Toelichting op de Huurovereenkomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting op de Huurovereenkomst"

Transcriptie

1 Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle 100% verantwoordelijk voor alle rechten en plichten die verbonden zijn aan de huurovereenkomst. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Het gehuurde Naast de woonruimte maken de eventueel aanwezige berging, tuin en gemeenschappelijke ruimtes onderdeel uit van de overeenkomst. Wanneer in deze toelichting gesproken wordt over woonruimte of woning, moet u ervan uitgaan dat dit inclusief een eventueel aanwezige berging, tuin en gemeenschappelijke ruimtes is. Gemeenschappelijke ruimtes komen meestal voor in flats en kamerpanden. Daar waar meerdere bewoners gebruik maken van een ruimte zoals bijvoorbeeld de portiek, de galerij of een gezamenlijke woonkamer. De bestemming van het gehuurde De woonruimte is alleen bedoeld om er in te wonen. Een woning mag u daarom niet zonder dat u toestemming heeft van Tiwos gebruiken als bedrijfsruimte. De huurperiode De huurovereenkomst eindigt wanneer een van beide partijen de overeenkomst opzegt. De door huurder te betalen prijs U betaalt uw huur voor de periode van een maand, voorafgaand aan de maand dat u gebruik maakt van de woonruimte. Tiwos moet uw betaling uiterlijk de eerste van de maand hebben ontvangen. U mag geen huur inhouden omdat u van mening bent dat u van Tiwos nog iets te goed heeft. Het huurrecht kent echter één uitzondering zoals omschreven in BW artikel 7:206 lid 3. Komt Tiwos haar verplichtingen qua onderhoud of hulp bij overlast (de wet noemt dit gebreken ) niet na, dan moet u dit zo snel mogelijk melden bij Tiwos met het verzoek de reparatie te verhelpen of de klacht in behandeling te nemen. Als Tiwos weigert of niets van zich laat horen, dan kunt u vanaf 6 weken na uw melding tot uiterlijk 6 maanden later een verzoekschrift om een tijdelijke huurverlaging bij de huurcommissie indienen. Pas als Tiwos nog steeds niets met uw verzoek heeft gedaan, kunt u als huurder er ook voor kiezen

2 zelf de gebreken te verhelpen. De kosten die u maakt, mag u als die redelijk zijn bij Tiwos indienen. Als Tiwos in dat geval niet wil betalen, mag u de kosten in mindering brengen op de huurprijs. Naast de nettohuur betaalt u meestal ook een bedrag voor servicekosten. Dit is een vergoeding voor diensten, verzekeringen en/of energie die wij aan u leveren. Voor meer informatie over servicekosten verwijzen wij u naar de gelijknamige brochure. Tiwos mag de huurprijs steeds op 1 juli van een lopend jaar aanpassen: de jaarlijkse huurverhoging. U ontvangt uiterlijk 1 mei van dat jaar bericht over de voorgestelde huurverhoging. Op hetzelfde moment ontvangt u een overzicht van der herziene kosten. Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 De administratiekosten en eerste huurtermijn Wanneer u de huurovereenkomst aangaat betaalt u administratiekosten en een eerste huurtermijn. Het bedrag wat u voor de eerste huurtermijn betaalt is afhankelijk van de periode in de maand waarop u de huurovereenkomst afsluit. De woonplaatskeuze van de huurder Alle communicatie met u over de huurovereenkomst en de gevolgen daarvan, loopt via het adres van de door u gehuurde woonruimte, tenzij u bij verhuizing een ander adres heeft opgegeven. De Algemene Voorwaarden van verhuurder De Algemene Voorwaarden en de Onderhoudswijzer zijn onderdeel van uw huurovereenkomst. Zowel u als Tiwos moet zich houden aan de hierin vastgelegde verplichtingen over en weer. Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst zijn deze met u besproken en heeft u van beide een exemplaar ontvangen. In sommige situaties maakt Tiwos een (of meer) extra artikel(en) op. De tekst van deze afspraken vindt u onder artikel 7.3. Artikel 8 De (verdere) bijlagen bij deze overeenkomst De volgende bijlagen maken deel uit van de huurovereenkomst: Algemene Voorwaarden; Onderhoudswijzer: Beschrijving van het gehuurde, waarin de staat van oplevering is vastgelegd; Bijlage in verband met overname van roerende zaken.

3 Toelichting op de Algemene Voorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden De Algemene Voorwaarden zijn een onderdeel van de Huurovereenkomst. Dit zijn standaardregels voor iedereen. Soms zijn er extra afspraken gemaakt onder artikel 7.3. Deze mogen afwijken van wat met u is afgesproken in de Algemene Voorwaarden. De terbeschikkingstelling en aanvaarding van het gehuurde Vanaf de huuringangsdatum ontvangt u de sleutels van de woonruimte. Bij de huurovereenkomst krijgt u ook een beschrijving van de woonruimte, waarin de staat van oplevering is vastgelegd. Tiwos moet u de woning opleveren volgens deze beschrijving en uiteraard in goede staat. De levering van zaken en diensten door verhuurder U ontvangt een keer per jaar een overzicht van de servicekosten die u elke maand aan Tiwos betaalde en een overzicht van de kosten die Tiwos heeft gemaakt. Als u teveel heeft betaald zal Tiwos u dit terugbetalen. Andersom moet u aan Tiwos een bedrag bijbetalen. Het beleid van Tiwos is erop gericht om onze servicekosten zo exact mogelijk te bepalen. Daarom rekent Tiwos alleen servicekosten af waar wij geen invloed op kunnen hebben, zoals energie en water. Voor alle andere servicekosten ligt het risico bij Tiwos. Tiwos kent twee verzekeringen: de glas- en de rioleringsverzekering. Voor verzekeringen geldt dat Tiwos deze niet hoeft te vergelijken met de werkelijke kosten. Daarvoor betaalt u maandelijks een vast bedrag, ongeacht of de kosten uiteindelijk hoger liggen. Dat neemt Tiwos voor haar rekening. Eenmaal per jaar mag Tiwos de huur en de servicekosten aanpassen. In de regel is dat per 1 juli van het lopende jaar. U ontvangt uiterlijk 1 mei van dat jaar bericht over de voorgestelde huuraanpassing. Op hetzelfde moment ontvangt u een overzicht van de herziene servicekosten.

4 Artikel 4 Artikel 5 De algemene verplichtingen van verhuurder Als zich een probleem voordoet bij het wonen, moet Tiwos dit oplossen. Dit kan zowel om een technisch mankement gaan, als om een verstoring van uw woongenot door anderen. Een uitzondering vormen de kleine herstellingen die voor rekening zijn van de huurder (zie de Onderhoudswijzer). De algemene verplichtingen van huurder U betaalt uw huur voor de periode van een maand, voorafgaand aan de maand dat u gebruik maakt van de woonruimte. Tiwos moet uw betaling uiterlijk de eerste van de maand hebben ontvangen. Hebt u dat niet gedaan, dan bent u te laat en mag Tiwos de wettelijke rente op het bedrag van u eisen. Mocht u een achterstand hebben en u heeft daarvoor een betalingsregeling getroffen, dan geldt dat iedere termijnbetaling wordt afgeboekt op uw eerst gemaakte schuld. U mag geen huur inhouden omdat u van mening bent dat u van Tiwos nog iets te goed heeft. Het huurrecht kent echter één uitzondering zoals omschreven in BW artikel 7:206 lid 3. Komt Tiwos haar verplichtingen qua onderhoud of hulp bij overlast (de wet noemt dit gebreken ) niet na, dan moet u dit zo snel mogelijk melden bij Tiwos met het verzoek de reparatie te verhelpen of de klacht in behandeling te nemen. Als Tiwos weigert of niets van zich laat horen, dan kunt u vanaf 6 weken na uw melding tot uiterlijk 6 maanden later een verzoekschrift om een tijdelijke huurverlaging bij de huurcommissie indienen. Pas als Tiwos nog steeds niets met uw verzoek heeft gedaan, kunt u als huurder er ook voor kiezen zelf de gebreken te verhelpen. De kosten die u maakt, mag u als die redelijk zijn bij Tiwos indienen. Als Tiwos in dat geval niet wil betalen, mag u de kosten in mindering brengen op de huurprijs. Uiteraard dient u de woning goed en netjes te gebruiken en te onderhouden. Doet u dat niet dan kan dat tot gevolg hebben dat u zelf aansprakelijk bent voor eventuele gebreken die zich kunnen voordoen. De woonruimte die u huurt (dus inclusief gemeenschappelijke ruimtes) is bedoeld als woonruimte voor uzelf en degenen die deel uitmaken van uw huishouden. Indien u (delen van) de woning wenst onder te verhuren, dan dat slechts nadat u schriftelijk toestemming heeft van Tiwos. U kunt hiervoor contact opnemen met uw woonadviseur. Heeft u geen toestemming van Tiwos, dan is Tiwos niet aan de onderverhuur gebonden.

5 Uzelf, huisgenoten, huisdieren of anderen mogen geen overlast veroorzaken in de woning of de gemeenschappelijke ruimtes. Wanneer u overlast heeft van anderen, dient u dit direct schriftelijk aan Tiwos te melden. U mag de woning of andere ruimtes die bij de woning horen onder geen enkele voorwaarde gebruiken om hennep te kweken of andere verboden middelen die in de Opiumwet zijn opgenomen. De huurder moet voorkomen dat schade ontstaat aan de woonruimte. Mocht toch schade ontstaan of er dreigt schade te ontstaan, dan moet u dit direct bij Tiwos melden. Als u dit niet doet of u heeft zelf onvoldoende maatregelen genomen, loopt u het risico dat Tiwos en/of eventuele derden de volledige schade op u verhalen. Soms is het nodig dat Tiwos in de woning controles of werkzaamheden uitvoert. U moet medewerkers van Tiwos of een bedrijf dat namens Tiwos de werkzaamheden wil uitvoeren, in de woning binnenlaten. Uiteraard mag u een legitimatie verlangen. Bent u samen met een ander of anderen als huurder aan te merken en komt aan uw huurrecht een einde bijvoorbeeld door echtscheiding of het verbreken van de samenleving, dan moet u dat schriftelijk aan Tiwos melden. Degene die het huurrecht van de woning voortzet, moet dit schriftelijk aan Tiwos melden. Doet u dat niet dan blijft u beiden ten opzichte van Tiwos voor de volle 100% als huurder aansprakelijk, waaronder de maandelijkse huurbetaling. Artikel 6 Artikel 7 De herstellingen door huurder De huurder is verantwoordelijk voor het vakkundig uitvoeren van de kleine hestellingen (zie de Onderhoudswijzer) die voor rekening komen van de huurder. Het uitvoeren van dringende werkzaamheden door verhuurder U mag in de woning zelf kleine veranderingen aanbrengen. Uiteraard moet elke verandering vakkundig zijn uitgevoerd, veilig zijn en niet leiden tot overlast voor anderen. Als het veranderingen zijn die u niet zonder meer ongedaan kunt maken, moet u bij Tiwos altijd naar de voorwaarden vragen door eerst contact op te nemen met uw wijkopzichter. Hij kan u meer vertellen waar uw verandering minimaal aan moet voldoen. Veranderingen die u zelf heeft aangebracht, moet u wel zelf onderhouden.

6 Als u veranderingen of aanpassingen aan de woning wilt uitvoeren waarbij die kwalitatief beter wordt en de verhuurbaarheid als sociale huurwoning niet in gevaar komt, kunt u ervan uitgaan dat Tiwos u (schriftelijk) toestemming geeft. Bovendien is het handig om vooraf toestemming te hebben, want als u de woning weer verlaat weet u precies waar u aan toe bent en op welke vergoeding u eventueel kunt rekenen. Veranderingen die niet volgens de voorwaarden zijn aangebracht, moet u meteen ongedaan maken en eventuele schade die hiervan het gevolg is herstellen op verzoek van Tiwos. U blijft zelf aansprakelijk voor schade aan veranderingen die u zelf heeft aangebracht, ook als Tiwos u toestemming heeft gegeven om de veranderingen aan te brengen. Artikel 8 De beëindiging van de huur U kunt de huur schriftelijk opzeggen of door persoonlijk naar kantoor te komen, waarbij u rekening moet houden met één maand opzegtermijn. Het is echter veel prettiger voor uzelf om een langere opzegtermijn aan te houden in verband met eventuele herstelwerkzaamheden. Dit alles uiteraard alleen wanneer u in de gelegenheid bent. Indien u samen met een medehuurder de woning huurde, moet u beiden de huuropzegging ondertekenen. Tiwos heeft van u en de medehuurder(s) een kopie van uw legitimatiebewijzen nodig. Tiwos kan op grond van enkele in de wet geregelde redenen ook de huur opzeggen, bijvoorbeeld dringend eigen gebruik bij sloop of herstructurering. Tiwos heeft in dat geval een opzegtermijn van minimaal drie en maximaal zes maanden. Artikel 9 De oplevering van het gehuurde bij het einde van de huur Als u de huur komt opzeggen, maakt Tiwos met u twee afspraken om de woning te controleren. Op de dag dat de huurovereenkomst eindigt, moet u de woning schoon, leeg en in goede staat aan Tiwos overdragen. U moet Tiwos de gelegenheid bieden om ruim van tevoren de staat van uw woning te kunnen controleren. Tijdens de eerste controle maakt de opzichter een verslag wat u nog moet doen om de woning schoon, leeg en in goede staat aan Tiwos over te dragen. U ontvangt een exemplaar van het verslag. In het verslag geven wij ook een schatting van de te verwachten kosten, als Tiwos de werkzaamheden moet uitvoeren, die eigenlijk voor uw rekening zijn.

7 Bij de laatste controle van de woning levert u ook de sleutels in. Op dat moment moet u alle werkzaamheden hebben uitgevoerd zoals dat in het verslag staat beschreven. Indien u de woning niet schoon, leeg en in goede overeengekomen staat oplevert, zal Tiwos op uw kosten de noodzakelijke werkzaamheden verrichten. U bent verplicht deze kosten te betalen. Schade die ontstaat (bijvoorbeeld leegstand) wanneer u de woning niet volgens de gemaakte afspraken oplevert, zal Tiwos bij u in rekening brengen. Een woning niet leeg wordt opgeleverd, haalt Tiwos leeg. Tiwos is niet verplicht om iets te bewaren. Het leegruimen van een woning gebeurt op kosten van de huurder. Een uitzondering zijn roerende zaken die genoemd zijn op het overnameformulier en die door u worden overgedragen aan de volgende huurder. Wanneer u zelf in de woning veranderingen hebt aangebracht geldt het volgende: Alle veranderingen die niet voldoen aan de door Tiwos gestelde voorwaarden of waarvan Tiwos al eerder met u heeft afgesproken dat u deze bij het einde van de huur moet verwijderen, moet u ongedaan maken. Eventuele schade die hieruit ontstaat moet u herstellen. Alle veranderingen die Tiwos heeft goedgekeurd, neemt Tiwos over. In ieder geval heeft u altijd het recht om veranderingen die u heeft aangebracht ongedaan te maken. U moet de woning dan wel opleveren in de staat die de woning had, toen u de woning ging huren. Een meer gedetailleerde beschrijving over het opzeggen van de huur en wat daar allemaal bij komt kijken, leest u in de brochure Tussen huur opzeggen en sleutels inleveren. U kunt deze bij ons opvragen. Artikel 10 De aansprakelijkheid van de huurder Indien u niet volgende de voorwaarden uit de huurovereenkomst de woning heeft bewoond, zal Tiwos alle schade die hieruit ontstaat op u verhalen. Dit geldt niet alleen voor uzelf, maar ook voor iedereen die tot uw huishouden behoort of anderen die u in de woning heeft toegelaten. Als u schade heeft aan uw eigendommen, kunt u deze niet op Tiwos verhalen, tenzij Tiwos haar plichten niet nakomt.

8 Artikel 11 Het in verzuim zijn van huurder en verhuurder U bent verplicht de huur op tijd te betalen. Doet u dit niet dan mag Tiwos u elke keer dat u niet of te laat betaalt 25,= in rekening brengen. Als u of Tiwos niet volgens alle genoemde voorwaarden handelt en daardoor uiteindelijk een procedure bij de rechter noodzakelijk is, dan zullen de daaruit volgende kosten voor rekening zijn van de zogenaamde nalatige partij. Zodra een huurvordering via een procedure wordt verhaald, komen daar 15% incassokosten bij plus het geldende BTW-percentage. Artikel 12 Overige bepalingen Als er artikelen zijn opgenomen die in strijd zijn met de wet, dan mag dit worden beschouwd als niet afgesproken. In dat geval geldt wat in de wet staat. Als binnen het gebouw of complex waarvan uw woning deel uitmaakt aparte (woon)afspraken worden gemaakt, bent u als huurder verplicht de afspraken na te komen. Deze bijlage is slechts een toelichting op de Huurovereenkomst en de Algemene Voorwaarden. U kunt aan deze bijlage geen rechten ontlenen. In uw huurovereenkomst en de daarbij horende Algemene Voorwaarden staan uw volledige rechten en plichten beschreven.

Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene Voorwaarden: over rechten en plichten Gefeliciteerd! U heeft zojuist de sleutels ontvangen van uw woning. Samen met u hopen wij dat

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

> Procedure bij verhuizen. Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken!

> Procedure bij verhuizen. Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken! > Procedure bij verhuizen Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken! > Inhoudsopgave > Huur opzeggen 1 Huur opzeggen 1 Opzegtermijn 2 Huurbetaling 2 Voor- en eindcontrole 3 Overname 4 Nieuwe huurder niet bekend

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR GARAGEBOX/BERGING ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 Garagebox/berging: de gehuurde ruimte zoals bedoeld in artikel 7:230a van het Burgerlijk Wetboek 1.2 Huurder: degene(n) met wie verhuurder een overeenkomst van huur en verhuur

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning.

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning. HUUR OPZEGGEN Opzeggen van uw huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw huurwoning. Als u gaat verhuizen moeten er veel zaken geregeld worden. Niet alleen

Nadere informatie

Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering. Samenwerken, dat levert (met) gemak op!

Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering. Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Wat uw reden ook is, u heeft waarschijnlijk meer aan uw hoofd dan het opzeggen

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden voor huurovereenkomsten voor zelfstandige woonruimte. Nummer 1, versie februari 2011 Artikel 1 Geldigheid van deze Algemene Huurvoorwaarden 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn onderdeel

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Algemene Huurvoorwaarden 100% wonen ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE SallandWonen Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning.

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning. HUUR OPZEGGEN Opzeggen van uw huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw huurwoning. Als u gaat verhuizen moeten veel zaken geregeld worden. Niet alleen voor

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Verhuizen

wonen begint bij mensen Verhuizen wonen begint bij mensen Verhuizen U gaat binnenkort verhuizen of bent nog op zoek naar een andere woning. Verhuizen is een hele klus; er moet veel worden geregeld. In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN

KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN De algemene voorwaarden Wat is...? Voorwaarden voor de huurovereenkomst zelfstandige toelichting woonruimte. KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN Nieuwbouw Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel

Nadere informatie

Verhuizen en huur opzeggen

Verhuizen en huur opzeggen Verhuizen en huur opzeggen U staat op het punt te verhuizen. Allerlei zaken moeten worden afgehandeld. Ook tussen u en Mercatus moet een aantal zaken worden afgewerkt. Om dit goed en effectief te kunnen

Nadere informatie

Standaard Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Woningstichting Wuta

Standaard Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Woningstichting Wuta Standaard Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Woningstichting Wuta Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de

Nadere informatie

3.1. Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huur ter beschikking stellen, tenzij dit geen werkdag is.

3.1. Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huur ter beschikking stellen, tenzij dit geen werkdag is. ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST GARAGE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn

Nadere informatie

Tussen huur opzeggen. en sleutels inleveren

Tussen huur opzeggen. en sleutels inleveren Tussen huur opzeggen en sleutels inleveren Tussen huur opzeggen en sleutels inleveren! Verhuizen naar een andere woning betekent dat u een drukke tijd tegemoet gaat waarin allerlei zaken moeten worden

Nadere informatie

Verhuizen en huur opzeggen

Verhuizen en huur opzeggen Verhuizen en huur opzeggen U staat op het punt te verhuizen. Allerlei zaken moeten worden afgehandeld. Ook tussen u en Mercatus moet een aantal zaken worden afgewerkt. Om dit goed en effectief te kunnen

Nadere informatie

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus. Huuropzegging Bij een verhuizing komt veel kijken. Dit geldt voor u als huurder, maar ook voor Woningstichting Domus. Wanneer u de huur van uw woning opzegt, gaan wij op zoek naar een nieuwe huurder. In

Nadere informatie

1. Huren bij wonencentraal

1. Huren bij wonencentraal 1. Huren bij wonencentraal 4. Elk van de huurders is hoofdelijk aansprakelijk voor het hele bedrag van de huurprijs en voor alle overige verplichtingen die voor hem en voor de andere huurder(s) uit deze

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES ALGEMENE HUURVOORWAARDEN GARAGES Algemene huurvoorwaarden voor garages U bent huurder van een garage van Beter Wonen Vechtdal en heeft voor deze garage een huurcontract getekend. Op deze overeenkomst zijn

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SUW

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SUW ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SUW Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE HET TOEPASSINGSBEREIK VAN DEZE VOORWAARDEN Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen van de huurovereenkomst

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen.

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen

Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen Algemene huurvoorwaarden Beter Wonen ARTIKEL 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn verklaard.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden pagina 1 / 6 Algemene voorwaarden De algemene voorwaarden Voorwaarden voor de huurovereenkomst zelfstandige woonruimte. Artikel 1 - Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Huurovereenkomst Loods

Huurovereenkomst Loods Huurovereenkomst Loods De ondergetekenden: 1. Verhuurder Naam: Verstoep Verhuur, onderdeel van D.L. Verstoep Transport Gevestigd te: Gouderak Nr. KvK: 29032141 Postcode: 2831 BJ Straat: Middelblok 41 Telefoon:

Nadere informatie

algemene huurvoorwaarden

algemene huurvoorwaarden algemene huurvoorwaarden algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte aldus vastgesteld op 15 november 2004 lefier 2 het toepassingsbereik van deze voorwaarden meer dan één huurder de terschikkingstelling

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Het regelen van de overname 3 De huurovereenkomst 3 Tenaamstelling en medehuuderschap 4 De huurprijs 4 De fysieke oplevering 5 De eerste huurbetaling 5 Wonen naar wens 6 Aansluitingen

Nadere informatie

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen ALLES OVER verhuizen 4 U heeft de huur opgezegd van uw woning of u bent van plan binnenkort te verhuizen. Hier komt

Nadere informatie

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

Als u de huur opzegt De huuropzegging Opzegtermijn Bevestiging opzegging/definitieve datum huurbeëindiging Huuropzegging bij overlijden

Als u de huur opzegt De huuropzegging Opzegtermijn Bevestiging opzegging/definitieve datum huurbeëindiging Huuropzegging bij overlijden Als u de huur opzegt Voor de exacte voorwaarden van de huuropzegging verwijzen wij u naar de huurovereenkomst en de Algemene en bijzondere huurvoorwaarden. Ook kunt u de informatie vinden op onze website:

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Algemene huurvoorwaarden

9,65 x 15,8 mm. Algemene huurvoorwaarden 9,65 x 15,8 mm Algemene huurvoorwaarden 1 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE U heeft een huurovereenkomst getekend met Omnivera. Bij de huurovereenkomst hoort een aantal afspraken, die

Nadere informatie

KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN

KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN De algemene voorwaarden Wat is...? Voorwaarden voor de huurovereenkomst zelfstandige toelichting woonruimte. KOOPGARANT ALGEMENE VOORWAARDEN Nieuwbouw Artikel 1 - Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

Nadere informatie

STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin

Nadere informatie

Huur opzeggen. het begin van verhuizen

Huur opzeggen. het begin van verhuizen Huur opzeggen het begin van verhuizen Huur opzeggen het begin van verhuizen Als u gaat verhuizen, moet u eerst de huur opzeggen. Om de huuropzegging soepel te laten verlopen, hebben u en Wonen West Brabant

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij Ik ga verhuizen Alle stappen op een rij Bij een verhuizing komt een heleboel kijken. U moet met veel dingen rekening houden en vaak van alles regelen. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit dan tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE NO. 11-01

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE NO. 11-01 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE NO. 11-01 1. HET TOEPASSINGSBEREIK VAN DEZE VOORWAARDEN 1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Wie gaat verhuizen heeft een drukke tijd voor de boeg. U moet van alles regelen voor het eenmaal zover is. Het is daarom belangrijk tijdig de huur

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Duurzaam woongenot voor ú Huurreglement. Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Duurzaam woongenot voor ú Huurreglement. Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUURCONTRACT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing

Nadere informatie

HUURREGLEMENT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE R.K. WONINGBOUWVERENIGING ZEIST

HUURREGLEMENT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE R.K. WONINGBOUWVERENIGING ZEIST HUURREGLEMENT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE R.K. WONINGBOUWVERENIGING ZEIST Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Algemene Huurvoorwaarden Uhuurt een woning van GroenWest en heeft voor deze woning een huurovereenkomst getekend. In de huurovereenkomst en de daarbij behorende Algemene Huurvoorwaarden vindt u alle rechten

Nadere informatie

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? U huurt een woning* bij Woonpalet en wil deze opzeggen. In deze brochure leest u wat daar bij komt kijken. Wij vertellen

Nadere informatie

U wilt uw huur opzeggen. Alle regels en tips op een rij.

U wilt uw huur opzeggen. Alle regels en tips op een rij. U wilt uw huur opzeggen Alle regels en tips op een rij. 1 2 Uw huur opzeggen Als u andere woonruimte heeft gevonden en gaat verhuizen, moet u bij de woningcorporatie de huur van uw huidige woning opzeggen.

Nadere informatie

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning

Naam verhuurder:... Naam huurder:... Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de woning Ondergetekenden Naam verhuurder:... Naam huurder:... Adres:... Telefoon:... komen het volgende overeen: A. DE WOONRUIMTE Art. 1. Lid 1: De verhuurder verhuurt met ingang van... 20... de kamer(s) in de

Nadere informatie

De huur opzeggen. Wat moet ik allemaal regelen? www.devooruitgang.com

De huur opzeggen. Wat moet ik allemaal regelen? www.devooruitgang.com De huur opzeggen Wat moet ik allemaal regelen? www.devooruitgang.com Als u van plan bent om de huur op te zeggen, komt er van alles op u af. Wat is de opzegtermijn? En hoe zit het met zelf aangebrachte

Nadere informatie

voorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden

voorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden voorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn

Nadere informatie

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Verhuizen Een verhuizing regel je eenvoudig thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht op

Nadere informatie

algemene huurvoorwaarden

algemene huurvoorwaarden algemene huurvoorwaarden wonen met karakter algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte het toepassingsbereik van deze voorwaarden meer dan één huurder artikel 1 Deze Algemene huurvoorwaarden

Nadere informatie

Schriftelijk opzeggen

Schriftelijk opzeggen De huur opzeggen Als u gaat verhuizen, moet u de huur opzeggen en de woning heel, schoon en leeg opleveren. Een nieuwe huurder komt uw huis misschien bekijken. En medewerkers van Trivire komen de woning

Nadere informatie

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard.

- 1 - HUURREGLEMENT. Artikel 1. 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. - 1 - HUURREGLEMENT Huurovereenkomst. Artikel 1 1. Dit reglement maakt deel uit van de huurovereenkomst waarin het van toepassing is verklaard. 2. Wijzigingen van de overeenkomst of dit reglement kunnen

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

verhuizen informatie & tips

verhuizen informatie & tips verhuizen informatie & tips VERHUIZEN - informatie en tips U gaat een andere woning betrekken. Veel te doen en veel te regelen, ook tussen u en Woningbouwvereniging Reeuwijk. Om dit goed te laten verlopen

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij Ik ga verhuizen Alle stappen op een rij Bij een verhuizing komt een heleboel kijken. U moet met veel dingen rekening houden en vaak van alles regelen. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben

Nadere informatie

Thuisvoelen in uw huurwoning. Zelf Aangebrachte Veranderingen [Z.A.V.] Maaskant Wonen

Thuisvoelen in uw huurwoning. Zelf Aangebrachte Veranderingen [Z.A.V.] Maaskant Wonen Thuisvoelen in uw huurwoning Zelf Aangebrachte Veranderingen [Z.A.V.] Maaskant Wonen Uitgave 2005 Maaskant Wonen Dross. Jonker van Kesselstraat 8 Postbus 18 6170 AA Stein Telefoon [046] 4203535 Telefax

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden Kleine Meierij Zelfstandige woonruimte

Algemene huurvoorwaarden Kleine Meierij Zelfstandige woonruimte Algemene huurvoorwaarden Kleine Meierij Zelfstandige woonruimte 1. De algemene huurvoorwaarden en uw huurovereenkomst 4 Hoe verhouden de algemene huurvoorwaarden en uw huurovereenkomst zich tot elkaar?

Nadere informatie

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt Wanneer u gaat verhuizen Bij een verhuizing komt heel wat kijken: uw huurovereenkomst opzeggen, uw nieuwe en misschien ook

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte stichting PeelrandWonen Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

Grofweg is een overige bedrijfsruimte alles wat geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte is.

Grofweg is een overige bedrijfsruimte alles wat geen 290-bedrijfsruimte of woonruimte is. Huurrecht - kantoorruimte en overige bedrijfsruimte De meeste huurvragen hebben betrekking op het huurrecht en een huurovereenkomst betreffende het (ver)huren van een onroerende zaak. De wet maakt onderscheid

Nadere informatie

Verlaten van de woning. Goed wonen in de Krimpenerwaard!

Verlaten van de woning. Goed wonen in de Krimpenerwaard! Verlaten van de woning Goed wonen in de Krimpenerwaard! Verlaten van de woning Wie gaat verhuizen, heeft een drukke tijd voor de boeg. U moet van alles regelen. In deze folder leest u welke stappen u neemt,

Nadere informatie

6.2. Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

6.2. Huurder zal zich bij de huurbetaling niet beroepen op enige verrekening, behoudens in het geval van artikel 7: 206 lid 3 Burgerlijk Wetboek. STANDAARD ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE - 1 augustus 2003 VELISON WONEN Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Algemene huurvoorwaarden ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst,

Nadere informatie

algemene huurvoorwaarden

algemene huurvoorwaarden algemene huurvoorwaarden wonen met karakter algemene huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte aldus vastgesteld op 15 november 2004 het toepassingsbereik van deze voorwaarden meer dan één huurder de

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst garages, parkeerplaatsen en bergingen

Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst garages, parkeerplaatsen en bergingen Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst garages, parkeerplaatsen en bergingen Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Afwijking bepalingen Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van

Nadere informatie

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname Verhuizen Als u gaat verhuizen, hebt u van alles te doen. U gaat een drukke tijd tegemoet. Met leuke activiteiten, maar u zult ook een aantal zaken formeel moeten regelen. In deze folder vindt u de belangrijkste

Nadere informatie

De huur van uw woning opzeggen

De huur van uw woning opzeggen De huur van uw woning opzeggen Verhuizen Samenwerken aan een snelle en soepele oplevering Versie Walcheren Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Als u heeft besloten om te gaan verhuizen, heeft u een

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden Huurcontract en regelgeving Algemene Huurvoorwaarden huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE MET WONINGAANPASSING VGO-nummer «VGO001i» De ondergetekenden: «RegBedr001» gevestigd te «RegBedr021» aan de «RegBedr019», deel uitmakend van Stichting de Alliantie,

Nadere informatie

De huur opzeggen als u gaat verhuizen

De huur opzeggen als u gaat verhuizen De huur opzeggen als u gaat verhuizen Wat zijn de stappen? Waar moet u aan denken? Wanneer u een nieuw huis heeft gevonden, zegt u de huur van uw huidige woning op. Daarvoor moeten een aantal dingen gebeuren;

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING

AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING Adres waarvoor de huisbewaring wordt aangevraagd Naam:.. Straatnaam:. Huisnummer:... Postcode: Plaats: Email:. Telefoonnummer(s). Pag 1 van 8 pag. aanvraagformulier huisbewaring

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST voor zelfstandige woonruimte. Ondergetekenden:

HUUROVEREENKOMST voor zelfstandige woonruimte. Ondergetekenden: HUUROVEREENKOMST voor zelfstandige woonruimte Larenseweg 32 Postbus 1854 1200 BW Hilversum Telefoon (035) 646 16 00 Ondergetekenden: Dudok Wonen, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Hilversum, Larenseweg

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Deze huurvoorwaarden horen bij uw huurcontract woonruimte. Artikel 1 - De huurvoorwaarden en het huurcontract

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Deze huurvoorwaarden horen bij uw huurcontract woonruimte. Artikel 1 - De huurvoorwaarden en het huurcontract ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Deze huurvoorwaarden horen bij uw huurcontract woonruimte Artikel 1 - De huurvoorwaarden en het huurcontract In uw huurcontract staat dat deze algemene huurvoorwaarden voor u gelden

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Verhuizen

Natuurlijk wonen. Verhuizen Natuurlijk wonen Verhuizen 1 Verhuizen Wanneer u besluit te verhuizen, zegt u uiteraard uw huurovereenkomst op. Voordat Dunavie uw woning opnieuw kan verhuren, moet er vaak nog het een en ander gebeuren.

Nadere informatie

VOORWAARDEN WONEN (BIJLAGE ZORG- EN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST)

VOORWAARDEN WONEN (BIJLAGE ZORG- EN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST) VOORWAARDEN WONEN (BIJLAGE ZORG- EN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST) Voorwaarden wonen (bijlage zorg- en dienstverleningsovereenkomst) Deze voorwaarden wonen gelden voor die cliënten die met Idris een zorg-

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van

Nadere informatie

Huuropzegging. Wat er komt kijken bij beëindiging van de huur

Huuropzegging. Wat er komt kijken bij beëindiging van de huur Huuropzegging Wat er komt kijken bij beëindiging van de huur 1 In deze folder leest u wat er allemaal komt kijken bij de beëindiging van de huur: wát moet u zelf doen en wát doet Woonstichting St. Joseph.

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Goes, 1 januari 2004 Algemene huurvoorwaarden partner in wonen Standaard algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden. voor zelfstandige woonruimte

Algemene Huurvoorwaarden. voor zelfstandige woonruimte Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte Algemene Huurvoorwaarden voor zelfstandige woonruimte Artikel 1 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Daarvoor geldt het volgende:

HUUR OPZEGGEN. Daarvoor geldt het volgende: HUUR OPZEGGEN U gaat verhuizen naar een andere woning en wilt de huur van uw huidige woning bij WSG opzeggen. Voordat u definitief de deur achter u dicht kunt trekken, moet u nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

De huur van uw woning opzeggen

De huur van uw woning opzeggen De huur van uw woning opzeggen Verhuizen Samenwerken aan een snelle en soepele oplevering Versie Schouwen-Duiveland Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Als u heeft besloten om te gaan verhuizen, heeft

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN RENTREE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN RENTREE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN RENTREE ALGEMEEN Artikel 1 1. De Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst waarin ze van toepassing zijn verklaard. Indien de bepalingen van de huurovereenkomst

Nadere informatie

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen 1 2 Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen 3 Alles over verhuizen U heeft de huur opgezegd van uw woning of u bent van plan binnenkort te verhuizen. Hier

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn

Nadere informatie

Algemene gegevens Postbus 1502 3260 BA Oud-Beijerland Tel: (0186) 899 899 www.hwwonen.nl post@hwwonen.nl

Algemene gegevens Postbus 1502 3260 BA Oud-Beijerland Tel: (0186) 899 899 www.hwwonen.nl post@hwwonen.nl Formulier Huur opzeggen Algemene gegevens Postbus 1502 3260 BA Oud-Beijerland Tel: (0186) 899 899 www.hwwonen.nl post@hwwonen.nl Bezoekadres Lamborghinilaan 4 3261 ND Oud-Beijerland informatie Huur opzeggen

Nadere informatie

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Inhoudsopgave 3 De huur opzeggen bij Brabantse Waard 4 Uw huurwoning opleveren 5 Geldzaken rondom uw woning 5 Veelgestelde vragen van huurders

Nadere informatie

HUURVOORWAARDEN WOONRUIMTE

HUURVOORWAARDEN WOONRUIMTE HUURVOORWAARDEN WOONRUIMTE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Deze Huurvoorwaarden maken deel uit van de huurovereenkomst, waarin zij van toepassing zijn

Nadere informatie

FORMULIER HUISBEWARING

FORMULIER HUISBEWARING FORMULIER HUISBEWARING Adres waarvoor de huisbewaring wordt aangevraagd Naam:... Geboortedatum: Huidig adres: Huisnr: Postcode:.. Plaats: Telefoonnr.:.. E-mail: Aantal personen die met u mee verhuizen:

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo Algemene huurvoorwaarden huurdersinfo 2 3 Definities 4 Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden 4 Gezamenlijke huur (indien meerdere huurders) 5 Terbeschikkingstelling en aanvaarding 5 Wijziging

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ZORGVRIENDELIJKE APPARTEMENTEN

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ZORGVRIENDELIJKE APPARTEMENTEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ZORGVRIENDELIJKE APPARTEMENTEN U bent de huurder: 1. Mevrouw/De heer Wij zijn de verhuurder: Stichting DrieGasthuizenGroep zorgvriendelijke appartementen, gevestigd

Nadere informatie

Huuropzegging en oplevering

Huuropzegging en oplevering uitgave april 2014 Huuropzegging en oplevering Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wie gaat verhuizen, heeft een drukke tijd voor de boeg. Er moet vaak van alles geregeld worden

Nadere informatie

De huur van uw woning opzeggen Verhuizen

De huur van uw woning opzeggen Verhuizen De huur van uw woning opzeggen Verhuizen Samenwerken aan een snelle en soepele oplevering Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Als u heeft besloten om te gaan verhuizen, heeft u een drukke tijd voor

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen. Hoe eerder u opzegt, hoe beter. Zo

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden voor Garages en Parkeerruimte Woningbedrijf Velsen Versie januari 2009

Algemene Huurvoorwaarden voor Garages en Parkeerruimte Woningbedrijf Velsen Versie januari 2009 Algemene Huurvoorwaarden voor Garages en Parkeerruimte Woningbedrijf Velsen Versie januari 2009 Het toepassingsbereik van deze voorwaarden Artikel 1 Deze Algemene Huurvoorwaarden maken deel uit van de

Nadere informatie

Huuropzegging. gewoon goed wonen

Huuropzegging. gewoon goed wonen Huuropzegging gewoon goed wonen Als u de huur opzegt U hebt uw huurwoning opgezegd of gaat dat binnenkort doen. Wij hopen dat u met plezier bij ons heeft gewoond. Om ook uw vertrek zo goed mogelijk te

Nadere informatie

Huur opzeggen. Hoe gaat dat?

Huur opzeggen. Hoe gaat dat? Huur opzeggen. Hoe gaat dat? Huur opzeggen. Hoe gaat dat? Deze folder geeft informatie over hoe u uw huur kunt opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wanneer kunt u de huur opzeggen en hoe zit het

Nadere informatie