Jaarverslag 2013 Di t wor dt dan een De Glind, 12 september 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 Di t wor dt dan een De Glind, 12 september 2013"

Transcriptie

1 Di t dan wor dt een De Glind, 12 september 2013

2 Jongeren horen onze verzekering voor de toekomst te zijn en verdienen dus met prioriteit onze aandacht. De ervaring leert echter dat het nogal eens aan die aandacht schort, hetgeen moge blijken uit de vele aanvragen die het fonds krijgt om projecten te ondersteunen die kennelijk nodig zijn om de ontbrekende aandacht te compenseren. Dat is helaas niet nieuw. Dat constateerde de naamgever van het fonds al in de negentiende eeuw. Daarom besloot hij dat de Christelijk-gereformeerde kerk uit die dagen zijn vermogen kon erven onder de voorwaarde dat zijn nalatenschap zou worden gebruikt voor de hulp aan gereformeerde weeskinderen in Zuid-Holland. In de decennia daarna gingen de diverse overheden zich meer en meer met de zorg bezighouden voor de jeugd die zonder die zorg geen zicht op een behoorlijke toekomst zou hebben. Daarom ging het Dirk Bos Fonds zich richten op het verlenen van financiële steun aan organisaties die zich, bij voorkeur vanuit een protestants christelijke motivatie, bezighouden met directe hulpverlening aan jeugd. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat de zorg voor jongeren die dat nodig hebben, op het bord van de gemeentelijke overheid komt te liggen, die daarvoor aanzienlijk minder middelen beschikbaar krijgt. Het moet op die manier efficiënter kunnen maar dat houdt dan wel in dat familie, mantelzorgers en kerken een groter aandeel van de zorg voor hun rekening moeten nemen. Die beleidswijziging zal zijn uitwerking op de organisaties die zich bezig houden met directe jeugdhulpverlening, niet missen. Het zal dus weer meer op idealisten van het type Dirk Bos gaan neerkomen. Het bestuur van het fonds dat zijn naam draagt, is zich daar zeer van bewust en houdt er rekening mee dat het aantal aanvragen zal toenemen. Dat brengt met zich mee dat de aanvragen nog stringenter beoordeeld zullen worden op hun effect voor jeugd en jongeren die zonder de hulp geen behoorlijk bestaan kunnen opbouwen. Doel Het Dirk Bos Fonds stelt zich tot doel steun te verlenen aan organisaties die zich, bij voorkeur vanuit een protestants christelijke motivatie, bezighouden met directe jeugdhulpverlening in de ruimste zin van het woord. De hulp kan gericht zijn op faciliteiten, vernieuwingsprojecten, spel / ontspanning en educatie / vorming.

3 Subsidies In 2013 zijn 64 aanvragen voor subsidie in behandeling genomen. In 2012 waren dit er 50. Het aantal ingediende aanvragen was groter dan 64, maar niet iedere aanvraag werd in behandeling genomen. Algemene steunverzoeken, verzoeken die jeugdwerk in plaats van jeugdhulpverlening tot doel hadden en verzoeken die zich richtten op de ondersteuning van protestantchristelijke kerken bij hun inspanningen om de gebouwen en orgels in stand te houden, zijn direct ter zijde gelegd. Besluiten over subsidieverzoeken Van de 64 ingediende aanvragen zijn er 21 afgewezen. Er zijn dus 43 subsidieaanvragen positief beoordeeld. De toewijzing per project was gemiddeld Hierbij zij aangetekend dat de spreiding erg groot was: tussen en 500. Zoals in het jaarverslag van 2011 al werd vermeld, heeft het Dirk Bos Fonds zich aangesloten bij de Alliantie Kind in Gezin en heeft het toegezegd gedurende drie jaar, naast apparaatskosten per jaar, projecten van de Alliantie te ondersteunen tot een maximum van per jaar. Daarom zijn de Alliantieprojecten als een aparte categorie opgenomen. De verdeling over de verschillende categorieën is in onderstaande tabel weergegeven. Het gaat hier om de bedragen die in 2013 zijn toegezegd. In een aantal gevallen heeft het bestuur als voorwaarde gesteld dat het financieringsplan rond moest zijn, voordat tot betaling zou worden overgegaan. Voor de betaling zij verwezen naar de jaarrekening. In de bijlage bij dit verslag is het volledige overzicht opgenomen. Categorieën Bedrag per categorie Percentage totaal Activiteiten 6.500,00 1 Alliantie Kind in Gezin ,00 23 Huisvesting en inrichting ,00 24 Maatschappelijk werk ,00 13 Ontspanning/Vakanie ,00 3 Training/Educatie ,00 22 Overige ,00 14 Totaal ,00 100

