Kopers zouden. worden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kopers zouden. worden"

Transcriptie

1

2 ER ZIJN VEEL van dit soort portiekflats in Nederland. Bij het uitponden van deze complexen uit de woningvoorraad, moet de verhuurder zich goed realiseren dat particuliere eigenaren met enorme problemen worden opgezadeld. Kopers weten vaak niet waar zij aan beginnen. De woningen worden ouder en het VvE-bestuur functioneert vaak niet goed. Bewoners komen eigenlijk vast te zitten in een web van ellende. Zij zouden beter voorgelicht moeten worden, vindt Kastein. Er zijn weinig perspectieven. Sommige eigenaren proberen hun woning te verkopen aan een nieuw slachtoffer. Ik zeg het nu heel negatief, maar naarmate de woningen meer op leeftijd raken, is dit beeld wel reëel. De praktijk is dat veel uitpondoperaties al hebben plaatsgevonden. Sommige corporaties zijn eigenaar van meer dan de helft van de woningen gebleven. Zij spelen nog een actieve rol in de VvE. Dan is er een redelijk stabiele situatie. Maar waar dit niet het geval is, zullen veel particulieren een keer tegen de problemen aanlopen. Als dit soort complexen op locaties staan waar volume is toe te voegen en de gemeente er welwillend tegenover staat, dan kan sloop en nieuwbouw via CPO met gesloten beurs volgens Kastein een passende oplossing zijn voor dit probleem. Bij CPO verwerven particulieren in groepsverband een bouwkavel met woonbestemming. Hiervoor organiseren zij zich meestal in een stichting of vereniging zonder winstoogmerk, die als opdrachtgever naar architect en aannemer van het project optreedt. Uiteindelijk worden de woningen dus in groepsverband gerealiseerd. Eigenaren moeten volgens hem over de streep getrokken worden met een aantrekkelijk en degelijk plan. Mensen moeten op een verantwoordelijke manier een beetje verleid worden. Met CPO weten zij immers ook niet precies waaraan zij beginnen. Hoe zit het met de huisvestingskosten? En, waar laten we onze spullen? Met de woningcorporatie zijn er goede afspraken te maken voor wisselwoningen. Alle betrokken partijen kunnen er met deze aanpak wijzer van worden. Samen met De Regie zoekt de SEV in deze richting oplossingen voor twee portiekflats in Heemstede en Zandvoort. Over het blijven investeren in de woningen zelf is bij de eigenaren twijfel ontstaan. Dat heeft te maken met de bouwkundige staat. Het wooncomfort is onder de maat. Er zijn allerlei zaken waar je geld in moet steken als je er goed wil wonen. De vraag is of de investeringen zich nog terugbetalen in een hogere waarde van de woningen, zegt Kastein. Hier komt bij dat een deel van de huidige bewoners er juist is gaan wonen vanwege de lage prijs. Zij hebben dus lang niet altijd de financiële middelen om de woningen op te knappen. Dat is een probleem. In Heemstede hebben twee VvE s een stichting opgericht. De stichting vertegenwoordigt de eigenaren en heeft een programma van eisen opgesteld. Is het mogelijk om met gesloten beurs nieuwe woningen met minimaal hetzelfde oppervlak te realiseren? Wij hebben in opdracht van de stichting een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd: wat kost het om de huidige woningen en garages te slopen en wat kost het om vervolgens op dezelfde locatie evenveel woningen van dezelfde omvang met parkeergelegenheid terug te bouwen?, vertelt Kastein. Het saldo van deze optelsom, van het slopen van de huidige woningen en het bouwen van de nieuwe woningen, wil je tot nul reduceren. Vervolgens kun je uitrekenen hoeveel woningen en parkeerplaatsen je moet toevoegen om de kosten van de vervanging van de huidige woningen te kunnen afdekken. Door het architectenbureau ADP is in opdracht van de stichting een volumestudie gedaan. De resultaten zijn doorgesproken met het stichtingsbestuur en de twee VvE s. Hiermee is het nog geen gerealiseerd plan. Ook de gemeente en de woningcorporatie moeten akkoord gaan. Dat geldt ook voor de omwonenden. Met de woningcorporatie is vooraf een afspraak gemaakt over hun participatie in het project, legt Kastein uit. Zij zijn bereid gevonden om de extra woningen die ontwikkeld worden, te kopen. Dit tegen een prijs die net onder de taxatiewaarde ligt. Enerzijds koopt de corporatie dus extra woningen tegen een gunstige prijs en anderzijds financiert zij enkele kosten voor. Dit is de kurk waar het project financieel op drijft. De gemeente heeft aangegeven welwillend tegenover het principe te staan, maar het is nog niet bekend of zij ook daadwerkelijk met de huidige voorstellen zal instemmen. De gemeente moet bereid zijn het bestemmingsplan aan te passen. Voorlopig ligt er een structuurontwerp. Kopers zouden beter voorgelicht moeten worden In Zandvoort ging het anders. De gemeente daar is al jaren aan het soebatten met een aantal eigenaren van enkele portiekflats aan de boulevard. Het gaat om in totaal 60 koopwoningen verdeeld in drie blokken. Het complex is eigendom van 11 afzonderlijke VvE s. De woningen zijn vergelijkbaar met die in Heemstede. De gemeente vindt daarom dat dit stukje Zandvoort aan vernieuwing toe is. Zij wilde de locatie door een projectontwikkelaar laten opwaarderen. De eigenaren hebben zich daar steeds met succes tegen verzet. De vergoeding zou niet in verhouding staan tot het bedrag dat de huidige bewoners er ooit voor hebben neergelegd, zegt Kastein. Deze discussie over de opwaardering van dit gebied duurt al twintig jaar waarbij de bewoners tot nu toe altijd het gelijk aan hun kant hebben gekregen. De huidige wethouder zag in het CPOconcept een interessante optie die kon leiden tot een doorbraak in de discussie. De bewoners denken nogal verschillend over de toekomst van het complex en het gebied. Vooral bewoners die zelf flink hebben geïnvesteerd in de woning, lopen niet echt warm. Een groot deel van de bewoners vindt juist dat er nu een historische kans ligt om dit met gesloten beurs te doen, weet Kastein. Ook hier heeft een haalbaarheidsonderzoek meer duidelijkheid verschaft. De bewoners blijken geen haast te hebben. Zij vinden het voortzetten van het onderhoud voor de korte termijn de beste optie. De meerderheid wil wel verder onderzoek naar de sloop-nieuwbouwvariant, aldus Kastein. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening biedt gemeenten de mogelijkheid de eis op te nemen in een bestemmingsplan dat (een deel van) een locatie via particulier opdrachtgeverschap ontwikkeld moet worden. Als eigenaar wil je niet meewerken aan een bestemmingsplanwijziging om het vervolgens voor een andere partij dan de eigen VvE mogelijk te maken op de locatie extra woningen te gaan bouwen. De eigenaren hebben deze opbrengsten immers zelf nodig om de begroting van het sloop-nieuwbouwproject sluitend te krijgen. De eigenaren willen daarom dat de extra mogelijkheden die op deze locatie worden gecreëerd alleen benut kunnen worden in het kader van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, legt Kastein uit. De gemeente heeft dit overgenomen. In het ontwerpbestemmingsplan dat op 19 mei jl. door het college is vastgesteld, wordt de bestaande situatie bevestigd. Er is bovendien een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarin is geregeld dat het slopen en vervangen van de huidige woningen alleen via een CPO-initiatief mogelijk is (zonder het bestemmingsplan opnieuw te moeten aanpassen). Uiteraard zijn er regels over hoe hoog en hoeveel er maximaal op de locatie mag worden teruggebouwd wanneer een beroep op deze wijzigingsbevoegdheid wordt gedaan. Ook alle omwonenden willen immers zicht hebben op wat er gaat gebeuren. Als er voldoende eigenaren blijken te zijn die vertrouwen hebben in een bepaald plan ter vervanging van hun eigen woningen, kunnen zij dus naar de gemeente stappen en wijzen op de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan, legt Kastein uit. Op deze manier ontstaat er een oplossing die voor alle betrokkenen gunstig is. De gemeente en andere woningeigenaren zien de waarde van een gebied stijgen en de direct betrokken eigenaren vervangen met een gesloten beurs hun huidige appartementen door een nieuw huis met een verhoogd wooncomfort. Zij kunnen bovendien volop zelf meedenken in de herontwikkeling van het gebied. Of de bewoners ook daadwerkelijk overgaan tot sloop en nieuwbouw zal de toekomst uitwijzen.

3

4 WONEN, IN ELK GEVAL in het sociale domein, is tegenwoordig niet meer van het Rijk, van gemeenten en zelfs niet van bewoners, maar van corporaties. En die zijn op hun beurt van niemand. Binnen de driehoek staat, markt en gemeenschap heeft de woningcorporatie zich als maatschappelijke organisatie in de loop van de tijd als het ware aan elastiekjes op en neer bewogen. Vanuit het domein van de gemeenschappen zijn ze als maatschappelijke organisaties door de staat geconfisqueerd en tot uitvoeringsorganisaties van overheidsbeleid geworden. Na de verzelfstandiging hebben corporaties nadrukkelijk de markt verkend en zich daarbij vervreemd ten opzichte van de andere domeinen en hun actoren, overheid en bewoners. Daardoor zijn de elastiekjes slap geworden: de overheid is op afstand gaan staan en beweegt vooral bij incidenten. De gemeenschappen zijn een passieve en tandeloze omgevingsfactor van de corporatie geworden. De marktwerking heeft maar beperkt vat op de corporaties met hun vrijwel gegarandeerde inkomstenstroom. Losgeraakt van hun verschillende maatschappelijke ankers, hebben corporaties een weinig duurzame toekomst. Er is sprake van een verlies aan legitimiteit en aan duidelijkheid over de identiteit van de corporaties en het corporatiebestel. Er is twijfel over hun dienstbaarheid aan het publieke belang en effectiviteit bij het dienen van meervoudige doelen en het bedienen van vele doelgroepen. Het stelsel is aan vernieuwing toe! Een terugkeer naar het vroegere stelsel is daarbij niet mogelijk. Er wordt in dit kader dan ook gesproken van de noodzaak tot het herontwerpen van het woonstelsel. Ideeën over hoe de toekomst van woningcorporaties er uit kan komen te zien lopen flink uiteen. Sommigen pleiten voor een verdere verzelfstandiging van de corporaties en beperking van het overheidstoezicht. Anderen willen juist een versterking van de sociale taak binnen publieke kaders. Nog weer anderen wensen vooral de emancipatie van de bewoners te versterken. Wat is de achterliggende visie achter het stelsel en wat zijn de uitgangspunten waaraan een nieuw ontwerp zou moeten voldoen? Een belangrijke vraag is welke variaties er in de toekomst van corporaties mogelijk zijn. Wat is hard en zeker, wat nog niet en wat bepaalt dat? Doevendans: In Ontwikkelingspaden voor woningcorporaties verkennen Fleurke, Van der Schaar en Van Wijk deze vragen. Tegen de achtergrond van een historische, internationale en transsectorale vergelijking, onderzoeken de auteurs de argumenten op grond waarvan men voor een van de ontwikkelingspaden zou kunnen kiezen. De eerste ontwikkelingsrichting is versmalling. Deze richting komt tegemoet aan twijfels omtrent de uitzonderingspositie die Nederland in Europees verband inneemt. Hierbij worden er vraagtekens geplaatst bij de verzelfstandigde grootschalige corporaties en neigt men naar herkenbare, klassieke arrangementen. De ontwikkelingsrichting consolidatie van het bestel heeft betrekking op het handhaven van het evenwicht tussen de grote spelers in en rond de sociale verhuur. Afscheid van de overheid is de derde onderscheiden ontwikkelingsrichting en houdt het einde in van een afzonderlijk wettelijk regime voor instellingen die zich met sociale verhuur bezighouden. De ontwikkelingsrichting verbreding leidt tot wezenlijk andere corporaties. Verbreding kan leiden tot een nieuw type onderneming: het gemengd woonbedrijf. Maar de vraag naar een nieuw woonstelsel reikt verder dan de positie van alleen corporaties. In een nieuw woonstelsel moet ook de positie van de andere partijen duidelijker worden, onder meer ten opzichte van de corporatie. Wie moeten dit woonstelsel dragen, van wie is het wonen en van wie de corporatie? Volgens de SEV kenmerkt een nieuw woonstelsel zich door de volgende vijf elementen. Beweeglijk speelveld voor maatschappijgedreven corporaties Wat er moet gebeuren om het belang van de volkshuisvesting te dienen, verandert in de tijd. Vertrekken vanuit de kerntaak volkshuisvesting de toegankelijkheid van wonen voor iedereen en dus de zorg voor kwetsbare doelgroepen lijkt daarbij verstandig. Afbakening naar buiten kan tot stand komen in interactie met de lokale maatschappelijke omgeving van corporaties. De concurrentie met de gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen om bijvoorbeeld de regierol op wijkniveau, zal tegen de grenzen van bevoegdheden en middelen aanlopen. Voorlopig dient dat een nuttig doel: het nodigt uit tot maatschappijgedreven innovatie en het maakt de problemen die dichtbij mensen liggen daardoor niet alleen zichtbaar, maar lost ze ook op. Onderbouwing van de inzet in termen van maatschappelijk en economisch rendement en principes van wederkerigheid en proportionaliteit moeten de brede maatschappelijke betrokkenheid van corporaties handen en voeten geven. Borging publiek belang en publieke normstelling Ook op een beweeglijk speelveld kunnen strakke normen gelden. Die hebben namelijk betrekking op de maatschappelijke kerntaken van corporaties en in het bijzonder de borging van het publieke, grondwettelijke belang: het huisvesten van hun doelgroep in kwalitatief acceptabele woningen tegen een betaalbare prijs. Die norm laat zich zowel kwalitatief als kwantitatief vertalen. Ook ten aanzien van aanvullende maatschappelijke opdrachten, zoals het bijdragen aan de ontplooiing van mensen en aan de kwaliteit van samenleven, is lokale normstelling mogelijk en wenselijk.

5 Gemengd bedrijfsmodel: scheiden om nieuw te verbinden De constructie van de ideale woningcorporatie valt nog niet mee. Vooral op de meervoudigheid in functies en gebrekkige aansturing is kritiek mogelijk. Als kapitaalverschaffer en vastgoedbelegger zouden corporaties evenals pensioenfondsen aan gematigde maar harde rendementseisen moeten voldoen waarop een streng toezicht op te risicovolle transacties en investeringen wordt gehouden. Als woningbeheerder zouden ze aan dezelfde tucht van de markt moeten worden blootgesteld als die welke makelaars en commerciële verhuurders efficiënt laat werken. Als uitdeler van dat financieel en maatschappelijk rendement hebben zij daarom een veel sterkere publieke en maatschappelijke borging nodig op de richting waarin die investeringen worden gedaan, zonder dat lange democratische besluitvormingsprocedures de slagkracht verminderen. Zijn er modellen denkbaar waarin optimaal presteren op deze verschillende functies wordt gecombineerd met behoud van maatschappelijke idealen en inzet op de maatschappelijke doelstelling? Ontwerp van nieuwe bedrijfsmodellen, met scheiden om nieuw te verbinden als motto, maakt onderdeel uit van herontwerp van het stelsel. Lokale betrokkenheid en tegenkracht Het wonen is te veel van corporaties alleen geworden. Betrokkenheid, medeverantwoordelijkheid en sturing van lokale partijen, bewoners en gemeenten voorop, moet opnieuw groeien om vervreemding en oligarchie van corporatiebestuurders tegen te gaan. Niet alleen bij het corporatiebeleid, maar bij het wonen als zodanig. Daar zijn nieuwe instrumenten voor nodig, voor gemeenten en voor bewoners. Het wetsontwerp van de Maatschappelijke Onderneming biedt hiervoor handvatten, maar veel meer is nodig en mogelijk. Een programma maatschappijverbindingen, met inzet op versterking van de sturing door lokale belanghouders en op het faciliteren van maatschappelijke zelforganisatie, maakt een belangrijk onderdeel uit van het herontwerp. Betrouwbare noodremprocedure De stuurgroep Meijerink doet vooral iets aan het toezicht er komt een nieuwe sterke autoriteit en er wordt iets gedaan aan de borging van het publieke belang. Die centrale Woonautoriteit moet er komen, maar dan ook met echte tanden. Dat publiek belang moet steviger geborgd worden, maar dan met kabels in plaats van elastiekjes. Alle partijen in het nieuwe woonstelsel moeten hun verantwoordelijkheid pakken Alle partijen in het nieuwe woonstelsel moeten hun verantwoordelijkheid pakken. Corporaties zullen hun bestaansrecht als maatschappelijke onderneming verplichtend moeten invullen, als werkorganisatie van, voor en met de samenleving. Het wonen is niet van corporaties, het is in de eerste plaats van bewoners en hun gemeenschappen. Corporaties zullen zich breed maatschappelijk moeten blijven oriënteren en medeverantwoordelijkheid dragen, maar niet alles ook zelf doen. Coproductie met hun partners en het faciliteren van maatschappelijke zelforganisaties van bewoners zijn perspectiefrijk. Gemeenten moeten echt meer van hun lokale regierol op het gebied van wonen laten zien en daarbij nieuwe sturingsvarianten als bod op woonvisie moeten inzetten. De rijksoverheid zal het systeem moeten organiseren en beheren en een actieve betrokkenheid bij het publieke belang moeten houden en waarmaken. En daarbij condities voor bewoners, corporaties en gemeenten moeten creëren. Het nieuwe woonstelsel komt er niet alleen vanaf de ontwerptafel. Nu al wordt in de maatschappelijke praktijk geëxperimenteerd met arrangementen die voorgaande kenmerken verkennen en op waarde onderzoeken. Nieuwe verenigingsvormen, maatschappelijk bestuur, maatschappelijke zelforganisatie, coöperatieven, ze komen eraan als de praktijk de ruimte krijgt om te experimenteren. Dat is het beroep dat de SEV doet op de minister en de Tweede Kamer maar vooral ook op bewoners, gemeenten, corporaties en andere maatschappelijke organisaties. Bied ruimte voor experimenten, organiseer beleidsleren op weg naar een nieuw en duurzaam woonstelsel.

