AANMELDFORMULIER GRATIS BEZWAAR TEGEN WMO BESCHIKKING. Coöperatieve Bakker en Bax juristen U.A. Postbus 8064, 3009 AB, te Rotterdam.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANMELDFORMULIER GRATIS BEZWAAR TEGEN WMO BESCHIKKING. Coöperatieve Bakker en Bax juristen U.A. Postbus 8064, 3009 AB, te Rotterdam."

Transcriptie

1 AANMELDFORMULIER GRATIS BEZWAAR TEGEN WMO BESCHIKKING U kunt dit formulier uitprinten en opsturen naar: Coöperatieve Bakker en Bax juristen U.A. Postbus 8064, 3009 AB, te Rotterdam. Vergeet niet om de brief voldoende te frankeren. Vragen: Datum vandaag: Wat zijn uw adresgegevens: (gegevens invullen van diegene die huishoudelijke hulp krijgt) Voorletters + achternaam: Naam evt. tweede persoon (voorletters + achternaam): Straat: Postcode: Woonplaats: In welke gemeente woont u? Wat is uw telefoonnummer?

2 Als u een adres heeft dan kunt u dat hieronder invullen: adres: Heeft u een brief ontvangen van de gemeente waarin staat dat u geen huishoudelijke hulp meer krijgt in 2015? (Omcirkel het juiste antwoord) Ja Nee Indien u voorgaande vraag met ja beantwoord hebt, vul dan de volgende gegevens in Datum brief: Kenmerk brief: Onderwerp brief: Hoeveel personen binnen uw huishouden hebben recht op huishoudelijke hulp? Hoe lang hebt u al huishoudelijke hulp graag zo nauwkeurig mogelijk aangeven. Bijvoorbeeld: 7 maanden. Waarom hebt u huishoudelijke hulp nodig, ook in 2015?

3 Hebt u in 2015 familie, buren of vrienden die voor u het huishouden willen doen? Wilt u nog iets kwijt met betrekking tot deze brief? Hieronder staat de overeenkomst en machtiging waardoor wij voor u gratis bezwaar kunnen maken. Vergeet niet om deze formulieren mee te sturen

4 Overeenkomst Coöperatieve Bakker en Bax juristen U.A. Postbus AB Rotterdam Hierna te noemen: opdrachtnemer Naam of namen: Adres: Postcode: Woonplaats: Hierna te noemen: opdrachtgever Artikel 1 Opdrachtgever komt overeen dat zij zich door opdrachtnemer als gemachtigde laat vertegenwoordigen met betrekking tot het verlenen van juridische dienstverlening inzake de WMO beschikking en/of alle andere aanverwante zaken die te maken hebben met WMO met betrekking tot belanghebbende. Met de datum (zie datum brief gemeente) Met het kenmerk: Artikel 2 Opdrachtgever verstrekt, na ondertekening, zo spoedig mogelijk de gevraagde gegevens. Bescheiden, die noodzakelijk zijn voor het indienen van bezwaar, dienen uiterlijk een week voor het eindigen van de bezwaartermijn bij opdrachtnemer te worden aangeleverd. Artikel 3 Opdrachtgever komt overeen dat, na overleg, een WMO deskundige ingeschakeld kan worden. Hier geldt het no cure no pay beginsel. Artikel 4 De toegekende vergoeding door: 1 de gemeente en/of de Rechtbank en/of het Gerechtshof en/of de Hoge Raad op grond van de Algemene wet Bestuursrecht en het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met de vergoeding van kosten van bezwaar en administratief beroep, wordt door opdrachtgever binnen 30 na ontvangst op zijn/haar rekening op de rekening: van opdrachtnemer gestort; 2. de gemeente in het kader van de Wet dwangsom, wordt door opdrachtgever binnen 30 na

5 ontvangst op zijn/haar rekening op de rekening: NL85INGB van opdrachtnemer gestort. 3. de in lid 2 en 3 genoemde proceskosten en dwangsommen staan vermeld in het Besluit proceskosten bestuursrecht en de Wet Dwangsom. Op verzoek kunnen afschriften van genoemd besluit en wet aan u worden verstrekt. Artikel 6 Indien opdrachtgever, opdrachtnemer verzoekt de werkzaamheden te staken alvorens er een bezwaarschrift is ingediend betaalt opdrachtgever aan opdrachtnemer een bedrag van 150,00 (exclusief BTW). Artikel 7 Opdrachtgever komt overeen dat er een haalbaarheidsonderzoek, indien nodig, onderbouwd met een deskundige rapport, wordt uitgevoerd en opgemaakt. Na onderzoek van de door opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens wordt door opdrachtnemer aan opdrachtgever medegedeeld wat de proceskansen zijn en of de werkzaamheden voor het indienen van bezwaar een aanvang kunnen nemen. Alleen indien aan voorgaande voorwaarden is voldaan aanvaardt opdrachtnemer de overeenkomst. Artikel 7 Opdrachtnemer komt overeen dat na een positief haalbaarheidsonderzoek een bezwaarschrift bij de desbetreffende gemeente wordt ingediend. Artikel 8 Opdrachtnemer komt overeen dat, indien van toepassing, na zorgvuldige afweging, een beroepschrift bij de desbetreffende Rechtbank dan wel Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, dan wel Centrale Raad van Beroep wordt ingediend. Artikel 8 Opdrachtgever komt overeen dat de uitspraak van de gemeente dan wel, indien van toepassing, van de Rechtbank dan wel Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, dan wel Centrale Raad van Beroep, nadat zij is ontvangen, de uitkomst schriftelijk wordt medegedeeld en na toestemming van opdrachtgever, opdrachtnemer zorg draagt voor het indienen van een beroepschrift dan wel hoger beroepschrift bij de/het desbetreffende Rechtbank dan wel Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, dan wel Centrale Raad van Beroep. Artikel 9 Door ondertekening van de onderhavige overeenkomst verklaart opdrachtgever kennis te hebben genomen van de overeenkomst en met de inhoud akkoord te gaan. De algemene voorwaarden zijn aan de opdrachtgever ter hand gesteld dan wel voor het aangaan of tijdens het aangaan van de overeenkomst en worden desgevraagd aan de opdrachtgever toegezonden. Opdrachtgever Opdrachtnemer Handtekening Handtekening

6 Machtiging belanghebbende De ondergetekende: Naam:... Adres:... Postcode:... hierna te noemen: volmachtgever Verleent hierbij volmacht aan: mr. A. Bakker en mr J. Bax van de Coöperatieve Bakker en Bax Juristen U.A. Postbus AB Rotterdam hierna te noemen: gevolmachtigde om hem/haar zowel in als buiten rechte te vertegenwoordigen in alle aangelegenheden aangaande de WMO beschikking en/of alle andere aanverwante zaken die te maken hebben met WMO met betrekking tot belanghebbende. Deze volmacht houdt onder andere in het in ontvangst nemen van besluiten, al dan niet op grond van een bezwaarschrift genomen, daartegen bezwaar of beroep in te dienen of daartegen, al dan niet bijwege van voorlopige voorziening, beroep tegen aan te tekenen, waaronder mede begrepen administratief beroep of hoger beroep. Tevens kan op basis van deze volmacht bestuursorganen verzocht worden om een besluit te nemen tot het vergoeden van door volmachtgever geleden schade, om hoorzittingen bij te wonen en daarin namens volmachtgever het woord te voeren, om een aanhangig bezwaar of (hoger)beroep in te trekken, het bestuursorgaan in gebreke te stellen middels een dwangsomverzoek, een WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) verzoek te doen en voorts al datgene te doen wat de gevolmachtigde in het belang van volmachtgever gewenst, nuttig of noodzakelijk acht en de volmachtgever zelf tegenwoordig zijnde, zou kunnen, mogen of moeten doen. Dit alles met het recht van substitutie. Daarnaast machtigt volmachtgever gevolmachtigde om de vergoeding voor de geleden processchade, de proceskostenvergoeding, voor hem/haar op rekening van gevolmachtigde te ontvangen. Datum :... Plaats:... Handtekening:

BEROEP-OPDRACHT FORMULIER

BEROEP-OPDRACHT FORMULIER BEROEP-OPDRACHT FORMULIER Salus Juridische Diensten B.V. verkeersboetes@salusjuristen.nl Postbus 6550, 6503 GB Nijmegen FAX 024 7009 775 Uw beroep-opdracht indienen in 3 eenvoudige stappen 1. U vult uw

Nadere informatie

MEERTS. Arbeidsrecht, Belastingrecht, Bestuursrecht, Incasso, Verkeersboetes. t ^L NIJiVUGFJi. L \'i. . (i. da'- 3 hi

MEERTS. Arbeidsrecht, Belastingrecht, Bestuursrecht, Incasso, Verkeersboetes. t ^L NIJiVUGFJi. L \'i. . (i. da'- 3 hi MEERTS BELASTINGADVIES EN RECHTSBIJSTAND B»V. Arbeidsrecht, Belastingrecht, Bestuursrecht, Incasso, Verkeersboetes Afzender: Duinenberg 6, 6099 CS Beegden PER POST EN PER FAX 024-323 59 92 Gemeente Nijmegen

Nadere informatie

i'vviü Uw kenmerk Behandelend ambtenaar E.S.W. Wooning 070-4264192

i'vviü Uw kenmerk Behandelend ambtenaar E.S.W. Wooning 070-4264192 Raad van State At 11r 11ng bcsumrmechfspr.ial AANTEKENEN Raad van de gemeente Drimmelen Postbus 19 4920 AA MADE I 1cp z

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments I Persoonlijke gegevens Belegger Voorletter(s): Titulatuur: Geboortedatum: M / V Achternaam: Geboorteplaats: Adres:

Nadere informatie

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid

Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid Inhoud Deze brochure 2 Deel A. Bezwaar Wanneer kunt u bezwaar maken 4 Hoe maakt u bezwaar 5 Bewijs van ontvangst 6 Komt uw bezwaarschrift op de juiste

Nadere informatie

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A.

Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Lidmaatschapsformulier Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. Bedrijfsnaam Naam Straat Postcode Telefoon E-mail KvK nr Ondergetekende wenst lid te worden van de Nederlandse Incasso Coöperatie U.A. (hierna:

Nadere informatie

De Goudse Zorg Polis aanvraag

De Goudse Zorg Polis aanvraag De Goudse Zorg Polis aanvraag intermediair intermediairnummer 001 5265(dec2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg Polis aanvraag Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: Aevitae

Nadere informatie

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland?

Verricht één van de mee te verzekeren personen werkzaamheden voor een Nederlandse werkgever uitsluitend in het buitenland? De Goudse Zorg Polis wijzigingsformulier Gebruik dit formulier alleen voor het wijzigen van uw De Goudse Zorg Polis. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: De Goudse Zorg Polis, Postbus 2561, 6401

Nadere informatie

Stichting Hypobli LASTGEVING. tussen. Stichting Hypobli. als lasthebber. als lastgever(s)

Stichting Hypobli LASTGEVING. tussen. Stichting Hypobli. als lasthebber. als lastgever(s) LASTGEVING tussen Stichting Hypobli als lasthebber en als lastgever(s) 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Hypobli, een stichting opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds :

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds : VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIE DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken wat van toepassing

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw geldig identiteitsbewijs (géén rijbewijs) naar: Open Universiteit, Faculteit Informatica, t.a.v. Heleen

Nadere informatie

Daartoe zijn wij uiteraard graag bereid. In deze brief leggen wij de afspraken die wij met u hebben gemaakt over onze dienstverlening vast.

Daartoe zijn wij uiteraard graag bereid. In deze brief leggen wij de afspraken die wij met u hebben gemaakt over onze dienstverlening vast. De heer V. Voorbeeld Woningmarktstraat 12 1234 AB Huizen Geachte heer/mevrouw, U heeft een of meer complexe financiële producten (hypothecair krediet, vermogensopbouwproduct, levensverzekering) via ons

Nadere informatie

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen U had een juridisch probleem waarvoor u een advocaat of mediator (hierna: advocaat) heeft gehad. Uw advocaat heeft voor u

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

SCHADE- VERGOEDING BIJ WINKEL- CRIMINALITEIT

SCHADE- VERGOEDING BIJ WINKEL- CRIMINALITEIT SCHADE- VERGOEDING BIJ WINKEL- CRIMINALITEIT Kosteloos schadeverhalen door voegen SCHADEVERGOEDING BIJ WINKELCRIMINALITEIT Kosteloos schadeverhalen door voegen 1 2 Schade door winkelcriminaliteit Bijna

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 26/02/2015

Datum van inontvangstneming : 26/02/2015 Datum van inontvangstneming : 26/02/2015 arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling civiel recht en belastingrecht, team I zaaknumrner : 200.144.137/01 arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 23 december

Nadere informatie

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel)

collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) collectiviteitsnaam collectiviteitsnummer De Goudse Zorg Polis Collectief aanvraag verzekerden intermediair intermediairnummer 001 5449(nov2014)a adresgegevens intermediair (of stempel) De Goudse Zorg

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een partner of familielid

Zorgovereenkomst met een partner of familielid vink aan ja vink aan ja, vink aan ja, vink aan nee vink aan voogd vink aan bewindvoerder aan curator aan man Servicecentrum PGB Zorgovereenkomst met een partner of familielid Dit is een zorgovereenkomst

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorwaarden

Uitvoeringsvoorwaarden Uitvoeringsvoorwaarden Opdrachtgeverschap per 1 april 2003 Met ingang van 1 januari 2003 zijn werkgevers verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers naar arbeid in het bedrijf

Nadere informatie

hoe omgaan met klachten

hoe omgaan met klachten hoe omgaan met klachten informatie voor cliënten september 2009 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme visie en missie Het Dr. Leo Kannerhuis is een gespecialiseerd kinder- en jeugdpsychiatrisch

Nadere informatie

Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering

Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering Beschermingsbewind. Informatie over aanvraag en uitvoering van bewindvoering Bereikbaarheid Telefonisch spreekuur: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00-14:00 Telefoon: Ruurdsje Jansma-06-403

Nadere informatie

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder

Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Zorgovereenkomst met een formele zorgaanbieder Deze zorgovereenkomst kunt u gebruiken voor het maken van afspraken met een formele zorgaanbieder. Om vast te stellen of een zorgverlener een natuurlijk persoon

Nadere informatie

VLC WGA. Eigen Risicoverzekering (Verhaals-)Rechtsbijstand NN versie 10-01

VLC WGA. Eigen Risicoverzekering (Verhaals-)Rechtsbijstand NN versie 10-01 Inhoudsopgave Voorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Uitsluitingen Schade Geschillenregelingen Slotartikelen Eigen Risicoverzekering

Nadere informatie

Het ondertekende verzoek tot onderzoek is op 11 maart 2008 ontvangen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman.

Het ondertekende verzoek tot onderzoek is op 11 maart 2008 ontvangen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman. Dossiernummer 16-2008 OORDEEL Verzoek s-s i I ' ' Mevrouw\ a en de heer van; 3 Zwolle. Datum varzoek Het ondertekende verzoek tot onderzoek is op 11 maart 2008 ontvangen bij het secretariaat van de Overijsselse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2015.2

Algemene voorwaarden 2015.2 Algemene voorwaarden 2015.2 Artikel 1: Definities 1. Claim: vordering van een claimer op basis van Verordening 261/2004, eventueel in combinatie met een vordering gebaseerd op het Verdrag tot brengen van

Nadere informatie