Klachtenregeling Beroepsvereniging voor APS-therapie (BVAT)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klachtenregeling Beroepsvereniging voor APS-therapie (BVAT)"

Transcriptie

1 Klachtenregeling Beroepsvereniging voor APS-therapie (BVAT) Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder Een natuurlijke persoon die zorg verleent bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en/of de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en zich heeft aangesloten bij deze klachtenregeling of Een rechtspersoon die een instelling in stand houdt als bedoeld in de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en zich heeft aangesloten bij deze klachtenregeling b. cliënt Een natuurlijke persoon die gebruik heeft gemaakt van de diensten van de zorgaanbieder. c. klacht Een mondelinge of schriftelijke uiting van onvrede over de organisatie van de zorg en/of enig handelen of nalaten van aangeklaagde. d. aangeklaagde Degene tegen wie een klacht is ingediend dan wel degene die verantwoordelijkheid draagt voor het handelen en nalaten waarop de klacht betrekking heeft. e. klager Degene die de klacht indient, zijnde de cliënt zelve, diens wettelijk vertegenwoordiger of degene die door de cliënt is gemachtigd. f. vereniging De Beroepsvereniging voor APS-therapie. g. bestuur Het bestuur van de vereniging. h. algemene ledenvergadering De algemene ledenvergadering van de vereniging. g. klachtencommissie De door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur ingestelde onafhankelijke commissie die belast is met de behandeling van de ingediende klachten op grond van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. h. klachtenbehandeling Het door de klachtencommissie onderzoeken en beoordelen van een klacht, resulterend in een uitspraak over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen voor de zorgaanbieder.

2 i. klachtopvang Het geven van informatie en advies over dit klachtreglement, de mogelijkheden van klachtopvang en klachtbehandeling; het mogelijkerwijs uit de weg helpen van misverstanden; bemiddeling; het eventueel doorverwijzen en/of het bieden van ondersteuning bij het aankaarten en indienen van een officiële klacht. 2. In deze regeling kan onder hij/hem/zijn ook worden verstaan zij/haar/haar. Artikel 2 Doelstelling van de klachtenregeling a. Het recht doen aan de belangen van de klager door een zorgvuldige afhandeling van de klacht. b. Het zo mogelijk bevorderen van een herstel van de vertrouwensrelatie tussen klager en aangeklaagde. c. Het systematisch verzamelen van klachten teneinde een beter zicht te krijgen op tekortkomingen in de zorgverlening en daardoor beter kunnen inspelen op de behoefte van de cliënt in het algemeen. d. Het bijdragen aan het kwaliteitsbeleid van de zorgaanbieder door het zelfstandig doen van aanbevelingen, dan wel het opnemen van aanbevelingen in uitspraken van de klachtencommissie over gesignaleerde knelpunten in de zorg en/of de dienstverlening door de zorgaanbieder. Artikel 3 Uitgangspunten van de klachtenregeling a. De klachtenbehandeling wordt verricht vanuit een professioneel onafhankelijke en onpartijdige positie. b. Een vlotte en zorgvuldige afhandeling van de klacht. c. Een zorgvuldige, vertrouwelijke behandeling en registratie van relevante gegevens van klager en aangeklaagde. d. De leden van de klachtencommissie en anderen die bij de klachtenprocedure betrokken zijn hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hun uit hoofde van hun functie dan wel uit hoofde van hun betrokkenheid bekend is geworden. De geheimhouding geldt onder voorbehoud van enig wettelijk voorschrift dat een bij de behandeling betrokkene tot bekendmaking verplicht. De geheimhoudingsplicht duurt voort na beëindiging van het lidmaatschap van de klachtencommissie. e. Het beginsel van hoor en wederhoor van klager en aangeklaagde. f. De klachtenregeling is laagdrempelig Artikel 4 Samenstelling klachtencommissie a. De klachtencommissie wordt ingesteld door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur. De klachtencommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden, onder wie een externe onafhankelijke voorzitter. De voorzitter mag niet werkzaam zijn of zijn geweest bij een zorgaanbieder of bij de vereniging. b. Voor ieder lid, niet zijnde de voorzitter, wordt een plaatsvervangend lid aangewezen. c. De leden en hun plaatsvervangers van de klachtencommissie worden door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn terstond herbenoembaar met een mogelijkheid van drie termijnen van ieder 4 jaar.

3 d. De klachtencommissie stelt een rooster van aftreden op van de leden en hun plaatsvervangers. Bij tussentijds terugtreden van een lid, neemt de plaatsvervanger diens plaats in op het rooster van aftreden. e. Een (plaatsvervangend) lid kan vrijwillig terugtreden. Daartoe wordt mededeling gedaan aan het bestuur die zo spoedig mogelijk een voordracht doet voor benoeming door de algemene ledenvergadering. f. Het bestuur al dan niet op verzoek van de klachtencommissie, een lid ontslaan uit zijn functie. Het bestuur brengt dit besluit ter kennis aan de algemene ledenvergadering. Redenen voor ontslag zijn onder meer: - einde zittingsperiode van het commissielid - eigen verzoek van het commissielid - kennelijke ongeschiktheid voor de taak Artikel 5 Taken van de klachtencommissie a. het in ontvangst nemen van de klacht. b. het beoordelen van de ontvankelijkheid van de ontvangen klacht. c. het onderzoeken van de klacht (verzamelen van feiten en relevante stukken, het horen van relevante personen, het toetsen van de ontvangen informatie). d. het op basis van onderzoek komen tot een uitspraak over de gegrondheid van de klacht. e. het, voor zover nodig, doen van aanbevelingen aan de zorgaanbieder inzake mogelijkheden voor bewaking en bevordering van de kwaliteit van zorg. f. het signaleren van structurele tekortkomingen in de zorg en dienstverlening. g. het uitbrengen van een jaarverslag aan het bestuur, waarin het aantal en de aard van de door de klachtencommissie behandelde klachten worden aangegeven. In het jaarverslag worden geen tot de individuele persoon herleidbare gegevens opgenomen. Artikel 6 Bevoegdheden van de klachtencommissie a. het instellen van een zelfstandig onderzoek; b. het inwinnen van informatie, het raadplegen van voor de behandeling van de klacht relevante stukken, na schriftelijke toestemming van de klager; het oproepen en horen van personen, die direct bij de ingediende klacht zijn betrokken; c. het inschakelen van deskundigen; d. het horen van getuigen. Artikel 7 Indienen van klachten bij de klachtencommissie a. De klager wendt zich bij voorkeur eerst tot de zorgaanbieder tegen wie de klacht is gericht om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen. b. In het geval het bepaalde onder a niet tot een oplossing van de klacht leidt, kan de klacht worden ingediend bij de klachtencommissie. c. Indien de klager betreffende zijn klacht geen overleg wenst met de zorgaanbieder tegen wie zijn klacht zich richt, kan hij zijn klacht rechtstreeks bij de klachtencommissie indienen.

4 d. De klacht dient schriftelijk en in de Nederlandse taal te worden ingediend. e. Het klaagschrift vermeldt tenminste: - de naam en het adres van klager en bij vertegenwoordiging de naam van de cliënt - de datum - de naam van degene die wordt aangeklaagd - de feiten of de handeling waarover wordt geklaagd - een omschrijving van hetgeen zich heeft voorgedaan - zo nodig een toelichting op één of meer van bovengenoemde punten. f. In geval van vertegenwoordiging van de cliënt vraagt de klachtencommissie de vertegenwoordiger om een schriftelijke verklaring waaruit diens machtiging tot vertegenwoordiging blijkt. g. De klachtencommissie stuurt binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging aan de klager waarin deze wordt geïnformeerd over de verdere procedure. h. Indien een klacht naar het oordeel van de klachtencommissie onvoldoende informatie bevat krijgt de klager de gelegenheid alsnog duidelijkheid te verschaffen. i. De klachtencommissie stelt de aangeklaagde, binnen 10 werkdagen, na ontvangst van de klacht op de hoogte van de inhoud van de klacht, met het verzoek daarop binnen 10 werkdagen schriftelijk te reageren en geeft informatie over het verdere verloop van de procedure. j. Klager en aangeklaagde kunnen zich desgewenst laten bijstaan en/of vertegenwoordigen door een gemachtigde of door een door hen zelf aangewezen persoon. Artikel 8 Ontvankelijkheid van de klacht 1. Een klacht is niet ontvankelijk, als: a. de klacht geen betrekking heeft op de zorgaanbieder of voor hem werkzame personen; b. de klacht anoniem is ingediend; c. de klacht is ingediend namens een cliënt die daar niet mee instemt (en wiens instemming vereist is); d. een gelijke klacht van de cliënt nog bij de klachtencommissie in behandeling is; e. de klacht al eerder in behandeling is geweest en er zich geen nieuwe feiten hebben voorgedaan. 2. Indien de klachtencommissie tot niet-ontvankelijkheid besluit, deelt de klachtencommissie dit binnen 10 werkdagen, schriftelijk en onder vermelding van redenen, mee aan de klager. Artikel 9 Behandeling van de klacht door de klachtencommissie 1. De vergadering vindt plaats in aanwezigheid van alle leden en, bij afwezigheid van een lid, van diens plaatsvervanger. De voorzitter stelt de agenda voor de vergadering op en brengt alle ontvangen klachten ter kennis van de leden. 2. Indien door feiten of omstandigheden de onpartijdigheid van een commissielid niet langer is gewaarborgd, dient dit lid zich te verschonen en zal de plaatsvervanger van het betreffende lid optreden. 3. De klager, de aangeklaagde en/of een lid van de klachtencommissie kunnen bezwaar maken tegen deelneming van een lid van de klachtencommissie aan de behandeling van de klacht. Hij moet dit bezwaar kenbaar maken met opgaaf van redenen. 4. De klachtencommissie beoordeelt het bezwaar. Als de klachtencommissie het bezwaar gegrond acht neemt het betrokken lid geen deel aan de behandeling en treedt de plaatsvervanger in diens plaats.

5 5. De klachtencommissie biedt klager en aangeklaagde tijdens de klachtenbehandeling inzage in en afschrift van de stukken waarop zij haar oordeel (mede) zal baseren. 6. De klager, de aangeklaagde, alsmede bij de procedure betrokkenen die naar het oordeel van de klachtencommissie moeten worden gehoord, worden opgeroepen door de klachtencommissie voor een hoorzitting. 7. De klager en aangeklaagde kunnen zich, indien zij dat wensen, laten bijstaan. 8. De klachtencommissie draagt zorg voor het vertrouwelijke en niet-openbare karakter van haar vergaderingen en hoorzittingen. 9. Aan de instelling verbonden medewerkers die door de commissie worden aangesproken, worden geacht medewerking te verlenen, zo nodig op gezag van de zorgaanbieder. De klachtencommissie raadpleegt een extern deskundige wanneer zij van mening is dat zij niet over voldoende expertise beschikt om een gedegen oordeel over de klacht te geven. Artikel 10 Inschakelen van deskundigen De deskundige wordt gezocht in de kring van de wetenschappelijke verenigingen. De deskundige verricht zijn werkzaamheden met inachtneming van hetgeen in een klachtenregeling is bepaald. De kosten van deskundigen die door de klachtencommissie worden ingeschakeld, zijn voor de zorgaanbieder. Artikel 11 Andere klachtinstantie De klager behoudt in alle gevallen de mogelijkheid zich, naast de behandeling van de klacht door de klachtencommissie, ook te wenden tot een andere instantie, zoals het tuchtcollege, de civiele rechter of de strafrechter. Artikel 12 Uitspraak 1. Na afronding van het onderzoek van de klacht komt de klachtencommissie tot een uitspraak. 2. De uitspraak bevat tenminste de volgende elementen: - een gemotiveerd oordeel over de gegrondheid van de klacht - indien de uitspraak daartoe aanleiding geeft één of meerdere aanbevelingen aan de zorgaanbieder over eventuele maatregelen ter voorkoming van herhaald optreden van de klacht. 3. De aanbevelingen gelden als een zwaarwegend advies voor de zorgaanbieder. 4. De schriftelijk uitspraak van de klachtencommissie wordt door de klachtencommissie gezonden aan de klager en aan de aangeklaagde(n). Artikel 13 Termijnen 1. De klachtencommissie komt binnen 4 maanden na ontvangst van de klacht tot een gemotiveerde uitspraak. Indien deze termijn niet haalbaar is, kan zij de termijn verlengen. De klachtencommissie doet daarvan met redenen omkleed schriftelijk mededeling aan de klager en de aangeklaagde, onder vermelding van de nieuwe termijn waarbinnen de uitspraak zal worden gedaan. 2. De zorgaanbieder deelt schriftelijk - met redenen omkleed - binnen een maand mee aan klager, aangeklaagde en in afschrift aan de klachtencommissie of hij maatregelen neemt naar aanleiding van het oordeel van de klachtencommissie en, zo ja, welke. Bij afwijking van de termijn van een maand, doet de zorgaanbieder daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager, aangeklaagde en de klachtencommissie, onder vermelding van de termijn waarbinnen hij zijn standpunt kenbaar zal maken.

6 Artikel 14 Klachten over klachtbehandeling 1. De klachtenregeling kent geen beroepsmogelijkheid. In geval van onvrede over de inrichting van de klachtenregeling in algemene zin kan de klager contact opnemen met het bestuur.. In geval van onvrede over het optreden van de klachtencommissie kan de klager contact opnemen met de voorzitter van de klachtencommissie. 2. De klachtencommissie behandelt geen schadeclaims en doet geen uitspraak over de juridische aansprakelijkheid. Artikel 15 Einde van de klachtenprocedure De klachtenprocedure is geëindigd wanneer: - De klachtencommissie een uitspraak heeft gedaan met eventuele aanbevelingen en zorgaanbieder vervolgens heeft medegedeeld of en zo ja welke maatregelen hij zal nemen om herhaling van de klacht te voorkomen. - De klager schriftelijk te kennen heeft gegeven af te zien van verdere klachtenbehandeling volgens deze klachtenregeling. Van het niet verder behandelen van een klacht wordt, onder vermelding van redenen, schriftelijk mededeling gedaan aan klager en aangeklaagde. Indien degene over wie is geklaagd overlijdt, wordt de behandeling van de klacht gestaakt. Artikel 16 Melding van ernstige klachten De klachtencommissie dient een zogenoemde ernstige klacht aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) te melden. Dit is aan de orde indien de zorgaanbieder ondanks herhaald aandringen van de klachtencommissie nalaat om aanbevelingen van de commissie te realiseren en daardoor een situatie ontstaat of wordt gecontinueerd die een ernstige en structurele bedreiging inhoudt van de kwaliteit van zorg. De commissie stelt de zorgaanbieder, klager en de aangeklaagde (als dit een ander is dan de zorgaanbieder) tevoren op de hoogte van deze melding, tenzij er gerede aanwijzingen zijn dat hierdoor het directe belang van de patiënt of de mogelijkheid tot nader onderzoek door de IGZ in gevaar komt. Artikel 17 Registratie en bewaring 1. De klachtencommissie draagt zorg voor de registratie van de klachten die bij de klachtencommissie worden ingediend. 2. De registratie geschiedt zodanig dat de privacy van de klager, de aangeklaagde en eventuele andere betrokkenen is gewaarborgd. Hierbij worden de regels van het privacyreglement in acht genomen. 3. Aftredende leden van de klachtencommissie dragen zorg voor de vernietiging van de in hun bezit zijnde bescheiden die betrekking hebben op de klachten. 4. De klachtendossiers worden gedurende vijf jaar na afronding van de klacht bewaard in het archief van de klachtencommissie. Artikel 18 Jaarverslag 1. De klachtencommissie stelt jaarlijks een geanonimiseerd openbaar verslag op waarin wordt aangegeven: a. een beknopte beschrijving van de klachtenregeling; b. de wijze waarop de zorgaanbieder die regeling onder de aandacht van zijn cliënten heeft gebracht;

7 c. de samenstelling van de klachtencommissie; d. in welke mate de klachtencommissie haar werkzaamheden heeft kunnen verrichten met inachtneming van de waarborgen, bedoeld in de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, artikel 2, tweede lid; e. het aantal en de aard van de door de klachtencommissie behandelde klachten; f. de strekking van de oordelen en aanbevelingen van de klachtencommissie; g. de reactie van de zorgaanbieder op de eventuele aanbevelingen van de klachtencommissie. 2. Het jaarverslag wordt na goedkeuring van de klachtencommissie uitgebracht aan het bestuur van de vereniging die voor de verspreiding van het jaarverslag zorg draagt. Artikel 19 Kosten 1. Voor de procedure van de behandeling van een klacht door de klachtencommissie worden aan de klager geen kosten in rekening gebracht. 2. De kosten voor het inroepen van een getuige of een deskundige door de klachtencommissie, alsmede de overige kosten die door de klachtencommissie worden gemaakt komen voor rekening van de vereniging. 3. De kosten voor het inroepen van een gemachtigde, een getuige of een deskundige door de klager of de aangeklaagde, alsmede de overige kosten die door de klager of de aangeklaagde worden gemaakt komen voor rekening van de betrokken partij(en) zelf. Artikel 20 Faciliteiten Het bestuur voorziet in de nodige faciliteiten en middelen ten behoeve van het goed kunnen functioneren van de klachtencommissie. Artikel 21 Bekendmaking Het bestuur draagt zorg voor een adequate bekendmaking van deze klachtenregeling. Artikel 22 Slotbepaling 1. De regeling wordt met algemene stemmen door de algemene ledenvergadering vastgesteld, gewijzigd of ingetrokken. 2. Bij wijziging van de regeling wordt de klachtencommissie in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven over de voorgestelde wijzigingen. 3. De regeling geldt voor alle leden van de vereniging vanaf het moment van inwerkingtreding. 4. In alle gevallen waarin deze klachtenregeling niet voorziet, beslist het bestuur, gehoord hebbende de klachtencommissie. 5. Evaluatie van de regeling vindt plaats om de vijf jaar na inwerkingtreding. 6. Deze klachtenregeling treedt voorlopig bij besluit van het Bestuur van de BVAT in werking op De klachtenregeling zal worden afgehamerd bij de ALV van juni 2011.

Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Artikel 1 Begripsbepalingen In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN Artikel 1. begripsbepaling a. Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar

Nadere informatie

Klachtenreglement Human Concern

Klachtenreglement Human Concern Klachtenreglement Human Concern 1. Klachtenreglement 1. Begripsbepaling - Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar voren

Nadere informatie

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut / klinisch

Nadere informatie

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de zelfstandig werkende verloskundige,

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. beroepsbeoefenaar: de zelfstandig werkende echoscopist,

Nadere informatie

Feldenkrais Methode Nederlandse Feldenkrais Vereniging

Feldenkrais Methode Nederlandse Feldenkrais Vereniging KLACHTENREGELING Feldenkrais Methode Nederlandse Feldenkrais Vereniging Klachtenregeling t.b.v. de Nederlandse Feldenkrais Vereniging Index A. Algemene informatie... 2 B. Begripsbepalingen 2 C. Doelstelling

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie Reglement klachtencommissie Soort: Regeling Datum: 4 oktober 2012 Kenmerk Decos: D-KC-00002/INT-1201301 Pagina s: 7 Auteur(s): Klachtencommissie cliënten Versie: 2 Gebruik: Extern Status: Definitief Rubriek:

Nadere informatie

Klachtenregeling van de klachtencommissie van de VMBN betreffende het zorgaanbod MBSR/MBCT t.b.v. cliënten

Klachtenregeling van de klachtencommissie van de VMBN betreffende het zorgaanbod MBSR/MBCT t.b.v. cliënten Klachtenregeling van de klachtencommissie van de VMBN betreffende het zorgaanbod MBSR/MBCT t.b.v. cliënten Artikel 1 Begripsbepalingen In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder -

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland

Klachtenregeling Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland Klachtenregeling Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland Inleiding De Zelfstandige Psychiaters Kennemerland hechten veel waarde aan een goede verstandhouding tussen cliënten en hun

Nadere informatie

Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist

Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist Toepassingsgebied Artikel 1 Deze regeling is krachtens de Wet Klachtrecht Cliënten

Nadere informatie

Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek

Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend.

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. 1. Begrippenkader Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. Klager Een hulpvrager dan wel zijn/haar vertegenwoordiger of zijn/haar nabestaande(n).

Nadere informatie

http://snu.nu/index.php/vereniging/klachtenrecht.html Begripsbepaling Artikel 1 In het onderhavige klachtenreglement wordt verstaan onder: a. SNU: Spirituele Nationale Unie, gevestigd te Naarden. b. Bestuur:

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Optometristen Vereniging Nederland. Regeling voor de behandeling van klachten van cliënten tegen optometristen

Optometristen Vereniging Nederland. Regeling voor de behandeling van klachten van cliënten tegen optometristen Optometristen Vereniging Nederland Regeling voor de behandeling van klachten van cliënten tegen optometristen Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing van hetgeen bij of krachtens deze regeling

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM MAARN Maarsbergen Versie def. maart 10

KLACHTENREGELING STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM MAARN Maarsbergen Versie def. maart 10 KLACHTENREGELING STICHTING GEZONDHEIDSCENTRUM MAARN Maarsbergen Versie def. maart 10 Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: uiting van onvrede over de behandeling en/of

Nadere informatie

Aangesloten kunnen zijn vrijgevestigde mondhygiënisten opgenomen in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten in Nederland.

Aangesloten kunnen zijn vrijgevestigde mondhygiënisten opgenomen in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten in Nederland. September 2012 Onafhankelijke Klachtregeling Mondhygiënisten (OKM) Aangesloten kunnen zijn vrijgevestigde mondhygiënisten opgenomen in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten in Nederland. Secretariaat

Nadere informatie

Klachtenregeling Pento

Klachtenregeling Pento Klachtenregeling Pento Vastgesteld december 2016 Inleiding Zowel cliënten als medewerkers van Pento hebben de mogelijkheid om een formele klacht in te dienen bij Pento. In dit reglement staat beschreven

Nadere informatie

REGLEMENT LANDELIJKE DONORKLACHTENCOMMISSIE. Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, wordt verstaan onder:

REGLEMENT LANDELIJKE DONORKLACHTENCOMMISSIE. Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, wordt verstaan onder: REGLEMENT LANDELIJKE DONORKLACHTENCOMMISSIE Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, wordt verstaan onder: a) de wet: de Wet inzake bloedvoorziening;

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT]

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] Postadres: Wilhelminalaan 3 3743 DB Baarn Versie mei 2012 2 I. BEGRIPSBEPALINGEN 1. Instellingen:

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Reglement Klachtenadviescommissie

Reglement Klachtenadviescommissie Reglement Klachtenadviescommissie Doelstelling Artikel 1 Doelstelling 1.1 De doelstelling van het reglement van de klachtenadviescommissie is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling

Nadere informatie

Klachtenregeling Klachtenportaal Zorg voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen vallend onder de Jeugdwet Artikel 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling Klachtenportaal Zorg voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen vallend onder de Jeugdwet Artikel 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Klachtenportaal Zorg voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen vallend onder de Jeugdwet De onafhankelijke klachtenregeling van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen

Nadere informatie

Bijlage 1: Klachtenregeling externe klachtencommissie

Bijlage 1: Klachtenregeling externe klachtencommissie Bijlage 1: Klachtenregeling externe klachtencommissie Klachtenregeling externe klachtencommissie SMO Traverse en RIBW Brabant De tekst van deze klachtenregeling is in de mannelijke vorm geschreven, hiermee

Nadere informatie

1. Doel procedure. 2. Beschrijving procedure

1. Doel procedure. 2. Beschrijving procedure Klachtenprocedure Document/proceseigenaar: Klachtenprocedure/Eric Verkaar Versienummer: definitief Vastgesteld door: bestuur Zorgbelang Nederland Datum vaststelling: 30 juni 2016 ALV Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Klachtenregeling REVACARE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Klachtenregeling REVACARE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Klachtenregeling REVACARE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Recacare; b. raad van bestuur

Nadere informatie

KLACHTENCOMMISSIE. Reglement. Artikel 1. Begripsbepalingen

KLACHTENCOMMISSIE. Reglement. Artikel 1. Begripsbepalingen KLACHTENCOMMISSIE Onafhankelijk orgaan van Emergis, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg RGC Zeeuws-Vlaanderen PAAZ Admiraal De Ruyter Ziekenhuis De Villa, Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke Klachtenregeling voor ZZP-ers in de zorg Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere zorgaanbieder sinds 1november 1995 verplicht

Nadere informatie

Pagina 1 van 7 KLACHTENREGLEMENT

Pagina 1 van 7 KLACHTENREGLEMENT Pagina 1 van 7 KLACHTENREGLEMENT REGLEMENT KLACHTENFUNCTIONARIS 1. BEGRIPSBEPALINGEN 2. DOELSTELLING VAN DE KLACHTREGELING 3. SAMENSTELLING EN TOTSTANDKOMING KLACHTENFUNCTIONARIS 4. POSITIE VAN DE KLACHTENFUNCTIONARIS

Nadere informatie

Klachtenreglement. Stichting Audiologische Opleidingen

Klachtenreglement. Stichting Audiologische Opleidingen Klachtenreglement Stichting Audiologische Opleidingen Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een schriftelijke uiting van onvrede gericht aan de Klachtencommissie SAO

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND

KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a) klacht: iedere uiting van onvrede over het beleid van de Stichting Landschapsbeheer

Nadere informatie

1.2 De klacht: Een gemotiveerde uiting van ontevredenheid over een concrete gedraging van personen werkzaam bij de zorgaanbieder en haar partners.

1.2 De klacht: Een gemotiveerde uiting van ontevredenheid over een concrete gedraging van personen werkzaam bij de zorgaanbieder en haar partners. Klachtenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 De zorgaanbieder: Gezinssupport.nu. 1.2 De klacht: Een gemotiveerde uiting van ontevredenheid over een concrete gedraging van personen

Nadere informatie

Klachtenregeling De Zorgprofessional

Klachtenregeling De Zorgprofessional Klachtenregeling De Zorgprofessional Deze klachtenregeling 1 geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) De wet gaat onder andere over de behandeling van klachten van cliënten en/of

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

Reglement Klachtenopvang Open2Contact

Reglement Klachtenopvang Open2Contact Reglement Klachtenopvang Open2Contact (versie 2018) Préambule Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Open2Contact: Het bedrijf Open2Contact. O2C wordt in het kader van dit

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Borging Evaluatie: eenmaal per drie jaar Door: avm

Borging Evaluatie: eenmaal per drie jaar Door: avm Deze is een aanvulling op de 'Klachtenbehandeling cliënten' (organisatiehandboek A 334.110). Deze is niet van toepassing op klachten in het kader van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

Klachtenregeling Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid IVN

Klachtenregeling Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid IVN Klachtenregeling Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid IVN Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: iedere uiting van onvrede over het beleid van IVN of de uitvoering

Nadere informatie

Klachtenregeling Onderwijs

Klachtenregeling Onderwijs Klachtenregeling Onderwijs Verantwoording Voor een zorgvuldige omgang met een opdrachtgever is het gewenst dat deze zich met een eventuele klacht over de aankoop of uitvoering van een scholing kan wenden

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Stichting Ciran

Reglement Klachtencommissie Stichting Ciran Reglement voor klachtenopvang/behandeling van Stichting Ciran Dit is het Reglement voor de Klachtencommissie van Stichting Ciran, een instelling voor medisch specialistische zorg op het gebied van Revalidatiegeneeskunde.

Nadere informatie

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011 Vooraf De vereniging met rechtspersoonlijkheid: Afasie Vereniging Nederland, hierna te noemen: AVN, wenst hierbij een protocol voor het indienen en de afhandeling van klachten over onder meer handelingen,

Nadere informatie

NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog of

Nadere informatie

Klachtenregeling Externe klachtencommissie leveranciers (medische hulpmiddelen)

Klachtenregeling Externe klachtencommissie leveranciers (medische hulpmiddelen) Versie 1.9 Pagina Pagina 1 van 10 Klachtenregeling Externe klachtencommissie leveranciers (medische hulpmiddelen) Datum vastgesteld 13-12-2016 Vastgesteld door M. van Veenendaal Versie 1.9 Pagina Pagina

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting International Free University

Klachtenregeling Stichting International Free University Klachtenregeling Stichting International Free University Voorzitter klachtencommissie Met ingang van 15 mei 2018 is mevrouw mr. M.C. de Borst wonende te Amstelveen herbenoemd tot voorzitter van de klachtencommissie.

Nadere informatie

Regeling klachtenopvang cliënten Bernhoven

Regeling klachtenopvang cliënten Bernhoven Regeling klachtenopvang cliënten Bernhoven Inleiding Bernhoven vindt het belangrijk dat patienten, familie en bezoekers tevreden zijn over de behandeling en verzorging. Toch kunt u van mening zijn dat

Nadere informatie

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Versie 10-11-2016 2 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling 2 Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

Inhoud klachtreglement

Inhoud klachtreglement Inhoud klachtreglement Inleiding 2 Begripsbepaling 2 Doelstelling van de klachtencommissie 2 Uitgangspunten bij het klachtenreglement 3 Benoeming en samenstelling van de klachtencommissie 3 Taken van de

Nadere informatie

4. Klacht Elk bezwaar over een gedraging in de zin van de wet van de directie van Zorg-Los of van voor hem werkzame personen.

4. Klacht Elk bezwaar over een gedraging in de zin van de wet van de directie van Zorg-Los of van voor hem werkzame personen. 9.3.1.3 KLACHTENREGELING ZORG-LOS Inleiding De wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) legt aan zorgaanbieders een verplichtend kader op voor het treffen van een regeling om klachten van zorgvragers

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT]

KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT] KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT] Postadres: Gooimeer 4-15 1411 DC Naarden 2 Inleiding Op grond van

Nadere informatie

In het onderstaande staat de klachtenregeling beschreven van de Klachtencommissie Stichting Stadsteam Oudewater.

In het onderstaande staat de klachtenregeling beschreven van de Klachtencommissie Stichting Stadsteam Oudewater. In het onderstaande staat de klachtenregeling beschreven van de Klachtencommissie Stichting Stadsteam Oudewater. De klachtenregeling valt onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Stichting Stadsteam

Nadere informatie

b) Medisch management Het medisch management van de Stichting Levenseindekliniek.

b) Medisch management Het medisch management van de Stichting Levenseindekliniek. KLACHTENREGELING STICHTING LEVENSEINDEKLINIEK Bewerkt door Datum Omschrijving Steven Pleiter 23 oktober 2017 Versie 1 Revisiefrequentie Eerstvolgende Omschrijving Jaarlijks Oktober 2018 Introductie: Het

Nadere informatie

Klachtenregeling van de. Klachtencommissie. Zorgbelang Nederland

Klachtenregeling van de. Klachtencommissie. Zorgbelang Nederland Klachtenregeling van de Klachtencommissie Zorgbelang Nederland Vastgesteld door: bestuur Zorgbelang Nederland Datum vaststelling: 21 november 2018 ALV Zorgbelang Nederland 1 Algemeen Deze klachtenregeling

Nadere informatie

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Klachtenreglement Opgesteld door: Directeur/Bestuurder Datum vastgesteld: Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 II. DE PROCEDURE... 4 Artikel 1 Een klacht indienen:... 4 Artikel 2

Nadere informatie

KLACHTENREGELING GEZONDHEIDSCENTRUM SPOORLAAN CAPELLE AAN DEN IJSSEL

KLACHTENREGELING GEZONDHEIDSCENTRUM SPOORLAAN CAPELLE AAN DEN IJSSEL KLACHTENREGELING GEZONDHEIDSCENTRUM SPOORLAAN CAPELLE AAN DEN IJSSEL Versie 14 februari 2014. Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: uiting van onvrede over de behandeling

Nadere informatie

Klachtenregeling Bodymind Opleidingen. Begripsbepaling. Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Klachtenregeling Bodymind Opleidingen. Begripsbepaling. Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Klachtenregeling Klachtenregeling Bodymind Opleidingen Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een uiting van onvrede over de organisatie van het opleidingsinstituut,

Nadere informatie

c. klager : degene die een klacht indient; d. aangeklaagde : degene op wiens besluit of op wiens handelen of nalaten de klacht betrekking heeft;

c. klager : degene die een klacht indient; d. aangeklaagde : degene op wiens besluit of op wiens handelen of nalaten de klacht betrekking heeft; Klachtenregeling Cello Jeugdhulp Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. cliënt : natuurlijke persoon aan wie Cello

Nadere informatie

KLACHTENREGELING PATIENTEN NEDERLANDSE OBESITAS KLINIEK

KLACHTENREGELING PATIENTEN NEDERLANDSE OBESITAS KLINIEK KLACHTENREGELING PATIENTEN NEDERLANDSE OBESITAS KLINIEK Deze klachtenregeling is in te zien en kosteloos te verkrijgen bij: de klachtenfunctionaris van de Klachtencommissie Deze klachtenregeling is door

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VAN FysiOK

KLACHTENREGLEMENT VAN FysiOK HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN KLACHTENREGLEMENT VAN FysiOK Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde, wordt verstaan onder: a. klacht: een uiting van onvrede

Nadere informatie

Klachtenregeling MTSR Kind en Jeugd d.d

Klachtenregeling MTSR Kind en Jeugd d.d Klachtenregeling MTSR Kind en Jeugd d.d. 01-07-2018 Artikel 1 Klachtencommissie 1. De directie van MTSR stelt een klachtencommissie in en draagt zorg voor de instandhouding van deze commissie. 2. De klachtencommissie

Nadere informatie

Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie

Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie Overwegende dat: de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) zorgaanbieders de verplichting oplegt tot een klachtregeling; de osteopathie met haar

Nadere informatie

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger.

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger. KLACHTENREGELING STICHTING LEVENSEINDEKLINIEK Bewerkt door Datum Omschrijving Steven Pleiter 16 oktober 2014 Versie 1 Revisiefrequentie Eerstvolgende Omschrijving Jaarlijks Augustus 2015 1) Definities

Nadere informatie

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND KLACHTEN- REGLEMENT 1 Klachtenreglement Geldend voor alle register leden die het vak jobcoaching uitoefenen LANDELIJKE KLACHTREGELING VAN DE Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten

Klachtenregeling Cliënten Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement klachtencommissie Zaans Medisch Centrum

Huishoudelijk reglement klachtencommissie Zaans Medisch Centrum Huishoudelijk reglement klachtencommissie Zaans Medisch Centrum Werkwijze klachtencommissie I. Ontvangst van een klacht 1. De klacht wordt schriftelijk of per e-mail ingediend bij het secretariaat van

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting TCCN

Klachtenregeling Stichting TCCN Stichting TCCN Koornbeursweg 71 8442 DJ Heerenveen 085-489 44 55 Versie: januari 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Reglement voor klachtafhandeling NeVeP

Reglement voor klachtafhandeling NeVeP Reglement voor klachtafhandeling NeVeP Artikel 1. Begripsomschrijving 1.1 Zorgaanbieder Elk bij de Nederlandse Vereniging van Particuliere Woon- en/of Zorgvoorzieningen (NeVeP) aangesloten (aspirant-)lid.

Nadere informatie

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder;

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder; Klachtenregeling Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Noorderlicht GGZ; b. raad van bestuur :

Nadere informatie

Klachtenregeling. Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Klachtenregeling. Streekziekenhuis Koningin Beatrix Klachtenregeling Streekziekenhuis Koningin Beatrix Het SKB vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn over de dienstverlening in het ziekenhuis. Daarom streven de medewerkers er naar

Nadere informatie

a: Klacht: een uiting van onvrede over de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg.

a: Klacht: een uiting van onvrede over de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg. KLACHTENREGELING JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS Considerans De Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz), welke werd ingevoerd in 1995 en herzien in 2005, verplicht elke zorginstelling een regeling te treffen

Nadere informatie

1.2 Gebruiker: Elke persoon, die gebruik maakt van de aan hem door de zorgaanbieder geboden zorgvoorzieningen.

1.2 Gebruiker: Elke persoon, die gebruik maakt van de aan hem door de zorgaanbieder geboden zorgvoorzieningen. KLACHTENREGELING VAN STICHTING GEZONDHEIDSCENTRA EINDHOVEN Artikel 1 Begripsbepaling 1.1 Zorgaanbieder: De instelling die de zorg of dienst verleent c.q. heeft verleend of personen die werkzaam zijn voor

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten Pento

Klachtenregeling cliënten Pento Klachtenregeling cliënten Pento Datum Vastgesteld Dt 1-9-2017 Geactualiseerd 20-6-19 Ter kennisname OR en 12-7-19 CR Vastgesteld RvB 12-7-19 Juni 2019 Klachtenregeling cliënten Pento (september 2017) Pagina

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTREGELING VOOR PARAMEDICI IN DE EERSTELIJNS ZORG

LANDELIJKE KLACHTREGELING VOOR PARAMEDICI IN DE EERSTELIJNS ZORG LANDELIJKE KLACHTREGELING VOOR PARAMEDICI IN DE EERSTELIJNS ZORG Aangesloten zijn de beroepsverenigingen van diëtisten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, mondhygiënisten, oefentherapeuten Cesar & Mensendieck

Nadere informatie

KLACHTREGLEMENT VvvK. Tel ww.vvvk.nl KvK te Amsterdam nr Bankrekening ING nr

KLACHTREGLEMENT VvvK. Tel ww.vvvk.nl KvK te Amsterdam nr Bankrekening ING nr KLACHTREGLEMENT VvvK Tel. 06 11 59 69 11 info@vvvk.nl ww.vvvk.nl KvK te Amsterdam nr. 34348867 Bankrekening ING nr. 4218990 KLACHTREGLEMENT VAN DE KLACHTENCOMMISSIE VAN DE VERENIGING VAN & VOOR KINDERTHERAPEUTEN

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie Zorgverleners leren van klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg. Doel van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg is dan ook: openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en ervan

Nadere informatie

BOPZ klachten. Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie

BOPZ klachten. Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie BOPZ klachten Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie Reglement klachtencommissie voor de behandeling van BOPZ klachten Waterlandziekenhuis Voor de behandeling van klachten van patiënten die met rechterlijke

Nadere informatie

KLACHTENREGELING EXTERNE KLACHTENCOMMISSIE ZORG. Klachtenregeling Externe klachtencommissie zorg

KLACHTENREGELING EXTERNE KLACHTENCOMMISSIE ZORG. Klachtenregeling Externe klachtencommissie zorg Versie 1.0 Pagina Pagina 1 van 10 Klachtenregeling Externe klachtencommissie zorg Datum vastgesteld 13-12-2016 Vastgesteld door M. van Veenendaal Versie 1.0 Pagina Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Definities...

Nadere informatie

Klachtenreglement voor naastbetrokkenen

Klachtenreglement voor naastbetrokkenen Klachtenreglement voor naastbetrokkenen 1 Doelstelling - Tegemoet komen aan de klager en zo mogelijk oplossen van diens onvrede. - Bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de zorg. 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Algemene klachtenregeling van de instelling Nova voor Maatschappelijk Werk en Psychosociale Hulpverlening. Voorwoord 1

Algemene klachtenregeling van de instelling Nova voor Maatschappelijk Werk en Psychosociale Hulpverlening. Voorwoord 1 : A. Özdemir Algemene klachtenregeling van de instelling Nova voor Maatschappelijk Werk en Psychosociale Hulpverlening Inhoudsopgave Voorwoord 1 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 2 1.1 Nova Curae 2 1.2

Nadere informatie

Artikel 1. Begrippen 1. 'Abonnee' de zorgaanbieder die een abonnement heeft afgesloten met Quasir voor de behandeling van klachten.

Artikel 1. Begrippen 1. 'Abonnee' de zorgaanbieder die een abonnement heeft afgesloten met Quasir voor de behandeling van klachten. Klachtenregeling klachtencommissie Quasir Artikel 1. Begrippen 1. 'Abonnee' de zorgaanbieder die een abonnement heeft afgesloten met Quasir voor de behandeling van klachten. 2. Aanbeveling: een in de uitspraak

Nadere informatie

Doel Beoogd wordt met behulp van deze klachtregeling de volgende doelstellingen na te streven:

Doel Beoogd wordt met behulp van deze klachtregeling de volgende doelstellingen na te streven: Titel Klachtenregeling RIBW de Vliet, Regeling - augustus 2017 Aanleiding Iedere zorginstelling of zorgverlener is verplicht om een laagdrempelige regeling voor de behandeling van klachten van haar cliënten

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

Klachtenreglement Helios Solutions

Klachtenreglement Helios Solutions Klachtenreglement Helios Solutions Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. cliënt : een jeugdige; een ouder; een

Nadere informatie

c. klachtencommissie : de commissie zoals bedoeld in artikel 11 van deze regeling

c. klachtencommissie : de commissie zoals bedoeld in artikel 11 van deze regeling Klachtenreglement Cliënten Stichting Thuiszorg West-Brabant Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek

Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek Artikel 1: Doel reglement Doel van dit reglement is het beschrijven van de werkwijze, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de klachtencommissie.

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

2. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie Buurtzorg Nederland maatschappelijke ondersteuning of gezondheidszorg verleent of heeft verleend.

2. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie Buurtzorg Nederland maatschappelijke ondersteuning of gezondheidszorg verleent of heeft verleend. Klachtenregeling Datum van inwerkingtreding: 1 mei 2011 Artikel 1 Algemene bepalingen In deze klachtenregeling, als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, wordt verstaan

Nadere informatie

Stichting Flebologisch Centrum Grave

Stichting Flebologisch Centrum Grave Reglement Klachtenopvang Stichting Flebologisch Centrum Grave (vastgesteld op 2 februari 205) Stichting Flebologisch Centrum Grave Hygieia consultants BV Pagina Preambule Dit Reglement Klachtenopvang van

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE ONT

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE ONT De Organisatie van Nederlandse Tandprothetici hecht waarde aan een goede afwikkeling van uw klacht. In dit klachtenreglement worden de basisprincipes beschreven voor de behandeling van uw klacht. REGLEMENT

Nadere informatie

Protocol Pagina 1 van 7

Protocol Pagina 1 van 7 Protocol Pagina 1 van 7 Inhoud 1. Inleiding.... Begripsomschrijvingen... 3 3. Indiening van de klacht... 4 4. Behandeling van de klacht door de klachtencoördinator... 5 5. Het verzamelen van informatie

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten GGD Drenthe. van de zijde van de organisatie gestreefd wordt naar een optimale dienstverlening aan cliënten;

Klachtenregeling cliënten GGD Drenthe. van de zijde van de organisatie gestreefd wordt naar een optimale dienstverlening aan cliënten; .11IIII 111111111111L. Klachtenregeling cliënten GGD Drenthe Het Dagelijks Bestuur van GGD Drenthe Overwegende dat van de zijde van de organisatie gestreefd wordt naar een optimale dienstverlening aan

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Het onderzoeken en doen van een uitspraak inzake de (on)gegrondheid van een in behandeling gegeven klacht.

Klachtenbehandeling Het onderzoeken en doen van een uitspraak inzake de (on)gegrondheid van een in behandeling gegeven klacht. REGLEMENT VOOR DE KLACHTENBEHANDELING, HU Klinieken Faculteit Gezondheidszorg, Hogeschool Utrecht HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen Aangeklaagde Degene tegen wie een klacht is ingediend.

Nadere informatie

Het klachtenreglement wordt bij een klacht op verzoek toegezonden en is te downloaden op de website

Het klachtenreglement wordt bij een klacht op verzoek toegezonden en is te downloaden op de website KLACHTENREGLEMENT RIOZORG Bijgaand vindt u het klachtenreglement voor RIOzorg. Dit reglement is gebaseerd op de Klachtenrichtlijn Gezondheidszorg van 2004 en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Uitgangspunten

Nadere informatie

V&VN Regeling Klachtenbehandeling Zelfstandigen

V&VN Regeling Klachtenbehandeling Zelfstandigen V&VN Regeling Klachtenbehandeling Zelfstandigen ALGEMEEN Artikel 1 Begripsbepalingen In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder - de zelfstandig werkende verpleegkundige dan wel verzorgende

Nadere informatie

Klachtenregeling. Voor het indienen van een klacht dient de klager zich te melden tot:

Klachtenregeling. Voor het indienen van een klacht dient de klager zich te melden tot: Klachtenregeling Deze regeling is van toepassing voor zorgaanbieders welke een geldige overeenkomst hebben met de stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg voor de behandeling van klachten over zorgverlening.

Nadere informatie