Herkenningsgeheugen bij kinderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herkenningsgeheugen bij kinderen"

Transcriptie

1 Tessa B. Kok Annet Kingma Psycholoog gz- en kinderneuropsycholoog; klinisch en kinderen jeugdspecialist psycholoog nip 42 Correspondentieadres: Dr. A. Kingma Universitair Medisch Centrum Groningen Afdeling Kinderoncologie, Beatrix Kinderziekenhuis Postbus rb Groningen Herkenningsgeheugen bij kinderen Samenvatting De 15-Woordentest is mondiaal een van de meest gebruikte auditieve leer- en geheugentests. De eerste versie is bijna honderd jaar oud, waarna diverse varianten zijn ontwikkeld (Strauss e.a., 2006). De in Nederland gehanteerde 15-wt is gebaseerd op de Zwitserse Rey Auditory Verbal Learning Test (Rey avlt; Rey, 1958), zonder de in Engelstalige landen gebruikelijke interferentielijst. In 1964 ontwikkelden Deelman en Kalverboer een 15-wt versie voor kinderen ( gordijn -versie) die later werd genormeerd en aangevuld met twee parallelle versies ( konijn en soldaat - versie; Van den Burg & Kingma, 1999, Kingma & Van den Burg, 2003). Recent werden herkenningstaken ontwikkeld en genormeerd bij negentig gezonde kinderen (zes tot dertien jaar), behorend bij de drie bovengenoemde versies van de 15-wt voor kinderen. Dit artikel beschrijft uitkomsten van dit onderzoek naar het auditief herkenningsgeheugen bij kinderen, gemeten met de nieuwe herkenningstaken zonder gebruik van een interferentietrial. Tevens wordt het verband tussen reproductie en herkenning beschreven. Inleiding Ongestoorde geheugenfuncties zijn essentieel voor de cognitieve ontwikkeling en schoolprestaties van een kind. De 15-wt is zowel voor volwassenen als voor kinderen een test waarmee verschillende geheugenaspecten (directe geheugenspanne, leercurve, leerstrategie, retentie op korte en lange termijn en herkenning) betrouwbaar en eenvoudig kunnen worden gemeten, zodat (vermoede) geheugentekorten kunnen worden geobjectiveerd (Strauss e.a., 2006). Herkenning De herkenningsscore is een maat voor herkenning van nieuw aangeleerd materiaal, waarmee opdiep- en opslagbeperkingen van het geheugen kunnen worden onderscheiden. Bij

2 Herkenningsgeheugen bij kinderen 43 opslagbeperkingen zijn zowel de scores bij de reproductiematen als de herkenning onvoldoende, maar bij opdiepproblemen is de herkenning relatief beter dan de reproductie. In de neuropsychologische diagnostiek kan met dit onderscheid worden gedifferentieerd tussen verschillende soorten geheugenproblemen en categorieën patiënten. Tevens kan herkenning worden gebruikt om vermoedens van onderpresteren te objectiveren (Strauss e.a., 2006). Bij herkenning is volgens Atkinson en Juolo (1974; geciteerd in Mintzer, 2003) sprake van twee deelprocessen: recollection (een specifieke, expliciete herinnering aan het tijdstip waarop informatie werd aangeboden) en familiarity (een gevoel van vertrouwdheid bij al eerder aangeboden informatie, zonder dat er herinnering plaatsvindt). Herkenning, leeftijd en geslacht In verscheidene onderzoeken bleek dat kinderen beter presteerden bij de herkenning naarmate ze ouder werden: omstreeks hun twaalfde jaar waren de scores maximaal (Bishop e.a., 1990; Kramer e.a., 1997; Forrester & Geffen, 1991; Vakil e.a., 1998). Opvallend is echter dat alleen in studies met of een interferentietrial of grote aantallen proefpersonen een leeftijdseffect werd gevonden (zie Tabel 1). Bij een interferentietaak wordt na de vijf leertrials een tweede woordenlijst aangeboden waardoor de reproductie moeilijker wordt (Duff & Lasky, 1995). Dientengevolge wordt de herkenningstaak moeilijker én gevoeliger voor leeftijdseffecten. Tabel 1 Relaties tussen uitkomsten van de herkenningstaak van de 15-Woordentest en biografische- en testvariabelen studie n leeftijd leeftijdseffect effect geslacht gebruik interferentietrial Savage & Gouvier (1992) Ja ** Nee Ja Bleecker e.a. (1988) Nee Nee Nee Van der Elst e.a. (2005) Ja ** Ja ** Nee Kramer e.a. (1997) Ja ** Ja ** Ja Forrester & Geffen (1991) Nee Nee Ja Bishop e.a. (1990) Ja * Nee Ja Vakil e.a. (1998) Ja * Nee Ja * p <.05, ** p <.001. Het effect van leeftijd op de herkenning zou kunnen worden veroorzaakt door een verbetering in reproductie van woorden naarmate kinderen ouder worden. De hogere reproductiescore kan worden verklaard door een ontwikkelingseffect, zoals het gebruik van effectievere geheugenstrategieën en/of een hogere verwerkingssnelheid (Vakil e.a., 1998; Ferguson & Bowey, 2004). Bij de Nederlandse 15-wt wordt echter geen interferentietrial gebruikt. Een van de onderzoeksvragen luidde daarom of bij kinderen een effect van leeftijd op de herkenningsscore bestaat als er geen interferentielijst wordt toegevoegd. Wanneer verschillen tussen mannen en vrouwen werden gevonden, presteerden vrouwen beter dan mannen op zowel de kinder- als volwassen leeftijd. Dergelijke verschillen

3 Tessa B. Kok en Annet Kingma 44 werden echter voornamelijk gevonden in studies met grote steekproeven, wat verklaard zou kunnen worden doordat eventuele verschillen zeer klein zijn (zie Tabel 1). Om deze reden en vanwege het gegeven dat sekseverschillen onder invloed van hormonen zich theoretisch pas na de puberteit lijken te manifesteren, verwachtten we geen significante verschillen tussen jongens en meisjes (Kramer e.a., 1997). Herkenning en reproductie Over het algemeen geldt dat het gemakkelijker is om woorden te herkennen dan te reproduceren (Haist e.a., 1992). Voor gezonde kinderen en volwassenen gaat men er in de praktijk van uit dat een goede reproductie samengaat met een goede herkenning; in ons onderzoek verwachtten we bij gezonde proefpersonen dan ook een sterk positief verband tussen beide reproductiematen en de herkenning. Methode Deelnemers De normgroep bestond uit negentig gezonde leerlingen (48 jongens, 42 meisjes) van twee reguliere basisscholen uit de provincie Groningen (leeftijd: m = 9;3 jaar, sd = 1;7, range: 6;5-12;7). De gemiddelde Cito-scores voor de eindtoets voor groep 8 van het jaar voorafgaand aan deze studie bedroegen voor deze twee scholen respectievelijk 538 (overeenkomstig havoniveau) en 536 (niveau vmbo, theoretische leerweg; landelijk gemiddelde dat jaar was 535). Vanwege de verwachte hoge scores werden op grond van het leerlingvolgsysteem de 25% best presterende kinderen uit de steekproef gelaten. Gemiddeld en ondergemiddeld presterende kinderen zijn dus bewust oververtegenwoordigd in de steekproef. Per klas werden vier jongens en vier meisjes getest. Deze normkinderen werden in zes leeftijdsgroepen ingedeeld van respectievelijk zes, zeven, acht, negen, tien en elf jaar en ouder. De recognitietaak van de 15-wt Na de onmiddellijke en uitgestelde reproductie wordt bij de 15-wt de herkenning getest; de vijftien stimuluswoorden uit de lijst moeten herkend worden tussen vijftien niet-stimuluswoorden. Voor elke versie van de 15-wt is een herkenningsversie ontwikkeld waarbij net als voor de drie versies van de kinder-15-wt de woorden bij minstens 90% van de Nederlandse en Vlaamse zesjarigen bekend moesten zijn (Kohnstamm, 1981). Bij het samenstellen van de drie herkenningsversies is gestreefd naar zo veel mogelijk overeenkomst aangaande categorie, lettergrepen en beginletters. De totaalscore bij de herkenningstaak bestaat uit het aantal juist herkende woorden plus het aantal terecht verworpen woorden. Fouten bij de herkenning worden opgedeeld in false positives (een woord dat niet in de lijst staat, wordt toch als zodanig herkend) en false negatives (een woord dat wel in de lijst staat wordt niet herkend). Statistische verwerking Als afhankelijke variabelen werden (1) onmiddellijke reproductie, (2) uitgestelde reproductie, (3) totaalscore bij de herkenningstaak (maximaal 30) en (4) false positives (maximaal 15) en (5) false negatives (maximaal 15) gebruikt.

4 Herkenningsgeheugen bij kinderen 45 Per leeftijdsgroep en geslacht werden gemiddelden en standaarddeviaties berekend en vergeleken. Ook werden correlaties berekend tussen de herkenningsscores en de (onmiddellijke en uitgestelde) reproductie per leeftijdscategorie. Vanwege de niet normale verdeling van de herkenningsscores werden non-parametrische tests (Mann Whitneytest en Kruskal Wallistest) en correlaties (Spearman s Rho) gebruikt (significantieniveau < 0,05). Resultaten Effect van leeftijd en geslacht Er werd een plafondeffect bij de herkenningstaak gevonden: de meeste kinderen (89%) behaalden een score van 28 en hoger (Figuur 1). Leeftijd had zoals verwacht bij onze steekproef geen invloed op de herkenningsscore (Tabel 2). Van de laagst scorende kinderen behaalden 5% en 10% een score van respectievelijk 26 en 27. Verschillen tussen jongens en meisjes waren niet significant (zie Tabel 2). De ontwikkeling van de reproductiescores is weergegeven in Tabel 3. Tabel 2 Normeringsgegevens (gemiddelden, standaarddeviaties, medianen) voor de variabelen van de herkenningstaak van de 15-Woordentest uitgesplitst voor geslacht en leeftijdscategorie geslacht (n) totaal score false negatives false positives range totaal m (sd) a mdn b m (sd) mdn m (sd) mdn 6 jaar V (6) 29,00 (1,27) 29,50 0,67 (1,21) 0 0,33 (0,82) M (6) 28,33 (1,63) 28,50 1,00 (1,27) 0,50 0,67 (1,03) Subtotaal 12 28,75 (1,44) 29,00 0,83 (1,19) 0 0,5 (0,91) jaar V (6) 29,17 (0,75) 29,00 0,67 (0,82) 0,50 0,17 (0,41) M (6) 29,00 (1,27) 29,50 0,83 (1,33) 0 0,17 (0,41) Subtotaal 12 29,08 (1,00) 29,00 0,75 (1,06) 0 0,17 (0,39) jaar V (10) 28,70 (1,77) 29,00 1,10 (1,52) 1,00 0,20 (0,63) M (8) 28,63 (1,19) 29,00 1,00 (1,41) 0,50 0,38 (0,74) Subtotaal 18 28,67 (1,61) 29,00 1,06 (0,88) 1,00 0,38 (0,77) jaar V (8) 29,38 (1,19) 30,00 0,25 (0,46) 0 0,38 (0,74) M (5) 28,80 (1,64) 30,00 0,80 (1,30) 0 0,40 (0,89) Subtotaal 13 29,15 (1,35) 30,00 0,46 (0,88) 0 0,38 (0,77) jaar V (8) 30,00 (0,00) 30,00 0,00 (0,00) 0 0,00 (0,00) 0 30 M (7) 29,00 (1,41) 29,00 0,68 (1,07) 1,00 0,14 (0,38) Subtotaal 15 29,53 (1,06) 30,00 0,40 (0,83) 0 0,07 (0,26) > 11 jaar V (7) 29,71 (0,76) 30,00 0,29 (0,76) 0 0,00 (0,00) M (13) 29,54 (0,76) 30,00 0,38 (0,65) 0 0,08 (0,28) Subtotaal 20 29,60 (0,75) 30,00 0,35 (0,67) 0 0,05 (0,22) Totaal 90 29,10 (1,25) 30,00 0,60 (1,00) 0 0,20 (0,60) a Gemiddelde (standaarddeviatie) b Mediaan.

5 Tessa B. Kok en Annet Kingma 46 Tabel 3 Gemiddelden (en standaarddeviaties) voor de leertrials, de onmiddellijke en uitgestelde reproductie van de 15-Woordentest uitgesplitst per leeftijdscategorie (n = 90; 6-13 jaar) n trial 1 trial 2 trial 3 trial 4 trial 5 onmiddellijke reproductie uitgestelde reproductie 6 jaar 12 3,5 (1,5) 6,3 (2,1) 7,6 (1,9) 8,5 (1,8) 9,2 (2,3) 34,9 (8,2) 7,1 (2,9) 7 jaar 12 4,0 (1,6) 6,8 (1,3) 8,0 (1,7) 8,9 (1,6) 9,8 (1,7) 37,8 (5,5) 8,5 (1,7) 8 jaar 18 5,0 (1,2) 6,9 (1,6) 8,3 (1,8) 9,8 (1,5) 10,1 (1,6) 40,2 (6,1) 9,2 (2,5) 9 jaar 13 5,1 (1,0) 8,1 (2,1) 9,5 (1,6) 10,5 (2,1) 11,0 (2,1) 44,2 (7,3) 10,0 (2,9) 10 jaar 15 5,6 (1,4) 8,5 (1,6) 10,5 (1,8) 11,3 (1,7) 12,1 (2,1) 47,9 (6,4) 10,4 (2,5) > 11 jaar 20 5,7 (1,1) 9,1 (1,7) 11,1 (2,0) 11,1 (2,0) 12,1 (2,1) 48,8 (7,2) 10,6 (2,2) Totaalscore ,1 1, ,3 7,8 7 5,5 4,4 4 18, ,3 42,2 57, Cumulatief percentage Percentage Frequentie Figuur 1 Verdeling van de totaalscore (cumulatief percentage, percentage en frequentie) bij de herkenningstaak van de 15-Woordentest (n = 90; 6-13 jaar) Verband tussen herkenning en reproductie Er werd een matig positief verband gevonden tussen de (onmiddellijke en uitgestelde) reproductie en de herkenningsscore, terwijl juist een sterk positief verband werd verwacht (zie Tabel 4). Tabel 4 Non-parametrische correlaties tussen de herkenningsmaat en beide reproductiematen van de 15-Woordentest en de verklaarde variantie (n = 90; 6-13 jaar) totaalscore false negatives false positives Onmiddellijke reproductie.56 ** (31%) a -.50 ** (25%) -.51 ** (26%) Uitgestelde reproductie.54 ** (29%) -.30 ** (9%) -.32 ** (10%) * p <.05, ** p <.01 a Verklaarde variantie (R 2 ).

6 Herkenningsgeheugen bij kinderen 47 Tabel 5 Non-parametrische correlaties tussen reproductie- en herkenningsgeheugen per geslacht en leeftijdscategorie (n = 90; 6-13 jaar) onmiddellijke reproductie en herkenning uitgestelde reproductie en herkenning n 6 jaar Vrouw Man Totaal jaar Vrouw.75 *.62 6 Man Totaal jaar Vrouw Man.72 *.76 * 8 Totaal.66 **.56 ** 18 9 jaar Vrouw * 8 Man * 5 Totaal.52 *.83 ** jaar Vrouw - a - 8 Man Totaal > 11 jaar Vrouw Man * 14 Totaal.50 *.44 * 20 Vrouwen 0,614 ** 0,545 ** 44 Mannen 0,508 ** 0,532 ** 46 * p <.05, ** p <.01 a Correlatie kon niet berekend worden, omdat iedereen in deze groep de score 30 behaalde. Discussie Effect van leeftijd en geslacht Door het ontbreken van een interferentietrial en/of een te kleine groepsgrootte werd zoals verwacht geen significant effect van leeftijd op de herkenningsscore gevonden (Bleecker e.a., 1988; Forrester & Geffen, 1991). De belangrijkste bevinding in het huidige onderzoek was dat 89% van de kinderen goed scoorde (herkenningsscore > 28). De hoge scores bij de herkenning waren in overeenstemming met studies uit Israël, Amerika en Australië (Forrester & Geffen, 1991; Savage & Gouvier, 1992; Vakil e.a., 1998). Deze grote overeenkomst tussen prestaties van Nederlandse kinderen en kinderen uit internationaal onderzoek werd indertijd ook gevonden voor de reproductiematen van de kinder-15-wt; het gaat hier blijkbaar opnieuw om fundamentele functies met weinig cultuur- of taalverschillen. Bij de 11% van de kinderen die slecht presteerden (herkenningsscore < 27) waren bijna alle reproductiescores indicatief voor opslagproblemen.

7 Tessa B. Kok en Annet Kingma 48 Zoals eerder genoemd zou de inclusie van een interferentietrail de herkenningstaak moeilijker maken: herkenning zou dan mogelijk niet alleen meer op basis van familiarity plaatsvinden, waardoor woorden actief gereproduceerd moeten worden. Ook zou bij het gebruik van een interferentietrial de kans op het vinden van een leeftijdseffect en het maken van fouten groter zijn geweest. Een nadeel van gebruik van een interferentietrial is dat niet alleen een beroep op geheugen wordt gedaan, maar ook op executieve functies. Er moet immers actief onderscheid worden gemaakt tussen woorden uit de eerste en uit de tweede lijst. Het hangt van de individuele diagnostische vraagstelling af of het toevoegen van interferentie in de praktijk is aan te raden. Reproductie en herkenning Hogere scores door toenemende leeftijd bij de (onmiddellijke en uitgestelde) reproductie van woorden hebben in dit onderzoek weinig invloed gehad op de score bij de herkenningstaak. De herkenningsscore was bij de meerderheid van de gezonde kinderen goed, ongeacht de prestatie bij de reproductiematen. Dit is te verklaren door het feit dat bij herkenningsgeheugen naast expliciete ook impliciete processen een rol spelen en deze laatste al op zeer jonge leeftijd goed ontwikkeld zijn waarna weinig ontwikkeling meer plaatsvindt (Aggleton & Brown, 2006). De matige verbanden tussen de beide reproductiematen en de herkenningsscore worden zeer waarschijnlijk ook verklaard door het aanwezige plafondeffect bij de herkenningstaak. Methodologische beperkingen De belangrijkste beperking van dit onderzoek was de grootte en de samenstelling van de steekproef. We kunnen niet uitsluiten dat er kinderen zijn getest met een (leer)stoornis. We zijn echter van mening dat de oververtegenwoordiging van gemiddeld en benedengemiddeld presterende kinderen weinig invloed heeft gehad op de spreiding van de herkenningsscores omdat de totale groep al (bijna) maximale scores behaalde. Ook bleken er geen grote verschillen te bestaan tussen de scores en spreiding van de reproductiematen in dit onderzoek en de veel grotere steekproef van Van den Burg en Kingma (1999). Conclusie en advies voor de praktijk In neuropsychologisch onderzoek bij kinderen heeft onderzoek naar herkenningsgeheugen zeker een plaats: naast het onderscheid in opslag- en opdiepbeperkingen lijkt de herkenningstaak in combinatie met de reproductiescores extra informatie te geven over de aard en ernst van geheugenbeperkingen of stoornissen. Gezonde kinderen tussen zes en dertien jaar behaalden in dit onderzoek, onafhankelijk van hun leeftijd, bijna maximale scores. We raden aan de herkenningstaak altijd af te nemen gezien de korte en eenvoudige afname en de extra informatie die de taak geeft naast de bestaande 15-wt-maten. Literatuur Aggleton, J.P. & Brown, M.W. (2006). Interleaving brain systems for episodic and recognition memory. Trends in Cognitive Sciences, 10, Bishop, J., Knights, R.M. & Stoddart, C. (1990). ravlt: Performance of English and French children ages 5 to 16. Clinical Neuropsychologist, 4,

8 Herkenningsgeheugen bij kinderen 49 Bleecker, M.L., Bolla-Wilson, K., Agnew, J. & Meyers, D.A. (1988). Age-related sex differences in verbal memory. Journal of Clinical Psychology, 44, Burg, W. van den, & Kingma, A. (1999). Performance of 225 Dutch school children on Rey s Auditory Verbal Learning Test (avlt): Parallel test-retest reliabilities with an interval of 3 months and normative data. Archives of Clinical Neuropsychology, 14, Duff, S.L. & Lasky, D.I. (1995). Effects of same and cross-modal interference on recall of word lists. Perceptual and Motor Skills, 80, Elst, W. van der, Van Boxtel, M.P.J., Van Breukelen, J.P. & Jolles, J. (2005). Rey s Verbal Learning Test: Normative data for 1855 healthy participants aged years and the influence of age, sex, education, and mode of presentation. Journal of International Neuropsychological Society, 11, Forrester, G. & Geffen, G. (1991). Performance measures of 7-15 year old children on the Auditory Verbal Learning Test. Clinical Neuropsychologist, 5, Ferguson, A.N. & Bowey, J.A. (2005). Global processing speed as a mediator of developmental changes in children s auditory memory span. Journal of Experimental Child Psychology, 91, Haist, F., Shimamura, A.P. & Squire, L.R. (1992). On the relationship between recall and recognition memory. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 18, Kingma, A. & Van den Burg, W. (2003). Drie parallelversies van de 15-woordentest voor kinderen: Handleiding en normering. Groningen: Afdeling Kinderoncologie, Universitair Medisch Centrum Groningen. Kohnstamm, G.A. (1981). Nieuwe streeflijst woordenschat voor 6-jarigen: gebaseerd op onderzoek in Nederland en België. Lisse: Swets & Zeitlinger. Kramer, J.H., Delis, D.C., Kaplan, E., O Donnell, L. & Prifitera, A. (1997). Developmental sex differences in verbal learning. Neuropsychology, 11, Mintzer, M.Z. (2003). Triazolam-induced amnesia and the word-frequency effect in recognition memory: Support for a dual process account. Journal of Memory and Language, 48, Rey, A. (1958). L examen clininque en psychologie. Parijs: Presses Universitaires de France. Savage, R.M. & Gouvier, W.D. (1992). Rey Auditory-Verbal Learning Test: The effects of age and gender, and norms for delayed recall and story recognition trials. Archives of Clinical Neuropsychology, 7, Strauss, E., Sherman, E.M.S. & Spreen, O. (2006). Memory. In: E. Strauss, E.M.S. Sherman & O. Spreen (red.), A compendium of neuropsychological tests: Administration, norms, and commentary. Third edition (pp ). Oxford: Oxford University Press. Vakil, E., Blachstein, H. & Sheinman, M. (1998). Rey avlt: Developmental norms for children and the sensitivity of different memory measures to age. Child Neuropsychology, 4,

De relatie tussen presentatie modaliteit en verbaal leerprestatie in kinderen van 5 tot 16 jaar. Celeste Meijs Inge van der Wurff

De relatie tussen presentatie modaliteit en verbaal leerprestatie in kinderen van 5 tot 16 jaar. Celeste Meijs Inge van der Wurff De relatie tussen presentatie modaliteit en verbaal leerprestatie in kinderen van 5 tot 16 jaar Celeste Meijs Inge van der Wurff Pagina 2 Verbale leertaak Pagina 3 Verbale leertaak Pagina 4 Verbale leertaak

Nadere informatie

Impact van chronische Q-koorts en QVS op Cognitief Functioneren

Impact van chronische Q-koorts en QVS op Cognitief Functioneren Impact van chronische Q-koorts en QVS op Cognitief Functioneren Daphne Reukers, Ellen van Jaarsveld, Joris van Loenhout, Jeannine Hautvast, Koos van der Velden Disclosure belangen spreker Geen (potentiële)

Nadere informatie

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Een onderzoek naar de invloed van cognitieve stijl, ziekte-inzicht, motivatie, IQ, opleiding,

Nadere informatie

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Gender Differences in Crying Frequency and Psychosocial Problems in Schoolgoing Children aged 6

Nadere informatie

Dynamisch testen. Bruikbaar voor het inschatten van leerbaarheid? Hileen Boosman, Anne Visser-Meily, Caroline van Heugten

Dynamisch testen. Bruikbaar voor het inschatten van leerbaarheid? Hileen Boosman, Anne Visser-Meily, Caroline van Heugten Dynamisch testen. Bruikbaar voor het inschatten van leerbaarheid? Hileen Boosman, Anne Visser-Meily, Caroline van Heugten Leerbaarheid Leerbaarheid is de mate waarin iemand profijt heeft van leerervaringen.

Nadere informatie

Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS)

Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS) Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological Status (RBANS) Randolph C. (1998) Randolph, C., Tierney, M. C., Mohr, E., and Chase, T. N. 1998. "The Repeatable Battery for the Assessment of

Nadere informatie

ANALYSE PATIËNTERVARINGEN ELZ HAAKSBERGEN

ANALYSE PATIËNTERVARINGEN ELZ HAAKSBERGEN ANALYSE PATIËNTERVARINGEN ELZ HAAKSBERGEN Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer Definitieve versie 27 oktober 2014 ARGO BV Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Vraagstelling...

Nadere informatie

MEMANTINE-ADDITIE AAN CLOZAPINE 1. Memantine-additie aan Clozapine bij Therapieresistente Schizofrenie

MEMANTINE-ADDITIE AAN CLOZAPINE 1. Memantine-additie aan Clozapine bij Therapieresistente Schizofrenie MEMANTINE-ADDITIE AAN CLOZAPINE 1 Memantine-additie aan Clozapine bij Therapieresistente Schizofrenie (Memantine Add-On Therapy to Clozapine in Refractory Schizophrenia) David M.H. Buyle David M.H. Buyle

Nadere informatie

Sociale Interpretatie Test en Lees de Ogen Test bij hoog functionerende volwassenen met ASS

Sociale Interpretatie Test en Lees de Ogen Test bij hoog functionerende volwassenen met ASS Sociale Interpretatie Test en Lees de Ogen Test bij hoog functionerende volwassenen met ASS C.C. Kan, B. Hochstenbach, C. Tesink, J. Pijnacker, J.K. Buitelaar SIT en LdO bij hoog functionerende volwassenen

Nadere informatie

IST Standaard. Intelligentie Structuur Test. meneer 1

IST Standaard. Intelligentie Structuur Test. meneer 1 IST Standaard Intelligentie Structuur Test ID 4589-1031 Datum 25.03.2015 IST Inleiding 2 / 12 INLEIDING De Intelligentie Structuur Test (IST) is een veelzijdig inzetbare intelligentietest voor jongeren

Nadere informatie

Een onderzoek naar visuele en verbale denkvoorkeuren en vaardigheden bij leerlingen van groep 6 en 7

Een onderzoek naar visuele en verbale denkvoorkeuren en vaardigheden bij leerlingen van groep 6 en 7 Beelddenken: Een onderzoek naar visuele en verbale denkvoorkeuren en vaardigheden bij leerlingen van groep 6 en 7 Een samenvatting van het wetenschappelijk onderzoek naar beelddenken Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Dutch summary (Samenvatting van hoofdstukken)

Dutch summary (Samenvatting van hoofdstukken) Dutch summary (Samenvatting van hoofdstukken) 101 102 Hoofdstuk 1. Algemene introductie Het belangrijkste doel van dit proefschrift was het ontwikkelen van de Interactieve Tekentest (IDT), een nieuwe test

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens Jongeren en Gezondheid 14 : Socio-demografische gegevens Steekproef De steekproef van de studie Jongeren en Gezondheid 14 bestaat uit 9.566 leerlingen van het vijfde leerjaar lager onderwijs tot het zevende

Nadere informatie

M. Tierens. W. Magez. K. Van Parijs. Normen: Jongens versus Meisjes?

M. Tierens. W. Magez. K. Van Parijs. Normen: Jongens versus Meisjes? M. Tierens W. Magez K. Van Parijs Normen: Jongens versus Meisjes? 2 CoVaT-CHC BASISVERSIE: NORMEN: JONGENS VERSUS MEISJES? M. Tierens, W. Magez & K. Van Parijs (2016) 1. Inleiding Bij psychologische tests

Nadere informatie

INDICATIESTELLING HOORTOESTEL OF CI; HET BELANG VAN DE COGNITIEVE ONTWIKKELING

INDICATIESTELLING HOORTOESTEL OF CI; HET BELANG VAN DE COGNITIEVE ONTWIKKELING INDICATIESTELLING HOORTOESTEL OF CI; HET BELANG VAN DE COGNITIEVE ONTWIKKELING Merle Boerrigter, MSc Dr. Anneke Vermeulen Prof. Henri Marres Prof. Emmanuel Mylanus Dr. Margreet Langereis Radboudumc Hearing&Implants

Nadere informatie

Figuur 1: Voorbeelden van 95%-betrouwbaarheidsmarges van gemeten percentages.

Figuur 1: Voorbeelden van 95%-betrouwbaarheidsmarges van gemeten percentages. MARGES EN SIGNIFICANTIE BIJ STEEKPROEFRESULTATEN. De marges van percentages Metingen via een steekproef leveren een schatting van de werkelijkheid. Het toevalskarakter van de steekproef heeft als consequentie,

Nadere informatie

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effects of Contact-oriented Play and Learning in the Relationship between parent and child with autism Kristel Stes Studentnummer:

Nadere informatie

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen Voorschoolse vorming en de ontwikkeling van kinderen 1 De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van Kinderen The Relationship between Early Child Care, Preschool Education and Child Development

Nadere informatie

Patient reported Outcomes in Cognitive Impairement (PROCOG)

Patient reported Outcomes in Cognitive Impairement (PROCOG) Patient reported Outcomes in Cognitive Impairement (PROCOG) Bowman, L. (2006) "Validation of a New Symptom Impact Questionnaire for Mild to Moderate Cognitive Impairment." Meetinstrument Patient-reported

Nadere informatie

INhOud Voorwoord Inleiding Vooronderzoek en constructieonderzoek Beschrijving van de SON-R 6-40 Normering van de testscores

INhOud Voorwoord Inleiding Vooronderzoek en constructieonderzoek Beschrijving van de SON-R 6-40 Normering van de testscores Inhoud Voorwoord 9 1 Inleiding 13 1.1 Kenmerken van de SON-R 6-40 13 1.2 Geschiedenis van de SON-tests 14 1.3 Aanleiding voor de revisie van de SON-R 5V-17 17 1.4 De onderzoeksfasen 18 1.5 Indeling van

Nadere informatie

Nederlandse Montreal Cognitive Assessment (MoCA-D) in de verslavingszorg

Nederlandse Montreal Cognitive Assessment (MoCA-D) in de verslavingszorg Nederlandse Montreal Cognitive Assessment (MoCA-D) in de verslavingszorg Korsakov Symposium 12-12-2014 Carolien Bruijnen, MSc Research Psycholoog cbruijnen@vvgi.nl Inhoud Ontwikkeling van de MoCA Onderzoek

Nadere informatie

Autobiografisch geheugen in longitudinaal perspectief

Autobiografisch geheugen in longitudinaal perspectief Samenvatting Autobiografisch geheugen in longitudinaal perspectief Stabiliteit en verandering in gerapporteerde levensgebeurtenissen over een periode van vijf jaar Het belangrijkste doel van dit longitudinale,

Nadere informatie

Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit

Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit 1 Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit Nicola G. de Vries Open Universiteit Nicola G. de Vries Studentnummer 838995001 S71332 Onderzoekspracticum scriptieplan

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING IQ TEST

TECHNISCHE HANDLEIDING IQ TEST TECHNISCHE HANDLEIDING IQ TEST 12 December 2011 INHOUDSOPGAVE TESTOVERZICHT Meetpretentie Theoretische achtergrond Kenmerken Samenstelling Toepassingsgebied Voorbeelditems TESTKENMERKEN Vraag die voor

Nadere informatie

ACT Algemene Intelligentie

ACT Algemene Intelligentie Rapport Datum ACT Algemene Intelligentie Voor u ligt het rapport van de ACT Algemene Intelligentie. Door middel van subtests zijn uw cognitieve capaciteiten gemeten. Allereerst wordt uw totaalscore weergegeven.

Nadere informatie

hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5

hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 SAMENVATTING 117 Pas kortgeleden is aangetoond dat ADHD niet uitdooft, maar ook bij ouderen voorkomt en nadelige gevolgen kan hebben voor de patiënt en zijn omgeving. Er is echter weinig bekend over de

Nadere informatie

Technisch Rapport. www.pearson-nl.com. 2012, Pearson Assessment & information BV

Technisch Rapport. www.pearson-nl.com. 2012, Pearson Assessment & information BV Technisch Rapport WAIS-IV-NL Technisch Rapport www.pearson-nl.com 2012, Pearson Assessment & information BV WAIS-IV-NL Technisch rapport Drs. A.P. Kooij Uitgever, Pearson Assessment and Information B.V.

Nadere informatie

Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën Lichaamsregio Hoofd/ hals Overig, ongespecificeerd. Communicatie, Mentale functies

Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën Lichaamsregio Hoofd/ hals Overig, ongespecificeerd. Communicatie, Mentale functies Uitgebreide toelichting van het meetinstrument Nederlandstalige NonSpeech test (NNST) 4 november 2011 Review: M. Jungen Invoer: E. van Engelen 1 Algemene gegevens Het meetinstrument heeft betrekking op

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2018 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2018 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2018 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van

Nadere informatie

Schoolprestaties van oude en nieuwe gewichtenleerlingen

Schoolprestaties van oude en nieuwe gewichtenleerlingen Scolprestaties van oude en nieuwe gewichtenleerlingen Jaap Roeleveld Kohnstamm Instituut, Universiteit van Amsterdam (email: jroeleveld@kohnstamm.uva.nl) Abstract Sinds de laatste wijziging van de gewichtenregeling,

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2017 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2017 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2017 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van

Nadere informatie

Fysieke activiteit en de cognitieve ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs

Fysieke activiteit en de cognitieve ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs Fysieke activiteit en de cognitieve ontwikkeling van kinderen in het basisonderwijs Wat is de relatie tussen fysieke activiteit en hersenfuncties, cognitieve functies en leerprestaties? Dagelijkse voldoende

Nadere informatie

Voorbeeldtentamen Statistiek voor Psychologie

Voorbeeldtentamen Statistiek voor Psychologie Voorbeeldtentamen Statistiek voor Psychologie 1) Vul de volgende uitspraak aan, zodat er een juiste bewering ontstaat: De verdeling van een variabele geeft een opsomming van de categorieën en geeft daarbij

Nadere informatie

Expressieve en receptieve taalvaardigheden van tweelingen: een vergelijkende studie met eenlingen

Expressieve en receptieve taalvaardigheden van tweelingen: een vergelijkende studie met eenlingen Logopedische en Audiologische Expressieve en receptieve taalvaardigheden van tweelingen: een vergelijkende studie met eenlingen, Eline Geenens, Sarah Parmentier, Kristiane Van Lierde Inleiding - Stelling:

Nadere informatie

10 VeROudeRINg VAN de TeSTNORMeN 10.1 AANWIJzINgeN VOOR een MINdeR STeRk flynn-effect

10 VeROudeRINg VAN de TeSTNORMeN 10.1 AANWIJzINgeN VOOR een MINdeR STeRk flynn-effect 10 VEROUDERING VAN DE TESTNORMEN Een belangrijk, en voor de diagnostiek uitermate lastig probleem, is de veroudering van testnormen. De prestatie op intelligentietests van personen van dezelfde leeftijd

Nadere informatie

Neurocognitief functioneren bij electroconvulsietherapie

Neurocognitief functioneren bij electroconvulsietherapie Neurocognitief functioneren bij electroconvulsietherapie Het belangrijkste doel van dit proefschrift was het bestuderen van de aard en de mate van veranderingen op meerdere domeinen van het neurocognitief

Nadere informatie

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility.

De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit. The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility. RELATIE ANGST EN PSYCHOLOGISCHE INFLEXIBILITEIT 1 De Relatie tussen Angst en Psychologische Inflexibiliteit The Relationship between Anxiety and Psychological Inflexibility Jos Kooy Eerste begeleider Tweede

Nadere informatie

Welbevinden bij kinderen met CI. Dr. Margreet Langereis Dr. Anneke Vermeulen

Welbevinden bij kinderen met CI. Dr. Margreet Langereis Dr. Anneke Vermeulen Welbevinden bij kinderen met CI Dr. Margreet Langereis Dr. Anneke Vermeulen Inhoud Inleiding Beschrijving van het welbevinden en de school resultaten van kinderen met een CI op de lange termijn. Gerelateerd

Nadere informatie

Cognitieve achteruitgang: ook verlies van het persoonlijk netwerk?

Cognitieve achteruitgang: ook verlies van het persoonlijk netwerk? Cognitieve achteruitgang: ook verlies van het persoonlijk netwerk? M. J. Aartsen, TG. van Tilburg, C. H. M. Smits Inleiding Veel mensen worden in hun dagelijks leven omringd door anderen waarmee ze een

Nadere informatie

De Relatie tussen het Adaptief en Cognitief Functioneren van Dak- en Thuisloze Jongeren en het Wel of Niet Hebben van een Psychiatrische Diagnose

De Relatie tussen het Adaptief en Cognitief Functioneren van Dak- en Thuisloze Jongeren en het Wel of Niet Hebben van een Psychiatrische Diagnose De Relatie tussen het Adaptief en Cognitief Functioneren van Dak- en Thuisloze Jongeren en het Wel of Niet Hebben van een Psychiatrische Diagnose The Relationship between Adaptive and Cognitive Functioning

Nadere informatie

PIAAC IN FOCUS 3: VOLWASSENEN MET ZWAK ONTWIKKELDE VAARDIGHEDEN: ONTWIKKELINGEN SINDS 1996

PIAAC IN FOCUS 3: VOLWASSENEN MET ZWAK ONTWIKKELDE VAARDIGHEDEN: ONTWIKKELINGEN SINDS 1996 PIAAC IN FOCUS 3: VOLWASSENEN MET ZWAK ONTWIKKELDE VAARDIGHEDEN: ONTWIKKELINGEN SINDS 1996 Samenvatting - Na het IALS onderzoek van 1996 (International Adult Literacy Survey) naar de vaardigheden van volwassenen

Nadere informatie

Over het gebruik van continue normering Timo Bechger Bas Hemker Gunter Maris

Over het gebruik van continue normering Timo Bechger Bas Hemker Gunter Maris POK Memorandum 2009-1 Over het gebruik van continue normering Timo Bechger Bas Hemker Gunter Maris POK Memorandum 2009-1 Over het gebruik van continue normering Timo Bechger Bas Hemker Gunter Maris Cito

Nadere informatie

Het LOVS rekenen-wiskunde van het Cito

Het LOVS rekenen-wiskunde van het Cito Het LOVS rekenen-wiskunde van het Cito - de invloed van contexten in groep 3, 4 en 5 - Marian Hickendorff & Jan Janssen Universiteit Leiden / Cito Arnhem 1 inleiding en methode De LOVS-toetsen rekenen-wiskunde

Nadere informatie

van Werknemers Well-being Drs. P.E. Gouw

van Werknemers Well-being Drs. P.E. Gouw De Invloed van Werk- en Persoonskenmerken op het Welbevinden van Werknemers The Influence of Job and Personality Characteristics on Employee Well-being Drs. P.E. Gouw Eerste begeleider: Dr. S. van Hooren

Nadere informatie

Diagnostiek van het handelend rekenen

Diagnostiek van het handelend rekenen Diagnostiek van het handelend rekenen Test Meten en Metend rekenen 2-6 D. Van De Steene Van De Steene I. Vervenne 1 Introductie Meten en metend rekenen in ons dagelijks leven Situering Domein meten en

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting De onderzoeken beschreven in dit proefschrift zijn onderdeel van een grootschalig onderzoek naar individuele verschillen in algemene cognitieve vaardigheden. Algemene cognitieve

Nadere informatie

Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen

Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen Onderzoek met het Virtuele Lab Social Cognition in Psychologically Healthy Adults Research with the Virtual Laboratory Anja I. Rebber Studentnummer: 838902147

Nadere informatie

Het LOVS rekenen-wiskunde van het Cito

Het LOVS rekenen-wiskunde van het Cito cursusboek2009.book Page 131 Thursday, March 30, 2017 3:23 PM Het LOVS rekenen-wiskunde van het Cito - de invloed van contexten in groep 3, 4 en 5 - Universiteit Leiden / Cito Arnhem 1 inleiding en methode

Nadere informatie

Advanced Neuropsychological Diagnostics Infrastructure (ANDI): Voor een scherpere neuropsychologische diagnostiek

Advanced Neuropsychological Diagnostics Infrastructure (ANDI): Voor een scherpere neuropsychologische diagnostiek 114 I instrumentarium Advanced Neuropsychological Diagnostics Infrastructure (ANDI): Voor een scherpere neuropsychologische diagnostiek ɲɲ ɲɲ ɲɲ ɲɲ ɲɲ Ben Schmand Joost Agelink van Rentergem Nathalie de

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING DUTCH SUMMARY

NEDERLANDSE SAMENVATTING DUTCH SUMMARY NEDERLANDSE SAMENVATTING DUTCH SUMMARY Introductie De ziekte van Parkinson werd als eerste beschreven door James Parkinson in 1817. Inmiddels is er veel onderzoek gedaan naar de ziekte van Parkinson, maar

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Een populatie: parametrische toetsen

Hoofdstuk 5 Een populatie: parametrische toetsen Hoofdstuk 5 Een populatie: parametrische toetsen 5.1 Gemiddelde, variantie, standaardafwijking: De variantie is als het ware de gemiddelde gekwadrateerde afwijking van het gemiddelde. Hoe groter de variantie

Nadere informatie

Aandachtsklachten en aandachtsstoornissen worden geobserveerd in verschillende volwassen

Aandachtsklachten en aandachtsstoornissen worden geobserveerd in verschillende volwassen SAMENVATTING Aandachtsklachten en aandachtsstoornissen worden geobserveerd in verschillende volwassen klinische populaties, waaronder ook de Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD). Ook al wordt

Nadere informatie

Participation in leisure activities of children and adolescents with physical disabilities Maureen Bult

Participation in leisure activities of children and adolescents with physical disabilities Maureen Bult Participation in leisure activities of children and adolescents with physical disabilities Maureen Bult Participatie in vrijetijdsactiviteiten van kinderen en adolescenten met een lichamelijke beperking

Nadere informatie

White paper 1 WMS-IV-NL. Algemene introductie op de Wechsler Memory Scale. 2014, Pearson Assessment & information BV

White paper 1 WMS-IV-NL. Algemene introductie op de Wechsler Memory Scale. 2014, Pearson Assessment & information BV White paper WMS-IV-NL Algemene introductie op de Wechsler Memory Scale White paper 1 www.pearsonclinical.nl www.pearsonclinical.be 2014, Pearson Assessment & information BV White paper WMS-IV-NL Algemene

Nadere informatie

De wisselwerking tussen wetenschap & de (klinische) praktijk. Maaltijdsalade. Disclosure belangen. Hilde M.

De wisselwerking tussen wetenschap & de (klinische) praktijk. Maaltijdsalade. Disclosure belangen. Hilde M. De wisselwerking tussen wetenschap & de (klinische) praktijk Hilde M. Geurts @dutcharc 1 Disclosure belangen Belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens

Jongeren en Gezondheid 2014 : Socio-demografische gegevens Resultaten HBSC 14 Socio-demografische gegevens Jongeren en Gezondheid 14 : Socio-demografische gegevens Steekproef De steekproef van de studie Jongeren en Gezondheid 14 bestaat uit 9.566 leerlingen van

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en discussie

Samenvatting, conclusies en discussie Hoofdstuk 6 Samenvatting, conclusies en discussie Inleiding Het doel van het onderzoek is vast te stellen hoe de kinderen (10 14 jaar) met coeliakie functioneren in het dagelijks leven en wat hun kwaliteit

Nadere informatie

Meten van spraakverstaan bij volwassenen met een cochleair implantaat in stilte en in lawaai

Meten van spraakverstaan bij volwassenen met een cochleair implantaat in stilte en in lawaai Meten van spraakverstaan bij volwassenen met een cochleair implantaat in stilte en in lawaai Universitair Audiologisch Centrum KNO en EMGO+ instituut VU medisch centrum Amsterdam Marre Kaandorp Theo Goverts

Nadere informatie

SAMENVATTING HET ONDERZOEK. Ankeronderzoek Muiswerk Testsuite 7 Nederlands 1F-2F-3F-4F

SAMENVATTING HET ONDERZOEK. Ankeronderzoek Muiswerk Testsuite 7 Nederlands 1F-2F-3F-4F SAMENVATTING De testen uit Muiswerk Testsuite 7 Nederlands 1F-2F-3F-4F zijn genormeerd met behulp van de ankertesten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een groot aantal leerlingen

Nadere informatie

Aanpassingen takenboek! Statistische toetsen. Deze persoon in een verdeling. Iedereen in een verdeling

Aanpassingen takenboek! Statistische toetsen. Deze persoon in een verdeling. Iedereen in een verdeling Kwantitatieve Data Analyse (KDA) Onderzoekspracticum Sessie 2 11 Aanpassingen takenboek! Check studienet om eventuele verbeteringen te downloaden! Huidige versie takenboek: 09 Gjalt-Jorn Peters gjp@ou.nl

Nadere informatie

Bullying in Schools for Special Education: Who Are the Defenders?

Bullying in Schools for Special Education: Who Are the Defenders? Pesten in het Buitengewoon Secundair Onderwijs: Wie Zijn de verdedigers? Bullying in Schools for Special Education: Who Are the Defenders? Remy Gregoor Eerste begeleider: Tweede begeleider: mw. dr. Nicole

Nadere informatie

HTS Report IST. Intelligentie Structuur Test. Jeroen de Vries ID Datum Standaard. Hogrefe Uitgevers BV, Amsterdam

HTS Report IST. Intelligentie Structuur Test. Jeroen de Vries ID Datum Standaard. Hogrefe Uitgevers BV, Amsterdam IST Intelligentie Structuur Test HTS Report ID 5105-7035 Datum 20.07.2017 Standaard INLEIDING IST 2/20 Inleiding De Intelligentie Structuur Test (IST) is een veelzijdig inzetbare intelligentietest voor

Nadere informatie

Camus, A., Mourey, F., d'athis, P., Blanchon, A., Martin-Hunyadi, C., De Rekeneire, N., Mischis-Troussard, C., and Pfitzemeyer, P. (2002).

Camus, A., Mourey, F., d'athis, P., Blanchon, A., Martin-Hunyadi, C., De Rekeneire, N., Mischis-Troussard, C., and Pfitzemeyer, P. (2002). Mini Motor Test (MMT) Camus, A., Mourey, F., d'athis, P., Blanchon, A., Martin-Hunyadi, C., De Rekeneire, N., Mischis-Troussard, C., and Pfitzemeyer, P. (2002). Meetinstrument Afkorting Auteurs Onderwerp

Nadere informatie

De invloed van een meertalige opvoeding op. volwassenen.

De invloed van een meertalige opvoeding op. volwassenen. De invloed van een meertalige opvoeding op verbale intelligentie en verbaal geheugen bij volwassenen. Annick Breedt Bruijn Studentnummer: 10196331 Begeleider: N. de Vent en L. Bedaf Datum: 19 juni 2015

Nadere informatie

1. Gegeven zijn de itemsores van 8 personen op een test van 3 items

1. Gegeven zijn de itemsores van 8 personen op een test van 3 items 1. Gegeven zijn de itemsores van 8 personen op een test van 3 items item Persoon 1 2 3 1 1 0 0 2 1 1 0 3 1 0 0 4 0 1 1 5 1 0 1 6 1 1 1 7 0 0 0 8 1 1 0 Er geldt: (a) de p-waarden van item 1 en item 2 zijn

Nadere informatie

Diagnostiek en indicatiestelling met het testinstrumentarium ESM. Ludo Verhoeven Expertisecentrum Nederlands Radboud Universiteit Nijmegen

Diagnostiek en indicatiestelling met het testinstrumentarium ESM. Ludo Verhoeven Expertisecentrum Nederlands Radboud Universiteit Nijmegen Diagnostiek en indicatiestelling met het testinstrumentarium ESM Ludo Verhoeven Expertisecentrum Nederlands Radboud Universiteit Nijmegen Opbouw Indicatiestelling ESM Begrijpen en produceren van taal Taalleerproblemen

Nadere informatie

De MMSE bij geriatrische patiënten

De MMSE bij geriatrische patiënten De MMSE bij geriatrische patiënten Een kritische blik en guidelines bij een der meest gekende, maar mogelijks ook een der meest verkeerd gebruikte screeningstesten Drs. Michael Portzky UZ Gent/ PC St Jan

Nadere informatie

Figuur 1. Intelligentiescores (numerieke, spatiale, verbale en algemene) per geslacht

Figuur 1. Intelligentiescores (numerieke, spatiale, verbale en algemene) per geslacht Tweede luik "Het verschil in schools presteren tussen jongens en meisjes" (literatuurstudie en emprirsche studie) (Jan Van Damme & Agnes De Munter- K.U.Leuven) 1. Welke sekseverschillen in prestaties?

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

COTAPP: Cognitieve Taak Applicatie Resultaten pilotonderzoek

COTAPP: Cognitieve Taak Applicatie Resultaten pilotonderzoek W H I T E PA P E R COTAPP: Cognitieve Taak Applicatie Resultaten pilotonderzoek Nanda Rommelse, Marjolein Luman, Dorine Slaats, Catharina Hartman en Patrick de Zeeuw Over de COTAPP De Cognitieve Taak Applicatie

Nadere informatie

Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping. The Relation Between Personality, Stress and Coping

Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping. The Relation Between Personality, Stress and Coping Het Verband Tussen Persoonlijkheid, Stress en Coping The Relation Between Personality, Stress and Coping J.R.M. de Vos Oktober 2009 1e begeleider: Mw. Dr. T. Houtmans 2e begeleider: Mw. Dr. K. Proost Faculteit

Nadere informatie

Inhoud. Introductie... 2. Bridge Abstract... 3. Bridge Abstract Scores...4

Inhoud. Introductie... 2. Bridge Abstract... 3. Bridge Abstract Scores...4 John Sample Inhoud Introductie... 2 Bridge Abstract... 3 Bridge Abstract Scores...4 Introductie De resultaten uit dit rapport zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de persoon die de test heeft ingevuld.

Nadere informatie

Meisjes van 8-12 jaar hebben een betere leervaardigheid dan jongens ( en ook het opleidingsniveau van de ouders speelt een rol).

Meisjes van 8-12 jaar hebben een betere leervaardigheid dan jongens ( en ook het opleidingsniveau van de ouders speelt een rol). PERSBERICHT 9 augustus 2018 Meisjes van 8-12 jaar hebben een betere leervaardigheid dan jongens ( en ook het opleidingsniveau van de ouders speelt een rol). Meisjes en jongens van 8-12 jaar verschillen

Nadere informatie

Deze test werd ontwikkeld en aangewend om het medicatiemanagement en de verschillende aspecten hiervan te evalueren in de ambulante zorg.

Deze test werd ontwikkeld en aangewend om het medicatiemanagement en de verschillende aspecten hiervan te evalueren in de ambulante zorg. Drug Regimen Unassisted Grading Scale (DRUGS) Edelberg HK, Shallenberger E, Wei JY (1999) Medication management capacity in highly functioning community living older adults: detection of early deficits.

Nadere informatie

Terugblik en resultaten 2013

Terugblik en resultaten 2013 Primair onderwijs Leerling- en onderwijsvolgsysteem Terugblik en resultaten 2013 April 2013 Eindtoets Basisonderwijs Groep 8 1 Inleiding Deze Terugblik en resultaten 2013 gaat over de resultaten van alle

Nadere informatie

A c. Dutch Summary 257

A c. Dutch Summary 257 Samenvatting 256 Samenvatting Dit proefschrift beschrijft de resultaten van twee longitudinale en een cross-sectioneel onderzoek. Het eerste longitudinale onderzoek betrof de ontwikkeling van probleemgedrag

Nadere informatie

Screening van cognitieve stoornissen in de verslavingszorg

Screening van cognitieve stoornissen in de verslavingszorg Screening van cognitieve stoornissen in de verslavingszorg aan de hand van de Montreal Cognitive Assessment (MoCA-D) Carolien J. W. H. Bruijnen, MSc Promovendus Vincent van Gogh cbruijnen@vvgi.nl www.nispa.nl

Nadere informatie

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positive, Negative and Depressive Subclinical Psychotic

Nadere informatie

Facts & Figures: Slachtofferschap van (cyber)pesten

Facts & Figures: Slachtofferschap van (cyber)pesten Facts & Figures: Slachtofferschap van (cyber)pesten 1. Inleiding Erbij horen is een diepgewortelde menselijke behoefte. Opgroeiende tieners richten zich daarvoor doorgaans tot leeftijdsgenoten in hun onmiddellijke

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Een goede hand functie is van belang voor interactie met onze omgeving. Vanaf het moment dat we opstaan, tot we s avonds weer naar bed gaan,

Nadere informatie

SEXPERT II. Holebi-studie

SEXPERT II. Holebi-studie SEXPERT II Holebi-studie Waarom? Kleine aantallen Kwetsbare groep Blinde vlekken Introductie holebi-studie Hoe? Online survey Klik eens uit bed Aangepaste versie van Sexpert I-vragenlijst Niet-representatieve

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

De Effectiviteit van het Daltononderwijs

De Effectiviteit van het Daltononderwijs De Effectiviteit van het Daltononderwijs Patrick Sins & Symen van der Zee Pedagogiek & Onderwijs, Saxion Hogescholen, Postbus 501, 7400 AM Deventer { p.h.m.sins, s.vanderzee}@saxion.nl Aanleiding en probleemstelling

Nadere informatie

Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 2014

Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 2014 Gezondheid en (psycho)somatische klachten bij adolescenten in Vlaanderen 214 Inleiding Gezondheid in de internationale HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) studie en in de Wereldgezondheidsorganisatie

Nadere informatie

FACTSHEET. Toptalenten VO in het vervolgonderwijs

FACTSHEET. Toptalenten VO in het vervolgonderwijs FACTSHEET Toptalenten VO in het vervolgonderwijs De onderwijsprestaties van Nederlandse leerlingen zijn gemiddeld genomen hoog, maar er blijft ruimte voor verbetering. Deze factsheet geeft inzicht in de

Nadere informatie

Les cinq mots (5W) Meetinstrument Les cinq mots Afkorting. Beoordeling van de cognitieve functies

Les cinq mots (5W) Meetinstrument Les cinq mots Afkorting. Beoordeling van de cognitieve functies Les cinq mots (5W) Dubois, B., Touchon, J., Portet, F., Ousset, P. J., Vellas, B., and Michel, B. 9-11- (2002) "["The 5 Words": a Simple and Sensitive Test for the Diagnosis of Alzheimer's Disease]." Meetinstrument

Nadere informatie

Zwakke centrale coherentie en de Van Hiele niveaus

Zwakke centrale coherentie en de Van Hiele niveaus Zwakke centrale coherentie en de Van Hiele niveaus Michiel Klaren 2015-04-22 Inhoud Autisme Spectrum Stoornissen Zwakke centrale coherentie Niveautheorie van Van Hiele Onderzoeksvraag Bevindingen Conclusie

Nadere informatie

Proefschrift. Cannabis use, cognitive functioning and behaviour problems. Merel Griffith - Lendering. Samenvatting

Proefschrift. Cannabis use, cognitive functioning and behaviour problems. Merel Griffith - Lendering. Samenvatting Proefschrift Cannabis use, cognitive functioning and behaviour problems Merel Griffith - Lendering Samenvatting Het gebruik van cannabis is gerelateerd aan een breed scala van psychische problemen, waaronder

Nadere informatie

OPTIMALE SCAFFOLDING VOOR KINDEREN UIT HET SPECIAAL ONDERWIJS 1. Samenvatting

OPTIMALE SCAFFOLDING VOOR KINDEREN UIT HET SPECIAAL ONDERWIJS 1. Samenvatting OPTIMALE SCAFFOLDING VOOR KINDEREN UIT HET SPECIAAL ONDERWIJS 1 Samenvatting Door middel van optimale ondersteuning door de leerkracht (scaffolding), aangepast aan het niveau van de leerling kunnen kinderen

Nadere informatie

Groepsrapportage Leerwinst Over Y College

Groepsrapportage Leerwinst Over Y College Groepsrapportage Leerwinst Over Y College 2014-2015 Indicatieloket Inhoudsopgave Inleiding 2 Totaalscore en de leerwinst per onderdeel 3 Spelling 6 Woordenschat 8 Begrijpend lezen 10 Rekenen 12 Conclusies

Nadere informatie