Consultatiedocument Meerjarenperspectief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Consultatiedocument Meerjarenperspectief 2010-2014"

Transcriptie

1 Consultatiedocument Meerjarenperspectief De rol van de NZa als marktmeester december 2009

2

3 Inhoud Vooraf 5 1. Inleiding 7 2. De NZa 9 3. Vijf thema s Inleiding Thema 1: keuzevrijheid consumenten Thema 2: persoonsvolgende bekostiging Thema 3: zorginkoop en kwaliteit Thema 4: voorspelbare marktmeester Thema 5: toezicht Tot slot 17 3

4 4

5 Vooraf De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is sinds 1 oktober 2006 marktmeester op alle zorgmarkten in Nederland. De NZa ziet toe op zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars, op zowel curatieve markten als op de markten voor langdurige zorg. De NZa opereert in een markt in transitie, waarvan het eindbeeld nog niet vast staat. In grote delen van de gezondheidszorg bestaat (politieke) onzekerheid over de toekomstige richting. Dit vraagt van de NZa een flexibele instelling, want de agenda kan daardoor flink fluctueren. Uit de evaluatie van de NZa blijkt dat er tegelijkertijd behoefte is aan een toezichthouder die onverstoorbaar, zonder zich al te veel aan te trekken van de waan van de dag, het optimaal functioneren van zorgmarkten (al dan niet geliberaliseerd) bewaakt en bevordert. De evaluatie stelt dat de NZa bedachtzaam opereert: consistent en met begrip voor de politieke realiteit enerzijds en de realiteit bij zorgverleners anderszijds. In de startfase heeft de NZa de kaders voor haar optreden neergezet. Nu breekt voor de NZa een nieuwe fase aan, waarin zij haar rol als marktmeester en autoriteit meer zichtbaar wil vervullen. De NZa neemt de conclusies en aanbevelingen uit de evaluatie mee in de toekomstige plannen, om haar effectiviteit te vergroten. De NZa laat daarbij duidelijk zien dat versterking van de positie van de consument voorop staat. Zij opereert hierbij onafhankelijk, slagvaardig en professioneel. Het meerjarenperspectief dat voor u ligt is het startpunt van deze nieuwe fase en geeft aan wat de NZa de komende jaren gaat doen om te waarborgen dat de consument de beste waar en waarde voor zijn zorgeuro krijgt. Het meerjarenperspectief vormt het resultaat van een discussie die breed is gevoerd. De NZa hecht veel waarde aan deze consultatieronde die aan het meerjarenperspectief vooraf gaat. Het biedt ons de gelegenheid de plannen te toetsen. de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit, mw. drs. C.C. van Beek MCM voorzitter a.i. 5

6 6

7 1. Inleiding De Nederlandse gezondheidszorg is aan grote veranderingen onderhevig. Het bestond tot voor kort en in delen nog steeds uit een sterk hiërarchisch systeem waarbij de overheid door middel van centrale sturing de publieke belangen beoogde te waarborgen. Dit leidde eind jaren negentig tot grote ontevredenheid in de politiek over de publieke sector en de zorgsector in het bijzonder. Met het oog op verschillende ontwikkelingen in de zorg, zoals de toenemende vergrijzing, stijgende zorguitgaven, de grenzen aan de solidariteit en de huidige economische crisis, is het systeem van centrale aanbodsturing niet meer houdbaar. Het is een maatschappelijke wens om het systeem van centrale aanbodsturing te vervangen door een systeem van vraagsturing, waarbij steeds meer beslissingsbevoegdheden worden gedecentraliseerd en consumenten en marktpartijen meer verantwoordelijkheid krijgen. Dit betekent dat marktpartijen zelf risico gaan lopen en daarmee direct de gevolgen ondervinden van hun eigen beslissingen. Deze stelselwijziging behelst een langdurig traject en veel transities staan nog in de steigers. De eerste stap van aanbodgerichte bekostigingssysteem naar vraaggerichte systemen is inmiddels gezet. De NZa bewaakt dat de overgang naar deze nieuwe systemen goed verloopt. De volgende stap in de transitie is te zorgen dat alle spelers in het veld de verantwoordelijkheden ook gaan oppakken. De NZa maakt als marktmeester een belangrijk onderdeel uit van deze transitie. Per deelsector adviseert de NZa de minister van VWS of de consument gebaat is bij een gereguleerde markt of bij liberalisering. Het is aan de minister te bepalen of markten geheel of gedeeltelijk vrijgelaten kunnen worden. De transitie betekent ook voor de komende jaren een forse agenda waarin keuzes moeten worden gemaakt. De NZa wil bij haar stakeholders de juiste verwachtingen scheppen over haar rol bij alle transities in de zorg. Daarom geeft dit meerjarenperspectief de plannen voor de periode weer. Het doel van dit meerjarenperspectief is een brug te vormen tussen de missie 1 en het werkplan van de NZa. De missie van de NZa geeft aan waar de NZa voor staat. Met het meerjarenperspectief biedt de NZa een inhoudelijk en concreet kader, waarin staat hoe zij haar missie gaat uitvoeren. De NZa benoemt hierin vijf thema s waarop zij in de periode de nadruk legt. Tot slot heeft de NZa in het werkplan 2010 een eerste stap gemaakt met de invulling van de concrete producten en projecten die hier uit voortvloeien en zal dit voor meerdere jaren gaan uitwerken. 1 7

8 8

9 2. De NZa De NZa is marktmeester in de zorg. De missie van de NZa is er voor te zorgen dat de consument de beste waar en waarde voor zijn zorgeuro krijgt. In die missie komen impliciet de publieke doelen toegankelijkheid en kwaliteit ( waarde ) en betaalbaarheid ( zorgeuro ) tot uiting. De NZa ontleent haar taken en bevoegdheden aan de Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg). De Wmg geeft de NZa de instrumenten om haar missie te bewerkstelligen. Bij alle activiteiten van de NZa staat de consument dan ook centraal. De consument moet waar voor zijn geld krijgen. Efficiëntie, keuzevrijheid, kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg zijn daarbij de centrale thema s. De zorgconsument moet in staat zijn keuzes te maken op basis van goede informatie, en daarmee zorgaanbieders en zorgverzekeraars stimuleren tot het leveren van kwalitatief goede zorg voor een betaalbare prijs. Bij het uitvoeren van haar taken door de NZa staat steeds het decentraliseren van beslissingsbevoegdheden aan consumenten, zorgprofessionals en zorgverzekeraars centraal. Een uitgangspunt dat in de toelichting op de wet is opgenomen is marktwerking waar mogelijk, regulering waar nodig. Uiteraard is er altijd sprake van gereguleerde marktwerking. Dit is geen doel op zich, maar bij voldoende checks and balances op de markt een middel om te komen tot de beste waar voor de zorgeuro voor de consument. De NZa adviseert de minister van VWS welke marktvorm de consument het best gediend is. Hierbij zijn de voorwaarden waaronder gereguleerde marktwerking tot stand kan komen van groot belang. Een van die voorwaarden is het vergroten van transparantie: gegevens over de kwaliteit, het product en de prijs die daarvoor moet worden betaald, moeten transparant zijn. De consument is immers alleen op basis van juiste en volledige informatie in staat om met zijn vraag de markt te sturen. Een andere voorwaarde is dat partijen vrij kunnen onderhandelen over de hoeveelheid, de prijs en de kwaliteit van de zorg. Markten die niet geliberaliseerd zijn worden door de NZa zodanig gereguleerd, dat door middel van gerichte prikkels het voor de consument juiste gedrag wordt gekozen. Voor beide marktvormen geldt dat de NZa toezicht houdt om de publieke belangen te borgen. Soms is het nodig dat de NZa door middel van regulering ingrijpt en centrale maatregelen oplegt. In dat geval moet dat steeds worden gemotiveerd vanuit de publieke belangen kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Waar meer vrijheden gelden, geldt voor de spelers in de zorg een veranderde manier van verantwoording afleggen. Voor de NZa betekent dit een andere manier van toezichthouden. De NZa begeeft zich als marktmeester, in de rol van regulator, toezichthouder en uitvoerder, op een speelveld dat kan worden weergegeven als de zorgdriehoek tussen consumenten, zorgaanbieders, en zorgverzekeraars. De onderlinge verbanden tussen deze drie partijen komen tot uiting in drie groepen van markten: de zorginkoopmarkt, zorgverleningsmarkt en zorgverzekeringsmarkt 2. 2 Deze indeling is bruikbaar met de erkenning dat deze indeling een simplificatie is van de werkelijkheid, zo onderhandelen zorgaanbieders onderling over de coördinatie van zorg (bijvoorbeeld bij ketenzorg). 9

10 Deze markten bevinden zich in verschillende stadia van ontwikkeling, wat betekent dat de invloed van de NZa op de markten varieert. 10

11 3. Vijf thema s 3.1 Inleiding De missie blijft ook de komende jaren doorklinken in de werkzaamheden van de NZa. De NZa geeft daar verder inhoud aan door de stelselwijziging richting decentralisatie door te zetten. Dit kan door meer bevoegdheden aan consumenten, zorgaanbieders en zorginkopers, oftewel de zorgdriehoek, te geven. Partijen krijgen individueel verantwoordelijkheid om te beslissen over kwaliteit, hoeveelheid, prijs en aanbieder. Dit houdt ook in dat zorgaanbieders en zorginkopers risico gaan lopen over de door hen genomen beslissingen. Dit dwingt hen tot meer doelmatigheid en het maken van bewuste keuzes over de kwaliteit en prijs van zorgproducten. Het succes van decentralisatie hangt af van de mate waarin consumenten, zorgaanbieders en zorginkopers de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden op de verschillende markten oppakken. Op dit moment werken de zorgmarkten nog niet optimaal. De keuzevrijheid van consumenten is beperkt, de bekostiging is nog niet persoonsvolgend en de prikkel voor doelmatige inkoop is niet voldoende aanwezig. Als een zorgsector zelf niet in staat is optimale marktcondities tot stand te brengen is het de taak van de NZa te interveniëren. Door middel van regulering en toezicht kan gezorgd worden dat de decentralisatie gaat werken. Een belangrijke taak van de NZa hierbij is het versterken van de positie van de consument. De keuze van de consument moet bepalend zijn voor de zorg die hij/zij krijgt. Dit vraagt om een vraaggericht bekostigingssysteem (persoonsvolgende bekostiging), waarbij de consument op maat wordt gefinancierd en zelf kan bepalen welke aanbieder bij hem of haar past. Aanbieders worden door deze vorm van bekostiging geprikkeld tot het leveren van doelmatige en kwalitatief goede zorg die past bij de voorkeur van de consument. De NZa neemt de komende jaren verdere stappen in de richting van persoonsvolgende bekostiging. Binnen het systeem van persoonsvolgende bekostiging is ook een belangrijke rol voor de zorgverzekeraar weggelegd. De zorgverzekeraar is vertegenwoordiger van de consument op het gebied van de zorginkoop. Een goede zorginkoop bepaalt of de consument ook daadwerkelijk de aanbieder en de zorg van zijn keus krijgt. De bovenstaande condities laat zich vertalen in de eerste drie thema s; Thema 1: keuzevrijheid consumenten; Thema 2: persoonsvolgende bekostiging; Thema 3: zorginkoop en kwaliteit. De NZa wil daarbij een voorspelbare marktmeester zijn en duidelijkheid geven over wat dit betekent voor haar rollen als regulator, toezichthouder en uitvoerder. Tot slot geeft de NZa aan waar de prioriteiten op het gebied van toezicht liggen. Dit leidt tot de volgende twee thema s: Thema 4; voorspelbare marktmeester; Thema 5: toezicht. In de paragrafen 3.2 t/m 3.6 worden de thema s verder uitgewerkt. Noodzakelijke randvoorwaarde Om markten te monitoren en waar nodig te interveniëren door middel van toezicht en regulering, zijn goede data noodzakelijk. De NZa gaat inzetten op het verbeteren van de datakwaliteit en de informatiestromen. 11

12 Goede datakwaliteit speelt dan ook een belangrijke voorwaardelijke rol bij de vijf thema s. 3.2 Thema 1: keuzevrijheid consumenten Consumenten (of de ondersteuners) spelen een belangrijke rol op de zorgverleningsmarkt, zij moeten met hun vraag het aanbod sturen. De vraag van hen als verzekerden zou moeten leiden tot concurrentie van zorgaanbieders op prijs, kwaliteit en toegankelijkheid. Om een goede keuze te kunnen maken is voor de consument enerzijds voldoende aanbod noodzakelijk en anderzijds informatie over de toegankelijkheid, kwaliteit en prijs. Door meer transparantie over kwaliteit van zorg (zoals informatie over wachtlijsten, sterftecijfers, complicaties en uitkomsten van zorg) kan de consument een goede keuze maken. Die rol kunnen zij pas spelen als zij beschikken over juiste keuze-informatie. Het beschikbaar zijn van keuze-informatie is nog lang niet voldoende. Hier is een rol voor de NZa weggelegd. De NZa zet in op het vergroten van de keuzevrijheid door: het bevorderen van transparantie over kwaliteit en toegankelijkheid; het bewaken van de toegankelijkheid van zorg. Transparantie over kwaliteit en toegankelijkheid Transparantie van kwaliteit wordt als de belangrijkste drijfveer van concurrentie gezien. Uitgangspunt is dat patiënten hun keuze voor een bepaalde zorgaanbieder baseren op kwaliteitsinformatie die door zorgaanbieders wordt verstrekt, al dan niet via hun zorgverzekeraars. Verzekeraars kunnen op basis van kwaliteit voorkeursaanbieders contracteren. Als consumenten een voorkeur hebben voor verzekeraars die dit doen biedt dit kansen voor de zorgaanbieders. De onderhandelingsmacht van zorgaanbieders die aan de gestelde kwaliteitsnormen voldoen wordt immers vergroot in de contractonderhandelingen met die zorgverzekeraar. Het publiceren van kwaliteitsindicatoren blijkt een positieve uitwerking te hebben op het kwaliteitsniveau. Empirisch onderzoek 3 wijst uit dat: kwalitatief minder goede zorgaanbieders volume verliezen als gevolg van de publicatie van kwaliteitsinformatie; kwalitatief slechtere zorgaanbieders zichzelf verbeteren. In de periode besteedt de NZa veel aandacht aan de mate van transparantie op de verschillende zorgmarkten. De NZa zal diverse markten hierop monitoren. Daarnaast stelt de NZa richtlijnen op ten aanzien van informatieverstrekking door zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Indien zij zich daar niet aan houden zet de NZa haar bevoegdheden in om ontwikkelde kwaliteitsindicatoren, wachtlijsten en andere relevante informatie transparant te maken. Bewaken toegankelijkheid Toegankelijkheid is een van de drie consumentenbelangen. Toegankelijkheid houdt in dat consumenten moeten kunnen rekenen op de beschikbaarheid van noodzakelijke zorg. Het garanderen van toegankelijkheid is een publieke zaak. Alleen zorg die essentieel en onmisbaar is, moet in aanmerking komen voor overheidssteun. De overheid moet de continuïteit van de zorg zelf waarborgen en niet die van instellingen. De NZa ontwikkelt de komende jaren een early warning systeem om financiële problemen en verhoogde risico s bij aanbieders 3 Referentie 12

13 van noodzakelijke zorg te signaleren, waardoor vroegtijdig ingrijpen mogelijk wordt. Steun is daarbij een laatste redmiddel, de insteek van het systeem is om financiële problemen te voorkomen. Verder blijft de NZa zich richten op de wachtlijstenproblematiek. Voldoende aanbod en juiste treeknormen zijn hierbij belangrijke aandachtsgebieden. Daarnaast gaat de NZa aanmerkelijke marktmacht tegen. 3.3 Thema 2: persoonsvolgende bekostiging De NZa wil een vraaggericht bekostigingssysteem opzetten waarbij de keuzevrijheid van de consument centraal staat, oftewel persoonsvolgende bekostiging. De essentie ervan is dat de financiën de consument volgen naar de zorgaanbieder van zijn keuze en daarmee de zorg die hij wenst. Zorgaanbieders worden door persoonsvolgende bekostiging geprikkeld tot het leveren van doelmatige en kwalitatief goede zorg. Het systeem moet erin voorzien, dat consumenten hun zorgbehoefte voldoende herkennen in de vastgestelde prestaties. Het geld wordt met andere woorden toegespitst op wat de patiënt nodig heeft en niet meer op de zorgaanbieder. Het huidige budgetsysteem is gebaseerd op de kosten van de zorginstellingen en weerspiegelt de individuele zorgbehoefte onvoldoende. Daarnaast zijn er schotten in de financiering die belemmeren dat consumenten de beste zorg krijgen, en dat zorgaanbieders de best passende zorg kunnen leveren. De NZa gaat zich richten op de volgende onderwerpen om de bekostiging meer persoonvolgend te maken: doorzetten van de transities richting integrale prestatiebekostiging; vergoeden van zorgzwaarte; zorgen voor ontschotting in de zorg; Doorzetten van de transities richting integrale prestatiebekostiging De gehele zorgsector staat midden in een aantal grote veranderingsprocessen waarbij de verouderde budgetsystemen plaats maken voor systemen van integrale prestatiebekostiging inclusief kapitaallasten. Zowel ziekenhuizen, GGZ, de vrije beroepers als de intra en extramurale AWBZ bevinden zich in een overgangsfase. Deze transities nemen de nodige tijd in beslag en gaan in verschillende snelheden. De NZa gaat de komende jaren verder met het doorvoeren van de transities en gaat daarbij gedifferentieerd en gefaseerd te werk. Vergoeding voor Zorgzwaarte De NZa past de komende jaren de systemen van prestatiebekostiging verder aan om te corrigeren voor zorgzwaarte en zo risicoselectie door zorgaanbieders te voorkomen. Als eerste stap in de zorgzwaartebekostiging zijn per 1 februari 2005 de DBC s in de ZVW ingevoerd en per 1 januari 2009 de zorgzwaartepakketten in de AWBZ. De instelling krijgt hierbij een budget dat is afgestemd op de zorgbehoefte van de consument (eerder kreeg de instelling voor elke consument hetzelfde bedrag). Het niet of onvoldoende vergoeden van zorgzwaarte leidt tot selectie van verzekerden door zorgaanbieders en zorgverzekeraars, tot onderbehandeling en tot een te lage kwaliteit. Of verzekeraars consumenten graag zien als klant hangt af van de risicoverevening. Goede risicoverevening vereist dat verzekeraars gecompenseerd worden voor de redelijkerwijs te maken kosten. Het tegengaan van risicoselectie komt terug bij de verevening binnen het thema zorginkoop. 13

14 Zorgen voor ontschotting in de zorg Het maken van onderscheid in het zorgaanbod, door het verschillend bekostigen van zorg en het omschrijven van zorgactiviteiten in meerdere prestaties, zorgt voor schotten in de financiering en afwentelgedrag en belemmert een optimale organisatie van de zorg. Het is zaak zoveel mogelijk de integraliteit van de activiteiten in de regulering tot uiting te laten komen zonder onderscheid te maken tussen verschillende organisatievormen. De NZa onderneemt concrete activiteiten om de zorg te ontschotten. Daaronder valt bijvoorbeeld de ontwikkeling van (transmurale) keten-dbc s en zorgvormen die zich bevinden op de grensvlakken tussen de Zorgverzekeringswet en de AWBZ enerzijds en de AWBZ en WMO anderzijds. 3.4 Thema 3: zorginkoop en kwaliteit Vanwege de bijzondere eigenschappen van het product zorg is het voor zorgconsumenten lastig om volledig zelfstandig gebruik te maken van hun keuzevrijheid. De zorgbehoefte van consumenten is niet voorspelbaar, sterk individueel bepaald en het is lastig te bepalen of de genoten zorg effectief is. Een derde partij, bijvoorbeeld de zorgverzekeraar of het zorgkantoor, kan dan (op basis van voorkeursaanbieders van consumenten) de zorg in kopen. Persoonsvolgende bekostiging stelt zorginkopers daarbij in staat cliëntgericht in te kopen. Een belangrijke randvoorwaarde voor het slagen van de stelselwijziging is dat zorgverzekeraars hun rol als kritische zorginkoper gaan vervullen. Doel hiervan is dat consumenten meer zorg en kwaliteit krijgen voor hun geld. Wanneer zorgverzekeraars niet goed inkopen, zullen de verwachte baten van de stelselwijziging onvoldoende optreden. Op dit moment functioneert de inkoopmarkt nog niet optimaal. Redenen zijn dat de risicoverevening niet de juiste prikkels geeft, de inkoop niet volledig in handen is van zorgverzekeraars en bij de zorginkoop nog niet voldoende aandacht is voor kwaliteit. De NZa adviseert VWS in signalementen om de werking van de zorginkoopmarkt te verbeteren door: afbouw van de ex post verevening; uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars en aanpassing van de contracteerruimte; belonen van verzekeraars voor kwaliteitscontracten. Afbouw van de ex post verevening van verzekeraars De NZa pleit ervoor om verzekeraars meer risico te laten lopen door de individuele ex-post verevening af te bouwen en de ex-ante verevening te optimaliseren. Hoewel het Nederlandse systeem van risicoverevening tamelijk geavanceerd is, bevat het onvolkomenheden die mogelijke prikkels tot risicoselectie geven. Voor alle individuele ex-post compensatiemechanismen geldt dat ze enerzijds de prikkels tot doelmatige zorginkoop verlagen en anderzijds de prikkels tot risicoselectie verminderen. Dit zorgt ervoor dat er een beleidsmatige afruil gemaakt moet worden tussen het geven van prikkels tot doelmatige zorginkoop en het voorkomen van risicoselectie. De NZa adviseert de doelmatige zorginkoop te stimuleren door het verbeteren van de voorspellende werking van het ex-ante vereveningsmodel (bijvoorbeeld door verbetering van het DBC-systeem voor medisch specialistische zorg en geestelijke gezondheidszorg). Hierdoor kan de individuele ex-post verevening op termijn komen te vervallen. Echter voorwaarde voor een goed werkend ex-ante vereveningsmodel, is een 14

15 stabiel systeem van prestatiebekostiging met een duidelijke relatie tot de kosten die zorgaanbieders maken. Uitvoering AWBZ door verzekeraars en aanpassing van de contracteerruimte De landelijke contracteerruimte is een waarborg voor de macrobetaalbaarheid van AWBZ-zorg. De regionale contracteerruimtes vormen een begrenzing per zorgkantoor (uitvoerder AWBZ). De verdelingssystematiek geeft de begrenzing aan per zorgkantoor en is gedeeltelijk nog gebaseerd op historische budgetten van de zorgaanbieders. Deze verdeling sluit niet volledig aan bij de indicaties en demografische ontwikkelingen (zorgzwaarte). De NZa signaleert dat een meer optimale verdeling kan worden bereikt door de uitvoering van de AWBZ in handen van landelijke verzekeraars in plaats van regionale zorgkantoren te leggen, waarbij de verzekeraars op termijn zorg inkopen voor hun eigen verzekerde. Bekostigen van kwaliteit. Verzekeraars hebben momenteel onvoldoende prikkels om bij de zorginkoop aandacht te besteden aan de kwaliteit van zorgaanbieders. Transparantie over de kwaliteit van zorgaanbieders is een noodzakelijke voorwaarde voor concurrentie tussen zorgaanbieders op de kwaliteitsdimensie, maar er is meer nodig. Daarom zal de NZa een studie uitvoeren naar mogelijkheden om verzekeraars binnen het vereveningssysteem te belonen voor kwaliteit in termen van gezondheidswinst voor hun verzekerden. Op deze manier hebben verzekeraars niet de prikkel om alleen de goedkoopste zorg, maar ook de kwalitatief beste zorg in te kopen. Daar waar de consument zelf zorg inkoopt geldt dit ook voor de consument. Daarnaast zal de NZa ook onderzoeken of kwaliteit in de gereguleerde tarieven kan worden bekostigd. 3.5 Thema 4: voorspelbare marktmeester De NZa maakt als marktmeester een belangrijk onderdeel uit van de transities in de zorg. Soms als regulator, soms als toezichthouder, soms als uitvoerder. De NZa wil transparant zijn over wat consumenten, zorgaanbieders en zorginkopers in die verschillende hoedanigheden van de NZa kunnen verwachten. Het doel van de NZa is consistentie in aanpak aan te brengen op de verschillende markten. Ook wil de NZa als de voorwaardes voor een goed werkende markt niet voldoende aanwezig zijn ingrijpen middels vooraf vastgestelde interventieprincipes. Deze principes geven aan wanneer het ter bescherming van de belangen van de consument geoorloofd is om in te grijpen. De NZa kan interveniëren door het houden van toezicht en het opleggen van individuele sancties of door het vooraf opleggen van algemene geldende regels. Belangrijk hierbij is dat de regulering en het toezicht goed aansluiten bij de omstandigheden waaronder partijen moeten opereren. Tegelijkertijd moet het ruimte bieden voor innovatie en verbetering van de zorg. Daarbij zijn de belangen van deze drie partijen niet gelijk. De NZa wil een voorspelbare marktmeester zijn door het (verder) ontwikkelen van regulerings en toezichtskader Opstellen van regulerings en toezichtskader Het opstellen van dit kader is gelet op de complexiteit van de zorgsector en alle partijen daarbinnen nog niet zo gemakkelijk. Elk principe uit het kader heeft namelijk uiteenlopende consequenties voor verschillende partijen. Transities kunnen dan ook niet van de een op de andere dag plaatsvinden. 15

16 Het regulerings en toezichtskader stelt bij het ontwerpen van beleid en adviezen het decentraliseren van beslissingsbevoegdheden aan patiënten, zorgprofessionals en zorgverzekeraars centraal. Daarom zouden de volgende drie vragen leidend moet zijn bij het ontwerpen en uitvoeren van nieuw beleid. Vraag 1: Wat is het marktfalen (wat is het probleem en waarom kunnen marktpartijen dit zelf niet oplossen)? Vraag 2: Hoe lossen het regulerings en toezichtskader het probleem op? Vraag 3: Zijn de baten van regulering en toezicht groter dan de kosten (administratieve lasten/perverse prikkels/onbedoelde neveneffecten)? Interventieprincipes maken voorspelbaar op welke manier de NZa ingrijpt, en motiveren partijen om goed gedrag te vertonen, waarbij de consument altijd voorop staat. De principes maken duidelijk wat de uitgangspunten en acties van de NZa zijn op het vlak van: het adviseren over liberaliseren (vrij laten van volume en/of prijs) van bepaalde prestaties; het vormgeven van functionele bekostiging; het ontwerpen en vaststellen van prestaties; het compenseren van het (toegenomen) risico; het onderhoud van tarieven door het regelmatig houden van kostenonderzoeken en onderzoek naar productiviteitsveranderingen; het toerekenen van kosten (incl. kapitaallasten); het houden van toezicht/handhaving. 3.6 Thema 5: toezicht In 2009 heeft de NZa haar toezichtvisie gepubliceerd, waarin de uitgangspunten voor effectief toezicht staan beschreven. Om de toezichtstaak meer invulling te geven heeft de NZa daarnaast een aparte directie toezicht en handhaving opgericht. De NZa wil transparant zijn naar de verschillende marktpartijen en duidelijk maken wat zij op het gebied van toezicht de komende jaren kunnen verwachten. Waar sprake is van gedecentraliseerde markten ligt de focus op het markttoezicht (inclusief gedragstoezicht). Op markten die (vooralsnog) niet voor decentralisatie in aanmerking komen, blijft de nadruk in het toezicht liggen op de naleving en uitvoering van de verplichtingen die zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben op grond van de Wmg, de Zvw en AWBZ. Concrete voorbeelden van activiteiten die de NZa de komende jaren onderneemt op het gebied van toezicht zijn: De ontwikkeling van instrumenten voor het concept verdiend vertrouwen. De versterking en ontwikkeling van het markttoezicht. Verdiend vertrouwen Verdiend vertrouwen houdt in dat de NZa er op basis van adequate verantwoording van uitgaat dat een marktpartij de prestatie die hij is overeengekomen ook levert en zich daarbij aan de wet- en regelgeving houdt. Aan het principe van verdiend vertrouwen is onlosmakelijk gekoppeld dat de NZa aanmerkelijk zwaardere sancties kan opleggen (zoals boetes) wanneer marktpartijen dat vertrouwen beschamen (zerotolerance of high penalty). De NZa ontwikkelt hierbij verschillende methodieken op maat die aansluiten bij de omstandigheden in een specifieke zorgmarkt. Om verdiend vertrouwen toe te passen in het 16

17 toezicht van de NZa worden instrumenten risicoanalysemodellen, verantwoordingsinformatie, zelfevaluaties en programmatisch handhaven ontwikkeld 4. Markttoezicht Om haar markttoezicht op grond van de Wmg goed te kunnen uitvoeren heeft de NZa een adequaat instrumentarium nodig. Daarom voert de NZa de komende jaren marktscans uit om goed inzicht te krijgen in de diverse zorgmarkten en de gedragingen van marktpartijen. Ook worden in het kader van het markttoezicht signalen opgepakt die duiden op mogelijke Aanmerkelijke marktmacht (AMM) of signalen die duiden op ontransparante informatie in de markt die de decentralisatie belemmeren. 3.7 Tot slot Dit meerjarenperspectief vormt het startsein om te komen tot een meerjarenwerkplan. Begin 2010 wordt geïnventariseerd wat de activiteiten en projecten zijn binnen de vijf thema s. Gezien het grote aantal activiteiten en de beperkte capaciteit moet de NZa daarbij prioriteren. Een aantal thema s uit dit meerjarenperspectief heeft al een plaats gekregen in het werkprogramma 2010, de overige thema s krijgen een plek in het meerjarenwerkplan. De NZa geeft op basis van de bovenstaande thema s interne en externe sturing aan het totaal aan activiteiten dat zij in de periode gaat ontplooien. Hiermee beoogt zij haar missie, zorgen dat de consument waar voor zijn zorgeuro krijgt, te realiseren. Uiteraard kan dat alleen doordat de partijen in het veld hun rol oppakken en verantwoord spelen. Wij zullen niet alleen toezien of dat gebeurt mar zullen ook zoveel als in ons vermogen ligt het proces faciliteren om de consument inderdaad te laten profiteren van transparante zorgmarkten waarop zij waardevolle zorg kunnen inkopen die passen en betaalbaar is. 4 Het concept van verdiend vertrouwen wordt al toegepast bij het toezicht op de rechtmatige uitvoering van de Zvw en de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de AWBZ door verzekeraars. 17

Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg

Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg Extern toezicht door de NZa Presentatie voor de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg Amersfoort, 6 oktober 2010 mw. drs. Cathy van

Nadere informatie

1 Over de grenzen van de risicoverevening

1 Over de grenzen van de risicoverevening 1 Over de grenzen van de risicoverevening 1.1 APE, 15 februari 2016 Inleiding In dit paper betrekken we de stelling dat het primaire doel van risicoverevening het waarborgen van solidariteit is. Doelmatige

Nadere informatie

Bekostiging & financiering in de cure

Bekostiging & financiering in de cure Alleen de hoofdzaken 2011 Bekostiging & financiering in de cure Inleiding 2001 2002 Afstudeeronderzoek DBC Ministerie VWS 2002 2004 Lid landelijk projectteam DBC s NVZ vereniging van Ziekenhuizen 2004

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk E. de Kogel 030 296 82 83 Transparantie in de GGZ 25 juli 2011

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk E. de Kogel 030 296 82 83 Transparantie in de GGZ 25 juli 2011 1 van 7 Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres E. de Kogel 030 296 82 83 ekogel@nza.nl Onderwerp Datum Transparantie in de GGZ 25 juli 2011 Geachte, De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzocht

Nadere informatie

Wat verwacht de NZa van transparantie van zorg? Ingrid Seinen, Joost Warners Nederlandse Zorgautoriteit

Wat verwacht de NZa van transparantie van zorg? Ingrid Seinen, Joost Warners Nederlandse Zorgautoriteit Wat verwacht de NZa van transparantie van zorg? Ingrid Seinen, Joost Warners Nederlandse Zorgautoriteit Missie en visie NZa Missie De NZa beschermt de belangen van burgers op het gebied van toegankelijkheid,

Nadere informatie

Hand-out Toegang tot de Nederlandse zorgmarkt

Hand-out Toegang tot de Nederlandse zorgmarkt Hand-out Toegang tot de Nederlandse zorgmarkt Inleiding Dit document dient als ondersteuning van de presentatie van De Zorgontwikkelaar met als doel de deelnemers van ehealth: Opschalen in de praktijk

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten

Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten. Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten Ontwikkelingen in de zorg en consequenties voor ziekenhuizen en medisch specialisten Pieter Wijnsma Directeur Academie voor Medisch Specialisten Thema s: Ontwikkelingen in de samenleving Ontwikkeling van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 398 Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) A BRIEF

Nadere informatie

We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.

We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them. Nieuw Besturen Workshop Vincent Schouten Van zorginstelling naar maatschappelijke onderneming: Trial & error of

Nadere informatie

Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet

Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet december 2008 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 december 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 december 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Belinda van de Lagemaat Senior Adviseur, Organisatie & Financiering Federatie Medisch Specialisten 28 oktober 2016 Agenda Kosten van gezondheidszorg

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3406 Vragen van de leden

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Datum 24 oktober 2014 Betreft Zorgpunten ten aanzien van de overhevelingen naar de Zorgverzekeringswet in 2015

Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Datum 24 oktober 2014 Betreft Zorgpunten ten aanzien van de overhevelingen naar de Zorgverzekeringswet in 2015 > Retouradres Postbus 20350 2500 EA DEN HAAG Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij Datum

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 030 296 81 11 10D0023238

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 030 296 81 11 10D0023238 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg.

Deze regeling is van toepassing op Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 1, sub e, van de Wmg. REGELING Controle en Administratie Wlz-uitvoerders Gelet op artikel 31, sub a, artikel 31, sub c, en artikel 36, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Ondernemerschap in de zorg. mr. drs. T.W. (Theo) Langejan Voorzitter Raad van Bestuur

Ondernemerschap in de zorg. mr. drs. T.W. (Theo) Langejan Voorzitter Raad van Bestuur Ondernemerschap in de zorg mr. drs. T.W. (Theo) Langejan Voorzitter Raad van Bestuur Ondernemen in de zorg: geven en nemen Wat is er nodig? 1. Nederlandse zorgstelsel is unieke combinatie publiek en privaat

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Toezicht & Handhaving 030 296 81 65 109538/153162

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Toezicht & Handhaving 030 296 81 65 109538/153162 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Strategie Nederlandse Zorgautoriteit

Strategie Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Strategie Nederlandse Zorgautoriteit Het maken en bewaken van goed werkende zorgmarkten oktober 2006 1. Inleiding De Nederlandse Zorgautoriteit, de NZa, is toezichthouder op

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Rapport. Vergelijkingssite voor zorgverzekeringen. Onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet

Rapport. Vergelijkingssite voor zorgverzekeringen. Onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet Rapport Vergelijkingssite voor zorgverzekeringen Onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet Rapport Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen Onderzoek naar

Nadere informatie

Zorgkosten nemen toe

Zorgkosten nemen toe DBC-Onderhoud Inzicht in zorgprestaties Eise Douma / Joost Warners 2 Zorgkosten nemen toe Inzicht: zorg wordt onbetaalbaar Uitdaging: duurzaam realiseren van goede, veilige en betaalbare zorg Doelstellingen:

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

SGE70\'DHEID ^ SEP.20B SCANPLAZA

SGE70\'DHEID ^ SEP.20B SCANPLAZA Nederlandse Zorgautoriteit Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mevrouw drs. E.L Schippers Postbus 20350 W 0 L K SGE70\'DHEID ^ SEP.20B Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502

Nadere informatie

Bijlage 3 bij brief 355051-119080-HLZ. Transitieplan Zvw

Bijlage 3 bij brief 355051-119080-HLZ. Transitieplan Zvw Bijlage 3 bij brief 355051-119080-HLZ Transitieplan Zvw 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Randvoorwaarden 4 2.1 Wet en regelgeving 4 2.2 Risico-verevening 4 2.3 Bekostiging 5 2.4 Zorginkoop 6 2.5 Declaratie en

Nadere informatie

Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief. basispresentatie

Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief. basispresentatie Inkoopbeleid vanuit cliëntenperspectief basispresentatie Doelen Doelen 1. geven kort overzicht van voor cliënten belangrijke tendensen 2. toelichten aandachtspunten vanuit cliëntenperspectief 3. aanreiken

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten:

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten: > Retouradres Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES,

OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, OPDRACHTGEVERSCHAP IN HET SOCIAAL DOMEIN STRATEGISCHE KEUZES MODELLEN VAN OPDRACHTGEVERSCHAP IR. NIELS UENK DIVOSA VOORJAARSCONGRES, 2-6-2016 AGENDA Algemeen Attentiepunten Welke strategische keuzes moet

Nadere informatie

De zorgverzekeraar: Vriend of vijand?

De zorgverzekeraar: Vriend of vijand? De zorgverzekeraar: Vriend of vijand? Workshop HEAD Congrens 2016 DSW ZORGVERZEKERAAR Houten, Vrijdag 10 juni 2016 Bas Keijzer 2 3 VWS: De Zvw is een wet die iedere nederlander van een breed basispakket

Nadere informatie

De spelregels van het onderhandelen. Studiedag Onderhandelen over Ketenzorg, Laren, 8 juni 2010 Michiel Lugt (NZa) Frank Pellikaan (NMa)

De spelregels van het onderhandelen. Studiedag Onderhandelen over Ketenzorg, Laren, 8 juni 2010 Michiel Lugt (NZa) Frank Pellikaan (NMa) De spelregels van het onderhandelen Studiedag Onderhandelen over Ketenzorg, Laren, 8 juni 2010 Michiel Lugt (NZa) Frank Pellikaan (NMa) Taakverdeling NMa/NZa Wie doet wat (niet) De NMa houdt algemeen mededingingstoezicht.

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 239 Ontvangen ter Griffie op 2 oktober 2012. Het besluit tot het doen van een aanwijzing

Nadere informatie

Contractvormen in de curatieve GGZ

Contractvormen in de curatieve GGZ 1 Contractvormen in de curatieve GGZ Drs. Marja Appelman Jan Sonneveld, MSc Drs. Johan Visser Mr. Mirjam de Bruin SiRM Strategies in Regulated Markets Nieuwe Uitleg 24 2514 BR Den Haag Den Haag, 26 februari

Nadere informatie

Visiedocument Zicht op toezicht

Visiedocument Zicht op toezicht Visiedocument Zicht op toezicht Uitgangspunten van effectief toezicht maart 2009 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Veranderend zorgstelsel 11 1.2 Doel van de toezichtvisie 11

Nadere informatie

Benchmark doelmatigheid caresector

Benchmark doelmatigheid caresector Benchmark doelmatigheid caresector Politiek & wetenschap Nog te vaak ontbreekt de doelmatigheidsprikkel in de zorg Om doelmatige zorg te kunnen blijven leveren, moet er een brede maatschappelijke discussie

Nadere informatie

Visie op langdurige zorg: 4 beloftes van Coöperatie VGZ

Visie op langdurige zorg: 4 beloftes van Coöperatie VGZ Visie op langdurige zorg: 4 beloftes van Coöperatie VGZ Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven. A. Einstein Visie op langdurige zorg De langdurige zorg

Nadere informatie

Samen verzekerd van goede zorg. André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Congres Arts en Organisatie 10 juni 2016

Samen verzekerd van goede zorg. André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Congres Arts en Organisatie 10 juni 2016 Samen verzekerd van goede zorg André Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland Congres Arts en Organisatie 10 juni 2016 Status van de Nederlandse gezo dheidszorg Bron: VWS Nederland in internationaal

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017, 3502 GA Utrecht Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Geachte dr. E.A.A.

Nadere informatie

Visiedocument Zicht op zorgmarkten

Visiedocument Zicht op zorgmarkten Visiedocument Zicht op zorgmarkten Visie op monitoring april 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Betekenis van het monitoren 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Wettelijke grondslag 9 1.3 Missie NZa 9

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Consultatiebijeenkomst Eerstelijnspsychologische zorg. 1 juni 2007

Consultatiebijeenkomst Eerstelijnspsychologische zorg. 1 juni 2007 Consultatiebijeenkomst Eerstelijnspsychologische zorg 1 juni 2007 Programma 12.45-13.00u Ontvangst 13.00-13.05u Algemene introductie 13.05-13.15u Voorstelronde + bespreken agenda 13.15-13.40u Vraag en

Nadere informatie

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea 1 2 3 Zorgkostenstijging is van alle jaren maar extra waakzaamheid geboden Ontwikkeling zorguitgaven

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa

Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa Samenwerkingsconvenant informatieuitwisseling CIZ - NZa Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met betrekking tot onderlinge

Nadere informatie

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007;

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol tussen de AFM en de NZa van 10 september 2007; Samenwerkingsconvenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) inzake de samenwerking en de uitwisseling van informatie met betrekking tot toezicht

Nadere informatie

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving Kennis over Ketenzorg Externe analyse, financiering 2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving In dit hoofdstuk verkennen we de externe omgeving die van invloed is op de vraag of het voor

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 19 maart 2015 De krachten en machten in het zorgveld Rol van de zorgverzekeraar Ontwikkelingen (op het gebied van kwaliteit) Hoe verder

Nadere informatie

a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg als bedoeld in artikel 1 sub b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Informatiekaart samenwerking zorgverzekeraars. Toelichting. Overzichtskaart

Informatiekaart samenwerking zorgverzekeraars. Toelichting. Overzichtskaart Deze Informatiekaart geeft een overzicht van de waar onder zorgverzekeraars mogen samenwerken bij selectieve inkoop van medisch-specialistische zorg. Deze kaart is gemaakt in opdracht van de Nederlandse

Nadere informatie

Ontwikkelingen toezicht bij zorginkoop FHI ALV. 29 oktober 2015 Diederik Schrijvershof

Ontwikkelingen toezicht bij zorginkoop FHI ALV. 29 oktober 2015 Diederik Schrijvershof Ontwikkelingen toezicht bij zorginkoop FHI ALV 29 oktober 2015 Diederik Schrijvershof ONTWIKKELINGEN TAKEN & BEVOEGDHEDEN NZA 2 Overzicht (relevante) taken NZa Toezicht op basis van Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/12c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/12c 11D Aan besturen van AWBZ-instellingen alle GGZ-instellingen (Care en Cure) de zorgkantoren en de zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Ronde Tafel Gesprek / bijzondere procedure - 19 januari 2015 Tweede Kamer

Ronde Tafel Gesprek / bijzondere procedure - 19 januari 2015 Tweede Kamer Ronde Tafel Gesprek / bijzondere procedure - 19 januari 2015 Tweede Kamer Dames en heren, Kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg dat is de inzet van de overheid, de verzekeraars en de aanbieders.

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

EXPERTGROEP BEKOSTIGING

EXPERTGROEP BEKOSTIGING EXPERTGROEP BEKOSTIGING WERKCONFERENTIE 30 SEPTEMBER 2015 1 WELKOM Manja Bosch, Voorzitter tafel bekostiging 2 Organiseer gezamenlijke belangenbehartiging bekostiging Prioriteiten van taakgebieden Beroepsgroep

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie Innovatie in de Zorg en in de farmacie niets nieuws onder de horizon, wel bitter noodzakelijk Patrick Edgar Senior Manager Zorginkoop Is innovatie in de zorg nodig? Het gaat toch goed? Nederlanders leven

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden:

Verder treft u hieronder de integrale teksten van het regeerakkoord aan die van toepassing zijn op het werk van Wmo-raden: Vrijheid en verantwoordelijkheid Regeerakkoord VVD-CDA De Koepel Wmo-raden heeft voor u het huidige regeerakkoord en bijbehorende stukken doorgenomen. Er zijn weinig specifieke opmerkingen over de WMO

Nadere informatie

Overzicht doelstellingen Wlz Doelen op wetsniveau (MvT):

Overzicht doelstellingen Wlz Doelen op wetsniveau (MvT): Overzicht doelstellingen Wlz Doelen op wetsniveau (MvT): Het doel van deze wet is dat ouderen met een blijvende somatische of psychogeriatrische beperking en mensen met blijvende verstandelijke, lichamelijke

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014.

Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014. Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014. 1 De krachten en machten in het zorgveld Rol van de zorgverzekeraar Ontwikkelingen (op het gebied van kwaliteit)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

blad: 1 van 5 Wij danken u voor de uitnodiging om een bijdrage te leveren aan de discussie over de toekomst van de risicoverevening.

blad: 1 van 5 Wij danken u voor de uitnodiging om een bijdrage te leveren aan de discussie over de toekomst van de risicoverevening. blad: 1 van 5 Aan : Ministerie van VWS Van : Winny Toersen (patiëntenfederatie NPCF) Marijke Hempenius (Ieder(in)) Onderwerp : Toekomst risicoverevening Datum : 26 februari 2016 Kopie : Kenmerk: : 2016-006

Nadere informatie

Visiedocument Zicht op toezicht

Visiedocument Zicht op toezicht Visiedocument Zicht op toezicht Uitgangspunten van effectief toezicht Visiedocument Zicht op toezicht Uitgangspunten van effectief toezicht maart 2009 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding

Nadere informatie

Bancaire financiering in de zorg, risicovolle belegging of kansrijke propositie? Chris Zegers Regiodirecteur & Directeur Healthcare

Bancaire financiering in de zorg, risicovolle belegging of kansrijke propositie? Chris Zegers Regiodirecteur & Directeur Healthcare Bancaire financiering in de zorg, risicovolle belegging of kansrijke propositie? Chris Zegers Regiodirecteur & Directeur Healthcare Rotterdam, 12 februari 2016 Nieuwe Zorg, een verhaal vanuit de bank!

Nadere informatie

De Rijksbegroting voor dokters

De Rijksbegroting voor dokters Medisch Contact Live 11 december 2013 De Rijksbegroting voor dokters Marco Varkevisser Universitair hoofddocent Economie en Beleid van de Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Contact: varkevisser@bmg.eur.nl

Nadere informatie

de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum Betreft voorlopige contracteerruimte 2014

de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum Betreft voorlopige contracteerruimte 2014 > Retouradres VWS, Postbus 20350, 2550EJ DEN HAAG de Nederlandse Zorgautoriteit dhr mr. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Directie Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F

Nadere informatie

Werksessie verantwoording

Werksessie verantwoording Studiedag Beschermd Wonen Werksessie verantwoording Jan Ruiter controller RIBW Overijssel Remco Bels adviseur KPMG Gezondheidszorg Agenda Introductie Korte inleiding zorglandschap en -uitgaven Korte inleiding

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk / Treeknormen GGZ 22 december 2016

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk / Treeknormen GGZ 22 december 2016 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 253 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren

Nadere informatie

Visiedocument Inkoopmacht en collectief onderhandelen

Visiedocument Inkoopmacht en collectief onderhandelen Visiedocument Inkoopmacht en collectief onderhandelen De verhoudingen op de zorginkoopmarkt januari 2010 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding visiedocument NZa 6 1.2 Leeswijzer 7 2. Bevindingen NZa 9

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81

Nadere informatie

Governance. van regels en controle naar regie en samenspel. Rian van de Schoot

Governance. van regels en controle naar regie en samenspel. Rian van de Schoot Governance van regels en controle naar regie en samenspel Rian van de Schoot De wereld van zorg en ondersteuning na de transities. WLZ ZVW WMO 2015 Jeugd Participatie (preventie) Transitie in de zorg

Nadere informatie

Doorkiesnummer:

Doorkiesnummer: CTG/ZAio t.a.v. drs. C. van Gent Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Onze referentie: SB/GF/FS/05.U.00565 Bunnik, 6 juni 2005 In behandeling bij: drs. G. Fidder Doorkiesnummer: 030-6 59 63 58 Onderwerp: Consultatiedocument

Nadere informatie

ZKN Academie Workshop Zorgverkoop; besturen met invloedstijlen

ZKN Academie Workshop Zorgverkoop; besturen met invloedstijlen ZKN Academie Workshop Zorgverkoop; besturen met invloedstijlen 11 september 2014 Programma van deze ochtend Tijd Wat 09.00 09.20 inloop 09.20 09.30 Welkom door ZKN 09.30-10.30 Presentatie Waar kijk een

Nadere informatie

Gezond samenwerken in de zorg? Workshop ACM en NZa over horizontaal toezicht

Gezond samenwerken in de zorg? Workshop ACM en NZa over horizontaal toezicht Gezond samenwerken in de zorg? Workshop ACM en NZa over horizontaal toezicht Hein Tacken, Susan van Velzen, Wim Komrij en Bas Jurling Landelijk congres Horizontaal toezicht zorg Utrecht 12 april 2017 Inhoud

Nadere informatie

Toetsingskader. Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus EJ DEN HAAG

Toetsingskader. Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus EJ DEN HAAG Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Datum 13 mei 2015 Onderwerp Reactie op consultatie-versie Wijziging Wet Marktordening Gezondheidszorg

Nadere informatie

EXPERTGROEP BEKOSTIGING

EXPERTGROEP BEKOSTIGING EXPERTGROEP BEKOSTIGING WERKCONFERENTIE 30 SEPTEMBER 2015 WERKCONFERENTIE EXPERTGROEP P3NL 1 WELKOM Manja Bosch, Voorzitter tafel bekostiging WERKCONFERENTIE EXPERTGROEP P3NL 2 Taakopdracht tafel bekostiging

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit Nederlandse Zorgautoriteit Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82

Nadere informatie

Input AstraZeneca op consultatiedocument Advies langetermijnvisie geneesmiddelenbeleid

Input AstraZeneca op consultatiedocument Advies langetermijnvisie geneesmiddelenbeleid Input AstraZeneca op consultatiedocument Advies langetermijnvisie geneesmiddelenbeleid Het consultatie document geeft een uitgebreide beschrijving van de markt voor farmacotherapeutische zorg. De consultatievragen

Nadere informatie

Bekostiging geneesmiddelen medisch specialistische zorg in verandering

Bekostiging geneesmiddelen medisch specialistische zorg in verandering Bekostiging geneesmiddelen medisch specialistische zorg in verandering Waar staan we per 2015? 2 september 2014 Marnelle de Groot Beleidsmedewerker Nederlandse Zorgautoriteit Inhoud Achtergrond - Introductie

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Projectgroep marktscan langdurige zorg vragencare@nza.nl Care-15-03. Marktscan langdurige zorg 21 mei 2015

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Projectgroep marktscan langdurige zorg vragencare@nza.nl Care-15-03. Marktscan langdurige zorg 21 mei 2015 Aan Adviescommissie Zorgmarkten Care Van Telefoonnummer E-mailadres Projectgroep marktscan langdurige zorg vragencare@nza.nl Onderwerp Datum Marktscan langdurige zorg 21 mei Inleiding De afgelopen jaren

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 32 393 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging

Nadere informatie

Toelichting. RisicoAnalyseModel

Toelichting. RisicoAnalyseModel Toelichting RisicoAnalyseModel AWBZ-Zorgverzekeraars 2007 Toelichting RisicoAnalyseModel AWBZ-Zorgverzekeraars 2007 oktober 2007 2 Inhoud Vooraf 5 1. Inleiding 7 1.1 RisicoAnalyseModel AWBZ-Zorgverzekeraars

Nadere informatie

Visiedocument (In) het belang van de consument

Visiedocument (In) het belang van de consument Visiedocument (In) het belang van de consument Het Consumentenprogramma van de NZa Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Doel van dit document 9 1.3 Consultatiefase

Nadere informatie

Consultatiedocument (In) het belang van de consument

Consultatiedocument (In) het belang van de consument Consultatiedocument (In) het belang van de consument Hoe de NZa de positie van de zorgconsument bewaakt en versterkt 1 Inhoud Vooraf 3 Managementsamenvatting 6 1. Het algemeen consumentenbelang en het

Nadere informatie

Innovatieve inkoop medisch specialistische zorg. Contractvormen onder DOT

Innovatieve inkoop medisch specialistische zorg. Contractvormen onder DOT Innovatieve inkoop medisch specialistische zorg Contractvormen onder DOT Ziekenhuizen, ZBC s en zorgverzekeraars hebben binnen bestaande wet- en regelgeving veel mogelijkheden om innovatieve contractvormen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014 Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN Sanne Lubbers Martin Holling 16 december 2014 Inhoud Hoofdlijnen van Het doel van de wet Verschillen met de AWBZ Zorginkoop Specifieke onderwerpen 2 Waarom een

Nadere informatie