" & ' ( ) % " % * + & " ' % " " + & " " 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "" & ' ( ) % " % * + & " ' % " " + & " " 3"

Transcriptie

1 1

2 "# $% 2

3 "&'( )% " % *+& "'% " "+& " " 3

4 ,% -./"0 -./*1& $02& $0*, $0/ ) $0/ )42+ $06* 7./* 8.*9' :/./*./.(% 4

5 " # $ -% % -% ;% * + % *'(% % *<+&= % %> % % *&++&+%&4% %&+& *&+ +&&+<'= + '''>'.1?+& 5

6 & %+ 2 ' %'%4&'' % % 1 1'%+&. '%+ 2'& %'+'+&,%&%&4 +% &,+ &&.&'+ * &&% 1'''+& *%&+ % &,%& 27 "+% A%&&++ & A A /4 *+%'+& +&.&%+ "+ &&% / %<= B'''+& A /+&+C%&+ &,+& 6

7 %+% " & *.&&% % *% + %+4.& %&++&& 2+&% 1, +%&' D'8D'%. %& -+ 4 %& ' "' 2 %+4+ &%% *+)B1%& +C%+ ' 2&%+%' &' 7

8 % 2+%"% 1%% +'+ % :&E&E> %%'%% *+ "'E.''%<& = B.'%<& +&=.'<=<&= :<:= A'& * %+' "&4 2 B'F'G B 4 &+& E+ E 8

9 1 ' 1&+ 121&2<&%= 1 1& (<&%+= 1B1&B<&%4&>E%C3= % ( )B)38 9

10 3 ' *+%'? *-%&% A 10

11 PO lijst.xls GEM-activiteiten bij PO 1 CHECKLIST VOOR ACTIVITEITEN DIE TEN LASTE KOMEN VOOR GEMEENTE BIJ PRIMAIR ONDERWIJS Hoofdgr.Omschrijving Bewerking Opmerking inspectie cyclus opmerking 14 Buitenriolering vervangen gelijk met herstraten/vervangen terrein Bestrating corrigeren herstellen min. 20 % aaneengesloten van het totaal geen partieel herstraten herstr. / verv. een van beide bepalen cyclus afh. Van bodemgesteldheid rubberen tegels BG 17 Terreinafscheiding vervangen gaasafscheiding 30 in principe door spijlenhekwerk vervangen gaas (indien alles slecht en hekwerk nog goed is) geen vervangen spijlen hekwerk Rijwielloodsen vervangen dakbedekking 20 gehele berging cycli afh. Van type berging Rijwielbeugels vervangen compleet 40 Buitenberging vervangen dakbedekking 20 vervangen gehele berging Metsel / voegwerk vervangen geheel of gedeeltelijk 40 komt voor rekening van BG 24 Boeidelen vervangen geheel of geheel per geveldeel zo mogelijk vervangen door volkern houtwerk goten vervangen geheel of geheel per geveldeel Koz, ramen en deuren vervangen geheel of per stuk buitenkozijnen raam of deur vervangen geen hang- en sluitwerk vervangen collectief geen normaliter gelijktijdig met vervangen kozijnen Koz, ramen en deuren vervangen staal, kunststof, aluminium 60 deelreparaties dorpel /stijl (uitstukken) komt voor rekening van BG Binnenkozijnen vervangen renovatie activiteit (min 75% van totaal) geen hang- en sluitwerk vervangen collectief geen normaliter gelijktijdig met vervangen binnendeuren 31 Gevelbekledingen vervangen van hout, volkern of steenachtig geen 32 Brandtrappen vervangen langs de gevel of inpandig geen 33 Dak - pannen vervangen nokvorsten oid vervangen collectief tussentijds vervangen vorsten komt voor rekening van BG dak - zink vervangen 25 dak - bitumineus verv. / overpl. 20 dakranden vervangen gelijk met bedekking 20 ventilatiekapjes vervangen gelijk met bedekking 20 lichtkoepels vervangen gelijk met bedekking of tussentijds collectief 20 dak - kunststof vervangen incl. randen e.d. 25 Loden stroken opgaand vervangen gelijk met bedekking 40 tussentijds corrigeren/repareren vrv BG Dak buitenberging vervangen golfplaat vervangen bitumineuze bedekking Zinkwerk vervangen kilgoten en bakgoten e.d Hwa's - pvc vervangen gelijk met bedekking of tussentijds collectief 20 tussentijds corrigeren/repareren vrv BG - staal / verzinkt vervangen en / of ondereinden Binnenwanden verplaatsbaar vervangen vouw- of panelenwanden c.v.-leidingen ivm roest vervangen (afh. van inspectie kruipruimte) geen c.v.-leidingen + radiatoren vervangen renovatie geen Bij constatering "verborgen / constructieve" gebreken eerst nader onderzoeken dit komt v.r.v. BG dakconstructie vervangen ivm. houtworm / houtrot aantasting geen gelijktijdig met dakbedekking OVERIGE AANDACHTPUNTEN TEN AANZIEN VAN INSPECTIE EN BEGROTING Aanpassing aan Arbo / toegankelijkheid / wettelijke eisen behoort niet tot de opdracht Dakvensters alleen vrv. GEM indien gelijktijdig geschiedt met vervangen/overplakken dakbedekking; mogelijk tussentijds collectief als dit echt noodzakelijk is. Dakranden houtwerk vervangen: cyclus (30-60) nader te bepalen; afhankelijk van soort dakrand (overstek/boeiboord) en van toegepaste materiaalsoort Bij dakvervanging geen rekening houden met het aanbrengen van dakisolatie Overige beleids-uitgangspunten (in overleg met opdrachtgever vast te vaststellen) 11

12 ).&& (FG$&%,%HI,& '&4 '' %+ H,I *H I% %%%'%%&% ',4%& 3 -% % 5 /++' 3 * )H I44+ 4&&'&% ) &+&% %.&'JH'IH *' & "'HIE+4 %4&'44 4E 12

13 :44' - % "&% : ,E+ % A&' ,H1I'+ <=&H5I -HIH,E+IHI +$, K.4A4B <=KE5 2K,<= <%=.<&'= 1<= 0<= B<4= 3 ' *44 &'& 1%& 4& 13

14 +% &44& 14

15 " # +, -. )* $%&'$( + / # # 5/ & &6": &65;: &65;:. 8< &6=:7: > :?*: : : # " " $ % %$# " #$ $$" ##"$ $$ 15

16 " # +, -. )* $%&'$( + / # # 5/ & &6": &65;: &65;:. 8< &6=:7: > :?*: : : # % # # # # "$$ " # # $ $ $# " % 16

17 "# -%&%,+'2&+& 3 ) %E+& B%'%& % B% &% 3 )'4% 2'%&% *+<& &=''%&+%+ % B4+>4 % 3-1&%4%''4 %4'( +% +&%?& 17

18 $%,% 2 -&' +'% / +& ' 1 '+& *+& $%' *+'' & 2 *+'%&, +'% +%+ D&<= +% D34& %%& 18

19 19

20 " #$% & &' ' ( ' )*' #$%) #$%7 +,$$ +,-,,.,/,/,$/0 1-%'20 /$ 3+ "#,44)* &50 6 "#&5 $ 2 "#,2$ $2,($/'1+'++-/,$% "#+$/ 1+&7( ,$% *)5 893 # 31+ :/+,:;- <7 3 6 $% &7(() " # 2=2/ /+ $ 2,6 <7 6 &) &) " $% &)&<* # =/+ #">39?8 " 2# <(7<)) " $% <()< # "A$<A)<?A<(7<)) 20

21 " #$% -. /0 +, &'()&* &&4&5671&4 "66( &(&--437& &4 / ; &71(1-43 //#: /:: #:: #9 9 1&((&-4-4"&41(-7 ;;/ ;;/ / 56<-=4&40(&4&4&'(&4 ;8;9 ;8;9 // 5 &&55-43&4&45(&4 # # 4-&13&2464&(6' 99: : :8 :; :98 ;9 :8 8 :/ 99: #; :8 :; :99 #: ;9 :8 8/#; 9 :# #$% ">$#>;# '> #/8 #;; $$ " $$ # #$ #" "%# $# 21

22 " #$% -. /0 +, &'()&* - 1 "22( &(&--345& &3 / # '-1&3(-26&(-34&3(-34& // / // / 9 &51(1-34 ## 9: &((&-3-3"&31(-5 8; 8; /# 421&3&3&&61&("2&(&3 8;:/ 8;:/ # 1&4&6&(7 : : ## 6235&335<51&&3 :; :; 9: "&(( & ;8/#: ;8/#: 3-&14&6323&(2' #: 88 #/ 88 / # ;: /9 /:9 #: 998: #/ ;9 / :#:9 ;: /9 9#9 ;##; #$% $ "#% "$ "# $" "% "=$#=9# '= #/: #99 ##" 22

23 " #$% " &'& ()&'*& +,--+-./012 3)()**,4 %4% $( -($(()()$)454% / 3()( -4%*)$4($(( 2)**)($((()()*$)4 6(43 *(3)3((* *)())()*$) 4,--+76"-/ *(4%5*(4% *()(*)*&4%)$( 3)(4%$*3)() )(33,--+7.8' ( '-00-./ )(%( "%(4% *$,)3(%$ 9"$#9:#19 #;<#:: 23

24 24

25 " # " $ 25

26 % " 26

27 & # ' ()" " " 27

28 & " * " " 28

29 " #$% & '+ )*,-./01.2 ' ( & % $ "#$ "# $# 3 )4(4 6 "$5 64 (&4 &6- $7-* 6 * 6 * % &''()(#* # + #$# % 7 99.( " * 6 *, $' $(# 8:4 #4 8:4 34 *) +) 44( *) +) ( 6, 7$7& %7<%& $ =-67 %$ ) 3 * 3 * 3*:: *; ))#: ):: #:: ))#: ):: #:: - $''(#(#&#$ '( ; ; "-4 (& 0%$4 "-4( 6 - $6$$77* ) )* ) #* )*) 8;*) # 8 :# 88) "5$#58# /5 #)3 #88 29

30 " #$% & '+ )*,-./01.2 ' ( & % $ "#$. /(0##1 ' "# # )'# ) 4 4 *&4"-4 =- 6. 8*3& 77& ) * 88#*;; 838; 838;.. ) )(## # ) ' "# )))84 4) * ))#) 4 4) * ))334 4) )))4 4) ))8 #4 4) ))34 )4) $* 4 >-67747* 77 $4 "-47*?7*6-4"-4 7?&76124 "-47 "7-4"-4 7 "$-4 (- 5$ $77 ' "-%7% -6777$ <% $7 +) +3 *)< 7 $ -&-<$- -$-7 10 >2 ) ;;* ) 8* ) ):* ) * ) 8* 8 * 6 # * # *; 3#*3: ;8#*3) 3*8) * 3:;) ): )) ) ; )8 # %% #($ + #) #)') 4 :84 " $74/-4 6 %% -6$- "> ; * $ *3 ;;: ;;: : :3 :8 :;3 8; :3 3 : :3 :8 :;3 8; :3 3 "5$#58# /5 #)3 #88 30

31 " ) #$% & '+ )*,-./01.2 ' ( & % $ "#$ & ;;: #8 :3 :8 :;; #: 8; :3 3)#8 #$% ,5 25 2, 2-- %5 342 %,- %2.4%3, "5$#58# /5 #)3 #88 31

32 "#$% $ ()*+(, &"'# $" # "# % # %. /0'0 %6 " '20 1 " 080 %4$$30 $4$ (' $ :5 /.85 5;7 7;75 / 8 30' 44+ %4, & / </ 0 0' / /;.5// / </ ; / *14 4=""2$ $"0' $"" -$3$%$14 $ -( 7 -( 8 -( -( -( 668 )$6 /

33 "#$% $ ()*+(, &"'# $" # "# % ' ; 8 00 "0 / /5 /5/ / 85 8 / -( 30 '"2$ ; =41 / 75./85/ 8 7/5 / 8 / -( 30 '"2$ $10/$ 4>58<5/54 >5 <5 ; $ <75 / ;;..5;; / 8 -( / 30' 52 $4$5 $4$44 ;8.00 *% / 5 8;5/ /;85; 8 ; -( 30' "3411 ' '8?0 / 5 ;85 ;85 / 8 ; - / '/+11=0 1,.? + ()* $ / $5.$2 / 5 885;;.8 5 / // -( / -3 $44$2$$ 668 )$6 /

34 "#$% / $ ()*+(, &"'# $" # "# % ++ ///800/ 5 "5 99$4$44 / ;; ; 8 ; -( $"$0 A31440$45 /// 00/ 5 4$"%4 & / 85 5; 7/.57; 8 ; -( 0 30$45 //..00/ B$451$ 34$ / / ;5; / 8 ;. -( 3030 $4 3144$4$44 "$$13 1$4=%4$4 ///00/ B241+,0 <$41$ / 5 ;85./ /; -( / 30$4 "%4 >/ </ 7>. <. //8 00/ $4$30 5/=% / 85.58/ /5; 8 /; -( 30$4 4" //.0/0/ +% 30'3 %6 0$4,- 32$3=3 3$3$4 +*A, ; -( /8800 %"35130 > 58 / /58 /5 5/ 8 8 -( %"3 13$13 4$2% /.00 %"35 >/5.: / 8 5 7/5 //57 / 8 8 -( 3= %, 00 / < 5 /.57 /;5; /.5; / 8 / -( -3/ 13343/ 668 )$6 /

35 "#$% $ ()*+(, &"'# $" # "# % %% "-, %$0 '13140;5;<5;/ / 5 /8;5 ;; & &, *$5$0 133 / ; 5 /75 7 7/.5. / 8 30& +3$ $ 2411, ## " $ 0780 "3$1 ; 5 5. ; )30 3A // -( 8. ; -( / -( 668 )$6 /

36 " #$% -. /0 +, &'()&* - 1 "#" 2 /313 "$ $ #%#&" /./ 3( : //#8 //#8 5 $ //#8 //#8 ''&"""'%" //23/3/ "$,31,4$ (( "&#) "'"'%' 3873 "$93',3 : 0 $ 02 :: # 2 5 (( :: # 2 ::8 #7 82 $*+$ #$% ++, -*$.,. $*+$ "4$#47# '4 #/2 #77 36

37 " #$%& ' *+,-*. ( ) 8:;11 /%01"21) )341 # # 3 )# "<%;<3;+<;#7;33 37

38

39 39

40 " #$% & &'() ) * ) &+) #$%& #$%+ $%,-.$/.,0,, 1,/-,$/2 30%)-2 /$ 4. "#,55&' &'(62 7 "#&'( # 47$% ;./' -:,3% ((1 5, <&*& " $% # %,/%=. 15/. $ -,7 (+ 7 <& <& " $% <&<(' # =/. #">49?8 " -# &(;? (*+(&& " $% (*&( # 40

41 " #$% -. /0 +, &'()&* &&4&5671&4 "66( &(&--437& &4 / # '-1&4(-62&(-43&4(-43& 9:9 9:9 : &71(1-43 8/ #:9 / : /:# ; 1&((&-4-4"&41(-7 ;/ 99 /8 &17&2&(5 : : # 6'1&4(3<6471('<1-&7 #/9 #/9 / 56=->4&40(&4&4&'(&4 #;; #;; // 5 &&55-43&4&45(&4 /# 361&4&4&&21&("6&(&4 :8 "&(( & 8::# 8::# 4-&13&2464&(6' /:9 /8 /9 / # / #: #; ## #:/ #8; # / /:9 #99: /9 / # # 8:/ 9 ## #:/ #89 ;:9 #$% "?$#?:# '? #/8 #:: #" " # #& $" # "# $ %" 41

42 " #$% -. /0 +, &'()&* - 1 "22( &(&--345& &3 / : &51(1-34 8; 88/ : /: 898# 8 1&((&-3-3"&31(-5 ; ; // 7 &&77-34&3&37(&3 9;;# 9;;# /# 421&3&3&&61&("2&(&3 /8 /8 ## 6235&335<51&&3 /9 8 /9 8 3-&14&6323&(2' #; #: : :9 :# ::; :8# : 9 9; ::# 8: /9 : :9 :#/ 8:/8 /8; : 9 9 8:# #$% "=$#=:# '= #/9 #:: $ # " # # #& $# $ $%" #" " " $#& 42

43 " #$% # &'& " ()&'*& +,--+-./012 3)()**%( 2-/ 3()( '3)(4((3)#)( 2)*()()*$)5,--+67"-/ *(5%8*(5% (5%5%8 )$*)3* 2)*)**() ()*$) *()(*)*&$)(5%) $ 3)(5%(5%)$*,--+6.9' ( -*)),)3 (%* "%()5:))( 2)*5%)()* $)5 '-00-./ )(%( 5%3%($(,) 3(%* :"$#:4#1: #;<#44 43

44 44

45 "#$ #%$ $#&"$'( )"*$"$&( #&$ +"$ $ $$#%$ (, )"*+# $# $$$$#$$$ " #$$'( #&$& $ $#$$$$( 45

46 #$" $'$ (-#$#$" "$+( - " $" $ "(.&" $ '$$#&"#$$#$/ "# #)%$$*(-#$ #$" " $+( 46

47 0%$$$'$%## $ "(-#$ #$" " $+( 0$#&"$$ $#" "(-#$#$" "$+( "# %##$ #(-#$#$" "$+( 47

48 "#$"$ #$$ &(-#$#$" "$+( 012#$$##( 2#3#$ '#$&(-#$#$ " "$ +( 0&$#$ #$(-#$#$" "$+( 48

49 ""&"$'$ (-#$#$" "$+(.#$$'$ #&""#"+( -#$#$" "$+( "#+#$#)$* &$'4&"$# # $#$ $+$( #&$$ $ #$ "(-#$#$ " "$ +( 49

50 " #$% & '+ )*,-./01.2 ' ( & % $ "#$ "#$ %$ 3 )4(4 6 "$5 64 (&4 &6- $7-* 6 * 6 * & '(())$*$ +"$%$ & 7 99.( " * 6 *, )$()"()$ $ ()$ # "-4( 6, &-<* ) # * *;: :8: :8: - ()$ 8#4 977*$4 4 "-4( 8#4 977*$ ( 8:4 *) +) 4 4"-4( 8:4 *) +) ( 6 - =7$ 7$7&4 77$ 7$7& ) #* #* ) ;8* ;8* #*8; *8 # *# *; ):; )#8 3) ) 3) #8: ) "5$#58# /5 #)3 #88 50

51 " #$% & '+ )*,-./01.2 ' ( & % $ "#$. (()$)$'$() ; ; (& *-74 "-4( 6. >&77*8&6-7?%** & 6--?% 6%7$ $5$7 >-& &'& &-& *& -$7*$ 7$77*+8 ; * ) * 6 )*) 3#*3 ;) :: ;) :: #"/(% >- 6 (6--57) -&& 7 >-67 %& *;8 ;*# 8 8, 0$ (1$(1) # *&4 "-4>- 6, 77& ) * ;* 8 #): #): "5$#58# /5 #)3 #88 51

52 " ) #$% & '+ )*,-./01.2 ' ( & % $ "#$ 2 ) 4 4 ) %3)4$$5(#$ $ ($ =?%*&4 "-4>- *&4"-4 >- 2 '477 &- $&6 & >-6 %7?% -- >-)4 >-*)#& 6-7 ) ;* ) ;* 3;#*#3 *8) ):8: ;# #;; 22 %%%)$$ $ %(#$ ))34 )4) "$-4 (- 5$ $ -&-?$- -$-7 8 * 6 * 2, $ $ 0#"/(6'($ )#884 -*6-4 4 "-4>- 6 2, (6--17)2$7 &>-6?7% $6 )* 3:*: "5$#58# /5 #)3 #88 52

53 " # #$% & '+ )*,-./01.2 ' ( & % $ "#$ - '(/(#)$)$"") 833: *4 "-4' $-* 66%6*6 &7662 $&& &7*&6- * -* &766 ) 8:#* $ ):* : 388# 388# && $) +"$ $(0 4 :84 6 " $74/-4 && -6$- 8:#* $ *3 )8: )8: )3 ): ) # ) #8 #; ## #8) #3; )3 ): ) # ) #8 #; ## #8) #3; & )8: #::8 ): ) # # 38) : ## #8) #3: #$% 2-7, &,, ,,,-2, 7 "5$#58# /5 #)3 #88 53

54 "#$% $ ()*+(, &"'# $" # "# % %. /0'0 %6 " '20 1 ""# $ 080 %4$$30 $4$ (' -( 7 -( ' &""" " :5 / 5 5; ; 8 / 8 8 -( / 30' 44+ %4, ( " <4 / 5 58; 8/ ( / 30' ( *14 44 $"0' / =/ / ; /5/; 8 8 -( / 030' / =/ 442 ;85 5; ( 0*14 $"0' 668 )$6 /

55 "#$% $ ()*+(, &"'# $" # "# % ) "" " ; "0-24% ; 5 /5/./5 8 / -( 8. *14 $"0 '"2$ 4>$ >$ 14$ $64 -$3$%$2 2&2 232$ ; $40 52 / / 8 -( / 30' 34$5 $4$445=8 ;800 *%44030 / 85 57;.75 8 ; -( / ' ;700?$4030 ' / 5 ;85 ;85 8 / 8 ; - / * 0.0 %40*1 4$"0-3 '133+$4,> $312 4$16 ""-$3$ %$$% * 0.0 %40*1 4$"0-3 '1336$4/ 322 %4"" -$3$%$$1 42 5;8 ;5 ;5/ -(. 668 )$6 /

56 "#$% / $ ()*+(, &"'# $" # "# % ' +&,&,".800 4$520 44$2$$ / 5 ; / 8 ; -( / "./ & / 00 <>520 &0$44$ / ;5.; / -( / $$3 2$1 2"" -$3$%$1 $$$ 4>33 / 0.0 <>520*1 ' / -< / 4$"0-3 ""1335/ +4/686., / /$$0 / ;5 58/ ;;..5;/ 8 8 // -( / -3-35/2"$ )$6 /

57 "#$% $ ()*+(, &"'# $" # "# % 00 " ///800/ " /.8/5 5.; ; -( $"$0 A $$4+68, " /// 00/ 4$"%4 99 / 875 5; 8/5; 8 8 ; -( 0 30$4 /:132$ $4+68, &8.:136 " $%41 / //./57 //..00/ B$451$ 8 / $4 ;. -( ///00/ 5. B241+,0 4C = 0 /.5 /7.57 /5/ 8 8 /; -( 30$45. C = 4.C7 =7 //8 00/ 5. $4$30 %313$ / 5.58/.85/ 8 8 /; -( 30$45. +$4., //.0/0/ 30' ; -( %6 0$4 32$3>3 3$3$4 +*A, 0' /8800 /8800 +*1 %" %" / ; ( / '133+$4/,4 / ( / 8 2%-$3$%$$ 1>4 1 $ /.5 7/5 8 /58 8 -( / /.00 %"35 8 / 8 3> )$6 /

58 "#$% 8 $ ()*+(, &"'# $" # "# % '' $1 * %%$030 %%$5;=5. / /7 / -( / &. 008 %$0 30& %%$2 C5/=5.0 C75;=5.0 C5/=5. / 85 /8; // -( / ( *""" *$5$0 133 / 875 /75 7 /75; 8 / 8 8. ; -( / 30& +3$ $ 2411, "$$ 2$2 2$% $ $$3 $$5$ 2411 %% " $ +& 0780 "3$ /; )30 3A / -( 668 )$6 /

59 " #$% -. /0 +, &'()&* - 1 "#$# 2 /313 "$ % &'# /./ 3(5931 :70 0: 2/ 2/ 5 % 2/ 2/ ( &&'#'#)#&' : ( 3(59316 : 0 /0/ :/ :/ :/ :/ "*&$ 93(593;, 0:7 :0# $$$'###$&"# //23/3/ "$,31,4$ ##,"*&-)&# /# ,05,3",3;, / "4$#47# '4 #/2 #77 59

60 " #$% -. /0 +, &'()&* #'/##&, 3873 "$93',3 78#0 $ 02 /78 /2 / /78 /2 /8 2 /78 #887 /8 %0 #$% %1 +011% 1 %0 "4$#47# '4 #/2 #77 60

61 " #$%& ' *+,-*. ( ) + "#$%$& '()%$ %$ %*'%$ #272 /0&1'2, )7'3 3661# -4#89: "8%98:9+89#79:: 61

62 " #$%& ',, *+,-*. ( ). <=922 %''%"$"$-%$('" ;%42"62) # 1 <:1 <:1 : # : %$/%' , ) &6 3' % '% ' "8%98:9+89#79:: 62

63

64 64

65 " #$% & '( ') ) & ) *) #$%* #$%- %'(+$,--./0 %1+1))&/'.+$,(.2/0 %334+1')./(+$,(2/ 3,4,, 5,1,1,$10 64%7)0 1$ 83 "#,99*. '2+: $4)$$71/0 ; "#'2 <=8 <6% >.- 7<97 (-?> ; $% '-*(. " 5===9;= 5913 $ 7,; (- ; '* '* " $% '*'(. #"A8=B< " 7# *(? B (&-(** " $% (&*( # "C$(C*(BC(&-(** 65

66 " #$% -. /0 +, &'()&* &&4&5671&4 "66( &(&--437& &4 / : &71(1-43 9:; /; 9: 9 ; 1&((&-4-4"&41(-7 /#8 /#8 &17&2&(5 ;/ ;/ // 5 &&55-43&4&45(&4 4-&13&2464&(6' / #/# #;; : :8; 8# 88/ ; ;8# 9; :8 / 9 #;; : :89 : : ; ;8# 99 # #/ #$% $ "" # #% # #$$ " "% "<$#<:# '< #/8 #:: 66

67 " #$% -. /0 +, &'()&* - 1 "22( &(&--345& &3 / # '-1&3(-26&(-34&3(-34& 8# 8# 9 &51( ; //9# 9:# 8 1&((&-3-3"&31( # 2'1&3(4<2351('<1-&5 88:/ 88:/ / 72=->3&30(&3&3&'(&3 ;;;/8 ;;;/8 // 7 &&77-34&3&37(&3 98 /#; //9/8 # 1&4&6&(7 :#;9 :#;9 ## 6235&335?51&&3 8 ; 8 ; 3-&14&6323&(2' ;8 8 ;9 #9 : : /# / /8 ## #9 /9# /##8 ;9 #9 :8; 9#9 9 99;; / /8 ##/ 9 /8 #$% # "# $# $% " ### ##"" $ $ $ #/: #99 # 67

68 " #$% &'& ()&'*& +,--+-./012 3)()**%( 2-/ 3()( ()3344%#5 )(4%)*$6)3(,--+78"-/ *(4%*(4%**4-3)3* 53%(4%$43 3)4%3%()5**)()()*$) 4 4%)5$()4)* '**4 )4** 4%3)))3(% *()()*&*4%$ 3)(4%,--+7.9' ( 4%3)3**(,)3(%* '-00-./ )( :"$#:6#1: #;<#66 68

69 69

70 "#" $ %&' ( )) & & %&' ( )) & *" 70

71 " " " $ + $, $, " $ 71

72 -, $&. $," $ /$ " " ", $ + " $ 72

73 " #$% & '+ )*,-./01.2 ' ( & % $ "#$ " #$%" 3 )4(4 6 "$5 64 (&4 &6- $7-* 6 * 6 * & '##()("$* " + "#$%" & 7 99.( " * 6 *, $%%(" 8:4 34 # *) +) (# 6, 7$7&4 ( <4 (#: <4 ()) <4 (# < ; * *; :8; ); :8; ); - %("("'"%($ ; 84 *54 4 "-4( ; 4 *4 4 "-4( 6 - =&776-6%6* +* *->7 ) 8* ) * 3*38 3)*8 :# 388 )#3 "5$#58# /5 #)3 #88 73

74 " #$% & '+ )*,-./01.2 ' ( & % $ "#$.. %$ / 4 34 *:* =- *:* &7 7>%*-* *8 *-:4 +&7$- 7>%*&>*8*8 *-:4 +&7$- 7>%*&>*) *- 77&6- $$ *8 ;*# ;) ;) ))("" " )" ))34 )4) 6 "$-4 (- 5$4 7 $ -&->$- -$-7 10 A2 8 * 6 * && "(% + ") #")0#) 4 :84 6 " $74/-4 && -6$- "A ;* $ *3 ) ) #)# #;; 8 83; 3# 33) ; ;3# :; #)# #;; 8 83; 3# 33) ; ;3# :; & ) : #;; 8 83: 8 8 ; ;3# :: #$% 1& ,.. 1,2,1 1,&& "5$#58# /5 #)3 #88 74

75 "#$% $ ()*+(, &"'# $" # "# % # %. /0'0 %6 " '20 1 " 080 %4$$30 $4$ (' $ :5 / 8 5 5;7 75; 8 / 8 30'.44+ %4, & / =/ ' <0 0 0' '7 <0 / ; ;75; 8 8 '// <0 ' < / =/ 4420 ; 5 5; 7 ; *14 $"0' ' <0 '7 <0 '// <0 ' < -( 7 -( 8 -( -( -( 668 )$6 /

76 "#$% $ ()*+(, &"'# $" # "# % ' ; 800 "560-24%413 / / -( / 30' ; $1$1 / 5./58 /7.5/ 8 / 8 / -( / 30' 5 =5 53>4 ;800 *%44030 ;: / 8;5 57;..5; 8 8 ; -( ' :3>4 "44 ;700?$4030 ' '13 / 5 ; / 8 ; - )) ( %40*1 4$" =2%4$ 58 ;5 58 -(. 4> =2%43 4>52> =2%43 4>52>5 /53 1$%4$4 213 )% *$ +$ "$0 1"$25$44$ /..5 75; ; -( / $$ ; )$6 /

77 "#$% / $ ()*+(, &"'# $" # "# %,-. $ / 00 A>520 44$2$$5 /.7 5.;5. 87./ 57 8 / -( / >3 (=4> $ +9?, / 00 A>50 "2" / ;/5 8 / / -( / >5/ B 31124> / $ / ;; 785; // -( / -3 /$2$385 5$44$2$$ 668 )$6 /

78 "#$% $ ()*+(, &"'# $" # "# % ///800/ ;57 "5 $"$0 C31440$4;57 49? / ; ///700/ "5 "$43$4 / ;5 85 7; $"$5110 ;7+9?, 30$4 &8<13 2$ $4$ /// 00/ 4$"%4 $43;7 /.;5 5; 88; $4 +9?,$4$"%4 2$ $4$ "$4;7+9?,99 /// 00/ ;57 4$"%4 / /5; 5; $4;57 //..00/ 585 D$451$ $%4104$ / ;58 8 / $4585 %4>2$ $4$44 2$ $4$ //..00/ ; D$451$ $%4104$ / ;5 / $4; D241+,0 30$4 585 %4>2$ $4$44 =$41$ "%4 D2418 = $45850 D241 = 0 13$4850 D241 = 0. 13$458 ; -( ; -( ; -( ; -( ;. -( ;. -( ///00/ 585 / /5 5 7;5; 8 8 /; -( 668 )$6 /

79 "#$% 8 $ ()*+(, &"'# //8 00/ $4$30 40$4/0$4 / ; 5.58/ 78; /; -( 30$4 880$4/ //.0/0/ 30' ; -( %6 0$4 32$3>3 3$3$4 +*C, % ( = 5 / /5 /;5;.757. / 8 / -( / ;5 %% "/ ( %%$030 3%%$5 / ;5 8 8 /7 / -( / & 57< $" # "# % ## " *$ 0780 "3$1 ;5 5. / )30 3C / -( 668 )$6 /

80 " #$% -. /0 +, &'()&* /313 "$ " # # 5 0/./ 3(5931# : 0 0: 87: 87: 87: 87: $$ % $$ 93(593;, :0# :/ :/ &"&#& :/ :/ //23/3/ "$,31,4$ '' # (&&)& 3873 "$93',3 :0 $ 02 / #/# #:: #/ # 5 '' / #/# #:: #/ # / 8 #:: * #$% *'$ $*$+ *,-- * "4$#47# '4 #/2 #77 80

81 " #$%& ' *+,-*. ( ) /%01"21) )425 # # 3 "9% #:533 81

82

83 83

84 " #$% & '( ( ) ( *( #$%5 #$%' +,-,,.,/,/$$0 1-%(2(2 /$ 3+ "#,445* '60 7 "#' "2 "$2),:$./ ;' 7 &') " $% # <, /+ $ 2,7 ;' 7 &5 &5 " $% &5&;* # </+ #"=39>8 " 2# 5;? > ;)';55 " $% ;)5; # 84

85 " #$% -. /0 +, &'()&* &&4&5671&4 "66( &(&--437& &4 / : &71(1-43 /#: #:;# 9: &17&2&(5 / 56<-=4&40(&4&4&'(&4 ; / ; / // 5 &&55-43&4&45(&4 /#: 88/ ; //9 # &5"26&(&4&4"26&( &&55-43&4 :8 :8 4-&13&2464&(6' /9 ;8 /# /:/ /# #/8 #; :/ :8 /;9# 8 ; /# 899#; /# 8 #; :/ :; : 9 #$% "&& "# "$ "' #("($ "' #" "$ "%&' "%$ ">$#>:# '> #/8 #:: %"( 85

86 " #$% -. /0 +, &'()&* - 1 "22( &(&--345& &3 / # '-1&3(-26&(-34&3(-34& #89/: #89/: 9 &51(1-34 8:8; 9/ :#8 ;;; 8 1&((&-3-3"&31(-5 9#8: 9#8: # 2'1&3(4<2351('<1-&5 98;8 98;8 / 72=->3&30(&3&3&'(&3 #;;:/ #;;:/ // 7 &&77-34&3&37(&3 8/;#: / 9/ # /# 421&3&3&&61&("2&(&3 #8: #8: # 1&4&6&(7 /;9 /;9 # &7"62&(&3&3"62&( &&77-34&3 ; ; ## 6235&335?51&&3 /8 /8 3-&14&6323&(2' :: ::# 8# 8:: ; ;8/ / ;8 #8 ; ;99 ;8 8 ::8 8# 8:: ; /8 ;;;8 ;8 #8 ;8:9// #$% %$"$ "#$ "$ "$ "%& (&"&$ %"%%$ "#%$ &"$ &" #/: #99 %$"'(( 86

87 " #$% &'()( $*+(),( -.//-/ ,,%6 4/ %$,5+:6; )+5,69%6+$6, <6,6++6%555,.//-=<"/1,69%7,69%%6 69%+55# :6;,(,9%5$.569%+6 %55 =>0-/2/24,6565,(9%+%656%$ +569% <6++,69% 4 5,6565,$59.//-=0>) 6 <+?+9%,,6.5+6%, 56,7+%6%6759 /556.5+%, ,9%5 65,$59 )/22/01 56%6 "%69%,$.5+6%$ *"$#*?#3* #'&#?? 87

88 88

89 "#"$% &"'(#)*& + %,$" "", -"'"%&.%/ #, """* 0"&"',$" "%1%""#"&, "&"1"&2 &,$"1%" "#&0%"&"& "&$%"", 89

90 1%0 "%1" %&, $"0 "%11%""# "&, "&%11& $%%2""1" "%%,$" "1%""#"&, "&%11& $%%""&# 0% 34,$ "$"" ""$1%" ""%, $"1%""#" 1%%, 90

91 5"%' 0""&&"', $"1%""#0""&" &, 5"%0 &&" $%&"'," "%#%&" 0&&&, 1%&6""$ 0&,$" "&,""%# %&"0&&&, 91

92 1& "" #"0 &, $"7""0&, ""%# %&"0&&&, 1&.%/0& & &"',$""" $"0 & &$%"" 01"& 1%"$," "%#%&" 0&&&, """1" &"'* &%82 & 1 % &2%&", ""%# %&"0&&&, 92

93 1&.%&+/"%"$% """*&$"" %""&,"" %#%&"0& &&, 1&""1 0 &,""%# %&"0&&&, 1%1"% 0 &&"1& &"',$""" " &%"&#" "6 %0%%&, ""%# %&"0&&&, 93

94 %1#""% 1 %& "&"& &""""%1% ##""1"," "%#%&" 0&&&, 9"1%$%""1"% " ".$" " /"&, $"1%""#"%$%" ",""%# %&"0&&&, 94

95 " #$% & '+ )*,-./01.2 ' ( & % $ "#$ " #$%& '()& 3 )4(4 "$5 64 (&4 6 " &6- $7-* 6 * 6 * * ''++&(, & -$#&'()& * 7 99.( " * 6 *. ()#)+& 8#4 977*$4 34 ) 067 4() 8;4 34 *) +) ( 6. 7$7& 7$7& %7<%& $ =-67 %$ # * )) * *8 *: : # );); ##8 )#8 #8:# // %)($ =- 6 //.<%8&& 7>?4 -*)*8**7<% =-& &'&& --; 3* :*# "5$#58# /5 #)3 #88 95

96 " #$% & '+ )*,-./01.2 ' ( & % $ "#$ 1 '2+3&&4 #%& & & ) 4 # "-4=-# ) 4 *&4"-4 4 # =-# 6 1 7<%-#172 4-$ =- &7<%67% -- "-%7% 7<% )*: * 3:#*#3 88#*:: : 3 3 : ) "5$#58# /5 #)3 #88 96

97 " ) #$% & '+ )*,-./01.2 ' ( & % $ "#$ 11 #+&& & ##%& )));4 $* 4) *664 A )));4 $* 4) *664 ):* * A-67747) :* * ))#) ) $4 ):* * "-47) :* * ))334 4) 1 2 ))334 4) 3* * D7*6-4" D7*6-4"-4 73* * $&%7BC "&< -67 -&7 =-67 %-677 ' -7-$7 7 '&$& -6$ BC7 "& & $-<-- 6%&$ ; &=- 67%-- 8* ) ; * ) )8 * * ) * ; *: # * # *: 3#*3; 3#*3; :3 8 #88# "5$#58# /5 #)3 #88 97

98 " # #$% & '+ )*,-./01.2 ' ( & % $ "#$ )))4 D& * 3* 8 3; 4) " $7 >8 4 $&76& D7) )))4 4) D&76124 "-47 ))8 #4 "7-4) 4"-4 ):* * 7):* * ))34 )4) "$-4 (- 5$ $7 >8 4 > $ -&-<$- -$-7 10 A2 ) #* ) #* 8 * 6 :;*3) 3*8) * ; )#8 33) / $'& & $'+&& #34 4 *)*:*; "$77* $$4 "-4=-*)*:*; 6 / ) #* *: ** &+) -$#& '&5' 4 ;84 " $74/-4 6 ** -6$- "A 3* $ *3 ); :3 )# )8) )# #)3 #: 8) 83 ); :3 )# )8) )# #)3 #: 8) 83 & 3 : )# 3;;#: )# 3 #: 8) 8: #$% 6// *6"* 6*7* 61 " * "6* 67* 6./1 6.7 "5$#58# /5 #)3 #88 98

99 "#$% $ ()*+(, &"'# $" # "# % #. /0'0 %6 " '20 1 " 080 %4$$30 $4$ (' -( 7 -( $ :5 / / 5 5;7 // 5 / 8 8 -( / 30' ;44 % 800 / / 5 58; ; ( / 30'/ 80.0 / ; 8 8 -( / *14 $"0'/ / </ / // 5 5 8/;.5/ 8 -( / 030' / </ 442 // 5 5; / ( / 0*14 $"0' 4=""2$ $"" -$3$%$14 $ 668 )$6 /

100 "#$% $ ()*+(, &"'# $" # "# % & ; 0.0 "0* / 8 / -> / 4$"0 '"2$ 1 &$3 ""1323=4 124%4 ; =41 / 85./85/ /;.5 / 8 / -( / 30 '"2$ $1?5 <5 +3,0?5 <5 +38,0?58<5 +38,0?58<5 +3/,0 =4 / 5 85 / 5 / -( / 124%4 78:20 7:2 =4513 / 5 8;5/ 8;/5 ; -( 3 =45133 / 5 57; 7/5 ; -( ;00 5/ = '"2$5/ ;8.00 *%0 8 30' ;800 *% ' ;700 / 5 ;85 ;85 / 8 ; - / '/ (( 0.0 ' %40*1 4$"0-3 (=822 %4""? :035/5855$ 4=-$3$%$ $22 & ' , 24%420 $3$%$ ;5 75/; -(. 800 > / )$6 /

101 "#$% / $ ()*+(, &"'# $" # "# % ( )$ *$*..00 4$51<0 $$4.25 / 58 ;5 8;85. 8 ; -( 30-3 $44$2$$ ;00 4$5340 ;8A34=513 / 5 ;5 //7/5. 8 ; -( / 30-3 "0 ;A3$ "$0 1"$25$44$ / 7;5 75; ;/58. 8 ; -( / $$5133 5/585;578A0 B =5$44$ 2$$5133 A 668 )$6 /

102 "#$% $ ()*+(, &"'# $" # "# %. +,- $ / 00 >=520 5$44$ / ;5.;5. //8 5;7 8 / -( / $$&4= 3$44= 34=3 / 00 >=520 "4=3 /5;.; / -( / ,5>= 203 "" -$3$%$24= 1433 / 0.0 >=520*1 ' / -> / 4$"0-3 ""0 3/54.C $ / 00 * / 5 //85; / / -( / -3 24=03 5/ ;;5/A' 33$ 2""2$41 / $5;$2 / ;; 785; // -( / -3 $25$44$ 2$$ / $4$ 5 885;; 885;; // -( / 8-3 4= 668 )$6 /

103 "#$% 8 $ ()*+(, &"'# $" # "# %.. ///800/ 575 "5 99 / //.5 5 / ; -( $"$0 B31440$4 575 ///700/ "5 D$4 / ;8; ; -( $"$5110 B31440$4 ///700/ "5 3$ ; 588 ; -( 8 $"$5110 B31440$4 1$%4$43 24 EF%2%$$ $=$$%$ 314$$32 $4-$3$%$1 4$$ 3144&$ 34 34$$ 4 ///700/ / ;5 5 "5 $"$5110 B31440$4/ ;5 5 &$2 / /7/58 8 ; -( / 2$3$1 $EF$ $4$"" %2%$$ "$2$$ 3$=331 $$2 D$4 / 75 5; /./ 57 ; -( /// 00/ 4$"% $4 /// 00/ 575 4$"%4 0 30$ $4 / /5 5; 8/75/ 8 8 ; -( 668 )$6 /

104 "#$%. $ ()*+(, &"'# /// 00/ / ;5 5 4$"%4 0 30$4/ ;5 5 D$451$ 3030 $4 $" # "# % / /8 5 5; ;.5/; 8 ; -( / //..00/ "3$4 / ;5.5.7 ;5; / 8 ;. -( / //..00/ +, //..00/.5 5 D$451$ 3030 $4+, D$451$ 3030 $4.5 5 D241+,0 3$41 1$%4$ $3$%$ $ / 8 ;. -( 8 / / 8 ;. -( / ///00/ <$41$ / ;/.5; 8 /; -( 30$4 "%4 8?8 0?7 0 ;? ///00/ +, D241+,0 30$4 +, <$41$ /; -( 8 "%4?8 0 $2412$ D$4/ <$41$ / 5 ;75./ 58/ /; -( / "%4?8 0? / 5.58/..5/ /; -( ///00/ D241+,0 8 30$4 //8 00/ $4$ $4 //8 00/ / / 5.58/./5/ 8 /; -( / ;5 5 $4$30 30$4/ ; )$6 /

105 "#$% ; $ ()*+(, &"'# //.0/0/ 30'3 %6 0$4 32$3=3 3$3$4 +*B, $" # ; -( "# %. )'/ /8800/ %" $45/ / 5 /5 / ( / 304 ' < 5 /.5; /;5; / 5 / 8 / -( / ;57 (.00 5/5;57 $445 / 5 5; 57 8 /8 -( / /5;57 "/ ' %%$030 D46%%$3 / 5/ /7 / -( / & /5;7< %$ ;58. / 758 /8; // -( / 30& <580"%41 ## " )$ 0780 "3$ ;5/ 8 40)30 3B / -( 668 )$6 /

106 " #$% -. /0 +, &'()&* - 1 "#$%" 2 /313 "$ & '$%%(" 7# $3(5931/ # 0 07 : : / 7;323 0/./ 3(5931 // 0 0: /;/; /;/; 5 & /#7 /#7 )) %$ * (593<, 20 :0# 5 )) / 33 # / 33 # 5 #+(,""-""" =>%063",3<,# /0: 2:#0#2 : : 063",3<,# 0 77#0:: : / : / "4$#47# '4 #/2 #77 106

107 " #$% -. /0 +, &'()&* - 1 '("""" ///;33/ $00553?, ; 0: :2 :2 * 0 2#02; 7 7 ) * * ; 2; ) * //23/3/ "$,31,4$ /#7 /#7.. "(%/ "#"0# 3;73 "$93',3 20 $ 02 /; :2 /:: 5.. /; :2 /:: 2 : ))123 #$% 1)) ))123 "4$#47# '4 #/2 #77 107

108 " #$%& ' *+,-*. ( ) $ "" "# 6/7/ /,01 /) ' '1%1/ 0 (2 02'231 0&' # 4 + %&'" "( #) " " * " #/7/ 83&5'/,01 /92 ):'0 / 2#517;< < "=%:=4:+=:#7:44 108

109 " #$%& ',,- *+,-*. ( ) $ 6<://# "" "# >%1/"2/)# # # 4 00 )./ 4:// 82/"2/92 )022-'12.' 11'/ 2' "=%:=4:+=:#7:44 109

110

111 111

112 " #$% & '( ) ) * ) '+) #$%& #$%+,-.-- /-0-0-$01 2.%)31 04,35$ 6, "#-77&( 849$51 : "#8 ;<6 /<<<7:< ;2673.* == 7- '&*((&= " $% '&*'* # >3 /70, $ 3-: =+ : '& '& " $% '&'=( # >0, " 3# =*+=&& " $% =*&= # 112

113 " #$% -. /0 +, &'()&* &&4&5671&4 "66( &(&--437& &4 / # '-1&4(-62&(-43&4(-43& ; &71(1-43 /;: 8/9 8:#9 : 1&((&-4-4"&41(-7 /9// /9// &17&2&(5 ;#8 ;#8 # 6'1&4(3<6471('<1-&7 :9: :9: // 5 &&55-43&4&45(&4 ;: ;: /# 361&4&4&&21&("6&(&4 /;8 /;8 #/ &12&(5&4 : : 4-&13&2464&(6' : :; ::# :: 9 9#; 9: 9: # ; 9/8 : #/: :: 9 9 9: 9: /:: ;/ 8;; 8 #$% "=$#=;# '= #/8 #;; %" "" #$% %"% & ""& &% &"% $%% "$ '' 113

114 " #$% -. /0 +, &'()&* - 1 "22( &(&--345& &3 / 9 &51(1-34 #8/# 9: # #/8 ; 1&((&-3-3"&31(-5 /9: /9: / 72<-=3&30(&3&3&'(&3 // ; // ; // 7 &&77-34&3&37(&3 9: 9: /# 421&3&3&&61&("2&(&3 :8 :8 ## 6235&335>51&&3 #:/# #:/# 9: "&(( & ;#: ;#: 3-&14&6323&(2' 8 # ; / /: ; 9 # ; /: 8 98;# ; 9 / 9: //88 :8 ; : 8 : ; #$% & "# " $&% $$ %& '"'% ' "?$#?9# '? #/: #99 %"&& 114

115 " #$% &'& ()&'*& +,--+-./012 3)()**%( 2-/ 3*()(,--+45"-/ *(6%*(6% *()()*,--+4.7' ( 6%8*,)3 (%* )(9)),:3));3<)6 '-00-./ )( <"$#<=#1< #8>#== 115

116 116

117 " "" #$ " " "" % &'$ ( & )"" # *$ "" ""% &'$ +,-.&, /0*'1"23/ )"" #$4 "%&' &" '1$ &"&) "&&" " " 1"$ 117

118 ( & )"" # & " )$ " " "" % &'$."'1,%'" #& &%&$ "" ""% & '$ 5"'&,,6& &%& % 3 " &&3 &3 " &% " $ 118

119 5% )% $ 7& " " # "#$ "" " "% &'$ 119

120 " #$% " & '+ )*,-./01.2 ' ( & % $ "#$ # $%& '( 3 )4(4 "$5 64 (&4 6 # &6- $7-* 6 * 6 * ) *''+,+-.%$'( ) 7 99.( " * 6 * / +(+'%+,$+$ # "-4( 6 / &-<*; 77 ) * *;: : : : : " ($(+ 8:4 *) +) 4 4"-4( 8:4 *) +) ( 6 " 7$7& ) * * # *# *; )8; 3): )8; 3): "5$#58# /5 #)3 #88 120

121 " #$% " & '+ )*,-./01.2 ' ( & % $ "#$ 0 (++*($+ ; 84 4 ; 4 4 ; *54 "-4 (& *4 "-4 (& *-74 "-4( 0 =&77& ->76% 6?* +*84 ->76% 6?* +* 4 ->7 6?)* +* 8+4->7 667 ) 8 * ) #* ) * 6 3*38 38:*# ;#8*:3 38 )#); :: ):)) 11 &(% (6--8:>%)&? *8&7 & $->&&7>% =-& 67%& *8 )#*; 8#3 8#3 1/ 3'(,$$4'(4(+ #::4 4 *) 64 "-4=-*) 6&*77 &*6--) ) ;* :#*; ;:; 6 1/ ;:; "5$#58# /5 #)3 #88 121

122 " ) #$% " & '+ )*,-./01.2 ' ( & % $ "#$ 55,$,+,$$& )))4 4) )))4 4) ))8 84 4) *; ))34 )4) A&76124 "-47 A&76124 "-47 - $-4 "-47*; "$-4 (- 5$ $7 &767 ** *8*; +76 $7 &767 )*#*;*:***#* * (6-7; $ -&->$- -$-7 10 B2 ) * ) * ) 8* 8 * 6 )#:* )#:* #*; * :): );#) ;8 8; 5/ '( 3&%2$($6*' )# *6-4 "-4=- 6 5/ C&- ) ))* )#*# )83 )83 /5 &($$%2 #))4 "4"-4 4 =- ) * 8* ; 6 /5 ; )) +(.%$, ',3', 4 :84 " $74/-4 6 )) -6$- "B * $ *3 ; ; ;8 ;;# ;; : :#8 :; :; # 8 ;8 ;;# ;; : :#8 :; :; # 8 "5$#58# /5 #)3 #88 122

123 " # #$% " & '+ )*,-./01.2 ' ( & % $ "#$ & ; #); ;; : : :; :; );; 8) #$% " 01) 1)) /50 0) ))7 70 7) )"5 "5$#58# /5 #)3 #88 123

124 "#$% $ ()*+(, &"'# $" # "# % %. /0'0 %6 " '20 1 "# $ 080 %4$$30 $4$ (' -( 7 -( ' & " :5 / 5 5; / 8 8 -( / 30' ; / </ / 5 5 7/ ( / 030' / </ ; /5. 8 -( 0*14 $"0' 668 )$6 /

125 "#$% $ ()*+(, &"'# $" # "# % ( ; 800 "560-24%42 / ;5 7 8 / -( / 30 '"2$ ; =41 / //5; 7 / 8 / -( / 30 '"2$ $1>5 <580 3=41 $1>5 <5 0 3=4 $1>/5 <5 ; $40 8<0 / 5 1 ;857. ; / 8 -( / 30' 3=4 1"1 $4 ;800 *%44030 =4 / 5 57; ; ; -( / ' ;700?$4030 ' / 5 ;85 ;85 7 / 8 ; - / ** ) %40*1 '13387=/2 58 /5; 85 4$"0?$3 > 582%4 ""2 3$=2$2 4=-$3$%$$ %4030 ' $3=$ 3%4"" -$3$%$14 23%4 33 -( )$6 /

126 "#$% / $ ()*+(, &"'# $" # "# % *' +& ",&, / 1"$0 1"$25$44$ / ;5 75;. /5/ 7 8 ; -( / 30-35/ 2$$5133/ 0 -./ "& / 44$2$$ / 5.;5../ / -( / 30-3 / 2" / /7. 8 / / -( / = / 00 5/ $25$44$ /.5 885;; // // -( / -35/58 2$$ 668 )$6 /

127 "#$% $ ()*+(, &"'# $" # "# % 00 " " " ///800/ "5 "1$499 / ;8 5 5 /./ ; -( $"$0 A31440$4 ///800/ " $ / ; -( $"$0 $403=3 A31440 $$4 3111$434 /// 00/ 4$"%4 "1$4099 / 5 5; ;/5 8 8 ; -( 0 30$4 $4 //..00/ B$451$ B$4131$ / / 8 / 8 ;. -( 3030 $4 B241+,0 30$4 %4+3,13 = <$41$ / 5 /75 //5. /; -( "%4 "%241 $45 585; <$41$ / 5 /75..85;7 /; -( / "%4 "$241 $ ; <$41$ / 5 /75 //5. /; -( / "%4 "$241 $4/55; $$434 / / /; -( ///00/ 8 8 ///00/ B241+, $4 ///00/ B241+, $$4 //8 /00/ $4$ "030 $$4 //8 00/ $4$30 '13$ ; / 5.58/ /; -( 30$4 //8 800/ 5; #$$3 '13$4; / 85 5; /; -( / 3030 $45; 668 )$6 /

128 "#$% 8 $ ()*+(, &"'# //.0/0/ 30'3 %6 0$4 32$3=3 3$3$4 +*A, $" # ; -( "# % 0' +)1 /8800 %"35130 %C23%$ / //5 /5 / ( / 30-3 /.800 /5 5 %"35 $$030-3/5 5 / / / 8 8 -( '0 ) // / / -( / -3 '' $1" )" %$0 30& 2"%$25> 57;<50 3%%$2 =5.5.7<570 3%%$2=$ =5.5.7<57 / ;5 /8; // -( / ) *$5$0 133 / 5 /75 7 8/85 7 / 8 30& +3$ $ 2411, B$=4.33$ $3$ %% $" "+&" 0780 "3$ ; )30 3A 8. ; -( / -( 668 )$6 /

129 " #$% -. /0 +, &'()&* - 1 "#$ 2 /313 "$ %$$& 0/./ 3( : /7: /7: /7: /7: '' "$( (593;, 07 /#0: 7#2 7#2 5 '' 7#2 7#2 )%)&)" //23/3/ "$,31,4$ ** &$+)#),#) 3873 "$93',3 0 $ 02 : :7 ::# 7# 5 ** : :7 ::# 7# : #/: ** #$% -'* '**.- ** "4$#47# '4 #/2 #77 129

130 " #$%& ' *+,-*. ( ) /%01"21) # # 4 %% "#$ 7;1136 "01" ) : &' "<%7<47+<7#;

131

132 # $ " 132

133 " #$% & '( ') $ ) * ) ') #$%& #$%0 $%%+, -.*/ , $.*,3,, $% " # 85+: $, '& '& " $% '&'7( # ;+: #"<32=1 ",# &7> = 7*07&& " $% 7*&7 # "?$7?&7=?7*07&& 133

134 " #$% "#$% &' -. /0 +, &'()&* &&4&5671&4 "66( &(&--437& &4 / # '-1&4(-62&(-43&4(-43& : &71(1-43 /9:# /9: 9 1&((&-4-4"&41(-7 /8 / # 8 # &17&2&(5 // 5 &&55-43&4&45(&4 # 1&3&2&(5 8 8 # &5"26&(&4&4"26&( &&55-43&4 # # 4-&13&2464&(6' ## #:# #89 #; #8 : :8 :# ::; :9: : : ## 98:/ #89 : #9 :8 :# 8899 :98 ; ;9 #$% ** ()$ *)( %% *,(,% %) *% ))(( () "<$#<:# '< #/8 #:: ++,( 134

135 " #$% "#$% &' -. /0 +, &'()&* - 1 "22( &(&--345& &3 / 8 &51(1-34 ;: /#9 89:# ; 1&((&-3-3"&31(-5 : ;; : ;; // 7 &&77-34&3&37(& /# 421&3&3&&61&("2&(&3 # # # &7"62&(&3&3"62&( &&77-34& ## 6235&335<51&&3 8#; 8#; 8: "&(( & #9 #9 3-&14&6323&(2' 8 : :9 :#; ::; :9; ; ; ;9 ;8 ;;/ :;9 :/ : :9 //:/ ::9 9/8:; ; ; // 8;9: ;;# 889# #$% (%%$ ( (%) $$($ (() )$(* ** $$ *+)( **, "=$#=8# '= #/: #88 ), 135

136 " #$% ) &'& ""#$#%&"'( " ()&'*& +,--+-./012 3)()** 2-/ 3*()(,--+45"-/ *(6%*(6% *()()*,--+4.7' (%( -6%)* (3(%* ()*)())8)9):*6%,)**8)),9 '-00-./ )(%( 6%$( *3%*((* *(( )))6% $ )$: ( $(8+-'5"(3)$%))*339,)3 (%$)) 5()**)(* )$(8$%))*)*: $ *(()($)9)6%(3 ;"$#;<#1; #=>#<< 136

137 137

138 "#$%&$'( )*$ '+,)%,$, $-,&., +$& (- $$( / 0 1 0&$.+ -,$ 2( - + &,. ( $ 2&, &."&'$ )( 138

139 5 $ $.$ $ 2+$ 2 $%,2$, '6/0789, &- $. &&+)( 8.,+$& $-, $ 2(#,$ $$$( #,&$'"&) $,( -, &,.$(#,$ $$$( 139

140 &$ $ 2&$'" &)(- $ $-.+ $ $-,(.,$ $$$(,$ 2&, &." &$(#,$ $$$( "2-,$, $'$) %.(- +',$ $$$()( 140

141 0&,$,& +$++ & -2 (#,$ $$$( 0&,$$ $++ %- +$,$ $,,( 9$,$ ++ &+-$(#,$ $$$( 2,,&.,$2,')( 141

142 " $,-,,( -,-,(#,$ $$$( #$,-,&., $ '-.) $ $(- $ &,.(#,$ $$$( 142

143 " #$% ' " #$ %& & '+ )*,-./01.2 ' ( & % $ "#$ ( #)* +, 3 )4(4 "$5 64 (&4 6 ( &6- $7-* 6 * 6 * -.++/0/1 2)#+, ( " * 6 * 3 /,/+)/ 0#/# # "-4( 3 &-<* 77 ) ; * *:; 3 : 3 : ',#,/ 8;4 4 8; *) +) 4"-4( *) +) ( ' 7$7& ) 33 * ) 33 * # *# *: )#; )#) ):8# 4,//.,#/ : : "-4 (& 0%$4 "-4( 4 -=7 $$77*6- >& ) * 8* )*) 8:*) )3 ) # )3 ) # "5$#58# /5 #)3 #88 143

144 " #$% ' " #$ %& & '+ )*,-./01.2 ' ( & % $ "#$ && *,) *) ?-*) && (6--)=%#& &7?-& 67%& '&$& 766- "6 3* :*# %% 0#0/ 0##* ))34 )4) "$-4 (- 5$4 7 6 %% $ -&-=$- -$-7 8 * 6 * 3,)5 # 4 "4"-4 4?- 6 3?*6--1 9A&24- --& 1$72*7$7 &-76%7 6?- -- :*: ):*: 3 3 3& 0.)+.)+0/ #34 "$77* 4 $$4 "-4?- ) *; *: # 6 3& # "5$#58# /5 #)3 #88 144

145 " ) #$% ' " #$ %& & '+ )*,-./01.2 ' ( & % $ "#$ -- /, 2)# ;84 " $74/ $- :* $ *3 ## ## #8# #3: #; # # 88; 8:8 #8# #3: #; # # 88; 8:8 & ## :38) #3: 8 #: 83 8# 33:: 8:3 #$% ' 33 4('% 3(4 &'& 3-4 -& '&( '3& ((44 '4( "5$#58# /5 #)3 #88 145

146 "#$% $ ()*+(, &"'# $" # "# % & - "#"" $%". /0'0 %6 " '20 1 '$$("")*)+ ", $%" 080 %4$$30 $4$ (' -( 7 -( / (.)%")$ ") " *)" :5 / 7 5 5;7 /577 7 / 8 8 -( / 30' 44 ("%%) / </ / ( / 030' / </ 442 /.. 5 5; ;85 / 8 8 -( / 0*14 $"0' 0 %""))'"%) ; 8 00 "0 / 5 /5/ // / -( / 30 '"2$ ; '"2$ /3=4 1$1>5 < 58 / / /.85;. 7 / 8 / -( ;8.00 *%0 3=4 85 8;5/ 7 5;. 8 ; -( 30' "?2 ;700?$4030 ' / 5 ;85 ;85 / 8 ; - / 668 )$6 /

147 "#$% $ ()*+(, &"'# $" # "# % 0.0 5/ #"%" 1" %40*1 '133/= 4$"0-35/ 22%4 ""-$3$ %$$214 2& 22$ 4$113 1 % $ -3 3%4"" -$3$%$14 23%4% $33.5 ;5 ;5// -( / 668 )$6 /

148 "#$% / $ ()*+(, &"'# $" # "# % *("*")" " *#" ///800/ "5 $"$0 A31440$4 99 / 75 5 //;85; 8 8 /// 00/ 4$"%4 99 / 8 5 5; ; $4 41$45.:0 42$5/7:0 41$458: B$4131$ %4 //..00/ B$451$ / ;5. 8 / $4 ; -( ; -( ;. -( ///00/ B241+,0 <$41$ / ; /5/; 8 8 /; -( 30$4 "%4 /> < 0 >/ < 0 > < //8 00/ $4$30 813$40 / 5.58/ 75;7 8 8 /; -( 30$4 13 //.0/0/ 30' ; -( %6 0$4 32$3=3 3$3$4 +*A, / $%" " 2"#" 1%"3'$"" /8800 %" /5 / 58 / ( 668 )$6 /

149 "#$% $ ()*+(, &"'# $" # "# % / %"" 1" ;5; /;5;. 57 / 8 / -( / / -3 +9C2,0 $33 32$+4, %414 1$-$3$ %$$33 / *"' $"" " ' $"("*")".00 $445 / 57 5; // /8 -( / //, 3$* " 1*4%"#" %%$030 %%$4.58.< / ;5 57 //5 8 8 /7 / -( / & 5.8 & '"1#))% %)" *$5$0 133 / ;5 /75 7 ;/;58 7 / 8 30& +3$ $ 2411, B$3$ 2 -- )"% ", * $*"2$.* 0780 "3$1 ;5 5. ; )30 3A 8. ; -( / -( 668 )$6 /

150 " #$% " # $% -. /0 +, &'()&* - 1 & '$%(%%)*% 2 /313 "$ & + *%%,,-%*, (%$3", / /2 /2 5 + /2 /2 ## (%*%'.% 323 0/ 5 ## 93(593:,0/ 20 70# /0%/%,$%%/(% //23/3/ "$,31,4$ # 33 5 *%$%'.% "3",3:, 707 / ,%*$%3'/)/%4)/ 3;83 "$93',3 70 $ 02 ## #8# #27 / ## #8# #27 /2 $% ## 728/ #27 5& #$% 11 +& 1&+ 5& "4$#48# '4 #/2 #88 150

151 " #$%& ' *+,-*. ( ) /%01"21) # # 3 %% "#$ 7:11 "01"2182 & &' ";%7;37+;7#:

152

153 153

154 " #$% & '&( ( ) ( '*( #$%' #$%7 +,-,,.,/,/$$0 1-%(20 /$ 3+ "#,44'& '&50 6 "#'& :2+2 3:) 2 //+ *)'; <,2, $% =')&)= " # > /+ $ 2,6 *7 6 =' =' " $% ='=*& # >/+ " 2# *)7*'' " $% *)'* # 154

155 " #$% -. /0 +, &'()&* &&4&5671&4 "66( &(&--437& &4 / ; &71(1-43 /:/ #/8 9 / / 56<-=4&40(&4&4&'(&4 ;9 ;9 // 5 &&55-43&4&45(&4 /# 361&4&4&&21&("6&(&4 #9 #9 #8 &32<-43 /: /: 4-&13&2464&(6' 8# : :/ :; ::# :: 9 9#8 :#// 8#9 ; : :/ :; ; :: 9 9#: 89 #$% ($ "#$ $$ &% &) &"' "#% &%& $' $(& ">$#>;# '> #/8 #;; #$% 155

156 " #$% -. /0 +, &'()&* - 1 "22( &(&--345& &3 / # '-1&3(-26&(-34&3(-34& &51(1-34 9/8/ 8: :88/ 9 1&((&-3-3"&31(-5 9/ :/ 9/ :/ // 7 &&77-34&3&37(&3 9:8 9:8 ## 6235&335;51&&3 // // 3-&14&6323&(2' :9 :: # 8 : # 9 # /9 : #9 9:< 8 # 8 : 98 <:# 9 # / / 98:# #$% ($" "#$% &'( &%' &#' $"&% $#( $"' $( $)& "=$#=8# '= #/< #88 )"$%#( 156

157 " #$% &'()( $*+(),( -.//-/ ,, 4/ ,$5$% 6& )%+7%,$6 6.5,,65,.//-89"/1,67%:,67% /6,, $+5'$,, %55 8;0-/2/24,6565, "%65,,65 576, 56 55,:$ +,, $6.//-80;) 6%6 "% , 7%565,$57, 5+55<557%.5 5+6%55 )/22/01 56%6 "%67%, %$ *"$#*=#3* #'&#== 157

158 158

159 "# $# $ #%$&'$ "($&#' )$ *#$#)$ * $#$%$$' $ )"( $&#' $ +$&(%$&#$# ### #$' $ "($& *$# $#' 159

160 "#$$$(%$&,(-)$(%$&" #'$ $ ""%($& #'( ($#*##%#' +$&( $ ( %$( ('.$$## *"))$ #*(' 160

161 " #$% & '+ )*,-./01.2 ' ( & % $ "#$ "#$% &'(% 3 )4(4 "$5 64 (&4 6 &6- $7-* 6 * 6 * ) *&&++%', % -#"%&'(% ) 7 99.( " * 6 *. '("(+% 8:4 34 **) *) +) (**) 6. 7$7& %7<% & -- =- 67%$ * *; );) #)3 );) #)3 / &0+%%1 "$% % % ) 4 4 *&4"-4 $ 6 / &&$ $&& <-=- 67% -- * 88#*;; 8: 8: "5$#58# /5 #)3 #88 161

162 " #$% & '+ )*,-./01.2 ' ( & % $ "#$ // "+%% % ""$% ))34 )4) "$-4 (- 5$4 7 6 // $ -&-<$- -$-7 10 >2 8 * 6 * /2 &(% % 3$#4"("5*&% )#34 -* 4 : -<74"-4 =-: 6 /2?)*4&-<7* &*6 -& &-- -<%=- -67% -- )* 8* #: #: 2 #"0+% #3 #4 "*4 4 : "-4=-: 6 2 "<% 6--:17;27 7=- <-- -& * :;* ); ); )) %+( -#"% &%3& 4 :84 " $74/-4 6 )) -6$- "> 8:* $ *3 3#: 3#: 33: 3:: ; ;) ;8 ;;# ;; : :#3 33: 3:: ; ;) ;8 ;;# ;; : :#3 & 3#: 8: 3 3:: ; ;) ;8 8 ;; : :#; "5$#58# /5 #)3 #88 162

163 " ) #$% & '+ )*,-./01.2 ' ( & % $ "#$ #$% ) 8/ 8.9.7) 8) "5$#58# /5 #)3 #88 163

164 "#$% $ ()*+(, &"'# $" # "# % &. /0'0 %6 " '20 1 "##$ % 080 %4$$30 $4$ (' -( 7 -( ( "'# ## # :5 /. 5 5;7 ;;5/ / 8 8 -( / 30' ;44 ) " # / 5/ </ / 5 5 8;5/8 8 -( 030' 55/ / 5/ </ ; / ( 0*14 $"0'55/ 4= 2$ ""33 %-$3$ %$14$ 668 )$6 /

165 "#$% $ ()*+(, &"'# $" # "# % * ## # ; 800 "560-24%420 / ;5.5.8 /5 7 8 / -( / 30 '"2$ "2$6 /65<"2$ 6/6 ; 00 5/5 50 =41 / ;75;; / 8 / -( / 30 '"2$5/5 $10 ;>5 <5 0 >5 <5 (<113 3=4 "5234$ "1$4$44 > :0 >: ; $40 / 5 1 ;;85 ;;85 / 8 -( / 30' ;800 5/ *%44030 / 5 57; 7/5 8 ; -( / '5/ ;700 /?$4030 '/ / 5 ;85 ;85 / 8 ; - / - +#, ' / ' / 4$"0-3 $$4=+4, 224=1 ""-$3$ %$$11=4 $33 / $2$ 5 885;; 885;; 8 // -(. $2$$$ 2=3 -$3$%$$$ )$6 /

166 "#$% / $ ()*+(, &"'# $" # "# % -- "# ///800/ "5 99 /.;5 5 ;; ; -( $"$0 B ;.A13344$40 /A132$$40 A13 /// 00/ 4$"%4 99 /.5 5; / ; -( 0 30$4 //..00/ C$451$ $%41 / / 8 ;. -( 3030 $4 ///00/ C241+,0 <$41$ / ; /5/ 8 8 /; -( 30$4 "%4.>8 <8 0 > < //00/ C2030 /2>5 <. / //5 / / /; -( $4 //8 00/ $4$30 30$4 / 5.58/ /; -( //.0/0/ -( 30'3 %6 0$4./ 0 32$3=3 3$3$4 +*B, ; -( /.00 7 %"35 >/502%3=4 /5 85 /5. / 8 8 -( / 8 3= $$5-37 1"32% 2%"3 3 $3=$-$3$ %$$" )$6 /

167 "#$% $ ()*+(, &"'# $" # "# % (( %0 / %%$030 %%$3 / /7/5; 8 8 /7 / -( / & " 058<5 ( "+# $0 $$= 5 7;5 /;5; / 8 -( ;, 4%$$4 -$3$%$$= 33 32$ && # %.' 0780 "3$ )30 3B / -( 668 )$6 /

168 " #$% -. /0 +, &'()&* - 1 "#$%" 2 /313 "$ & / 5 '$%%(" 0/./ 3( / & 0 0: /:/ /:/ /:/ /:/ #)(""*""" / ",3 $ 0 77#0:: '("""" //23/3/ "$,31,4$ #%"", -%./#" /# ,0,;93",3<,8 /0 70 #8 #8 #8 #8 + ' )(" #2 # "03",3<,8 0 8:0 /: /: /: /: "4$#47# '4 #/2 #77 168

169 " #$% -. /0 +, &'()&* "(%1 "#",# 3873 "$93',3 780 $ 02 2# # # # 2# #$% +5 & "4$#47# '4 #/2 #77 169

170 " #$%& ' *+,-*. ( ) ( "#"$ %&#" #" #'#" #282 /0&1'2, )3667' 40&-4.'' 40& & "9%:9;:+9:#8:;; 170

171 " #$%& ' ) )* *+,-*. ( ) - =7:22# +##"",#"+% <%42"62)# # 1 =;1 =;1 # ; "9%:9;:+9:#8:;; 171

172

173 173

174 " #$% & &' &() ) * ) +) #$%2 #$%' "#, -. "# $'/0 1,2+/ "6** 6# (' 7 $% &'(2 " # ,. $ 6:7 (' 7 &2 &2 " $% &2&(+ # 8,. #";-4<3 " 6# 2(5 < (*'(22 " $% (*2( # "=$(=2(<=(*'(22 174

175 " #$% -. /0 +, &'()&* &&5&6781&5 #2 #2 "77( &(&--548& &5 / : &81(1-54 /29 #:; 2#/ ; 1&((&-5-5"&51(-8 # # # # &18&3&(6 ;/ ;/ # 7'1&5(4<7581('<1-&8 #; 999 :#; ; ; // 6 &&66-54&5&56(&5 ::9 ::9/ # 1&4&3&(6 /;; /;; ## 3758&558=81&&5 2:/ 2:/ :9 "&(( & #; :99 :// 5-&14&3575&(7' ; ;# ;9/ ;29 2 2/# 2: 22: / 2#2 ; ;;:/ #;;2 ;29 9: 2/# :# 22: # /# #$% # " "% #% " #$$ "" # # ">$#>:# '> #/9 #:: $ $# 175

176 " #$% -. /0 +, &'()&* - 1 "22( &(&--345& &3 / # '-1&3(-26&(-34&3(-34& / / ; &51(1-34 :;;# ;/9 9 : 898#8 : 1&((&-3-3"&31(-5 #8# #8# # 2'1&3(4<2351('<1-&5 9/9 8 /: 9/; / 72=->3&30(&3&3&'(&3 #:88 #:88 // 7 &&77-34&3&37(&3 88:: : :/#: /# 421&3&3&&61&("2&(& &14&6323&(2' 9: 9 9 ;: 88 ;; 8 ; 9 8; / :8/ 9/ 9 #:/#; 8/: :; 8 ; 9/ 88 # #$% # % %" $ # " #$ " "?$#?;# '? #/9 #;; ##% 176

177 " #$% &'& ()&'*& +,--+-./012 3)()** 2-/ 3()()* ()4)55($(()( (678*(9)4)""($(()(: )4(3%)) (;)4)-"8( 9($((()(:*4 ($(())3):)()($%( ($(( - (3$)*,--+5<"-/ *(4%:*(4% * 4%$():*$$*:* /*)*3(%(4%)4)( $4 -($(4%))3%):* **)(4%$*) 5= *()()*)*:*4% $* :$)(4%3)3((>$**() 3 5*(()()*$)4,--+5.=' ( '-00-./ )( "%(4%* *$,)3(% $ 6"$#6?#16 177

178 178

179 " #$% %$%%&%" ' ( #%%$%)$ &* * +%&" #(%& %)$%$ %$ % $%+" ' )$ %, - %" #. &/+ %% $" 179

180 0* % %1 2" #* %+/ )$%%+ $"0&/% $%%&%" * %* $% " %)$%% % %* * +" # )* $)$%% %)$" 180

181 3 4 )$ %*+ )$$%" # */$" 3 5% )$ 6 7%%)89*% % 1* )** %" #%//%*// $1)$* %%%&%"(% *%*/" :*% 4:;% " 181

182 )$ < <(% *" #(%& %$)% " =++ &/%$" #=% %$%%&%" 2' 5% )$. /)" #. */%" 182

183 " #$% & '+ )*,-./01.2 ' ( & % $ "#$ "#$ %&'$ 3 )4 4 3 )4(4 6 "$ & "$5 64 (&4 --&$& $89$ 6$ -899= &- >-& 6-* &6 &$6 --$9 &6- $9-* 6 * * 6 6 ;*< * #: #; ( )&&**++$,$ -"$%&'$ 4 < ( 9 77.( " * 6 *. '*'+$ <;4 34 *) +) ( 6. 9$9& %98%& $ =-69 %$ )< * *: );3 #<: );3 #<: "5$#5<# /5 #)3 #<< 183

184 " #$% & '+ )*,-./01.2 ' ( & % $ "#$ '**+$+$)$'*+ : *4 "-4 (& 3-896% 6%9 3* 3*; # # # # // #'"0*% =- 6 // (6-699# &&9 =- 69% & *< <#* :) :) "5$#5<# /5 #)3 #<< 184

185 " ) #$% & '+ )*,-./01.2 ' ( & % $ "#$ /1 2&'$ *&$'*'+ #)34 4) : #)34 4) #334 4 #;; "-49: 94 76& *6+4 "-4=- 64 "-4=- 6 /1 %9%-- 9$99 = & & * &-& 8&- 99 $&*99 &'$$ $$$$ $-9 *)A&&6- -**;*4 ;*A $$- <*:*;* 99& ) 33* * 6 ) :*< ) # *# ;3*)< ;*< :* ;#*: 333 #: #; # #: 333 <#: "5$#5<# /5 #)3 #<< 185

186 " # #$% & '+ )*,-./01.2 ' ( & % $ "#$ 33 %%%+$$ $ %*#$ )));4 4) : ))#) 4 4) : ))34 )4) $* *664 "-49: 99 $4 "-49: "$-4 (- 5$ $99& 9 *&9 $ -&-8$- -$-9 ) 33* ) 3* < * 6 <* # *: * #: : <<3 1 '"0*% # "4"-4 =- 1 =* + *6- -**;* "-%9% 98% ) *) ):*: ):: ):: 11 -"&$ $ 0$4'#$ ##<<4 4< "4"-4 ' 6 11 <- &65 &$ ) 3:* #*; ;<) ;<) "5$#5<# /5 #)3 #<< 186

187 " < #$% & '+ )*,-./01.2 ' ( & % $ "#$. )*0*#+$+$'""'+ <3 )4 4# <33; 4 43 &$ BC"* 6%6476& >6 0*4 "-4' &$ C" 96 = & $-* 66%6*6 & * 6 ) 3* $ ;*< );* ; #: <33 #: <33 (( $+' -"$ &$*2& 4 ;<4 " $94/-4 6 (( -6$- :#* $ *3 : : :# :3) :;3 ; ;)# ;< ;;< ) :# :3) :;3 ; ;)# ;< ;;< ) & : ::<) #::; :;3 3< ;)# <# ;;< # #$% ( ( (.51// 66. ( (1 "5$#5<# /5 #)3 #<< 187

188 "#$% $ ()*+(, &"'# $" # "# % / 011 %: ( 0 21 ;24 33$ $2% 3566.$3$ %$33$56 3$$64 3$$734 23$"$8 42 4"$% 233 6$ / 01'1 %: " ( 21 ' # " 191 %6$$31 $6$ ;;(' -.( % $ < =- 0/ ( 0 31' 66+ %6, & > =8-9.( 0 131' 9-1/1 80 > = 0/=8/ 9 9.( 0 1*26 $"1' 65""4$ $"".$3$%$26 $ ::9 )$: 0/

189 "#$% $ ()*+(, &"'# $" # "# % = /3562 /8 /8-0/=08= ( 9/ 31 '"4$ 26 =11 ; =08 / 9 0.( '"4$ = $61 " =0-8-/ =/8= 0 9.( 0 31' 8"2 $6$ $?8?0 =911 *% = 08 9 =.( 0 ' =-11 B$6131 ' /A 0 8 =98 = =. 0 (( ' 1/1 %61*2 6$"1.3 '232$%6$6 4$46 "".$3$ %$$ =8.( ::9 )$: 0/

190 "#$% 0 $ ()*+(, &"'# $" # "# % (% 0/110 0/110 = 0/110 $6 0/110 )$ $ 61 31$ $6= 61 31$6 $6 61 ;24 33$5616 6$33 $6$66 6$33 $6$66 ;2%1 6$33 $6$66.$3$%$ 33$56 34""3 %2$ 366$65$ 4$8$ 4%"3 463 $$6%$ $543$ /809 98= 0 //8 -/ / =.( =.( =.( =.( //11 6$82>1 $48$66$ 0 =89 =8 98= / 0 9 =.( $$&$ $ 3$ "$1 80A = 008-= / 9 =.( A $3 98=8-8 66$4$$ ::9 )$: 0/

191 "#$% $ ()*+(, &"'# $" # "# % - * +, $ $66$ /=8/ 9//98/ ( $$& " 0 = / 0/ ( $4:6" 65* %$8 4$ /$$4+ 0 /8 998== --=/8/ ( , $ 66$4$$ ::9 )$: 0/

192 "#$% 9 $ ()*+(, &"'# $" # "# % "8 $"$1 31$6 8 ;;635 3=%$$ / "3& $6$ =8 / =.( = "8 "$6$664 0 //8 98 0= /-8 9 =.( 0 $"$ $6= $ "131 ;2% = =0.( $6 $6$6 $ $"%6 ;; = 8 9 =.( 1 31$ = 6$"%6 1 31$6= 84$6 0 /8 8= =8 9 =.( $6 6$"%6 6"1 31$6 $6 ;2%1 $ = =0.( 00//110 C$682$ $%6216$ 0 08 /8/- = =/.( $6 33 $6$66'232$ 65%6 00//1910 C$682$ 3$3$ =/ D31 2 $ C462+,1 31$6 >$62$ "% > > 0 /8 /80 9/8== 9 0=.( ::9 )$: 0/

193 "#$% / $ ()*+(, &"'# $6$31 C 0 8 8= =.( 31$ #$$3 0 =8 8= 08-= 9 0=.( 3131 $6 00/ ' =.( %: 1$6 34$353 3$3$6 $" # "# % -% )' $6 %"38231 ' $6 % ( % ' > =8= 0 =8= / ( $ 65 %% " ' %%$131 93%%$$ 0 /=8 8-9 /=80- / ( 0 & 42: 4$$ 991/19 %%$16 93%%$$ $4$1& 42: 4$$ *5 4$4$$1 $3$%$$ ::9 )$: 0/

194 "#$% = $ ()*+(, &"'# $" # "# % & ' 9/ 011 C$D8 ("" / 0.( 9 $$221;24 $D$$ 33$ $3$%$ 33$56 3$4 3$3$$$ 3 9//- 11/ 4"$ *$8$1 31& 4"$ / =8- / 0 9 9/ =.( 0 +33$ 3$ $ 4622, (>$6 ## " )$ 1-91 "3$2 =8 8/ / )31 0.( ::9 )$: 0/

195 " #$% -. /0 +, &'()&* - 1 "#$ 2 /33 "$453657,, ;0< #: #: 2 /313 "$ #; #; % $&$' <;323 0/./ 3(5931 /< 0 0: /;2 /;2 5 % /;2 /;2 $&&''($&' : 33 03", ; # # # # 5 # # # # )) $*&" (593=, 0< <#0 :/ :/ 5 )) :/ :/ )+,#$&#$&$' #/233/ 93657,, ;0< #: #: 5 )+ #: #: """'"& //23/3/ "$,31,4$39 < "4$#4<# '4 #/2 #<< 195

196 " #$% -. /0 +, &'()&* - 1 % (&*& ''$$' <2 /33 # 5 % 0 5 ;0< #: #: #: #: -- '$.#&,# 3;<3 "$93',3 :#0 $ 02 : :# :2/ # 5 -- : :# :2/ # : ::</ #::; /)% #$% - /% +/0 /)% "4$#4<# '4 #/2 #<< 196

197 " #$%& ' *+,-*. ( ) %% " " " #$ " ##77464# / ,, &'(" " )"*+ $ " :: "4&0 '4( 63 '28 '%,%%9& '%' & "8%:86:+8:#7:66 197

198 " #$%& ' & &- *+,-*. ( ) + ## "". "+# =>:44 ;%04"34) 7< # 1 =61 =61 # 6 "8%:86:+8:#7:66 198

199

200 200

201 " #$% & ' '&( ( ) ( '&( #$%& #$%6 *+, / 0,%(1/.$ 2* "#+33&' '&4/ 5 "#'& "%1.) +:0% ;)&<" 9+1+ $% =&)';66 " #.%>= * $ 1+5 ;6 5 =& =& " $% =&=;' # >.* " 1# ;)6;&& " $% ;)&; # 201

202 " #$% -. /0 +, &'()&* &&4&5671&4 "66( &(&--437& &4 / 9 &71(1-43 #8: :8 9/: // 5 &&55-43&4&45(&4 9;: 9; 4-&13&2464&(6' 9 9/: 99# 9; 9:: 8 9 8/ 8# 88 8: 9:8 9 / ; 99# 9; 9: 8# / /#:# 8# 88 8:/ ;8 #$% #&& " ##$ #" #' %$ $$ %$& %% % "<$#<9# '< #/8 #99 "% 202

203 " #$% -. /0 +, &'()&* - 1 "22( &(&--345& &3 / # '-1&3(-26&(-34&3(-34& ## ## 8 &51(1-34 //; /:## &((&-3-3"&31(-5 /;8: /;8: / 72<-=3&30(&3&3&'(&3 # # // 7 &&77-34&3&37(&3 ## ## /# 421&3&3&&61&("2&(&3 8 ; 8 ; ## 6235&335>51&&3 8/99 8/99 3-&14&6323&(2' 9 9/ 9## 9;9 9 :/ :/: :;/ :: ; : ## ; 9 # / /88 : 9;9 9 :/ #;: 8/88 :: 9 #9/; #$% "?$#?8# '? #/; #88 &'# "# "$$% '&' '# " &% #$"$$ # #' '#"&% 203

Uitwerkingen bij 1_1 Boomdiagrammen

Uitwerkingen bij 1_1 Boomdiagrammen Toets om inhoudsopgave (bladwijzers) wel/niet te tonen Uitwerkingen bij 1_1 Boomdiagrammen!!"# $%% &!!" # '&!!" # ( &% H4a H4b H4c pw-2 pw-3 pw-1 pw-3 pw-2 pw-1 pw-3 pw-2 pw-3 pw-1 pw-1 pw-2 pw-3

Nadere informatie

!" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3

! # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..(! +..$&(/- +&!/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ $!!# $..%' %!',*.3 !" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3!" # $# %&''& ()''!* (&+,(-+..("! +..$&(/- +&!"/.! 4 +&0* &#'1 +-/!# (+.22!!..(+ " $!!# $..%' %!',*.3

Nadere informatie

!"!!!""!# "$% &'(!")!" #*#+

!!!!!# $% &'(!)! #*#+ !"!""!# "$% &'(!")!" #*#+ ,-. /& 0102222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222223

Nadere informatie

! " # % $ # & ' " ( % ) '# *+,+--.

! # % $ # & ' ( % ) '# *+,+--. ! " $ % $ & " ( % ) *+,+--. !"/ )0 1 *) *)/ 2 ( /2 3 4 5 "3 6! 2 2 6 6* * / $"6! 7 85/7 *+5 / *95: *;5/ 7 *5% " 272 * * * / 6? $ * 7! 1 / / % &!!( "( ) 2 @7 4 5 ( "! $ *! *! 4 5 A * ( (

Nadere informatie

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/()

+,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() +,%-. )%+%/() )( 0 %.11/() %()2*(+%1 (%*()(1%()&%.-.) 3(1%))% %'4% 54,/65 7( #% 8(9 " #$#% &&&'()* ' :;+32+4:? >2:2:;@32: +71/)( */A B 7(CCCCCCCCCCCC %*(8D% 1%(.% CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Nadere informatie

! " # $ # # % & '( ) ( $ # $ # *#

! # $ # # % & '( ) ( $ # $ # *# ! " $% & '()( $$* II " +,--. /,--. + (+&( + &(+ ++& (+( & ( & & $ ( &( +!+ & )( ( " 4 + &)(+ ( $ ( + & & ( $ + & + + + ( % &+(+" 4 5& +( & ( + ( 6 & 6 * + ( 6 ( &$& (+ 5 '7-- + + 6 &+ + (...... 6 77...

Nadere informatie

Inhoudsopgave ( )& % ( *$))& ( +, ## (, ## -,## ( &) (,# ( #( (. ( ( +# #, ( 0(,1#(, ( /2 ( ( . *$)#. (. )#. (. -#. (. 34 #. (.

Inhoudsopgave ( )& % ( *$))& ( +, ## (, ## -,## ( &) (,# ( #( (. ( ( +# #, ( 0(,1#(, ( /2 ( ( . *$)#. (. )#. (. -#. (. 34 #. (. Inhoudsopgave! "#$% &'(#% ( )& % ( *$))& ( +, ## (, ## -,## ( &) (,# ( ( #( (. ( /# ( +# #, ( 0(,1#(, ( /2 ( (. *$)#. (. )#. (. -#. (. 34 #. (. (, # ( 5 ( ( 6( ( -,)(,) # 7% )( )% )( % 6( "((% 6( 6 88888888888888888888888888888888888

Nadere informatie

^å~äóëé=î~å=üéí=céçéê~~ä=~åíáééä~å=îççê=êéçìåíáé=î~å= ~êäéáçëçåöéî~ääéå=ec^o^lf=w=îéêçáéåëíéå=éå= îççêëíéääéå=íçí=îéêäéíéêáåö

^å~äóëé=î~å=üéí=céçéê~~ä=~åíáééä~å=îççê=êéçìåíáé=î~å= ~êäéáçëçåöéî~ääéå=ec^o^lf=w=îéêçáéåëíéå=éå= îççêëíéääéå=íçí=îéêäéíéêáåö ^å~äóëé=î~å=üéí=céçéê~~ä=~åíáééä~å=îççê=êéçìåíáé=î~å= ~êäéáçëçåöéî~ääéå=ec^o^lf=w=îéêçáéåëíéå=éå= îççêëíéääéå=íçí=îéêäéíéêáåö bîá=abhbkp éêçãçíçê=w mêçñkçêkáê=cê~åë=ibjbfob = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=

Nadere informatie

Appeltaart voor managers

Appeltaart voor managers Appeltaart voor managers Recepten om te coachen Donatus Thöne & Judith de Koeijer!"#$""%$&'()*+,"$-+%$!'*(+.$/0""1.+%2$ Inhoud Inleiding Deel 1_ Het 9C Coachingmodel!"#$%&$&'()*+,-.'/"0 1.1$ 1"$20"34",

Nadere informatie

,9H45'7:"(&H*'7'A'("(&'() NX(6&'(68'H6'$$'() )

,9H45'7:(&H*'7'A'((&'() NX(6&'(68'H6'$$'() ) "#$%""&'(*+%,-#&'.,/'$,%&(###&'0$010'2344"#-567 "#$%&'( "#$%&',3P- "#$%&'(*"# +''$,-.'/01''$,9H45'7:"(&H*'7'A'("(&'( NX(6&'(68'H6'$$'( "#$%""&'(*+%,-#&'./0'$,%&(###&'1$121'3455"#-678 "#$%&'(,3456'78"(&4*'7'9'("(&'(>?

Nadere informatie

" "" "#$%&$'%%( "$" * + ) ) ), -- "" "#$%&$'%%(,$" 7 8 # 1 9 $3 6% $ 1 #. "" "#$%&$'%%( #$" / - / / : $$ '-$ /

 #$%&$'%%( $ * + ) ) ), -- #$%&$'%%(,$ 7 8 # 1 9 $3 6% $ 1 #. #$%&$'%%( #$ / - / / : $$ '-$ / ! "#$ % &#'('%&$!)*$$ % +, + -. / ++/+0+ 12-/+0! "' -$ -% -3 #' -$$% $ +33 #!)* $ ' 4&% /! "-' -$ -% 4&% /! "-' -$ -% (#$ % &#'4&%! " "" "#$%&$'%%( "$" 5$3' 6 '$$ ' ) ) ) * + ) ) ), -- "" "#$%&$'%%(,$"

Nadere informatie

A-03 Herstellen beschadigde verharding x. A-04 Herstraten verzakte verharding x. A-07 Herstellen beschadigingen rijwielstalling x

A-03 Herstellen beschadigde verharding x. A-04 Herstraten verzakte verharding x. A-07 Herstellen beschadigingen rijwielstalling x Nr. activiteit Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk Schoolbestuur p.o. en (v)so kan vergoeding aanvragen bij gemeente 1 2 A. Bouwkundig onderhoud A-1 Algemeen A-01 Herstellen gebroken

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#$%&'(')*+,-.$%./$.$01+2*33$04506$789$:1;79$301.%.,,.?997@*.,,74$0A91906$789$:B>@A5CD "##$%$&'($)*++%,$'+-.$)/01$(2-1(.$3$-1(45*$6547+%.$)*$%6$)14*-#.14.$)8+9 +:$),55%4$655;(7+%.$).++%61..$#*5).%-;

Nadere informatie

A 9B 9 +1? & '( )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# << * */04$'/'$# * < 1!12 ! "*=1*!" *1> #$$%#% ?1*1>?

A 9B 9 +1? & '( )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# << * */04$'/'$# * < 1!12 ! *=1*! *1> #$$%#% ?1*1>? !" #$$%#% & '( "&#(# )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 6+78 9+7 2:*! *! ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# #$$%#%?1*1>? >2 4(#'(7%@%%%#@4%#$4$@ A 9B 9 +1?

Nadere informatie

STATUS: info@bouwkundigbureaufriesland.nl

STATUS: info@bouwkundigbureaufriesland.nl Datum versie 04 maart 2013 Objectnummer eigenaar Objectnummer beheerder BOUWKUNDIG BUREAU HULLEMAN Complexnaam Kastanjeleane 18 9051 SJ Stiens Plaatsnaam Schiermonnikoog 058-2572524 T Eigenaar Gemeente

Nadere informatie

! " # $ % & ' ( "( ) *+ $& ' ( "( %, -'./ 0! 1. 0 & " - "( 2 3 + 4. 5*2 0

! # $ % & ' ( ( ) *+ $& ' ( ( %, -'./ 0! 1. 0 & - ( 2 3 + 4. 5*2 0 ! "#$ % &'("()*+$&'("(%,-'./0!1.0 & "- "(23+ 4.5*20 Inhudspgave &+((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((7 (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((8

Nadere informatie

#$%"#& # '( ) ** +/++,. -".' +)+ + $. & #&-".' +,+)+. -".' -%" +0+"+1 -%" 2 & #$& 2# +

#$%#& # '( ) ** +/++,. -.' +)+ + $. & #&-.' +,+)+. -.' -% +0++1 -% 2 & #$& 2# + !" #$%"#& # '( ) ** +++ + ", -".' +/++,. -".' +)+ + $. & #&-".' +,+)+. -".' -%" +0+"+1 -%" & #$& # + 3 &+++++++++++4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 +5

Nadere informatie

# $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+

# $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+ # $% % & ' ( )*' + %&'& ',-./+ 0!"! / / % 1!,/ 02,// 3 /4 5. '& 6 7 7 % ' 6 2 2, ( " ".8('& 9! " /% '' 8& : 7, %& 7 ; 7? 7 7 7 2. 6 # $% 7.( ' 71 7 0 %& ( " 7 7 0 & & ( 9 7 2 % %%& (!

Nadere informatie

! "! # $ % &' (" ) " % *!!

! ! # $ % &' ( ) % *!! ! "! #$%&(") " %*!! +,&-&.&/.01-2/&&13&3&-/&1&4.3&/3 ++ " +++ " ++ -$ ++6 7 ++8 17 ++9 :$7 ++; /$ + /# +6 1!,&/3/."/.01-2/&% + &1,&&:

Nadere informatie

"#$#%#&' ()#$#* ()#+, (-#.#- $3+, $3

#$#%#&' ()#$#* ()#+, (-#.#- $3+, $3 =! "$%&' ()$* ()+, (-.- /%01 22 /2'/ $3435627 $3+, $3 12 1 / /% 22 2 0 ' 1 8 $(7 323(23 23, - 3 7 97 *, 8 42,, + :,, : ; 7 ; 2 ;, /22 ; / 2 3 7 2 7 7 2 1, &, 2 < /22 3 '5: ' 22 ' 22'37 7 ' 32 (7' 3'77'3

Nadere informatie

MEERJARENPLANNING ONDERHOUD GEBOUWEN EN WONINGEN 2007-2016 Gebouw 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2.016 totaal gem.

MEERJARENPLANNING ONDERHOUD GEBOUWEN EN WONINGEN 2007-2016 Gebouw 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2.016 totaal gem. MEERJARENPLANNING ONDERHOUD GEBOUWEN EN WONINGEN 2007-2016 Gebouw 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2.016 totaal gem.per jaar 1 Toren NH.Kerk 4.231 4.353 8.308 4.599 4.723 15.053 4.969 5.093

Nadere informatie

Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk. A-03 Herstellen beschadigde verharding x x. A-04 Herstraten verzakte verharding x x

Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk. A-03 Herstellen beschadigde verharding x x. A-04 Herstraten verzakte verharding x x Overzicht: a. wettelijke taakverdeling voor onderhoud en beheer tussen en schoolbestuur (kolom 1 en 2) b. vergelijking taakverdeling tussen verhuurder en huurder bij huur van schoolgebouwen volgens het

Nadere informatie

Gezondheidsindicatoren 2006 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers

Gezondheidsindicatoren 2006 Vlaams Gewest. Algemene sterftecijfers Vlaams Gewest Gepubliceerd op: http:www.zorg-en-gezondheid.bealgemene-sterftecijfers.aspx - juli 2008 Door: Cloots Heidi, De Kind Herwin, Kongs Anne, Smets Hilde Afdeling Informatie & Ondersteuning Inhoudsopgave...

Nadere informatie

)*$ +, -! ($.!$/, "3!$ 4$"$%,!(!"!$, 4$) 5!%!, 7 $ 8" 7 )$$%9! 7 :$% $8" 7, : (!, 0 167

)*$ +, -! ($.!$/, 3!$ 4$$%,!(!!$, 4$) 5!%!, 7 $ 8 7 )$$%9! 7 :$% $8 7, : (!, 0 167 !"#$%!&"'!!($" )*$ +, -! ($.!$/ 012, "3!$ 4$"$%,!(!"!$, 4$) 5!%!, 0162 -#$%", 01,2 7 $ 8" 7 )$$%9! 7 :$% $8" 7, : (!, 0 167 ;!*7 +!! $$"$%3!$ " (! $%(&!!(83!(33"!("

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Den Haag Bas Hoeing Ruben Van Wijk FD4C Algemene Objectgegevens Object: Objectcode: 006-911 Opdrachtgever: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Hoeing 595 EE Den Haag 070-819746

Nadere informatie

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten:

Kapitalisatie 2006. 15 jaren. 12 appartementen. Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad. Toelichting op dit rapport: Onkosten: Kapitalisatie 2006 15 jaren 12 appartementen Demostraat 2 t/m 24 1234 AB Demostad Toelichting op dit rapport: Onkosten: Reservering: Saldo: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar. De gemiddelde

Nadere informatie

# $% & & ' # $ ( &# ! "##$!! "##% Openbaring aan Johannes door L. Brinkman. www.yarah.nl 1

# $% & & ' # $ ( &# ! ##$!! ##% Openbaring aan Johannes door L. Brinkman. www.yarah.nl 1 !""""!" $% & & & ' $ ( &! "$!! "% Openbaring aan Johannes door L. Brinkman. www.yarah.nl 1 ' $%&' & & ) & & ' * &' ( & ) " +,,&& -. -//0 ) 1 2 3! ( & ( '.45 (& &,,,3, 6 5' * $)*"!+!,-* ( ) *% %+, %"%"%-%+%''%.&%%/0),01%+-

Nadere informatie

!"# $ $ % & ' ( )!*) +,' ( )!*)" -. ' &/0 1 0 * *))!2

!# $ $ % & ' ( )!*) +,' ( )!*) -. ' &/0 1 0 * *))!2 !"#$ $ %&'()!*) +,'()!*)" -.'&/010 **))!2 3! 42 45122 2 6 2 22 512 2. 52 22 512 2 512) 2) 712 28 970772" +:10 ;&7:0 < 2 6 &:10 ;&7:0 < 2 =1 70 1 &:10 ;001

Nadere informatie

!"#$%&'()*"#) +''$),-)./012''$)

!#$%&'()*#) +''$),-)./012''$) "#$%""&'(*+&#&',-.'$/%&0###&'1$121'3455"#6789 "#$%&'(*"# +''$,-./012''$ "#$%&'( 3'4"5"'4%("#$%&',67-,859:';

Nadere informatie

!""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/

!#$%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&' !#$!#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'()*+$,$-%*.$&/ 0!#$)$$&/ !""#$"%$&'&(&%)*+,-+#&./01&(&%2,,+#&'!"#$!"#$ Huisblad van Hanzeheerd De Bongerd en Brinkhoven %&'"()*+$",$-%*".$&/ 0!"#$)$$&/ Voor slechts 20 euro plaatst u al een Hanzemini! Staat u hier in onze volgende

Nadere informatie

Voor Bruiloft * Familie Feest Vergadering * Receptie * Diner Zakenlunch * Koffietafel. Gravenstraat 172 4567AN CLINGE Tel.

Voor Bruiloft * Familie Feest Vergadering * Receptie * Diner Zakenlunch * Koffietafel. Gravenstraat 172 4567AN CLINGE Tel. Voor Bruiloft * Familie Feest Vergadering * Receptie * Diner Zakenlunch * Koffietafel Gravenstraat 172 4567AN CLINGE Tel. 0114-312156 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Van de Redactie...4 Carnaval 2006...5

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Middenwoning Nijhofflaan 126 Veenendaal 5-12-2008 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot

Nadere informatie

$ % & Handleiding traktatie- en tussendoortjesbeleid basisscholen September 2011

$ % & Handleiding traktatie- en tussendoortjesbeleid basisscholen September 2011 !" "# $ % & $$ ' ()( '*+ '%,'-./012& /0.3.-4,4, 5 5 1 %++& & & $ &&& + ' 7+' ' +'& 8 9: 1 && 7+"& 7+ + 9&: && +& & %&+& && ()( '*+ '%,'-./012& ; /0.3.-4,? ; /@@0.///// 1&5 2

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement 2010 2011 Masterproef Windenergie in Limburg: een economische analyse. Onderzoek naar het potentieel

Nadere informatie

Deze actie kadert binnen het project SOLABIO-'Soorten en landschappen als dragers voor biodiversiteit', mede gefinancierd door het Europees programma

Deze actie kadert binnen het project SOLABIO-'Soorten en landschappen als dragers voor biodiversiteit', mede gefinancierd door het Europees programma !"#" $% #!&'!()!!$% *!$ + ), -!. /!& $ 0 ( 1 & & $ $ 1 ( #!& #!& #!& &% 2/3*""4 $$%/"32"4 5 ) 66 &. ) #!& ) 7 &, 89 8.9,7 !!:%$ " # $ # % $ & $ ;!!! $!:%$ 1!!! 0 0!!! ;, *!$ *!# + ; *! *!* *!-

Nadere informatie

Sjef Kickken. Kickken Bouwtechnisch Advies

Sjef Kickken. Kickken Bouwtechnisch Advies Sjef Kickken Kickken Bouwtechnisch Advies 1 Behoud van waarde Voorkomen van schade Lange levensduur 2 Kapconstructie Bitumen dakbedekking PVC dakgoten Zinken dakgoten Houten dakkapel Kunststof dakkapel

Nadere informatie

Bouwkundig Adviesbureau Adres: 1235GT Barendrecht Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:

Bouwkundig Adviesbureau Adres: 1235GT Barendrecht Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: Bouwkundige rapport inzake Nationale ypotheek Garantie Administratieve gegevens: Aanvrager: Naam: Keuringsinstantie: Janis van Donk Bedrijf: Bouwkundig Adviesbureau Adres: Telefoon: Adres: Beemd 24 3193L

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2008 nr.22

GEMEENTEBLAD 2008 nr.22 ONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN GEMEENTE MAASSLUIS bladzijde 1 van 7 GEMEENTEBLAD 2008 nr.22 Overzicht van onderhoudsactiviteiten gerelateerd aan schoolgebouwen in de gemeente Maassluis gecategoriseerd naar de

Nadere informatie

Toelichting programma voorzieningen in de onderwijshuisvesting 2010

Toelichting programma voorzieningen in de onderwijshuisvesting 2010 Toelichting programma voorzieningen in de onderwijshuisvesting 2010 Algemeen De in het programma opgenomen voorzieningen zijn voorzieningen bedoeld als in artikel 2 van de Verordening voorzieningen huisvesting

Nadere informatie

Vergoedingsstromen bekostiging onderhoud schoolgebouwen primair en (voortgezet) speciaal onderwijs aan het schoolbestuur: via het rijk of de gemeente?

Vergoedingsstromen bekostiging onderhoud schoolgebouwen primair en (voortgezet) speciaal onderwijs aan het schoolbestuur: via het rijk of de gemeente? Vergoedingsstromen bekostiging onderhoud schoolgebouwen primair en (voortgezet) speciaal onderwijs aan het schoolbestuur: via het rijk of de? Herzien: 17 juli 2013. Rond de bekostiging van het onderhoud

Nadere informatie

Voetballen zonder doel

Voetballen zonder doel Voetballen zonder doel Onderzoek naar het economisch beleidsplan 2002-2007 van de gemeente Borger-Odoorn April 2008 Rekenkamercommissie Borger-Odoorn Rekenkamercommissie Borger-Odoorn April 2008 ! " #

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

!"#$%#&'()##*%'*##+%,#-..&'-/,'012#34''!"#$%&'()*$+$,(-$#('#$$.'(/$$&(0,(.$(1$&+$203+-$0.(! 56!789:86;<9=>>8?' @' 50%#.&(' 3/#' *1(,#(' ##+' )&$$%,#'

!#$%#&'()##*%'*##+%,#-..&'-/,'012#34''!#$%&'()*$+$,(-$#('#$$.'(/$$&(0,(.$(1$&+$203+-$0.(! 56!789:86;<9=>>8?' @' 50%#.&(' 3/#' *1(,#(' ##+' )&$$%,#' "#$%#&'()##*%'*##+%,#-..&'-/,'012#34'' "#$%&'()*$+$,(-$#('#$$.'(/$$&(0,(.$(1$&+$203+-$0.( 56789:86;>8?' @' 50%#.&(' 3/#' *1(,#(' ##+' )&$$%,#' (*$$+' 2#%' "#%' ).-*/#AB'3/#'-1.3#'(%#**/+C#+'3#'D$$*'/+C11/#+'#+'3/#'2##&'3$+'11/%'D/0"D#*E'

Nadere informatie

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat.

Trappen. De trap naar de 1 e en 2 e verdieping is in goede staat. 2 Daken 2.1 Dakbedekking Op de schuine dakvlakken liggen keramische Verbeterde Hollandsche pannen. Tijdens de inspectie waren aan de voorzijde diverse hoekkeper vorsten los. Steek proefsgewijs enkele pannen

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij)

OPNAMERAPPORT objectnummer 68016. INSPECTIERAPPORT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig Raadhuis (kosterij) OPNAMEAPPOT objectnummer 68016 INSPECTIEAPPOT 2016 Objectnummer 68016 Voormalig aadhuis (kosterij) Bureau Delfgou Dorpsstraat 208 B 3925 KH Scherpenzeel tel. 033-465 49 01 / fax 033-461 26 76 e-mail: info@delfgou.nl

Nadere informatie

#$%&'()*' ' + ', -#./$/#0 12, -#./304/ (5, ''6!""5 " 75,

#$%&'()*' ' + ', -#./$/#0 12, -#./304/ (5, ''6!5 75, !" #$%&'()*' ' + ', -#./$/#0 12, -#./304/ (5, ''6!""5 " 75, !" +5!+ 8 ++9" + :!! 5 + "*!!!5 :+;! " 78+5"5 +! 58+=!: 5!85" >+! =8!8? +' +"* + + ' +@8:+8 "(855

Nadere informatie

1114 - Hoevenbuurt. Element Werkzaamheden Jaar* Dak entreeluifel(s) reinigen. Gevels onbeschermd gevelbekleding reinigen

1114 - Hoevenbuurt. Element Werkzaamheden Jaar* Dak entreeluifel(s) reinigen. Gevels onbeschermd gevelbekleding reinigen 1114 - Hoevenbuurt Dak entreeluifel(s) reinigen 2018 Gevels onbeschermd gevelbekleding reinigen 2018 Schilderwerk buiten hout schilderen (1,5 beurt) schuren/ plaatselijk 2018 gronden/ aflakken buiten hout

Nadere informatie

Raad van 25 maart 2015

Raad van 25 maart 2015 Raad van 25 maart 2015 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., De Clercq A., Debusschere M.-T., Heirman K., Henderickx S., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Haraldstraat 7 3962 DA Wijk bij Duurstede Datum: 15 oktober 2012 Haraldstraat 7 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

! "# $%"# & " # $% ' ( )* +***( $ 2..33

! # $%# & # $% ' ( )* +***( $ 2..33 ! "# $%"# & " # $% ' ( )* +***(!!, " -& "#./**0.)/1+.*1/ $ 2.. %&'(")*+ ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-.

Nadere informatie

Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Centrummaten

Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Centrummaten Uitwerkingen bij 1_0 Voorkennis: Centrummaten + + + + + + = + + + + + + =! " "" ## $!! % &#' % #! %!% $ % "$ ()*+," "!!""-.$!"" -.!-!%! " $-.#" &#! / 0 & ) ))) ))))), 1 & )))) ) ))) ), $ " % "-! #-!-!""

Nadere informatie

Het kwaliteitsbeleid van woningcorporaties nader bekeken

Het kwaliteitsbeleid van woningcorporaties nader bekeken Habi_deel_omslag meijer 25-10-2007 11:44 Pagina 1 Vernieuwend Ruimtegebruik Het kwaliteitsbeleid van woningcorporaties nader bekeken Veel variatie en volop in ontwikkeling Frits Meijer m.m.v. Amarins van

Nadere informatie

) * $*+$,*-. $.*!- 0*!/ *$/1/2 $! #!$%&# '&( $$. + /%$,, $*- *$+/ * +$, - +/3$.,!$ -$ $,, * /% $,$+. /

) * $*+$,*-. $.*!- 0*!/ *$/1/2 $! #!$%&# '&( $$. + /%$,, $*- *$+/ * +$, - +/3$.,!$ -$ $,, * /% $,$+. / !" #!$%&# '&( ) * $*+$,*-. */(+* $! $.*!- *!/ *$/1/2 $! #!$%&# '&( $$. + /%$,, $*- *$+/ * +$, - +/3$.,!$ -$ */#!!* $,, * /% $,$+. / &**$,+*+*$,, $,, */"$, /'$,/ %$-+*$!$-$,* -.*/ 2 4/% 4/45. 4/2 +-. 4/6-.

Nadere informatie

Concept demarcatie verantwoordelijkheden onderhoud onderwijsgebouwen

Concept demarcatie verantwoordelijkheden onderhoud onderwijsgebouwen Nr. activiteit Schoolbestuur 1 2 A. Bouwkundig onderhoud A-1 Algemeen A-01 Herstellen gebroken glas (muv. vandalisme) A-02 Herstellen loszittende geveldelen (bijv. dorpels) A-2 Terrein/buiteninrichting

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM

PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM PROGRAMMA VAN EISEN HANDHAVING WONINGWET GEMEENTE ROTTERDAM Afdeling Toezicht Gebouwen Versie 1.2 februari 2007 INLEIDING Dit Programma van Eisen is van toepassing op alle handhavingsbesluiten op grond

Nadere informatie

! " # # $ ( ) * +, ( " - +. ( '. / 0 0 + 3 / #

! # # $ ( ) * +, ( - +. ( '. / 0 0 + 3 / # ! " # # $ % & ' ! " # # $! """" #### #### """" $" """ #### #### %%%% &&&& '''' (((( (((( )))) ( ) * +, ( " - +. ( '. / 0 0 + + ( + ( ' ( 1 ( 1 / *! ( 0 2 /! " 3 / # - +. 1 ,,,, %%%% //// + + + + + + +

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

! "!""#$! $( )!*!+,-.// ""#$ +$$!$ 0 1!! $!'""!2! +%&" + # $5 6(" $5(" $"$! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

! !#$! $( )!*!+,-.// #$ +$$!$ 0 1!! $!'!2! +%& + # $5 6( $5( $$! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ! "# $%" $&"' $ ' ()*$ *+! "!""#$! %&"'"" $( )!*!+,-.// ""#$ +$$!$ 0 1!! $!'""!2! +%&" + %&"%"+- '3+'3!2$4" # $5 6(" $5(" $"$! "!*"!$! & " $7#)8 9*6$!! $"'""!'178::!0;

Nadere informatie

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau

G van der Gaag bouwadvies en servicebureau G van der Gaag bouwadvies en servicebureau Bouwkundig inspectierapport van het woonhuis Zoekweg 56 1111 AA Marktplaats Bovenkruier 2~3297 TE Puttershoek~tel 078.6760237~fax 078.6760238~ E-mail:info@vandergaagbouwadvies.nl

Nadere informatie

KLEIN ONDERHOUD NIET JAARLIJKS

KLEIN ONDERHOUD NIET JAARLIJKS KLEIN ONDERHOUD Element Handeling Locatie Startjaar Cyclus Kunstgrasveld zandgestrooid Specialistisch onderhoud (reinigen en reparatie) Gemeente-Fortissimo 2017 1 Kunstgrasveld zandgestrooid Doorspuiten

Nadere informatie

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($1/&2./345'&6+(789:8(2;

Nadere informatie

#!!$!"%$!!!&!'"#(' " '!"%"$" "$! )! * )! '* +&!' $$"!!$!#+ $! $ #('! $!','' $! " ' -!$$ #.!$'! " ' $$$ /!.-!0! &##23- '!' ' &###4- ' $"!

#!!$!%$!!!&!'#(' '!%$ $! )! * )! '* +&!' $$!!$!#+ $! $ #('! $!','' $! ' -!$$ #.!$'! ' $$$ /!.-!0! &##23- '!' ' &###4- ' $! !" #!!$!"%$!!!&!'"#(' " '!"%"$" "$! )! * )! '* )!$'! "* +&!' $$"!!$!#+ $! $ #('! $!'!'!#,'' $! " ' -!$$ #.!$'! " ' $$$ /!.-!0!!' '&$!$' $' "'"!1 &##23- '!' ' 1 &###4- ' $"!!!!!""'#."!'!' - " 556' $ &'!!

Nadere informatie

Huisvestingsprogramma en Huisvestingsoverzicht 2014

Huisvestingsprogramma en Huisvestingsoverzicht 2014 Volgnummer: 1 Boekingsnummer: 2013000658 PCBO Dongeradeel De Springplanke, Engwierum a. Vervangen hemelwaterafvoeren staal 709,85 b. Vervangen hemelwaterafvoeren PVC 405,10 c. Vervangen goot 1.133,69 d.

Nadere informatie

!!,()((-$(!.#+/(+01'##+-2!3#(4#+'(-2!5(!6#7'(-2!8##/(4((-2!9(::(72!9;'0 '(-05+(-$*(2!"##+'(-4(7'2!<=-%%+7#!(-!6(>$(+4(7'!(-!'(!:+#4;-?;(!5+(-$*(@!

!!,()((-$(!.#+/(+01'##+-2!3#(4#+'(-2!5(!6#7'(-2!8##/(4((-2!9(::(72!9;'0 '(-05+(-$*(2!##+'(-4(7'2!<=-%%+7#!(-!6(>$(+4(7'!(-!'(!:+#4;-?;(!5+(-$*(@! "#$%&#'()&(*((+ "#$%&%'%#$,()((-$(.#+/(+01'##+-23#(4#+'(-25(6#7'(-28##/(4((-29(::(729;'0 '(-05+(-$*(2"##+'(-4(7'2$(+4(7'(-'(:+#4;-?;(5+(-$*(@ ()*#+'#,--../012.,3#+'#%&45627-8%+#9/:;/.&'#-#/,7&-21?1@

Nadere informatie

! " "" "#$%&$'%%( "$"

!  #$%&$'%%( $ !" #$ % &"'(%(&))( *+)$#%$,-,#$ / 01 #) ( 2,,0 20!" #$ % &"'(%(&))( *+)$#%$,-,0#$ 1/!"()% )))1" )%))#, "# *+)))#) 3(&))))$ % (!)% )))3(&))))$ % 4 ( 4!)% )))'" #$ % &"3(&))))$ %! " "" "#$%&$'%%( "$" ' ""

Nadere informatie

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN Blad 1 RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN!" Auteur: Ricardo Mulder Opleiding: Facility Management Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Interne Dienst Faculteiten Rechtsgeleerdheid en

Nadere informatie

Huisvestingsprogramma 2014

Huisvestingsprogramma 2014 Huisvestingsprogramma 2014 School Aanvraag Kosten incl. 6% Toe te kennen Afwijzen Opmerking Oranje Nassau Geen aanvragen ingediend de Fontein Vervangen boeidelen 20.000,00 20.000,00 In overleg met het

Nadere informatie

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek:

Nadere informatie

bouwnummers 7.22, 7.23, 8.06, 8.07, 8.13, 8.14, t/m 10.08, Onderdeel Materiaal Kleur Gevels Gevelbekleding Hout Zwart, RAL 9005

bouwnummers 7.22, 7.23, 8.06, 8.07, 8.13, 8.14, t/m 10.08, Onderdeel Materiaal Kleur Gevels Gevelbekleding Hout Zwart, RAL 9005 bouwnummers 7.22, 7.23, 8.06, 8.07, 8.13, 8.14, 10.05 t/m 10.08, 11.16 Gevels Gevelbekleding Hout Zwart, RAL 9005 Gevelbekleding 10.05 t/m 10.07 Hout Grijs, RAL 060 80 05 Kozijnen, ramen en deuren Aluminium,

Nadere informatie

Adres modelwoning Exterieur

Adres modelwoning Exterieur 1111101 Adres modelwoning Exterieur Gevels Gevelconstructie baksteen 7.9 m2 Loszittend, onsamenhangend 21% Slopen/verwijderen Stenen ontbreken van rollaag tuinmuur achter en staat los. 1% Vervuiling stenen

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMSTERDAM Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen, zoals

Nadere informatie

!!" # $ %&' )!!! 12--1!33

!! # $ %&' )!!! 12--1!33 !!" # $ %&' ('''$ )!!! ""%*+, -.''/-&.0(-.'' 12--1!33 !"#$%& '( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((' )( *+

Nadere informatie

Het bos van konijn Fluwijn 1

Het bos van konijn Fluwijn 1 Het bos van konijn Fluwijn 1 Het bos van konijn Fluwijn 2! " # $ && & & & '( &&! ) '& +,- " # $ '(./0 +,,1223,142-5 2,!+6//441 5 2,!+6///40 $ 7 8 7 ( & & 9" & &. & :& " && Het bos van konijn Fluwijn 3

Nadere informatie

!"!#!!!$ % %& '" (% ) * +, --+./ +,0- +1 23.4$ 5 +,16-0 2 +6++ 7$5 +6 10, *8 +6++1+

!!#!!!$ % %& ' (% ) * +, --+./ +,0- +1 23.4$ 5 +,16-0 2 +6++ 7$5 +6 10, *8 +6++1+ " # $ % %& '" (% ) * +, --+./ +,0- +1 23.4$ 5 +,16-0 2 +6++ 7$5 +6 10, *8 +6++1+ #55 $% +6 $ 5%9% ' " 55 5 5% 5 5. '.5 +6 : +6 ( # ;& < 5% 5 5 555" 5 5 ;& # % $ % +6% 55 55 5 5% 5 5 5= 52 % +6 > 5 5 55

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Kerkeland 44 3947 MX Langbroek Datum: 30 augustus 2012 Kerkeland 44 Langbroek Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de Grotestraat

Nadere informatie

MOTIVERING AANVRAGEN ONDERHOUDSVOORZIENINGEN HPO 2014

MOTIVERING AANVRAGEN ONDERHOUDSVOORZIENINGEN HPO 2014 MOTIVERING AANVRAGEN ONDERHOUDSVOORZIENINGEN HPO 2014 Hieronder wordt per BESTUUR, per SCHOOL en per AANVRAAG gemotiveerd aangegeven dat een voorziening wordt toegekend (Programma) of wordt afgewezen (Overzicht).

Nadere informatie

Overzicht 20 - jarenplan

Overzicht 20 - jarenplan Overzicht 2 - jarenplan Toelichting: Objecten: Prijs: : De objecten waarover het totaal is berekend. Deze prijzen zijn de totalen per object. Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van het betreffende

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Notengaard 5 3962 JD Wijk bij Duurstede Datum: 31 mei 2012 Notengaard 5 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Friese Steen 68 3961 XK Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Friese Steen 68 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

Score dakbedekkingen en dakramen volgens NEN 2767 = 4

Score dakbedekkingen en dakramen volgens NEN 2767 = 4 BASISSCHOOL DE DUINSPRONG Dakbedekking en dakramen: De dakbedekking van de piramide-daken zijn bedekt met bitumineuze shingles. Tijdens de schouw bleek dat de bedekking van twee dakvlakken waren vervangen

Nadere informatie

Informatiemodel. Maatschappelijke dienstverlening 2012. Versienummer: 1.0

Informatiemodel. Maatschappelijke dienstverlening 2012. Versienummer: 1.0 Informatiemodel Maatschappelijke dienstverlening 2012 Versienummer: 1.0 Colofon Informatiemodel Maatschappelijke dienstverlening 2012 Versienummer 1.0 Uitgave! "#$%# & '()*+$# )%,)%'%! Opgesteld#-"*."

Nadere informatie

Bijlage 1t - Meerjarenonderhoudsplan Sporthal Fakkel

Bijlage 1t - Meerjarenonderhoudsplan Sporthal Fakkel Bijlage 1t Meerjarenonderhoudsplan Sporthal Adres Naam Element Handeling 239 6 6 Zwembad De Zwembad De Startja ar Invalidetoilet noodsignaal Vervangen MIVA installatie 2030 20 Invalidetoilet noodsignaal

Nadere informatie

Cluster Werkzaamheden 2015 69 WON. P. HEINK 1-57, 2-56. V SPEIJKSTR 2-24 beschermlagen buiten algemeen metaal

Cluster Werkzaamheden 2015 69 WON. P. HEINK 1-57, 2-56. V SPEIJKSTR 2-24 beschermlagen buiten algemeen metaal Cluster Werkzaamheden 2015 69 WON. P. HEINK 1-57, 2-56. V SPEIJKSTR 2-24 beschermlagen buiten algemeen metaal 25 WON. P.HEINK. 60-83, R. CLAESZSTR 1 9 WON. LANDINGSTR 2-12, COMMAN.1-15 16 WON GRAVESTR.41-55,

Nadere informatie

soort planmatig onderhoud

soort planmatig onderhoud Adressen soort planmatig onderhoud 69 WON. P. HEINK 1-57, 2-56. V SPEIJKSTR 2-24 CV vervangen voor HR combi 13 WON. EMMASTR. 1-25 noodverlichting decentraal controleren/accu vervangen 9 WON. EMMASTR. 42-58

Nadere informatie

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 10-jarenplan (Gedetailleerd) (Gedetailleerd) 2006002-5 VvE Buizenwerf/Oostmaaslaan Buizenwerf 53 t/m 253 3063 AB Rotterdam Toelichting op dit overzicht: Element: Gebrek: Handeling/Activiteit: Hoeveelheid/eenheid: Startjaar en cyclus:

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 Conditiemeting conform de NEN767 31AM6 Voorstraat Voorstraat 6/6b Utrecht 30-07-014 1 Algemene Objectgegevens Code Code 31AM6 Object Naam Voorstraat Adres Voorstraat 6/6b Postcode Plaats 31 AM Utrecht

Nadere informatie

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven 1 Vraagstelling; Opdrachtgever wil informatie over mogelijke gebreken, direct noodzakelijke kosten en kosten op termijn. Extra aandachtspunt; houtrot/aantasting

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767

Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Meerjarenonderhoudsplan/ Conditiemeting NEN2767 Voormalig Radiodistributiecentrale Menno van Coehoornstraat 4 Utrecht Object aan de Menno van Coehoornstraat 4 te Utrecht 1. Inleiding Iedere organisatie

Nadere informatie

Overdrachtsinspectie Gemeente Steenbergen In het kader van de overheveling onderhoudsgelden per 1-1-2015

Overdrachtsinspectie Gemeente Steenbergen In het kader van de overheveling onderhoudsgelden per 1-1-2015 Overdrachtsinspectie Gemeente Steenbergen In het kader van de overheveling onderhoudsgelden per 1-1-2015 Brede school De Nieuwe Veste te Steenbergen Petrus en Paulus te Dinteloord Pius X te Welberg De

Nadere informatie

Opdrachtomschrijving: dakrenovatie oude woning, bestaande uit meerdere klussen.

Opdrachtomschrijving: dakrenovatie oude woning, bestaande uit meerdere klussen. Opdrachtomschrijving: dakrenovatie oude woning, bestaande uit meerdere klussen. Deze renovatie aan een woning in Dordrecht bestaat uit meerdere klussen die naar verwachting binnen enkele werkdagen kunnen

Nadere informatie

Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam. Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam

Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam. Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam Werkomschrijving verbouwingswerkzaamheden Bergse Linker Rottekade 148 te Rotterdam Fam. Noorman Bergse Linker Rottekade 148 Rotterdam NR OMSCHRIJVING AANTAL EENHEID algemeen I Alle punten in overeenstemming

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan Demo Demo Comlex Voorbeeldlaan Voorbeeldstad Dorrestijn Vastgoed Advies BV Holevoetplein 299-A 3925 CA Scherpenzeel 033 2770705 info@dva-bv.nl www.dva-bv.nl INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

si neth Rappel 1 2 JAN. 2012 Fteg.no. c l n o

si neth Rappel 1 2 JAN. 2012 Fteg.no. c l n o si neth Gemeente Krimpen aan den IJssel Afdeling: Samenleving T.a.v. Dhr. M. Noorlander Postbus 200 2920 AE Krimpen aan den IJssel Rappel KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ingekomen d.d. 1 2 JAN. 2012 Fteg.no. c

Nadere informatie

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd) Westerdoksdijk 1013 AD Amsterdam Toelichting: Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn. Gebrek:

Nadere informatie

Gevel & Dak onderhoud

Gevel & Dak onderhoud Gevel & Dak onderhoud Gevel en dak betekenen alles voor de woning De conditie van de gevel en het dak bepaalt niet alleen de uitstraling van een woning. Ze heeft ook een grote invloed op de energieprestatie

Nadere informatie

MEERJARENBEGROTING. code omschrijving aantal eh. startjaar cyclus 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

MEERJARENBEGROTING. code omschrijving aantal eh. startjaar cyclus 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 klachtenonderhoud inspectiebevindingen 2. bestrating aan achterzijde bij bomen zeer oneffen incl. boomkransen + vuil wat verzakkingen straatwerk bij gevels bij entree oneffen, erg veel afschot naar straatkolken

Nadere informatie

Dongecentrale te Geertruidenberg

Dongecentrale te Geertruidenberg Dongecentrale te Geertruidenberg Ramingen instandhouding & restauratie in opdracht van 1 e concept CAL201012231 Dongecentrale te Geertruidenberg Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Totale bouwkosten casco 3

Nadere informatie

Brede School Brunssum Centrum. integraal voorlopig ontwerp 14-06-2013

Brede School Brunssum Centrum. integraal voorlopig ontwerp 14-06-2013 Brede School Brunssum Centrum integraal voorlopig ontwerp 14-06-2013 Brede school Brunssum Centrum Locatie Omgevingsfoto s Standpunt 5 Standpunt 4 Standpunt 3 Standpunt 1 Standpunt 3 Standpunt 2 Standpunt

Nadere informatie