Convenant Governance ehealth

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Convenant Governance ehealth 2014-2019"

Transcriptie

1 Convenant Governance ehealth Datum: 15 November 2013

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Belemmeringen... 3 Voorgestelde oplossingen... 4 De zes partijen:... 6 Overwegende dat:... 6 Gaan samenwerken om:... 7 En spreken af om:... 7 Randvoorwaarden Looptijd convenant Handtekeningenblad Bijlage I: Toetsingscriteria jaaragenda opschaling ehealth

3 Inleiding Het gebruik van ICT kan een grote bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de gezondheidszorg. Dat vinden de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), het Kwaliteitsinstituut (in de toekomst onderdeel van het Zorginstituut Nederland), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), Nictiz, de Vereniging van Zorgverleners voor Zorgcommunicatie(VZVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Zij delen het standpunt dat de verbetering van de kwaliteit, doelmatigheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg, en het stimuleren van zelfmanagement, in Nederland onlosmakelijk verbonden zijn met het voortdurend innoveren, introduceren, standaardiseren en opschalen van relevante nieuwe zorgvormen, waaronder ehealth toepassingen. ehealth wordt hier gedefinieerd 1 als het gebruik van ICT om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. Mits goed ingezet, draagt ehealth bij aan betaalbare, toegankelijke zorg van hoge kwaliteit. In het kader van dit convenant ligt de focus binnen ehealth op toepassingen die direct van waarde zijn voor de gezondheid van de burger en een transformatie bewerkstelligen in de zorg zoals die in de samenwerking tussen patiënt, mantelzorgers en zorgverleners tot stand zal komen. Belemmeringen De KNMG, NPCF en ZN werken sinds 2012 samen om vaart te kunnen maken met het gebruik van ehealth en de verdere ontwikkeling van ehealth te stimuleren. De afspraken zijn vastgelegd in de Nationale Implementatie Agenda (NIA) ehealth. De NIA-partners hebben geconstateerd dat het niet ontbreekt aan innovatieve ideeën of kansrijke toepassingen op het terrein van ehealth. Het komt echter zelden tot een breed geaccepteerd gebruik van reeds ontwikkelde toepassingen. De opschaling van ehealth is daarom gekozen als belangrijkste doelstelling van de gezamenlijke inspanningen. Om deze doelstelling van de NIA te bereiken is gezocht naar verbreding met partijen die met daadkracht en doorzettingsvermogen kunnen bijdragen. Deze partijen zijn het Kwaliteitsinstituut, Nictiz en VZVZ. Bovengenoemde zes partijen hebben de volgende belemmeringen voor de opschaling van ehealth onderkend en door middel van dit gezamenlijke convenant geadresseerd: 1. Financiering: Het toepassen van ehealth vraagt om hoge investeringen, waar ontoereikende vergoedingen tegenover staan; 2. Standaardisatie: Er is een gebrek aan standaardisatie en interoperabiliteit van ehealth toepassingen; 3. Bekendheid: Er is sprake van onbekendheid met ehealth zowel in mogelijkheden als in opbrengst; 1 Conform de Nationale Implementatie Agenda voor ehealth, juni 2012, en geïnspireerd op de definitie van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in haar advies ehealth in Zicht uit

4 4. Regie: Er is sprake van ontbrekende samenwerking en regie rondom ontwikkeling en opschaling van ehealth toepassingen. Deze vier onderwerpen komen op hoofdlijnen overeen met de belemmeringen die in de ehealth Monitor (september 2013, paragraaf 3.5) op basis van onderzoek onder artsen, zorggebruikers en overige stakeholders zijn gerapporteerd. Er zijn uiteraard meer belemmeringen te onderkennen. Deels zullen die onder de gekozen vier belemmeringen kunnen worden geschaard, deels zullen ze aanvullend zijn en deels vallen ze buiten de invloedssfeer van de convenantspartijen. Om focus te behouden is (vooralsnog) gekozen voor de vier genoemde belemmeringen, mede gezien het grote belang dat veldpartijen en convenantspartijen hier aan hechten. De partijen voelen zich geroepen om, voor zover binnen hun mogelijkheden, deze belemmeringen weg te nemen. Voorgestelde oplossingen Partijen hebben als doel om middels dit convenant te komen tot gezamenlijke focus en onderlinge versterking vanuit een gedeelde probleemstelling rondom de opschaling van ehealth. Hiertoe worden een drietal instrumenten ingezet: 1. Een gezamenlijk proces van agendavorming 2. Ondersteuning bij de projectuitvoering waar nodig 3. Eenduidige communicatie over agenda en projecten De agenda beoogt de samenwerking rondom ehealth tussen partijen expliciet vorm te geven en de regie op de opschaling van ehealth gezamenlijk ter hand te nemen (belemmering 4 hierboven). Op de agenda zullen specifieke toepassingen van ehealth worden opgenomen, die vanuit het veld worden aangedragen en projectmatig door veldpartijen worden uitgevoerd. Onderdeel van het voeren van regie is het stellen van voorwaarden aan de projectuitvoering om daarmee gesignaleerde belemmeringen te adresseren. Zo kan gevraagd worden om een generieke business-case te ontwikkelen die als basis kan dienen voor gezamenlijk door zorgverzekeraars te hanteren inkoopgidsen, zoals nu reeds voor enkele ehealth toepassingen zijn opgesteld. Daarmee wordt beoogd om belemmeringen in de financiering weg te nemen, waardoor de balans tussen investeringen en vergoedingen voor alle betrokken partijen acceptabel wordt. Met betrekking tot standaardisatie kan gevraagd worden om het inbedden van ehealth in de professionele standaarden van de betrokken zorgverleners of het ontwikkelen van informatie standaarden waarmee uitwisseling van gegevens tussen de ehealth toepassing en het elektronisch dossier van de zorgverlener en patiënt kan worden vormgegeven 2. Van projecten op de landelijke agenda zal verwacht worden dat de partijen actief bijdragen aan de bekendheid van de specifieke toepassing van ehealth binnen dat project, bijvoorbeeld door middel van voorlichtingsbijeenkomsten voor patiënten, gerichte publiciteit in de media, of voorstellen voor de opleiding van zorgverleners. 2 Zie het Toetsingskader Kwaliteitsstandaarden en Meetinstrumenten van het Kwaliteitsinstituut. 4

5 De convenantspartijen leveren, waar nodig, actieve ondersteuning aan projecten om de onderkende belemmeringen tijdens de projectuitvoering weg te nemen. Zo kan op het terrein van financiering door de partijen contact worden gezocht met bijvoorbeeld VWS of NZa om helderheid te verkrijgen over de instrumenten die vanuit wet- en regelgeving kunnen worden ingezet om de vergoeding van de inzet van de specifieke ehealth toepassing rond te krijgen. Tijdens de projectuitvoering kunnen partijen ondersteuning leveren op het gebied van standaardisatie door mee te werken aan de ontwikkeling van standaarden, het belang van eenduidige standaarden te benadrukken en deze, wanneer nodig, door het Kwaliteitsinstituut te laten opnemen in het landelijk register van kwaliteitsstandaarden voor de zorg. Partijen zullen, waar mogelijk en gewenst, hun eigen organisaties inzetten om de bekendheid rondom specifieke projecten te bevorderen en te vergroten. Door middel van eenduidige communicatie vanuit elk van de convenantspartijen wordt bijgedragen aan de regie die de convenantspartijen wensen uit te stralen en kunnen tevens de resultaten die vanuit de samenwerking zijn geboekt rondom het wegnemen van de overige belemmeringen worden uitgedragen. Individuele projecten zijn ook zeer gebaat bij een eenduidig standpunt vanuit de convenantspartijen rondom hun voorstellen en resultaten. Indien nodig kunnen partijen gezamenlijke activiteiten starten die zich richten op het wegnemen van belemmeringen, onafhankelijk van een specifiek project. Schematisch is de beoogde werking van het convenant weergegeven in onderstaande figuur. Convenantspartijen Veldpartijen Zorg Initiëren, Uitvoeren, Gebruiken, Beheren, Financieren, etc. Convenant Governance ehealth Wegnemen belemmeringen voor opschaling ehealth Agenda voor opschaling van ehealth Ondersteuning en Communicatie Project ehealth toepassing Project ehealth toepassing Project ehealth toepassing Project ehealth toepassing 5

6 De zes partijen: 1. Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG, vertegenwoordigd door Lode Wigersma, algemeen directeur) 2. Kwaliteitsinstituut, (vertegenwoordigd door Arnold Moerkamp, voorzitter Raad van Bestuur CvZ) 3. Nederlandse Consumenten Patiëntenfederatie, (NPCF, vertegenwoordigd door Wilna Wind, directeur) 4. Nictiz (vertegenwoordigd door Lies van Gennip, directeur) 5. Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie, (VZVZ, vertegenwoordigd door Edwin Velzel, directeur-bestuurder) 6. Zorgverzekeraars Nederland, (ZN, vertegenwoordigd door Pieter Hasekamp, algemeen directeur) Overwegende dat: De opschaling van ehealth in Nederland achter blijft bij de wensen en verwachtingen De volgende belemmeringen worden onderkend die de opschaling van ehealth in de weg staan: 1. Financiering: Het toepassen van ehealth vraagt om hoge investeringen, waar ontoereikende vergoedingen tegenover staan; 2. Standaardisatie: Er is een gebrek aan standaardisatie en interoperabiliteit van ehealth toepassingen; 3. Bekendheid: Er is sprake van onbekendheid met ehealth zowel in mogelijkheden als in opbrengst; 4. Regie: Er is sprake van ontbrekende samenwerking en regie rondom ontwikkeling en opschaling van ehealth toepassingen. Partijen een gezamenlijk belang hebben bij de opschaling van ehealth en de belemmeringen hiervoor willen wegnemen. 6

7 Gaan samenwerken om: Door middel van de opschaling van ehealth bij te dragen aan de gezondheid van de burger en de transformatie in de zorg zoals die in de samenwerking tussen patiënt, mantelzorgers en zorgverleners tot stand zal komen. Instrumenten te ontwikkelen die bijdragen aan eenduidige en samenhangende voorwaarden voor succesvolle opschaling van ehealth in Nederland en deze instrumenten toe te passen door middel van gezamenlijk commitment in de vorm van de uitoefening van gezag en het gebruik van voor partijen beschikbare middelen. Te komen tot consensus, samenhangend beleid, consistent handelen en het oplossen van gesignaleerde knelpunten met betrekking tot de opschaling van ehealth. Met een redelijke en rationele doelstelling, in te vullen in een onderlinge dialoog, te zorgen voor goede resultaten (en ongewenste resultaten te vermijden) bij de toepassing van ehealth, door verwachtingen te richten, maatregelen te nemen, uitkomsten te meten en deze te beoordelen op de doelstellingen En spreken af om: Een landelijke jaaragenda voor de opschaling van ehealth op te stellen om inzet te focussen en vooruitgang te boeken. a. De landelijke jaaragenda voor opschaling van ehealth wordt opgesteld, vastgesteld en beheerd door een (nog in te richten) landelijke agendacommissie opschaling ehealth, waarin de partijen op gelijkwaardige basis zitting nemen. De leden van de landelijke agendacommissie wijzen uit hun midden een voorzitter aan, dan wel besluiten tot het aanstellen van een onafhankelijk voorzitter. b. Uitgangspunt voor de agenda zijn de onderwerpen die op de eigen agenda van de individuele partijen staan, waarbij wordt aangenomen dat partijen hierin als ambassadeur ten opzichte van hun achterban optreden: vertegenwoordigen EN vooruitlopen, maar in het laatste geval dan ook actief uitdragen, zodat draagvlak ontstaat. c. Waar nodig zal expliciete afstemming met de meerjarenagenda van het Kwaliteitsinstituut worden gezocht om, indien gewenst, gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die de wetgeving biedt. d. Die onderwerpen waarbij convenantspartijen elkaar versterking kunnen bieden zullen op de landelijke agenda voor de opschaling van ehealth worden opgenomen. e. Wanneer één of meer convenantspartijen reden hebben om zich niet aan een specifiek onderwerp te verbinden, zal dit besproken worden en kan dit leiden tot het niet opnemen van dit onderwerp op de landelijke agenda voor opschaling van ehealth. 7

8 f. Indien nodig en/of gewenst kan voor een specifiek initiatief op de jaaragenda een deelconvenant worden opgesteld. Een dergelijk deelconvenant wordt toegesneden op het specifieke onderwerp en in lijn gebracht met de afspraken in dit convenant. Alle deelconvenanten worden naast eventuele andere partijen door de relevante convenantpartijen mede ondertekend. g. Opname van onderwerpen op de jaaragenda voor opschaling van ehealth betekent commitment van alle partijen voor het onderschrijven en uitdragen van de onderwerpen op de agenda. Dit betekent tevens dat partijen uiterst terughoudend zullen zijn met het aangaan en uitdragen van verbintenissen met mogelijk overlappende of conflicterende initiatieven. h. Voor elk onderwerp op de agenda worden afspraken gemaakt met betrekking tot de rolverdeling van partijen tijdens de projectuitvoering. i. De toetsingscriteria voor opname van een onderwerp op de landelijke jaaragenda voor opschaling van ehealth zijn nader uitgewerkt in bijlage I. Op het niveau van het agenda-overleg zijn de verantwoordelijkheden van de partijen als volgt afgesproken: a. KNMG: is verantwoordelijk voor het bevorderen van draagvlak bij de zorgprofessionals (in het bijzonder artsen) in hun verantwoordelijkheid voor het verlenen van verantwoorde (medische) zorg; b. Kwaliteitsinstituut: verantwoordelijk voor de inbreng en vertegenwoordiging van het algemeen gezondheidszorgbelang en, waar nodig, het uitoefenen van doorzettingsmacht middels het register kwaliteitsstandaarden; c. Nictiz: is verantwoordelijk voor het inbrengen en organiseren van de kennis en expertise rondom de ontwikkeling van standaarden; d. NPCF: is verantwoordelijk voor de inbreng en vertegenwoordiging van het consumenten- en patiëntenbelang bij het vormgeven van nieuwe zorgvormen; tevens is de NPCF verantwoordelijk voor het bevorderen van draagvlak bij de relevante patiënten- en consumentenorganisaties; e. VZVZ+ 3 : is verantwoordelijk voor het bevorderen van draagvlak bij de zorgaanbieders in hun verantwoordelijkheid voor het ondersteunen van nieuwe zorgvormen en de daaruit voortvloeiende eisen voor zorgcommunicatie; tevens neemt VZVZ+ de afgeleide verantwoordelijkheid voor het bevorderen van draagvlak bij de ICT-leveranciers die in opdracht van de zorgaanbieders hun diensten leveren; 3 Met de aanduiding VZVZ+ wordt uitdrukking gegeven aan het feit dat naast de huidige leden van de VZVZ (huisartsen en huisartsenposten, apotheken, ziekenhuizen) wellicht aanvullende zorgaanbieders moeten worden benaderd om tot een representatieve vertegenwoordiging in het kader van ehealth te komen. 8

9 f. ZN: verantwoordelijk voor het bevorderen van draagvlak bij de zorgverzekeraars met betrekking tot de voorwaarden voor het vergoeden van verleende zorg en de verantwoording die hierover moet worden afgelegd; tevens is ZN verantwoordelijk voor het verkrijgen van draagvlak voor nieuwe zorgvormen bij de inkoop van zorg (inclusief eventuele financiële tegemoetkomingen) en desgewenst voor monitoring van de resultaten hiervan. Naast de eigen inbreng op het niveau van het agenda-overleg, zien partijen er op toe dat hun verantwoordelijkheden binnen de projecten voor de opschaling van ehealth adequaat worden ingevuld door de daartoe meest geëigende partijen, waarbij tevens de voorwaarden voor een succesvolle opschaling van de toepassing worden ingevuld. Specifiek zorgen partijen ervoor dat voor elk project op de agenda voor ieder van de essentiële betrokkenen een heldere rol beschreven staat: a. Zorgverleners en patiënten als toekomstige gebruikers van de specifieke ehealthtoepassing (aandachtspunt voor KNMG en NPCF); b. Wetenschappelijke en beroepsverenigingen verantwoordelijk voor de professionele context waarbinnen het gebruik van de ehealth-toepassing zal plaatsvinden (aandachtspunt voor KNMG); c. Patiënten- en consumentenorganisaties verantwoordelijk voor de inbreng van het cliëntenbelang in de context waarbinnen het gebruik van de ehealth-toepassing zal plaatsvinden (aandachtspunt voor NPCF) d. Zorgaanbieders die de voorzieningen voor de toepassing van ehealth dienen te treffen (aandachtspunt voor VZVZ+); e. Zorgverzekeraars als contractpartijen voor het inkopen van zorg, waarbinnen gebruik gemaakt wordt van de ehealth-toepassing (aandachtspunt voor ZN); f. Organisaties die bijdragen aan de ontwikkeling van standaarden die noodzakelijk zijn voor de opschaling van de ehealth toepassing (aandachtspunt voor Nictiz en Kwaliteitsinstituut); g. ICT-leveranciers die ten behoeve van de zorgaanbieders (of andere opdrachtgevers) de voor de ehealth-toepassing benodigde techniek en voorzieningen realiseren en onderhouden (aandachtspunt voor VZVZ+); Ten behoeve van het wegnemen van de geconstateerde belemmeringen worden deze essentiële betrokkenen, waar nodig, aangevuld met een heldere rol voor additionele partijen. Om vervolgens de ondersteunende rol vanuit de convenantspartijen richting projecten te kunnen invullen spreken partijen het volgende af: a. Elk project heeft een eenduidig aanspreekpunt binnen de agendacommissie; b. Per project wordt door het aanspreekpunt gemonitord dat en geïnformeerd naar de wijze waarop de afspraken uit dit convenant gestalte hebben gekregen; 9

10 c. De hiermee verkregen monitorinformatie over de projecten op de agenda wordt periodiek gedeeld binnen de agendacommissie. Om eenduidige communicatie vanuit de convenantspartijen te bewerkstelligen wordt het volgende afgesproken: a. De middels de landelijke jaaragenda vastgestelde onderwerpen voor opschaling van ehealth worden door partijen gepubliceerd. b. Dit convenant en eventuele deelconvenanten worden door partijen gepubliceerd op een dusdanige manier dat zij voor alle relevante partijen inzichtelijk en toegankelijk zijn. c. Partijen stellen hun kanalen beschikbaar voor communicatie ter ondersteuning van individuele projecten, conform afspraken die zijn opgenomen in ieder projectplan; deze communicatie wordt gecoördineerd vanuit het project zelf en uitgevoerd in samenwerking met door de partijen aan te wijzen communicatiefunctionarissen binnen hun eigen organisatie. Randvoorwaarden Belangrijke randvoorwaarden om de afspraken te kunnen realiseren, en tot succesvolle opschaling van ehealth te kunnen komen, zijn: Het organiseren van de relatie met de respectievelijke achterbannen om hun rol in de afspraken te kunnen borgen. Partijen informeren elkaar over alle initiatieven die zij ondernemen, of waar zij bij betrokken worden, die mogelijkerwijs raken aan de landelijke agenda voor opschaling van ehealth. Looptijd convenant Dit convenant treedt in werking op het moment dat de genoemde betrokken partijen het convenant hebben ondertekend, te weten op 1 december 2013 en kent een looptijd van vijf jaar ( ) Jaarlijks en drie maanden voor het einde van de looptijd van dit convenant evalueren partijen de werking van het convenant en worden zo nodig vervolgafspraken gemaakt. Minimaal jaarlijks vindt overleg plaats om de jaaragenda van het lopende jaar te evalueren, de jaaragenda van het komende jaar vast te stellen en om de afspraken op effectiviteit te beoordelen en eventueel bij te stellen. 10

11 Handtekeningenblad 1. Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) Lode Wigersma, algemeen directeur 2. Kwaliteitsinstituut, Zie bijlage II 3. Nederlandse Consumenten Patiëntenfederatie, (NPCF) Wilna Wind, directeur 4. Nictiz Lies van Gennip, directeur 5. Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie, (VZVZ) Edwin Velzel, directeur-bestuurder 6. Zorgverzekeraars Nederland, (ZN) Pieter Hasekamp, algemeen directeur) 11

12 Bijlage I: Toetsingscriteria jaaragenda opschaling ehealth Hieronder zijn de criteria benoemd waaraan een initiatief minimaal dient te voldoen om op de jaaragenda opschaling ehealth te komen: 1) Het onderwerp is geschikt voor landelijke opschaling maar kent nog de nodige belemmeringen die door opname op de agenda effectief geadresseerd kunnen worden. 2) Er is een helder zorginhoudelijk doel en/of een doelmatigheidsdoel voor de voorgestelde ehealth toepassing. 3) Bij het onderwerp is sprake van co-creatie van de essentiële partijen die voor de daadwerkelijke opschaling van de ehealth toepassing moeten zorgen. 4) Er zijn garanties gegeven voor daadwerkelijke uitvoering en opschaling: a) Er wordt specifiek voor deze toepassing draagvlak en doorzettingsmacht georganiseerd. b) Er wordt duidelijkheid gegeven over financiële haalbaarheid en financiering, met name van de landelijke implementatie van de ehealth toepassing. 5) Er is binnen het project voldoende tijd en deskundigheid om tot een goede invulling van de voorwaarden voor succesvolle opschaling van de ehealth toepassing te komen. 6) Personen die namens externe partijen worden gevraagd een bijdrage te leveren aan een onderwerp bij de agendacommissie hebben ook daadwerkelijk mandaat van de organisaties namens wie zij spreken. 7) Bij opname op de agenda gaat het om onderwerpen die generieke problemen betreffen en niet om specifieke oplossingen 8) Op de agenda staan alleen onderwerp door een van de partijen zijn geadopteerd. Waar nodig zullen deze toetsingscriteria binnen de agendacommissie nader worden aangescherpt en aangevuld. 12

13 Bijlage II: Brief Kwaliteitsinstituut / CVZ 13

14

15

Hoe betrekt u uw koepel-/ brancheorganisatie?

Hoe betrekt u uw koepel-/ brancheorganisatie? Relevante partijen: Hoe betrekt u uw koepel-/ brancheorganisatie? Van goede zorg verzekerd 2 Relevante partijen: Hoe betrekt u uw koepel-/ brancheorganisatie? 1. Het Register Het Zorginstituut heeft een

Nadere informatie

Hoe betrekt u uw koepel-/ brancheorganisatie?

Hoe betrekt u uw koepel-/ brancheorganisatie? Relevante partijen: Hoe betrekt u uw koepel-/ brancheorganisatie? Van goede zorg verzekerd 2 Relevante partijen: Hoe betrekt u uw koepel-/ brancheorganisatie? Relevante partijen: Hoe betrekt u uw koepel-/

Nadere informatie

EVALUATIE 2014-2015 CONVENANT GOVERNANCE EHEALTH

EVALUATIE 2014-2015 CONVENANT GOVERNANCE EHEALTH EVALUATIE 2014-2015 CONVENANT GOVERNANCE EHEALTH April 2015 hossebaard@zinl.nl Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 I. Werking Convenant pag. 4 II. Implementatieagenda ehealth pag. 6 III. 2015 en verder pag.

Nadere informatie

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Wijkverpleging

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Wijkverpleging Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Doorpakken met het PGD

Doorpakken met het PGD Doorpakken met het PGD Juli 2015 Een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) is een persoonlijk gezondheidsinformatiesysteem dat informatie over gezondheid en zorg bundelt. Deze informatie kan uit allerlei

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor de langdurige zorg. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor de langdurige zorg. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor de langdurige zorg Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor de langdurige zorg Het Toetsingskader voor de langdurige zorg 3 Wat is het Toetsingskader? Het Toetsingskader is

Nadere informatie

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Organisatie van intensive care

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Organisatie van intensive care Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

ICT & ehealth. Programmadirecteur Innovatie & ICT. Ellen Maat. Utrecht, 09-02-2011

ICT & ehealth. Programmadirecteur Innovatie & ICT. Ellen Maat. Utrecht, 09-02-2011 ICT & ehealth Programmadirecteur Innovatie & ICT Ellen Maat Utrecht, 09-02-2011 Uitdagingen voor de toekomst Behoud van kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg 2 Increase in chronic illnesses

Nadere informatie

» 1 Inhoud. 2 Inleiding Over KIGZ Wie is KIGZ 3.2 Voor wie is KIGZ 3.3 Wat doet KIGZ. 4 KIGZ faciliteert beroepsorganisaties...

» 1 Inhoud. 2 Inleiding Over KIGZ Wie is KIGZ 3.2 Voor wie is KIGZ 3.3 Wat doet KIGZ. 4 KIGZ faciliteert beroepsorganisaties... » 1 Inhoud 2 Inleiding... 5 3 Over KIGZ... 7 3.1 Wie is KIGZ 3.2 Voor wie is KIGZ 3.3 Wat doet KIGZ 4 KIGZ faciliteert beroepsorganisaties... 9 5 Verantwoorde zorg... 10 5.1 Benoemen van kwaliteit 6 Hoe

Nadere informatie

ehealth Nationale Implementatie ehealth NIA NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE

ehealth Nationale Implementatie ehealth NIA NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE ehealth Nationale Implementatie Agenda (NIA) ehealth NIA NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Inleiding Het gebruik van ICT kan een grote bijdrage leveren aan kwaliteit en doelmatigheid van de gezondheidszorg,

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor zorgverzekeraars. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor zorgverzekeraars. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor zorgverzekeraars Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor zorgverzekeraars Het Toetsingskader voor zorgverzekeraars 3 Wat is het Toetsingskader? Het toetsingskader is één

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie. 1. Naam van de kwaliteitsstandaard: Module Continentie Hulpmiddelen (module CH)

Aanbiedingsformulier. Algemene informatie. 1. Naam van de kwaliteitsstandaard: Module Continentie Hulpmiddelen (module CH) Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Het Toetsingskader voor

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor beroepsorganisaties en wetenschappelijke verenigingen Het Toetsingskader voor

Nadere informatie

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Transmurale zorg hartfalen

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Transmurale zorg hartfalen Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Tegelijkertijd zien wij, deels in lijn met de in het advies genoemde randvoorwaarden, op hoofdlijnen twee aandachtspunten:

Tegelijkertijd zien wij, deels in lijn met de in het advies genoemde randvoorwaarden, op hoofdlijnen twee aandachtspunten: Zorginstituut Nederland T.a.v. J.C. de Wit datum 25 november 2016 ons kenmerk 2016-189 voor informatie Winny Toersen (w.toersen@patientenfederatie.nl) of Jan-Willem Mulder (j.w.mulder@patientenfederatie.nl)

Nadere informatie

Organisatiescan persoonsgerichte zorg

Organisatiescan persoonsgerichte zorg Organisatiescan persoonsgerichte zorg Doel organisatiescan: bijdragen aan implementatie (-bereidheid) van persoonsgerichte zorg en gezamenlijke besluitvorming in de organisatie. Insteek is op organisatieniveau.

Nadere informatie

IN DE TOEKOMST. Nieuwe ontwikkelingen bij vzvz in de 2 e lijn. 13 december 2018 Rolf Ehrencron en Herre Uittenhout (VZVZ)

IN DE TOEKOMST. Nieuwe ontwikkelingen bij vzvz in de 2 e lijn. 13 december 2018 Rolf Ehrencron en Herre Uittenhout (VZVZ) IN DE TOEKOMST Nieuwe ontwikkelingen bij vzvz in de 2 e lijn 13 december 2018 Rolf Ehrencron en Herre Uittenhout (VZVZ) Introductie Irma Jongeneel Implementatiemanager Ziekenhuizen Herre Uittenhout Health

Nadere informatie

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Verpleeghuiszorg

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Verpleeghuiszorg Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 477 Geneesmiddelenbeleid Nr. 289 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

1. Naam van de kwaliteitsstandaard: Seksualiteit en seksueel misbruik (deel 1,2,3) Sturen op aanpak seksueel misbruik (deel 4)

1. Naam van de kwaliteitsstandaard: Seksualiteit en seksueel misbruik (deel 1,2,3) Sturen op aanpak seksueel misbruik (deel 4) Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND - ZN DIALOOG NR 6-9 OKTOBER 2014 1 TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING Hoe geef je in het licht van de transitie langdurige zorg optimaal vorm aan de

Nadere informatie

Bouwstenen voor duurzame kwaliteitsinformatie in de zorg

Bouwstenen voor duurzame kwaliteitsinformatie in de zorg Bouwstenen voor duurzame kwaliteitsinformatie in de zorg The long and winding road Wilco Graafmans Nico Rozing Opbouw Het KI in 1 minuut De bouwstenen voor duurzame kwaliteitsinformatie Het duurzame bouwwerk

Nadere informatie

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor

Nadere informatie

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017 Toekomstvisie zorgverzekeraars 27 september 2017 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6.000 5.500 5.000 4.500

Nadere informatie

Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Gebruik van de Landelijke Zorginfrastructuur voor elektronische medische gegevensuitwisseling. Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Ben van Miltenburg Voorzitter Raad van Bestuur Convenant

Nadere informatie

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Gehandicaptenzorg

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Gehandicaptenzorg Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Inventarisatie deelnemers platform Patiënt en ehealth. Marinka de Jong Programmamanager Patiënt en ehealth

Inventarisatie deelnemers platform Patiënt en ehealth. Marinka de Jong Programmamanager Patiënt en ehealth Inventarisatie deelnemers platform Patiënt en ehealth Marinka de Jong Programmamanager Patiënt en ehealth 9 december 2013 De hierop volgende slides zijn de uitkomsten van de ingevulde 56 ingevulde enquetes.

Nadere informatie

Ondersteuning huisartsen bij opzet/implementatie Zorgvernieuwingsproject PROCESBESCHRIJVING

Ondersteuning huisartsen bij opzet/implementatie Zorgvernieuwingsproject PROCESBESCHRIJVING Ondersteuning huisartsen bij opzet/implementatie Zorgvernieuwingsproject PROCESBESCHRIJVING Auteurs: M. Troost A. van Kempen december 2017, THOON Uitgegeven in eigen beheer Sabina Klinkhamerweg 21 7555

Nadere informatie

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen

Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut. bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen Addendum ondersteuning Kwaliteitsinstituut bij Programma Kwaliteit van Zorg: Versnellen, verbreden, vernieuwen December 2012 1. Inleiding In de algemene programmatekst Kwaliteit van Zorg zijn drie programmalijnen

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Samenwerking en informatie-uitwisseling in de zorg

Samenwerking en informatie-uitwisseling in de zorg Samenwerking en informatie-uitwisseling in de zorg Dit doen we in de regio Over regionale samenwerkingsverbanden 26-06-2017 Inhoud Mening van de zaal Wat is RSO Nederland? Een voorbeeld: St. RijnmondNet

Nadere informatie

1. Naam van de kwaliteitsstandaard: Consensusdocument Kwaliteitscriteria voor standaard bloedglucosemeting

1. Naam van de kwaliteitsstandaard: Consensusdocument Kwaliteitscriteria voor standaard bloedglucosemeting Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

(2008) Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten

(2008) Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten Leidraad Overdracht Medicatiegegevens in de keten Mady Samuels Senior beleidsmedewerker Ministerie van VWS Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (2008) Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens

Nadere informatie

Wat kan het Kwaliteitsinstituut betekenen voor de langdurige zorg?

Wat kan het Kwaliteitsinstituut betekenen voor de langdurige zorg? Zorginstituut Nederland Wat kan het Kwaliteitsinstituut betekenen voor de langdurige zorg? Zorgverbeteraars in de langdurige zorg 13 november 2014 Angelie van der Aalst, Projectleider Good Practices Overzicht

Nadere informatie

Leidraad Overdracht Medicatiegegevens in de keten

Leidraad Overdracht Medicatiegegevens in de keten Leidraad Overdracht Medicatiegegevens in de keten Mady Samuels Senior beleidsmedewerker Ministerie van VWS Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (2008) Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

Functieprofiel Programmamedewerker voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving

Functieprofiel Programmamedewerker voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving Functieprofiel Programmamedewerker voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving Functieprofielen programma Implementatie MKS Inleiding Het rapport Samen

Nadere informatie

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past?

Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Hoe kies ik een zelfzorgtool die bij mij past? Een bijdrage van de werkgroep tooling, gebaseerd op de kennis, ervaring en feedback opgedaan tijdens de werkzaamheden van september 2013 t/m december 2014,

Nadere informatie

ontwikkelingen wijkverpleging

ontwikkelingen wijkverpleging De wijkverpleegkundige en haar perspectief 22 september 2017 ontwikkelingen wijkverpleging 1 ontwikkelingen wijkverpleging (vervolg) recente ontwikkelingen erkenning van het belang van de rol van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

Staatssecretaris verlengt concessie zorgkantoren

Staatssecretaris verlengt concessie zorgkantoren Zorgverzekeraars Nederland nr: 36 5 september 2012 Rouvoet: Ouderenzorg hoort bij zorgverzekeraars Vrijwel alle politieke partijen willen in de komende regeerperiode de ouderenzorg, inclusief verpleging

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 januari 2019 Betreft kwaliteitskader spoedzorgketen

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 januari 2019 Betreft kwaliteitskader spoedzorgketen > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 15 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Landelijke ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Yoe Kwa Werkconferentie Medicatie uitwisseling, 12 april 2012 Agenda Korte terugblik Aansluitingen op het LSP Doorstart LSP: organisatie en afspraken Functionaliteit Hoe nu verder?

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier informatiestandaarden. 1 Algemene informatie informatiestandaard Naam informatiestandaard

Aanbiedingsformulier informatiestandaarden. 1 Algemene informatie informatiestandaard Naam informatiestandaard informatiestandaarden Het aanbiedingsformulier kunt u digitaal aanleveren via Zorginzicht.nl. De organisaties van cliënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars bieden de informatiestandaard aan. Door vermelding

Nadere informatie

Herziening Zorgstelsel. Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld

Herziening Zorgstelsel. Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 689 Herziening Zorgstelsel Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld ------------------------- In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties

Nadere informatie

Partijen betrokken bij het ontwikkelen of onderhouden van deze kwaliteitsstandaard zijn: NVK, NVvP, VKGN, NIP, NPCF, ZN

Partijen betrokken bij het ontwikkelen of onderhouden van deze kwaliteitsstandaard zijn: NVK, NVvP, VKGN, NIP, NPCF, ZN Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg Nr. 115 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 27 november 2012 In de

Nadere informatie

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Integrale geboortezorg Zorgstandaard

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Integrale geboortezorg Zorgstandaard Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten

Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten Zeven uitgangspunten voor ehealth diensten voor patiënten meer informatie: mdejong@nictiz.nl Bekijk de infographic Uitgangspunt 1 ehealth toepassingen zijn primair bedoeld voor patiënten. Zorgverleners

Nadere informatie

ehealth NATIONALE IMPLEMENTATIE AGENDA (NIA) ehealth NIA NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE

ehealth NATIONALE IMPLEMENTATIE AGENDA (NIA) ehealth NIA NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE ehealth NATIONALE IMPLEMENTATIE AGENDA (NIA) ehealth NIA NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Governance en randvoorwaarden 4 1.2 Speerpunten voor de agenda 6 2.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg Nr. 106 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht HEAD,

Horizontaal Toezicht HEAD, Horizontaal Toezicht HEAD, 15-10-2015 Overzicht / tijdslijn Start pilot HT / GGZ Doelstelling pilot MSZ Definiëren HT relatie tussen ziekenhuis en verzekeraar Bepalen randvoorwaarden en kwaliteitseisen

Nadere informatie

Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft:

Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Digitale gegevensuitwisseling in de cardiometabole keten Handreiking voor implementatie

Digitale gegevensuitwisseling in de cardiometabole keten Handreiking voor implementatie Digitale gegevensuitwisseling in de cardiometabole keten Handreiking voor implementatie Deze handreiking is gebaseerd op de resultaten van een pilot die de Nederlandse Diabetes Federatie mede namens haar

Nadere informatie

Functieprofiel Communicatiemedewerker voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving

Functieprofiel Communicatiemedewerker voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving Functieprofiel Communicatiemedewerker voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving Functieprofielen programma Implementatie MKS Inleiding Het rapport

Nadere informatie

Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving

Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving Functieprofiel Programmaleider voor: Programma Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor het zieke kind in de eigen omgeving Functieprofielen programma Implementatie MKS Inleiding Het rapport Samen op

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie bij het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten in de zorg

Cliëntenparticipatie bij het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten in de zorg Cliëntenparticipatie in de zorg VOLLEDIGE Definitiekaart VOLLEDIGE Argumentenkaart VOLLEDIGE Optiekaart Definitiekaart Cliëntenparticipatie Wat is in de zorg en wat zijn de doelen hiervan? Deze kaart biedt

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2011 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorenset Psoriasis

1. Wat is de naam van het meetinstrument? (incl. versienummer of jaartal van ontwerp) Indicatorenset Psoriasis Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Feiten en Fabels over patiëntgegevens

Feiten en Fabels over patiëntgegevens 05-11-2012 en en s over patiëntgegevens Op maandag 5 november 2012 startte de landelijke campagne om Nederlanders te informeren over het elektronisch uitwisselen van medische gegevens via de zogenaamde

Nadere informatie

Belangrijkste uitdagingen voor landelijke versnelling van verwijzen

Belangrijkste uitdagingen voor landelijke versnelling van verwijzen Belangrijkste uitdagingen voor landelijke versnelling van verwijzen 1. Belangrijke knelpunten voor versnelling uitwisseling eerste- naar tweedelijns instellingen 2. Belangrijke knelpunten voor versnelling

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Hulpmiddelen stomazorg

3. Zorgvraag/aandoening(en) waarop de kwaliteitsstandaard betrekking heeft: Hulpmiddelen stomazorg Aanbiedingsformulier Op grond van dit aanbiedingsformulier heeft Zorginstituut Nederland getoetst of de kwaliteitsstandaard voldoet aan de criteria uit het Toetsingskader. Dit document speelt een essentiële

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg Nr. 121 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Delen van informatie

Delen van informatie Convenant Delen van informatie in de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden November 2013 245.13/VBZ-BSZ Delen van informatie De partijen zoals vermeld in bijlage I van dit Samenwerkingsconvenant,

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk / Treeknormen GGZ 22 december 2016

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk / Treeknormen GGZ 22 december 2016 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Adde n d u m bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 20181

Adde n d u m bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 20181 Adde n d u m bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 20181 1 juni 2017 Partijen: De landelijke huisartsenvereniging (LHV) InEen Patiëntenfederatie Nederland Zorgverzekeraars Nederland

Nadere informatie

Nictiz en het NIVEL brengen jaarlijks de ehealth-monitor uit, die de stand van zaken van ehealth in Nederland in kaart brengt.

Nictiz en het NIVEL brengen jaarlijks de ehealth-monitor uit, die de stand van zaken van ehealth in Nederland in kaart brengt. Nictiz en het NIVEL brengen jaarlijks de ehealth-monitor uit, die de stand van zaken van ehealth in Nederland in kaart brengt. Deze presentatie, gegeven op een bijeenkomst over patiëntportalen van Nictiz

Nadere informatie

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte

Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Kennis en ervaringen met e-health van mensen met een chronische longziekte, J. Hofstede & M. Heijmans, NIVEL, november

Nadere informatie

3502GA3017 Nederlandse Zorgautoriteit Secretariaat directie Ontwikkeling Postbus 3017 3502 GA UTRECHT. Betreft: Reactie NMT consultatie transparantie

3502GA3017 Nederlandse Zorgautoriteit Secretariaat directie Ontwikkeling Postbus 3017 3502 GA UTRECHT. Betreft: Reactie NMT consultatie transparantie 3502GA3017 Nederlandse Zorgautoriteit Secretariaat directie Ontwikkeling Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Datum 9 april 2008 Ons kenmerk nkrn-7djlq9j Contactpersoon mw. N.M. Kroezen Telefoon (030) 6076304

Nadere informatie

ZiN en kwaliteitsbeleid

ZiN en kwaliteitsbeleid ZiN en kwaliteitsbeleid Ineen Werkconferentie kwaliteit 24 april 2014 Prof Niek J de Wit, huisarts Lid advies commissie kwaliteit achtergrond Agenda Organisatie ZiN Visie op kwaliteit Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Verzilveren perspectief op groene groei Voortzetting, aanscherping en opschaling Green Deal aanpak

Verzilveren perspectief op groene groei Voortzetting, aanscherping en opschaling Green Deal aanpak Verzilveren perspectief op groene groei Voortzetting, aanscherping en opschaling Green Deal aanpak Utrecht, 7 juni 2016 Van: Green Deal Board Aan: Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp Minister

Nadere informatie

Aanmelding Basisgegevensset Zorg (BgZ) aan de Basisinfrastructuur

Aanmelding Basisgegevensset Zorg (BgZ) aan de Basisinfrastructuur Aanmelding Basisgegevensset Zorg (BgZ) aan de Basisinfrastructuur 0. Vormvereisten 0.1 Is het formulier volledig ingevuld? O. JA O. NEE 0.2 Alvorens een intakegesprek wordt ingepland voert het secretariaat

Nadere informatie

Convenant CONVENANT GEBRUIK LANDELIJKE ZORGINFRASTRUCTUUR 2013-2016. Oplegger bij het Businessplan VZVZ 2013-2016 (versie 2.1)

Convenant CONVENANT GEBRUIK LANDELIJKE ZORGINFRASTRUCTUUR 2013-2016. Oplegger bij het Businessplan VZVZ 2013-2016 (versie 2.1) Convenant CONVENANT GEBRUIK LANDELIJKE ZORGINFRASTRUCTUUR 2013-2016 Oplegger bij het Businessplan VZVZ 2013-2016 (versie 2.1) CONVENANT GEBRUIK LANDELIJKE ZORGINFRASTRUCTUUR 2013-2016 1 CONVENANT GEBRUIK

Nadere informatie

5 ARGUMENTEN OM NIET AAN E-HEALTH TE BEGINNEN

5 ARGUMENTEN OM NIET AAN E-HEALTH TE BEGINNEN 1 5 ARGUMENTEN OM NIET AAN E-HEALTH TE BEGINNEN E-HEALTH en BEHANDELING ROB VAN DE KAMP VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ Introductie HBO-V (1991) Verpleegkundig Specialist GGZ (2012) Persoonlijkheidsstoornissen

Nadere informatie

Bijlage: Aanpak aanscherping Meldcode

Bijlage: Aanpak aanscherping Meldcode Bijlage: Aanpak aanscherping Meldcode 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Deze wet verplicht professionals in de sectoren

Nadere informatie

NHG -V ISIE D OCUME NT. De virtuele overlegtafel voor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn

NHG -V ISIE D OCUME NT. De virtuele overlegtafel voor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn NHG -V ISIE D OCUME NT De virtuele overlegtafel voor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn NHG-visiedocument De virtuele overlegtafel voor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste

Nadere informatie

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Coöperatie VGZ Inhoud Inleiding Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 Inzet ondersteuningsgelden Basisondersteuning 4 Projectondersteuning 4 Thema

Nadere informatie

Het projectplan en het SMART evaluatie model

Het projectplan en het SMART evaluatie model Het projectplan en het SMART evaluatie model Inleiding Elk umc heeft een viertal projectplannen opgesteld binnen de programmathema s om aan het einde van het e-health programma de beoogde deliverables

Nadere informatie

Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden

Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden Samenvatting Er blijft gezondheidswinst liggen doordat vaccins onvoldoende benut worden Nieuwe biotechnologische methoden, met name DNA-technieken, hebben de vaccinontwikkeling verbeterd en versneld. Met

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit Secretariaat Directie Ontwikkeling Postbus 3017 3502 GA UTRECHT. Geachte heer, mevrouw,

Nederlandse Zorgautoriteit Secretariaat Directie Ontwikkeling Postbus 3017 3502 GA UTRECHT. Geachte heer, mevrouw, Nederlandse Zorgautoriteit Secretariaat Directie Ontwikkeling Postbus 3017 3502 GA UTRECHT datum Utrecht, 27 mei 2009 ons kenmerk 2009-366/DSB/01.01.01/fv/tk voor informatie F. Vogelzang uw kenmerk --

Nadere informatie

BUSINESS CASE. < naam substitutie van zorg> <Ambitie en validiteit> <datum> <naam> <nummer> <naam> <naam> Doel. Paraaf akkoord Paraaf akkoord.

BUSINESS CASE. < naam substitutie van zorg> <Ambitie en validiteit> <datum> <naam> <nummer> <naam> <naam> Doel. Paraaf akkoord Paraaf akkoord. BUSINESS CASE < naam substitutie van zorg> Doel Uitgave Auteur Zorgaanbieder Contactpersoon De Friesland Versie Paraaf akkoord Paraaf akkoord

Nadere informatie

Detailed Clinical Model. Eleonoor van Gaalen / Evert Jan Hoijtink Portefeuille Standaardisatie OIZ 11 juni 2009

Detailed Clinical Model. Eleonoor van Gaalen / Evert Jan Hoijtink Portefeuille Standaardisatie OIZ 11 juni 2009 Detailed Clinical Model Eleonoor van Gaalen / Evert Jan Hoijtink Portefeuille Standaardisatie OIZ 11 juni 2009 Agenda Probleemstelling Oplossing Rol OIZ Stichting DCM io Hoe mee doen? Tenslotte Probleemstelling

Nadere informatie

ehealth: van innovatief project naar structurele praktijkinnovatie

ehealth: van innovatief project naar structurele praktijkinnovatie ehealth: van innovatief project naar structurele praktijkinnovatie 10 oktober 2012, KIVI-NIRIA Jaarcongres Zorg en Techniek Marike Hettinga, m.hettinga@windesheim.nl, 06-51506235 Henk Schwietert, henk.schwietert@evalan.com,

Nadere informatie

De ondergetekenden, Zijn het volgende overeengekomen: Er is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid.

De ondergetekenden, Zijn het volgende overeengekomen: Er is een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid. Convenant houdende afspraken over de samenwerking in het kader van de verbetering van de bestrijding van zorgfraude: oprichting TASKFORCE en BESTUURLIJK OVERLEG INTEGRITEIT ZORGSECTOR De ondergetekenden,

Nadere informatie

LVYF ^ A ] Landelijk Platform GGz - O» M NEDERLANDSE fi\

LVYF ^ A ] Landelijk Platform GGz - O» M NEDERLANDSE fi\ GGZNEDERLAND LVYF ^ A ] Landelijk Platform GGz - O» M NEDERLANDSE fi\ mmj V 0 V I 1 VERENIGING voot mut*»* PSYCHOSEN & PSYCHOTHERAPEUTEN LPGGZ PSYCHIATRIE $ Zor 9Uerze ber flflr S Nederland JnPjPfl ^ U^J

Nadere informatie

Samenvatting ehealth-monitor 2013

Samenvatting ehealth-monitor 2013 Samenvatting ehealth-monitor 2013 Samenvatting ehealth-monitor 2013 2 Inhoudsopgave ehealth, verder dan je denkt 4 1. Algemeen beeld: Nederland scoort goed, maar er is nog veel te doen 8 2. De stand van

Nadere informatie