6 2008, het jaar van de spannende verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten, het jaar van de mondiale financiële en economische crisis, maar ook het jaar van de afgetreden minister Vogelaar. Een dynamisch jaar met veelingrijpende gebeurtenissen. Hoe de SEV het er vanaf heeft gebracht, staat in het jaarverslag over Daarin staan de resultaten van de drie SEV-programma s: Vernieuw(d) maatschappelijk ondernemerschap, Wat beweegt de woningmarkt? en Keer de verloedering! Wij vragen, bijvoorbeeld in de jaarverslagprijs Het Glazen Huis, transparantie en verantwoording van onze partners en andere betrokkenen. Ook het SEV-jaarverslag moet daarom een dergelijke insteek hebben. Welke wegen zijn er ingeslagen? Wat zijn de prestaties en opbrengsten? Hebben we de gewenste effecten gezien en de verwachte resultaten behaald? Ligt de SEV nog op de koers van maatschappelijk ondernemen? Deze vragen en andere stellen we in het jaarverslag. Spreek de SEV vooral aan op deze resultaten, we horen het graag! SEV/juni 2009/48 pagina s/als pdf te downloaden of gratis te bestellen op In dit nieuw verschenen boek van Fleurke, Van der Schaar en Van Wijk wordt de lezer meegenomen in een verkenningstocht door de turbulente wereld van de woningcorporaties. De ideeën over de toekomst van woningcorporaties lopen flink uiteen. Moeten we afscheid nemen van het fenomeen woningcorporatie, moet de corporatie versmallen tot kerntaken óf de integrale buurtbeheerder worden die de WRR erin ziet? Tegen de achtergrond van een historische, internationale en transsectorale vergelijking, onderzoeken de auteurs de argumenten op grond waarvan men voor een van de ontwikkelingspaden zou kunnen kiezen. Het boek geeft iedere politieke kleur argumenten in het debat over de toekomst van deze belangrijke sector. Het werkt inspirerend en verhoogt tevens de kwaliteit van het publieke debat. De SEV ziet dit boek daarom ook als een belangrijke basis voor nieuwe experimenten met arrangementen tussen woningcorporaties, de gemeenschap waar zij in en voor opereren, de overheid en de markt. RIGO en SEV/mei 2009/208 pagina s/ te bestellen voor 19,50 op Sinds 2002 voert de Rotterdamse wooncorporatie Woonbron een inkomensafhankelijk prijsbeleid, beter bekend als het Tweehuurprijzensysteem. De aangeboden woningen zijn sindsdien voor zowel een sociale huurprijs als een markthuur verkrijgbaar, afhankelijk van het inkomen van de bewoners. Woonbron en de SEV evalueren de effecten van deze mogelijke voorloper voor een landelijk systeem van inkomensafhankelijk huren in dit rapport. De SEV heeft een vergelijkbaar experiment met Huur op Maat. We verwachten hiervan in juli 2009 de eerste resultaten op landelijk niveau. SEV/april 2009/42 pagina s/als pdf te downloaden op De provincie Groningen, de gemeenten Pekela, Reiderland, Scheemda en Winschoten en de SEV hebben Heins Advies gevraagd onderzoek te doen naar koopwoningen in het Oldambt. Het is een vervolg op eerdere onderzoeken die concluderen dat de vraag naar woningen in Oost-Groningen afneemt. Aanleiding voor het onderzoek waren diverse onderzoeksrapporten en de waarneming dat in sommige straten van de betrokken gemeenten veel woningen te koop bleken te staan. Heins Advies uit Leeuwarden heeft de wensen van bewoners en de technische staat van de woningen onderzocht. Deze uitkomsten werden vergeleken met eerdere onderzoeken in Nederland. In gebieden in Zeeland, Limburg en Twente bijvoorbeeld zien we vergelijkbare ontwikkelingen. SEV/april 2009/96 pagina s/als pdf te downloaden op De discussie over het belang van energiebesparing is al langer gaande, maar sinds de economische crisis is het kabinet zich meer gaan focussen op dit onderwerp. Verschillende maatregelen worden getroffen op uiteenlopende gebieden. De CO 2 -uitstoot bijvoorbeeld moet drastisch worden verlaagd, maar ook bedrijven en woningen moeten beter geïsoleerd worden. In nieuwbouwwoningen is isoleren bijna vanzelfsprekend, echter in de bestaande particuliere voorraad worden de kabinetsdoelstellingen niet bereikt. Om deze te halen, moet ook de particuliere sector aan de slag. In 2008 zijn twee verkenningen over dit onderwerp met bijdrage van de SEV uitgevoerd. In dit rapport treft u de uitkomsten daarvan aan. SEV/maart 2009/50 pagina s/als pdf te downloaden op Kijk voor een uitgebreid overzicht op

7 SEV-congres MAAKBAARHEID VAN EEN DUURZAME SAMENLEVING Op 23 april 2009 kwamen in het filmtheater Cinescope in Almere verschillende vertegenwoordigers van het middenveld, de overheid en de gemeenschap samen om te brainstormen over de maakbaarheid van een sociaal duurzame samenleving. De gemeente Almere heeft corporaties uitgedaagd een competitie aan te gaan voor de ontwikkeling van de sociaal duurzame wijk Almere Hout Noord. Drie corporaties, waaronder winnaar Ymere, presenteerden hun plan in een workshop. Daarnaast lichtten gastsprekers hun visie op de maakbaarheid van een duurzame samenleving toe. De soms stroeve samenwerking tussen de aanwezige partijen bleef niet onderbelicht. Annet Bertram sprak bijvoorbeeld over een moddertheorie waarmee ze het falen van de samenwerking aanduidt. Floor Basten betoogde dat de burger ondergewaardeerd is en serieus moet worden genomen. Echter, voorbeelden van succesvolle projecten zoals WoonServiceWijk Escamp en het NOVA-college werden ook benoemd. Dankzij de diverse sprekers was het congres van de SEV en de gemeente Almere zeer gevarieerd en liep de spanning af en toe op een prettige manier hoog op. Meer informatie over het congres op Het Experiment is een kwartaaluitgave van de SEV, Postbus 1878, 3000 BW Rotterdam. De SEV ontwikkelt innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen. De SEV is onafhankelijk, maar kan niet zonder initiatiefrijke netwerkpartners. Samen met hen beproeft zij ideeën voor innovaties in de praktijk. Een abonnement op Het Experiment is kosteloos en op vier manieren aan te vragen: schriftelijk op bovenstaand adres, telefonisch via , per of via Adreswijzigingen kunt u schriftelijk doorgeven. Gebruikt u daarvoor de adreswijzigingskaart/bestelbon. Dit is de andere zijde van de adresdrager. Overname van artikelen is mogelijk na toestemming van de hoofdredacteur. Een kosteloos abonnement op onze elektronische nieuwsbrief krijgt u door uw naam (eventueel de naam van uw organisatie en functie) te mailen naar U kunt zich ook abonneren via Aan dit nummer werkten mee: Sahil Achahboun, Lex de Boer, Ilse Crooy, John Cüsters, Radboud Engbersen, Kees de Graaf, Marnix Groenland, Jeroen Singelenberg, Sander Sparenberg, Madelon Stoele en Anne-Jo Visser. Beeldmateriaal: Absoluut Design, Freek van Arkel/Hollandse Hoogte, Martijn Beekman/Hollandse Hoogte, Oote Boe/Hollandse Hoogte, Joost Brouwers, Sofie Van Hoof, Arie Kievit/Hollandse Hoogte, Len Munnik, de Nationale Beeldbank, Geneviève Ruocco en Wendy Panders. Hoofdredactie: Karien van Dullemen Concept en vormgeving: Bergen op Zoom Lithografie en druk: NPN drukkers Andere SEV-publicaties kunt u bestellen via: telefoonnummer , per of via

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Verkenning instrumenten koopstarters

Verkenning instrumenten koopstarters Verkenning instrumenten koopstarters gemeente Baarn afdeling Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu Oktober 2008 1 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...3 2 Financiële instrumenten om de maandlast te

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Hidde Dirks b1372564

Hidde Dirks b1372564 Hidde Dirks b1372564 Strategie Kwetsbare wijk Capaciteiten scoren onvoldoende Sociaal aspect is voldoende COS Strategie COS COS Strategie COS Middel Aantrekken en vasthouden van hoger opgeleiden/koopkrachtige

Nadere informatie

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll

Landgraaf. Bijlage(n) Uw brief van Uw kenmerk Documentnummer 15.16418 IIUIIllllllll Gemeente Landgraaf Aan de SP Landgraaf t.a.v. mevrouw I. Koopman Maastrichterlaan 11 6374 VL LANDGRAAF IIUIIllllllll Onderwerp Vragen ex artikel 43 Reglement van Orde inzake wachtlijsten. Landgraaf, Verzonden

Nadere informatie

Woonstad Rotterdam Woonstad Rotterdam Onze missie Wonen in een stad waar je trots op kunt zijn. Woonstad Rotterdam heeft de ervaring en het vernuft om dat te realiseren. De mensen van Woonstad Rotterdam

Nadere informatie

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen

Bouw zelf je eigen droomhuis. Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Bouw zelf je eigen droomhuis Woonstad Rotterdam maakt het mogelijk in het Oude Westen Inhoud 1. Inleiding 2. Van droom naar werkelijkheid: collectief particulier opdrachtgeverschap 3. Je eigen droomhuis

Nadere informatie

VOOR SLIMME CORPORATIES

VOOR SLIMME CORPORATIES VOOR SLIMME CORPORATIES Slimmer Kopen een slimme deal voor bewoners én corporaties U stelt klanten met een smalle beurs in de gelegenheid een eigen woning te kopen. Tegelijkertijd blijft die woning beschikbaar

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen.

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen. In maart 2015 vroegen wij in een enquête onze huurders, woningzoekenden, collega corporaties, gemeenten, medewerkers en via social media om mee te denken met ons beleid. In totaal hebben 3.700 deelnemers

Nadere informatie

Woningwet op weg. De Wooncoöperatie. Kevin Klop 17 juni 2015

Woningwet op weg. De Wooncoöperatie. Kevin Klop 17 juni 2015 Woningwet op weg De Wooncoöperatie Kevin Klop 17 juni 2015 Achtergrond Troonrede 2013 Participatiesamenleving Legitimiteit corporatiesector Parlementaire enquête Essay Adri Duivesteijn De koopwoning bereikbaar

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Samenvatting Novelle Blok

Samenvatting Novelle Blok Samenvatting Novelle Blok Woningbouwcorporaties moeten weer dienstbaar worden aan het publieke belang in hun werkgebied. Hun taak brengen we terug tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 mei 2013, nr. 181477/181485, tot bekendmaking van de wijziging van de Uitvoeringsregeling

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 mei 2013, nr. 181477/181485, tot bekendmaking van de wijziging van de Uitvoeringsregeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 14 mei 2013, nr. 181477/181485, tot bekendmaking van de wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Noord-Holland

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels

Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels POSITION PAPER Woonruimtebemiddeling: samen leven met minder regels VNG-INZET VOOR DE NIEUWE HUISVESTINGSWET Inleiding In delen van het land is nog steeds sprake van knelpunten op de woningmarkt, met gevolgen

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE BETAALBAAR- HEID donderdag 19 maart 2015 BETAAL- BAARHEID Groningen is de jongste stad van Nederland. Van de totaal circa 200.000 inwoners zijn

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012

Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie. Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Woningcorporatie 2020: Professionalisering Communicatie Uitkomsten benchmarkonderzoek 2012 Between-us, 2012 Voorwoord Met vijftien jaar ervaring in de corporatiebranche heeft Between-us een solide inzicht

Nadere informatie

het nieuwe Lefier wat verandert er voor u?

het nieuwe Lefier wat verandert er voor u? het nieuwe Lefier wat verandert er voor u? ruimte om te leven Lefier is een wooncorporatie in Noord-Nederland, met haar werkgebied in de gemeenten Borger-Odoorn, Emmen, Groningen, Hoogezand-Sappemeer en

Nadere informatie

Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming

Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming Woningcorporaties scoren slecht op verduurzaming In 2020 moeten de huizen van alle woningcorporaties gemiddeld energielabel B hebben, een belofte van koepelorganisatie Aedes. Vooral in de Randstad liggen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Noord-Holland 2012

Uitvoeringsregeling subsidie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Noord-Holland 2012 Bijlage 3 registratienummer 2012-6149 Optie A: Renteloos Gedeputeerde staten van Noord-Holland; Overwegende dat het wenselijk is dat er in de provincie Noord-Holland meer woningen worden gebouwd door middel

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Eendaagse masterclass sturen op wonen Voor wethouders, raadsleden en andere belangstellenden

Eendaagse masterclass sturen op wonen Voor wethouders, raadsleden en andere belangstellenden RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Eendaagse masterclass sturen op wonen Voor wethouders, raadsleden en andere belangstellenden Uw werkterrein is het woonbeleid, u heeft ambitie

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van Culemborg Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP DATUM 17 april 2013 KOPIE AAN BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER 1208556/7266 Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Discussienota impulsen op de woningmarkt van

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen

VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen VEELGESTELDE VRAGEN Algemeen 1. Waarom verkoopt Casade een aantal van haar huurwoningen? Casade biedt haar klanten graag een breed keuzepakket van woonmogelijkheden en wil hen de kans bieden een woning

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Verkoop door woningcorporaties

Verkoop door woningcorporaties 34 Afspraken over verkoop van sociale huurwoningen Sinds 1998 worden in Amsterdam sociale huurwoningen verkocht. Aanleiding was de sterk veranderde samenstelling en woningbehoefte van de Amsterdamse bevolking.

Nadere informatie

UITNO DIGING. Symposium 30 jaar BIEB 1000 woningen 8 DECEMBER 2011 SYMPOSIUM PARKTHEATER EINDHOVEN

UITNO DIGING. Symposium 30 jaar BIEB 1000 woningen 8 DECEMBER 2011 SYMPOSIUM PARKTHEATER EINDHOVEN UITNO DIGING Symposium 30 jaar BIEB 1000 woningen 8 DECEMBER 2011 SYMPOSIUM PARKTHEATER EINDHOVEN THEMA S PARALLELSESSIES 1. CPO in bestaande buurten en dorpen Hoe ga je met de bestaande (particuliere)

Nadere informatie

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND Nederland moet snel uit de crisis. Steden zijn de economische motor van Nederland. Zij vormen de spil in krachtige netwerken met het bedrijfsleven, het

Nadere informatie

Doelstelling en doelgroep

Doelstelling en doelgroep klimaat op maat Klimaat op maat Het klimaat verandert en de olievoorraden raken langzaamaan op. Dat laatste betekent concreet dat de energieprijzen naar verwachting flink stijgen in de komende decennia.

Nadere informatie

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting De wijze waarop de woningmarkt nu georganiseerd is met 2,4 miljoen sociale huurwoningen is niet meer houdbaar. We zullen naar een systeemverandering

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen?

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Uw woning huren of kopen? 1 Met de vraag 'Een huis kopen of een huis huren?' kunt u op verschillende momenten in uw leven te maken krijgen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014

VOORBEELD. Verkoop van huurwoningen. De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen. Derde (geheel herziene) druk, april 2014 Verkoop van huurwoningen De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen Derde (geheel herziene) druk, april 2014 VERKOOP VAN HUURWONINGEN De nieuwe regels voor verkoop van sociale huurwoningen

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE Stad maken donderdag 19 maart 2015 Stad maken Duiding en context De traditionele rollen binnen het ontwikkeltraject veranderen. De corporaties,

Nadere informatie

Toelichting op de Europa Kickoff 2 bijeenkomst Verduurzaming Gebouwde Omgeving.

Toelichting op de Europa Kickoff 2 bijeenkomst Verduurzaming Gebouwde Omgeving. Toelichting op de Europa Kickoff 2 bijeenkomst Verduurzaming Gebouwde Omgeving. 1. Inleiding. 1.1. Algemeen. Energiebesparing in de gebouwde Omgeving is een van de speerpunten in de uitvoeringsagenda Duurzaamheid

Nadere informatie

Datum: 3 maart 2014 Betreft: consultatie-versie van de novelle op de Herzieningswet toegelaten instellingen. Geachte heer Blok,

Datum: 3 maart 2014 Betreft: consultatie-versie van de novelle op de Herzieningswet toegelaten instellingen. Geachte heer Blok, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst de heer drs. S.A. Blok Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Datum: 3 maart 2014 Betreft: consultatie-versie

Nadere informatie

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN

OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN OVERZICHTSNOTITIE INZENDINGEN Deze notitie behandelt enkele conclusies op hoofdlijnen, gebaseerd op de 36 inzendingen die zijn ingediend voor de pilot woonconcepten voor EU-arbeidsmigranten. Positieve

Nadere informatie

WERKPLAN. HBV Valkenswaard

WERKPLAN. HBV Valkenswaard WERKPLAN HBV Valkenswaard Versie: 1.1 Datum: Oktober 2015 1 Inhoud Hoofdstuk 1: Versterken van de structuur.... 3 1.1 Betrekken van huurders.... 3 1.2 Versterken communicatie met andere groepen.... 3 1.3

Nadere informatie

Ver van huis? 26 maart 2015. Pieter Schut Notaris vastgoed

Ver van huis? 26 maart 2015. Pieter Schut Notaris vastgoed Ver van huis? 26 maart 2015 Pieter Schut Notaris vastgoed Ver van huis Parlementaire enquête Woningcorporaties Commissie van Vliet: "Het was een giftige cocktail van overambitieuze directeuren, falend

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 209 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMSTERDAM

ACTIVITEITEN AMSTERDAM ACTIVITEITEN AMSTERDAM Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 1.476 2.368 14.337 593 18.774 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMSTERDAM totaal

Nadere informatie

2 -/ OKT 2008. Gemeente Gouda. T.a.v. mevr. Drs. J.M. Holdijk Raadsadviseur Griffie gemeente Gouda. Dinsdag 15 oktober 2008, Gouda.

2 -/ OKT 2008. Gemeente Gouda. T.a.v. mevr. Drs. J.M. Holdijk Raadsadviseur Griffie gemeente Gouda. Dinsdag 15 oktober 2008, Gouda. ggmeente gouda Ingekomen ~fdoling ~ Gemeente Gouda - / UVa Naam T.a.v. mevr. Drs. J.M. Holdijk Raadsadviseur Griffie gemeente Gouda 2 -/ OKT 2008 Huurdersvereniging Beter Wonen Gouda Heemskerkstraat 41

Nadere informatie

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK VERSIE JUNI 2014 INLEIDING De Bouwcampus staat in de steigers: hier pakken we de uitdagingen binnen de bouw gezamenlijk op. In vraagstukken die zowel private als publieke

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief Ingekomen stuk D (PA 18 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2013

Ondernemingsplan 2009-2013 Verbindingen leggen Samenwerken voor maatschappelijke prestaties Ondernemingsplan 2009-2013 vanaf 2010 1. Inleiding Verbindingen leggen om maatschappelijke opgaven te realiseren. Zo zien we onze opdracht

Nadere informatie

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken.

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken. Geacht college, raad en toehoorders, Ik wil graag beginnen met een compliment voor deze begroting, die naar het schijnt in een bijzonder korte tijd is opgesteld. En daarnaast voor de uiterst overzichtelijke

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl DE CONSUMENT AAN HET STUUR Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl www.sir-55.nl www.sir-55.nl SIR-55 CREËERT BETROKKEN BEWONERS Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk

Nadere informatie

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Onze visie Woonstad Rotterdam gelooft in de mogelijkheden van Rotterdam en zijn inwoners. Een wereldstad die niet stuk te krijgen is. Waar iedereen, ongeacht

Nadere informatie

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Inleiding De Prioriteringssessie Woonvisie is een belangrijk vervolg op de co-makersgesprekken die zijn gevoerd en de 5 thematafels die

Nadere informatie

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis Vervolg 2016 2017 Platform31 In samenwerking met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg Den Haag, 21 maart 2016 Inhoudsopgave Langer Thuis in eigen buurt: activiteiten

Nadere informatie

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw

Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw Samenvatting: Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw De opgave is groot De Rijksoverheid streeft naar een energieneutrale bebouwde omgeving in 2050. Op weg daar naar toe is de ambitie

Nadere informatie

Presentatie Van opstellen woonvisie naar realiseren goede huisvesting

Presentatie Van opstellen woonvisie naar realiseren goede huisvesting Presentatie Van opstellen woonvisie naar realiseren goede huisvesting Gemeentenetwerk MOE-landers Ing. F.C. (Frans) Suijkerbuijk Adviseur Volkshuisvesting Gemeente Bergen op Zoom 7 april 2011 Inhoud presentatie

Nadere informatie

De huizenmarkt in beweging: stappenplan huis kopen in 2015

De huizenmarkt in beweging: stappenplan huis kopen in 2015 De huizenmarkt in beweging: stappenplan huis kopen in 2015 De huizenmarkt en de nieuwste ontwikkelingen worden door veel makelaars nauwlettend in de gaten gehouden. Alhoewel het herstel van de markt nog

Nadere informatie

Betaalbaar particulier opdrachtgeverschap

Betaalbaar particulier opdrachtgeverschap Betaalbaar particulier opdrachtgeverschap Expertteam Eigenbouw in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eigenbouw is ook haalbaar voor starters Ook starters op de woningmarkt

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik. Aan de raad, Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik. Aan de raad, Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2016 16-037 Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik Aan de raad, Onderwerp Financiële compensatie Hof van Bunnik Gevraagde beslissing 1. Een bedrag van

Nadere informatie

DE ALLIANTIE. DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN. mei 2014 HCG/TK/ES

DE ALLIANTIE. DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN. mei 2014 HCG/TK/ES DE ALLIANTIE DIRECTEUR AMSTERDAM-ALMERE en VvE DIENSTEN mei 2014 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is een ontwikkelende woningcorporatie met bijna 60.000 woningen in de noordvleugel van de Randstad. Vier regiobedrijven

Nadere informatie

Koers 2014-2018. De toekomst begint nu

Koers 2014-2018. De toekomst begint nu Koers 2014-2018 De toekomst begint nu Inhoudsopgave De toekomst begint nu Een goede en betrouwbare verhuurder zijn Waar hebben we mee te maken? Voel je thuis! Acantus in 2019 De plannen voor 2014-2018

Nadere informatie

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014

Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken. Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Eindhoven: geen verordening maar prestatieafspraken Joep Berghuis Studiedag Huisvestingswet 2014 18 juni 2014 Inhoud presentatie Woonvisie: kansen benutten, basis op orde Woningmarkt Eindhoven/regio Lokaal

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Huurconvenant 2012 2022

Huurconvenant 2012 2022 Huurconvenant 2012 2022 Trudo heeft al vele jaren een overeenkomst met het Klantenplatform over haar huurprijsbeleid. In het zogenaamde huurconvenant zijn duidelijke afspraken vastgelegd over zaken als

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 595 Wijziging van artikel 247 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enkele andere wetten als gevolg

Nadere informatie

Woonvisie in t kort 10

Woonvisie in t kort 10 10 Woonvisie in t kort Utrecht is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken. Daarom is de druk op de woningmarkt groot. Deze druk zal de komende jaren blijven waardoor veel doelgroepen niet de woning

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers. De klant is koning

Advies. Bewoners Advies Groep. Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers. De klant is koning Bewoners Groep Klantrelaties Nijestee - Huurders / kopers De klant is koning Januari 2014 In november 2013 zijn tijdens de BinnensteBuitendag van Nijestee een drietal Bewoners Groepen (BAG s) van start

Nadere informatie

Deze brief hebben de direct betrokken huurders wonend in Schuttersbosch ontvangen.

Deze brief hebben de direct betrokken huurders wonend in Schuttersbosch ontvangen. Deze brief hebben de direct betrokken huurders wonend in Schuttersbosch ontvangen. Datum: 12 april 2011 Kenmerk: Schuttersbosch Behandeld door: de heer Wil Geenen Onderwerp: Informatie toekomstvisie Schuttersbosch

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst in het kader van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor Huurders (CPOH)

Verslag van de bijeenkomst in het kader van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor Huurders (CPOH) Verslag van de bijeenkomst in het kader van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor Huurders (CPOH) Datum : 8 oktober 2012 Locatie : t Bourgondisch Hof, Waalwijk Aanwezig : Willem Ebbers, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Stelling 1. Gemeenten in een krimpgebied moeten gezamenlijk bepalen of, waar en wat voor woningen er gebouwd worden.

Stelling 1. Gemeenten in een krimpgebied moeten gezamenlijk bepalen of, waar en wat voor woningen er gebouwd worden. Bestuurdersconferentie Krimp als Kans 17 juni 2009 Locatie: Van Nelle Ontwerpfabriek Rotterdam Workshop: Wonen en Woonomgeving Bestuurlijk trio: minister (VROM/WWI), de heer Pim de Bruijne (gedeputeerde

Nadere informatie

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016 Waar komen we vandaan? tiwos Wat hebben we nodig? Waar staan we voor? Waar gaan we voor? beleidsplan 2012-2016 Extern De meest relevante omgevingsfactoren: politiek De overheid trekt zich terug, bezuinigt

Nadere informatie

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015 EIGEN HAARD LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert april 2016 TdH/MMC/16.015 DE ORGANISATIE is opgericht in 1909 als woningbouwvereniging, met als doel verbetering van de volkshuisvesting

Nadere informatie

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks

Warehouse. Zaandam. toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam toplocatie in Nederland gelegen nabij A8 / A10 20 minuten naar Schiphol 16 loadingdocks Warehouse Zaandam Inhoudsopgave Warehouse - logistiek centrum 5 Bereikbaarheid 7 Dichtbij uw klanten

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen: 2 Subsidie initiatief fase

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Besluiten vast te stellen: 2 Subsidie initiatief fase Besluit van 26 november 2013, nr. 2013, 181477/254653 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie collec tieve zelfbouw Noord-Holland 2013 Gedeputeerde

Nadere informatie

Memo. De provincie kan maar een klein deel van de belemmeringen wegnemen. Bij collectieve zelfbouw speelt met name de belemmering

Memo. De provincie kan maar een klein deel van de belemmeringen wegnemen. Bij collectieve zelfbouw speelt met name de belemmering Uw contactpersoon D.P. Valk BEL/RI Bijlage bij GS Nota met registratienummer 181477/238413 Doorkiesnummer 023-514 3804 valkd@noord-holland.nl Beleidsreactie Evaluatierapportage CPO Memo 29 augustus 2013

Nadere informatie

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning

Woondebat Woerden, 11 december 2014. Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Woondebat Woerden, 11 december 2014 Karin Verdooren Directeur-bestuurder Eugene Menagé manager Strategie & Bestuursondersteuning Inhoud Even kennismaken De Herzieningswet Koers GroenWest Gemeente en corporaties

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen

Voorstel van resolutie. betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen stuk ingediend op 1687 (2011-2012) Nr. 1 21 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Mieke Vogels en Elisabeth Meuleman en de heren Filip Watteeuw en Dirk Peeters betreffende het afschaffen

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch

Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Provincie Noord-Brabant t.a.v. formateur de heer Schinkels Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Stichting Droomwonen Brabant Speelhuislaan 158 4815 CJ Breda 076-5213080 info@droomwonenbrabant.nl Rabobank

Nadere informatie

Wie doet er mee? Samen bouwen van woningen tussen 550 en 850 Euro,na de Novelle. 6e Woondebat, Robert Jan Sliep

Wie doet er mee? Samen bouwen van woningen tussen 550 en 850 Euro,na de Novelle. 6e Woondebat, Robert Jan Sliep Wie doet er mee? Samen bouwen van woningen tussen 550 en 850 Euro,na de Novelle. 6e Woondebat, Robert Jan Sliep Start Corporaties: voor huurders met een laag inkomen. Verbeterambities en vraag naar 700+:

Nadere informatie

JongZeeuw architecten - wie zijn we?

JongZeeuw architecten - wie zijn we? JongZeeuw architecten - wie zijn we? Grondslag bij de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Multidisciplinair bureau met deskundigheid op het vlak van architectuur, stedenbouw, interieur, energiezuinigheid,

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Concept advies Participatie

Concept advies Participatie John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum november 2011 Concept advies Participatie Inleiding Op 18 oktober 2011 is een groep van 21 huurders van Lefier van start gegaan om in een

Nadere informatie

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam thema; financiering van de woningmarkt Ik ben blij dat ik deze bijeenkomst kan bijwonen

Nadere informatie

Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad

Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad De stad als bevolkingsmagneet Koos van Dijken functie 29 januari 2013 1 Betekenisvol beleid voor een aantrekkelijke stad Wat maakt de stad aantrekkelijk

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

Betaalbaar Particulier Opdrachtgeverschap

Betaalbaar Particulier Opdrachtgeverschap Betaalbaar Particulier Opdrachtgeverschap van het Expertteam Eigenbouw Eigenbouw is haalbaar voor (beneden) modale inkomens. Het is mogelijk om mensen met een (beneden) modaal inkomen in staat te stellen

Nadere informatie

Nieuwe wettelijke kaders - Huisvestingswet2014 - Wbmgp (Rotterdamwet) - Woningwet (handhaving)

Nieuwe wettelijke kaders - Huisvestingswet2014 - Wbmgp (Rotterdamwet) - Woningwet (handhaving) Nieuwe wettelijke kaders - Huisvestingswet2014 - Wbmgp (Rotterdamwet) - Woningwet (handhaving) Inge Vossenaar, directeur Woon- en Leefomgeving Portefeuillehoudersoverleg Wonen, Stadsregio Rotterdam 24

Nadere informatie

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie