Jaarverslag Dit wordt dan een

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een"

Transcriptie

1 Dit wordt dan een Den Haag 17 april 2015

2 De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoorde uitdrukking, maar de ervaring leert dat die toekomst niet voor alle jeugdigen even zonnig is. Daarom zijn er vandaag de dag veel organisaties die zich vanuit verschillende invalshoeken verantwoordelijk voelen voor de toekomst van jeugdigen voor wie de toekomst zonder hulp niet vanzelfsprekend is. Het Dirk Bos Fonds ondersteunt die organisaties met de financiële middelen die het fonds ten dienste staan. Het fonds verleent al bijna 140 jaar, zij het onder verschillende namen en in verschillende hoedanigheden hulp aan jeugdigen die hulp nodig hebben. Dirk Bos, onze naamgever, besloot in de negentiende eeuw dat de Christelijk-gereformeerde kerk uit die dagen zijn vermogen kon erven onder de voorwaarde dat zijn nalatenschap zou worden gebruikt voor de hulp aan gereformeerde weeskinderen in Zuid-Holland. Dat gebeurde aanvankelijk in de vorm van een weeshuis, later kindertehuis. In de decennia daarna gingen de diverse overheden zich meer en meer met de zorg bezighouden voor de jeugd die zonder die zorg geen zicht op een behoorlijke toekomst zou hebben. Daarom ging het Dirk Bos Fonds zich richten op het verlenen van financiële steun aan organisaties die zich, bij voorkeur vanuit een protestants christelijke motivatie, bezighouden met directe hulpverlening aan jeugd. Inmiddels is duidelijk dat de zorg voor jongeren die dat nodig hebben, op het bord van de gemeentelijke overheid komt te liggen. Maar die krijgen daarvoor aanzienlijk minder middelen dan de verschillende overheden nu aan die doelgroep kunnen besteden. Het zou op die manier efficiënter zijn onder de voorwaarde dat familie, mantelzorgers en kerken een groter aandeel van de zorg voor hun rekening nemen. We gaan dus min of meer terug in de tijd nu het opnieuw meer gaat neerkomen op idealisten van het type Dirk Bos. Het bestuur van het fonds dat zijn naam draagt, is zich daar zeer van bewust en houdt er rekening mee dat het aantal aanvragen zal toenemen. Dat brengt met zich mee dat de aanvragen nog stringenter beoordeeld zullen worden op hun effect voor jeugd en jongeren die zonder de hulp geen behoorlijk bestaan kunnen opbouwen. Doel Het Dirk Bos Fonds stelt zich tot doel steun te verlenen aan organisaties die zich, bij voorkeur vanuit een protestants christelijke motivatie, bezighouden met directe jeugdhulpverlening in de ruimste zin van het woord. De hulp kan gericht zijn op faciliteiten, vernieuwingsprojecten, spel / ontspanning en educatie / vorming.

3 Subsidies In 2014 zijn 68 aanvragen voor subsidie in behandeling genomen. In 2013 waren dit er 64. Het aantal ingediende aanvragen was groter dan de genoemde 68. Algemene steunverzoeken, verzoeken die jeugdwerk in plaats van jeugdhulpverlening tot doel hadden en verzoeken die zich richtten op de ondersteuning van protestantchristelijke kerken bij hun inspanningen om de gebouwen en orgels in stand te houden, zijn direct ter zijde gelegd. Besluiten over subsidieverzoeken Van de 68 ingediende aanvragen zijn er 21 afgewezen. Er zijn dus 47 subsidieaanvragen positief beoordeeld. De toewijzing per project was gemiddeld Hierbij zij aangetekend dat de spreiding groot was: tussen en Zoals in het jaarverslag van 2011 al werd vermeld, heeft het Dirk Bos Fonds zich aangesloten bij de Alliantie Kind in Gezin en heeft het toegezegd gedurende drie jaar, naast apparaatskosten per jaar, projecten van de Alliantie te ondersteunen tot een maximum van per jaar. Daarom zijn de Alliantieprojecten als een aparte categorie opgenomen. De verdeling over de verschillende categorieën is in onderstaande tabel weergegeven. Het gaat hier om de bedragen die in 2014 zijn toegezegd. In een aantal gevallen heeft het bestuur als voorwaarde gesteld dat het financieringsplan rond moest zijn, voordat tot betaling zou worden overgegaan. Voor de werkelijke betaling zij verwezen naar de jaarrekening. In de bijlage bij dit verslag is het volledige overzicht opgenomen van de in 2014 toegekende subsidies. Categorieën Bedrag per categorie Percentage totaal Alliantie Kind in Gezin ,00 7 Huisvesting en inrichting ,00 31 Maatschappelijk werk ,00 14 Ontspanning/Vakanie ,00 5 Training/Educatie ,00 37 Overige ,00 7 Totaal ,00 100

4 Beheer vermogen Het vermogen van het Dirk Bosfonds dat de inkomsten genereerde voor het verstrekken van subsidies, was in 2014 alleen belegd in geld en effecten. Het eigen vermogen per 31 december 2014 bedroeg De zorgvuldigheid waarmee het vermogen wordt beheerd, bepaalt in hoge mate hoe het fonds er in slaagt zijn doelstelling te blijven realiseren. Een van de maatregelen in dit kader is het hanteren van een beleggingsstatuut. In dit statuut staat een strategische middelenverdeling beschreven. Volgens het statuut zal minimaal 10% van het vermogen liquide worden aangehouden (= per 31 december ,7%). Het resterende vermogen zal worden belegd over de in de hiernavolgende tabel opgenomen beleggingscategorieën. Daarbij zijn de balansen aan het begin en het einde van 2014 vergeleken met de marges van het statuut. Balans Balans Statuut Statuut Minimaal Maximaal Aandelen 50,3% 49,9% 30% 50% Vastrentende waarden 49,7% 50,1% 50% 70% Het bestuur besteedt het technisch vermogensbeheer uit aan een specialist op dit gebied. In 2011 is besloten om het vermogensbeheer over te laten gaan van de Rabobank naar Schretlen & Co. Het bestuur zelf volgt uiteraard de ontwikkeling van het vermogen op de voet. Daarnaast vindt ten minste één maal per jaar overleg plaats met de vermogensbeheerder op basis van een grondige analyse van zowel de inhoud van het beleggingsstatuut als van de wijze waarop het vermogen is belegd. De strategische middelenverdeling per 31 december 2014 bevindt zich (net) niet binnen de bandbreedtes van het beleggingsstatuut en zal bij de herijking van de beleggingsportefeuille worden aangepast.

5 Balans per 31 december 2014 Activa Passiva Financiële vaste activa Eigen vermogen Vlottende activa Schulden Vorderingen/ vooruitbetaalde kosten Liquide middelen Rekening van baten en lasten 2014 Hieronder staat de rekening van baten en lasten over 2014 sterk vereenvoudigd weergegeven. Baten Lasten Rente en dividend Ondersteuningen Koersresultaat Overige bedrijfskosten Voordelig resultaat Op de aandelenportefeuille is een koersresultaat gerealiseerd van 16,6 %. De koerswaarde van de vastrentende waarden is in 2014 met 3,0% toegenomen. Ondanks de forse toename van de ondersteuningen (2013 : ) is het resultaat toch nog voordelig wat door de positieve koersresultaten is veroorzaakt. Het bestuur bepaalt het budget voor ondersteuningen niet als het saldo van een sluitende begroting maar wendt hiervoor ook een deel (maximaal 5%) van het eigen vermogen aan. In de jaarrekening 2014 is de overige informatie te vinden over de ontwikkeling van het vermogen en de in- en uitgaven van het fonds

6 Alliantie Kind in Gezin Was in de tijd van Dirk Bos een weeshuis voor kinderen die niet meer bij ouders thuis konden wonen nog een belangrijke stap voorwaarts, tegenwoordig wordt dat niet meer als de meest voor de hand liggende oplossing gezien. Opgroeien in een gezin biedt in het algemeen de beste voorwaarden voor de ontwikkeling van kinderen. Dat inzicht heeft echter onvoldoende geleid tot algemeen beleid en de daarop gebaseerde uitvoering met als gevolg dat voor veel kinderen in Nederland opgroeien in een gezin nog ver af staat van de dagelijkse realiteit. De Alliantie Kind in Gezin (AKIG) heeft zich daarom als doel gesteld om voor kinderen een plaats in een gezin te verzorgen. Het bestuur heeft zich in 2011 aan deze doelstelling verbonden door gedurende drie jaren niet alleen actief mee te denken over hoe deze ambitieuze doelstelling gehaald zou kunnen worden, maar ook per jaar aan apparaatskosten bij te dragen. Daarnaast reserveerde het bestuur om AKIG-projecten te kunnen ondersteunen. In 2014 liep de afgesproken periode af en was de vraag aan de orde of opnieuw een meerjarige toezegging gedaan moest worden. Om die vraag te kunnen beantwoorden heeft het bestuur zich laten informeren over de stand van zaken en over hetgeen nodig zou zijn om het project af te ronden. Op basis van de geboden informatie heeft het bestuur besloten om zich voor nog een periode van drie jaar aan het project te verbinden. Het gaat dan om een jaarlijkse bijdrage aan de apparaatskosten van en jaarlijkse reservering van voor projecten. Het bestuur beseft dat de aard van de geboden ondersteuning minder direct is dan de doelstelling van het fonds: directe jeugdhulpverlening, beoogt. Echter de aanpak die tot doel heeft om gezinsplaatser te realiseren, creëert wel betere omstandigheden voor de directe jeugdhulp. Bovendien zou door nu te stoppen een belangrijk deel van het gewonnen terrein verloren kunnen gaan. Organisatie Evaluatie projecten Met alleen een bestuur van vijf leden is het lastig de realisatie van elk project op de voet te volgen en te evalueren. Dat klemt temeer nu het aantal aanvragen structureel lijkt toe te nemen. Om toch voldoende zicht te houden op de besteding van de gelden die zijn toegekend, zijn twee maatregelen genomen. - In de toekenningbrief wordt specifieker gevraagd naar een aparte rapportage over het project in de vorm van een ingevuld evaluatieformulier. Een jaarverslag volstaat dus niet meer.

7 - Het bestuur heeft de criteria vastgestel om te kunnen beoordelen welke organisaties en projecten in aanmerking komen voor een gerichte evaluatie. Ter ondersteuning van dat proces is een evaluatieformulier ontworpen dat qua vraagstelling aansluit op het aanvraagformulier. Het formulier is opgenomen op de website van het fonds en bij alle toewijzingen van de najaarsronde is voor het eerst expliciet verzocht om alleen dat formulier te gebruiken bij de gevraagde rapportage Financiële Commissie Tot op heden was het alleen de penningmeester die overlegde met de vermogensbeheerder en het resultaat van dat overleg presenteerde aan het hele bestuur. In 2014 is besloten om het bestuur in dit voorbereidend overleg te versterken door een financiële commissie uit het bestuur te formeren waarin naast de penningmeester ten minste een ander bestuurslid zitting neemt. Uitbestede activiteiten Naast het vermogensbeheer is ook de administratie uitbesteed. Het fonds heeft verder geen personeel in dienst en bestuursleden krijgen uitsluitend de werkelijk gemaakte kosten vergoed. Bestuur Het bestuur heeft in 2014 drie keer vergaderd en is per 31 december 2014 samengesteld volgens het hieronder vermelde overzicht. Naam Functie Jaar aftreden Ds. R.E. Stiemer Voorzitter 2017 P.K. Smit Secretaris 2015 C.M.H. van Herpen Penningmeester 2015 K. Bolt Lid 2015 J. Kapteijn Lid 2018 Diversen Samenwerking Het Dirk Bos Fonds is in 2006 lid geworden van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en is opgenomen in het fondsenboek. De penningmeester is betrokken bij de werkgroep Totaal Rendement op Vermogen (TROV) Daarnaast neemt het fonds deel aan het Haags Fondsenoverleg.

8 ANBI Het Dirk Bos Fonds heeft sinds 1 januari 2008 de fiscale status van Algemeen Nut Beogende Instelling. Het Dirk Bos Fonds voldoet ook aan de verscherpte eisen voor toekenning van deze fiscale status in Den Haag Ds. R.E. Stiemer, Voorzitter w.g. P.K. Smit, Secretaris w.g.

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht

voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht JAARVERSLAG EN JAARREKENING STICHTING voor praktijkonderwijs OPDC Dordrecht INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 2 VERSLAG BESTUUR... 5 2.1 ALGEMEEN INSTELLINGSBELEID... 5 2.2 BELEIDSVOORNEMENS... 7 2.3 BELEIDSREALISATIE...

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

De Kredietbank Rotterdam is in balans

De Kredietbank Rotterdam is in balans De Kredietbank Rotterdam is in balans Een onderzoek naar de dagelijkse praktijk gemeentelijke ombudsman Rotterdam maart 2014 Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit: Juliette

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007

Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen. maart 2007 Code Goed Bestuur product- en bedrijfschappen maart 2007 Inhoudsopgave Overzicht principes goed bestuur 3 Inleiding A. Aanleiding en doel code 7 B. Product en bedrijfschappen 7 C. Aard, structuur en inhoud

Nadere informatie

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014 Stichting ALL IMPROV Jaarverslag 2014 1 Contents 1 Bestuur verslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Beleid... 4 2 Aanvragen en afwijzingen... 4 3 Financiën... 5 3.1 Balans

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid

PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN. Van papier naar werkelijkheid PREVENTIE VAN KINDERMISHANDELING IN GEMEENTEN Van papier naar werkelijkheid Datum: 21 mei 2014 Advies: KOM/004/2014 Gemeentelijke preventie van kindermishandeling van papier naar werkelijkheid De Kinderombudsman

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering

gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering Auteurs Nadja Jungmann Anneke Menger Marc Anderson David Stam Datum 2 juli 2014 Hogeschool Utrecht, 2014

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie