Van oud en versleten naar een modern en bruisend hart van Luxwoude

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van oud en versleten naar een modern en bruisend hart van Luxwoude"

Transcriptie

1 Van oud en versleten naar een modern en bruisend hart van Luxwoude Plan voor de verbouw van het dorpshuis in Luxwoude.

2 LUXWOUDE. t Trefpunt. Inleiding: Luxwoude is een klein, maar zeer actief dorp aan de westkant van de gemeente Opsterland onder de rook van Heerenveen. De 430 inwoners houden met elkaar ruim 20 verenigingen, stichtingen en werkgroepen in stand die zich bezighouden met allerlei facetten van de leefbaarheid in het dorp. De meeste van deze maatschappelijke organisaties maken voor haar activiteiten gebruik van het dorpshuis Vanaf de opening in 1995 is het gebouw in eigendom en wordt het beheerd door de Stichting Dorpshuis Luxwoude. Ruim 60 vrijwilligers zetten zich in voor het dorpshuis, daarbij ondersteund door een beheerder die enkele uren per week bij de stichting in dienst is. Dankzij de inzet van al deze mensen floreert het dorpshuis volop. Vrijwel dagelijks zijn er vele activiteiten van zeer verschillende aard welke activiteiten onmisbaar zijn voor de sociale samenhang van Luxwoude. Ook financieel is het tot nu toe mogelijk gebleken het dorpshuis te exploiteren zonder overheidsbijdrage. Na ruim 18 jaar gebruik is het dorpshuis nu echt toe aan een grote revisie. Een revisie die niet alleen noodzakelijk is om het gebouw zelf te optimaliseren, maar ook noodzakelijk omdat de behoeften van het dorp in de huidige tijd anders zijn dan bij de opening van het gebouw. Maatschappelijke ontwikkelingen: De samenleving verandert in rap tempo. Waar 20 jaar geleden de min of meer traditionele activiteiten als kaarten, biljarten, toneel een groot deel van de activiteiten uitmaakten, zien we nu dat er veel meer sprake is van min of meer spontane ideeën zonder een structurele vaste basis. Denk daarbij aan spontane activiteiten als het eieren zoeken met Pasen, het gezamenlijk kijken naar wedstrijden van SC. Heerenveen, een spontane barbecue voor de mannen uit het dorp, het ontstaan van een zitmaaierrace etc. Luxwoude kenmerkt zich juist door het steeds weer ontstaan van dit soort nieuwe activiteiten. Sommige van deze activiteiten blijken eenmalig te zijn, anderen, zoals de zitmaaierrace krijgen een meer structureel karakter. Het dorpshuis t Trefpunt is veelal het punt waar nieuwe activiteiten worden geboren en waar deze nieuwe activiteiten, naast de bestaande, worden uitgevoerd. Het gebouw is echter gebouwd voor de traditionele activiteiten en minder geschikt voor het flexibele gebruik wat tegenwoordig nodig is. Zo wordt een deel van de ruimte in beslag genomen door een vast toneel, terwijl deze activiteit tegenwoordig veel minder voor komt. Ook beschikt het gebouw over twee kleedboxen terwijl de korfbalvereniging die er gebruik van maakte enige jaren geleden opgehouden is te bestaan. De ruimte wordt nu noodgedwongen gebruikt als opslagruimte terwijl er behoefte is aan een extra multifunctionele ruimte voor vergaderingen, spreekuren etc.. Geschiedenis. Oorspronkelijk, tot 1984, stond er bij het sportveld een houten hokje met twee kleedruimten met een paar koud-waterkranen. In de wijde omgeving stond dit hokje bekend als het Bargehok. In 1984 is dit Bargehok vervangen door een sportgebouwtje met twee kleedboxen, een vergaderruimte en een

3 kleine keuken. Er is toentertijd voor deze opzet gekozen omdat er aan de overkant van de Hegedyk een café was en het niet de bedoeling was dat het sportgebouwtje met het café ging concurreren. In 1993 sloot het café haar deuren waarmee het dorp een acuut probleem had waar het ging om een ruimte voor haar activiteiten. Er volgde een lange periode van overleg met de gemeente Opsterland wat uiteindelijk resulteerde in een plan voor verbouw en uitbreiding van het sportgebouwtje tot een volwaardig dorpshuis. Het maximale wat toentertijd haalbaar was, was een uitbreiding met semipermanente units die de gemeente Opsterland over had bij de christelijke school in Wijnjewoude. Deze units zijn waar nodig opgeknapt en gebruikt voor het dorpshuis in Luxwoude. Op 13 september 1997 kon het dorpshuis geopend worden. Omdat de kwaliteit van het dorpshuis de laatste jaren zienderogen achteruit ging zijn in 2007 weer gesprekken gestart met de gemeente Opsterland. De inzet van het dorp was om een goede oplossing te vinden voor de kwaliteit van het dorpshuis en tegelijkertijd te komen tot een uitbreiding van de basisschool. Het idee van het dorp was om beide problemen te combineren in één gebouw op de plek van het dorpshuis. Dat is echter niet mogelijk gebleken om de volgende redenen: Het dorpshuis ligt binnen de huidige geluidsgrenzen van de A7. Binnen deze grenzen mogen volgens opgave van de gemeente Opsterland geen scholen gebouwd worden De gemeente was van mening dat, alvorens er verder besloten kon worden over een combinatie er eerst een beleidsplan ontwikkeld moest worden rond de accommodaties in Opsterland. Dit onderzoek is in het najaar van 2012 afgerond en bood uiteindelijk geen zicht op een combinatie van school en dorpshuis. Ondertussen was het verval van het dorpshuis wel door gegaan. Het bestuur van het dorpshuis heeft daarom besloten, gezien de staat van het gebouw over te gaan tot het verbeteren van het dorpshuis waarbij er geen rekening meer kan worden gehouden met de combinatie school-dorpshuis. Huidige organisatiestructuur. Het dorpshuis is eigendom van de Stichting Dorpshuis Luxwoude. Het bestuur van de stichting bestaat uit een dagelijks bestuur van drie personen en een algemeen bestuur waarin alle organisaties die gebruik maken van het dorpshuis zitting hebben. Op die manier is er sprake van een grote betrokkenheid van het dorp bij haar dorpshuis. Het onderzoek en plan: Binnen het algemeen bestuur van het dorpshuis is onderzoek gedaan naar wat er moest gebeuren om een toekomstbestendig dorpshuis te krijgen. De resultaten en de conclusies uit dit onderzoek, alsmede het plan voor verbouw treft u aan in het bouwkundige plan. Om twee redenen is een grondige revisie van het gebouw dus noodzakelijk: 1. De veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. 2. De bouwkundige situatie van het huidige gebouw. De uitvoering: De bedoeling is, dat het project wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur van Stichting Dorpshuis Luxwoude. Er is een aparte bouwcommissie voor de daadwerkelijke organisatie van de bouw opgericht. Daar waar het enigszins mogelijk en logisch is zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd door inwoners van het dorp. Het bouwkundig plan is bijvoorbeeld geheel in eigen beheer door het dorp ontwikkeld. Uitgangspunt is dat het grove werk, zoals de staalconstructie, het plaatsen van de kozijnen en het metselwerk door professionals wordt gedaan. Het sloopwerk, de installatiewerkzaamheden, het afwerken en inrichten gebeurt door vrijwilligers uit het dorp. Het voordeel van deze aanpak is tweeledig: Er wordt een aanmerkelijke kostenbesparing bereikt

4 Het gebouw is vrij snel weer wind- en waterdicht zodat activiteiten (deels) ongestoord doorgang kunnen vinden. Van de voorbereiding en ook de uitvoering zal voortdurend verslag worden gedaan op de dorpswebsite Financiële raming: De totale kosten worden geraamd op Deze kostenraming staat vermeld in het Plan Verbouwing dorpshuis t Trefpunt Luxwoude. De dekking zoals we die voor ons zien, staat in het dekkingsplan. Inmiddels is er een toezegging van de gemeente Opsterland van ,-. Het dorp zelf kan middels zelfwerkzaamheid, bestaande middelen en acties ,- bijdragen. Rest een bedrag van ongeveer ,- waarvoor het dorp een beroep doet op de provincie Fryslân en de verschillende fondsen. Dekkingsplan: Voor de dekking van de kosten hanteren we de volgende uitgangspunten : Sloopwerkzaamheden gebeurt door vrijwilligers. Cascobouw (wind- en waterdicht) door professionals. Afbouw, inrichting etx. wordt weer gedaan door vrijwilligers. Dekking: Gemeente Opsterland ,- Dorpshuizenbeleid. Is inmiddels toegezegd. Provincie Fryslân ,- Provinciaal dorpshuizenbeleid Sociaal Investeringsfonds ,- Oranjefonds ,- Rabobank ,- VSB-fonds ,- Woningcorporatie Elkien ,- P.W. Janssen s Friesche Stichting 2.000,- Fundatie Van den Santheuvel Sobbe 2.000,- Prins Bernhard Cultuurfonds 2.000,- Reserve dorpshuis ,- Dorpsfonds Luxwoude 3.000,- Vrijwillige inzet ,- Besparingen 7.000,- Lening en/of acties dorp ,- TOTAAL ,- In percentages: Gemeente 29% Provincie 20% Fondsen 21% Bijdrage dorp 24% Lening/acties 5 %

5 OVERZICHT VAN VERENIGINGEN, STICHTINGEN EN COMMISSIES IN LUXWOUDE 1. Vereniging Plaatselijk Belang. Redactie doarps-/skoalkrante Speeltuincommissie Welkom-commissie Commissie wind -energie Lûkswâld. Behartigt het algemeen belang van de inwoners van Luxwoude. Heeft zich bijvoorbeeld bezig gehouden met overheidsbeleid (Zuiderzeelijn, geluidhinder A7,windenergie, behoud school, etc. ), realisering van dorpsvoorzieningen als de ijsbaan, dorpsplein, speelterreinen etc. En is aanspreekpunt voor de gemeente. Plaatselijk Belang heeft een aantal eigen commissies. 2. Stichting Dorpsfeest Luxwoude Organiseert jaarlijks een dorpsfeest in het tweede weekend van september 3. Clubwerk Luxwoude Organiseert een veelheid aan sociaal-culturele activiteiten zoals diverse cursussen, peuterochtenden, kinder- en tieneractiviteiten 4. Linedanceclub Beoefent het linedancen iedere woensdagavond in het dorpshuis. 5. IJsvereniging t Fortûn. Beheert de ijsbaan en zorgt er voor dat we er iedere winter gebruik van kunnen maken. 6. Stichting Dorpshuis Luxwoude Activiteitencommissie Beheert en is eigenaar van het dorpshuis. Heeft daar naast een activiteitencommissie voor het organiseren van activiteiten in het dorpshuis. 7. Stichting Zweefmolen Luxwoude Beheert en exploiteert onze dorpszweeefmolen en Kop-van-jut 8. Vogelwacht Houdt toezicht op de weidevogelstand 9. Dorpsarchief Beheert het historisch materiaal van Luxwoude 10. Toneelvereniging De Vriendenkring 11. Biljartvereniging Houdt één maal per 14 dagen een biljartcompetitie in het dorpshuis. 12. Kaartclub Organiseert wekelijks een kaartavond in het dorpshuis. 13. Buurtvereniging Älde Leane 14. Buurtvereniging De Weech 15. Buurtvereniging De Opslach 16. Buurtvereniging Hegedyk Centrum 17. Buurtvereniging Hegedyk Oost 18. Oudercommissie Basisschool Zorgt voor ontmoetingsactiviteiten voor de bewoners van de eigen straat. 19. Eamelploech Een groep mannelijke senioren die zomers iedere donderdag gezamenlijk fietsen en s winters elkaar ontmoeten in het dorpshuis 20. Stichting Zitmaaierrace Luxwoude. Organiseert jaarlijks een race voor zitmaaiers in Luxwoude.

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn.

Projectplan. Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Projectplan Verenigingsgebouw Barsingerhorn. Van overbodig schoolgebouw naar een modern en bruisend verenigingsgebouw voor Barsingerhorn. Het nieuwe verenigingsgebouw. Inleiding: Barsingerhorn is een klein,

Nadere informatie

Dorpshuis t Overschotje Fluitenberg

Dorpshuis t Overschotje Fluitenberg Dorpshuis t Overschotje Fluitenberg PROJECTPLAN versie 24 November, 2015 UITBREIDING KEUKEN en VERNIEUWEN SANITAIRE VOORZIENINGEN Contactpersoon: Dorpshuis t Overschotje S. Bremer Veldkamp 13 De Tippe

Nadere informatie

Rapport vitaal. Luxwoude

Rapport vitaal. Luxwoude Luxwoude November 2010 Rapport vitaal Luxwoude INHOUDSOPGAVE INLEIDING ------------------------------------------------------------------------------------- 2 DE HUIDIGE SITUATIE------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Visie Doarpswurk op vervolg subsidieregeling plattelân Fryslân van Provinsje Fryslân.

Visie Doarpswurk op vervolg subsidieregeling plattelân Fryslân van Provinsje Fryslân. Visie Doarpswurk op vervolg subsidieregeling plattelân Fryslân van Provinsje Fryslân. (versie 15 juni 2017) De meer dan 220 dorpshuizen, vaak grotendeels door de dorpsbewoners zelf gebouwd, zijn een levend

Nadere informatie

NOTITIE DORPSHUIZEN HSZ

NOTITIE DORPSHUIZEN HSZ NOTITIE DORPSHUIZEN HSZ 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding In het plan van aanpak voor de gemeentelijke herindeling is in bijlage 1 Handreiking onder het hoofdstuk Beleid vermeld dat de stuurgroep bij ontwikkeling

Nadere informatie

Projectplan Dorpshoes in Gelster

Projectplan Dorpshoes in Gelster Projectplan Dorpshoes in Gelster Ganzenhoedsters met op de achtergrond gebouw De Klokslag Projectindiener: Stichting Dorpshoes Gelster Secretaris: Mariska Eeftink Teeuwland 21 7275 AT GELSELAAR Tel. 0545-48

Nadere informatie

Accommodatiebeleid gemeente Stein De toekomst van Meers. Meers 20 november 2018

Accommodatiebeleid gemeente Stein De toekomst van Meers. Meers 20 november 2018 Accommodatiebeleid gemeente Stein De toekomst van Meers Meers 20 november 2018 Speelschema 1. Inleiding 2. Deel 1: Bevindingen uit Meers 3. Deel 2: Ontwikkelrichtingen 4. Afsluiting en vervolg Inleiding

Nadere informatie

Visie & Beheerplan Dorpshuis Ons Huus 1 januari 2015

Visie & Beheerplan Dorpshuis Ons Huus 1 januari 2015 Visie & Beheerplan Dorpshuis Ons Huus 1 januari 2015 beheerplan visie doel 1 Visie & Beheer De inhoud is verdeeld in vijf hoofdstukken: 0. Visie en Doel 1. Volop Gebruik 2. Sluitende exploitatie 3. Verstandig

Nadere informatie

Jubileum 2012: Dorpse uitstraling met duurzaam licht. Inzending namens buurtvereniging de Molenbuurt, Borkel & Schaft. Molenbuurt

Jubileum 2012: Dorpse uitstraling met duurzaam licht. Inzending namens buurtvereniging de Molenbuurt, Borkel & Schaft. Molenbuurt Jubileum 2012: Dorpse uitstraling met duurzaam licht Inzending namens buurtvereniging de Molenbuurt, Borkel & Schaft Molenbuurt Inleiding Borkel en Schaft is een dorp met een echt 'dorps' karakter. Een

Nadere informatie

- Haarle - Nijverdal Zuid - Nijverdal Noord, Hulsen - Hellendoorn, Hancate, Egede, Eelen en Rhaan - Marle, Daarle, Daarlerveen

- Haarle - Nijverdal Zuid - Nijverdal Noord, Hulsen - Hellendoorn, Hancate, Egede, Eelen en Rhaan - Marle, Daarle, Daarlerveen Woonservicegebieden en Gebiedsgericht werken binnen de gemeente Hellendoorn Samen verder onder de noemer Buurt aan Zet Vastgesteld in de Stuurgroepvergadering Wonen Welzijn Zorg/ Zorgoverleg op 7 maart

Nadere informatie

Jaarverslag De samenstelling van het bestuur per 31 december 2017 was als volgt : bestuurslid

Jaarverslag De samenstelling van het bestuur per 31 december 2017 was als volgt : bestuurslid Jaarverslag 2017 Dorpshuis De Nesse van de Stichting Dorpshuis Nes aan de Amstel vastgesteld door het bestuur van de Stichting Dorpshuis Nes aan de Amstel d.d. 9 april 2018 Inhoud: 1. Het bestuur 2. Activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Feanetië. Beleidsplan Stichting Feanetië

Beleidsplan. Stichting Feanetië. Beleidsplan Stichting Feanetië Beleidsplan Stichting Feanetië 2019 Heerenveen, 3 december 2018 Beleidsplan Stichting Feanetië 2019 1 Inhoud 1. Inleiding: een korte beschrijving van de stichting Feanetië 3 2. Analyse sterke/zwakke punten

Nadere informatie

Doelstellingen Werkplan Langenboomse Zorg Centraal 2017 (LZC) Gebaseerd op onze missie en visie: Missie

Doelstellingen Werkplan Langenboomse Zorg Centraal 2017 (LZC) Gebaseerd op onze missie en visie: Missie Werkplan Langenboomse Zorg Centraal 2017 (LZC) Doelstellingen 2017 Gebaseerd op onze missie en visie: Missie De vereniging Langenboomse Zorg Centraal streeft na dat de inwoners van Langenboom zo lang mogelijk

Nadere informatie

Ambthuis. Hedendaags wonen met historie. Wonen Zorg Welzijn

Ambthuis. Hedendaags wonen met historie. Wonen Zorg Welzijn Ambthuis Hedendaags wonen met historie Wonen Zorg Welzijn Verzorgd wonen in historisch Bredevoort Zo lang mogelijk zelfstandig wonen, maar wel met de benodigde zorg en voorzieningen binnen handbereik.

Nadere informatie

Zaterdagmiddag 2 uur, de dorpsomroeper en de kinderen zijn er klaar voor.

Zaterdagmiddag 2 uur, de dorpsomroeper en de kinderen zijn er klaar voor. zaterdag, 26 september 2015 17:15 FEESTELIJKE OPENING SKERNE WIBE EN HET DORPSPLEIN Zaterdagmiddag 2 uur, de dorpsomroeper en de kinderen zijn er klaar voor. De kinderen natuurlijk in hun zelfgemaakte

Nadere informatie

Leefbaarheidsalliantie Gelderland

Leefbaarheidsalliantie Gelderland Griffie Beuningen Onderwerp: Bijlagen: FW: Informatie over Leefbaarheidsalliantie Gelderland Web Factsheet Samenwerken aan leefbaarheid april 2018pdf Leefbaarheidsalliantie Gelderland Hierbij informatie

Nadere informatie

Zorgcoöperatie Hoogeloon. Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant

Zorgcoöperatie Hoogeloon. Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant Zorgcoöperatie Hoogeloon Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant December 2011 Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van een zestal

Nadere informatie

WOONT U BINNENKORT OP NUMMER

WOONT U BINNENKORT OP NUMMER WOONT U BINNENKORT OP NUMMER 8 NIJE LEANE LUXWOUDE HEERENVEEN@MAKELAARDIJFRIESLAND.NL WWW.MAKELAARDIJFRIESLAND.NL Soort woonboerderij Type vrijstaande woning Ligging vrij uitzicht, open ligging, buiten

Nadere informatie

T.a.v. Communicatie & Coöperatie Antwoordnummer ZX Groenlo

T.a.v. Communicatie & Coöperatie Antwoordnummer ZX Groenlo Projectplan: Clubhuis Halfweg in een zetel naar de overwinning. Uitgebracht aan: Rabobank Achterhoek-Oost T.a.v. Communicatie & Coöperatie Antwoordnummer 404 7140 ZX Groenlo Uitgebracht door: Stichting

Nadere informatie

Een dorpshuis voor Langelo

Een dorpshuis voor Langelo Een dorpshuis voor Langelo Wat vindt u? Opbrengst bijeenkomst 28 juni 2016 Stichting School/Dorpsbelangen Langelo Een dorpshuis voor Langelo: wat vindt u? Op 28 juni 2016 hebben Stichting De School en

Nadere informatie

Inleiding. Het bestuur van de Stichting Vrienden voor Roemenië,

Inleiding. Het bestuur van de Stichting Vrienden voor Roemenië, Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden voor Roemenië. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen.

Nadere informatie

Huidige MFA, de Stek, is al te duur voor gebruikers! Hoe kun je dan aan een nieuwe MFA denken!!

Huidige MFA, de Stek, is al te duur voor gebruikers! Hoe kun je dan aan een nieuwe MFA denken!! Er is veel gebruik gemaakt van deze enquete. Hieronder vindt u de opmerkingen welke door de deelnemers aan de enquete opgeschreven zijn deze staan inwillekeurige volgorde. Waarom zo laat pas dit formulier,

Nadere informatie

Toelichting subsidieaanvraag Stichting Dorpshuis Hallum.

Toelichting subsidieaanvraag Stichting Dorpshuis Hallum. Toelichting subsidieaanvraag Stichting Dorpshuis Hallum. Aanleiding Van de Stichting Dorpshuis Hallum is een subsidieverzoek ontvangen voor een verbouwing en uitbreiding van het multifunctioneel centrum

Nadere informatie

Nieuwe Website Plaatselijke Belang Harich-Ruigahuizen. Projectomschrijving

Nieuwe Website Plaatselijke Belang Harich-Ruigahuizen. Projectomschrijving Nieuwe Website Plaatselijke Belang Harich-Ruigahuizen Projectomschrijving September 2017 1. Inleiding Plaatselijk Belang Harich-Ruigahuizen (kortweg Plaatselijk Belang) is een vereniging van vrijwilligers.

Nadere informatie

3. Een en ander na advies van de raadscommissie.

3. Een en ander na advies van de raadscommissie. Advys oan Boargemaster en wethâlders Registraasjenûmer: Koördinearjende sektor Ferwert, d.d. 29 november 2012 Sektor I Underwerp: subsidieaanvraag Stichting Redt Hegebeintum. Advys fan: Sektor I Boargersaken

Nadere informatie

Vereniging Plaatselijk Belang Luxwoude

Vereniging Plaatselijk Belang Luxwoude Vereniging Plaatselijk Belang Luxwoude Secretariaat: Hegedyk 3 8405 GR Luxwoude Telefoon: (0513) 688045 Rabobank Gorredijk-Haulerwijk. Bankrekening: 32.29.72.264 Verslag van de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Kerkweg 5 9862 TH Sebaldeburen

Kerkweg 5 9862 TH Sebaldeburen Kerkweg 5 9862 TH Sebaldeburen Plan van aanpak Behartiger Vereniging Sebaldeburen.net. Sebaldeburen.net is een fusievereniging per 1 januari 2013, van de Vereniging voor dorpsbelangen Sebaldeburen en de

Nadere informatie

Provincie Groningen Dhr. M. Woppenkamp Postbus 610 9700 AP Groningen. Geachte heer Woppenkamp,

Provincie Groningen Dhr. M. Woppenkamp Postbus 610 9700 AP Groningen. Geachte heer Woppenkamp, Provincie Groningen Dhr. M. Woppenkamp Postbus 610 9700 AP Groningen Geachte heer Woppenkamp, Bijgaand treft u onze aanvraag aan voor de middelen leefbaarheid niet krimpgebieden. De gemeente Slochteren

Nadere informatie

Beleidsplan STICHTING NATUURLIJK BEWEGEN MEGEN HAREN MACHAREN

Beleidsplan STICHTING NATUURLIJK BEWEGEN MEGEN HAREN MACHAREN Beleidsplan 2016-2020 STICHTING NATUURLIJK BEWEGEN MEGEN HAREN MACHAREN 3 december 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Missie/visie... 2 1.2 Doelstelling... 2 1.3 Strategie... 2 2. Organisatie...

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/80

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/80 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 24-11-2015 Nummer voorstel: 2015/80 Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015 Agendapunt: 23 Onderwerp:

Nadere informatie

Accommodatiebeleid gemeente Stein De toekomst van Meers. Meers 3 oktober 2018

Accommodatiebeleid gemeente Stein De toekomst van Meers. Meers 3 oktober 2018 Accommodatiebeleid gemeente Stein De toekomst van Meers Meers 3 oktober 2018 Speelschema 1. Inleiding 2. Deel 1: Huidige situatie 3. Deel 2: Toekomstbeeld 4. Afsluiting en vervolg Verenigingen dorpen uitdagingen

Nadere informatie

Meer voor Elkaar in Haarlemmermeer

Meer voor Elkaar in Haarlemmermeer Meer voor Elkaar in Haarlemmermeer meer voo lkaar re De samenleving verandert van een verzorgingsstaat in een samenleving waar mensen meer voor elkaar doen. Steeds meer inwoners van Haarlemmermeer pakken

Nadere informatie

VERBOUW EN ONDERHOUD DORPSHUIS IT SKIPPERKE TE BAARD

VERBOUW EN ONDERHOUD DORPSHUIS IT SKIPPERKE TE BAARD VERBOUW EN ONDERHOUD DORPSHUIS IT SKIPPERKE TE BAARD STICHTING DORPSHUIS BAARD Mounewei 1 8834 XL BAARD Contactpersoon: dhr. R. Orré Telefoon: +31(0)517-341518 Bestuur: Voorzitter Secretaris: Penningmeester:

Nadere informatie

1. Sociale samenhang en verenigingsleven

1. Sociale samenhang en verenigingsleven 1. Sociale samenhang en verenigingsleven 1. De inwoners kennen elkaar: mee eens 2. Er is contact tussen de inwoners: mee eens 3. Er zijn weinig conflicten tussen inwoners: helemaal mee eens 4. Weinig inwoners

Nadere informatie

Dorpshuis De Bongerd

Dorpshuis De Bongerd Wmo-scan Losdorp Dorpshuis De Bongerd 20 april 2018 Daan Kingma Pagina 1 van 12 Stichting Dorpshuis De Bongerd Westendorp 10A 9907 PD Losdorp Deze Wmo-scan is een samenwerking tussen Stichting Dorpshuis

Nadere informatie

Dorpshuis Fort Vreeswijk. Business- en beleidsplan Stichting. R.S. van der Mark. Nieuwegein, oktober 15

Dorpshuis Fort Vreeswijk. Business- en beleidsplan Stichting. R.S. van der Mark. Nieuwegein, oktober 15 Business- en beleidsplan Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk R.S. van der Mark 2015 Nieuwegein, oktober 15 Stichting Dorpshuis Fort vreeswijk Fort Vreeswijk 1 3433 ZZ Nieuwegein 0629264252 Stichting Dorpshuis

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 oktober 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. : Multifunctioneel gemeenschapshuis 't Haarhoes

Raadsvergadering : 15 oktober 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal. : Multifunctioneel gemeenschapshuis 't Haarhoes Raadsvergadering : 15 oktober 2013 Agendapunt : Commissie : Sociaal Onderwerp : Multifunctioneel gemeenschapshuis 't Haarhoes Collegevergadering : 17 september 2013 Agendapunt : 13 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Wijziging regels subsidieverstrekking Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen

Nadere informatie

Klimaatloop 19 september 2015

Klimaatloop 19 september 2015 Klimaatloop 19 september 2015 Energie Neutraal: Gebruik energie = opwekking energie Trias Energetica: Beperken energievraag Duurzaam invullen Restbehoefte fossiel Beperken energievraag: Led verlichting

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE HANDEL

MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE HANDEL MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE HANDEL basisschool + dorpshuis + bibliotheek + kinderopvang + jeugd onze lieve vrouwestraat handel nl ontwerp januari 2012 - oplevering december 2014 Dorpshuis MULTIFUNCTIONELE

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Bezoekerscentrum Waalbos Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 1 augustus 2017

Beleidsplan Stichting Bezoekerscentrum Waalbos Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 1 augustus 2017 Beleidsplan 2017-2020 Stichting Bezoekerscentrum Waalbos Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 1 augustus 2017 Inhoud 1. Geschiedenis en terugblik... 2 2. Huidige organisatie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

Bijlage. Aktualisering van de opgestelde. dorpsvisie

Bijlage. Aktualisering van de opgestelde. dorpsvisie Bijlage Aktualisering van de opgestelde dorpsvisie 1 Inleiding: waarom een aktualisering van de dorpsvisie? In onze dorpsvisie van juni 2006 staan de toekomstige gewenste ontwikkelingen van Garyp verwoord.

Nadere informatie

Evaluatie beleidsplan dorpshuizen 2008-2013. Gemeente Leeuwarderadeel

Evaluatie beleidsplan dorpshuizen 2008-2013. Gemeente Leeuwarderadeel Evaluatie beleidsplan dorpshuizen 2008-2013 Gemeente Leeuwarderadeel Stiens, 11 juli 2012 1 Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 AANLEIDING 3 1.2 DOEL EVALUATIE 3 1.3 METHODE 3 2 HET BELEIDSPLAN DORPSHUIZEN 2008-2013

Nadere informatie

Notitie accommodatiebeleid Gorredijk

Notitie accommodatiebeleid Gorredijk Notitie accommodatiebeleid Gorredijk Achtergrond Vanuit de ambitie om Gorredijk blijvend een belangrijk regionaal voorzieningencentrum te laten zijn, heeft een aantal factoren vanaf 2010 aanleiding gegeven

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Fryslân 2014-2015

Jaarverslag Stichting Present Fryslân 2014-2015 Jaarverslag Stichting Present Fryslân 2014-2015 Jaarverslag 2014. Inhoud: 1. Inleiding 2. Doelstelling Verduurzaming. 3. Actieplan 2014 4. Bijstelling Plannen 2014/ 2015,Speerpunten 5. Projecten Present

Nadere informatie

Bijlage: Analyse van het plan van de stichting

Bijlage: Analyse van het plan van de stichting Bijlage: Analyse van het plan van de stichting Bijlage bij raadsvoorstel Het proces van planvorming De planvorming door de stichting is gestart na het gesprek in mei 2011 met het college van B&W en diverse

Nadere informatie

SAMENWERKING EN ZELFWERKZAAMHEID BIJ MFA DE SCHANS IN EEN

SAMENWERKING EN ZELFWERKZAAMHEID BIJ MFA DE SCHANS IN EEN SAMENWERKING EN ZELFWERKZAAMHEID BIJ MFA DE SCHANS IN EEN In het Drentse dorp Een opende 16 september De Schans, een multifunctionele accommodatie waarvoor het dorp sinds 2009 geijverd heeft. Uniek was

Nadere informatie

DNA van Molenhoek. Wie zijn wij & waar ligt onze kracht. Samenvatting DNA Molenhoek

DNA van Molenhoek. Wie zijn wij & waar ligt onze kracht. Samenvatting DNA Molenhoek DNA van Molenhoek Wie zijn wij & waar ligt onze kracht Samenvatting DNA Molenhoek Molenhoek is een rijk dorp qua voorzieningen, natuur, cultuur en infrastructuur en bereikbaarheid. Het is een dorp met

Nadere informatie

Subsidies en fondsen. Subsidies en fondsen

Subsidies en fondsen. Subsidies en fondsen Subsidies en fondsen Subsidies en fondsen Er zijn in ons land vele honderden stichtingen en fondsen, die de meest uiteenlopende doelen financieel ondersteunen. Daarnaast geven overheden subsidies voor

Nadere informatie

Beleidsplan. 2015 en verder

Beleidsplan. 2015 en verder Beleidsplan 2015 en verder Inhoud Over wijkpanel Tinga... 3 Waarom is er een wijkpanel Tinga Sneek?... 3 Wat kan het wijkpanel voor de wijk doen?... 3 Wat kan het wijkpanel voor individuele inwoners doen?...

Nadere informatie

CURSUSAANBOD OPSTERLAND

CURSUSAANBOD OPSTERLAND CURSUSAANBOD OPSTERLAND Sociaal Cultureel Werk Ouderenwerk Vrijwilligers Najaar 2014 Timpaan Welzijn Bezoekadres: Molenlaan 6a 9244 EA Beetsterzwaag Postadres: Postbus 40 9244 ZN Beetsterzwaag Telefoonnummer:

Nadere informatie

Betreft: Culture activiteiten Beuningen

Betreft: Culture activiteiten Beuningen Betreft: Culture activiteiten Beuningen Titel activiteit: Hierbij willen we een aanvraag doen voor de activiteit: Culturele activiteiten Beuningen! Datum & locatie: Deze activiteit zal plaatsvinden in

Nadere informatie

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting In deze notitie worden de verbouwingsplannen van de Agnietenhof toegelicht. Het is bedoeld om, na de beeldvormende avond van afgelopen

Nadere informatie

Vraag ex artikel 3:38 RvO raadslid dhr. E. Manuel (fractie SP) betreffende multifunctionele accommodatie Boxmeer Noord

Vraag ex artikel 3:38 RvO raadslid dhr. E. Manuel (fractie SP) betreffende multifunctionele accommodatie Boxmeer Noord Vraag ex artikel 3:38 RvO raadslid dhr. E. Manuel (fractie SP) betreffende multifunctionele accommodatie Boxmeer Noord Inleiding De SP heeft tijdens de algemene beschouwingen op 1 november 2007 aandacht

Nadere informatie

Teylinger Soos. Presentatie Teylinger Soos oktober

Teylinger Soos. Presentatie Teylinger Soos oktober Presentatie Teylinger Soos oktober 2018 1 Inhoud: 1. Doelstellingen 10. Vrijwilligers 2. Neven Doelstellingen 11. TROA 3. Sociale Activiteiten (1) 12. Organisatie 2018 4. Sociale Activiteiten (2) 13. Organisatieschema

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten

Gemeente Moerdijk. Monumentenwijzer. Informatie over gemeentelijke monumenten Gemeente Moerdijk Monumentenwijzer Informatie over gemeentelijke monumenten Inhoudsopgave Woord van de Wethouder... 3 Hoe wordt een object een gemeentelijk monument?... 5 Moet ik een vergunning aanvragen?...

Nadere informatie

Positieve Gezondheid in Drogeham

Positieve Gezondheid in Drogeham Positieve Gezondheid in Drogeham Samenwerkingsbijeenkomst De Tarissing Dinsdag 22 januari 2019 Samenwerkingsvraag huisarts Professionals gemeente en gezondheidszorg Vertegenwoordigers/bewoners Drogeham

Nadere informatie

BEEK FM. Beleidsplan Vastgesteld op Beleidsplan Beek FM

BEEK FM. Beleidsplan Vastgesteld op Beleidsplan Beek FM BEEK FM Beleidsplan 2018 Vastgesteld op 8-11-2018 INLEIDING Dit is het eerste beleidsplan van de in het najaar van 2018 opgerichte stichting Beek FM. De oprichting van de stichting en het opstellen van

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Dorpscentrum Ried

Beleidsplan stichting Dorpscentrum Ried Beleidsplan stichting Dorpscentrum Ried 2017-2020 1. Termijn visie en missie.wat wil de stichting dorpscentrum? Visie: de statuaire doelstelling van de stichting is: a) Het bevorderen van de algemene belangen

Nadere informatie

IDOP Nederwetten: Sociale cohesie en Toekomstbestendigheid

IDOP Nederwetten: Sociale cohesie en Toekomstbestendigheid IDOP Nederwetten: Sociale cohesie en Toekomstbestendigheid Resultaten onderzoek en vervolg Januari 2013, Leonie Schijven & Albert Aalvanger Inhoud van de presentatie IDOP (kader) Uitvoering IDOP Nederwetten

Nadere informatie

+ Hospice Smelnehaven

+ Hospice Smelnehaven Nieuwsbrief VPTZ Zuidoost Friesland 1e uitgave 2014 + Hospice Smelnehaven is uitgebreid met 2 extra gastenverblijven In dit nummer Voorwoord Uitbreiding Hospice Nieuwe website Word donateur Hernieuwde

Nadere informatie

Ledenvergadering Plaatselijk Belang

Ledenvergadering Plaatselijk Belang Ledenvergadering Plaatselijk Belang 17 maart 2010 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen & actualiteiten 3. Notulen jaarvergadering 18 maart 2009 4. Jaarverslag 2009 5. Financieel verslag / kascommissie 6.

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

WELKOM OPENBARE VERGADERING 2018

WELKOM OPENBARE VERGADERING 2018 WELKOM OPENBARE VERGADERING 2018 Agenda openbare vergadering 2018 1. Welkom & Opening 2. Lopende zaken 2018 3. Kijk op Beugen 2025 deel 1 A. Kermis Beugen B. Welkom in Beugen C. Wonen 4. Pauze 5. Kijk

Nadere informatie

BMV De Vilgaard te Velden. Omschrijving van het project. BMV De Vilgaard te Velden

BMV De Vilgaard te Velden. Omschrijving van het project. BMV De Vilgaard te Velden Ambitie De gemeente Arcen en Velden wilde in 2007 een voorziening voor het dorp Velden en de stad Venlo realiseren. Een plek met een groot aantal mogelijkheden en gebruikers. Een Brede Maatschappelijke

Nadere informatie

Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark

Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark Toelichting bij Meerjarenraming Energie-U, exclusief windpark De begroting en meerjarenraming van Energie-U bestaat uit twee componenten: De verenigingsbegroting geeft een overzicht van alle verenigings-gerelateerde

Nadere informatie

Stichting OKEE Vakantiekampen. Jaarverslag KR Hoofddorp KVK

Stichting OKEE Vakantiekampen. Jaarverslag KR Hoofddorp KVK Stichting OKEE Vakantiekampen Jaarverslag 2018 Stichting OKEE Vakantiekampen info@okeevakantiekampen.nl Oksholm 91 www.okeevakantiekampen.nl 2133 KR Hoofddorp 06-36183836 KVK 70227179 OKEE vakantiekampen

Nadere informatie

~7\ ja nee. AD^ES^' ; *j31. 20 0*t«ju4tu/*?OlZ NOORDENVELD. Datum fj/<f 6 au gustus2013. ' gvoorstellfe M. llpörixties^lctief.

~7\ ja nee. AD^ES^' ; *j31. 20 0*t«ju4tu/*?OlZ NOORDENVELD. Datum fj/<f 6 au gustus2013. ' gvoorstellfe M. llpörixties^lctief. 1 G E M E E N T E t NOORDENVELD Paraaf secretaris *1 Paraaf direct leidinggev ende AD^ES^' ; *j31 Datum fj/

Nadere informatie

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan

De Drieslag, een streep er door. en verder gaan 2012 De Drieslag, een streep er door. en verder gaan College van B&W Gemeente Ommen 14-3-2012 Inhoud Leeswijzer...2 Hoofdstuk 1 Wat was het doel...2 Hoofdstuk 2 Wat is er bereikt...2 Hoofdstuk 3 Wat is

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering: 10 juli 2017 Datum voorstel: 20 juni 2017 Nummer:

Raadsvoorstel. Datum vergadering: 10 juli 2017 Datum voorstel: 20 juni 2017 Nummer: Raadsvoorstel Datum vergadering: 10 juli 2017 Datum voorstel: 20 juni 2017 Nummer: 10A Onderwerp: Doorontwikkeling bibliotheekvestigingen Albergen en Geesteren naar een bredere maatschappelijke invulling.

Nadere informatie

Wachtelstraat - fase 2. Helemaal. van. deze tijd! Zes historische pareltjes!

Wachtelstraat - fase 2. Helemaal. van. deze tijd! Zes historische pareltjes! Wachtelstraat - fase 2 Helemaal van deze tijd! Zes historische pareltjes! www.wachtelstraat.nl U zoekt een huis met karakter. Een mooi historisch pand. Aan de rand van het schitterende centrum van Gouda.

Nadere informatie

asj~ 1 7 JULI 2013 KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ingekomen d.d. Impuls */oo/ Kffwir ai\ cuu-uu*

asj~ 1 7 JULI 2013 KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ingekomen d.d. Impuls */oo/ Kffwir ai\ cuu-uu* Aan Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Krimpen aan den IJssel t.a.v. de heer R. Knoop Postbus 200 2900 AE Krimpen aan den Dssel Krimpen aan den IJssel, 16 juli 2013 Betreft: aanvraag

Nadere informatie

De GAVEBORG is mede mogelijk gemaakt door: EVERT VAN VLIET

De GAVEBORG is mede mogelijk gemaakt door: EVERT VAN VLIET De GAVEBORG is mede mogelijk gemaakt door: 1 EVERT VAN VLIET Onderwerpen MFC GAVEBORG, Duurzaamheid Samenwerken Financiering Beheer en exploitatie 2 EVERT VAN VLIET 3 MC GAVEBORG OOSTWOLD Samenwerking

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Berkelland Nr. 190484 7 september 2018 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent subsidie

Nadere informatie

Het Dorp blijft bewoond

Het Dorp blijft bewoond Met de nieuwsbrief van Het Dorp Vernieuwt informeren we u over de ontwikkelingen rondom het Dorp. We werken toe naar een Dorp waar mensen met en zonder beperking samen leven in een prettige, duurzame en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond Maarweg 6 9981 KZ Uithuizen 0595-432603 www.peuterspeelzaleneemsmond.

Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond Maarweg 6 9981 KZ Uithuizen 0595-432603 www.peuterspeelzaleneemsmond. Spelend leren Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken Confucius 1 Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

De toekomst van. 28 maart 2019 Bewonersavond

De toekomst van. 28 maart 2019 Bewonersavond De toekomst van 28 maart 2019 Bewonersavond Agenda Doel: Informeren en betrokkenheid vergroten 20.00 uur: opening door Rob Meurkes (voorzitter) 4 thema s: Wat doen we al Wat willen we / waar staan we voor

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012

BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012 BELEIDSPLAN 2012-2016 STICHTING VRIENDEN VAN CIRCUS POEHAA VERSIE APRIL 2012 Inhoudsopgave I. Inhoudsopgave... 1 II. Inleiding... 2 III. Profiel... 3 IV. Werkzaamheden... 5 V. Werving van Inkomsten...

Nadere informatie

Sluiten... verkopen... en dan? Accommodatie Plan. Opgesteld door Werkgroep Accommodaties Dalen onder auspiciën van

Sluiten... verkopen... en dan? Accommodatie Plan. Opgesteld door Werkgroep Accommodaties Dalen onder auspiciën van Sluiten... verkopen... en dan? Accommodatie Plan Opgesteld door Werkgroep Accommodaties Dalen onder auspiciën van versie juni 2012 Accommodatie Plan Dalen naar aanleiding van het voornemen door de Gemeente

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2016/73597 Onderwerp Jongerenactiviteitenruimte in MFA De Kaaik Inhoud voorstel aan Raad Gevraagd besluit 1. Kennis te nemen van het door het college genomen besluit om: Akkoord te gaan met het gewijzigd

Nadere informatie

Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord

Stichting Kerk & Buurt Amsterdam-Noord Jaarrekening 2013 INHOUD Aanbieding jaarrekening 4 Jaarrekening - Balans per 31 december 2013 5 - Staat van baten en lasten over 2013 6 - Toelichting 7 Jaarrekening 2013 2 Bestuur: B. Broerse voorzitter

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE JAAR PLAN 2015 1 INHOUDSOPGAVEN 1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE 5. DOELSTELLINGEN 6. GEMEENTE 7. BEGROTING 2015

Nadere informatie

Project ABC Actief Betrokken Club

Project ABC Actief Betrokken Club Project ABC Actief Betrokken Club 2014-2015 Activiteiten voor ouderen met achterstand in bewegen en participatie korfbalvereniging NKC 51 in Nijverdal Colofon Dit format is gebaseerd op uitgaven van het

Nadere informatie

Workshop Van Dorpshuis naar Huis van het dorp

Workshop Van Dorpshuis naar Huis van het dorp Workshop Van Dorpshuis naar Huis van het dorp Thema Van Dorpshuis naar Huis van het dorp Het gaat dus om verandering Rol Spirato en VKKL Ondersteunend voor zowel de accommodaties enerzijds als de gemeenten

Nadere informatie

1 Ga jij carnaval vieren?

1 Ga jij carnaval vieren? Carnaval 2014 Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl Carnaval staat weer voor de deur. 6 1 Ga jij carnaval vieren? 5 5 49% Ja Nee Toelichting : Sinds onze Dochter is overleden vieren wij geen Carnaval

Nadere informatie

Actieplan HLS. Samen Gezond Veilig en Duurzaam

Actieplan HLS. Samen Gezond Veilig en Duurzaam Actieplan HLS Samen Gezond Veilig en Duurzaam Bestuur Dorpsvereniging Uitvoering Jaarplan DV Uitvoeren Dorpsenquête is onderdeel van het Jaarplan DV Leidt tot de Dorpsagenda 2019-2023 De Dorpsagenda past

Nadere informatie

Bijeenkomst Vorderingen Gemeenschapshuis

Bijeenkomst Vorderingen Gemeenschapshuis Bijeenkomst Vorderingen Gemeenschapshuis 21-12-2011 Samen sterk naar de toekomst 1 De toekomst van ons dorp = De zorg van het dorp zelf! Een gezamenlijke verantwoordelijkheid 2 Invulling avond Doel avond:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017

Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Beleidsplan Stichting TinH (Thuis in Helvoirt) Januari 2017 Ontstaan van Stichting TinH Stichting TinH is opgericht in oktober 2015 door een

Nadere informatie

onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang

onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang Wat zijn wijk, buurt -en dorpshuizen accommodaties die de leefbaarheid en het welzijn in buurten,

Nadere informatie

Ledenvergadering Plaatselijk Belang. 16 maart 2011

Ledenvergadering Plaatselijk Belang. 16 maart 2011 Ledenvergadering Plaatselijk Belang 16 maart 2011 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen & actualiteiten 3. Notulen jaarvergadering 17 maart 2010 4. Jaarverslag 2010 5. Financieel verslag / kascommissie 6.

Nadere informatie

ALGEMEEN BELANG TEUGE. Professioneel, kritisch en constructief

ALGEMEEN BELANG TEUGE. Professioneel, kritisch en constructief ALGEMEEN BELANG TEUGE Professioneel, kritisch en constructief Algemeen Belang Teuge Algemeen Belang Teuge heeft ten doel de leefbaarheid in Teuge te bevorderen en een bijdrage te leveren aan het realiseren

Nadere informatie

Onderzoek behoefte en invulling dorpshuis in Nieuw Scheemda t Waar

Onderzoek behoefte en invulling dorpshuis in Nieuw Scheemda t Waar Onderzoek behoefte en invulling dorpshuis in Nieuw Scheemda t Waar Datum: september 2014 Aletta Buiskool Marjan Jutting Pagina 1 van 10 Inleiding Eind augustus viel bij elk huishouden, dus ook bij u, in

Nadere informatie

Het Ondernemende Dorp. Twijzel

Het Ondernemende Dorp. Twijzel Het Ondernemende Dorp Twijzel Twijzel, maart 2010 Ondernemend dorp Twijzel Aanleiding De komende jaren hebben we te maken met een periode van krimp en bezuinigingen bij zowel de gemeentelijke als de rijksoverheid.

Nadere informatie