daardoor ook onder de garantie. Elektrische installatie In de technische omschrijving en op de verkooptekeningen staat de elektrische installatie beschreven. U kunt onderdelen van de elektrische installatie bezichtigen bij de elektrashowroom. U kunt uw wensen voor bijvoorbeeld extra wandcontactdozen, loze leidingen of extra groepen in de meterkast, bespreken met de adviseur van de showroom. De elektrische installatie, inclusief eventueel gekozen opties, worden vóór oplevering in uw woning aangebracht. De aanpassingen van de verwarmingsinstallatie vallen daardoor ook onder de garantieregeling.

19 GOED GEINFORMEERD Natuurlijk wilt u weten hoe het met de bouw van uw nieuwe woning is gesteld. Daarom houden wij u gedurende het bouwproces op verschillende manieren op de hoogte van de stand van zaken. Informatievoorziening tijdens de bouw De kopersadviseur informeert u tijdens het bouwproces over de voortgang van de bouw, via , nieuwsbrieven en via de sociale media. Ook over eventuele noodzakelijke wijzigingen en andere interessante informatie houden wij u via deze kanalen op de hoogte. Naast het persoonlijke gesprek met de kopersadviseur wordt u tijdens de bouw meerdere malen uitgenodigd voor een bewonersinformatiebijeenkomst. Hier krijgt u uitvoerig toelichting op het bouwproces en de bijzonderheden van uw woning. Bovendien krijgt u de kans kennis te maken met uw toekomstige buren. Kopers-Kijkmiddag & Inmeetmiddag Wat is er leuker dan de bouw van uw nieuwe woning op de voet te kunnen volgen? Daarom organiseren wij op de nieuwbouwlocatie kijkmiddagen voor alle toekomstige bewoners. Op deze dagen krijgt u de mogelijkheid om vrij de bouw te betreden, waarbij u uw woning kunt bezichtigen. Eén van de kijkmiddagen de Inmeetmiddag is speciaal bedoeld om, eventueel samen met uw leveranciers, maten op te nemen voor meubels, stoffering en apparatuur. Natuurlijk is een kijkmiddag ook een mooie gelegenheid om uw nieuwe buren te ontmoeten. Bezoek aan de bouwlocatie Tijdens de Kopers-Kijkmiddag wordt er op de bouw rekening gehouden met uw bezoek, zodat u veilig de bouw kunt betreden. Buiten de Kopers-Kijkmiddag is het uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan om de bouwlocatie te betreden. Ook willen wij u erop wijzen dat het ten strengste verboden is de bouwlocatie zelfstandig te betreden.

20 OPLEVERING EN SERVICE Betalingen De overhandiging van de sleutels kan alleen plaatsvinden als alle betalingen aan Dura Vermeer zijn voldaan. Houdt u er rekening mee dat het twee weken kan duren voordat betalingsopdrachten zijn verwerkt. Wij raden u daarom aan de opleveringsdatum tijdig door te geven aan uw bank of hypotheekverstrekker. Wanneer er alleen sprake is van minderwerk, dan wordt dit bedrag door ons voor oplevering naar u overgemaakt. Uiterlijk twee weken voor oplevering van uw woning ontvangt u schriftelijk bericht over de datum en het tijdstip waarop de oplevering van uw woning zal plaatsvinden. Aanvullend ontvangt u de factuur van de laatste bouwtermijn, inclusief de laatste nota( s) voor het meeren minderwerk. Opstalverzekering Na ondertekening van de aannemingsovereenkomst en de daarop volgende juridische levering, bent u eigenaar van de grond. Gedurende het bouwproces is de aannemer verantwoordelijk voor de woning. Vanaf het moment van oplevering neemt u de verantwoordelijkheid (risico) voor de woning over. Wij adviseren u de opstalverzekering voor uw nieuwe woning op de dag van oplevering te laten ingaan. Kw aliteitsbeoordeling Eén à twee weken voor de oplevering organiseren wij een laatste kijkdag. Tijdens deze dag heeft u de gelegenheid uw woning kwalitatief te beoordelen. Eventuele tekortkomingen, kunt u op het daarvoor bestemde formulier vermelden en direct na afloop afgeven bij de uitvoerder in de bouwkeet. Graag willen wij u erop wijzen dat op het moment van deze laatste kijkdag een aantal zaken in de woning nog niet volledig zijn afgewerkt, dan wel ontbreken, zoals badkameraccessoires en kranen. In verband met de diefstalgevoeligheid worden deze onderdelen pas vlak voor oplevering aangebracht.

21 Oplevering Een vertegenwoordiger van Dura Vermeer levert de woning aan u op. U kunt zich bij de oplevering op eigen initiatief, laten vertegenwoordigen door een adviseur van bijvoorbeeld Vereniging Eigen Huis. Tijdens de rondgang door de woning worden alle opmerkingen, gebreken en afspraken door de vertegenwoordiger van Dura Vermeer vastgelegd in een Proces-Verbaal van Oplevering. Ook eventuele geschillen worden, voorzien van een onderbouwing van beide partijen, vastgelegd in het Proces-Verbaal van Oplevering. Het proces-verbaal wordt door beide partijen ondertekend. Eén exemplaar wordt aan u verstrekt. Wanneer u ervoor kiest zich te laten vertegenwoordigen door een bouwkundig adviseur, zal ook uw vertegenwoordiger een lijst met opleverpunten opstellen. Deze lijst is echter niet rechtsgeldig. Alle punten zoals vermeld in het Proces-Verbaal van Oplevering dienen binnen drie maanden na oplevering verholpen te zijn. Voor een spoedig verloop van de herstelwerkzaamheden, dient u de ondernemer de gelegenheid te geven tot herstel van de gebreken. Het tijdstip van de herstelwerkzaamheden zal tijdig aan u worden meegedeeld. De herstelwerkzaamheden en de controle daarvan vinden plaats op reguliere werkdagen tijdens werkuren. Het Proces-Verbaal van Oplevering wordt twee keer door u ondertekend. De eerste keer bij de oplevering van de woning, de tweede keer nadat alle punten zoals vermeld in het proces-verbaal naar tevredenheid zijn hersteld of verholpen. Indien u een keuken heeft gekozen in de projectshowroom, dan wordt deze na oplevering van de woning direct aan u geleverd en geplaatst. In het proces-verbaal zal daarom geen melding worden gedaan van de keuken. Onderhoudstermijn Na oplevering volgt een onderhoudstermijn van zes maanden. Alle tekortkomingen die u in deze zes maanden signaleert, kunt u schriftelijk melden aan Dura Vermeer. Na de onderhoudstermijn gaat de garantietermijn in.

ALGEMENE OMSCHRIJVING. Project Megenseind te Afferden (Gld.)

ALGEMENE OMSCHRIJVING. Project Megenseind te Afferden (Gld.) ALGEMENE OMSCHRIJVING Project Megenseind te Afferden (Gld.) Datum: 03-12-2012 / Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens... 3 2. Algemeen... 4 3. Koopsom Vrij Op Naam (VON)... 4 4. Een woning met

Nadere informatie

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten!

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Inhoud 1. Goed beschermd 04 2. Wettelijke bescherming 06 3. Het kopen van een nieuwbouwwoning 10 4. Een huis kopen met GIW-certificaat 14 5. De oplevering 16

Nadere informatie

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap

Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap Stepekolk te Brandevoort - Helmond Geschakeld Drie-onder-één-kap Twee-onder-één-kap ALGEMENE KOPERSINFORMATIE TECHNISCHE OMSCHRIJVING STAAT VAN AFWERKING Woningtypen A t/m E d.d. 12 juni 2013 Geachte heer

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING

#KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING #KLEUREN- EN MATERIAALSTAAT #VERKOOP-/TECHNISCHE OMSCHRIJVING 1 #INHOUDSOPGAVE #INITIATIEFNEMER & BOUWER Goossen Te Pas Bouw B.V. Marssteden 200, 7547 TD ENSCHEDE T 053 433 04 10 E info@goossentepasbouw.nl

Nadere informatie

De Rietkraag. Waddinxveen. Met Koopstart koop je jouw droomhuis met korting! 12 woningen type Rietgors

De Rietkraag. Waddinxveen. Met Koopstart koop je jouw droomhuis met korting! 12 woningen type Rietgors De Rietkraag Waddinxveen 12 woningen type Rietgors Met Koopstart koop je jouw droomhuis met korting! Inhoudsopgave Voorwoord 2 Voorwoord 3 Waddinxveen 5 De Triangel 7 enieten in een gloednieuw huis 8 Situatietekening

Nadere informatie

KOPERSOPTIELIJST. Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast. Groothuis Wonen B.V.

KOPERSOPTIELIJST. Zuidhorn, 6 rijwoningen De Oostergast. Groothuis Wonen B.V. 20 Groothuis Wonen B.V. Ootmarsumseweg 12 7615 PL Harbrinkhoek Postbus 508 7600 AM Almelo Telefoon 0546-480 000 Fax 0546-480 048 info@groothuis.nl www.groothuis.nl Bank 75.99.56.243 KvK Oost Nederland

Nadere informatie

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel

VEENDAM KOMPAS. Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen RUIME EENGEZINSWONINGEN. Hoek. kavel. ca 175 m². Tussen. kavel VEENDAM KOMPAS RUIME EENGEZINSWONINGEN Hoek kavel ca 175 m² Tussen kavel ca 130 m² Compleet en voor een prikkie! Gewoon lekker wonen een tussenwoning vanaf 132.500 von een hoekwoning vanaf 147.500 von

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 5 vrijstaande woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN

SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN SCHEPENDOMLAAN 18 NIJMEGEN Koopsom 239.000,= v.o.n. ALGEMENE INFORMATIE & INDELING Nieuw te realiseren sfeervol 3-kamerappartement op geliefde locatie in de wijk Hees. Winkels, cultuur en het centrum van

Nadere informatie

in het centrum van Andijk Appartementencomplex Algemeen ONTWIKKELING 15 APPARTEMENTEN Projectontwikkelaar: Ontwerp: Aannemer: Verkoop informatie:

in het centrum van Andijk Appartementencomplex Algemeen ONTWIKKELING 15 APPARTEMENTEN Projectontwikkelaar: Ontwerp: Aannemer: Verkoop informatie: Appartementencomplex in het centrum van Andijk Algemeen ONTWIKKELING 15 APPARTEMENTEN Projectontwikkelaar: Ontwerp: Aannemer: Raadhuisplein 1 te Wervershoof Tel: 0228 584 007 www.botmanprojectontwikkeling.nl

Nadere informatie

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega

Dagpauwoog. 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Dagpauwoog 20 twee-onder-één-kap woningen in de Lindewijk te Wolvega Heerlijk wonen in de Lindewijk in Wolvega, in de aangename zuidoosthoek van Friesland. Met natuur, ruimte voor uw gezin en alle voorzieningen

Nadere informatie

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen

Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen Zonnedauw & Borstelbies Twee-onder-één-kap woningen 2 3 13 12 15 14 16 30 31 Dongehof, Koolhoven Buiten 17 32 33 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 58 een echte buitenkans! 18 19 36 37 38 39 34 35 29 28 27 26 25

Nadere informatie

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen

tot bloei komen... omschrijving laat uw woonwensen technische De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen Niets is lekkerder dan je helemaal thuis te voelen laat uw woonwensen tot bloei komen... De nieuwe woonwijk Zandweide in Dussen in je woonomgeving. Het is echt een feestje om hier te wonen! De buurtbewoners

Nadere informatie

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681

Nadere informatie

Sliedrecht plan Baanhoek West

Sliedrecht plan Baanhoek West Sliedrecht plan Baanhoek West 12 woningen Vivaldi type V1, V2 en V3 TECHNISCHE OMSCHRIJVING EN ALGEMENE INFORMATIE Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-06-2015 Technische Omschrijving en Algemene Informatie

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Ligusterstraat 26 VAASSEN

Ligusterstraat 26 VAASSEN Ligusterstraat 26 VAASSEN Vraagprijs: 169.000,- kosten koper Woninginformatie Ligusterstraat 26 te VAASSEN Indeling Bestaand huis kopen en zelf bepalen hoe nieuw je het huis laat opleveren? Deze

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 5 ééngezinswoningen type Fazant Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen voorbehouden d.d. 01-07-2015 Technische Omschrijving en Algemene

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk

Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk Pijnacker-Nootdorp plan Keijzershof, Vogelwijk 12 twee-onder-één kapwoningen type Patrijs (D1 en D2) 1 halfvrijstaande woning type Buizerd (D3) Technische Omschrijving en Algemene Informatie Wijzigingen

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht

TECHNISCHE OMSCHRIJVING. 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 herenhuizen aan de Vecht KWALITEITSOMSCHRIJVING KLEURENSTAAT WEGWIJZER Van toepassingen op 12 herenhuizen Zijdebalen te Utrecht

Nadere informatie

VEEL VOORKOMENDE KOPERSVRAGEN NIEUWSBRIEF TWEEDE KATERN (OPLEVERINGEN)

VEEL VOORKOMENDE KOPERSVRAGEN NIEUWSBRIEF TWEEDE KATERN (OPLEVERINGEN) NIEUWSBRIEF EERSTE KATERN (VOOR ALLE KOPERS) STAND VAN DE VERKOOP VOORTGANG BOUWPLAATS VAKANTIESLUITING FEESTELIJKE HAPPENING VEEL VOORKOMENDE KOPERSVRAGEN NIEUWSBRIEF TWEEDE KATERN (OPLEVERINGEN) PROGNOSE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Vereniging Parketvloer Leveranciers. AV CZ/95 april 2010

Algemene Voorwaarden van de Vereniging Parketvloer Leveranciers. AV CZ/95 april 2010 Algemene Voorwaarden van de Vereniging Parketvloer Leveranciers AV CZ/95 april 2010 Deze Algemene Voorwaarden van de Vereniging Parketvloer Leveranciers zijn totstandgekomen in overleg met de Consumentenbond

Nadere informatie

TO-verkoop 10 woningen, type Tjotter 8 woningen, type Stadhouder

TO-verkoop 10 woningen, type Tjotter 8 woningen, type Stadhouder TO-verkoop 10 woningen, type Tjotter 8 woningen, type Stadhouder Blok 34 en 35 Plan Nieuwland-Oost, Brielle 22 juni 2015 Afbeelding blok 35 Rehorst Bouw Algemene Informatie en Technische Omschrijving Datum

Nadere informatie

LUPINESINGEL 318 ALPHEN AAN DEN RIJN. Fraai afgewerkte HOEKmaisonette met moderne badkamer en keuken! Koopsom 137.500,= k.k.

LUPINESINGEL 318 ALPHEN AAN DEN RIJN. Fraai afgewerkte HOEKmaisonette met moderne badkamer en keuken! Koopsom 137.500,= k.k. LUPINESINGEL 318 ALPHEN AAN DEN RIJN Fraai afgewerkte HOEKmaisonette met moderne badkamer en keuken! Koopsom 137.500,= k.k. INTRODUCTIE PAGINA Geachte geïnteresseerde, Een huis kopen doet u niet zomaar

Nadere informatie