Gemeenten geen partij bij landelijke incasso-actie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeenten geen partij bij landelijke incasso-actie"

Transcriptie

1 Gemeenten geen partij bij landelijke incasso-actie Diverse gemeenten zijn door burgers benaderd over een incasso voor Gemeentelijke heffing Het gaat hier om incasso s die niet in opdracht van de gemeente, maar in opdracht van een particulier bedrijf zijn uitgevoerd. Het gaat om een grootschalige, landelijke incasso-actie. De incasso De uitgevoerde incasso s betreffen een bedrag van 49,95 met de omschrijving 'Gem. heffing 2013'. De incasso is verleend aan een particulier bedrijf omdat dit bedrijf een bezwaarschrift zal verzorgen tegen de jaarlijkse gemeentelijke heffingen. Gemeente geen partij Voor alle duidelijkheid: het betreft hier een zaak waar de gemeente buiten staat. De gemeente is geen contractpartij, de gemeente heeft geen incassoopdracht gegeven, en het bedrag zal niet in de gemeentekas vloeien. Is er bij u een bedrag afgeschreven? U kunt een afgeschreven bedrag laten terugstorten via uw eigen bank of middels online bankieren. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Fraudehelpdesk op de website of bellen naar telefoonnummer (088) Begin september 2013 Start werkzaamheden Lukwelpark Het Lukwelpark (bij het Mgr. Frenckencollege, tussen de Hertogenlaan en het kanaal) wordt ingericht als waterberging. De werkzaamheden die eigenlijk gepland stonden voor het eerste half jaar van 2013 hebben vertraging opgelopen en gaan nu begin september 2013 van start. Op 13 september 2012 heeft een informatieavond over het Lukwelpark plaatsgevonden bij het Mgr. Frenckencollege. Tijdens deze avond werd aangegeven dat de werkzaamheden in het Lukwelpark in het eerste kwartaal van 2013 zouden worden uitgevoerd. Door een vertraging in de voorbereidende werkzaamheden is het eerste kwartaal van 2013 echter niet haalbaar.

2 Door deze vertraging zou er pas in mei gestart kunnen worden met de werkzaamheden in het Lukwelpark. Vanwege het broedseizoen in de periode maart juli is dit volgens de flora- en faunawet niet toegestaan. De werkzaamheden in het Lukwelpark gaan daarom ná het broedseizoen en ná de zomervakantieperiode van start, begin september Waarom een waterberging? Vanwege de toenemende kans op hevige regenval en wateroverlast is het noodzakelijk om het rioolstelsel te ontlasten en bovengrondse waterbergingen te realiseren. De huidige vijvers in het Lukwelpark hebben geen bergende functie en hebben onvoldoende capaciteit om de toenemende behoefte aan waterberging op te vangen. Daarvoor is een goed stelsel van verbindingen en voldoende bergingscapaciteit nodig. Door het gebied anders in te richten wordt de capaciteit om water te kunnen bergen sterk vergroot. Het parkachtige karakter van het Lukwelpark blijft behouden en het wordt een plek waar recreatie een belangrijke functie krijgt. Meer informatie Meer informatie vindt u ook op onze gemeentelijke website > inwoners > openbare ruimte > jaarprogramma openbare ruimte > projecten In clubruimte van Oosterhoutse Golfclub Stadsgesprek over sport en bewegen De gemeente Oosterhout wil op donderdag 24 januari van gedachten wisselen met iedereen die een mening heeft over sport en bewegen in Oosterhout. Het doel van dit openbare stadsgesprek is om eigentijdse ideeën te verzamelen die verwerkt kunnen worden in een nieuwe nota sport en bewegen. De brainstormavond wordt gehouden van tot uur in de clubruimte van de Oosterhoutse Golfclub aan de Dukaatstraat 21. De gemeente Oosterhout ziet sport en bewegen niet enkel als een doel op zich. Met sport en bewegen worden volgens de gemeente ook maatschappelijke en gezondheidsdoelen bereikt. Zo is sporten gezond voor opgroeiende kinderen en voorkomt het overgewicht. Samen sporten is goed voor de sociale

3 contacten. Blijven bewegen kan ook voor de gezondheid van ouderen positief uitpakken, bovendien draagt het bij aan het sociale netwerk van mensen. Het zijn vooral die sociale en maatschappelijke effecten die voor de gemeente reden zijn om sport en bewegen te ondersteunen. De gemeente zorgt daarom voor binnen- en buitensportaccommodaties en voor speelplekken in de stad. De gemeente steunt sportverenigingen met jeugdsportsubsidies en is de belangrijkste financier van Oosterhout in Beweging. Een van de vragen van deze tijd is of de gemeente deze rol kan blijven vervullen. Niet alleen sportverenigingen houden zich bezig met sport, ook scholen bieden sportlessen aan en daarnaast zijn er bedrijven actief in de markt van sport en bewegen. Vele Oosterhouters maken gebruik van al die mogelijkheden, maar er zijn ook sporters die geen enkel beroep doen op gemeentelijke en particuliere voorzieningen, waaronder hardlopers, skaters en fietsers. Marian Janse, wethouder sport: Sport en bewegen is niet alleen een zaak van de gemeente het is een zaak van ons allemaal. Individuele sporters, verenigingen, scholen en particuliere sportaanbieders spelen allemaal een belangrijke rol." Een van de vragen die tijdens het stadsgesprek op tafel ligt zal zijn: doen we het met z n allen zo goed in Oosterhout of kan het beter en eigentijdser? Vanaf 28 januari start bomenkap Reconstructie Weststadweg-Bovensteweg Vanaf maart 2013 wordt de Weststadweg-Bovensteweg gereconstrueerd. Hiervoor worden in de week van 28 februari voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd in de bermen van de Weststadweg en langs industrieterrein Weststad. De kruispunten van de Weststadweg met de Energieweg en met de Bovensteweg worden flink vergroot. Er komen verkeerslichten bij en de Weststadweg wordt verbreed naar twee rijstroken per richting. Voor deze reconstructie is het

4 nodig om de bomen in de bermen van de Weststadweg te kappen. Ook de bomen die langs het industrieterrein tussen de Energieweg en de Bovensteweg staan, worden gekapt. Hier komt de toekomstige rijbaan te liggen met daarnaast het nieuwe fietspad langs de Bovensteweg. Meer informatie Meer informatie over het project Reconstructie Weststadweg-Bovensteweg vindt u op de website via inwoners > openbare ruimte > jaarprogramma openbare ruimte > projecten WIJZIGINGEN SINDS 1 JANUARI 2013 IN DE WET WERK EN BIJSTAND ÈN GEMEENTELIJKE RICHTLIJNEN Sinds 1 januari 2013 worden overtredingen van uitkeringsregels strenger bestraft. De overheid èn het Nederlandse publiek vinden het belangrijk dat uitkeringsgeld alleen terecht komt bij mensen die hier recht op hebben. Informatieplicht De gemeente bepaalt de hoogte van de uitkering op basis van een aantal gegevens die zij krijgt van de bijstandsgerechtigde. Als deze gegevens onjuist zijn, kan dit het gevolg hebben dat er te veel bijstand wordt uitgekeerd. Volgens de nieuwe regels moet bij overtredingen het te veel ontvangen geld volledig worden terugbetaald. Dit bedrag zal dan worden teruggevorderd en er wordt tevens een boete opgelegd. Het is de verantwoordelijkheid van de bijstandsgerechtigde om wijzigingen in een situatie direct aan de gemeente door te geven. Neem bij twijfel altijd contact op met de gemeente. Zo kunnen een hoop problemen voorkomen worden. Enkele voorbeelden van een gewijzigde situatie: leefsituatie: er gelden andere bedragen voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en mensen die gehuwd of samenwonend zijn. Geef wijzigingen daarom altijd door, zodat voorkomen kan worden dat te veel /te weinig uitkering wordt betaald; betaald werk: alle inkomsten moeten bij de gemeente gemeld worden (ook al is het maar één dag of dagdeel per week);

5 eigen vermogen: de waarde van uw bezittingen (spaargeld, aandelen, auto, sieraden, huis en/of grond -in Nederland en/of in het buitenland-) mogen niet boven een bepaald bedrag uitkomen. Boetes worden verhoogd De regels rondom het opleggen van een boete zijn aangescherpt. Volgens de nieuwe regels moet bij een overtreding het te veel ontvangen geld (het benadelingsbedrag ) volledig worden terugbetaald. Dit bedrag wordt verhoogd met een boete van 100% van het benadelingsbedrag. Bij herhaling van de overtreding binnen een bepaalde termijn wordt de boete 150% van het benadelingsbedrag, waarbij de gemeente tevens de bijstandsuitkering (maximaal) drie maanden kan stopzetten. Overgangsperiode Met betrekking tot de bovenstaande regels wordt een overgangsperiode gehanteerd: overtredingen en strafbare feiten begaan vóór 1 januari 2013, vallen onder de regels van het oude recht; overtredingen die begaan zijn vóór 1 januari 2013 en doorgaan na 31 januari 2013, vallen onder de nieuwe regels. in de maand januari 2013 heeft u de gelegenheid om overtredingen uit 2012 of eerder te melden zonder dat u met de nieuwe, strengere regels te maken krijgt. Pensioengerechtigde leeftijd De AOW-leeftijd is met één maand verhoogd, wat betekent dat u vanaf één maand na uw geboortedag, recht kunt hebben op AOW (voorbeeld: u wordt 65 jaar op 22 februari 2013 dan krijgt u vanaf 22 maart 2013 AOW). Dit betekent dat de uitkering ingevolge de Wet werk en bijstand vanaf 1 januari 2013 doorloopt tot de pensioengerechtigde leeftijd. Maakt u gebruikt van een VUT-regeling of pre-pensioen, dan heeft u hoogstwaarschijnlijk een periode te overbruggen, want de VUT-regeling/het pre-pensioen stopt in principe op de eerste dag van de maand waarin u 65 jaar wordt (voorbeeld: u wordt 65 jaar op 22 februari 2013 VUT-regeling /pre-pensioen stopt op 1 februari 2013 u krijgt dan vanaf 22 maart 2013 AOW. De periode die u dan dient te overbruggen loopt van 1 februari 2013 tot 22 maart 2013).

6 Mogelijkheden om deze periode te overbruggen: u kunt de periode opvangen met eigen geld (bijvoorbeeld spaargeld); als u geen geld heeft, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij uw gemeente; u kunt als voorschot op uw AOW een renteloze lening aanvragen bij de SVB. Deze lening wordt vanaf uw 65e verjaardag betaalbaar gesteld en loopt door tot de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. Iedereen die dat wil, kan een lening krijgen, maar vraag uzelf altijd af of een lening echt nodig is. Meer informatie hierover vindt u op Wet huisbezoeken De Wet huisbezoeken is in werking getreden waardoor gemeenten veel meer mogelijkheden hebben om huisbezoeken af te leggen. Belangrijke wijzigingen zijn: gehuwden, alleenstaanden en alleenstaande ouders kunnen (op verzoek) aantonen dat hun woonsituatie daadwerkelijk in overeenstemming is met wat zij opgegeven hebben, dat zij op het aangegeven adres wonen en de kosten met niemand kunnen delen. Het toestaan van een huisbezoek is hiervoor de aangewezen manier; als niet wordt ingestemd met een huisbezoek en men kan de woonsituatie niet op andere wijze aantonen, krijgt de alleenstaande (ouder) een uitkering ter hoogte van maximaal 50% van het minimumloon en bestaat er geen recht op een toeslag. Alleenstaande ouders hebben daarnaast geen recht op de vrijstelling van de arbeidsverplichting; als de klant er op verzoek niet in slaagt zijn leef-/woonsituatie aan te tonen, wordt zijn/haar uitkering verlaagd op grond van artikel 26 WWB en de lokale verordening (kostendeling bij gehuwden). Wet kinderopvang De gemeentelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang (voor personen die deelnemen aan een traject naar werk, een studie volgen of verplicht een inburgeringcursus volgen) is vervallen. Deze tegemoetkoming is vanaf 1 januari 2013 bij de kinderopvangtoeslag gevoegd die de belastingdienst uitbetaalt. Als u in 2013 kinderopvang nodig heeft, moet u voor de totale kosten bij de belastingdienst een

7 kinderopvangtoeslag aanvragen. Als u een re-integratietraject volgt via de gemeente dan kan de belastingdienst daarvan een verklaring vragen. Deze verklaring kunt u opvragen bij de gemeente. Als u een tegemoetkoming in de kinderopvang ontvangt op grond van een sociaal medische indicatie, dan is er sinds 1 januari 2013 niets veranderd. Deze tegemoetkoming blijft de gemeente uitvoeren. Eigen bijdrage rechtsbijstand Als u juridische hulp (= rechtsbijstand) nodig heeft, dan dient u zich eerst bij het juridisch loket te melden om aanspraak te maken op een verlaging van de eigen bijdrage. Het juridisch loket stelt een diagnosedocument op, waarmee u naar een advocaat wordt verwezen. Als u dat niet doet, een minimum inkomen heeft èn voor de eigen bijdrage bijzondere bijstand aanvraagt, kan het zijn dat de gemeente niet de volledige eigen bijdrage vergoedt. Seniorenpas vervalt Sinds 1 januari 2013 is de seniorenkorting voor het deeltaxivervoer vervallen, mede omdat het openbaar busvervoer steeds beter bruikbaar wordt. 65-plussers kunnen namelijk zonder seniorenpas ook voordelig met de Brabantse bussen reizen. De leeftijdskorting bedraagt 34% en als men in de daluren reist, kan de korting oplopen tot wel 60%. Personen die in 2012 in het bezit waren van een seniorenpas, kunnen deze pas ook na 1 januari 2013 blijven gebruiken. Zij betalen dan wel automatisch het normale tarief. Aan het pasnummer kunt u aflezen of u een seniorenpas heeft. Als het 4e cijfer van uw pasnummer een 2 is, dan heeft u een seniorenpas. Voor mensen, ongeacht hun leeftijd, die vanuit de Wmo recht hebben op deeltaxivervoer, blijft het tarief ongewijzigd. Vragen Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de afdeling Informatie- en Servicecentrum (ISC) van de gemeente Oosterhout via telefoonnummer De openingstijden vindt u op onze website Op de onderstaande websites vindt u meer (en meer uitgebreide) informatie;

8 inschakelen Wij wijzen u er op dat dit artikel strikt van informatieve aard is. Aan hetgeen in dit artikel staat, kunnen geen rechten worden ontleend. Betalen voor parkeren via mobiele telefoon Bel- en sms parkeren in Oosterhout Bezoekers van het Oosterhoutse centrum kunnen betalen voor parkeren via de mobiele telefoon. Met bel- en sms parkeren betalen bezoekers alleen voor de tijd die ze daadwerkelijk geparkeerd hebben en lopen ze niet het risico op een parkeerbon. Om te kunnen parkeren via de mobiele telefoon, moet een bezoeker zich wel eerst aanmelden bij een provider. Aanmelden bij een provider Bij bel- en sms parkeren belt, sms t of appt de bezoeker het zonenummer van de parkeerplaats door aan een provider. De provider houdt bij waar de bezoeker geparkeerd staat en voor welk tarief. Bij terugkomst neemt de bezoeker weer contact op met de provider. Om gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheid moeten bezoekers zich aanmelden bij een provider naar keuze. Dat kan bij Parkmobile (Parkline), Yellowbrick, MyOrder, SMS Parking, Sunhill (Duitse provider) of Parkline. Meer informatie over de tarieven en voorwaarden is terug te vinden op de websites van deze providers: Op alle betaalde parkeerplaatsen op straat in het centrum van Oosterhout kunnen bezoekers bel- en sms parkeren. Naast bel- en sms parkeren blijft het ook mogelijk om contant, met pin of chip te betalen bij parkeerautomaten.

9 Zet alvast in uw agenda! Oosterhout doet mee aan Nederland Schoon Van 4 tot en met 9 maart vindt in Oosterhout voor de elfde keer de landelijke actie Nederland Schoon plaats, waarbij bewoners zelf de eigen stad schoonmaken en helpen hun eigen buurt netjes te houden. De gemeente Oosterhout werkt hier actief aan mee, doet u ook mee? Oosterhout Schoon De Stichting Nederland Schoon (www.nederlandschoon.nl) zet zich in voor de preventie en bestrijding van zwerfafval. De stichting vraagt gemeenten, instellingen en bewoners te helpen om Nederland op te schonen. Gemeente Oosterhout doet ook dit jaar weer mee met de actie, met medewerking van bewoners, verenigingen en scholen. De gemeente ondersteunt de schoonmaakacties van bewoners met gereedschap als knijpers, vuilniszakken, prullenbakken en wat lekkers voor na het harde werken. In 2012 werd er ongeveer 4 ton afval opgehaald in een week tijd. Dat record hopen we dit jaar te verbreken! Aanmelden Als u mee wilt doen, geeft u zich dan op vóór 11 februari 2013 op. Het aanmeldformulier vindt u op de website via inwoners > wonen en leven > buurtbeheer > Oosterhout Schoon. Het formulier kunt u ingevuld terugsturen naar de gemeente Oosterhout, ter attentie van afdeling Buurtbeheer, postbus 10150, 4900 GB Oosterhout of u kunt deze mailen naar Na inschrijving ontvangt u meer informatie over het programma. Vragen Heeft u vragen over de actie Nederland Schoon? Neemt u dan contact op met een van de buurtcoördinatoren van de gemeente Oosterhout via telefoonnummer

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Belastingvoordeel 2014

Belastingvoordeel 2014 Handleiding Belastingvoordeel 2014 voor mensen met een ziekte of beperking Handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2014 1 Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren

Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekering rechtsbijstand particulieren Verzekeringsvoorwaarden RBD 15 2 Inhoudsopgave Verzekeringsvoorwaarden Rechtsbijstand Particulieren Checklist 5 1. Waarvoor

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Online trainingen over solliciteren en social media 2 Hoe stelt u een goed cv op? 2 Oktober 2014 Voorwoord Solliciteren is een baan. Deze stelling horen we binnen de gemeente regelmatig terug van klanten en daar kunnen we ons zeker bij aansluiten. Effectief solliciteren kost tijd en vergt

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG

Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie. Flits. PWRI stapt over naar. nieuwe uitvoerder APG Nieuwsbrief pensioenfonds Werk en (re)integratie December 2011 Flits PWRI stapt over naar nieuwe uitvoerder APG Het PWRI stapt per 1 januari 2012 over naar een nieuwe uitvoerder, APG (Algemene Pensioen

Nadere informatie

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl

Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl 1 Colofon Over de grens is een uitgave van: Jabes Verzekeringen Postbus 136 3850 AC Ermelo 0341-764020 www.jabesverzekeringen.nl Vormgeving en druk: Match2Print Drukwerkmanagement www.match2print.nl 2e

Nadere informatie

Uitkomen met inkomen

Uitkomen met inkomen Uitkomen met inkomen Start: Donderdagavond 31 maart Tijd: 19.30 21.30 uur Plaats: Versa Welzijn, Larenseweg 30 te Hilversum Frequentie: 6 bijeenkomsten wekelijks Voor wie De cursus Uitkomen met inkomen

Nadere informatie

Betaald parkeren in Nieuwegein

Betaald parkeren in Nieuwegein Betaald parkeren in Nieuwegein Maakt parkeren makkelijker! Inhoud Parkeren in Nieuwegein 3 Parkeerrecht 4 Parkeren bewoners 5 Parkeren zakelijk 7 Parkeren bezoekers 10 Vergunning aanvragen, wijzigen, verlengen

Nadere informatie