Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist"

Transcriptie

1 Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist Toepassingsgebied Artikel 1 Deze regeling is krachtens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector, hierna te noemen WKCZ, van toepassing op cliënten aan wie zorg en/of diensten worden of zijn verleend door de zorgaanbieder aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg (EMS). Begripsomschrijving Artikel 2 Voor toepassingen van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: A. klacht: een klacht is een door of namens een cliënt bij de klachtencommissie ingediend bezwaar tegen de wijze van zorg- of dienstverlening door of vanwege de zorgaanbieder. B. klager: ieder die gebruik wil maken, gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van de desbetreffende zorgaanbieder of van een voor de desbetreffende zorgaanbieder werkzame personen. De volgende personen kunnen ook als klager optreden: de vertegenwoordiger die door de patiënt is aangewezen of de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, de zaakwaarnemer voor diegene die zijn zaken niet zelf kan behartigen of de echtgeno(o)te, partner of een naast familielid van een inmiddels overleden patiënt. C. Aangeklaagde: de persoon tegen wie de klacht gericht is. D. Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg: de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg (verder te noemen Stichting Klachtencommissie EMS) te Zeist, is in het leven geroepen met als doel de klachtenopvang en behandeling te verzorgen voor de bij haar aangesloten medisch specialisten, zelfstandige behandelcentra en privé-klinieken. E. Zorgaanbieder: een rechtspersoon of natuurlijk persoon die een instelling in stand houdt; de rechtspersonen of natuurlijke personen die gezamenlijk een instelling in stand houden; een natuurlijk persoon die anders dan in het kader van een dienstverband met een instelling zorg als omschreven in de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verleent; is aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie. F. Klachtencommissie: de door het bestuur van de Stichting Klachtencommissie EMS ingestelde, voor de klager beschikbare en bereikbare onafhankelijke commissie die verantwoordelijk is voor de klachtenbehandeling. Deze commissie neemt voor de bij de klachtenregeling van de Stichting Klachtencommissie EMS aangesloten zorgaanbieders de taken op zich als bedoeld in artikel 2 van de WKCZ. G. Klachtenopvang: het geven van informatie, voorlichting en advies naar aanleiding van vragen en klachten, het bieden van ondersteuning bij de eventuele verdere aanpak van de klacht. H. Klachtenbehandeling: het onderzoek naar een klacht, resulterend in een niet juridisch afdwingbare uitspraak van de klachtencommissie over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

2 Doelstelling van de klachtenregeling Artikel 3 A. recht doen aan de individuele klager; B. het creëren van de mogelijkheid voor herstel van de relatie, gebaseerd op onderling vertrouwen tussen en gelijkwaardigheid van klager en aangeklaagde; C. het signaleren van vaker voorkomende knelpunten in de zorg van de bij de Stichting Klachtencommissie EMS aangesloten zorgaanbieders, ten behoeve van de D. beleidsvorming ten aanzien van de bevordering van de kwaliteit van de zorg van dezen. Uitgangspunten bij de klachtenregeling Artikel 4 De klachtenregeling is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: A. een klacht wordt bij voorkeur opgelost door klager en aangeklaagde gezamenlijk; B. de klachtencommissie biedt een onpartijdige behandeling van de klacht; C. de klachtenregeling is voor de klager laagdrempelig en kosteloos; D. klager en aangeklaagde hebben recht op bijstand en het recht om zich te laten vertegenwoordigen tijdens de procedure; E. een vlotte afhandeling van de klacht volgens vaste, overzichtelijke procedures; F. klager en aanklaagde worden in de gelegenheid gesteld mondeling en/of schriftelijk een toelichting te geven op de klacht; G. klager en aangeklaagde hebben recht op inzage van alle stukken die relevant (kunnen) zijn voor de behandeling van de klacht, voor zover dit de persoonlijke Levenssfeer van een derde niet aantast; H. het beginsel van hoor en wederhoor van klager en aangeklaagde; I. persoonlijke gegevens over de klager en aangeklaagde worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en geregistreerd. De leden van de klachtencommissie, de ambtelijk secretaris en andere bij de procedure betrokken personen hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hun uit hoofde van hun functie als lid van de commissie dan wel uit hoofde van hun betrokkenheid bekend is geworden; J. de klachtencommissie behandelt geen schadeclaims. Samenstelling, benoeming en ontslag van de leden van de klachtencommissie Artikel 5 lid 1 De klachtencommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden, waaronder in ieder geval een arts en een jurist. lid 2 De leden van de klachtencommissie inclusief de voorzitter, worden benoemd door het bestuur van de Stichting Klachtencommissie EMS. lid 3 Een medewerker van het IKG c.q. de klachtenfunctionaris van de aangesloten medisch specialist of instelling is niet benoembaar als lid van de klachtencommissie. lid 4 Voor ieder lid wordt een plaatsvervangend lid benoemd, zodanig dat de commissie qua samenstelling geen verandering ondergaat. lid 5 Een (plaatsvervangend) lid kan vrijwillig terugtreden. lid 6 Het bestuur van de Stichting Klachtencommissie EMS kan een lid van de commissie ontslaan uit zijn functie. Gronden voor ontslag zijn: - eigen verzoek van het lid van de klachtencommissie; - het kennelijk op onvoldoende wijze vervullen van zijn functie; - gewichtige redenen op grond waarvan handhaving als lid redelijkerwijs niet kan worden verlangd. lid 7 Het bestuur van de Stichting Klachtencommissie EMS benoemt ten behoeve van de werkzaamheden van de klachtencommissie een ambtelijk secretaris. Taken en bevoegdheden van de klachtencommissie Artikel 6 De klachtencommissie heeft de volgende taken: A. het beoordelen van klachten op ontvankelijkheid;

3 B. het op basis van de behandeling van een klacht komen tot een uitspraak over de gegrondheid van de ingediende klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen aan de aangeklaagde, een en ander met inachtneming van het in artikel 13 bepaalde; C. het op basis van de ingediende klachten signaleren van structurele tekortkomingen in de zorg van de desbetreffende zorgaanbieder; D. het zorgen voor een goede afstemming van haar werkzaamheden met het IKG c.q. de klachtenfunctionaris; E. het zorgen voor een goede registratie van de ingediende klachten; F. het in voorkomende gevallen adviseren van de desbetreffende zorgaanbieder over gevallen waarin dit reglement niet voorziet en bij wijzigingen van dit reglement. Artikel 7 De klachtencommissie acht een klacht niet ontvankelijk als: A. de klacht geen betrekking heeft op (een medewerker van) de instelling; B. de klacht betreft een schadevergoeding of een (financiële) aansprakelijkheid; C. de klacht anoniem wordt ingediend; D. de klacht wordt ingediend namens iemand die daarmee niet instemt en wiens instemming vereist is; E. de klachtencommissie van oordeel is dat de klager niet toerekeningsvatbaar is; F. een gelijke klacht van de klager nog bij de klachtencommissie in behandeling is; G de klacht al eerder door de klachtencommissie behandeld is en zich geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan die aanleiding geven om opnieuw tot behandeling over te gaan, zulks ter beoordeling van de klachtencommissie; H. de klacht betrekking heeft op een situatie die zo lang geleden heeft plaatsgevonden dat een onderzoek naar de toedracht en een beoordeling redelijkerwijs niet meer mogelijk is, zulks ter beoordeling van de klachtencommissie. Artikel 8 De klachtencommissie heeft ter uitvoering van haar functie de volgende bevoegdheden: A. het oproepen en horen van klager en aangeklaagde; B. het oproepen en horen van andere personen die direct bij de ingediende klacht zijn betrokken; C. het inwinnen van informatie en het raadplegen en inzien van stukken voor zover dit geschiedt met gerichte toestemming van de patiënt of diens wettelijk vertegenwoordiger, en met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op derden; D. het raadplegen en inzien van medische gegevens die betrekking hebben op de klacht, voor zover dit geschiedt met gerichte toestemming van de patiënt of dienst wettelijk vertegenwoordiger, waarbij de houder van de medische gegevens in de gelegenheid wordt gesteld de gegevens die betrekking hebben op derden af te schermen; E. indien de Klachtencommissie specifieke kennis noodzakelijk acht, het inschakelen van externe deskundigen. Werkwijze van de klachtencommissie bij de behandeling van een klacht\ Artikel 9 lid 1 De klachtencommissie draagt er zorg voor, dat binnen twee weken na het indienen van de klacht een ontvangstbevestiging aan de klager wordt gestuurd, waarin hij wordt geïnformeerd over de verdere procedure. lid 2 Indien een klacht naar het oordeel van de klachtencommissie onvoldoende informatie bevat, stelt zij de klager in de gelegenheid alsnog binnen twee weken aanvullende informatie te verschaffen. lid 3 De klachtencommissie draagt er zorg voor dat de aangeklaagde binnen twee weken nadat de klachtencommissie door de klager hiertoe gemachtigd is, wordt geïnformeerd over de inhoud van de ingediende klacht en over de te volgen procedure; lid 4 De klachtencommissie verzoekt aangeklaagde om binnen vier weken schriftelijk te reageren op de inhoud van de klacht. lid 5 Wanneer de aangeklaagde door ziekte, afwezigheid of overmacht niet binnen de gestelde termijn kan reageren, wordt door de klachtencommissie een nieuwe termijn bepaald waarbinnen de aangeklaagde moet reageren. Artikel 10 lid 1 De klachtencommissie deelt binnen redelijke termijn, zo mogelijk binnen twee maanden doch uiterlijk binnen vier en een halve maand na ontvangst van de klacht, aan de klager en aan de aangeklaagde schriftelijk en gemotiveerd haar oordeel over de klacht mede. Tevens wordt daarbij vermeld of, en zo ja welke, aanbevelingen aan de aangeklaagde worden gedaan. lid 2 Indien naar het oordeel van de klachtencommissie de behandeling van de klacht niet binnen de in lid 1 genoemde termijn kan worden afgerond, doet de klachtencommissie daarvan schriftelijk en gemotiveerd mededeling aan de klager en aangeklaagde, onder vermelding van de termijn waarbinnen de klachtencommissie haar oordeel over de klacht zal

4 uitbrengen. lid 3 De zorgaanbieder bericht binnen een maand na ontvangst van de in lid 1 bedoelde mededeling aan klager en klachtencommissie schriftelijk of hij naar aanleiding van het oordeel van de commissie maatregelen zal nemen en zo ja welke. lid 4 Bij afwijking van de in lid 3 genoemde termijn doet de aangeklaagde daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager en de klachtencommissie. De klachtencommissie bepaalt in dat geval een nieuwe termijn waarbinnen de aangeklaagde zijn standpunt aan de klager en de klachtencommissie kenbaar kan maken. Lid 5 Nadat de zorgaanbieder de klachtencommissie van een reactie heeft voorzien zoals bedoelt in lid 3, zal de klachtencommissie deze aan de klager mededelen. Hiermee wordt de behandeling van de klacht door de klachtencommissie afgerond. Artikel 11 lid 1 De klachtencommissie vergadert in de regel tenminste éénmaal per twee maanden en voorts zo dikwijls de voorzitter het nodig oordeelt. De bijeenkomsten vinden plaats in aanwezigheid van alle leden en, bij afwezigheid van een lid, van diens plaatsvervanger. lid 2 De bijeenkomsten hebben een besloten karakter. lid 3 De voorzitter stelt de agenda voor de bijeenkomst op en de ambtelijk secretaris brengt alle ontvangen klachten ter kennis van de leden. lid 4 In geval van een mondelinge behandeling door de klachtencommissie, worden de klager, de aangeklaagde opgeroepen alsmede overige personen die naar het oordeel van de klachtencommissie moeten worden gehoord. lid 5 De klager en de aangeklaagde kunnen zich, indien zij dat wensen, laten bijstaan bij de behandeling van de klacht. lid 6 Besluitvorming binnen de klachtencommissie geschiedt bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij gestreefd wordt naar consensus. lid 7 De ambtelijk secretaris maakt een schriftelijk verslag dat het oordeel en de motivering van de klachtencommissie bevat over de gegrondheid van de ingediende klacht alsmede de eventuele aanbevelingen aan de aangeklaagde en, als dit niet dezelfde persoon is, de zorgaanbieder. Tevens bevat het verslag een overzicht van de gevolgde procedure en de verklaringen van betrokkenen en eventuele deskundigen. lid 8 Na beëindiging van de klachtenbehandeling leveren de leden van de klachtencommissie alle stukken in bij de ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris draagt zorg voor vernietiging van alle stukken. Wraking en verschoning Artikel 12 lid 1 Als een klacht betrekking heeft op een lid van de klachtencommissie of op een persoon waarmee een lid van de klachtencommissie nauw betrokken is, onthoudt het lid van de klachtencommissie zich van deelneming aan de behandeling van die klacht en zal de plaatsvervanger van het lid daaraan deelnemen. lid 2 Zowel de klager als de aangeklaagde kunnen verzoeken een lid van de klachtencommissie niet aan de behandeling van klacht te laten deelnemen bij gerede twijfel over diens onpartijdigheid. Bij honorering van dat verzoek zal het plaatsvervangend lid deelnemen aan de behandeling van de klacht. lid 3 De overige leden van de commissie beslissen of de wraking terecht is gedaan. Bij staking van stemmen wordt dit geacht het geval te zijn. lid 4 Een (plaatsvervangend) lid van de klachtencommissie kan vrijwillig terugtreden. Daartoe wordt mededeling gedaan aan het bestuur van de klachtencommissie, die zo spoedig mogelijk in de opvolging voorziet, met inachtneming van het in lid 1 bepaalde. Stopzetting procedure Artikel 13 lid 1 De klager heeft te allen tijde het recht de klacht in te trekken. lid 2 De klager behoudt in alle gevallen de mogelijkheid zijn klacht te deponeren bij een andere daartoe geëigende instantie, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het Regionaal Tuchtcollege, de Burgerlijke rechter, de Administratieve rechter of de Strafrechter. Als de klager hiertoe besluit, dient hij dit onverwijld aan de klachtencommissie mede te delen. lid 3 De klachtencommissie neemt geen schadeclaims in behandeling en doet geen uitspraak over de (financiële) aansprakelijkheid. Schadeclaims worden terstond verwezen naar de aangeklaagde. lid 4 Wanneer een klacht niet ontvankelijk is wordt, onder vermelding van redenen, schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en de aangeklaagde. lid 5 Indien de zorgaanbieder tegen wie de klacht is ingediend niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet jegens de Stichting Klachtencommissie EMS, is het bestuur van de Stichting Klachtencommissie EMS bevoegd de behandeling van de klacht stop te zetten c.q. niet aan te vangen.

5 Beroep Artikel 14 In het kader van deze klachtenregeling is geen beroepsmogelijkheid voorzien. Registratie Artikel 15 lid 1 Elke klacht wordt vastgelegd in een klachtendossier. Bij het formuleren van de aard van de klacht wordt aangesloten bij de terminologie die gehanteerd wordt door IKG's. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klager en aangeklaagde wordt daarbij gewaarborgd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke regelingen. lid 2 Het bestuur van de Stichting Klachtencommissie EMS is houder van de klachtendossiers. lid 3 De klachtdossiers worden namens het bestuur van de Stichting Klachtencommissie EMS beheerd door de ambtelijk secretaris in samenspraak met de klachtencommissie. lid 4Toegang tot de gegevens uit de klachtendossiers is alleen voorbehouden aan de leden, de plaatsvervangende leden van de commissie en de ambtelijk secretaris. lid 5 Geanonimiseerde gegevens worden niet verstrekt zonder de toestemming van de klachtencommissie. lid 6 Gegevens kunnen alleen niet geanonimiseerd vermeld worden als alle betrokkenen toestemming hebben gegeven waarvoor en aan wie informatie wordt verstrekt. Verslaglegging Artikel 16 lid 1 De Stichting Klachtencommissie EMS brengt jaarlijks voor 15 maart over het voorafgaande kalenderjaar per bij haar aangesloten zorgaanbieder een jaarverslag uit. Dit jaarverslag beschrijft het aantal klachten dat bij de klachtencommissie is ingediend, de aard en inhoud van deze klachten, de gedane uitspraken over de klachten en de aan aangeklaagden gedane aanbevelingen. In dit jaarverslag vermeldt de klachtencommissie ook de door haar gesignaleerde vaker voorkomende knelpunten in de zorg van de desbetreffende zorgaanbieder. In het verslag worden geen tot de individuele persoon herleidbare gegevens opgenomen. lid 2 Het jaarverslag zal door de Stichting Klachtencommissie EMS niet openbaar gemaakt worden en alleen worden verstrekt aan de betreffende zorgaanbieder. lid 3 De zorgaanbieder zendt het jaarverslag over een kalenderjaar voor 1 april van het daaropvolgende kalenderjaar aan de bevoegde regionale inspecteur van het staatstoezicht op de volksgezondheid. Vergoedingen en kosten Artikel 17 lid 1 De leden van de klachtencommissie ontvangen een door het bestuur van de Stichting Klachtencommissie EMS vast te stellen onkostenvergoeding. lid 2 De klachtenprocedure voor de patiënt is kosteloos. Dit geldt niet ten aanzien van de eventuele kosten die het inroepen van bijstand ingevolge artikel 1, lid 5 met zich meebrengt. lid 3 De kosten van de behandeling van een klacht zullen bij de betreffende zorgaanbieder, jegens wie de aanklacht is ingediend, in rekening worden gebracht. Lidmaatschap Stichting Klachtencommissie EMS Artikel 18 lid 1 Deze klachtenregeling als hierboven omschreven geldt alleen voor zorgaanbieders die lid zijn van de Stichting Klachtencommissie EMS. lid 2 Lid zijn alleen de zorgaanbieders die zich schriftelijk hebben aangemeld en door het bestuur van de Stichting Klachtencommissie EMS zijn ingeschreven als zodanig. lid 3 Het lidmaatschap brengt een betalingsverplichting met zich mee van een nader over een te komen bedrag. lid 4 Het bestuur van de Stichting Klachtencommissie EMS heeft het recht het lidmaatschap te beëindigen, gronden voor de beëindiging van het lidmaatschap zijn: - het structureel niet meewerken aan een klachtenbehandeling; - het verstrekken van onjuiste informatie over de klachtenregeling van de Stichting Klachtencommissie EMS door de zorgaanbieder aan zijn patiënten; - het niet voldoen aan de betalingsverplichting zoals omschreven in lid 3;

6 - andere gewichtige redenen die het lidmaatschap redelijkerwijs niet mogelijk maken. lid 5 Een zorgaanbieder wiens lidmaatschap is beëindigd, mag niet langer gebruik maken van de door de klachtencommissie verstrekte materialen inzake artikel 2 lid 1 van de WKCZ. lid 6 Het jaarverslag zoals omschreven in lid 5 is opvraagbaar door de bij de leden van de klachtencommissie. Slotbepalingen Artikel 19 De bij de klachtenregeling van de Stichting Klachtencommissie EMS aangesloten zorgaanbieder draagt zorg voor een ruime bekendmaking van deze klachtenregeling bij de cliënten aan wie hij diensten verleent. Artikel 20 De Stichting Klachtencommissie EMS draagt zorg voor secretariële en ruimtelijke ondersteuning van de klachtencommissie. Voor de personen die met de secretariële ondersteuning zijn belast, geldt een plicht tot geheimhouding als vermeld in artikel 4 onder i. Artikel 21 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist bestuur van de Stichting Klachtencommissie EMS, gehoord hebbende de klachtencommissie. Artikel 22 Wijziging van dit reglement geschiedt door het bestuur van Stichting Klachtencommissie EMS gehoord hebbende de klachtencommissie. Artikel 23 Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2006.

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut / klinisch

Nadere informatie

Aangesloten kunnen zijn vrijgevestigde mondhygiënisten opgenomen in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten in Nederland.

Aangesloten kunnen zijn vrijgevestigde mondhygiënisten opgenomen in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten in Nederland. September 2012 Onafhankelijke Klachtregeling Mondhygiënisten (OKM) Aangesloten kunnen zijn vrijgevestigde mondhygiënisten opgenomen in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten in Nederland. Secretariaat

Nadere informatie

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de zelfstandig werkende verloskundige,

Nadere informatie

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND KLACHTEN- REGLEMENT 1 Klachtenreglement Geldend voor alle register leden die het vak jobcoaching uitoefenen LANDELIJKE KLACHTREGELING VAN DE Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie BTN

Klachtenregeling klachtencommissie BTN Klachtenregeling klachtencommissie BTN (Intergraal overgenomen van het door BTN verstrekte document Klachtenregeling BTN versie aug 2006 voor leden ). Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt

Nadere informatie

Klachtenreglement. Stichting Audiologische Opleidingen

Klachtenreglement. Stichting Audiologische Opleidingen Klachtenreglement Stichting Audiologische Opleidingen Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een schriftelijke uiting van onvrede gericht aan de Klachtencommissie SAO

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. beroepsbeoefenaar: de zelfstandig werkende echoscopist,

Nadere informatie

Klachtenregeling. Reglement procedure Klachtafhandeling BCND. Algemeen

Klachtenregeling. Reglement procedure Klachtafhandeling BCND. Algemeen Klachtenregeling Algemeen 1. Indien de eigenaar van een dier dat behandeld is door een lid van de BCND een klacht heeft over dat lid, bespreekt de eigenaar de klacht eerst met de behandelend therapeut.

Nadere informatie

Klachtenregeling Beroepsvereniging voor APS-therapie (BVAT)

Klachtenregeling Beroepsvereniging voor APS-therapie (BVAT) Klachtenregeling Beroepsvereniging voor APS-therapie (BVAT) Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder Een natuurlijke persoon die zorg verleent bij

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

REGLEMENT LANDELIJKE DONORKLACHTENCOMMISSIE. Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, wordt verstaan onder:

REGLEMENT LANDELIJKE DONORKLACHTENCOMMISSIE. Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, wordt verstaan onder: REGLEMENT LANDELIJKE DONORKLACHTENCOMMISSIE Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, wordt verstaan onder: a) de wet: de Wet inzake bloedvoorziening;

Nadere informatie

1. Doel procedure. 2. Beschrijving procedure

1. Doel procedure. 2. Beschrijving procedure Klachtenprocedure Document/proceseigenaar: Klachtenprocedure/Eric Verkaar Versienummer: definitief Vastgesteld door: bestuur Zorgbelang Nederland Datum vaststelling: 30 juni 2016 ALV Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

Klachtenregeling Bodymind Opleidingen. Begripsbepaling. Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Klachtenregeling Bodymind Opleidingen. Begripsbepaling. Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Klachtenregeling Klachtenregeling Bodymind Opleidingen Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een uiting van onvrede over de organisatie van het opleidingsinstituut,

Nadere informatie

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend.

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. 1. Begrippenkader Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. Klager Een hulpvrager dan wel zijn/haar vertegenwoordiger of zijn/haar nabestaande(n).

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie Reglement klachtencommissie Soort: Regeling Datum: 4 oktober 2012 Kenmerk Decos: D-KC-00002/INT-1201301 Pagina s: 7 Auteur(s): Klachtencommissie cliënten Versie: 2 Gebruik: Extern Status: Definitief Rubriek:

Nadere informatie

Inhoud klachtreglement

Inhoud klachtreglement Inhoud klachtreglement Inleiding 2 Begripsbepaling 2 Doelstelling van de klachtencommissie 2 Uitgangspunten bij het klachtenreglement 3 Benoeming en samenstelling van de klachtencommissie 3 Taken van de

Nadere informatie

Datum: Klachtenreglement Vitaalpunt

Datum: Klachtenreglement Vitaalpunt Datum: 01-01-2011 Betreft: Klachtenreglement Vitaalpunt Klachtenreglement Vitaalpunt Algemeen Stichting VitaalPunt is een erkend zelfstandig behandelcentrum, gericht op het verlenen van (para)medische

Nadere informatie

Klachtenregeling Onderwijs

Klachtenregeling Onderwijs Klachtenregeling Onderwijs Verantwoording Voor een zorgvuldige omgang met een opdrachtgever is het gewenst dat deze zich met een eventuele klacht over de aankoop of uitvoering van een scholing kan wenden

Nadere informatie

NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog of

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting International Free University

Klachtenregeling Stichting International Free University Klachtenregeling Stichting International Free University Voorzitter klachtencommissie Met ingang van 15 mei 2018 is mevrouw mr. M.C. de Borst wonende te Amstelveen herbenoemd tot voorzitter van de klachtencommissie.

Nadere informatie

Feldenkrais Methode Nederlandse Feldenkrais Vereniging

Feldenkrais Methode Nederlandse Feldenkrais Vereniging KLACHTENREGELING Feldenkrais Methode Nederlandse Feldenkrais Vereniging Klachtenregeling t.b.v. de Nederlandse Feldenkrais Vereniging Index A. Algemene informatie... 2 B. Begripsbepalingen 2 C. Doelstelling

Nadere informatie

Reglement Klachtenadviescommissie

Reglement Klachtenadviescommissie Reglement Klachtenadviescommissie Doelstelling Artikel 1 Doelstelling 1.1 De doelstelling van het reglement van de klachtenadviescommissie is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling

Nadere informatie

http://snu.nu/index.php/vereniging/klachtenrecht.html Begripsbepaling Artikel 1 In het onderhavige klachtenreglement wordt verstaan onder: a. SNU: Spirituele Nationale Unie, gevestigd te Naarden. b. Bestuur:

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Artikel 1 Begripsbepalingen In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie Zorgverleners leren van klachten en ongewenste gebeurtenissen in de zorg. Doel van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg is dan ook: openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen en ervan

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie

Klachtenregeling klachtencommissie Klachtenregeling klachtencommissie Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten bemiddelingsorganisatie, zijnde een

Nadere informatie

Klachtenregeling REVACARE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Klachtenregeling REVACARE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Klachtenregeling REVACARE Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Recacare; b. raad van bestuur

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND

KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a) klacht: iedere uiting van onvrede over het beleid van de Stichting Landschapsbeheer

Nadere informatie

Klachtenreglement WIJeindhoven

Klachtenreglement WIJeindhoven Klachtenreglement WIJeindhoven 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 3 Wraking en verschoning... 3 Artikel 4 Indiening van de klacht... 4 Artikel 5 Behandeling van de klacht... 4

Nadere informatie

Welpart Advies & Consultancy B.V.

Welpart Advies & Consultancy B.V. Spui 3 1273 MN Huizen Bijlage 2 bij algemene leveringsvoorwaarden Welpart T 035-7200003 F 035-7200004 E info@welpart.nl www.welpart.nl IBAN NL28RABO 0304639206 BTW NL8552.48.853.B.01 KvK 63467054 KLACHTENREGLEMENT

Nadere informatie

Optometristen Vereniging Nederland. Regeling voor de behandeling van klachten van cliënten tegen optometristen

Optometristen Vereniging Nederland. Regeling voor de behandeling van klachten van cliënten tegen optometristen Optometristen Vereniging Nederland Regeling voor de behandeling van klachten van cliënten tegen optometristen Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de toepassing van hetgeen bij of krachtens deze regeling

Nadere informatie

Klachtenregeling Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid IVN

Klachtenregeling Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid IVN Klachtenregeling Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid IVN Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: iedere uiting van onvrede over het beleid van IVN of de uitvoering

Nadere informatie

Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie

Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie Overwegende dat: de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) zorgaanbieders de verplichting oplegt tot een klachtregeling; de osteopathie met haar

Nadere informatie

Klachtenreglement ActiefTalent

Klachtenreglement ActiefTalent Klachtenreglement ActiefTalent Algemene bepalingen Artikel 1 Definities a. ActiefTalent: Stichting ActiefTalent; b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; c. Klacht: een bij de Klachtencommissie ingediend

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN Artikel 1. begripsbepaling a. Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar

Nadere informatie

Klachtenregeling van de. Klachtencommissie. Zorgbelang Nederland

Klachtenregeling van de. Klachtencommissie. Zorgbelang Nederland Klachtenregeling van de Klachtencommissie Zorgbelang Nederland Vastgesteld door: bestuur Zorgbelang Nederland Datum vaststelling: 21 november 2018 ALV Zorgbelang Nederland 1 Algemeen Deze klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Klachtenreglement. Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013

Klachtenreglement. Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013 Klachtenreglement Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013 Audité klachtencommissie zorg p/a De Kazerne Annerweg 30 9471 KV ZUIDLAREN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke Klachtenregeling voor ZZP-ers in de zorg Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere zorgaanbieder sinds 1november 1995 verplicht

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT]

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] Postadres: Wilhelminalaan 3 3743 DB Baarn Versie mei 2012 2 I. BEGRIPSBEPALINGEN 1. Instellingen:

Nadere informatie

Klachtenregeling Klachtenportaal Zorg voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen vallend onder de Jeugdwet Artikel 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling Klachtenportaal Zorg voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen vallend onder de Jeugdwet Artikel 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Klachtenportaal Zorg voor jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen vallend onder de Jeugdwet De onafhankelijke klachtenregeling van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. 3. het bevorderen van de kwaliteit van het opleidingsinstituut, de docenten en de medewerkers.

KLACHTENREGELING. 3. het bevorderen van de kwaliteit van het opleidingsinstituut, de docenten en de medewerkers. KLACHTENREGELING CENTRUM VOOR MINDFULNESS Artikel 1 Begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een schriftelijke uiting van onvrede over een opleiding van het Centrum voor Mindfulness

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Klachten kunnen opgelost worden

Klachten kunnen opgelost worden Klachten kunnen opgelost worden Een goed contact met de zorgverlener is heel belangrijk Gelukkig zijn de meeste cliënten tevreden over hun zorgverlener. Toch kunt u van mening zijn dat u onzorgvuldig behandeld

Nadere informatie

Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)

Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) KLACHTENREGELING cliënten Klas op Wielen Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) De klachtenbehandeling is enerzijds een vorm van serviceverlening. Anderzijds is

Nadere informatie

Klachtenprocedure AVIG

Klachtenprocedure AVIG Klachtenprocedure AVIG Algemeen Artikel 1 a. De bepalingen van dit reglement gelden voor alle leden van de Artsenvereniging voor integrale Geneeskunde, hierna te noemen de AVIG. b. Indien een lid het lidmaatschap

Nadere informatie

Klachtenprocedure & reglement

Klachtenprocedure & reglement Klachtenprocedure & reglement 1 Klachtenprocedure Inleiding Voor zowel de procedure als het reglement is het model gebruikt dat door de MO-Groep (branchorganisatie Welzijn & Maatschappelijk werk) is ontwikkeld.

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

Regeling klachtenopvang cliënten Bernhoven

Regeling klachtenopvang cliënten Bernhoven Regeling klachtenopvang cliënten Bernhoven Inleiding Bernhoven vindt het belangrijk dat patienten, familie en bezoekers tevreden zijn over de behandeling en verzorging. Toch kunt u van mening zijn dat

Nadere informatie

Bijlage 1: Klachtenregeling externe klachtencommissie

Bijlage 1: Klachtenregeling externe klachtencommissie Bijlage 1: Klachtenregeling externe klachtencommissie Klachtenregeling externe klachtencommissie SMO Traverse en RIBW Brabant De tekst van deze klachtenregeling is in de mannelijke vorm geschreven, hiermee

Nadere informatie

Klachtenreglement Human Concern

Klachtenreglement Human Concern Klachtenreglement Human Concern 1. Klachtenreglement 1. Begripsbepaling - Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar voren

Nadere informatie

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis.

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. 1. Begripsbepalingen Ziekenhuis Stichting Oogziekenhuis Zonnestraal. Raad van Bestuur Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. Directie De groep

Nadere informatie

Obesitaspoli : Obesitaspoli Flevoland is onderdeel van Zorgteam MC Groep

Obesitaspoli : Obesitaspoli Flevoland is onderdeel van Zorgteam MC Groep KLACHTENREGLEMENT VERSIE 1.0 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In dit reglement wordt verstaan onder: Obesitaspoli : Obesitaspoli Flevoland is onderdeel van Zorgteam MC Groep Klacht : uiting van significant

Nadere informatie

Klachtenregeling. Begripsbepaling. Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Klachtenregeling. Begripsbepaling. Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Klachtenregeling Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: iedere uiting van onvrede over het beleid van Stichting Kinderpostzegels Nederland (verder te noemen Kinderpostzegels)

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VAN FysiOK

KLACHTENREGLEMENT VAN FysiOK HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN KLACHTENREGLEMENT VAN FysiOK Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde, wordt verstaan onder: a. klacht: een uiting van onvrede

Nadere informatie

Klachtenreglement voor klanten Super Sociaal

Klachtenreglement voor klanten Super Sociaal Omschrijving: reglement m.b.t. het behandelen van klachten van klanten door een onafhankelijke commissie. Inhoud 1. begripsomschrijvingen 2. samenstelling klachtencommissie 3. indiening van de klacht 4.

Nadere informatie

4. Klacht Elk bezwaar over een gedraging in de zin van de wet van de directie van Zorg-Los of van voor hem werkzame personen.

4. Klacht Elk bezwaar over een gedraging in de zin van de wet van de directie van Zorg-Los of van voor hem werkzame personen. 9.3.1.3 KLACHTENREGELING ZORG-LOS Inleiding De wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) legt aan zorgaanbieders een verplichtend kader op voor het treffen van een regeling om klachten van zorgvragers

Nadere informatie

Klachtenreglement. Datum vaststelling: 22 november 2016 Datum inwerkingtreding: 1 januari 2017

Klachtenreglement. Datum vaststelling: 22 november 2016 Datum inwerkingtreding: 1 januari 2017 Klachtenreglement Datum vaststelling: 22 november 2016 Datum inwerkingtreding: 1 januari 2017 Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie Vosbergerweg 1 8181 JG HEERDE ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie BTN

Klachtenregeling klachtencommissie BTN Artikel 1.0 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten [thuiszorg- en/of kraamzorg]aanbieder, zijnde een rechtspersoon of

Nadere informatie

Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten.

Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten. EDT Maastricht Klachtenreglement 1 Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling

Nadere informatie

Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek

Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTREGELING VOOR PARAMEDICI EERSTELIJN

LANDELIJKE KLACHTREGELING VOOR PARAMEDICI EERSTELIJN LANDELIJKE KLACHTREGELING VOOR PARAMEDICI IN DE EERSTELIJNS ZORG Aangesloten zijn de beroepsverenigingen van diëtisten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, mondhygiënisten, oefentherapeuten Cesar & Mensendieck

Nadere informatie

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Versie 10-11-2016 2 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling 2 Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting TCCN

Klachtenregeling Stichting TCCN Stichting TCCN Koornbeursweg 71 8442 DJ Heerenveen 085-489 44 55 Versie: januari 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ.

Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ. Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ. Preambule: Dit reglement is een praktische uitwerking van de uitgangspunten met betrekking tot een onafhankelijke

Nadere informatie

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Klachtenprocedure juli 2016 De organisatie brengt de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht door het reglement op de internetsite van de

Nadere informatie

Klachtenregeling De Zorgprofessional

Klachtenregeling De Zorgprofessional Klachtenregeling De Zorgprofessional Deze klachtenregeling 1 geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) De wet gaat onder andere over de behandeling van klachten van cliënten en/of

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTREGELING VOOR PARAMEDICI IN DE EERSTELIJNS ZORG

LANDELIJKE KLACHTREGELING VOOR PARAMEDICI IN DE EERSTELIJNS ZORG LANDELIJKE KLACHTREGELING VOOR PARAMEDICI IN DE EERSTELIJNS ZORG Aangesloten zijn de beroepsverenigingen van diëtisten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, mondhygiënisten, oefentherapeuten Cesar & Mensendieck

Nadere informatie

KLACHTENCOMMISSIE. Reglement. Artikel 1. Begripsbepalingen

KLACHTENCOMMISSIE. Reglement. Artikel 1. Begripsbepalingen KLACHTENCOMMISSIE Onafhankelijk orgaan van Emergis, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg RGC Zeeuws-Vlaanderen PAAZ Admiraal De Ruyter Ziekenhuis De Villa, Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie

Nadere informatie

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. directie: de persoon of verzameling personen die eindverantwoordelijk is/zijn voor

Nadere informatie

Klachtenreglement ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1

Klachtenreglement ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Klachtenreglement Dit Reglement heeft, na goedkeuring van de leden op de ledenraadpleging d.d. 31 maart 2017, bindende kracht voor alle leden van de NVVS/dan wel bij de Stichting NRVS geregistreerde seksuologen.

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Siriz Algemeen Klachtenreglement Versie 2_1 1 apr 2015 Pagina 1 van 9

KLACHTENREGLEMENT. Siriz Algemeen Klachtenreglement Versie 2_1 1 apr 2015 Pagina 1 van 9 KLACHTENREGLEMENT Siriz Algemeen Klachtenreglement Versie 2_1 1 apr 2015 Pagina 1 van 9 Woord vooraf Op 1 november 1995 is de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (verder te noemen: Wkcz) in werking getreden.

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere.

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. KLACHTENREGLEMENT 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. 1.2 Cliënt Degene die gebruik wil maken, gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van het zorgaanbod van

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder;

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder; Klachtenregeling Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Noorderlicht GGZ; b. raad van bestuur :

Nadere informatie

BOPZ klachten. Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie

BOPZ klachten. Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie BOPZ klachten Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie Reglement klachtencommissie voor de behandeling van BOPZ klachten Waterlandziekenhuis Voor de behandeling van klachten van patiënten die met rechterlijke

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTREGELING VOOR BEROEPSBEOEFENAREN ALTERNATIEVE/COMPLEMENTAIRE BEHANDELWIJZEN

LANDELIJKE KLACHTREGELING VOOR BEROEPSBEOEFENAREN ALTERNATIEVE/COMPLEMENTAIRE BEHANDELWIJZEN Postbus 2122, 6020 AC Budel Tel: 0495-499585 e-mail: kab@kab-klachtennl wwwkab-klachtennl LANDELIJKE KLACHTREGELING VOOR BEROEPSBEOEFENAREN ALTERNATIEVE/COMPLEMENTAIRE BEHANDELWIJZEN De deelnemende organisaties,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING INSTELLINGEN PSYCHOSOCIALE ONCOLOGIE IPSO

KLACHTENREGELING INSTELLINGEN PSYCHOSOCIALE ONCOLOGIE IPSO KLACHTENREGELING INSTELLINGEN PSYCHOSOCIALE ONCOLOGIE IPSO IPSO, Professor Bronkhorstlaan 20, 3723 MB Bilthoven, tel.:+31 6 388 235 97, info@ipso.nl, www.ipso.nl, CenE Bankiers, rek.nr.: 22.54.18.770 (van

Nadere informatie

Klachtenregeling Nieuw Griffesteyn & Onafhankelijke klachtencommissie BTN

Klachtenregeling Nieuw Griffesteyn & Onafhankelijke klachtencommissie BTN Klachtenregeling Nieuw Griffesteyn & Onafhankelijke klachtencommissie BTN (Integraal overgenomen van het door BTN verstrekte document Klachtenregeling BTN versie juli 2013 ( voor leden ). Begripsbepalingen

Nadere informatie

Klachtenregeling van de klachtencommissie van de VMBN betreffende het zorgaanbod MBSR/MBCT t.b.v. cliënten

Klachtenregeling van de klachtencommissie van de VMBN betreffende het zorgaanbod MBSR/MBCT t.b.v. cliënten Klachtenregeling van de klachtencommissie van de VMBN betreffende het zorgaanbod MBSR/MBCT t.b.v. cliënten Artikel 1 Begripsbepalingen In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder -

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek

Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek Artikel 1: Doel reglement Doel van dit reglement is het beschrijven van de werkwijze, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de klachtencommissie.

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

KLACHTENREGELING RELIM

KLACHTENREGELING RELIM KLACHTENREGELING RELIM Landgraaf, 2011 1 KLACHTENREGELING RELIM Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. Relim: Relim, door het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg aangewezen voor de uitvoering van de

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

1.2 Gebruiker: Elke persoon, die gebruik maakt van de aan hem door de zorgaanbieder geboden zorgvoorzieningen.

1.2 Gebruiker: Elke persoon, die gebruik maakt van de aan hem door de zorgaanbieder geboden zorgvoorzieningen. KLACHTENREGELING VAN STICHTING GEZONDHEIDSCENTRA EINDHOVEN Artikel 1 Begripsbepaling 1.1 Zorgaanbieder: De instelling die de zorg of dienst verleent c.q. heeft verleend of personen die werkzaam zijn voor

Nadere informatie

KLACHTENREGELING EXTERNE KLACHTENCOMMISSIE ZORG. Klachtenregeling Externe klachtencommissie zorg

KLACHTENREGELING EXTERNE KLACHTENCOMMISSIE ZORG. Klachtenregeling Externe klachtencommissie zorg Versie 1.0 Pagina Pagina 1 van 10 Klachtenregeling Externe klachtencommissie zorg Datum vastgesteld 13-12-2016 Vastgesteld door M. van Veenendaal Versie 1.0 Pagina Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Definities...

Nadere informatie

Pagina 1 van 7 KLACHTENREGLEMENT

Pagina 1 van 7 KLACHTENREGLEMENT Pagina 1 van 7 KLACHTENREGLEMENT REGLEMENT KLACHTENFUNCTIONARIS 1. BEGRIPSBEPALINGEN 2. DOELSTELLING VAN DE KLACHTREGELING 3. SAMENSTELLING EN TOTSTANDKOMING KLACHTENFUNCTIONARIS 4. POSITIE VAN DE KLACHTENFUNCTIONARIS

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

Borging Evaluatie: eenmaal per drie jaar Door: avm

Borging Evaluatie: eenmaal per drie jaar Door: avm Deze is een aanvulling op de 'Klachtenbehandeling cliënten' (organisatiehandboek A 334.110). Deze is niet van toepassing op klachten in het kader van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen

Nadere informatie

Artikel 2 Wie een klacht kan indienen Een klacht over een gedraging jegens een cliënt kan worden ingediend door:

Artikel 2 Wie een klacht kan indienen Een klacht over een gedraging jegens een cliënt kan worden ingediend door: Klachtenreglement Allerzorg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Allerzorg; b. directie : de

Nadere informatie

Klachtenregeling Pento

Klachtenregeling Pento Klachtenregeling Pento Vastgesteld december 2016 Inleiding Zowel cliënten als medewerkers van Pento hebben de mogelijkheid om een formele klacht in te dienen bij Pento. In dit reglement staat beschreven

Nadere informatie

Klachtencommissie cliënten Winnock

Klachtencommissie cliënten Winnock Klachtencommissie cliënten Winnock Inleiding Winnock hecht aan kwaliteit. Daarom heeft Winnock een klachtenprocedure. Daarmee beogen wij onze kwaliteit waar nodig verder te verbeteren. De klachtenprocedure

Nadere informatie

3 Benoeming en ontslag van de externe klachtenfunctionaris

3 Benoeming en ontslag van de externe klachtenfunctionaris Klachtenreglement Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid Versie 1 12 10 2007 Reglement goedgekeurd door Bestuur, van kracht per 1 11 2007 Versie 2 02 06 2014 Wijziging goedgekeurd door Bestuur,

Nadere informatie

Klachtenregeling Externe klachtencommissie leveranciers (medische hulpmiddelen)

Klachtenregeling Externe klachtencommissie leveranciers (medische hulpmiddelen) Versie 1.9 Pagina Pagina 1 van 10 Klachtenregeling Externe klachtencommissie leveranciers (medische hulpmiddelen) Datum vastgesteld 13-12-2016 Vastgesteld door M. van Veenendaal Versie 1.9 Pagina Pagina

Nadere informatie

Datum Januari 2017 Versie 2.0 Pagina s 10 (inclusief voorpagina) Klachtenregeling

Datum Januari 2017 Versie 2.0 Pagina s 10 (inclusief voorpagina) Klachtenregeling Datum Januari 2017 Versie 2.0 Pagina s 10 (inclusief voorpagina) Klachtenregeling Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie