Ziektekostenstelsel ten behoeve van ambtenaren in de zin van het Ambtenarenreglement s-gravenhage.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ziektekostenstelsel ten behoeve van ambtenaren in de zin van het Ambtenarenreglement s-gravenhage."

Transcriptie

1 rv 113 Bestuursdienst nr. PI Den Haag, 11 mei 1999 Aan de gemeenteraad Ziektekostenstelsel ten behoeve van ambtenaren in de zin van het Ambtenarenreglement s-gravenhage. Wij zijn in overleg met de in de Centrale Commissie van Overleg vertegenwoordigde vakorganisaties om per 1 januari 2000 te komen tot een nieuwe aanpak van het ziektekostenstelsel als belangrijk onderdeel van het arbeidsvoorwaardenbeleid. Om te komen tot een invoering van de IZA-ziektekostenregeling is aan de in de Centrale Commissie van Overleg vertegenwoordigde vakorganisaties op 9 april 1999 een voorstel gepresenteerd. U bent hierover eerder geïnformeerd. Structureel wordt toetreding per 1 januari 2000 tot de IZA-regeling nagestreefd. De vakorganisaties hebben op 9 april 1999 ingestemd met een voorziening waarbij tot 1 januari 2000, met halfjaarlijkse uitbetalingen in juni en december 1999, een tegemoetkoming in de premie van een ziektekostenverzekering wordt verstrekt ter hoogte van het bedrag zoals dat in september 1997 gold. Dit uitgangspunt waarover partijen overeenstemming hebben kunnen bereiken, is vervat in bijgaande concept-verordening. Deze heeft naar zijn aard een tijdelijk karakter. Gezien het vorenstaande stellen wij u voor, overeenkomstig het eenstemmige advies van de commissie voor Economie en Personeel, het volgende besluit te nemen: De raad van de gemeente Den Haag, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 66, eerste lid van het Ambtenarenreglement s-gravenhage, Besluit: I. vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING inzake het verstrekken van een tegemoetkoming in de premie van een ziektekostenverzekering aan actief gemeentepersoneel, gewezen personeel en nabestaanden (Tijdelijke verordening ziektekostenverzekering 1998/1999) Artikel 1 1. Belanghebbende in de zin van deze verordening is: a. degene, die in een of meer betrekkingen op basis van het Ambtenarenreglement 's-gravenhage in gemeentedienst werkzaam is; b. degene, die ten laste van de gemeente een uitkering ontvangt op grond van een van de hoofdstukken 9, 10, 11 of 11a van het Ambtenarenreglement 's-gravenhage en die onmiddellijk aan dat recht voorafgaande belanghebbende was in de zin van dit lid, onder a; c. 1E. degene, die ten laste van de Stichting pensioenfonds ABP of van de gemeente recht heeft op pensioen en die onmiddellijk aan dat recht voorafgaande belanghebbende was in de zin van dit lid, onder a of b; 2E. degene, die ten laste van het Stichting pensioenfonds ABP of van de gemeente recht heeft op pensioen en die zonder onderbreking tussen het tijdvak dat hij belanghebbende was in de zin van dit lid, onder a of b, en de dag waarop het recht op pensioen aanving, op grond van het FPU-reglement basis- en aanvullende uitkering recht had op een uitkering; d. de niet hertrouwde en niet met een levenspartner samenwonende weduwe van degene, die op de dag van zijn overlijden belanghebbende was in de zin van dit lid, onder a, b of c; raadsvoorstellen

2 e. de niet hertrouwde en niet met een levenspartner samenwonende weduwnaar van degene, die op de dag van haar overlijden belanghebbende was in de zin van dit lid, onder a, b of c, mits hij recht heeft op partnerpensioen. 2. Onder gezinsleden van belanghebbende worden verstaan: a. ten aanzien van een belanghebbende, als bedoeld in het eerste lid onder a, b of c: - de echtgenoot, die behoort tot het huishouden van de belanghebbende en aan dit besluit niet zelfstandig aanspraken ontleent en van wie de inkomsten lager zijn dan die van belanghebbende en voor wie de belanghebbende de premie van een ziektekostenverzekering heeft betaald; alsmede, b. ten aanzien van een belanghebbende,als bedoeld in het eerste lid, onder a, b, c, d of e: 1E. het kind jonger dan 16 jaar, bedoeld in artikel 7 van de Algemene Kinderbijslagwet; 2E. het kind van 16 tot 18 jaar en van 16 tot 25 jaar, bedoeld in artikel 7 respectievelijk artikel 26 van de Algemene Kinderbijslagwet; 3E. het kind van 25 of 26 jaar dat behoudens de leeftijdseis voldoet aan het bepaalde in artikel 26, eerste lid, onder a, respectievelijk tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet; 4E. het kind van 18 tot 27 jaar dat in aanmerking komt voor studiefinanciering ingevolge hoofdstuk II van de Wet op de studiefinanciering; indien de belanghebbende voor zo'n kind de premie van een particuliere ziektekostenverzekering heeft betaald, met dien verstande dat wat betreft de gezinsleden vermeld onder 1 tot en met 3 de ter uitvoering van de artikelen 7 en 26 van de Algemene Kinderbijslagwet gestelde regelen van overeenkomstige toepassing zijn. 3. Voor de toepassing van dit besluit wordt onder de echtgenoot van de ambtenaar mede verstaan degene, met wie de niet-gehuwde belanghebbende als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder a tot en met c, samenwoont en - met het oogmerk duurzaam samen te leven - een gezamenlijke huishouding voert op basis van een geregistreerd partnerschap zoals vastgelegd in artikel 80a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek of een notarieel verleden samenlevingscontract bevattende de wederzijdse rechten en verplichtingen ter zake van die samenwoning en gezamenlijke huishouding. Tegelijkertijd kan slechts één persoon als levenspartner worden aangemerkt. Desgevraagd dient door de ambtenaar een schriftelijke verklaring van een notaris te worden overgelegd waaruit blijkt dat een samenlevingscontract als vorenbedoeld is gesloten. 4. Voor de toepassing van dit besluit wordt met een weduwe c.q. weduwnaar gelijk gesteld degene, die ten tijde van het overlijden van een belanghebbende, als in het eerste lid onder a. tot en met c. bedoeld, als levenspartner gezinslid van de belanghebbende was. 5. De echtgenoot van een belanghebbende, die ten tijde van diens overlijden geen gezinslid van hem was, is geen weduwe of weduwnaar in de zin van deze verordening. Artikel 2 1. De belanghebbende ontvangt een tegemoetkoming in ziektekosten over elke kalendermaand waarin hij een of meer betrekkingen bekleedt, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a. 2. De belanghebbende ontvangt voorts een tegemoetkoming voor een gezinslid als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel a. 3. De belanghebbende ontvangt een extra tegemoetkoming voor ten hoogste één gezinslid, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel b, onder 1. Indien de ambtenaar en diens echtgenoot beiden aanspraak op deze tegemoetkoming hebben, elk ten behoeve van een ander kind, wordt deze toegekend aan de ambtenaar met het oudste kind jonger dan 16 jaar, dat deel uitmaakt van de gemeenschappelijke huishouding. 4. De belanghebbende ontvangt een extra tegemoetkoming voor elk gezinslid, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel b, onder 2, 3 en De tegemoetkomingen worden over een kalendermaand slechts verleend, indien de belangheb- 2 raadsvoorstellen 1999

3 bende gedurende meer dan de helft van het aantal dagen van die maand als zodanig in dienst is geweest. De tegemoetkomingen voor gezinsleden worden over een kalendermaand slechts verleend, indien zij gedurende meer dan de helft van het aantal dagen van die maand als gezinslid kunnen worden aangemerkt. Artikel 3 1. De belanghebbende ontvangt voor zich zelf geen tegemoetkoming over een kalendermaand, waarin hij gedurende meer dan de helft van het aantal dagen behoort tot een van de volgende categorieën: a. degenen die zelfstandig verplicht verzekerd (kunnen) zijn krachtens de Ziekenfondswet; b. degenen die medeverzekerd (kunnen) zijn ingevolge het bepaalde in artikel 4 van de ziekenfondswet; c. degenen die uit hoofde van hun (voormalige) dienstbetrekking aanspraak hebben op gehele of gedeeltelijke geneeskundige verzorging of op gehele of gedeeltelijke vergoeding van de kosten daarvan; d. degenen die uit hun dienstbetrekking geen bezoldiging genieten; e. degenen die zich anders dan voor herhalingsoefeningen in werkelijke militaire dienst bevinden. 2. De belanghebbende ontvangt over een kalendermaand waarin hij gedurende meer dan de helft van het aantal dagen behoort tot een van de in het eerste lid, onder d en e, genoemde categorieën, geen tegemoetkoming voor een gezinslid. 3. De belanghebbende ontvangt evenmin een tegemoetkoming voor het gezinslid dat tot een van de in het eerste lid genoemde categorieën behoort, dan wel uit anderen hoofde aanspraak heeft op gehele of gedeeltelijke geneeskundige verzorging, of op gehele of gedeeltelijke vergoeding van de kosten daarvan. Artikel 4 1. Indien een particuliere ziektekosten verzekering is gesloten bedraagt de tegemoetkoming: f 145,00 per maand voor de belanghebbende als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a; f 145,00 per maand voor de belanghebbende als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b; f 118,50 per maand voor de belanghebbende als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, d en e. 2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid bedraagt de tegemoetkoming voor de belanghebbende als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a en b, die een tegemoetkoming ontvangt voor zichzelf en een of meer gezinsleden en die bij een volledige werktijd een salaris heeft/had gelijk aan dan wel lager dan het maximumsalaris van schaal 7: f 157,00 per maand. 3. Voor de belanghebbende als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, c, d en e,die op grond van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen ingevolge de Ziekenfondswet verplicht verzekerd is en voor wie geen werkgeversdeel in de ziekenfondspremie wordt voldaan bedraagt de tegemoetkoming het bedrag gelijk aan de helft van de procentuele premie met als maximumbedrag f 118,50 per maand. 4. Indien wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 1, tweede lid, ontvangt de belanghebbende bovendien een tegemoetkoming voor een of meer gezinsleden, als volgt: a. ten aanzien van gezinslid, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel a: f 118,50 per maand; b. ten aanzien van het gezinslid, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel b, onder 1 : f 59,25 per maand; c. ten aanzien van de gezinsleden, bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel b, onder 2, 3 en 4 : f 69,22 per maand. 5. Ten aanzien van de belanghebbende, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, die in een of meer betrekkingen werkzaam is, met een totale werktijd van minder dan 32 uur per week, worden de in dit artikel genoemde tegemoetkomingsbedragen, bepaald naar evenredigheid van de verhouding waarin de omvang van zijn totale werktijd bij de gemeente staat ten opzichte van een betrekking van 32 uur per week, met dien verstande, dat de uit te betalen tegemoetkomingen te zamen het bedrag van de tegemoetkomingen bij een betrekking van 32 uur per week niet overschrijden. 6. Het bepaalde in het vijfde lid vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van belanghebben- raadsvoorstellen

4 den als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen b, c, d of e, indien dit vijfde lid ten tijde van het ontslag of het overlijden van betrokkene van toepassing is. 7. Ten aanzien van de belanghebbenden als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, d en e komt de over de tegemoetkoming verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen ten laste van de belanghebbenden. 8. Ten aanzien van de belanghebbende als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a en b is het bedrag van de tegemoetkomingen zodanig dat - na toekenning van de overhevelingstoeslag ingevolge de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies en na aftrek van de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen volgens de tabel voor bijzondere beloningen ingevolge de Wet op de loonbelasting de in dit artikel genoemde bedragen worden uitbetaald. 9. Ten aanzien van de belanghebbende die om principiële redenen blijkens een schriftelijke verklaring niet particulier verzekerd is tegen ziektekosten en die niet (mee)verzekerd is ingevolge de Ziekenfondswet, is dit besluit van overeenkomstige toepassing. 10. De belanghebbende die in verband met de WTZ-standaardpolis op grond van de Verordening tegemoetkoming ziektekostenverzekering 1984 aanspraak had op een aanvullend bedrag, behoudt dit bedrag. Artikel 5 1. De tegemoetkomingen worden op schriftelijke aanvraag van de belanghebbende toegekend. De aanvraag geschiedt op formulieren door burgemeester en wethouders vastgesteld onder bijvoeging van het op het uitkeringstijdvak betrekking hebbende polisblad voor alle verzekerden waarvoor tegemoetkoming wordt verzocht. Uitbetaling vindt slechts plaats indien de aanvraag juist en volledig is ingevuld en het polisblad en/of de polisbladen is/zijn bijgevoegd. Uitbetaling vindt voorts niet plaats dan nadat de belanghebbende de overige gegevens heeft verstrekt die naar het oordeel van burgemeester en wethouders nodig zijn om de aanspraak en de omvang daarvan vast te stellen. 2. De aanspraak op tegemoetkoming over een uitkeringstijdvak vervalt, indien een verzoek, als in het eerste lid bedoeld, niet binnen zes maanden na afloop van dat tijdvak is ingediend. 3. Burgemeester en wethouders kunnen regelen stellen met betrekking tot de wijze waarop de voor de uitvoering van dit besluit benodigde gegevens door de belanghebbende moeten worden verstrekt en met betrekking tot de personen of instanties, aan wie die gegevens moeten worden verstrekt. Artikel 6 Indien aan een belanghebbende als gevolg van de omstandigheid dat hij onjuiste gegevens of onvolledige gegevens heeft verstrekt of gegevens heeft verzwegen meer aan tegemoetkoming heeft genoten dan waarop hij aanspraak had, kunnen burgemeester en wethouders: a. hetgeen teveel is uitbetaald terugvorderen of verrekenen met uit te keren tegemoetkomingen aan hem of aan zijn rechtverkrijgenden dan wel aan degene die als weduwe of weduwnaar belanghebbende is geworden; b. bepalen, dat de aanspraak op tegemoetkoming tijdelijk of blijvend vervalt. Artikel 7 De uit te betalen bedragen komen voor rekening van de tak van dienst: a. ten laste waarvan op het tijdstip van uitbetaling de bezoldiging van de belanghebbende komt; b. ten laste waarvan de belanghebbende of degene, aan wiens overlijden de hoedanigheid van belanghebbende wordt ontleend laatstelijk voor het ontslag uit gemeentedienst of laatstelijk voor het overlijden tegemoetkoming ontving. Artikel 8 1. Burgemeester en wethouders stellen nadere regelen ter uitvoering van deze verordening, waaronder die met betrekking tot de tijdvakken, die overigens voor groepen van belanghebbenden verschillend kunnen luiden, waarover de tegemoetkoming betaalbaar zal worden gesteld en die met betrekking tot de berekening van de tegemoetkoming over die tijdvakken of delen daarvan. 2. Burgemeester en wethouders stellen de regelen die zij ter aanvulling van deze verordening nodig 4 raadsvoorstellen 1999

5 achten voor gevallen waarin deze verordening niet of niet genoegzaam voorziet. Artikel 9 1. Deze verordening kan worden aangehaald als Tijdelijke verordening ziektekostenverzekering 1998/1999". 2. Deze verordening treedt heden in werking en werkt terug tot 1 januari Deze verordening geldt voor de jaren 1998 en Indien de belanghebbende deelnemer wordt in de publiekrechtelijke regeling IZA-Nederland, vervalt per gelijke datum de aanspraak op een tegemoetkoming op grond van deze verordening. II. de Verordening tegemoetkoming ziektekosten 1984 in te trekken met ingang van heden. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van ¹) De secretaris, De burgemeester, Burgemeester en wethouders van Den Haag. De secretaris, J.A.M. KROESE-DUIJSTERS. De burgemeester, W.J. DEETMAN. ¹) 20 mei 1999 raadsvoorstellen

Verordening tegemoetkoming ziektekostenverzekering 2000.

Verordening tegemoetkoming ziektekostenverzekering 2000. rv 94 Bestuursdienst nr. 2000479 RIS 73725_000413 Den Haag, 4 april 2000 Aan de gemeenteraad Verordening tegemoetkoming ziektekostenverzekering 2000. Hierbij treft u ter besluitvorming aan de concept-verordening

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 524 Besluit van 26 september 1995, houdende wijziging van het Interimbesluit ziektekosten burgerlijke ambtenaren defensie Wij Beatrix, bij de

Nadere informatie

Gelet op artikel 97, zevende lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Gelet op artikel 97, zevende lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement; Regeling uitkering substantieel bezwarende functies 2006 [Regeling vervalt per 01-04-2015.] Zichtdatum 07-02-2018 Geldend van 01-01-2010 t/m 31-03-2015 Regeling uitkering substantieel bezwarende functies

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 89 esluit van 29 januari 1998, houdende wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van partnerschapsregistratie

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken Ministerie van Binnenlandse Zaken +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ partnerschapsregistratie Datum 5 maart 1998 Aan de Korpsbeheerders van de regionale politiekorpsen de Korpsbeheerder

Nadere informatie

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden.

UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Nr 3213 ar. JZio GEMEENTE DORDRECHT UITKERINGSVERORDENING vrijwillig vervroegd uittreden. Artikel l Deze verordening verstaat onder: a. ontslag: ontslag als bedoeld in artikel H 12a van het Algemeen Ambtenarenreglement

Nadere informatie

Verordening spaarloonregeling

Verordening spaarloonregeling Verordening spaarloonregeling Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 201 26 238 Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking

Nadere informatie

Voorstel van het presidium inzake vaststelling van de Verordening voorzieningen raadsleden 2013.

Voorstel van het presidium inzake vaststelling van de Verordening voorzieningen raadsleden 2013. rv 128 Griffie GRF/2013.0862 RIS 264901_131008 Gemeente Den Haag Voorstel van het presidium inzake vaststelling van de Verordening voorzieningen raadsleden 2013. In de verordening zijn bepalingen opgenomen

Nadere informatie

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000;

gelet op het resultaat van het overleg in de commissie van georganiseerd overleg (GO) van 22 november 2000; De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat VNG een voorbeeld bezoldigingsverordening heeft ontworpen als handreiking voor gemeenten die hun locale verordening willen aanpassen; dat het aanbeveling

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

Wijziging van het Ambtenarenreglement 's-gravenhage en de Arbeidsovereenkomstenverordening inzake seniorenbeleid.

Wijziging van het Ambtenarenreglement 's-gravenhage en de Arbeidsovereenkomstenverordening inzake seniorenbeleid. rv 119 Bestuursdienst nr. PI6000388 Den Haag, 16 april 1996 Aan de gemeenteraad Wijziging van het Ambtenarenreglement 's-gravenhage en de Arbeidsovereenkomstenverordening inzake seniorenbeleid. 1. Inleiding.

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Reglement 2014 Algemeen Artikel 1 1. De Stichting Sociaal Fonds Essent heeft blijkens artikel 3 van de statuten ten doel financiële steun

Nadere informatie

rv 90 Bestuursdienst. nr. BZ Uitkeringsverordening raadsleden. Den Haag, 1 maart Aan de gemeenteraad.

rv 90 Bestuursdienst. nr. BZ Uitkeringsverordening raadsleden. Den Haag, 1 maart Aan de gemeenteraad. rv 90 Bestuursdienst. nr. BZ 4000281 Den Haag, 1 maart 1994. Aan de gemeenteraad. Uitkeringsverordening raadsleden. Inleiding. In uw vergadering van 10 september 1992 stelde u de Interim-uitkeringsverordening

Nadere informatie

Uitkeringsverordening raadsleden Zoetermeer 1994 Versie geldig van 12 april 1994 tot 25 december 2004

Uitkeringsverordening raadsleden Zoetermeer 1994 Versie geldig van 12 april 1994 tot 25 december 2004 Uitkeringsverordening raadsleden Zoetermeer 1994 Versie geldig van 12 april 1994 tot 25 december 2004 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Zoetermeer Officiële

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Nr. 1337 29 november 2018 3e Wijziging Besluit bezwarende functie VRR Het Dagelijks

Nadere informatie

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren;

overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Burgemeester en wethouders van Menaldumadeel; overwegende dat het aanbeveling verdient om de bezoldigingsverordening te actualiseren; Besluit: vast te stellen de navolgende verordening: Verordening tot

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 221 Rijkswet van 8 mei 2003 tot wijziging van de rijkswet van 20 december 1989, houdende regeling van pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Hof van Twente 2012

Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Hof van Twente 2012 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hof van Twente. Nr. 95342 14 juli 2016 Subsidieverordening beschermde gemeentelijke monumenten Hof van Twente 2012 De raad van de gemeente Hof van Twente, gezien

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang, De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,, inzake gelet artikel 149 van

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 . De Raad van de gemeente Heeze-Leende; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende van 4 november 2014 gelet op Artikel 149 Gemeentewet besluit vast te stellen:.

Nadere informatie

Beleidsregels Terug- en Invordering Participatiewet (2015) Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen,

Beleidsregels Terug- en Invordering Participatiewet (2015) Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijmegen. Nr. 57658 29 juni 2015 Beleidsregels Terug- en Invordering Participatiewet (2015) Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nijmegen,

Nadere informatie

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, RIS133696_13-DEC-2005 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2005.956 RIS 133696 REGELING DIENSTWONINGEN EN EMOLUMENTEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, - gelet op het bepaalde in artikel 15:1:18

Nadere informatie

Verordening Stimuleringsfonds. voor de minima

Verordening Stimuleringsfonds. voor de minima Verordening Stimuleringsfonds voor de minima De raad van de gemeente Bedum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2004; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 39 van 2000 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Vaststelling FPU-plusregeling Provincies Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend, dat de staten van deze provincie in hun vergadering van 22 september

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Nr. 13-3 De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 juni 2015, nr. 15.05.13.; gezien het advies van de gezamenlijke Wmo-adviesraden van de Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

De beleidsregel treedt in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregel treedt in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 036 Naam Beleidsregels Terug- en Invordering Wet werk en bijstand 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 322 27 692 Het stellen van nadere regels in verband met de introductie van een toeslagregeling ter compensatie van het gemis aan overhevelingstoeslag

Nadere informatie

2004. Nr. : Dnst. : Griffie. Secundaire arbeidsvoorwaarden raadsleden. Leiden, 18 november 2004.

2004. Nr. : Dnst. : Griffie. Secundaire arbeidsvoorwaarden raadsleden. Leiden, 18 november 2004. Nr. : 04.0173. Dnst. : Griffie Secundaire arbeidsvoorwaarden raadsleden. Leiden, 18 november 2004. 2004. Proces De werkgroep secundaire arbeidsvoorwaarden raadsleden bestaande uit de raadsleden De Coo,

Nadere informatie

WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING

WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING Artikel 1 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder: a. scheiding: echtscheiding of scheiding van tafel en bed dan

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Carlar hoofdstuk 18 suppl. m.i.v. 1-1-2013 1

Begripsomschrijving. Carlar hoofdstuk 18 suppl. m.i.v. 1-1-2013 1 Hoofdstuk 18 Verplaatsingskosten Begripsomschrijving Artikel 18:1:1 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. woonplicht: de verplichting voor de betrokkene, die een door het college

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 110c 25 062 Wijziging van de inkomensgrens ziekenfondsverzekering voor AOW-gerechtigden BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN

Nadere informatie

Voorstel van het presidium inzake wijziging Verordening voorziening raadsleden 2007.

Voorstel van het presidium inzake wijziging Verordening voorziening raadsleden 2007. rv 2 Griffie GRF.2012.1 RIS 182203_120117 Gemeente Den Haag Voorstel van het presidium inzake wijziging Verordening voorziening raadsleden 2007. Inleiding wijziging verordening voorzieningen raadsleden

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 638 Wet van 21 december 1995 tot wijziging van de Algemene burgerlijke pensioenwet en de Algemene militaire pensioenwet (invoering partnerpensioen),

Nadere informatie

REGLEMENT. Toeslagregeling per

REGLEMENT. Toeslagregeling per REGLEMENT Toeslagregeling per STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HOUTHANDEL Juni 2007 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen: In dit reglement gelden de begrippen als omschreven in de Cao Toeslagregeling.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 202 Wet van 5 april 2012 tot wijziging van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten teneinde het recht op een tegemoetkoming afhankelijk

Nadere informatie

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet) T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - 2 G E N E R A A L Vergaderjaar 2011-2012 33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

Nadere informatie

Verordening sociaal medisch geïndiceerde kinderopvang Heemstede 2013

Verordening sociaal medisch geïndiceerde kinderopvang Heemstede 2013 CVDR Officiële uitgave van Heemstede. Nr. CVDR268983_1 6 juni 2017 Verordening sociaal medisch geïndiceerde kinderopvang Heemstede 2013 De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

4",..,,,.' B .C-. E R N H EZ E. gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2014;

4,..,,,.' B .C-. E R N H EZ E. gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2014; .: ~.~ E R N H EZ E 4",..,,,.' B.C-. Raadsvergadering: 21 mei 2014 Agendapunt: 10 Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden onder werkkostenregeling 2014 De raad van de

Nadere informatie

Verordening verhoging en verlaging bijstandsnormen

Verordening verhoging en verlaging bijstandsnormen Verordening verhoging en verlaging bijstandsnormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als

Nadere informatie

Gezien het vorenstaande stellen wij u voor, overeenkomstig het eenstemmige advies van de commissie voor Financiën, het volgende besluit te nemen:

Gezien het vorenstaande stellen wij u voor, overeenkomstig het eenstemmige advies van de commissie voor Financiën, het volgende besluit te nemen: rv 333 Gemeentelijke Belastingdienst nr. 940331 Den Haag, 11 oktober 1994 Aan de gemeenteraad Vaststelling Verordening hondenbelasting Overeenkomstig hetgeen wij reeds opmerkten bij de budgetprognose 1994-1998

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 gemeente Midden-Drenthe 1

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 gemeente Midden-Drenthe 1 De raad van de gemeente Midden-Drenthe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 8 eerste lid, aanhef en onder c, en artikel 8 derde lid van de Participatiewet;

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR302150_1. Verordening Kinderopvang Delft Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

CVDR. Nr. CVDR302150_1. Verordening Kinderopvang Delft Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen CVDR Officiële uitgave van Delft. Nr. CVDR302150_1 3 oktober 2017 Verordening Kinderopvang Delft 2013 De raad der gemeente Delft; gelezen het voorstel van het college van 7 mei 2013; Gelet op artikel 149

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 666 Beschikking van de Minister van Justitie van 29 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van het Besluit beperking kring

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand; Nr De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand; Overwegende dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 277 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin en middelen (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets)

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking op het tijdstip waarop de verordening bestuursrechterlijke geldschulden in werking treedt: 4 december 2012.

De beleidsregels treden in werking op het tijdstip waarop de verordening bestuursrechterlijke geldschulden in werking treedt: 4 december 2012. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2012 / 108 Naam Beleidsregels Terug- en invordering Wet werk en bijstand (2012) Publicatiedatum 3 december 2012 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Bekendmaking Verordening individuele studietoeslag gemeente Druten 2015 en Beleidsregels individuele studietoeslag gemeente Druten 2015

Bekendmaking Verordening individuele studietoeslag gemeente Druten 2015 en Beleidsregels individuele studietoeslag gemeente Druten 2015 Bekendmaking Verordening individuele studietoeslag gemeente Druten 2015 en Beleidsregels individuele studietoeslag gemeente Druten 2015 De gemeenteraad van Druten heeft op 16 december 2016 besloten tot

Nadere informatie

GEMEENTE DORDRECHT. VERORDENING WWV-vervangende maatregel. Begripsomschrijvingen Artikel l

GEMEENTE DORDRECHT. VERORDENING WWV-vervangende maatregel. Begripsomschrijvingen Artikel l GEMEENTE DORDRECHT nr. 3567 Begripsomschrijvingen Artikel l VERORDENING WWV-vervangende maatregel. Deze verordening verstaat onder: a. ambtenaar: 1. de ambtenaar in de zin van het Algemeen Ambtenarenreglement;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 169 Regeling van een verzekering voor nabestaanden (Algemene nabestaandenwet) Nr. 9 AMENDEMENTEN VAN HET LID KALSBEEK-JASPERSE C.S. Ontvangen

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden

Gemeente Achtkarspelen. Verordening Langdurigheidstoeslag WWB. Dienst Werk en Inkomen De Wâlden Gemeente Achtkarspelen Verordening Langdurigheidstoeslag WWB Dienst Werk en Inkomen De Wâlden November 2011 1 Gemeente Achtkarspelen de Raad van de gemeente Achtkarspelen; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015 De raad van de gemeente De Marne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2015; gezien de adviezen van de stichting

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag 2016

Verordening individuele studietoeslag 2016 Verordening individuele studietoeslag 2016 10-03-2016 Verordening individuele studietoeslag De raad van de gemeente Montferland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, met

Nadere informatie

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek

Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR61670_2 1 juni 2016 Verordening regelende de bezoldiging van de ambtenaren in dienst van de gemeente Leek Burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; gelet

Nadere informatie

REGLEMENT. per 1 januari 2006. Stichting VUT fonds ECI

REGLEMENT. per 1 januari 2006. Stichting VUT fonds ECI REGLEMENT per 1 januari 2006 van Stichting VUT fonds ECI houdende de regeling vrijwillig vervroegde uittreding. Bladnummer 1 van 6 DEFINITIES Artikel 1 1. In,dit reglement wordt verstaan onder: Stichting:

Nadere informatie

========= ===== * Recht op suppletie 13:2 t/m 13:5. * Suppletie 13:6 t/m 13:11. * Betaling van de suppletie 13:12 en 13:13

========= ===== * Recht op suppletie 13:2 t/m 13:5. * Suppletie 13:6 t/m 13:11. * Betaling van de suppletie 13:12 en 13:13 13 SUPPLETIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 13:1 * Recht op suppletie 13:2 t/m 13:5 * Suppletie 13:6 t/m 13:11 * Betaling van de suppletie 13:12 en 13:13 * Scholing,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 386 Wet van 16 juli 2001 tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet

Nadere informatie

BIZ Wet privatisering Abp, Wet kaderregeling vut Bekendmaking wijzigingen pensioenen fpu-regeling overheidspersoneel

BIZ Wet privatisering Abp, Wet kaderregeling vut Bekendmaking wijzigingen pensioenen fpu-regeling overheidspersoneel BIZ Wet privatisering Abp, Wet kaderregeling vut Bekendmaking wijzigingen pensioenen fpu-regeling overheidspersoneel 11 augustus 1997/Nr. AB97/917 DGMP/AO/U Gelet op artikel 4, zesde lid, van de Wet privatisering

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 383 Wet van 27 september 2000, houdende nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en

Nadere informatie

De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland;

De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland; De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland; in behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders dd 14 september 2004 gelet op de artikelen 8a en 18 van de Wet werk en bijstand (Stb.2003,

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag

Verordening individuele studietoeslag Verordening individuele studietoeslag De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Coevorden.

Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Coevorden. Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand gemeente Coevorden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein

Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein De raad van de gemeente Stein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Stein; gelet op artikel 8, eerste lid onderdeel c, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Doetinchem 2015

Verordening individuele studietoeslag gemeente Doetinchem 2015 Verordening individuele studietoeslag gemeente Doetinchem 2015 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 CRITERIA VOOR HET VERHOGEN VAN DE BIJSTANDSNORM

HOOFDSTUK 2 CRITERIA VOOR HET VERHOGEN VAN DE BIJSTANDSNORM TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2010 De raad van de gemeente Hattem; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en artikel 30 van de Wet werk en bijstand; besluit vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Gelezen de voordracht van het presidium van 17 november 2014; Gelezen de voordracht van de commissie Z,C&M van 16 februari 2015;

Gelezen de voordracht van het presidium van 17 november 2014; Gelezen de voordracht van de commissie Z,C&M van 16 februari 2015; Provinciale Staten van Noord-Holland Gelezen de voordracht van het presidium van 17 november 2014; Gelezen de voordracht van de commissie Z,C&M van 16 februari 2015; Gelet op artikel 33 van de Provinciewet;

Nadere informatie

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen.

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. HOOFDSTUK 11 Spaarloonregeling Doel Artikel 1 Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. Deelneming

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Verordening individuele studietoeslag Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Verordening individuele studietoeslag Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nieuwegein. Nr. 6527 23 januari 2015 Gemeente Nieuwegein; Verordening Individuele inkomenstoeslag WIL; De raad van de gemeente Nieuwegein; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 424 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, de Wet privatisering ABP, de Werkloosheidswet en de Ziektewet in verband met

Nadere informatie

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 2 EA94/U juli 1994

Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 2 EA94/U juli 1994 Aan SDU Postbus 20014 2500 EA DEN HAAG Bijlagen Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 2 EA94/U2037 12 juli 1994 Inlichtingen bij Doorkiesnummer Mw. mr. W. Nieuwenhuizen 070-3027585 Onderwerp. Departementsonderdeel

Nadere informatie

Nr. 62 Vermindering ouderdomspensioen bij eindigen deelneming door omzetting in partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar

Nr. 62 Vermindering ouderdomspensioen bij eindigen deelneming door omzetting in partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar Was u in dienst voor 1 januari 2018? Dan gelden er voor u extra regels: Nr. 62 Vermindering ouderdomspensioen bij eindigen deelneming door omzetting in partnerpensioen bij overlijden voor 65 jaar Vermindering

Nadere informatie

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gouverneur van de Nederlandse Antillen personeel en organisatie. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd andsverordening verhoging leeftijdsgrens 1996 of 8 6/29/2012 12:53 PM Zoek regelingen op overheid.nl Nederlandse Antillen Ziet u een fout in deze regelin LANDSVERORDENING van de 27ste december 1995 tot

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag

Verordening individuele studietoeslag Gemeenteblad 546 Verordening individuele studietoeslag Gemeente Voorst november 2014-1 - Verordening individuele studietoeslag De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. rv 126. Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van vervallen huishoudtoets.

Gemeente Den Haag. rv 126. Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van vervallen huishoudtoets. rv 126 Dienst Sociale zaken en Werkgelegenheidsprojecten BSW/2012.129 RIS 254101_121211 Gemeente Den Haag Voorstel van het college inzake aanpassing verordening langdurigheidstoeslag 2012 ten gevolge van

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Haarlem.

vast te stellen de Verordening individuele studietoeslag gemeente Haarlem. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Haarlem (versie 28-08-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet

Nadere informatie

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N

provinciaal blad V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N provinciaal blad nr. 9 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 13 februari 2006 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 februari 2006, nr. 2006-02445, afd. PO,

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2016:4659

ECLI:NL:CRVB:2016:4659 ECLI:NL:CRVB:2016:4659 Instantie Datum uitspraak 06-12-2016 Datum publicatie 12-12-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 16/1577 PW Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG GEMEENTE DEVENTER 2015

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG GEMEENTE DEVENTER 2015 VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG GEMEENTE DEVENTER 2015 De raad van de gemeente Deventer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op de artikelen 8a, eerste

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang; De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2004, nr. 0408133 inzake de Wet Kinderopvang; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Zevenaar 2018

Verordening individuele studietoeslag Zevenaar 2018 Verordening individuele studietoeslag Zevenaar 2018 De raad van de gemeente Rijnwaarden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2017; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2018

Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2018 Verordening bijdrageregeling minima gemeente Nunspeet 2018 De raad van de gemeente Nunspeet; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van; gelet op het bepaalde in artikel 147 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015

Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 19-12-2014 Nummer gemeenteblad: 0355 Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 De Minister van Financiën, Handelende wat betreft de artikelen 8, 8a, 11, tweede lid, 12, 13 en 31 van de Wet op de loonbelasting

Nadere informatie

Citeertitel: Landsverordening voorzieningen gewezen politieke ambtsdragers en hun nabestaanden

Citeertitel: Landsverordening voorzieningen gewezen politieke ambtsdragers en hun nabestaanden Intitulé : LANDSVERORDENING van 27 december 2010 houdende bepalingen met betrekking tot de financiële voorzieningen ten behoeve van voormalige politieke ambtsdragers en hun weduwen en wezen Citeertitel:

Nadere informatie

Vredes- en humanitaire operaties 2019

Vredes- en humanitaire operaties 2019 Vredes- en en humanitaire operaties 2019 humanitaire operaties 2019 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Overeenkomst vredes- en humanitaire operaties De ondergetekenden: a. De Staat der Nederlanden,

Nadere informatie

Volgnummer : 16 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015

Volgnummer : 16 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015 Volgnummer : 16 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015 De raad van de gemeente Brielle; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325; Raadsgriffie,. Dordrecht Ontwerp besluit - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325; gelet op artikel 25 van de Wet kinderopvang

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14515 20 mei 2014 Regeling van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 15 mei 2014, nr. 2014-0000264200, inzake de gratificatie

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 januari 2015.

Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 januari 2015. Vergadering d.d. : 10 februari 2015 Agendapunt : Verordeningen Participatiewet 2015 Registratienummer : 12C Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente.

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente. De raad van de gemeente.; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van

Nadere informatie