Bouwbedrijf van Bree B.V. t.a.v. de heer J. Vlassak Postbus AA SOMEREN. Geachte heer Vlassak,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwbedrijf van Bree B.V. t.a.v. de heer J. Vlassak Postbus 19 5710 AA SOMEREN. Geachte heer Vlassak,"

Transcriptie

1 Tritium Advies B.V. Bouwbedrijf van Bree B.V. t.a.v. de heer J. Vlassak Postbus AA SOMEREN Gulberg TE NUENEN Telefoon Fax Groenstraat BA PRINSENBEEK Telefoon Fax Vestiging, datum : Nuenen, 20 januari 2012 Ons kenmerk : 1106/010/RV Uw kenmerk : - Behandeld door : Robert van de Voort Doorkiesnummer : Gecontroleerd door : Marjolijn Frensch Betreft : Waterparagraaf project Beemden Zuid te Heeze Internet ING K.v.K nr Geachte heer Vlassak, In opdracht van Bouwbedrijf van Bree B.V. is door Tritium Advies onderhavige waterparagraaf opgesteld voor het plangebied Beemden Zuid te Heeze, gemeente Heeze-Leende. Op deze locatie zullen 27 nieuwe woningen worden opgericht. Het plan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Voor deze locatie wordt derhalve een nieuw bestemmingsplan opgesteld conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro). In het kader van deze procedure dient onder andere een waterparagraaf te worden opgesteld. Inleiding Water en ruimtelijke ordening hebben met elkaar te maken. Enerzijds is water één van de sturende principes in de ruimtelijke ordening en kan daarmee beperkingen opleggen aan het ruimtegebruik. Anderzijds kunnen ontwikkelingen in het ruimtegebruik ongewenste effecten hebben op de waterhuishouding. Een goede afstemming tussen beide is derhalve noodzakelijk om problemen, zoals bijvoorbeeld wateroverlast, slechte waterkwaliteit en verdroging te voorkomen. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stelt een watertoets in ruimtelijke plannen verplicht. In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze in het plangebied met water en watergerelateerde aspecten wordt omgegaan. Nationaal waterbeleid In het afgelopen decennium heeft Nederland meerdere keren te kampen gehad met wateroverlast. Dit heeft geresulteerd in een omslag in het waterbeleid en het denken over water. Het kabinet heeft in december 2000 voor het Waterbeleid 21 e eeuw drie uitgangspunten opgesteld, te weten anticiperen in plaats van reageren, niet afwentelen van waterproblemen op het volgende stroomgebied, maar handelen volgens de drietrapsstrategie van vasthouden-bergen-afvoeren en meer ruimtelijke maatregelen naast technische ingrepen. Belangrijk onderdeel in het waterbeleid is de watertoets. Nieuwe plannen en projecten moeten worden getoetst aan de effecten op veiligheid, wateroverlast en verdroging. Ruimte die nu beschikbaar is voor de bescherming tegen overstromingen en wateroverlast mag niet sluipenderwijs 1106/010/RV pagina 1 van 9

2 verloren gaan bij de uitvoering van nieuwe projecten voor infrastructuur, woningbouw, landbouw of bedrijventerreinen. Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Een achttal wetten is samengevoegd tot één wet en vervangt hiermee een aantal bestaande wetten, zoals het Waterbeleid 21 e eeuw en de Kaderrichtlijn Water, op het gebied van waterbeheer. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. De visie richt zich primair op het voorkomen van wateroverlast door overstroming vanwege veel neerslag in een korte tijd. Hieruit volgen richtlijnen voor de ruimtelijke inrichting van het gebied om wateroverlast tegen te gaan en een aantal mogelijke technische maatregelen welke kunnen worden ingezet. De maatregelen kunnen worden ingedeeld in de voorkeursvolgorde van vasthouden, bergen en afvoeren. De doelstelling van deze maatregelen is een afvoer te krijgen die niet groter is dan de landbouwkundige afvoer. Daarnaast levert de Waterwet een flinke bijdrage aan kabinetsdoelstellingen zoals vermindering van regels, vergunningstelsels en administratieve lasten. Naast de Waterwet blijft de Waterschapswet als organieke wet voor de waterschappen bestaan. Een belangrijk gevolg van de Waterwet is dat de huidige vergunningstelsels uit de afzonderlijke waterbeheerwetten worden gebundeld. Dit resulteert in één vergunning, de Watervergunning, die met een wettelijk vastgesteld aanvraagformulier kan worden aangevraagd. Een belangrijke verandering na het in werking treden van de Waterwet is de onderverdeling in het bevoegde gezag met betrekking tot directe en indirecte lozingen. Alle indirecte lozingen vallen onder het Wabo bevoegde gezag (gemeente en provincie). Alle directe lozingen vallen onder het gezag van de Waterwet (waterschappen voor de regionale wateren en Rijkswaterstaat voor de Rijkswateren). De directe lozingen vallen onder de Waterwet (Wtw). De indirecte lozingen zijn opgegaan in de Wet milieubeheer (Wm) en vallen inmiddels onder de omgevingsvergunning (Wabo). Beleid waterschap en provincie Het waterschap De Dommel is verantwoordelijk voor het waterbeleid in en om de gemeente Heeze-Leende. Het waterschap zorgt ervoor dat er voldoende water is en dat dit water een goede kwaliteit heeft. Om deze taak goed uit te voeren, zijn wettelijke regels nodig, ook op en langs het water. Deze regels staan in de keur van het waterschap en gelden voor iedereen die woont of werkt binnen het gebied van Waterschap De Dommel. De regels zijn vastgelegd in de Keur Waterschap De Dommel De Dommel toetst voor vergunning en ontheffingsverlening of een activiteit of werk wordt uitgevoerd in keurbeschermingsgebieden, attentiegebieden of daarbuiten. Het waterschap stelt ter concretisering van het waterhuishoudkundigbeleid kaartmateriaal vast. Voor wat betreft de aanwijzing van de gebieden waarvoor een vergunning voor het lozen in en afvoeren naar oppervlaktewateren is vereist, is dit ook een taak van het waterschap. Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt uitgegaan van de begrenzing van de keurbeschermingsgebieden en attentiegebieden zoals deze is vastgelegd op de keurkaart. Het plangebied Beemden Zuid valt in het keurbeschermingsgebied en voor een klein deel in een attentiegebied. De verboden in een keurbeschermingsgebied zijn onder andere: het graven, dempen en verleggen van waterlopen; het leggen, verplaatsen of weghalen van duikers, stuwen, bruggen en dergelijke; 1106/010/RV pagina 2 van 9

3 op stroken van vier meter breed naast de hoofdwaterlopen (zgn. A-wateren) obstakels, bouwwerken en beplantingen neerzetten, omdat dit het onderhoud belemmert; op stroken van 25 meter langs beken met een natuurfunctie bouwwerken plaatsen die beekherstel bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken; op kaden ploegen, spitten, graven, motorrijden etcetera, waardoor de kade minder stevig wordt; onttrekken van grondwater; draineren in en rondom natte natuurparels. De verplichtingen in een keurbeschermingsgebied zijn onder andere: het regelmatig schoonmaken van de waterlopen; bij beweiding plaatsen van een afrastering; het opruimen van specie en maaisel uit de waterlopen nadat deze zijn schoongemaakt. Afwijken van de verboden en verplichtingen is mogelijk als u een watervergunning van het waterschap heeft. Een aanvraag voor een watervergunning kan worden ingediend bij gemeente of waterschap met het 'aanvraagformulier watervergunning'. Voor tijdelijke grondwateronttrekkingen (bemaling, korter dan 6 maanden of minder dan m 3 per maand) is een vergunning vereist. Voor een aantal zaken geldt een vrijstelling. Het beleid van waterschap De Dommel is vastgelegd in het waterbeheerplan Krachtig Water. Dit waterbeheerplan beschrijft de doelen en inspanningen van het waterschap voor de bovengenoemde periode. Aan de basis van dit waterbeheerplan staan de waterprogramma s die in de periode in samenwerking met andere overheden en belangenpartijen tot stand kwamen en richten zich op alle waterdoelen in het beheergebied van Waterschap De Dommel. Er is hierbij een indeling gemaakt in de volgende thema s: droge voeten; voldoende water; natuurlijk water; schoon water; schone waterbodem; mooi water. Het waterbeheerplan is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Waterschap De Dommel op 16 december 2009 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant op 21 december Het provinciaal beleid is onder andere verwoord in het Provinciaal Waterplan 2010 tot Het Provinciaal Waterplan vormt de strategische basis voor het Brabantse waterbeleid en waterbeheer, voor de korte en lange termijn. Het Waterplan houdt rekening met duurzaamheid en klimaatveranderingen. Het is een breed gedragen beleidsplan, omdat het tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met veel belanghebbende (water)partijen in Brabant. Gemeentelijk beleid De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor de inzameling en het transport van afvalwater. Het rioleringsbeheer is een belangrijke gemeentelijke taak. De Wet milieubeheer verplicht de gemeente tot het 1106/010/RV pagina 3 van 9

4 vaststellen van een Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP). Het GRP moet op basis van de Waterwet worden verbreed met aspecten van grond- en hemelwater. In de gemeente Heeze-Leende heeft de gemeenteraad op 27 juni 2011 derhalve een nieuw verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) vastgesteld. In het VGRP geeft de gemeente aan hoe ze het rioleringsstelsel beheert en onderhoudt. Daarnaast staan hierin de nieuwe projecten opgenomen die de gemeente moet uitvoeren om te voldoen aan de eisen vanuit de milieuwetgeving. Gebied Het plangebied maakt deel uit van het stroomgebied Boven Dommel. Het beleid van het waterschap is om te proberen om 100% van het verhard oppervlak af te koppelen en het schone regenwater te infiltreren in de bodem. De volgende stap is het bergen van water. Pas wanneer vasthouden en bergen niet mogelijk is kan gekozen worden voor afvoeren. De keuze van voorziening moet uiteraard afgestemd zijn op de kenmerken van de ondergrond. Uit informatie van de Wateratlas van de Provincie Noord-Brabant blijkt dat het plangebied enkel geschikt is voor het aanleggen van een bovengrondse infiltratievoorziening. De omgeving van het plangebied is namelijk gelegen nabij een gebied met een grondwaterdynamiek met een gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) variërend van 0,40-1,20 m-mv en een gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) van 1,20 m-mv of dieper. Tevens is het plangebied gelegen in een gebied waar sterke kwel optreedt. In de nabije omgeving treedt tevens maaiveldkwel op. Het plangebied bevindt zich niet in een grondwaterbeschermingsgebied (25-jaarszone). Voornoemd kaartmateriaal is opgenomen in bijlage B. Beïnvloeding van het waterhuishoudkundig systeem Door de beoogde realisatie van het bouwplan zullen er wijzigingen plaatsvinden aan de verharde oppervlakten. De waterhuishoudkundige situatie ter plaatse zal derhalve veranderen. Een aspect binnen het plangebied Beemden Zuid is de afkoppeling en eventuele infiltratie van hemelwater in de bodem. Infiltratie van hemelwater biedt namelijk voordelen tegenover de gebruikelijke afvoermethoden via het oppervlaktewater of via rioleringssystemen. Deze voordelen zijn onder andere: verdroging van de bodem wordt tegengegaan en de natuurlijke waterkringloop wordt verbeterd; minder of geen belasting van het rioolstelsel. Daardoor zullen minder of geen overstorten plaatsvinden, zodat minder vuillast in het oppervlaktewater terecht komt; lagere piekaanvoer op de RioolWaterZuiveringInstallatie (RWZI); mogelijkheid tot hergebruik van (geïnfiltreerd) water. Infiltratie van regenwater is in Nederland een relatief nieuwe ontwikkeling. In Duitsland is hiermee al meer ervaring opgedaan en is vastgelegd dat minimaal een infiltratiesnelheid (k-waarde) van m/s (circa 0,09-0,43 meter/dag ofwel 3,6-18 mm/h) vereist is voor het succesvol toepassen van regenwaterinfiltratie. De reden die hiervoor wordt opgegeven is dat er bij lagere doorlatendheden reducerende omstandigheden kunnen optreden in de onverzadigde zone, die een ongunstige invloed kunnen hebben op het retentie- en omzettingsvermogen ervan. Daarnaast is bij lagere doorlatendheden ook een groot ruimtebeslag nodig voor het aanleggen van infiltratievoorzieningen. Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat deze langer (dagen achtereen) water blijven voeren, hetgeen onwenselijk kan zijn in een (woon)omgeving. 1106/010/RV pagina 4 van 9

5 De doorlatendheid van een bodem is afhankelijk van vele factoren, onder meer poriëngrootte, de continuïteit van de poriën, de poriënvorm, het poriënaantal, de geometrie van de poriënkanalen en de diepte tot de grondwaterstand. De poriëngrootte en de verdeling ervan hangen in de eerste plaats van de bodemsoort en de bodemstructuur af. Bovendien is de doorlatendheid afhankelijk van de verzadigingsgraad en kan ze beïnvloed worden door micro-organismen. Hieruit kan worden afgeleid dat de infiltratiesnelheid van de ondergrond geen constante waarde heeft, maar van plaats tot plaats varieert, waarbij zelfs op vrij kleine schaal belangrijke verschillen kunnen optreden. Locatie plangebied Het plangebied ligt aan de rand van de bebouwde kom van Heeze. Het gebied wordt ten noorden, ten westen en ten zuiden begrensd door woonhuizen. Ten oosten van het plangebied zijn agrarische percelen gelegen, waar de Grootte Aa doorheen stroomt. De omgeving kan derhalve worden beschreven als woonbebouwing omgeven door een agrarisch buitengebied. Het gebied kent geen duidelijke hoogteverschillen en is geologisch gezien gelegen in de Roerdalslenk, ten noordoosten en nabij de Feldbissbreuk, op een gemiddelde hoogte van circa 21,50 meter + NAP. In bijlage A is een schets van de toekomstige situatie weergegeven. Van het nieuwbouwplan zijn verder de volgende gegevens bekend: Locatie : Beemden Zuid te Heeze; toekomstige bestemming : 27 woningen met parkeervoorziening en infrastructuur; totale oppervlakte plangebied : m 2 ; bestaand verhard oppervlak : 0 m 2 ; totaal extra verhard oppervlak : m 2, waarvan: dak : m 2 ; terreinverharding (volledig verhard) : m 2 ; terreinverharding (semi-verhard) : 170 m 2. De watersystemen zoals die in de locatie en omgeving voorkomen worden onderverdeeld in grondwater, oppervlaktewater, regenwater en afvalwater. Grondwater Het heersende grondwaterpeil ligt tussen 0,8-0,9 meter beneden maaiveld. De stromingsrichting van het grondwater is volgens de kaart Dienst Grondwaterverkenning TNO globaal noordwestelijk. Voor zover bekend vinden in de directe omgeving van de locatie geen grootschalige grondwateronttrekkingen plaats die een directe invloed hebben op de grondwaterstand en grondwaterstroming op de locatie. Oppervlaktewateren Binnen de locatie is geen oppervlaktewater aanwezig. Op een afstand van circa 100 meter ten oosten van het plangebied stroomt in noordelijke richting de Grootte Aa. Verder zijn in de directe omgeving diverse schouwsloten aanwezig. Ecosystemen Het plangebied ligt niet in een natuurgebied. Ook in de directe nabijheid van de locatie is geen natuurgebied gelegen. Op een afstand van circa meter ten noordoosten van het plangebied is de 1106/010/RV pagina 5 van 9

6 Strabrechtsche Heide (natuurreservaat) gelegen. Op een afstand van circa meter zijn de Hubertusbossen gelegen. Bodem De bovenste bodemlaag (tot 2,0 m-mv) is opgebouwd uit zeer fijn tot matig grof, zwak tot matig siltig zand. De huidige maaiveldhoogte van het plangebied is circa 21,50 meter + NAP. De woningen in de directe omgeving van het plangebied zijn echter hoger gelegen. De ontwikkelaar is derhalve voornemens het plangebied op te hogen tot een hoogte van circa 22,15 meter + NAP (hoogte omliggende woningen). Hierdoor is er tevens sprake van een voldoende ontwateringdiepte. Bij het ophoogmateriaal dient het infiltrerend vermogen te worden bekeken. In bijlage D is aangegeven waar de ophoging in het plangebied plaatsvindt. Op de onderzoekslocatie is door DvL Milieu & Techniek een verkennend bodemonderzoek (rapportnummer B , d.d ) uitgevoerd. Bij dit bodemonderzoek bleek de bovengrond plaatselijk licht verontreinigd te zijn met cadmium, lood en zink. De ondergrond (0,5-2,0 m-mv) is niet verontreinigd met de onderzochte stoffen. Het grondwater is plaatselijk licht verontreinigd met barium, zink en naftaleen en niet verontreinigd met de overige onderzochte stoffen. Op basis van voornoemde resultaten zijn er vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen directe beperkingen en/of belemmeringen aan het gebruik van de onderzoekslocatie voor de bouw van 27 nieuwe woningen. Bij het voornoemde verkennend bodemonderzoek is tevens het aangrenzende perceel onderzocht. Op dit perceel is thans de Gemeentewerf van Heeze-Leende nog gevestigd. Op dit perceel is een ernstige verontreiniging met zware metalen vastgesteld. Na afvoer van de genoemde verontreinigde grond zijn er vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen directe beperkingen en/of belemmeringen aan het gebruik van de onderzoekslocatie voor de bouw van 27 nieuwe woningen. Neerslaggegevens Voor de dimensionering van de eventuele infiltratie- of bergingsvoorzieningen zijn de volgende parameters van belang: de k-waarde van de ondergrond. Hiervoor wordt conform het in 2008 door DvL Milieu & Techniek uitgevoerde infiltratieonderzoek een gemiddelde van 1,37 meter per dag aangehouden; de afgekoppelde oppervlakken die worden aangesloten op de voorziening; de te verwachten neerslag, evenals de intensiteit ervan. Voor de afvoer van hemelwater geldt het uitgangspunt 'hydrologisch neutraal ontwikkelen'. Dit houdt in dat het hemelwater dat op daken en verhardingen valt, niet versneld mag worden afgevoerd naar oppervlaktewater. Voor behandeling van dit water geldt de waterkwantiteitstrits, waarbij optie 1 het meest wenselijk en optie 4 het minst wenselijk is: 1. hergebruiken; 2. vasthouden; 3. bergen; 4. afvoeren naar oppervlaktewater. Deze trits dient te worden doorlopen en er dient beargumenteerd te worden voor welke optie wordt gekozen. 'Vasthouden' betekent infiltratie in de bodem. Als hergebruik en (volledige) infiltratie niet mogelijk 1106/010/RV pagina 6 van 9

7 zijn, is het noodzakelijk om water te bergen of af te voeren naar oppervlaktewater. Bij 'bergen' kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een buffersloot met een geknepen afvoer naar een watergang. De te bergen hoeveelheid hemelwater dient te worden berekend met een neerslagreeks van T = %. De initiatiefnemer dient deze berging op eigen terrein te realiseren. De afvoer vanuit de berging mag niet meer bedragen dan de afvoer in de oorspronkelijke situatie. Deze afvoer is locatiegebonden en varieert grofweg van 0,1 tot 2 l/s/ha. Voor de projectlocatie geldt een afvoercoëfficiënt van 1,67 l/s/ha. Bij de berekeningen van de maatgevende berging en de berging bij extreme neerslag, een neerslagreeks van T = %, wordt derhalve uitgegaan van een gemiddelde afvoer van 1,67 l/s/ha. De maatgevende berging uitgaande van een toename van het verhard oppervlak met m² bedraagt 241 m 3 waarbij een hoeveelheid van 313 m 3 geen overlast bij derden mag veroorzaken. De berekende hoeveelheid hemelwater zal in de vorm van een op het terrein nog aan te leggen infiltratievoorziening (wadi) worden geborgen. Het hemelwater wat op de verharde oppervlakken valt zal derhalve via een regenwaterriolering, of over het maaiveld, worden afgevoerd naar de infiltratievoorziening waar het kan infiltreren in de bodem. In bijlage C is de berekening van de maatgevende berging, middels het Toetsinstrumentarium Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen (HNO), weergegeven. Aangezien het plangebied is gelegen nabij een gebied met een grondwaterdynamiek met een gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) variërend van 0,40-1,20 m-mv is in de HNO-berekening een GHG van 0,40 m-mv aangehouden. Dit komt overeen met 21,10 meter + NAP. Aangezien het hemelwater niet op het riool wordt afgevoerd maar op bovenstaande wijze op locatie geborgen, geïnfiltreerd en vertraagd afgevoerd wordt, dient er rekening gehouden te worden met de geconstateerde cadmium, lood en zink in de bodem. De aangetroffen verontreinigingen leveren gezien de relatief lage gehalten echter geen humane, ecologische of verspreidingsrisico s op. Locatie en dimensionering infiltratievoorziening In de onderhavige situatie wordt ervoor gekozen om een wadi c.q. retentievijver aan te leggen als infiltratievoorziening. Een wadi is een laagte in het bodemprofiel, meestal beplant met gras, waarin het afgekoppelde regenwater zich kan verzamelen, wordt geborgen en in de bodem infiltreert. Tevens wordt een wadi een buffer bij hevige regenval. Gezien het af te koppelen dakoppervlak en terreinverharding en de te bergen neerslaggebeurtenis dient de wadi een minimale bergingscapaciteit van 241 m 3 te hebben. In het onderhavige plan wordt er echter voor gekozen om de wadi te dimensioneren op een bergingscapaciteit van 313 m 3, zodat ook meteen wordt voldaan aan de eis voor berging bij extreme neerslag. In de in bijlage A opgenomen situatietekening is de positie van de wadi weergegeven. Het ingekleurde vlak geeft de locatie aan waar binnen de wadi zal worden gerealiseerd. Dit vlak heeft een oppervlakte van circa m 2. De wadi zelf zal circa 910 m 2 aan ruimte in beslag nemen. Met een diepte van 0,4 m en een talud van 1:3 (verticaal:horizontaal) zal de bergingscapaciteit circa 350 m 3 bedragen. In navolgende figuur 1 wordt schematisch een dwarsdoorsnede van de aan te leggen wadi weergegeven. 1106/010/RV pagina 7 van 9

8 Figuur 1: Schematisch dwarsprofiel wadi In de wadi dient een bovengrondse noodoverloop te worden geïnstalleerd die op het vuilwaterriool is aangesloten om zo langdurige excessieve regenbuien af te kunnen voeren en wateroverlast tot een minimum te beperken. Er dient hierbij wel te worden gewaarborgd dat geen verontreinigd (afval)water terug kan lopen in de wadi. Tevens dient er een voorziening getroffen te worden om te voorkomen dat vuil en bladeren in de wadi terecht komen en de infiltratiecapaciteit hiermee negatief beïnvloeden. Het is dan ook af te raden boven of in de directe omgeving van de infiltratievoorziening bomen of grote struiken te planten. Daar wortels juist deze natte plekken opzoeken en de voorziening daardoor kan dichtgroeien en verstoppen, zodat de voorziening onvoldoende of niet meer functioneert. De leeglooptijd van de wadi zal circa een halve dag bedragen. In werkelijkheid zal deze leeglooptijd waarschijnlijk iets minder bedragen. Met het berekenen van de leeglooptijd is alleen uitgegaan van de infiltratiewaarde in een verzadigde zone, terwijl er over een geringe oppervlakte ook horizontale infiltratie zal plaatsvinden. Materiaalgebruik Afkoppeling van het hemelwater van het afvalwater maakt dat er in de bebouwing geen materialen gebruikt mogen worden die de grondwaterkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden. Het betreft uitlogende materialen zoals zink en lood. Dat betekent dat slechts duurzame, niet-uitloogbare materialen gebruikt worden. Overige aandachtspunten In het afwateringssysteem van de daken moeten voorzieningen worden aangebracht om vaste bestanddelen als bladeren, zand, ander sediment en dergelijke achter te houden zodat het systeem niet verstopt raakt of dicht gaat slibben in de tijd. Deze voorzieningen moeten goed bereikbaar blijven, om ze regelmatig te kunnen onderhouden en reinigen. Het is niet toegestaan chemische bestrijdingsmiddelen toe te passen of agressieve reinigingsmiddelen te gebruiken op de af te koppelen verharde oppervlakken. Het is in beperkte mate toegestaan tijdens gladheid door bevriezing of sneeuwval zout als gladheidbestrijdingsmiddel op de bestrating en parkeerplaatsen e.d. toe te passen. Een alternatief kan bijvoorbeeld zand zijn. Regelmatig onderhoud van de aanvoerzijde van de voorzieningen zal noodzakelijk zijn om te garanderen dat het systeem blijft functioneren. Ook moet de noodoverloop regelmatig worden onderhouden. 1106/010/RV pagina 8 van 9

9 Wij hopen u hiermee op passende wijze van dienst te zijn geweest. Met vriendelijke groet, Tritium Advies B.V. ir. R.A.C. van de Voort Projectleider RO Bijlage A Bijlage B Bijlage C Bijlage D Schets toekomstige situatie Kaartmateriaal Wateratlas van de Provincie Noord-Brabant Berekening maatgevende berging Kaart ophoging plangebied 1106/010/RV pagina 9 van 9

10 BIJLAGE A

11

12 BIJLAGE B

13

14

15 BIJLAGE C

16 Toetsinstrumentarium Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen Compenserende berging voor nieuw verhard gebied Algemeen Naam project: Contactpersoon initiatiefnemer: Beemden Zuid de heer J. Vlassak Datum: januari 2012 Kenmerken projectgebied pagina Hydrologisch 1 van 2neutraal ontwikkelen Bruto oppervlak projectgebied Bestaand verhard oppervlak m² m² De waterschappen Aa & Maas en De Dommel willen Nieuw totaal verhard oppervlak 6150 m² met deze berekening in Netto te compenseren oppervlak 6150 m² een vroeg stadium de Hiervan is type 1 (volledig verhard) Hiervan is type 2 (semi-verhard) Infiltratiepercentage semi-verhard oppervlak Maaiveldniveau nieuw verhard oppervlak GHG m² m² % m + NAP m + NAP betrokkenen adviseren over de eisen die de waterschappen stellen ten aanzien van hydrologisch neutraal ontwikkelen. Infiltratiesnelheid bodem 1.37 m/dag Het berekende wateradvies is richtinggevend. Aan de Systeemeisen aan berging in projectgebied berekening kunnen geen Dimensies voorziening rechten worden ontleend. Lengte voorziening 0.0 m Talud voorziening (1:x) 0.0 Maximale peilstijging (in normaal nat jaar) 0.2 m Maximale peilstijging bij T=10 jaar scenario 0.3 m Maximale peilstijging bij T=100 jaar scenario 0.4 m Afvoercoëfficiënten voorziening Afvoercoëfficiënt bij T=10 jaar scenario 1.67 l/s/ha Afvoercoëfficiënt bij T=100 jaar scenario 3.34 l/s/ha Resultaten Contactpersoon Totale benodigde berging in projectgebied Berging voor infiltratie Berging bij extreme neerslag T=10 jaar Berging bij extreme neerslag T=100 jaar m³ m³ m³ de heer J. Llop Tel: Fax: Ontwerp infiltratievoorziening Ruimtebeslag Maximale berging in normaal nat jaar Maximale ledigingstijd in normaal nat jaar Berging bij extreme neerslag T=10 jaar m² m³ uren m³ Waterschap De Dommel Postbus DA Boxtel Bosscheweg WB Boxtel T=100 jaar 32 m³ Ontwerp bergingsvoorziening voor extreme neerslagsituaties Ruimtebeslag 804 Berging bij T=10 jaar 241 Berging bij T=100 jaar 313 Afvoercapaciteit bij T=10 jaar 3.6 m² m³ m³ m³/uur Berging 'tussen de stoepranden' Berging bij T=100 jaar 0 m³

17 Toetsinstrumentarium Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen Compenserende berging voor nieuw verhard gebied Toelichting Neerslag die valt op verhard oppervlak wordt sneller naar het oppervlaktewater afgevoerd dan neerslag die op onverhard oppervlak valt. In het geval dat er verharding wordt aangelegd op een locatie waar eerst geen verharding aanwezig was, is er dus sprake van een versnelde lozing naar het oppervlaktewater. Dit heeft gevolgen voor de aanvulling van het grondwater en de afvoer uit het projectgebied bij neerslagsituaties. Deze gevolgen dienen gecompenseerd te worden door infiltratie en berging in het projectgebied. Opmerkingen <geen> 18 januari 2012 pagina Hydrologisch 2 van 2neutraal ontwikkelen De waterschappen Aa & Maas en De Dommel willen met deze berekening in een vroeg stadium de betrokkenen adviseren over de eisen die de waterschappen stellen ten aanzien van hydrologisch neutraal ontwikkelen. Het berekende wateradvies is richtinggevend. Aan de berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Contactpersoon de heer J. Llop Tel: Fax: Waterschap De Dommel Postbus DA Boxtel Bosscheweg WB Boxtel

18 BIJLAGE D

19

Bouwbedrijf van Bree B.V. t.a.v. de heer J. Vlassak Postbus 19 5710 AA SOMEREN. Geachte heer Vlassak,

Bouwbedrijf van Bree B.V. t.a.v. de heer J. Vlassak Postbus 19 5710 AA SOMEREN. Geachte heer Vlassak, Tritium Advies B.V. Bouwbedrijf van Bree B.V. t.a.v. de heer J. Vlassak Postbus 19 5710 AA SOMEREN Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK

Nadere informatie

NOT a 12 september 2013 Water Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie

NOT a 12 september 2013 Water Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie NOT01-0252596-01a 12 september 2013 Water Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie tot de watertoets. In deze notitie wordt verwoord

Nadere informatie

Cootjans Vastgoed Exploitatie T.a.v. de heer P. Cootjans Parallelweg Oost 21 5555 XA VALKENSWAARD

Cootjans Vastgoed Exploitatie T.a.v. de heer P. Cootjans Parallelweg Oost 21 5555 XA VALKENSWAARD Cootjans Vastgoed Exploitatie T.a.v. de heer P. Cootjans Parallelweg Oost 21 5555 XA VALKENSWAARD Vestiging, datum : Nuenen, 6 mei 2010 Ons kenmerk Uw kenmerk : - Behandeld door : 0908/046/RV-2 : Robert

Nadere informatie

Laride T.a.v. de heer M. Trower Postbus AE VELDHOVEN. Geachte heer Trower,

Laride T.a.v. de heer M. Trower Postbus AE VELDHOVEN. Geachte heer Trower, TRITIUM NUENEN» Gulberg 35 5674 TE Nuenen T. 040.29 51 951 Laride T.a.v. de heer M. Trower Postbus 211 5500 AE VELDHOVEN TRITIUM PRINSENBEEK» Groenstraat 27 4841 BA Prinsenbeek T. 076.54 29 564 TRITIUM

Nadere informatie

Waterparagraaf. Bouw woning Hollevoort, Bakel. Waterparagraaf. Woning Hollevoort, Bakel

Waterparagraaf. Bouw woning Hollevoort, Bakel. Waterparagraaf. Woning Hollevoort, Bakel Waterparagraaf Bouw woning Hollevoort, Bakel Waterparagraaf Projectlocatie Hollevoort ongenummerd, Bakel Omschrijving project Waterparagraaf ten behoeve van de bouw woning buitengebied gemeente Gemert-Bakel

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie Memo nummer Water-01 aan BAM Woningbouw Martijn Stabel Oranjewoud van Arjan van Beek Oranjewoud datum 24 mei 2011 project Valkenswaard, opstellen bestemmingsplan en uitvoeren onderzoeken locatie Geenhovensedreef

Nadere informatie

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel

Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel Waterparagraaf Melkveebedrijf M.C.M. Sieben, Witte Plakdijk 6 Ospel De heer M.C.M. Sieben is voornemens een nieuwe rundveestal op te richten op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Nederweert, sectie

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Biestsestraat , Biest-Houtakker

Biestsestraat , Biest-Houtakker waterparagraaf Biestsestraat 98-100, Biest-Houtakker Gemeente Hilvarenbeek Datum: 5 maart 2010 Projectnummer: 90539.01 INHOUD 1 Waterbeleid 3 1.1 Europees en nationaal beleid 3 1.2 Provinciaal beleid

Nadere informatie

WATERPARAGRAAF SLAAKDAM 2A DE HEEN (STEENBERGEN)

WATERPARAGRAAF SLAAKDAM 2A DE HEEN (STEENBERGEN) 318827_1331028363790_waterparagraaf_slaakdam_2_S_BEM1201217_1.pdf *BEM1201217* BEM1201217 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d 22-01-2013 nr.(s) MYZ12000090 Omgevingsmanager WATERPARAGRAAF

Nadere informatie

Bijlage 5 Wateradvies Wetterskip

Bijlage 5 Wateradvies Wetterskip vastgesteld bestemmingsplan West-Terschelling West Aletalaan fase 4 Gemeente Terschelling Projectnummer 250651 Bijlage 5 Wateradvies Wetterskip blad 259 van 381 Ruimtelijke Ordening - Oranjewoud WFN1215886

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : A.E.C. Vestjens Projectnummer : BIM-079-01 Projectomschrijving : Gezondheidscentrum te Neer Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 18 oktober

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen.

Het nieuw te realiseren plan Aan de Kasteeltuinen is ongeveer 1,75 hectare groot en biedt plek aan 34 woningen. NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Dibema Montfort B.V. Projectnummer : RDL-007-01 Projectomschrijving : Wonen Aan de Kasteeltuinen Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum

Nadere informatie

Waterparagraaf De Hei 53, Mariahout Waterparagraaf De Hei 53, Mariahout Projectlocatie De Hei 53, Mariahout Omschrijving project Waterparagraaf ten behoeve van vergroting agrarisch bouwblok Projectnummer

Nadere informatie

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel Waterparagraaf Groenstraat 2, Sprundel projectnr. 166718 revisie 00 20 oktober 2006 Opdrachtgever De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring

Nadere informatie

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur Waterparagraaf Perron 073 Den Bosch Auteur ing. J.A. Wemekamp Verificatie ing. L. Dielen Autorisatie ing. L. Dielen Datum 27 februari 2014 Versie 1.0 Status Definitief Heijmans Integrale Projecten B.V.

Nadere informatie

Memo. Figuur 1 Overzicht plangebied en omgeving (bron: googlemaps) blad 1 van 7

Memo. Figuur 1 Overzicht plangebied en omgeving (bron: googlemaps) blad 1 van 7 Memo nummer water 1 datum 15 juli 2013 aan Arno Derks Croonen van Arjan van Beek Oranjewoud kopie Ruud van Hoek Oranjewoud project Haalbaarheidsstudie Prodrive Ekkersrijt gemeente Son projectnummer 252510

Nadere informatie

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water WATERPARAGRAAF Onderwerp: Rentray Rekken Apeldoorn, Projectnummer: 2 november 2009 C01031.200803 Opgesteld door: M.J.C. Kerkhof Jonkman Gecontroleerd door: M. Swenne ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a

Nadere informatie

ONDERZOEK DUURZAME WATERHUISHOUDING DE BOSRUITER SPRUNDEL

ONDERZOEK DUURZAME WATERHUISHOUDING DE BOSRUITER SPRUNDEL ONDERZOEK DUURZAME WATERHUISHOUDING DE BOSRUITER SPRUNDEL Inleiding Sinds 1 november 2003 is het wettelijk verplicht, in het kader van het Besluit Ruimtelijke Ordening, een watertoets te verrichten. In

Nadere informatie

Bijlage B: Waterparagraaf Burgemeester Moonshof te Raamsdonk 8 december 2016

Bijlage B: Waterparagraaf Burgemeester Moonshof te Raamsdonk 8 december 2016 Bijlage B: Waterparagraaf Burgemeester Moonshof te Raamsdonk 8 december 2016 M E M O Onderwerp : Waterparagraaf Locatie : Burgemeester Moonshof te Raamsdonk Opdrachtgever : Bolton Bouw Datum : 8 december

Nadere informatie

Waterparagraaf bestemmingsplanherziening Nuenenseweg 78 in Geldrop

Waterparagraaf bestemmingsplanherziening Nuenenseweg 78 in Geldrop Waterparagraaf bestemmingsplanherziening Nuenenseweg 78 in Geldrop Een relevant aspect binnen de ruimtelijke onderbouwing voor het uitbreidingplan voor het bedrijf Kuhn-Geldrop aan de Nuenenseweg 78 in

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : Gemeente Nederweert Projectnummer : NDW-041-01 Projectomschrijving : Carpoolplaats Nederweert Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 13 juli

Nadere informatie

Memo waterplan De Kievit

Memo waterplan De Kievit Memo waterplan De Kievit Datum Documentnummer Relatie Onderwerp 17 januari 2017 T140020.002.001/HVE De Kievit Onroerend Goed BV Memo waterplan Waterplan De Kievit In het kader van de ontwikkeling van glastuinbouwgebied

Nadere informatie

datum 24-2-2014 dossiercode 20140224-2-8518

datum 24-2-2014 dossiercode 20140224-2-8518 datum 24-2-2014 dossiercode 20140224-2-8518 Project: Bouwkavel Fiifhuizen 8 Harkema Gemeente: Achtkarspelen Aanvrager: Marije Streefkerk Organisatie: Gemeente Achtkarspelen Geachte heer/mevrouw Marije

Nadere informatie

B i j l a g e 3 : A d v i e s W e t t e r s k i p F r y s l â n - w a t e r t o e t s

B i j l a g e 3 : A d v i e s W e t t e r s k i p F r y s l â n - w a t e r t o e t s B i j l a g e 3 : A d v i e s W e t t e r s k i p F r y s l â n - w a t e r t o e t s Code: 20111219-2-3938 Datum: 2011-12-19 Samenvatting van de gegevens voor de watertoets van project: 025.67.17.45.00

Nadere informatie

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M.

Landgoed De Hattert. Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas. Datum : 1 oktober 2010. : Ir. L.J.A.M. Landgoed De Hattert Watertoets conform de uitgangspunten van Waterschap Aa en Maas Datum : 1 oktober 2010 Auteur Opdrachtgever : Ir. L.J.A.M. van Nierop : P. van Kempen VOORWOORD In opdracht van de heer

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : W a t e r t o e t s

B i j l a g e 1 : W a t e r t o e t s B i j l a g e 1 : Watertoets Code: 20120925-2-5456 Datum: 2012-09-25 Samenvatting van de gegevens voor de watertoets van project: De Parrebeam gemeente: het Bildt Gegevens plan bestaande loodsen en schuren

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER GEMEENTE HAAKSBERGEN 27 augustus 2007 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Technische randvoorwaarden]

Nadere informatie

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure)

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure) Notitie Contactpersoon Paul Lammers Datum 10 maart 2016 Kenmerk N002-1233768PTL-evp-V01-NL Watertoets Paleis t Loo Inleiding Eén van de milieuthema s die in het bestemmingsplan voor Paleis t Loo en het

Nadere informatie

Rapport. Concept. Voorstel hemelwaterbehandeling ontwikkeling stationsgebied Geldrop. Rapportnummer: O 135-10. Datum: 30 september 2008

Rapport. Concept. Voorstel hemelwaterbehandeling ontwikkeling stationsgebied Geldrop. Rapportnummer: O 135-10. Datum: 30 september 2008 Rapport Lid ONRI ISO-9001: 2000 gecertificeerd Concept Voorstel hemelwaterbehandeling ontwikkeling stationsgebied Geldrop Rapportnummer O 135-10 d.d. 30 september 2008 Opdrachtgever: Laride Bouwmanagement

Nadere informatie

Landgoed Heijbroeck. Waterparagraaf. Datum : 11 juni Bureau van Nierop, Landgoed Heijbroeck, Waterparagraaf 1

Landgoed Heijbroeck. Waterparagraaf. Datum : 11 juni Bureau van Nierop, Landgoed Heijbroeck, Waterparagraaf 1 Landgoed Heijbroeck Waterparagraaf Datum : 11 juni 2013 Auteur Opdrachtgever : W.J. Aarts : Fam. van Loon 1 VOORWOORD In opdracht van Fam. van Loon is er door Bureau van Nierop een waterparagraaf conform

Nadere informatie

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel

MEMO. Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl. - Gemeente Gemert-Bakel MEMO Aan: - Gemeente Gemert-Bakel Van: - Buro SRO Datum: - 20-11-2012 Onderwerp: - Watermemo De Hoef 16 Gemert Sweerts de Landasstraat 50 6814 DG Arnhem 026 35 23 125 arnhem@buro-sro.nl www.buro-sro.nl

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing (bij omgevingsvergunning) t Buitenhof - Woningen Westersingel. Gemeente Culemborg

Ruimtelijke onderbouwing (bij omgevingsvergunning) t Buitenhof - Woningen Westersingel. Gemeente Culemborg Ruimtelijke onderbouwing (bij omgevingsvergunning) t Buitenhof - Woningen Westersingel Ruimtelijke onderbouwing (bij omgevingsvergunning) t Buitenhof Woningen Westersingel Ruimtelijke onderbouwing Kaart

Nadere informatie

Kenmerk Contactpersoon Plaats en datum Ing. B. Mengers Doetinchem, Tel

Kenmerk Contactpersoon Plaats en datum Ing. B. Mengers Doetinchem, Tel ECOPART BV ZEPHIRLAAN 5 7004 GP DOETINCHEM TELEFOON 03 14-36 81 00 FAX 03 14 36 57 43 E-MAIL INFO@ECOPART-BV.NL INTERNET WWW.ECOPART_BV.NL BTW NR. NL 81 01 466 29 B01 HANDELSREGISTER 100 35 993 RABOBANK

Nadere informatie

Waterparagraaf. 1 Beleid

Waterparagraaf. 1 Beleid Waterparagraaf Water verdient een belangrijke plek in de ruimtelijke planvorming. Vanwege dit belang moeten bij de locatiekeuze, de (her)inrichting en het beheer van nieuwe ruimtelijke functies de relevante

Nadere informatie

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets <noreply@dewatertoets.nl> Verzonden: dinsdag 23 juni 201512:55

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets <noreply@dewatertoets.nl> Verzonden: dinsdag 23 juni 201512:55 Sjoerd van de Venne Van: De Digitale Watertoets Verzonden: dinsdag 23 juni 201512:55 Aan: Sjoerd van de Venne Onderwerp: Bevestiging van de Watertoets : 20150623-58-11153 Bijlagen:

Nadere informatie

Bijlage IV Watertoets. Uitgevoerd door R. Zuidema, 14 juni 2014

Bijlage IV Watertoets. Uitgevoerd door R. Zuidema, 14 juni 2014 Bijlage IV Watertoets Uitgevoerd door R. Zuidema, 14 juni 2014 datum 14-6-2014 dossiercode 20140614-4-9150 Geachte heer / mevrouw R. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//.

Nadere informatie

Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging'

Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging' Beleidsregels 'Compensatie verhardingstoename' en 'Alternatieve vormen van waterberging' Auteurs K.S. Bruin-Baerts Registratienummer 14.38137 Versie 9 Status Ontwerp Afdeling Watersystemen Beleidsregels

Nadere informatie

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1.

De locatie Het ontwerp van het winkelcentrum en directe omgeving is opgenomen in figuur 1. Notitie Datum: 17 juni 2015 Betreft: Afkoppelen nieuwbouw Handelstraat, Apeldoorn Kenmerk: BP30, NOT20150617 Bestemd voor: Bun Projectontwikkeling BV Ter attentie van: de heer J. Spriensma Opgesteld door:

Nadere informatie

De heer J.M.J.M. van Abeelen Koestraat 13 5298 AR LIEMPDE

De heer J.M.J.M. van Abeelen Koestraat 13 5298 AR LIEMPDE De heer J.M.J.M. van Abeelen Koestraat 13 5298 AR LIEMPDE Schijndel, 23 januari 212 Betreft: watertoets aan de Koolhof te Liempde Projectnummer: 2111845 Bijlagen: 1. topografische kaart; 2. situatietekening

Nadere informatie

Rapportage watertoets

Rapportage watertoets BIJLAGE 1 Rapportage watertoets Waterparagraaf Herinvulling locatie aan de Wjitteringswei te Aldeboarn projectnr. 176812 revisie D0 augustus 2008 Opdrachtgever Dr. S. Weidenaar It Rak 1 8406 EX Tijnje

Nadere informatie

Team stedelijk water B01035.700604

Team stedelijk water B01035.700604 WATERPARAGRAAF Onderwerp: Centrumplan Vroomshoop 's-hertogenbosch, 31 maart 2009 Van: M.J.C. Kerkhof Jonkman ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a Postbus 673 7300 AR Apeldoorn Tel 055 5815 999 Fax 055

Nadere informatie

Waterparagraaf Rietdijk te Vorstenbosch

Waterparagraaf Rietdijk te Vorstenbosch Waterparagraaf Rietdijk te Vorstenbosch Globaal waterhuishoudingsplan Definitief Ruimte voor Ruimte cv Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 16 november 2009 Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4

Nadere informatie

BIJLAGE 5. Waterparagraaf Mgr. GW van Heukelumstraat 2 en 2a firma Oranjewoud

BIJLAGE 5. Waterparagraaf Mgr. GW van Heukelumstraat 2 en 2a firma Oranjewoud BIJLAGE 5 Waterparagraaf Mgr. GW van Heukelumstraat 2 en 2a firma Oranjewoud 20-05-2011 CFC Architecten BNA De heer ing. S. Lagcher Postbus 177 4130 ED VIANEN Ruimte & Mobiliteit Tolhuisweg 57 Postbus

Nadere informatie

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen

Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen WATERTOETSDOCUMENT Conserverend Drijber, 8 nieuwe woningen Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 20 mei 2010 ingediende digitale formulier. Op 6

Nadere informatie

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld Notitie Contactpersoon Inkie Goijer Datum 1 augustus 2008 Kenmerk N002-4579913IGO-evp-V03-NL 1.1 Inleiding De watertoets De watertoets is een instrument dat ruimtelijke plannen toetst op de mate waarin

Nadere informatie

In deze notitie wordt de bepaling van de waterbergingsopgave toegelicht en wordt aangegeven hoe deze ingevuld kan worden.

In deze notitie wordt de bepaling van de waterbergingsopgave toegelicht en wordt aangegeven hoe deze ingevuld kan worden. Notitie Referentienummer Kenmerk 190509/Ack 277242 Betreft Waterbergingsopgave Hogewegzone Concept d.d. 19 mei 2009 1 Inleiding De Hogewegzone in de gemeente Amersfoort wordt de komende jaren vernieuwd.

Nadere informatie

datum dossiercode Project: Wijzigingsplan Snevert 1a Gemeente: Schagen Aanvrager: Jaap Swan Organisatie: Swan Art & Build

datum dossiercode Project: Wijzigingsplan Snevert 1a Gemeente: Schagen Aanvrager: Jaap Swan Organisatie: Swan Art & Build datum 15-12-2014 dossiercode 20141215-12-10114 Project: Wijzigingsplan Snevert 1a Gemeente: Schagen Aanvrager: Jaap Swan Organisatie: Swan Art & Build Geachte heer/mevrouw Jaap Swan, Voor het plan Wijzigingsplan

Nadere informatie

Nationaal waterbeleid In de afgelopen decennia heeft Nederland meerdere keren te kampen gehad met wateroverlast. Dit heeft

Nationaal waterbeleid In de afgelopen decennia heeft Nederland meerdere keren te kampen gehad met wateroverlast. Dit heeft TRITIUM NUENEN» Gulberg 35 5674 TE Nuenen T. 040.29 51 951 Ordito T.a.v. mevr. drs. R. van de Ven Postbus 94 5126 ZH GILZE TRITIUM PRINSENBEEK» Groenstraat 27 4841 BA Prinsenbeek T. 076.54 29 564 TRITIUM

Nadere informatie

Bijlage 1 Watertoets en (standaard) waterparagraaf

Bijlage 1 Watertoets en (standaard) waterparagraaf Bijlage 1 Watertoets en (standaard) waterparagraaf datum 2-3-2017 dossiercode 20170302-4-14760 Geachte heer / mevrouw R. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//.

Nadere informatie

ONDERZOEK DUURZAME WATERHUISHOUDING ACHTERSTRAAT VUGHT

ONDERZOEK DUURZAME WATERHUISHOUDING ACHTERSTRAAT VUGHT ONDERZOEK DUURZAME WATERHUISHOUDING ACHTERSTRAAT VUGHT Beleid Kaderrichtlijn Water De Kaderrichtlijn water is een Europese richtlijn die moet leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het oppervlakte-

Nadere informatie

Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren

Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren Globaal waterhuishoudingsplan Gebr. Swinkels Vaarselstraat 54 5711 RE SOMEREN Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 23 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel

Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Berekening hwa-riool Oranjebuurt te Riel Gemeente Goirle projectnr. 219713 revisie 3.0 12 juli 2010 Opdrachtgever Gemeente Goirle Afdeling Realisatie en beheer Postbus 17 5050 AA Goirle datum vrijgave

Nadere informatie

voorontwerp bestemmingsplan locatie Zuilenstein

voorontwerp bestemmingsplan locatie Zuilenstein NOTITIE Onderwerp Waterparagraaf Project voorontwerp bestemmingsplan locatie Zuilenstein Opdrachtgever Mitros Projectcode NGN155-1 Status Definitief Datum 4 mei 2016 Referentie NGN155-1/16-008.001 Auteur(s)

Nadere informatie

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen

Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Definitief Bouwfonds Ontwikkeling Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 6 april 2009 Verantwoording Titel : Watertoets De Cuyp, Enkhuizen Subtitel : Projectnummer : 275039 Referentienummer

Nadere informatie

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure. datum 31-3-2014 dossiercode 20140331-63-8729 Geachte heer/mevrouw Jeroen Overbeek, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de normale

Nadere informatie

Toelichting Watertoets

Toelichting Watertoets Toelichting Watertoets Zorgboerderij Schoolstraat te Dongen projectnr. 203471 revisie 00 21 januari 2010 Opdrachtgever Vieya T.a.v. de heer J.W. Revet Postbus 134 5100 AC Dongen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens. Samenvatting van de watertoets De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Regge en Dinkel. Voor algemene informatie over de watertoets van Regge en Dinkel

Nadere informatie

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig.

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig. Waterparagraaf Algemeen Huidige situatie De Ir. Molsweg tussen de Pleijweg en de Nieland bestaat uit een enkele rijbaan met twee rijstroken. Via een rotonde sluit de Ir. Molsweg aan op de Nieland. De rijbaan

Nadere informatie

Watervergunning Z43841/O82403

Watervergunning Z43841/O82403 Watervergunning Z43841/O82403 Aanvraag Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 24 februari 2017 een aanvraag ontvangen van Ruimte voor Ruimte CV, Magistratenlaan 138, 5223MB te 's-hertogenbosch.

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema,

datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, datum 27-2-2016 dossiercode 20160227-4-12526 Geachte heer / mevrouw R.G. Zuidema, U heeft een watertoets uitgevoerd op de website http://www.dewatertoets.nl//. Op basis van deze toets volgt u de korte

Nadere informatie

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 30 juni 2014 13:51 Aan: Van:

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 30 juni 2014 13:51 Aan: Van: Sjoerd van de Venne Van: De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 30 juni 2014 13:51 Aan: Sjoerd van de Venne Onderwerp: Bevestiging van de Watertoets : 20140630-58-9228 Bijlagen:

Nadere informatie

Waterplan. Norremeerstraat ong. te Warmond. Gegevens opdrachtgever Woningstichting Warmunda Dorpsstraat AP WARMOND

Waterplan. Norremeerstraat ong. te Warmond. Gegevens opdrachtgever Woningstichting Warmunda Dorpsstraat AP WARMOND Waterplan Norremeerstraat ong. te Warmond Gegevens opdrachtgever Woningstichting Warmunda Dorpsstraat 38 2361 AP WARMOND Contactpersoon: De heer Gopie Contactpersonen CSO De heer drs. Ing. E. Schurink

Nadere informatie

1 Inleiding. Gemeente Diemen. de heer R. den Ouden. M. Tobé. Waterhuishouding Sportpark Diemen

1 Inleiding. Gemeente Diemen. de heer R. den Ouden. M. Tobé. Waterhuishouding Sportpark Diemen Aan Gemeente Diemen T.a.v. de heer R. den Ouden Van M. Tobé Betreft Waterhuishouding Sportpark Diemen Projectnummer M15B0269 Behandeld door Max Tobé E max.tobe@mwhglobal.com T 015 751613 1 Inleiding De

Nadere informatie

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein.

Zoals aangegeven zijn de gemeente Lelystad en het havenbedrijf Amsterdam de ontwikkelaars van het bedrijventerrein. Notitie Contactpersoon Jeroen Lasonder Datum 24 mei 2013 Kenmerk N008-1213242JLO-gdj-V022 Flevokust: Watertoets 1 Inleiding De gemeente Lelystad en Havenbedrijf Amsterdam ontwikkelen samen bedrijventerrein

Nadere informatie

Watervergunning Z49380

Watervergunning Z49380 Watervergunning Z49380 Aanvraag Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 26 maart 2018 een aanvraag ontvangen van Gemeente Geldrop-Mierlo, Hofstraat 4, 5664 HT te Geldrop. De aanvraag is

Nadere informatie

: Watertoets Den Omgang

: Watertoets Den Omgang Advies : Watertoets Den Omgang Datum : 22 juli 2016 Opdrachtgever : gemeente Landerd Ter attentie van : mevr. T. van Term Projectnummer : 211x08322 Opgesteld door i.a.a. : Toby van Baast : Jochem Rietbergen

Nadere informatie

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 6 oktober 2014 14:40 Aan: Van:

Sjoerd van de Venne. De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 6 oktober 2014 14:40 Aan: Van: Sjoerd van de Venne Van: De Digitale Watertoets [noreply@dewatertoets.nl] Verzonden: maandag 6 oktober 2014 14:40 Aan: Sjoerd van de Venne Onderwerp: Bevestiging van de Watertoets : 20141006-58-9672 Bijlagen:

Nadere informatie

Toelichting watertoets Peijnenburg te Vught

Toelichting watertoets Peijnenburg te Vught projectnr. 181857 revisie 01 25 oktober 2013 Auteur A. van Beek Opdrachtgever Peijnenburg Vught B.V. Kruishoeveweg 1 5263 NM Vught datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring vrijgave 25 oktober

Nadere informatie

COLOFON. bk ruimte&milieu, Adviseurs in omgevingsrecht. Postbus 2111, 1990 AC Velserbroek T: F:

COLOFON. bk ruimte&milieu, Adviseurs in omgevingsrecht. Postbus 2111, 1990 AC Velserbroek T: F: pagina 2 van 11 COLOFON, Adviseurs in omgevingsrecht Postbus 2111, 1990 AC Velserbroek T: 088 321 25 20 F: 088 321 25 29 Postbus 5011, 2900 EA Capelle aan den IJssel T: 088 321 25 10 F: 088 321 25 19 Niets

Nadere informatie

Vragen: Gaat het plan uitsluitend over functiewijziging van bestaande bebouwing zonder fysieke aanpassingen van de bebouwing en de ruimte?

Vragen: Gaat het plan uitsluitend over functiewijziging van bestaande bebouwing zonder fysieke aanpassingen van de bebouwing en de ruimte? datum 24-7-2014 dossiercode 20140724-9-9338 Samenvatting In deze paragraaf worden puntgewijs de resultaten van de toetsing samengevat. Tekenen: Heeft u een toetslaag geraakt? In welke gemeente ligt uw

Nadere informatie

: gemeente Heerde : Evert de Lange : Rob Boshouwers (DHV), Jasper Timmer (Waterschap Veluwe)

: gemeente Heerde : Evert de Lange : Rob Boshouwers (DHV), Jasper Timmer (Waterschap Veluwe) ogo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : gemeente Heerde : Evert de Lange : Rob Boshouwers (DHV), Jasper Timmer (Waterschap Veluwe) : BA7950-100-100 : Bedrijventerrein Wapenveld Noord : Watertoetsnotitie

Nadere informatie

Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen

Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen Wijzigingsplan Torenvalk 58a Surhuisterveen TOELICHTING 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De familie Hoogsteen wil een nieuwe woning bouwen op het perceel Torenvalk 58a te Surhuisterveen. Het plan past niet binnen

Nadere informatie

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee datum 16-5-2013 dossiercode 20130516-34-6989 Tekenen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Winsum Vragen: 1) Gaat het om een

Nadere informatie

Op figuur 1 is een op een luchtfoto de globale ligging van het plangebied weergegeven.

Op figuur 1 is een op een luchtfoto de globale ligging van het plangebied weergegeven. Memo nummer Water-01 datum 23 mei 2014 aan Gemeente Zundert van Arjan van Beek Antea Group kopie Mike Fransen Antea Group project Klein Zundertseweg 1N te Zundert projectnummer 265546 betreft Waterparagraaf

Nadere informatie

t.b.v. het bouwen van een bedrijfspand aan De Leemskuilen 11 te Bladel v.r.v. Claassen Roest Holding bv Leemskuilen 4 5531 NL BLADEL

t.b.v. het bouwen van een bedrijfspand aan De Leemskuilen 11 te Bladel v.r.v. Claassen Roest Holding bv Leemskuilen 4 5531 NL BLADEL RUIMTELIJKE ONDERBOUWING t.b.v. het bouwen van een bedrijfspand aan De Leemskuilen 11 te Bladel v.r.v. Claassen Roest Holding bv Leemskuilen 4 5531 NL BLADEL GEMEENTE BLADEL Ligging INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Bouwplan Flinkert te Vessem

Bouwplan Flinkert te Vessem Bouwplan Flinkert te Vessem Watertoets Gemeente Eersel juli 2009 definitief Bouwplan Flinkert te Vessem Watertoets dossier : C0133-01-001 registratienummer : Hmo/EAM/NH/V-0876 versie : 2 Gemeente Eersel

Nadere informatie

Waterparagraaf BIJLAGE 5

Waterparagraaf BIJLAGE 5 BIJLAGE 5 Waterparagraaf Inleiding In de waterparagraaf legt de initiatiefnemer van een plan verantwoording af over het doorlopen proces en de gemaakte keuzes met betrekking tot water. De gemeente Gemert-

Nadere informatie

Projectnummer: C /GF. Gecontroleerd door: ing. H.J. Veurink. Ons kenmerk: :0.5

Projectnummer: C /GF. Gecontroleerd door: ing. H.J. Veurink. Ons kenmerk: :0.5 MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a Postbus 673 7300 AR Apeldoorn Tel 055 5815 999 Fax 055 5815 599 www.arcadis.nl Onderwerp: Wateraspecten locatie Stichtse Putten Zeewolde Apeldoorn, 10 februari

Nadere informatie

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN

Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee. gemeente Assen Verbouwing woning Venestraat 175 9402GM ASSEN Waterschap Hunze en Aa s Ontvangen d.d.: Documentnummer: Raakvlak waterbeheer: ja/nee gemeente Assen Verbouwing woning 9402GM ASSEN Algemeen Betrokkenheid waterschap Voor de verdere procedurele afhandeling

Nadere informatie

Gemeente Vaals Waterparagraaf Studentenhuisvesting Sneeuwberglaan

Gemeente Vaals Waterparagraaf Studentenhuisvesting Sneeuwberglaan Gemeente Vaals Waterparagraaf Studentenhuisvesting Sneeuwberglaan Bestemmingsplan Studentenhuisvesting Sneeuwberglaan 34 te Vaals Auteur: Advies- en ontwerpbureau Geert Janssen 5-9-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

: G. de Jong (Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.) : Waterhuishouding Weerreys Park te Zundert

: G. de Jong (Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.) : Waterhuishouding Weerreys Park te Zundert Notitie Aan Van : M. Dijkshoorn (Beagle Vastgoed XL B.V.) : G. de Jong (Waterpas Civiel Adviesbureau B.V.) Kopie : Kenmerk : 4275/WH/001 Datum : 9 april 2015 Betreft : Waterhuishouding Weerreys Park te

Nadere informatie

datum dossiercode Samenvatting watertoets (korte procedure)

datum dossiercode Samenvatting watertoets (korte procedure) datum 14-9-2015 dossiercode 20150914-63-11571 Samenvatting watertoets (korte procedure) In dit document vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens op de website www.dewatertoets.nl. De toets

Nadere informatie

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo Keizer Karel V Singel 45 5654 NM Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com www.tebodin.nl Opdrachtgever: Crematorium Haarlo

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN NOTITIE. Plan: Algemene projectgegevens:

UITGANGSPUNTEN NOTITIE. Plan: Algemene projectgegevens: UITGANGSPUNTEN NOTITIE Plan: Algemene projectgegevens: Projectomschrijving: 8 woningen Holtenweg Vries Oppervlakte plangebied: 2185 m2 Toename verharding in plangebied: 400 m2 Kaartlagen geraakt: Ja Aanvrager

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3 Datum 17 juli 2008 Kenmerk 1608039 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Beschrijving plangebied 4 2.1 Situering 4 2.2 Topografie 5 2.3 Waterstaatkundige situatie 5 2.4 Bodemopbouw 5 2.4.1 Lokale

Nadere informatie

leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren

leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren Schijndel leeft......met water Regenwater gescheiden afvoeren Schijndel leeft met water Door veranderende weersomstandigheden en toekomstige ontwikkelingen in de waterwetgeving, moet iedere gemeente een

Nadere informatie

Waterparagraaf Kleine Gent 6, 8, 10, 12 te Vught. Datum 21 september 2010 Referentie

Waterparagraaf Kleine Gent 6, 8, 10, 12 te Vught. Datum 21 september 2010 Referentie Waterparagraaf Kleine Gent 6, 8, 10, 12 te Vught Datum 21 september 2010 Referentie 20091484-31 Referentie 20091484-31 Rapporttitel Waterparagraaf Kleine Gent 6, 8, 10, 12 te Vught Datum 21 september 2010

Nadere informatie

Van : ing. G. Spruijt Paraaf :

Van : ing. G. Spruijt Paraaf : Memo Datum : 29-10-2013 Bestemd voor : BRO Boxtel Van : ing. G. Spruijt Paraaf : Projectnummer : 20120469 Betreft : Bergingsberekening Intratuin Deventer te Deventer Aanleiding Op d.d. 25 maart 2013 is

Nadere informatie

BJZ.nu T.a.v. de heer N. Broekhuis Twentepoort Oost 16a 7609 RG ALMELO. Boxmeer, 11 september Oplegnotitie waterparagraaf Kerkstraat te Bergeijk

BJZ.nu T.a.v. de heer N. Broekhuis Twentepoort Oost 16a 7609 RG ALMELO. Boxmeer, 11 september Oplegnotitie waterparagraaf Kerkstraat te Bergeijk BJZ.nu T.a.v. de heer N. Broekhuis Twentepoort Oost 16a 7609 RG ALMELO Boxmeer, 11 september 2014 Betreft: Project: Auteur: Oplegnotitie waterparagraaf Kerkstraat te Bergeijk 14093776 BER.BJZ.WTO] Ing.

Nadere informatie

Bestemd voor : Van Dun advies B.V., t.a.v. de heer P. Monster, Dorpsstraat 54, 5113 TE ULICOTEN. Van : ing. G. Spruijt Paraaf :

Bestemd voor : Van Dun advies B.V., t.a.v. de heer P. Monster, Dorpsstraat 54, 5113 TE ULICOTEN. Van : ing. G. Spruijt Paraaf : Memo Datum : 31 oktober 2012 Bestemd voor : Van Dun advies B.V., t.a.v. de heer P. Monster, Dorpsstraat 54, 5113 TE ULICOTEN Van : ing. G. Spruijt Paraaf : Projectnummer : 20120560-00 Betreft : Invulling

Nadere informatie

Memo. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 20 juli 2011 PN

Memo. Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 20 juli 2011 PN Memo Plaats en datum Referentienummer Kenmerk Houten, 20 juli 2011 PN 307938 Aan Macéka Vastgoed t.a.v. De heer M.M. Boerse Amsterdamsestraatweg 41 Postbus 560 3740 AN Baarn Kopie aan Van Ir. J.W. Bronkhorst

Nadere informatie

Code: Datum: Samenvatting van de watertoets

Code: Datum: Samenvatting van de watertoets Code: 20120223-5-4281 Datum: 2012-02-23 Samenvatting van de watertoets De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Regge en Dinkel. Voor algemene informatie

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie