BJZ.nu T.a.v. de heer N. Broekhuis Twentepoort Oost 16a 7609 RG ALMELO. Boxmeer, 11 september Oplegnotitie waterparagraaf Kerkstraat te Bergeijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BJZ.nu T.a.v. de heer N. Broekhuis Twentepoort Oost 16a 7609 RG ALMELO. Boxmeer, 11 september Oplegnotitie waterparagraaf Kerkstraat te Bergeijk"

Transcriptie

1 BJZ.nu T.a.v. de heer N. Broekhuis Twentepoort Oost 16a 7609 RG ALMELO Boxmeer, 11 september 2014 Betreft: Project: Auteur: Oplegnotitie waterparagraaf Kerkstraat te Bergeijk BER.BJZ.WTO] Ing. R. van den Berg Geachte heer Broekhuis, Hierbij ontvangt u conform afspraak de oplegnotitie waarin de 3 bezwaarpunten van het waterschap zijn opgenomen. De rapportage van de watertoets uit 2010 (rapportnummer: BEY.ROK.WTO), is op enkele onderdelen gewijzigd en separaat bijgesloten. Inleiding Ten aanzien van de ontwikkeling en de bestemmingsplanwijziging, is het ontwerp bestemmingsplan Kerkstraat 40 en B1376 te Bergeijk ter beoordeling voorgelegd aan het bevoegd gezag. In reactie hierop heeft Waterschap De Dommel op de watertoets en de toelichting in het bestemmingsplan (waterparagraaf) per brief hun zienswijze afgegeven. Naar aanleiding van deze brief is de watertoets uit 2010 voor de ontwikkelingen aan de Vlijst (rapportnummer: BER.BJZ.WTO d.d. 20 april 2010) op enkele punten gewijzigd. De opmerkingen ten aanzien van de ontwikkeling aan de Kerkstraat zijn in onderhavig document verwerkt. Regionale geohydrologie locatie Kerkstraat Geohydrologie Tectonisch gezien ligt de locatie aan de Kerkstraat in de Flexuur-zone. Deze zone wordt aan de zuid-westzijde begrensd door de Gilzen-Rijen Storing en aan de noordoostzijde door de Feldbissbreuk. Beide breuken zijn noordwest-zuidoost gericht. Het eerste watervoerend pakket heeft een dikte van ± 40 m en wordt gevormd door de grove en grindrijke Formatie van Sterksel. Op deze fluviatiele formatie liggen de fijnzandige, matig goed doorlatende dekzandafzettingen, behorende tot de Formatie van Boxtel, met een dikte van ± 15 m. Het eerste watervoerend pakket vanaf circa 15 m -mv wordt aan de onderzijde begrensd door afzettingen van de Formatie van Waalre, Laagpakket van Tegelen. Deze scheidende laag bestaat uit stevige horizontaal gelaagde kleipakketten.

2 Grondwater en GHG TNO-NITG voert het databeheer van in de omgeving aanwezige grondwaterpeilputten waarin de grondwaterstandstand in het eerste watervoerende pakket wordt gemonitoord (zie bijlage 1). Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO, in noordoostelijke richting. Op een afstand van 500 m zuidwestelijk en 1,5 km noordwestelijk van de onderzoekslocatie zijn twee bruikbare grondwaterpeilputten gelegen (BB57B0188 meetperiode en B57B0156, meetperiode ). Op basis van grondwaterstandgegevens uit het archief van TNO en de grondwaterstromingsrichting is de Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) ter plaatse van de onderzoekslocatie gelegen op circa 28,8 m +NAP waardoor de GHG zich op ± 1,2 m -mv zou bevinden. Volgens de Wateratlas van de Provincie Noord- Brabant liggen er geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. In de omgeving van de onderzoekslocatie vinden geen geregistreerde particuliere grondwateronttrekkingen plaats die van invloed zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied. De onderzoekslocatie ligt volgens de Wateratlas Provincie Noord-Brabant niet in een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied. Bodemgesteldheid en infiltratiemogelijkheden hemelwater locatie Kerkstraat Op de locatie aan de Kerkstraat is in september 2012 door Sigma Bouw en Milieu een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd (kenmerk: 12-M6285). Tijdens dit onderzoek zijn in totaal 8 boringen geplaatst; 6 boringen tot 0,5 m -mv, 1 boring tot 2,0 m -mv en 1 boring tot 3,7 m -mv. Deze diepe boring is afgewerkt als peilbuis. De bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak siltig, matig fijn zand. De ondergrond bestaat uit zwak siltig, matig grof zand en is bovendien zwak grindhoudend. Het grondwaterniveau stond ten tijde van de veldwerkzaamheden op 1,75 m -mv. Vooralsnog hebben er nog geen in-situ doorlatendheidsmetingen plaatsgevonden. Gelet op de bodemopbouw wordt de bodem mede op basis van textuur (matig grof zand) geschikt geacht voor infiltratie. De boorprofielen van Sigma Bouw en Milieu zijn door Econsultancy op basis van ervaringscijfers ten aanzien van de mate van doorlatendheid beoordeeld. Tabel I geeft een overzicht van de voorkomende bodemlagen en een schatting van de doorlatendheid. Tabel I. Overzicht voorkomende bodemlagen en geschatte doorlatendheid Bodemlaag Geschatte k-waarde (m/dag) Opmerking zwak siltig, matig fijn zand 0,5-2,0 deze laag komt voor tot circa 0,5 m -mv zwak siltig, matig grof zand 1,0-5,0 deze laag komt voor tot circa 4,0 m -mv

3 Waterbergingsopgave locatie Kerkstraat Uitgaande van een toename in het verhard oppervlak van 270 m 2 blijkt uit de berekeningen van de HNO-tool dat in de toekomstige situatie bij een maatgevende langdurige bui van T=10+10% in totaal circa 11 m 3 hemelwater geborgen/geïnfiltreerd dient te worden. Gedurende een extreme neerslaggebeurtenis (T=100+10%) dient een aanvullende hoeveelheid hemelwater van 4 m 3 geborgen te worden (zie bijlage 2). Hemelwaterafvoersysteem locatie Kerkstraat Hemelwater wordt binnen het plangebied verantwoord en op duurzame wijze afgekoppeld. Dit betekent dat hemelwater niet aangesloten wordt op het vuilwater riool (DWA) maar binnen het plangebied wordt verwerkt. Ten behoeve van hemelwaterberging wordt binnen de plangrenzen een open bovengrondse infiltratievoorziening gerealiseerd (Wadi). De ruimte binnen het plangebied biedt voldoende mogelijkheden voor infiltratie op eigen terrein en de aanleg van een wadi. Bijlagen: 1. - gegevens TNO 2. - Toetsinstrumentarium Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen Econsultancy Boxmeer, 11 september 2014

4 Bijlage 1 Gegevens TNO Deze kaart is noordgericht BER.BJZ.WTO

5 Bijlage 1 Gegevens TNO BER.BJZ.WTO

6

7 Bijlage 2 Toetsinstrumentarium Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen

8 Algemeen Toetsinstrumentarium Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen Compenserende berging voor nieuw verhard gebied Naam project Kerkstraat ong. Contactpersoon initiatiefnemer De heer Kanen Contactpersoon waterschap De heer T. van Ham Datum Kenmerken projectgebied Bestaand verhard oppervlak 0 m 2 Toekomstig verhard oppervlak 270 m 2 Afvoercoëfficiënt projectgebied 1.33 l/s/ha Infiltratiesnelheid 0.5 m/dag GHG 28.8 m +NAP Huidig maaiveldniveau 30 m +NAP Toekomstig maaiveldniveau 30 m +NAP Kenmerken infiltratievoorziening Hydrologisch neutraal ontwikkelen De waterschappen Aa en Maas en De Dommel willen met deze berekening in een vroeg stadium de betrokkenen adviseren over de eisen die de waterschappen stellen ten aanzien van hydrologisch neutraal ontwikkelen. Het berekende wateradvies is richtinggevend. Aan de berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Type Te bergen en/of infiltreren volume T10+10% Extra volume hemelwater T100+10% Bovengrondse infiltratievoorziening 11 m 3 4 m 3 Waterschap De Dommel Postbus DA Boxtel Bosscheweg WB Boxtel Talud 3 1:x Lengte 10 m Hoogte 0.5 m Breedte 4 m Opmerkingen Het uitgangspunt voor de berging van hemelwater is bovengrondseberging in de vorm van een wadi (verlaging in landschap. De aangegeven afmetingen kunnen ten aanzien van de werkelijkheid wijzigen. Tel: Fax: Waterschap Aa en Maas Postbus GA 's-hertogenbosch Pettelaarpark PP 's-hertogenbosch Tel: Fax: Pagina 1

9 Over Econsultancy.. Econsultancy is een onafhankelijk adviesbureau. Wij bieden realistisch advies en concrete oplossingen voor milieuvraagstukken en willen daarmee een bijdrage leveren aan een duurzaam en verantwoord gebruik van onze leefomgeving. Diensten Wij kunnen u van dienst zijn met een uitgebreid scala aan onderzoeken op het gebied van bodem, waterbodem, water, archeologie, ecologie en milieu. Op vindt u uitgebreide informatie over de verschillende onderzoeken. Werkwijze Inzet en professionele betrokkenheid kenmerkt onze diensten. De verantwoordelijke projectleider is het eenduidige aanspreekpunt voor de klant en draagt zorg voor alle aspecten van het project: kwaliteit, tijd, geld, communicatie en organisatie. De kernwaarden deskundig, vertrouwd, betrokken, flexibel, zorgvuldig en vernieuwend zijn een belangrijke leidraad in ons handelen. Kennis Het deskundig begeleiden van onze opdrachtgevers vraagt om betrokkenheid bij en kennis van de bedoelingen van de opdrachtgever. Het vereist ook gedegen en actuele vakinhoudelijke kennis. Alle beschikbare kennis wordt snel en effectief ingezet. De medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal. Persoonlijke en inhoudelijke ontwikkeling staat centraal want het werk vraagt steeds om nieuwe kennis en nieuwe verantwoordelijkheden. Creativiteit Onze medewerkers zijn in staat om buiten de geijkte kaders een oplossing te zoeken met in achtneming van de geldende wet- en regelgeving. Oplossingen die bedoeld zijn om snel en efficiënt het doel van de opdrachtgever te bereiken. Kwaliteit Er wordt continue gestreefd naar het verhogen van de professionaliteit van de dienstverlening. Het leveren van diensten wordt intern op een dusdanige wijze georganiseerd dat het gevraagde resultaat daadwerkelijk op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze wordt voortgebracht. Hierbij staat de klanttevredenheid centraal. Het kwaliteitssysteem van Econsultancy voldoet aan de NEN-EN-ISO 9001: Tevens is Econsultancy gecertificeerd voor diverse protocollen en beoordelingsrichtlijnen. Opdrachtgevers Econsultancy heeft sinds haar oprichting in 1996 al meer dan tienduizend projecten uitgevoerd. Projecten in opdracht van particulier tot de Rijksoverheid, van het bedrijfsleven tot non-profit organisaties. De projecten kennen een grote diversiteit en hebben in sommige gevallen uitsluitend een onderzoekend karakter en zijn in andere gevallen meer adviserend. Steeds vaker wordt onderzoek binnen meerdere disciplines door onze opdrachtgevers verlangt. Onze medewerkers zijn in staat dit voor de opdrachtgever te coördineren en zelf (deel)onderzoeken uit te voeren. Ter illustratie van de veelvoud en veelzijdigheid van de projecten in de werkvelden bodem, waterbodem, ecologie, archeologie, water, geluid en milieu kunnen uitgebreide referentielijsten worden verschaft. Vestiging Limburg Vestiging Gelderland Vestiging Brabant Rijksweg Noord 39 Fabriekstraat 19c Rapenstraat KS Swalmen 7005 AP Doetinchem 5831 GJ Boxmeer Tel Tel Tel

10

NOTITIE LUCHTKWALITEIT GREVENHOUT 21 (LANDAL RABBIT HILL) TE NIEUW-MILLIGEN (UDDEL) GEMEENTE APELDOORN

NOTITIE LUCHTKWALITEIT GREVENHOUT 21 (LANDAL RABBIT HILL) TE NIEUW-MILLIGEN (UDDEL) GEMEENTE APELDOORN NOTITIE LUCHTKWALITEIT GREVENHOUT 21 (LANDAL RABBIT HILL) TE NIEUW-MILLIGEN (UDDEL) GEMEENTE APELDOORN Notitie luchtkwaliteit Grevenhout 21 (Landal Rabbit Hill) te Nieuw-Milligen (Uddel) in de gemeente

Nadere informatie

INFILTRATIE ONDERZOEK STEEG/HOOGSTRAAT TE NEER GEMEENTE LEUDAL

INFILTRATIE ONDERZOEK STEEG/HOOGSTRAAT TE NEER GEMEENTE LEUDAL INFILTRATIE ONDERZOEK STEEG/HOOGSTRAAT TE NEER GEMEENTE LEUDAL Doorlatendheidsonderzoek Steegstraat/Hoogstraat te Neer in de gemeente Leudal Opdrachtgever Adviesbureau Brouwers bv Postbus 245 7037 AB Roermond

Nadere informatie

NOTITIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING VINKELSESTRAAT 99/101 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE

NOTITIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING VINKELSESTRAAT 99/101 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE NOTITIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING VINKELSESTRAAT 99/101 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE Notitie bedrijven en milieuzonering Vinkelsestraat 99/101 te Heesch in de gemeente Bernheze Opdrachtgever Dhr. F. van

Nadere informatie

BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING HOOFDSTRAAT 110 TE HEESWIJK-DINTHER

BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING HOOFDSTRAAT 110 TE HEESWIJK-DINTHER BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING HOOFDSTRAAT 110 TE HEESWIJK-DINTHER Bedrijven en milieuzonering Hoofdstraat 110 te Heeswijk-Dinther Opdrachtgever RO Connect Graafsebaan 31 5384 RS HEESCH Rapportnummer 2544.002

Nadere informatie

NOTITIE LUCHTKWALITEIT BARON VAN NAGELLSTRAAT 2 TE VOORTHUIZEN GEMEENTE BARNEVELD

NOTITIE LUCHTKWALITEIT BARON VAN NAGELLSTRAAT 2 TE VOORTHUIZEN GEMEENTE BARNEVELD NOTITIE LUCHTKWALITEIT BARON VAN NAGELLSTRAAT 2 TE VOORTHUIZEN GEMEENTE BARNEVELD Notitie luchtkwaliteit Baron van Nagellstraat 2 te Voorthuizen in de gemeente Barneveld Opdrachtgever Bouwbedrijf van de

Nadere informatie

BODEMINTACTHEIDSONDERZOEK ZWARTE PLAKWEG TE AMERICA GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

BODEMINTACTHEIDSONDERZOEK ZWARTE PLAKWEG TE AMERICA GEMEENTE HORST AAN DE MAAS BODEMINTACTHEIDSONDERZOEK ZWARTE PLAKWEG 59-61 TE AMERICA GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Bodemintactheidsonderzoek Zwarte Plakweg 59-61 te America in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever Pijnenburg

Nadere informatie

NOT a 12 september 2013 Water Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie

NOT a 12 september 2013 Water Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie NOT01-0252596-01a 12 september 2013 Water Bij elke ruimtelijke ontwikkeling is het opstellen van een waterparagraaf verplicht gesteld, mede in relatie tot de watertoets. In deze notitie wordt verwoord

Nadere informatie

WATERTOETS STRAATSVEN 4 TE ZEELAND GEMEENTE LANDERD

WATERTOETS STRAATSVEN 4 TE ZEELAND GEMEENTE LANDERD WATERTOETS STRAATSVEN 4 TE ZEELAND GEMEENTE LANDERD Watertoets Straatsven 4 te Zeeland in de gemeente Landerd Opdrachtgever Camping De Heische Tip Straatsven 4 5411 RS Zeeland Project LAN.C5S.WTO Rapportnummer

Nadere informatie

WATERTOETS EMMAUSPLEIN E.O. TE ST. WILLEBRORD GEMEENTE RUCPHEN

WATERTOETS EMMAUSPLEIN E.O. TE ST. WILLEBRORD GEMEENTE RUCPHEN WATERTOETS EMMAUSPLEIN E.O. TE ST. WILLEBRORD GEMEENTE RUCPHEN Watertoets Emmausplein e.o. te St. Willebrord in de gemeente Rucphen Opdrachtgever Compositie 5 stedenbouw bv Boschstraat 35-37 48 GB Breda

Nadere informatie

GEURONDERZOEK REALISATIE NIEUWBOUW FICARYSTRAAT TE BEUNINGEN

GEURONDERZOEK REALISATIE NIEUWBOUW FICARYSTRAAT TE BEUNINGEN GEURONDERZOEK REALISATIE NIEUWBOUW FICARYSTRAAT TE BEUNINGEN Geuronderzoek realisatie nieuwbouw Ficarystraat te Beuningen Opdrachtgever Fam. Derks Ficarystraat 2 6641 KP Beuningen Rapportnummer 2083.004

Nadere informatie

WATERTOETS ZORGCLUSTER OERLE TE VELDHOVEN GEMEENTE VELDHOVEN

WATERTOETS ZORGCLUSTER OERLE TE VELDHOVEN GEMEENTE VELDHOVEN WATERTOETS ZORGCLUSTER OERLE TE VELDHOVEN GEMEENTE VELDHOVEN Watertoets Zorgcluster Oerle te Veldhoven in de gemeente Veldhoven Opdrachtgever Gemeente Veldhoven Postbus10101 5500 GA Veldhoven Project VEL.C5S.WTO

Nadere informatie

BEREKENING T.B.V. NATUURBESCHERMINGSWET DRIESTAPELENSTOEL TE KAATSHEUVEL GEMEENTE LOON OP ZAND

BEREKENING T.B.V. NATUURBESCHERMINGSWET DRIESTAPELENSTOEL TE KAATSHEUVEL GEMEENTE LOON OP ZAND BEREKENING T.B.V. NATUURBESCHERMINGSWET DRIESTAPELENSTOEL TE KAATSHEUVEL GEMEENTE LOON OP ZAND Berekening t.b.v. natuurbeschermingswet Driestapelenstoel te Kaatsheuvel in de gemeente Loon op Zand Opdrachtgever

Nadere informatie

ONDERZOEK STIKSTOFDEPOSITIE MFC HEEREWAARDEN TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL

ONDERZOEK STIKSTOFDEPOSITIE MFC HEEREWAARDEN TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL ONDERZOEK STIKSTOFDEPOSITIE MFC HEEREWAARDEN TE HEEREWAARDEN GEMEENTE MAASDRIEL Onderzoek stikstofdepositie MFC Heerewaarden te Heerewaarden in de gemeente Maasdriel Opdrachtgever Van Kempen RO Peelkant

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK (VOORONDERZOEK) MEIDOORNSTRAAT ONG. TE GRATHEM GEMEENTE LEUDAL

HISTORISCH BODEMONDERZOEK (VOORONDERZOEK) MEIDOORNSTRAAT ONG. TE GRATHEM GEMEENTE LEUDAL HISTORISCH BODEMONDERZOEK (VOORONDERZOEK) MEIDOORNSTRAAT ONG. TE GRATHEM GEMEENTE LEUDAL Historisch bodemonderzoek (vooronderzoek) Meidoornstraat ong. te Grathem in de gemeente Leudal Opdrachtgever BRO

Nadere informatie

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur

Waterparagraaf. Perron 073 Den Bosch. ing. J.A. Wemekamp. Definitief. Auteur Waterparagraaf Perron 073 Den Bosch Auteur ing. J.A. Wemekamp Verificatie ing. L. Dielen Autorisatie ing. L. Dielen Datum 27 februari 2014 Versie 1.0 Status Definitief Heijmans Integrale Projecten B.V.

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK VLASROOTSINGEL TE HEYTHUYSEN

HISTORISCH BODEMONDERZOEK VLASROOTSINGEL TE HEYTHUYSEN HISTORISCH BODEMONDERZOEK VLASROOTSINGEL TE HEYTHUYSEN Historisch bodemonderzoek Vlasrootsingel te Heythuysen Opdrachtgever BRO Tegelen Industriestraat 94 5931 PK Tegelen Rapportnummer 3664.001 Versienummer

Nadere informatie

Waterparagraaf. Bouw woning Hollevoort, Bakel. Waterparagraaf. Woning Hollevoort, Bakel

Waterparagraaf. Bouw woning Hollevoort, Bakel. Waterparagraaf. Woning Hollevoort, Bakel Waterparagraaf Bouw woning Hollevoort, Bakel Waterparagraaf Projectlocatie Hollevoort ongenummerd, Bakel Omschrijving project Waterparagraaf ten behoeve van de bouw woning buitengebied gemeente Gemert-Bakel

Nadere informatie

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24

: SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Logo MEMO Aan : Henrike Francken Van : Michiel Krutwagen Kopie : Dossier : BA1914-112-100 Project : SAB Prinses Margrietlaan Best Betreft : Watertoets ontwikkeling Prinses Margrietlaan nabij nr. 24 Ons

Nadere informatie

INFILTRATIE ONDERZOEK ACHTER KERKVELD 2 TE SWOLGEN GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

INFILTRATIE ONDERZOEK ACHTER KERKVELD 2 TE SWOLGEN GEMEENTE HORST AAN DE MAAS INFILTRATIE ONDERZOEK ACHTER KERKVELD 2 TE SWOLGEN GEMEENTE HORST AAN DE MAAS Infiltratie onderzoek Achter Kerkveld 2 te Melderslo in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever BRO Industriestraat 94

Nadere informatie

DOORLATENDHEIDSONDERZOEK WOUTERIJ 55 TE KOEWACHT

DOORLATENDHEIDSONDERZOEK WOUTERIJ 55 TE KOEWACHT DOORLATENDHEIDSONDERZOEK WOUTERIJ 55 TE KOEWACHT Rapportage doorlatendheidsonderzoek Wouterij 55 te Koewacht Opdrachtgever Rho Adviseurs voor leefruimte Nieuwstraat 27 4331 JK Middelburg Rapportnummer

Nadere informatie

WATERTOETS KEIZERSBAAN 7B TE KESSEL GEMEENTE PEEL & MAAS

WATERTOETS KEIZERSBAAN 7B TE KESSEL GEMEENTE PEEL & MAAS WATERTOETS KEIZERSBAAN 7B TE KESSEL GEMEENTE PEEL & MAAS Watertoets Keizersbaan 7b te Kessel in de gemeente Peel & Maas Opdrachtgever BRO Tegelen Industriestraat 94 593 PK Tegelen Project P&M.BRO.WTO Rapportnummer

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek Centrumplan Oldebroek

Geohydrologisch onderzoek Centrumplan Oldebroek Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 2 februari 2006 Kenmerk N001-4425137TER-pla-V01-NL 1.1 Bodemopbouw De regionale bodemopbouw is afgeleid uit de Grondwaterkaart van Nederland 1 en boorgegevens

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK STRAATSVEN 4 TE ZEELAND GEMEENTE LANDERD

HISTORISCH BODEMONDERZOEK STRAATSVEN 4 TE ZEELAND GEMEENTE LANDERD HISTORISCH BODEMONDERZOEK STRAATSVEN 4 TE ZEELAND GEMEENTE LANDERD Historisch bodemonderzoek Straatsven 4 te Zeeland in de gemeente Landerd Opdrachtgever Camping De Heische Tip Straatsven 4 5411 RS Zeeland

Nadere informatie

Waterparagraaf Rietdijk te Vorstenbosch

Waterparagraaf Rietdijk te Vorstenbosch Waterparagraaf Rietdijk te Vorstenbosch Globaal waterhuishoudingsplan Definitief Ruimte voor Ruimte cv Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 16 november 2009 Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK. conform de NEN 5725:2009 STEEG 13 TE SEVENUM

HISTORISCH ONDERZOEK. conform de NEN 5725:2009 STEEG 13 TE SEVENUM HISTORISCH ONDERZOEK conform de NEN 5725:2009 STEEG 13 TE SEVENUM 20 februari 2017 Colofon Rapport: Historisch bodemonderzoek Steeg 13 te Sevenum Projectnummer: 5348bo0117 Status: definitief Datum: 20

Nadere informatie

INFILTRATIE ONDERZOEK HAZELAARSTRAAT TE SINT WILLEBRORD GEMEENTE RUCPHEN

INFILTRATIE ONDERZOEK HAZELAARSTRAAT TE SINT WILLEBRORD GEMEENTE RUCPHEN INFILTRATIE ONDERZOEK HAZELAARSTRAAT TE SINT WILLEBRORD GEMEENTE RUCPHEN Infiltratie onderzoek Hazelaarstraat te Sint Willebrord in de gemeente Rucphen Opdrachtgever West-Brabantse Investeringsmaatschappij

Nadere informatie

DOORLATENDHEIDSONDERZOEK EN WATERADVIES WATERLOSEWEG 3A TE BEESEL GEMEENTE BEESEL

DOORLATENDHEIDSONDERZOEK EN WATERADVIES WATERLOSEWEG 3A TE BEESEL GEMEENTE BEESEL DOORLATENDHEIDSONDERZOEK EN WATERADVIES WATERLOSEWEG 3A TE BEESEL GEMEENTE BEESEL Doorlatendheidsonderzoek en wateradvies Waterloseweg 3a te Beesel in de gemeente Beesel Opdrachtgever BRO Industriestraat

Nadere informatie

WATERTOETS PLANGEBIED KERKSTRAAT-KERKSINGEL- HEUVELSTRAAT TE DIESSEN GEMEENTE HILVARENBEEK

WATERTOETS PLANGEBIED KERKSTRAAT-KERKSINGEL- HEUVELSTRAAT TE DIESSEN GEMEENTE HILVARENBEEK WATERTOETS PLANGEBIED KERKSTRAAT-KERKSINGEL- HEUVELSTRAAT TE DIESSEN GEMEENTE HILVARENBEEK Watertoets plangebied Kerkstraat-Kerksingel-Heuvelstraat te Diessen in de gemeente Hilvarenbeek Opdrachtgever(s)

Nadere informatie

GEOHYDROLOGISCH ONDERZOEK EUROPLEIN TE MAASBRACHT GEMEENTE MAASGOUW

GEOHYDROLOGISCH ONDERZOEK EUROPLEIN TE MAASBRACHT GEMEENTE MAASGOUW GEOHYDROLOGISCH ONDERZOEK EUROPLEIN TE MAASBRACHT GEMEENTE MAASGOUW Geohydrologisch onderzoek Europlein te Maasbracht in de gemeente Maasgouw Opdrachtgever Plangroep Heggen Postbus 44 62 AA Born Project

Nadere informatie

De heer J.M.J.M. van Abeelen Koestraat 13 5298 AR LIEMPDE

De heer J.M.J.M. van Abeelen Koestraat 13 5298 AR LIEMPDE De heer J.M.J.M. van Abeelen Koestraat 13 5298 AR LIEMPDE Schijndel, 23 januari 212 Betreft: watertoets aan de Koolhof te Liempde Projectnummer: 2111845 Bijlagen: 1. topografische kaart; 2. situatietekening

Nadere informatie

VOORONDERZOEK PLANGEBIED "TERRA NOVA" TE LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN

VOORONDERZOEK PLANGEBIED TERRA NOVA TE LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN VOORONDERZOEK PLANGEBIED "TERRA NOVA" TE LOOSDRECHT GEMEENTE WIJDEMEREN Vooronderzoek plangebied "Terra Nova" te Loosdrecht in de gemeente Wijdemeren Opdrachtgever Dhr. M.L.M. de Weerd mail@maartendeweerd.nl

Nadere informatie

WATERPARAGRAAF JOOST VAN VONDELSTRAAT TE HEERLEN GEMEENTE HEERLEN

WATERPARAGRAAF JOOST VAN VONDELSTRAAT TE HEERLEN GEMEENTE HEERLEN WATERPARAGRAAF JOOST VAN VONDELSTRAAT TE HEERLEN GEMEENTE HEERLEN Waterparagraaf Joost van Vondelstraat te Heerlen in de gemeente Heerlen Opdrachtgever Tonnaer Vonderweg 14 5616 RM Eindhoven Project HEE.TON.GEO

Nadere informatie

INFILTRATIE ONDERZOEK HELMONDSEWEG/ GERRIT VAN BAKELSTRAAT TE DEURNE GEMEENTE DEURNE

INFILTRATIE ONDERZOEK HELMONDSEWEG/ GERRIT VAN BAKELSTRAAT TE DEURNE GEMEENTE DEURNE INFILTRATIE ONDERZOEK HELMONDSEWEG/ GERRIT VAN BAKELSTRAAT TE DEURNE GEMEENTE DEURNE Infiltratie onderzoek Helmondseweg/Gerrit van Bakelstraat te Deurne in de gemeente Deurne Opdrachtgever BRO Postbus

Nadere informatie

WATERPARAGRAAF VORDINGSTRAAT 36 TE EWIJK GEMEENTE BEUNINGEN

WATERPARAGRAAF VORDINGSTRAAT 36 TE EWIJK GEMEENTE BEUNINGEN WATERPARAGRAAF VORDINGSTRAAT 36 TE EWIJK GEMEENTE BEUNINGEN Waterparagraaf Vordingstraat 36 te Ewijk in de gemeente Beuningen Opdrachtgever Atelier cas Oranjeplein 88 6224 KS Maastricht Project BEU.WAA.WAT

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK DRIE LOCATIES TE BERGEN GEMEENTE BERGEN

HISTORISCH BODEMONDERZOEK DRIE LOCATIES TE BERGEN GEMEENTE BERGEN HISTORISCH BODEMONDERZOEK DRIE LOCATIES TE BERGEN GEMEENTE BERGEN Historisch bodemonderzoek drie locaties te Bergen in de gemeente Bergen Opdrachtgever BRO Industriestraat 94 5931 PK Tegelen Project BER.BRO.HIS

Nadere informatie

WATERTOETS RANDWEG NOORD-OM TE GEMERT GEMEENTE GEMERT-BAKEL

WATERTOETS RANDWEG NOORD-OM TE GEMERT GEMEENTE GEMERT-BAKEL WATERTOETS RANDWEG NOORD-OM TE GEMERT GEMEENTE GEMERT-BAKEL Watertoets Randweg Noord-Om te Gemert gemeente Gemert-Bakel Opdrachtgever Gemeente Gemert-Bakel Ridderplein 1 5421 CV Gemert Project GBA.GEM.WTO

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK WISSELSTRAAT 6 TE VOLKEL

HISTORISCH BODEMONDERZOEK WISSELSTRAAT 6 TE VOLKEL HISTORISCH BODEMONDERZOEK WISSELSTRAAT 6 TE VOLKEL historisch bodemonderzoek Wisselstraat 6 te Volkel Opdrachtgever Dhr. W. Vloet Eeuwsels 39 5408 AJ Volkel Rapportnummer 3724.001 Versienummer Status D1

Nadere informatie

Waterparagraaf De Hei 53, Mariahout Waterparagraaf De Hei 53, Mariahout Projectlocatie De Hei 53, Mariahout Omschrijving project Waterparagraaf ten behoeve van vergroting agrarisch bouwblok Projectnummer

Nadere informatie

WATERTOETS VELMOLEN OOST FASE 3 TE UDEN GEMEENTE UDEN

WATERTOETS VELMOLEN OOST FASE 3 TE UDEN GEMEENTE UDEN WATERTOETS VELMOLEN OOST FASE 3 TE UDEN GEMEENTE UDEN Watertoets Velmolen Oost fase 3 te Uden in de gemeente Uden Opdrachtgever Tonnaer adviseurs in omgevingsrecht Vonderweg 14 5616 RM Eindhoven Project

Nadere informatie

WATERPARAGRAAF PLAKSTRAAT 25 TE WINSSEN GEMEENTE BEUNINGEN

WATERPARAGRAAF PLAKSTRAAT 25 TE WINSSEN GEMEENTE BEUNINGEN WATERPARAGRAAF PLAKSTRAAT 25 TE WINSSEN GEMEENTE BEUNINGEN Waterparagraaf Plakstraat 25 te Winssen in de gemeente Beuningen Opdrachtgever Buro Waalbrug Postbus 165 6640 AD Beuningen Project BEU.WAA.WPA

Nadere informatie

Kloosterstraat. Loon op Zand. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB. juli 2009 concept

Kloosterstraat. Loon op Zand. Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB. juli 2009 concept Kloosterstraat Loon op Zand Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf SAB juli 2009 concept Kloosterstraat Loon op Zand Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf dossier : C6592.01.001 registratienummer

Nadere informatie

WATERTOETS SPORTPARK "DE ROODLOOP" TE HILVARENBEEK GEMEENTE HILVARENBEEK

WATERTOETS SPORTPARK DE ROODLOOP TE HILVARENBEEK GEMEENTE HILVARENBEEK WATERTOETS SPORTPARK "DE ROODLOOP" TE HILVARENBEEK GEMEENTE HILVARENBEEK Watertoets sportpark "De Roodloop" te Hilvarenbeek in de gemeente Hilvarenbeek Opdrachtgever Gemeente Hilvarenbeek Postbus 3 5080

Nadere informatie

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld

Watertoets Klaproosstraat 13, Varsseveld Notitie Contactpersoon Inkie Goijer Datum 1 augustus 2008 Kenmerk N002-4579913IGO-evp-V03-NL 1.1 Inleiding De watertoets De watertoets is een instrument dat ruimtelijke plannen toetst op de mate waarin

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie

Memo. Inleiding. Huidige situatie Memo nummer Water-01 aan BAM Woningbouw Martijn Stabel Oranjewoud van Arjan van Beek Oranjewoud datum 24 mei 2011 project Valkenswaard, opstellen bestemmingsplan en uitvoeren onderzoeken locatie Geenhovensedreef

Nadere informatie

WATERPARAGRAAF KERKSTRAAT 42 TE NULAND GEMEENTE 'S-HERTOGENBOSCH

WATERPARAGRAAF KERKSTRAAT 42 TE NULAND GEMEENTE 'S-HERTOGENBOSCH WATERPARAGRAAF KERKSTRAAT 42 TE NULAND GEMEENTE 'S-HERTOGENBOSCH Waterparagraaf Kerkstraat 42 te Nuland in de gemeente 's-hertogenbosch Opdrachtgever RO Connect Graafsebaan 31 5384 RS Heesch Project BOS.ROC.WPA

Nadere informatie

GEOHYDROLOGISCH ONDERZOEK STEGELENHOF (ONG.) TE OIRSBEEK GEMEENTE SCHINNEN

GEOHYDROLOGISCH ONDERZOEK STEGELENHOF (ONG.) TE OIRSBEEK GEMEENTE SCHINNEN GEOHYDROLOGISCH ONDERZOEK STEGELENHOF (ONG.) TE OIRSBEEK GEMEENTE SCHINNEN Geohydrologisch onderzoek Stegelenhof (ong.) te Oirsbeek in de gemeente Schinnen Opdrachtgever Plangroep Heggen bv Postbus 44

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK (NEN 5725) ARENBOS 9 TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL

HISTORISCH BODEMONDERZOEK (NEN 5725) ARENBOS 9 TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL HISTORISCH BODEMONDERZOEK (NEN 5725) ARENBOS 9 TE HEYTHUYSEN GEMEENTE LEUDAL Historisch bodemonderzoek (NEN 5725) Arenbos 9 te Heythuysen in de gemeente Leudal Opdrachtgever BRO Industriestraat 94 5931

Nadere informatie

GEOHYDROLOGISCH ONDERZOEK HEINSEWEG TE SITTARD GEMEENTE SITTARD-GELEEN

GEOHYDROLOGISCH ONDERZOEK HEINSEWEG TE SITTARD GEMEENTE SITTARD-GELEEN GEOHYDROLOGISCH ONDERZOEK HEINSEWEG TE SITTARD GEMEENTE SITTARD-GELEEN Geohydrologisch onderzoek Heinseweg te Sittard in de gemeente Sittard-Geleen Opdrachtgever Plangroep Heggen Postbus 44 6120 AA Born

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

WATERTOETS VOORSTRAAT 40A TE ASPEREN GEMEENTE LINGEWAAL

WATERTOETS VOORSTRAAT 40A TE ASPEREN GEMEENTE LINGEWAAL WATERTOETS VOORSTRAAT 40A TE ASPEREN GEMEENTE LINGEWAAL Watertoets Voorstraat 40A te Asperen in de gemeente Lingewaal Opdrachtgever VABO Vastgoed bv Anthony van Diemenstraat 36 4104 AE Culemborg Project

Nadere informatie

De heer en mevrouw Wijnen Wijststraat RB HEESCH

De heer en mevrouw Wijnen Wijststraat RB HEESCH De heer en mevrouw Wijnen Wijststraat 15 5384 RB HEESCH Schijndel, 3 december 2013 Betreft: watertoets aan de Wijststraat 15 te Heesch Projectnummer: 20111931 Bijlagen: 1. topografische kaart; 2. situatietekening

Nadere informatie

WATERPARAGRAAF KERKEVELD

WATERPARAGRAAF KERKEVELD Pagina 2 WATERPARAGRAAF KERKEVELD Gemeente Horst aan de Maas Pagina 3 VERANTWOORDING EN STATUS Titel: Opdrachtgever: Contactpersoon: Waterparagraaf Kerkeveld te Horst (gemeente Horst aan de Maas) MARTENS

Nadere informatie

WATERTOETS PLANGEBIED "VLIEDBERG" TE VLIJMEN GEMEENTE HEUSDEN

WATERTOETS PLANGEBIED VLIEDBERG TE VLIJMEN GEMEENTE HEUSDEN WATERTOETS PLANGEBIED "VLIEDBERG" TE VLIJMEN GEMEENTE HEUSDEN Watertoets Plangebied Vliedberg te Vlijmen in de gemeente Heusden Opdrachtgever Welmers Burg stedenbouw Robberstraat 5 4201 AK Gorinchem Project

Nadere informatie

WATERTOETS HAZELAARSTRAAT TE SINT WILLEBRORD GEMEENTE RUCPHEN

WATERTOETS HAZELAARSTRAAT TE SINT WILLEBRORD GEMEENTE RUCPHEN WATERTOETS HAZELAARSTRAAT TE SINT WILLEBRORD GEMEENTE RUCPHEN Watertoets Hazelaarstraat te Sint Willebrord in de gemeente Rucphen Opdrachtgever West-Brabantse Investeringsmaatschappij bv (WBIM) Dhr. D.A.D.

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK (VOORONDERZOEK) SCHEPERSWEG ONG. TE HERTEN GEMEENTE ROERMOND

HISTORISCH BODEMONDERZOEK (VOORONDERZOEK) SCHEPERSWEG ONG. TE HERTEN GEMEENTE ROERMOND HISTORISCH BODEMONDERZOEK (VOORONDERZOEK) SCHEPERSWEG ONG. TE HERTEN GEMEENTE ROERMOND Historisch bodemonderzoek (vooronderzoek) Schepersweg ong. te Herten in de gemeente Roermond Opdrachtgever Adviesbureau

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK FICARYSTRAAT (ONG.) TE BEUNINGEN

HISTORISCH BODEMONDERZOEK FICARYSTRAAT (ONG.) TE BEUNINGEN HISTORISCH BODEMONDERZOEK FICARYSTRAAT (ONG.) TE BEUNINGEN Historisch bodemonderzoek Ficarystraat (ong.) te Beuningen Opdrachtgever Fam. Derks Ficarystraat 2 6641 KP Beuningen Rapportnummer 283.1 Versienummer

Nadere informatie

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 25 oktober 2011 Kenmerk N001-4817394TER-mfv-V01-NL Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 1 Inleiding Autobedrijf Van den

Nadere informatie

WATERTOETS HOEK EIKENLAAN-ONDER DE MAST TE ZUNDERT GEMEENTE ZUNDERT

WATERTOETS HOEK EIKENLAAN-ONDER DE MAST TE ZUNDERT GEMEENTE ZUNDERT WATERTOETS HOEK EIKENLAAN-ONDER DE MAST TE ZUNDERT GEMEENTE ZUNDERT Watertoets Hoek Eikenlaan-Onder de Mast te Zundert in de gemeente Zundert Opdrachtgever Thuisvester t.a.v. de heer B. Hartman Postbus

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN:

INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN: INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 2. LOCATIEGEGEVENS... 2 2.1 Geraadpleegde bronnen... 2 2.2 Huidige en toekomstige situatie plangebied... 2 2.3 Belendende percelen... 2 2.4 Oppervlaktewater en waterkwaliteit...

Nadere informatie

WATERTOETS AMMERZODEN NOORD TE AMMERZODEN GEMEENTE MAASDRIEL

WATERTOETS AMMERZODEN NOORD TE AMMERZODEN GEMEENTE MAASDRIEL WATERTOETS AMMERZODEN NOORD TE AMMERZODEN GEMEENTE MAASDRIEL Watertoets Ammerzoden Noord te Ammerzoden in de gemeente Maasdriel Opdrachtgever BRO-Lycens Postbus 336 7570 AH Oldenzaal Project MSD.BRO.WTO

Nadere informatie

WATERTOETS PLANGEBIED DE BRUG TE WASPIK GEMEENTE WAALWIJK

WATERTOETS PLANGEBIED DE BRUG TE WASPIK GEMEENTE WAALWIJK WATERTOETS PLANGEBIED DE BRUG TE WASPIK GEMEENTE WAALWIJK Watertoets plangebied De Brug te Waspik in de gemeente Waalwijk Opdrachtgever Gemeente Waalwijk Dhr. S. Bosch Postbus 10150 5140 GB Waalwijk Project

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

DOORLATENDSHEIDONDERZOEK PLANGEBIED N277-N275-N562 TE KONINGSLUST GEMEENTE PEEL EN MAAS

DOORLATENDSHEIDONDERZOEK PLANGEBIED N277-N275-N562 TE KONINGSLUST GEMEENTE PEEL EN MAAS DOORLATENDSHEIDONDERZOEK PLANGEBIED N277-N275-N562 TE KONINGSLUST GEMEENTE PEEL EN MAAS Doorlatendsheidonderzoek plangebied N277-N275-N562 te Koningslust in de gemeente Peel en Maas Opdrachtgever Plangroep

Nadere informatie

Brief collegebesluit gemeente Uden

Brief collegebesluit gemeente Uden Bijlage 1 Brief collegebesluit gemeente Uden Toelichting wijzigingsplan Asseldonkweg 1, Uden Bijlage 2 Situatieschetsen bestaande en beoogde situatie Toelichting wijzigingsplan Asseldonkweg 1, Uden

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN HOENDERBOS III, FASE 2 NOTITIE GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ LIPPSTADTSINGEL TE UDEN

BESTEMMINGSPLAN HOENDERBOS III, FASE 2 NOTITIE GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ LIPPSTADTSINGEL TE UDEN BESTEMMINGSPLAN HOENDERBOS III, FASE 2 NOTITIE GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ LIPPSTADTSINGEL TE UDEN Bestemmingsplan Hoenderbos III, fase 2 Notitie geurhinder en veehouderij Lippstadtsingel te Uden Opdrachtgever

Nadere informatie

ACTUALISEREND BODEMONDERZOEK HOEFSTRAAT ONG. (NAAST 23) TE HEESCH

ACTUALISEREND BODEMONDERZOEK HOEFSTRAAT ONG. (NAAST 23) TE HEESCH ACTUALISEREND BODEMONDERZOEK HOEFSTRAAT ONG. (NAAST 23) TE HEESCH Actualiserend bodemonderzoek Hoefstraat ong. (naast 23) te Heesch Opdrachtgever RO Connect Graafsebaan 31 5384 RS HEESCH Rapportnummer

Nadere informatie

DOORLATENDHEIDSONDERZOEK WETHOUDER PAULSSENLAAN TE VALKENBURG GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL

DOORLATENDHEIDSONDERZOEK WETHOUDER PAULSSENLAAN TE VALKENBURG GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL DOORLATENDHEIDSONDERZOEK WETHOUDER PAULSSENLAAN TE VALKENBURG GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL Doorlatendheidsonderzoek Wethouder Paulssenlaan te Valkenburg in de gemeente Valkenburg aan de Geul Opdrachtgever

Nadere informatie

De heer en mevrouw Wijnen Wijststraat RB HEESCH

De heer en mevrouw Wijnen Wijststraat RB HEESCH De heer en mevrouw Wijnen Wijststraat 15 5384 RB HEESCH Schijndel, 14 maart 2012 Betreft: watertoets aan de Wijststraat 15 te Heesch Projectnummer: 20111931 Bijlagen: 1. topografische kaart; 2. situatietekening

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen. : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie. Datum : 13 januari 2012

MEMO DHV B.V. Logo. : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen. : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie. Datum : 13 januari 2012 DHV B.V. Logo MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : SAB Arnhem : Michiel Krutwagen : BA94-5- : St Elisabethgaarde Winterswijk : Watertoetsnotitie Ons kenmerk : LW-DE227 Datum : 3 januari 22 Classificatie

Nadere informatie

Apeldoornsestraat te Voorthuizen

Apeldoornsestraat te Voorthuizen Apeldoornsestraat te Voorthuizen Geohydrologisch onderzoek en waterparagraaf Woningstichting Barneveld januari 2013 Wijziging t.o.v. versie 29-10-2010: inrichtingsplan, verhard oppervlakte en wateropgave

Nadere informatie

Notitie. Wateropgave Bolakker Hilvarenbeek. 1 Wateropgave

Notitie. Wateropgave Bolakker Hilvarenbeek. 1 Wateropgave Notitie Contactpersoon Hans van Oosterwijk Datum 24 augustus 2011 Kenmerk N001-4743227HVO-hgm-V03-NL Wateropgave Bolakker Hilvarenbeek Inleiding In de ruimtelijke onderbouwing van het bouwproject aan de

Nadere informatie

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE

1. INLEIDING 1.1 ALGEMEEN. 1.2 DE WATERTOETS. NOTITIE NOTITIE Onderwerp : Waterparagraaf Opdrachtgever : A.E.C. Vestjens Projectnummer : BIM-079-01 Projectomschrijving : Gezondheidscentrum te Neer Opgesteld door : ing. R. Peeters Paraaf: Datum : 18 oktober

Nadere informatie

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief

Daalhuizerweg. Velp. Geohydrologisch advies en waterparagraaf. SAB Arnhem. december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf SAB Arnhem december 2009 definitief Daalhuizerweg Velp Geohydrologisch advies en waterparagraaf dossier : C4866.01.001 registratienummer : ON-D20090543

Nadere informatie

ACTUALISEREND VOORONDERZOEK LINDEPLEIN E.O. TE BRUNSSUM GEMEENTE BRUNSSUM

ACTUALISEREND VOORONDERZOEK LINDEPLEIN E.O. TE BRUNSSUM GEMEENTE BRUNSSUM ACTUALISEREND VOORONDERZOEK LINDEPLEIN E.O. TE BRUNSSUM GEMEENTE BRUNSSUM Actualiserend vooronderzoek Lindeplein e.o. te Brunssum in de gemeente Brunssum Opdrachtgever Gemeente Brunssum Postbus 250 6440

Nadere informatie

VOORONDERZOEK CATHARINASTRAAT TE WELLERLOOI GEMEENTE BERGEN

VOORONDERZOEK CATHARINASTRAAT TE WELLERLOOI GEMEENTE BERGEN VOORONDERZOEK CATHARINASTRAAT 47-49 TE WELLERLOOI GEMEENTE BERGEN Vooronderzoek Catharinastraat 47-49 te Wellerlooi in de gemeente Bergen Opdrachtgever gemeente Bergen Postbus 140 5854 ZJ Bergen Project

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK BRUSSELSEWEG 621 TE MAASTRICHT GEMEENTE MAASTRICHT

HISTORISCH BODEMONDERZOEK BRUSSELSEWEG 621 TE MAASTRICHT GEMEENTE MAASTRICHT HISTORISCH BODEMONDERZOEK BRUSSELSEWEG 621 TE MAASTRICHT GEMEENTE MAASTRICHT Behoort bij besluit van B&W d.d. 24-11-2015 Historisch bodemonderzoek Brusselseweg 621 te Maastricht in de gemeente Maastricht

Nadere informatie

De heer P.A.A.G Hunnersen en mevrouw A.W.M. Jans-Beeke Heuvel CL GEMERT

De heer P.A.A.G Hunnersen en mevrouw A.W.M. Jans-Beeke Heuvel CL GEMERT De heer P.A.A.G Hunnersen en mevrouw A.W.M. Jans-Beeke Heuvel 21 5421 CL GEMERT Schijndel, 14 december 2011 Betreft: watertoets aan de Heuvel 21 te Gemert Projectnummer: 20112028 Bijlagen: 1. topografische

Nadere informatie

Bijlage B: Waterparagraaf Burgemeester Moonshof te Raamsdonk 8 december 2016

Bijlage B: Waterparagraaf Burgemeester Moonshof te Raamsdonk 8 december 2016 Bijlage B: Waterparagraaf Burgemeester Moonshof te Raamsdonk 8 december 2016 M E M O Onderwerp : Waterparagraaf Locatie : Burgemeester Moonshof te Raamsdonk Opdrachtgever : Bolton Bouw Datum : 8 december

Nadere informatie

WATERTOETS DENNENWEG TE BLOEMENDAAL

WATERTOETS DENNENWEG TE BLOEMENDAAL WATERTOETS DENNENWEG TE BLOEMENDAAL Rapportage watertoets Dennenweg te Bloemendaal Opdrachtgever PartnersRO Julianaplein 8 5211 BC 's-hertogenbosch Rapportnummer 5085.003 Versienummer Status D1 Conceptrapportage

Nadere informatie

Landgoed Heijbroeck. Waterparagraaf. Datum : 11 juni Bureau van Nierop, Landgoed Heijbroeck, Waterparagraaf 1

Landgoed Heijbroeck. Waterparagraaf. Datum : 11 juni Bureau van Nierop, Landgoed Heijbroeck, Waterparagraaf 1 Landgoed Heijbroeck Waterparagraaf Datum : 11 juni 2013 Auteur Opdrachtgever : W.J. Aarts : Fam. van Loon 1 VOORWOORD In opdracht van Fam. van Loon is er door Bureau van Nierop een waterparagraaf conform

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK ONKELWEG 16 TE MELDERSLO

HISTORISCH ONDERZOEK ONKELWEG 16 TE MELDERSLO HISTORISCH ONDERZOEK ONKELWEG 16 TE MELDERSLO Rapportage historisch onderzoek Onkelweg 16 te Melderslo Opdrachtgever Arvalis Venlo St. Jansweg 20D 5928 RC Venlo Rapportnummer 3603.001 Versienummer Status

Nadere informatie

1 Inleiding en projectinformatie

1 Inleiding en projectinformatie Project: Groenhorst College te Velp Onderwerp: hemelwater infiltratieonderzoek Datum: 9 november 2011 Referentie: 25.515/61341/LH 1 Inleiding en projectinformatie Het Groenhorst College, gelegen aan de

Nadere informatie

DOORLATENDHEIDSONDERZOEK HERSTRAAT 42 T/M 48 TE HORST

DOORLATENDHEIDSONDERZOEK HERSTRAAT 42 T/M 48 TE HORST DOORLATENDHEIDSONDERZOEK HERSTRAAT 42 T/M 48 TE HORST Rapportage doorlatendheidsonderzoek Herstraat 42 t/m 48 te Horst Opdrachtgever Beusmans en Jansen Adviseurs Steeg 12 5975 CE Sevenum Rapportnummer

Nadere informatie

Startpunt Wonen. Caspar Cluitmans Bert Hage (verificatie) Peter Geerts (validatie)

Startpunt Wonen. Caspar Cluitmans Bert Hage (verificatie) Peter Geerts (validatie) Memo Aan Startpunt Wonen Van Caspar Cluitmans Bert Hage (verificatie) Peter Geerts (validatie) Betreft Herontwikkeling Viteliaterrein te Neer Onderdeel: Watertoets Projectnummer: LEU139-0002 Datum 23-06-2016

Nadere informatie

Kenmerk Contactpersoon Plaats en datum Ing. B. Mengers Doetinchem, Tel

Kenmerk Contactpersoon Plaats en datum Ing. B. Mengers Doetinchem, Tel ECOPART BV ZEPHIRLAAN 5 7004 GP DOETINCHEM TELEFOON 03 14-36 81 00 FAX 03 14 36 57 43 E-MAIL INFO@ECOPART-BV.NL INTERNET WWW.ECOPART_BV.NL BTW NR. NL 81 01 466 29 B01 HANDELSREGISTER 100 35 993 RABOBANK

Nadere informatie

Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren

Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren Waterparagraaf Landgoed De Heihorsten te Someren Globaal waterhuishoudingsplan Gebr. Swinkels Vaarselstraat 54 5711 RE SOMEREN Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 23 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

WATERTOETS TRADE PORT OOST TE VENLO GEMEENTE VENLO

WATERTOETS TRADE PORT OOST TE VENLO GEMEENTE VENLO WATERTOETS TRADE PORT OOST TE VENLO GEMEENTE VENLO Watertoets Trade Port Oost te Venlo in de gemeente Venlo Opdrachtgever Tonnaer Vonderweg 14 5616 RM Eindhoven Project VEN.TON.WAT Rapportnummer 15041356

Nadere informatie

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR ASBEST IN BODEM TIENRAIJSEWEG 26 TE MEERLO GEMEENTE HORST AAN DE MAAS

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR ASBEST IN BODEM TIENRAIJSEWEG 26 TE MEERLO GEMEENTE HORST AAN DE MAAS VERKENNEND ONDERZOEK NAAR ASBEST IN BODEM TIENRAIJSEWEG 26 TE MEERLO GEMEENTE HORST AAN DE MAAS verkennend onderzoek naar asbest in bodem Tienraijseweg 26 te Meerlo in de gemeente Horst aan de Maas Opdrachtgever

Nadere informatie

WATERTOETS BIESTSESTRAAT-VOSSENHOL TE BIEST-HOUTAKKER GEMEENTE HILVARENBEEK

WATERTOETS BIESTSESTRAAT-VOSSENHOL TE BIEST-HOUTAKKER GEMEENTE HILVARENBEEK WATERTOETS BIESTSESTRAAT-VOSSENHOL TE BIEST-HOUTAKKER GEMEENTE HILVARENBEEK Watertoets Biestsestraat-Vossenhol te Biest-Houtakker in de gemeente Hilvarenbeek Opdrachtgever Dhr. J. van Dijck Biestsestraat

Nadere informatie

HISTORISCH BODEMONDERZOEK NAPOLEONSWEG 124 TE NEER GEMEENTE LEUDAL

HISTORISCH BODEMONDERZOEK NAPOLEONSWEG 124 TE NEER GEMEENTE LEUDAL HISTORISCH BODEMONDERZOEK NAPOLEONSWEG 124 TE NEER GEMEENTE LEUDAL Historisch bodemonderzoek Napoleonsweg 124 te Neer in de gemeente Leudal Opdrachtgever BRO Industriestraat 94 5931 PK Tegelen Project

Nadere informatie

Rioolnotitie Bouw en woonrijpmaken Woningbouwlocatie Brinkersweide te Rhenen

Rioolnotitie Bouw en woonrijpmaken Woningbouwlocatie Brinkersweide te Rhenen Rioolnotitie Rioolnotitie Kenmerk : RL14IV673 Datum : 10 augustus 2015 Versie : Definitief Auteur : A. van der Stelt Controle : F. Hazen 2 Rioolnotitie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Uitgangspunten...

Nadere informatie

GEOHYDROLOGISCH ONDERZOEK PLANGEBIED "TUIN DE LAGE OORSPRONG" TE OOSTERBEEK GEMEENTE RENKUM

GEOHYDROLOGISCH ONDERZOEK PLANGEBIED TUIN DE LAGE OORSPRONG TE OOSTERBEEK GEMEENTE RENKUM GEOHYDROLOGISCH ONDERZOEK PLANGEBIED "TUIN DE LAGE OORSPRONG" TE OOSTERBEEK GEMEENTE RENKUM Geohydrologisch onderzoek Plangebied "Tuin de Lage Oorsprong" te Oosterbeek in de gemeente Renkum Opdrachtgever

Nadere informatie

Aan Gemeente Beek. Van Kragten. Betreft Memo wijzigingen Watertoets Sportpark de Haamen. Datum 15 november 2012

Aan Gemeente Beek. Van Kragten. Betreft Memo wijzigingen Watertoets Sportpark de Haamen. Datum 15 november 2012 Memo Aan Gemeente Beek Van Kragten Betreft Memo wijzigingen Watertoets Sportpark de Haamen Datum 15 november 2012 Inleiding In het kader van de reconstructie sportpark de Haamen heeft Kragten op drie april

Nadere informatie

ACTUALISEREND VOORONDERZOEK HOEK ROTVENWEG - MELATENWEG TE HORST

ACTUALISEREND VOORONDERZOEK HOEK ROTVENWEG - MELATENWEG TE HORST ACTUALISEREND VOORONDERZOEK HOEK ROTVENWEG - MELATENWEG TE HORST Rapportage actualiserend vooronderzoek hoek Rotvenweg - Melatenweg te Horst Opdrachtgever Dhr. G.E.M. Zanders Leopold Haffmansstraat 38

Nadere informatie

Geohydrologisch onderzoek

Geohydrologisch onderzoek Geohydrologisch onderzoek Hogenkampseweg te Renkum Gemeente Renkum Projectnummer: P2232. Datum: 2 februari 25 Versie: definitief Geohydrologisch onderzoek Hogenkampseweg te Renkum Gemeente Renkum Opdrachtgever:

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

WATERTOETS (fase 2) Bureau Verkuylen BV. Project: Centrumplan Helvoirt

WATERTOETS (fase 2) Bureau Verkuylen BV. Project: Centrumplan Helvoirt bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 ING nr. 424 598 K.v.K. nr. 16058413

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER

BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER BUREAUSTUDIE FASE 1 BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD EN VREGELINKSHOEK WATER GEMEENTE HAAKSBERGEN 27 augustus 2007 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 2 Technische randvoorwaarden]

Nadere informatie

Notitie Tennispark Haelen Watertoets ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing

Notitie Tennispark Haelen Watertoets ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Notitie 20090051-03 Tennispark Haelen Watertoets ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing Datum Referentie Behandeld door 30 maart 2009 20090051-03 J. Thissen 1 Inleiding De gemeente Haelen is voornemens

Nadere informatie

WATERPARAGRAAF HOEFSTRAAT ONG. (NAAST 23) TE HEESCH

WATERPARAGRAAF HOEFSTRAAT ONG. (NAAST 23) TE HEESCH WATERPARAGRAAF HOEFSTRAAT ONG. (NAAST 23) TE HEESCH Waterparagraaf Hoefstraat ong. (naast 23) te Heesch Opdrachtgever RO Connect Graafsebaan 31 5384 RS HEESCH Rapportnummer 1249.004 Versienummer Status

Nadere informatie