4 Beheer vermogen Het vermogen van het Dirk Bosfonds dat de inkomsten genereerde voor het verstrekken van subsidies, was in 2013 alleen belegd in geld en effecten. Het eigen vermogen per 31 december 2013 bedroeg De zorgvuldigheid waarmee het vermogen wordt beheerd, bepaalt in hoge mate hoe het fonds er in slaagt zijn doelstelling te blijven realiseren. Een van de maatregelen in dit kader is het hanteren van een beleggingsstatuut. In dit statuut staat een strategische middelenverdeling beschreven. Volgens het nieuwe statuut zal minimaal 10% van het vermogen liquide worden aangehouden (= per 31 december ,5%). Het resterende vermogen zal worden belegd over de in de hiernavolgende tabel opgenomen beleggingscategorieën. Daarbij zijn de balansen aan het begin en het einde van 2013 vergeleken met de marges van het statuut. Balans Balans Statuut Statuut Minimaal Maximaal Aandelen 50% 42% 30% 50% Vastrentende waarden 50% 58% 50% 70% Het bestuur besteedt het technisch vermogensbeheer uit aan een specialist op dit gebied. In 2011 is besloten om het vermogensbeheer over te laten gaan van de Rabobank naar Schretlen & Co. Het bestuur zelf volgt uiteraard de ontwikkeling van het vermogen op de voet. Daarnaast vindt ten minste één maal per jaar overleg plaats met de vermogensbeheerder op basis van een grondige analyse van zowel de inhoud van het beleggingsstatuut als van de wijze waarop het vermogen is belegd. De strategische middelenverdeling per 31 december 2013 bevindt zich (net) niet binnen de bandbreedtes van het beleggingsstatuut en zal bij de herijking van de beleggingsportefeuille worden aangepast.

5 Balans per 31 december 2013 Activa Passiva Financiële vaste activa Eigen vermogen Vlottende activa Schulden Vorderingen/ vooruitbetaalde kosten Liquide middelen Rekening van baten en lasten 2013 Hieronder staat de rekening van baten en lasten over 2013 sterk vereenvoudigd weergegeven. Baten Lasten Rente en dividend Ondersteuningen Koersresultaat Overige bedrijfskosten Nadelig resultaat Op de aandelenportefeuille is een koersresultaat gerealiseerd van 12,5 %. De koerswaarde van de vastrentende waarden is in 2013 met 3,2% afgenomen. Het nadelige resultaat wordt veroorzaakt door de substantiële toename van de ondersteuningen (2012 : ). Het bestuur bepaalt het budget voor ondersteuningen niet als het saldo van een sluitende begroting maar wendt hiervoor ook een deel (maximaal 5%) van het eigen vermogen aan. In de jaarrekening 2013 is de overige informatie te vinden over de ontwikkeling van het vermogen en de in- en uitgaven van het fonds

6 Alliantie Kind in Gezin Was in de tijd van Dirk Bos een weeshuis voor kinderen die niet meer bij ouders thuis konden wonen nog een belangrijke stap voorwaarts, tegenwoordig wordt dat niet meer als de meest voor de hand liggende oplossing gezien. Opgroeien in een gezin biedt in het algemeen de beste voorwaarden voor de ontwikkeling van kinderen. Dat inzicht heeft echter onvoldoende geleid tot algemeen beleid en de daarop gebaseerde uitvoering met als gevolg dat voor veel kinderen in Nederland opgroeien in een gezin nog ver af staat van de dagelijkse realiteit. De Alliantie Kind in Gezin (AKIG) heeft zich daarom als doel gesteld om voor kinderen een plaats in een gezin te verzorgen. Beïnvloeding van bij de zorg voor ouderloze jeugd betrokken partijen is dan ook een van de doelstelling van de Alliantie. Externe communicatie en campagnes vormen hierbij belangrijke hulpmiddelen. Onderzoek en ontwikkeling vormen de andere middelen om het doel te bereiken. Het behoeft geen betoog dat het onderbrengen van kinderen bij pleegouders onder een vergrootglas ligt. Het is dan ook van belang dat er een goed doorwrochte aanpak ontstaat waarover men het binnen jeugdzorgland eens is. In dit verband past de ontwikkeling van een keurmerk voor gezinshuizen. Het Dirk Bos Fonds draagt niet alleen bij aan de apparaatskosten van de Alliantie maar financiert ook ontwikkelingsprojecten. Organisatie Langdurende verbintenissen Zoals hierboven vermeld, heeft het bestuur zich voor meerdere jaren verbonden aan de AKIG. Dat wijkt in twee opzichten af van de gebruikelijke werkwijze. In de eerste plaats richt het fonds zich op de ondersteuning van concrete projecten (dus met een duidelijk begin en einde). Het voor drie jaar ondersteunen van een alliantie waarbij niet vaststaat hoe de financiering van de apparaatskosten na die drie jaar geregeld is, past hier eigenlijk niet in. In de tweede plaats dragen de projecten van AKIG waaraan het fonds heeft bijgedragen, vooral indirect bij aan de jeugdhulpverlening. Het bestuur heeft daarom besloten in 2014 na te denken over dit type, meerjarige toezeggingen met als doel het beleid vanaf 2015 opnieuw vast te stellen. Nieuw aanvraagformulier In 2013 is een nieuw aanvraagformulier in gebruik genomen. De bedoeling is dat de informatie vervat in het door de aanvragende organisatie ingevulde aanvraagformulier, min of meer zelfdragend is. Dat wil zeggen dat die informatie voldoende moet zijn om zonder verdere stukken een goed inzicht te

7 krijgen in de betreffende organisatie en het project waarvoor ondersteuning wordt gevraagd. Het is ook die informatie die wordt opgenomen in het administratiesysteem Kristal. Ten opzichte van het oude formulier is het aantal vragen beperkt en zijn de vragen uitgebreider toegelicht. Dat is overigens nog geen garantie voor succes. Ingevulde formulieren worden nog herhaaldelijk omgezet naar pdf-formaat waardoor ze onbruikbaar zijn voor verwerking. Verder blijkt het nog steeds moeilijk om in een beperkt aantal woorden duidelijk te maken waarom het project bijdraagt aan de jeugdhulpverlening en wat men precies gaat doen. Evaluatie projecten Met alleen een bestuur van vijf leden is het lastig de realisatie van elk project te volgen en te evalueren. Dat klemt temeer nu het aantal aanvragen structureel lijkt toe te nemen. Om toch voldoende zicht te houden op de besteding van de gelden die zijn toegekend, zijn twee maatregelen genomen. - In de toekenningsbrief wordt specifieker gevraagd naar een aparte rapportage over het project. Een jaarverslag volstaat dus niet meer. - Het bestuur heeft de criteria vastgestel om te kunnen beoordelen welke organisaties en projecten in aanmerking komen voor een gerichte evaluatie. Ter ondersteuning van dat proces is een evaluatieformulier ontworpen dat qua vraagstelling aansluit op het aanvraagformulier. Aanpassing Kristal Kristal is in 2013 aangepast aan de nieuwe regels omtrent bankrekeningnummers (IBAN). Verder is het systeem aangepast aan bepaalde elementen uit het nieuwe aanvraagformulier. Het betreft vooral het kunnen bieden van inzicht in de wijze waarop andere organisaties bijdragen aan het project waarvoor ook aan het Dirk Bos Fonds ondersteuning is gevaagd. Uitbestede activiteiten Naast het vermogensbeheer is ook de administratie uitbesteed. Het fonds heeft verder geen personeel in dienst en bestuursleden krijgen uitsluitend de werkelijk gemaakte kosten vergoed. Bestuur Het bestuur heeft in 2013 drie keer vergaderd en is per 31 december 2013 samengesteld volgens het hieronder vermelde overzicht. Naam Functie Jaar aftreden Ds. R.E. Stiemer Voorzitter 2013 P.K. Smit Secretaris 2015 C.M.H. van Herpen Penningmeester 2015 K. Bolt Lid 2015 J. Kapteijn Lid 2014

8 Diversen Samenwerking Het Dirk Bos Fonds is in 2006 lid geworden van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) en is opgenomen in het fondsenboek. De penningmeester is betrokken bij de werkgroep Totaal Rendement op Vermogen (TROV) Daarnaast neemt het fonds deel aan het Haags Fondsenoverleg. ANBI Het Dirk Bos Fonds heeft sinds 1 januari 2008 de fiscale status van Algemeen Nut Beogende Instelling. Het Dirk Bos Fonds voldoet ook aan de verscherpte eisen voor toekenning van deze fiscale status in De Glind, 12 september 2014 Ds. R.E. Stiemer, Voorzitter w.g. P.K. Smit, Secretaris w.g.

9 Toekenningenoverzicht 2013 Projectnummer Naam aanvrager Omschrijving project Toegekend bedrag Activiteiten Stichting Jeannette Noelhuis Vakantie , Dream4Kids Groei 6.000, ,00 Alliantie Kind in Gezin Rudolphstichting Matching van langdurige uithuisgeplaatste kinderen aan een alternatief gezin , ,00 Huisvesting en inrichting Wijk en Aalburg Werkvakantie kindertehuis Stara Zagora 3.500, Care Foundation The Gambia Rainbow Nursery School Jiboro, omheining en woonverblijf wacht en onderwijzer 9.900, Stichting 10-Site Passie voor Pleegpubers , Orphelinat Sainte Trinité de Musinzira Amelioration des infrastructures de l'orphelinat Sainte Trinité de Musinzira , Stichting HADASSA hoeve Project Historisch Bakhuis: Samen komen we verder! 7.500, Kinderhospice De Glind Nieuwbouw Kinderhospice De Glind , Steungroep Missionaris Pater Dick Zwarthoed Oprichting Gelovigen Trefpunt 4.000, Stichting Klein Voorhout Inrichting van crisisopvang/pleegzorginitiatief binnen 'De Roje Haan' 5.000, Stichting Papageno Papageno Huis 5.000, Stichting New Day Impact Een nieuw dak voor het Kindercentrum in Materlandia, Brazilië 5.000, Stichting Matthew 28 Bouw van een basisschool 2.000, ,00 Ontspanning/Vakantie Stichting Tante Lenie Verwenvakanties , Beautiful Kidz Namibia Decembervakantieprogramma 1.000, Worldpartners Familiehuis Zhovtneve 1.300, ,00 Subtotaal ,00 Pagina 1 Bijlage bij jaarverslag 2013 van het Dirk Bos Fonds

10 Toekenningenoverzicht 2013 Projectnummer Naam aanvrager Omschrijving project Toegekend bedrag Transporteren subtotaal ,00 Maatschappelijk werk Stichting de Ster Deelname aan de Sterkformule 5.000, Youth for Christ Talent place 5.000, Stichting Kennisplein Eindhoven Ouder-/kindschool Eindhoven 2.500, Gereformeerde Zendingsbond Straatkinderenprogramma van het Ushirika Children's Intervention Centre in Eldor 6.000, Stichting Jonge Helden 15 Jonge Helden Scholenprojecten 4.000, Stichting Vilcabamba Opleidingsproject VIII 5.000, Kerk in Actie Children at Risk , Youth for Christ Matties , ,00 Training/Educatie Stichting Villa Boerebont Villa , Stichting Pet'je af Pet je af 2013/ praktische vakontwikkeling Rotterdam en Dordrecht 5.000, Kerk in Actie Onderwijs in ontwikkeling , Gereformeerde Zendingsbond Tweejarige houtbewerkingsopleiding voor Aidswezen in Malawi 7.500, Youth for Christ Talentplace , Stichting Youth on the Move Empower jongeren met epilepsie met educatie, etc 3.120, Stichting Byounique Diversion project: HALT-project voor kinderen en jongeren in Zomba, Malawi 7.500, ,00 Subtotaal ,00 Pagina 2 Bijlage bij jaarverslag 2013 van het Dirk Bos Fonds

11 Toekenningenoverzicht 2013 Projectnummer Naam aanvrager Omschrijving project Toegekend bedrag Transporteren subtotaal ,00 Overige SOS Kinderdorpen Project Santa Cruz del Quichee, Guatamala , Stichting Stadstuin Theresia Tuinkas Theresia 5.000, JOOZT Schateiland: voor en door jongeren , Stichting Jeugdformaat-De Jutter Combinatie Werken aan obesitas 2.055, Stichting WESP Zeeboerderij , Stichting Poolse weeskinderen Naarden Voorzieningen Poolse weeshuizen 2.200, ZWO-cie Protestantse Gemeente De Brug Vrijwilligersproject "Net zo waardevol!" 4.000, Stichting Hart voor Moldavië Naschoolse Opvang' 5.000, Stichting la Vecina 3 extra computers voor informatica lessen 1.500, Gevangenenzorg Nederland Kinderkadoprogramma , Stichting Chris Bouw nieuwe website Chris 4.000, ,00 Totaal ,00 Toekenningen ,00 Waarvan t.l.v , ,00 Afrekeningen toekenningen ,00 Ten laste van jaarresultaat ,00 Pagina 3 Bijlage bij jaarverslag 2013 van het Dirk Bos Fonds

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een Dit wordt dan een Den Haag 17 april 2015 De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoorde uitdrukking, maar de ervaring leert dat die toekomst niet voor alle jeugdigen even zonnig is. Daarom zijn er vandaag

Nadere informatie

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE

STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE STICHTING BURGERPERSONEELSFONDS MINISTERIE VAN DEFENSIE Datum van oprichting: 29 december 1955 DOELSTELLING Het verlenen van hulp in gevallen van financiële nood met een sociale en/of medische achtergrond.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Inhoud JAARRAPPORT FONDS NUTSOHRA 2013... 1 1. WOORD VOORAF... 3 2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS... 4 3. MISSIE... 4 DE MISSIE VAN FONDS NUTSOHRA... 4 UNIEKE POSITIE... 4 STRATEGIE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01

Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 34 Evaluatie van de samenwerking tussen Kerk in Actie en ICCO en de ProCoDe-aanpak van de ICCO Cooperatie Bijlage bij de Rapportage Kerk in Actie en ICCO OZ 14-01 Generale Synode April 2014 Expertisecentrum

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD?

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENS- OPBOUW: DE KLANT IN BEELD? R.G.J. van Beek CFP FA is zelfstandig consultant (About Life & Finance BV) en als associate verbonden aan AF-Widehorn NV/SA. Uit marktbreed onderzoek

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie

Rechten verzilveren. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Rechten verzilveren Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWI Onderzoek WWB 65+ Startdatum 1 juli 2007 Einddatum 22 mei 2008 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Het

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie