Kwaliteitscode - Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017"

Transcriptie

1 Kwaliteitscode - Vlaanderen

2

3 Situering van de Kwaliteitscode Afstemming op Europese referentiekaders De regie-pilots De uitgebreide instellingsreview In de periode krijgen de universiteiten en hogescholen de mogelijkheid om aan te tonen dat ze de volledige verantwoordelijkheid voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit van hun opleidingen opnemen. In tegenstelling tot de instellingreview in combinatie met opleidingsvisitaties nemen de instellingen hier de regie van deze kwaliteitsborging volledig in eigen handen en laten die regie beoordelen. Deze Kwaliteitscode bepaalt de algemene uitgangspunten waaraan deze regie moet beantwoorden en hoe de instelling hierover verantwoording zal moeten afleggen. Deze aanpak past in een breder kader van kwaliteit en kwaliteitszorg in het hoger onderwijs in Europa. Daarom verzorgt de Kwaliteitscode, ten eerste, de aansluiting bij de herziene Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Deze kunnen worden beschouwd als de huidige Europese eisen ten aanzien van kwaliteit en kwaliteitszorg in het hoger onderwijs. Ten tweede, en in aansluiting bij de ESG, is de borging van opleidingskwaliteit onmogelijk zonder de actieve betrokkenheid van interne en externe stakeholders, en van onafhankelijke, externe peers en experten. Ten derde verwijst de Kwaliteitscode naar de Vlaamse Kwalificatiestructuur en de Europese kwalificatieraamwerken. In dit verband zijn ook de voorwaarden die gelden voor de toegang tot bepaalde ambten of beroepen een belangrijk aandachtspunt. Tot slot, en evenzeer overeenkomstig de ESG, wil deze Kwaliteitscode benadrukken dat publieke transparantie een essentieel onderdeel is van de door de instellingen geregisseerde kwaliteitsborging van de opleidingen. De regie van de kwaliteitsborging van de opleidingen wordt in de periode via pilots ontwikkeld. Deze pilots omvatten zowel de visie en de aanpak van de regie als de concrete toepassing op een aantal opleidingen. De instellingen bepalen zelf welke opleidingen deel uitmaken van hun regie-pilot. De vormgeving van deze pilots kan van kleinschalig (groep opleidingen, departement/faculteit) tot instellingsbreed. Bovendien kan de regie ook gedifferentieerd worden, onder meer door het hanteren van verschillende beoordelingscycli, door een specifieke focus op kwaliteitskenmerken, door een variatie in de (mate van) betrokkenheid van stakeholders en externen. Deze Kwaliteitscode vormt een aanvulling op het Kader instellingsreview en is enkel van toepassing op de uitgebreide instellingsreview. De reguliere instellingsreview beoordeelt het onderwijsbeleid, de kwaliteitscultuur en de kwaliteitszorg van de instelling. Een reviewcommissie zal in het kader van die instellingsreview processen en procedures beoordelen die deze elementen betreffen. Daarbij volgt deze commissie een horizontale en een verticale reviewtrail. De reguliere instellingsreview wordt echter uitgebreid voor instellingen die ervoor kiezen de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteitsborging van hun opleidingen en met name regie-pilots ontwikkelen. Die uitbreiding neemt de vorm aan van een derde review-trail. pagina 3 NVAO Kwaliteitscode

4 De derde review-trail De kenmerken van kwaliteitsvolle hogeronderwijsopleidingen Stakeholders, peers en experten betrekken De regierapportage In de derde review-trail ligt de focus uitsluitend op de borging van de opleidingskwaliteit en meer bepaald op de regie van die kwaliteitsborging door de instelling. De reviewcommissie toetst via de derde review-trail niet de kwaliteit van de opleidingen zelf, maar richt zich op de regie uitgevoerd door de instelling. De reviewcommissie maakt daarbij gebruik van de resultaten en uitkomsten die de instelling ter onderbouwing aanreikt. Deze resultaten en uitkomsten kunnen verschillende vormen aannemen, zoals bijvoorbeeld interne rapporten, rapportages van stakeholders, feedback van peers/experts, benchmarking-oefeningen, uitkomsten van bevragingen, enzovoort. Het is aan de instelling om hier de vorm te kiezen die het best past bij (de kwaliteitscultuur van) de instelling. De ESG bevat elementen met betrekking tot zowel kwaliteitszorg als kwaliteit van het onderwijs. Binnen het Kader Instellingsreview komen de kwaliteitszorgelementen aan bod. Tijdens de derde review-trail hanteert de reviewcommissie daarom enkel de elementen uit de ESG die de kwaliteit van opleidingen beschrijven. Deze elementen zijn in de Kwaliteitscode opgenomen als de kenmerken van kwaliteitsvolle hogeronderwijsopleidingen volgens de ESG, m.a.w. kwaliteitskenmerken. Deze kwaliteitskenmerken zijn geen standaarden waaraan voldaan moet worden en ze worden dus niet apart beoordeeld. Ze vormen die elementen uit de ESG die betrekking hebben op de kwaliteit van onderwijs. Ze zijn als zodanig een leidraad voor enerzijds de instellingen bij het uitbouwen van hun regie en anderzijds de reviewcommissie bij het beoordelen van die regie. Tijdens de beoordeling van die regie gaat de reviewcommissie na hoe deze elementen ingebed zijn in de eigen regie. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de reviewcommissie zelf opleidingen gaat beoordelen aan de hand van deze kenmerken. De kwaliteitskenmerken vormen het laatste onderdeel van deze Kwaliteitscode. Door enerzijds interne en externe stakeholders en anderzijds externe en onafhankelijke peers (uit het vakgebied) en experten (met bijvoorbeeld onderwijsdeskundigheid of professionele deskundigheid) te betrekken, kunnen kwaliteitskenmerken van opleidingen op een gezaghebbende manier aantoonbaar worden gemaakt. De opleiding bepaalt zelf wie de relevante stakeholders, peers en experten zijn. Continue en systematische betrokkenheid van bovenstaande groepen kan verschillende vormen aannemen. Stakeholders, peers en/of experten kunnen betrokken worden bij de onderbouwing van een, enkele of alle kwaliteitskenmerken van een opleiding. Het is niet noodzakelijk dat elke groep een onderbouwing levert van elk van de kwaliteitskenmerken van een opleiding. Voorafgaand aan de derde review-trail ontvangt de reviewcommissie een regierapportage van de instelling. Deze kan geïntegreerd worden in de kritische reflectie zoals voorzien in het Kader Instellingsreview of ze kan apart worden aangeleverd. In de rapportage geeft de instelling aan hoe zij de regie vorm geeft, of de regie gedifferentieerd wordt, welke opleidingen deelnemen aan de pilot, en in welke mate de regie in die opleidingen gerealiseerd wordt. pagina 4 NVAO Kwaliteitscode

5 Voor de reviewcommissie is de regie-rapportage, en dus het door de instelling uitgewerkte concept van de regie, leidend. De beoordeling Kwaliteitskenmerken Voor de beoordeling van de pilot hanteert de reviewcommissie de regie-rapportage en de resultaten en uitkomsten die de instelling aanbiedt. De rapportage geeft de commissie de mogelijkheid om gericht te focussen en de regie te toetsen in relatie tot de mate van realisatie. De hierbij betrokken resultaten en uitkomsten moeten niet op voorhand aan de commissie worden aangeleverd. Ze moeten ter beschikking worden gesteld tijdens het locatiebezoek van de commissie. Over de bevindingen in de derde review-trail zal de reviewcommissie een afzonderlijk, op verbetering gericht rapport uitbrengen. Dit rapport zal geen eindoordeel bevatten en niet geïntegreerd worden in het evaluatierapport van de instellingsreview. De instelling krijgt de gelegenheid om binnen een termijn van vijftien kalenderdagen te reageren op feitelijke onjuistheden in het rapport. Daarna volgt definitieve besluitvorming (ten aanzien van rapport en aanbevelingen) door de NVAO. Tegen dit voornemen tot besluit is (intern) bezwaar bij de NVAO en (extern) beroep mogelijk. Slechts na afronding van alle instellingsreviews publiceert de NVAO een algemene evaluerende rapportage en alle onderliggende rapporten over enerzijds de instellingsreviews en anderzijds de pilots. Uit de ESG zijn volgende kwaliteitskenmerken ter staving van de regie van de kwaliteitsborging van de opleidingen afgeleid: - De leerresultaten van de opleiding vormen een heldere en opleidingsspecifieke invulling van de internationale eisen met betrekking tot niveau, inhoud en oriëntatie. - Het curriculum van de opleiding sluit aan bij de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied, houdt rekening met de ontwikkelingen in het werkveld en is maatschappelijk relevant. - De voor de opleiding ingezette docenten bieden de studenten optimaal de mogelijkheid om de leerresultaten te behalen. - De opleiding biedt studenten adequate en gemakkelijk toegankelijke voorzieningen en studiebegeleiding. - De onderwijs-leeromgeving stimuleert de studenten om een actieve rol te spelen in het leerproces en draagt bij tot een vlotte studievoortgang. - De beoordeling van studenten weerspiegelt het leerproces en concretiseert de beoogde leerresultaten. - De opleiding verstrekt volledige en gemakkelijk leesbare informatie over alle fasen van de studieloopbaan. - Informatie over de kwaliteit van de opleiding is publiek toegankelijk. pagina 5 NVAO Kwaliteitscode

6 Bijlage: bron van de kwaliteitskenmerken Via de kwaliteitskenmerken wordt de relatie gelegd met de herziene Standards en Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG). Het gaat meer bepaald over de elementen uit de Standards en uit de Guidelines die duidelijk verwijzen naar de kwaliteit van opleidingen en niet naar kwaliteitszorgprocedures of -processen. a) De leerresultaten van de opleiding vormen een heldere en opleidingsspecifieke invulling van de internationale eisen met betrekking tot niveau, inhoud en oriëntatie. ESG 1.2. Design and approval of programmes b) Het curriculum van de opleiding sluit aan bij de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied, houdt rekening met de ontwikkelingen in het werkveld en is maatschappelijk relevant. ESG 1.2. Design and approval of programmes c) De voor de opleiding ingezette docenten bieden de studenten optimaal de mogelijkheid om de leerresultaten te behalen. ESG 1.5. Teaching staff d) De opleiding biedt studenten adequate en gemakkelijk toegankelijke voorzieningen en studiebegeleiding. ESG 1.6. Learning resources and student support e) De onderwijs-leeromgeving stimuleert de studenten om een actieve rol te spelen in het leerproces en draagt bij tot een vlotte studievoortgang. ESG 1.2. Design and approval of programmes f) De beoordeling van studenten weerspiegelt het leerproces en concretiseert de beoogde leerresultaten. g) De opleiding verstrekt volledige en gemakkelijk leesbare informatie over alle fasen van de studieloopbaan. ESG 1.4. Student admission, progression, recognition and certification ESG 1.8. Public information h) Informatie over de kwaliteit van de opleiding is publiek toegankelijk. ESG 1.8. Public information pagina 6 NVAO Kwaliteitscode Vlaadneren

Standpunt van de VLIR betreffende de visitatie van het onderwijs aan de universitaire instellingen in Vlaanderen

Standpunt van de VLIR betreffende de visitatie van het onderwijs aan de universitaire instellingen in Vlaanderen Standpunt van de VLIR betreffende de visitatie van het onderwijs aan de universitaire instellingen in Vlaanderen Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België Yvette Michotte 27 februari 2016 10-3-2016

Nadere informatie

Biomedisch Onderwijs in de weegschaal

Biomedisch Onderwijs in de weegschaal Ann Demeulemeester Biomedisch Onderwijs in de weegschaal Academie Geneeskunde 2016 De NVAO is als onafhankelijke, binationale accreditatieorganisatie bij verdrag opgericht door de Nederlandse en Vlaamse

Nadere informatie

KWALITEITSZORGSTELSEL VLAANDEREN

KWALITEITSZORGSTELSEL VLAANDEREN Bijlage. Operationeel kader inrichting onderzoeksmaster als vermeld in artikel 1. NVAO VLAANDEREN KWALITEITSZORGSTELSEL VLAANDEREN 2019-2025 OPERATIONEEL KADER INRICHTING ONDERZOEKSMASTER OKTOBER 2018

Nadere informatie

Draaiboek Uitgebreide Instellingsreview. - Vlaanderen

Draaiboek Uitgebreide Instellingsreview. - Vlaanderen Draaiboek Uitgebreide Instellingsreview - Vlaanderen 2015-2017 14 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Werkwijze instellingsreview 3 2.1 Samenstelling van de reviewcommissie 3 2.2 Planning bestuurlijk

Nadere informatie

Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK)

Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) De instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) is een periodieke, externe en onafhankelijke beoordeling van de interne kwaliteitszorg van een instelling. Interne kwaliteitszorg

Nadere informatie

KWALITEITSZORGSTELSEL VLAANDEREN

KWALITEITSZORGSTELSEL VLAANDEREN Bijlage. Beoordelingskader toets nieuwe opleiding op maat van de eigen regie als vermeld in artikel 1 NVAO VLAANDEREN KWALITEITSZORGSTELSEL VLAANDEREN 2019-2025 BEOORDELINGSKADER TOETS NIEUWE OPLEIDING

Nadere informatie

KWALITEITSZORGSTELSEL VLAANDEREN

KWALITEITSZORGSTELSEL VLAANDEREN Bijlage. Beoordelingskader opleidingsaccreditatie op maat van de eigen regie als vermeld in artikel 1. NVAO VLAANDEREN KWALITEITSZORGSTELSEL VLAANDEREN 2019-2025 BEOORDELINGSKADER OPLEIDINGSACCREDITATIE

Nadere informatie

KWALITEITSZORGSTELSEL VLAANDEREN

KWALITEITSZORGSTELSEL VLAANDEREN Bijlage. Beoordelingskader toets nieuwe opleiding als vermeld in artikel 1. NVAO VLAANDEREN KWALITEITSZORGSTELSEL VLAANDEREN 2019-2025 BEOORDELINGSKADER TOETS NIEUWE OPLEIDING JULI 2018 Pagina 1 van 23

Nadere informatie

KWALITEITSZORGSTELSEL VLAANDEREN

KWALITEITSZORGSTELSEL VLAANDEREN Bijlage. Beoordelingskader opleidingsaccreditatie als vermeld in artikel 1 NVAO VLAANDEREN KWALITEITSZORGSTELSEL VLAANDEREN 2019-2025 BEOORDELINGSKADER OPLEIDINGSACCREDITATIE JULI 2018 Pagina 1 van 26

Nadere informatie

KWALITEITSZORGSTELSEL VLAANDEREN

KWALITEITSZORGSTELSEL VLAANDEREN VR 2018 2109 DOC.1057/3BIS VR 2018 2109 DOC.1057/3BIS Bijlage. Beoordelingskader instellingsreview als vermeld in artikel 1. NVAO VLAANDEREN KWALITEITSZORGSTELSEL VLAANDEREN 2019-2025 BEOORDELINGSKADER

Nadere informatie

Toetsingskader HBO 5 Toets Nieuwe Opleiding (omvorming)

Toetsingskader HBO 5 Toets Nieuwe Opleiding (omvorming) INFORMATIESESSIE HBO 5 Toetsingskader HBO 5 Toets Nieuwe Opleiding (omvorming) Pieter Soete 26-27 april 2017 Inhoud Inleiding Toelichting toetsingskader TNO HBO5 omvorming generieke kwaliteitswaarborgen

Nadere informatie

INSTELLINGSREVIEW 2014-2015

INSTELLINGSREVIEW 2014-2015 INSTELLINGSREVIEW 2014-2015 2 Er zijn onnoemelijk veel termen die rondgaan als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs binnen de instellingen hoger onderwijs. Kwaliteitszorg, al dan niet intern, kwaliteitsstelsels,

Nadere informatie

KWALITEITSZORGSTELSEL VLAANDEREN

KWALITEITSZORGSTELSEL VLAANDEREN Bijlage. Operationeel kader wijziging studieomvang als vermeld in artikel 1. NVAO VLAANDEREN KWALITEITSZORGSTELSEL VLAANDEREN 2019-2025 OPERATIONEEL KADER WIJZIGING STUDIEOMVANG OKTOBER 2018 Pagina 1 van

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET houdende vaststelling van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs MEMORIE VAN TOELICHTING

ONTWERP VAN DECREET houdende vaststelling van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET houdende vaststelling van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Met het voorliggende ontwerp van decreet wordt

Nadere informatie

Accreditatiestelsel 3.0

Accreditatiestelsel 3.0 Accreditatiestelsel 3.0 Paul Zevenbergen Bestuurslid NVAO NNK, 14 april 2016 Vandaag Uitgangspunten Korte toelichting Geest accreditatiestelsel Opzet instellingsbeoordeling Opzet opleidingsbeoordeling

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende vaststelling van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs

Voorontwerp van decreet houdende vaststelling van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs Voorontwerp van decreet houdende vaststelling van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs; Na beraadslaging, BESLUIT: De

Nadere informatie

BEOORDELING BESTAANDE EXPERIMENTEN LEERUITKOMSTEN

BEOORDELING BESTAANDE EXPERIMENTEN LEERUITKOMSTEN NVAO NEDERLAND BEOORDELING BESTAANDE EXPERIMENTEN LEERUITKOMSTEN PROTOCOL APRIL 2019 Inhoud Inleiding... 3 1 Standaarden... 4 1.1 Toepassing standaarden... 4 1.2 Standaarden voor de beperkte beoordeling...

Nadere informatie

Breakout sessie 2-5. Stelsel 3.0 Accreditatie op Maat: Opleidingsbeoordeling. Introductie

Breakout sessie 2-5. Stelsel 3.0 Accreditatie op Maat: Opleidingsbeoordeling. Introductie Breakout sessie 2-5 Stelsel 3.0 Accreditatie op Maat: Opleidingsbeoordeling De voorstellen beschreven in deze notitie dienen als uitwerking van (aangekondigde) wetswijzigingen. Op basis van deze wetswijzigingen

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor. Christelijke Hogeschool Ede

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor. Christelijke Hogeschool Ede swqo r nederlands - Vlaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Christelijke Hogeschool Ede

Nadere informatie

Kader Instellingsreview. - Vlaanderen

Kader Instellingsreview. - Vlaanderen Kader Instellingsreview - Vlaanderen 2015-2017 20 maart 2015 pagina 2 Inhoud 1 Opzet 4 2 Beoordelingskader 5 3 Beoordelingsschaal en beslisregel 6 3.1 Beoordelingsschaal voor de standaarden 6 3.2 Beslisregels

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET houdende vaststelling van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs MEMORIE VAN TOELICHTING

ONTWERP VAN DECREET houdende vaststelling van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET houdende vaststelling van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Met het voorliggende ontwerp van decreet wordt

Nadere informatie

Standpunt Kwaliteitszorg

Standpunt Kwaliteitszorg Standpunt Kwaliteitszorg Rapporteur & Co-rapporteur Lorenzo Ego Datum goedkeuring bureau 12 oktober 2017 Datum goedkeuring av 1 november 2017 Contactpersoon Lorenzo Ego (internationaal@vvs.ac) Probleemstelling,

Nadere informatie

Beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten. Protocol

Beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten. Protocol Beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten Protocol NVAO Afdeling Nederland 25 september 2017 Dit protocol bevat de aanvullende eisen behorend bij de beoordeling van bestaande experimenten leeruitkomsten

Nadere informatie

Internationaal onderwijs

Internationaal onderwijs Internationaal onderwijs Dr. Mark Frederiks Coördinator Internationalisering, NVAO Seminar Gedragscode, Utrecht, 12 oktober 2016 Accreditatie van joint programmes Meervoudige accreditaties in verschillende

Nadere informatie

Het belang van goed geformuleerde learning outcomes in het kader van accreditatie en erkenning

Het belang van goed geformuleerde learning outcomes in het kader van accreditatie en erkenning Het belang van goed geformuleerde learning outcomes in het kader van accreditatie en erkenning Esther van den Heuvel Beleidsmedewerker Internationalisering 17 Maart 2011 Beoogde learning outcomes Na afloop

Nadere informatie

Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie

Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie Politieonderwijs & externe kwaliteitszorg op weg naar accreditatie dr. Steven Van Luchene [VLIR Cel Kwaliteitszorg] op weg naar accreditatie 1. routebeschijving: tno visita e accredita e 2. de meet: generieke

Nadere informatie

Teamscan op accreditatiewaardigheid

Teamscan op accreditatiewaardigheid Teamscan op accreditatiewaardigheid De Teamscan accreditatiewaardigheid (in vervolg: scan) geeft inzicht in hoe het opleidingsteam ervoor staat met betrekking tot de opleidingsaccreditatie. De scan bestaat

Nadere informatie

Nieuw accreditatiestelsel: de opleidingsbeoordeling

Nieuw accreditatiestelsel: de opleidingsbeoordeling Wie zijn wij? Patrick van den Bosch Expert Kwaliteitszorg Patrick.vandenbosch@vluhr.be Nieuw accreditatiestelsel: de opleidingsbeoordeling Wouter Teerlinck Expert Kwaliteitszorg Wouter.teerlinck@vluhr.be

Nadere informatie

bachelor en master in de mobiliteitswetenschappen

bachelor en master in de mobiliteitswetenschappen bachelor en master in de mobiliteitswetenschappen 0 INHOUD Inhoud... 1 Missie en visie... 2 Missie... 2 Visie... 2 Tijdspad... 2 Visie-Innovatie... 3 Onderwijskwaliteit... 3 Visiecommissie... 3 Leden visiecommissie...

Nadere informatie

Advies over de aanpassingen aan het kwaliteitszorgsysteem hoger onderwijs

Advies over de aanpassingen aan het kwaliteitszorgsysteem hoger onderwijs Raad Hoger Onderwijs 29 januari 2015 RHO-RHO-ADV-1415-002 Advies over de aanpassingen aan het kwaliteitszorgsysteem hoger onderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42

Nadere informatie

Beoordelingskader instellingsreview hoger onderwijs Vlaanderen 1 ste Ronde. 2d r 2 de ronde

Beoordelingskader instellingsreview hoger onderwijs Vlaanderen 1 ste Ronde. 2d r 2 de ronde Beoordelingskader instellingsreview hoger onderwijs Vlaanderen 1 ste Ronde En 6 september 2013 2d r 2 de ronde Inhoud 1 Opzet 4 2 Onderwerpen instellingsreview 6 2.1 Onderwerp 1: visie en beleid 6 2.2

Nadere informatie

NVAO Congres 2017: Kwaliteit in de praktijk - Katalysator voor kwaliteitscultuur Donderdag

NVAO Congres 2017: Kwaliteit in de praktijk - Katalysator voor kwaliteitscultuur Donderdag NVAO Congres 2017: Kwaliteit in de praktijk - Katalysator voor kwaliteitscultuur Donderdag 23-02-2017 Toespraak Anne Flierman Voorzitter NVAO (alleen gesproken woord geldt) Dames en heren, ook van mijn

Nadere informatie

Kevin Picalausa en Jos Parmentier

Kevin Picalausa en Jos Parmentier Kevin Picalausa en Jos Parmentier »Opleidingskwaliteit: een nieuwe wind»astor: de cyclus»output: Matrix, fiches & SWOT» Reflectie» Stellingen ASTOR Wat is niet meer? = Zelfevaluatierapport, opleidingsvisitatie

Nadere informatie

Externe kwaliteitszorg in het hoger onderwijs: voorstel vereenvoudiging en overgang naar een meer geïntegreerd systeem

Externe kwaliteitszorg in het hoger onderwijs: voorstel vereenvoudiging en overgang naar een meer geïntegreerd systeem Concept na bespreking 4 november 2014 Externe kwaliteitszorg in het hoger onderwijs: voorstel vereenvoudiging en overgang naar een meer geïntegreerd systeem Inleiding en context Het regeerakkoord wijst

Nadere informatie

Kader Toets Nieuwe Opleiding. - Vlaanderen 2015-2021

Kader Toets Nieuwe Opleiding. - Vlaanderen 2015-2021 Kader Toets Nieuwe Opleiding - Vlaanderen 2015-2021 28 mei 2015 Pagina 2 van 13 Inhoud 1 Opzet 5 2 Beoordelingskader 6 3 Beoordelingsschaal en beslisregel 7 4 Samenstelling van de visitatiecommissie 8

Nadere informatie

nr. 120 van TINE SOENS datum: 25 november 2014 aan HILDE CREVITS

nr. 120 van TINE SOENS datum: 25 november 2014 aan HILDE CREVITS SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 120 van TINE SOENS datum: 25 november 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Kwaliteitszorg hoger onderwijs Task force

Nadere informatie

Accreditatie nieuwe opleiding

Accreditatie nieuwe opleiding Accreditatie nieuwe opleiding Hogeronderwijsinstellingen die een nieuwe associate degree-, bachelor- of masteropleiding willen starten, dienen deze laten erkennen door de (accrediteren). Dit kan via een

Nadere informatie

Accreditatiestelsel hoger onderwijs Vlaanderen Kader voor de opleidingsaccreditatie 2 de ronde

Accreditatiestelsel hoger onderwijs Vlaanderen Kader voor de opleidingsaccreditatie 2 de ronde Accreditatiestelsel hoger onderwijs Vlaanderen Kader voor de opleidingsaccreditatie 2 de ronde 13 mei 2013 pagina 2 Inhoud 1 Opbouw van het stelsel 4 2 Kader voor de opleidingsaccreditatie 2 de ronde 6

Nadere informatie

Besluit tot het verlenen van een instellingstoets kwaliteitszorg. : Saxion Hogeschool : Enschede, Deventer en Apeldoorn : 3 maart 2017

Besluit tot het verlenen van een instellingstoets kwaliteitszorg. : Saxion Hogeschool : Enschede, Deventer en Apeldoorn : 3 maart 2017 nuao nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit tot het verlenen van een instellingstoets kwaliteitszorg Datum 12 april 2018 Onderwerp Besluit Instellingstoets Kwaliteitszorg van de Saxion

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica van de Stichting LOI Hoger Onderwijs

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica van de Stichting LOI Hoger Onderwijs ,nvao r nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica van de Stichting LOI Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Vrije Universiteit Amsterdam

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Vrije Universiteit Amsterdam nuao w nederlands -vlaam se accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Vrije Universiteit Amsterdam datum 29 juli 2016 Onderwerp

Nadere informatie

Kader Toets Nieuwe HBO5-Opleiding. Omvorming

Kader Toets Nieuwe HBO5-Opleiding. Omvorming Kader Toets Nieuwe HBO5-Opleiding Omvorming Versie 15 januari 2017 Inhoud 1 Opzet 3 2 Beoordelingskader 4 3 Beoordelingsschaal en beslisregel 6 4 Samenstelling van de visitatiecommissie 7 5 Beoordelingsproces

Nadere informatie

Adviesrapport. Erasmushogeschool Brussel

Adviesrapport. Erasmushogeschool Brussel Adviesrapport Regie kwaliteitsborging opleidingen Erasmushogeschool Brussel NVAO Afdeling Vlaanderen April 2017 Eric Halsberghe (voorzitter); Titia Bredée; Sophie Péters; Tom Coolen; Inge Van de Caveye;

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de NHL Hogeschool ,nuao r nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Communicatie van de NHL Hogeschool datum 29 september 2017 onderwerp

Nadere informatie

Addendum beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten. 14 december Beoordelingskaders accreditatiestelsel 19 december 2014, versie 1.

Addendum beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten. 14 december Beoordelingskaders accreditatiestelsel 19 december 2014, versie 1. Addendum beoordeling bestaande experimenten leeruitkomsten 14 december 2015 Beoordelingskaders accreditatiestelsel 19 december 2014, versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Addendum experiment leeruitkomsten 4 1.1

Nadere informatie

Decretale evaluatie van het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs

Decretale evaluatie van het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs Decretale evaluatie van het stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie in het hoger onderwijs November 2017 1 Inhoud Afkortingen... 4 I. Inleiding... 5 1. Situering... 5 1.1 Opbouw evaluatierapport...

Nadere informatie

esluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Creatieve Therapie van de Stenden Hogeschool

esluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Creatieve Therapie van de Stenden Hogeschool ,nvao w n e d e ria n d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie esluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Creatieve Therapie van de Stenden Hogeschool

Nadere informatie

Protocol beoordeling experimenten flexibilisering. Uitwerking voor de experimenten leeruitkomsten en nieuwe onvolledige opleidingen.

Protocol beoordeling experimenten flexibilisering. Uitwerking voor de experimenten leeruitkomsten en nieuwe onvolledige opleidingen. Protocol beoordeling experimenten flexibilisering Uitwerking voor de experimenten leeruitkomsten en nieuwe onvolledige opleidingen 14 december 2015 Beoordelingskaders accreditatiestelsel 19 december 2014,

Nadere informatie

Almere augustus juli 2017

Almere augustus juli 2017 ,nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie es t. Besluit strekkende tot een oordeel positief van een aanvraag Toets Nieuwe Opleiding van de Associate degree-opleiding Pedagogisch Educatief Medewerker

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

KWALITEITSCULTUUR EN DE MEDISCHE PROFESSIONAL

KWALITEITSCULTUUR EN DE MEDISCHE PROFESSIONAL KWALITEITSCULTUUR EN DE MEDISCHE PROFESSIONAL Karl Dittrich, voorzitter NVAO Lezing voor de NVMO Egmond aan Zee, 12 november 2009 TERUGBLIK OP DE EERSTE RONDE ACCREDITATIE POSITIEVE ELEMENTEN (1) ALS PROCES

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam ,nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Universiteit van Amsterdam datum 29 juli 2016

Nadere informatie

WORKSHOP 1P4. Internationale samenwerking goed voor de onderwijskwaliteit? Arie van Scheepen. Docent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT

WORKSHOP 1P4. Internationale samenwerking goed voor de onderwijskwaliteit? Arie van Scheepen. Docent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT WORKSHOP 1P4 Internationale samenwerking goed voor de onderwijskwaliteit? Arie van Scheepen Docent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT 11.00-12.00 uur / SkyTheater 2 Inhoudsopgave Onderwerp/ aanleiding

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Vlaanderen 2 de ronde

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Vlaanderen 2 de ronde Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs Vlaanderen 2 de ronde 25 januari 2013 Inhoud 1 Opzet 4 2 Generieke kwaliteitswaarborgen 4 2.1 Generieke kwaliteitswaarborg 1: beoogd eindniveau 4 2.2

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN

bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN Globale achtergrond van waaruit dit herstelplan is ontstaan. De opleiding communicatiemanagement

Nadere informatie

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de beperkte toets nieuwe opleiding van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791).

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de beperkte toets nieuwe opleiding van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791). nvao nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een oordeel positief van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Expertleerkracht Primair Onderwijs van de Hogeschool

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

Peerreview competenties

Peerreview competenties Peerreview competenties Afdeling Nederland NNK - 8 februari 2018 Lieve Desplenter menu 1. NVAO achtergronden 2. Peerreview 1. Waartoe? 2. Hoe? 3. Kwaliteiten en competenties van peers 1. Juiste mindset

Nadere informatie

es Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

es Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor , nvao v nederlands - viaamse accreditatieorganisatie es Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Pedagogisch Management Kinderopvang van de Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Instrument. Avans-audit op onderwijskwaliteit. Versie: februari 2018 (concept) Auteur: LIC - team Kwaliteit - Lianne Huijssoon

Instrument. Avans-audit op onderwijskwaliteit. Versie: februari 2018 (concept) Auteur: LIC - team Kwaliteit - Lianne Huijssoon 1 Instrument Avans-audit op onderwijskwaliteit Versie: februari 2018 (concept) Auteur: LIC - team Kwaliteit - Lianne Huijssoon 2 Inhoud 1 De context... 4 2 De inhoud... 5 3 De uitvoering... 6 3.1 De voorbereiding...

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Kader Toets Nieuwe Opleiding. Specificatie Educatieve Graduaatsopleiding. Educatieve Masteropleiding

Kader Toets Nieuwe Opleiding. Specificatie Educatieve Graduaatsopleiding. Educatieve Masteropleiding Kader Toets Nieuwe Opleiding Specificatie Educatieve Graduaatsopleiding en Educatieve Masteropleiding Inhoud Kader educatieve graduaatsopleidingen 4 1 Inleiding 4 2 Beoordelingskader 5 3 Beoordelingsschaal

Nadere informatie

Hoe kan IR de Instellingstoets Kwaliteitszorg verbeteren? Alexander Babeliowsky Kennissessie DAIR-seminar 1 november 2017

Hoe kan IR de Instellingstoets Kwaliteitszorg verbeteren? Alexander Babeliowsky Kennissessie DAIR-seminar 1 november 2017 Hoe kan IR de Instellingstoets Kwaliteitszorg verbeteren? Alexander Babeliowsky Kennissessie DAIR-seminar 1 november 2017 Even voorstellen. Achtergrond Bedrijfskunde (UvA) en postinitieeel managementconsultancy

Nadere informatie

Protocol TNO Educatieve Master

Protocol TNO Educatieve Master Protocol TNO Educatieve Master NVAO 14 maart 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werkwijze toets nieuwe opleiding educatieve master (womaster) 4 3 Toelichting op het beoordelingskader beperkte toets nieuwe opleiding

Nadere informatie

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791).

Beoordelingskader Beoordelingskader voor de beperkte opleidingsbeoordeling van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 36791). m ao * nederiands-viaam se accreditatie organisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam }nvao r n e d e rlcw d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie les Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Een nieuw stelsel van kwaliteitszorg en. Vlaanderen. NVAO-najaarscongres Vlaanderen, 16 november Micheline Scheys Secretaris-generaal

Een nieuw stelsel van kwaliteitszorg en. Vlaanderen. NVAO-najaarscongres Vlaanderen, 16 november Micheline Scheys Secretaris-generaal Een nieuw stelsel van kwaliteitszorg en accreditatie ti voor het hoger onderwijs in Vlaanderen NVAO-najaarscongres Vlaanderen, 16 november 2011 Micheline Scheys Secretaris-generaal 1 2005-2013: eerste

Nadere informatie

NVAO Strategie

NVAO Strategie NVAO Strategie 2017-2020 Maart 2017 NVAO Strategie 2017-2020 Maart 2017 pagina 2 Inleiding De kwaliteit van het hoger onderwijs is van groot belang voor de Nederlandse en de Vlaamse samenleving. Erkenning

Nadere informatie

Toetsing aan de praktijk: bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Richtlijn

Toetsing aan de praktijk: bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Richtlijn Toetsing aan de praktijk: bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Richtlijn NVAO Afdeling Nederland Augustus 2017 Deze richtlijn beschrijft de uitvoering van de praktijktoets behorend bij

Nadere informatie

INSTELLINGSREVIEW 2014-2015

INSTELLINGSREVIEW 2014-2015 INSTELLINGSREVIEW 2014-2015 Kwaliteitszorg en de instellingsreview in een notendop 2 Er zijn onnoemelijk veel termen die rondgaan als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs binnen de instellingen hoger

Nadere informatie

sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Communicatie van Avans Hogeschool

sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Communicatie van Avans Hogeschool ,nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Communicatie van Avans Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie (na herstel) aan de opleiding hbobachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie (na herstel) aan de opleiding hbobachelor fnvao w nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie @S 1(UI ït Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie (na herstel) aan de opleiding hbobachelor Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Opleiding tot Fysiotherapeut van Hogeschool Leiden

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Opleiding tot Fysiotherapeut van Hogeschool Leiden nvao r nederiands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Opleiding tot Fysiotherapeut van Hogeschool Leiden datum 30 maart

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

Advies over het nieuwe NVAO-reglement

Advies over het nieuwe NVAO-reglement Raad Hoger Onderwijs 8 oktober 2013 RHO-RHO-ADV-002 Advies over het nieuwe NVAO-reglement Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32 2 219 81 18 www.vlor.be info@vlor.be

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ,nvao F nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 62.968/1 van 20 maart 2018 over een voorontwerp van decreet van de Vlaamse Gemeenschap houdende vaststelling van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Engineering van de Hogeschool Utrecht

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Engineering van de Hogeschool Utrecht ,nvao v nederiands - vlaamse accreditatieorganisatie es Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Engineering van de Hogeschool Utrecht datum 30 november 2017 onderwerp

