per onderdeel 725,00 45,00 125,00 165,00

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "per onderdeel 725,00 45,00 125,00 165,00"

Transcriptie

1 Overeenkomst Hierbij komen ondergetekende, hierna te noemen opdrachtgever en InternetCollege V.O.F., gevestigd te Geleen, hierna te noemen opdrachtnemer het volgende overeen ARTIKEL 1 WERKZAAMHEDEN Opdrachtgever geeft hierbij aan opdrachtnemer opdracht tot het leveren van de volgende diensten tegen de daarvoor geldende prijzen (a.u.b.artikel(en) van uw keuze omcirkelen) Onderdeel Licentie e-xpert NTS TriageWijzer 1 jaar Oefentoets InternetCollege (online) Managementmodule (voortgangsrapportage) Licentie e-xpert Triage vervolgjaar Licentie e-xpert communicatie (basis HAAK-training) Klassikale HAAK-training (open inschrijving) Prijs per onderdeel Kennis opleiding (A) Kennis- en basis HAAKtraining (B) Kennis- en communicatieopleiding (C) 725,00 45,00 125,00 250,00 165,00 450,00 Bundelprijzen (alle prijzen excl. 19% BTW en de kosten van de landelijke kennistoets VHN) A Kennisopleiding (1,2,3) 845,00 i.p.v. 895,00 B Kennisopleiding & basis HAAK training (1,2,3,5) 1195,00 i.p.v. 1310,00 C Kennis- en communicatieopleiding (1,2,3,4,5) 1495,00 i.p.v. 1760,00 Licenties worden verstrekt na ontvangst van een opdracht en betaling van de licentiekosten. Op alle leveringen zijn de algemene voorwaarden van InternetCollege van toepassing. Optioneel voor medewerkers van dagpraktijken: Deelname aan landelijke kennistoets van Vereniging Huisartsen Nederland 180,00 (prijspeil 2011) De landelijke kennistoets wordt twee maal per jaar afgenomen. Medewerkers van centrale huisartsenposten moeten hieraan deelnemen om gecertificeerd te worden. Voor medewerkers van reguliere huisartsenpraktijken is deelname optioneel. Prijzen zijn gebaseerd op het feit dat de praktijkeigenaar/huisarts-werkgever lid is van de LHV. Alle prijzen zijn excl. 19% BTW. Triageopleiding 2011 / individueel Pag. 1 van 6

2 ARTIKEL 2 SPECIFICATIE WERKZAAMHEDEN 1. e-xpert NTS TriageWijzer: Een tijd- en plaatsonafhankelijke opleiding medische kennis en/of communicatietheorie voor triage-assistenten, gericht op het verbeteren van het kennisniveau van de cursist(e) door middel van a. meerkeuzevragen b. aan de praktijk ontleende casusvragen Opdrachtnemer zal op geleide van opdrachtgever, voor elke cursist(e) van opdrachtgever een individueel account met een persoonlijk wachtwoord beschikbaar stellen. Hiermee kan de cursist(e) via internet toegang krijgen tot de itembank van de onderwijsserver. Zodra de cursist(e) de intaketoets heeft afgelegd, zal opdrachtnemer ervoor zorgdragen dat de itembank toegankelijk wordt. De cursist(e) kan vervolgens zonder beperkingen inloggen op de onderwijsserver om de opleiding medische kennis voor cursisten te volgen. De opleiding bestaat uit voor triage relevante vragen en casusopdrachten. Tijdens en na het uitvoeren van een opdracht krijgt de cursist direct online feedback. Onderwerpen die onvoldoende beheerst worden, worden intensiever behandeld en getoetst dan onderwerpen die de cursist goed beheerst. De itembank van de opleiding beslaat de volgende onderwerpen: ONDERWERPEN E-XPERT NTS TRIAGEWIJZER OPLEIDING 1. Inleiding 2. Algemene Malaise Volwassene 3. Diabetes (ontregeld) 4. Huidklachten 5. Insectensteek 6. Intoxicatie 7. Koorts Kind 8. Koorts Volwassene 9. Ziek kind 10. Braken 11. Buikpijn kind 12. Buikpijn volwassene 13. Diarree 14. Geslachtsorgaan klachten 15. Obstipatie 16. Partus 17. Rectale klachten 18. Urinewegproblemen 19. Vaginaal bloedverlies 21. Bloedneus 22. Duizelig 23. Gebitsklachten 24. Hoofdpijn 25. Keelklachten 26. Nekklachten 27. Oogklachten 28. Oorklachten 29. Insult 30. Neurologische uitval 31. Suicidaal 32. Vreemd gedrag 33. Wegraking 34. Armklachten 35. Beenklachten 36. Borstontsteking 37. Hartkloppingen 38. Hoesten 39. Kortademig 40. Pijn thorax 41. Rugpijn 41. Brandwond Trauma aangezicht 42. Trauma buik 43. Trauma extremiteit 44. Trauma nek/rug 45. Trauma schedel 46. Trauma thorax 47. Wond 48. Pil vergeten 2. Oefentoets InternetCollege De opleiding e-xpert NTS TriageWijzer kenmerkt zich door een vraaggestuurd karakter. De cursist leert aan de hand van vragen totdat alle 48 onderwerpen voor 98% beheerst worden. Op dat moment vindt InternetCollege dat de cursist over voldoende theoretische kennis van triage beschikt. Die kennis kan getoetst worden door deelname aan de Landelijke Kennistoets, die tweemaal jaarlijks wordt afgenomen, onder auspiciën van de VHN. Medewerkers die ter voorbereiding op dat examen hun kennis willen toetsen of medewerkers van dagpraktijken, die niet deel hoeven te nemen aan de Landelijke Kennistoets, kunnen deelnemen aan het online examen e-xpert NTS TriageWijzer van InternetCollege. Dit examen kan online worden afgelegd en heeft in principe het karakter van een zelfevaluatie. Op aanvraag en tegen meerprijs kan het examen ook onder toezicht van een examinator worden afgenomen. Triageopleiding 2011 / individueel Pag. 2 van 6

3 3. Een voortgangsrapportage voor de leidinggevende; De leidinggevende heeft voortdurend inzicht in de volgende gegevens: Bestede tijdsduur aan de scholing, zowel cumulatief als uitgesplitst per werkweek; Resultaten per onderwerp. InternetCollege biedt elke leidinggevende één gratis manag 4. Licentie vervolgjaren e-xpert NTS TriageWijzer InternetCollege is van mening dat verworven kennis regelmatig op peil gehouden moet worden en dat kennis genomen moet worden van nieuwe inzichten en richtlijnen. De intensiteit waarmee gebruik gemaakt zal worden van de kennisdatabase van e-xpert NTS TriageWijzer, vermindert natuurlijk wel als eenmaal het kennispeil van 98% is bereikt. Daarom wordt voor de vervolgjaren ook slechts een geringe bijdrage per jaar gevraagd. 5. Licentie e-xpert Communicatie (basis HAAK-training)e-Xpert Een tijd- en plaatsonafhankelijke opleiding e-xpert Communicatie, gericht op het verbeteren van de kennis van de communicatietheorie en gespreksbeoordeling volgens de HAAK systematiek door middel van a. geluidsfragmenten b. meerkeuzevragen c. casusvragen 6. Basis Communicatietraining / klassikaal (open inschrijving) Dit is een cursus van 1 dag, die op een centrale plaats in Nederland wordt afgenomen en tegen meerkosten ook in de praktijk, huisartsenpost kan plaatsvinden. Minimum aantal deelnemers 6, maximum 10. Tijdens de training vormt de HAAK-methodiek de leidraad. ONDERWERPEN BASIS COMMUNICATIETRAINING Klantvriendelijkheid Hoe kom ik klantvriendelijk, betrouwbaar en krachtig over? Het communicatieproces zal hierbij aan bod komen. Er wordt aandacht besteed aan woordkeus/telefoonetiquette en stemgebruik. Gespreksstructuur Wat is de waarde van een goede gesprekstructuur en hoe ziet deze eruit? Gesprekstechnieken De volgende gesprekstechnieken worden behandeld: - Actief luisteren: wat is actief luisteren en hoe doe ik dit? - Samenvatten: wat is het nut van samenvatten en hoe pas ik het toe? - Doorvragen: welke vragen zijn er en hoe pas ik welke vraag het meest effectief toe? Regie nemen en houden tijdens het gesprek Welke technieken kan ik gebruiken om op klantvriendelijke en professionele wijze regie te behouden? Beluisteren van opgenomen gesprekken In dit onderdeel zal van elke doktersassistent die deze dag bijwoont een opgenomen gesprek met de groep worden beluisterd. De doktersassistenten leren op deze wijze eigen gesprekken en gesprekken van collega s kritisch te beluisteren op communicatieve vaardigheden. Daarnaast geeft dit de mogelijkheid iedere doktersassistent individuele kwaliteiten en ontwikkelpunten mee te geven. Triageopleiding 2011 / individueel Pag. 3 van 6

4 Rollenspellen Er wordt direct geoefend met de ontwikkelpunten die naar voren zijn gekomen uit het beluisteren van de opgenomen gesprekken. De licentie voor de online cursusonderdelen wordt pas verstrekt na ontvangst van uw betaling. ARTIKEL 4 GEHEIMHOUDING Opdrachtnemer verklaart zorgvuldig om te gaan met de ter beschikking gestelde personeelsgegevens en deze nimmer aan derden beschikbaar te stellen. ARTIKEL 5 TECHNISCHE VOORWAARDEN Opdrachtgever kan de opleiding alleen volgen als voldaan wordt aan de volgende technische eisen: Interactieve opleiding Schermresolutie van minimaal 1024 x 768 met 16bits kleurdiepte (Breedband) Internet connectie. Windows 2000 of hoger; Internet Explorer (vanaf versie 5.5, maar bij voorkeur de laatste versie: 6.0 SP 1 of 7) Flash player plugin van versie 8 of hoger van Adobe, voorheen Macromedia (bij meeste systemen standaard aanwezig). ARTIKEL 6 SERVICE/HELPDESK Deze overeenkomst omvat géén structurele telefonische helpdesk. Bij vragen of opmerkingen over de leermodules wordt de cursist(e) verzocht deze door middel van feedbackopties op de website (www.internetleren.nl) in te zenden. Bij calamiteiten kan de cursist(e) zich tijdens kantooruren richten tot opdrachtnemer. ARTIKEL 7 LOOPTIJD OVEREENKOMST De looptijd van deze overeenkomst omvat de periode van 1 jaar, zoals in artikel 1 beschreven. Verlenging van de overeenkomst is mogelijk en kan schriftelijk worden aangevraagd. ARTIKEL 8 WIJZIGINGEN OVEREENKOMST Wijzigingen in deze overeenkomst zullen steeds schriftelijk worden overeengekomen. Triageopleiding 2011 / individueel Pag. 4 van 6

5 ARTIKEL 9 TOEPASSELIJK RECHT Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen kiezen domicilie ten kantore van het InternetCollege V.O.F. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van InternetCollege V.O.F. van toepassing. Een kopie van de algemene voorwaarden is als bijlage bij de overeenkomst gevoegd. Opdrachtgever heeft de algemene voorwaarden gelezen. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Aldus overeengekomen op. Namens opdrachtgever: Namens opdrachtnemer ir. W.B.H. van Hasselt directeur InternetCollege V.O.F. Triageopleiding 2011 / individueel Pag. 5 van 6

6 NAAM CURSIST: PERSONALIA Voorletters Tussenvoegsel eigen naam: Eigennaam Tussenvoegsel naam echtgenoot Achternaam echtgenoot Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Telefoon BIG nummer (indien van toepassing) adres Factuuradres: Cursist wil deelnemen aan Landelijke Kennistoets van VHN [JA / NEE] 1 Lidmaatschapsnummer LHV (zonder lidmaatschap van LHV bedraagt het examengeld ca. 500!) Opdrachtgever wil betalen door middel van éénmalige incasso [JA / NEE] : Korting 1,5% 2 Bankrekeningnummer (bij incasso) Naam bankrekeninghouder Bijlage: Algemene voorwaarden InternetCollege V.O.F. 1 Deelname aan de landelijke Kennistoets is optioneel voor medewerkers huisartspraktijken. Kennistoetsen worden in juni en in november centraal in het land afgenomen. 2 Incasso vindt plaats na ontvangst van de getekende opdracht. U kunt een onterecht uitgevoerd incasso altijd door uw bank binnen een termijn van 8 weken laten terugboeken. Triageopleiding 2011 / individueel Pag. 6 van 6

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008.

Studiegids. Triageopleiding. De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent. InternetCollege v.o.f. Geleen. Januari 2008. Studiegids Triageopleiding De opleiding tot gecertificeerd triage-assistent InternetCollege v.o.f. Geleen Januari 2008 Studiegids Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Erkend triageassistent(e)...1 1.2 Wat

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 FOUNDATION In deze training wordt ingegaan op principes van projectmatig werken volgens de PRINCE2-methode.

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN TRAINING WAARIN U VEEL VOORUITGANG BOEKT PRESENTATIETECHNIEKEN UW INVESTERING [code: B-TPT] 1.090,- Trainingsmateriaal: 30,- Arrangementskosten: zie bijlage.

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes

Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes Aanmeldingsformulier docent-assistent opleiding E-Landscapes Deze opleiding heeft een studielast van ca. 400 uur, waarvan 200 uur theorie. U kunt de opleiding in 3 maanden (= 20 uur/week theorie) of in

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

Examenreglement mondelinge SRM examens

Examenreglement mondelinge SRM examens Examenreglement mondelinge SRM examens Algemeen 1. Het mondeling examen wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het mondeling SRM-examen. 2. Het mondeling

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Waarom een training projectmanagement?

Waarom een training projectmanagement? Waarom een training projectmanagement? Een projectmanagementtraining is een goede investering voor de organisatie waarvoor u werkt, maar ook voor uzelf. Steeds meer organisaties werken projectmatig. Organisaties

Nadere informatie

dit is Pieter Informatie en educatie via internet voor mensen met diabetes in Drenthe Vita

dit is Pieter Informatie en educatie via internet voor mensen met diabetes in Drenthe Vita dit is Pieter Informatie en educatie via internet voor mensen met diabetes in Drenthe - Vita dit is Avalange dit is Eliza informatiebrochure De zorg voor mensen met diabetes is in Drenthe op een goed niveau.

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven Inhoud - Wie is MKB Collectieven? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag. 1 - De

Nadere informatie

Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan

Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan Stimuleert de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN WILLEM VAN ROSMALEN, GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE SCHIJNDEL De Loopbaanscan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DELIGHT YOGA BV

ALGEMENE VOORWAARDEN DELIGHT YOGA BV ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Begrippen 1.1 Aanvullende Voorwaarden: de aanvullende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de door Delight Yoga georganiseerde Workshops en Retreats. 1.2 Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

veel gestelde vragen Het Talenhuis

veel gestelde vragen Het Talenhuis Het Talenhuis Heeft u nog een vraag over studeren bij Het Talenhuis? Op deze pagina vindt u de antwoorden op de. Staat uw vraag er niet tussen, stel hem dan via het contactformulier. Overzicht : Het Talenhuis

Nadere informatie

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag!

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag! Aanmelding zorgverlener bij Medischegegevens.nl Organisatie en Persoonsgegevens Vul eerst de naam van uw ziekenhuis, huisartsenpraktijk, apotheek, fysiopraktijk e.d. in, en ook wat uw beroep is - bijvoorbeeld

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGY DEPARTMENT COLLECTIEF B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGY DEPARTMENT COLLECTIEF B.V. Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Energy Department Collectief BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Energy Department Collectief B.V. gevestigd aan

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER

SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER SERVICE LEVEL AGREEMENT BLUEWATER Overeenkomst tussen Stream BV & 30 mei 2012 Status: Definitief, versie 1.1 Pagina 1 van 21 VERSIEHISTORIE Versie Datum Wijzigingen 1.1 30-05-2012 Definitieve

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN NEDERLANDS INKOOP COLLECTIEF Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief Inhoud - Wie is Nederlands Inkoop Collectief? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag.

Nadere informatie

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 Programma van Eisen Vrije Ruimte UWV 2005 / 2006 14 september 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... - 1-2. Doelgroepomschrijving Vrije Ruimte 2005/2006...

Nadere informatie

Aan de heer/mevrouw. Datum : Referentie : 201308014 Onderwerp: Accountanstkosten. Geachte,

Aan de heer/mevrouw. Datum : Referentie : 201308014 Onderwerp: Accountanstkosten. Geachte, Aan de heer/mevrouw Datum : Referentie : 201308014 Onderwerp: Accountanstkosten Geachte, Hierbij bieden wij u het rapport aan van onze bevindingen verband houdende met het verzoek om u inzicht en toelichting

Nadere informatie

Eindelijk vaste klanten

Eindelijk vaste klanten Eindelijk vaste klanten Tele-training of 2-daagseTraining Heb je er genoeg van dat jij je klanten maar één keer kunt adviseren bijvoorbeeld in een kleur of stijladvies? Wil je graag je kennis verder kunnen

Nadere informatie

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij!

2013-2014. Cursusinformatie. Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! 2013-2014 Cursusinformatie Bedrijfshulpverlening, eerste hulp altijd dichtbij! Al onze cursussen kunnen ook op uw bedrijf plaatsvinden of op maat worden samengesteld. Cursuslocaties Nu meer dan 75 cursusplaatsen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

BESTELFORMULIER Online SnelStart

BESTELFORMULIER Online SnelStart BESTELFORMULIER Online SnelStart Inhoud 1. Algemeen... 1 2. Te nemen stappen... 1 3. Bedrijfsgegevens... 2 4. Soorten pakketten... 2 5. Printers... 3 6. Uw keuzes... 3 7. Uw Accountant... 3 8. Accountant...

Nadere informatie

Fondsenmozaïek voor particulieren

Fondsenmozaïek voor particulieren Fondsenmozaïek voor particulieren Welkom bij NNEK. U besluit uw Vermogen door ons te laten beheren. Deze beslissing verheugt ons en wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. Met het ondertekenen

Nadere informatie