Inventarisatie van de verzekerbaarheid van schade als gevolg van extreme regenval en wateroverlast

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatie van de verzekerbaarheid van schade als gevolg van extreme regenval en wateroverlast"

Transcriptie

1 abcdefgh Inventarisatie van de verzekerbaarheid van schade als gevolg van extreme regenval en wateroverlast Bij particulieren: inboedel en opstal (woonhuis) Bij bedrijven: inventaris/goederen en opstal/gebouwen EINDRAPPORT 05 december p en 7b RIZA werkdocument X

2 abcdefgh Inventarisatie van de verzekerbaarheid van schade als gevolg van extreme regenval en wateroverlast Bij particulieren: inboedel en opstal (woonhuis) Bij bedrijven: inventaris/goederen en opstal/gebouwen Eindrapport RIZA werkdocument X

3 Inhoudsopgave SAMENVATTING INLEIDING WERKWIJZE LITERATUURSTUDIE VAN RELEVANTE RAPPORTEN, NOTA S EN ARTIKELEN STUDIE VAN GEGEVENS AFKOMSTIG VAN DE VERZEKERAARS RELATIE MET NORMERING LITERATUUR OVER HET VERZEKEREN VAN WATERSCHADE ARTIKEL EN RAPPORTEN VERZEKEREN VAN WATERSCHADE, HKV COMMISSIE TEGEMOETKOMING BIJ RAMPEN EN CALAMITEITEN (COMMISSIE BORGHOUTS) VERZEKERBAARHEID VAN WATERSCHADE DOOR VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN STATISTIEKEN WATEROVERLAST: EEN BREED BEGRIP PARTICULIEREN Schade als gevolg van extreme neerslag en andere vormen van wateroverlast Aangeschreven maatschappijen welke wateroverlast verzekeren Afstemming met waterbeheerder en het op orde zijn van het watersysteem Claims, premie en regio BEDRIJVEN Schade als gevolg van extreme neerslag en andere vormen van wateroverlast Afstemming met waterbeheerder en het op orde zijn van het watersysteem NORMERING WATEROVERLAST WELKE WATEROVERLAST IS ER GENORMEERD EN HOE ZIEN DE NORMEN ERUIT? DE STATUS VAN DE VOORGESTELDE NORMEN DE RELATIE MET DE NORMEN EN DE VOORWAARDEN VAN DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN DE RELATIE TUSSEN WAT DE NORMEN DEKKEN EN DEKKING VAN DE WTS CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN ALGEMENE CONCLUSIES PARTICULIEREN BEDRIJVEN NORMERING AANBEVELINGEN Verzekerbaarheid van schade als gevolg van extreme regenval

4 BIJLAGE 1 BIJLAGE 2 BIJLAGE 3 BIJLAGE 4 BIJLAGE 5 BIJLAGE 6 BIJLAGE 7 BIJLAGE 8 TEKST NATIONAAL BESTUURSAKKOORD WATER NEERSLAGCLAUSULE VERBOND VAN VERZEKERAARS WET TEGEMOETKOMING SCHADE BIJ RAMPEN EN ZWARE ONGEVALLEN (WTS) LITERATUURLIJST BRIEF AAN VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN ENQUÊTE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN VERDUIDELIJKING VAN BEGRIPPEN WELKE IN POLISVOORWAARDEN WORDEN GEBRUIKT UITSLUITINGEN VAN SCHADE VEROORZAAKT DOOR OVERSTROMING 4 Verzekerbaarheid van schade als gevolg van extreme regenval

5 1 Samenvatting Aanleiding Na de enorme regenval en (dreigende) overstromingen van 1998 heeft de regering uitgesproken dat het van belang is de verzekerbaarheid van schade als gevolg van dergelijke extreme weersituaties te stimuleren. In 2000 hebben het Verbond van Verzekeraars en de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen haar leden geadviseerd om opstal-, inboedel- en inventaris- en goederenverzekeringen uit te breiden met een meeromvattende dekking tegen schade als gevolg van regenwater. In deze inventarisatie is onderzocht in hoeverre het mogelijk is om schade als gevolg van wateroverlast aan inboedel/opstal/inventaris en gebouwen via verzekeringsmaatschappijen te laten dekken. Werkwijze Eerst is er studie gedaan naar - bestaande literatuur over het verzekeren van waterschade (bijlage 4). - gegevens welke afkomstig zijn van de verzekeraars. - de mogelijkheden van schadevergoeding via de WTS en de werkzaamheden van de commissie Tegemoetkoming Schade bij Rampen en Calamiteiten (commissie Borghouts) en de procedure ervan. Daarna is er gekeken of er een relatie is tussen hetgeen de verzekeringsmaatschappijen dekken, het normenstelsel regionale wateren (Unie van Waterschappen) en hetgeen vergoed wordt via de WTS. Conclusies Hieronder worden de belangrijkste conclusies weergegeven (voor meer informatie zie hoofdstuk 7) In deze inventarisatie wordt wateroverlast als volgt gedefinieerd: directe neerslag én water (indirecte neerslag) dat overstroomt (inundatie) uit waterlopen uitsluitend als gevolg van hevige plaatselijke neerslag (zie ook 5.1). Deze definitie wordt in dit rapport als uitgangspunt gebruikt bij het verzekeren van waterschade. Het begrip wateroverlast wordt in de verzekeringswereld breed geïnterpreteerd. Schade als gevolg van directe neerslag (al dan niet extreem of hevig) wordt vaak ook als wateroverlast gezien. Er is veel onduidelijkheid in (wat wordt er precies bedoeld met ieder plotseling van buiten komend onheil ) en ruime interpretatiemogelijkheid van ( neerslag onvoorzien de woning binnengedrongen, hoort hierbij ook neerslag via de openbare weg?) de meeste polisvoorwaarden. 40%van de verzekeringsmaatschappijen (19 van de 47) welke inboedel- en opstalverzekeringen aan particulieren aanbieden, dekken schade als gevolg van wateroverlast (uitgaande van bovenstaande vetgedrukte definitie). Circa 11% van de maatschappijen (4 van de 35) welke inventaris/goederen en/of gebouwen aan bedrijven aanbieden, dekken schade als gevolg van wateroverlast (uitgaande van de bovenstaande vetgedrukte definitie. Uitgaande van de definitie van wateroverlast welke in dit rapport als uitgangspunt wordt gebruikt, blijkt dat alle maatschappijen die schade 5 Verzekerbaarheid van schade als gevolg van extreme regenval

6 als gevolg van wateroverlast dekken, de polisvoorwaarden volgens het advies van het Verbond gebruiken. Alle maatschappijen hanteren in de polissen de volgende uitsluitingen: schade als gevolg van overstroming van waterkeringen, indien het overlopen niet wordt veroorzaakt door hevige plaatselijk neerslag en schade veroorzaakt door het binnenstromen van grondwater. Geen van de verzekeringsmaatschappijen heeft contact gehad met de waterbeheerder(s) om te bepalen of de dekkingsmogelijkheden van waterschade zijn af te stemmen op de situatie (op orde/niet op orde etc.) van het watersysteem. Door het gebrek aan afstemming is het niet mogelijk om te bezien of er een relatie aanwezig is tussen de polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappijen en de normering. In de WTS staan geen technische voorwaarden c.q. normen waaraan een wateroverlastgebeurtenis zou moeten voldoen alvorens als eens ramp te mogen worden bestempeld. De WTS wordt bij koninklijk besluit in werking gesteld. Door het ontbreken van exacte normen voor het in werking stellen van de WTS, kunnen er geen conclusies worden getrokken omtrent de relatie tussen de WTS en de normering. Tijdens het interpreteren van de gegevens en het schrijven van het rapport zijn er nogal veel onduidelijkheden naar boven gekomen. Het heeft tijdens dit onderzoek ontbroken aan tijd om deze onduidelijkeden weg te nemen en het onderzoek kan dan ook voornamelijk worden gezien als beeldvormend. Aanbevelingen (deze aanbevelingen zijn opgesteld vanuit een maatschappelijke wenselijkheid) Zorg voor duidelijke, juiste en breed toegankelijke gegevens van de verschillende verzekeringsmaatschappijen zodat de consument makkelijk over de juiste gegevens kan beschikken en hun kennis kan vergroten (zij kunnen alvorens een beslissing te nemen welke verzekeringsmaatschappij te kiezen, de voorwaarden vergelijken). Om misverstanden over de reikwijdte van de dekkingen van verzekeringen te voorkomen, is het beter de polisvoorwaarden zo duidelijk mogelijk weer te geven De mogelijkheid voor bedrijven om zich te verzekeren tegen wateroverlast erg klein is. De verzekeringsmaatschappijen zouden moeten worden aangemoedigd om de mogelijkheid tot het verzekeren van waterschade bij bedrijven te vergroten. Er is momenteel geen relatie tussen de voorwaarden van de polissen, de normering van het watersysteem en de toepassing van de WTS. Om in de toekomst de verantwoordelijkheidsvraag bij schade als gevolg van wateroverlast snel te kunnen beantwoorden, zal er een duidelijke koppeling moeten worden gemaakt tussen wat verzekeringsmaatschappijen dekken, de verantwoordelijkheid van de waterbeheerders betreffende het op orde zijn van het watersysteem en de rol van de WTS hierbij. Het onderzoek is, door de tijdens de inventarisatie naar boven gekomen onduidelijkheden, voornamelijk beeldvormend gebleken. Om een gedetailleerdere weergave van de voorwaarden en cijfers te kunnen weergeven is aanvullend onderzoek noodzakelijk. 6 Verzekerbaarheid van schade als gevolg van extreme regenval

7 2 Inleiding Na de enorme regenval en (dreigende) overstromingen van 1998 is door de regering uitgesproken dat het van belang is de verzekerbaarheid van schade als gevolg van dergelijke extreme weersituaties te stimuleren. Als antwoord hierop hebben het Verbond van Verzekeraars (verder genoemd het Verbond) en de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen (verder genoemd de FOV) haar leden begin 2000 geadviseerd om opstal-, inboedel- en inventaris- en goederenverzekeringen uit te breiden met een meeromvattende dekking tegen schade als gevolg van regenwater (dit advies was vrijwillig op te volgen). Ook in het Nationaal Bestuursakkoord Water (ondertekening 2 juli 2003) is de verzekerbaarheid en de normering van wateroverlast opgenomen (zie bijlage 1). Naar verluidt heeft het merendeel van de maatschappijen het advies van het Verbond en de FOV (bijlage 2) inmiddels opgevolgd. Het is echter niet precies bekend wat de huidige stand van zaken is: hoeveel verzekeringsmaatschappijen bieden de mogelijkheid aan particulieren en bedrijven om zich te verzekeren tegen extreme regenval 1 en hoe ziet de dekking er precies uit. Vanuit deze context hebben de ministeries van Verkeer & Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met het Verbond en de FOV, een inventarisatie uitgevoerd om aan de hand van de uitkomsten te kunnen besluiten of het wenselijk is om een communicatietraject of een andere activiteit naar burgers, bedrijven en/of verzekeraars te starten ten aanzien van de verzekerbaarheid van neerslagschade. Tevens is gepoogd de al dan niet aanwezige relatie tussen de schade te verzekeren bij verzekeringsmaatschappijen, de normering van het regionale waterstelsel opgesteld door de Unie van Waterschappen en de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen (WTS, bijlage 3) in beeld te brengen (zie ook figuur 1.1). WTS ramp verzekeren waterschap norm op orde Figuur 1.1: De mogelijke relatie tussen de normering, verzekerbaarheid en de WTS In dit rapport zijn de uitkomsten van de inventarisatie weergegeven en wordt de bovenstaand geschetste relatie weergegeven. 1 In opstal-, inboedel- (woonhuisverzekering),goederen- en inventarisverzekering 7 Verzekerbaarheid van schade als gevolg van extreme regenval

8 3 Werkwijze In de eerste plaats is op een rij gezet hoe waterschade via rampenvergoedingen en verzekeringen op dit moment wordt afgedekt. Dit is gebeurd via een drietal (parallelle) sporen: - Beperkte literatuurstudie van rapporten, nota s en artikelen die het verzekeren van waterschade behandelen (zie bijlage 4). - Studie van gegevens welke afkomstig zijn van de verzekeraars. - Studie naar de mogelijkheden van schadevergoeding via de WTS en de werkzaamheden van de commissie Tegemoetkoming Schade bij Rampen en Calamiteiten (commissie Borghouts) en de procedure ervan. Daarna is er gekeken of er met de informatie die bij de bovengenoemde inventarisatie naar voren is gekomen (wat wordt er door de verzekeringsmaatschappijen afgedekt aan waterschade?), een relatie is met: Het normenstelsel regionale wateren (Unie van Waterschappen) Hetgeen geregeld is met de WTS 3.1 Literatuurstudie van relevante rapporten, nota s en artikelen In de afgelopen jaren zijn er enkele artikelen geschreven over de mogelijkheden die, door in Nederland opererende verzekeringsmaatschappijen, worden geboden ten aanzien van het verzekeren van de inboedel en opstal (voor particulieren en bedrijven) tegen schade veroorzaakt door extreme regenval (bijlage 4). Uit deze artikelen is informatie gehaald omtrent het verzekeren van waterschade door de jaren heen en het hoe en waarom van het al dan niet vergoeden van schade veroorzaakt door (extreme)neerslag, overstromingen en het bezwijken van waterkeringen. 3.2 Studie van gegevens afkomstig van de verzekeraars Ten eerste is geprobeerd om een zo compleet mogelijke lijst van alle verzekeringsmaatschappijen die in Nederland opstal- en inboedelverzekeringen (en mogelijk ook inventaris/goederen- en gebouwenverzekeringen) aanbieden, te maken. Deze lijst is opgesteld met behulp van de ledenlijsten van het Verbond en de FOV en met gegevens van de website van de pensioenen verzekeringskamer (www.pvk.nl). Uiteindelijk is er een lijst samengesteld met 189 verzekeringsmaatschappijen. Dit zijn alle verzekeringsmaatschappijen met een brandvergunning in Nederland. Al deze maatschappijen is een brief (bijlage 5) gestuurd, waarin werd gevraagd om de polisvoorwaarden van de opstal- en inboedelverzekeringen op te sturen. In deze brief is ook een beknopte vragenlijst (bijlage 6) opgenomen. Deze vragen dienden ter verduidelijking van de polisvoorwaarden. Circa drie weken na het versturen van de brieven zijn de maatschappijen welke niet hadden gereageerd, opgebeld met het verzoek alsnog mee te werken aan de inventarisatie. De ontvangen polissen zijn, samen met de antwoorden uit de enquêtes, bekeken op de mogelijkheid van verzekering van waterschade. Daarnaast is er bekeken welke voorwaarden er in de verzekeringen worden genoemd en of c.q. hoe deze overeenkomen met het advies van het Verbond. 8 Verzekerbaarheid van schade als gevolg van extreme regenval

9 3.3 Relatie met normering In oktober 2001 is door de werkgroep Normering Regionale Wateroverlast een voostel uitgebracht betreffende normen tegen wateroverlast, gebaseerd op een economische optimalisatie. In dit rapport wordt geprobeerd een antwoord te krijgen op de vraag of er een relatie is met de bovenstaande normen met de normen zoals verzekeringsmaatschappijen die hanteren. Tevens wordt gekeken of er vervolgens een verband kan worden gelegd met de voorwaarden van de WTS. Het is mogelijk dat de drie vormen (normenstelsel, WTS en verzekeringsmaatschappijen) ieder een geheel eigen benadering hebben. Dit deel van het onderzoek kan er toe leiden dat geconcludeerd wordt dat de verschillende regelingen niet gerelateerd zijn en dat eventuele nadere afstemming wenselijk is. 9 Verzekerbaarheid van schade als gevolg van extreme regenval

10 4 Literatuur over het verzekeren van waterschade 4.1 Artikel en rapporten Verzekeren van waterschade, HKV Uit het rapport c.q. artikel van HKV Lijn in water B.V. blijkt dat waterschade al vanaf de watersnoodramp in 1953 in meer of minder uitgebreide mate altijd al gedekt was in opstal-, inboedel-, gebouwen- en inventaris/ goederenverzekeringen. Deze werden meestal aangeduid als uitgebreide gevarenverzekeringen; aparte waterschadeverzekeringen kwamen bijna niet voor. De reikwijdte van de neerslagdekkingen werd echter in alle gevallen beperkt door de door het Verbond van Verzekeraars geadviseerde overstromingsclausule (opgesteld na de watersnoodramp in 1953): Niet gedekt is schade veroorzaakt door een overstroming als gevolg van het bezwijken of overlopen van dijken, kade, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door deze verzekering gedekte gebeurtenis. Deze uitsluiting geldt niet door voor schade door brand of ontploffing. Deze clausule is opgesteld na de watersnood in 1953, omdat destijds gerealiseerd werd dat overstromingen kunnen leiden tot het failliet gaan van verzekeringsbedrijven. Het overstromingsrisico werd daarmee een onverzekerbaar catastroferisico omdat de leden van de Vereniging van Brandassuradeuren (voorloper van het Verbond) het verzekeren van catastrofale overstroming in strijd achtten met verantwoord ondernemerschap. Na de wateroverlast van 1998 bleek dat uitbreiding van de dekking gewenst was en is er in 2000 een nieuw (vrijwillig op te volgen) advies van de Verbond van Verzekeraars uitgegaan. In dit advies is onderscheid gemaakt tussen directe neerslag en indirecte neerslag (voor verdere uitleg voor deze begrippen, zie bijlage 7) en zo is schade als het gevolg van het overlopen van waterstromen 1 ook gedekt. Echter schade a.g.v. het bezwijken van (primaire) waterkeringen en (boezem)kaden, evenals de schade ten gevolge van het overlopen van waterkeringen grenzend aan zout water blijft uitgesloten (voor verdere uitleg omtrent deze uitsluiting, zie bijlage 8). 4.2 Commissie tegemoetkoming bij rampen en calamiteiten (Commissie Borghouts) Op 21 maart 2003 heeft de Ministerraad gevraagd om de instelling van een speciale commissie welke advies zal geven aan de regering inzake rampen en calamiteiten. Het gaat daarbij om tegemoetkomingen van de overheid die niet verplicht zijn op basis van wettelijke regels of civiele aansprakelijkheid, maar voortkomen uit een morele plicht of uit gevoelens van solidariteit met slachtoffers en getroffenen. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot het instellen van deze commissie. Voorzitter van de commissie is mr. H.C.J.L. Borghouts, Commissaris van de Koningin in Noord-Holland. De leden zijn: 1 Indien uitsluitend het gevolg van extreme plaatselijke neerslag 10 Verzekerbaarheid van schade als gevolg van extreme regenval

11 - prof. mr. J.M. Barendrecht, hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Tilburg, gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht; - D. Brands, voorheen lid van het bestuurlijk centrum ING Europa en voorzitter van het bestuur van ING Nederland; - drs. J. van Lidth de Jeude, burgemeester van Deventer en voorzitter van de commissies die adviseerden over tegemoetkomingen aan slachtoffers van de rampen in Enschede en Volendam; - prof. mr. J.E.M. Polak, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden en lid van de Raad van State in buitengewone dienst; - mevrouw drs. M. van Rossen, burgemeester van Alkmaar. De commissie zal inventariseren welke publieke en private voorzieningen er al bestaan waarop slachtoffers een beroep kunnen doen na een ramp of andere calamiteit. Verder zal de commissie een studie verrichten naar de verantwoordelijkheden van de overheid en anderen (particulieren, ondernemers, verzekeraars) bij rampen en calamiteiten tegenover slachtoffers, en naar de grenzen aan die verantwoordelijkheden. Het is de bedoeling dat de commissie zal adviseren over mogelijke aanpassingen van wet- en regelgeving en over het algemene beleid ten aanzien van het verstrekken van tegemoetkomingen. De commissie zal voor 31 maart 2004 met haar advies komen. Tot deze tijd zal de informatie die de commissie verzamelt, niet openbaar worden gemaakt (Bron: Rijksvoorlichtingsdienst). 11 Verzekerbaarheid van schade als gevolg van extreme regenval

12 5 Verzekerbaarheid van waterschade door verzekeringsmaatschappijen Via medewerking van het Verbond en de FOV is er een lijst opgesteld met 189 verzekeringsmaatschappijen die in Nederland opstal- en inboedelverzekeringen aanbieden. Dit zijn ongeveer alle verzekeringsmaatschappijen met een assurantievergunning in Nederland. Aan deze maatschappijen is een brief gestuurd met het verzoek een vragenlijst én de polisvoorwaarden van de betreffende verzekeringen (indien ook van toepassing de bedrijvenverzekeringen 2 ) terug te sturen. 5.1 Statistieken Van de 189 maatschappijen hebben we de volgende gegevens verkregen: a. 33 maatschappijen bleken geen inboedel en opstalverzekeringen (meer) aan te bieden (18%) b. 18 maatschappijen waren onbereikbaar (10%) (waarvan 1 maatschappij niet meer bleek te bestaan) c. 28 maatschappijen hebben niet gereageerd (ook niet na een telefonische benadering) (15%) d. 57 maatschappijen voerden de polisvoorwaarden van andere (grote) verzekeringsmaatschappijen (29%) e. 52 maatschappijen hebben de enquête en de polisvoorwaarden opgestuurd (28%) Statistiek van bevraagde maatschappijen (189) Geen inboedel- en opstalverzekeringen (a) 28% 18% Onbekend en/of onbereikbaar (b) 10% Geen reactie, ook niet na telefonische benadering (c) 29% 15% Polisvoorwaarden van andere (grote) verzekeringsmaatschappijen (d) Enquete en de polisvoorwaarden (e) Figuur 5.1: Statistiek van de benaderde verzekeringsmaatschappijen De maatschappijen uit categorie d zijn meestal dochterondernemingen van grote verzekeringsmaatschappijen. Samengevoegd voerden deze 57 maatschappijen de polisvoorwaarden van 7 (moeder)maatschappijen. Deze 7 (moeder)maatschappijen hebben allen gereageerd op het verzoek mee te doen aan de inventarisatie en zijn meegenomen in categorie e. Hiervan 2 Goederen/inventarisverzekering en Gebouwenverzekering 12 Verzekerbaarheid van schade als gevolg van extreme regenval

13 uitgaande kan worden gesteld dat er in totaal 132 (189-categorie d = 57) verschillende maatschappijen zijn aangeschreven. Van deze maatschappijen zijn er 99 maatschappijen (132 - categorie a = 33) relevant voor deze inventarisatie. Hiervan hebben er 52 (53%) gereageerd. In deze inventarisatie zijn dus de enquêteantwoorden en/of polisvoorwaarden van 52 verschillende maatschappijen verwerkt. 5.2 Wateroverlast: een breed begrip Uit het vergelijken van de antwoorden van de enquêtes en de polisvoorwaarden blijkt dat het begrip wateroverlast door de verzekeringsmaatschappijen breed wordt geïnterpreteerd. Het is voorgekomen dat een maatschappij in de enquête had gezegd dat schade aan inboedel en opstal als gevolg van wateroverlast was gedekt maar dat bij het bestuderen van de polisvoorwaarden deze dekking toch niet overeen kwam met het begrip wateroverlast zoals in deze inventarisatie is bedoeld 3. Om meer duidelijkheid te scheppen betreffende de verschillende processen welke wateroverlast veroorzaken, zijn in onderstaand figuur de belangrijkste processen schematisch weergegeven. 7p en 7b Figuur 5.2: Wijzen waarop wateroverlast in opstallen/inboedel tot stand kunnen komen. De processen kunnen als volgt omschreven worden: 1. Neerslag die direct op een opstal valt en (via een lek) de woning binnendringt. 3 veelal was dan alleen schade a.g.v. regenwater binnengedrongen via (lekkage en overlopen van) daken en goten gedekt. 13 Verzekerbaarheid van schade als gevolg van extreme regenval

14 2. Neerslag die direct in de omgeving van de woning valt en over maaiveld de woning binnendringt. 3. Neerslag die in de omgeving van de woning valt, waarbij overbelasting van de riolen optreedt, waarna het water over maaiveld de woning binnendringt. 4. Neerslag die in een ruimere omgeving van de woning valt of zelfs op wat grotere afstand van de woning, waarna overbelasting van het watersysteem optreedt (sloten of beken) en het water over maaiveld de woning binnendringt. 5. Hoge grondwaterstanden die via de kruipruimte de woning binnendringen. 6. Het bezwijken van dijken (van rivier, zee of boezem) waarna het water over maaiveld de woning binnendringt. 7. p: Het overstromen van primaire waterkeringen (van rivier of zee) waarna het water over maaiveld de woning binnendringt. b: Het overstromen van een (boezem)kade waarna het water over het maaiveld de woning binnendringt 8. In huis barst een leiding (waterleiding, verwarmingsleiding) waardoor waterschade optreedt. Om het begrip (schade als gevolg van) wateroverlast, welke in deze inventarisatie wordt bedoeld duidelijk in te kaderen, is gekozen voor de volgende definitie: Schade aan inboedel en opstal veroorzaakt door directe neerslag én schade als gevolg van water (indirecte neerslag) dat overstroomt (inundatie) uit waterlopen uitsluitend als gevolg van hevige plaatselijke neerslag. Deze wateroverlast wordt veroorzaakt door de processen 1, 4 en 7b In paragraaf 5.2 en 5.4 worden de gebruikte polisvoorwaarden beschreven en worden deze vergeleken met de processen uit figuur 5.1. De interpretatie van de voorwaarden is verkregen via de maatschappijen, de nadere beschrijvingen van de polissen en door eigen interpretatie van de polisvoorwaarden. 5.3 Particulieren Van de 52 maatschappijen waarvan we via de enquête en/of polisvoorwaarden gegevens hebben gekregen, zijn er 47 maatschappijen die inboedel- en opstalverzekeringen aan particulieren aanbieden Schade als gevolg van extreme neerslag en andere vormen van wateroverlast De eerste vraag die in de vragenlijst werd gesteld is: Heeft u schade als gevolg van extreme neerslag en andere vormen van wateroverlast in uw inboedel- c.q. opstalverzekering ondergebracht?. Voor de definitie van extreme neerslag is hierbij uitgegaan van de intensiteiten die het Verbond heeft gebruikt voor het beschrijven van hevige plaatselijke regenval: neerslag van ten minste 40 mm in 24 uur, 53 mm in 48 uur of 67 mm in 72 uur, op en/of nabij de locatie waar de schade is ontstaan. Voor de definitie van wateroverlast (zie ook 5.1)kan worden verwezen naar de wateroverlast die wordt veroorzaakt door de processen 1,4 en 7b (figuur 5.2). 14 Verzekerbaarheid van schade als gevolg van extreme regenval

15 Gezien de gehanteerde polisvoorwaarden kan er grofweg onderscheid worden gemaakt in 4 los van elkaar staande categorieën wateroverlast: Categorie 1a: directe neerslag (proces 1) - Directe neerslag 4 onvoorzien de woning binnengedrongen. Categorie 1b: directe neerslag via lekkage (proces 1) - Directe neerslag 3 via daken, balkons of vensters binnengedrongen als gevolg van overlopen of lekkage van daken en dakgoten. Categorie 2: directe neerslag extra (proces 1 en 2) 5 Directe neerslag 3 onvoorzien de woning binnengedrongen inclusief neerslag die via de begane grond of de openbare weg de woning binnendringt (niet als gevolg van het overstromen van een wateroverloop). Categorie 3: plotseling onheil (alle processen, behalve 8) Ieder plotseling van buiten komend onheil/ plotseling onvoorziene gebeurtenis Categorie 4: advies Verbond (proces 1, 4 en 7b) Directe neerslag 3 en indirecte neerslag (water, onvoorzien het gebouw binnengedrongen, indien dit water uitsluitend als gevolg van een extreme toevloed door hevige plaatselijke regenval niet zijn normale loop heeft gevolgd of positie heeft behouden, volgens het advies van het Verbond). Verzekeren schade als gevolg van wateroverlast (totaal 47) 2% 28% directe neerslag (1a) directe neerslag via lekkage (1b) directe neerslag extra 39% plotseling onheil 11% advies Verbond 11% 9% niet verzekerbaar Figuur 5.3: Verzekerbaarheid waterschade bij particulieren betreffende de inboedel en opstal. De scope van deze inventarisatie richt zich op de mogelijkheid schade aan inboedel en opstal veroorzaakt door directe neerslag én schade als gevolg van water (indirecte neerslag) dat overstroomt (inundatie) uit waterlopen uitsluitend als gevolg van hevige plaatselijke neerslag te verzekeren. Dit 4 regen, hagel, sneeuw en smeltwater; deze neerslag hoeft niet perse hevig te zijn om in aanmerking te komen voor schadedekking 5 In de praktijk is gebleken dat deze dekking door de verzekeraars zo wordt uitgelegd dat als wateroverlast een combinatie is met regenwater er gewoon dekking wordt geboden (dus als er geen scheiding is aan te brengen). Onder deze dekking is bijvoorbeeld schade door wateroverlast aan particulieren in het Westland gedekt. Vanwege de onduidelijkheid van de polisomschrijving is deze categorie niet meegenomen als zijnde dekt wateroverlast. 15 Verzekerbaarheid van schade als gevolg van extreme regenval

16 komt overeen met de polisvoorwaarden uit categorie 3 en 4. Hiervan uitgaande kan er worden gesteld dat 51% (24) van de maatschappijen dekking tegen (deze vorm van) wateroverlast aanbiedt. Dit zijn de maatschappijen die het advies van het Verbond hebben overgenomen (19) en die ieder plotseling van buiten komend onheil verzekeren (5). Overigens bieden drie van deze vierentwintig maatschappijen deze vorm van dekking alleen aan bij een extra uitgebreide verzekering 6 ; één maatschappij heeft onderscheid gemaakt tussen inboedel en opstal, hierbij is de schadedekking bij de inboedel wel conform de neerslagclausule en de woonhuisverzekering niet. Omdat het binnendringen van neerslag als gevolg van het overstromen van waterlopen kan worden gezien als plotseling van buiten komend onheil of een plotseling onvoorziene gebeurtenis, is deze categorie ook meegerekend in de uitkomst. 65% van de 19 maatschappijen die de voorwaarden van het Verbond voeren heeft, nadat ze dit in 2000 in hun voorwaarden hebben overgenomen, aan hun verzekerden door gegeven dat de polis was gewijzigd c.q. uitgebreid. De maatschappij (categorie: niet verzekerd) die geen van bovenstaande gebeurtenissen dekt, geeft aan dat zij verzekeringen aanbieden die andere maatschappijen niet aanbieden en schade als gevolg van wateroverlast zit daar niet bij. De vraag waarom waterschade aan inboedel en opstal, zoals aangegeven in de definitie, niet verzekerbaar is, is nauwelijks beantwoord. Een enkele maatschappij stelde dat het herverzekeringsrisico te groot was om deze vorm van schade te dekken. Ook hadden deze maatschappijen over het algemeen niet de intentie de verzekeringen in de toekomst aan te passen of uit te breiden. Overigens gelden bij alle polissen (op één na) een tweetal vaste uitsluitingen. Bij geen enkele maatschappij wordt schade als gevolg van overstroming 7 (proces 6 en deels 7) of schade veroorzaakt door grondwater (proces 5) gedekt. Één maatschappij die wateroverlast onder de voorwaarde ieder plotseling van buiten komend onheil verzekerd, heeft schade als gevolg van overstroming niet uitgesloten. Een andere maatschappij heeft onderscheid gemaakt tussen het bezwijken van waterkeringen (niet gedekt) en overstromen van waterkeringen (wel gedekt). Op de vraag waarom de maatschappijen het advies van het Verbond niet hebben opgevolgd werden verschillende redenen opgevoerd. Enkele maatschappijen gaven als reden dat ze schade door wateroverlast al jaren verzekerden en zagen niet het nut om de voorwaarden aan het advies aan te passen. Anderen vonden het niet lid zijn van het Verbond een reden om het advies niet op te volgen. 6 in de standaard dekking alleen neerslag onvoorzien de woning binnengedrongen 7 het overlopen, anders dan uitsluitend het gevolg van hevige plaatselijke neerslag, of bezwijken van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, dan wel het door hoge (rivier)waterstand onderlopen van buitendijks of onbedijkt gebied, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een gedekt evenement; tevens schade door water vrijgekomen na dijkdoorbraak of via scheuren, gaten en andere beschadigingen van waterkeringen. 16 Verzekerbaarheid van schade als gevolg van extreme regenval

Verzekeren van regenschade

Verzekeren van regenschade gepubliceerd in: Het Waterschap nummer 17, pag. 803-807, september 2000 Auteurs: M. Kok H.F. Dooper I.B.M. Lammers ISBN 90-77051-07-4 nummer 7 april 2002 Dr.ir. M. Kok, drs. H.F. Dooper en drs. I.B.M.

Nadere informatie

VERZEKERBAARHEID VAN OVERSTROMINGEN EN WATEROVERLAST IN NEDERLAND

VERZEKERBAARHEID VAN OVERSTROMINGEN EN WATEROVERLAST IN NEDERLAND AcW-2011/95004.01 VERZEKERBAARHEID VAN OVERSTROMINGEN EN WATEROVERLAST IN NEDERLAND 1. Voorgeschiedenis De Adviescommissie Water (AcW) heeft in 2004 een advies uitgebracht inzake verzekeren van wateroverlast.

Nadere informatie

Toekomst: Verzekeringen

Toekomst: Verzekeringen Toekomst: Verzekeringen Prof.dr.ir. Matthijs Kok Wat is verzekeren? Verzekeren is gebaseerd op solidariteit: een groep mensen loopt het risico dat hen iets overkomt. Op voorhand staat niet vast wie van

Nadere informatie

Advies. Advies van de Adviescommissie Water inzake Verzekeren en Wateroverlast.

Advies. Advies van de Adviescommissie Water inzake Verzekeren en Wateroverlast. Advies AcW2004/32 Advies van de Adviescommissie Water inzake Verzekeren en Wateroverlast. 1. Inleiding In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is in artikel 12 een strategie opgenomen met betrekking

Nadere informatie

Een overstromingsverzekering in Nederland? Saskia van Dijke dijke@vantraa.nl

Een overstromingsverzekering in Nederland? Saskia van Dijke dijke@vantraa.nl Een overstromingsverzekering in Nederland? Saskia van Dijke dijke@vantraa.nl Een overstroming ontstaat als een onbeheersbare hoeveelheid water het land instroomt. Overstroming is een echt gevaar voor Nederland,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 071 Wateroverlast in Nederland Nr. 21 HERDRUK 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Wateroverlast: wordt dat vergoed door uw verzekering?

Wateroverlast: wordt dat vergoed door uw verzekering? Wateroverlast: wordt dat vergoed door uw verzekering? Onderwerpen 22 juni 2016 Nieuwe Steen 3 1625 HV HOORN 0229-234 334 info@bvw.nl www.bvw.nl Wel een waardevolle woning maar geen geld Huurprijzen van

Nadere informatie

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Glasdekking Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Glasdekking 5 Leeswijzer

Nadere informatie

Stedelijke Wateropgave

Stedelijke Wateropgave Stedelijke Wateropgave Vergelijking normen voor water op straat en inundatie Stichting RIONED Voorwoord Er is een norm voor het optreden van water op straat in relatie tot de capaciteit van de riolering

Nadere informatie

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Glasdekking Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Glasdekking 5 Leeswijzer

Nadere informatie

3 november 2014. Inleiding

3 november 2014. Inleiding 3 november 2014 Inleiding In 2006 publiceerde het KNMI vier mogelijke scenario s voor toekomstige veranderingen in het klimaat. Het Verbond van Verzekeraars heeft vervolgens doorgerekend wat de verwachte

Nadere informatie

Een waterverzekering in Nederland: mogelijk en wenselijk?

Een waterverzekering in Nederland: mogelijk en wenselijk? Opdrachtgever: Adviescommissie Water Een waterverzekering in Nederland: mogelijk en wenselijk? Auteur: dr.ir. Matthijs Kok PR1038 oktober 2005 Inhoud Voorwoord...ii 1 Inleiding... 1 1.1 Aanleiding...1

Nadere informatie

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1 Inleiding Na hevige regenval ondervindt eigenaar X ernstige waterschade in het privé gedeelte van zijn appartement. De regen is via de gevel het privé gedeelte binnengedrongen.

Nadere informatie

GGD ondersteuning asbest in scholen deel twee

GGD ondersteuning asbest in scholen deel twee GGD ondersteuning asbest in scholen deel twee Inzicht stand van zaken asbestinventarisaties scholen Auteur(s) GGD Amsterdam Fred Woudenberg GGD Amsterdam Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Eerste deel project 3

Nadere informatie

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel.

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-017 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. dr. S.O.H. Bakkerus en mr. A.M.T. Wigger, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris) Klacht

Nadere informatie

Klimaatverandering & schadelast. April 2015

Klimaatverandering & schadelast. April 2015 Klimaatverandering & schadelast April 2015 Samenvatting Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek, onderdeel van het Verbond, heeft berekend in hoeverre de klimaatscenario s van het KNMI (2014) voor klimaatverandering

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2005.0250 (011.05) ingediend door: hierna te noemen 'klagers', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Van Neerslag tot Schade

Van Neerslag tot Schade Van Neerslag tot Schade Opdrachtgevers: STOWA Stichting Leven met Water Provincie Zuid Holland Waterschap Zuiderzeeland Verbond van Verzekeraars Uitvoerenden: HKV, KNMI en UT Doelstelling Het onderzoeken

Nadere informatie

TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) UITSPRAAK (I) aangeslotene.

TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) UITSPRAAK (I) aangeslotene. TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) UITSPRAAK 15-005 (I) in de zaak nr. TFD 15-006 ingediend door: met betrekking tot: [naam], gevestigd te Borne, hierna te noemen klaagster, [naam aangeslotene],

Nadere informatie

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme Versie april 2008 Doel van TRIP Vanaf 1 mei moet in bepaalde takken de schade veroorzaakt door terrorisme verplicht verzekerd worden. Om de solidariteit

Nadere informatie

Onderwerp: wijziging Waterverordening Hoogheemraadschap

Onderwerp: wijziging Waterverordening Hoogheemraadschap Haarlem, 26 maart 2013 2013 18 Onderwerp: wijziging Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Bijlagen: Ontwerpbesluit 1 Inleiding Op grond van artikel 2.4 van de Waterwet moeten bij

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Woonhuisverzekering totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Omdat zekerheid telt Deze folder geeft u een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden van onze woonhuisverzekeringen. Voor

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 117 d.d. 1 december 2009 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. drs. M.L. Hendrikse) 1. Procedure De Commissie beslist met

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer; de natuurlijke- of rechtspersonen die genoemd zijn op het verzekeringsbewijs, maar alleen voor zover zij op grond van eigendom of een

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

RAADSVOORSTEL VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 21 september 2010 Datum B&W besluit 10 augustus 2010 Portefeuillehouder Frans Strik Behandelend ambtenaar Lilian

Nadere informatie

De heer E.R. de Roos Burg. Penstraat 223 3741 AN BAARN

De heer E.R. de Roos Burg. Penstraat 223 3741 AN BAARN De heer E.R. de Roos Burg. Penstraat 223 3741 AN BAARN Uitwerking inventarisatie Datum: 17 - november - 2014 Geachte heer / mevrouw, Voor u ligt een pakket met informatie over uw financiële producten.

Nadere informatie

Aan het bestuur van de Sociale Dienst NW Fryslân.

Aan het bestuur van de Sociale Dienst NW Fryslân. Aan het bestuur van de Sociale Dienst NW Fryslân. Franeker, 22 november 2016 Betreft: Advies lokale regelgeving WMO 2015 Geacht bestuur, Op 20 oktober jl. ontvingen wij uw verzoek om advies over de volgende

Nadere informatie

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond?

Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Welke informatie wordt bij het risico-oordeel getoond? Het risico-oordeel richt zich op primaire en regionale waterkeringen. Primaire waterkeringen beschermen tegen een overstroming uit zee, de grote meren

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Pakket

Driekleur Privé Compleet Pakket Driekleur Privé Compleet Pakket uw persoonlijke beschermingsfactor Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. www.driekleur.nl Driekleur Privé Compleet Pakket al uw verzekeringen

Nadere informatie

Gescand archiot 17 AUG. 2009

Gescand archiot 17 AUG. 2009 Publiekszaken Werk, Inkomen en Zorg Gescand archiot Doorkiesnummers: Telefoon 2195323 Fax 2602061 17 AUG. 2009 Aan College van B&W Afschrift aan Nota Datum 23-04-2009 Ons kenmerk 973499 Opsteller Michel

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Verzekeraars en klimaatverandering. Timo Brinkman 20 april 2016

Verzekeraars en klimaatverandering. Timo Brinkman 20 april 2016 Verzekeraars en klimaatverandering Timo Brinkman 20 april 2016 Agenda Wat doen het Verbond en de verzekeraars? Welke schades zien verzekeraars? Climate Two Degrees Gezamenlijk risicomanagement: Techniek

Nadere informatie

Hoe overstromingsgevoelig is uw collectie? Durk Riedstra Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving

Hoe overstromingsgevoelig is uw collectie? Durk Riedstra Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving Hoe overstromingsgevoelig is uw collectie? Durk Riedstra Water Verkeer en Leefomgeving www.overstroomik.nl. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Smallepad 5 te Amersfoort 2 Overstromingskaart veilig

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan hem als advocaat een machtiging van zijn cliënt heeft gevraagd om stukken bij de IND te kunnen opvragen,

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-057 d.d. 20 februari 2015 (prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting Inboedelverzekering. Uitleg van verzekeringsvoorwaarden.

Nadere informatie

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING agendapunt 06.02 985703 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-04-2012 kennis te nemen van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis Hoofdstuk 7: Milieu Versie 1.1: januari 2016 Avéro Achmea Postbus 109 2300 AC Leiden www.averoachmea.nl/agro 2 Paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer;

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. Br i n d e k l a c h t nr. 168.99 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2009.

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2009. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2009. Nummer: 7a. De Raad van de gemeente Boxmeer; gezien het advies van de Adviescommissie sociale

Nadere informatie

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT?

HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? HOE KAN VERZEKEREN EENVOUDIGER WORDEN GEMAAKT? Consumenten-onderzoek in opdracht van het Verbond van Verzekeraars GfK 2014 GfK 2014 Hoe kan verzekeren eenvoudiger worden gemaakt? Januari 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk / Acties NZa voor en tijdens de overstapperiode 2 juni 2017

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk / Acties NZa voor en tijdens de overstapperiode 2 juni 2017 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport T.a.v. mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.1733 (052.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. tegen: hierna te noemen de tussenpersoon'.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. tegen: hierna te noemen de tussenpersoon'. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.4211 (126.06) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster 1', hierna te noemen klager en klaagster 2, allen tezamen hierna

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden behorende bij de woonhuisverzekering. WHS 0001 Personeelskorting. Op deze verzekering is personeelskorting van toepassing.

Bijzondere voorwaarden behorende bij de woonhuisverzekering. WHS 0001 Personeelskorting. Op deze verzekering is personeelskorting van toepassing. Bijzondere voorwaarden behorende bij de woonhuisverzekering WHS 0001 Personeelskorting. Op deze verzekering is personeelskorting van toepassing. WHS 0006 Zekerheidstelling. Aan de maatschappij is kennis

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN ingediend door: U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2002.1004 (026.02) tegen: hierna te noemen 'klager', hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - Vaststelling Verordening langdurigheidstoeslag

Betreft : RAADSVOORSTEL - Vaststelling Verordening langdurigheidstoeslag Betreft : RAADSVOORSTEL - Vaststelling Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Pekela. Datum voorstel : 14 november 2008 Raadsvergadering d.d. : 16 december 2008 Volgnummer : 2008R0071, agendanummer

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat DIENSTENWIJZER Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat Dienstenwijzer 2010.1. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Pagina 1 van 5 Dienstenwijzer van: Goudzwaard

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen C te D, vertegenwoordigd door E te F Zaak : Eigen risico, verjaring, betalingsachterstand Zaaknummer : 2012.01051 Zittingsdatum : 21 november 2012

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag. Gemeente Kerkrade

Verordening Individuele Inkomenstoeslag. Gemeente Kerkrade Verordening Individuele Inkomenstoeslag Gemeente Kerkrade 2015 Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2014 (raadsbesluit 14Rb089) Pagina 2/8 Verordening Individuele

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 43 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 4 augustus 2016 tot wijziging van de dagloongrenzen voor 2015, genoemd in de Landsverordening ongevallen

Nadere informatie

OPTA/AM/2009/ ET/TM/

<Vertrouwelijk> OPTA/AM/2009/ ET/TM/ <Vertrouwelijk> Staatssecretaris van Economische Zaken De heer drs. F. Heemskerk Postbus 20101 2500 EC 'S-GRAVENHAGE Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer OPTA/AM/2009/201509 ET/TM/9090995

Nadere informatie

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Plan van Aanpak POV Auteur: Datum: Versie: POV Macrostabiliteit Pagina 1 van 7 Definitief 1 Inleiding Op 16 november hebben wij van u

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2011.

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2011. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2011. Nummer: 6g. De Raad van de gemeente Boxmeer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen Klaverblad Verzekeringen Woonverzekeringen Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de dekking

Nadere informatie

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e

Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e Purmerend, Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: U ontvangt hierbij voor de 2 e maal een advies inzake de bezwaarschriften van de heer B.J.H. Brugge, De Goedemeent 15 en de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 14 juni 2000 Rapportnummer: 2000/213

Rapport. Datum: 14 juni 2000 Rapportnummer: 2000/213 Rapport Datum: 14 juni 2000 Rapportnummer: 2000/213 2 Klacht Op 30 augustus 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de Werkgroep Stop Overlast Seppe te Sint Willebrord, ingediend door

Nadere informatie

Advies en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De voorzitter van het overleg met de Bijzondere Commissie Burgerpersoneel Defensie (BCBPDEF); De centrales van overheidspersoneel toegelaten tot de BCBPDEF.

Nadere informatie

Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Inhoudsopgave

Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep. Inhoudsopgave 74OF86 RWD rapporten.indd 1 23-10-2007 14:23:15 74OF86 RWD rapporten.indd 2 23-10-2007 14:23:21 Naar een Duurzaam en Veilig Meppelerdiep Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 Het watersysteem...

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. W.H.

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. W.H. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-577 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. W.H. Luk, secretaris) Klacht ontvangen op : 1 maart 2016 Ingediend door : Consument Tegen

Nadere informatie

2013? Provinciale Staten van Noord-Holland: Besluiten: Uitgegeven op 4 juni Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

2013? Provinciale Staten van Noord-Holland: Besluiten: Uitgegeven op 4 juni Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 2013? Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 8 april 2013 tot wijziging van de Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Provinciale Staten van Noord-Holland: Gelezen het

Nadere informatie

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier London Verzekeringen voor optimaal woonplezier Verzekeringen voor optimaal woonplezier Uw woning is uw thuis: het rustpunt in uw leven. Volledig ingericht naar uw persoonlijke smaak. Maar er kan altijd

Nadere informatie

Samenvatting leerpunten uit online-enquête werksessie

Samenvatting leerpunten uit online-enquête werksessie 24 Resultaten peiling Samenvatting leerpunten uit online-enquête werksessie De 32 auteurs en redactieleden die aan dit boek hebben meegewerkt, hadden als voorbereiding op de werksessie van 7 november 2013

Nadere informatie

2. kennelijk ook van mening is dat verzoeker geen recht had op schadevergoeding.

2. kennelijk ook van mening is dat verzoeker geen recht had op schadevergoeding. Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Inspectie Verkeer en Waterstaat in de reactie op zijn klacht over Martinair heeft geconcludeerd dat er geen sprake is van een vermeende overtreding van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2011:BP3591

ECLI:NL:RBARN:2011:BP3591 ECLI:NL:RBARN:2011:BP3591 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 26-01-2011 Datum publicatie 08-02-2011 Zaaknummer 162975 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Hoger

Nadere informatie

Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar accountant

Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar accountant Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar accountant Het bestuur van de Orde Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, Gelet op artikel 25, derde

Nadere informatie

Paraplubestemmingsplan herziening begripsbepaling Peil

Paraplubestemmingsplan herziening begripsbepaling Peil Nota van Beantwoording Ontvangen n en beantwoording van n op Paraplubestemmingsplan herziening begripsbepaling Peil Amstelveen, juni 2014 Nota van beantwoording Paraplubestemmingsplan herziening begripsbepaling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Commissie integriteit overheid (CIO)

JAARVERSLAG 2010. Commissie integriteit overheid (CIO) JAARVERSLAG 2010 Commissie integriteit overheid (CIO) Inhoudsopgave 1. Instelling en taken CIO 3 2. Samenstelling CIO en secretariaat 4 3. Aantallen en doorlooptijd 4 4. Analyse aantallen 4 5. Opvolging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 24 071 Wateroverlast in Nederland Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 Rapport Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat UWV Cadans, kantoor Amsterdam: 1. hem nog steeds geen duidelijkheid heeft verschaft over de financiële afwikkeling

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procesverloop

Samenvatting. 1. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-321 d.d. 12 november 2012 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en mr. J.S.W. Holtrop, leden en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Achtergrondrapport Vollenhove-Noordoostpolder (dijkring 7) en Vollenhove-Friesland/Groningen (dijkring

Nadere informatie

Handleiding Productwijzers Schadeverzekeringen

Handleiding Productwijzers Schadeverzekeringen Handleiding Productwijzers Schadeverzekeringen Inleiding In 2008 zijn in het kader van het bieden van transparantie productwijzers geïntroduceerd door het Verbond van Verzekeraars. De productwijzers zijn

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 11 april 2006,

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 11 april 2006, Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 11 april 2006, gelet op de Gemeentewet en de artikelen 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, artikelen 7, 31 en 34 van de Wet werk en

Nadere informatie

Om die reden doen wij via deze weg een dringend beroep op u om:

Om die reden doen wij via deze weg een dringend beroep op u om: Retour: 5201AC100 Datum De heer ir. M.H.P. van Dam Staatssecretaris van Economische Zaken Postbus 20401 2500 EK Den Haag Contact 06 21 232 592 Kees.van.heesbeen@zlto.nl Kenmerk 16mvdoor273ija Excellentie,

Nadere informatie

Protocol transparantie voor uitvaartondernemers en natura-uitvaartverzekeraars. Mei 2012

Protocol transparantie voor uitvaartondernemers en natura-uitvaartverzekeraars. Mei 2012 Protocol transparantie voor uitvaartondernemers en natura-uitvaartverzekeraars Mei 2012 Protocol omtrent voorlichting bij een natura-uitvaartverzekering indien nabestaanden kiezen voor een niet aan de

Nadere informatie

Model Abonnementsvoorwaarden

Model Abonnementsvoorwaarden Model Abonnementsvoorwaarden Inleiding Oude DAG Pensioenteam B.V. (Oude DAG B.V.) biedt ondernemers aan om hun belangen op het gebied van schadeverzekeringen te behartigen door middel van het afsluiten

Nadere informatie

CAR verzekering: heeft mijn VvE dat nodig?

CAR verzekering: heeft mijn VvE dat nodig? CAR verzekering: heeft mijn VvE dat nodig? De laatste tijd wordt aan mij steeds vaker gevraagd of een VvE zelf een bouwverzekering moet afsluiten of dat dit aan de aannemer/projectontwikkelaar overgelaten

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 108 Besluit van 7 maart 2014 tot uitvoering van de artikelen 5, tweede lid, 11, eerste lid, en 14 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. U heeft schade, wat nu? sinds 1850

Klaverblad Verzekeringen. U heeft schade, wat nu? sinds 1850 Klaverblad Verzekeringen U heeft schade, wat nu? sinds 1850 Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering

Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering 1 Onderwerp Één-Gezins-Polis Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering Naamgeving Bijzondere voorwaarden Inboedel Garant Plus verzekering

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013

Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013 Verordening langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013 Datum De raad van de gemeente Someren; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Someren d.d. gezien het advies

Nadere informatie

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 6 februari 2012.

De Commissie heeft partijen opgeroepen voor een mondelinge behandeling op 6 februari 2012. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-103 d.d. 2 april 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet van 25 mei 1998, houdende regels over tegemoetkoming in de schade en de kosten in geval van overstromingen door zoet water, aardbevingen of andere rampen en zware ongevallen (Wet tegemoetkoming schade

Nadere informatie

Waterschap De Dommel. Waterberging. De visie tot 2050 op hoofdpunten

Waterschap De Dommel. Waterberging. De visie tot 2050 op hoofdpunten Waterschap De Dommel Waterberging De visie tot 2050 op hoofdpunten Inhoud 2 De waterbergingsvisie van Waterschap De Dommel; doel, kader en status 4 Werknormen wat zijn dat? 5 Waterschap De Dommel kan niet

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden zorgdrager minister van BZK, beleidsterrein Nationale Ombudsman over de periode

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden zorgdrager minister van BZK, beleidsterrein Nationale Ombudsman over de periode Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, en Wetenschappen P/a de algemene rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM s-gravenhage Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden zorgdrager minister van BZK,

Nadere informatie

Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007

Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007 Datum Overschrijdingen grenswaarden geluid Schiphol Gebruiksjaar 2007 2 van 11 1. Probleemstelling Ingevolge artikel 8.22 van de Wet luchtvaart schrijft de Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat (hierna:

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef

Nadere informatie

Inventarisatie van de arbeidsongeschiktheidsrisico s.

Inventarisatie van de arbeidsongeschiktheidsrisico s. 2013.09 TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET SCHADE- AOV ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING ZAKELEIJKE SCHADEVERZEKERINGEN. Inventarisatie van de arbeidsongeschiktheidsrisico s.

Nadere informatie

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding Bijlage 1 Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten Inleiding Sinds 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van een compensatie aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Toelichting. c. Wijziging van het Besluit zorgverzekering met het oog op de dekking van terrorismeschade

Toelichting. c. Wijziging van het Besluit zorgverzekering met het oog op de dekking van terrorismeschade Artikel 1.11 (van het concept Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet) Het Besluit zorgverzekering wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 2.3 van het Besluit zorgverzekering komt te luiden: Artikel 2.3 1.

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-183 d.d. 6 mei 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-183 d.d. 6 mei 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-183 d.d. 6 mei 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Samenvatting Op grond van de geldende verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering De OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Bijbehorende polisvoorwaarden: AW2014 In dit dekkingsoverzicht leest u in hoofdlijnen voor welke situaties

Nadere informatie

terrorisme) wereldwijd aanzienlijke financiële schade en menselijk leed veroorzaakt. Wegens een

terrorisme) wereldwijd aanzienlijke financiële schade en menselijk leed veroorzaakt. Wegens een Nederlandse samenvatting (Dutch summary) Gedurende de afgelopen decennia hebben diverse rampen (zoals overstromingen, aardbevingen en terrorisme) wereldwijd aanzienlijke financiële schade en menselijk

Nadere informatie

Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, 120138/LUT 4/4

Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, 120138/LUT 4/4 Het bijgevoegde rapport geeft u een beeld van de berekening van de omvang van de (financiële) risico s 2011 volgens de vastgestelde methodiek. Ook verschaft het rapport informatie over de opbouw van de

Nadere informatie

Een compleet pakket van verzekeringen

Een compleet pakket van verzekeringen Voordelen Zeer compleet Een compleet pakket van verzekeringen U wilt natuurlijk Dat kan met het de zorgeloos wonen. Maar Bruyn Verzekeringspakket die in ons er kan altijd iets gebeuren wat schade volmachtbedrijf

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. 2003/35 Med i n d e k l a c h t nr. 135.01 ingediend door: hierna te noemen 'klager, tegen: hierna te noemen verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Verzekeren 3. Test. Oefenopgaven Hoofdstuk 3 1

Verzekeren 3. Test. Oefenopgaven Hoofdstuk 3 1 Verzekeren 3 In dit hoofdstuk worden de volgende rekenvaardigheden behandeld: 3.1 Hoeveel betaal je voor een verzekering? 3.2 Schadevergoeding bij onderverzekering 3.3 De bonus-/malusladder Maak de test

Nadere informatie