Nadere informatie

Versie 26 januari 2016 Uitgave Centrum voor Bestuurlijke Activiteiten

Versie 26 januari 2016 Uitgave Centrum voor Bestuurlijke Activiteiten Procedure aangaande de Onderwijs- en examenregeling van Fontys Dit is een uitgave van het Centrum voor Bestuurlijke Activiteiten. Het CBA ondersteunt de medezeggenschap en inspraak binnen Fontys Hogescholen

Nadere informatie

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO 10 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 6 3 Toetsingskaders 7 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding 1.1 Vooraf Beoordeling kwaliteit opleidingsschool

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor HBO-Rechten van Capabel Hogeschool

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor HBO-Rechten van Capabel Hogeschool nvao nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor HBO-Rechten van Capabel Hogeschool datum 29 december

Nadere informatie

Bijzondere kenmerken Nadere uitwerking

Bijzondere kenmerken Nadere uitwerking Bijzondere kenmerken Nadere uitwerking NVAO Afdeling Nederland Juli 2017 Deze nadere uitwerking bevat de aanvullende eisen behorend bij een specifieke NVAO beoordelingsprocedure die staat vermeld in het

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsing

Kwaliteit van toetsing Kwaliteit van toetsing Scholingsdag HAN, 3 oktober 2012 Desirée Joosten-ten Brinke Open Universiteit Fontys Lerarenopleiding Tilburg Programma Kennismaking 9:45 Het borgen van toetskwaliteit Gerealiseerd

Nadere informatie

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen

Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen ,m)ao r nederlands -vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Radboud Universiteit Nijmegen datum 31 augustus

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nvao nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor International Business and Languages van de Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland

Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland September 2016 Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland September 2016 Inleiding Met het Beoordelingskader accreditatiestelsel

Nadere informatie

Kader Opleidingsaccreditatie. - Vlaanderen 2015-2021

Kader Opleidingsaccreditatie. - Vlaanderen 2015-2021 Kader Opleidingsaccreditatie - Vlaanderen 2015-2021 20 maart 2015 Pagina 2 van 17 Inhoud 1 Opzet 5 2 Beoordelingskader 6 3 Beoordelingsschaal en beslisregel 7 4 Samenstelling van de visitatiecommissie

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Physician Assistant van de Hogeschool Rotterdam

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Physician Assistant van de Hogeschool Rotterdam ,nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie es lult Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Physician Assistant van de Hogeschool Rotterdam datum Gegevens

Nadere informatie

NVAO Integriteitscode

NVAO Integriteitscode NVAO Integriteitscode Oktober 2015 NVAO Integriteitscode Oktober 2015 pagina 2 Inleiding Integriteit is een intrinsieke waarde voor mensen en organisaties en daarnaast voorwaarde voor vertrouwen in de

Nadere informatie

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland

Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland Handreiking aanvraag Toets Nieuwe Opleiding Nederland 17 december 2015 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Wanneer een Toets Nieuwe Opleiding? 4 3 Werkwijze Toets Nieuwe Opleiding 5 4 Aanvraagdossier ten behoeve van

Nadere informatie

: 6 december 2016 : 5 maart Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuwe opleiding van de NVAO (Start. 2014, nr 36791).

: 6 december 2016 : 5 maart Beoordelingskader Beoordelingskader voor de uitgebreide toets nieuwe opleiding van de NVAO (Start. 2014, nr 36791). ,nvao r nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie it Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs

Nadere informatie

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING

ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING ERKENNING NIEUWE OPLEIDING VLAANDEREN SJABLOON AANVRAAGDOSSIER AMBTSHALVE GEREGISTREERDE INSTELLINGEN MACRODOELMATIGHEIDSTOETS TOETS NIEUWE OPLEIDING Opzet en structuur De sjabloon van het aanvraagdossier

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

: 19 maart 2013 : 21 en 22 mei 2013 : 25 oktober 2013 : 18 december 2013 : 14 april 2014 : 30 juni 2014

: 19 maart 2013 : 21 en 22 mei 2013 : 25 oktober 2013 : 18 december 2013 : 14 april 2014 : 30 juni 2014 9nvao w n e d e rla n d s- vlaam se a c c re d ita tie o rg a n isa tie S I y 0 1 Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie (na herstel) aan de opleiding wo-bachelor Archeologie en Prehistorie

Nadere informatie

NVAO NEDERLAND RICHTLIJN PANELSAMENSTELLING

NVAO NEDERLAND RICHTLIJN PANELSAMENSTELLING NVAO NEDERLAND RICHTLIJN PANELSAMENSTELLING FEBRUARI 2019 NVAO NEDERLAND Richtlijn panelsamenstelling RICHTLIJN BEHOREND BIJ BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE HOGER ONDERWIJS NEDERLAND 2018 FEBRUARI 2019

Nadere informatie

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding

Informatievergadering. Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Informatievergadering Hervisitatie Specifieke lerarenopleiding Wie zijn we? Besluit Vlaamse Regering Visitatieprotocol Planning ZER en beoordelingskader Visitatieproces Visitatiecommissie 23/04/2014 2

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling. (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool. Colofon

Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling. (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool. Colofon Kritische reflectie voor de beperkte opleidingsbeoordeling (naam opleiding) (naam Academie) Avans Hogeschool Colofon datum. schrijver status. ii Kritische Reflectie (naam opleiding) (maand + jaar) Avans

Nadere informatie