In onderstaand overzicht worden de verleende bijdragen over een periode van vijf jaar vergeleken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In onderstaand overzicht worden de verleende bijdragen over een periode van vijf jaar vergeleken."

Transcriptie

1 Jaarverslag Algemeen Bij besluit van de gemeenteraad d.d. 30 november 1964 werd ingaande 1 januari 1965 de Stichting Westermeer in het leven geroepen. Op 25 november 1965 werd de notariële akte gepasseerd en was de oprichting een feit. 2 Doelstelling Na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1984 luidt Artikel 2 van de statuten van de stichting Westermeer: "De stichting heeft ten doel het behartigen, door het verlenen van financiële steun, van de algemene, de gemeente Skarsterlân rakende belangen, welke liggen op sociaal, maatschappelijk, cultureel en recreatief gebied". 3 Bestuur van de stichting Krachtens artikel 5 van de statuten wordt de stichting beheerd door een bestuur, bestaande uit zeven personen. Hiervan worden twee leden benoemd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Skarsterlân uit hun midden. De overige 5 leden worden benoemd door de gemeenteraad, waarvan er twee raadslid bij de gemeente Skarsterlân moeten zijn. Namens het college van burgemeester en wethouders heeft de heer D.Durksz zitting in het bestuur. Conform de statuten was mevrouw A. Mulder-Knol aftredend. Gelet op artikel 6, eerste lid van de statuten van de Stichting Westermeer is mevrouw Mulder-Knol nog één keer herkiesbaar. In de raadsvergadering van 26 oktober 2011, 80/2011, is mevrouw Mulder Knol herbenoemd als bestuurslid van de Stichting Westermeer voor een periode van vier jaar. De vacature van voorzitter is in het voorjaar 2011 ingevuld Aan het eind van 2011 bestond het stichtingsbestuur uit de volgende personen: de heer B. de Winter Sintjohannesga voorzitter de heer D.Durksz Vegelinsoord wethouder; de heer R. de Jong Rotsterhaule raadslid; de heer R. de Bruin Terkaple raadslid: mevrouw A. Mulder-Knol Nieuwebrug mevrouw R. Koen Joure; de heer M. Wietsma, Ousterhaule; secretaris-penningmeester van de stichting is de heer G.N.M. de Wolff; adjunct-secretaris van de gemeente Skarsterlân. 4 Bestuursvergaderingen In het verslagjaar kwam het bestuur vijf maal bijeen. De vergaderdata in 2011 waren 18 februari, 29 april, 17 juni, 30 september en 2 december. Deze 5 vergaderingen vonden allen plaats in het gemeentehuis te Joure. 5 Toezicht gemeente Conform de statuten van de stichting dienen de rekening, de begroting en uitkeringen hoger dan ,00 te worden goedgekeurd door de gemeenteraad. In 2011 hebben wij in dit kader geen verzoek aan de gemeenteraad voorgelegd. De begroting 2012 is als ingekomen stuk in de vergadering van 30 november2011 in handen gesteld van B&W. Het jaarverslag en de jaarrekening 2010 is als ingekomen stuk in handen gesteld van B&W. 1

2 6 Bezittingen In totaliteit bezit de Stichting Westermeer 100,25 hectare agrarische grond. Voor een specificatie van de bezittingen, de grootte, de getaxeerde waarden, pachtopbrengsten en dergelijke wordt verwezen naar de bijlagen bij de jaarrekening. Het uitgangspunt van de stichting is om ongeveer 50% van het vermogen in grond te beleggen. 7 Uitstaande gelden Voor een specificatie van de belegde middelen, de wijze van belegging, het rendement, enzovoort wordt verwezen naar de toelichting, behorende bij de jaarrekening. Als gevolg van de hogere rente, is het rendement over de uitstaande gelden ten opzichte van de vorig jaar toegenomen. Het rendement over 2011 bedroeg 4,37%. Het uitgangspunt van de stichting is om ongeveer 50% van het vermogen in deposito s te beleggen. 8 Afschrijving en dergelijke op bezittingen Na de verkoop van de bezittingen op 't Eilân (inclusief opstallen) hebben wij geen gebouwen meer in eigendom. Op de landerijen wordt niet afgeschreven. Met ingang van 2011 hebben wij als grondslag voor de waardering van de gronden een hectareprijs gekozen van In verpachte staat dient hiervan 50% te worden aangehouden. De grondslag voor de landerijen komt daarmee uit op per hectare. In 2011 zijn de in erfpacht gegeven gronden gewaardeerd tegen normwaarde onverpachte gronden box 3 van de belastingdienst per 1 januari De grondslag komt daarmee uit op Ten aanzien van de herwaardering van de bezittingen is er een herwaarderingsreserve gevormd. De in 2011 aangekochte grond is gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. Elk jaar wordt de grond tegen de actuele waarde her gewaardeerd. 9 Subsidieverlening overeenkomstig het doel van de stichting In onderstaand overzicht worden de verleende bijdragen over een periode van vijf jaar vergeleken. Aantal Toege- Afge- Aange- Gemiddelde Jaar aanvragen kend wezen houden uitkering , , , , ,-- Uit het overzicht blijkt, dat het aantal aanvragen in 2011 lager was in vergelijking met het vorig jaar De gemiddelde bijdrage in vergelijking met het laatste jaar is lager en het totaal aan verstrekte bijdragen in 2011 komt uit op terwijl in 2011 volgens de begroting beschikbaar is. 2

3 In 2011 zijn vijf subsidieverzoeken afgewezen en wel om de volgende redenen: a geen sprake was van algemene, de gemeente Skarsterlân rakende belangen, welke liggen op sociaal, maatschappelijk, cultureel en recreatief gebied. 3 3 b sprake was van jaarlijks terugkerende evenementen (uitkeringen in de vorm van jaarlijks terugkerende subsidies vinden slechts bij hoge uitzondering plaats en wel in die gevallen, waarin te voorzien is dat eenmalige uitkering een onvoldoende belangenbehartiging zou zijn). 1 0 c sprake was van verzoeken (achteraf) om aanvullende subsidie voor opvulling van tekorten bij realisatie van bepaalde projecten. 0 2 d aanvrager(s)die binnen 5 jaar een beroep op de stichting doet/doen, waardoor subsidiëring aan andere verenigingen en instellingen in gevaar zou komen, of waardoor een precedentwerking ontstaat. 0 7 e de betreffende uitgaven behoren tot de (normale) exploitatiekosten. 0 0 Totaal Verstrekte renteloze geldleningen De laatste jaren is het beleid van de stichting Westermeer t.a.v. het verstrekken van renteloze leningen veranderd, het geen tot gevolg heeft, dat er in principe geen renteloze geldleningen meer worden verstrekt. De reden hiervan is, dat een renteloze lening in feite een meerjarige exploitatiebijdrage is, hetgeen niet past binnen de doelstelling van de stichting. Op basis van de notitie "Gemeentelijke Zekerheidsstelling" welke in de vergadering van 15 mei 1992 is behandeld, kunnen echter nog wel eenmalige bijdragen worden verstrekt in de vorm van een renteloze lening. Hiermee wordt getracht het beschikbaar stellen van gelden met meer zekerheden te onderbouwen. De te verlenen bijdragen worden in die gevallen verstrekt onder de voorwaarde, dat de vereniging of stichting gedurende een bepaalde periode aan de gestelde doelstelling moet blijven voldaan. In dat geval wordt jaarlijks een gedeelte van de renteloze lening aan de betrokkene geschonken. Indien niet langer aan de doelstelling wordt voldaan ontstaat een restitutieplicht van het restant. Onder deze voorwaarde hebben wij in 2011 één bijdrage toegezegd. Het betreft: - Voetbalvereniging Oudehaske Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar bijlage VI bij de jaarrekening. 11 Financieel verslag De jaarrekening 2011 van de stichting sluit met een positief saldo van Ten opzichte van de begroting 2011 is dit een voordeel van De belangrijkste verschillen met de begroting 2011 zijn: 1 Hogere interestbaten Hogere opbrengst uit bezittingen Lagere kosten bezit Hogere administratiekosten /- 5 Lagere subsidies Hogere bestuurskosten 449 -/- 9 Hogere rentekosten 373-/- Totaal Toevoeging aan het kapitaal van de stichting 3

4 Jaarlijks vindt een toevoeging aan het stichtingskapitaal plaats. Het bestuur is van oordeel dat een vergroting van het eigen vermogen verantwoord is (besluit 13 juni 1988). Een daling van de opbrengst als gevolg van lagere rentepercentages zou daardoor deels worden opgevangen. Een tweede reden is, dat ook op lange termijn jaarlijks voldoende middelen beschikbaar zijn om het aantal subsidieverzoeken blijvend te kunnen honoreren. In de bestuursvergadering van 25 september 1996 is besloten de jaarlijkse toevoeging aan het stichtingskapitaal te verhogen van naar In de bestuursvergadering van 25 september 1996 is besloten aan de reserve projecten een maximum te stellen. Als maximum aan het eind van het jaar hanteren wij in principe tweemaal de jaarlijkse storting op basis van de begroting. In de balans per 31 december 2011 hebben wij deze norm aangehouden. De omvang van de reserve projecten bedraagt, derhalve Het meerdere is aan het Eigen Kapitaal toegevoegd. Het rekeningsaldo over 2011 wordt als volgt verdeeld: Rekening 2010 Begroting 2011 Toevoeging aan: 1 Kapitaal Reserve projecten Vastgesteld in de vergadering van 17 februari Voorzitter, Secretaris, B. de Winter. G.N.M. de Wolff. 4

5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen Bij de keuze van de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn de beginselen van "realisatie", "voorzichtigheid", "continuïteit" en "bestendige gedragslijn" in acht genomen. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Algemeen Tenzij in deze grondslagen anders wordt vermeld worden alle activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde. Materieel Vaste Activa De in pacht gegeven landerijen worden gewaardeerd tegen normwaarde verpachte gronden box 3 van de belastingdienst per 1 januari De in erfpacht gegeven landerijen worden gewaardeerd tegen normwaarden onverpachte gronden box 3 van de belastingdienst per 1 januari Op de landerijen wordt niet afgeschreven. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte waarderingscorrecties in verband met mogelijke oninbaarheid. Voorzieningen De voorzieningen dienen ter dekking van specifiek aanwijsbare verplichtingen en risico's. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat De bepaling van het resultaat hangt nauw samen met de waardering van activa en passiva. Daarbij worden de volgende specifieke grondslagen voor de resultatenrekening in aanmerking genomen: Bedrijfsopbrengsten Middels het verpachten van de aanwezige bezittingen worden opbrengsten gegenereerd die dienen om in bepaalde noden en behoeften in de gemeenschap van de gemeente Skarsterlân te voorzien. Als opbrengsten uit bezittingen worden verantwoord de aan 2011 toe te rekenen pachten en de opbrengsten van de verhuur van jachtrechten. Als rente- opbrengsten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen rente.! Bedrijfskosten De aan de activiteiten bestede kosten, die ten grondslag liggen aan de bedrijfsopbrengsten, worden als bedrijfskosten verantwoord. Kosten worden verantwoord ongeacht het feit of ze tot een uitgave hebben geleid.! Buitengewone baten en lasten Als buitengewone baten en lasten worden de baten en lasten verantwoord die niet uit de gewone bedrijfsuitoefening voortvloeien en die een incidenteel karakter dragen. 5

6 6

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven

RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven RJ-Uiting 2009-3: Nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven Ten geleide In deze RJ-Uiting is een nieuwe ontwerp-richtlijn voor kleine organisaties-zonder-winststreven opgenomen.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarrekening Voorwoord De jaarstukken 2014 bestaan uit een tweetal boekwerken: Deel 1: het Jaarverslag Deel 2: de Jaarrekening Voor u ligt de jaarrekening 2014. Dit onderdeel bevat de

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een Dit wordt dan een Den Haag 17 april 2015 De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoorde uitdrukking, maar de ervaring leert dat die toekomst niet voor alle jeugdigen even zonnig is. Daarom zijn er vandaag

Nadere informatie

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG

MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN HALFJAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE... 3 BELEGGINGSFONDS MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN... 5 ALGEMEEN... 5 VERGUNNING OP

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Stichting VSB Vermogensfonds

Stichting VSB Vermogensfonds Stichting VSB Vermogensfonds Jaarverslag 2014 Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 22 april 2015 Utrecht, 22 april 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave VERSLAG

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening (bedragen in duizenden euro's) Algemeen Triodos Cultuurfonds NV is een beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a van

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN Besluit college d.d.: 01-06-2007 Raadsmededeling d.d. 08-06-2007 Presidium d.d: 15-08-2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader en bevoegdheden

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

Ten geleide bij editie 2006

Ten geleide bij editie 2006 Ten geleide bij editie 2006 ALGEMEEN Voor u ligt wederom een nieuwe editie van de en voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote ondernemingen. In deze bundel is weer een groot aantal aanpassingen

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN DE HOUTHANDEL Jaarverslag 2013 1 Inhoud VERSLAG VAN HET BESTUUR...3 1 Bestuur en ondersteuning...4 2 Verslag van het bestuur over 2013...5

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: verkort model. voor. verenigingen en stichtingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: verkort model voor verenigingen en stichtingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening kan u terecht op de website

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie