Succesvol! Configuratiebeheer! Puppet! Server! Automation! System!Administrator! Unix! Delivery! Open!Source! Service! Compliance! Labs!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Succesvol! Configuratiebeheer! Puppet! Server! Automation! System!Administrator! Unix! Delivery! Open!Source! Service! Compliance! Labs!"

Transcriptie

1 Succesvol Server Automation SystemAdministrator Unix Delivery OpenSource Service Configuratiebeheer Compliance Labs Puppet Linux Community Whitepaper SuccesvolConfiguratiebeheer metpuppet

2 WhitepaperSuccesvolconfiguratiebeheermetPuppet CRIService HoerealiseerjesuccesvolconfiguratiebeheermetPuppet? DedrukopIT<afdelingenneemttoe.Organisatieszijngedrevenopkostenbesparingenenhet verhogenvandeproductiviteit.voordeit<organisatieisditnietanders.zijzijndefacilitators vandebusinessdieonderdrukstaat.deit<organisatieheeftechtertemakenmetcomplexeit< infrastructurendoorgroteaantallenprocessorsenvirtuelemachinesdieslechtgeïntegreerdzijn, waardoordestatusvandesystemennietinzichtelijkis.bespareninkosten,hetverhogenvande efficiencyentegelijkertijdtegemoetkomenaandecompliancyvereistenzijnbijnaonmogelijk omterealiseren.ditkandesastreuzegevolgenhebben,wantdowntimevandebedrijfskritische datacenterinfrastructuurisnietteveroorloven. DebottlenecksvanITFbeheer Ofhetnugaatomfysiekeofvirtueleinfrastructuren:beheeriscruciaal.Eengoedbeheerde, flexibeleenrobuusteinfrastructuurmaaktbedrijfskritischeapplicatiesbeterbeschikbaar, waardoorzowelgeplandedowntimealsonverwachteuitvalwordtbeperkt.tegelijkertijd wordendeservicelevelsverhoogd.toenemenderekenkracht,verscherptewet<enregelgeving, interneensecuritystandaardenzorgenervoordathetbeheervandezeomgevingsteeds ingewikkelderentijdrovenderwordt.verschillendeplatformenvragenomverschillende beheertools,watleidttotinefficiëntbeheerenhogekosten.vanitwordttegelijkertijdhet nalevenvansla s,hogereproductiviteitenkostensparingverwacht. Detoenemendegroeivanhetaantalservers,aldannietgevirtualiseerd,heeftertoegeleiddat handmatigbeheervanconfiguratiesbijnaonmogelijkisgeworden.omdatdeserverszichop verschillendeplekkenbevinden,maarwelhetzelfdedoelhebbenishetrisicogrootdatde configuratieinconsistentis.ditleidttotonbeheersbareomgevingen.systemadministratorsen beheerdershebbendustemakenmeteenuitdagendeenvooraltijdrovendeklus.indeze whitepapergaanweverderinophoeorganisatiesdoormiddelvanopensourcetooling configuratiebeheersnelenovermeerderemachinestegelijkkunnenuitvoeren. ITAutomationmetPuppetEnterprise Omtransparantie,voorspelbaarheidenflexibiliteittecreëren,ishetautomatiserenvanhet configuratiebeheerdeoplossing.alleveranderingenvandeconfiguratiewordenopeencentrale plaatsuitgevoerdenautomatischdoorgezetnaarallefysiekeen/ofvirtueleservers.eénvande meestinnovatieveopensourcetoolsispuppet.puppetenterpriseisontwikkelddoorpuppet LabsenwordtsuccesvolingezetbijIT<organisatiesdievoordegehelebedrijfsvoeringafhankelijk zijnvandedatadiedraaitopservers,zoalswebwinkelsenretailorganisaties.puppetenterprise iseenmodeldrivenframework,datisontworpenomhetmeestkritischeelementvandata< infrastructuren deservers efficiënttebeheren. MetPuppetkunnensystemadministratorshetbeheervanserversefficiëntenconsistent organisatiebreedautomatiseren opwelkelocatiedeserversookdraaien.erhoeftgeentijd meerbesteedtewordenaanhetsteedsopnieuwschrijvenvandezelfdecode,zodatsystem administratorszichkunnenrichtenophetbeheervandeinfrastructuuralsgeheel.puppet Enterprisewerktmetzogenaamderecepten,geschrevendoordecommunity,dietevindenzijn oppuppetforge.hierdoorkansnelgebruikwordengemaaktvandefunctionaliteitenvan Puppet.

3 Kracht MohammedYasini,directeurAmazicsoft,verdelerentrainingsorganisatievan PuppetinNederland: Puppetiseenkrachtigetoolendemogelijkhedenzijngroots. Omdatdeimpactzogrootis,isdebasiswaaropjebouwtessentieel.Configuraties moetenopordezijnendatiscomplexwerk.daarnaastvraagtwerkenmetpuppet omeenanderemaniervandenken.beheerdersenontwikkelaarsgroeiennaar elkaartoe.kennisenbegeleidinginhetveranderingsprocesisnoodzakelijkom succesvolteprofiterenvanhetefficiënterwerkenmetpuppet hetinzettenvan businesspartnersiseenmust. DevoordelenvanPuppet MetPuppetEnterprisekunnensystemadministratorsvolledigecontrolekrijgenover serveromgevingenvaniederegrootteenvanafiederelocatie.devoordelen 1 van geautomatiseerdconfiguratiebeheermetpuppetenterpriseopeenrijtje: Schaalvoordelen:Eénsystemadministratorkanhetconfiguratiebeheeropduizenden serversmetgemakuitvoeren.ditresulteertineendrastischeverminderingvanhet aantalmanuren; Minderuitval:90procentvandeblack<outswordtveroorzaaktdoormenselijkefouten. PuppetEnterprisevermindertdekansopmogelijkefoutenaanzienlijk.Veranderingenop deserverwordengrondiggetestineenvirtueleomgevingdieeenkopieisvandehuidige omgeving,waardooronzekerheidoverdegeplandeconfiguratieendeprestatiedaarvan drastischverminderdenmetvertrouweninproductiekanwordengenomen; Verbeterdecompliance:Dooruitgebreidemodelleringsfunctieskunnensystem administratorseenvoudigaantonendatdeomgevingcompliantisaaninterneenexterne wet<enregelgeving,alssarbanesoxley,nationalinstituteofstandardsandtechnology (NIST),DepartmentofDefense(DoD)enInformationTechnologyInfrastructureLibrary (ITIL); Gestroomlijndbeheer:PuppetEnterprisemaaktbeheervanheterogeneomgevingenen endpoints vanlinux<serverstotwindows<machines mogelijkvanuitéénconsole; Verbeterdeservicedelivery:Dehogeresnelheidenhetvertrouwenwaarmeebedrijven configuratieveranderingenkunnendoorvoerenopdeserververhoogtdesnelheidvan servicedeliveryendematevaninnovatie.ditbiedteengroterezakelijkeflexibiliteiten maakthetmogelijkomeenbetereconcurrentiepositieintenemen.deorganisatiehoeft zichnietmeerbezigtehoudenmetdagelijkseoperationeledetails,maarkanzichrichten opdestrategischeit<planning; Community:Puppetkenmerktzichdooreenactievegebruikers<community.Recepten zijnveelalgeschreven,waardoorjealsorganisatienietelkekeerhetwielhoeftuitte vinden. 1 Bron:WhitePaperPuppet:DefusingtheServerManagementExplosion WhitepaperSuccesvolconfiguratiebeheermetPuppet CRIService

4 Puppetindepraktijk Puppetmaakthetconfiguratiebeheervooronseenstukeenvoudiger,aldusMilton Cyrus,ManagerSiteoperations,localclassifiedsbijeBay. Metmeerdan3500servers zijnweinstaatdezeopeenbeheersbaremanierteconfigureren.daarnaastkunnenwe efficiënterwerkenmeteeningebouwdekwaliteitsslag.zowarenweeenaantaljaar geledeneenplatformopnieuwaanhetbouwen.vanscratchlukteonsdatin48uur.dit wasnietmogelijkgeweestalswemeteencdnaarhetdatacenterhaddengemoetenen allecodeshandmatigteschrijven.zonderpuppetwasonsdatnooitgelukt. WaarmoeteensuccesvollePuppetimplementatieaanvoldoen? OmdatPuppetwerktmetdoordecommunityvoorgeschrevenrecepten,startenveelbedrijven metpuppetenkomenzeergaandewegachterdatalleenwerkenmetstandaardreceptenniet toereikendis.wanneerjealsorganisatieaandeslaggaatmetpuppetneemdandevolgende richtlijnenalsbasis: 1. WanneerjestartmetPuppetishetvangrootbelangomeerstdescopeinkaartte brengen.welkeplatformenenomgevingendraaienerindeorganisatieenwatwilje bereikenmetpuppet?demeestebedrijvenmakengebruikvaneen installatiehandleiding.wanneerdezealsbasiswordtgebruiktvoorhetschrijvenvande eerstepuppet<codeweetjezekerdatdecodevoldoetaandevastgesteldeeisen. 2. Vervolgensishetbelangrijkeenaantalbasisrichtlijnenoptestellenvoorgeschreven code.zoishetbijvoorbeeldbelangrijkdat: Decodeuniformengeneriekis Erzominmogelijkoverlapvancodeis Decodediegeschrevenis,hergebruikstimuleert 3. Hetisbelangrijkomvoorafgaandaandeimplementatie,behalvetechnischeeisen,ookte denkenaaneisenvanuithetbeschikbaarheids<,beveiligings<encompliancybeleid. Puppetmaakthet,gecombineerdmetversioning,bijvoorbeeldeenvoudigom: Eenwijzigingaltijdherleidbaartelatenzijnopeenpersoon Ervoortezorgendateenwijzigingnietongetestinproductiegaat Eenwijzigingtelatengoedkeurendooreenbeslissingsbevoegdpersoon 4. MetGITisversioningterealiseren.DegehelePuppetcodebasewordthierin geversioned.doorhetaanbrengenvaneenchangemanagementtoolbovenopgit, zoalsdetoolgerrit,ishetmogelijkomeenrechtenstructuurbinnendecodeaante brengen.ookkunnenopdezemanierunittestswordenuitgevoerd,alvorensdecode wordtdoorgevoerd.bijunittestskanjebijvoorbeelddenkenaanhetuitvoerenvaneen Puppet<lint,omdesyntaxvandecodetecontroleren,eendryrunvanPuppet<codeof zelfshetuitvoerenvaneenvolledigetestrun,doorbijvoorbeeldintegratiemetjenkins. WhitepaperSuccesvolconfiguratiebeheermetPuppet CRIService

5 WhitepaperSuccesvolconfiguratiebeheermetPuppet CRIService Puppetheeftdemogelijkheidwijzigingentesimuleren.Hetgebeurtmaaraltevaakdat shortcutswordengenomen.ditisnietwenselijkwanneerdeoverstapwordtgemaakt naarpuppet.dooreerstdenieuwesituatietesimulerenwordtinzichtgegeveninde werkelijkesituatie,zodatjevervolgensdewijzigingenkanaanpassen.doorgebruikte makenvaneendashboardwordendewijzigingengrafischweergegevenengeefthetzo eenduidelijkoverzicht. 6. Voereeniteratieslagtoe.InéénkeeroverstappenopPuppetvergtveelvaneen organisatie.nietalleengaangroteimplementatiesgepaardmetweerstand,bijvoorbeeld vanuitsecurityenregulations,ookvergtwerkenmetpuppeteenheelnieuwedenkwijze vandebeheerdersenadministrators.startdaarommeteenkleinstukjeenrolditverder uit.eenveelgemaaktekeuzeisomtestartenmetnetwerkconfiguratieofjuistmethet kritischedeel desecuritycomponenten. 7. Tijdensdemigratiewordenerwaarschijnlijkveelafwijkingenvandestandaard geconstateerd.ermoetwordengesteldofbepaaldeafwijkingenbewustzijn gerealiseerd.isdithetgevaldanishetzinvolomdeafwijkingentegroeperen,zodatdeze afwijkingeneenstandaardwordenvooreenbepaaldegroepsystemenofwellichteen enkelsysteemenjegeenshortcutsmeerhoeftuittevoeren wantdatlaatstewiljein eengestandaardiseerdeomgevingvoorkomen. Nooitmeerwatanders RoelandvandePol,Puppet<specialist: WanneerjePuppetopdejuistemanierinzet danwiljealssystemadministratornooitmeerwatanders.dereceptendie beschikbaarzijngesteldviapuppetforgevormeneengoeduitgangspunt.hetvoelt ergnatuurlijkompuppetcodeteschrijvenendetaalisduidelijk.alsjedebasis begrijptdanwordtpuppetsteedsmeereenverslaving.danontdekjealsneldatde basisdiejegebruiktnietmeervoldoendeis.voorjehetweethoudjejedanbezig methiera,integratiemethetmonitoringsysteem,spaceshipoperatorsenschrijfje jeeigentypesenproviders.

6 WhitepaperSuccesvolconfiguratiebeheermetPuppet CRIService OverCRIService CRIServiceiskennispartnerophetgebiedvanUnix,Linux,middlewareenapplicatiebeheer.Als fullservicedienstverlenerneemtcriserviceallezorgenvoorbedrijvenuithandenalshetgaat omstrategischeit<vraagstukken.metruim65ervarenprofessionalsbehoortcriservicetotde grootsteunix,linuxenmiddleware<specialisteninnederlandenishierdoorinstaatom complexeenterpriseit<applicatieinfrastructurenteontwikkelen,implementeren,beherenen optimaliseren.criservicewerktaanit<projectenvoororganisatiesindetopvanhet Nederlandsebedrijfsleven,hetmidden<enkleinbedrijfendeoverheid,waardehoogsteeisen wordengesteldaandebeschikbaarheidvandeit<infrastructuuren<applicaties. Contactgegevens DeMolen DBHouten Telefoon:030< Copyright CRIService,2013Allerechtenvoorbehouden. Deinformatieindezewhitepaperismetzorgsamengesteld.TochkanCRIServicegeenenkele aansprakelijkheidaanvaardenvoordegevolgenvanonvolledigheidofonjuistheidvanhet materiaalindezewhitepaper.

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Welkom! Xpert in virtualization technology Kenniscentrum op gebied van virtualisatie: VMware, Citrix, Linux Microsoft... LPI Approved Training Partner Guru

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia

Curriculum Vitae. Personalia Curriculum Vitae Personalia Naam : van Huijstee Voornamen : Mark Woonplaats : Amsterdam Telefoon : 06-24679169 E-mail : mark.van.huijstee@de-it-krachten.nl Geboortedatum : 13 februari 1973 Geboorteplaats

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Profiel:

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens: Profiel: Persoonlijke gegevens: Naam : Ing. Arjan (A.J.M.D.) de Caluwé Adres : Drususlaan 39 Postcode : 3453 KB DE MEERN Telefoon : +31 (0)6-25063515 Geboortedatum : 02-05-1973 E-mail : arjan@impactsolutions.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2011 1-6

Curriculum Vitae 2011 1-6 2011 1-6 Administratieve gegevens Gerard Persoon Naam Ir GLA Persoon RE Geslacht M Geboortedatum 31 augustus 1966 Woonplaats Rotterdam Mobiel 06-51169899 Telefoon 010-4473444 GPersoon BV Website www.gpersoon.nl

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica.

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica. ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Netwerkbeheer 2 MODULECODE C2 STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

vcloud Automation Center implementatie bij de ANWB

vcloud Automation Center implementatie bij de ANWB 1 vcloud Automation Center implementatie bij de ANWB VMUG 6 maart 2014 Michiel Fellinga ICT Architect ANWB Willem van Engeland Senior Cloud Strategist VMware Agenda - ICT @ ANWB - Over ANWB ICT afdeling

Nadere informatie

Samenvatting Teammanager met verander capaciteit voor zowel IM als IT. Projectmanager van IT projecten met bij voorkeur een business component.

Samenvatting Teammanager met verander capaciteit voor zowel IM als IT. Projectmanager van IT projecten met bij voorkeur een business component. Samenvatting Teammanager met verander capaciteit voor zowel IM als IT. Projectmanager van IT projecten met bij voorkeur een business component. Architectuur en organisatie structuur visionair; stip op

Nadere informatie

OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN

OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN OVERZICHT DIENSTEN EN PRODUCTEN Diensten: o Managed IT Service Provider voor het MKB Cloudcomputing - Remote Monitoring en Patchmanagement - VOIP telefonie Hardware: o Servers - Personal Computers Laptops

Nadere informatie

Profiel Senna Peterse

Profiel Senna Peterse Profiel Senna Peterse ICT Helpdesk & Support medewerker Call-Dispatch 1 e en 2 e Lijns Helpdesk Remote Support Uitrol- medewerkster Enthousiaste en sociale klantgerichte collega en teamplayer Kwaliteitsgericht,

Nadere informatie

OFFERTEVOORSTEL MANAGED HOSTING MAGENTO

OFFERTEVOORSTEL MANAGED HOSTING MAGENTO OFFERTEVOORSTEL MANAGED HOSTING MAGENTO Colofon: Door Contactgegevens Zocherstraat 42-1 1054 LZ Amsterdam www.vellance.com 020-4892455 Datum 11-12-2014 Auteur E. Papilaja Copyright 2014 INLEIDING In dit

Nadere informatie

Linux Server Back-up Online

Linux Server Back-up Online Linux Server Back-up Online Installatie handleiding voor Back-up Online Linux Server Back-up Online - Linux Versie 1.0, d.d. 04-11-2011 1 Belangrijke informatie alvorens te beginnen met de installatie

Nadere informatie

Propedeuse Technische Informatica aan TU Delft (uit interesse) Atheneum-B (VWO) aan OSG Nieuwediep te Den Helder

Propedeuse Technische Informatica aan TU Delft (uit interesse) Atheneum-B (VWO) aan OSG Nieuwediep te Den Helder Curriculum Vitae Opsteldatum: 19 mei 2015 Personalia Naam John de Graaff Voornamen Jan Lambert Rudolf (roepnaam: John) Titel(s) Ir. Adres Het Labyrinth 21, NL-3823DS Amersfoort Geboortedatum 2 December

Nadere informatie

Voor een goede IT-training hoeft u niet ver te reizen!

Voor een goede IT-training hoeft u niet ver te reizen! Voor een goede IT-training hoeft u niet ver te reizen! Maar het mag wel! Volg deze zomer een training bij Global Knowledge en profiteer van: + 30% korting + slagingsgarantie + beloning www.globalknowledge.nl/zomervoordeel

Nadere informatie

Variability in Multi-tenant SaaS Applications:

Variability in Multi-tenant SaaS Applications: Variability in Multi-tenant SaaS Applications: Gastcollege voor het vak Product Software Jaap Kabbedijk, MSc. Universiteit Utrecht, Nederland 1 Wat gaan we behandelen? Introductie Uitleg ontwikkeling SaaS

Nadere informatie

Snel aan de slag met geconvergeerde infrastructuur

Snel aan de slag met geconvergeerde infrastructuur Handout Snel aan de slag met geconvergeerde infrastructuur HP ConvergedSystem ONE HP ConvergedSystems Snel aan de slag met geconvergeerde infrastructuur Voor veel organisaties is het zelf ontwerpen, samenstellen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Omschrijving

Curriculum Vitae. Personalia. Omschrijving Curriculum Vitae Personalia Henry van Benthem Koninginneweg 214 2411XX Bodegraven Mail: henryvanbenthem@gmail.com Telefoon: +31 (0)6 55 744 533 Geboren: 5 januari 1966 Omschrijving Doe wat je zegt, ga

Nadere informatie

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government

Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Henri de Joode Directeur Infra Services PinkRoccade Local Government Total Specific Solutions (TSS) Visie & Strategie TSS: Specialisten; geen generalisten 'best-in-class' bedrijfsoplossingen Gedelegeerd

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. ASL 2 POCKETGUIDE Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van de volgende domeinen:

Nadere informatie

Personalia. Opleiding. Curriculum Vitae

Personalia. Opleiding. Curriculum Vitae Personalia Naam : Buis, Michel Geboortedatum : 23 mei 1972 Geslacht : Man Nationaliteit : Nederlandse Huidige : Consultant Woonplaats : Velserbroek E-Mail : info@mbitservices.nl Opleiding ALGEMEEN 1990

Nadere informatie

Curriculum Vitae 2014 1-8

Curriculum Vitae 2014 1-8 2014 1-8 Administratieve gegevens Gerard Persoon Naam Ir GLA Persoon RE Geslacht M Geboortedatum 31 augustus 1966 Woonplaats Rotterdam Mobiel 06-51169899 Telefoon 010-4473444 GPersoon BV Website www.gpersoon.nl

Nadere informatie

VAARDIGHEDEN SAMUEL TERBURG

VAARDIGHEDEN SAMUEL TERBURG SAMUEL TERBURG Roepnaam Samuel Leeftijd 35 (1979) Nationaliteit Talen Standplaats Nederlands Engels, Duits Nederland Rijbewijs B, AM (Sinds 2000) Sport Hardlopen Telefoon +31 (0)85 7738875 Email CV@Panther-IT.nl

Nadere informatie

Certified Network Administrator

Certified Network Administrator Certified Network Administrator LI321-CNA Cursusduur 5 dagen. Beschrijving Deze cursus behandelt de taken van de Linux systeem beheerder in een netwerk omgeving. De cursus is bedoeld voor systeem beheerders

Nadere informatie

Curriculum Vitae Wouter de Bie. Personalia: Voornamen Wouter Petrus Maria

Curriculum Vitae Wouter de Bie. Personalia: Voornamen Wouter Petrus Maria Curriculum Vitae Wouter de Bie Personalia: Naam Bie, de Voornamen Wouter Petrus Maria Roepnaam Wouter Geboortedatum 7 november 1980 Geboorteplaats Gouda Woonplaats Utrecht, Nederland Nationaliteit Nederlands

Nadere informatie

I-Tracks garandeert uw professionaliteit

I-Tracks garandeert uw professionaliteit I-Tracks garandeert uw professionaliteit Met I-Tracks kunt u Zelf uw opleidingsdoel bepalen De meest efficiënte route uitstippelen Uw eigen tempo aanhouden Gemakkelijk instromen en overstappen I-Tracks

Nadere informatie

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS Puntegaalstraat 109 Postbus 63000 3002 JA Rotterdam T: +31 10 750 2000 F: +31 10 750 2002 www.luna.nl Luna Shared Webhosting (Lite) Consumenten s.v.p. met blokletters invullen Contactgegevens Organisatie

Nadere informatie

KRISH MARTIN DWARKASING

KRISH MARTIN DWARKASING KRISH MARTIN DWARKASING Linux Consultant/Engineer PERSONALIA Naam Woonplaats Geslacht Nationaliteit Geboortedatum Krish Martin Dwarkasing Rotterdam Man Surinaamse 23 januari 1979 ALGEMEEN Talen: Nederlands

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Lars Fijnheer

CURRICULUM VITAE Lars Fijnheer CURRICULUM VITAE Lars Fijnheer Woonplaats : Hendrik Ido Ambacht Geboortedatum : 18-01-1984 Nationaliteit : Nederlands Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving & selectie.

Nadere informatie

desktopbronnen bieden aan elk apparaat als een service

desktopbronnen bieden aan elk apparaat als een service Verder dan VDI: desktopbronnen bieden aan elk apparaat als een service Ton Hermes Specialist System Engineer End User Computing Robert Van Schayk Specialist Sales End User Computing 2014 VMware Inc. Alle

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 CURRICULUM VITAE NAAM: Engelhart VOORNAAM: Vanessa Marissa Titel: Ing. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats Den Haag Rijbewijs: Ja TELEFOON: (+31)

Nadere informatie

Enterprise Computing Solutions Nederland. 2014 Line Card. arrow.com

Enterprise Computing Solutions Nederland. 2014 Line Card. arrow.com Enterprise Computing Solutions Nederland 2014 Line Card arrow.com ArrowSphere & MSP Services Speciaal voor Managed Service Providers (MSP) heeft Arrow, ArrowSphere ontwikkeld. ArrowShpere is een innovatief

Nadere informatie